متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاستاحسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست
گویا که گلی پای نهاده ست به گیتیکز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاست
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزمیکسال دیگر از بدنیا آمدن تو گذشت
و امیدوارم بهترین سال عمرت را پیش رو داشته باشی
تولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادتبرایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیهامیلادت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم
و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم
نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد
زادروزت  مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق را با تو تجربه کردمزندگی را در کنار تو آموختمدلم را به بهترین امین سپردمروز تولدت را در تاریخ نگار قلبم حک کردمتولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز روز تولد توستو من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرمکه تو خلق شده ای برای منتا زیباترین لحظه ها را برایم بسازیتولدت مبارک همسر مهربان و خوبم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینشو چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودنو چه اندازه شیرین است امروزروز میلادت ، روزی که تو آغاز شدیمیلادت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

امروزخورشید شادمانه‏ ترین طلوعش را خواهد کردو دنیا رنگ دیگری خواهد گرفتقلبها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفتفرشته آسمانیسالروز زمینی شدنت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیهامیلادت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

باور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارمامشب اما همه جملات فرار کرده اندهمینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویممامان گلم تولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توستبا شکوه ترین روز دنیا تولد توستپس برایم بمانو بدان که عاشقانه دوستت دارمتولدت مبارک زیبای من

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

طلوع دوباره خورشید زندگیت رادر زیباترین فصل سال تبریک می گویمبا آرزوی طلوع خوشبختی ها و غروب غم هایتتولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بهترین عشق دنیاخوشبختی من در بودن باتوستو روز تولد تو تقدیر خوشبختی من است
تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمانت به وصال قلبم نشاندی
زیباترین گلهای دنیا تقدیم به توتولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دفترچه ی خاطرات قلبم را که خالی از عشق و یکرنگی بودسرشار از عشق و محبت کردی ، نازنیم، زیباترینمحضور گرم و همیشگی ات را هزاران هزار بار سپاس می گویمتولدت مبارک عشقم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزمدستانم تشنه دستان توشانه هایم تکیه گاه خستگیهایت
به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو میمانم
بی آنکه دغدغه فردا را داشته باشم
چون میدانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت
سالروز شکفتنت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

در شب زیبای میلادت تمام وجودم را که قلبی ست کوچکدر قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت میکنمو با بوسه ای عاشقانه تولدت را تبریک می گویمتولدت مبارک همسر مهربانم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاستاحسنت، به این جشن دل انگیز که برپاستگویا که گلی پای نهاده ست به گیتیکز فرّ و شرف، آبروی جمله ی گلهاستتولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آهنگ خوش سه تار تقدیم تو بادآرایش گل های بهار تقدیم تو بادگویند که عشق هدیه پاک خداستاین هدیه هزار بار تقدیم تو بادتولدت مبارک همسر عزیزم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

یک جهان قاصدک ناز به راهت باشد
بوی گل نذر قشنگی نگاهت باشد
و خداوند شب و روز و تمام لحظات
با همه قدرت خود پشت و پناهت باشد
تولدت مبارک همسر عزیزم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالروز تولد قشنگت رابا رقص سفید برف هاهمچون سفیدی دلت
بر اسمان قلبمانجشن می گیریمو صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییمتولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز روز تولد توستو من زیباترین احساساتم رابرای بهترین همسر دنیاهدیه می‌فرستمتولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شب هست باز دلم بهانه میگیرد
غم غریب دلم را نشانه میگیرد
هوای دیدن تو ای تولد خورشید
تمام هستی من را شبانه میگرد
تولدت مبارک همسر نازنینم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

میگویند آغاز نو شدنآغاز تازه شدن بهار استاما برای منروز میلاد توسر آغاز فصلی دگر از زندگیستتولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز روز توست و من
تمام دلتنگیهایم را
به جای تو
در آغوش می کشم
چقدر جایت میان بازوانم خالیست
تولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

میلادت ای عزیز تر از جان خجسته باد
در مقدمت غزل به ترنم، نشسته بادتولد تو مبارک! به روی تو
دروازه های غم در چنین روز بسته باد!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

صدای یک پرواز
فرود یک فرشته
آغاز یک معراج
و شروع یک زندگی
تولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

زادروزت مبارکروزی که آفریدگار تو را به جهان هدیه دادبه زمین خوش آمدیفرشته مهر و زیبایی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

وجود زیبایت وارد به دنیا میشودهدیه سالروزش این آوا میشودعاشقی چون من بی پروا میشوددر شعر تولد غرق رویا میشوداینگونه سالی دگر ازعمر تو آغاز میشودمیلادت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عزیزم
از وقتی خانه عشقت پناهگاه خستگی ام شد
اندیشیدم که الهه عشق بهترین را نصیب من کرده است
سالروز تولدت را که قشنگترین روز زندگی ام است تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

روزی که به دنیا آمدیهرگز نمیدانستی زمانی خواهد رسیدکه آرامش بخش روح و روان کسی شویکه با بودن تو دنیا برایش زیباتر استبهانه زندگیم تولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عزیزتر از جانمزیبایی عشق، پاکی صداقت، اوج مهربانی و نهایت آرامش
همه در کنار تو برایم معنی پیدا کرده است
سالروز تولدت را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

این هدهی ناقابل تقدیم به تو کهشکفتن هیچ گلی زیباتر از لبخند تو نیستسالروز تولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بهترین آهنگ زندگی من تپش های قلب توستو قشنگ ترین روزم، روز شکفتن توستتولدت مبارک عزیزم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تولدت مبارک
ای گل گلدون من
هزار سال زنده باشی
بسته به تو جون من
این هدیه تولد
پیشکش چشمای تو
همسر زیبای من
چشام زیر پای تو

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شودچرا که فقط در قلب کسانی است که به آنها عشق می ورزیمبا آرزوی سلامتی برای تو نازنینمتولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ای تماشایی ترین مخلوق در روی زمینآسمانی میشوم وقتی نگاهت می کنم!تولدت مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن
به رنجهای زندگی هم دل بست
و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست
میلادتو معراج دستهای من است
وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

میلاد تو طلوع نور
در قلبی مه گرفته بودنفسی گرم در فضای سرد و غریب
گلی شکفته در بهار
تولد یک شعر دلنشینشعری در واژه های نگاهتو در قافیه های کلامت
تولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزمبه خاطر همه آرامشی که از تو دارم خدا را شکر میگویم
به پاس تمام خوبیهایت بهترینها را برایت آرزو میکنم
تولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو میتپد
عاشقانه و صادقانه دوستت دارمسالروز تولدت را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اولین و آخرین عشق زندگیمگل زیبای مناگر برای دنیا یکی باشیبرای من تمام دنیائیعزیزم تولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آسمان با وسعتش تقدیم تورقص ماهی های دریا مال توهرچه دارم از تو دارم مهربانزندگی امروز و فردا مال توتولدت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …سالگرد ازدواجمون مبارک آقایی !

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود …سالگرد یکی شدنمون مبارک آقایی!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دست هایت را بـه گردن من حلقه کن
من این اسارت شیرین را دوست دارمسالگرد ازدواجمون مبارک مردِ من

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو تمام منی
تمام پیدا و پنهانم
تمام داشته و نداشته ام
تنهایت نخواهم گذاشت
تا آن سوی ابدیتسالگرد ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تُ همان
عطر گل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیستسالگرد ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اگر می توانستم ستاره‌ ها و ماه را به تـو می دادم
تا عشقم را به تـو نشان دهم
حیف کـه شدنی نیست
تنها چیزی کـه می‌ خواهم این اسـت کـه
همیشه در کنارت باشم تا بتوانم
از عشق لبریزت کنم
بسیار دوستت دارم …سالگرد ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشقی را چه نیازیست
به توجیه و دلیل
که تو ای عشق
همان پرسش بی‌زیرایی …سالگرد پیوندمون مبارک مرد من

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

مبتلایم کرده‌ ای!
درمان نمی‌ خواهم که عشق
بی‌ گمان شیرین‌ ترین بیماریِ دورانِ ماستسالگرد ازدواجمون مبارک مرد زندگیم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من آرام آرام
بین همین خنده ها
همین حرف ها
همین بحث ها
همین دعواهای احمقانه و شوخی ها
عاشق تر شدم
هر روز کمی بیشتر از قبل …سالگرد ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اولین روزی که دیدمت خوب یادم هست
همان لحظه ای که به چشمانت نگاه کردم
و احساس کردم همه دنیایم به دوران افتاده است
تو تمامم را زیر و رو کردی …
سالگرد عشقمون مبارک آقایی!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بعد از ازدواج با تو
خودم را کمی بیشتر از خودم دوست داشته ام
سالگرد پیوندمان مبارک آقایی!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ازت ممنونم که موندی
حتی وقتایی که هزار دلیل برای رفتن داشتی
ازت ممنونم که همه چیزو آسون تر کردی
حتی زمان هایی که زندگی خیلی سخت شدسالروز ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

وقتی در آغوش تو ام
معنی امنیت و آزادی در دل اسارت رو خوب درک می کنمسالگرد یکی شدنمون مبارک مرد زندگیم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آرامش، عشق، شادی و لحظات رمانتیک همه چیزی است که از زمانی که با تو ازدواج کردم در زندگی ام تجربه کرده ام
تو هدیه قشنگ خداوند برای من هستی
دوستت دارم، سالروز عشقمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسرم
زنانه دوستت دارم
و مردانه می مانم به پایت …
و این زیباترین تناقضی است که
با عشق باورش کردمماهگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ماهگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

قلب من تنها می خواهد تو را دوست داشته باشد، برای تو بتپد و در کنار تو باشد …سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زد
عمل پیوندتان مبارک باد . . .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق باشید و عشق بورزید و بدانید که هر چیزی رفتنی و گذشتنی است . . .
ماهگردتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آنکه قصد خوشبختی دارد در را میکوبد و فقط آنکه عشق میورزد در را باز خواهد دید.
( پیوند زیبایتان مبارک )

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

در ثانیه های بودنت می مانم.در فصل شکست خوردنت می مانم
یک سال نه ده سال چه فرقی دارد.تا لحظه دل سپردنت می مانم و دوستت دارم . . .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو معشوق ناب من هستی
همیشه عاشقت و مجنون تو می مانم لیلی جانم
ماهگرد عشقمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

نگاهت را قاب می گیرم ،در پس آن لبخند ،که به من شور و نشاط زندگی می بخشد .
امروز روز توست …ماهگرد ازدواجمون مبارک …

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز در سالگرد ازدواج مان به خاطرات خوش گذشته فکر می کنم
که چقدر زیبا و سریع گذشتند اما
شک ندارم بهترین خاطرات زندگی ما هنوز در راه است …
ماهگرد عشقمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بهترینم به ماندگاری ستاره های آسمانهمیشه دوستت دارم تا بدانی زندگی رادر کنار تو میستایمو تا ابد در کنارت میمانم .ماهگرد ازدواجمون مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خواستم برایت هدیه بگیرم
گل گفت : که مرا بفرست که مظهر زیباییم
برگ گفت : که مرا بفرست که مظهر ایستادگی ام
بید گفت: که مرا بفرست که مظهر ادبم که همیشه سر به زیر دارم
به فکر فرو رفتم و سرم را به زیر انداختم به ناگاه قلبم را دیدم که بهترین چیز در زندگیم هست
به ناگه فریاد زدم که قلبم را می فرستم چون او خود زیباست، مظهرایستادگیست سربه زیرو با نجابتستبخوانید :   انواع داستان و تاریخچه داستانسالگرد ازدواجمان مبارک …

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.برایتان زندگی عاشقانه ای آرزو میکنم.ماهگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اگر به من فرصت دوباره ای برای آغاز زندگی داده می شد
سعی می کردم تو را زودتر پیدا کنم تا مدت زمان طولانی تری عاشقت باشم …
ماهگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
سالگرد آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج شما، پیوند دو قلبی استکه جهان را یارای گسستن آن نیستشما برای هم آفریده شده ایدهر کدامتان برای دیگری،‌ گنجی استدست در دست یکدیگر با عشق و امیدمبارک باشد این خوشبختی و روزهای سپیدبا هزاران شاخه گل رز، این عشق بر شما تبریک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

از صمیم قلب ازدواجتان را تبریک می گویمو برای شما آرزوی آرامش و سعادت دارمدو کبوتر عاشق همدیگر را یافتندتا برای تمام عمر در کنار یکدیگر باشندلذت تمام خوبیها،‌ شادیها و خوشی ها را با یکدیگر دو برابر کنندو غمها را با هم شریک شده و نصف کنندازدواج،‌ زیباترین روز زندگی استپیوند دو قلب عاشق سرشار از آوای زندگیستاین زندگی جدید و ازدواج مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو رویای رنگارنگ من، نور ماه من، درخشش صبح های من، تنها ساحل در رودخانه زندگی من و عشق جاودانه من هستی
ماهگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز به یادم میاره که خداوند واقعا من رو دوست داره
برای اینکه شگفت انگیزترین آدم دنیا رو به من بخشیده
من همیشه شکرگزار خدا خواهم بود
سالگرد ازدواجمون مبارک نازنینم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

The smile you give me, still melts my heart. Happy Anniversary my dear
لبخندت هنوز هم قلب من را ذوب می کند
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج پيوندی است كه از درختی به درخت ديگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می ميرند.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگردمعشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است.پیوندتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
انشاالله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…روز شیرین وصال شما عزیزانسالگرد ازدواج تا مبارک دوستان خوبم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
سالگرد آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من به خاطر این زندگی زیبا و شاد بسیار شکرگزار هستم
و بیشتر از همه به خاطر همسر مهربان، شیرین، زیبا و باهوشم
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست داشتن تو همه چیزیه که می خوام انجام بدم
خوشبختانه بقیه زندگیم رو برای انجام این کار وقت دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند. برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شنیدم دوست داشتن از عشق برتر است
حالا می‌توانم کاملا این جمله را درک کنم
چون تا قبل از ازدواج عاشقت بودم
اما حالا دوستت دارم و از بودنت لذت می‌برم
سالروز ازدواجمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار است و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت
چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست
سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

یک تکه بلور از جنس حضور
یک یاس سپید از رنگ امید
با هر چی وفاست از سوی خدا
همه تقدیم تو باد
عزیزم امروز قشنگ ترین روز زندگیمه
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شویدمنتها فقط عاشق همسرتانپیوندتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

نگاهت را قاب می گیرم
در پس آن لبخند
که به من شور و نشاط زندگی می بخشد
امروز روز توست …
سالگرد ازدواجمون مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

بهانه بودنم ….. جان
در پگاه ….. سال ازدواجمان، شعر با هم بودن را می‌سراییم. از تو سپاسگزارم به پاس تمام مهربانی‌های بی‌دریغ و زلالت. به این بهانه و به شکرانه بودنت، تا پگاه سالگرد آغاز با هم بودنمان گل می‌گوییم و گل می‌شنویم.
با اهداء ادب و عشق
از طرف …..

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ،
اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می میرند.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسفر خوبم …..
به خاطر … سال رنج که برای خوشبختی من تحمل کردی، از تو سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
از طرف…..

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق را با تو تجربه کردم، امید به زندگی را در تو آموختم، محبت را در قلب تو یافتم
با هر تپش قلبم می‌گویم دوستت دارم و چشمان همیشه عاشقم در انتظار توست
سالگرد ازدواجمان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.
برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شورانگیزترین اتفاق زندگی‌ام …
در آستانه شکوفایی یک سال از بهار آغازین پیوندمان، دلت را به من بسپار، نگاهت را به من بده، ذهنت را به من مشغول کن، لبخندت را به من ارزانی بخش و رنجت را به من بسپار تا استمرار فرداهای سبزت را به تماشا بنشینم. … بهارگشتِ یادمانِ بودنمان با هم بر من مبارک باد.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خوشبختی من در بودن با تو است و روز رسیدن به تو تقدیر خوشبختی من است تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی. زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو، بهترین عشق دنیا روز یکی شدنمان را از صمیم قلب تبریک میگویم و به تکرار تپش های قلبم دوستت دارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

زندگی زیباست
یعنی درست
از همان لحظه ای که
تو تمام زندگی ام شدی …
سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

از تو می خواهم که بمانی تا همیشه
بر سر قول و قرارمان
میعادمان
عشقمان
ماندنی همیشگی و تمدید برای تمام عمر
اکنون اولین سالگرد عشقی بی تکرار است
سالگرد عشقمان مبارک همسر عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از وقتی با همیم
روزها و روزها گذشته
چه تلخ چه شیرین
معبود را شاکرم
که در تلخی ها کنارم بودی
و شادی ها را به کامم شیرین تر کردی
عزیز لحظه های بی قراری ام
اولین سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شنیدم دوست داشتن از عشق برتر است
حالا می‌توانم کاملا این جمله را درک کنم
چون تا قبل از ازدواج عاشقت بودم
اما حالا دوستت دارم و از بودنت لذت می‌برم
اولین سالروز ازدواجمان مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

یه سال از زندگی مشترک مون گذشت … عالی گذشت
قول می دم همه تلاشم رو بکنم تا همه سال های بعد هم همین طور سپری بشه
چون تو شایسته بهترین هایی
دوستت دارم … اولین سالگرد عشق مون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اگه زندگی من یه قایق شناور روی آب های متلاطم سرنوشت باشه
تو همون بادبانی هستی که من رو توی این آب ها جلو می بره
دوستت دارم مرد من!
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

جشن سالگرد ازدواجمون فقط یه روز طول می کشه
اما جشن زندگی مشترکمون حالا حالاها ادامه داره
عزیزم! اولین سالگرد ازدواجمون رو تبریک می گم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

یه بانوی فوق العاده
یه آقای شگفت انگیز
یه ازدواج معرکه
این داستان کوتاهی از عشق بلند ماست …
اولین سالگرد ازدواج مون مبارک خانومی!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

حتما شایسته بهترین ها هستم
که سرنوشت تو در مسیر زندگیم قرار داده
دوستت دارم مهربون … اولین سالگرد عشق مون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

یک سال پر از عشق گذشت و سال های زیادی هنوز باقی مانده
امیدوارم همه زندگیمون مثل سال اول پر از لذت و شادی باشه
اولین سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
I love you …my love, Happy Anniversary of marriage.تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم …
سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wifeمن همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

My Kind wife!
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
L love you!Happy love anniversary!همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
عاشقتم!
سالگرد عشق مان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Wishing you the happiness of a lifetime. Happy Anniversary!خوشحالی رو برای تمام زندگیتون آرزو می کنم! سالگرد ازدواجتون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Loving you is all I want to do
Thankfully, I have the rest of our lives to do that. Happy anniversaryدوست داشتن تو همه چیزیه که می خوام انجام بدم.
خوشبختانه بقیه زندگیم رو برای انجام این کار وقت دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

If you like the best job in the world
I am the most deserving and the best person to take that job
That is romantic and honest
I will put all my life in my whole lifeHappy wedding anniversaryاگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
که عاشقانه و صادقانه
تمامم را در تمام زندگی وقفت خواهم کرد
سالگرد عروسی مان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

I am very grateful for this beautiful and happy life
Most of all, for my kind, sweet, beautiful and intelligent wife
Happy anniversary, my loveمن به خاطر این زندگی زیبا و شاد بسیار شکرگزار هستم
و بیشتر از همه به خاطر همسر مهربان، شیرین، زیبا و باهوشم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

All the moments of my life were amazing
Because every second it’s just about you:
At your place or in memory …Happy marriage anniversary My dear husband!همه لحظه های زندگی ام با آمدنت شگفت انگیز شدند
زیرا هر ثانیه آن تنها به تو خلاصه می شود:
در کنارت یا به یادت …
سالگرد ازدواج مان مبارک شوهر عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

“May the love and happiness you feel today shine through the years”باشد که عشق و شادی که امروز احساس می کنید در طول سالها بدرخشد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

The smile you give me, still melts my heart. Happy Anniversary my dearلبخندت هنوز هم قلب من را ذوب می کند، سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

“Love”
A little word to describe my true feelings towards you
and life”
It’s a very short time to tell you
I love you like crazy
Anniversary of Happy Birthday“عشق”
کلمه ناچیزی برای وصف احساس واقعی من نسبت به تو
و “زندگی”
زمان بسیار کوتاهی برای بیان کردن آن به تو است
دیوانه وار دوستت دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

“Seeing you two make promises and step forward into the future is so inspiring and wonderful.”“دیدن اینکه شما دو نفر بهم قول می دهید و باهم قدم به جلو می گذارید بسیار الهام بخش و شگفت انگیز است.”

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of youHappy anniversary dear to my wifeدیدن چهره زیبایت
تاریک ترین روزهایم را روشن می کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده های زندگی همراه من است
تو هدیه ای از آسمان ها هستی
و من به داشتنت افتخار می کنم
سالگرد عروسی مون مبارک همسر عزیزتر از جانم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

“May the years ahead be filled with lasting joy”باشد که سالهای پیش رو با شادی ماندگار پر شود.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

This day reminds me that God really loves me
For He gave the most wonderful person
I will always be grateful
Happy Anniversary to you, sweetheartامروز به یادم میاره که خداوند واقعا من رو دوست داره
برای اینکه شگفت انگیزترین آدم دنیارو به من بخشیده
من همیشه شکرگزار خدا خواهم بود
سالگرد ازدواجمون مبارک نازنینم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!Happy the anniversary is coming togetherبا دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Wedding of yours is coming soon,
Wishing you a sweet honeymoon,
As well as a lovely wedding noon,
Be happy, we love you two!به زودی عروسی توست
و به دنبال آن یک ماه عسل شیرین
برای بهترین زوج دنیا
شاد باشید، ما شما دو نفر را بسیار دوست داریم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Nothing in this world could ever be as wonderful as the love you’ve given me
Your love makes my days so very bright Happy wedding anniversaryهیچ چیز در این دنیا نمی تواند به شگفت انگیزی عشقی باشد که تو به من بخشیده ای. عشق تو روزهایم را بسیار روشن ساخته است.
سالگرد عروسیمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

“Be happy, be grateful, and love each other well!”“خوشبخت باشید، سپاسگزار باشید و یکدیگر را خوب دوست داشته باشید!”

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I loveHappy Anniversary of marriageدر زندگی ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

You shared the secrets of joy with you, you are my spring, and I am not the best of you, nothing.Happy wedding anniversaryتو راز های شادی را با من در میان گذاشتی، تو بهار منی و من بی تو هیچ نیستم بهترینم
سالگرد آغاز روز های خوب زندگی و ازدواج مان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

The day when you became my wife
Was the happiest in my life
I love you, sweetheart! Happy Anniversaryروزی که تو همسرم شدی شادترین روز زندگیم بود. دوستت دارم آرام جانم، سالگرد عشقمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Come on all the good ones
I love youHappy marriage anniversaryجمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

My merciful wife is the truth of your love that gives me the motive of life
Your warm breath and love keep me filled with hope and energyHappy marriage anniversaryهمسر مهربانم حقیقت دوست داشتن توست که به من انگیزه زندگی کردن می دهد
نفس گرم تو و عشقت وجودم را پر از امید و انرژی می کند
سالگرد عقدمان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

A beautiful rose for a beautiful woman who is my beautiful wife and has given me a beautiful life. Happy anniversary my dearیه رز زیبا تقدیم به یه زن زیبا که همسر زیبای منه و به من زندگی زیبایی بخشیده. سالگرد عروسیمون مبارک عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love youHappy wedding anniversaryهیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

I take your hands in my hand, hope and confidence will come to life in me
Life is easy for me to pass through all the obstacles and problemsHappy Anniversary of marriageدست های تو را در دستم می گیرم، امید و اطمینان در من زنده می شود
زندگی با تو عبور از تمام موانع و مشکلات را برایم آسان کرده بهترینم
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

They say that when you’re not sure about something in your life, just follow your heart. I have, and it led me straight to you
Happy anniversary my dearمی گویند زمانی که درباره چیزی در زندگی تان مطمئن نیستید، تنها از قلب خود پیروی کنید، من هم همین کار را کردم و
قلبم من را درست به سمت تو هدایت کرد.
سالگرد ازدواجمون مبارک مهربونم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionateHappy the wedding anniversaryبرای دیدن چهره ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می گردم
من با عشق تو زندگی می کنم مهربانم
سالگرد عروسی مون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

My husband, the way you hug me, the way you hold my hand
all my worries stay away from me because they know I have you
I love you and I won’t stop. Happy anniversaryهمسرم! طوری که مرا به آغوش می کشی و دستانم را می گیری، همه نگرانی ها از من دور می شوند
چون می دانند که من تو را دارم
دوستت دارم و این دوست داشتن هرگز لحظه ای متوقف نمی شود. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

The anniversary of life in the shade of your love is the best and I have nothing to deserve for your great love, Happy wedding anniversary.سالگرد زندگی در سایه محبت توست بهترینم و من هیچ ندارم که شایسته عشق بزرگ تو باشد
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

The day when you became my wife
Was the happiest in my life
I love you, sweetheart! Happy Anniversaryروزی که تو همسرم شدی شادترین روز زندگیم بود. دوستت دارم آرام جانم، سالگرد عشقمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Baby, my happiness is when I feel I’ve been able to make you happy
Today, I am eager to be with you more than the days of the beginning of our lives
I’ll love you foreverHappy our wedding anniversary !عزیزم شادی من زمانی ست که احساس کنم توانسته ام تو را خوشبخت کنم
امروز بیش تر از روز های آغاز زندگی مان مشتاق با تو بودن هستم
تا ابد دوستت خواهم داشت
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

This day is a reminder of the best decision of my life – to propose to, and get married to the world’s most beautiful woman
Happy anniversary my angelامروز یاداور بهترین تصمیم زندگیمه: خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا.
سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

On this special occasion I want to wish you both a wonderful journey, you will fight, you will learn, you have many things to fight for, and many thing to learn from, you just have to wait for them, good luck!در این مناسبت خاص، می خواهم شما را به یک سفر شگفت انگیز امیدوار کنم، شما مبارزه خواهید کرد، یاد خواهید گرفت، شما چیزهای زیادی برای جنگیدن دارید، و چیزهای زیادی برای یادگیری از آن، فقط باید منتظر آن اتفاقات باشید، موفق باشید!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

May joy, love and happiness be yours forever,
Because you, my dear friends, make a wonderful pair!سعادت، عشق و صمیمیت برای شما باد،شما دوستان عزیزم بهترین زوج جهان خواهید شد

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

It doesn’t matter whether it is our first, fifth, tenth or fifteenth marriage anniversary
What matters is that I will always love you and you will always love me. Happy anniversary darling.اهمیتی نداره که اولین سالگرد، پنجمین، دهمین یا پانزدهیمن سالگرد ازدواجمون باشه
چیزی که مهمه اینه که من همیشه عاشقت خواهم بود و تو همیشه عاشقم خواهی بود.
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Today is your wedding
Now you’re husband and wife,
So love, support and cherish
Each other all your life!امروز روز ازدواج و عروسی شما است،حالا شما زن و شوهر هستید،پس عشق، حمایت و وفاداری را در تمام زندگی تان فراموش نکنید

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Like a lock without its key, life would be useless if you weren’t with me
Happy anniversary my dearمثل یه قفل بدون کلید، اگه تو با من نبودی زندگی کردن هیچ فایده ای نداشت. سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

I wish for you two an amazing journey in your new road of life as husband and wife! Congratulations!من آرزو می‌کنم که شما در مسیر جدید زندگی به عنوان زن و شوهر ، سفر فوق‌العاده‌ای داشته باشید ! ! تبریک میگم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Marriage is incredible. It’s able to make people experience things they thought they would never experience and learn things they thought they would never know. Congratulations on your wedding and lots of love!ازدواج تجربه ای باور نکردنی است. این تجربه به مردم را قادر می‌سازد چیزهایی را تجربه کنند که فکر می‌کنند هرگز تجربه نخواهند کرد و چیزهایی را یاد می‌گیرند که فکر می‌کنند هرگز نخواهند دانست. تبریک به ازدواج آسمانی تان پیوندتان مبارک باد

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

My one and only sister, I’m very happy of seeing you with this long beautiful dress… You are incredibly amazing. Your husband is a lucky man. Congratulationsخواهر یکی یک دانه من! خیلی خوشحالم که تو رو توی لباس عروسی بلند و زیبا می بینم … تو به طرز باورنکردنی شگفت انگیز شدی! همسرت مرد خوش شانسیه، تبریک می گم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Wedding of yours is coming soon,
Wishing you a sweet honeymoon,
As well as a lovely wedding noon,
Be happy, we love you two!به زودی عروسی توست
و به دنبال آن یک ماه عسل شیرین
برای بهترین زوج دنیا
شاد باشید، ما شما دو نفر را بسیار دوست داریم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversaryعشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Dear newly weds, there are only a few truly meaningful events in people’s life and wedding is one of them. So I wish you to keep this beautiful day in your memories forever. Congratulations and good luck in family life!عزیزانی که تازه ازدواج کرده اند باید بدانند که تنها چند تجربه مهم و معنی دار در زندگی همه ما وجود دارد و ازدواج و عروسی یکی از آنهاست. پس آرزو می کنم که این روز زیبا را در خاطرات خود نگه دارید و در زندگی خانوادگی تان موفق شوید

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

My dear friends, best wishes on your wedding!
You two were truly made for each other,
And for the rest of the world now you should not bother!دوستان عزیزم، بهترین آرزوها را برای ازدواج شما دارم !شما دوتا واقعا برای هم ساخته شدینو حالا دیگر نباید لحظه ای از هم دور شویدروز ازدواج تان مبارک باد

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you honey, Happy Wedding Anniversaryبهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.
دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Being a member of a family is a great pleasure, but also a big responsibility. But I believe that you’ll cope with your new duties perfectly. Enjoy family harmony in full. Congratulations!داشتن یک خانواده، لذت زیادی دارد، اما مسئولیت بزرگی هم هست. اما من معتقدم که شما می توانید بهترین خانواده دنیا را تشکیل دهید. جشن ازدواج تان را به شما همکار و دوست صمیمی تبریک می گویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream. Without an annoying alarm clock to wake me up
Happy anniversaryهمه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Dear groom, look at your amazing bride – she is just lighting up with joy. Now, sweet bride, look at your handsome groom – he can’t even express his feelings. Try to keep your faces that happy forever. Congratulations on your wedding!داماد عزیز، به عروس خوشگلت نگاه کن. اون از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه و حالا عروس خانوم عزیز شما به داماد نگاه کنید – او حتی نمی‌تواند احساساتش را ابراز کند. سعی کن او را برای همیشه خوشحال نگه داری ! ازدواج تان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life
Happy anniversary my loveامروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husbandبرای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary
عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

“Thanks for inviting me to your wedding. It’s an honor to share in such a beautiful and important day. Best wishes for a future filled with happiness and love.”“متشکرم که مرا به عروسی دعوت کردید. این باعث افتخار است که در چنین روز زیبا و مهمی در این مراسم شرکت کنم. برایتان آینده ای مملو از خوشبختی و عشق آرزو می کنم. “

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

آرزو می کنم شمع های روی کیک سالگرد ازدواجمون، بیش تر و بیش تر بشه!
سالگرد ازدواجمون مبارک بهترینم
خیلی دوستت دارم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

پنجمین سالگرد ازدواجمون مبارک به انگلیسی
Happy 5th marriage anniversary to my love

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم، سالگرد ازدواجمون مبارک!
تو بزرگ ترین هدیه زندگی من هستی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

گذروندن یک سال دیگه کنار بهترین آدمی که می شناسم، فقط باعث خوشحالیمه!
سالگرد ازدواجمون مبارک
ممنون که بهترین همسری هستی که هر کسی آرزوش رو داره

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو ملکه زیبا من هستی و من تا ابد شوالیه شجاع و دلیرت خواهم بود
کسی که همواره از تو در مقابل مشکلات و اشک ها مراقبت خواهد کرد
پنجمین سالگرد ازدواجمان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

فرقی نمی‌ کند
تعریف خوشبختی چه باشد
من در کنار تو
خوشبخت‌ ترین ضمیر جهانم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج با تو بهترین چیزی بوده که توی زندگیم اتفاق افتاده
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو برام خیلی مهمی!
تا آخرین نفس های عمرم میخوام که با تو و در کنار تو باشم عزیزم
سالگرد ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز، خاص ترین روز زندگی منه
یک سال دیگه رو با کسی که بیش تر از هر کسی عاشقشم، سپری کردم و هیچ چیز بیش تر از این خوشحالم نمیکنه!
پنجمین سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو به من نشون دادی که عشق واقعی یعنی چی!
تو خورشید روشن زندگی منی!
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امیدوارم عشقمون همواره از کوه ها سربلندتر، از آسمان پهناورتر، از مهتاب روشن تر و از خورشید گرم تر باشه
پنجمین سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزترینم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دایی و زن دایی عزیزم
شما یک زن و شوهر واقعا عالی هستید
همیشه همینطور بمانید
دایی جون سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دایی مرد باهوشی است
و زندایی زن خردمندی است
جای تعجب نیست که خداوند هر کدام را به دیگری جایزه داده است
دایی و زندایی سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همان زن و شوهری که سال های پیش بوده اید هستید
کوچک ترین تغییری نکرده اید
سالگرد تان مبارک دایی و زن دایی
داستان عشق شما هنوز هم فوق العاده است.
لذت ببرید!!!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عمو و زن عموی عزیزم
شما بهترین زوجی هستید که در اطراف ما وجود دارد
سالگرد ازدواج تان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امیدوارم که پیوند ازدواج شما قوی تر شود
و در میان همه ترس ها قوی بمانید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من چیز های زیادی از شما یاد گرفته ام
به همه کاری که انجام می دهید ایمان داشته باشید
زوجی که باعث می شود هر روز لبخند بزنم
امیدوارم که همه ی خوشبختی ها به سوی شما بیایند
عمو و زن عمو جان سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شادی، سلامتی و عشق بسیار
نعمت هایی که شب و روز برای شما ببارد
این ها آرزو های من برای سالگرد ازدواج تان است
عمو و زن عمو من آن ها را برای شما می فرستم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تقدیم به دایی و زن دایی عزیزم
زوجی که هم دیگر را دوست دارند و هم را درک می کنند
امیدوام  که سالگرد ازدواج تان مبارک و باشکوه باشد.
روز و زندگی خوبی و با شکوهی داشته باشید!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اگر یک آرزو وجود داشت
که می خواستم براورده شود
در هر تولد از خدا می خواستم
که دایی و زن دایی شگفت انگیز مثل شما به من بدهد
دایی سالگرد ازدواجت مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

می دانم که ازدواج شما در بهشت بوده است
زیرا می بینم که عشق شما همیشه بیشتر و بیشتر می شود
عمو و زن عمو ی عزیزم، عشق شما  نادر است
مراقب آن باشید
عمو جان سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از این که هستید ممنونم
عمو و زن عمو شما کمیاب هستید
برای شما سالگرد خوبی را  آرزو می کنم
ممنون که همیشه بودید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شاید روز های طی شده شاهد عشق شما نسبت به یکدیگر بوده باشد
شاید در تمام طول سال خوشحال نبوده باشد
اما شما از آنچه که بوده نهایت استفاده کرده اید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

زوج مورد علاقه ی من سالگرد ازدواج خوبی داشته باشید
نمی توانم بیشتر از این برای شما خوشحال باشم
عشق شما بزرگترین منبع الهام برای من است
و به لطف شما هنوز هم معتقدم که احساسات واقعی وجود دارد.
تبریک می گویم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خانواده هرگز بدون شما کامل نمی شود
شما یک زوج جذاب هستید
امیدوارم که به برکت عشق و خنده زندگی خوبی داشته باشید
عمو سالگرد ازدواجتون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دایی و زن دایی
می خواهم بدانید
شما هر جایی که بروید شادی را پخش می کنید
بنابراین در این روز خاص
از تمام کار هایی که انجام می دهید لذت ببرید
در اینجا آرزوی
یک سالگرد خوب و به یاد ماندنی برای شما دارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversary
عشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و تو همسر عزیزم نمونه بارز آن هستی.
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!
Happy the anniversary is coming together
با دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husband
برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all t
he love you have brought to my life
Happy anniversary my love
امروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty.
Happy anniversary!
من در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای.
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream
Without an annoying alarm clock to wake me up
! Happy anniversary
همه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

The best things in life are better with you 
Our years of marriage have taught me to treasure every moment
بهترین چیزها در زندگی را با تو بودن تجربه می‌شود. سال های ازدواج ما به من آموختند که هر لحظه با تو بودن را غنیمت بشمارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.The best thing to hold onto in life is each other
!Warmest Wishes and Happy Anniversary
بهترین چیز برای ادامه زندگی داشتن همدم است.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

May our celebration of love turn out as beautiful as the both of us
امیدوارم جشن عشقمان به زیبایی عشقمان باشد.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

To see your beautiful face, I open my eyes every morning
To hear your stamped sound, I go back home with an indescribable enthusiasm every day
I live with your love, my compassionate
Happy the wedding anniversary
برای دیدن چهره ی زیبای توست که هر روز صبح دوباره چشم باز می کنم
برای شنیدن صدای پر مهر توست که هر روز با اشتیاقی وصف نشدنی به خانه بر می گردم
من با عشق تو زندگی می کنم مهربانم
سالگرد عروسیمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

I was nothing 
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love you
Happy wedding anniversary
هیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Im one lucky wife in this world who is blessed with such a loving and responsible husband
.I thank god every day for having you in my life
Happy anniversary
من خیلی خوش شانس هستم که با چنین شوهر عاشق و مسئولیت پذیری زندگی می کنم.
هر روز از خدا بابت داشتن تو در زندگی ام تشکر می کنم.
سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Come on all the good ones
I love you
Happy marriage anniversary
جمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

In my life
I love two things
You
And
rose
Rose for a day
You are forever and one day
I love
Happy Anniversary of marriage
در زندگی ام
عاشق دو چیز هستم
تو
و
گل رز
گل رز را برای یک روز
تو را برای ابد و یک روز
دوست دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

One year has gone knowing each other, taking care of each other
And, I swear, I have never known someone more wonderful than you
!Congratulations dear! It’s our first wedding anniversary
یک سال را با کنار هم بودن و مراقبت از یکدیگر سپری کردیم و قسم می خورم، در زندگی ام تا به حال اینقدر از بودن با شخصی لذت نبرده بودم . اولین سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Baby, in my eyes you are everything that a man could ever hope and dream of 
You have decorated my life with your love and being your husband over the years is the richest gift that God has given me.  Happy Anniversary darling, I love you so much
عزیزم، در چشمان من تو همه چیزهایی است که یک مرد می خواهد و آرزو می کند را داری.
تو زندگی من را با عشق تزئین کردی و همسری تو بهترین هدیه ای است که خدا به من داده است.
سالگرد ازدواجمان مبارک! خیلی دوستت دارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

See the beautiful face
Brightens up my darkest days
And your love
In the foggy roads of my life
You are a gift from the heavens
And I’m proud of you
Happy anniversary dear to my wife
دیدن چهره زیبایت
تاریک ترین روزهایم را روشن می کند
و عشق تو
در مه آلودترین جاده های زندگی همراه من است
تو هدیه ای از آسمان ها هستی
و من به داشتنت افتخار میکنم
سالگرد عروسیمون مبارک همسر عزیزتر از جانم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

If you like the best job in the world
I am the most deserving and the best person to take that job
That is romantic and honest
I will put all my life in my whole life
Happy wedding anniversary
اگر دوست داشتنت بهترین شغل دنیا باشد
من شایسته ترین و بهترین شخص برای گرفتن آن شغل هستم
که عاشقانه و صادقانه
تمامم را در تمام زندگی وقفت خواهم کرد
سالگرد عروسیمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

!My Kind wife
Marry you
The best decision is my whole life
And loving you
The most valuable thing I’ve done so far
I love you
!Happy love anniversary
همسر مهربانم!
ازدواج با تو
بهترین تصمیم سراسر زندگی ام بوده
و دوست داشتن تو
با ارزش ترین کاری که تاکنون انجام داده ام
عاشقتم!
سالگرد عشقمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

You
Compliment the night prayers
And
Realizing your most beautiful dreams
… I love you 
.my love, Happy Anniversary of marriage
تو
اجابت دعاهای شبانه
و
تحقق قشنگ ترین رویاهای من هستی
دوستت دارم …
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.It doesn’t matter where you go in life, what you do, it’s who you have beside you
Happy Anniversary
مهم نیست که در زندگیکجا می روید، چه کاری انجام می دهید، مهم این است که شما در کنار چه کسی هستید.
سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Make lasting memories Many years of happiness together and watching dreams come true
Happy Anniversary
خاطرات خود را جاودانه کنید. سالهایی که با شادی و تحقق آرزوهایتان طی کردید.
سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.For a Special Couple
May your anniversary be a time to celebrate all the happiness love has brought and all the joy that still lies ahead
.Wishing you happiness always
برای یک زن و شوهری خاص. امیدوارم سالگرد ازدواجتان جشنی باشد برای جشن گرفتن تمام خوشبختی که عشق به ارمغان آورده است و تمام لذت هایی که هنوز قرار است پا به زندگیتان بگذارند.
با آرزوی شادمانی برایتان.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

I love you more and more every second I set my eyes on you. Happy anniversary my dear husbandهر ثانیه ای که چشمانم به تو می افتد بیشتر و بیشتر عاشقت می شوم، سالگرد عشق مون مبارک شوهر عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

You are the finest, loveliest, tenderest, and most beautiful person I have ever known، Happy dating anniversaryتو بهترین، دوست داشتنی ترین، مهربان ترین و زیباترین کسی هستی که تا به حال شناخته ام، سالگرد اولین دیدارمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هرگز لبخند روی صورتت، در آن روزی که به تو سلام دادم و تو جواب سلامم را دادی فراموش نمی کنم. سالگرد آشنایی مون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

می خوام اینو بدونی که
وقتی برای اولین بار همدیگر رو ملاقات کردیم همه چیز زندگیم ناگهان متوقف شد.سالروز این دیدار مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

You are my today and all of my tomorrows. Happy anniversary my loveتو امروز و همه فرداهای من هستی، سالروز ازدواج مون مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

در تو … من عشق زندگی ام و نزدیک ترین و حقیقی ترین دوستم را یافتم. سالگرد آشنایی مون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

چیزهای خوب زندگی با تو بهتر می شوند. سالگرد عشق مون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

everything seems sweeter since I met you. Happy dating anniversaryاز زمانی که با تو آشنا شدم همه چیز شیرین تر شده، سالروز آشنایی مان مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

I’m yours. No refunds. Happy dating anniversaryمن مال تو هستم، بدون مرجوع شدن
سالگرد آشنایی مون مبارک عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

حضور تو در کنارم، من را به شادترین و خوش شانس ترین آدم دنیا تبدیل می کند
دومین سالگرد آشنایی مون مبارک دلبر من!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Forever wouldn’t be long enough with you. Happy anniversary my loveابدیت برای با تو بودن کافی نیست … سالگرد ازدواج مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

you are only person in the world that I want beside me every day and every night for the rest my life. I love you, sweetheart. Happy anniversary!تو تنها کسی در دنیا هستی که می خوام در ادامه زندگیم هر روز و هر شب کنار من باشه، دوستت دارم دلبرم، سالگرد ازدواج مون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اگر عشق حقیقی باشد هیچ پایانی برای آن وجود ندارد، امیدوارم این عشق را سال های سال جشن بگیریم
سالروز ازدواج مون مبارک مهربانم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

The best thing to hold onto in life is each other. Happy anniversary my dear wifeبهترین چیز برای نگه داشتن در زندگی نگه داشتن همدیگر است، سالگرد ازدواج مون مبارک همسر عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Our anniversary is just a momentary celebration, but our marriage is a timeless oneسالگرد ازدواج ما فقط یه جشن گذراست اما ازدواج ما تا ابد ادامه داره …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در دریایی از آدم ها چشمان من همیشه تو را جستجو خواهند کرد، سالگرد آشنایی مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

It must have been when we first met that you have truly captured this heart and soul of mine. Happy anniversaryزمانی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردیم همان زمانی است که تو حقیقتا قلب و روحم را تسخیر کردی، سالگرد آشنایی مون مبارک همسرم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو باعث شدی من به عشق اعتقاد پیدا کنم، تو باعث شدی من بخواهم که دوباره اعتماد کنم …
درست در همان روز بسیار خاص
اولین ماهگرد آشنایی مون مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

Today is our dating anniversary, I am happy to have you in my life. Happy anniversaryامروز سالگرد آشنایی ماست و من خوشحالم که تو را در زندگی ام دارم. سالگرد آشناییمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اشعار عاشقانه شهریاراز تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگرانرفته چون مه به محاقم که نشانم ندهندهر چه آفاق بجویند کران تا به کرانمیروم تا که به صاحبنظری بازرسممحرم ما نبود دیده کوته نظراندل چون آینه اهل صفا می شکنندکه ز خود بی خبرند این ز خدا بیخبراندل من دار که در زلف شکن در شکنتیادگاریست ز سر حلقه شوریده سرانگل این باغ بجز حسرت و داغم نفزودلاله رویا تو ببخشای به خونین جگرانره بیداد گران بخت من آموخت تراورنه دانم تو کجا و ره بیداد گرانسهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتنکاین بود عاقبت کار جهان گذرانشهریارا غم آوارگی و دربدریشورها در دلم انگیخته چون نوسفران

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی
حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

کس نیست در این گوشه فراموش‌تر از من
وز گوشه‌نشینان تو خاموش‌تر از منهر کس به خیالیست هم‌آغوش و کسی نیست
ای گل به خیال تو هم آغوشتر از منمی‌نوشد از آن لعل شفقگون همه آفاق
اما که در این میکده غم نوش‌تر از منافتاده جهانی همه مدهوش تو لیکن
افتاده‌تر از من نه و مدهوش‌تر از منبی ماه رخ تو شب من هست سیه پوش
اما شب من هم نه سیه‌پوش‌تر از منگفتی تو نه گوشی که سخن گویمت از عشق
ای نادره گفتار کجا گوش‌تر از منبیژن تر از آنم که بچاهم کنی ای ترک
خونم بفشان کیست سیاووش‌تر از منبا لعل تو گفتم که علاجم لب نوش است
بشکفت که یا رب چه لبی نوش‌تر از منآخر چه گلابی است به از اشک من ای گل
دیگی نه در این بادیه پرجوش‌تر از من

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

گر از من زشتی ای بینی به زیبایی خود بگذر
تو زلف از هم گشایی به که ابرو در هم اندازی

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

راه گم کرده و با رویی چو ماه آمده ایمگر ای شاهد گمراه به راه آمده ایباری این موی سپیدم نگر ای چشم سیاهگر بپرسیدن این بخت سیاه آمده ایکشته چاه غمت را نفسی هست هنوزحذر ای آینه در معرض آه آمده ایاز در کاخ ستم تا به سر کوی وفاخاکپای تو شوم کاین همه راه آمده ایچه کنی با من و با کلبه درویشی منتو که مهمان سراپرده شاه آمده ایمی تپد دل به برم با همه شیر دلیکه چو آهوی حرم شیرنگاه آمده ایآسمان را ز سر افتاد کلاه خورشیدبه سلام تو که خورشید کلاه آمده ایشهریارا حرم عشق مبارک بادتکه در این سایه دولت به پناه آمده ای

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس
آن چنان سوختم از آتش هجران که مپرس

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرابی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرانوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدیسنگدل این زودتر می خواستی حالا چراعمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیستمن که یک امروز مهمان توام فردا چرانازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایمدیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چراوه که با این عمرهای کوته بی اعتباراینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چراشور فرهادم بپرسش سر به زیر افکنده بودای لب شیرین جواب تلخ سربالا چراای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفتاینقدر با بخت خواب آلود من لالا چراآسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کنددر شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرادر خزان هجر گل ای بلبل طبع حزینخامشی شرط وفاداری بود غوغا چراشهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفراین سفر راه قیامت میروی تنها چرا

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

فرخا از تو دلم ساخته با یاد هنوز
خبر از کوی تو می آوردم باد هنوز
در جوانی همه با یاد تو دلخوش بودم
پیرم و از تو همان ساخته با یاد هنوز

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی راکنون با بار پیری آرزومندم که برگردمبه دنبال جوانی کوره راه زندگانی رابه یاد یار دیرین کاروان گم کرده رامانمکه شب در خواب بیند همرهان کاروانی رابهاری بود و ما را هم شبابی و شکر خوابیچه غفلت داشتیم ای گل شبیخون جوانی راچه بیداری تلخی بود از خواب خوش مستیکه در کامم به زهرآلود شهد شادمانی راسخن با من نمی گوئی الا ای همزبان دلخدایا با که گویم شکوه بی همزبانی رانسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیدهبه پای سرو خود دارم هوای جانفشانی رابه چشم آسمانی گردشی داری بلای جانخدا را بر مگردان این بلای آسمانی رانمیری شهریار از شعر شیرین روان گفتنکه از آب بقا جویند عمر جاودانی را

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شبی را با من ای ماه سحرخیزان سحر کردی
سحر چون آفتاب از آشیان من سفر کردیهنوزم از شبستان وفا بوی عبیر آید
که چون شمع عبیرآگین شبی با من سحر کردیصفا کردی و درویشی بمیرم خاکپایت را
که شاهی محشتم بودی و با درویش سر کردیچو دو مرغ دلاویزی به تنگ هم شدیم افسوس
همای من پریدی و مرا بی بال و پر کردیمگر از گوشه چشمی وگر طرحی دگر ریزی
که از آن یک نظر بنیاد من زیر و زبر کردیبه یاد چشم تو انسم بود با لاله وحشی
غزال من مرا سرگشته کوه و کمر کردیبه گردشهای چشم آسمانی از همان اول
مرا در عشق از این آفاق گردی‌ها خبر کردیبه شعر شهریار اکنون سرافشانند در آفاق
چه خوش پیرانه سر ما را به شیدائی سمر کردی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

الفت پیری و نسیان جوانی بین که دیگرخود نمی‌دانم که پیری دوست دارم یا جوانی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اشعار عاشقانه شهریارامشب ای ماه به درد دل من تسکینیآخر ای ماه تو همدرد من مسکینیکاهش جان تو من دارم و من می دانمکه تو از دوری خورشید چها می بینیتو هم ای بادیه پیمای محبت چون منسر راحت ننهادی به سر بالینیهر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشکتو هم ای دامن مهتاب پر از پروینیهمه در چشمه مهتاب غم از دل شویندامشب ای مه تو هم از طالع من غمگینیمن مگر طالع خود در تو توانم دیدنکه توام آینه بخت غبار آگینیباغبان خار ندامت به جگر می شکندبرو ای گل که سزاوار همان گلچینینی محزون مگر از تربت فرهاد دمیدکه کند شکوه ز هجران لب شیرینیتو چنین خانه کن و دلشکن ای باد خزانگر خود انصاف کنی مستحق نفرینیکی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زدای پرستو که پیام آور فروردینیشهریارا گر آئین محبت باشدجاودان زی که به دنیای بهشت آئینی

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

مادر هستی ام به امید دعای توستفردا کلید باغ بهشتم رضای توست

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

گرچه پیر است این تنم ، دل نوجوانی میکند
در خیال خام خود هی نغمه خوانی میکندشرمی از پیری ندارد قلب بی پروای من
زیر چشمی بی حیا کار نهانی میکندعاشقی ها میکند دل ، گرچه میداند که غم
لحظه لحظه از برایش نوحه خوانی میکندهی بسازد نقشی ازروی نگاری هر دمی
درخیالش زیر گوشش پرده خوانی میکندعقل بیچاره به گِل مانده ولیکن دست خود
داده بر دست ِ دل و ،با او تبانی میکندگیج و منگم کرده این دل، آنچنانی کاین زبان
همچو او رفته ز دست و ، لنَتَرانی میکندگفتمش رسوا مکن ما را بدین شهرو دیار
دیدمش رسوا مرا ، سطحِ جهانی میکندبلبلی را دیده دل اندر شبی نیلوفری
دست وپایش کرده گم، شیرین زبانی میکند

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از غم جدا مشو که غنا می‌دهد به دلامّا چه غم،غمی که خدا می‌دهد به دل

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

چو بستی در بروی من به کوی صبر رو کردم
چو درمانم نبخشیدی به درد خویش خو کردمچرا رو در تو آرم من که خود را گم کنم در تو
به خود باز آمدم نقش تو در خود جستجو کردمخیالت ساده دل تر بود و با ما از تو یک رو تر
من اینها هر دو با آئینه دل روبرو کردمفشردم با همه مستی به دل سنگ صبوری را
زحال گریه پنهان حکایت با سبو کردمفرود آ ای عزیز دل که من از نقش غیر تو
سرای دیده با اشک ندامت شست و شو کردمصفائی بود دیشب با خیالت خلوت ما را
ولی من باز پنهانی ترا هم آرزو کردمملول از ناله بلبل مباش ای باغبان رفتم
حلالم کن اگر وقتی گلی در غنچه بو کردمتو با اغیار پیش چشم من می‌در سبو کردی
من از بیم شماتت گریه پنهان در گلو کردمحراج عشق وتاراج جوانی وحشت پیری
در این هنگامه من کاری که کردم یاد او کردمازین پس شهریارا ما و از مردم رمیدن‌ها
که من پیوند خاطر با غزالی مشک مو کردم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایمدیگر اکنون باجوانان ناز کن با ما چرا

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تو خود شعری و چون سحر و پری افسانه را مانی
به افسون کدامین شعر در دام من افتادیگر از یادم رود عالم تو از یادم نخواهی رفت
به شرط آن که گه گاهی تو هم از من کنی یادی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ؟بی وفا، بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا ؟

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اشعار عاشقانه شهریارچه شد که بار دگر یاد آشنا کردی
چه شد که شیوه بیگانگی رها کردیبه قهر رفتن و جور و جفا شعار تو بود
چه شد که بر سر مهر آمدی وفا کردیمنم که جورو جفا دیدم و وفا کردم
توئی که مهر و وفا دیدی و جفا کردیبیا که با همه نامهربانیت ای ماه
خوش آمدی و گل آوردی و صفا کردیبیا که چشم تو تا شرم و ناز دارد کس
نپرسد از تو که این ماجرا چرا کردیمنت به یک نگه آهوانه می بخشم
هر آنچه ای ختنی خط من خطا کردیاگر چه کار جهان بر مراد ما نشود
بیا که کار جهان بر مراد ما کردیهزار درد فرستادیم به جان لیکن
چو آمدی همه آن دردها دوا کردیکلید گنج غزلهای شهریار توئی
بیا که پادشه ملک دل گدا کردی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

این همه جلوه و در پرده نهانی گل منوین همه پرده و از جلوه عیانی گل منآن تجلی که به عشق است و جلالست و جمالو آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگرانساده دل من که قسم های تو باورکردم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بی داد رفت لاله ی برباد رفته را
یارب خزان چه بود بهار شکفته راهر لاله ای که از دل این خاک دان دمید
نو کرد داغ ماتم یاران رفته راجز در صفای اشک دلم وا نمی شود
باران به دامن است هوای گرفته راوای ای مه دوهفته چه جای محاق بود
آخر محاق نیست که ماه دوهفته رابرخیز لاله ، بند گلوبند خود بتاب
آورده ام به دیده گهرهای سُفته راای کاش ناله های چو من بلبلی حزین
بیدار کردی آن گُل در خاک خفته راگر سوزد استخوان جوانان شگفت نیست
تب موم سازد آهن و پولاد تَفته راگردون برات خوشدلی کس نخوانده است
اینجا همیشه رد و نکول است سفته رااین گوژپشت، تیرقدان راست تر زند
چندین کمین نکرده کمان های چفته رایارب چها به سینه ی این خاکدان دراست
کس نیست واقف این همه راز نهفته راراه عدم نَرُفت کس از رهروان خاک
چون رفت خواهی این همه راه نَرفته رالب دوخت هرکه را که بدو راز گفت دهر
تا باز نشنود ز کس این راز گفته رالعلی نسفت کلک دُر افشان شهریار
در رشته چون کشم دُر و لعل نسفته را

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

روزگار اینسان که خواهد بیکس وتنها مراسایه هم ترسم نیاید دیگر از دنبال من

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اشعار عاشقانه شهریارکاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ماهم که هاله‌ای به رخ از دود آهش است
دائم گرفته چون دل من روی ماهش استدیگر نگاه وصف بهاری نمی‌کند
شرح خزان دل به زبان نگاهش استدیدم نهان فرشته شرم و عفاف او
آورده سر به گوش من و عذرخواهش استبگریخته است از لب لعلش شکفتگی
دائم گرفتگی است که بر روی ماهش استافتد گذار او به من از دور و گاهگاه
خواب خوشم همین گذر گاه گاهش استهر چند اشتباه از او نیست لیکن او
با من هنوز هم خجل از اشتباهش استاکنون گلی است زرد، ولی از وفا هنوز
هر سرخ گل که در چمن آید گیاهش استاین برگ‌های زرد چمن نامه‌های اوست
وین باد‌های سرد خزان پیک راهش استدر گوشه‌های غم که کند خلوتی به دل
یاد من و ترانه من تکیه گاهش استمن دلبخواه خویش نجستم ولی خدا
با هر کس آن دهد که به جان دلبخواهش استدر شهر ما گناه بود عشق و شهریار
زندانی ابد به سزای گناهش است

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اقوام روزگار به اخلاق زنده اندقومی که گشت فاقد اخلاق مردنی است

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اشعار عاشقانه شهریاراز زندگانیم گله دارد جوانیم
شرمنده جوانی از این زندگانیمدارم هوای صحبت یاران رفته را
یاری کن ای اجل که به یاران رسانیمپروای پنج روز جهان کی کنم که عشق
داده نوید زندگی جاودانیمچون یوسفم به چاه بیابان غم اسیر
وز دور مژده جرس کاروانیمگوش زمین به ناله من نیست آشنا
من طایر شکسته پر آسمانیمگیرم که آب و دانه دریغم نداشتند
چون می کنند با غم بی هم زبانیمای لاله بهار جوانی که شد خزان
از داغ ماتم تو بهار جوانیمگفتی که آتشم بنشانی ولی چه سود
برخاستی که بر سر آتش نشانیمشمعم گریست زار به بالین که شهریار
من نیز چون تو همدم سوز نهانیم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شب کتابی است پر از راز نهانشرح آغاز و سرانجام جهان

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس
آن چنان سوختم از آتش هجران که مپرسگله ئی کردم و از یک گله بیگانه شدی
آشنایا گله دارم ز تو چندان که مپرسمسند مصر ترا ای مه کنعان که مرا
ناله هائی است در این کلبه احزان که مپرسسرونازا گرم اینگونه کشی پای از سر
منت آنگونه شوم دست به دامان که مپرسگوهر عشق که دریا همه ساحل بنمود
آخرم داد چنان تخته به طوفان که مپرسعقل خوش گفت چو در پوست نمی‌گنجیدم
که دلی بشکند آن پسته خندان که مپرسبوسه بر لعل لبت باد حلال خط سبز
که پلی بسته به سرچشمه حیوان که مپرساین که پرواز گرفته است همای شوقم
به هواداری سرویست خرامان که مپرسدفتر عشق که سر خط همه شوق است و امید
آیتی خواندمش از یاس به پایان که مپرسشهریارا دل از این سلسله مویان برگیر
که چنانچم من از این جمع پریشان که مپرس

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

پدرت گوهر خود به زروسیم فروختپدر عشق بسوزد که درآمد پدرم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

زیباترین اشعار عاشقانه شهریاربه چشمک این‌همه مژگان به هم مزن یارا
که این دو فتنه بهم می‌زنند دنیا راچه شعبده است که در چشمکان آبی تو
نهفته‌اند شب ماهتاب دریا راتو خود به جامه خوابی و ساقیان صبوح
به یاد چشم تو گیرند جام صهبا راکمند زلف به دوش افکن و به صحرا زن
که چشم مانده به ره آهوان صحرا رابه شهر ما چه غزالان که باده پیمایند
چه جای عشوه غزالان بادپیما رافریب عشق به دعوی اشگ و آه مخور
که درد و داغ بود عاشقان شیدا راهنوز زین همه نقاش ماه و اختر نیست
شبیه سازتر از اشگ من ثریا رااشاره غزل خواجه با غزاله تست
صبا به لطف بگو آن غزال رعنا رابه یار ما نتوان یافت شهریارا عیب
جز این قدر که فراموش می‌کند ما را

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگرانساده دل من که قسم های تو باور کردم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از همه سوی جهان جلوه او می بینم
جلوه اوست جهان کز همه سو می بینمچشم از او جلوه از او ما چه حریفیم ای دل
چهره اوست که با دیده او می بینمتا که در دیده من کون و مکان آینه گشت
هم در آن آینه آن آینه رو می بینم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

مادر موسیقی بهشت همانا صدای توستگوش دلم به زمزمه لای لای توست

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کندبلبل شوقم هوای نغمه خوانی می کندهمتم تا میرود ساز غزل گیرد به دستطاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کندبلبلی در سینه مینالد هنوزم کاین چمنبا خزان هم آشتی و گل فشانی میکندما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوزچشم پروین همچنان چشمک پرانی میکندنای ما خاموش ولی این زهره ی شیطان هنوزبا همان شور و نوا دارد شبانی میکندگر زمین دود هوا گردد همانا آسمانبا همین نخوت که دارد آسمانی میکندسالها شد رفته دمسازم ز دست اما هنوزدر درونم زنده است و زندگانی میکندبا همه نسیان تو گویی کز پی آزار منخاطرم با خاطرات خود تبانی میکندبی‌ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولیچون بهاران میرسد با من خزانی میکندطفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختندآنچه گردون میکند با ما نهانی میکندمی‌رسد قرنی به پایان و سپهر بایگاندفتر دوران ما هم بایگانی می‌کندشهریارا گو دل از ما مهربانان مشکنیدور نه قاضی در قضا نامهربانی میکند

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد
تو یکی بپرس از این غم که به من چه کار داردنه بلای جان عاشق شب هجرتست تنها
که وصال هم بلای شب انتظار دارد

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم
عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشمبا عقل آب عشق به یک جو نمی‌رود
بیچاره من که ساخته از آب و آتشمدیشب سرم به بالش ناز وصال و باز
صبحست و سیل اشک به خون شسته بالشمپروانه را شکایتی از جور شمع نیست
عمریست در هوای تو می‌سوزم و خوشمخلقم به روی زرد بخندند و باک نیست
شاهد شو ای شرار محبت که بی غشمباور مکن که طعنه طوفان روزگار
جز در هوای زلف تو دارد مشوشمسروی شدم به دولت آزادگی که سر
با کس فرو نیاورد این طبع سرکشمدارم چو شمع سر غمش بر سر زبان
لب میگزد چو غنچه خندان که خامشمهر شب چو ماهتاب به بالین من بتاب
ای آفتاب دلکش و ماه پری وشملب بر لبم بنه بنوازش دمی چونی
تا بشنوی نوای غزلهای دلکشمساز صبا به ناله شبی گفت شهریار
این کار تست من همه جور تو می‌کشم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی را

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شب گذشته شتابان به رهگذار تو بودم
به جلد رهگذر اما در انتظار تو بودمنسیم زلف تو پیچیده بود در سر و مغزم
خمار و سست ولی سخت بی قرار تو بودمهمه به کاری و من دست شسته از همه کاری
همه به فکر و خیال تو و به کار تو بودمخزان عشق نبینی که من به هر دمی ای گل
در آرزوی شکوفائی و بهار تو بودماگر که دل بگشاید زبان به دعوی یاری
تو یار من که نبودی منم که یار تو بودمچو لاله بود چراغم به جستجوی تو در دست
ولی به باغ تو دور از تو داغدار تو بودمبه کوی عشق تو راضی شدم به نقش گدایی
اگر چه شهره به هر شهر و شهریار تو بودم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سخن باما نمی گویی الا ای همزبان دلخدا را با که گویم شکوه بی هم زبانی را

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

به چشمک این همه مژگان به هم مزن یارا
که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را
چه شعبده است که در چشمکان آبی تو
نهفته اند شب ماهتاب دریا را

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

رندم و شهره به شوریدگی و شیدایی
شیوه ام چشم چرانی و قدح پیماییعاشقم خواهد و رسوای جهانی چه کنم
عاشقانند به هم عاشقی و رسواییخط دلبند تو بادا که در اطراف رخت
کار هر بوالهوسی نیست قلم فرسایینیست بزمی که به بالای تو آراسته نیست
ای برازنده به بالای تو بزم آراییشمع ما خود به شبستان وفا سوخت که داد
یاد پروانه پر سوخته بی پرواییلعل شاهد نشنیدیم بدین شیرینی
زلف معشوقه ندیدیم بدین زیباییکاش یک روز سر زلف تو در دست افتد
تا ستانم من از او داد شب تنهاییپیر میخانه که روی تو نماید در جام
از جبین تابدش انوار مبارک راییشهریار از هوس قند لبت چون طوطی
شهره شد در همه آفاق به شکرخایی

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم
به عشق زنده شدم تا که جاودان مانم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اشعار عاشقانه شهریارعلی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم من به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماندچو علی گرفته باشد سر چشمه بقا رامگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخبه شرار قهر سوزد همه جان ماسوا رابرو ای گدای مسکین در خانه علی زنکه نگین پادشاهی دهد از کرم گدا رابجز از علی که گوید به پسر که قاتل منچو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارابجز از علی که آرد پسری ابوالعجائبکه علم کند به عالم شهدای کربلا راچو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازانچو علی که میتواند که بسر برد وفا رانه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفتمتحیرم چه نامم شه ملک لافتی رابدو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمتکه ز کوی او غباری به من آر توتیا رابه امید آن که شاید برسد به خاک پایتچه پیامها سپردم همه سوز دل صبا راچو تویی قضای گردان به دعای مستمندانکه ز جان ما بگردان ره آفت قضا راچه زنم چونای هردم ز نوای شوق او دمکه لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را«همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهیبه پیام آشنائی بنوازد آشنا را»ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شبغم دل به دوست گفتن چه خوشست شهریارا

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

روز روشن به خود از عشق تو کردم چو شب تار
به امیدی که تو هم شمع شب تار من آیی

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اشعار عاشقانه شهریارسلام خورشید من در روز سردم
سلام ای مرهم و داروى دردمسر ﻭ همسر نگرفتم که گرو بود سرم
تو شدی مادر ﻭ من با همه پیری پسرمتو جگر گوشه هم از شیر بریدی ﻭ هنوز
من بیچاره همان عاشق خونین جگرممن که با عشق نراندم به جوانی هوسی
هوس و عشق ﻭ جوانیست به پیرانه سرمپدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت
پدر عشق بسوزد که درآمد پدرمعشق و آزادگی ﻭ حسن و جوانی و هنر
عجبا هیچ نیارزد که بی سیم و زرسیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درمتا به دیوار ﻭ درش تازه کنم عهد قدیم
گاهی از کوچه‌ی ﻣﻌﺸﻮﻗﻪﯼ خود میگذرم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ای صبا با تو چه گفتند که خاموش شدیچه شرابی به تو دادند که مدهوش شدیتو که آتشکده عشق و محبت بودی
چه بلا رفت که خاکستر و خاموش شدیتو به صد نغمه ٬ زبان بودی و دلها همه گوشچه شنفتی که زبان بستی و خود گوش شدیخلق را گرچه وفا نیست ولیکن گل مننه گمان دار که رفتی و فراموش شدی

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست
با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی استمن عاشق تو هستم این گفتگو ندارد

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

متن تبریک سالگرد ازدواج عموعموی عزیزتر از جانم!
خوشحالی من از خوشبختی شما
در قالب واژه ها نمی گنجد
سالگرد آغاز این عشق رو بهتون تبریک می گم*.*

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگردهای ازدواج را باید جشن گرفت
چرا که یادبود آغاز عشقی هستند که قرار است
تا ابدیت جریان داشته باشد
سالروز عروسیتون مبارک عموی مهربونم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در آستانه فرا رسیدن سالگرد ازدواج تان
یک دنیا آرزوی خوب و یک بغل عشق تقدیم تان می کنم
باشد که تا همیشه خوشبختی قرار قلب های شما باشد
سالگرد پیوندتان مبارک عمو و زن عموی نازنینم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

پیامک تبریک سالگرد ازدواج عمو🥀در عبور از جاده های نا هموار زندگی
تنها عشق است که شما را به پیش خواهد برد
و این سفر را خاطره انگیز خواهد کرد
با آرزوی خوشبختی شما
سالگرد ازدواج مبارک عمو جان!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عمو و زن عموی گلم!
الهی جاده زندگیتون پر از قشنگی و اتفاقات خوب باشه
و آسمون دلتون همیشه آبی و آفتابی …
سالروز عشق تان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

خوب گوش کنید
صدای عشق شما و صدای دریا چند خصوصیت مشترک دارند
هر دو پایدار و ابدی هستند
سالگرد ازدواجتون مبارک عموی عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو می‌ بخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت می‌ دهد هم شجاعت
سالگرد ازدواجتان مبارک عمو جونم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آرزو می‌کنم داستان عشق تون هیچ وقت پایانی نداشته باشه
سالگرد ازدواجتان مبارک عمو و زن عمو جان!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

جملات تبریک سالگرد ازدواج عمودوست داشتن چیزی شبیه به گم شدنه … توی یه آدم دیگه …
حالا هر چی کسی رو بیشتر دوست داشته باشی، عمیق‌ تر گم می‌ شی
سالگرد عشق تون مبارک عموی نازنینم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عموی عزیزم و زن عموی مهربانم!
برای هر دوتون آرزو می‌کنم که
ازدواج ناگسستنی و فنا ناپذیر شما پر از عشق و نور باشه
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

می دانم که ازدواج شما در بهشت بوده است
زیرا می بینم که عشق شما همیشه بیشتر و بیشتر می شود
عمو و زن عموی عزیزم، عشق شما نادر است✨
مراقب آن باشید

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عموی عزیزم!
قاب عکس دوران کودکی‌ ام کامل نبود
اگر بزرگ‌ ترین نیروی زندگی‌ ام در آن حضور نداشت
آرزو می‌کنم که هر روز زندگی مشترک تان سبزتر از دیروز باشد
سالروز پیوندتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اتفاق های خوب همیشه می افتندمثل مهر “تو” ک ب دلم افتاده میبینی…حتی افتادن هم فعل قشنگیستوقتی..‌ پای “تو” وسط باشد…بهانه زندگیم سالگرد عاشقی مون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

می‌خواهم ترانه‌ای باشمکه به گوش تو زیباستبهانه‌ای باشمکه در صبح تو پیداستیا خاطره‌ای سرگردانکه با عطر و بوی تو آشناستسالگرد عقدمون مبارک عشق من

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تنها در قاب چشمان توست کهعکس من از ته دل لبخند می زندعشق جانم سالروز عشقمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

واحد زمانی زندگی من:نفس کشیدنبر حسب بودندر کنار توعشقم سالگرد نامزدیمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

حضور تو هر چی غمهاز زندگیم دور می کنه …چشای توآدمو به خوشبختی مجبور می کنهعزیزم سالگرد بهم رسیدنمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

در سرم نیستبجز حال و هوای تو و عشق شادم از اینکههمه حال و هوایم تو شدی ..!مهربانم سالگرد یکی شدنمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

از وقتی اومدی تو زندگیمزندگی واسم خیلی قشنگ تر شدهشدم خوشبخت ترین آدم دنیاتو قشنگ ترین اتفاق زندگی منیهمسر عزیزم سالگرد عقدمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

زنـــــدگی زیـبـاســـتیـــعــنیدرســت از همان لـحظه ای کــهتـــــ♥ـــــوتـــمـام زنـــــدگـــی ام شــتدیزنــدگـیم ســالگرد نــــامـزدی مـون مـبــارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

و آن کسی راکه دوست دارینصف دیگر تو نیستاو تویی ؛ اما جایی دیگرهمسرم سالگرد نامزدیمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو مرا میفهمی و همینساده ترین قصه ی یک انسان استمن تو را ناب ترین شعر زمان میدانمو تو هم میدانیتا ابد در دل من میمانیسالگرد عقدمون مبارک ♥

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تو همیشه باعث شدی احساس کنم خوش شانس ترین و خاص ترین زن روی زمینم!
ممنونم که در تمام این سال ها ذره ای تغییر نکردی و برام بهترین همسر دنیا بودی
سالگرد ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

یه سال جدید دیگه برای ساختن خاطرات جدید!
من چقدر خوش شانسم که تو همه ویژگی های مرد ایده آل منو داری!
سالگرد ازدواجمون مبارک عشق من

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اینکه معشوق کسی باشی، بهت قدرت میده، و اینکه عاشق کسی باشی، شجاعت!
اولین سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر گلم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد ازدواجمون مبارک بهترین آقایی دنیا
چشم باز کردن کنار تو، شیرین ترین لحظه هر روز منه!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

روزی با کسی ملاقات خواهیم کرد که به ما می فهماند در زندگی
هر اتفاقی که بیافتد، باز هم او مورد علاقه ماست
تو همان فرد مورد علاقه منی
سالگرد ازدواجمون مبارک عشق ابدی من

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشقتم به خاطر حس متفاوتی که در قلبم ایجاد کردی
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

هنوزم اون لحظه ای که من و تو «ما» شدیم، یادمه
دلم میخواد تا آخر عمرم محکم تو بغلم نگهت دارم!
ممنون که همیشه کنارمی
سالگرد ازدواجمون مبارک آقایی!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تو تمام منی
تمام پیدا و پنهانم
تمام داشته و نداشته ام
تنهایت نخواهم گذاشت
تا آن سوی ابدیتسالگرد با هم بودنمون مبارک خانومم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بگذار لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند …سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

حساب زندگی از دستم در رفته
تو لبخند می زنی و
این پرانتز
تمام معادلات را به هم می ریزدسالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

پشت سر هر مرد بزرگی یک زن نیست
بلکه آن زن کنار اوست، با اوست نه پشت سر او …
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

یادش بخیر!
یک سال پیش در چنین روزی
دست من چنان در دست تو جا گرفت
که انگار فقط برای هم ساخته شده بودند
سالروز ازدواجمون مبارک خانومم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

هر کسی عشق را با زبانی بیان می کند
و من و تو فقط با عطر آغوش هم …سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در آغوش تو بودن
گرم ترین جای جهانه
سالگرد یکی شدنمون مبارک خانومم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق یعنی
در میان غصه‌ های زندگی
یک نفر باشد که آرامت کند …

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻣـﺎ ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢسالگرد به هم رسیدنمون مبارک خانومم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بهشت برای تو کم اسـت…
خدا باید یک صندلی بگذارد درست وسط عرش
و تو را بنشاند کنار دست خودش و یک چای زعفرانی تعارفت کند
و بگوید:
بنوش و خستگی در کن؛ کجا می‌خواهی بروی؟همینجا بمان، بهشت برای تو کم اسـت …
سالگرد عشقمون مبارک خانومم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

به من می گفتند برای عاشق کردن تو باید بخندانمت
نمی دانستند که هر بار تو می خندی این من هستم که دوباره عاشق می شوم!
سالگرد با هم بودنمون مبارک خانومم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از وقتی با تو آشنا شدم
هیچ کس و هیچ چیز دیگه ارزش فکر کردن نداره!
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم …

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

به نظرم زیباترین چیزی که هر آدمی می تونه تجربه کنه
اینه که کسی رو پیدا کنه که همه وجودش رو بخواد
حتی اگه همه وجودش آشفته باشه
تو برای من زیباترین اتفاقی ….
سالگرد ازدواجمون مبارک خانومم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر با وفایم من برای همسفر شدن با تو، از تمام دلبستگی‌هایم گذشتم حال منم و یک بغل پر از گلهای عاشقی. تو وعده سبزشدن دل کویر مرا دادی و بغض بی پایان مرا فرونشاندی. وقتی که باران نمی‌بارد. تو مهربانی ببار اي گل همیشه بهار من.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشدو معشوق کسی بودن به انسان شجاعتپس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.پیوندتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر خوبم فضای سینه ام را از بوی دل انگیز عشق عطرآگین کردی. میخواهم تا ابد در کنارم باشی و بدانی نبض من، بعد از عشق به خدا، برای تو می تپد. دومین سالگرد پیوندمان و نخستین سالگرد زندگی مشترکمان را گرامی می‌دارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویمو زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنمآرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خوشبختی من در بودن باتو است و روز رسیدن به تو تقدیر خوشبختی من است تو آمدی و عمیق ترین نگاه را از میان چشمان دریایی ات به وصال قلبم نشاندی. زیباترین گلهای دنیا تقدیم به تو، بهترین عشق دنیا روز یکی شدنمان را از صمیم قلب تبریک می‌گویم و به تکرار تپشهای قلبم دوستت دارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . . .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

یک سال از باهم بودمان گذشته و من هرروز بیش از پیش به این راز پی می‌برم که تو خلق شده اي برای من تا زیباترین زندگی را برایم بسازی
سال روز ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیابه اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عزیز تر از جانم
من در چشم تو کتاب زندگی را می‌خوانم
و هر بار که مژه هاي‌ تو به هم میخورد
یک صحفه از این زندگی را برای من ورق می زند
سال روز یکی شدنمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشودپیوند زیبایتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خواهر و شوهر خواهر عزیزم
شما واقعا به هم میاین، انگار خدا شما دو تا رو برای هم ساخته،
امیدوارم رنگ شادی در خونه‌ی پر از عشق و صفای شما همیشه پر رنگ باشه با یه دوجین بچه‌ی شلوغ و پر سر و صدا
مبارکتون باشه

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

یک تکه بلور از جنس حضوریک یاس سپید از رنگ امید
با هر چی وفاست از سوی خداهمه ی تقدیم تو بادپیوندت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر میشوددوست داشتن و دوست داشته شدنخوشبختی شما آرزوی قلبی ما است

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خوشبختی واقعی در دنیا فقط با یک چیز میسر می‌شوددوست داشتن و دوست داشته شدنخوشبختی شما آرزوی قلبی ما است

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

خواهر عزیزم
عشق هدیه‌ای الهی و امانتی بی همتاست.
از خداوند بزرگ می‌خواهم که به تو و همسر مهربانت یاری رساند تا قدردان این نعمت بی بدیل الهی باشید.
آغاز یکی شدنتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

با قلبی سرشار از شادی و شور
خوشبوترین و لطیف ترین گل های هستی را
همراه با خوش آهنگ ترین ترانه گیتی
به مناسبت ازدواجت تقدیم می کنم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته می شودپیوند زیبایتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در زندگی مشترک شما وقتی به خوشبختی واقعی میرسیدکه همسرتان را خوشبخت کنید.پیوندتان مبارک و امیدوارم که خوشبخت باشید . . .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیابه اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمی‌کند . . .ورود شما به دنیای عشاق را تبریک می گویم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

بزرگ ترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا رابا شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . . .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
یکی شدنتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز خوشحالی من با بغضی عجیب همراهه
دوست ندارم روز عروسیت گریه کنم، فقط دوست دارم بدونی که تو همیشه برای من بهترین و مهربون‌ترین برادر دنیا بودی.
امیدوارم همیشه شاد و سرافراز باشی.
عروسی تون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

پیوندتان رابا تقدیم هزاران گل سرخ تبریک می‌گویمو زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنمآرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

یک تکه بلور از جنس حضوریک یاس سپید از رنگ امید
با هر چی وفاست از سوی خداهمه تقدیم تو بادپیوندت مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشدو معشوق کسی بودن به انسان شجاعتپس ازدواج بشما هم قدرت می‌دهد هم شجاعت.پیوندتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شویدمنتها فقط عاشق همسرتانپیوندتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر با وفایم من برای همسفر شدن با تواز تمام دلبستگی‌ هایم گذشتمحال منم و یک بغل پر از گل هاي‌ عاشقیتو وعده سبزشدن دل کویر مرا دادیو بغض بی پایان مرا فرونشاندیوقتی که باران نمی‌باردتو مهربانی ببار اي گل همیشه بهار من

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگردمعشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است.پیوندتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ای کاش پله های پنهانی در جایی وجود داشته باشد تا بتوانم به جایی که هستی صعود کنم. من داستان های زیادی برای گفتن دارم ، همسرم . در این روز اولین سالگرد فوت تو ، خیلی دلم برایت تنگ شده است!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من چیزهای زیادی از شما یاد گرفته ام اما یاد نگرفته ام که چگونه بدون تو زندگی کنم. اما اکنون ، من باید یاد بگیرم که چگونه با خاطرات تو زندگی کنم .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

از وقتی که شما درگذشته اید ، من فراموش کرده ام که واقعاً خوشبختی در زندگی چیست. هر سال که این روز فرا می رسد ، دیگر نمی توانم اشک هایم را نگاه دارم . در آرامش بمان برای همیشه لطفا همسر عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من در هر لحظه از زندگی به تو فکر می کنم. اما گاهی اوقات درد برای کنترل بسیار سنگین می شود. زندگی بدون تو بی معنی به نظر می رسد دلم برایت خیلی تنگ شده !

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

بدون حمایت و الهام شما ، من هرگز به این موفقیت های زندگی نمی رسیدم. اما آن چه بیشتر از این به من صدمه می زند این واقعیت است که شما دیگر برای دیدن همه این موارد نیستید . همسرم دلم برایت تنگ شده است !

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شما نه تنها یک همسر کامل بودید بلکه یک معلم شگفت انگیز نیز بودید. تمام چیزهای خوب من در این است که آن ها را در شما دیدم. شما برای همیشه به یاد در یاد من خواهید بود.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من در مورد خاطرات فکر می کنم و می فهمم که چه زندگی شگفت انگیزی داشتم .عشق و مراقبت از یک همسر با هر چیز دیگری غیر قابل مقایسه است. دلم برای شما در هر لحظه از زندگی تنگ شده است.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

هر آن چه امروز هستم همان چیزی است که شما همیشه برای من آرزو کرده اید . ای کاش زنده بودید که همسرتان را در این جایگاه خوب ببینید . دلم برایت تنگ شده است همسر مهربانم !

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

از طلوع آفتاب تا غروب خورشید ، هر لحظه اگر امروز با ما بودید شگفت انگیز تر می شد . خاطرات شما هرگز فراموش نمی شوند .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

به روزهایی که با ما بودی باز می گردم و نمی توانم خودم را از گریه منصرف کنم. یک سال است که از پیش ما رفته ای و هنوز دلم برایت تنگ است ، همسرم . تو عزیز بودی و همیشه بزرگترین فرد برای ما خواهی بود.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من نمی توانم کلمات مناسب را پیدا کنم تا توصیف کنم که همسر شما چقدر برای ما با ارزش بود . مرگ شما همیشه بزرگترین ضرر در زندگی برای ما خواهد بود. باشد که خداوند به روح او آرامش ابدی دهد .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من این روز را به خدا دعا می کنم که او همسر عزیز شما را بیامرزد. باشد که همسر شما دوست من در آرامش استراحت کند . لطفا هر وقت لازم بود با من تماس بگیرید .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شما یک فرد قوی هستید . یک سال از فوت همسر شما گذشته است . اما شما همه چیز را خیلی عالی مدیریت می کنید . اما درد و اشک شما را حس می کنم . حمایت من همیشه با شما است .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

خاطرات همسرتان هنوز تازه است . من هنوز نمی توانم باور کنم که یک سال گذشته است . در این روز دوست من به تو تسلیت عرض می کنم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

یک سال است که همسر خود را از دست داده اید . من اشک و درد تو را دیده ام عزیزم . دوست من صبر داشته باش . ناراحت نباش .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ما همیشه آن لبخند دلچسب و جذاب همسر شما را به یاد خواهیم آورد. او به عنوان یک راهنمای ویژه ، همیشه در اوقات خوب و بد در آن جا حضور داشت. در این اولین سالگرد فوت همسر شما ، همه ما این قدر دلمان برایش تنگ شده است که در عذاب هستیم . باشد که روح او برای همیشه در آرامش جاودانه باشد.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز سالگرد درگذشت همسر شما است. می دانم که قلب تو درد می کند اما دوست عزیزم ، همه باید بمیرند. بنابراین نیرومند باشید و مسئولیت خانواده خود را بر عهده بگیرید.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشقی که همسر شما به همه ما داشته است ، موضوعی ویژه است که عمیقاً در سالگرد درگذشت او از دست می دهیم. او فرد بزرگی بود. فقط سوگوار نشوید بلکه از خرد ، هدایت او ، عشق او و اخلاق خوب او که پشت سر گذاشت ، قدردانی کنید.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست من ، من می دانم که امروز یک سال غم انگیز است برای شما به عنوان سالگرد درگذشت همسر شما. اما من می خواهم بگویم که صبر داشته باشید . او اکنون با خداست . او در مکانی خوب است .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

گفته می شود دعا بهترین سلاح است. من برای تو دعا می کنم همسر عزیزم . باشد که شما در بهشت ​​همان طور که قبلاً در این جا انجام می دادید ، بدرخشید . هر لحظه دلم برای شما تنگ است .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خیلی وقت است که من شما را از دست داده ام . اما من هر روز برای تو دعا می کنم. من برای روح شما دعا می کنم باشد که خداوند به شما آرامش دهد و شما را خوشحال کند . دوستت دارم .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من معتقدم که خدا حرف های من را گوش می دهد . من در این روز دعاهای زیادی برای شما ارسال می کنم . مطمئناً خداوند دعاهای من را خواهد پذیرفت. در آرامش باش .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من می دانم که همه ما یک روز خواهیم مرد. اما هیچ وقت فکر نمی کردم شما این گونه از پیش من بروید . من هنوز دلم برایت تنگ است و دوستت دارم . دعای من همیشه با تو است .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من به خدا دعا می کنم که او شما را بیامرزد. امیدوارم که شما در بهشت ​​و خوب باشید. دلمان برایت تنگ شده است . سالها است که دیگر با ما نیستید. من همیشه و هر لحظه خیلی دلتنگت می شوم !

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر محترم ، من به خدا دعا می کنم که او شما را به مانند گذشته شاد نگه دارد . امروز در سالگرد درگذشت شما برای آرامش و آسایش شما دعا می کنم .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من هر روز و هر شب برای شما دعا می کنم. باشد که خداوند آرامش ابدی را به روح شما عطا کند تا با سعادت در بهشت ​​الهی زندگی کنید. در سالگرد فوت شما خیلی دلم تنگت می شود!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خدايا لطفا همسرم را در آغوش محبت خود نگه دار و بگذار در آرامش در بهشت ​​زیبای شما آرامش یابد. هم چنین به او اطلاع دهید که همسرش همیشه او را در یاد خود نگه می دارد. خواهش می کنم خدایا همسرم در آغوش محبت شما بخوابد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شما فردی بودید که مرا به راحتی می فهمیدید. تو تنها کسی بود که قبلاً به من درست و نادرست را نشان می دادی . اما اکنون من گم شده ام. زیرا شما اینجا نیستید که به همسرتان راه درست را نشان دهید. دلتنگ شما هستم .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

مردم می گویند زمان هر دردی را بهبود می بخشد. اما من هنوز درد دارم و چگونه می توانم عشق شما و مراقبت شما را جایگزین کنم؟ دلم برایت تنگ شده است همسر مهربان من .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

بزرگترین کابوس یک فرد از دست دادن همسرش است. من یک سال است که همسر خود را از دست داده ام . و من در درد و رنجی هستم که هیچ کس نمی تواند احساس کند. دلم برایت تنگ شده است .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هر روز تو را در دعای من ، در افکارم به یاد می آورم. یاد و خاطره ی شما هرگز فراموش نمی شود. من خیلی دوستت دارم و دلم برایت تنگ شده است .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم ، روزی که شما را از دست دادم ، همه چیز را در زندگی از دست دادم. من هنوز بدون تو عصبانی هستم. شما همیشه در قلب من خواهید بود.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شما همیشه آن جا بودید که من را راهنمایی و محافظت کنید. شما در هر نیاز ، قدرت و الهام من بودید. اکنون زمان تغییر کرده است و من چیزی جز خاطرات شما ندارم. در آرامش باش همسرم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تو همیشه با من هستی حتی اگر نمی خواهم تو را ببینم یا در آغوش بگیرم. من می توانم حضور تو را در هر نفس احساس کنم. مهم نیست چند دهه یا قرن بگذرد ، شما برای همیشه در قلب من خواهید بود. دوستت دارم همسرم !

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من هرگز فکر نمی کردم که از دست دادن شما باعث می شود احساس به این بدی داشته باشم. بدون تو زندگی سخت می باشد و هرگز آسان نمی شود. چرا باید فقط در خاطرات تو زندگی کنم؟ در سالگرد فوت شما قلب من برایت تنگ شده همسر عزیزم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر مهربانم ، تو قهرمان زندگی من بودی من بدون تو خیلی تنها هستم. دلم برایت خیلی تنگ شده و دعاهای من همیشه با تو است.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم ، من می خواهم که انسان خوبی باشم. در سالگرد فوت شما این واقعیت را می گویم که شما به مانند معلم من بودید ولی حیف که شما ما را زود ترک کردید. من بدون تو خیلی گم شده و ناراحت هستم. دوستت دارم همسر عزیزم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم ، بعد از اینکه ما را ترک کردید ، متوجه ارزش و درد شما شدم. من به عنوان یک همسر ، از خانواده خود مراقبت می کنم. اما من اصلاً نمی توانم مثل شما باشم . دلم برایت تنگ شده است .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیز ، در هر کجا که هستی ، در آرامش باشی . هر روز دلتنگ تو می شوم . من تو را دوست دارم و دلم برات تنگ شده است . تو همیشه در قلبم هستی.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر دوست داشتنی من ، دلم برایت تنگ شده است. شما برای همیشه در قلب من خواهید ماند. من هنوز هم سعی می کنم شما را پیدا کنم من نمی دانم شما کجا هستید. در آرامش باش.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شکی نیست که شما مطمئنا همسری بودید که همه می توانستند آرزو کنند که شما را داشته باشند. در سالگرد درگذشت شما ، از شما تشکر می کنم ، زیرا نتوانستم وقتی زنده بودید از شما تشکر کنم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم ، شما این جا نیستید که من را ببینید. دلم برایت تنگ شده ، همسر عزیزم. امیدوارم هر جا که هستی خوب باشید.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

این یک کار سخت یک همسر خوب است که ادم را به یک فردی بهتر تبدیل می کند . اکنون ، من سعی می کنم رویاهای شما را که به من منتقل کرده اید ، برآورده کنم. اما افسوس که شما دیگر اینجا نیستید تا پیشرفت من را ببینید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسرم ، قبلاً به من می گفتی که مرد ها هرگز گریه نمی کنند. من در مقابل مردم گریه نمی کنم. اما وقتی تنها هستم ، نمی توانم خودم را متوقف کنم. دلم برایت تنگ شده است .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شما بهترین همسر دنیا را از دست می دهید. می دانم حق با توست و این فقدان بزرگی است . در سالگرد درگذشت همسر شما دلتان برای او خیلی تنگ شده است.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر شما یک فرشته واقعی در زندگی بوده است که با رفتار شیرین و خوب خود روح ما را لمس کرده است. اکنون او به دنیایی بازگشت که پر از فرشتگان است. عمیق ترین تسلیت من به شما برای سالگرد فوت همسر شما .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر شما نیمی از وجود خود شما بود و بدون او خانه شما خانه نبود . اما لطفا ناراحت نباشید ، خاطرات شیرین و کارهای خوب او در سالگرد فوت همسر شما زنده است و همیشه در کنار ما می باشد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دانستن در مورد سالگرد فوت همسر شما بسیار غم انگیز و اشک آور است. این از دست دادن ما را عمیقا ناراحت کرده است.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر شما شما بانوی شگفت انگیزی بود. او عمیقاً در قلب ما خواهد بود. باشد که روحش در آرامش آرام باشد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

غیرقابل تحمل است که می بینید سالگرد فوت همسر شما شده است ، اما خاطراتی که با او به اشتراک گذاشته شده شیرین بود و همیشه گرامی داشته می شود. درد و اندوه شما را درک می کنیم. باشد که روح پاک او در آرامش در بهشت ​​استراحت کند.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

با همدلی صمیمانه ، من برای سالگرد فوت همسر شما بسیار ناراحت هستم. قوی باشید و در زندگی به سمت جلو پیش بروید.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شما هرگز از عشق ورزیدن به عزیزانتان حتی پس از مرگ آنها دست برنمی دارید. شما فقط یاد می گیرید بدون آنها زندگی کنید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

زندگی بدون آن شخصی که شما را به زندگی عادت داده است ، آسان نیست. عشق و خاطره آن همیشه به یاد خواهد آمد. تسلیت عمیق من به شما برای سالگرد درگذشت همسرتان . باشد که روحش در آرامش آرام باشد.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

متاسفم برای سالگرد از دست دادن همسر عزیزتان. باشد که روح او در آرامش باشد. خدا همیشه با شما است. قوی باشی و بگذارید زمان همه چیز را بهبود بخشد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عزیزان ما هرگز از ما دور نمی شوند ، حتی اگر مرگ آن ها را از ما دور کند. روح و خاطره آن ها برای همیشه در قلب ما باقی می ماند.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

با قلب بسیار سنگین ، من نگرانی های عمیقی در مورد درگذشت همسر شما دارم. هیچ چیز در جهان هرگز نمی تواند جایگزین او شود. در سالگرد فوت همسر شما باید به اندازه کافی شجاع باشید تا با جهان روبرو شوید . اگر چنین کنید ، روح او در آرامش خواهد بود و مطمئناً از بهشت ​​به شما لبخند خواهد زد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر من در سالگرد فوت تو می دانم که کسی که نزدیک قلب ما زندگی می کند هرگز ما را رها نمی کند ، آن ها مهربانی را با ما به اشتراک گذاشته اند و عشق آن ها به ما سرایت می کنند . تو همیشه ساکن قلب من هستی و شما همیشه در یاد من هستید .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

وقتی شخصی که به ما نزدیک است در بهشت ​​است. کمی از بهشت ​​در خانه ماست و با ما زندگی می کند .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم هر وقت غباری از باد به من نزدیک می شود ، من فقط نگاه می کنم ، لبخند می زنم و فکر می کنم که تو بودی.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم تو غیب و غافل از ما شده ای اما همیشه و هر روز به قلب ما نزدیک و عزیز هستی .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در روز سالگرد تو این حقیقت را در می یابم که عزیزان ما هرگز از پیش ما دور نمی شوند و هر روز را با ما هستند .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تلخ ترین زمان آن زمانی است که شخصی برای شما تبدیل به خاطره ای می شود که یک زمانی منبع همه خاطرات شاد شما بود

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

در روز سالگرد فوت تو می دانم که در خاطر سپردن تو آسان است اما از دست دادن تو دردی عمیق برای دل است.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم روزانه و هر روز دلتنگ تو می شوم ، تو آن شخص ویژه ای هستی که بیش از هر چیز دیگری در جهان برای من معنی داشته است.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر شما دیگر در میان ما نیست. لطفاً به اندازه کافی قوی باشید که مراقب فرزندان و سایر اعضای خانواده باشید. حضور او برای همیشه در یاد ما خواهد ماند.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

امروز سالگرد درگذشت همسر شما است ، کاری که شما باید بکنید یادآوری خاطرات او و عشقی که او در همه جا گسترش داده است ، می باشد و نباید که ناراحت باشید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم اکنون در دومین سالگرد فوت تو می دانم که آن ها که عاشق جهان هستند ، نمی توانند از آن جدا شوند. مرگ نمی تواند آن چه را که هرگز نمی میرد ، بکشد.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

به خاطر آوردن آسان است من هر روز این کار را می کنم . دلتنگ شدن تو است که هرگز از بین نمی رود.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

افرادی مثل شما باید در تمام طول زندگی ما در کنار ما باشند . چیزهای بسیار زیادی برای یادگیری از شما وجود داشت. شما همیشه مورد احترام و یادآوری قرار خواهید گرفت.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شما الگوی مناسب برای چگونگی رفتار هر همسر در کنار خانواده خود بودید. من هنوز هم می توانم آخرین باری که شما را دیدم به خاطر بیاورم . خاطرات شما همیشه در قلب من جایگاه ویژه ای خواهد داشت.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

روزگار سریع پرواز می کند. زندگی با سرعت خودش ادامه می یابد. اما بعضی از خاطرات را هرگز نمی توان از ذهن عزیزترین آن ها فراموش کرد یا پاک کرد. همسر عزیزم شما همیشه در افکار ما خواهید ماند.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

این فقط یک روز برای غم و اندوه از دست دادن شما نیست. این به یاد آوردن تمام خاطرات خوب با شما و احترام به شما است و شما برای من بسیار عزیز بوده اید .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من هرگز شخصیت صادقانه و دوست داشتنی به مانند شما را ندیده ام. همیشه احساس خوشبختی دارم که به عنوان همسر شما بوده ام. من دعا می کنم که خدا شما را به بهترین چیزهایی که فقط شما شایسته آن هستید ، پاداش دهد!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

روزی که گذشت دومین سالگرد فوت همسر شما و تاریک ترین روز زندگی شما بود. همه ی ما روزی به خدا ملحق می شویم . پس تا آن زمان ، خداوند عزیزان ما را در آغوش خود نگه می دارد. از شما می خواهم که صبور باشید .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دلم برایت تنگ شده حتی بعد از این دو سال و کاش می دانستی که همیشه در فکر و دعا های من هستی . باشد که خداوند شما را در آن جا شاد نگه دارد !

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

الان دو سال است که بدون شما زندگی سخت است. می دانم که تو در این سال ها مرا از بهشت ​​تماشا کرده ای . من به خدا دعا می کنم که او دقیقاً به مانند شما با ما مهربان باشد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شما همیشه خانواده را با عشق ، مراقبت و محبت خود گره زده اید. من به خداوند توانا دعا می کنم که در عوض او به شما آرامش ابدی دهد. جای شما در بهشت ​​است.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

من فهمیدم که مهم نیست چه کاری انجام می دهم ، شما دیگر به ما باز نمی گردید. بنابراین ، در دومین سالگرد فوت تو ، به درگاه خدا دعا می کنم که او شما را در آرام ترین و زیبا ترین مکان در بهشت ​​نگه دارد . آمین!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگواردر واژه ها نمی گنجد تنها می توانیماز خداوند برایتان صبری عظیم و برای آنمرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

درگذشت … خوبت را تسلیت عرض می کنمو از خدای مهربان میخواهم به پاس تلاش،مهربانی و اخلاق نیکو، لباس مغفرتبر روح بلندش بپوشاند و در بهشت برینش مأوا دهد.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسرم! طوری که مرا به آغوش می کشی و دستانم را می گیری
همه نگرانی ها از من دور می شوند
چون می دانند که من تو را دارم
دوستت دارم و این دوست داشتن هرگز لحظه ای متوقف نمی شود
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آرامش، عشق، شادی و لحظات رمانتیک همه چیزی است که از زمانی که با تو ازدواج کردم در زندگی ام تجربه کرده ام
تو هدیه قشنگ خداوند برای من هستی
دوستت دارم، سالروز عشقمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تمام زندگی من دور تو می گردد
همانند سیاره ها که به دور خورشید می چرخند
تو خورشید زندگی من هستی و خداوند در تاریک ترین لحظات زندگی ام نوری همچون تو را به من بخشید
دوستت دارم، ششمین سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

تو
عشق من و مایه آرامش من
راهنما و الهام بخش من در شرایط سخت زندگی
و سرنوشت من هستی
روزی که برای اولین بار دیدمت تمام رویاهایم به حقیقت پیوست
دوستت دارم … سالگرد ازدواج مون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

نمی دانم اگر تو نبودی و از من حمایت نمی کردی من الان کجای زندگی ام قرار داشتم
فقط می دانم اگر نبودی زندگی من نیز تاریک و تیره بود …
امروز که سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم تنها می خواهم بگویم
“به خاطر همه چیز از تو ممنونم همسر خوبم … سالگرد عشقمون مبارک عزیزم!”

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

زندگی ام همچون قایقی شناور روی آب های سرنوشت است
و تو همسر نازنینم
بادبان های این قایق هستی که زندگی ام را به جلو پیش می بری …
سالگرد عشقمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عزیز تر از جانممن در چشم تو کتاب زندگی را میخوانمو هر بار که مژه های تو به هم می خوردیک صحفه از این زندگی را برای من ورق میزند

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هر روز با شوق دیدنتچشم میگشایم ووقتی تو را در کنارم میبینمدوست دارم بارها و بارهادر برابر معبود زانو بزنمو سجده شکر کنمکه چون تویی را به من هدیه دادسالروز آغاز با هم بودمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

حتی اگر میلیون‌ها سال با من باشی بازم دیدنت لذت تازگی دارد برایم
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

زندگی ام همچون قایقی شناور روی آب های سرنوشت است
و تو همسر نازنینم
بادبان های این قایق هستی که زندگی ام را به جلو پیش می بری …
سالگرد عشقمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می میرند.
سالگرد ازدواجتان مبارک خواهر عزیزم👰

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عزیزم اکنون به جای دستانم دو بال طلایی می خواهم تا در زیباترین تاریخ تقویم
برای ستاره باران کردن شب سالگرد ازدواجمان تا آسمان پرواز کنم و به روی ماه بنویسم :
سالگرد ازدواجمون مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیا
مهم تر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست
عزیزم و همسر دائمی زندگیم
سالگرد یکی شدنمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند. برایتان زندگی عاشقانه ای آرزو میکنم.
سالگرد عقدتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار است و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسفر زندگی ام
وجود نازنینت بهانه زیستن است
تو زیباترین حضور عاشقانه در زندگی ام هستی
عاشقانه و بی نهایت دوستت دارم
سالگرد ازدواجمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

اگرچه جشن سالگردمان تنها ۲۴ ساعت طول خواهد کشید
اما جشن زندگی ما در کنار هم
به اندازه یک عمر و فراتر از آن خواهد بود.
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج پیوند میان دو قلب است که جهان را یارای گسستن آن نیست. عزیزم زندگی من با آمدن تو هر روز زیباتر و قشنگ تر شد. اگر هر لحظه از زندگی مان را که به یاد تو گذراندم، یک شاخه گل به تو هدیه می دادم، الان در یک دشت پر از گل قدم می گذاشتیم. ممنون که همسفر جاده های تنهایی من شدی و همیشه و در هر لحظه در کنارم بودی. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مقدس ترین بهانه برای زندگی است. با سبدی پر از گل های یاس به سوی تو می آیم و با عشق، سالگرد ازدواجمان را به تو همسر عزیزم تبریک می گویم. ممنون که به زندگی من آمدی و لحظه های تاریک زندگی من را پر از نور امید و روشنایی کردی. برای هر لحظه با تو بودن از تو سپاسگزارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم زبان از بیان تو قاصر است و وصف مهربانی و محبت تو در واژه ها نمی گنجد. چیزهای زیادی در زندگی مان وجود دارد که برای تک تک آنها قدردان تو هستم. لبخندهای شیرین صبحگاهی ات؛ درک بالا و قلب پر از احساسات؛ حمایتی که در شرایط حساس زندگی از من دریغ نکردی؛ و عشق بی پایانی که به زندگی ام بخشیدی؛ دوستت دارم. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

چشمان خسته ات را می سرایم در پس قصه های سهراب؛ در پس طاقچه محبتم خانه ای ساده و معمولی؛ آشپزخانه ای معمولی؛ دیوارهای معمولی؛ اتاق هایی معمولی؛ وسایل و فرش هایی معمولی؛ کنار تویی که معمولی نیستی؛ معمولی حرف نمی زنی؛ و معمولی نمی خندی؛ اصلا جایی که تو حضور داشته باشی؛ همه چیز جهان غیرمعمولی است؛ سالگرد ازدواجمان مبارک عشق من.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

می گویند زمانی که از چیزی در زندگی تان مطمئن نیستید تنها از قلب خود پیروی کنید و من نیز همین کار را کردم؛ قلبم من را به سمت تو هدایت کرد؛ از روزی که تو را دیدم؛ زیباترین و بهترین اتفاق ها در زندگی من افتاد؛ صدای زیبا و طنین انداز تو و خنده های شیرینت و چشمان دریاییت جان و روحی دوباره به زندگی من بخشید؛ ممنون که در کنار من هستی؛ سالگرد ازواجمان مبارک مهربونم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

نمی دانم اگر تو نبودی و از من حمایت نمی کردی؛ من الان کجای زندگی ام قرار داشتم؛ فقط می دانم که اگر تو نبودی زندگی من نیز تیره و تاریک بود؛ ممنونم که به زندگی من آمدی و تمام ناراحتی ها، غم ها و ترس هایم را با آمدنت از بین بردی؛ هر روز خدا را برای داشتن چنین همسر شایسته و زیبایی سپاس می گویم. امروز که سالگرد ازدواجمان را جشن می گیریم؛ تنها می خواهم بگویم که برای همه چیز از تو ممنونم همسر عزیزم… سالگرد عشقمون مبارک عزیزم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

گرمای حضورت قلبم را پر از حرارت می کند؛ و نفسم در آتشکدۀ احساست به شمارش می افتد؛ حرف های پر از مهرت هدیه ای پر از آرامش است؛ حضورت به من توانایی و قدرت می بخشد؛ دلت دریاچه مهربانی است؛ می توان در زیبایی چشمان تو غرق شد؛ حضور در کنار تو نهایت آرزوی من است. با تو خوشبختی را از صمیم قلب فریاد می زنم. ممنون که به زندگی ام آمدی و سالگرد یکی شدنمان مبارک.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

من از میان تمام کتاب ها؛ آن که شبیه به تو بود برگزیدم؛ و از دل تمام صفحات؛ آن را که عطر دست های تو را داشت انتخاب کردم؛ و از تمام صفحات؛ برگی که به لطافت نگاه تو بود برگزیدم؛ و از این برگ؛ خطی که طعم تو را داشت خواندم؛ و اینک دوستت دارم…؛ دوستت دارم؛ و دوستت دارم را مدام تکرار می کنم؛ که در تو خلاصه می شود؛ ای عصاره تمام شعرهای ناگفته؛ تو نیز لب به این تکرار رویاگونه بگشا؛ تا خدا به گل های رازقی باغچه اش بگوید؛ از تو یاد بگیرند بذرافشانی را؛ سالگرد کنار هم بودنمان مبارک.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

وقتی در کنار تو هستم هیچ آرزوی جدیدی اتفاق نخواهد افتاد. غم و غصه ممنوع است. وقتی در کنار تو هستم، انگار زمین از حرکت می ایستد. عقربه ها از حرکت می ایستند. تو با جادوی حضورت دنیای من را متحول کردی. جوری من را می بینی که هیچ کس ندیده. جوری صدای من را می شنوی که هیچ کس نشنیده. تو مثل باران هستی. بارانی از گل. بارانی از مهربانی. بارانی از محبت. بارانی که به زندگی کویری من جان تازه بخشیده است. برای اینکه کنار من هستی از تو ممنونم. سالگرد یکی شدنمان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Nice mutlu yıllarda, birlikte yaşlanmak dileği ile
آرزو می کنیم در سالهای خوب و شاد با هم پیر شویم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Ellerimiz birbirine daha da sıkı sarılarak hiç ayrılmasın
بگذارید دستهایمان حتی محکمتر همدیگر را بغل کنند و هرگز از هم جدا نشوند.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Daha nice birlikte geçireceğimiz yıllarımızı kutlamak dileği ile canım
به امید جشن سالگرد ازدواج  در سالهای دیگر عزیزم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Seni her geçen yıl daha çok seviyorum. Yıldönümümüz kutlu olsun sevgilim
من هر سال بیشتر دوستت دارم سالگرد ازدواجمان مبارک عزیزم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Mutlu evlilik yıldönümleri aşkım, uzun yıllar aşkla dolu. Seni seviyorum
سالگرد ازدواجتان مبارک ، عشق من ، سالهای زیادی پر از عشق داشته باشی. دوستت دارم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Aşk iki bedende yaşayan tek ruhtan oluşur. Ruhum evlilik yıldönümümüz kutlu olsun
عشق متشکل از یک روح است که در دو بدن زندگی می کند. روح من ، سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Her günümüz birbirimizi daha çok severek ve birbirimize daha çok bağlanarak geçsin
باشد که هر روز با دوست داشتن بیشتر یکدیگر و ارتباط بیشتر با یکدیگر بگذریم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Yaşamıma kattığın her yeni güzellik için sonsuz teşekkürler
تشکر بی پایان برای هر زیبایی جدیدی که به زندگی من اضافه می کنید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Bugün, yarın ve sonsuza kadar seni sevdiğim kadar seviyorum. Mutlu evlilik yıldönümü
امروز ، فردا و برای همیشه ، من به اندازه خودم دوستت دارم. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Beni ben yapan senin varlığın canım. Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler. Seni seviyorum
حضور شما عزیز، باعث می شود که من، خودم باشم. ممنونم که در زندگی من هستی دوستت دارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Beni ben yapan senin varlığın canım! Hayatımda olduğun için sonsuz teşekkürler Seni seviyorum
حضور توست که باعث می شود من زیبا به نظر برسم! متشکرم که در زندگی من هستید من شما را دوست دارم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

!Evlilik sonsuzluk yolunda ilk adımı atmaktır. Mutluluğunuz daim olsun, sevginiz sonsuza dek sursun
ازدواج در حال برداشتن اولین قدم به سوی ابدیت است. شادی شما جاودانه باشد ، بگذارید عشق شما برای همیشه ماندگار شود!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Yaşamımız boyunca güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Seni çok seviyorum bir tanem
.Mutlu evlilik yıldönümü
در طول زندگی ما ، خورشید همیشه در مقابل شما خواهد بود تا سایه ها پشت سر شما قرار بگیرند. خیلی دوستت دارم عزیزم.
سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

…Her günümüzü her an bitmeyecekmişcesine seninIe yaşamak istiyorum. EvIiIik yıIdönümümüz kutIu oIsun birtanem
من می خواهم هر روز با تو زندگی کنم مثل اینکه هرگز تمام نمی شود. سالگرد مبارک عزیزم …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Yuvamın prensesi, varlığın yaşamıma tarifsiz anlamlar yükledi
.Birlikte nice yıllar geçirmek dileği ile canım
شاهزاده خانم خانه من معنای وصف ناپذیری را به زندگی وجود من داده است.
عزیزم به امید گذراندن سالهای طولانی در کنار هم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Sana eşinle birlikte huzur ve mutluluk dolu bir yasam diliyorum
.Her ikinizi de tebrik eder, mutluluklar dilerim
برای شما آرزوی زندگی آرام و شادی در کنار همسرتان دارم.
به هر دوی شما تبریک می گویم و برای شما آرزوی خوشبختی می کنم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Yeryüzündeki en büyük mutluluk huzurlu bir evliliktir
.Seninle huzurluyum aşkım. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun
بزرگترین خوشبختی روی زمین ازدواج صلح آمیز است.
من با تو در آرامش هستم عشق من. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

…Bir elmanın iki yarısı gibisiniz
.Yaşam boyu bunu korumanız ve birbirinizi hep tamamlamanız dileğiyle
شما مثل دو نیمه سیب هستید.
ما امیدواریم که شما این را در طول زندگی خود حفظ کنید و همیشه مکمل یکدیگر باشید…

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Birleşen ellerimiz ve kalplerimiz birbirinden hiç ayrılmayacak
.Mutlu evlilik yıldönümü
دست و قلب متحد ما هرگز از هم جدا نخواهد شد. سالگرد ازدواجمان مبارک.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Tüm yaşantınız boyunca en güzel günleri, en neşeli anları ve sevginin doruklarını beraber yaşamanızı dilerim
برای شما آرزو می کنم زیبا ترین روزها ، شادترین لحظات و اوج عشق را در طول زندگی خود داشته باشید.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.O büyük gün daha dün gibi; fotoğraflar sarardı ama düğün pastamızın tadı hala damağımda
…Nice nice yıllara hep elele
آن روز بزرگ درست مثل دیروز است. عکسها زرد شد، اما طعم کیک عروسی ما هنوز در کام من است.
سالهاست که همیشه دست در دست هم …

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Allah’a mahsustur her canlı bir eş arar. Taşın kalbi yok ama onu da yosunlar sarar. Seni çok seviyorum
هر موجود زنده ای که مخلوق خداوند باشد ، به دنبال همسر است.
این سنگ قلب ندارد ، اما همچنین توسط خزه ها احاطه شده است. دوستت دارم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Güzel Allah’ım bize ve ailemize uzun, huzurlu ve sağlıklı ömürler nasip etsin
….Bizi birbirimizden ayırmasın
.Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun bir tanem
خداوند به ما و خانواده ما زندگی طولانی ، آرام و سالم عطا کند. بگذارید ما را از یکدیگر جدا نکند.
سالگرد ازدواج مبارک عزیزم …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از صمیم قلب ازدواجتان را تبریک می‌گویم
و برای شما آرزوی آرامش و سعادت دارم
دو کبوتر عاشق، همدیگر را یافتند
تا برای تمام عمر در کنار یکدیگر باشند
لذت تمام خوبی‌ها، شادی‌ها و خوشی‌ها را با یکدیگر دو برابر کنند
و غم‌ها را با هم شریک شده و نصف کنند
ازدواج، زیباترین روز زندگی است
پیوند دو قلب عاشق سرشار از آوای زندگی است

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله‌ای دورنیسـت
هیچ زمانی زیاد نیسـت
و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند
آن دو را از هم دور کند
سالروز پیوند عاشقانتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شما با هم هستید و همدیگه رو دارید
و این تنها چیزیه که اهمیت داره
سالگرد عشقتون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

خوب گوش کنید
صدای عشق شما و صدای دریا چند خصوصیت مشترک دارند
هر دو پایدار و ابدی هستند
سالگرد ازدواجتون مبارک دوست عزیزم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق یعنی تو یه رابطه دو نفره
به جای اینکه هرکی مراقب خودش باشه
هر کدوم مراقب اون یکی باشه
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

خوب است و قشنگ، این که درگیر شوید
در دام دل شکسته زنجیر شوید‌ای دوست همیشه از خدا می‌خواهم
کنار هم باشید و پا به پای هم پیر شوید
سالگرد ازدواجتون مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

خوشبختی یعنی
داشتن کسی است که بیشتر از خودش تو را بخواهد
و بیشتر از تو هیچ نخواهد و تو برایش تمام زندگی باشی
سالگرد ازدواجتون مبارک دوست عزیزم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از وقتی با همیمروزها و روزها گذشتهچه تلخ چه شیرینمعبود را شاکرمکه در تلخی ها کنارم بودیو شادی ها را به کامم شیرین تر کردیعزیز لحظه های بی قراری امسالگرد ازدواجمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هر روز با شوق دیدنتچشم میگشایم ووقتی تو را در کنارم میبینمدوست دارم بارها و بارهادر برابر معبود زانو بزنمو سجده شکر کنمکه چون تویی را به من هدیه دادسالروز آغاز با هم بودمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق تنها ارثیه ایستکه از من به تو می رسد؛مرا ببخش اگربا دست های خالیدوست داشتمت…!سالگرد عقدمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

حتی اگر تو تمام عمر هم کنارم باشی بازهم اگر متولد شود تو نخستین عشقمی
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق همه دنیا را در چشم معشوق میبیند و به هر جای دنیا که مینگردمعشوق را میبیند و اینگونه است که خداوند دو چشم را برای دو چشم آفریده است.پیوندتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوســــــــتت دارم با تمــــــــام وجودم“بهتـــریـــن همســـر دنیــــا”لبخندش زیباستشما رابه خدا چشمش نزَنیدمن جانم را برای لبخندش صدقه داده امجانم را فدایِ جانم کرد

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

چه لطیف است حس آغازی دوباره،و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس…و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن!و چه اندازه شیرین است امروز…روز شیرین وصال شما عزیزانسالگرد ازدواج تا مبارک دوستان خوبم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزی که داری این متن رو میخونی
اول یک نفس عمیق بکش
بعد یک لبخند خوشگل بزن
بعد خدا رو شکر کن
در آخر کسیکه خیلی دوست داری ببوس بگو خیلی دوستت دارم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار است و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

چقدر دوست دارم تابستان را چون گرمایش وجود توست
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

با تو بودن برايم بهترين لحظات زندگي است
ومن وجود پر مهر و سرشار از عشق تو
را در كاشانه قلبم به وضوح ميبينم
ومي دانم با تو ميشود به خدا رسيد
سالگرد ازدواجمان مبارك بر هر دومان…

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگ ترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند. برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

…سال از با هم بودمان گذشته و من هروز بيش از پيش به اين راز پي ميبرم كه تو خلق شده ای براي من تا زيباترين زندگي را برايم بسازي
سال روز ازدواجمون مبارك

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از هم سالی گذشت و عشقم بهت کمتر نشد که هیچ دو برار هم شد همه ی زندگی من
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عزيز تر از جانممن در چشم تو کتاب زندگي را ميخوانمو هر بار که مژه های تو به هم مي خورديک صحفه از اين زندگي را براي من ورق ميزندسال روز يكي شدنمان مبارك

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

گرامیداشت سالگرد عروسی گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار است
و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر. سالگرد ازدواجتان مبارک.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

از وقتي با هميم روزها و روزها گذشته چه تلخ چه شيرين معبود را شاكرم كه در تلخيها كنارم بودي ودر شاديها رابه كامم شيرين تر كردي
عزيز لحظه های بيقراريم سالگرد ازدواجمان مبارك

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بزرگترین جراح و متخصص عالم قلب شما دو تا را با شکوه و زیبایی تمام به هم پیوند زدعمل پیوندتان مبارک باد . .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
سالگرد آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

برای یک ازدواج موفق و زندگی خوشبخت باید دم به دم عاشق شویدمنتها فقط عاشق همسرتانپیوندتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
انشاالله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

… سال پيش زيبا ترين عروس دنيا ازآن من شد كه تا ابد در قلبم زيباترين خواهد ماند
سال روز بهترين روز زندگي ام بر هر دومون مبارك

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

تصویر زندگیتون پر از رنگ‌های زیبا
خونه دلتون گرم و پر از عشق و محبت
سفرتون پر از برکت و نگاهتون به آینده پر از امید
سالگرد با هم شدنتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

… سال از پيوندمان گذشت
ای کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه های با تو بودن را آن قدر طولاني ميکردم
که براي بي تو بودنم وقتي نميماند

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ،
اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می میرند.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
از صمیم قلب برایت آرزوی سلامتی می‌کنم و امیدوارم
قطار زندگی مشترکتان همیشه به روی ریل‌های خوشبختی حرکت کند
سالگرد یکی شدنتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه استبه هر مانعی که بر خورد راه خود را باز می کندبرایتان زندگی عاشقانه ای آرزو می کنمسالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشقممکن است که کور باشدولی هیچ اتفاقی در دنیابه اندازه ازدواجچشمان انسانها را باز نمی کندسالگرد ورود شما به دنیای عشاق راتبریک میگویم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودن به انسان قدرت و نیرو میبخشد
و معشوق کسی بودن به انسان شجاعت
پس ازدواج به شما هم قدرت میدهد هم شجاعت.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عاشق کسی بودنبه انسان قدرت و نیرو میبخشدو معشوق کسی بودن به انسان شجاعتپس ازدواج به شما هم قدرت می دهد هم شجاعتسالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شنیدمدوست داشتن از عشق برتر استحالا میتوانم کاملا این جمله را درک کنمچون تا قبل از ازدواج عاشقت بودماما حالا چون کودکی وابسته به مادردوستت دارم و از بودنت لذت میبرمسالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست عزیزم
با قلبی سرشار از شادی و شور خوشبوترین و لطیف ترین گلهای هستی را
همراه با خوش آهنگترین ترانه گیتی
به مناسبت سالروز ازدواجتان تقدیم می کنم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیامهمتر از انتخاب یک همسفربرای بقیه عمر نیستسالگرد آغاز سفر دائمیو شراکت در عشق بر شما مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ اتفاقی در دنیا مهمتر از انتخاب یک همسفر برای بقیه عمر نیست . . .
سالگرد آغاز سفر دائمی و شراکت در عشق بر شما مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج پيوندی است كه از درختی به درخت ديگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوند و اگر ” بد ” شد هر دو می ميرند.سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
انشاالله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

بنیادی ترین اصل در طبیعت آدمی اشتیاق فراوان اوست به گرامی داشتنش پس همسر خود را گرامی بدارید.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

ازدواج پیوندی استکه از درختی به درخت دیگر بزننداگر خوب گرفت هر دو ” زنده ” می شوندو اگر ” بد ” شد هر دو می میرندسالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.
برایتان زندگی عاشقانه  ای آرزو میکنم.
سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عزیز تر از جانممن در چشم تو کتاب زندگی را میخوانمو هر بار که مژه های تو به هم می خوردیک صفحه از این زندگی را برای من ورق میزندسالروز یکی شدنمان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوری از تو برایم طاقت فرساست
پس سال های‌ سال مثله سال که گذشت در کنارم بمان عشقم
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

پدر و مادر عزیرمسالگرد ازدواجتان رابا تقدیم هزاران گل سرختبریک می گویمو زندگی پر از عشق و محبت رابرایتان آرزو میکنم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit youوقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Today is the day two hearts turned to one, thank you for all the love you have brought to my life
Happy anniversary my loveامروز روزیه که دو تا قلب با هم یکی شدن، به خاطر همه عشقی که برای زندگیم به ارمغان آوردی ازت ممنونم.
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

There are times when I fall in love with someone new, but I always seem to find myself back in love with you.یه وقتایی آدم عاشق آدم های جدید میشه اما من همیشه دوباره عاشق تو میشم (از تو مرا هر نفس عشقی دگر!!!)

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.For me the glass is always half full and for you, it is always half empty
But this exactly what makes us perfectly complementary
Happy anniversary my dear husbandبرای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی! اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Do you believe in love at first sightor do I have to walk by again??به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.I am blind to all of life’s problems because you have opened my eyes to all of life’s beauty. Happy anniversaryمن در برابر به همه مشکلات زندگی نابینا شده ام چون تو چشمانم را به زیبایی های زندگی باز کرده ای. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Love is when a single soul is living in two bodies and you are a real proof of that
Happy wedding anniversaryعشق وقتی رخ می دهد که یک روح در دو بدن زندگی می کند و شما اثبات واقعی آن هستید
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.a beautiful wife with a beautiful heart equals a beautiful life
Happy anniversary my dear wifeیه زن زیبا با قلب زیبا برابره با زندگی زیبا
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.There are lots of quotes about lasting love but few couples who seem to do it as well as you. Happy wedding day, dear friendsنقل قول های زیادی درباره عشق پایدار وجود داره اما زوج های کمی مثل شما به این عشق رسیدن. سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان نازنینم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.I will always remember this day, because this is the day that my sweetest dream came true. Happy anniversary to my wifeمن همیشه این روز را به خاطر خواهم داشت چون در این روز شیرین ترین رویای من به حقیقت پیوست. سالگرد ازدواجمون مبارک همسرم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

! You two lovebirds found the love you both deserved. Happy anniversaryشما دو مرغ عشق دوست داشتنی هستند که عشقی را که سزاور آن بودید را یافتید. سالگرد ازدواجتان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Love is just a word until someone comes along and gives it meaning. Congratulations!عشق فقط یک کلمه است تا زمانی که کسی همراهش می آید و به آن معنی می دهد. سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.See you
Suddenly
All fairy tale tales
I believe!Happy the anniversary is coming togetherبا دیدنت
ناگهان
به تمام قصه های افسانه ای پریان
ایمان آوردم!
سالگرد به هم رسیدن مون مبارک عشقم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Come on all the good ones
I love youHappy marriage anniversaryجمع تمام خوبی ها هستی
دوستت دارم
سالگرد عقد و ازدواج من و تو مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.I was nothing
I’ve made a new life, and in my life, my love is blowing
I love youHappy wedding anniversaryهیچ بودم
از نو ساختی ام و در من زندگی دمیدی عشق من
دوستت دارم
سالگرد ازدواج مان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.I searched all the dictionaries to find the meaning of life but
I found nothing. But when we got married and I looked into your eyes, I found everything
Happy anniversaryهمه لغت نامه ها رو گشتم تا معنای زندگی رو پیدا کنم، چیزی پیدا نکردم.
اما وقتی که با تو ازدواج کردم و به چشم هات خیره شدم همه چیزو پیدا کردم.
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Falling in love is easy, but staying in love is something different. You did it. Happy anniversary my loveعاشق شدن راحته اما عاشق موندن کار سختیه که تو انجامش دادی. سالگرد ازدواج مون مبارک عشقم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Love puts a twinkle in your eye and a smile in your heart. Congratulations on your married years!عشق درخشش خاصی به چشمان شما می‌دهد و یک لبخند در قلب تان به ودیعه می گذارد. سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Love is life’s champagne. Pour me a glass for each year we’ve been married. It’s a celebration! Warmest Wishes and Happy Anniversary!عشق شامپاین زندگی است. در سالگرد ازدواجتان یک لیوان از عشق تان برایمان کنار بگذارید. سالگرد ازدواجتان مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Happy Anniversary Sweetheart.عزیزم سالگرد ازدواجمان مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.Brought together by fate … and your connection only strengthened with time
Happy Anniversary my dear friendsتقدیر شما رو به هم رسوند و پیوند شما با گذشت زمان قوی تر شد … سالگرد ازدواجتون مبارک دوستان خوبم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.This day is a reminder of the best decision of my life – to propose to, and get married to the world’s most beautiful woman
Happy anniversary my angelامروز یاداور بهترین تصمیم زندگیمه: خواستگاری و ازدواج با زیباترین زن دنیا.
سالگرد ازدواجمون مبارک فرشته من!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.You are together and you have each other and that is the only thing that matters
Happy Anniversaryشما با هم هستید و همدیگه رو دارید و این تنها چیزیه که اهمیت داره. سالگرد عشقتون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.You have helped me find the right answers to all the difficult questions life
Happy anniversary my dear wifeتو به من کمک کردی که پاسخ درست همه سوالات دشوار زندگی ام را پیدا کنم. سالگرد ازدواجمون مبارک همسر نازنینم!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.My one and only sister, I’m very happy of seeing you with this long beautiful dress… You are incredibly amazing. Your husband is a lucky man. Congratulationsخواهر یکی یک دانه من! خیلی خوشحالم که تو رو توی لباس عروسی بلند و زیبا می بینم … تو به طرز باورنکردنی شگفت انگیز شدی! همسرت مرد خوش شانسیه، تبریک می گم!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.My love for you can not be described by words. I love you beyond limits. Happy Wedding Anniversaryعشق من نسبت به تو با کلمات قابل وصف نیست، تو رو فراتر از حد و مرزها دوست دارم. سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

.The best gift for me in this world in love from your side. There is nothing in that world that can be compared with your love
I love you honey, Happy Wedding Anniversaryبهترین هدیه برای من توی این دنیا عشقت به منه. هیچ چیزی توی این دنیا نیست که با عشق تو قابل مقایسه باشه.
دوستت دارم عسلم، سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

.Αll these years, marriage have been like a beautiful long dream. Without an annoying alarm clock to wake me up
Happy anniversaryهمه این سال ها، ازدواج برام مثل یه رویای طولانی زیبا بوده، بدون ساعت مزاحمی که منو از خواب بیدار کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

شنیدم دوست داشتن از عشق برتر است
حالا می‌توانم کاملا این جمله را درک کنم
چون تا قبل از ازدواج عاشقت بودم
اما حالا دوستت دارم و از بودنت لذت می‌برم
سالروز ازدواجمان مبارک

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوست داشتن، چیزی شبیه به گم شدنه..توی یه آدم دیگه.. حالا هرچی کسی رو بیشتر دوست داشته باشی، عمیق‌تر گم می‌شی..یه جاهایی دیگه نمی‌دونی برای خودت داری زندگی می‌کنی یا برای اون..حالا دیگه همون آهنگی رو گوش میدی که اون گوش می‌ده..همون کاری رو انجام می‌دی که اون می‌خواد..همون حرفی رو می‌زنی که اون دوست داره..حالا دیگه حق داری حسادت کنی، حالا دیگه چشم به راه بودن معنی پیدا می‌کنه..حالا دیگه دوست داری نگران باشی..از یه جایی به بعد، اون نفس می‌کشه تا تو زندگی کنی.«آدم برای دوست داشتن، به دلیل احتیاج نداره، اما برای زندگی کردن بهانه می‌خواد»بهونه زندگی من سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

بهترین آهنگ زندگی من تپش قلب توست
و قشنگ‌ترین روزم، روز پیوند با تو
سالگرد ازدواجمون مبارک همسر عزیزم
همسر مهربانم با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می‌گیرم
و پیشانی بر خاک می‌گذارم و خداوند را شکر می‌کنم که ما را با یکدیگر آشنا کرد
آرزو می‌کنم در لحظه لحظه زندگی مشترکمان
عاشقانه و صادقانه به پیوندی که بسته ایم تا ابد وفادار باشیم..
یگانه دلدار من
نگاهت را قاب می‌گیرم
در پس آن لبخند
که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد
امروز روز یکی شدن ما و نشاط زندگی من است
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

از تو می خواهم که بمانی تا همیشه
بر سر قول و قرارمان
میعادمان
عشقمان
ماندنی همیشگی و تمدید برای تمام عمر
اکنون سالگرد عشقی بی تکرار است
سالگرد عشقمان مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسرم
زنانه دوستت دارم
و مردانه می مانم به پایت …
و این زیباترین تناقضی است که
با عشق باورش کردم
سالگرد ازدواجمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

هیچ کس نمی تواند رابطه شگفت انگیزی که بین ماست را درک کند
و هیچکس همانند تو من را نمی فهمد …
اگرچه همه داستان های عشق زیبا هستند اما داستان عشق ما زیباترین آن هاست
دوستت دارم دلبندم، دومین سالگرد ازدواجمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

“دوستت دارم” برای بانویی همچون تو کافی نیست
تو تنها عشق من
تمام زندگی من
و همسر دوست داشتنی ام هستی
و من به خاطر هر لحظه در کنار تو بودن پروردگار را شکر می کنم …
سالگرد عشقمون مبارک!

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

همسر عزیزم! چیزهای زیادی است که به خاطرش قدردان تو هستملبخندهای شیرین صبحگاهی ات
درک بالا و قلب پر از احساست
حمایتی که در شرایط حساس زندگی از من دریغ نکردی
و عشق بی پایانی که به زندگی ام بخشیدی
دوستت دارم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

شنیدمدوست داشتن از عشق برتر استحالا میتوانم کاملا این جمله را درک کنمچون تا قبل از ازدواج عاشقت بودماما حالا چون کودکی وابسته به مادردوستت دارم و از بودنت لذت میبرم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

دوســــــــتت دارم با تمــــــــام وجودم“بهتـــریـــن همســـر دنیــــا”لبخندش زیباستشما رابه خدا چشمش نزَنیدمن جانم را برای لبخندش صدقه داده امجانم را فدایِ جانم کرد

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق تنها ارثیه ایستکه از من به تو می رسد؛مرا ببخش اگربا دست های خالیدوست داشتمت…!

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

اگرچه جشن سالگردمان تنها ۲۴ ساعت طول خواهد کشید
اما جشن زندگی ما در کنار هم
به اندازه یک عمر و فراتر از آن خواهد بود.
سالگرد ازدواجمون مبارک عزیزم …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق ممکن است که کور باشد ولی هیچ اتفاقی در دنیا
به اندازه ازدواج چشمان انسانها را باز نمیکند . . .
سالگرد ورود شما به دنیای عشاق را تبریک میگویم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

به پاکی قلبت سوگند
بدون طنین زیبای صدایت نمیتوانم زندگی کنم
تا دنیا باقی است عاشقانه دوستت دارم
سالگرد به هم رسیدنمون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مقدس ترین بهانه برای زندگی است
با سبدی پر از گل های یاس به سویت می‌آیم
و با عشق سالگرد ازدواجتان را به تو تبریک می‌گویم ای دختر نازنینم و دامادم ❣

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

عشق مانند رودخانه است به هر مانعی که بر خورد راه خود را باز میکند.
برایتان زندگی عاشقانه ای آرزو میکنم.
سالگرد ازدواجتان مبارک خواهر گلم

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

برای من لیوان همیشه نیمه پره و برای تو همیشه نیمه خالی
اما این دقیقا چیزیه که ما رو مکمل هم می کنه!
سالگرد ازدواجمون مبارک شوهر عزیزم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

آغاز و شروع زیبای یک عمر
عشق، اعتماد، مشارکت، تحمل و پشتکار را به شما تبریک میگویم
إن شاء الله سال های سال در کنار هم عاشق باشید .

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

چقدر حس خوبیه
که یک ساله دیگه پیشمی
که ما یک بهار دیگه رو هم دیدیم
چقدر این حسو دوست دارم
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم.

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

حتی اگر تو تمام عمر هم کنارم باشی باز هم اگر متولد شود تو نخستین عشقمی
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم

متن همسر عزیزم اولین سالگرد ازدواجمون مبارک

بهترینم به ماندگاری ستاره های آسمان
همیشه دوستت دارم تا بدانی زندگی را
در کنار تو می ستایم
و تا ابد در کنارت میمانم .
سالگرد عقدمون مبارک …

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

آنکه قصد خوشبختی دارد
در را میکوبد و فقط آنکه عشق میورزد در
را باز خواهد دید👫

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

سالگرد ازدواجتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم
و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم
آرزومند خوشبختی شما

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دوســـــتت دارم با تمــــــام وجودم
“بهتـریــن همســـر دنیــــا”
لبخندش زیباست
شما را به خدا چشمش نزَنید
من جانم را برای لبخندش صدقه داده ام
جانم را فدایِ جانم کرد
سالگرد ازدواجمون مبارک عشقم.

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

امیدوارم خداوند برای امروزتون سبد
سبد اتفاق‌های خوب و خوش رقم بزنه
روز و روزگارتون خوش
و دلتون از شادی لبریز باشه
سالگرد پیوندتون گل بارون

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

در یک ازدواج موفق باید بار‌ها عاشق شد
همیشه هم عاشق همان یک نفر
سالگرد ازدواجتون مبارک

متن همسرم سالگرد ازدواجمون مبارک

دعا می‌کنم
در فراسوی این شب تاریک و سیاہ
خداوند نور عشق بی حدش را
بتاباند بر خوشه آرزو‌های شما
تا صد‌ها ستارہ بروید برای اجابت آن‌ها
سالروز پیوندتان مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *