متن غمگین گل

متن غمگین گل رز

و این گل رز
به عقوبت کدامین گناه
این چنین به خاک افتاد
وقتی دست‌های ما
یکدیگر را
بدرود گفت

متن غمگین گله از خدا

متن غمگین گله از روزگار

One Rose for Unconditional Love
یک شاخه رز برای عشق بی قید و شرطOne Rose For Financial Wealth
یکی برای ثروت و داراییOne for Everlasting Happiness
یکی برای شادی بی پایانSeveral for Success
چند تا برای موفقیتOne for Knowledge
یکی برای دانشOne for Beauty, inner and outer
یکی برای زیبایی سیرت و صورتMany for Family
یک عالمه برای خانوادهOne for Honesty
یکی برای راستیAnd the last one for a long and healthy life
و آخری برای زندگی شاد  و طولانی

متن غمگین گلایه از همسر

ممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد
اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است

متن غمگین گله از خدا

You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have rosesمی توانی شکایت کنی که: گل های رز خار دارند! یا می توانی خوشحال باشی که: خارها گل رز دارند!

متن غمگین گلایه از خدا

به گلبرگ های پژمرده گل رز با ناراحتی نگاه نکن
زیرا همانند زندگی، گاهی وقت ها قبل از دوباره شکوفه دادن باید پژمرده شد

متن غمگین گل

I’d rather have roses on my table than diamonds on my neckمن گل های رز روی میزم را به الماس های روی گردنم ترجیح می دهم.

متن غمگین گلچین

متن غمگین گله از خدا

Do not watch the petals fall from the rose with sadness, like life, things sometimes must fade, before they can bloom againبه گلبرگ های پژمرده گل رز با ناراحتی نگاه نکن، زیرا همانند زندگی، گاهی وقت ها قبل از دوباره شکوفه دادن باید پژمرده شد.

متن غمگین گلایه از روزگار

A thorn defends the rose, harming only those who would steal the blossomخار تنها از گل رز در برابر آسیب کسانی که می خواهند آن را بدزدند محافظت می کند.

متن غمگین گلایه

There may be a lot of flowers in a person’s life but there can only be one rose, that is realممکن است گل های زیادی در زندگی هر فرد وجود داشته باشد اما فقط یک گل رز وجود دارد که واقعی است.

متن غمگین گلایه از همسر

Out of all the flowers that bloom in this world, the rose is by far the most beautiful of allدر میان همه گل هایی که در این جهان می رویند و شکوفه می دهند، گل رز تاکنون زیباترین گل بوده است.

متن غمگین گلچین

The rose is a flower of love. The world has acclaimed it for centuries. Pink roses are for love hopeful and expectant. White roses are for love dead or forsaken, but the red roses, ah the red roses are for love triumphant.گل رز گل عشق است، جهان قرن هاست که آن را تحسین کرده است. رز صورتی نشان دهنده امید و انتظار عشق است، رز سفید نشانه مرگ عشق یا از دست دادن آن است، اما رز قرمز، اوه … رزهای قرمز نشانه کامیابی عشق هستند.

متن غمگین گل

متن غمگین گله از روزگار

Love is like a rose. When pressed between two lifetimes, it will last foreverعشق مانند گل رز است، هنگامی که بین دو زندگی فشرده می شود تا ابد ادامه خواهد داشت.

متن غمگین گلایه از روزگار

Just remember, during the winter, far beneath the bitter snow, that there’s a seed that with the sun’s love in the spring becomes a roseتنها به یاد داشته باش که در طول زمستان، در زیر برف تلخ، دانه ای هست که با عشق خورشید در فصل بهار به گل رز تبدیل خواهد شد.

متن غمگین گله از روزگار

Let the beauty and fragrance of a rose touch your soulبگذار زیبایی و عطر یک گل رز روحت را لمس کند.

متن غمگین گله از خدا

I wanted to stay beside you but I cannot so instead, I will leave a rose in my place to stayخواستم همیشه کنارت بمانم اما نتوانستم … به جای آن، یک گل رز را به جای خودم خواهم گذاشت تا بماند.

متن غمگین گلایه

A Yellow Rose For You To Say: My Friend You Are Dear To Meیک گل رز زرد تقدیم به تو … تا بگویم: “دوست خوبم، تو برایم عزیز هستی!”

متن غمگین گلایه

متن غمگین گل پژمرده

The charm of a rose is not only in its color but also in its aromaزیبایی و جذابیت گل رز نه تنها در رنگش بلکه در عطرش نیز نهفته است.

متن غمگین گل رز

I wanted to be your rose, to be your most be loved but you were too afraid of my thornsمی خواستم گل رز تو باشم تا برایت از همه دوست داشتنی تر باشم اما تو از خارهایم خیلی ترسیدی!

متن غمگین گلچین

be beauty, God said, and then all the roses of different colors started to bloomخداوند گفت:”زیبا باش” و همه رزهای جهان در رنگ های مختلف شکوفه دادند.

متن غمگین گلایه از روزگار

I hope you let the fragrance of the rose touch not just your skin but your soul just as wellامیدارم بگذاری رایحه گل رز نه تنها پوست تنت را بلکه روحت را نیز عطراگین کند.

متن غمگین گلچین

Love is truly like a red rose that when pressed between a book will last for forever and everبه راستی که عشق همانند یک رز قرمز است که وقتی در میان کتابی فشرده شود برای همیشه و تا ابد باقی خواهد ماند.

متن غمگین گل

متن غمگین گلایه از روزگار

It is so difficult for a painter to paint a rose for he needs to forget all those other rose he sawبه تصویر کشیدن یک گل رز برای نقاش سخت است چون باید تصویر همه گل های رز دیگری که تاکنون دیده فراموش کند.

متن غمگین گل پژمرده

Friendship is like a rose that blooms, that will wither when not properly taken care ofرابطه دوستی همانند گل رزی است که شکوفه کرده اما اگر به درستی از آن مراقبت نشود پژمرده می شود.

متن غمگین گله از روزگار

White roses are given for those you love that have already moved on to another world, sadlyرزهای سفید برای کسانی هستند که شما عاشق آن ها بوده اید و متاسفانه هم اکنون به جهان دیگری سفر کرده اند …

متن غمگین گل پژمرده

Pink roses symbolize hope for those people who are still hoping for the right love to comeرزهای صورتی سمبل امید هستند برای کسانی که هنوز امیدوارند که عشق حقیقی وارد زندگی شان شود.

متن غمگین گل پژمرده

Roses are truly the flowers that represent different phases of love and that is the truthبه راستی که گل های رز مراحل مختلف عشق را نشان می دهند و این واقعیت است.

متن غمگین گلایه از خدا

متن غمگین گلایه از خدا

Love planted a rose, and the world turned sweetو عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد.

متن غمگین گلچین

Friends are the roses of life… pick them carefully and avoid the thornsدوستان همانند گل های رز زندگی هستند، باید آن ها را با دقت چید و مراقب خارهای آن ها بود.

متن غمگین گله از خدا

Rose never propagandize its fragrant, but its own fragrance spreads surroundingگل رز هرگز رایحه خود را تبلیغ نمی کند بلکه رایحه آن در فضای اطراف پخش می شود.

متن غمگین گله از روزگار

If I had a rose for every time I thought of you, I’d be picking roses for a lifetime

متن غمگین گل

« امروز کاری کنید که شما را به شکوفه کردن تشویق کند.»– ناشناس –

متن غمگین گل رز

متن غمگین گله از روزگار

» گل‌ها در لحظات تیره رشد می‌کنند.»– Corita Kent

متن غمگین گل رز

« همه ما گل‌های آفتابگردان طلایی در وجودمان داریم.»– Allen Ginsberg

متن غمگین گل

« هر گل با سرعت خودش شکوفه می‌دهد.»– Suzy Kassem

متن غمگین گلچین

« جایی که گل‌ها شکوفه می‌دهند، امید نیز شکوفه می دهد.»– Lady Bird Johnson

متن غمگین گله از روزگار

« هرجا کاشته شدی شکوفه کن »– ناشناس

متن غمگین گل رز

متن غمگین گلچین

« تو بهترین غنچه(رفیق) من هستی »– ناشناس

متن غمگین گلچین

« مثل یک شکوفه کامل زندگی کن »– ناشناس

متن غمگین گلایه از روزگار

« وقتی گل ها را می بوسی، لاله از هر کسی بهتر است.»

متن غمگین گلایه

« یک گیاه روی من بکار! »– نامعلوم

متن غمگین گل پژمرده

« همیشه برات ریشه می زنم»– نامعلوم

متن غمگین گلایه از همسر

متن غمگین گله از خدا

« عشق گلی است که باید بگذارید رشد کند»– John Lennon

متن غمگین گل رز

« او مانند گل‌ها عاشق شد، یک باغ در ذهن خود پرورش داد، و حتی در تاریک‌ترین روزها، از لبخند او، آفتاب هنوز می‌درخشید.»– Erin Hanson

متن غمگین گلایه

« عشق مانند یک گل زیبایی است که ممکن است به آن دست نزنم، اما رایحه آن باعث می‌شود که باغ نیز جای شادی باشد.»– Helen Keller

متن غمگین گلایه از روزگار

« گل بدون آفتاب نمی‌تواند شکوفه دهد، و یک مرد نمی‌تواند بدون عشق زندگی کند.»– Max Muller

متن غمگین گله از روزگار

« عشق مثل گل های وحشی است؛ اغلب در مکان های بسیار بعید یافت می‌شود.»– Ralph Waldo Emerson

متن غمگین گلایه از روزگار

متن غمگین گل

« اگر برای هر بار که به تو فکر می‌کنم یک گل داشته باشم، می‌توانم تا ابد در باغ خودم راه بروم.»– Claudia Adrienne Grandi

متن غمگین گله از روزگار

« گل‌ها مانند دوستان هستند؛ آن‌ها دنیای شما را رنگ آمیزی می کنند »– ناشناس

متن غمگین گل رز

« هر گل یک روح است که در طبیعت شکوفا می شود»– Gerard De Nerval

متن غمگین گلایه از همسر

« تو فقط برای یک ملاقات کوتاه اینجا هستی. عجله نکن، نگران نباش. و حتما گل‌ها را در امتداد مسیرت استشمام کن.»– Walter Hagen

متن غمگین گل رز

« گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند، حتی وقتی که محو و پژمرده شوند یا بر روی زمین باشند.»– Dr. SunWolf

متن غمگین گل

متن غمگین گلایه از روزگار

« گل‌ها همیشه مردم را بهتر، شادتر و مفیدتر می‌سازند؛ آن‌ها نور ، غذا و دارو برای روح هستند.»– Luther Burbank

متن غمگین گلایه از همسر

« گل‌ها گواه آن هستند که یک شعاع زیبایی در همه موجودات دنیا وجود دارد.»– Ralph Waldo Emerson

متن غمگین گلایه از همسر

« چه دنیای خلوتی بدون گل های وحشی خواهیم داشت »– Roland R. Kemler

متن غمگین گلایه

« در شادی و اندوه، گل‌ها دوستان دائمی ما هستند.»– ناشناس

متن غمگین گل

« اگر می‌توانستیم معجزه یک گل را ببینیم، همه زندگی ما تغییر می کرد.»– Buddha

متن غمگین گلچین

متن غمگین گلایه از خدا

« بسیاری به چمن ها نگاه می کنند، اما تعداد کمی از آن‌ها گل‌های آن را می‌بینند.»– Ralph Waldo Emmerson

متن غمگین گلایه از همسر

« بهار: یک یادآوری دوست‌داشتنی از این که چقدر تغییر می‌تواند واقعا زیبا باشد.»– ناشناس

متن غمگین گلچین

« اگر درست بنگرید، می‌توانید ببینید که کل دنیا یک باغ است.»– Frances Hodgson Burnett

متن غمگین گلایه از همسر

« یک گل از کلمات برای اعلام ورود خود به جهان استفاده نمی‌کند؛ تنها شکوفه می‌دهد.»عملگرا باشید . حرف زدن را همه بلد هستند .– Matshona Dhliwayo

متن غمگین گل

« گلی که در صحرا شکوفه می‌دهد به جهان ثابت می‌کند که بدبختی، مهم نیست که چقدر بزرگ است، می‌تواند مغلوب شود.»توجه به مشکلات نکنید این ها همان حاشیه ها هستند … به سمت هدف خود گام بردارید .– Matshona Dhliwayo

متن غمگین گل رز

متن غمگین گلایه از خدا

« حتی کوچک‌ترین گل هم می‌تواند ریشه های قوی داشته باشد.»اهمیت ندادن به محدودیت ها– Shannon Mullen

متن غمگین گلایه از همسر

« گل‌ها در مورد نحوه شکوفه دادنشان نگران نیستند. آن‌ها فقط باز می‌شوند و به سمت نور برمی گردند و این باعث می‌شود که آن‌ها زیبا شوند»تمرکز بر روی اهداف و تلاش زیاد تا رسیدن به نتایج قابل توجه– Jim Carrey

متن غمگین گل رز

« شکوفه قلب خود را باز کنید و به یک موهبت زیبایی برای جهان تبدیل شوید.»قلب خود را به کمال برسانید تا همه از این کمال لذت ببرند .– Bryant McGill

متن غمگین گلایه از روزگار

« نگذارید تا علف‌های هرز بلند بر روی گل‌های زیبا در باغ شما سایه بیندازد»مقابله با افرادی که سبب پیشرفت شما یا مجموعه شما می شوند .– Steve Maraboli

متن غمگین گله از روزگار

« صبر نکنید تا کسی برای شما گل بیاورد. باغ خود را بکارید و روح خود را تزئین کنید »منتظر دیگران نباشید ، به سمت هدف خود حرکت کنید تا به کمال برسید ._ Luther Burbank

متن غمگین گل پژمرده

متن غمگین گلایه از خدا

« مثل گل های وحشی؛ شما باید به خودتان اجازه دهید در تمام مکان‌هایی که مردم فکر می‌کنند نمی توانید رشد کنید نیز پرورش یابید»اهمیت تلاش در شرایط غیر ممکن_ E.V

متن غمگین گلایه از همسر

« گلی که خورشید را دنبال می‌کند حتی در روزهای ابری نیز این کار را انجام می‌دهد.»وفاداری و پایبندی به هدف و اراده استوار_ Robert Leighton

متن غمگین گلچین

« هر گل در زمان خودش شکوفه می‌دهد .»اشاره به صبر و بردباری برای رسیدن به هدف و کمال و عدم حسادت و مقایسه با دیگران_ Ken Petti

متن غمگین گلایه از خدا

« همه گل‌ها باید از طریقی رشد کنند حتی با کثیف ترین راه ها.»گل ها سبب زیبایی در جهان می شوند پس حتی اگر از کئیف ترین راه ها برای این زیبایی استفاده کنیم ، بلامانع است ._ Laurie Jean Sennott

متن غمگین گلایه از همسر

« برای کاشت یک باغ باید به فردا فکر کرد ، آینده نگر باشیم .»اهمیت به برنامه ریزی و آینده نگری برای رسیدن به اهدافمان در زندگی_ Audrey Hepburn

متن غمگین گل پژمرده

متن غمگین گل پژمرده

« ژاپنی‌ها می‌گویند ، اگر گل زیبا باشد، باید کشت شود تا همه جهان را زیبا کند . »اهمیت به زیبایی جهان با بهره گیری از گل ها ( اشاره به یادگیری و تلاش بیشتر به مانند انسان های شایسته و زیاد کردن این افراد برای رسیدن به کمال )_  Lester Cole

متن غمگین گلایه از خدا

« یک گل به رقابت با گل کناری خود فکر نمی‌کند . بلکه به دنبال رسیدن به کمال و شکوفایی خودش است . »اهمیت تمرکز فکر بر هدف و عدم مقایسه دیگران با خود_  Zen Shin

متن غمگین گله از روزگار

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن غمگین گل پژمرده

❲هَمه‌چیز‌رو‌نَباید‌فَهمید‌

گاهی‌نَدونِستن‌آرامش‌داره🎻☕️🕰❳ # زندگی # آرامش

متن غمگین گله از روزگار

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿 # انگیزشی

متن غمگین گل رز

متن غمگین گله از روزگار

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

‌ # انگیزشی

متن غمگین گله از روزگاراعتماد آدما PIN گوشے نيست؛ ڪه سه بار بهت فرصت بده. . !

متن غمگین گل رز

اشتباه آدمارو ببخشید، از تقصیر دوستاتون بگذرید
براشون آرزوی موفقیت کنید، بدون کینه به همشون لبخند بزنید و برای همیشه باهاشون قطع رابطه کنید تا نذارید تو آرامشتون برینن 🙂

متن غمگین گلچین

ما به کسی که نیست وفاداریم

بعد شما به کسی که هست خیانت میکنید!

شمادیگه‌کی‌هستین …؟🌻💖•°

متن غمگین گلایه از همسر

تو مبین جهان ز بیرون
که جهان درون دیدست…!🌱

متن غمگین گل

متن غمگین گله از روزگار

اگر واقعا کسی را دوس میدارید ؛

هرگز چشمانش را با اشک ، گوش‌هایش را با دروغ و قلبش را با زخم تزئین نکنید💙”🌊(=

متن غمگین گل

پاسخ به اونایی که گهگدار حالمو میپرسن:

حال دل پرسیدیُ گفتم که خوبم بارها اما خوب ویرانم نفهمیدی مرا ؟!

متن غمگین گلایه از خدا

   ما باهــم میدرَخشیــم…

متن غمگین گلایه از خدا

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻

متن غمگین گلایه از خدا

[توی هر روزی دنبال یه چیز مثبت بگرد، حتی اگه بعضی روزها مجبور بشی یکم سخت‌تر بگردی.🌱]

🌸♥️

متن غمگین گل رز

متن غمگین گلایه از خدا

الله ت زیبا ترین تکرار هر روز منی …… ☝️🙂🕊

متن غمگین گل پژمرده

دلت را گرم خدایی کن ، که زمانی که خودت هم دگر پشت خودت نبودی او کنارت بود :”)!

متن غمگین گل رز

هرگاه کم آوردی بدان :

مترس و غمگین مباش ما نجاتت میدهیم ..

|سوره‌عنکبوت‌۳۳|

متن غمگین گل رز

ما همون گاوایی هستیم؛

که بزرگترین بدیِ دیگران رو فراموش میکنیم و دو روز بعد دوباره باهاشون خوب میشیم تا اینبار با شدت بیشتری سوارمون شن!(:

خلاصه ، ساده دلِ مهربانم ضربه ها میخورد ز من !

متن غمگین گلایه از روزگار

مامانم حرف جالبی میزد میگفت :

” تو همیشه با دل همه مهربونی ولی به خودت ظلم میکنی یعنی ؛

تو همیشه دلت به دیگری میسوزه در حالی که خودت داری تو آتیش میسوزی =) ”

متن غمگین گلایه از همسر

متن غمگین گل رز

نهنگی دید مرگش را اما دل را به ساحل زد . . .

من از پایان خود آگاهم اما :

[ دوستت دارم (=’🌱]

متن غمگین گله از روزگار

مسیری به نام خوشبختی وجود نداره

از مسیری لذت نبری زندگیتو باختی!

متن غمگین گلچین

☁️🌥آدما حرف زدن با دهن پر رو بد میدونن

ولی حرف زدن با مغز خالی رو نه 🙂

متن غمگین گل رز

کنارم زدی که تلخم کنی؟!

شدم شرابی ناب ، حال حسرت بکش . . .🙂”💔.

متن غمگین گل رز

احساس‌میکنم‌روزامو‌گذاشتن‌

توی ‌‌‌‌‌دستگاه‌‌،دارن‌به‌تعداد‌

انبو‌ه‌ازش‌تولید‌میکنن):

متن غمگین گله از روزگار

متن غمگین گلایه

تا نگاهم بکنی از هیجان خواهم مرد!
آنکه با چشم خود آدم بکشد قاتل نیست! ♥

متن غمگین گله از خدا

«این همه جلوه نکن دل نبر از من بس کن
شیطنت کم کن و بگذار مسلمان باشم»

متن غمگین گلایه از روزگار

مسیری به نام خوشبختی وجود نداره

از مسیری لذت نبری زندگیتو باختی!

متن غمگین گله از روزگار

من خودمو تغییر نمیدم وقتی مشکل از مردمه…

متن غمگین گل رز

چهره پرست چه داند،ارزش قلب پاک را 🙂🖤

متن غمگین گلچین

متن غمگین گل رز

وقتی اَ تَه دِل میخَندی خُدا یکی میزَنه تو دَهَنِت میگه هیس خَنده جُرمه :(‌

متن غمگین گل پژمرده

– هرکھ از عشقِ تو دیوانھ نشد ؟ آدم نیست ! ♥️ . .

متن غمگین گله از خدا

امشبم مثل شبای دیگه..به ماه نگاه میکنم و یاد تو میفتم:)

متن غمگین گله از روزگار

روزا با هرچیزی خودم سرگرم میکنم ک بهت فک نکنم و فراموشت کنم..شب ک میش دوباره منم و سکوت و فکرت (:

متن غمگین گله از روزگار

خودم را گم کرده بودم ؛ و جایی از وجودم نمیخواست به دنبالش بگردد(‘=

متن غمگین گلایه از همسر

متن غمگین گل پژمرده

یه روزی میرسه که قلبت به مغزت میگه :

به مقصد آخر رسیدیُ دگر تمام رهگذران راهت پیاده گشتن حال تنها قدم زن((:

متن غمگین گلایه از خدا

   ما باهــم میدرَخشیــم…

متن غمگین گله از روزگار

– هرکھ از عشقِ تو دیوانھ نشد ؟ آدم نیست ! ♥️ . .

متن غمگین گلایه از خدا

بی تو شهریور من؛

نسخه ای از پاییزیست که . .

سی‌و‌یک روز..

قرارست ابری باشم!🍁”(=

متن غمگین گل پژمرده

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

متن غمگین گل رز

متن غمگین گل پژمرده

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن غمگین گلایه از روزگار

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

متن غمگین گل پژمرده

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

متن غمگین گله از خدا

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن غمگین گلایه از روزگار

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن غمگین گله از روزگار

متن غمگین گل رز

« پُر از دردَم..! »

متن غمگین گل

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن غمگین گلچین

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

متن غمگین گله از خدا

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

متن غمگین گل رز

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن غمگین گله از روزگار

متن غمگین گل پژمرده

عیب نداره تجربه شد 🙂

متن غمگین گلچین

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن غمگین گله از خدا

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن غمگین گل پژمرده

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن غمگین گلایه از همسر

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن غمگین گله از روزگار

متن غمگین گلچین

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن غمگین گل

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

متن غمگین گله از خدا

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن غمگین گلایه از روزگار

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن غمگین گلایه از خدا

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

متن غمگین گل رز

متن غمگین گلایه

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

متن غمگین گلایه از روزگار

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

متن غمگین گلچین

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

متن غمگین گل پژمرده

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن غمگین گله از خدا

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

متن غمگین گلچین

متن غمگین گلایه

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن غمگین گلایه

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

متن غمگین گل رز

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن غمگین گلایه

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن غمگین گله از روزگار

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

متن غمگین گله از خدا

متن غمگین گله از روزگار

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن غمگین گل

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

متن غمگین گلچین

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

متن غمگین گل رز

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن غمگین گل رز

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین گل رز

متن غمگین گلایه

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن غمگین گلچین

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن غمگین گل رز

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

متن غمگین گله از روزگار

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

متن غمگین گله از خدا

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

متن غمگین گلایه از همسر

متن غمگین گلایه از خدا

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن غمگین گلایه

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

متن غمگین گلایه

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

متن غمگین گله از خدا

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

متن غمگین گلایه

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن غمگین گله از روزگار

متن غمگین گلایه از روزگار

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن غمگین گلایه از روزگار

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن غمگین گلایه از روزگار

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن غمگین گل رز

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

متن غمگین گلچین

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

متن غمگین گل

متن غمگین گلایه از خدا

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن غمگین گلایه

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن غمگین گلچین

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن غمگین گلایه از روزگار

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن غمگین گله از خدا

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن غمگین گله از روزگار

متن غمگین گله از روزگار

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن غمگین گلایه از خدا

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن غمگین گله از خدا

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن غمگین گل پژمرده

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝

متن غمگین گلایه از روزگار

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

متن غمگین گله از خدا

متن غمگین گله از روزگار

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

متن غمگین گلایه از خدا

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن غمگین گلایه از خدا

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

متن غمگین گله از خدا

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن غمگین گله از روزگار

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

متن غمگین گل پژمرده

متن غمگین گلایه از روزگار

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

متن غمگین گلایه از روزگار

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن غمگین گلایه از روزگار

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

متن غمگین گله از روزگار

به من گفت برو گورِت رو گم کن …و حالا هر روز با گریه به دنبال قبر من می گردد !کاش آرام پیش خودت و زیر زبانی می گفتی :“زبانم لال !”

متن غمگین گله از روزگار

آنکه می رود فقط می رود ولی آنکه می ماند درد می کشد ، غصه می خورد، بغض می کند ، اشک می ریزد و تمام اینها روحش را به آتش می کشدو در انتظار بازگشت کسی که هرگز باز نخواهد گشت آرام آرام خاکستر می شود …آری ، این است خاصیت عشق یک طرفه …

متن غمگین گل رز

متن غمگین گلایه از همسر

برای مردم زندگی نکنتباه میشویغمگین ترین آدم هاکسانی هستند کهبرداشتِ دیگرانبرايشان زیادی مهم است

متن غمگین گل پژمرده

آخر قصه ی عشق ما را همان اول لو دادند
همان جایی که گفتند : یکی بود … یکی نبود …

متن غمگین گله از روزگار

یک افسانه‌ قدیمی می‌گه وقتی انسانی روی زمین می‌میره و کسی نیست برای گریستنش، یک انسان دیگر تعیین می‌شه برای غمگین شدن.برای همین هم هست که گاهی دلمون بی‌نهایت می‌گیره بدون اینکه بدونیم

متن غمگین گلایه از همسر

نگارا، از وصال خود مرا تا کی جدا داری؟چو شادم می‌توانی داشت، غمگینم چرا داری؟چه دلداری؟ که هر لحظه دلم از غم به جان آریچه غم خواری؟ که هر ساعت تنم را در بلا داریبه کام دشمنم داری و گویی: دوست می‌دارمچگونه دوستی باشد، که جانم در عنا داری؟چه دانم؟ تا چه اجر آرم من مسکین بجای توکه گر گردم هلاک از غم من مسکین، روا داریبکن رحمی که مسکینم، ببخشایم که غمگینمبمیرم گر چنین، دانم مرا از خود جدا داریمرا گویی: مشو غمگین، که خوش دارم تو را روزیچو می‌گردم هلاک از غم تو آنگه خوش مرا داری!عراقی کیست تا لافد ز عشق تو؟ که در هر کومیان خاک و خون غلتان چو او صد مبتلا داری

متن غمگین گله از خدا

وقتی کسی در کنارت هست ، خوب نگاهش کن :به تمام جزئیاتشبه لبخند بین حرف هایشبه سبک ادای کلماتشبه شیوه ی راه رفتنش ، نشستنشبه چشم هاش خیره شودستهایش را به حافظه ات بسپارگاهی آدم ها آنقدر سریع میروند که حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند …

متن غمگین گله از خدا

متن غمگین گلایه

 استخوان هایم را به دانشمندان بسپارید …
شاید بفهمند نه یخبندانی بود نه بیماری مهلکی !
من از دوری تو منقرض شدم …

متن غمگین گله از خدا

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون ، به جای اینکه بپرسه “چته ؟ چی شده ؟” ؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن” …

متن غمگین گل رز

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن غمگین گل رز

یکی بود ، یکی نبودمن موندم و اون نموندمن دیدم و اون ندیدمن خواستم و اون نخواستمن التماس کردم و اون نشنیدمن هستم و اون رفته !من خستم و اون …

متن غمگین گلایه

یه وقتایی دلت میخواد
یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه :
اگه گفتی من کی ام ؟
تو هم دستاشو بگیری و بگی:
هر کی هستی فقط بمون…

متن غمگین گلایه از همسر

متن غمگین گل

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کندگاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی…

متن غمگین گل

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند

متن غمگین گله از خدا

میگن درد رو از هر طرف بخونی  میشه درد!ولی درمان رو از اخر بخونی  میشه “نامرد!مواظب باش واسه دردت به هردرمانی تن ندی…

متن غمگین گلچین

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمید آدم ها . . .

متن غمگین گلایه از همسر

در زندگی خود هیچ وقت چهارچیز را نشکنیداعتمادقولارتباط قلبشکسته شدن آنها صدایی ندارند ولی دردناک است

متن غمگین گلایه از همسر

متن غمگین گل رز

ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت
بر سینه میفشارمت اما ندارمتای آسمان من که سراسر ستاره ای
تا صبح میشمارمت اما ندارمتدر عالم خیال خودم چون چراغ اشک
بر دیده می گذارمت اما ندارمتمی خواهم ای درخت بهشتی، درخت جان
در باغ دل بکارمت اما ندارمتمی خواهم ای شکوفه ترین مثل چتر گل
بر سر نگاه دارمت اما ندارمت

متن غمگین گلایه از خدا

جای زخم هاتون رو به دوستان صمیمی تون هم نشون ندین چون فقط کسی می‌تونه به اون زخم لگد بزنه که جاشو بلده!

متن غمگین گله از روزگار

از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی ، پیر میشی
از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، می بُری
از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی‌ هستی . . .

متن غمگین گله از خدا

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردندگِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدندزدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

متن غمگین گل

بیو کوتاه شعر غمگین | شعر های غمگین برای بیوگرافی | تاو بیو

متن غمگین گل پژمرده

متن غمگین گلایه از همسر

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ
# حافظ

متن غمگین گلایه

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

متن غمگین گل رز

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

متن غمگین گلایه از خدا

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن غمگین گلایه از خدا

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن غمگین گل پژمرده

متن غمگین گلچین

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن غمگین گلچین

« غم مخور جـــانا ك عالم هیـچ نیست..! » # ادبی # زندگی

متن غمگین گلایه

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی… # انگیزشی

متن غمگین گله از خدا

وآنچه‌هرگزنتوان‌شرح‌کرد! یعنی‌حالِ‌من…🌱 # ادبی # خسته

متن غمگین گله از روزگار

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…! # ادبی # خسته

متن غمگین گلایه از خدا

متن غمگین گله از خدا

گفتم مرا یادت نبر گفتا تو در یادی مگر …. # ادبی # نامردی

متن غمگین گلچین

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

متن غمگین گل رز

نه بیمارم…
نه خوشحالم…..
نه از حالم؛ خبر دارم..
گهی با دل….
گهی با جان…
گهی از. هر دو بیزارم.. # خسته # خودکشی # ادبی

متن غمگین گلچین

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:) # دلتنگی # اموات

متن غمگین گل

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور # ادبی # زندگی # فرانسوی

متن غمگین گل

دِلღ نــالـــــہ کُنَـد از مَــن مَــن نـالــــہ کُنَــم از دِلღ یـا رَب تُـــو قِضـاوَت کُــــن ؛ دیـــوانـہ مَــنم یـا دِلღ…!؟ # ادبی # خدا

متن غمگین گلچین

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن غمگین گلایه

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود .. # زندگی # خسته

متن غمگین گله از روزگار

بنازم غیرت غم را که دمی تنهایم نگذاشت 🙃💔🚬
# ادبی

متن غمگین گلایه از خدا

ساکنان دریا پس از مدتی، دیگر صدای امواج را نمی شنوند؛ چه تلخ است قصه ی عادت…
# ادبی # دریا

متن غمگین گله از روزگار

⸤ باشد که غم خجل شود از صبر ما. ⸣ # ادبی # دلتنگی # خسته

متن غمگین گلایه از روزگار

دیری به شوق دیدن فردا، گریستم،
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم …
# ادبی

متن غمگین گل رز

خسته از آنچه ک بود و بخدا هیچ نبود..! # ادبی # خسته

متن غمگین گلایه

‌ در دلم هستی و ازحال دلم بی خبری…
# ادبی

متن غمگین گلایه از خدا

مگذار که غُصه در میانَت گیرد..🤍 # ادبی

متن غمگین گلایه از خدا

به هرکس می نگرم در شکایت است در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی # بامعرفت

متن غمگین گلایه از روزگار

[شده دلتنگ شوي‌غم بھ جهانت برسد؟!
گرھ ات کور شودغم بھ روانت برسد…!🙃❤️] # خسته

متن غمگین گله از روزگار

انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و این همه مردن …
– فروغ فرخزاد
# ادبی

متن غمگین گلایه

همانند یک پرتوی خورشید در روز تابستانی گرم
در گل آفتابگردان نیز تابش و درخشندگی است

متن غمگین گل پژمرده

دوستان خوب همانند گل های زیبا در باغ زندگی هستند

متن غمگین گلایه

عشق همانند گل زیبایی است که شاید لمسش نکنم
اما عطر آن باغ را به فضای لذت بخشی تبدیل می کند

متن غمگین گل

Let the flowers live
بگذار گل ها زندگی کنند

متن غمگین گلایه از روزگار

در جایی که کلمات شکست می خورند گل ها قدرت بیان هزاران احساس را دارند

متن غمگین گل رز

شخصیت برای یک انسان همانند عطر برای یک گل است

متن غمگین گله از روزگار

گل ها درباره این که چطور شکوفه خواهند داد نگران نیستند
آن ها فقط باز می شوند و به سوی نور می چرخند و این آن ها را زیبا می سازد

متن غمگین گلچین

گل نمی تواند بدون نور خورشید شکفته شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند

متن غمگین گله از خدا

مردم به هم گل هدیه می دهند زیرا معنای حقیقی عشق در گل هاس نهفته شده است

متن غمگین گله از روزگار

رایحه گل ها در هوا خوشبوتر از داخل دست هاست

متن غمگین گلایه از همسر

Flowers are the music of the ground. From earth’s lips spoken without sound
گل ها موسیقی خاک هستند از لب های زمین که بدون صدا صحبت می کند

متن غمگین گل رز

زندگی خالی نیست
مهربانی هست
سیب هست
ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

متن غمگین گلایه از روزگار

هر گل، روحی شکفته شده در دل طبیعت است

متن غمگین گلچین

In joy or sadness, flowers are our constant friends
در شادی یا غم، گل ها دوستان همیشگی ما هستند

متن غمگین گلایه از روزگار

گل ها شیوه طبیعت برای سرودن شعر هستند

متن غمگین گلایه از همسر

روزتــان ســـــرشــار از قـــاصـــــدک هــای خـــــــوش خـــــبـــر

متن غمگین گلایه از همسر

بعضی از آدم ها مانند گل نرگس هستند
که با نگاه کردن به آن ها تمام وجودت سرشار از آرامش می شود
تو از همان بعضی ها هستی!!

متن غمگین گل رز

پروانه ها گل هایی هستند که پرواز می کنند

متن غمگین گلایه

گل لاله ملکه ای با وقار و با شکوه در میان گل ها است

متن غمگین گل پژمرده

نگاه کردن به گل ها مایه آرامش است

متن غمگین گلایه از خدا

و عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد

متن غمگین گله از روزگار

باید مانند گل های وحشی عمل کنی. باید این جسارت را داشته باشی تا زمانی که همه می گویند نمی‌توانی کاری انجام دهی، رشد کنی و به موفقیت برسی.

متن غمگین گلایه از خدا

از گلستان پیراهنم کمی گل برایت اورده ام! قول می دهم این گل ها و این اغوش گرم مستت کند.

متن غمگین گلایه از روزگار

گل ها همیشه انسان ها را بهتر و شادتر و امیدوار تر می کنند. آنها آفتاب، غذا و دارو برای روح هستند. ( لوتر بور بانک)

متن غمگین گل رز

گل ها نگران چگونه شکوفا شدن نیستند. آنها به سمن نور باز می شوند و می چرخند. این موضوع باعث زیبایی گل ها می شود.

متن غمگین گل پژمرده

خوشبختی مانند یک بذر است. پس می توان ان را به یک گل تشبیه کرد.

متن غمگین گلایه

گل رز هیچ گاه نمی تواند مانند گل آفتابگردان باشد. گل آفتابگردان هم نمی تواند گلی سرخ باشد. هر گلی به نوعی زیبا و جذاب است. زنان هم مانند این گل ها هستند.

متن غمگین گلایه از همسر

اگر بتوانیم معجزه گل را به طور واضح مشاهده کنیم، معنای تمام زندگی ما تغییر می کند.

متن غمگین گله از خدا

اگر زمانی که به تو فکر می کنم تنها یک گل داشته باشم، خیلی زود می توانم در باغ خود قدم بزنم.

متن غمگین گل پژمرده

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می‌رسد مژده گل بلبل خوش الحان را
ای صبا گر به جوانان چمن بازرسی
خدمت ما برسان سرو و گل و ریحان را

متن غمگین گلایه از خدا

مثل کوهکه گذر می کند از ابر و مه انبوهمثل آبکه گذر می کند از صخره و سنگ خزه پوشمثل گلکه گذر می کند از پرده‌ی خاکمثل چیزی که نمی دانممن دلم می خواهدبگذرم از تومن تو را کشف کنمسرزمین تو، مرا کشف کند!

متن غمگین گل رز

این گل ز بر همنفسی می‌آید
شادی به دلم از او بسی می‌آید
پیوسته از آن روی کنم همدمی‌اش
کز رنگ وی‌ام بوی کسی می‌آید

متن غمگین گلچین

دیروزیک سال تمامدر جست‌وجویت بودماما تو بر لب‌هایم خفته بودیبعد، اشتباهاًلب‌هایم را به بهار دوختمچشم‌هایم را به بارانقلبم را به گل

متن غمگین گل رز

همه ی گل هایمثمره ی باغ های توستو هر می که بنوشم مناز عطای تاکستان توست

متن غمگین گل رز

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن غمگین گله از خدا

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
     

متن غمگین گله از خدا

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن غمگین گلایه از خدا

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن غمگین گلایه از همسر

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین گل

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن غمگین گله از خدا

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن غمگین گل پژمرده

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن غمگین گل

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن غمگین گله از خدا

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن غمگین گلایه

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن غمگین گله از خدا

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن غمگین گلایه از روزگار

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

متن غمگین گلایه از همسر

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن غمگین گل رز

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن غمگین گله از روزگار

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

متن غمگین گل پژمرده

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن غمگین گله از خدا

‏قیمت اجناس و هزینه زندگی جوری شده که سخت ترین کار دنیا، خرج خونه دادنه!
تو این روزا قدر پدر مادرمونو بیشتر بدونیم…

متن غمگین گلایه از همسر

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن غمگین گل رز

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن غمگین گلایه از همسر

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن غمگین گله از خدا

روزی که با رفیــق بگذرد
چه خوش شود احوالِ من♥️🍃

متن غمگین گل

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن غمگین گل پژمرده

عشـق تویـی عاشـق منم دریـا تـویی قایـق منم اگـر روزی دزدیـدنـت غصـه نخور سـارق منم❤💍

متن غمگین گلچین

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن غمگین گلایه از همسر

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

متن غمگین گله از روزگار

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن غمگین گلایه از روزگار

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن غمگین گلایه

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن غمگین گل

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن غمگین گلایه از خدا

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن غمگین گلایه از همسر

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن غمگین گله از روزگار

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن غمگین گل رز

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین گلچین

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن غمگین گل پژمرده

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن غمگین گلایه از روزگار

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن غمگین گل رز

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن غمگین گلایه از روزگار

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن غمگین گلایه

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن غمگین گل پژمرده

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن غمگین گل

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن غمگین گله از خدا

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن غمگین گلچین

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن غمگین گل پژمرده

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن غمگین گله از خدا

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن غمگین گله از روزگار

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن غمگین گل

تّویِ رَگِ اَصلیِه قَلبَمی دیوونِه!💜🥂

متن غمگین گلایه از همسر

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن غمگین گله از روزگار

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

متن غمگین گله از روزگار

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن غمگین گلچین

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن غمگین گل پژمرده

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن غمگین گله از خدا

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن غمگین گلچین

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن غمگین گلایه از خدا

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن غمگین گل رز

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

متن غمگین گله از خدا

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن غمگین گلایه از روزگار

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن غمگین گلچین

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن غمگین گلایه از خدا

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن غمگین گلایه از خدا

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

متن غمگین گل پژمرده

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن غمگین گلایه از همسر

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن غمگین گلایه از روزگار

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن غمگین گلایه از روزگار

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن غمگین گله از خدا

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن غمگین گلایه از همسر

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن غمگین گلایه

میان باغ گل سرخ‌های و هو داردکه بو کنید دهان مرا چه بو داردبه باغ خود همه مستند لیک نی چون گلکه هر یکی به قدح خورد و او سبو داردچو سال سال نشاطست و روز روز طربخنک مرا و کسی را که عیش خو داردچرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گلکسی که ساقی باقی ماه رو داردهزار جان مقدس فدای آن جانیکه او به مجلس ما امر اشربوا داردسؤال کردم گل را که بر کی می‌خندیجواب داد بر آن زشت کو دو شو داردهزار بار خزان کرد نوبهار تو راچه عشق دارد با ما چه جست و جو داردپیاله‌ای به من آورد گل که باده خوریخورم چرا نخورم بنده هم گلو داردچه حاجتیست گلو باده خدایی راکه ذره ذره همه نقل و می از او داردعجب که خار چه بدمست و تیز و روترشستز رشک آنک گل و لاله صد عدو داردبه طور موسی بنگر که از شراب گزافدهان ندارد و اشکم چهارسو داردبه مستیان درختان نگر به فصل بهارشکوفه کرده که در شرب می غلو داردمولوی

متن غمگین گلایه از روزگار

دوست داشتنفقط گفتن “دوستت دارم” نیستبگذار دوست داشتنتمثل نشانی خانه ای باشدکه نه از کوچه اش معلوم استنه از رنگ درشو نه از پلاکشو فقط  آن رااز عطر گل های باغچه اش میشناسی.

متن غمگین گل پژمرده

ای گل تازه که بویی ز وفا نیست تراخبر از سرزنش خار جفا نیست ترارحم بر بلبل بی برگ و نوا نیست تراالتفاتی به اسیران بلا نیست تراما اسیر غم و اصلا غم ما نیست ترابا اسیر غم خود رحم چرا نیست ترا

متن غمگین گله از خدا

پیرهن گل دار بپوشاینگونه بهار با آغوش تو هماهنگ می شوداینگونه بوسه هایم در آغوش‌ ات گل می دهنداینگونه آغوش تو بهاری می شود …

متن غمگین گلایه از روزگار

نیینى باغبان چون گل بکاردچه مایه غم خورد تا گل بر آردبه روز و شب بود بى صبر و بى خوابگهى پیراید او را گه دهد آبگهى از بهر او خوابش رمیدهگهى خارش به دست اندر خلیدهبه امید آن همه تیمار بیندکه تا روزى برو گل بار بیندفخرالدین اسعد گرگانی

متن غمگین گلایه از خدا

پس ِ پشت ِ‌مردمکان اتفریاد کدام زندانی ستکه آزادی رابه لبان برآماسیدهگل سرخی پرتاب می کند؟

متن غمگین گل

بخوانید: اشعار عاشقانه سهراب سپهری؛ گلچین شعر نو و ناب زیبای عاشقانه سهراب سپهری

متن غمگین گلچین

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشمعاشق نمی شوی که ببینی چه می کشمبا عقل آب عشق به یک جو نمی رودبیچاره من که ساخته از آب و آتشم

متن غمگین گل

خوش آنکه نشینیم میان گل و لالهماه و تو به کف شیشه و در دست پیالهدر طرف چمن ساقی دوران می عشرتدر ساغر گل کرده و پیمانه لالهبر سرو و سمن لؤلؤ تر ریخته بارانبر لاله و گل در و گهر بیخته ژالهوز شوق رخ و قامت تو پیش گل و سروبلبل کند افغان به چمن فاخته نالهای دلبر گلچهره که مشاطه صنعتبالای گل از سنبل تر بسته کلالهآهنگ چمن کن که به کف بهر تو داردگل ساغر و نرگس قدح و لاله پیالهعید است و به عیدی چه شود گر به من زاریک بوسه کنی زان لب جان بخش حوالهگفتی چه بود کار تو ‌هاتف همه عمرهر روز دعاگوی توام من همه سالههاتف اصفهانی

متن غمگین گلچین

در ژرف توآینه ایستکه قفس ها را انعکاس می دهدو دستان تو محلولی ستکه انجماد روز رادر حوضچه ی شب غرق می کند.ای صمیمیدیگر زندگی را نمی تواندر فرو مردن یک برگیا شکفتن یک گلیا پریدن یک پرنده دیدما در حجم کوچک خود رسوب می کنیم.

متن غمگین گل پژمرده

گل نگاه تو در کار دلربایی بودفضای خانه پر از عطر آشنایی بودبه رقص آمده بودم چو ذره‌ای در نورز شوق و شور که پرواز در رهایی بودچه جای گل که تو لبخند می‌زدی با مهرچه جای عمر که خواب خوش طلایی بودهزار بوسه به سوی خدا فرستادماز آنکه دیدن تو قسمت خدایی بودشب از کرانه دنیای من جدا شده بودکه هر چه بود تو بودی و روشنایی بودفریدون مشیری

متن غمگین گلچین

روزی نوآغازی نوجغرافیای بوسه ی من، کجایی؟تا در سپیده های تو پهلو گیرمعطر گل شب بو کجایی؟دلم می خواهدچنان بنوشمت که در استخوانم حل شویآسمان آب شده در تنگ بلورین منموجی کف بر لبمکه به اشتیاق تو تا ساحل می دومو لب پر زنان به بستر خود می رومبی آنکه تو را ببینمروزی توآغازی نوجغرافیای خانه ی من، کجایی؟

متن غمگین گله از خدا

نرگس آتش پرستی داشت شبنم می‌فروختبا همان چشمی که می‌زد زخم مرهم می‌فروختزندگی چون برده داری پیر در بازار عمرداشت یوسف را به مشتی خاک عالم می‌فروختزندگی این تاجر طماع ناخن خشک پیرمرگ را همچون شراب کهنه کم کم می‌فروختدر تمام سال‌های رفته بر ما روزگارشادمانی می‌خرید از ما و ماتم می‌فروختمن گلی پژمرده بودم در کنار غنچه‌هاگلفروش ای کاش با آنها مرا هم می‌فروختفاضل نظری

متن غمگین گلایه از روزگار

تو چراغ آفتابی، گل آفتابگرداننکند به ما نتابی، گل آفتابگردان گل آفتاب ما را، لب کوه سر بریدندنکند هنوز خوابی، گل آفتابگردان؟ نه گلی فقط که نوری، نه که نور بوی بارانتو صدای پای آبی، گل آفتابگردان نفس بهار دستت، من و روزگار مستتقدح پر از شرابی، گل آفتابگردان نه گلی نه آفتابی، من و این هوای ابرینکند به ما نتابی، گل آفتابگردان؟ تو بتاب و گل بیفشان، سر آن ندارد امشبکه بر آید آفتابی، گل آفتابگردان سعید بیابانکی

متن غمگین گل رز

اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودیازیرا آفتی ناید حیات هوشیاری را

متن غمگین گل رز

هست تهی خارها نیست در او بوی گلکور بجوید ز خار لطف گل و بوی‌هامولوی

متن غمگین گلایه از خدا

چنین پروراند همی روزگارفزون آمد از رنگ گل رنج خار فردوسی

متن غمگین گلایه از همسر

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارشگل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

متن غمگین گلچین

چندان چو صبا بر تو گمارم دم همتکز غنچه چو گل خرم و خندان به درآیی

متن غمگین گل رز

چو گل به دامن از این باغ می‌بری حافظچه غم ز ناله و فریاد باغبان داری حافظ

متن غمگین گلچین

تا گل روی تو دیدم همه گل‌ها خارندتا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

متن غمگین گلایه

سفر دراز نباشد به پای طالب دوستکه خار دشت محبت گل است و ریحان است سعدی

متن غمگین گلچین

انصاف نیست این گل پژمرده شودباید در کنار این آواز گل دهدروشن استاین چراغ استروشن است که عمر ماپس از پژمردن این هزاران گل سرخبه پایان می‌رسد پس از جای برخیزیمکلاه بر سر بگذاریمدر باران برویمتا این شاخه گل سرخ گل دهد احمدرضا احمدی

متن غمگین گل

ما گل به دست خود ز نهالی نچیده‌ایمدر دست دیگران گلی از دور دیده‌ایم صائب تبریزی

متن غمگین گلایه از روزگار

بلبلان از بوی گل مستند و ما از روی دوستدیگران از ساغر و ساقی و ما از یاد دوست 

متن غمگین گله از خدا

گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدیگفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی خواجوی کرمانی

متن غمگین گل پژمرده

بی‌رخت اشک همی بارم و گل می‌کارمغیر ازین کار کنون کار دگر نیست مرا امیر خسرو دهلوی 

متن غمگین گل

پابرهنه، تا کجا دویده‌ایکه این همهگل شکفته است؟!‏کیکاوس یاکیده

متن غمگین گله از خدا

لبخند بزنبه شقایق‌هابه نیلوفرِ آبیو نرگس‌ها و قاصدک‌ زیبالبخند بزنبه همه گل‌های زیبای عالمکه از زمینی سخت می‌رویندو جهانت را، زیبا می‌سازندلبخند بزن

متن غمگین گل

چون به بهار سر کند، لاله ز خاکِ من برونای گل تازه یاد کن، از دل داغ دیده ام

متن غمگین گلایه از روزگار

از گل شنیدم بوی او مستانه رفتم سوی اوتا چون غبار کوی او در کوی جان منزل کنم رهی معیری

متن غمگین گله از خدا

روزی که بجنبد نفس باد بهاریبینی که گل و سبزه کران تا به کران است هوشنگ ابتهاج

متن غمگین گله از خدا

بر شاخه سرخ گل، مکن جایکان حاصل رنج باغبان است پروین اعتصامى

متن غمگین گلایه از همسر

ای کاشکی رقیبان دانند قیمت توگل را چه قدر باشد در دست باغبانان سیف فرغانی

متن غمگین گل

دستانم بوی گل می‌دادمرا به جرم چیدن گلمحاکمه کردنداما هیچکس گمان نکردشاید گلی کاشته باشم سینا به‌منش

متن غمگین گلایه از همسر

فریاد ز بی‌مهریت ای گل که در این باغچون غنچه پاییز، شکفتن نتوانم محمدرضا شفیعی کدکنی

متن غمگین گلایه از خدا

بیدار شو!من تمام شب رابا لالایی عشق توبیدار مانده امبیدار شو!مرا احساس کنببینجای بوسه هایمروی لب هایت شکوفه داده اندو تو ….از فرداانگشت نمای تمام مردم شهر خواهی بودبیدار شو…

متن غمگین گلایه از روزگار

اوستکسی که در کنارِ گل احساسِ نشاط نداردبویِ گل‌ها مستش نمی‌کندزیبایی گل‌ها محوش نمی‌کندرنگِ گل‌ها جذبش نمی‌کندآری اوست؛ دخترکِ گُل فروشهم او که دسته گل‌ها را باری می‌بیندکه خلاصی هر چه زودتر از آنها برایش شیرین استدخترکِ گُل فروش

متن غمگین گلچین

 دیدار من هدیه آوردی ای دوستدور از رخ نازنین توامروز پژمردهمه لطف و زیبایی اش راکه حسرت به روی تو می خورد وهوش از سر ما به تاراج می بردگرمای شب بردصفای تو اما ، گلی پایدار استبهشتی همیشه بهار استگل مهر تو در دل و جانگل بی خزانگل، تا که من زنده ام ماندگار است

متن غمگین گل پژمرده

در من باغبانی استکه شکفته شدن گل نگاه تو راهر صبحدم، به تماشا می‌نشیند

متن غمگین گله از روزگار

دیروزیک سال تمامدر جست‌وجویت بودماما تو بر لب‌هایم خفته بودیبعد، اشتباهاًلب‌هایم را به بهار دوختمچشم‌هایم را به بارانقلبم را به گلو توبا سپیده‌ی صبحشبنم شدی و به درونم غلتیدیتا گلی که در اعماق قلبم بودپژمرده نشود

متن غمگین گلایه از همسر

گل پامچال، گل پامچال، بیرون بیافصل بهاره، عزیز موقع کارهشکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنیدبلبل سر داره؛ بلبل سر دارهبیا دل بیقراره، بیا فصل بهارهگل پامچال، گل پامچال، بیرون بیافصل بهاره، عزیز موقع کارهشکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنیدبلبل سر داره؛ بلبل سر دارهبیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیمهر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهارهمهتاب شبان، مهتاب شبانآیم و آیم، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبرمهتاب شبان، مهتاب شبانآیم و آیم، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبربیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیمهر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهارهسروده ایرج دهقان

متن غمگین گلایه از خدا

خيلي خوب است كه انسان زيباييها و خوبيها را ستايش كند و خوبيهاي مردم رابيان كند آنوقت اگراين ستايش براي خودحق باشد برمي گردد به حق ولي اگراين ستايش رابراي اين كردكه به يك چيز دني وحقيري برسد آنوقت اين ستايش مانع ميشود بين انسان وحق و نشانه دلبستگي به اين دنيا است.

متن غمگین گل

چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچ گاه تسلیم نمی شوند!
الماس حاصل فشارهای سخت است، اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید، از فشارهای سخت نترسید.

متن غمگین گلایه از همسر

شکسپیر میگه :
من همیشه خوشحالم،
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
… زندگی کوتاه است …
پس به زندگی ات عشق بورز …

متن غمگین گلایه از همسر

این روز ها
باید یک تابلو حمل با جرثقیل
بر روی دلمان بزنیم !
دل !
توقفگاه نیست ،
استراحتگاه نیست ،
که هر گاه عشقت کشید بایستی
لذت ببری و بروی ..
باید اخطار داد
که هر جایی نمی شود ایستاد و رفت !
بعضی اوقات
تابلو حمل با جرثقیل به آدم ها نشان می دهد هر توقفی تاوانی دارد !

متن غمگین گله از روزگار

و چقــــــدر دیر می فهمیم
که زندگــــــی
همین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم.

متن غمگین گلایه از روزگار

ﻋﮑﺎﺱ: ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﺯﺕ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ؟
ﭘﺴﺮ: ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﺸﻪ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺗﻮ ﺗﻮﯼ ﺍﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎ ﺭﻭ ﮐﻮﻟﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ
ﭘﺴﺮ: ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯽ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﭼﻪ ﮐﻤﮑﯽ؟
ﭘﺴﺮ: ﮐﻤﺮﻡ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﻣﻮ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﮐﻨﯽ؟
ﻋﮑﺎﺱ: ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ عجله ﺩﺍﺭﻡهمه میتونن ادعای آدم بودن بکنن ولی هر کسی نمیتونه آدم باشه؛ دنیای ما اینچنین است…

متن غمگین گل

خدا را
در قلب کسانی دیدم
که بی هیچ توقعی ،
مهربانند …

متن غمگین گل

به زندگی فکر کن.!
ولی برای آن غصه نخور
دیدن حقیقت است؛
ولی درست دیدن،فضلیتمهربان باش و دوست بدار وعاشق باش
شاید فردایی نباشد
شاید فردایی باشد
اما عزیزی نباشد

متن غمگین گل

وقتی یک دانه ی گیاه میکاری، هزاران هزار دانه میشود، همه اش برای تو.وقتی یک گل به کسی میدهی، هزاران هزار گل از دیگران میگیری؟ می دانی عزیز ، تو روی گنج داری زندگی میکنی و امیدوارم این را بدانی.

متن غمگین گلچین

خوشبختی اون جاست
که به اطرافت نگاه بندازی
و یه عالمه دلیل
واسه لبخند زدن
وحس خوب ببینی

متن غمگین گل پژمرده

سنگ در بیابان بی‌ارزش است،
ولی اگر آن سنگ را پله کنی،
باعث ترقی می‌شود…اشتباهات موجب ناراحتی هستند،
ولی اگر آن‌ها را تجربه کنی برای
خودت
و مثل پله ازشون بری بالا و به موفقیت برسی،
خیلی به‌دردبخور هم هستند…اگر به هدفتان یقین دارید،
از اشتباهات هراس نداشته باشید؛ حتی آن‌ها برایتان فرصت هستند…

متن غمگین گلچین

دستهایت را بگشا! دلت را به امید و خودت را به صبح پیوند بزن!
امروز روز دیگریست. روز تو و آغاز چشم‌هایی که‌خدا در آن نقش بسته…

متن غمگین گل رز

کودکت را از جهنم نترسان،
ذات او را پاک پرورش بده..
وعده ی بهشت به او نده،
به او بیاموز خوب بودن
لازمه ی انسانیت است!

متن غمگین گله از خدا

قدر آدمهایى که زود عصبی میشوند را بدانید
اینها همان لحظه داد میزنند قرمز میشوند
قلبشان درد میگیرد دستانشان میلرزد…ولی براى زمین زدن شما هیچ نقشه ای نمیکشند!
آنها تمام نقشه شان همان عصبانیت بوده و تمامآنهایى که زود عصبانی میشوند آدمهایى هستند که رقیق ترین و پاک ترین وجدان را دارند…جیمز لورنس

متن غمگین گلچین

اگر دو عبارت “خسته ام” و ” حالم خوب نیست” را از زندگی خود پاک کنید، نیمی از بی حالی و بیماری خود را درمان کرده اید.

متن غمگین گل پژمرده

خط بزنید از زندگیتان
تمامِ آدمهاى بلاتکلیفى که غیرِ قابلِ پیش بینى اند
تمامِ آدمهایى که حرف می برند و مى آورند
آدمهایى که چون خودشان به جایى نرسیدند،
تو را هم متقاعد می کنند به درجا زدن
آدمهایى که تخریب را از تعریف بهتر بلدند
آدمهایى که با کنایه حرف میزنند
“سَمى”اند…
آرام آرام تمامِ زندگیتان را به نابودى می کشند
آرام آرام از شما فاصله می گیرند
و با خیالِ راحت،زمین خوردنتان را جشن می گیرند

متن غمگین گله از خدا

صبح یعنی آغازفرصت شادی و لبخند و امیدصبح یعنی امروزسهمی از زندگی و عشق از آن خودِ توستلحظه را قدر بدانزندگانی زیباست

متن غمگین گله از خدا

قوی کسی است که نه منتظر می ماند خوشبختش کنند و نه اجازه می دهد بدبختش کنند

متن غمگین گله از روزگار

دنیا متعلق به آدماییه کهصبح ها با یه عالمهآرزوهای قشنگ بیدار میشن

متن غمگین گلچین

من امروز در قلبم باور دارم که
حادثه ی شگفت انگیزی قرار است اتفاق بیافتد.
من عاشق زندگی ام هستم و مهربان خدایم را برای زنده بودن و موهبت های بی شمار زندگانی ام شاکر هستم…

متن غمگین گل رز

به جای اینکهرویاهایت را برای دیگران تعریف کنیرویاهایت را به دیگران نشان بده

متن غمگین گل رز

بالاترین لذت زندگی آن است کهکاری انجام دهید که دیگران می گویند نمی توانی

متن غمگین گلچین

تنها مسیر غیر ممکنمسیری است که هنوز شروع نکرده ای

متن غمگین گلایه از همسر

خودتان را در جمع کسانی قرار دهید،که شما را به سمت بالا میکشند.
اگر چنین کسی پیدا نشد، تو برای دیگری چنین فردی باش.
خـداوند بـا تـو خـواهد بــود.

متن غمگین گل پژمرده

صدها بیو پروفایل یک خطی و کوتاه + بیو واتساپ [پیشنهادی] | تاو بیو

متن غمگین گلچین

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️

متن غمگین گله از خدا

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••

متن غمگین گله از خدا

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]

متن غمگین گل پژمرده

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !

متن غمگین گل

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن غمگین گله از خدا

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..!

متن غمگین گله از روزگار

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘

متن غمگین گلایه از همسر

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..!

متن غمگین گل رز

مث چراغ زرد شدم همه بهم بی توجهن‌!(:

متن غمگین گل پژمرده

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

متن غمگین گله از روزگار

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔

متن غمگین گل پژمرده

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤

متن غمگین گل رز

خوبی چو از حد بگذرد نادان سوارت میشود 🙂

متن غمگین گل

ز جــرت مــیدن بــا حــرفاشــون… بــعد کــه رفــتی میــگن دنــبال بهـــونه بود!

متن غمگین گلایه از خدا

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه.

متن غمگین گلایه از همسر

ما کع خار بودیم گلها بع فدایش بچع ندار بودیم دارا بع فدایش☺👊

متن غمگین گلایه از همسر

خوبی چو از حد بگذرد نادان سوارت میشود 🙂

متن غمگین گلایه از خدا

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس

متن غمگین گلایه از همسر

از بس شاخ شدى ميترسم جلوت قرمز بپوشم🐃🔴😏

متن غمگین گلایه از همسر

ولی هیشکی ت نمیشه قشنگیه رفاقت اصلا به همین کهنگیشه ♪….. 🙂

متن غمگین گله از روزگار

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃!

متن غمگین گل پژمرده

سر به دیوار نگذار رفیق!

به غیرت شانه هایم

برمیخورد…

متن غمگین گله از خدا

-تو خیلی زشتی *توهم خیلی خوشگلی -جدا چرا؟ فقط خواستم هردومون دروغ گفته باشیم

متن غمگین گل

زًمانـ£ خیـ🙅🏼‍♀️لیـ عًوض شد🎭 اًما طُ هًنوزم همون عًنتریـ 🤪

متن غمگین گلایه از خدا

شـیـطـانـَمـ اَمـا فـِرِشـتـهـ هـا دُنـبـالـَمـَنـ

متن غمگین گل رز

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

متن غمگین گل رز

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

متن غمگین گل

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور

متن غمگین گلایه از همسر

ادم باید مثل موسیقی باشه تکرار شه ولی تکراری نشه…!

متن غمگین گلایه

نیست در دیده ما منزلتی دنیا را ما نبینیم کسی که نبیند ما را 😎👊

متن غمگین گل پژمرده

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻

متن غمگین گل رز

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن غمگین گلایه از همسر

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست…

متن غمگین گل رز

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍

متن غمگین گلایه از همسر

از زمین خوردن کسى شاد مشو که نمیدانى گردش روزگار براى تو چه در آستین دارد …

– امام علی(ع)

متن غمگین گلایه از خدا

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ…خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤

متن غمگین گلایه از همسر

ما هیچ الهی همه تُو:‌)‌‌…♡

متن غمگین گلایه

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡

متن غمگین گله از روزگار

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱

متن غمگین گلایه از خدا

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:
به بهترین جاها میرسونمت :)💜🪞›
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن غمگین گل پژمرده

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است….

متن غمگین گل رز

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧

متن غمگین گلچین

رسیدیم به دل پاییز ؛ چه زود میگذره نه؟ 🙂

متن غمگین گلایه از روزگار

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور

متن غمگین گل

نیست در دیده ما منزلتی دنیا را ما نبینیم کسی که نبیند ما را 😎👊

متن غمگین گلچین

– آخر بِدمد صُبحِ اُمـید از شبِ من … »🌧✨

متن غمگین گل پژمرده

شنیدن صدات مثل بغل کردن از راه دور می مونه…:)

متن غمگین گلچین

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌..

متن غمگین گله از روزگار

محبوب شدنت راهش خراب کردنه بقیه نیست
زور بزن ازشون بهتر باشی…

متن غمگین گلایه

و ما فراموش می‌شویم!
مثل تمام زمستان‌هایی که برف نبارید‌..

متن غمگین گلایه از روزگار

بارون دلبری میکند برای عاشقان و برف شاد میکند دل کودکان را🌨🌧

متن غمگین گلایه

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤

متن غمگین گله از روزگار

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن غمگین گل پژمرده

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘

متن غمگین گل پژمرده

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست !

متن غمگین گل پژمرده

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔

متن غمگین گل پژمرده

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن غمگین گل رز

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻

متن غمگین گلایه از روزگار

《مثل یہ دخترِ قوے باش👩🏻‍🎓
از سختے ها موفقیت بساز📓》

متن غمگین گل رز

اینجا و آنجا ندارد ، تمام داشته های من
به چهار حرف ختم میشود “رفیق”👩🏼‍🤝‍👩🏻💜

متن غمگین گله از روزگار

بعد از مرگم ، پزشک قانونی علت مرگ را کندی نت ذکر خواهد کرد.

نرگس

متن غمگین گل پژمرده

‏راننده اسنپ همینجوری که داشت با سرعت بالا میرفت پرسید مقصدت کجا بود؟ گفتم اینطوری که تو میری، خاک:(

متن غمگین گله از خدا

‏داره حدوداً دو سال می‌شه که امتحان حضوری ندادم؛ اون بخش از مغزم که
«حفظ می‌کرد» از کار افتاده.

متن غمگین گل رز

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍

متن غمگین گلایه از همسر

(سن خودتان) سال پیش من شوت شدم زمین!
❤️ تّوّلّدّܩ ّمّبّاّرّڪ ❤️
#تولدم مبارک

متن غمگین گلچین

پاییز را ساده منگر
پاییز
اتحاد جنون آمیز برگ است با نور
عاشقانه برگی ست که
هم رنگ خورشید شده است….

متن غمگین گل رز

☽︎فَروَردین‌ْ☾︎راٰ
کوچه‌ِبه‌کوچه‌ِمیگردَم‌به‌دنباٰلت،
تاتورا،ازاین‌☽︎بهٰار☾︎،؏ـاشقاٰنه‌عِیدی‌بِگیرَم♥👫

متن غمگین گلایه

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
بی‌باده بهار،
خوش نباشد…!

متن غمگین گلچین

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین گلایه

بعد از نبودنت، دود را تا مغز استخوان میرسانم!
# سیگار # دلتنگی

متن غمگین گلایه

میخوام که حس کُنم زنده اَم! بیرون از اینجا نمیتونم با ترس هام بجنگم # ادبی # عشق یک طرفه

متن غمگین گله از خدا

بعضی وقتا حس میکنم اصلا آینده‌ای وجود نداره، فقط هر روز داره به گذشته‌مون اضافه میشه.
# خسته

متن غمگین گلچین

‏بعضی كارها رو 
از من نخواه مثل،فراموش كردنت
# بی تفاوت # عشق یک طرفه

متن غمگین گل رز

دلم گرفته و می خواهمت
چه کار کنم؟!
که از خودم که تویی
تا کجا فرار کنم …؟!

🗯 مهدی موسوی

 
# ادبی # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن غمگین گلایه از روزگار

°اه از این اتش که ما در خود زدیم/:°~°~°■~■~■
# ادبی

متن غمگین گلچین

نیاد اون روزی که چشاتو باز کنی ببینی هم تو میخوای

هم اون میخواد ولی دنیا واستون نمیخواد…
# دلتنگی

متن غمگین گلایه از همسر

یه اتفاقای خوبه خیلی خوبه ^^!
ولی دیر میفته بد موقع میفته بد جا میفته …..
مث داشتن تو :)♡ # دوستت دارم

متن غمگین گلایه از روزگار

سال ها بعدکودک تاابدنداشته ام را بع اغوش میکشم وتو را نشانش میدهم میگویم ببین:درتمام رویاهایم اوپدرت بود
# عشق یک طرفه # پدر

متن غمگین گل پژمرده

‏کاش خدا تو بهشت به جای حوری اونی که آدما میخواستنش اما بهش نرسیدنو وعده میداد..
# خدا

متن غمگین گلایه از همسر

رفتنت را ڪجاے دلم بڪَذارم ؟!
وقتی
 پرشده از
دوستت دارم هاے 
  ریز و درشت تو
# عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین گل رز

🍂

برسان سلام ما را به رفوگران هجران
که هنوز پاره ی دل دو سه بخیه کار دارد…

👤 شهریار

‌ # ادبی # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن غمگین گل رز

شاید وقتی داریم با هم دعوا میکنیم حواسمون نیست که عاشق همیم…!
# بی تفاوت

متن غمگین گل پژمرده

“بیقراری باعث آرامش دل شد مرا” # آرامش

متن غمگین گلایه از خدا

ساعت ها دروغ میگویند
زمان برای من
بی تو نمیگذرد …♡
🥀🖤 # دلتنگی # دوستت دارم

متن غمگین گله از روزگار

گاهی همانند کودکیم دلم نجوای شیرین لالایی های مادر را میخواهد اما حیف که گذر زمان مرا از شنیدن این نجوای دلنشین محروم ساخت

.
# مادر # اموات

متن غمگین گلچین

همه فکرایی ک راجبش میکنم تهش میرسه به این دیالوگ نوید محمد زاده:
«اگه دوسم نداشت چرا میخندید؟» # حقیقت

متن غمگین گله از خدا

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . . # خسته # باران

متن غمگین گل رز

نه دامیست نه زنجیر؛ همه بسته چراییم؟

متن غمگین گله از خدا

چه کسی فهمید؟؟
امروز چقدر دلتنگ شدم
چند بار شکستم
چند بار اشک ریختم
چند بار قلبم گرفته شد
از دیدن کسی ک فقط پیراهنش شبیه |طُ| بود # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن غمگین گلایه

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

متن غمگین گله از خدا

آه از آنان که در قلبمان خانه دارند
و خودشان بی‌خبرند … # عشق یک طرفه

متن غمگین گل پژمرده

فاصله‌تونوباآدمارعایت‌کنید!
آدم‌هایدفه‌میزنن‌روترمز؛
اونوقت‌شمامقصری!!!
  # حقیقت

متن غمگین گلایه از خدا

مرحوم تولستوی می گفت، آدما رو دو بار میشناسیم، یه بار وقتی وارد زندگیمون میشن، یه بار هم وقتی قرار از زندگیمون برن بیرون !!

# ادبی # حقیقت

متن غمگین گلایه

گناهان خودت را 
نمى دانم؛
اما …
اشك هاىِ من، 
بيچاره ات مى كنند…!

متن غمگین گلایه

من فهمیدم که موزیکا با وفاتر از آدمان،
اونقدری که حتی با یه موزیک نمیتونی دوتا خاطره داشته باشی…e²
# ادبی

متن غمگین گل پژمرده

اشک‌ها را پشت لبخندی مخفی میکنیم که خیلی درد میکند، و هیچکس نمی‌فهمد…

ما را درد همین نفهمیدن میکشد؛ نه زخم ها.

-شاملو # ادبی # عشق یک طرفه

متن غمگین گله از خدا

متن کوتاه غمگین تیکه دار خفن مناسب بیو و کنایه به بعضیا | تاو بیو

متن غمگین گل

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!
# دختر

متن غمگین گلایه

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.
# نامردی # لاشی # چینی

متن غمگین گلایه از خدا

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن غمگین گلایه

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن غمگین گلایه

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://» # ادبی

متن غمگین گلایه

|͞ ⸙̶͟🏹آنـڇِـه‌ڪَـم‌بــود‌حَـرف‌نـَبـود‌•••بـاوَر‌بـود𖢛🥀🌪⋱ # نامردی

متن غمگین گل رز

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن غمگین گلایه از همسر

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)] # خسته # زندگی

متن غمگین گلایه از همسر

چقد گفتیم نه بابا فلانی اینجوری نیست و
فلانی چقد اینجوری بود 🙂
# نامردی # لاشی

متن غمگین گله از خدا

در حیرتم از مرام این مردم پست
این طائفه زنده کش و مرده پرست💔🥀
# ادبی # نامردی

متن غمگین گله از روزگار

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

متن غمگین گلچین

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

متن غمگین گله از روزگار

دلتَنگی مثلِه یه چاقوی کُند میمونِه
نمیبرِه ولی بشدت درد داره :))
◍⃟🖤••• # دلتنگی

متن غمگین گلایه از روزگار

اینقدر بدی دیدم ک مهربونی زیادی عصبیم
میکنه..:) # نامردی # خسته

متن غمگین گلچین

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین گله از خدا

وقتی‌ اعتماد‌ از‌ بین‌ بره، عذرخواهی‌ هیچ‌ معنی‌ نداره…! # مغرور

متن غمگین گل رز

‌‌‌ تُهمَت نالایِقے بَرما زَدے رَفتے قَبول!
دَرپِیِ لایِق برو ماهَم تَماشایَش ڪنیم…😅🖤 # لاتی # بی تفاوت

متن غمگین گلایه از روزگار

‏حالشو باید بفهمی ‏پرسیدنو که همه بلدن :)🖤💫
# بامعرفت # حاضر جوابی

متن غمگین گلچین

ببخشیداگه اذیتتون میکنم به همین زودیامیرم راحت میشینツ # خودکشی

متن غمگین گله از خدا

‏زندگی میگذره بزرگتر میشی میشکنی، میگذری، اما کم کم عادت میکنی که به هیشکی عادت نکنی :)🌵
# نامردی

متن غمگین گل

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن غمگین گلچین

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️
# ادبی # لاتی # نامردی

متن غمگین گلچین

زندگی به مرگ گفت : همه مرا دوست دارند اما هیچکس تو را دوست ندارد مرگ گفت : چون تو یه دروغ شیرینی اما من یه حقیقت تلخ
# زندگی

متن غمگین گلایه از روزگار

حاضرم هر کاری بکنم تا برگردم به
روزایی که نمیشناختمت 🙂 # نامردی

متن غمگین گلایه از خدا

یه روزی خاک قدر بارونو میدونه ، ولی اون روز دیگه بارون نمی‌باره… # ادبی # باران

متن غمگین گله از روزگار

زندگی‌مثل‌پانتومیم‌میمونه‌حرف‌دلتو‌بزنی‌باختی:)!💔🚬 # قهر # زندگی

متن غمگین گله از خدا

تاب تاب عباسی 🎡
یادش بخیر اون بازی
هربار قسم میدادم خدا منو نندازی✨

اما الان…
تاب تاب عباسی
خدا خستم از بازی
دنیا چقد تابم داد
کاشکی منو بندازی🙂🌑🥀 # خسته # بی تفاوت # حقیقت

متن غمگین گلایه از خدا

عجیبه، ولی گاهی یه موزیک، حالت رو بهتر از آدم‌ها میفهمه … # دلتنگی # خسته

متن غمگین گلایه از همسر

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English | تاو بیو

متن غمگین گلایه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن غمگین گل

– بی تَفاٰوت تَر از هَمیشه =]

‌‌‌‌‌
# عشق یک طرفه # بی تفاوت

متن غمگین گلایه از روزگار

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن غمگین گله از روزگار

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌
# خسته

متن غمگین گلایه از همسر

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن غمگین گلایه

من يه دخترم بدون احساسم، مثل يه ابر بدون بارون.. # خسته # باران

متن غمگین گلایه از همسر

« کمتر اهمیت بدی، بهتر زندگی میکنی…! » # بی تفاوت

متن غمگین گلایه

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن غمگین گلایه از روزگار

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن غمگین گلایه از همسر

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن غمگین گلایه از خدا

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن غمگین گلایه از خدا

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن غمگین گل رز

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن غمگین گل پژمرده

بعضی اوقات حتی گریه کردنم ارومت نمیکنه،
‌فقط نیاز داری تو سکوت خودتو بکشی….. # خسته

متن غمگین گل پژمرده

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن غمگین گلایه از خدا

من خیلي خستم… (:

متن غمگین گله از روزگار

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌
# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین گلایه

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن غمگین گلایه از روزگار

اونے ڪ از همهـ ارومـ تره بدونـ از همهـ داغونـ ترح🖤😔

متن غمگین گلایه

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متن غمگین گلچین

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن غمگین گل

کآش‌خاطِراتِتَم‌رَفدَن‌بَلَد‌بودَن!••͜ # عشق یک طرفه # دلتنگی # خاطره

متن غمگین گلایه از روزگار

تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه…! # دروغ # لاشی

متن غمگین گلایه از خدا

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

متن غمگین گلچین

دلیل حالِ بد آدما نباشید . .

‌ # عشق یک طرفه # نامردی

متن غمگین گل رز

‌ ‌دُنیام پُر شُدِه از ارِزو هایِ مَحال 🙂 # زندگی

متن غمگین گلچین

چقد سخته بزور بخندی! 😹
# شکلک

متن غمگین گلایه

نشود فاش کسی آنچه میان من و توستتا اشارات نظر ، نامه رسان من و توستگوش کن ، با لب خاموش سخن میگویمپاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست

متن غمگین گله از خدا

به یاد داشته باشید که همیشه در افرادی که عاشق گل هستند
چیزهای خوبی وجود دارد.

متن غمگین گلچین

گل ها مانند دوستان هستند
آن ها به دنیای شما رنگ می آورند.

متن غمگین گل

گل ها موسیقی زمین هستند
از لب های زمین بدون صدا صحبت می کنند.

متن غمگین گلایه از خدا

گل رز هرگز نمی تواند یک گل آفتابگردان باشد
و یک گل آفتابگردان هرگز نمی تواند گل رز باشد
همه گل ها به روش خاص خود زیبا هستند

متن غمگین گل رز

ذهن شما یک باغ است
افکار شما دانه هستند
شما می توانید گل رشد دهید
یا علف های هرز!

متن غمگین گله از خدا

جایی که گل ها شکوفا می شوند
امیدواری هست.

متن غمگین گله از روزگار

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست
مرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می کند
حتی این روزها گاهی پرواز می کنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

متن غمگین گل رز

 خدا ” تو ” را که می آفرید
حواسش
پرت آرزو های من بود !
شدی همان آرزوی من …!

متن غمگین گله از روزگار

روزهایم را خیابان های شهر می گیرندشب هایم را ، خواب های تو“بیولوژی” هم نخوانده باشی ، می فهمی چه مرگم شده است !

متن غمگین گل

بی تو من غرق روزهای بدم
ساکتم، از همیشه تنهاتر
می نویسم که سخت گریه کنی
با غزلهای تلخ در دفتر
آرزو داشتم کسی باشد
قدّ آغوش باز رویایم
من از آغوش بسته می فهمم
به تو هرگز نمی رسم دیگر . . .

متن غمگین گل

 آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای …
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
” دوستت دارم ” ؟

متن غمگین گلچین

گاهی…آنقدر دلم هوایت را میکندکه شک میکنمبه اینکه این دل مال من است

متن غمگین گله از خدا

آنقدر ذهنم را درگیر خودت کرده ای …
که دیگر حتی نمی توانم مضمون تازه ای پیدا کنم
حالا حق می دهی
در شعرهایم
به همین سادگی بگویم
” دوستت دارم ” ؟

متن غمگین گلایه از روزگار

بهانه هم اگر می گیری …
بهانه ی مرا بگیر !
من تمام خواستن را وجب کرده ام
هیچکس
هیچکس به اندازه من
عاشق تو و بهانه هایت نیست !

متن غمگین گلایه از همسر

چای مینوشیدمیکباره دلتنگش شدمبغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زدهمه با تعجب نگاهم کردند !لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

متن غمگین گلچین

آنقدر دوستت دارم که
پروانه ها گیج می شوند
گل ها تعجب می کنند
و باران دلش آب می افتد !

متن غمگین گل

دیگر عکس هایش آرامم نمی کندمن به دستانش نیاز دارمخدایا بهشت آسمانیت را نمی خواهم !من اهل دوزخم !!!آغوش آنکه عاشقانه هایم را برایش می سرایم به من برسانمن خودم بهشت را در آغوش او می سازم !!!

متن غمگین گله از خدا

تمام ترانه هایم ترنم یاد توست
وتمام نفسهایم خلاصه در نفسهای توست
ای زلال تر از باران…..
وپاکتر از آیینه ؛به وجود پر مهر تو می بالم……
وتو را آن گونه که میخواهی دوست دارم..
ای مهربان پرنده خیالم
با یاد تو؛به اوج آسمانها پر خواهد گشود…
وزیباییت را به رخ فرشتگان خواهد گشود
تبسمی از تو کافیست که از هیچ به همه چیز برسم…

متن غمگین گل

امروز هممی‌خواستم بگویمدوستت دارم …درست مثل دیروز، یا حتّی قبل تر …!امّا نمی دانم چرایک روز می‌ شود : سلامیک روز می‌شود : مراقب خودت باشیک روز می شود : هیچ، بگذریم

متن غمگین گلچین

    ثروتمـندترین انساـم ..مرخصی ندارد
حتی وقت استراحت ندارد
حقوق و مزایا ندارد
بیمه ندارد
ترفیع و پست و مقام ندارد
استعفا یا اخراج شدن ندارد
بازنشستگی و از کار افتادگی هم ندارد
با این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست، عاشق تو بودن !

متن غمگین گل رز

گاه می توان تمام زندگی رادرآغوش گرفت…
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن غمگین گل

“ع ش ق”
واژه ی غریبیست عشق…
لحظه ای آبادت می سازد، لحظه ای ویران!
لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گدا
پر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکی
تضاد و تفاهم، شک و یقین…
عجیب قدرتمند است و جادو می کند!
خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایم
برقرار باشی در دلم تا همیشه
ای فاتح شبهای با تو بودنم
… ای عشق…

متن غمگین گله از روزگار

و ببوس مرا بی‌ وقفهباز هم بلند بلند ببوس مراآری، عشق همین سفرهایطولانی را می‌ طلبد …

متن غمگین گلچین

بهانه هم اگر می گیری …
بهانه ی مرا بگیر !
من تمام خواستن را وجب کرده ام
هیچکس
هیچکس به اندازه من
عاشق تو و بهانه هایت نیست !

متن غمگین گل

بعضى ها؛ مثل یک اتفاق عجیبحال آدم را خوب مى کنندمثل هواى تازه اندآدم دلش مى خواهددر رویاهایش دستشان را بگیردو بگوید تو که باشىمگر آرزوى دیگرى مى ماند

متن غمگین گل

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین گلایه از همسر

ما هم خندیدن رو بلدیم

ولی خب دلیلی واسش نداریم . . . ‌! # خسته

متن غمگین گلایه از خدا

آرامم،آرامتر‌از‌نبض‌یک‌مرده! # خسته # سکوت

متن غمگین گله از روزگار


‍خ‍‌نده‍‌ هام‍‌و ازم گ‍‌رفدی لاش‍‌ی ‍حواس‍‌ت ه‍‌سد .؟🍂😒🖕🏿
‌ # لاشی

متن غمگین گلایه از خدا

توام عاشقه تنهاییت میشی وقتی آدمارو بشناسی.!:(💔😞👊🏼

متن غمگین گلایه از روزگار

دل‍‌م م‍‌ی‍‌خ‍‌واد بہ ت‍‌ت‍‌ل‍‌و ب‍‌گ‍‌م:

کِ‍‌ی ج‍‌ای م‍‌ا زن‍‌دگ‍‌ی ک‍‌ردی ؛

کہ ان‍‌ق‍‌در ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ دردم‍‌ون رو ت‍‌و اه‍‌ن‍‌گ‍‌ات م‍‌ی‍‌خ‍‌ون‍‌ی:) # تتلو

متن غمگین گل رز

کسی که داری این متنو میخونی 🙂☘️ لطفا مراقب حرفایی که میزنی باش 🙂🍀 تو یه حرف میزنی …… اما یکی بخاطر این حرفت شب نمیخوابه 🙂🥀 # حقیقت

متن غمگین گله از خدا

چون میگذرد غمی نیس اما به ولله همین درد کمی نیس…

متن غمگین گله از روزگار

ببین خودت حالمو بد میکنیا ولی تهش حرف زدن با خودت حالمو خوب میکنه :)🤍 # قهر # دوستت دارم

متن غمگین گله از روزگار

این که بهار است یا پاییز 
چه فرقی می کند 
بی تو هر فصلی نامش مردن است …
# دلتنگی

متن غمگین گلچین

با تمام درد میخندم …. من پرنسس دردم….🌌🌠💔

متن غمگین گل

گاه‍‌ی #اونای‍‌‌ی کہ ب‍‌‌ی اح‍‌ساس‍‌ن #ه‍‌مونای‍‌ی ه‍‌س‍‌تن کہ یہ ‍روزی #زی‍‌ادی اهم‍‌ی‍‌ت م‍‌یدادن : ) # خسته

متن غمگین گله از روزگار

گر بسوزی تو و دود از تو نخیزد هنر است..:-)
# ادبی

متن غمگین گلایه از همسر

 حالم
مثل ذات توعه
ببین چقـב
خرابه # لاشی

متن غمگین گله از روزگار

« هیچکس موندنی نیست! » # عشق یک طرفه

متن غمگین گلایه

جرعت یا حقیقت؟!

حقیقت!

بزرگ ترین دروغی که گفتی؟!

حالم خوبه!(: # نامردی # حقیقت

متن غمگین گلایه از خدا

ماه پشت ابر نمیمونه ولی غصه پشت خنده چرا

متن غمگین گله از روزگار

به سلامتی حرفایی که تایپ شد ولی سند نشد و پاک شد…🌙🚬 به سلامتی حرفایی که ته دل موند و اخر سرم پست شد و لایک شد :)💔
# به سلامتی

متن غمگین گلایه

هیچوقت از رفتن کسی که بهش عشق دادی ناراحت نباش، چون تو برای دل خودت کم نذاشتی …

 
# ادبی

متن غمگین گلایه

میشه از بی معرفتی ها تنها شد…!
میشه از تنهایی بال در اورد و پرواز کرد🕊️ # تتلو

متن غمگین گلایه از همسر

دل مرنجان
که ز هر دل به خدا راهی هست… # نامردی # مولانا

متن غمگین گل رز

خوب به صورت آدما نگاه کنین،اونایی که درد زیادی دارن،لبخندشون زیباست… # ترکی

متن غمگین گل

از قضاوت مردم نترس آنها آنگونه که تربیت شده اند تو را می بینند.🖤🖇 # زندگی # خسته # سکوت # آرامش # کارما

متن غمگین گله از خدا

شّآدِ بُودَن تَنهآ اِنتِقامیست کِّ میتوآن از دُنیآ گِرِفت

متن غمگین گلایه از روزگار

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن غمگین گل رز

خیلی چیزا دلمو شکست ولی عاقلترم کرد # انگیزشی # نامردی

متن غمگین گلایه از خدا


⁰⁰:⁰⁰

رو بالشتی که پُر از مرگِ پرنده هاس؛ خوابِ پرواز محاله! # کارما # طبیعت

متن غمگین گل رز

سفید عین کف بهشت🤍🌈 # تتلو

متن غمگین گلایه از همسر

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متن غمگین گلچین

مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن غمگین گله از خدا

ولی من هنوزم منتظرم بزرگ شم تا به آرزوهام برسم.. # زندگی # خسته

متن غمگین گلایه از خدا

هیولای درون منو تست نکن🚷🔪☠ ✍

متن غمگین گلایه از روزگار

میدونی چی سخته؟😞 اینکه نفهمی باید فراموشش کنی یا منتظرش بمونی💔💉
# دلتنگی

متن غمگین گل پژمرده

. مغزم از احمق بودن قلبم به جنون رسیده🦋
# خسته

متن غمگین گلایه از روزگار

از لحاظ روحی 0 درصد شارژ دارم. دارم خاموش میشم.🥀
# دلتنگی # خسته

متن غمگین گلایه از خدا

ما که یه دیوار ریخت رو سرمون حالا یه آجرم تو پرت کن ، چه فرقی داره؟! :)🌵 # نامردی # خسته # لاشی

متن غمگین گلایه از همسر

مگذار که غُصه در میانَت گیرد..🤍 # ادبی

متن غمگین گله از خدا

به هرکس می نگرم در شکایت است در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی # بامعرفت

متن غمگین گلایه از روزگار

با اشک‌ها جنگیده‌ام، بر غصه‌ها خندیده‌ام
از جیب آدم‌ها کمی دیوانگی دزدیده‌ام! # ادبی # زندگی

متن غمگین گل پژمرده

انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و این همه مردن …
– فروغ فرخزاد
# ادبی

متن غمگین گلایه

ای دل
به سرد مهری دوران
صبور باش🕊 # خسته # حقیقت

متن غمگین گله از روزگار

شاید دل من عروسکی از چوب است….
مثل قصه پینوکیو محبوب است…
چه دماغی دارد این بیچاره!
از بس که نوشت حال من خوب است….. # ادبی # خسته

متن غمگین گله از روزگار

[شده دلتنگ شوي‌غم بھ جهانت برسد؟!
گرھ ات کور شودغم بھ روانت برسد…!🙃❤️] # خسته

متن غمگین گلچین

♕در گلستان طبیعت ما گل پژمرده ایم♕ ♕رنگ شادی ندیدیم در جوانی مرده ایم♕ # ادبی

متن غمگین گلایه از خدا

قصه اینجاست که باید بود،باید خواند.پشت این پنجره ها باز هم باید ماند و نباید که گریست؛ باید زیست.
-حسین پناهی # زندگی # انگیزشی

متن غمگین گلایه از خدا

در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود # زندگی # دروغ

متن غمگین گلایه از خدا

بود و نبودت دگر فایده ای نیست حال مرا… # خسته

متن غمگین گلچین

بخند که جهان با اندوه تو
دگرگون نمیشود… # ادبی # زندگی # شاد

متن غمگین گلایه از خدا

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن
با مردم بی درد ندانی که چه دردی است.. # ادبی

متن غمگین گله از خدا

‹ ما ز اهل عالمیم اما ز عالم فارغیم. ^^ › # ادبی

متن غمگین گله از روزگار

بِـہ خُـدا دَر دِل و جـانَم نیسـت هیـچ ، جُـز حَسـرَتِ دیـدارش..:)🖤✨
# عشق یک طرفه

متن غمگین گله از خدا

من در این جوانی ز جهان سیر شدم😔🖤 صورتم گرچه جوان است🧑ولی پیر شدم🙂💔):
# ادبی

متن غمگین گلایه از خدا

آقایـ قاضیـ دلمو میشکستـ ولی بازمـ دوصشـ دارمـ میدونیـ؟!
خعلیـ حرفهـ🙂🥀 # عشق یک طرفه # قاضی

متن غمگین گل

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !
# عشق یک طرفه

متن غمگین گل پژمرده

زندگی کتابیست به نام هیچ…. # زندگی # خسته

متن غمگین گلچین

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

متن غمگین گله از روزگار

در این آبادی که جز تو نامی نمی‌شناسم، حکم تنها حکم گل است و تنها معامله میان من و تو با گل‌های سرخ رخ می‌دهد. من به تو گل می‌دهم، تو لبخندی زده و من به دیدن آن جان می‌دهم.

متن غمگین گله از خدا

دوستان خوب همانند گل های زیبا در باغ زندگی هستند

متن غمگین گله از خدا

یک دشت پر از گل‌های سرخ عاشق تقدیم تو باد الهه عشق من…

متن غمگین گلایه از خدا

عشق همانند یک گل است که باید بگذاری رشد کند

متن غمگین گلایه از خدا

تو که می‌آیی عطر گل‌های رز و طراوت شبنم روی گلبرگ‌هایشان فضا را پر می‌کند و نفس‌های من به شماره می‌افتند.

متن غمگین گله از خدا

زیبایی بدون فضیلت و تقوا مانند گل رز بدون رایحه است

متن غمگین گلایه از همسر

نازنین زیبایم، بگذار هزاران رز سرخ لابه‌لای گیسوان پریشانت بگذارم تا سرخی پرجلوه‌ای میان سیاهی آن باشد.

متن غمگین گلچین

ذهن تو همانند یک باغ است، افکارت دانه هایی هستند، تو می توانی گل پرورش دهی یا علف هرز

متن غمگین گله از خدا

به یاد داشته باش که در طول زمستان، در زیر برف، دانه ای هست که با عشق خورشید در فصل بهار به گل رز تبدیل خواهد شد

متن غمگین گلایه از روزگار

چهره زیبا و آسمانی تو شبیه به گل رز یاسی رنگی است که تماشای آن قلبم را تسخیر می‌کند.

متن غمگین گل رز

بگذار زیبایی و عطر یک گل رز روحت را لمس کند

متن غمگین گل رز

تو به گل سرخ زیبایی شبیه هستی که هر سپیده صبح با دیدن آن، نشاط می‌گیرم.

متن غمگین گل پژمرده

عشق شبیه به رز قرمزی است که باید با ناز و نوازش آن را نگه داشته و در رفتار با تک تک گلبرگ‌هایش، آرام و آهسته بود.

متن غمگین گلایه از روزگار

زیبایی و جذابیت گل رز نه تنها در رنگش بلکه در عطرش نیز نهفته است

متن غمگین گل رز

گل‌های زیادی در جهان وجود دارند، اما تو تنها گل رز زیبایی هستی که من در گنجینه خانه‌ام جای داده و هر روز با دیدن آن، قلبم سرشار از مهر و عطوفت می‌شود.

متن غمگین گل

می خواستم گل رز تو باشم تا برایت از همه دوست داشتنی تر باشم اما تو از خارهایم خیلی ترسیدی!

متن غمگین گله از خدا

گل سرخ من باش و بگذار از همه دنیا برای من دوست داشتنی‌تر باشی. دوست داشتن تو بزرگترین فرصت زندگی من است و این فرصت را با جان و دل به سینه می‌فشارم.

متن غمگین گل

امیدارم بگذاری رایحه گل رز نه تنها پوست تن ات را بلکه روحت را نیز عطرآگین کند

متن غمگین گلایه از روزگار

بگذار با شاخه گل رزی به در خانه‌ات آمده و بار دیگر عشق خود را نثارت کنم.

متن غمگین گلچین

خار تنها از گل رز در برابر آسیب کسانی که می خواهند آن را بدزدند محافظت می کند

متن غمگین گلایه

اگر می‌توانستی مثل من عاشق باشی و یا حتی یک لحظه در نگاه من بنشینی، هزاران گل سرخ بی‌قرار در نگاه خود می دیدی که دل دل عاشقی را فریاد می‌زنند.

متن غمگین گله از روزگار

رابطه دوستی همانند گل رزی است که شکوفه کرده
اما اگر به درستی از آن مراقبت نشود پژمرده می شود

متن غمگین گل پژمرده

زندگی به من آموخت که می‌توان در قلب زمستان و در دور افتاده‌ترین نقطه کویر، به شکوفه‌های گل سرخ دست یافت. کافی است که نگاه عاشقانه‌ای به زندگی افکند و از هر آن چیزی که در خود پنهان دارد، عاشقانه‌هایی برداشت.

متن غمگین گلایه

دوستان همانند گل های رز زندگی هستند
باید آن ها را با دقت چید و مراقب خارهای آن ها بود

متن غمگین گله از خدا

اگر چه آرزو می‌کنم دنیای بین من و تو همیشه پر از عطر گل‌های سرخ باشد، اما کاش عمر عشق ما، عمر گل نبوده و هزاران غنچه از درازای آن سر درآورند.

متن غمگین گلایه از همسر

اگر رزهای سرخ در دل خود مرواریدی پنهان کرده باشند، عجیب نیست. تو گل زیبای من، در قلبت یک گنج پر از مروارید داری که برای رسیدن به تک تک آن‌ها با دل و جان در طلبت می‌کوشم.

متن غمگین گله از روزگار

اگر قرار بود برای هر لحظه ای که به تو فکر می کنم یک گل رز داشته باشم
باید همه زندگی ام را به چیدن گل رز مشغول می شدم

متن غمگین گل رز

عشق تو عطری چون عطر رزهای سپید دارد؛ پاک و بی‌آلایش. نگاهت چون سرگشتگی گل سرخ، واله و شیداست و من را به همان اندازه مجذوب و محسور خویش می‌سازد.

متن غمگین گله از خدا

گل های رز امضای خدا بر روى زمین هستند
تقدیم به تو که زیباترین امضاى خدایى …

متن غمگین گلایه از همسر

گویی دیشب و شب‌های قبل، خواب یک دشت گل رز و سرخ دیدم. در میان گل‌ها قامت رعنای تو پیش می‌رفت و من از پی آن سرگشته و حیران می‌دویم. هر آن قدر که دویدم به تو نرسیدم و باز دورتر و دورتر شدی…

متن غمگین گلچین

تو به سان رز سپید زیبایی می‌مانی که تنها باید به آن نگریست و هر نفسی می‌‌تواند گلبرگ‌های زیباش را پژمرده سازد. تنها از دور به زیبایی سحرانگیزت نگاه می‌کنم و بوسه بر پیشانی‌ات می‌زنم.

متن غمگین گلچین

رز سرخی را که دیروز به دیدار من هدیه آوردی، ای دوست…
دور از رخ نازنین تو امروز پژمرد…
همه لطف و زیبایی‌اش که حسرت به روی تو می‌خورد
و هوش از سر ما به تاراج می‌برد، گرمای شب برد…
صفای تو اما، گلی پایدار است
بهشتی همیشه بهار است
گل مهر تو در دل و جان
گل بی‌خزان
گلی تا که من زنده‌ام، ماندگار است …

متن غمگین گلایه از روزگار

گل سرخ قصه‌مون با شبنم روی گونه‌هاش
دوباره دل داده بود به دست عاشقونه‌هاش
خونه اون حالا تو یه گلدون سفالی بود
جای یارش چه قدر تو این غریبی خالی بود
یادش افتاد که یه روز یه باغبون دو بوته داشت
یه بهار اون دو تا رو کنار هم تو باغچه کاشت
با نوازشای خورشید طلا قد کشیدن
فصلشون شروع شد و همش به هم می‌خندیدن
شبنمای اشکشون از سر شوق و ساده بود
عکس دیوونگیشون تو قلب هم افتاده بود…

متن غمگین گلایه از روزگار

رویای باران می بینمرویای باغ هایی در شن های صحرادر بیهودگی از خواب بیدار می‌شومهمینطور که زمان از دستم می‌رود رویایی از عشق می بینمگل رز شیرین صحراهر گلبرگش، یک وعده‌ی مخفی استاین گل صحراهیچ عطر شیرینی تا به حال بیش از این عذابم نداده«قسمتی از ترجمه آهنگ desert rose»

متن غمگین گله از خدا

دوست داشتن، فقط گفتن “دوستت دارم” نیست…
بگذار دوست داشتنت مثل نشانی خانه‌ای باشد
که نه از کوچه‌اش معلوم است، نه از رنگ درش
و نه از پلاکش و فقط آن را از عطر گل‌های رز باغچه‌اش می‌شناسی…«محسن حسین‌خانی»

متن غمگین گلایه

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم
عاشق نمی‌شوی که ببینی چه می‌کشم
با عقل آب عشق به یک جو نمی‌رود
بیچاره من که ساخته از آب و آتشم«شهریار»

متن غمگین گلایه از روزگار

میان باغ گل سرخ‌ های و هو دارد
که بو کنید دهان مرا چه بو دارد
به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل
که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد
چو سال سال نشاطست و روز روز طرب
خنک مرا و کسی را که عیش خو دارد
چرا مقیم نباشد چو ما به مجلس گل
کسی که ساقی باقی ماه رو دارد
هزار جان مقدس فدای آن جانی
که او به مجلس ما امر اشربوا دارد
سؤال کردم گل را که بر کی می‌خندی
جواب داد بر آن زشت کو دو شو دارد
هزار بار خزان کرد نوبهار تو را
چه عشق دارد با ما چه جست و جو دارد
پیاله‌ای به من آورد گل که باده خوری
خورم چرا نخورم بنده هم گلو دارد
چه حاجتیست گلو باده خدایی را
که ذره ذره همه نقل و می از او دارد
عجب که خار چه بدمست و تیز و روترشست
ز رشک آنک گل و لاله صد عدو دارد
به طور موسی بنگر که از شراب گزاف
دهان ندارد و اشکم چهارسو دارد
به مستیان درختان نگر به فصل بهار
شکوفه کرده که در شرب می غلو دارد«مولوی»

متن غمگین گله از خدا

این روزها
ساعت شماطه داری در سرم
مدام زنگ می‌زند
و خاطره‌ها را بیدار می‌کند
روزهای بارانی
کوچه‌های خاکی خیس
دستی که دری را باز می‌کند
پایی که دری را می‌بندد
ترکم کرده‌ای
بی آنکه پیراهنم فراموشی گرفته باشد
یا چترم
یا دستگیره درهای این خانه
هنوز در فکر گلدان روی این میز
دستی
رز قرمزی
عطر لطیف گلایولی
چرخ می‌زند
و دستی بر شیشه های بخارگرفته می‌نویسد
ای بی تو ماندن
حکایت ذره ذره مردن من
تو
تو ترکم کرده‌ای«بتول مبشری»

متن غمگین گل پژمرده

زندگی باید کرد
گاه با یک گل سرخ
گاه با یک دل تنگ
گاه با سوسوی امیدی کمرنگ
زندگی باید کرد
گاه با غزلی از احساس
گاه با خوشه‌ای از عطر گل یاس
زندگی باید کرد
گاه با ناب‌ترین شعر زمان
گاه با ساده‌ترین قصه یک انسان
زندگی باید کرد
گاه با سایه ابری سرگردان
گاه با هاله‌ای از سوز پنهان
گاه باید روئید
از پس آن باران
گاه باید خندید
بر غمی بی پایان
لحظه‌هایت بی غم
روزگارت آرام

متن غمگین گلچین

چگونهبه گل سرخی کهدر دستانممنتظر توستبگویم :رفته ایکاش گل سرخی بودمبر شاخهبا اشتیاق نفس هایتمی مردم

متن غمگین گله از روزگار

گل زخجالت درید برتن خود پیرهنبرد به طرف چمن باد چو بوی ترا

متن غمگین گله از خدا

گلی برایت می سازم
همرنگ تو
برای ما
تا ببوئی اش
به هنگام  این عاشقانه ها
که هوس هجرتی به تو ندارند

متن غمگین گلایه از روزگار

Flowers grow out of dark momentsگل ها در لحظات تاریک رشد می کنند

متن غمگین گلایه از همسر

Minds are like flowers; they open only when the time is rightذهن ها مانند گل ها هستند، فقط در زمان مناسب باز می شوند

متن غمگین گلایه از روزگار

سه شاخه گل برات می فرستم
یکی از طرف خدا که نگهدارت باشه
دومی از طرف دلم که دوستت داره
و سومی از طرف چشامه که دلتنگ دیدارت شده

متن غمگین گلچین

باغبان غنچه نچیدم زمن آزرده مشوپاره های جگراست اینکه به دامن دارم

متن غمگین گلایه از همسر

فریب تربیت باغبان مخور ای گلکه آب میدهد اما گلاب میگیرد

متن غمگین گل رز

باغ خرم باغبان بی رحم و ما بی آشیانعمر گل کوتاه و فرصت کم فلک بی اعتبار

متن غمگین گلایه

باغبان همچو نسیمم ز در باغ مرانکاب گلزار تو از اشک چو گلزار منستحافظ

متن غمگین گله از روزگار

هر وقت گلی رو بو کردی هرگز اون رو نگاهش نکنچون اگه نگاتو به خاطر بسپاره شوق دوباره دیدنت اون رو پر پرمیکنه

متن غمگین گل پژمرده

صد گل به باد رفت در این گلشن و دریغبرقی نزد به خار و خس آشیان ما

متن غمگین گلایه

چرا همیشه بدنبال این هستیم که بدانیم چرا گل خار دارد؟گاهی باید بدنبال آن باشیم که بدانیم چرا خار گل دارد؟

متن غمگین گله از خدا

رسیدن گل و نسرین به خیر و نیکی بادبنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد

متن غمگین گلچین

من کجا و دست گل چیدن کجاای باغبان ناله ی بلبل مرا اینجا به زور آورده است

متن غمگین گله از روزگار

گل های خشک لای دفترمعطر تو رااز عاشقانه هایمبه خود گرفته انددوستت دارم که مینویسمغنچه های خشکیدهرنگ تازگی میگیرند وبوی تو را فریاد می زنند

متن غمگین گل پژمرده

All the flowers of the tomorrows are in the seeds of todayتمام گل های فردا از بذرهای کاشته شده امروز به وجود می آیند

متن غمگین گل

I’d rather wear flowers in my hair, than diamonds around my neckترجیح می دهم گل در میان موهایم بگذارم تا این که بخواهم الماس به گردنم بیاویزم

متن غمگین گله از روزگار

عشق مانند گل وحشی است
اغلب در بعیدترین مکان ها می روید

متن غمگین گلایه

از دور برایت گلی فرستادم  که نامش سلام و بویش عطر دوستی و پیامش غم دوری توست

متن غمگین گل پژمرده

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنجفکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

متن غمگین گلچین

منزل بسی دور و بیا مارا شکسته خارهاوا ماندگان را مهلتی  ای کاروان سالارهاگر باغبان بر روی ما بندد در گلزارهامارا نگاهی بس بود از رخنه ی دیوارها

متن غمگین گلایه از روزگار

بانوی من ؛
تو از جنس کدام ستاره ای
که در قلب من میدرخشی…
تو از لطافت بارانی؟
یا شبنم با طراوت صبح؟
با عشقی که نثارم میکنی
قلب من همیشه همچو گل های بهاری
سر زنده و شاداب خواهد ماند
چه زیباست خنده ی عاشقانه ما بهم
وچه زیبا تر بودنمان در کنارهم

متن غمگین گل

گل را ساعتیمحبت را روزیعشق را لحظه ایاما تو را برای همیشه دوست دارم

متن غمگین گلایه از روزگار

مطمـئن باش که خداوند تو را عاشقانه دوست دارد ؛چون در هر بهار برایت گل می فرستدوهرروز صبح آفتاب را به تو هدیه می کند ..به یاد داشته باش که پروردگار عالم با این که می توانددر هر جائی از دنیا باشد ،قلــب تو را انتخاب کردهوتنها اوست که هر وقت بخواهی چیزی بگوئی ،گوش می کند

متن غمگین گل

گرچه در خانه من باغچه نیستپشت هر پنجره گلدان دارمهم زبانهای منندهم نشینان منندگاه تا نیمه شب گاه تا عمق خیالحُسن یوسف گل با احساسیستحرفهایم را گاهی از دلم میفهمدشعر را میفهمدشب را هم نیزبا نوای نی من میرقصدبه هوای چشمای خیس من میگرید

متن غمگین گل

حُسن یوسف گل با احساسیست
گلها امضای خدا بر روى زمین هستندتقدیم به تو که زیباترین امضاى خدایى

متن غمگین گل رز

Flowers are like friends; They bring color to your worldگل ها مثل دوستان هستند
آن ها به دنیای شما رنگ می بخشند

متن غمگین گلچین

We are all golden sunflowers insideهر کدام از ما در درون، یک آفتابگردان طلایی هستیم

متن غمگین گل پژمرده

پابرهنه تا کجا دویده‌ ای
که این همه
گل شکفته است؟!‏

متن غمگین گل رز

مردم به هم گل هدیه می دهند زیرا معنای حقیقی عشق در گل هاس نهفته شده است

متن غمگین گل رز

گل نمی تواند بدون نور خورشید شکفته شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند

متن غمگین گلایه از روزگار

گل ها درباره این که چطور شکوفه خواهند داد نگران نیستند
آن ها فقط باز می شوند و به سوی نور می چرخند و این آن ها را زیبا می سازد

متن غمگین گلچین

پروانه ها گل هایی هستند که پرواز می کنند

متن غمگین گل پژمرده

بعضی از آدم ها مانند گل نرگس هستند
که با نگاه کردن به آن ها تمام وجودت سرشار از آرامش می شود
تو از همان بعضی ها هستی!!

متن غمگین گلچین

عشق همانند گل زیبایی است که شاید لمسش نکنم
اما عطر آن باغ را به فضای لذت بخشی تبدیل می کند

متن غمگین گلچین

قــــــلـمت را برداربنویس از همه خوبیها، زندگی، عشق، امیدو هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هستگل مریم، گل رزبنویس از دل یک عاشق بی تاب وصالاز تمنا بنویساز دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شوداز غروبی بنویس که چو یاقوت و شقایق سرخ استبنویس از لبخنداز نگاهی بنویس که پر از عشق به هر سوی جهان می نگردقــــــلـمت را بردار، روی کاغذ بنویس:زندگـی با همه تلخی ها شیریــن است

متن غمگین گله از خدا

و عشق یک گل رز کاشت و جهان شیرین و دوست داشتنی شد

متن غمگین گل پژمرده

همانند یک پرتوی خورشید در روز تابستانی گرم
در گل آفتابگردان نیز تابش و درخشندگی است

متن غمگین گله از روزگار

نگاه کردن به گل ها مایه آرامش است

متن غمگین گل

گل لاله ملکه ای با وقار و با شکوه در میان گل ها است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *