متن عاشقانه لاتین

متن عاشقانه لاتين

Love Over Time

In cracked skin
and calloused hands
morning light
and greying hair
in memories
of the first touch
and the taste of lips
I love you here
I loved you there
I love you now
I loved you then
time will never be a friend
but our love will never end

عشق با گذشت زمان

در پوست ترک خورده
و دستان پینه بسته
نور صبح
و سفیدی مو
در خاطرات
از اولین لمس
و طعم لب
من تو را دوست دارم اینجا
تو را دوست دارم
اکنون
تو را دوست داشتم و حالا نیز عاشقت هستم
زمان هرگز با ما دوست نخواهد شد
اما عشق ما هرگز پایان نخواهد یافت

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Sun Kissed

A squillion stars shine in the sky
Soaring angels sing sweet songs nearby
I wake and smile, my dreams are true
The star in my arms, my sun, is you

بوسه خورشید

یک میلیارد ستاره در آسمان می درخشد
فرشتگان سر به فلک کشیده ترانه های شیرین را در همین نزدیکی می خوانند
بیدار می شوم و لبخند می زنم، چون با وجود تو رویاهایم واقعی هستند
تو ستاره ای در آغوش من هستی، تو خورشید من هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Let Go

What do I do
When I’m still in love with you?
You walked away
‘Cause you didn’t want to stay
You broke my heart, you tore me apart
Every day I wait for you
Telling myself our love was true
But when you don’t show, more tears start to flow
That’s when I know
I have to let go

رها کردن

وقتی هنوز عاشق تو هستم، چه کنم؟
تو دور شدی،
چون نمی خواستی بمانی
قلبم را شکستی، مرا از هم گسیختی
هر روز که منتظر تو هستم،
به خودم می گویم عشقمان درست بود
اما وقتی تو آن را نشان نمی دهی، اشکهایم بیشتر جاری می شوند
آن وقت است که می دانم
باید رها شوم و بروم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Our Love

L is for “laughter” we had along the way
O is for “optimism” you gave me every day
V is for “value” of being my best friend
E is for “eternity,” a love that has no end

عشق ما

L برای “خنده” است که در طول راه داشتیم
O برای “خوش بینی” است که هر روز به من می دهی
V برای “ارزش” به معنی ارزشمند بودن دوستی ماست
E برای “ابدیت” است، عشقی که پایانی ندارد

متن عاشقانه لاتين

God’s Gift

Love is like a river
A never ending stream
Love is shared by each other
To answer someone’s dream

It’s a never ending story
Love is not a lie
You can share in all its glory
For love will never die

Love is all around you
The moon and stars above
Love is a gift from God
And God is a gift of love

هدیه خدا

عشق مانند رودخانه است،
جویبار بی پایان
عشق
برای شریک شدن رویایت با دیگری است

این یک داستان پایان ناپذیر است
عشق دروغ نیست
شما می توانید در تمام شکوه آن شریک شوید،
زیرا عشق هرگز نخواهد مرد

عشق در اطراف شماست،
بالاتر از ماه و ستاره
عشق یک هدیه از طرف خداس
و خدا یک هدیه از طرف عشق است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

From My Heart

A million stars up in the sky
One shines brighter – I can’t deny
A love so precious, a love so true
a love that comes from me to you
The angels sing when you are near
Within your arms I have nothing to fear
You always know just what to say
Just talking to you makes my day
I love you, honey, with all of my heart
Together forever and never to part

از ته قلبم

یک میلیون ستاره در آسمان است
یکی بیشتر از بقیه می درخشد که من نمی توانم نادیده بگیرمش
عشقی بسیار گرانبها، عشقی بسیار حقیقی
عشقی که از جانب من به تو برمی گردد
فرشتگان وقتی نزدیکم هستی آواز می خوانند
در آغوش تو چیزی برای ترسیدن ندارم
تو همیشه می دانی چه باید بگویی
فقط صحبت کردن با تو روز من را رقم می زند
دوستت دارم، عزیزم، با تمام قلبم
برای همیشه با هم هستیم و هرگز از هم جدا نخواهیم شد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی بلند

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای که می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌ های خام
در دست‌ های خسته من
شعر می‌ شوند

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When I say I love you, please believe it’s true
When I say forever, know I’ll never leave you
When I say goodbye, promise me you won’t cry
Because the day I’ll be saying that will be the day I die

عشق حقیقی

وقتی می گویم دوستت دارم، لطفا باور کن که حقیقت است
وقتی می گویم برای همیشه، بدان که هرگز تو را ترک نمی کنم
وقتی خداحافظی می کنم، به من قول بده که گریه نمی کنی،
زیرا روزی که این عبارت را می گویم روزی است که خواهم مرد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The Thing About Love

The thing is
Love will break you
That is a guarantee
Yet at the same time
it is the only thing
that can put you
back together

همه چیز درباره عشق

مسئله این است:
عشق شما را خواهد شکست
این حتمی است
در عین حال،
این تنها چیزی است
که می تواند شما
را کنار هم نگه دارد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif

تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه لاتین

I Love You

You look at me as if I’m the only girl around
You make me feel important and never let me down

You’ve shown me how to live
How to smile, what to say
You’ve shown me what it’s worth
To love someone each and every day

So this poem goes out to you
For everything you’ve done
And I hope now you understand
That baby, you’re the one

I love you!

دوستت دارم

تو طوری به من نگاه می کنی که انگار تنها دختر اطرافت هستم
تو احساس مهم بودن را در من ایجاد می کنی و هرگز ناامید نمی شوی

تو به من نشان داده ای که چگونه زندگی کنم،
چگونه لبخند بزنم، چه بگویم
تو به من نشان داده ای که ارزشش را دارد
هر روز کسی را دوست داشته باشی

بنابراین این شعر به
خاطر همه کارهایی که انجام داده ای به
گوش تو می رسد و می دانم اکنون
تو تنها عشقی هستی که من می خواهم

دوستت دارم!

متن عاشقانه لاتين

You

You are
what I’ve been
searching for
chasing after
longing to find
every star
moonbeam
and dream
all of every thing
so infinitely far away
and yet so intimately
here in my arms

تو

تو همان
چیزی هستی که من در
جستجوی آن بوده ام،
دنبال آن بوده ام
اشتیاق برای یافتن او داشته ام،
هر ستاره
پرتو ماه
و رویا،
همه چیز
بی نهایت دور
و در عین حال بسیار صمیمی
در آغوش من است

متن عاشقانه لاتین

Love Over Time

In cracked skin
and calloused hands
morning light
and greying hair
in memories
of the first touch
and the taste of lips
I love you here
I loved you there
I love you now
I loved you then
time will never be a friend
but our love will never end

عشق با گذشت زمان

در پوست ترک خورده
و دستان پینه بسته
نور صبح
و سفیدی مو
در خاطرات
از اولین لمس
و طعم لب
من تو را دوست دارم اینجا
تو را دوست دارم
اکنون
تو را دوست داشتم و حالا نیز عاشقت هستم
زمان هرگز با ما دوست نخواهد شد
اما عشق ما هرگز پایان نخواهد یافت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Sun Kissed

A squillion stars shine in the sky
Soaring angels sing sweet songs nearby
I wake and smile, my dreams are true
The star in my arms, my sun, is you

بوسه خورشید

یک میلیارد ستاره در آسمان می درخشد
فرشتگان سر به فلک کشیده ترانه های شیرین را در همین نزدیکی می خوانند
بیدار می شوم و لبخند می زنم، چون با وجود تو رویاهایم واقعی هستند
تو ستاره ای در آغوش من هستی، تو خورشید من هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Let Go

What do I do
When I’m still in love with you?
You walked away
‘Cause you didn’t want to stay
You broke my heart, you tore me apart
Every day I wait for you
Telling myself our love was true
But when you don’t show, more tears start to flow
That’s when I know
I have to let go

رها کردن

وقتی هنوز عاشق تو هستم، چه کنم؟
تو دور شدی،
چون نمی خواستی بمانی
قلبم را شکستی، مرا از هم گسیختی
هر روز که منتظر تو هستم،
به خودم می گویم عشقمان درست بود
اما وقتی تو آن را نشان نمی دهی، اشکهایم بیشتر جاری می شوند
آن وقت است که می دانم
باید رها شوم و بروم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Our Love

L is for “laughter” we had along the way
O is for “optimism” you gave me every day
V is for “value” of being my best friend
E is for “eternity,” a love that has no end

عشق ما

L برای “خنده” است که در طول راه داشتیم
O برای “خوش بینی” است که هر روز به من می دهی
V برای “ارزش” به معنی ارزشمند بودن دوستی ماست
E برای “ابدیت” است، عشقی که پایانی ندارد

متن عاشقانه لاتین

God’s Gift

Love is like a river
A never ending stream
Love is shared by each other
To answer someone’s dream

It’s a never ending story
Love is not a lie
You can share in all its glory
For love will never die

Love is all around you
The moon and stars above
Love is a gift from God
And God is a gift of love

هدیه خدا

عشق مانند رودخانه است،
جویبار بی پایان
عشق
برای شریک شدن رویایت با دیگری است

این یک داستان پایان ناپذیر است
عشق دروغ نیست
شما می توانید در تمام شکوه آن شریک شوید،
زیرا عشق هرگز نخواهد مرد

عشق در اطراف شماست،
بالاتر از ماه و ستاره
عشق یک هدیه از طرف خداس
و خدا یک هدیه از طرف عشق است

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

From My Heart

A million stars up in the sky
One shines brighter – I can’t deny
A love so precious, a love so true
a love that comes from me to you
The angels sing when you are near
Within your arms I have nothing to fear
You always know just what to say
Just talking to you makes my day
I love you, honey, with all of my heart
Together forever and never to part

از ته قلبم

یک میلیون ستاره در آسمان است
یکی بیشتر از بقیه می درخشد که من نمی توانم نادیده بگیرمش
عشقی بسیار گرانبها، عشقی بسیار حقیقی
عشقی که از جانب من به تو برمی گردد
فرشتگان وقتی نزدیکم هستی آواز می خوانند
در آغوش تو چیزی برای ترسیدن ندارم
تو همیشه می دانی چه باید بگویی
فقط صحبت کردن با تو روز من را رقم می زند
دوستت دارم، عزیزم، با تمام قلبم
برای همیشه با هم هستیم و هرگز از هم جدا نخواهیم شد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ

کوتاه ترین کلمه ای که می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌ های خام
در دست‌ های خسته من
شعر می‌ شوند

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When I say I love you, please believe it’s true
When I say forever, know I’ll never leave you
When I say goodbye, promise me you won’t cry
Because the day I’ll be saying that will be the day I die

عشق حقیقی

وقتی می گویم دوستت دارم، لطفا باور کن که حقیقت است
وقتی می گویم برای همیشه، بدان که هرگز تو را ترک نمی کنم
وقتی خداحافظی می کنم، به من قول بده که گریه نمی کنی،
زیرا روزی که این عبارت را می گویم روزی است که خواهم مرد

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

The Thing About Love

The thing is
Love will break you
That is a guarantee
Yet at the same time
it is the only thing
that can put you
back together

همه چیز درباره عشق

مسئله این است:
عشق شما را خواهد شکست
این حتمی است
در عین حال،
این تنها چیزی است
که می تواند شما
را کنار هم نگه دارد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are like a candle
When you came, you brought light to my lif

تو مثل شمع هستی
وقتی اومدی زندگیم رو روشن کردی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I Love You

You look at me as if I’m the only girl around
You make me feel important and never let me down

You’ve shown me how to live
How to smile, what to say
You’ve shown me what it’s worth
To love someone each and every day

So this poem goes out to you
For everything you’ve done
And I hope now you understand
That baby, you’re the one

I love you!

دوستت دارم

تو طوری به من نگاه می کنی که انگار تنها دختر اطرافت هستم
تو احساس مهم بودن را در من ایجاد می کنی و هرگز ناامید نمی شوی

تو به من نشان داده ای که چگونه زندگی کنم،
چگونه لبخند بزنم، چه بگویم
تو به من نشان داده ای که ارزشش را دارد
هر روز کسی را دوست داشته باشی

بنابراین این شعر به
خاطر همه کارهایی که انجام داده ای به
گوش تو می رسد و می دانم اکنون
تو تنها عشقی هستی که من می خواهم

دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You

You are
what I’ve been
searching for
chasing after
longing to find
every star
moonbeam
and dream
all of every thing
so infinitely far away
and yet so intimately
here in my arms

تو

تو همان
چیزی هستی که من در
جستجوی آن بوده ام،
دنبال آن بوده ام
اشتیاق برای یافتن او داشته ام،
هر ستاره
پرتو ماه
و رویا،
همه چیز
بی نهایت دور
و در عین حال بسیار صمیمی
در آغوش من است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“.So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love”

“بنابراین اکنون ایمان ، امید و عشق باقی می ماند ، این سه؛ اما بزرگترین آنها عشق است. “

متن عاشقانه لاتین

“.Gravity cannot be held responsible for people falling in love”
Albert Einstein

“جاذبه زمین نمی تواند دلیل سقوط مردم در عشق باشد.”
آلبرت انیشتین

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“.If I had a flower for every time thought of you… I could walk through my garden forever”
Alfred Tennyson

“اگر هر بار که به تو فکر می کردم یک گل داشتم … می توانستم برای همیشه در باغ خود قدم بزنم.”
آلفرد تنیسون

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“.Love is composed of a single soul inhabiting two bodies”
Aristotle

“عشق متشکل از یک روح واحد است که در دو بدن زندگی می کند.”
ارسطو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“.When I saw you, I fell in love, and you smiled because you knew”
Arrigo Boito

“وقتی شما را دیدم ، عاشق شدم و شما لبخند زدید زیرا می دانستید.”
آریگو بوتو

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“A great marriage is not when the ‘perfect couple’ comes together.
.It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences”
Dave Meurer

“یک ازدواج عالی زمانی نیست که” زوج کامل “دور هم جمع شوند.
این زمانی است که یک زوج ناقص یاد می گیرند از اختلافات خود لذت ببرند. ”
دیو مورر

متن عاشقانه لاتین

“.You are my sun, my moon and all of my stars”

“تو خورشید ، ماه من و تمام ستاره های من هستی.”

متن عاشقانه لاتين

“All that you are is all that I’ll ever need.” Ed Sheeran

“آنچه که هستی ، تنها چیزی است که من به آن احتیاج خواهم داشت.” اد شیران

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“.In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing”

“در حساب عشق ، یک به علاوه یک برابر همه چیز است و دو منهای یک برابر هیچ.”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“.Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage”

“دوست داشتن شدید توسط کسی به شما قدرت می دهد ، در حالی که دوست داشتن عمیق به شما شجاعت می دهد.”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“.Love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstance”

“عشق هرگز تسلیم نمی شود ، ایمان خود را از دست نمی دهد ، همیشه امیدوار است و در هر شرایطی دوام می آورد.”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“To get the full value of joy you must have someone to divide it with”

“برای به دست آوردن ارزش کامل شادی ، باید کسی را داشته باشید که آن را با او تقسیم کند.”

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“.You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams”

“شما می دانید که عاشق هستید وقتی نمی توانید بخوابید زیرا واقعیت در نهایت بهتر از رویاهایتان است.”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“.Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around”

“من واقعاً معتقدم که فقط یکبار در زندگی، کسی را پیدا می کنید که بتواند دنیای شما را به طور کامل تغییر دهد.”

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“Doubt thou the stars are fire
Doubt that the sun doth move
Doubt truth to be a liar
.But never doubt I love”

“شک دارید که ستاره ها آتش هستند؟
در حرکت خورشید تردید دارید؟
به دروغ بودن حقیقت شک کنید، اما هرگز به عشق من شک نکن. “

متن عاشقانه انگلیسی بلند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope”

“عشق هیچ مانعی نمی شناسد. از موانع می پرد ، از نرده ها می پرد، از دیوارها عبور می کند تا سرشار از امید به مقصد برسد.”

متن عاشقانه لاتین

“.We are each of us angels with only one wing, and we can only fly by embracing one another”

” هر یک از ما فرشته هستیم و تنها یک بال داریم و تنها با در آغوش گرفتن یکدیگر می توانیم پرواز کنیم.”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“.So now faith, hope, and love abide, these three; but the greatest of these is love”

“بنابراین اکنون ایمان ، امید و عشق باقی می ماند ، این سه؛ اما بزرگترین آنها عشق است. “

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“.Gravity cannot be held responsible for people falling in love”
Albert Einstein

“جاذبه زمین نمی تواند دلیل سقوط مردم در عشق باشد.”
آلبرت انیشتین

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“.If I had a flower for every time thought of you… I could walk through my garden forever”
Alfred Tennyson

“اگر هر بار که به تو فکر می کردم یک گل داشتم … می توانستم برای همیشه در باغ خود قدم بزنم.”
آلفرد تنیسون

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“.Love is composed of a single soul inhabiting two bodies”
Aristotle

“عشق متشکل از یک روح واحد است که در دو بدن زندگی می کند.”
ارسطو

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“.When I saw you, I fell in love, and you smiled because you knew”
Arrigo Boito

“وقتی شما را دیدم ، عاشق شدم و شما لبخند زدید زیرا می دانستید.”
آریگو بوتو

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“A great marriage is not when the ‘perfect couple’ comes together.
.It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences”
Dave Meurer

“یک ازدواج عالی زمانی نیست که” زوج کامل “دور هم جمع شوند.
این زمانی است که یک زوج ناقص یاد می گیرند از اختلافات خود لذت ببرند. ”
دیو مورر

متن عاشقانه لاتین

“.You are my sun, my moon and all of my stars”

“تو خورشید ، ماه من و تمام ستاره های من هستی.”

متن عاشقانه لاتین

“All that you are is all that I’ll ever need.” Ed Sheeran

“آنچه که هستی ، تنها چیزی است که من به آن احتیاج خواهم داشت.” اد شیران

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“.In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing”

“در حساب عشق ، یک به علاوه یک برابر همه چیز است و دو منهای یک برابر هیچ.”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“.Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage”

“دوست داشتن شدید توسط کسی به شما قدرت می دهد ، در حالی که دوست داشتن عمیق به شما شجاعت می دهد.”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“.Love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstance”

“عشق هرگز تسلیم نمی شود ، ایمان خود را از دست نمی دهد ، همیشه امیدوار است و در هر شرایطی دوام می آورد.”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“To get the full value of joy you must have someone to divide it with”

“برای به دست آوردن ارزش کامل شادی ، باید کسی را داشته باشید که آن را با او تقسیم کند.”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“.You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams”

“شما می دانید که عاشق هستید وقتی نمی توانید بخوابید زیرا واقعیت در نهایت بهتر از رویاهایتان است.”

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه لاتین

“.Only once in your life, I truly believe, you find someone who can completely turn your world around”

“من واقعاً معتقدم که فقط یکبار در زندگی، کسی را پیدا می کنید که بتواند دنیای شما را به طور کامل تغییر دهد.”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“Doubt thou the stars are fire
Doubt that the sun doth move
Doubt truth to be a liar
.But never doubt I love”

“شک دارید که ستاره ها آتش هستند؟
در حرکت خورشید تردید دارید؟
به دروغ بودن حقیقت شک کنید، اما هرگز به عشق من شک نکن. “

متن عاشقانه لاتین

“Love recognizes no barriers. It jumps hurdles, leaps fences, penetrates walls to arrive at its destination full of hope”

“عشق هیچ مانعی نمی شناسد. از موانع می پرد ، از نرده ها می پرد، از دیوارها عبور می کند تا سرشار از امید به مقصد برسد.”

متن عاشقانه لاتين

“.We are each of us angels with only one wing, and we can only fly by embracing one another”

” هر یک از ما فرشته هستیم و تنها یک بال داریم و تنها با در آغوش گرفتن یکدیگر می توانیم پرواز کنیم.”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Men shut their doors against a setting sun.

(William Shakespeare)

مردم درهای خانه اشان را به روی خورشید در حال غروب می بندند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

That which comes into the world to disturb nothing deserves neither respect nor patience.

(Rene Char)

آنچه به دنیا می آید تا اسباب نگرانی و آشفتگی هیچ باشد، نه سزاوار احترام است و نه در خور شکیبایی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Nothing’s as good or as bad as it appears.

(Bushrod H. Campbell)

هیچ چیز به آن خوبی یا بدی که به نظر می آید نیست.

متن عاشقانه لاتین

The innocent is the person who explains nothing.

(Albert Camus)

آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیحی نمی دهد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Nothing is more despicable than respect based on fear.

(Albert Camus)

هیچ چیز نفرت انگیزتر از احترامی نیست که بنیان آن بر ترس استوار باشد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

In judging others, folks will work overtime for no pay.

(Charles Edwin Carruthers)

در داوری در مورد دیگران، عامه مردم بی آنکه مزدی دریافت کنند اضافه کاری می کنند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Friendship is constant in all other things, save in the office and affairs of love.

(William Shakespeare)

پیوند دوستی در همه حال وفادار و پایدار است، مگر هنگامی که پای مقام و روابط عاشقانه به میان می آید.

متن عاشقانه لاتین

It is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too.

(Josh Billings)

کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

A conclusion is the place where you got tired of thinking.

(Arthur Bloch)

لحظه نتیجه گیری همان جایی است که از فکر کردن خسته می شوید.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Call no man foe, but never love a stranger.

(Stella Benson)

هیچ کس را دشمن مخوان; اما هرگز به بیگانه ای نیز عشق مورز.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters.

(Friendrich Nietzsche)

آدم تنها خیلی زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود می گذارد.

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good thing for the first time.

(Friendrich Nietzsche)

مزیت یک حافظه بد در آنست که می توان چندین بار از یک چیز خوب برای نخستین بار لذت برد.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

We must travel in the direction of our fear.

(John Berryman)

باید در جهت ترسمان سفر کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

A:Luv is wen sum1 breaks ur heart

n d most amazing thing

is tat u still luv them

wid every broken piece…!

سوال : عشق چیه؟

جواب : عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه

و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

7- I m on a mission:

Misson 2 avoid u,

2 forgetu, 2 get rid of u,

2 not 2 talk 2u or meet u,

in short….

MISSION IMPOSSIBLE!!

من در یک ماموریتم

ماموریتی برای دوری از تو

ماموریتی برای فراموش کردنت و فرار کردن از دستت

که باهات صحبت نکنم و تورو نبینم

در یک کلام :

ماموریت غیر ممکن!!!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

5- Message:some text missing*

Sender:Name Missing*

*Number Missing

*Sentate missing

*Missing U a lot thats y

everything is missing….

پیام : متن پیام از دست رفته

فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست

تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست

دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

متن عاشقانه انگلیسی بلند

3- All I wanted was sum1 2 care 4 me

All I wanted was sum1 who’d b there 4 me

All I ever wanted was sum1 who’d b true

All I ever wanted was sum1 like U…

تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که بهم اهمیت بده

یه نفر که بخاطر من اینجا باشه

تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که باهام رو راست باشه

تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که دقیقا مثل تو باشه!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Men shut their doors against a setting sun.

(William Shakespeare)

مردم درهای خانه اشان را به روی خورشید در حال غروب می بندند.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

That which comes into the world to disturb nothing deserves neither respect nor patience.

(Rene Char)

آنچه به دنیا می آید تا اسباب نگرانی و آشفتگی هیچ باشد، نه سزاوار احترام است و نه در خور شکیبایی.

متن عاشقانه لاتين

Nothing’s as good or as bad as it appears.

(Bushrod H. Campbell)

هیچ چیز به آن خوبی یا بدی که به نظر می آید نیست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The innocent is the person who explains nothing.

(Albert Camus)

آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیحی نمی دهد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Nothing is more despicable than respect based on fear.

(Albert Camus)

هیچ چیز نفرت انگیزتر از احترامی نیست که بنیان آن بر ترس استوار باشد.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

In judging others, folks will work overtime for no pay.

(Charles Edwin Carruthers)

در داوری در مورد دیگران، عامه مردم بی آنکه مزدی دریافت کنند اضافه کاری می کنند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Friendship is constant in all other things, save in the office and affairs of love.

(William Shakespeare)

پیوند دوستی در همه حال وفادار و پایدار است، مگر هنگامی که پای مقام و روابط عاشقانه به میان می آید.

متن عاشقانه لاتين

It is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too.

(Josh Billings)

کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

A conclusion is the place where you got tired of thinking.

(Arthur Bloch)

لحظه نتیجه گیری همان جایی است که از فکر کردن خسته می شوید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Call no man foe, but never love a stranger.

(Stella Benson)

هیچ کس را دشمن مخوان; اما هرگز به بیگانه ای نیز عشق مورز.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

The lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters.

(Friendrich Nietzsche)

آدم تنها خیلی زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود می گذارد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The advantage of a bad memory is that one enjoys several times the same good thing for the first time.

(Friendrich Nietzsche)

مزیت یک حافظه بد در آنست که می توان چندین بار از یک چیز خوب برای نخستین بار لذت برد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

We must travel in the direction of our fear.

(John Berryman)

باید در جهت ترسمان سفر کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

A:Luv is wen sum1 breaks ur heart

n d most amazing thing

is tat u still luv them

wid every broken piece…!

سوال : عشق چیه؟

جواب : عشق یعنی وقتی که یه نفر قلب تورو میشکنه

و حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!!

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه لاتين

7- I m on a mission:

Misson 2 avoid u,

2 forgetu, 2 get rid of u,

2 not 2 talk 2u or meet u,

in short….

MISSION IMPOSSIBLE!!

من در یک ماموریتم

ماموریتی برای دوری از تو

ماموریتی برای فراموش کردنت و فرار کردن از دستت

که باهات صحبت نکنم و تورو نبینم

در یک کلام :

ماموریت غیر ممکن!!!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

5- Message:some text missing*

Sender:Name Missing*

*Number Missing

*Sentate missing

*Missing U a lot thats y

everything is missing….

پیام : متن پیام از دست رفته

فرستنده : نام فرستنده مشخص نیست

تاریخ ارسال : تاریخ ارسال معلوم نیست

دلم واسه ی تو خیلی تنگ شده واسه ی همینه که همه چیز گم شده و از دست رفته!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

3- All I wanted was sum1 2 care 4 me

All I wanted was sum1 who’d b there 4 me

All I ever wanted was sum1 who’d b true

All I ever wanted was sum1 like U…

تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که بهم اهمیت بده

یه نفر که بخاطر من اینجا باشه

تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که باهام رو راست باشه

تمام چیزی که میخواستم یه نفر بود که دقیقا مثل تو باشه!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Seni bildim bileli, kaçırdım şu aklı başımdan

از وقتی که تو رو فهمیدم، این عقل رو از سرم پروندم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Yüzüme bakıp gülümsemeseydin, cennet neydi bilmezdim

اگه به صورتم نگاه نمیکردی و لبخند نمیزدی، نمی‌تونستم بفهمم که بهشت چیه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Gerçek şu ki nefes alamıyorum

واقعیت اینه که بی تو نمیتونم نفس بکشم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmam

تنها چیزی که منو در طول روز آروم میکنه،دیدن تو در شبِ

متن عاشقانه لاتين

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Senden sonra hayatımda sevebileceğim tek kız, ikimizin kızı olacak

تنها دختری که بعد از تو میتونم عاشقش بشم، دختر دوتامونه

متن عاشقانه لاتین

Benim aşka olan inancım seni severken başladı

باور من به عشق،از وقتی که عاشق تو شدم شروع شد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım var. Geçip giden zaman

وقتی سرتو به سینه‌ام تکیه دادی،فقط یه دشمن دارم. زمانی که میگذره

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Her saat her dakika her saniye kalbimdesin

هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه توی قلبمی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Müptela Oldum Aşka Seninle . . ♡

با تو به عشق مبتلا شدم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن عاشقانه لاتین

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsan

هر روز زیباست،اگه توش تو باشی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Sen gül de güller utаnsın

تو بخند تا که گلها خجالت بکشند

متن عاشقانه لاتين

Sen tek ben bi çare . . .

تو تنها چاره ی من هستی . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Öyle tatlı bela ki başıma

اونقدر بلای شیرینی واسه من هست که

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Gözünle bakarsan bana Beni görürsün, gönlünle bakarsan Seni görürsün

اگه با چشمت بهم نگاه کنی منو میبینی، اگه با قلبت نگاه کنی تو رو میبینی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Onun sesini ilk duyduğumda kafamın içindeki tüm sesler kesildi

اولین بار که صداشو شنیدم، تموم صداهای تو سرم ساکت شدن

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Daha gözlerimi kapattığımda özlüyorum seni, uzun gecelere nasıl dayanayım?

همین که چشامو میبندم دلتنگت میشم، چطوری شبای طولانی رو تحمل کنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن عاشقانه لاتین

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter

اونقدر زیبا میخنده که میگم باشه،همینقدر که زندگی کردم بسه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın

شاید امروز بارونی باشه،اما زیر سایه‌ی تو فقط آسمون آفتابی رو میبینم.همیشه روزم رو روشن خواهی کرد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor

حتی اگه فصل زمستون باشه،لبخندت بهار در قلبم رو بیدار میکنه

❤️❤️❤️❤️

متن عاشقانه لاتين

Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı.

امروز صبح موقع بیدار شدن حس گرمای زیادی کردی؟!دلیلش بغل کردنت در رویاهام بود

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor

برای گریه کردن دلیل‌هایی دارم اما، وجود تو برای لبخند زدن (رو کفّه‌ی دیگه‌ی ترازو) سنگینی میکنه

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum

شاید بال نداشته باشم ولی از خوشحالی وجود تو به آسمونا پرواز میکنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor.

هر صبح که بیدار میشم به تو فکر میکنم و لبخندی که روی صورتم میاد تموم روز طول میکشه😍

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Sana sahip olmak, hayatta ki en büyük şansım

صاحب تو بودن، بزرگترین شانس من در زندگیه

متن عاشقانه لاتين

Senle başlar her şeyim . .

با تو همه چیز من شروع می شود

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Sevebildiğin kadar sev, hayat kısa

هر چه قدر که میتونی عشق بِورز، زندگی کوتاهه

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla

با اولین نگاه تو، آخرین امید های قلب شکسته ام شکفت

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Kaybolur zaman saçlarında

زمان در گیسوان تو گم میشه

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Sert rüzgarlar karanlık geceleri severmiş, aynen benim seni sevdiğim gibi.

بادهای شدید شبای تاریک رو دوست دارن ، همونطور که من تورو دوس دارم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Suç benim değil ki. Şiir kokuyordu bakışların. Yazmamak gözlerine ihanet olurdu

تقصیرِ من نیس که،نگاه هات عطر شعر میدادن
ننوشتن(نَسُرودن)خیانت به چشمات میشد

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun

دنیاها فدای یک تار موی تو بشه، قلبت همیشه پر از من باش

متن عاشقانه لاتين

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım

اگر به اندازه ای که دوستت داشتم زندگی می کردم ؛ نام جاودانگی رو عشق میذاشتم

متن عاشقانه لاتین

Sen Benim Aşk Bahçemin Solmayan Tek Gülüsün

تو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Sen bu hayatın
bana verdiği en güzel hediyesin

تو زیباترین هدیه‌‌ای هستی که این زندگی به من داده

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Sonbahar iyidir, sonbahar aşıktır.
Sevdalan, pencereni üzerine aç …
#günaydın

پاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli

درون من تو هستی به همین خاطر
از خودم خیلی خوب مراقبت کردم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

birden gozümüzü açtık baktık yüreğimiz onun için döküldü
son bahar yapraklari gibi

یهو چش وا کردیم دیدیم دلمون واسش ریخت،
مثل برگای پاییز .. .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Öyle güzel gülüyorsun ki ,seni sevmeye mecbur hissediyorum kendimi

آنقدر زیبا میخندی که احساس می کنم مجبورم دوستت داشته باشم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

En güzel koku boynunda gizli

زیباترین عطر،در گردنِ تو مخفیه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Sevdan kuşlar misali
Gelip kalbime kondu

عشقت مثل پرنده هاس اومد و به قلبم نشست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Seni bildim bileli, kaçırdım şu aklı başımdan

از وقتی که تو رو فهمیدم، این عقل رو از سرم پروندم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Yüzüme bakıp gülümsemeseydin, cennet neydi bilmezdim

اگه به صورتم نگاه نمیکردی و لبخند نمیزدی، نمی‌تونستم بفهمم که بهشت چیه

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Gerçek şu ki nefes alamıyorum

واقعیت اینه که بی تو نمیتونم نفس بکشم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Beni gün boyunca sakinleştiren tek şey, akşam seni görecek olmam

تنها چیزی که منو در طول روز آروم میکنه،دیدن تو در شبِ

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Senden sonra hayatımda sevebileceğim tek kız, ikimizin kızı olacak

تنها دختری که بعد از تو میتونم عاشقش بشم، دختر دوتامونه

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Benim aşka olan inancım seni severken başladı

باور من به عشق،از وقتی که عاشق تو شدم شروع شد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Başını göğsüme yasladığında tek bir düşmanım var. Geçip giden zaman

وقتی سرتو به سینه‌ام تکیه دادی،فقط یه دشمن دارم. زمانی که میگذره

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

متن عاشقانه لاتین

Her saat her dakika her saniye kalbimdesin

هر ساعت هر دقیقه هر ثانیه توی قلبمی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Müptela Oldum Aşka Seninle . . ♡

با تو به عشق مبتلا شدم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Her yeni gün güzeldir, içinde sen varsan

هر روز زیباست،اگه توش تو باشی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Sen gül de güller utаnsın

تو بخند تا که گلها خجالت بکشند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Sen tek ben bi çare . . .

تو تنها چاره ی من هستی . . .

متن عاشقانه لاتین

Öyle tatlı bela ki başıma

اونقدر بلای شیرینی واسه من هست که

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Gözünle bakarsan bana Beni görürsün, gönlünle bakarsan Seni görürsün

اگه با چشمت بهم نگاه کنی منو میبینی، اگه با قلبت نگاه کنی تو رو میبینی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Onun sesini ilk duyduğumda kafamın içindeki tüm sesler kesildi

اولین بار که صداشو شنیدم، تموم صداهای تو سرم ساکت شدن

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Daha gözlerimi kapattığımda özlüyorum seni, uzun gecelere nasıl dayanayım?

همین که چشامو میبندم دلتنگت میشم، چطوری شبای طولانی رو تحمل کنم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه لاتین

Tekrar bir seçim hakkım olsa, yine seni seçerdim aşkım

اگه حق انتخاب دوباره داشته باشم، بازم تو رو انتخاب میکردم عشقم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Sana bakmak ,
çiçek bahçelerinde yürümek gibi

نگاه کردن به تو، مثلِ قدم زدن تویِ باغچه‌یِ گل‌هاست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

O kadar güzel gülüyor ki tamam diyorum bu kadar yaşadığım yeter

اونقدر زیبا میخنده که میگم باشه،همینقدر که زندگی کردم بسه

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın

شاید امروز بارونی باشه،اما زیر سایه‌ی تو فقط آسمون آفتابی رو میبینم.همیشه روزم رو روشن خواهی کرد

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor

حتی اگه فصل زمستون باشه،لبخندت بهار در قلبم رو بیدار میکنه

❤️❤️❤️❤️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı.

امروز صبح موقع بیدار شدن حس گرمای زیادی کردی؟!دلیلش بغل کردنت در رویاهام بود

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Ağlamak için sebeplerim var ama senin varlığın gülümsemek için ağır basıyor

برای گریه کردن دلیل‌هایی دارم اما، وجود تو برای لبخند زدن (رو کفّه‌ی دیگه‌ی ترازو) سنگینی میکنه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Kanatlarım yok belki ama senin varlığının verdiği mutluluk ile göklerde uçuyorum

شاید بال نداشته باشم ولی از خوشحالی وجود تو به آسمونا پرواز میکنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor.

هر صبح که بیدار میشم به تو فکر میکنم و لبخندی که روی صورتم میاد تموم روز طول میکشه😍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Sana sahip olmak, hayatta ki en büyük şansım

صاحب تو بودن، بزرگترین شانس من در زندگیه

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Senle başlar her şeyim . .

با تو همه چیز من شروع می شود

متن عاشقانه لاتين

Sevebildiğin kadar sev, hayat kısa

هر چه قدر که میتونی عشق بِورز، زندگی کوتاهه

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Kırık kalbimin son ümitleri çiçek açtı ilk bakışınla

با اولین نگاه تو، آخرین امید های قلب شکسته ام شکفت

متن عاشقانه لاتین

Kaybolur zaman saçlarında

زمان در گیسوان تو گم میشه

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Sert rüzgarlar karanlık geceleri severmiş, aynen benim seni sevdiğim gibi.

بادهای شدید شبای تاریک رو دوست دارن ، همونطور که من تورو دوس دارم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Suç benim değil ki. Şiir kokuyordu bakışların. Yazmamak gözlerine ihanet olurdu

تقصیرِ من نیس که،نگاه هات عطر شعر میدادن
ننوشتن(نَسُرودن)خیانت به چشمات میشد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Saçının bir teline dünyalar feda olsun kalbin hep benimle dolu olsun

دنیاها فدای یک تار موی تو بشه، قلبت همیشه پر از من باش

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Seni sevdiğim kadar yaşasaydım; ölümsüzlüğün adını aşk koyardım

اگر به اندازه ای که دوستت داشتم زندگی می کردم ؛ نام جاودانگی رو عشق میذاشتم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Sen Benim Aşk Bahçemin Solmayan Tek Gülüsün

تو در باغچه عشقم تنها گل همیشه بهارمی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Sen bu hayatın
bana verdiği en güzel hediyesin

تو زیباترین هدیه‌‌ای هستی که این زندگی به من داده

متن عاشقانه انگلیسی بلند

متن عاشقانه لاتين

Sonbahar iyidir, sonbahar aşıktır.
Sevdalan, pencereni üzerine aç …
#günaydın

پاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

İçimde sen varsın bu yüzden Kendime iyi baktım bir hayli

درون من تو هستی به همین خاطر
از خودم خیلی خوب مراقبت کردم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

birden gozümüzü açtık baktık yüreğimiz onun için döküldü
son bahar yapraklari gibi

یهو چش وا کردیم دیدیم دلمون واسش ریخت،
مثل برگای پاییز .. .

متن عاشقانه لاتین

Öyle güzel gülüyorsun ki ,seni sevmeye mecbur hissediyorum kendimi

آنقدر زیبا میخندی که احساس می کنم مجبورم دوستت داشته باشم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

En güzel koku boynunda gizli

زیباترین عطر،در گردنِ تو مخفیه

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Sevdan kuşlar misali
Gelip kalbime kondu

عشقت مثل پرنده هاس اومد و به قلبم نشست

متن عاشقانه لاتین

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن عاشقانه لاتين

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن عاشقانه انگلیسی بلند

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !

عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.

اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن عاشقانه لاتين

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن عاشقانه لاتین

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن عاشقانه لاتین

obody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time

اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن عاشقانه لاتین

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن عاشقانه لاتين

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن عاشقانه انگلیسی بلند

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن عاشقانه لاتين

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

کسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن عاشقانه لاتين

I don’t need luck if I have love

اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

In sickness and in health

در بیماری و در سلامتی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love doesn’t come with terms and conditions

عشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I promise to create our story, your favorite love story

من قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at once

عشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I let you in my world, then you became it

من تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are my dream come true

تو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن عاشقانه لاتين

You+Me=Happiness forever

تو + من = خوشبختی برای همیشه

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن عاشقانه لاتین

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose you

وقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love

یک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Relationships are perfectly tied to the strings of love

روابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I trust you just because I love you

من به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the world

تو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن عاشقانه لاتین

I could stare at you forever

من می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن عاشقانه لاتين

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss you

من فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I didn’t choose you, my heart did

من نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You and I connect like bluetooth

من و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighter

یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Love is always patient and kind

عشق همیشه صبور و مهربان است.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن عاشقانه لاتين

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Being in love is the most beautiful thing ever

عاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن عاشقانه لاتين

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن عاشقانه لاتین

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن عاشقانه لاتين

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن عاشقانه لاتین

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن عاشقانه لاتین

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !

عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.

اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن عاشقانه لاتين

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن عاشقانه لاتین

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

obody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time

اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن عاشقانه لاتین

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه لاتین

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

کسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن عاشقانه لاتين

I don’t need luck if I have love

اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

In sickness and in health

در بیماری و در سلامتی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love doesn’t come with terms and conditions

عشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن عاشقانه لاتين

I promise to create our story, your favorite love story

من قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at once

عشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن عاشقانه لاتین

I let you in my world, then you became it

من تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن عاشقانه لاتين

You are my dream come true

تو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You+Me=Happiness forever

تو + من = خوشبختی برای همیشه

متن عاشقانه لاتین

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose you

وقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love

یک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Relationships are perfectly tied to the strings of love

روابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I trust you just because I love you

من به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the world

تو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن عاشقانه لاتين

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I could stare at you forever

من می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن عاشقانه لاتین

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss you

من فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I didn’t choose you, my heart did

من نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه لاتين

You and I connect like bluetooth

من و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighter

یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love is always patient and kind

عشق همیشه صبور و مهربان است.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Being in love is the most beautiful thing ever

عاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن عاشقانه انگلیسی بلند

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن عاشقانه لاتين

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن عاشقانه لاتین

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن عاشقانه انگلیسی بلند

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن عاشقانه لاتین

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن عاشقانه لاتين

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن عاشقانه انگلیسی بلند

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن عاشقانه لاتین

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن عاشقانه لاتين

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن عاشقانه لاتین

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن عاشقانه لاتين

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن عاشقانه انگلیسی بلند

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن عاشقانه لاتين

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن عاشقانه لاتين

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن عاشقانه لاتين

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن عاشقانه انگلیسی بلند

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن عاشقانه لاتین

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن عاشقانه لاتین

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن عاشقانه لاتين

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن عاشقانه انگلیسی بلند

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن عاشقانه لاتین

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن عاشقانه لاتين

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن عاشقانه لاتین

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن عاشقانه لاتین

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن عاشقانه لاتين

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن عاشقانه لاتين

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن عاشقانه انگلیسی بلند

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن عاشقانه لاتین

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن عاشقانه لاتين

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن عاشقانه لاتين

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن عاشقانه انگلیسی بلند

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن عاشقانه لاتين

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن عاشقانه لاتین

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن عاشقانه لاتین

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن عاشقانه لاتين

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن عاشقانه لاتين

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن عاشقانه لاتين

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن عاشقانه لاتین

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن عاشقانه لاتين

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن عاشقانه لاتين

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن عاشقانه انگلیسی بلند

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن عاشقانه لاتین

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن عاشقانه لاتین

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه لاتین

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن عاشقانه انگلیسی بلند

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن عاشقانه لاتين

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن عاشقانه لاتين

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدم

و تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

عشق همان عطری ست

که از تو بر شانه ام می ماند

عطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن عاشقانه انگلیسی بلند

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن عاشقانه انگلیسی بلند

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن عاشقانه انگلیسی بلند

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن عاشقانه لاتين

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن عاشقانه انگلیسی بلند

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌

ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!

❤️ من + تو = ما ❤️

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

مجله تصویر زندگی

متن عاشقانه لاتين

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

دیوار دوست داشتن کوتاه نیست

اما تو اگر بخواهی تا ثریا

برای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن عاشقانه لاتين

فرقی نمی کند

جمعه باشد یا نباشد

برای من هر روز

همه چیز تعطیل است

غیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

اگر نهایت دوست داشتن

در قطره هاى باران باشد.

من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

فصلِ سرما می آید

زمستان را میگویم

امّا تا آغوشِ تو هست

من گرمِ گرمم … 🤗

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن عاشقانه انگلیسی بلند

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

خوب نگاه کن

تنها اندکی از تــو

تمامِ من را دگرگون کرده است

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

لای موهایت تنها نُتی ست

که اگر به دستم برسد

تمامِ موسیقی های

عاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن عاشقانه لاتين

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن عاشقانه لاتين

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـت

که خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسی

خانه ای ساخت ، عاشق شد ؟

ببین میان این همه معجزه

چقدر شعر می شوم با تو

وقتی تو را می ‏بوسم

بگذار دنیا را آب بردارد

من در میانِ آرامشِ آغوشِ تو

در هر طوفانی به ساحل می‏ رسم

من از تمام صبح هایم

فقط همانی را به یاد دارم

که تو در آغوش من لبخند میزدی

وگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اند

بی تو …!

متن عاشقانه لاتین

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

به عشقت تا ته دنیا

به جنگ هر کسی میرم

چه تقدیری از این بهتر

که از عشق تو میمیرم

دیگران🌿❤️

دل ❤️🌿

میدهند 🌿❤️

من ❤️🌿

به تو🌿❤️

جان داده ام…❤️🌿

هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️

‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن عاشقانه انگلیسی بلند

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن عاشقانه انگلیسی بلند

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن عاشقانه لاتين

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

ڪوتاه مے‌گویم ؛

دوستت دارم

امّا …..

از دوست داشتنت …

ڪوتاه نمے‌آیم …

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن عاشقانه لاتين

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!

•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن عاشقانه لاتين

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشم

تو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن عاشقانه انگلیسی بلند

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشود

شال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…

گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن عاشقانه لاتين

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن عاشقانه لاتین

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

مثلِ نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

در میانِ

وسعت آغوشت

به کوچیکیِ دُنیا پی بردم

تو تنها ڪسی هستی ڪه

به من جان می گویی

من تنها ڪسی هستم

ڪه به تو جان می دهم

سر و سامان بدهی

یا سر و سامان ببری

قلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن عاشقانه لاتین

لبخند تو را قاب کرده

و بر سَردَر دنیایم زده ام

تا به همه بگویم

لبخند تو دنیای من است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

من تو را ریاضی وار

از صفرِ دوست داشتن

تا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها

❣️ دوست دارم ❣️

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

دوست داشتن ریاضی نیست

تابع دلیل و برهان نیست

تنها دلی میخواهد برای باختن

جانی برای فداکردن

و نگاهی که دل را هر بار بلرزاند

تو دوست داشتنی ترین

نسخه ای هستی که میشود پیچید

به دست و پای زندگی من

که هی قد بکشی تو لحظه هایم

و حالم را خوب تر کنی 😍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!

متن عاشقانه لاتین

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …

تو ..

خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن عاشقانه لاتین

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسه

نامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …

با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …

یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارم

ولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن عاشقانه لاتين

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن عاشقانه لاتين

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان مانده

تو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن عاشقانه لاتین

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن عاشقانه انگلیسی بلند

تن پوش

چهار فصل است آغــــوشت

متن عاشقانه انگلیسی بلند

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن عاشقانه لاتين

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…

اگر به موقع مرا نبوسی …

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن عاشقانه لاتین

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن عاشقانه لاتين

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزد

و لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریخته

زیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد و

لب ” شعرت ” هواییم کند …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن عاشقانه لاتین

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن عاشقانه لاتين

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن عاشقانه لاتين

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:

چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.

بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.

و گفت:

دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟

حضورت ، صدایت ، نفس هایت

و گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن عاشقانه لاتین

آسمان را مرخص میکنم,

دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,

تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نور

پهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,

بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..

دلت قرص

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

ڪـــــاش

صــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!

مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہ

اسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

چه کار به حرف مردم دارم…

زندگی من همین است

شب که می شود عاشقانه ای می نویسم…

خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:

مگر می شود

تو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن عاشقانه لاتين

بی تو مهتاب کجا؟

کوچه کجا؟

شعر کجا؟

بی تو از باقی این عمر گذشتم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن

چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

سعدی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

‌ دلم دیوانه بودن با تو را می خواست
‌مهدی اخوان ثالث

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

به چه کس باید گفت
با تو انسانم و خوشبخت ترین

مهدی اخوان ثالث ‌

متن عاشقانه لاتین

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت می کند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

متن عاشقانه لاتين

توصیف تـــو این گونه توان گفت :
«تـــو» ختـم تمــام دلبــرانـی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

قلب، مهمانخانه نیست که
آدم‌ ها بیایند
دو سه ساعت یا دو سه روز
توی آن بمانند و بعد بروند
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که
در بهار ساخته بشود
و در پاییز باد آن را با خودش ببرد
قلب؟ راستش نمی‌دانم چیست،

اما این را می‌دانم که
فقط جای آدم‌های خیلی خوب است!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

بگو که مال کسی غیر من نخواهی شد
خیال خام مرا تا همیشه راحت کن…

امید صباغ‌نو

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

او یک بهشت بود ولی از بهشتِ او

سهمم عذاب بود و کسی باورش نشد!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

از جان چه خبر گیری و از چشم چه پرسی
آن‌ بی‌تو پر از آتش و این بی‌تو پر آب است

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

صبحِ آبانِ برگ ریز باشد و
نمِ باران بزند
من باشم و تو
و یک خیابانِ بی انتها،
دیگر آدم از خدا چه می خواهد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

صد بوسه💋 از لبت
چو به خیرات میکنی

در کوی ما بکن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

که فقیران عالمیم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

در جهانم یک جهنم بی‌تو جولان می‌دهد
من برایت یک بهشت از عشق می سازم بیا

محمدصادق زمانی

متن عاشقانه لاتين

اگر هیچ چیز نیست که از مرگ نجاتمان دهد

دست کم عشق میتواند از زندگی نجاتمان دهد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

دو قلب داشتم ای کاش در زمان ندیدن
یکی برای تو می‌شد یکی برای تپیدن…

سیدتقی سیدی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد

شادی_صندوقی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا

اشعار عاشقانه بیشتر از مولانا

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

دل به نگاه اولین، گشت شکارِ چشم تو!

زخمِ دگر‌ چه می‌زنی، صیدِ به خون‌ تپیده را؟

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه لاتين

دارم برای عطر تنت شیشه میخرم

عطری برای روز مبادا که نیستی !

صادق_هوشیار

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

من آشنات دانم و تو غیر خوانیم

فریاد از یقین من و اشتباه تو

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

من همان رودم که بهر دیدنت، مرداب شد

ماه من! بس کن ندیدن های بی اندازه را

حسین_دهلوی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

ما بر سر آن کوچه که افتاد گذارت

یک شهر گواه است که مردانه نشستیم!

سیدعلی_علوی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

بی تو با قافله ی غصه و غم ها چه کنم ؟

متن عاشقانه لاتين

آرام باش، آرام
حالا غزلی بخوان،
غزلی بخوان برایم.
دلم برای صدایت تنگ شده است.
چه دراز زمانی است که تو را ندیده ‌ام
و صدایت را نشنیده‌ ام

محمود دولت‌‌آبادی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

حال من را فقط آن فاضل معروف نوشت
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

امیرحسین اثناعشری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

اگر هزار غم‌ است از جفای او بر دل

هنوز بنده اویم که غمگسار من‌ است!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

از مرحمت عشق همین قدر بگویم
تنهایی و تنهایی و تنهایی بسیار

علی صفری

متن عاشقانه لاتین

بی تو مهتاب کجا؟

کوچه کجا؟

شعر کجا؟

بی تو از باقی این عمر گذشتم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن

چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

همه بر سر زبانند و تو در میان جانی

سعدی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

‌ دلم دیوانه بودن با تو را می خواست
‌مهدی اخوان ثالث

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

به چه کس باید گفت
با تو انسانم و خوشبخت ترین

مهدی اخوان ثالث ‌

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت می کند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشد

متن عاشقانه لاتین

توصیف تـــو این گونه توان گفت :
«تـــو» ختـم تمــام دلبــرانـی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

قلب، مهمانخانه نیست که
آدم‌ ها بیایند
دو سه ساعت یا دو سه روز
توی آن بمانند و بعد بروند
قلب، لانه‌ ی گنجشک نیست که
در بهار ساخته بشود
و در پاییز باد آن را با خودش ببرد
قلب؟ راستش نمی‌دانم چیست،

اما این را می‌دانم که
فقط جای آدم‌های خیلی خوب است!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

بگو که مال کسی غیر من نخواهی شد
خیال خام مرا تا همیشه راحت کن…

امید صباغ‌نو

متن عاشقانه لاتين

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

صبحی که نسیمش خبر از زلف تو را داد

چیزی کم از آن وصلت جانانه ندارد

متن عاشقانه لاتين

او یک بهشت بود ولی از بهشتِ او

سهمم عذاب بود و کسی باورش نشد!

متن عاشقانه لاتين

از جان چه خبر گیری و از چشم چه پرسی
آن‌ بی‌تو پر از آتش و این بی‌تو پر آب است

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

صبحِ آبانِ برگ ریز باشد و
نمِ باران بزند
من باشم و تو
و یک خیابانِ بی انتها،
دیگر آدم از خدا چه می خواهد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

صد بوسه💋 از لبت
چو به خیرات میکنی

در کوی ما بکن

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

که فقیران عالمیم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

در جهانم یک جهنم بی‌تو جولان می‌دهد
من برایت یک بهشت از عشق می سازم بیا

محمدصادق زمانی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

اگر هیچ چیز نیست که از مرگ نجاتمان دهد

دست کم عشق میتواند از زندگی نجاتمان دهد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

دو قلب داشتم ای کاش در زمان ندیدن
یکی برای تو می‌شد یکی برای تپیدن…

سیدتقی سیدی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

روی فرش دل من جوهری از عشق تو ریخت

آمدم پاک کنم عشق تو را بدتر شد

شادی_صندوقی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

جرمی ندارم بیش از این کز دل هوا دارم تو را

از زعفران روی من رو می‌بگردانی چرا

اشعار عاشقانه بیشتر از مولانا

متن عاشقانه لاتین

دل به نگاه اولین، گشت شکارِ چشم تو!

زخمِ دگر‌ چه می‌زنی، صیدِ به خون‌ تپیده را؟

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دارم برای عطر تنت شیشه میخرم

عطری برای روز مبادا که نیستی !

صادق_هوشیار

متن عاشقانه انگلیسی بلند

من آشنات دانم و تو غیر خوانیم

فریاد از یقین من و اشتباه تو

فروغی_بسطامی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

من همان رودم که بهر دیدنت، مرداب شد

ماه من! بس کن ندیدن های بی اندازه را

حسین_دهلوی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

ما بر سر آن کوچه که افتاد گذارت

یک شهر گواه است که مردانه نشستیم!

سیدعلی_علوی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

بی تو با قافله ی غصه و غم ها چه کنم ؟

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

آرام باش، آرام
حالا غزلی بخوان،
غزلی بخوان برایم.
دلم برای صدایت تنگ شده است.
چه دراز زمانی است که تو را ندیده ‌ام
و صدایت را نشنیده‌ ام

محمود دولت‌‌آبادی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

حال من را فقط آن فاضل معروف نوشت
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

امیرحسین اثناعشری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

اگر هزار غم‌ است از جفای او بر دل

هنوز بنده اویم که غمگسار من‌ است!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

از مرحمت عشق همین قدر بگویم
تنهایی و تنهایی و تنهایی بسیار

علی صفری

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You love me, and I love you
a love so strong for just us two
Together now and forever more
It’s you I love, it’s you I adore

تو من را دوست داری و من تو را دوست دارم
عشقی تا این حد قوی فقط برای ما دوتاست
با هم، حالا و برای همیشه
این تو هستی که دوستت دارم، این تو هستی که می پرستمت…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I’ve found a new love and a new place to dwell
Where teardrops ain’t soakin’ the floor

 یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام
جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من
درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Another Birth
My whole being is a dark chant
which will carry you
perpetuating you
to the dawn of eternal growths and blossoming
in this chant I sighed you sighed
in this chant
I grafted you to the tree to the water to the fire

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست
که ترا در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم، آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley.

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه‌ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Would life find a meaning in our shadows
or are we the shadow of our own shadows ?

زندگی آیا درون سایه‌هامان رنگ می‌گیرد؟
یا که ما خود سایه‌های سایه‌های خود هستیم؟

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

No one will introduce me to the sun
No one will take me
to the sparrows ‘ party
Remember the flying
The bird is mortal

كسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد كرد
كسی مرا به مهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی ست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌های خام
در دست‌های خسته من
شعر می‌شوند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

O the blue pulse, you have bridged with your arms
Over my shoulder
A bridge that terminates to eternity
At last let me for the day of the “Voletile”
Your foot print lasts up on my eyes

با دستهایت پل زدی ای نبض آبی
بر شانه‌های من، پلی تا بی نهایت
پس دست کم بگذار تا روز مبادا
در چشم من باقی بماند جای پایت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

In the path of love-play, calamity is safety and ease;
Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

my love is non stop like sea
its trust like blind
its shine like star
its warm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمی‌شود
عشق مثل یک آدم کور اطمینان می‌کند
عشق مثل ستاره می‌درخشد
عشق مثل خورشید گرم می‌کند
عشق مثل گل‌ها لطیف است
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه لاتین

The fountains mingle with the river

And the rivers with the ocean,

The winds of heaven mix for ever

With a sweet emotion;

Nothing in the world is single;

All things by a law divine

In one spirit meet and mingle.

Why not I with thine?—

See the mountains kiss high heaven

And the waves clasp one another;

No sister-flower would be forgiven

If it disdained its brother;

And the sunlight clasps the earth

And the moonbeams kiss the sea:

What is all this sweet work worth

If thou kiss not me?

چشمه ها با رودها

و رودها با اقیانوس در هم می‌آمیزند…

بادهای آسمانی تا ابد با حسی شیرین به هم می‌پیوندند…

در این دنیا هیچ چیز تنها نیست…

همه چیز در دنیا به وسیله‌ی یک قانون الهی  در قالب یک روح در هم تلاقی می‌شوند و همدیگر را ملاقات می‌کنند.

چرا من با تو نیستم؟

به کوه‌ها نگاه کن که بر عرش بوسه می‌زنند…

و موج‌هایی که یکدیگر را در آغوش می‌گیرند

نه خواهر، گل اگر از برادرش روی گرداند بخشیده نخواهد شد

و آفتاب زمین را بغل می‌کند

و پرتوهای ماه بر دریا بوسه می‌زنند.

تمامی این امور دلچسب چه ارزشی دارند…

اگر تو مرا نبوسی؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forget

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

When you are happy you want to reach the person you love most
But when you are sad you want to reach the person who loves you most
وقتی خوشحالی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

متن عاشقانه لاتين

If i could pull down the rainbow
I would write your name on it and put it back in the sky
To let everybody know how colourful my life is with a friend like you …
اگه می تونستم رنگین کمون رو پایین بیارم
اسمتو روش می نوشتم و میزاشتم توی آسمون
تا همه بفهمن که زندگی من با داشتن دوستی مثل تو چقدر رنگارنگه

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

my love is non stop like sea
its trust like blind
its shine like star
its warm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه
عشق مثل ستاره میدرخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You love me, and I love you
a love so strong for just us two
Together now and forever more
It’s you I love, it’s you I adore

تو من را دوست داری و من تو را دوست دارم
عشقی تا این حد قوی فقط برای ما دوتاست
با هم، حالا و برای همیشه
این تو هستی که دوستت دارم، این تو هستی که می پرستمت…

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I’ve found a new love and a new place to dwell
Where teardrops ain’t soakin’ the floor

 یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام
جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من
درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Another Birth
My whole being is a dark chant
which will carry you
perpetuating you
to the dawn of eternal growths and blossoming
in this chant I sighed you sighed
in this chant
I grafted you to the tree to the water to the fire

همهٔ هستی من آیهٔ تاریکیست
که ترا در خود تکرارکنان
به سحرگاه شکفتن‌ها و رستن‌های ابدی خواهد برد
من در این آیه ترا آه کشیدم، آه
من در این آیه ترا
به درخت و آب و آتش پیوند زدم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I speak out of the deep of night
out of the deep of darkness
and out of the deep of night I speak
if you come to my house, friend
bring me a lamp and a window I can look through
at the crowd in the happy alley.

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف میزنم
اگر به خانه‌ی من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Would life find a meaning in our shadows
or are we the shadow of our own shadows ?

زندگی آیا درون سایه‌هامان رنگ می‌گیرد؟
یا که ما خود سایه‌های سایه‌های خود هستیم؟

متن عاشقانه لاتين

No one will introduce me to the sun
No one will take me
to the sparrows ‘ party
Remember the flying
The bird is mortal

كسی مرا به آفتاب
معرفی نخواهد كرد
كسی مرا به مهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی ست

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Out of the elixir of your name
All these unripe words
In my worm out hands
Turn to poem

از کیمیای نام تو
این واژه‌های خام
در دست‌های خسته من
شعر می‌شوند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

O the blue pulse, you have bridged with your arms
Over my shoulder
A bridge that terminates to eternity
At last let me for the day of the “Voletile”
Your foot print lasts up on my eyes

با دستهایت پل زدی ای نبض آبی
بر شانه‌های من، پلی تا بی نهایت
پس دست کم بگذار تا روز مبادا
در چشم من باقی بماند جای پایت

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Nothing was more precious than my entire heart
O fragment of my heart to sprinkle it beneath your foot

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

In the path of love-play, calamity is safety and ease;
Wounded be that heart that with (on account of) pain desireth a plaister!

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

my love is non stop like sea
its trust like blind
its shine like star
its warm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمی‌شود
عشق مثل یک آدم کور اطمینان می‌کند
عشق مثل ستاره می‌درخشد
عشق مثل خورشید گرم می‌کند
عشق مثل گل‌ها لطیف است
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The fountains mingle with the river

And the rivers with the ocean,

The winds of heaven mix for ever

With a sweet emotion;

Nothing in the world is single;

All things by a law divine

In one spirit meet and mingle.

Why not I with thine?—

See the mountains kiss high heaven

And the waves clasp one another;

No sister-flower would be forgiven

If it disdained its brother;

And the sunlight clasps the earth

And the moonbeams kiss the sea:

What is all this sweet work worth

If thou kiss not me?

چشمه ها با رودها

و رودها با اقیانوس در هم می‌آمیزند…

بادهای آسمانی تا ابد با حسی شیرین به هم می‌پیوندند…

در این دنیا هیچ چیز تنها نیست…

همه چیز در دنیا به وسیله‌ی یک قانون الهی  در قالب یک روح در هم تلاقی می‌شوند و همدیگر را ملاقات می‌کنند.

چرا من با تو نیستم؟

به کوه‌ها نگاه کن که بر عرش بوسه می‌زنند…

و موج‌هایی که یکدیگر را در آغوش می‌گیرند

نه خواهر، گل اگر از برادرش روی گرداند بخشیده نخواهد شد

و آفتاب زمین را بغل می‌کند

و پرتوهای ماه بر دریا بوسه می‌زنند.

تمامی این امور دلچسب چه ارزشی دارند…

اگر تو مرا نبوسی؟

متن عاشقانه لاتين

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forget

ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

When you are happy you want to reach the person you love most
But when you are sad you want to reach the person who loves you most
وقتی خوشحالی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

متن عاشقانه لاتين

If i could pull down the rainbow
I would write your name on it and put it back in the sky
To let everybody know how colourful my life is with a friend like you …
اگه می تونستم رنگین کمون رو پایین بیارم
اسمتو روش می نوشتم و میزاشتم توی آسمون
تا همه بفهمن که زندگی من با داشتن دوستی مثل تو چقدر رنگارنگه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

my love is non stop like sea
its trust like blind
its shine like star
its warm like sun
its soft like flower
AND
its beautiful like u

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه
عشق مثل ستاره میدرخشه
عشق مثل خورشید گرم میکنه
عشق مثل گل ها لطیفه
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love You

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی

متن عاشقانه لاتين

A flower cannot blossom without sunshine, and I can’t live without you .

یک گل بدون آفتاب شکوفا نمی شود، و من هم نمیتوانم بدون تو زندگی کنم.

متن عاشقانه لاتين

You are the best thing that ever happened to my life

تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن عاشقانه لاتین

You are my sweetheart

جیگر منی !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Never let you go from my life

هرگز نمیذارم از زندگیم بری

متن عاشقانه لاتین

every time is the only time i wanna spend with you

می خوام همه لحظه هامو با تو باشم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

words don’t come easily

کلمات به آسانی نمی توانند احساسم را بیان کنند

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Miss you

دلم تنگ شده

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are my one true love

تو عشق راستین منی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You are my treasure

تو ثروت و گنجینه من هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You are my life

تو زندگی من هستی

متن عاشقانه لاتين

You are the apple of my eye

تو تخم چشمانم هستی

متن عاشقانه لاتين

You are a dream come true

تو رویای به واقعیت پیوسته منی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You make my heart skip a beat

تو قلبم رو از ضربان متوقف میکنی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You lift me up

تو منو بالا میبری

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You light up my life

تو زندگی ام رو روشن میکنی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I want a lifetime with you

میخوام کل زندگی رو با تو باشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.Take my breath away

من بی تو نفس ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.I am better because of you

بخاطر تو هست که آدم بهتری هستم.

متن عاشقانه لاتين

Sweetheart

عزیزدلم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.You complete me

تو منو کامل می کنی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.I would die for you

بمیرم برات.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You are my reason for living

تو دلیل من برای زندگی هستی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You are my everything

تو همه چیز منی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I want you, and only you

فقط و فقط تو را می خواهم.

متن عاشقانه لاتين

I have got crush on you

من به شما احساس دارم _ خاطرخواه تان هستم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I am addicted to you

من به تو وابسته شده ام.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Will you go out with me?

با من قرار میگذاری؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You take my breath away

از شدت دوست داشتنت نفسم بند میاد.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I’ve fallen head over heels in love with you.

من یک دل نه صد دل عاشق شما شده ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Puppy love

عشق زودگذر و از روی هوس

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Be lovey-dovey

ابراز علاقه در جمع با بوسه و بغل همیشگی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Love at the first sight

عشق در نگاه اول

متن عاشقانه لاتین

.Every day I worship you more

هر روز بیش از پیش می پرستمت.

متن عاشقانه لاتين

A flower cannot blossom without sunshine, and I can’t live without you .

یک گل بدون آفتاب شکوفا نمی شود، و من هم نمیتوانم بدون تو زندگی کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You are the best thing that ever happened to my life

تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن عاشقانه لاتين

You are my sweetheart

جیگر منی !

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Never let you go from my life

هرگز نمیذارم از زندگیم بری

متن عاشقانه لاتین

every time is the only time i wanna spend with you

می خوام همه لحظه هامو با تو باشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

words don’t come easily

کلمات به آسانی نمی توانند احساسم را بیان کنند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Miss you

دلم تنگ شده

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are my one true love

تو عشق راستین منی

متن عاشقانه لاتين

You are my treasure

تو ثروت و گنجینه من هستی

متن عاشقانه لاتين

You are my life

تو زندگی من هستی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are the apple of my eye

تو تخم چشمانم هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You are a dream come true

تو رویای به واقعیت پیوسته منی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

You make my heart skip a beat

تو قلبم رو از ضربان متوقف میکنی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You lift me up

تو منو بالا میبری

متن عاشقانه لاتین

You light up my life

تو زندگی ام رو روشن میکنی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I want a lifetime with you

میخوام کل زندگی رو با تو باشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.Take my breath away

من بی تو نفس ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.I am better because of you

بخاطر تو هست که آدم بهتری هستم.

متن عاشقانه لاتين

Sweetheart

عزیزدلم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.You complete me

تو منو کامل می کنی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.I would die for you

بمیرم برات.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You are my reason for living

تو دلیل من برای زندگی هستی.

متن عاشقانه لاتين

You are my everything

تو همه چیز منی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I want you, and only you

فقط و فقط تو را می خواهم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I have got crush on you

من به شما احساس دارم _ خاطرخواه تان هستم.

متن عاشقانه لاتین

I am addicted to you

من به تو وابسته شده ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Will you go out with me?

با من قرار میگذاری؟

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You take my breath away

از شدت دوست داشتنت نفسم بند میاد.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I’ve fallen head over heels in love with you.

من یک دل نه صد دل عاشق شما شده ام.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Puppy love

عشق زودگذر و از روی هوس

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Be lovey-dovey

ابراز علاقه در جمع با بوسه و بغل همیشگی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Love at the first sight

عشق در نگاه اول

متن عاشقانه لاتين

.Every day I worship you more

هر روز بیش از پیش می پرستمت.

متن عاشقانه لاتين

“.I’ve never loved anybody the way I love my children”
“من هرگز کسی را آنطور که فرزندانم را دوست دارم دوست نداشته ام.”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“.The best thing in the world is seeing them smile because of you”

“بهترین چیز در دنیا دیدن لبخند آنها به خاطر توست.”

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“.A child may outgrow your lap, but they will never outgrow your heart”

“یک کودک ممکن است از دامان شما بزرگتر شود، اما هرگز از قلب شما بزرگتر نخواهد شد.”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“To my child: I love you more than I have ever found a way to say to you.”

به فرزندم: من تو را بیشتر از چیزی که راهی برای گفتن به تو پیدا کرده ام دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“The greatest gift I can give to my children is my time, my love, and my attention.”

“بزرگترین هدیه ای که می توانم به فرزندانم بدهم زمان، عشق و توجه من است.”

متن عاشقانه لاتین

“.A mother’s love for her child is like nothing else in the world”
Agatha Christie

“عشق مادر به فرزندش شبیه هیچ چیز دیگری در دنیا نیست.”
آگاتا کریستی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“.And she loved a little boy very much, even more than she loved herself.”
Shel Silverstein

“و او پسر کوچکش را بسیار دوست داشت، حتی بیشتر از خودش.”
شل سیلوراستاین

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.In my life, you are the sun that never fades and the moon that never wanes. Shine on, my child

در زندگی من، تو خورشیدی هستی که هرگز محو نمی‌شود و ماه که هرگز محو نمی‌شود. بدرخش، فرزندم.»

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.The day you came into my life, I knew what my purpose was
.To love and protect you with everything I have

“روزی که وارد زندگی من شدی، می دانستم هدفم چیست.
تا با هر آنچه دارم دوستت داشته باشم و از تو محافظت کنم.»

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

.I love my children beyond all reason
.They’re my joy, even when they’re wild with kid energy
Christopher Meloni

من فرزندانم را فراتر از هر دلیلی دوست دارم.
آنها شادی من هستند، حتی وقتی که با انرژی کودکانه هستند.
کریستوفر ملونی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.My child may not have everything they want in this world
.but that have a mama that loves them more than anything in the world

فرزند من ممکن است هر آنچه را که در این دنیا می خواهد نداشته باشد
اما مادری دارد که او را بیش از هر چیز دیگری در دنیا دوست دارد.

متن عاشقانه لاتين

.Butterflies have wings, so they can fly
.Fish have gills, so they can swim
.Bunnies have four legs, so they can run
.I have a heart, so I can love you

پروانه ها بال دارند، بنابراین می توانند پرواز کنند.
ماهی ها آبشش دارند، بنابراین می توانند شنا کنند.
خرگوش ها چهار پا دارند، بنابراین می توانند بدوند.
من یک قلب دارم، پس می توانم تو را دوست داشته باشم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

?Do you ever look at your child and just smile
Not because your child did something amazing
.just smiling because you know how blessed you really are

آیا تا به حال به فرزندتان نگاه کردید و فقط لبخند بزنید؟
نه به این دلیل که فرزند شما کار شگفت انگیزی انجام داده است
بلکه فقط لبخند می زند زیرا می دانید که واقعاً چقدر خوشبخت هستید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Children need at least one person in their life that thinks the sun rises and sets on them
.who delights in their existence, and loves them unconditionally
Pamela Leo

«کودکان در زندگی خود به حداقل یک نفر نیاز دارند که فکر کند خورشید در آنها طلوع و غروب می کند و از وجود آنها لذت می برد و آنها را بی قید و شرط دوست دارد.
پاملا لئو

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My greatest wish is that my kids always know how much I love them
and that they walk through the rest of their life knowing I’ll always be there for them anyway I can

بزرگترین آرزوی من این است که بچه هایم همیشه بدانند که چقدر آنها را دوست دارم.
و آنها در بقیه عمر خود قدم بردارند و بدانند که من همیشه در هر صورت که بتوانم در کنار آنها خواهم بود.

متن عاشقانه لاتین

.As a mama I’m not perfect. I make mistakes. I forget things
.I lose my cool
.And some days I go a little crazy
.But, it’s okay because in the end, no one could ever love my child the way I do

به عنوان یک مادر، من کامل نیستم.
اشتباه میکنم.
چیزها را فراموش می کنم خونسردی خود را از دست می دهم و بعضی روزها کمی دیوانه می شوم.
اما، اشکالی ندارد، زیرا در نهایت، هیچ‌کس نمی‌تواند فرزندم را آنطور که من دوست دارم، دوست داشته باشد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.I will be your biggest fan
.I will be your protector
.I will always defend you
.I will be your friend
.I will be your confidant
.I will always be proud of you
.I will love you unconditionally, because always and forever I will be your mama

“من بزرگترین طرفدار شما خواهم بود.
من محافظ شما خواهم بود من همیشه از شما دفاع خواهم کرد.
من دوستت خواهم بود.
من محرم شما خواهم بود من همیشه به شما افتخار خواهم کرد.
من تو را بدون قید و شرط دوست خواهم داشت، زیرا همیشه و برای همیشه مامانت خواهم بود.»

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.My heart will always belong to you, my dear daughter
.We will always be a team. I love you, sweet one

قلب من همیشه متعلق به تو خواهد بود، دختر عزیزم. ما همیشه یک تیم خواهیم بود.
دوستت دارم عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.Whenever you start doubting yourself, always remember that you have me
.I will always have your back

هر وقت شروع کردی به خودت شک کردی، همیشه به یاد داشته باش که من را داری.
من همیشه پشتت را خواهم داشت.

متن عاشقانه لاتین

.From the very first moment I laid my eyes on you, you ran away with my heart
.I will never stop loving you, my dear daughter

«از همون اولین لحظه ای که چشمم به تو افتاد، تو با قلب من فرار کردی.
من هرگز از دوست داشتنت دست بر نمی دارم دختر عزیزم.

متن عاشقانه لاتين

.Sometimes when I feel so down and out, I only need to look at you and be reminded that you are my miracle
.I love you, baby girl

«بعضی وقت‌ها که احساس می‌کنم خیلی ناراحت و بی‌حال هستم، فقط باید به تو نگاه کنم و یادآوری کنم که تو معجزه من هستی. خانم کوچولو دوستت دارم.”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.You will always be the most beautiful girl in my eyes
.No matter how old you may be, you will always be my little girl
I love you

تو همیشه زیباترین دختر در چشم من خواهی بود.
مهم نیست چند ساله باشی، همیشه دختر کوچولوی من خواهی بود.
دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I must have done something right in my life to deserve a daughter so beautiful, kind, sweet, and smart as you
Never change, my love

“من باید در زندگی ام کاری درست انجام داده باشم تا لایق دختری به این زیبایی، مهربان، شیرین و باهوش باشم. هرگز تغییر نکن، عشق من.»

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“.I’ve never loved anybody the way I love my children”
“من هرگز کسی را آنطور که فرزندانم را دوست دارم دوست نداشته ام.”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“.The best thing in the world is seeing them smile because of you”

“بهترین چیز در دنیا دیدن لبخند آنها به خاطر توست.”

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“.A child may outgrow your lap, but they will never outgrow your heart”

“یک کودک ممکن است از دامان شما بزرگتر شود، اما هرگز از قلب شما بزرگتر نخواهد شد.”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“To my child: I love you more than I have ever found a way to say to you.”

به فرزندم: من تو را بیشتر از چیزی که راهی برای گفتن به تو پیدا کرده ام دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“The greatest gift I can give to my children is my time, my love, and my attention.”

“بزرگترین هدیه ای که می توانم به فرزندانم بدهم زمان، عشق و توجه من است.”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“.A mother’s love for her child is like nothing else in the world”
Agatha Christie

“عشق مادر به فرزندش شبیه هیچ چیز دیگری در دنیا نیست.”
آگاتا کریستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“.And she loved a little boy very much, even more than she loved herself.”
Shel Silverstein

“و او پسر کوچکش را بسیار دوست داشت، حتی بیشتر از خودش.”
شل سیلوراستاین

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

.In my life, you are the sun that never fades and the moon that never wanes. Shine on, my child

در زندگی من، تو خورشیدی هستی که هرگز محو نمی‌شود و ماه که هرگز محو نمی‌شود. بدرخش، فرزندم.»

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.The day you came into my life, I knew what my purpose was
.To love and protect you with everything I have

“روزی که وارد زندگی من شدی، می دانستم هدفم چیست.
تا با هر آنچه دارم دوستت داشته باشم و از تو محافظت کنم.»

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

.I love my children beyond all reason
.They’re my joy, even when they’re wild with kid energy
Christopher Meloni

من فرزندانم را فراتر از هر دلیلی دوست دارم.
آنها شادی من هستند، حتی وقتی که با انرژی کودکانه هستند.
کریستوفر ملونی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.My child may not have everything they want in this world
.but that have a mama that loves them more than anything in the world

فرزند من ممکن است هر آنچه را که در این دنیا می خواهد نداشته باشد
اما مادری دارد که او را بیش از هر چیز دیگری در دنیا دوست دارد.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.Butterflies have wings, so they can fly
.Fish have gills, so they can swim
.Bunnies have four legs, so they can run
.I have a heart, so I can love you

پروانه ها بال دارند، بنابراین می توانند پرواز کنند.
ماهی ها آبشش دارند، بنابراین می توانند شنا کنند.
خرگوش ها چهار پا دارند، بنابراین می توانند بدوند.
من یک قلب دارم، پس می توانم تو را دوست داشته باشم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

?Do you ever look at your child and just smile
Not because your child did something amazing
.just smiling because you know how blessed you really are

آیا تا به حال به فرزندتان نگاه کردید و فقط لبخند بزنید؟
نه به این دلیل که فرزند شما کار شگفت انگیزی انجام داده است
بلکه فقط لبخند می زند زیرا می دانید که واقعاً چقدر خوشبخت هستید.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Children need at least one person in their life that thinks the sun rises and sets on them
.who delights in their existence, and loves them unconditionally
Pamela Leo

«کودکان در زندگی خود به حداقل یک نفر نیاز دارند که فکر کند خورشید در آنها طلوع و غروب می کند و از وجود آنها لذت می برد و آنها را بی قید و شرط دوست دارد.
پاملا لئو

متن عاشقانه انگلیسی بلند

My greatest wish is that my kids always know how much I love them
and that they walk through the rest of their life knowing I’ll always be there for them anyway I can

بزرگترین آرزوی من این است که بچه هایم همیشه بدانند که چقدر آنها را دوست دارم.
و آنها در بقیه عمر خود قدم بردارند و بدانند که من همیشه در هر صورت که بتوانم در کنار آنها خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.As a mama I’m not perfect. I make mistakes. I forget things
.I lose my cool
.And some days I go a little crazy
.But, it’s okay because in the end, no one could ever love my child the way I do

به عنوان یک مادر، من کامل نیستم.
اشتباه میکنم.
چیزها را فراموش می کنم خونسردی خود را از دست می دهم و بعضی روزها کمی دیوانه می شوم.
اما، اشکالی ندارد، زیرا در نهایت، هیچ‌کس نمی‌تواند فرزندم را آنطور که من دوست دارم، دوست داشته باشد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.I will be your biggest fan
.I will be your protector
.I will always defend you
.I will be your friend
.I will be your confidant
.I will always be proud of you
.I will love you unconditionally, because always and forever I will be your mama

“من بزرگترین طرفدار شما خواهم بود.
من محافظ شما خواهم بود من همیشه از شما دفاع خواهم کرد.
من دوستت خواهم بود.
من محرم شما خواهم بود من همیشه به شما افتخار خواهم کرد.
من تو را بدون قید و شرط دوست خواهم داشت، زیرا همیشه و برای همیشه مامانت خواهم بود.»

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.My heart will always belong to you, my dear daughter
.We will always be a team. I love you, sweet one

قلب من همیشه متعلق به تو خواهد بود، دختر عزیزم. ما همیشه یک تیم خواهیم بود.
دوستت دارم عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.Whenever you start doubting yourself, always remember that you have me
.I will always have your back

هر وقت شروع کردی به خودت شک کردی، همیشه به یاد داشته باش که من را داری.
من همیشه پشتت را خواهم داشت.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.From the very first moment I laid my eyes on you, you ran away with my heart
.I will never stop loving you, my dear daughter

«از همون اولین لحظه ای که چشمم به تو افتاد، تو با قلب من فرار کردی.
من هرگز از دوست داشتنت دست بر نمی دارم دختر عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.Sometimes when I feel so down and out, I only need to look at you and be reminded that you are my miracle
.I love you, baby girl

«بعضی وقت‌ها که احساس می‌کنم خیلی ناراحت و بی‌حال هستم، فقط باید به تو نگاه کنم و یادآوری کنم که تو معجزه من هستی. خانم کوچولو دوستت دارم.”

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.You will always be the most beautiful girl in my eyes
.No matter how old you may be, you will always be my little girl
I love you

تو همیشه زیباترین دختر در چشم من خواهی بود.
مهم نیست چند ساله باشی، همیشه دختر کوچولوی من خواهی بود.
دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I must have done something right in my life to deserve a daughter so beautiful, kind, sweet, and smart as you
Never change, my love

“من باید در زندگی ام کاری درست انجام داده باشم تا لایق دختری به این زیبایی، مهربان، شیرین و باهوش باشم. هرگز تغییر نکن، عشق من.»

متن عاشقانه لاتین

And suddenly you arrived

and happiness was an perfume that fell from my hands

and Spread in whole of my life

ناگهان رسیدی

و خوشبختی شیشه عطری بود که از دستم افتاد

و در تمام زندگیم پخش شد!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU
اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m going to be all right

When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من

درخشان ترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه لاتين

People live,
People Die,
People laugh,
People cry,
some give up,
some will try,
some say hi,
some say bye
others may forget u ,
But never will I
مردم زندگی می کنند ،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه میکنند،
برخی تسلیم می شوند،
برخی سعی خواهد کرد،
برخی می گویند که سلام،
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

greatest words : I dun wana los U
pleasant words : I care for U
sweet words : I admire U
wonderful words : miss U
most important word : YOU
بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
کلمه شیرین : تورو تحسین میکنم.
کلمه شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
مهمترین کلمه : “تو

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

you are the winner and the sole owner of my heart.
تو برنده و تنها صاحب قلب من هستی.

there’ no measure my love for you.
.it’d break each scale glorious to man
.I like you on the far side live
هیچ مقیاسی برای اندازه گیری عشق من به تو وجود ندارد.
عشق با شکوهش می تواند هر مقیاسی را برای انسان بشکند.
من تو را فراتر از زندگی دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

For every day, I miss you.
For every hour, I need you.
For every minute, I feel you.
For every second, I want you.
Forever, I love you..!!
هر روز، دلم برات تنگ میشه
هر ساعت، بهت نیاز دارم
هر دقیقه، من احساست میکنم
هر ثانیه من تورومیخوام.
برای همیشه،من عاشقتم

متن عاشقانه لاتين

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

Shel Silverstein

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه لاتين

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Morning : thinking of you

Afternoon : thinking of you

Evening : thinking of you

Night : thinking of you

Life means thinking of you

صبح : فکر کردن به تو

بعدازظهر : فکر کردن به تو

غروب : فکر کردن به تو

شب : فکر کردن به تو

زندگی یعنی فکر کردن به تو

متن عاشقانه لاتین

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

متن عاشقانه لاتین

ou changed my life for the better
I am inspired to be different when I’m with you
تو زندگی من را برای بهتر شدن تغییر دادی
وقتی با تو هستم احساس متفاوت بودن می کنم

متن عاشقانه لاتين

You know what’s happen when you look at me

Your eye kisses mine

Your breath feels mine

And my heart loves you more

میدونى وقتى نگام میکنى چى میشه

چشمات چشمامو میبوسن

نفست نفسمو حس میکنه

و قلب من بیشتر عاشقت میشه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

هر بار که می بینمت، حس می کنم دوباره عاشقت شدم.

Every time I see you, I fall in love all over again.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Can u close your eyes for a minute please

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

And suddenly you arrived

and happiness was an perfume that fell from my hands

and Spread in whole of my life

ناگهان رسیدی

و خوشبختی شیشه عطری بود که از دستم افتاد

و در تمام زندگیم پخش شد!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

if i has to choose between loving you, and breathing. I would use my last breath to say I LOVE YOU
اگر مجبور باشم انتخاب کنم بین دوست داشتنت یا نفس کشیدن؛ از آخرین نفسم استفاده می کنم تا بهت بگویم دوستت دارم

متن عاشقانه لاتين

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m going to be all right

When my midnight sunshine touches me

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من

درخشان ترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

People live,
People Die,
People laugh,
People cry,
some give up,
some will try,
some say hi,
some say bye
others may forget u ,
But never will I
مردم زندگی می کنند ،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه میکنند،
برخی تسلیم می شوند،
برخی سعی خواهد کرد،
برخی می گویند که سلام،
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

greatest words : I dun wana los U
pleasant words : I care for U
sweet words : I admire U
wonderful words : miss U
most important word : YOU
بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم.
دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی.
کلمه شیرین : تورو تحسین میکنم.
کلمه شگفت انگیز : دلتنگت هستم.
مهمترین کلمه : “تو

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه لاتین

you are the winner and the sole owner of my heart.
تو برنده و تنها صاحب قلب من هستی.

there’ no measure my love for you.
.it’d break each scale glorious to man
.I like you on the far side live
هیچ مقیاسی برای اندازه گیری عشق من به تو وجود ندارد.
عشق با شکوهش می تواند هر مقیاسی را برای انسان بشکند.
من تو را فراتر از زندگی دوست دارم.

متن عاشقانه لاتين

For every day, I miss you.
For every hour, I need you.
For every minute, I feel you.
For every second, I want you.
Forever, I love you..!!
هر روز، دلم برات تنگ میشه
هر ساعت، بهت نیاز دارم
هر دقیقه، من احساست میکنم
هر ثانیه من تورومیخوام.
برای همیشه،من عاشقتم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

Shel Silverstein

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

متن عاشقانه لاتين

Morning : thinking of you

Afternoon : thinking of you

Evening : thinking of you

Night : thinking of you

Life means thinking of you

صبح : فکر کردن به تو

بعدازظهر : فکر کردن به تو

غروب : فکر کردن به تو

شب : فکر کردن به تو

زندگی یعنی فکر کردن به تو

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

ou changed my life for the better
I am inspired to be different when I’m with you
تو زندگی من را برای بهتر شدن تغییر دادی
وقتی با تو هستم احساس متفاوت بودن می کنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You know what’s happen when you look at me

Your eye kisses mine

Your breath feels mine

And my heart loves you more

میدونى وقتى نگام میکنى چى میشه

چشمات چشمامو میبوسن

نفست نفسمو حس میکنه

و قلب من بیشتر عاشقت میشه

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

هر بار که می بینمت، حس می کنم دوباره عاشقت شدم.

Every time I see you, I fall in love all over again.

متن عاشقانه لاتين

Can u close your eyes for a minute please

thank you

Did you see how dark it is?

This is my life without you

میتونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا!

متشکرم.

دیدی چقدر تاریک شد؟

این زندگی من بدون توست.

متن عاشقانه لاتين

.Forgive me for being so rude
.Sorry for the pain I’ve caused to you
.If you can, forgive me

منو ببخش که خیلی بی ادبم
متاسفم برای دردی که به شما وارد کردم
اگر می توانید ، مرا ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

!Forgive me, my love, for writing to you, but I repeat again and again that I love you and miss you

عشقم مرا ببخش که برایت نامه نوشتم اما بارها و بارها تکرار می کنم که دوستت دارم و دلتنگت هستم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.My heart is heavy; I am silently looking out of the empty window now
!Excuse me for the stupid words and actions, please do not be mad at me

قلبم سنگین است؛ الان بی صدا از پنجره خالی نگاه می کنم.
ببخشید برای کلمات و اقدامات احمقانه ، لطفا از من عصبانی نباشید!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.A quarrel makes people think about their feelings
.It makes them understand how hard life is without their beloved ones
.I feel so sad without you
.I wish I never quarrel with you, my love

یک نزاع باعث می شود تا افراد درباره احساسات خود فکر کنند.
به آنها می فهماند که زندگی بدون عزیزانشان چقدر سخت است.
بدون تو خیلی ناراحتم کاش هیچ وقت باهات دعوا نکنم عشقم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

.The heart does not want to believe that you are far away from me now
.My pain cannot be measured
!I hope you will forgive me

قلب نمی خواهد باور کند که تو الان از من دور هستی.
درد من قابل اندازه گیری نیست.
امیدوارم منو ببخشی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.I am ashamed of myself for behaving so badly
.Please forgive me, and help me become a better person

من از خودم خجالت می کشم که خیلی بد رفتار کردم.
لطفاً مرا ببخشید و به من کمک کنید تا شخص بهتری شوم.

متن عاشقانه لاتين

.You are my destiny, but I have disrespected you with my behavior
.Please find it in your heart to forgive me

شما سرنوشت من هستید، اما من با رفتار خود به شما بی احترامی کرده ام.
لطفاً آن را در قلب خود پیدا کنید تا مرا ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

.I still marvel at my good fortune for having a beautiful and loving wife
.But I’ve hurt you, and I’m very sorry for that

من هنوز از خوش شانسی ام برای داشتن یک همسر زیبا و دوست داشتنی تعجب می کنم.
اما من به شما صدمه ای زده ام و از این بابت بسیار متاسفم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I’m a proud man but not too proud that I would risk losing my lovely wife over some disagreements
.I am sorry, my love
.Let’s find a way to work this out, please

من مرد مغروری هستم اما خیلی افتخار نمی کنم که بخاطر اختلاف نظرها همسر دوست داشتنی خود را از دست بدهم. متاسفم عشقم. بیایید راهی برای حل این مسئله پیدا کنیم ، لطفا.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.I lied to you because I am a weak man. It won’t happen again
.Please forgive me

من به تو دروغ گفتم زیرا من مرد ضعیفی هستم.
دیگر این اتفاق نخواهد افتاد لطفا من را ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.You are my sunshine
.When you’re angry, I have endless cloudy days
I’m sorry

تو آفتاب من هستی وقتی عصبانی هستی ، روزهای ابری بی پایان دارم. متاسفم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

.I’m sorry for making you upset
.Please give me a chance to explain and make up for it

متاسفم که ناراحت شدم لطفا فرصتی برای توضیح و جبران آن به من بدهید.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.Thank you for being my wife and for being my guide
.You have been most patient with me, and I have erred again
.Please forgive me

از اینکه همسرم هستی و راهنمای من هستی متشکرم.
شما با من بیشتر صبور بوده اید ، و من دوباره اشتباه کردم.
لطفا من را ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

.You are a wonderful wife with a big heart
.I am nothing without you
.Please forgive my boorishness last night, and let me learn to be more like you

شما یک همسر فوق العاده با قلب بزرگ هستید.
من بدون تو هیچم.
لطفا دیوانه وار خود را ببخشید و بگذارید یاد بگیرم بیشتر شبیه شما شوم.

متن عاشقانه لاتين

.Someday, this will be one of our inside jokes
.But right now, I am feeling so low that I’ve made you angry with my bad behavior
.I’m sorry, darling

روزی ، این یکی از شوخی های خودمونی ما خواهد بود.
اما در حال حاضر، من خیلی احساس ضعف کرده ام و شما را از رفتار بد من عصبانی کرده ام.
ببخشید عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.I intend to spend the rest of my life making up for hurting you if you’ll let me
.I’am sorry, sweetheart. I love you so

اگر اجازه می دهید بقیه عمر خود را صرف جبران صدمه هایی که به شما زدم کنم.
متاسفم عزیزم خیلی دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.Forgive me for being so rude
.Sorry for the pain I’ve caused to you
.If you can, forgive me

منو ببخش که خیلی بی ادبم
متاسفم برای دردی که به شما وارد کردم
اگر می توانید ، مرا ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

!Forgive me, my love, for writing to you, but I repeat again and again that I love you and miss you

عشقم مرا ببخش که برایت نامه نوشتم اما بارها و بارها تکرار می کنم که دوستت دارم و دلتنگت هستم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.My heart is heavy; I am silently looking out of the empty window now
!Excuse me for the stupid words and actions, please do not be mad at me

قلبم سنگین است؛ الان بی صدا از پنجره خالی نگاه می کنم.
ببخشید برای کلمات و اقدامات احمقانه ، لطفا از من عصبانی نباشید!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

.A quarrel makes people think about their feelings
.It makes them understand how hard life is without their beloved ones
.I feel so sad without you
.I wish I never quarrel with you, my love

یک نزاع باعث می شود تا افراد درباره احساسات خود فکر کنند.
به آنها می فهماند که زندگی بدون عزیزانشان چقدر سخت است.
بدون تو خیلی ناراحتم کاش هیچ وقت باهات دعوا نکنم عشقم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.The heart does not want to believe that you are far away from me now
.My pain cannot be measured
!I hope you will forgive me

قلب نمی خواهد باور کند که تو الان از من دور هستی.
درد من قابل اندازه گیری نیست.
امیدوارم منو ببخشی

متن عاشقانه لاتين

.I am ashamed of myself for behaving so badly
.Please forgive me, and help me become a better person

من از خودم خجالت می کشم که خیلی بد رفتار کردم.
لطفاً مرا ببخشید و به من کمک کنید تا شخص بهتری شوم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

.You are my destiny, but I have disrespected you with my behavior
.Please find it in your heart to forgive me

شما سرنوشت من هستید، اما من با رفتار خود به شما بی احترامی کرده ام.
لطفاً آن را در قلب خود پیدا کنید تا مرا ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.I still marvel at my good fortune for having a beautiful and loving wife
.But I’ve hurt you, and I’m very sorry for that

من هنوز از خوش شانسی ام برای داشتن یک همسر زیبا و دوست داشتنی تعجب می کنم.
اما من به شما صدمه ای زده ام و از این بابت بسیار متاسفم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I’m a proud man but not too proud that I would risk losing my lovely wife over some disagreements
.I am sorry, my love
.Let’s find a way to work this out, please

من مرد مغروری هستم اما خیلی افتخار نمی کنم که بخاطر اختلاف نظرها همسر دوست داشتنی خود را از دست بدهم. متاسفم عشقم. بیایید راهی برای حل این مسئله پیدا کنیم ، لطفا.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.I lied to you because I am a weak man. It won’t happen again
.Please forgive me

من به تو دروغ گفتم زیرا من مرد ضعیفی هستم.
دیگر این اتفاق نخواهد افتاد لطفا من را ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.You are my sunshine
.When you’re angry, I have endless cloudy days
I’m sorry

تو آفتاب من هستی وقتی عصبانی هستی ، روزهای ابری بی پایان دارم. متاسفم.

متن عاشقانه لاتين

.I’m sorry for making you upset
.Please give me a chance to explain and make up for it

متاسفم که ناراحت شدم لطفا فرصتی برای توضیح و جبران آن به من بدهید.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

.Thank you for being my wife and for being my guide
.You have been most patient with me, and I have erred again
.Please forgive me

از اینکه همسرم هستی و راهنمای من هستی متشکرم.
شما با من بیشتر صبور بوده اید ، و من دوباره اشتباه کردم.
لطفا من را ببخشید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.You are a wonderful wife with a big heart
.I am nothing without you
.Please forgive my boorishness last night, and let me learn to be more like you

شما یک همسر فوق العاده با قلب بزرگ هستید.
من بدون تو هیچم.
لطفا دیوانه وار خود را ببخشید و بگذارید یاد بگیرم بیشتر شبیه شما شوم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.Someday, this will be one of our inside jokes
.But right now, I am feeling so low that I’ve made you angry with my bad behavior
.I’m sorry, darling

روزی ، این یکی از شوخی های خودمونی ما خواهد بود.
اما در حال حاضر، من خیلی احساس ضعف کرده ام و شما را از رفتار بد من عصبانی کرده ام.
ببخشید عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.I intend to spend the rest of my life making up for hurting you if you’ll let me
.I’am sorry, sweetheart. I love you so

اگر اجازه می دهید بقیه عمر خود را صرف جبران صدمه هایی که به شما زدم کنم.
متاسفم عزیزم خیلی دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Give her two red roses, each with a note

The first note says For the woman I love and the second, For my best friend

به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار.

رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The ones that you love the most are usually the ones that hurt you the most

کسی که از همه بیشتر دوستش داری معمولا کسی است که بیشترین رنج را به تو نحمیل می کند

متن عاشقانه انگلیسی بلند

One word frees us of all the weight and pain in life. That word is Love

کلمه ای ما را از تمام سختی ها ورنج ها رها می کند. آن کلمه عشق است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When you are in Love you can’t fall asleep because reality is better than your dreams

وقتی شما عاشق هستید ترجیح می دهید نخوابید چرا که واقعیت شیرین تر از رویا و خوابتان هست

متن عاشقانه انگلیسی بلند

True love begins when nothing is looked for in return

عشق حقیقی زمانی است که هیچ انتظار متقابلی از طرف مقابلت نداری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

If you love me only in my dreams, let me be asleep forever

اگر تنها در خواب و رویاهایم دوستم داری، می خواهم برای همیشه در خواب باشم

متن عاشقانه لاتین

Lucky is the man who is the first love of a woman
but luckier is the woman who is the last love of a man

مردی خوش شانس است که عشق اول زنی باشد

اما خوش شانس تر زنی است که عشق اول مردی باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Maybe God put a few bad people in your life
so when the right one came along you’d be thankful

شاید خداوند افراد ناشایستی را در مسیر زندگی ات قرار داده باشد اما وقتی فرد ایده آل را پیدا کردی شکرگذار خواهی شد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Love is like heaven, but it can hurt like hell

عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

It takes a minute to have a crush on someone
an hour to like someone, and an day to love someone
but it takes a lifetime to forget someone

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی

ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی

و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی

اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Never say goodbye when you still want to try

Never give up when you still feel you can take it

Never say you don’t love a person when you can’t let go

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی

هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری

هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

متن عاشقانه لاتین

I love you without knowing how, why, or even from where

دوستت دارم بدون آنکه بدونم چگونه، چرا، یا حتی از کجا

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it

عشق انسانها را درمان می کند. چه کسانی که عاشق هستند چه آنانی که معشوق

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever

بعضی عشقها مدت مدیدی طول می کشد. عشق واقعی برای همیشه طول می کشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

If I could reach up and hold a star for every time you’ve made me smile, the entire evening sky would be in the palm of my hand

اگر بتوانم به آسمانها برسم برای چیدن ستاره ای هر گاه تو لبخندی بر لبانم جاری می کنی، کل ستاره های شب در دستانم خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Love is not written on paper, for paper can be erased. Nor is it etched on stone, for stone can be broken.

But it is inscribed on a heart and there it shall remain forever

عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود

بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند

عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

متن عاشقانه لاتين

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن عاشقانه لاتین

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Paradise is always where love dwells

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

The best thing about me is you

بهترین چیز درباره من تویی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

تنها تفاوت بین من و این مردم مکان تولد من است

و این تفاوت بزرگی نیست

The only difference between me and these people is my place of birth

and this is not a big difference

Howard Baskerville

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

دستت را برای یک دقیقه روی بخاری بگذار این یک دقیقه برای تو مثل یک ساعت می گذرد

با یک دختر خوشگل یک ساعت هم نشین باش این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه می گذرد

و این همان قانون نسبیت است

Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour

Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute

That’s Relativity

Albert Einstein

متن عاشقانه لاتین

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

چیزهایی وجود دارند که آنقدر جدی هستند که فقط می توان در موردشان جوک ساخت!

There are things that are so serious that you can only joke about them

Werner Heisenberg

متن عاشقانه انگلیسی بلند

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلند تر فریاد می زنیم

We lie loudest when we lie to ourselves

Eric Hoffer

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان نیستند.

It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final

Roger Babson

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

اگر کشوری توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد

چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود

If a nation expects to be ignorant and free

it expects what never was and never will be

Thomas Jefferson

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:

ترس،حرص و حماقت.

Three powers rule the world

Horro, Greed and Stupidity

Albert Einstein

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

به‌ سختی می توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک‌نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد

این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد

You can hardly find someone among Geniuses around the world that doesn’t have a kind of special religious feeling for him/herself

this religion is different from ordinary people’s religion

Albert Einstein

متن عاشقانه لاتین

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند

A clever person solves a problem
But a Wise one prevents facing it

Albert Einstein

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

Mahatma Gandhi

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد

I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone
but I believe you must take a look for the second time

Victor-Marie Hugo

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I love all the stars
in the sky
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes
Love U

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند
تو را دوست دارم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Do you believe in love at first sight
or do I have to walk by again

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟
یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

متن عاشقانه لاتین

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

A heart that loves is always young

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see

Two ears to listen. But why only one heart

Because the other was given to someone else. For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن

دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

متن عاشقانه لاتین

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime

لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Give her two red roses, each with a note

The first note says For the woman I love and the second, For my best friend

به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار.

رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The ones that you love the most are usually the ones that hurt you the most

کسی که از همه بیشتر دوستش داری معمولا کسی است که بیشترین رنج را به تو نحمیل می کند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

One word frees us of all the weight and pain in life. That word is Love

کلمه ای ما را از تمام سختی ها ورنج ها رها می کند. آن کلمه عشق است

متن عاشقانه لاتين

When you are in Love you can’t fall asleep because reality is better than your dreams

وقتی شما عاشق هستید ترجیح می دهید نخوابید چرا که واقعیت شیرین تر از رویا و خوابتان هست

متن عاشقانه انگلیسی بلند

True love begins when nothing is looked for in return

عشق حقیقی زمانی است که هیچ انتظار متقابلی از طرف مقابلت نداری

متن عاشقانه انگلیسی بلند

If you love me only in my dreams, let me be asleep forever

اگر تنها در خواب و رویاهایم دوستم داری، می خواهم برای همیشه در خواب باشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Lucky is the man who is the first love of a woman
but luckier is the woman who is the last love of a man

مردی خوش شانس است که عشق اول زنی باشد

اما خوش شانس تر زنی است که عشق اول مردی باشد

متن عاشقانه لاتین

Maybe God put a few bad people in your life
so when the right one came along you’d be thankful

شاید خداوند افراد ناشایستی را در مسیر زندگی ات قرار داده باشد اما وقتی فرد ایده آل را پیدا کردی شکرگذار خواهی شد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Love is like heaven, but it can hurt like hell

عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

It takes a minute to have a crush on someone
an hour to like someone, and an day to love someone
but it takes a lifetime to forget someone

لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی

ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی

و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی

اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Never say goodbye when you still want to try

Never give up when you still feel you can take it

Never say you don’t love a person when you can’t let go

هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی

هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری

هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

متن عاشقانه لاتين

I love you without knowing how, why, or even from where

دوستت دارم بدون آنکه بدونم چگونه، چرا، یا حتی از کجا

متن عاشقانه لاتین

Love cures people – both the ones who give it and the ones who receive it

عشق انسانها را درمان می کند. چه کسانی که عاشق هستند چه آنانی که معشوق

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Some love lasts a lifetime. True love lasts forever

بعضی عشقها مدت مدیدی طول می کشد. عشق واقعی برای همیشه طول می کشد

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

If I could reach up and hold a star for every time you’ve made me smile, the entire evening sky would be in the palm of my hand

اگر بتوانم به آسمانها برسم برای چیدن ستاره ای هر گاه تو لبخندی بر لبانم جاری می کنی، کل ستاره های شب در دستانم خواهد بود

متن عاشقانه لاتین

Love is not written on paper, for paper can be erased. Nor is it etched on stone, for stone can be broken.

But it is inscribed on a heart and there it shall remain forever

عشق بر روی کاغذ نوشته نمی شود چون از روی کاغذ ممکن است پاک شود

بر روی سنگ نقش بسته نمی شود چون سنگ ممکن است بشکند

عشق بر قلب نقش می بندد و تا ابد باقی می ماند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow

هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن عاشقانه انگلیسی بلند

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Paradise is always where love dwells

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The best thing about me is you

بهترین چیز درباره من تویی

متن عاشقانه لاتين

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تنها تفاوت بین من و این مردم مکان تولد من است

و این تفاوت بزرگی نیست

The only difference between me and these people is my place of birth

and this is not a big difference

Howard Baskerville

متن عاشقانه لاتين

دستت را برای یک دقیقه روی بخاری بگذار این یک دقیقه برای تو مثل یک ساعت می گذرد

با یک دختر خوشگل یک ساعت هم نشین باش این یک ساعت برای تو به سرعت یک دقیقه می گذرد

و این همان قانون نسبیت است

Put your hand on a hot stove for a minute, and it seems like an hour

Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute

That’s Relativity

Albert Einstein

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

در بین تمامی مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده

زیرا همه فکر می‌کنند به اندازه کافی عاقلند

It is only intelligence that is divided equally between people
because everybody thinks he/she is enough wise

René Descartes

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

چیزهایی وجود دارند که آنقدر جدی هستند که فقط می توان در موردشان جوک ساخت!

There are things that are so serious that you can only joke about them

Werner Heisenberg

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

وقتی به خودمان دروغ می گوییم آن را بلند تر فریاد می زنیم

We lie loudest when we lie to ourselves

Eric Hoffer

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عاقلانه است که در ذهن داشته باشیم که نه موفقیت و نه شکست به منزله پایان نیستند.

It is wise to keep in mind that neither success nor failure is ever final

Roger Babson

متن عاشقانه لاتین

اگر کشوری توقع داشته باشه که هم نادان باشه و هم آزاد

چیزی رو انتظار داره که نه بوده و نه هیچ وقت خواهد بود

If a nation expects to be ignorant and free

it expects what never was and never will be

Thomas Jefferson

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

سه قدرت بر جهان حکومت می‌کند:

ترس،حرص و حماقت.

Three powers rule the world

Horro, Greed and Stupidity

Albert Einstein

متن عاشقانه لاتین

به‌ سختی می توان در بین مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یک‌نوع احساس مذهبی مخصوص به‌خود نباشد

این مذهب با مذهب یک شخص عادی فرق دارد

You can hardly find someone among Geniuses around the world that doesn’t have a kind of special religious feeling for him/herself

this religion is different from ordinary people’s religion

Albert Einstein

متن عاشقانه لاتين

یک فرد باهوش یک مسئله را حل می‌کند

اما یک فرد خردمند از رودررو شدن با آن دوری می‌کند

A clever person solves a problem
But a Wise one prevents facing it

Albert Einstein

متن عاشقانه لاتين

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعداز هر زمین خوردنی برخیزی

Victory is not never to fall, It is to rise after every fall

Mahatma Gandhi

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

من نمی گویم هرگز نباید در نگاه اول عاشق شد

اما اعتقاد دارم باید برای بار دوم هم نگاه کرد

I don’t say that you must not fall in love when you first look at someone
but I believe you must take a look for the second time

Victor-Marie Hugo

متن عاشقانه لاتين

I love all the stars
in the sky
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes
Love U

تمام ستاره های اسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند
تو را دوست دارم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

My love for you is a journey, starting at forever and ending at never

عشق من برای تو یک سفر است شرو ع شده برای همیشه و هرگز پایان نمی یابد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

عشق گلی است که دو باغبان آن را می پرورانند

love is flower that is made to bloom by two gardeners

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

There is no remedy for love but to love more

هیچ چاره ای برای عشق وجود ندارد به جز دوست داشتن بیشتر

متن عاشقانه انگلیسی بلند

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Do you believe in love at first sight
or do I have to walk by again

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟
یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

A heart that loves is always young

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see

Two ears to listen. But why only one heart

Because the other was given to someone else. For us to find

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن

دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟

چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your love awakens my soul and it makes me reach for more. It’s like it is burning my heart for you. I love you.

عشق تو روحم را بیدار می کند و باعث می شود به چیزهای بیشتری برسم. مثل اینکه قلبم را برای تو می سوزاند. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

We were meant for each other

ما قسمت همدیگر بودیم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I love you more with each passing day

هر روز که می گذرد بیشتر دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Your love is all I’ll ever need

عشق تو تمام آن چیزی است که به آن احتیاج خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You are my true love

تو عشق واقعی من هستی

متن عاشقانه لاتين

I will love you forever

تو را برای همیشه دوست خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are my best friend

تو بهترین دوست من هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Be true to me & I’ll do the same

با من صادق باش و من هم همین کار را خواهم کرد

متن عاشقانه لاتين

Be mine

برای من باش

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

If I could hold you close again, I’d never let you go

اگر می توانستم دوباره تو را در آغوش بگیرم، هرگز رهایت نمی کردم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Every time I pray, I pray for us to be together forever. It’s my wish I make every day.

هر وقت دعا می کنم، از خدا می خواهم تا همیشه با هم باشیم. این آرزوی هر روز من است.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Each time I look at you, I find myself smiling. Just because you are perfect the way you are. Love you, dear.

هر وقت به تو نگاه می کنم خودم را در حال لبخند زدن میبینم. فقط به این دلیل که تو همانطور که بنظر می رسی بی نقص هستی. دوستت دارم عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I can give up everything but I can’t give you up, no matter what happens tomorrow I would always be there by your side.

من می توانم همه چیز را رها کنم اما نمی توانم از تو دست بردارم، مهم نیست که فردا چه اتفاقی می افتد ، من همیشه کنار تو خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I have just found out that my life is incomplete without you,” I would rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could”

تازه فهمیدم که زندگی من بدون تو ناقص است.” ترجیح می دهم یک لحظه در آغوش تو باشم تا اینکه یک عمر فکر کنم که هرگز نمی توانم تو را داشته باشم”.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You re my beautiful dreams come true, my nights has become a sunny dawn because of you, I cherish every moment that we spent together, it is going to be you and I forever.

تو رویا زیبای به حقیقت پیوسته من هستی ، شب های من به خاطر تو به طلوع آفتابی تبدیل شده اند، من قدر هر لحظه را که با هم گذرانده ایم را می دانم ، این علاقه تو و من همیشگی خواهد شد.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I cherished one moment in life, the first day that I found you, and every other minute that I spent with you, you are the beauty of my eyes, every part of me feels joy when I’m with you, I love you so much.

من یک لحظه از زندگی را عزیز میشمرم، اولین روزی که تو را پیدا کردم و هر دقیقه ای که با تو سپری کردم، تو زیبایی چشم من هستی، همه وجود من وقتی که با تو هستم احساس خوشحالی می کند، خیلی دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

What troubles my heart seems to vanished the very first day that I set my eyes on you. I cannot count how many times I dreamt of you every night before the daybreak.

به نظر می رسد ازهمان روز اولی که چشمم به تو افتاد قلبم ناپدید شد. نمی توانم بشمرم که هر شب تا قبل از طلوع خورشید چند بار خواب تو را می بینم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Dearest, you can always count on me when you need a shoulder to lean on, you would always be cool in my heart because I love you so much, nothing can make me stop caring for you, I love you with the last drop of my blood.

عزیزترینم ، هر وقتی که به شانه ای برای تکیه دادن نیاز داشتی می توانی روی من حساب کنی ، همیشه در قلب من دوست داشتنی خواهی بود چون من تو را خیلی دوست دارم ، هیچ چیز نمی تواند از دوست داشتن تو منصرف کند ، من تو را با آخرین قطره خونم دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

At sunrise I tried to find the reasons why I love you so much, all through the day you love keep getting stronger in my heart, at sunset I’m yet to find any reason why I love you, then I concluded, that I love you without a reason, I will be your special love forever.

موقع طلوع آفتاب سعی کردم دلیل اینکه چرا را خیلی دوستت دارم را پیدا کنم ، در تمام طول روز که عشق تو در در قلب من قویتر شد ، هنگام غروب آفتاب هنوز دلیلی برای دوست داشتنت پیدا نکردم ، پس نتیجه گرفتم که تو را بی هیچ دلیلی دوست دارم، برای همیشه عشق خاص تو خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

The first time I set my eyes on you I know I have found an eternally sweet love, it was love at first sight when I first saw you, and ever since then your love has continued to blossom in my heart, I love you so much.

اولین باری که نگاهم به تو افتاد می دانستم که یک عشق ابدی شیرین پیدا کرده ام، وقتی برای اولین بار تو را دیدم این عشق در نگاه اول بود ، و از آن زمان به بعد عشق تو همچنان در قلب من شکوفا می شود. خیلی دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Dearest sweetheart, my nights are made beautiful because I have an angel like you beside me and my mornings are made wonderful because I wake up finding your beautiful smile every day. I rise by the day with the hope of your love still kindled in my heart. Your love had deeply touched my heart in a beautiful way, thank you for loving me this marvelous way.

عزیزترینم ، شبهای من زیبا شده اند چرا که من فرشته ای مثل تو در کنارم دارم و صبحهایم فوق العاده شده اند، زیرا من هر روز با دیدن لبخند زیبای تو از خواب بیدار می شوم. هر روز به امید عشق تو که در قلبم روشن شده است از خواب بیدار می شوم. عشق تو قلبم را عمیقا به شکلی زیبا لمس کرده است، ممنونم که مرا این چنین شگفت انگیز دوست می داری.

متن عاشقانه لاتین

Regardless of

What events

Occur in our lives

I will make

Sure that our

Relationship flourishes

As I will always

Love and respect you

هر چه در زندگی‌مان پیش آید

عشق‌مان را

شکوفا خواهم کرد

و تا ابد

به تو احترام خواهم گذاشت

و عشق خواهم ورزید

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر دقیقه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

فکر به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار تو خواهم بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I run from early in the morning

Till late in the evening

I got crazy ladies

You don’t even know

And I need someone to hide me

From the fool who lives inside me

I need someplace warm to go

Shel Silverstein

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم

معشوقه‌هایی دارم

که تو آنها را نمی‌شناسی

به کسی نیاز دارم که پنهانم کند

از دست احمقی که دردرونم است.

نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

شل سیلوراستاین

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

قیصر امین پور

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I’ve found a new love and a new place to dwell

Where teardrops ain’t soakin’ the floor.

یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام

جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

Shel Silverstein

متن عاشقانه لاتین

There are 2 things in life that are very painful:

one is when your love loves you and doesn’t tell you

AND second when your love doesn’t love you and tells you

دوتا چیز خیلی درد داره:

وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه…

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!

 مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.

 دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.

27. اگر می توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

متن عاشقانه لاتین

My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند

متن عاشقانه لاتین

One text from you changes my whole mood.

 فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You have this incredible way of making my heart happy.

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Your love awakens my soul and it makes me reach for more. It’s like it is burning my heart for you. I love you.

عشق تو روحم را بیدار می کند و باعث می شود به چیزهای بیشتری برسم. مثل اینکه قلبم را برای تو می سوزاند. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

We were meant for each other

ما قسمت همدیگر بودیم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I love you more with each passing day

هر روز که می گذرد بیشتر دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Your love is all I’ll ever need

عشق تو تمام آن چیزی است که به آن احتیاج خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are my true love

تو عشق واقعی من هستی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I will love you forever

تو را برای همیشه دوست خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are my best friend

تو بهترین دوست من هستی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Be true to me & I’ll do the same

با من صادق باش و من هم همین کار را خواهم کرد

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Be mine

برای من باش

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If I could hold you close again, I’d never let you go

اگر می توانستم دوباره تو را در آغوش بگیرم، هرگز رهایت نمی کردم

متن عاشقانه لاتين

Every time I pray, I pray for us to be together forever. It’s my wish I make every day.

هر وقت دعا می کنم، از خدا می خواهم تا همیشه با هم باشیم. این آرزوی هر روز من است.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Each time I look at you, I find myself smiling. Just because you are perfect the way you are. Love you, dear.

هر وقت به تو نگاه می کنم خودم را در حال لبخند زدن میبینم. فقط به این دلیل که تو همانطور که بنظر می رسی بی نقص هستی. دوستت دارم عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I can give up everything but I can’t give you up, no matter what happens tomorrow I would always be there by your side.

من می توانم همه چیز را رها کنم اما نمی توانم از تو دست بردارم، مهم نیست که فردا چه اتفاقی می افتد ، من همیشه کنار تو خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I have just found out that my life is incomplete without you,” I would rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could”

تازه فهمیدم که زندگی من بدون تو ناقص است.” ترجیح می دهم یک لحظه در آغوش تو باشم تا اینکه یک عمر فکر کنم که هرگز نمی توانم تو را داشته باشم”.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You re my beautiful dreams come true, my nights has become a sunny dawn because of you, I cherish every moment that we spent together, it is going to be you and I forever.

تو رویا زیبای به حقیقت پیوسته من هستی ، شب های من به خاطر تو به طلوع آفتابی تبدیل شده اند، من قدر هر لحظه را که با هم گذرانده ایم را می دانم ، این علاقه تو و من همیشگی خواهد شد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I cherished one moment in life, the first day that I found you, and every other minute that I spent with you, you are the beauty of my eyes, every part of me feels joy when I’m with you, I love you so much.

من یک لحظه از زندگی را عزیز میشمرم، اولین روزی که تو را پیدا کردم و هر دقیقه ای که با تو سپری کردم، تو زیبایی چشم من هستی، همه وجود من وقتی که با تو هستم احساس خوشحالی می کند، خیلی دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

What troubles my heart seems to vanished the very first day that I set my eyes on you. I cannot count how many times I dreamt of you every night before the daybreak.

به نظر می رسد ازهمان روز اولی که چشمم به تو افتاد قلبم ناپدید شد. نمی توانم بشمرم که هر شب تا قبل از طلوع خورشید چند بار خواب تو را می بینم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Dearest, you can always count on me when you need a shoulder to lean on, you would always be cool in my heart because I love you so much, nothing can make me stop caring for you, I love you with the last drop of my blood.

عزیزترینم ، هر وقتی که به شانه ای برای تکیه دادن نیاز داشتی می توانی روی من حساب کنی ، همیشه در قلب من دوست داشتنی خواهی بود چون من تو را خیلی دوست دارم ، هیچ چیز نمی تواند از دوست داشتن تو منصرف کند ، من تو را با آخرین قطره خونم دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

At sunrise I tried to find the reasons why I love you so much, all through the day you love keep getting stronger in my heart, at sunset I’m yet to find any reason why I love you, then I concluded, that I love you without a reason, I will be your special love forever.

موقع طلوع آفتاب سعی کردم دلیل اینکه چرا را خیلی دوستت دارم را پیدا کنم ، در تمام طول روز که عشق تو در در قلب من قویتر شد ، هنگام غروب آفتاب هنوز دلیلی برای دوست داشتنت پیدا نکردم ، پس نتیجه گرفتم که تو را بی هیچ دلیلی دوست دارم، برای همیشه عشق خاص تو خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

The first time I set my eyes on you I know I have found an eternally sweet love, it was love at first sight when I first saw you, and ever since then your love has continued to blossom in my heart, I love you so much.

اولین باری که نگاهم به تو افتاد می دانستم که یک عشق ابدی شیرین پیدا کرده ام، وقتی برای اولین بار تو را دیدم این عشق در نگاه اول بود ، و از آن زمان به بعد عشق تو همچنان در قلب من شکوفا می شود. خیلی دوستت دارم.

متن عاشقانه لاتین

Dearest sweetheart, my nights are made beautiful because I have an angel like you beside me and my mornings are made wonderful because I wake up finding your beautiful smile every day. I rise by the day with the hope of your love still kindled in my heart. Your love had deeply touched my heart in a beautiful way, thank you for loving me this marvelous way.

عزیزترینم ، شبهای من زیبا شده اند چرا که من فرشته ای مثل تو در کنارم دارم و صبحهایم فوق العاده شده اند، زیرا من هر روز با دیدن لبخند زیبای تو از خواب بیدار می شوم. هر روز به امید عشق تو که در قلبم روشن شده است از خواب بیدار می شوم. عشق تو قلبم را عمیقا به شکلی زیبا لمس کرده است، ممنونم که مرا این چنین شگفت انگیز دوست می داری.

متن عاشقانه لاتين

Regardless of

What events

Occur in our lives

I will make

Sure that our

Relationship flourishes

As I will always

Love and respect you

هر چه در زندگی‌مان پیش آید

عشق‌مان را

شکوفا خواهم کرد

و تا ابد

به تو احترام خواهم گذاشت

و عشق خواهم ورزید

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Each minute seems like an hour

Each hour seems like a day

What makes this time bearable

Are my thoughts of you and

Be with you soon

هر دقیقه یک ساعت

و هر ساعت یک روز طول می‌کشد

آنچه مرا در گذراندن این دوران یاری می‌کند

فکر به توست

و دانستن این که

به زودی در کنار تو خواهم بود

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I run from early in the morning

Till late in the evening

I got crazy ladies

You don’t even know

And I need someone to hide me

From the fool who lives inside me

I need someplace warm to go

Shel Silverstein

از صبح زود تا پایان شب می‌دوم

معشوقه‌هایی دارم

که تو آنها را نمی‌شناسی

به کسی نیاز دارم که پنهانم کند

از دست احمقی که دردرونم است.

نیاز دارم به جایی گرم و امن بروم.

شل سیلوراستاین

متن عاشقانه انگلیسی بلند

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

قیصر امین پور

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I’ve found a new love and a new place to dwell

Where teardrops ain’t soakin’ the floor.

یک معشوقه تازه و یک جای تازه پیدا کرده‌ام

جایی که قطره‌های اشک زمین را خیس نمی‌کند

Shel Silverstein

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

There are 2 things in life that are very painful:

one is when your love loves you and doesn’t tell you

AND second when your love doesn’t love you and tells you

دوتا چیز خیلی درد داره:

وقتی عشقت دوسِت داره و بهت نمیگه و وقتی دوسِت نداره و بهت میگه…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!

 مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!

متن عاشقانه لاتين

I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.

 دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.

27. اگر می توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

One text from you changes my whole mood.

 فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You have this incredible way of making my heart happy.

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Sweet dreams, my love. I want you to know that i think of you day and night, and I wish you the best . I love you
خوب بخوابی عزیزم. می‌خوام اینو بدونی که من هر روز و شب به تو فکر می‌کنم و بهترین هارو برات آرزو می‌کنم. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I want someone who says I love you every night and prove it every day
یه نفرو می‌خوام که هر شب بهم بگه: دوستت دارم؛ و هر روز اینو بهم ثابت کنه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Wishing you sweet dreams and sending you a kiss… I love you so much
امیدوارم خوابای خوب ببینی و می‌بوسمت… خیلی دوستت دارم…

متن عاشقانه لاتين

I wish we could be together right now
کاش الان می‌تونستیم پیش هم باشیم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

full moon wishes whatever you wish for i wish for you too… and pray that your hopes, dreams and wishes come true. Good night
ماه کامله، هر چی که می‌خوای آرزو کن. منم آرزو می‌کنم شاد باشی و آرزوهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Dream sweetly, Sleep peacefully, Wake happily
خوابای خوب ببینی.. آروم بخوابی و شاد از خواب بیدار شی!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Sweet dreams… with me in them
خوابای خوب ببینی… البته منم توش باشم:)

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I need vitamin U
به ویتامین “تُ” نیاز دارم!!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I miss you the most at night. When everything is quiet and the silence reminds me that I’m not sleeping next to you
شب‌ها واقعا دلتنگت می‌شم، زمانی که همه جا آرومه و این سکوت بهم یادآوری می‌کنه که کنارم نیستی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Come to my dreams if you can, tonight, I will kiss you there
اگه میتونی امشب به خوابم بیا، من تو رو در خواب خواهم بوسید…

متن عاشقانه لاتین

I’m in my bed, You’re in your bed. One of us is in the wrong place
من توی تخت خودمم، تو هم توی تخت خودتی، یکی از ما سر جاش نیست…

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

As long as they are about me and you, I wish that all your dreams come true. Good night
همون طور که همه رویاهات در مورد کنار هم بودنمون هست، آرزو می‌کنم که رویاهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

there’s just no other way to say it. I just need you here with me. I miss you. plain and simple
هیچ راه دیگه‌ای برای گفتنش وجود نداره. دلم می‌خواد الان اینجا باشی. دلتنگتم… صاف و ساده!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Sending you good night wishes that are heartfelt and full of love

برایت آرزوی شب خوش می فرستم که از صمیم قلب و سرشار از عشق است.

متن عاشقانه لاتين

You are the queen of my heart
and every pulse that beats within me beats only for you
Even in the dark of the night
your radiance outshines the stars

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند.
حتی در تاریک شب هم
درخشش تو از تلالو ستاره ها را از بین می برد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Although, in sleep
we are apart
you will be with me in my dreams

گرچه در خواب از هم جدا هستیم اما تو با منی در رویاهایم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Sweet dreams, my love. I want you to know that i think of you day and night, and I wish you the best . I love you
خوب بخوابی عزیزم. می‌خوام اینو بدونی که من هر روز و شب به تو فکر می‌کنم و بهترین هارو برات آرزو می‌کنم. دوستت دارم.

متن عاشقانه لاتین

I want someone who says I love you every night and prove it every day
یه نفرو می‌خوام که هر شب بهم بگه: دوستت دارم؛ و هر روز اینو بهم ثابت کنه.

متن عاشقانه لاتین

Wishing you sweet dreams and sending you a kiss… I love you so much
امیدوارم خوابای خوب ببینی و می‌بوسمت… خیلی دوستت دارم…

متن عاشقانه لاتين

I wish we could be together right now
کاش الان می‌تونستیم پیش هم باشیم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

full moon wishes whatever you wish for i wish for you too… and pray that your hopes, dreams and wishes come true. Good night
ماه کامله، هر چی که می‌خوای آرزو کن. منم آرزو می‌کنم شاد باشی و آرزوهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Dream sweetly, Sleep peacefully, Wake happily
خوابای خوب ببینی.. آروم بخوابی و شاد از خواب بیدار شی!

متن عاشقانه لاتین

Sweet dreams… with me in them
خوابای خوب ببینی… البته منم توش باشم:)

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I need vitamin U
به ویتامین “تُ” نیاز دارم!!

متن عاشقانه لاتین

I miss you the most at night. When everything is quiet and the silence reminds me that I’m not sleeping next to you
شب‌ها واقعا دلتنگت می‌شم، زمانی که همه جا آرومه و این سکوت بهم یادآوری می‌کنه که کنارم نیستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Come to my dreams if you can, tonight, I will kiss you there
اگه میتونی امشب به خوابم بیا، من تو رو در خواب خواهم بوسید…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I’m in my bed, You’re in your bed. One of us is in the wrong place
من توی تخت خودمم، تو هم توی تخت خودتی، یکی از ما سر جاش نیست…

متن عاشقانه انگلیسی بلند

As long as they are about me and you, I wish that all your dreams come true. Good night
همون طور که همه رویاهات در مورد کنار هم بودنمون هست، آرزو می‌کنم که رویاهات به واقعیت بپیوندند. شب بخیر

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

there’s just no other way to say it. I just need you here with me. I miss you. plain and simple
هیچ راه دیگه‌ای برای گفتنش وجود نداره. دلم می‌خواد الان اینجا باشی. دلتنگتم… صاف و ساده!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Sending you good night wishes that are heartfelt and full of love

برایت آرزوی شب خوش می فرستم که از صمیم قلب و سرشار از عشق است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You are the queen of my heart
and every pulse that beats within me beats only for you
Even in the dark of the night
your radiance outshines the stars

تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند.
حتی در تاریک شب هم
درخشش تو از تلالو ستاره ها را از بین می برد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Although, in sleep
we are apart
you will be with me in my dreams

گرچه در خواب از هم جدا هستیم اما تو با منی در رویاهایم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

اگر تنها عشقت تمام آن چیزی بود که در زندگی ام به من می دادند
تا آخرین لحظه ام کافی بود♥•

متن عاشقانه لاتين

در خواب هایم هر شب رویای تو رو می بینم …
خدا رو چه دیدی شاید روزی همه رویاهام به حقیقت پیوستند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

فکر کردن به تو چه گواراست و من هر روز جرعه جرعه آن را سر می کشم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

از شوق داشتن تو‌
می خواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن عاشقانه لاتین

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

متن عاشقانه لاتین

تو خورشید روز و نسیم خنک هوا و موج اقیانوس هایم و ضربان قلبم هستی … دنیایم در مدار تو می چرخد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دوست داشتنت بهترین شیوه زندگی کردن منه
من هر لحظه دوباره عاشقت می شم

متن عاشقانه لاتين

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

سایه‌ ام عاشق سایه‌ ات شده
می‌ خواستم ببینم آیا می‌ توانیم همسایه شویم؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه کوتاه برای بیو

تا ابد در قلبم می مانی حتی اگر دستانت رو نداشته باشم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو مال منی و من مال تو … و این عاشقانه ترین حقیقت دنیاست

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم👫

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

کاش می شد با هم فرار کنیم
به جایی که فقط من باشم و تو دلبر …

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دنیای عشق تنها دنیاییه که زمان توش هیچ معنایی نداره

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه کوتاه و جذاب برای عشقم

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو روح من رو لمس کردی و قلبم رو گرم … دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن عاشقانه انگلیسی بلند

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عشق نیرویی بی نهایته که نه طول داره، نه عمق نه وزن!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه کوتاه برای استوری

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا؟

متن عاشقانه لاتین

گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو..

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن عاشقانه لاتین

هَرثانیهُ هَرلَحظَمي

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

جهان که فاصله ای نیست!
تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

اگر تنها عشقت تمام آن چیزی بود که در زندگی ام به من می دادند
تا آخرین لحظه ام کافی بود♥•

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

در خواب هایم هر شب رویای تو رو می بینم …
خدا رو چه دیدی شاید روزی همه رویاهام به حقیقت پیوستند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

فکر کردن به تو چه گواراست و من هر روز جرعه جرعه آن را سر می کشم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

از شوق داشتن تو‌
می خواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن عاشقانه لاتين

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تو خورشید روز و نسیم خنک هوا و موج اقیانوس هایم و ضربان قلبم هستی … دنیایم در مدار تو می چرخد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

دوست داشتنت بهترین شیوه زندگی کردن منه
من هر لحظه دوباره عاشقت می شم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

سایه‌ ام عاشق سایه‌ ات شده
می‌ خواستم ببینم آیا می‌ توانیم همسایه شویم؟

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

متن عاشقانه کوتاه برای بیو

تا ابد در قلبم می مانی حتی اگر دستانت رو نداشته باشم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

تو مال منی و من مال تو … و این عاشقانه ترین حقیقت دنیاست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمت
و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم👫

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

کاش می شد با هم فرار کنیم
به جایی که فقط من باشم و تو دلبر …

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

دنیای عشق تنها دنیاییه که زمان توش هیچ معنایی نداره

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

متن عاشقانه کوتاه و جذاب برای عشقم

چِه “دِلبـᰔـرانهِ”
دَر “قَلبـــم” حُکمرانی میکُنی عِشق جان

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تو روح من رو لمس کردی و قلبم رو گرم … دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

تا⟅ بی‌نَهــ∞ــٰایَت‌ ⟆
می‌خواهَمَت‌،آرامِشِ‌‌قَلبِ‌بی‌قَرارَم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

عشق نیرویی بی نهایته که نه طول داره، نه عمق نه وزن!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

هر روز اولین و آخرین چیزی که به فکرم میای تــــــــــــــــــــویی …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

متن عاشقانه کوتاه برای استوری

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …
آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا؟

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو..

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

تُوهَمانۍڪِہ‌بِہ‌قَصࢪدِلِ‌مَن‌سُلطانۍ
حاڪِمِ‌قَلبِ‌مَنۍ،‌خوب‌خُودِت‌میدانۍ

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

هَرثانیهُ هَرلَحظَمي

متن عاشقانه لاتين

جهان که فاصله ای نیست!
تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی زیبا

Every love story is unique in its ways, but ours is the one I love the most
هر داستان عاشقانه ای به سبک خودش منحصر به فرد است اما داستان ما اونیه که از همه بیشتر عاشقشم💕♾

متن عاشقانه لاتين

The moment I wake up, thoughts of you sweep my mind
لحظه ای که از خواب بیدار میشم فکر تو همه ذهنم رو غرق می کنه

متن عاشقانه لاتين

I don’t mind waiting as long as I can finally be with you
برام مهم نیست تا هر وقت که بتونم با تو باشم صبر می کنم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃𝓉
‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

متن عاشقانه لاتین

I am vitamin ‘U’ deficient
من کمبود ویتامین “یو” دارم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا و شکسته

𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
‌‌𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎
‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙
هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

𝓛𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝔂 𝓘’𝓶 𝔀𝓻𝓸𝓷𝓰
𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾
﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡

متن عاشقانه لاتين

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℴ𝓊𝓃𝒹 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊’𝓇 ℋℯ𝒶𝓇𝓉
𝒾𝓈 𝓂𝓎 ℱ𝒶𝓋ℴ𝓇𝒾𝓇𝓉ℯ 𝒮ℴ𝓃ℊ•
صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕
❤𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆. 🖇
تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی💍

متن عاشقانه لاتين

●━─ᵁ ᴬᴿᴱ ᴹᵞ ᴼᴺᴸᵞ ᵂᴵˢᴴ ─── ⇆.
تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝘆 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁°𝒏𝒆𝒆𝒅
‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

If I could dedicate every sappy love song in the world to you, I would
اگه می تونستم همه آهنگ های عاشقانه دنیا رو به تو تقدیم کنم این کارو می کردم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When I see you, electricity and fire course through my veins
وقتی تو رو می بینم برق و آتش توی رگ هام جریان پیدا می کنه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I don’t mind doing foolish and crazy things as long as I can do it with you
برام مهم نیست کارهای احمقانه و دیوونگی کنم تا زمانی که اونا رو با تو انجام بدم!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

With just a smile, you’ve changed the course of my life
تنها با یک لبخند مسیر زندگی ام را عوض کردی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You are a book that I could never put down and stop reading
تو همون کتابی هستی که هیچ وقت نتونستم بزارمش کنار و از خوندنش دست بکشم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

It’s not the pretty face or the gorgeous body; it’s the heart and soul that hooked me
این چهره زیبا یا اندام قشنگت نبود که  روبه خودش جذب کرد بلکه قلب و روحت این کارو کرد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Please help me! I’m falling and drowning in your love
لطفا کمکم کن! من توی عشق تو افتادم و غرق شدم♥️

متن عاشقانه لاتين

If loving you too much is fatal, I don’t mind losing my life over it
اگه دوست داشتن بیش از حد تو کشنده باشه، برام مهم نیست زندگیم رو براش بدم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Thank you for gracing my life with the magic of ‘you
ازت ممنونم که زندگی منو با جادوی “تو” زیبا کردی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

I’d cross a fiery ocean and walk through fire for someone like you
برای کسی همچون تو از اقیانوسی از آتش عبور می کنم و از میان آتش رد می شوم

متن عاشقانه لاتین

I want endless days with you
روزهای بی پایان با تو بودن می خواهم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I am a busy person, but I will find time to be with you when it comes to you
من آدم پر مشغله ای ام اما وقتی پای تو وسط باشه همیشه زمانی برای با تو بودن خالی می کنم

متن عاشقانه لاتين

You are the best part of my day
تو بهترین بخش روز منی

متن عاشقانه لاتین

➖⃟♥️•• ᎩᎧᏬ ᏗᏒᏋ ᎷᎩ ᏕᏖᏒᎧᏁᎶᏋᏕᏖ ᎮᎧᎥᏁ
تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS
با “تــو” بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی

متن عاشقانه لاتین

𝒴ℴ𝓊 𝒜𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ 𝒮𝒽ℯℯ𝓇 𝒫ℯ𝒶𝒸ℯ
𝒪𝒻 ℳ𝓎 𝒲ℴ𝓇𝓁𝒹..
“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

𝑀𝑦 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐼𝑠 𝑇𝘩𝑒 𝑆𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑂𝑓 𝑈𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠
زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I am not the kind of person who gets attached to anyone. When it comes to you, though, a single minute apart from you kills me
آدمی نیستم که به کسی وابسته بشم اما وقتی پای تو وسط باشه یه دقیقه فاصله از تو هم می تونه منو بکشه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

– 𝓁ℯ𝓉’𝓈 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒶𝒷𝒪𝓊𝓉 𝓂𝒪𝓇ℯ 𝒷ℯ𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝓉𝒽𝒾𝓃ℊ𝓈.
+ 𝓁𝒾𝓀ℯ 𝓌𝒽𝒶𝓉 ?
– 𝓎ℴ𝓊𝓇 ℯ𝓎ℯ𝓈•♥•
– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه انگلیسی زیبا

Every love story is unique in its ways, but ours is the one I love the most
هر داستان عاشقانه ای به سبک خودش منحصر به فرد است اما داستان ما اونیه که از همه بیشتر عاشقشم💕♾

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

The moment I wake up, thoughts of you sweep my mind
لحظه ای که از خواب بیدار میشم فکر تو همه ذهنم رو غرق می کنه

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I don’t mind waiting as long as I can finally be with you
برام مهم نیست تا هر وقت که بتونم با تو باشم صبر می کنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃𝓉
‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I am vitamin ‘U’ deficient
من کمبود ویتامین “یو” دارم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا و شکسته

𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
‌‌𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎
‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙
هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

𝓛𝓮𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓪𝔂 𝓘’𝓶 𝔀𝓻𝓸𝓷𝓰
𝓑𝓾𝓽 𝓘 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾
﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℴ𝓊𝓃𝒹 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊’𝓇 ℋℯ𝒶𝓇𝓉
𝒾𝓈 𝓂𝓎 ℱ𝒶𝓋ℴ𝓇𝒾𝓇𝓉ℯ 𝒮ℴ𝓃ℊ•
صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑵𝒐𝒕 𝑨 𝑷𝒂𝒓𝒕 𝑶𝒇 𝑴𝒚 𝑯𝒆𝒂𝒓𝒕
❤𝒀𝒐𝒖 𝑨𝒓𝒆 𝑨𝒍𝒍 𝑶𝒇 𝑴𝒆. 🖇
تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی💍

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

●━─ᵁ ᴬᴿᴱ ᴹᵞ ᴼᴺᴸᵞ ᵂᴵˢᴴ ─── ⇆.
تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

𝗬𝗼𝘂 𝗮𝗿𝗲 𝗺𝘆 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁𝗲𝘀𝘁°𝒏𝒆𝒆𝒅
‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍

متن عاشقانه انگلیسی بلند

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

If I could dedicate every sappy love song in the world to you, I would
اگه می تونستم همه آهنگ های عاشقانه دنیا رو به تو تقدیم کنم این کارو می کردم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When I see you, electricity and fire course through my veins
وقتی تو رو می بینم برق و آتش توی رگ هام جریان پیدا می کنه

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I don’t mind doing foolish and crazy things as long as I can do it with you
برام مهم نیست کارهای احمقانه و دیوونگی کنم تا زمانی که اونا رو با تو انجام بدم!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

With just a smile, you’ve changed the course of my life
تنها با یک لبخند مسیر زندگی ام را عوض کردی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are a book that I could never put down and stop reading
تو همون کتابی هستی که هیچ وقت نتونستم بزارمش کنار و از خوندنش دست بکشم

متن عاشقانه لاتين

It’s not the pretty face or the gorgeous body; it’s the heart and soul that hooked me
این چهره زیبا یا اندام قشنگت نبود که  روبه خودش جذب کرد بلکه قلب و روحت این کارو کرد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Please help me! I’m falling and drowning in your love
لطفا کمکم کن! من توی عشق تو افتادم و غرق شدم♥️

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

If loving you too much is fatal, I don’t mind losing my life over it
اگه دوست داشتن بیش از حد تو کشنده باشه، برام مهم نیست زندگیم رو براش بدم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Thank you for gracing my life with the magic of ‘you
ازت ممنونم که زندگی منو با جادوی “تو” زیبا کردی

متن عاشقانه لاتین

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه برای بیو

I’d cross a fiery ocean and walk through fire for someone like you
برای کسی همچون تو از اقیانوسی از آتش عبور می کنم و از میان آتش رد می شوم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I want endless days with you
روزهای بی پایان با تو بودن می خواهم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I am a busy person, but I will find time to be with you when it comes to you
من آدم پر مشغله ای ام اما وقتی پای تو وسط باشه همیشه زمانی برای با تو بودن خالی می کنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You are the best part of my day
تو بهترین بخش روز منی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

➖⃟♥️•• ᎩᎧᏬ ᏗᏒᏋ ᎷᎩ ᏕᏖᏒᎧᏁᎶᏋᏕᏖ ᎮᎧᎥᏁ
تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS
با “تــو” بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

𝒴ℴ𝓊 𝒜𝓇ℯ 𝒯𝒽ℯ 𝒮𝒽ℯℯ𝓇 𝒫ℯ𝒶𝒸ℯ
𝒪𝒻 ℳ𝓎 𝒲ℴ𝓇𝓁𝒹..
“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

𝑀𝑦 𝐿𝑖𝑓𝑒 𝐼𝑠 𝑇𝘩𝑒 𝑆𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑂𝑓 𝑈𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠
زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I am not the kind of person who gets attached to anyone. When it comes to you, though, a single minute apart from you kills me
آدمی نیستم که به کسی وابسته بشم اما وقتی پای تو وسط باشه یه دقیقه فاصله از تو هم می تونه منو بکشه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

– 𝓁ℯ𝓉’𝓈 𝓉𝒽𝒾𝓃𝓀 𝒶𝒷𝒪𝓊𝓉 𝓂𝒪𝓇ℯ 𝒷ℯ𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝓉𝒽𝒾𝓃ℊ𝓈.
+ 𝓁𝒾𝓀ℯ 𝓌𝒽𝒶𝓉 ?
– 𝓎ℴ𝓊𝓇 ℯ𝓎ℯ𝓈•♥•
– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن عاشقانه لاتین

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن عاشقانه لاتین

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن عاشقانه انگلیسی بلند

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن عاشقانه انگلیسی بلند

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن عاشقانه لاتين

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

متن عاشقانه لاتین

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن عاشقانه لاتين

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن عاشقانه لاتين

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن عاشقانه انگلیسی بلند

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن عاشقانه انگلیسی بلند

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن عاشقانه لاتين

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن عاشقانه لاتين

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن عاشقانه لاتين

تو که باشی بس است
مگر من جز “نفس” چه میخواهم !؟

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

مثل قالی نیمه تمام … به دارم کشیده‌ای
یا ببافم … یا بشکافم …
اول و آخر که به پای تو می افتم . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

بالاترین آرزویم برایت این است :
حاجت دلت با حکمت خدایت یکی باشد . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟
دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟
آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو
زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

متن عاشقانه لاتين

تقدیر من فقط با تک تک بوسه های تو
بر روی پیشانی ام نوشته شده
تو باید باشی تا با لبهایت
آن را برای من رقم بزنی . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را
قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را !

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

دلتنگ روزهایی هستم
که معنای خداحافظ ، تا فردا بود . . .

متن عاشقانه لاتین

یک دم رخ زیبای تو از دیده گذر کرد
آنی آتش عشق تو در دل فوران کرد
دل گفت غنیمت شمرید این دم و لحظه
چشم ، چشمک زد و عکست قاب دل کرد . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

هوا هر چقدر هم زمستان باشد
مهم نیست آغوش تو تابستانِ من است . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

خوش خط و خال من
ببخش که هنوز
پونه مانده ام . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

یادت تمام هستیم را در خودش گم میکند
مجنونتر از مجنون مرا در چشم مردم میکند
من بی حضورت ، “با تو” در یک خانه در ذهنم قرین
یاد تو قلبم را پر از حس ترنم میکند . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

” تو ”
در کنارِ خودت نیستی و نمیدانی
در کنار ” تو ” بودن
چه حالی دارد . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند
نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست
هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

متن عاشقانه لاتين

حالا که باید چیزی را گم کنم
چه چیز بهتر از گورم
چه جا بهتر از آغوشت . . . !

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

تو را خودم چشم زدم
بس که نوشتمت میان شعرهایم
بی‌آنکه
اسپند بچرخانم
میان واژه‌ها . . .

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

ببین چقدر در هم حل شده ایم
تو قهوه میخوری
من خوابم نمی برد . . .

متن عاشقانه انگلیسی بلند

آغشته به “تو” میشود
روحم ، نفسم ، بند بند وجودم
وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها !
شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو” !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

روزها بی تو می گذرند و شب ها با تو نمی گذرند
تمام درد من این است . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

میگویند : زندگیت را پایِ یک “نفر” نگذار
کاش میدانستند که یک نفر نیستی !
تو یک “دنیایی”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

دلم “قُرص” است
وقتی ..
مُسَکِنم تویی !

متن عاشقانه لاتين

مرا دوست بدار
به سان ِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن…!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

چشمان سیاه تو مرا خواهد کشت
افسون نگاه تو مرا خواهد کشت
این گونه که آه می کشد لب هایت
پس لرزه ی آه تو مرا خواهد کشت

متن عاشقانه لاتين

اندازه ی یک وقفه ی کوتاه بمان
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان
دلتنگ تو بودن به خدا ممکن نیست
نه ، آه نکش ، آه نرو ، آه بمان

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

سرمایه ام تویی !
از تمامِ دنیا فقط …
بی اندازه دوستت “دارَم”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

دلم شادی می خواهد
وسعتش زیاد نیست
به اندازه کف دستانت
دستانم را بگیر . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

دردهای من دیازپام نمی خواهند
مُسَکن ِ بوسه هایت …
عجیب ، آرامم می‌کند !

متن عاشقانه لاتین

غم ، حادثه ، تردید ، من و تنهایی
یک شیشه ی می لبالب و تنهایی
من مانده کنار جاده ی خاطره ها
با یک چمدان سوز و تب و تنهایی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

عشق یعنی حسرت پنهان دل
زندگی در گوشه ویران دل
عشق یعنی سایه در یک خیال
آرزوی سرکش و گاهی محال

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

گهگاهی دلم را میشکنی
وقتی به جای “تو”
بهم میگویی : “شما”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی
قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود !

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

ای نازنین جواب معمای من تویی
تنها چراغ روشن شبهای من تویی
وقتی دلم گرفت از انبوه ابرها
احساس آفتابی دنیای من تویی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

دوست داشتنت
اندازه ندارد
حجم نمی خواهد
وقتی تمام کشور وجودم
سرزمین حکمرانی توست!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

چه اعجازیست
بهار لب هایت
با هر بوسه که میکاری
گونه هایم گل می دهد . . .

متن عاشقانه لاتين

گاهی دو حس از جنسِ هم
چه تلخ رَد میشوند از یکدیگر !
“کار” از کار میگذرد و ..
تو از “من”

متن عاشقانه لاتين

چشم که گذاشتم برو هر وقت خواستی برگرد ، من تا بی نهایت شمردن می دانم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو نیستی و هراسی در دلم افتاده
حال مادر لالی را دارم که کودکش را در انبوه جمعیت گم کرده باشد . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I love my life because it gave me you, I love you because you are my life

من عاشق زندگیم هستم زیرا تو را به من داده است، دوستت دارم زیرا تو زندگی من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

They say love hurts, but I’m ready to take that risk if I’m going to be with you.

برخی می گویند که عشق می تواند آسیب برساند، اما من آماده ام تا برای با تو بودن خطر کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I wished on a star one night, wished to have a friend I will love for life, days passed and I started to cry, I didn’t know that my wish came true coz the person I wished for was you.

یک شب آرزو کردم تا دوستی داشته باشم تا بتوانم برای تمام عمر دوستش داشته باشم. روزها گذشت و من شروع به گریه کردن کردم، نمی­دانستم که آرزوی من برآورده شده است زیرا فردی که آرزویش را می کردم، تو بودی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you.

اگر امشب شهاب سنگی را دیدی، آرزو کن، آرزویت برآورده خواهد شد زیرا من آرزو کردم و تو را پیدا کردم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile.

من عاشق آن هستم که تو را خوشحال ببینم و بزرگ ترین پاداش من، دیدن لبخند توست.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I’d rather be with someone who loves me more than I love her. I’m 100% sure that my happiness is her priority and no more sleepless nights.

من ترجیح می دهم تا با کسی باشم که مرا بیشتر از چیزی که من دوستش دارم، دوست بدارد. من 100 درصد مطمئنم که خوشبختیم اولویت اوست و دیگر خبری از شب های بی خوابی نیست.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I would climb a thousand mountains to see you smile.

من برای دیدن لبخند تو از هزاران کوه بالا می روم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

They say you only fall in love once, but that can’t be true… Every time I look at you, I fall in love all over again.

برخی می گویند که فقط یک بار عاشق می شوی، اما این نمی تواند درست باشد … هر وقت که به تو نگاه می کنم، دوباره عاشقت می شوم.

متن عاشقانه لاتین

To have you as my girl is my honor. Be with me always!

داشتن تو در کنارم، افتخاری است. همیشه با من باش!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I’m having one of those days that make me realize how lost I’d be without you.

امروز یکی از آن روزهایی است که باعث می شود به این موضوع پی ببرم که چقدر بدون تو گیج و سردرگم هستم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control.

ملاقات با تو، کار سرنوشت و تقدیر بود؛ دوست شدن با تو، انتخاب من بود؛ اما عاشق تو شدن، خارج از کنترل من بود.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you!

اگر شهاب سنگی را دیدی، چشمانت را ببند و آرزو کن. آرزوی من برآورده شد، امیدوارم آرزوی تو هم برآورده شود!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I didn’t choose you, my heart did

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شادتری است.

متن عاشقانه لاتين

Explaining to you how much and why I love you, would be like me describing how water tastes. It’s impossible.

برای من، توضیح دادن اینکه چقدر و چرا دوستت دارم مانند توصیف طعم و مزه ی آب است. این کار غیرممکن است.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

It’s not easy to let go of something you’ve put everything. But it’s harder to realize later on that you’ve been holding on to something that wasn’t there…anymore.

رها شدن از چیزی که خود را وقف آن کرده اید، آسان نمی باشد. اما سخت تر از آن زمانی است که متوجه می شوید به چیزی چسبیده اید که دیگر وجود نداشته است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You have this incredible way of making my heart happy.

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Words aren’t enough to tell you how wonderful you are. I love you.

کلمات برای بازگو کردن اینکه چقدر فوق العاده هستی، کافی نمی باشند. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I wish dreams were like wishes, and wishes came true, cause in my dreams I’m always with you.

آرزو دارم که رویاها مانند آرزوها باشند، و آرزوها به حقیقت بپیوندند زیرا در رویاهایم من همیشه در کنار تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

One text from you changes my whole mood.

فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

To the one I love, I wish you a good night, the sweetest of sweet dreams and enough joy for you to wake up to. Good night my Darling.

برای کسی که عاشقش هستم، آرزوی یک شب خوب، رویاهای شیرین و لذت و مسرت کافی برای بیدار شدن را دارم. شبت بخیر عشق من.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I`m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد یا نه، اما بعد صورتت را به خاطر می آورم و آماده ی جنگ می شوم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you.

وقتی چشمانم را می بندم، تو را می بینم. وقتی چشمانم را باز می کنم، تو را می بینم. کاری نیست که بدون فکر کردن به تو انجام دهم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I only saw you for a second, but it made my day.

دیدن تو تنها برای چند ثانیه، کل روز مرا می سازد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Your kindness and super care always make me wonder what life would have been without you. You are my hero and I love you eternally.

مهربانی و توجه ی تو همیشه مرا شگفت زده می کند که زندگی بدون تو چگونه می شد. تو قهرمان من هستی و من دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

My heart for you will never break. My smile for you will never fade. My love for you will never end. I love you!

قلب من برای تو هیچگاه نمی شکند. لبخند من برای تو هیچگاه از بین نمی رود. عشق من نسبت به تو هیچگاه به پایان نمی رسد. دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.

اگر می توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When you need someone to be there for you, I’ll be right there by your side always!

وقتی به کسی نیاز داری تا در کنارت باشد، من همیشه در کنارت خواهم بود.

متن عاشقانه لاتين

When I looked at my past, I saw something missing and then the reason it was so bad. You in my present, I look at my future and how complete it is!

وقتی به گذشته ام نگاه می کنم، می بینم که چیزی کم بوده و سپس متوجه ی دلیل بد بودن آن می شوم. اکنون به آینده نگاه می کنم و می بینم که با وجود چقدر کامل است!

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن عاشقانه انگلیسی بلند

One day it finally came true, the special someone that I loved, loved me too, and that special someone was you.

سرانجام روزی به حقیقت می پیوندد، فرد خاصی که دوستش دارم، دوستم خواهد داشت و آن فرد خاص تو هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Life has never been better, thanks to you, sweetheart!

زندگی هیچگاه بهتر از این نبوده است و تو دلیل آن هستی، عزیزم!

متن عاشقانه لاتین

To the love of my life, I wish you have the best out of today. Perfection in all you set your heart to do. Stay great and lovely for me dear. Love you.

برای عشق زندگیم آرزوی بهترین روز را دارم. آرزوی رسیدن به هر آنچه که می خواهی را دارم. برای من خوب و دوست داشتنی بمان. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Sometimes I wonder if love is worth fighting for. Then I look at you. I’m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد. سپس به تو نگاه می کنم و آماده ی جنگ می شوم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

As long as there is me, your heart will be the best it can ever be. To keep your heart unbroken is a promise I am willing to keep. I love you.

تا وقتی که من هستم، قلب تو بهترین بخش از وجود من خواهد بود. نشکستن قلب تو، عهدی است که هیچگاه نخواهم شکست. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I dropped a tear in the ocean, the day that I find it is the day I’ll stop loving you.

من اشکی را در اقیانوس انداختم. تنها روزی که آن را پیدا کنم دست از دوست داشتن تو بر خواهم داشت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.

دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, and remember that’s where my fingers fit perfectly.

وقتی احساس تنهایی می کنی، فقط به فاصله ی میان انگشتانت نگاه کن و به یاد آور که انگشتان من به خوبی می توانند این فاصله را پر کنند.

متن عاشقانه لاتين

I wish you more than you wish me for the day. I wish you smiles and laughter birthed by sweet memories. Have the best of your day dear.

من برایت بیشتر از آنچه تو برای من آرزو می کنی، آرزو دارم. من برایت لبخند و خنده ی حاصل از خاطرات شیرین را آرزو می کنم. روز خوبی داشته باشی، عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I don’t think you understand how important it is for me to hear the sound of your voice every day.

فکر نمی کنم بدانی که هر روز شنیدن صدای تو چقدر می تواند برای من اهمیت دارد.

متن عاشقانه لاتين

No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!

مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I love you more than words can define, feelings can express and thought can imagine.

من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند تعریف کنند، دوستت دارم، احساسات می توانند آن را ابراز کنند و افکار می توانند آن را تصور کنند.

متن عاشقانه لاتين

Show me a good night, and I will tell you of a day which ended well. You always make my day.

شب خوبی را برای من بساز تا من نیز روزی را بسازم که پایان خوشی دارد. تو همیشه روز مرا می سازی.

متن عاشقانه لاتین

Thanks so much for your morning SMS. Really glad to have you in my life. I wish you the best of today as you wish me too. Love you, mwah!

ممنون بابت پیام صبحگاهیت. به خاطر بودنت در زندگیم بسیار خوشحالم. آرزوی بهترین روز را برایت دارم همانطور که تو هم این آرزو را برایم داری. دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

It will be for just a moment and the night will be gone again. Waiting to hear your voice and to see your beautiful face again. 

آن تنها برای یک لحظه خواهد بود و بعد شب بار دیگر تمام خواهد شد. انتظار شنیدن صدای تو و دیدن دوباره ی چهره ی زیبای تو.

متن عاشقانه لاتین

I plan on being with you until forever ends.

من برنامه دارم تا تا آخر با تو باشم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

In this life or hereafter, wherever your love goes is where my heart in love with you will ever be. We are more than inseparable. I love you.

در این زندگی و پس از آن، هر کجا که عشق تو باشد، قلب عاشق من نیز همان جا خواهد بود. ما جداناپذیر هستیم. دوستت دارم.

متن عاشقانه لاتين

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.

دوست دارم سلام کردن به من لذت بخش ترین سلام و خداحافظی از من سخت ترین خداحافظی برای تو باشد.

متن عاشقانه لاتين

I wish every day is the celebration of love and you will be my valentine. You dying for me wouldn’t have been better than you living for me. I love you.

امیدوارم که هر روز تجلیلی از عشق باشد و هر روز ولنتاین من باشی. عشق بی حد و مرز تو برای من کافی خواهد باشد. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I smile when I see the sight of the sun each morning not because it’s a bright day, but because it reminds me of how love glows in my heart. Have a great day ahead of my love.

هر صبح که نور آفتاب را می بینم، لبخند بر لبان می آید نه تنها به خاطر شروع یک روز جدید بلکه به خاطر این که آن به من یادآوری می کند که چگونه عشق تو در قلبم می درخشد. روز خوبی داشه باشی، عشق من.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

My love for you keeps increasing every second.

عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

متن عاشقانه لاتين

In the morning, in the afternoon or at night, my love for you is ever super – a reminder! Have a great day ahead of my happiness.

صبح، عصر و شب، عشق من نسبت به تو بی اندازه است، روز خوبی داشته باشی، سعادت و خوشبختی من.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You deserve all of me. You deserve my morning, night and noon. You deserve my present and future because you are my very best. I love you.

تو شایسته ی من هستی، تو استحقاق حال و آینده ی مرا داری زیرا تو بهترین بخش از وجود من هستی. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Gloomy is the description of my day without you. I am feeling your absence so much, my dear.

افسردگی و تاریکی توصیفی از روز بدون توست. من نبود تو را به شدت احساس می کنم، عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

It is not being in love that makes me happy… but it’s being in love with you that makes me happy.

عاشق بودن مرا خوشحال نمی کند بلکه عاشق تو بودن است که مرا شاد می سازد.

متن عاشقانه لاتین

Waking up with your thought in me makes me fit for the day, more than a rigorous exercise would. Thanks for your numerous love and care. I love you.

بیدار شدن با فکر تو بیشتر از ورزش کردن روز مرا می سازد. ممنون بابت عشق و توجه ی بی حد و اندازه ی تو. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

The hardest thing I could ever do is to forget about you.

سخت ترین کاری برای من، فراموش کردن تو خواهد بود.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I’d rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could.

من یک لحظه در آغوش گرفتن تو را به این که تمام عمر نمی توانم تو را در آغوش بگیرم، ترجیح می دهم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I am tired of a life, a day, a night without you. So sad to know that you are this far away from me. I miss you dearly.

من از زندگی، روز و شب بدون تو خسته می شوم. دانستن این که تو آنقدر با من فاصله داری، بسیار ناراحت کننده است. دلم برایت تنگ شده، عزیزم.

متن عاشقانه لاتين

Good morning my love, my angel. I bet you had a sweet dream. Just checking on you. Have a great day ahead.

صبحت بخیر، عشق من، فرشته ی من. شرط می بندم که رویاهای شیرینی داشته ای. فقط می خواستم حالت را بپرسم. روز خوبی پیش رو داشته باشی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I miss you in every step I take and in every move I make. I miss you a lot and I wish you would understand.

هر قدمی که بر می دارم و هر حرکتی که می کنم، دلم تنگت می شوم. دلم خیلی برایت تنگ شده است و امیدوارم متوجه ی آن باشی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You have no idea the amount of happiness you brought into my life.

تو نمی دانی که چقدر موجب شادی و خوشبختی من شده ای.

متن عاشقانه لاتين

There is no other woman in the world like you. I am the luckiest man alive to be able to call you mine.

زن دیگری در جهان شبیه به تو وجود ندارد. من خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم که می توانم تو را عشقم صدا کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You are, and always have been, my dream girl. Even before I met you, your vision was in my mind just as you are.

تو همیشه زن رویاهای من بوده ای. حتی پیش از آن که با تو ملاقات کنم، تصویری از تو در ذهنم وجود داشت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Just when I thought of giving up to the fate that true love doesn’t exist, you came and showed me the best of it. Thanks for being you for me.

دقیقاً زمانی که تسلیم سرنوشت می شدم و فکر می کردم که عشق واقعی وجود ندارد، تو آمدی و زیباترین عشق را به من نشان دادی. ممنون برای این که هستی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

If my love is a vehicle, you are sure the fuel that ever has been giving it all it takes to move. You are my very best forever more.

اگر عشق من شبیه به اتومبیل باشد، مطمئناً تو سوختی هستی که باعث حرکتش می شوی. تو بهترین بخش از وجودم هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I promise to always treat you like a queen. You reign over my heart, and your wish is my command.

به تو قول می دهم که همیشه مانند یک ملکه با تو رفتار کنم. تو بر قلب من فرمانروایی می کنی و اراده ی تو، سرگردگی من است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

If there was a card which said the right words, I would have bought it but there wasn’t, that’s why I’m writing this… I Love You!

اگر کارتی وجود داشت که کلمات درست را بازگو کند، من برایت می فرستادم ولی چنین کارتی وجود ندارد … به همین دلیل است که این را برایت می نویسم، دوستت دارم!

متن عاشقانه لاتین

I don’t have much to give you. I’m not a rich man. What I can promise is that everything I do will be for you, always.

چیزی زیادی برای بخشیدن به تو ندارم. من مرد ثروتمندی نیستم. چیزی که می توانم به تو قول دهم این است که هر کار یکه می کنم همیشه برای تو می باشد.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

In my hands is this heart. I want you to have it because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else.

قلبم را به تو می دهم زیرا من دست و پاچلفتی هستن، از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، بسیار می ترسم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

With you, I lose myself, and without you I find myself wanting to be lost again.

با تو من از خود بی خود می شوم و بدون تو باز می خواهم از خود بی خود شوم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

My gratitude for having met you is surpassed only by my amazement at the joy you bring to my life.

حق شناسی و سپاس گذاری من به خاطر دیدن تو بسیار بیشتر از شادی و سروری است که تو به زندگی من آورده ای.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You brighten each day with the love you bring. At night, the stars align to shine their light on you.

تو هر روز مرا با عشقتروشن می سازی. در شب، ستارگان به صف در می آیند تا نور خود را بر تو بتابانند.

متن عاشقانه لاتین

My life is full of daydream. I tried to stop thinking about you but I failed each time. I need you here my love. I miss you.

زندگی من سرشار از رویاست. من سعی کردم دست از فکر کردن به تو بکشم اما نتوانستم. من به نیاز دارم، عشق من. دلم برایت تنگ شده است.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You’re still a little kitten that looks at my eyes, wanting love in this cold world.

تو هنوز مانند بچه گربه ی کوچکی هستی که به چشمان من نگاه می کنی و به دنبال عشق در این جهان سرد هستی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I stop being anxious about tomorrow when I saw how wonderful my yesterday was and how glorious my today appears with you. It’s your love all the way!

من دیگر در مورد آینده نگران و مضطرب نیستم زیرا می بینم که دیروز چه روز فوق العاده ای بوده است و امروز به نظر چقدر شگفت انگیز می رسد. همگی این ها به خاطر عشق توست.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Sometimes, I knock on the doors of your heart, just to make sure I still live there.

گاهی اوقات، من درهای قلب تو را می زنم تا مطمئن شوم که هنوز در قلب تو جای دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

With every beat of my heart, I love you more and more. You’re the rhythm that keeps me steady on the march through life.

با هر ضربان قلبم، بیشتر از پیش عاشقت می شوم. تو ریتمی هستی که مرا در زندگی استوار نگه می داری.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Shakespeare would have been right if he ever said, “A life without true love will be miserable!” Without you, I am nothing but empty nothing. Thanks for being mine. I love you.

شکسپیر اگر می گفت “زندگی بدون عشق واقعی تیره و تار خواهد بود!” کاملاً حق داشت. من بدون تو چیزی نیستم. ممنون که هستیو دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I want to be your courage when things go wrong and the lyrics to your heart when it lost romantic rhythms. Wouldn’t you let me? I love you..

من می خواهم جرات و شجاعت تو وقتی اوضاع آشفته و سخت شد و متن آهنگ قلب تو وقتی ریتم رومانتیکش را از دست داد، باشم. آیا این اجازه را به من نمی دهد؟ دوستت دارم.

متن عاشقانه لاتين

Words cannot express all that you mean to me. May you somehow just know that which I cannot explain.

کلمات نمی توانند جایگاه تو در قلبم را بازگو کنند. شاید چیزی را که من نمی توانم توضیح بدهم را به نحوی متوجه شده ای.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Your love has conquered me. Now I belong to you. I am your property so take care of me.

عشق تو مرا مسحور کرده است. اکنون من به تو تعلق دارم. من از آن تو هستن پس به من توجه کن.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I love you with the breath, the smiles and the tears of all my life.

من تو را با وجود تمام لبخندها و اشک های زندگیم دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

In my hands is this heart. I want you to have it, because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else

قلب من در دستان توست زیرا من دست و پاچلفتی هستم و از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، می ترسم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I see you in every person I see. I feel you in anything I thought. Sad my day will end again without you in it. How I wish you are here.

من تو را در چهره ی تک تک مردم می بینم. من تو را در تک تک افکارم احساس می کنم. روزی که بدون تو به پایان برسد، بسیار ناراحت کننده است. چقدر دوست داشتم اینجا در کنارم بودی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

All my days with you are days worth living. I’ve forgotten what it feels like to be alone.

تمام روزهای با تو بودن، ارزش زندگی کردن را دارند. من فراموش کرده ام که تنهایی چه معنی و مفهومی دارد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Just when I thought that I couldn’t be any happier, I see you, and that all changes once again.

دقیقاً وقتی که فکر می کردم هیچگاه از خوشحال تر از این نخواهم بود، تو را دیدم و همه چیز تغییر کرد.

متن عاشقانه لاتين

You are my hay when the sun shines, my night stars when darkness calls. You are sure my all in all. 

تو بستر من در مقابل نور خورشید، ستاره های شب من در تاریکی هستی. تو تمام چیز من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If you dare, take my hand and take me to where your heart is. I want to feel what it’s like to love like you.

اگر شجاعت کافی داری، دستم را بگیر و مرا به سوی قلب خودت ببر. من می خواهم بدانم که دوست داشتن تو چه حسی دارد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You beautiful woman of my life, you took it all from me. I took it all from you. So today, we can blackmail each other.

تو زن زیبای زندگی من هستی. تو همه چیز مرا گرفتی و من نیز همه چیز تو را. اکنون می توانیم از یکدیگر طلب کنیم.

متن عاشقانه لاتین

If sixty seconds would ever make a minute, and 24 hours would make a day, I want to spend it all with you throughout the year. I am best with you.

اگر شصت ثانیه یک دقیقه را شکل می دهد و 24 ساعت یک روز را، من می خواهم تمام طول سال را در کنار تو سپری کنم. من در کنار تو بهترین هستم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

They say love gives you wings but is that why I’m in seventh heaven?

می گویند که عشق به عاشق بال و پر می دهد، آیا به همین دلیل است که من در آسمان هفتم به سر می برم؟

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Can anything be more valuable than our love? Since you are with me, my only measurement is in heartbeats.

آیا چیزی می تواند ارزشمندتر از عشق ما باشد؟ از آنجایی که تو با من هستی، ضربان قلب تنها معیار سنجش من است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

There is no finer day than a day with you by my side. Thank you for all that you are.

هیچ روزی بهتری از روزی که با تو سپری شود، نیست. ممنون به خاطر هر آنچه که هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Just seeing your face brightens even my darkest of days. Your light shines on all that I do.

تنها دیدن چهره ی تو، تاریک ترین روزهای مرا روشن می سازد. عشق تو بر هر کاری که انجام می دهم، می درخشد.

متن عاشقانه لاتین

No matter where you go, I will be by your side. Our unbreakable bonds mean we will be as one forever and face the world together.

مهم نیست که کجا بروی، من در کنارت خواهم بود. پیوند جدایی ناپذیر بین ما بدان معنی است که ما برای همیشه یکی خواهیم بود و در کنار هم با جهان رو به رو خواهیم شد.

متن عاشقانه لاتين

For you, I may be just one person, but for me, you are the world.

شاید من برای تو تنها یک فرد معمولی باشم اما تو برای من، تمام جهان هستی.

متن عاشقانه لاتین

Two hearts ran to the end of the world. They recognized each other’s eyes at the final border of the end and infinity. In that particular moment, they hugged each other. No one dares to separate them.

دو قلب عاشق تا آخر دنیا با هم فرار کردند. آن ها چشمان یکدیگر را در انتهای مسیر و بی نهایت شناختند. در ان لحظه، همدیگر را در آغوش گرفتند و هیچ کس دیگر جرأت جدا کردنشان را نداشت.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Everything you do is a source of joy for me. I can never be sad when I’m around you.

هر کاری که می کنی باعث لذت و شادی من می شود. من هیچگاه در کنار تو نمی توانم ناراحت و غمگین باشم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I sit here all day waiting for the moment I’ll see your face, and maybe I’ll get a hug. So disappointing that it all ended a daydream.

من تمام مدت منتظر لحظه ی دیدن تو می نشینم و شاید بتوانم تو را در آغوش بگیرم. بسیار ناامیدکننده است که تمام این ها چیزی جز افکار پوچ من نبوده است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When I think of how lovely my heart always comes, I wish I climb the highest of mountains to tell how it has ever been having my life around yours.

وقتی به این موضوع فکر می کنم که قلب من چقدر دوست داشتنی است، آرزو می کنم که بلندترین کوه ها را فتح کنم تا بتوانم بگویم که زندگیم با وجود تو چگونه شده است.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

It’s going to be one of such great nights again. So great because you made my day, my dear. Thanks for being there all the time. 

امشب نیز یکی از عالی ترین شب ها خواهد بود زیرا تو، عزیزم، روز مرا ساختی. ممنون که همیشه در کنارم هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

No one else loves me the way you do. No one else makes me feel the way you do. I am loving you all my life for this.

هیچ کس به اندازه ای که تو مرا دوست داری، دوستم ندارد. هیچ کسی نمی تواند احساسی که تو در من ایجاد می کنی را به وجود آورد. به همین خاطر تا آخر عمر عاشقت هستم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I wake in the morning thinking about you and lay down at night with the same beautiful thought on my mind.

من هر روز با فکر تو بیدار می شوم و هر شب با همان افکار زیبا در ذهنم می خوابم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

The best part of my day is your smile

بهترین قسمت روز من لبخند توست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Being with you is the easiest choice I have ever made, and I’m so lucky I get to make it every day

با تو بودن ساده‌ترین انتخاب من بوده است و من خیلی خوش شانسم که هر روز این تصمیم را می‌گیرم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I love you more every day

من هر روز بیشتر از دیروز تو را دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I love your honesty, your passion, your resilience, your courage, your partnership, and your smile

من عاشق صداقت، اشتیاق، انعطاف‌پذیری، شجاعت، تعامل و لبخند تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

As we grow separately, we also grow together, and it’s truly a privilege

همانطور که جداگانه رشد می‌کنیم، با هم نیز رشد می‌کنیم و این یک مزیت است.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You’re my soulmate, my best friend, my partner, and my confidante. Thank you for that

تو نیمه گمشده من، بهترین دوست من، شریک زندگی من و معتمد من هستی. بابت آن تشکر می‌کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye 

من می‌خواهم سلام مورد علاقه تو و سخت‌ترین خداحافظی تو باشم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Your smile takes my breath away. It took my breath away on the day we met, on our wedding day, today, and every day in between

لبخند تو نفسم را بند می‌آورد. در روزی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم، در روز عروسی، امروز و هر روز نفسم بند می‌آید.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Thank you for teaching me what marrying your best friend means

ازت ممنونم که به من یاد دادی ازدواج با بهترین دوست به چه معناست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I wish every day you could see yourself the way I see you. Because I see you as absolutely perfect

ای کاش هر روز می‌توانستی آنطور که من تو را می‌بینم، خودت را ببینی. زیرا از نظر من تو کاملا بی نقص هستی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When I put my arms around you, I never want to let you go

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم، هرگز نمی‌خواهم رهایت کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My life was black and white until you came in and added color

زندگی من سیاه و سفید بود تا وقتی که تو به آن رنگ بخشیدی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I feel safest and happiest when I’m in your arms

وقتی در آغوش تو هستم احساس امنیت و شادی می‌کنم.

متن عاشقانه لاتين

I choose you every day, and I’m so lucky you choose me, too

من هر روز تو را انتخاب می‌کنم و خیلی خوش شانس هستم که تو هم مرا انتخاب می‌کنی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I didn’t know what marrying your best friend meant until I met you

من نمی‌دانستم که ازدواج با بهترین دوست چه معنایی دارد تا وقتی که با تو آشنا شدم.

متن عاشقانه لاتين

You’re my first thought every morning and my last thought before I go to sleep

من هر روز صبح با فکر تو از خواب بیدار می‌شوم و با فکر تو شب‌ها به خواب می‌روم.

متن عاشقانه لاتين

You inspire a love in me that I never knew was possible

تو الهام‌بخش عشقی در من هستی که فکر می‌کردم هرگز وجود ندارد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I can’t wait to come home to you tonight

دیگر طاقت انتظار دیدن مجدد تو را ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I am so lucky to have you by my side today, tomorrow, and forever

من خیلی خوش شانسم که امروز، فردا و برای همیشه تو را در کنار خود دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You make my heart soar, my mind race, and my lips form a perfect smile

تو باعث می‌شوی قلبم به پرواز درآید، ذهنم به تپش بیفتد و لب‌هایم لبخندی بی‌نقص بسازند.

متن عاشقانه لاتین

There are a million ways to say how much I love you that I truly don’t know where to start

میلیون‌ها راه برای گفتن این که چقدر دوستت دارم وجود دارد که نمی‌دانم از کجا شروع کنم.

متن عاشقانه لاتین

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I love my life because it gave me you, I love you because you are my life

من عاشق زندگیم هستم زیرا تو را به من داده است، دوستت دارم زیرا تو زندگی من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

They say love hurts, but I’m ready to take that risk if I’m going to be with you.

برخی می گویند که عشق می تواند آسیب برساند، اما من آماده ام تا برای با تو بودن خطر کنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I wished on a star one night, wished to have a friend I will love for life, days passed and I started to cry, I didn’t know that my wish came true coz the person I wished for was you.

یک شب آرزو کردم تا دوستی داشته باشم تا بتوانم برای تمام عمر دوستش داشته باشم. روزها گذشت و من شروع به گریه کردن کردم، نمی­دانستم که آرزوی من برآورده شده است زیرا فردی که آرزویش را می کردم، تو بودی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

When you see a falling star tonight, make a wish, it will come true because I wished and I found you.

اگر امشب شهاب سنگی را دیدی، آرزو کن، آرزویت برآورده خواهد شد زیرا من آرزو کردم و تو را پیدا کردم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile.

من عاشق آن هستم که تو را خوشحال ببینم و بزرگ ترین پاداش من، دیدن لبخند توست.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I’d rather be with someone who loves me more than I love her. I’m 100% sure that my happiness is her priority and no more sleepless nights.

من ترجیح می دهم تا با کسی باشم که مرا بیشتر از چیزی که من دوستش دارم، دوست بدارد. من 100 درصد مطمئنم که خوشبختیم اولویت اوست و دیگر خبری از شب های بی خوابی نیست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I would climb a thousand mountains to see you smile.

من برای دیدن لبخند تو از هزاران کوه بالا می روم.

متن عاشقانه لاتين

They say you only fall in love once, but that can’t be true… Every time I look at you, I fall in love all over again.

برخی می گویند که فقط یک بار عاشق می شوی، اما این نمی تواند درست باشد … هر وقت که به تو نگاه می کنم، دوباره عاشقت می شوم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

To have you as my girl is my honor. Be with me always!

داشتن تو در کنارم، افتخاری است. همیشه با من باش!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I’m having one of those days that make me realize how lost I’d be without you.

امروز یکی از آن روزهایی است که باعث می شود به این موضوع پی ببرم که چقدر بدون تو گیج و سردرگم هستم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, but falling in love with you was beyond my control.

ملاقات با تو، کار سرنوشت و تقدیر بود؛ دوست شدن با تو، انتخاب من بود؛ اما عاشق تو شدن، خارج از کنترل من بود.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If you see a shooting star, close your eyes and make a wish. It worked for me, I wished for you!

اگر شهاب سنگی را دیدی، چشمانت را ببند و آرزو کن. آرزوی من برآورده شد، امیدوارم آرزوی تو هم برآورده شود!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن عاشقانه لاتین

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن عاشقانه لاتین

Some hearts understand each other, even in silence

بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن عاشقانه لاتين

I didn’t choose you, my heart did

من تو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Hold my hand and I will go anywhere with you

دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Your voice is my favorite sound

صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

My world is a happier place because of you

دنیای من بخاطر حضور تو مکان شادتری است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Explaining to you how much and why I love you, would be like me describing how water tastes. It’s impossible.

برای من، توضیح دادن اینکه چقدر و چرا دوستت دارم مانند توصیف طعم و مزه ی آب است. این کار غیرممکن است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

It’s not easy to let go of something you’ve put everything. But it’s harder to realize later on that you’ve been holding on to something that wasn’t there…anymore.

رها شدن از چیزی که خود را وقف آن کرده اید، آسان نمی باشد. اما سخت تر از آن زمانی است که متوجه می شوید به چیزی چسبیده اید که دیگر وجود نداشته است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You have this incredible way of making my heart happy.

تو این رو فوق العاده برای خوشحال کردنم را می دانی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Words aren’t enough to tell you how wonderful you are. I love you.

کلمات برای بازگو کردن اینکه چقدر فوق العاده هستی، کافی نمی باشند. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I wish dreams were like wishes, and wishes came true, cause in my dreams I’m always with you.

آرزو دارم که رویاها مانند آرزوها باشند، و آرزوها به حقیقت بپیوندند زیرا در رویاهایم من همیشه در کنار تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

One text from you changes my whole mood.

فقط پیامی از جانب تو، حال و هوای مرا عوض می کند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

To the one I love, I wish you a good night, the sweetest of sweet dreams and enough joy for you to wake up to. Good night my Darling.

برای کسی که عاشقش هستم، آرزوی یک شب خوب، رویاهای شیرین و لذت و مسرت کافی برای بیدار شدن را دارم. شبت بخیر عشق من.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I`m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد یا نه، اما بعد صورتت را به خاطر می آورم و آماده ی جنگ می شوم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you.

وقتی چشمانم را می بندم، تو را می بینم. وقتی چشمانم را باز می کنم، تو را می بینم. کاری نیست که بدون فکر کردن به تو انجام دهم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

My thoughts are free to go anywhere, but it’s surprising how often they head in your direction.

افکار من آزاد هستند تا به هر سمتی پرواز کنند اما جالب است که اغلب به سمت تو به پرواز در می آیند.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I only saw you for a second, but it made my day.

دیدن تو تنها برای چند ثانیه، کل روز مرا می سازد.

متن عاشقانه لاتين

Your kindness and super care always make me wonder what life would have been without you. You are my hero and I love you eternally.

مهربانی و توجه ی تو همیشه مرا شگفت زده می کند که زندگی بدون تو چگونه می شد. تو قهرمان من هستی و من دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

There are only two times that I want to be with you… Now and Forever.

فقط دو بار دوست دارم با تو باشم .. اکنون و برای همیشه.

متن عاشقانه لاتين

My heart for you will never break. My smile for you will never fade. My love for you will never end. I love you!

قلب من برای تو هیچگاه نمی شکند. لبخند من برای تو هیچگاه از بین نمی رود. عشق من نسبت به تو هیچگاه به پایان نمی رسد. دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

If I could be anything I would be your tear, so I could be born in your eye, live down your cheek and die on your lips.

اگر می توانستم چیز دیگری باشم، دوست داشتم اشک چشمان تو باشم تا در چشمان تو به دنیا بیایم، بر روی گونه ات سرازیر شوم و بر روی لبانت جان بسپارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When you need someone to be there for you, I’ll be right there by your side always!

وقتی به کسی نیاز داری تا در کنارت باشد، من همیشه در کنارت خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When I looked at my past, I saw something missing and then the reason it was so bad. You in my present, I look at my future and how complete it is!

وقتی به گذشته ام نگاه می کنم، می بینم که چیزی کم بوده و سپس متوجه ی دلیل بد بودن آن می شوم. اکنون به آینده نگاه می کنم و می بینم که با وجود چقدر کامل است!

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

One day it finally came true, the special someone that I loved, loved me too, and that special someone was you.

سرانجام روزی به حقیقت می پیوندد، فرد خاصی که دوستش دارم، دوستم خواهد داشت و آن فرد خاص تو هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Life has never been better, thanks to you, sweetheart!

زندگی هیچگاه بهتر از این نبوده است و تو دلیل آن هستی، عزیزم!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

To the love of my life, I wish you have the best out of today. Perfection in all you set your heart to do. Stay great and lovely for me dear. Love you.

برای عشق زندگیم آرزوی بهترین روز را دارم. آرزوی رسیدن به هر آنچه که می خواهی را دارم. برای من خوب و دوست داشتنی بمان. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Sometimes I wonder if love is worth fighting for. Then I look at you. I’m ready for war.

گاهی اوقات، نمی دانم که آیا عشق ارزش جنگیدن را دارد. سپس به تو نگاه می کنم و آماده ی جنگ می شوم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

As long as there is me, your heart will be the best it can ever be. To keep your heart unbroken is a promise I am willing to keep. I love you.

تا وقتی که من هستم، قلب تو بهترین بخش از وجود من خواهد بود. نشکستن قلب تو، عهدی است که هیچگاه نخواهم شکست. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I dropped a tear in the ocean, the day that I find it is the day I’ll stop loving you.

من اشکی را در اقیانوس انداختم. تنها روزی که آن را پیدا کنم دست از دوست داشتن تو بر خواهم داشت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I love you, As I have never loved another or ever will again, I love you with all that I am, and all that I will ever be.

دوستت دارم طوری که هیچگاه کسی را دوست نداشته ام یا نخواهم داشت. با تمام وجود دوستت دارم و همیشه همین طور خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

When you feel alone, just look at the spaces between your fingers, and remember that’s where my fingers fit perfectly.

وقتی احساس تنهایی می کنی، فقط به فاصله ی میان انگشتانت نگاه کن و به یاد آور که انگشتان من به خوبی می توانند این فاصله را پر کنند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I wish you more than you wish me for the day. I wish you smiles and laughter birthed by sweet memories. Have the best of your day dear.

من برایت بیشتر از آنچه تو برای من آرزو می کنی، آرزو دارم. من برایت لبخند و خنده ی حاصل از خاطرات شیرین را آرزو می کنم. روز خوبی داشته باشی، عزیزم.

متن عاشقانه لاتین

I don’t think you understand how important it is for me to hear the sound of your voice every day.

فکر نمی کنم بدانی که هر روز شنیدن صدای تو چقدر می تواند برای من اهمیت دارد.

متن عاشقانه لاتين

No matter how secure I would ever make my heart, you will remain the only one with uninterrupted access. Don’t ask why you just deserve it!

مهم نیست که چقدر قلبم را محفوظ نگه دارم، تو تنها کسی هستی که دسترسی همیشگی به آن را داری. دلیل آن را نپرس، تو لیاقتش را داری!

متن عاشقانه لاتین

I love you more than words can define, feelings can express and thought can imagine.

من تو را بیشتر از آنچه کلمات می توانند تعریف کنند، دوستت دارم، احساسات می توانند آن را ابراز کنند و افکار می توانند آن را تصور کنند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Show me a good night, and I will tell you of a day which ended well. You always make my day.

شب خوبی را برای من بساز تا من نیز روزی را بسازم که پایان خوشی دارد. تو همیشه روز مرا می سازی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Thanks so much for your morning SMS. Really glad to have you in my life. I wish you the best of today as you wish me too. Love you, mwah!

ممنون بابت پیام صبحگاهیت. به خاطر بودنت در زندگیم بسیار خوشحالم. آرزوی بهترین روز را برایت دارم همانطور که تو هم این آرزو را برایم داری. دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

It will be for just a moment and the night will be gone again. Waiting to hear your voice and to see your beautiful face again. 

آن تنها برای یک لحظه خواهد بود و بعد شب بار دیگر تمام خواهد شد. انتظار شنیدن صدای تو و دیدن دوباره ی چهره ی زیبای تو.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I plan on being with you until forever ends.

من برنامه دارم تا تا آخر با تو باشم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

In this life or hereafter, wherever your love goes is where my heart in love with you will ever be. We are more than inseparable. I love you.

در این زندگی و پس از آن، هر کجا که عشق تو باشد، قلب عاشق من نیز همان جا خواهد بود. ما جداناپذیر هستیم. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye.

دوست دارم سلام کردن به من لذت بخش ترین سلام و خداحافظی از من سخت ترین خداحافظی برای تو باشد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I wish every day is the celebration of love and you will be my valentine. You dying for me wouldn’t have been better than you living for me. I love you.

امیدوارم که هر روز تجلیلی از عشق باشد و هر روز ولنتاین من باشی. عشق بی حد و مرز تو برای من کافی خواهد باشد. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I smile when I see the sight of the sun each morning not because it’s a bright day, but because it reminds me of how love glows in my heart. Have a great day ahead of my love.

هر صبح که نور آفتاب را می بینم، لبخند بر لبان می آید نه تنها به خاطر شروع یک روز جدید بلکه به خاطر این که آن به من یادآوری می کند که چگونه عشق تو در قلبم می درخشد. روز خوبی داشه باشی، عشق من.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

My love for you keeps increasing every second.

عشق من نسبت به تو هر ثانیه بیشتر می شود.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

In the morning, in the afternoon or at night, my love for you is ever super – a reminder! Have a great day ahead of my happiness.

صبح، عصر و شب، عشق من نسبت به تو بی اندازه است، روز خوبی داشته باشی، سعادت و خوشبختی من.

متن عاشقانه لاتين

You deserve all of me. You deserve my morning, night and noon. You deserve my present and future because you are my very best. I love you.

تو شایسته ی من هستی، تو استحقاق حال و آینده ی مرا داری زیرا تو بهترین بخش از وجود من هستی. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Gloomy is the description of my day without you. I am feeling your absence so much, my dear.

افسردگی و تاریکی توصیفی از روز بدون توست. من نبود تو را به شدت احساس می کنم، عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

It is not being in love that makes me happy… but it’s being in love with you that makes me happy.

عاشق بودن مرا خوشحال نمی کند بلکه عاشق تو بودن است که مرا شاد می سازد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Waking up with your thought in me makes me fit for the day, more than a rigorous exercise would. Thanks for your numerous love and care. I love you.

بیدار شدن با فکر تو بیشتر از ورزش کردن روز مرا می سازد. ممنون بابت عشق و توجه ی بی حد و اندازه ی تو. دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

The hardest thing I could ever do is to forget about you.

سخت ترین کاری برای من، فراموش کردن تو خواهد بود.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I’d rather spend one moment holding you than a lifetime knowing I never could.

من یک لحظه در آغوش گرفتن تو را به این که تمام عمر نمی توانم تو را در آغوش بگیرم، ترجیح می دهم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I am tired of a life, a day, a night without you. So sad to know that you are this far away from me. I miss you dearly.

من از زندگی، روز و شب بدون تو خسته می شوم. دانستن این که تو آنقدر با من فاصله داری، بسیار ناراحت کننده است. دلم برایت تنگ شده، عزیزم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Good morning my love, my angel. I bet you had a sweet dream. Just checking on you. Have a great day ahead.

صبحت بخیر، عشق من، فرشته ی من. شرط می بندم که رویاهای شیرینی داشته ای. فقط می خواستم حالت را بپرسم. روز خوبی پیش رو داشته باشی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I miss you in every step I take and in every move I make. I miss you a lot and I wish you would understand.

هر قدمی که بر می دارم و هر حرکتی که می کنم، دلم تنگت می شوم. دلم خیلی برایت تنگ شده است و امیدوارم متوجه ی آن باشی.

متن عاشقانه لاتين

You have no idea the amount of happiness you brought into my life.

تو نمی دانی که چقدر موجب شادی و خوشبختی من شده ای.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

There is no other woman in the world like you. I am the luckiest man alive to be able to call you mine.

زن دیگری در جهان شبیه به تو وجود ندارد. من خوشبخت ترین مرد روی زمین هستم که می توانم تو را عشقم صدا کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You are, and always have been, my dream girl. Even before I met you, your vision was in my mind just as you are.

تو همیشه زن رویاهای من بوده ای. حتی پیش از آن که با تو ملاقات کنم، تصویری از تو در ذهنم وجود داشت.

متن عاشقانه لاتين

Just when I thought of giving up to the fate that true love doesn’t exist, you came and showed me the best of it. Thanks for being you for me.

دقیقاً زمانی که تسلیم سرنوشت می شدم و فکر می کردم که عشق واقعی وجود ندارد، تو آمدی و زیباترین عشق را به من نشان دادی. ممنون برای این که هستی.

متن عاشقانه لاتين

If my love is a vehicle, you are sure the fuel that ever has been giving it all it takes to move. You are my very best forever more.

اگر عشق من شبیه به اتومبیل باشد، مطمئناً تو سوختی هستی که باعث حرکتش می شوی. تو بهترین بخش از وجودم هستی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I promise to always treat you like a queen. You reign over my heart, and your wish is my command.

به تو قول می دهم که همیشه مانند یک ملکه با تو رفتار کنم. تو بر قلب من فرمانروایی می کنی و اراده ی تو، سرگردگی من است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

If there was a card which said the right words, I would have bought it but there wasn’t, that’s why I’m writing this… I Love You!

اگر کارتی وجود داشت که کلمات درست را بازگو کند، من برایت می فرستادم ولی چنین کارتی وجود ندارد … به همین دلیل است که این را برایت می نویسم، دوستت دارم!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I don’t have much to give you. I’m not a rich man. What I can promise is that everything I do will be for you, always.

چیزی زیادی برای بخشیدن به تو ندارم. من مرد ثروتمندی نیستم. چیزی که می توانم به تو قول دهم این است که هر کار یکه می کنم همیشه برای تو می باشد.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

In my hands is this heart. I want you to have it because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else.

قلبم را به تو می دهم زیرا من دست و پاچلفتی هستن، از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، بسیار می ترسم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

With you, I lose myself, and without you I find myself wanting to be lost again.

با تو من از خود بی خود می شوم و بدون تو باز می خواهم از خود بی خود شوم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

My gratitude for having met you is surpassed only by my amazement at the joy you bring to my life.

حق شناسی و سپاس گذاری من به خاطر دیدن تو بسیار بیشتر از شادی و سروری است که تو به زندگی من آورده ای.

متن عاشقانه لاتين

You brighten each day with the love you bring. At night, the stars align to shine their light on you.

تو هر روز مرا با عشقتروشن می سازی. در شب، ستارگان به صف در می آیند تا نور خود را بر تو بتابانند.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My life is full of daydream. I tried to stop thinking about you but I failed each time. I need you here my love. I miss you.

زندگی من سرشار از رویاست. من سعی کردم دست از فکر کردن به تو بکشم اما نتوانستم. من به نیاز دارم، عشق من. دلم برایت تنگ شده است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re still a little kitten that looks at my eyes, wanting love in this cold world.

تو هنوز مانند بچه گربه ی کوچکی هستی که به چشمان من نگاه می کنی و به دنبال عشق در این جهان سرد هستی.

متن عاشقانه لاتين

I stop being anxious about tomorrow when I saw how wonderful my yesterday was and how glorious my today appears with you. It’s your love all the way!

من دیگر در مورد آینده نگران و مضطرب نیستم زیرا می بینم که دیروز چه روز فوق العاده ای بوده است و امروز به نظر چقدر شگفت انگیز می رسد. همگی این ها به خاطر عشق توست.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Sometimes, I knock on the doors of your heart, just to make sure I still live there.

گاهی اوقات، من درهای قلب تو را می زنم تا مطمئن شوم که هنوز در قلب تو جای دارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

With every beat of my heart, I love you more and more. You’re the rhythm that keeps me steady on the march through life.

با هر ضربان قلبم، بیشتر از پیش عاشقت می شوم. تو ریتمی هستی که مرا در زندگی استوار نگه می داری.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Shakespeare would have been right if he ever said, “A life without true love will be miserable!” Without you, I am nothing but empty nothing. Thanks for being mine. I love you.

شکسپیر اگر می گفت “زندگی بدون عشق واقعی تیره و تار خواهد بود!” کاملاً حق داشت. من بدون تو چیزی نیستم. ممنون که هستیو دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I want to be your courage when things go wrong and the lyrics to your heart when it lost romantic rhythms. Wouldn’t you let me? I love you..

من می خواهم جرات و شجاعت تو وقتی اوضاع آشفته و سخت شد و متن آهنگ قلب تو وقتی ریتم رومانتیکش را از دست داد، باشم. آیا این اجازه را به من نمی دهد؟ دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Words cannot express all that you mean to me. May you somehow just know that which I cannot explain.

کلمات نمی توانند جایگاه تو در قلبم را بازگو کنند. شاید چیزی را که من نمی توانم توضیح بدهم را به نحوی متوجه شده ای.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Your love has conquered me. Now I belong to you. I am your property so take care of me.

عشق تو مرا مسحور کرده است. اکنون من به تو تعلق دارم. من از آن تو هستن پس به من توجه کن.

متن عاشقانه لاتین

I love you with the breath, the smiles and the tears of all my life.

من تو را با وجود تمام لبخندها و اشک های زندگیم دوست دارم.

متن عاشقانه لاتین

In my hands is this heart. I want you to have it, because I’m so clumsy, so I’m afraid I’ll lose it or easily give it to someone else

قلب من در دستان توست زیرا من دست و پاچلفتی هستم و از اینکه آن را از دست دهم یا به کس دیگری ببخشم، می ترسم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I see you in every person I see. I feel you in anything I thought. Sad my day will end again without you in it. How I wish you are here.

من تو را در چهره ی تک تک مردم می بینم. من تو را در تک تک افکارم احساس می کنم. روزی که بدون تو به پایان برسد، بسیار ناراحت کننده است. چقدر دوست داشتم اینجا در کنارم بودی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

All my days with you are days worth living. I’ve forgotten what it feels like to be alone.

تمام روزهای با تو بودن، ارزش زندگی کردن را دارند. من فراموش کرده ام که تنهایی چه معنی و مفهومی دارد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Just when I thought that I couldn’t be any happier, I see you, and that all changes once again.

دقیقاً وقتی که فکر می کردم هیچگاه از خوشحال تر از این نخواهم بود، تو را دیدم و همه چیز تغییر کرد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are my hay when the sun shines, my night stars when darkness calls. You are sure my all in all. 

تو بستر من در مقابل نور خورشید، ستاره های شب من در تاریکی هستی. تو تمام چیز من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

If you dare, take my hand and take me to where your heart is. I want to feel what it’s like to love like you.

اگر شجاعت کافی داری، دستم را بگیر و مرا به سوی قلب خودت ببر. من می خواهم بدانم که دوست داشتن تو چه حسی دارد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You beautiful woman of my life, you took it all from me. I took it all from you. So today, we can blackmail each other.

تو زن زیبای زندگی من هستی. تو همه چیز مرا گرفتی و من نیز همه چیز تو را. اکنون می توانیم از یکدیگر طلب کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

If sixty seconds would ever make a minute, and 24 hours would make a day, I want to spend it all with you throughout the year. I am best with you.

اگر شصت ثانیه یک دقیقه را شکل می دهد و 24 ساعت یک روز را، من می خواهم تمام طول سال را در کنار تو سپری کنم. من در کنار تو بهترین هستم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

They say love gives you wings but is that why I’m in seventh heaven?

می گویند که عشق به عاشق بال و پر می دهد، آیا به همین دلیل است که من در آسمان هفتم به سر می برم؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Can anything be more valuable than our love? Since you are with me, my only measurement is in heartbeats.

آیا چیزی می تواند ارزشمندتر از عشق ما باشد؟ از آنجایی که تو با من هستی، ضربان قلب تنها معیار سنجش من است.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

There is no finer day than a day with you by my side. Thank you for all that you are.

هیچ روزی بهتری از روزی که با تو سپری شود، نیست. ممنون به خاطر هر آنچه که هستی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Just seeing your face brightens even my darkest of days. Your light shines on all that I do.

تنها دیدن چهره ی تو، تاریک ترین روزهای مرا روشن می سازد. عشق تو بر هر کاری که انجام می دهم، می درخشد.

متن عاشقانه لاتین

No matter where you go, I will be by your side. Our unbreakable bonds mean we will be as one forever and face the world together.

مهم نیست که کجا بروی، من در کنارت خواهم بود. پیوند جدایی ناپذیر بین ما بدان معنی است که ما برای همیشه یکی خواهیم بود و در کنار هم با جهان رو به رو خواهیم شد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

For you, I may be just one person, but for me, you are the world.

شاید من برای تو تنها یک فرد معمولی باشم اما تو برای من، تمام جهان هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Two hearts ran to the end of the world. They recognized each other’s eyes at the final border of the end and infinity. In that particular moment, they hugged each other. No one dares to separate them.

دو قلب عاشق تا آخر دنیا با هم فرار کردند. آن ها چشمان یکدیگر را در انتهای مسیر و بی نهایت شناختند. در ان لحظه، همدیگر را در آغوش گرفتند و هیچ کس دیگر جرأت جدا کردنشان را نداشت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Everything you do is a source of joy for me. I can never be sad when I’m around you.

هر کاری که می کنی باعث لذت و شادی من می شود. من هیچگاه در کنار تو نمی توانم ناراحت و غمگین باشم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I sit here all day waiting for the moment I’ll see your face, and maybe I’ll get a hug. So disappointing that it all ended a daydream.

من تمام مدت منتظر لحظه ی دیدن تو می نشینم و شاید بتوانم تو را در آغوش بگیرم. بسیار ناامیدکننده است که تمام این ها چیزی جز افکار پوچ من نبوده است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When I think of how lovely my heart always comes, I wish I climb the highest of mountains to tell how it has ever been having my life around yours.

وقتی به این موضوع فکر می کنم که قلب من چقدر دوست داشتنی است، آرزو می کنم که بلندترین کوه ها را فتح کنم تا بتوانم بگویم که زندگیم با وجود تو چگونه شده است.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

It’s going to be one of such great nights again. So great because you made my day, my dear. Thanks for being there all the time. 

امشب نیز یکی از عالی ترین شب ها خواهد بود زیرا تو، عزیزم، روز مرا ساختی. ممنون که همیشه در کنارم هستی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

No one else loves me the way you do. No one else makes me feel the way you do. I am loving you all my life for this.

هیچ کس به اندازه ای که تو مرا دوست داری، دوستم ندارد. هیچ کسی نمی تواند احساسی که تو در من ایجاد می کنی را به وجود آورد. به همین خاطر تا آخر عمر عاشقت هستم.

متن عاشقانه لاتين

I wake in the morning thinking about you and lay down at night with the same beautiful thought on my mind.

من هر روز با فکر تو بیدار می شوم و هر شب با همان افکار زیبا در ذهنم می خوابم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The best part of my day is your smile

بهترین قسمت روز من لبخند توست.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Being with you is the easiest choice I have ever made, and I’m so lucky I get to make it every day

با تو بودن ساده‌ترین انتخاب من بوده است و من خیلی خوش شانسم که هر روز این تصمیم را می‌گیرم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I love you more every day

من هر روز بیشتر از دیروز تو را دوست دارم.

متن عاشقانه لاتین

I love your honesty, your passion, your resilience, your courage, your partnership, and your smile

من عاشق صداقت، اشتیاق، انعطاف‌پذیری، شجاعت، تعامل و لبخند تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

As we grow separately, we also grow together, and it’s truly a privilege

همانطور که جداگانه رشد می‌کنیم، با هم نیز رشد می‌کنیم و این یک مزیت است.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You’re my soulmate, my best friend, my partner, and my confidante. Thank you for that

تو نیمه گمشده من، بهترین دوست من، شریک زندگی من و معتمد من هستی. بابت آن تشکر می‌کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye 

من می‌خواهم سلام مورد علاقه تو و سخت‌ترین خداحافظی تو باشم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Your smile takes my breath away. It took my breath away on the day we met, on our wedding day, today, and every day in between

لبخند تو نفسم را بند می‌آورد. در روزی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم، در روز عروسی، امروز و هر روز نفسم بند می‌آید.

متن عاشقانه لاتين

Thank you for teaching me what marrying your best friend means

ازت ممنونم که به من یاد دادی ازدواج با بهترین دوست به چه معناست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I wish every day you could see yourself the way I see you. Because I see you as absolutely perfect

ای کاش هر روز می‌توانستی آنطور که من تو را می‌بینم، خودت را ببینی. زیرا از نظر من تو کاملا بی نقص هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When I put my arms around you, I never want to let you go

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم، هرگز نمی‌خواهم رهایت کنم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

My life was black and white until you came in and added color

زندگی من سیاه و سفید بود تا وقتی که تو به آن رنگ بخشیدی.

متن عاشقانه لاتين

I feel safest and happiest when I’m in your arms

وقتی در آغوش تو هستم احساس امنیت و شادی می‌کنم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I choose you every day, and I’m so lucky you choose me, too

من هر روز تو را انتخاب می‌کنم و خیلی خوش شانس هستم که تو هم مرا انتخاب می‌کنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I didn’t know what marrying your best friend meant until I met you

من نمی‌دانستم که ازدواج با بهترین دوست چه معنایی دارد تا وقتی که با تو آشنا شدم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You’re my first thought every morning and my last thought before I go to sleep

من هر روز صبح با فکر تو از خواب بیدار می‌شوم و با فکر تو شب‌ها به خواب می‌روم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You inspire a love in me that I never knew was possible

تو الهام‌بخش عشقی در من هستی که فکر می‌کردم هرگز وجود ندارد.

متن عاشقانه لاتين

I can’t wait to come home to you tonight

دیگر طاقت انتظار دیدن مجدد تو را ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I am so lucky to have you by my side today, tomorrow, and forever

من خیلی خوش شانسم که امروز، فردا و برای همیشه تو را در کنار خود دارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You make my heart soar, my mind race, and my lips form a perfect smile

تو باعث می‌شوی قلبم به پرواز درآید، ذهنم به تپش بیفتد و لب‌هایم لبخندی بی‌نقص بسازند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

There are a million ways to say how much I love you that I truly don’t know where to start

میلیون‌ها راه برای گفتن این که چقدر دوستت دارم وجود دارد که نمی‌دانم از کجا شروع کنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن عاشقانه لاتین

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

متن عاشقانه لاتين

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

كسي كه سعي ميكنه همه رو خوشحال كنه معمولا خودش هميشه تنهاست

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Bang bang
he’s gone, I don’t know why
And ’til this day, I sometimes cry
He didn’t even say goodbye
He didn’t take the time to lie
Bang bang

بنگ بنگ !
حالا اون رفته نمیدونم چرا
و تا امروز . بعضی وقتا گریه کردم
حتی خداحافظی هم نکرد
حتی نیومد که دروغ بگه
بنگ بنگ !

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her

متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن عاشقانه لاتين

You are incredible.

تو فوق العاده ای.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

متن عاشقانه لاتين

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش ميگذرونيش

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

متن عاشقانه لاتين

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

متن عاشقانه لاتین

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناك ترين جدايي وقتيه كه هنوز هستش
ولي ديگه اون آدم قديم نيست..

متن عاشقانه انگلیسی بلند

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختي يعني ادمايي تو زندگيت باشن كه افسوس بخوري چرا زود تر باهاشون آشنا نشدي.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Welcome to the hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the hotel California
What a nice surprise, bring your alibis
Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’

به هتل کالیفرنیا خوش آمدی
چه جای دل انگیزی
چه صورت دوست داشتنی ای
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار رامی گذرانند
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت
آینه های روی سقف
شامپاین عالی در ظرف یخ
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time

اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و اين روز زيبا رو در آغوش بگیر امروز يک قدم ديگه به سمت روياهات بردار.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Nobody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

متن عاشقانه لاتین

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن عاشقانه لاتین

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“Please remember: love should make you feel good.”

يادت باشه عشق بايد بهترين حس رو بهت بده

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.

اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

بخوانید: جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی احساسی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن عاشقانه لاتین

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !

عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بيصدا ميرن !

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Don’t be available for someone all the time, don’t reply in seconds, don’t write long paragraphs as reply of a short message, don’t demand for pictures, don’t crave for replies, this may not save your relation but at the end you’re self respect remain untuched.

واسه یکی همیشه در درسترس نباش ،به ثانیه نکشیده پیامشونو ریپلای نکن، پاراگراف های طولانی واسه جواب یه مسیج کوتاه ننویس، تقاضای عکس نکن,مشتاق جواب هایش نباش، این شاید رابطتتو نگه نداره ولی در آخر احترام خودت دست نخورده باقی میمونه.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتي تو رو همه جا میبینم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

–Anonymous

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

–Anonymous

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

متن عاشقانه انگلیسی بلند

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی

–Shannon Crown

متن عاشقانه لاتین

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

–Sarah Bernhardt

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

–Anonymous

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم

To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

كسي كه سعي ميكنه همه رو خوشحال كنه معمولا خودش هميشه تنهاست

متن عاشقانه لاتین

Bang bang
he’s gone, I don’t know why
And ’til this day, I sometimes cry
He didn’t even say goodbye
He didn’t take the time to lie
Bang bang

بنگ بنگ !
حالا اون رفته نمیدونم چرا
و تا امروز . بعضی وقتا گریه کردم
حتی خداحافظی هم نکرد
حتی نیومد که دروغ بگه
بنگ بنگ !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her

متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه لاتين

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are incredible.

تو فوق العاده ای.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن عاشقانه انگلیسی بلند

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

متن عاشقانه لاتین

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش ميگذرونيش

متن عاشقانه لاتین

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..

دردناك ترين جدايي وقتيه كه هنوز هستش
ولي ديگه اون آدم قديم نيست..

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost

اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختي يعني ادمايي تو زندگيت باشن كه افسوس بخوري چرا زود تر باهاشون آشنا نشدي.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Welcome to the hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the hotel California
What a nice surprise, bring your alibis
Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’

به هتل کالیفرنیا خوش آمدی
چه جای دل انگیزی
چه صورت دوست داشتنی ای
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار رامی گذرانند
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت
آینه های روی سقف
شامپاین عالی در ظرف یخ
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time

اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و اين روز زيبا رو در آغوش بگیر امروز يک قدم ديگه به سمت روياهات بردار.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Nobody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن عاشقانه لاتين

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“Please remember: love should make you feel good.”

يادت باشه عشق بايد بهترين حس رو بهت بده

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.

اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن عاشقانه لاتين

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

متن عاشقانه لاتين

بخوانید: جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی احساسی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !

عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بيصدا ميرن !

متن عاشقانه انگلیسی بلند

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Don’t be available for someone all the time, don’t reply in seconds, don’t write long paragraphs as reply of a short message, don’t demand for pictures, don’t crave for replies, this may not save your relation but at the end you’re self respect remain untuched.

واسه یکی همیشه در درسترس نباش ،به ثانیه نکشیده پیامشونو ریپلای نکن، پاراگراف های طولانی واسه جواب یه مسیج کوتاه ننویس، تقاضای عکس نکن,مشتاق جواب هایش نباش، این شاید رابطتتو نگه نداره ولی در آخر احترام خودت دست نخورده باقی میمونه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتي تو رو همه جا میبینم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.

عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

–Anonymous

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!

عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

–Anonymous

متن عاشقانه لاتين

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

–Jean Paul F. Richter

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی

–Shannon Crown

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

–Sarah Bernhardt

متن عاشقانه لاتين

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

–Anonymous

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

To you – the only person I will ever love.

تقدیم به تو – تنها کسی که همیشه دوستش خواهم داشت.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Every time I see you, you leave me breathless.

هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You are the best friend/spouse in the entire world.

تو بهترین دوست / همسر در تمام دنیا هستی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I will never love another person with as much intensity as I love you.

هرگز به این اندازه که عاشق تو هستم کسی دیگری را دوست نخواهم داشت.

متن عاشقانه لاتين

When I wake up, I’m smiling, because it’s another day with you.

وقتی از خواب بر می خیزم، لبخند می زنم، چون روز دیگری را با تو آغاز می کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I love you more and more every day.

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are my treasure – the most precious thing in my life.

تو گنج منی – با ارزش ترین چیز در زندگی ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I feel such powerful adoration for you and only you.

فقط و فقط بخاطر توست که چنین تحسین قوی را احساس می کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I can’t believe how hard I’ve fallen for you.

باور نمی کنم تا این اندازه تو را این قدر دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

 I just wouldn’t feel complete without you.

بدون تو حس میکنم که کامل نیستم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.

تو درخشش خورشید روزهای منی و نور مهتابِ شبهای من.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good.

گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی.

متن عاشقانه لاتین

I can’t wait to spend the rest of our lives together.

بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Everything you do in my life adds to my happiness, subtracts from my sadness, and multiplies my joy!

هر چه کنی شادی ام افزون، غمهایم کاسته و شادی ام را دو چندان می کند!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم  به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U”

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Every day I look at you and feel love and inspiration.

هرروز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی میکنم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I will support you through the good times and the bad.

در تمام دوران خوشی و ناخوشی تکیه گاه تو خواهم بود.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re the light of my life.

تو نور زندگی منی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

 Imagining life without you is impossible.

تصور زندگی، بدون تو نا ممکن است.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

 I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

want you, and only you.

فقط و فقط تو را می خواهم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You make life worth living.

تو به زندگی معنا می بخشی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You turn me inside out.

تو مرا زیر و رو می کنی.

متن عاشقانه لاتین

I’m smitten with you.

هلاک تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

متن عاشقانه لاتین

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

متن عاشقانه لاتين

You’re my everything.

تو همه چیز من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I’m addicted to you.

به تو وابسته ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re the love of my life.

تو عشق زندگی ام هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I’m head over heels for you.

برای تو سر از پا نمی شناسم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I adore you.

تو را می پرستم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I’ve fallen for you.

عاشق تو گشته ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I’m crazy about you.

دیوانه تو ام.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I can’t say it enough – I love you more than anything.

هر قدر بگویم که تو را بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارم، باز هم کم گفته ام.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

To you – the only person I will ever love.

تقدیم به تو – تنها کسی که همیشه دوستش خواهم داشت.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Every time I see you, you leave me breathless.

هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You are the best friend/spouse in the entire world.

تو بهترین دوست / همسر در تمام دنیا هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I will never love another person with as much intensity as I love you.

هرگز به این اندازه که عاشق تو هستم کسی دیگری را دوست نخواهم داشت.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When I wake up, I’m smiling, because it’s another day with you.

وقتی از خواب بر می خیزم، لبخند می زنم، چون روز دیگری را با تو آغاز می کنم.

متن عاشقانه لاتين

I love you more and more every day.

هر روز بیشتر و بیشتر عاشق تو می شم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You are my treasure – the most precious thing in my life.

تو گنج منی – با ارزش ترین چیز در زندگی ام.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I feel such powerful adoration for you and only you.

فقط و فقط بخاطر توست که چنین تحسین قوی را احساس می کنم.

متن عاشقانه لاتین

I can’t believe how hard I’ve fallen for you.

باور نمی کنم تا این اندازه تو را این قدر دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

 I just wouldn’t feel complete without you.

بدون تو حس میکنم که کامل نیستم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You are the sunshine in my day and the moonlight of my nights.

تو درخشش خورشید روزهای منی و نور مهتابِ شبهای من.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You are the person I want to spend my life with – my soul mate.

تو تنها کسی هستی که میخواهم عمرم را با او سر کنم – ای همزاد روح من.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Sometimes I can’t stop looking at you… you look too damn good.

گاهی نمیتوانم از نگاه کردن به تو دست بردارم. تو بیش از حد زیبایی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I can’t wait to spend the rest of our lives together.

بی صبرانه منتظرم تا بقیه عمرمان را با هم زندگی کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Everything you do in my life adds to my happiness, subtracts from my sadness, and multiplies my joy!

هر چه کنی شادی ام افزون، غمهایم کاسته و شادی ام را دو چندان می کند!

متن عاشقانه لاتين

I don’t even want to think about what life would be like without you.

حتی نمی خواهم  به این موضوع فکر کنم که زندگی بی تو چگونه خواهد بود.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If I were spelling out my favorite thing in the world, it’d be spelled “Y-O-U”

اگر می خواستم چیز مورد علاقه ام را در دنیا رو هجی کنم به این صورت هجی میشد: تو

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Every day I look at you and feel love and inspiration.

هرروز تو را می نگرم و احساس عشق و الهام بخشی میکنم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I will support you through the good times and the bad.

در تمام دوران خوشی و ناخوشی تکیه گاه تو خواهم بود.

متن عاشقانه لاتین

You’re the light of my life.

تو نور زندگی منی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

 Imagining life without you is impossible.

تصور زندگی، بدون تو نا ممکن است.

متن عاشقانه لاتين

 I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

want you, and only you.

فقط و فقط تو را می خواهم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You make life worth living.

تو به زندگی معنا می بخشی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You turn me inside out.

تو مرا زیر و رو می کنی.

متن عاشقانه لاتين

I’m smitten with you.

هلاک تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You’re my everything.

تو همه چیز من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

متن عاشقانه لاتين

I’m addicted to you.

به تو وابسته ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You’re the love of my life.

تو عشق زندگی ام هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I’m head over heels for you.

برای تو سر از پا نمی شناسم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I adore you.

تو را می پرستم.

متن عاشقانه لاتين

I’ve fallen for you.

عاشق تو گشته ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I’m crazy about you.

دیوانه تو ام.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I can’t say it enough – I love you more than anything.

هر قدر بگویم که تو را بیشتر از هرچیز دیگری دوست دارم، باز هم کم گفته ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی با ترجمه

You paint my world with bright colours and bring meaning to my life
تو دنیای منو با رنگ های شاد نقاشی می کنی و به زندگی من معنا می دی🥀

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You light up my day
تو روزم رو روشن می کنی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

My success means nothing without you in my life
موفقیت های من بدون وجود تو در زندگیم هیچ معنایی نداره

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Whenever I look into your eyes, I feel the same way as I felt on the day we first met and I looked into your eyes
هر زمان به چشمانت نگاه می کنم همان حسی را پیدا می کنم که روزی که برای اولین بار با هم آشنا شدیم و به چشمانت نگاه کردم در من ایجاد شد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You’re my girl who made my life better. I love you, my dearest
تو همان دختری هستی که زندگیم رو بهتر کرده … عاشقتم عزیزترینم♥️

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I love you in a way I can never love anyone. You make my life worth living
تو رو جوری دوست دارم که هیچ کس دیگه رو نمی تونم اون طوری دوست داشته باشم
تو به زندگی من ارزش بخشیدی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی برای استوری

You’re the love of my life and I can’t imagine living in this world without you
تو عشق من هستی و من نمی تونم زندگی در این دنیا رو بدون تو تصور کنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You brighten up my day just like how the sun lights up the earth
تو روز من رو روشن می کنی، درست مثل خورشید که زمین رو روشن می کنه

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I know I can say anything in front of you, and you will never judge me. Thank you for being with me, my heart will always belong to you
می دونم که می تونم هر حرفی که می خوام جلوی تو بزنم و تو هرگز در موردم قضاوت نمی کنی
ممنون که هستی، قلبم همیشه به تو تعلق خواهد داشت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

No matter how many challenges come in my life, I will face them without difficulty if I have your support
مهم نیست چقدر چالش در زندگیم وجود داشته باشه
اگه تو پشتم باشی بدون هیچ مشکلی با اونا روبرو می شم♡ ♡

متن عاشقانه لاتین

You’re the best gift I’ve ever received in my life and it is because of you that I want to work hard and move forward in my life
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگیم دریافت کردم
به خاطر توست که می خوام سخت کار کنم و در زندگیم پیشرفت کنم

متن عاشقانه لاتين

When you smile at me, my heart skips a beat and urges me to shower my affection on you
وقتی به من لبخند می زنی قلبم به تپش می افته
و از من می خواد که مهر و محبتم رو به سوی تو سرازیر کنم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه زیبا انگلیسی برای بیو

My love for you is boundless
عشق من به تو بی حد و مرزه^^

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your kiss mends my heart, your touch lights up my soul, and your presence makes a difference to my world
بوسه تو قلبم رو شفا می بخشه، لمس تو روحم رو روشن می کنه
و حضورت دنیای منو تغییر می ده

متن عاشقانه لاتين

I cannot imagine my world without you my dearest. You belong with me, love you
نمی تونم دنیام رو بدون تو تصور کنم عزیزترینم، تو به من تعلق داری، عاشقتم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Although I may not have the right words to express you how I feel about you and how blessed I am that you came into my life. I just want to let you know that I love you with everything I’ve got and can’t imagine a life without you
شاید نتونم کلمات مناسبی برای بیان احساسی که به تو دارم و این که چقدر خوشحالم که وارد زندگیم شدی پیدا کنم. فقط می خوام بدونی که با تمام وجودم دوستت دارم و نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم

متن عاشقانه لاتین

Our marriage is our sacred bond – one that symbolizes love, hope, and the strength to overcome any obstacles
ازدواج ما پیوند مقدس بین ما است، پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت غلبه بر همه موانع است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

We are a team and there is no “we” without you. I truly love you
ما یه تیم هستیم و بدون تو “ما”یی وجود نداره، من واقعا دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You’re my Goddess, my hope, my joy, and my life. Please be with me forever, my love
تو الهه، امید، شادی و زندگی من هستی، لطفا همیشه با من باش عشقم!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی با ترجمه

You paint my world with bright colours and bring meaning to my life
تو دنیای منو با رنگ های شاد نقاشی می کنی و به زندگی من معنا می دی🥀

متن عاشقانه لاتين

You light up my day
تو روزم رو روشن می کنی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

My success means nothing without you in my life
موفقیت های من بدون وجود تو در زندگیم هیچ معنایی نداره

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Whenever I look into your eyes, I feel the same way as I felt on the day we first met and I looked into your eyes
هر زمان به چشمانت نگاه می کنم همان حسی را پیدا می کنم که روزی که برای اولین بار با هم آشنا شدیم و به چشمانت نگاه کردم در من ایجاد شد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You’re my girl who made my life better. I love you, my dearest
تو همان دختری هستی که زندگیم رو بهتر کرده … عاشقتم عزیزترینم♥️

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I love you in a way I can never love anyone. You make my life worth living
تو رو جوری دوست دارم که هیچ کس دیگه رو نمی تونم اون طوری دوست داشته باشم
تو به زندگی من ارزش بخشیدی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه زیبا به انگلیسی برای استوری

You’re the love of my life and I can’t imagine living in this world without you
تو عشق من هستی و من نمی تونم زندگی در این دنیا رو بدون تو تصور کنم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You brighten up my day just like how the sun lights up the earth
تو روز من رو روشن می کنی، درست مثل خورشید که زمین رو روشن می کنه

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I know I can say anything in front of you, and you will never judge me. Thank you for being with me, my heart will always belong to you
می دونم که می تونم هر حرفی که می خوام جلوی تو بزنم و تو هرگز در موردم قضاوت نمی کنی
ممنون که هستی، قلبم همیشه به تو تعلق خواهد داشت

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

No matter how many challenges come in my life, I will face them without difficulty if I have your support
مهم نیست چقدر چالش در زندگیم وجود داشته باشه
اگه تو پشتم باشی بدون هیچ مشکلی با اونا روبرو می شم♡ ♡

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You’re the best gift I’ve ever received in my life and it is because of you that I want to work hard and move forward in my life
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگیم دریافت کردم
به خاطر توست که می خوام سخت کار کنم و در زندگیم پیشرفت کنم

متن عاشقانه لاتين

When you smile at me, my heart skips a beat and urges me to shower my affection on you
وقتی به من لبخند می زنی قلبم به تپش می افته
و از من می خواد که مهر و محبتم رو به سوی تو سرازیر کنم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه زیبا انگلیسی برای بیو

My love for you is boundless
عشق من به تو بی حد و مرزه^^

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Your kiss mends my heart, your touch lights up my soul, and your presence makes a difference to my world
بوسه تو قلبم رو شفا می بخشه، لمس تو روحم رو روشن می کنه
و حضورت دنیای منو تغییر می ده

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I cannot imagine my world without you my dearest. You belong with me, love you
نمی تونم دنیام رو بدون تو تصور کنم عزیزترینم، تو به من تعلق داری، عاشقتم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Although I may not have the right words to express you how I feel about you and how blessed I am that you came into my life. I just want to let you know that I love you with everything I’ve got and can’t imagine a life without you
شاید نتونم کلمات مناسبی برای بیان احساسی که به تو دارم و این که چقدر خوشحالم که وارد زندگیم شدی پیدا کنم. فقط می خوام بدونی که با تمام وجودم دوستت دارم و نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم

متن عاشقانه لاتین

Our marriage is our sacred bond – one that symbolizes love, hope, and the strength to overcome any obstacles
ازدواج ما پیوند مقدس بین ما است، پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت غلبه بر همه موانع است

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

We are a team and there is no “we” without you. I truly love you
ما یه تیم هستیم و بدون تو “ما”یی وجود نداره، من واقعا دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You’re my Goddess, my hope, my joy, and my life. Please be with me forever, my love
تو الهه، امید، شادی و زندگی من هستی، لطفا همیشه با من باش عشقم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The best part of my day is your smile 

بهترین قسمت روز من لبخند توست.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Being with you is the easiest choice I have ever made, and I’m so lucky I get to make it every day

با تو بودن ساده‌ترین انتخاب من بوده است و من خیلی خوش شانسم که هر روز این تصمیم را می‌گیرم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I love you more every day

من هر روز بیشتر از دیروز تو را دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I love your honesty, your passion, your resilience, your courage, your partnership, and your smile

من عاشق صداقت، اشتیاق، انعطاف‌پذیری، شجاعت، تعامل و لبخند تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

As we grow separately, we also grow together, and it’s truly a privilege

همانطور که جداگانه رشد می‌کنیم، با هم نیز رشد می‌کنیم و این یک مزیت است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re my soulmate, my best friend, my partner, and my confidante. Thank you for that

تو نیمه گمشده من، بهترین دوست من، شریک زندگی من و معتمد من هستی. بابت آن تشکر می‌کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye 

من می‌خواهم سلام مورد علاقه تو و سخت‌ترین خداحافظی تو باشم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your smile takes my breath away. It took my breath away on the day we met, on our wedding day, today, and every day in between

لبخند تو نفسم را بند می‌آورد. در روزی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم، در روز عروسی، امروز و هر روز نفسم بند می‌آید.

متن عاشقانه لاتين

Thank you for teaching me what marrying your best friend means

ازت ممنونم که به من یاد دادی ازدواج با بهترین دوست به چه معناست.

متن عاشقانه لاتین

I wish every day you could see yourself the way I see you. Because I see you as absolutely perfect

ای کاش هر روز می‌توانستی آنطور که من تو را می‌بینم، خودت را ببینی. زیرا از نظر من تو کاملا بی نقص هستی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When I put my arms around you, I never want to let you go

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم، هرگز نمی‌خواهم رهایت کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

My life was black and white until you came in and added color

زندگی من سیاه و سفید بود تا وقتی که تو به آن رنگ بخشیدی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I feel safest and happiest when I’m in your arms

وقتی در آغوش تو هستم احساس امنیت و شادی می‌کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I choose you every day, and I’m so lucky you choose me, too

من هر روز تو را انتخاب می‌کنم و خیلی خوش شانس هستم که تو هم مرا انتخاب می‌کنی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I didn’t know what marrying your best friend meant until I met you

من نمی‌دانستم که ازدواج با بهترین دوست چه معنایی دارد تا وقتی که با تو آشنا شدم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You’re my first thought every morning and my last thought before I go to sleep

من هر روز صبح با فکر تو از خواب بیدار می‌شوم و با فکر تو شب‌ها به خواب می‌روم.

متن عاشقانه لاتين

You inspire a love in me that I never knew was possible

تو الهام‌بخش عشقی در من هستی که فکر می‌کردم هرگز وجود ندارد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I can’t wait to come home to you tonight

دیگر طاقت انتظار دیدن مجدد تو را ندارم.

متن عاشقانه لاتین

I am so lucky to have you by my side today, tomorrow, and forever

من خیلی خوش شانسم که امروز، فردا و برای همیشه تو را در کنار خود دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You make my heart soar, my mind race, and my lips form a perfect smile

تو باعث می‌شوی قلبم به پرواز درآید، ذهنم به تپش بیفتد و لب‌هایم لبخندی بی‌نقص بسازند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

There are a million ways to say how much I love you that I truly don’t know where to start

میلیون‌ها راه برای گفتن این که چقدر دوستت دارم وجود دارد که نمی‌دانم از کجا شروع کنم.

متن عاشقانه لاتين

I won’t let anything break us ever

من نمی گذارم هیچ چیزی (عشق بین)  ما را بشکند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I don’t need luck if I have love

اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Living with you and loving you is the dream

زندگی با تو و دوست داشتن تو خواب است

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Being in love is the most beautiful thing ever

عاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love is always patient and kind

عشق همیشه صبور و مهربان است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighter

یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You and I connect like bluetooth

من و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

There are a million words to describe our love, but let’s start with this one: everlasting. (Then give a few other words that describe your love and explain why.)

میلیون‌ها کلمه برای توصیف عشق ما وجود دارد، اما من با این شروع می‌کنم: ابدی. (سپس چند کلمه دیگر برای توصیف عشق خود عنوان کنید.)

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I’ll take care of you, and you’ll take care of me. (Discuss your partnership and how you appreciate being there for each other 50/50.)

من از تو مراقبت می‌کنم و تو از من. (در مورد تعامل خود و این که چگونه با تمام وجود در کنار هم هستید، صحبت کنید.)

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I want to explore your eyes, the curves of your face, and the pout of your lips forever. (Tell him what else you want to explore.)

من می‌خواهم عمق چشم‌ها، انحنای صورت و برجستگی لب‌هایت را کشف کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I love who you are, I love who you were, I love who you are becoming. (Then add a sentence about her in the past, present, and future.)

من همانطور که هستی، بودی و خواهی بود را دوست دارم. (سپس جمله‌ای را در مورد گذشته، حال و آینده او بنویسید.)

متن عاشقانه لاتين

I get lost in your eyes, I feel safe in your touch. (Then explain how she moves each one of your senses.)

من در چشمان تو گم می‌شوم و در آغوش تو احساس امنیت می‌کنم. (سپس توضیح دهید که چگونه حواس پنج گانه شما را برمی‌انگیزد.)

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You are beautiful when you wake, beautiful before your hair is brushed, beautiful at work, beautiful when you’re all dressed up, and beautiful on the couch in sweatpants. (Add examples of when her beauty mesmerizes you.)

تو همیشه زیبا هستی؛ قبل از بیدار شدن از خواب، وقتی هنوز موهایت را شانه نکرده‌ای، در محیط کار، وقتی لباس مجلسی پوشیدی و حتی با لباس راحتی روی مبل نشسته‌ای. (مثال‌های دیگر را به این موارد اضافه کنید.)

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You touch every part of my life. (Name a few parts of your life that she has changed for the better.)

تو همه زندگی من را تحت تاثیر قرار می‌دهی. (بخش‌هایی از زندگی خود را عنوان کنید که وجود او موجب تغییر در جهت مثبت شده است.)

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“We were together. I forget the rest.” – Walt Whitman

ما با هم بودیم و من بقیه دنیا را فراموش کردم. – والت ویتمن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” – Nicholas Sparks

عشق به مانند باد است، آن را نمی‌بینی اما احساس می‌کنی. – نیکولاس اسپارکس

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“I loved her and I loved no one else and we had a lovely magic time while we were alone.” – Ernest Hemingway

من او را دوست داشتم و دیگر هیچ کس نبود و در تنهایی اوقات شگفت‌انگیزی را با هم سپری کردیم. – ارنست همینگوی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“You are my today and all of my tomorrows.” – Leo Christopher

تو امروز و فرداهای من هستی. – لئو کریستوفر

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance.” – John Lennon

وقتی عاشق هستیم، با روی باز هر آنچه زندگی برایمان مقدر کرده است را با هیجان و اشتیاق می‌پذیریم. – جان لنون

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“Love makes you want to be better. But maybe love, real love, also gives you permission to just be the…[person] you are.” – Gillian Flynn

عشق باعث می‌شود که شخص بهتری شوید. اما شاید عشق واقعی به شما این اجازه را می‌دهد تو خودتان باشید. – جیلیان فلین

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“You’re the greatest risk I’ve ever taken. And the greatest reward.” – Sylvia Day

تو بزرگ‌ترین ریسک زندگی من هستی و در عین حال بزرگ‌ترین پاداش به من داده شده است. – سیلویا دی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“True love stories never have endings.” – Richard Bach

داستان‌های عشق واقعی هرگز به پایان نمی‌رسند. – ریچارد باخ

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

.When I tell you I love you, I don’t say it out of habit
.I say it to remind you that you’re the best thing that ever happened to me

وقتی بهت میگم دوستت دارم، از روی عادت نمیگم این را می گویم تا یادآوری کنم که تو بهترین اتفاقی است که برای من افتاده است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.I love you for all that you are, all that you have been and all that you’re yet to be

من تو را به خاطر تمام آنچه که هستی، برای همه آنچه که بودی و برای آنچه که هنوز هستی دوست دارم.

متن عاشقانه لاتين

.And suddenly, all the love songs were about you

و ناگهان ، همه ترانه های عاشقانه مربوط به تو بود.

متن عاشقانه لاتين

.I love you more than I could ever really say

من تو را بیشتر از آنچه واقعاً بگویم دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer

کاش می توانستم ساعت را برگردانم. زودتر تو را پیدا می کنم و بیشتر دوستت دارم.

متن عاشقانه لاتین

.I didn’t know it was possible to love everything about someone until I met you

من نمی دانستم که ممکن است کسی را دوست داشته باشم تا اینکه شما را ملاقات کردم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

?Have I mentioned how lucky I am to love you

تا به حال بهت گفتم که چقدر خوش شانسم که تورو دوست دارم؟

متن عاشقانه لاتین

.I’m so grateful I get to love you

من خداروشکر می کنم که تو را دوست دارم.

متن عاشقانه لاتين

.Falling in love with you was the easiest thing I’ve done in my life

عاشق شدن شما ساده ترین کاری بود که در زندگی ام انجام داده ام.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.When you fall in love with someone’s personality, everything about them becomes beautiful

وقتی عاشق شخصیت کسی می شوید ، همه چیز در مورد او زیبا می شود.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.I fancy the way your eyes shine when you smile

من به نحوه درخشش چشمان شما هنگام لبخند علاقه دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.I totally, utterly and completely fancy you

من کاملا ، کاملاً و کاملاً فانتزی شما هستم.

متن عاشقانه لاتین

.There will come a time in your life when you fancy a single soul. This is that time for me

زمانی در زندگی شما فرا می رسد که به یک روح واحد علاقه مند می شوید. این زمان آن زمان برای من است.

متن عاشقانه لاتين

.I fancy the way your laugh can light up my day

من معتقدم که خنده تو می تواند روز من را روشن کند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.I wish you could see yourself through my eyes, then maybe you’d understand why I fancy you

کاش خودت را از طریق چشمان من می دیدی ، پس شاید می فهمیدی که چرا به تو علاقه دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.I fancy you and all of the wonderful things you’ve brought into my life

من عاشق شما و همه چیزهای شگفت انگیزی هستم که وارد زندگی من کرده اید.

متن عاشقانه لاتين

.Fancying you is one of my favorite things to do

خیال بافی شما یکی از کارهای مورد علاقه من است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.The day I met you, I found the piece of me I didn’t know was missing
.I fancy you, this relationship and the better part of me you brought out
.I fancy you

روزی که شما را ملاقات کردم، تکه ای از خودم را پیدا کردم که نمی دانستم گم شده است. من به شما علاقه مندم، این رابطه و قسمت بهتری از من که بیرون آورده اید.
من به تو علاقه دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

 

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

You are like the sunshine so warm
you are like sugar, so sweet
you are like you
and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

 

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

متن عاشقانه لاتين

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Regardless of

What events

Occur in our lives

I will make

Sure that our

Relationship flourishes

As I will always

Love and respect you

 

هر چه در زندگی‌مان پیش آید

عشق‌مان را

شکوفا خواهم کرد

و تا ابد

به تو احترام خواهم گذاشت

و عشق خواهم ورزید

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

People live
People Die
People laugh
People cry
some give up
some will try
some say hi
some say bye
others may forget u
But never will I

مردم زندگی می کنند ،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه میکنند،
برخی تسلیم می شوند،
برخی سعی خواهد کرد،
برخی می گویند که سلام،
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

متن عاشقانه لاتین

The best part of my day is your smile 

بهترین قسمت روز من لبخند توست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Being with you is the easiest choice I have ever made, and I’m so lucky I get to make it every day

با تو بودن ساده‌ترین انتخاب من بوده است و من خیلی خوش شانسم که هر روز این تصمیم را می‌گیرم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I love you more every day

من هر روز بیشتر از دیروز تو را دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I love your honesty, your passion, your resilience, your courage, your partnership, and your smile

من عاشق صداقت، اشتیاق، انعطاف‌پذیری، شجاعت، تعامل و لبخند تو هستم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

As we grow separately, we also grow together, and it’s truly a privilege

همانطور که جداگانه رشد می‌کنیم، با هم نیز رشد می‌کنیم و این یک مزیت است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re my soulmate, my best friend, my partner, and my confidante. Thank you for that

تو نیمه گمشده من، بهترین دوست من، شریک زندگی من و معتمد من هستی. بابت آن تشکر می‌کنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I want to be your favorite hello and your hardest goodbye 

من می‌خواهم سلام مورد علاقه تو و سخت‌ترین خداحافظی تو باشم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Your smile takes my breath away. It took my breath away on the day we met, on our wedding day, today, and every day in between

لبخند تو نفسم را بند می‌آورد. در روزی که برای اولین بار همدیگر را دیدیم، در روز عروسی، امروز و هر روز نفسم بند می‌آید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Thank you for teaching me what marrying your best friend means

ازت ممنونم که به من یاد دادی ازدواج با بهترین دوست به چه معناست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I wish every day you could see yourself the way I see you. Because I see you as absolutely perfect

ای کاش هر روز می‌توانستی آنطور که من تو را می‌بینم، خودت را ببینی. زیرا از نظر من تو کاملا بی نقص هستی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When I put my arms around you, I never want to let you go

وقتی تو را در آغوش می‌گیرم، هرگز نمی‌خواهم رهایت کنم.

متن عاشقانه لاتین

My life was black and white until you came in and added color

زندگی من سیاه و سفید بود تا وقتی که تو به آن رنگ بخشیدی.

متن عاشقانه لاتين

I feel safest and happiest when I’m in your arms

وقتی در آغوش تو هستم احساس امنیت و شادی می‌کنم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I choose you every day, and I’m so lucky you choose me, too

من هر روز تو را انتخاب می‌کنم و خیلی خوش شانس هستم که تو هم مرا انتخاب می‌کنی.

متن عاشقانه لاتین

I didn’t know what marrying your best friend meant until I met you

من نمی‌دانستم که ازدواج با بهترین دوست چه معنایی دارد تا وقتی که با تو آشنا شدم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You’re my first thought every morning and my last thought before I go to sleep

من هر روز صبح با فکر تو از خواب بیدار می‌شوم و با فکر تو شب‌ها به خواب می‌روم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You inspire a love in me that I never knew was possible

تو الهام‌بخش عشقی در من هستی که فکر می‌کردم هرگز وجود ندارد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I can’t wait to come home to you tonight

دیگر طاقت انتظار دیدن مجدد تو را ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I am so lucky to have you by my side today, tomorrow, and forever

من خیلی خوش شانسم که امروز، فردا و برای همیشه تو را در کنار خود دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You make my heart soar, my mind race, and my lips form a perfect smile

تو باعث می‌شوی قلبم به پرواز درآید، ذهنم به تپش بیفتد و لب‌هایم لبخندی بی‌نقص بسازند.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

There are a million ways to say how much I love you that I truly don’t know where to start

میلیون‌ها راه برای گفتن این که چقدر دوستت دارم وجود دارد که نمی‌دانم از کجا شروع کنم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I won’t let anything break us ever

من نمی گذارم هیچ چیزی (عشق بین)  ما را بشکند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

And whenever I look at you, I just want to thank every God who was, who is or ever will be for giving the opportunity of your love to me

و هر وقت به تو نگاه می کنم، فقط می خواهم از خدایی که وجود دارد، به خاطر فراهم کردن فرصت عشقی که تو به من می دهی، تشکر کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I don’t need luck if I have love

اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Living with you and loving you is the dream

زندگی با تو و دوست داشتن تو خواب است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Being in love is the most beautiful thing ever

عاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When I’m with you, time stands still

وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن عاشقانه لاتین

My heart understands you

قلب من تو را می فهمد.

متن عاشقانه لاتین

I like ME a little bit more when I’m with YOU

وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه لاتين

Our time together is just never quite enough

زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن عاشقانه لاتین

Love is always patient and kind

عشق همیشه صبور و مهربان است.

متن عاشقانه لاتين

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighter

یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن عاشقانه لاتین

You and I connect like bluetooth

من و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

There are a million words to describe our love, but let’s start with this one: everlasting. (Then give a few other words that describe your love and explain why.)

میلیون‌ها کلمه برای توصیف عشق ما وجود دارد، اما من با این شروع می‌کنم: ابدی. (سپس چند کلمه دیگر برای توصیف عشق خود عنوان کنید.)

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I’ll take care of you, and you’ll take care of me. (Discuss your partnership and how you appreciate being there for each other 50/50.)

من از تو مراقبت می‌کنم و تو از من. (در مورد تعامل خود و این که چگونه با تمام وجود در کنار هم هستید، صحبت کنید.)

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I want to explore your eyes, the curves of your face, and the pout of your lips forever. (Tell him what else you want to explore.)

من می‌خواهم عمق چشم‌ها، انحنای صورت و برجستگی لب‌هایت را کشف کنم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I love who you are, I love who you were, I love who you are becoming. (Then add a sentence about her in the past, present, and future.)

من همانطور که هستی، بودی و خواهی بود را دوست دارم. (سپس جمله‌ای را در مورد گذشته، حال و آینده او بنویسید.)

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I get lost in your eyes, I feel safe in your touch. (Then explain how she moves each one of your senses.)

من در چشمان تو گم می‌شوم و در آغوش تو احساس امنیت می‌کنم. (سپس توضیح دهید که چگونه حواس پنج گانه شما را برمی‌انگیزد.)

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You are beautiful when you wake, beautiful before your hair is brushed, beautiful at work, beautiful when you’re all dressed up, and beautiful on the couch in sweatpants. (Add examples of when her beauty mesmerizes you.)

تو همیشه زیبا هستی؛ قبل از بیدار شدن از خواب، وقتی هنوز موهایت را شانه نکرده‌ای، در محیط کار، وقتی لباس مجلسی پوشیدی و حتی با لباس راحتی روی مبل نشسته‌ای. (مثال‌های دیگر را به این موارد اضافه کنید.)

متن عاشقانه لاتين

You touch every part of my life. (Name a few parts of your life that she has changed for the better.)

تو همه زندگی من را تحت تاثیر قرار می‌دهی. (بخش‌هایی از زندگی خود را عنوان کنید که وجود او موجب تغییر در جهت مثبت شده است.)

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“We were together. I forget the rest.” – Walt Whitman

ما با هم بودیم و من بقیه دنیا را فراموش کردم. – والت ویتمن

متن عاشقانه لاتين

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.” – Nicholas Sparks

عشق به مانند باد است، آن را نمی‌بینی اما احساس می‌کنی. – نیکولاس اسپارکس

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“I loved her and I loved no one else and we had a lovely magic time while we were alone.” – Ernest Hemingway

من او را دوست داشتم و دیگر هیچ کس نبود و در تنهایی اوقات شگفت‌انگیزی را با هم سپری کردیم. – ارنست همینگوی

متن عاشقانه لاتین

“You are my today and all of my tomorrows.” – Leo Christopher

تو امروز و فرداهای من هستی. – لئو کریستوفر

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance.” – John Lennon

وقتی عاشق هستیم، با روی باز هر آنچه زندگی برایمان مقدر کرده است را با هیجان و اشتیاق می‌پذیریم. – جان لنون

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“Love makes you want to be better. But maybe love, real love, also gives you permission to just be the…[person] you are.” – Gillian Flynn

عشق باعث می‌شود که شخص بهتری شوید. اما شاید عشق واقعی به شما این اجازه را می‌دهد تو خودتان باشید. – جیلیان فلین

متن عاشقانه لاتين

“You’re the greatest risk I’ve ever taken. And the greatest reward.” – Sylvia Day

تو بزرگ‌ترین ریسک زندگی من هستی و در عین حال بزرگ‌ترین پاداش به من داده شده است. – سیلویا دی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“True love stories never have endings.” – Richard Bach

داستان‌های عشق واقعی هرگز به پایان نمی‌رسند. – ریچارد باخ

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.When I tell you I love you, I don’t say it out of habit
.I say it to remind you that you’re the best thing that ever happened to me

وقتی بهت میگم دوستت دارم، از روی عادت نمیگم این را می گویم تا یادآوری کنم که تو بهترین اتفاقی است که برای من افتاده است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

.I love you for all that you are, all that you have been and all that you’re yet to be

من تو را به خاطر تمام آنچه که هستی، برای همه آنچه که بودی و برای آنچه که هنوز هستی دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.And suddenly, all the love songs were about you

و ناگهان ، همه ترانه های عاشقانه مربوط به تو بود.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.I love you more than I could ever really say

من تو را بیشتر از آنچه واقعاً بگویم دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

.I wish I could turn back the clock. I’d find you sooner and love you longer

کاش می توانستم ساعت را برگردانم. زودتر تو را پیدا می کنم و بیشتر دوستت دارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

.I didn’t know it was possible to love everything about someone until I met you

من نمی دانستم که ممکن است کسی را دوست داشته باشم تا اینکه شما را ملاقات کردم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

?Have I mentioned how lucky I am to love you

تا به حال بهت گفتم که چقدر خوش شانسم که تورو دوست دارم؟

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.I’m so grateful I get to love you

من خداروشکر می کنم که تو را دوست دارم.

متن عاشقانه لاتين

.Falling in love with you was the easiest thing I’ve done in my life

عاشق شدن شما ساده ترین کاری بود که در زندگی ام انجام داده ام.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

.When you fall in love with someone’s personality, everything about them becomes beautiful

وقتی عاشق شخصیت کسی می شوید ، همه چیز در مورد او زیبا می شود.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

.I fancy the way your eyes shine when you smile

من به نحوه درخشش چشمان شما هنگام لبخند علاقه دارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

.I totally, utterly and completely fancy you

من کاملا ، کاملاً و کاملاً فانتزی شما هستم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.There will come a time in your life when you fancy a single soul. This is that time for me

زمانی در زندگی شما فرا می رسد که به یک روح واحد علاقه مند می شوید. این زمان آن زمان برای من است.

متن عاشقانه لاتين

.I fancy the way your laugh can light up my day

من معتقدم که خنده تو می تواند روز من را روشن کند.

متن عاشقانه لاتين

.I wish you could see yourself through my eyes, then maybe you’d understand why I fancy you

کاش خودت را از طریق چشمان من می دیدی ، پس شاید می فهمیدی که چرا به تو علاقه دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

.I fancy you and all of the wonderful things you’ve brought into my life

من عاشق شما و همه چیزهای شگفت انگیزی هستم که وارد زندگی من کرده اید.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

.Fancying you is one of my favorite things to do

خیال بافی شما یکی از کارهای مورد علاقه من است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

.The day I met you, I found the piece of me I didn’t know was missing
.I fancy you, this relationship and the better part of me you brought out
.I fancy you

روزی که شما را ملاقات کردم، تکه ای از خودم را پیدا کردم که نمی دانستم گم شده است. من به شما علاقه مندم، این رابطه و قسمت بهتری از من که بیرون آورده اید.
من به تو علاقه دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

 

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You are like the sunshine so warm
you are like sugar, so sweet
you are like you
and that’s the reason why I love you!

تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it

چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re my midnight sunshine lady

You’re my guiding light

You’re the brightest star I’ll ever see

And though the day is dark and cloudy

I’m gonna e all right

When my midnight sunshine touches me

 

تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی

شمع فروزان راهنمای من.

درخشانترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام

حتی در روزهای تاریک و ابری

همه چیز روبراه می‌شود

وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When I wake up

Each morning

And see you next to me

No matter what happen

I know that my day will

Be all right

هر روز صبح

که چشم می‌گشایم

و تو را در کنار خود می‌بینم

می‌دانم هر چه پیش آید

اهمیتی ندارد

آن روز، روز خوبی خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”

عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه لاتين

Regardless of

What events

Occur in our lives

I will make

Sure that our

Relationship flourishes

As I will always

Love and respect you

 

هر چه در زندگی‌مان پیش آید

عشق‌مان را

شکوفا خواهم کرد

و تا ابد

به تو احترام خواهم گذاشت

و عشق خواهم ورزید

متن عاشقانه لاتین

People live
People Die
People laugh
People cry
some give up
some will try
some say hi
some say bye
others may forget u
But never will I

مردم زندگی می کنند ،
مردم می میرند،
مردم میخندند،
مردم گریه میکنند،
برخی تسلیم می شوند،
برخی سعی خواهد کرد،
برخی می گویند که سلام،
برخی می گویند خداحافظ
دیگران ممکن است تو را فراموش کنند،
اما من هرگز

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای بیو

ترجیح می دهم یک عمر را با تو سپری کنم
تا این که به تنهایی با تمام اعصار این دنیا روبرو شوم 彡★

متن عاشقانه لاتین

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است

متن عاشقانه انگلیسی بلند

تو همان عشقی هستی که همه جاهای خالی قلبم رو پر کردی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن عاشقانه لاتین

عزیزم! تو آن بانویی هستی که تنها با لمس عشقت نقص هایم محو شدند

متن عاشقانه لاتین

هیچ نوری به زیبایی عشق و تغییری که در زندگیم ایجاد کردی راهم رو روشن نمی کنه

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو نیمه بهتر منی(◍•ᴗ•◍)

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان خوش است

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای پروفایل

اکنون و برای همیشه دوستت دارم

متن عاشقانه لاتين

لبخندت قلبم را گرم و حضورت مرا کامل می کند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

با هر بار دیدنت قلبم ذوب می شود

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌ شود تمام من …❣️

متن عاشقانه لاتين

من معتاد خنده هایت شده ام

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

نگاه کردن به چشمانت آرامش لحظه هایم است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تو دعای مستجاب شده منی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای عشقم

می خواهمت که خواستنی تر از هر کسی …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

روزهایی که در کنار تو سپری شود ارزش زندگی کردن دارد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

تو یک در میلیونی و من عاشقتم

متن عاشقانه لاتين

در تمام عمرم هرگز به خاطر از دست دادن چیزی نترسیدم
چون هیچ وقت چیزی به زیبایی تو نداشتم!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

تو که هستی غرق در آرامشم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

زندگی شبیه شعریست؛ قافیه هایش با من؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای همسرم

جهان بی عشق
چیزی نیست
جز تکرارِ یک تکرار …

متن عاشقانه لاتين

من چو ماهی کوچکی غرق شنا در قلبت شده ام!(:

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

•”آغوشَت” را دوست دارم
“تو” كه باشی شب از نفس می افتد♥️

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

تو
از فرق
تا قدم جانی!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

چگونه
از طـ∞ـو بگویم
ڪہ عاشقانہ نباشد…؟؟!!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

به من
در عمق نگاهت
که نا کجای جهان است
وطن بده …

متن عاشقانه انگلیسی بلند

در دلم
بنشسته‌ ای
بیرون میا …🌻

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

با تو خوشبخت‌ ترین
عاشق تاریخ منم …

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

من طاقت یعقوب ندارم بغلم کن …

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

لحظه ای که اسمتو می شنوم هوش از سرم میپره

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

طُ روزهای مرا
از مرگ نجات دادی …

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که
دوستت دارم…!

متن عاشقانه لاتين

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای بیو

ترجیح می دهم یک عمر را با تو سپری کنم
تا این که به تنهایی با تمام اعصار این دنیا روبرو شوم 彡★

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

دوستت دارم و این آغاز و پایان همه چیز است

متن عاشقانه لاتین

تو همان عشقی هستی که همه جاهای خالی قلبم رو پر کردی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

عزیزم! تو آن بانویی هستی که تنها با لمس عشقت نقص هایم محو شدند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

هیچ نوری به زیبایی عشق و تغییری که در زندگیم ایجاد کردی راهم رو روشن نمی کنه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

تو نیمه بهتر منی(◍•ᴗ•◍)

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان خوش است

متن عاشقانه انگلیسی بلند

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای پروفایل

اکنون و برای همیشه دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

لبخندت قلبم را گرم و حضورت مرا کامل می کند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

با هر بار دیدنت قلبم ذوب می شود

متن عاشقانه انگلیسی بلند

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌ شود تمام من …❣️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

من معتاد خنده هایت شده ام

متن عاشقانه لاتین

نگاه کردن به چشمانت آرامش لحظه هایم است

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

تو دعای مستجاب شده منی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای عشقم

می خواهمت که خواستنی تر از هر کسی …

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

روزهایی که در کنار تو سپری شود ارزش زندگی کردن دارد

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو یک در میلیونی و من عاشقتم

متن عاشقانه لاتين

در تمام عمرم هرگز به خاطر از دست دادن چیزی نترسیدم
چون هیچ وقت چیزی به زیبایی تو نداشتم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

تو که هستی غرق در آرامشم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

زندگی شبیه شعریست؛ قافیه هایش با من؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

متن عاشقانه زیبا و کوتاه برای همسرم

جهان بی عشق
چیزی نیست
جز تکرارِ یک تکرار …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

من چو ماهی کوچکی غرق شنا در قلبت شده ام!(:

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

•”آغوشَت” را دوست دارم
“تو” كه باشی شب از نفس می افتد♥️

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

تو
از فرق
تا قدم جانی!

متن عاشقانه لاتین

چگونه
از طـ∞ـو بگویم
ڪہ عاشقانہ نباشد…؟؟!!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

به من
در عمق نگاهت
که نا کجای جهان است
وطن بده …

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

در دلم
بنشسته‌ ای
بیرون میا …🌻

متن عاشقانه لاتين

با تو خوشبخت‌ ترین
عاشق تاریخ منم …

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

من طاقت یعقوب ندارم بغلم کن …

متن عاشقانه لاتين

لحظه ای که اسمتو می شنوم هوش از سرم میپره

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

طُ روزهای مرا
از مرگ نجات دادی …

متن عاشقانه انگلیسی بلند

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که
دوستت دارم…!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Unending Love

I seem to have loved you in numberless forms, numberless times…
In life after life, in age after age, forever.
My spellbound heart has made and remade the necklace of songs,
That you take as a gift, wear round your neck in your many forms,
In life after life, in age after age, forever.

Whenever I hear old chronicles of love, its age-old pain,
Its ancient tale of being apart or together.
As I stare on and on into the past, in the end you emerge,
Clad in the light of a pole-star piercing the darkness of time:
You become an image of what is remembered forever.

You and I have floated here on the stream that brings from the fount.
At the heart of time, love of one for another.
We have played along side millions of lovers, shared in the same
Shy sweetness of meeting, the same distressful tears of farewell-
Old love but in shapes that renew and renew forever.

Today it is heaped at your feet, it has found its end in you
The love of all man’s days both past and forever:
Universal joy, universal sorrow, universal life.
The memories of all loves merging with this one love of ours –
And the songs of every poet past and forever.

“Rabindranath Tagore”

“عشق جاودانه”

اینگونه به نظر می‌رسد که تو را به شکل‌ها و دفعات بی‌شماری دوست داشته‌ام.

از این زندگی تا زندگی بعد، از این سن تا سنین بعدی،

برای همیشه قلب طلسم شده من همچو گردنبندی از نواها را ساخته و بازسازی کرده است، که شما آن را به عنوان یک هدیه به دور گردن خود به شکل‌های گوناگون آویخته‌اید.

از این زندگی تا زندگی بعد از این سنین تا سنین بعد برای همیشه.

هر گاه یک داستان عاشقانه قدیمی می‌شنوم،

درد کهنسالی آن،

داستان قدیمی که از هم جدا و یا با هم بوده‌اند.

زمانی که مدام در گذشته غرق می‌شوم، در نهایت تصویر تو در مقابل چشمانم ظاهر می‌شود

که روشنایی ستاره قطبی را می‌پوشاند

و در تاریکی زمان رسوخ می‌کند

و به تصویری بدل می‌شوی که همیشه در یاد داشتم.

من و تو بر روی رودخانه‌ای که از یک منبع سرچشمه می‌گیرد شناوریم.

در کنار میلیون‌ها عاشق بازی کرده‌ایم که در یک چیز مشترک هستند؛

از شیرینی شرم به هنگام ملاقات گرفته، تا اشک‌های بی‌قرار به هنگام وداع

عشق قدیمی که به شکل‌های مختلف تجدید می‌شود و تجدید می‌شود

امروز در پاهایت سنگینی می‌کند، پایان خود را در تو یافته است

روزهای عاشقانه انسان‌ها گذشته است، برای همیشه.

لذت، غم و زندگی دنیوی هستند

خاطرات تمامی عشق‌ها با تنها عشق ما ادغام می‌شوند

و ترانه‌های همه شاعران گذرا هستند،

برای همیشه.

“رابینرانات تاگور”

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“Since there’s no help”

Since there’s no help, come let us kiss and part;
Nay, I have done, you get no more of me,
And I am glad, yea glad with all my heart
That thus so cleanly I myself can free;
Shake hands forever, cancel all our vows,
And when we meet at any time again,
Be it not seen in either of our brows
That we one jot of former love retain.
Now at the last gasp of Love’s latest breath,
When, his pulse failing, Passion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of death,
And Innocence is closing up his eyes,
Now if thou wouldst, when all have given him over,
From death to life thou mightst him yet recover.

Michael Drayton

“از آنجا که هیچ کمکی وجود ندارد”

از آنجا که هیچ کمکی وجود ندارد،

بیاید همدیگر را ببوسیم و همکاری کنیم و من خوشحالم، که با تمام وجودم خوشحالم،

به این دلیل که من خودم به راحتی می‌توانم آزاد باشم

بیایید با هم برای همیشه دست بدهیم پیمان‌ها را فسخ کنیم

و هر زمان که دوباره یکدیگر را ملاقات کردیم گویی به نظر رسد که هیچگاه یکدیگر را ندیده‌ایم

که زمانی عاشق هم بودیم

اکنون که آخرین دم و بازدم واپسین نفس عشق است،

زمانی که نبض عشق از کار می‌افتد اشتیاق صامت دروغی بیش نیست زمانی که ایمان در بستر مرگ زانو می‌زند

و معصومیت چشمانش را می بندد

حالا اگر می‌خواهی وقتی همه او را طرد کردند

از زمان مرگ تا زندگی ممکن است او هنوز بهبود یافته باشد.

“مایکل دریتون”

متن عاشقانه لاتین

“To His Coy Mistress,”
Had we but world enough and time,
This coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk, and pass our long love’s day.
Thou by the Indian Ganges’ side
Shouldst rubies find; I by the tide
Of Humber would complain. I would
Love you ten years before the flood,
And you should, if you please, refuse
Till the conversion of the Jews.
My vegetable love should grow
Vaster than empires and more slow;
An hundred years should go to praise
Thine eyes, and on thy forehead gaze;
Two hundred to adore each breast,
But thirty thousand to the rest;
An age at least to every part,
And the last age should show your heart.
For, lady, you deserve this state,
Nor would I love at lower rate.

But at my back I always hear
Time’s wingèd chariot hurrying near;
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.
Thy beauty shall no more be found;
Nor, in thy marble vault, shall sound
My echoing song; then worms shall try
That long-preserved virginity,
And your quaint honour turn to dust,

And into ashes all my lust;
The grave’s a fine and private place,
But none, I think, do there embrace.

Now therefore, while the youthful hue
Sits on thy skin like morning dew,
And while thy willing soul transpires
At every pore with instant fires,
Now let us sport us while we may,
And now, like amorous birds of prey,
Rather at once our time devour
Than languish in his slow-chapped power.
Let us roll all our strength and all
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Through the iron gates of life:
Thus, though we cannot make our sun
Stand still, yet we will make him run.

Andrew Marvell

“شعری از آندره مارول برای معشوقه‌ی دلربایش”

اگر وقت کافی و دنیای ابدی داشتیم،

اگر این بانوی عشوه‌گر، بی‌گناه بود

می‌نشستیم و فکر می‌کردیم که کدامین راه برای قدم زدن و سپری کردن برای روز طولانی عشقمان بهتر است…

تو به دنبال یاقوت در ساحل گنگ هند می‌گردی و من در کنار رود هامبر عجز و ناله می‌کنم.

من تو را ده سال قبل از حضرت نوح دوست می‌داشتم

و اگر می‌خواستی باید همان موقع قبل از مسیحیت از پذیرفتن آن امتناع می‌کردی‌.

دانه‌ی عشق من باید بسیار سریع‌تر از امپراطوری‌ها رشد کند، اما از آن آرام‌تر:

صدسال زمان نیاز است

تا چشمان پرفروغت را که بر روی پیشانی‌ات هست، ستایش کنم…

دویست سال زمان برای پرستیدن سینه‌‌ات نیاز دارم…

و سی هزار سال زمان برای ستایش تمام اعضای بدنت می‌خواهم…

در روزهای واپسین عمرت می توان حرف قلبت را فهمید…

بانو تو سزاوار این همه ستایش هستی چگونه می شود تو را کمتر از این دوست داشت؟

اما همیشه پشت سرم نجوایی را می‌شنوم

زمان همچون ارابه‌ای بالدار است که با عجله به سمت ما می‌آید

و سال‌ها قبل از ما کسانی بودند که اکنون آرمیده‌اند.

دشت‌هایی هستند که از ابتدای جهان به وجود آمده‌اند

که آنجا دیگر زیبایی یافت نمی‌شود

و در این طاق مرمر،

پژواک صدای من به گوش نمی‌رسد

و سپس کرم‌ها در تلاش‌اند که ناب و پاک بودنت را از بین ببرند

نجابتت لکه دار می‌شود

هوس من تبدیل به خاکستر می‌شود

گور مکانی خصوصی و خوب است

اما بعید می‌دانم کسی برای آن مشتاق باشد

جوانی، مانند شبنم صبحگاهی بر روی صورتت نشسته است

و هنگامی که روح مشتاق تو، از هر آتشی در هر روزنه زبان می‌کشد،

بیا همانند پرندگان شکاری که عاشق طعمه خود هستند، هر چیزی را که می‌توانیم شکار کنیم.

سریع‌تر از آنکه زمان بخواهد روزنه‌های شور و اشتیاق ما را ببندد

بیا تمام قدرت و اشتیاق وجودمان را همانند توپی در بیاوریم و با ضربه‌ای محکم آن را از میان دروازه‌های آهنی زندگی عبور دهیم

و فشار‌ها را از بین ببریم

اگر چه نمی‌توانیم خورشید را مجبور کنیم که آرام بماند اما می‌توانیم او را مجبور کنیم که با تمام وجود بتابد.

“آندره مارول”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Sonnex 116

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wand’ring bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.
Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

“William Shakespeare”

“غزلواره ۱۱۶ از شکسپیر”

اجازه دهید تا نگویم دلیل اینکه دو انسان عاقل نباید با هم ازدواج کنند چیست؟

عشق واقعی، عشقی است که با تغییر اوضاع دگرگون نشود

و یا بیدی نباشد که با هر بادی بلرزد

آه نه! عشق حقیقی باید همانند فانوس دریایی باشد که با وجود طوفان‌های سنگین هرگز نلرزد

عشق حقیقی همچو ستاره قطبی، راهنمایی است برای هدایت کشتی‌های سرگردان

ستاره‌ای که اگرچه ارتفاع آن را اندازه گرفته‌اند اما ارزشش ناشناخته است.

عشق برده‌ی زمان نیست،

گرچه لب‌ها و گونه‌های گلگون با گذشت زمان تغییر می‌کنند

اما عشق با گذر ساعت‌ها و هفته‌ها عوض نمی‌شود،

بلکه تا ابد پابرجا و جاودان می‌ماند

اگر سخن من خطا باشد و این بر من ثابت شود پس از این هرگز نه شعری سروده‌ام و نه هرگز انسانی عاشق شده است.

“ویلیام شکسپیر”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Bright star

, would I were stedfast as thou art—

Not in lone splendour hung aloft the night

And watching, with eternal lids apart,

Like nature’s patient, sleepless Eremite,

The moving waters at their priestlike task

Of pure ablution round earth’s human shores,

Or gazing on the new soft-fallen mask

Of snow upon the mountains and the moors—

No—yet still stedfast, still unchangeable,

Pillow’d upon my fair love’s ripening breast,

To feel for ever its soft fall and swell,

Awake for ever in a sweet unrest,

Still, still to hear her tender-taken breath,

And so live ever—or else swoon to death.

“John keats”

ستاره درخشان

ای کاش همچون تو محکم بودم

و نه در تنهایی پرشکوهت در دل آسمان شب،

و تماشاگری، با چشمانی باز تا همیشه

مانند خالقی صبور و زاهدی بی خواب

آب‌های روان به دور بدن آدمی وظیفه‌ی الهی پاکی بخشی را ادا می‌کنند.

و یا خیره به صورتک لطیفی ک افتاده از برف بر روی کوه‌ها و دشت‌ها.

نه، هنوز هم استوار و ثابت است

بر بالین سینه‌ی پر از عشقم سرگذاشته

تا فراز و فرود آرام آن را تا ابد حس کند.

تا برای همیشه با یک ناآرامی شیرین بیدار شود…

هنوز، هنوز هم به نفس‌های لطیفش گوش سپرده

پس اینگونه زندگی کنید تا ابد، یا اینکه که به سمت مرگ بروید.

“جان کیتس”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“Love”

I crave your mouth, your voice, your hair.

Silent and starving, I prowl through the streets.

Bread does not nourish me, dawn disrupts me, all day

I hunt for the liquid measure of your steps.

I hunger for your sleek laugh,

your hands the color of a savage harvest,

hunger for the pale stones of your fingernails,

I want to eat your skin like a whole almond.

I want to eat the sunbeam flaring in your lovely body,

the sovereign nose of your arrogant face,

I want to eat the fleeting shade of your lashes,

and I pace around hungry, sniffing the twilight,

hunting for you, for your hot heart,

like a puma in the barrens of Quitratue

“Pablo Neruda”

“عشق”

دهانت را، صدایت را، موهایت را طلب می‌کنم.

خموش و گرسنه، به هوای دیدنت در خیابان‌ها پرسه می‌زنم.

نان مرا سیر نمی‌کند

سپیده‌دم مرا بی‌قرار می‌کند

تمام روز به شکار رد پای اندازه گام‌هایت مشغولم…

من گرسنه‌ی خنده‌ی دلنشین تو هستم..

رنگ دستانت مرا وحشی می‌کند

من گرسنه‌ی سرانگشتان تو هستم…

هوس می‌کنم که پوست صورتت را همچون بادامی کامل به دندان گیرم.

دلم می‌خواهد پرتو آفتاب را با دهان بخورم، هنگامی که بر اندام دوست‌داشتنی تو

و بینی سر بالا و صورت مغرورت می‌تابد…

می‌خواهم از سایه‌ی زودگذر مژگانت تغذیه کنم…

به هنگام گرگ و میش، گرسنه در اطرافت قدم می‌زنم

برای شکار تو و قلب گرمت

همچو یوزپلنگی در زمینی لم یزرع، در کوئی تراتو

“پابلو نرودا”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Unending Love

I seem to have loved you in numberless forms, numberless times…
In life after life, in age after age, forever.
My spellbound heart has made and remade the necklace of songs,
That you take as a gift, wear round your neck in your many forms,
In life after life, in age after age, forever.

Whenever I hear old chronicles of love, its age-old pain,
Its ancient tale of being apart or together.
As I stare on and on into the past, in the end you emerge,
Clad in the light of a pole-star piercing the darkness of time:
You become an image of what is remembered forever.

You and I have floated here on the stream that brings from the fount.
At the heart of time, love of one for another.
We have played along side millions of lovers, shared in the same
Shy sweetness of meeting, the same distressful tears of farewell-
Old love but in shapes that renew and renew forever.

Today it is heaped at your feet, it has found its end in you
The love of all man’s days both past and forever:
Universal joy, universal sorrow, universal life.
The memories of all loves merging with this one love of ours –
And the songs of every poet past and forever.

“Rabindranath Tagore”

“عشق جاودانه”

اینگونه به نظر می‌رسد که تو را به شکل‌ها و دفعات بی‌شماری دوست داشته‌ام.

از این زندگی تا زندگی بعد، از این سن تا سنین بعدی،

برای همیشه قلب طلسم شده من همچو گردنبندی از نواها را ساخته و بازسازی کرده است، که شما آن را به عنوان یک هدیه به دور گردن خود به شکل‌های گوناگون آویخته‌اید.

از این زندگی تا زندگی بعد از این سنین تا سنین بعد برای همیشه.

هر گاه یک داستان عاشقانه قدیمی می‌شنوم،

درد کهنسالی آن،

داستان قدیمی که از هم جدا و یا با هم بوده‌اند.

زمانی که مدام در گذشته غرق می‌شوم، در نهایت تصویر تو در مقابل چشمانم ظاهر می‌شود

که روشنایی ستاره قطبی را می‌پوشاند

و در تاریکی زمان رسوخ می‌کند

و به تصویری بدل می‌شوی که همیشه در یاد داشتم.

من و تو بر روی رودخانه‌ای که از یک منبع سرچشمه می‌گیرد شناوریم.

در کنار میلیون‌ها عاشق بازی کرده‌ایم که در یک چیز مشترک هستند؛

از شیرینی شرم به هنگام ملاقات گرفته، تا اشک‌های بی‌قرار به هنگام وداع

عشق قدیمی که به شکل‌های مختلف تجدید می‌شود و تجدید می‌شود

امروز در پاهایت سنگینی می‌کند، پایان خود را در تو یافته است

روزهای عاشقانه انسان‌ها گذشته است، برای همیشه.

لذت، غم و زندگی دنیوی هستند

خاطرات تمامی عشق‌ها با تنها عشق ما ادغام می‌شوند

و ترانه‌های همه شاعران گذرا هستند،

برای همیشه.

“رابینرانات تاگور”

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“Since there’s no help”

Since there’s no help, come let us kiss and part;
Nay, I have done, you get no more of me,
And I am glad, yea glad with all my heart
That thus so cleanly I myself can free;
Shake hands forever, cancel all our vows,
And when we meet at any time again,
Be it not seen in either of our brows
That we one jot of former love retain.
Now at the last gasp of Love’s latest breath,
When, his pulse failing, Passion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of death,
And Innocence is closing up his eyes,
Now if thou wouldst, when all have given him over,
From death to life thou mightst him yet recover.

Michael Drayton

“از آنجا که هیچ کمکی وجود ندارد”

از آنجا که هیچ کمکی وجود ندارد،

بیاید همدیگر را ببوسیم و همکاری کنیم و من خوشحالم، که با تمام وجودم خوشحالم،

به این دلیل که من خودم به راحتی می‌توانم آزاد باشم

بیایید با هم برای همیشه دست بدهیم پیمان‌ها را فسخ کنیم

و هر زمان که دوباره یکدیگر را ملاقات کردیم گویی به نظر رسد که هیچگاه یکدیگر را ندیده‌ایم

که زمانی عاشق هم بودیم

اکنون که آخرین دم و بازدم واپسین نفس عشق است،

زمانی که نبض عشق از کار می‌افتد اشتیاق صامت دروغی بیش نیست زمانی که ایمان در بستر مرگ زانو می‌زند

و معصومیت چشمانش را می بندد

حالا اگر می‌خواهی وقتی همه او را طرد کردند

از زمان مرگ تا زندگی ممکن است او هنوز بهبود یافته باشد.

“مایکل دریتون”

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“To His Coy Mistress,”
Had we but world enough and time,
This coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk, and pass our long love’s day.
Thou by the Indian Ganges’ side
Shouldst rubies find; I by the tide
Of Humber would complain. I would
Love you ten years before the flood,
And you should, if you please, refuse
Till the conversion of the Jews.
My vegetable love should grow
Vaster than empires and more slow;
An hundred years should go to praise
Thine eyes, and on thy forehead gaze;
Two hundred to adore each breast,
But thirty thousand to the rest;
An age at least to every part,
And the last age should show your heart.
For, lady, you deserve this state,
Nor would I love at lower rate.

But at my back I always hear
Time’s wingèd chariot hurrying near;
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.
Thy beauty shall no more be found;
Nor, in thy marble vault, shall sound
My echoing song; then worms shall try
That long-preserved virginity,
And your quaint honour turn to dust,

And into ashes all my lust;
The grave’s a fine and private place,
But none, I think, do there embrace.

Now therefore, while the youthful hue
Sits on thy skin like morning dew,
And while thy willing soul transpires
At every pore with instant fires,
Now let us sport us while we may,
And now, like amorous birds of prey,
Rather at once our time devour
Than languish in his slow-chapped power.
Let us roll all our strength and all
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Through the iron gates of life:
Thus, though we cannot make our sun
Stand still, yet we will make him run.

Andrew Marvell

“شعری از آندره مارول برای معشوقه‌ی دلربایش”

اگر وقت کافی و دنیای ابدی داشتیم،

اگر این بانوی عشوه‌گر، بی‌گناه بود

می‌نشستیم و فکر می‌کردیم که کدامین راه برای قدم زدن و سپری کردن برای روز طولانی عشقمان بهتر است…

تو به دنبال یاقوت در ساحل گنگ هند می‌گردی و من در کنار رود هامبر عجز و ناله می‌کنم.

من تو را ده سال قبل از حضرت نوح دوست می‌داشتم

و اگر می‌خواستی باید همان موقع قبل از مسیحیت از پذیرفتن آن امتناع می‌کردی‌.

دانه‌ی عشق من باید بسیار سریع‌تر از امپراطوری‌ها رشد کند، اما از آن آرام‌تر:

صدسال زمان نیاز است

تا چشمان پرفروغت را که بر روی پیشانی‌ات هست، ستایش کنم…

دویست سال زمان برای پرستیدن سینه‌‌ات نیاز دارم…

و سی هزار سال زمان برای ستایش تمام اعضای بدنت می‌خواهم…

در روزهای واپسین عمرت می توان حرف قلبت را فهمید…

بانو تو سزاوار این همه ستایش هستی چگونه می شود تو را کمتر از این دوست داشت؟

اما همیشه پشت سرم نجوایی را می‌شنوم

زمان همچون ارابه‌ای بالدار است که با عجله به سمت ما می‌آید

و سال‌ها قبل از ما کسانی بودند که اکنون آرمیده‌اند.

دشت‌هایی هستند که از ابتدای جهان به وجود آمده‌اند

که آنجا دیگر زیبایی یافت نمی‌شود

و در این طاق مرمر،

پژواک صدای من به گوش نمی‌رسد

و سپس کرم‌ها در تلاش‌اند که ناب و پاک بودنت را از بین ببرند

نجابتت لکه دار می‌شود

هوس من تبدیل به خاکستر می‌شود

گور مکانی خصوصی و خوب است

اما بعید می‌دانم کسی برای آن مشتاق باشد

جوانی، مانند شبنم صبحگاهی بر روی صورتت نشسته است

و هنگامی که روح مشتاق تو، از هر آتشی در هر روزنه زبان می‌کشد،

بیا همانند پرندگان شکاری که عاشق طعمه خود هستند، هر چیزی را که می‌توانیم شکار کنیم.

سریع‌تر از آنکه زمان بخواهد روزنه‌های شور و اشتیاق ما را ببندد

بیا تمام قدرت و اشتیاق وجودمان را همانند توپی در بیاوریم و با ضربه‌ای محکم آن را از میان دروازه‌های آهنی زندگی عبور دهیم

و فشار‌ها را از بین ببریم

اگر چه نمی‌توانیم خورشید را مجبور کنیم که آرام بماند اما می‌توانیم او را مجبور کنیم که با تمام وجود بتابد.

“آندره مارول”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Sonnex 116

Let me not to the marriage of true minds
Admit impediments. Love is not love
Which alters when it alteration finds,
Or bends with the remover to remove.
O no! it is an ever-fixed mark
That looks on tempests and is never shaken;
It is the star to every wand’ring bark,
Whose worth’s unknown, although his height be taken.
Love’s not Time’s fool, though rosy lips and cheeks
Within his bending sickle’s compass come;
Love alters not with his brief hours and weeks,
But bears it out even to the edge of doom.
If this be error and upon me proved,
I never writ, nor no man ever loved.

“William Shakespeare”

“غزلواره ۱۱۶ از شکسپیر”

اجازه دهید تا نگویم دلیل اینکه دو انسان عاقل نباید با هم ازدواج کنند چیست؟

عشق واقعی، عشقی است که با تغییر اوضاع دگرگون نشود

و یا بیدی نباشد که با هر بادی بلرزد

آه نه! عشق حقیقی باید همانند فانوس دریایی باشد که با وجود طوفان‌های سنگین هرگز نلرزد

عشق حقیقی همچو ستاره قطبی، راهنمایی است برای هدایت کشتی‌های سرگردان

ستاره‌ای که اگرچه ارتفاع آن را اندازه گرفته‌اند اما ارزشش ناشناخته است.

عشق برده‌ی زمان نیست،

گرچه لب‌ها و گونه‌های گلگون با گذشت زمان تغییر می‌کنند

اما عشق با گذر ساعت‌ها و هفته‌ها عوض نمی‌شود،

بلکه تا ابد پابرجا و جاودان می‌ماند

اگر سخن من خطا باشد و این بر من ثابت شود پس از این هرگز نه شعری سروده‌ام و نه هرگز انسانی عاشق شده است.

“ویلیام شکسپیر”

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Bright star

, would I were stedfast as thou art—

Not in lone splendour hung aloft the night

And watching, with eternal lids apart,

Like nature’s patient, sleepless Eremite,

The moving waters at their priestlike task

Of pure ablution round earth’s human shores,

Or gazing on the new soft-fallen mask

Of snow upon the mountains and the moors—

No—yet still stedfast, still unchangeable,

Pillow’d upon my fair love’s ripening breast,

To feel for ever its soft fall and swell,

Awake for ever in a sweet unrest,

Still, still to hear her tender-taken breath,

And so live ever—or else swoon to death.

“John keats”

ستاره درخشان

ای کاش همچون تو محکم بودم

و نه در تنهایی پرشکوهت در دل آسمان شب،

و تماشاگری، با چشمانی باز تا همیشه

مانند خالقی صبور و زاهدی بی خواب

آب‌های روان به دور بدن آدمی وظیفه‌ی الهی پاکی بخشی را ادا می‌کنند.

و یا خیره به صورتک لطیفی ک افتاده از برف بر روی کوه‌ها و دشت‌ها.

نه، هنوز هم استوار و ثابت است

بر بالین سینه‌ی پر از عشقم سرگذاشته

تا فراز و فرود آرام آن را تا ابد حس کند.

تا برای همیشه با یک ناآرامی شیرین بیدار شود…

هنوز، هنوز هم به نفس‌های لطیفش گوش سپرده

پس اینگونه زندگی کنید تا ابد، یا اینکه که به سمت مرگ بروید.

“جان کیتس”

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“Love”

I crave your mouth, your voice, your hair.

Silent and starving, I prowl through the streets.

Bread does not nourish me, dawn disrupts me, all day

I hunt for the liquid measure of your steps.

I hunger for your sleek laugh,

your hands the color of a savage harvest,

hunger for the pale stones of your fingernails,

I want to eat your skin like a whole almond.

I want to eat the sunbeam flaring in your lovely body,

the sovereign nose of your arrogant face,

I want to eat the fleeting shade of your lashes,

and I pace around hungry, sniffing the twilight,

hunting for you, for your hot heart,

like a puma in the barrens of Quitratue

“Pablo Neruda”

“عشق”

دهانت را، صدایت را، موهایت را طلب می‌کنم.

خموش و گرسنه، به هوای دیدنت در خیابان‌ها پرسه می‌زنم.

نان مرا سیر نمی‌کند

سپیده‌دم مرا بی‌قرار می‌کند

تمام روز به شکار رد پای اندازه گام‌هایت مشغولم…

من گرسنه‌ی خنده‌ی دلنشین تو هستم..

رنگ دستانت مرا وحشی می‌کند

من گرسنه‌ی سرانگشتان تو هستم…

هوس می‌کنم که پوست صورتت را همچون بادامی کامل به دندان گیرم.

دلم می‌خواهد پرتو آفتاب را با دهان بخورم، هنگامی که بر اندام دوست‌داشتنی تو

و بینی سر بالا و صورت مغرورت می‌تابد…

می‌خواهم از سایه‌ی زودگذر مژگانت تغذیه کنم…

به هنگام گرگ و میش، گرسنه در اطرافت قدم می‌زنم

برای شکار تو و قلب گرمت

همچو یوزپلنگی در زمینی لم یزرع، در کوئی تراتو

“پابلو نرودا”

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Loving you, is like breathing..how can I stop
دوست داشتن تو مثل نفس کشیدنه، چطور می تونم جلوشو بگیرم

متن عاشقانه لاتين

You are my sun, my moon, and all of my stars
تو خورشید و ماه و همه ستاره های منی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Only you can put a smile on my face when I’m sad..
وقتی ناراحتم فقط تویی که می تونی لبخند روی صورتم بنشونی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

There is only one happiness in life – to love and to be loved
توی زندگی فقط یه خوشبختی وجود داره: دوست داشتن و دوست داشته شدن

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You are my today and all of my tomorrow
تو امروز و همه فردای من هستی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Love took slow steps towards your heart..!!
عشق قدم های آرامی به سمت قلبت برداشت … !!!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You are my first and last love
تو عشق اول و آخرمی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Every time I see you, you leave me breathless
هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

My heart is and always will be yours
قلبم همیشه مال توست و خواهد بود

متن عاشقانه لاتین

You came into my life and became it
تو وارد زندگی ام شدی … و زندگی ام شدی

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Geschichte heißt
Jemand fehlt hier…

خاطره يعنى يكى اينجا كمه…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I don’t konw what happened but i know it i love you so much
نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی اینو میدونم که خیلی دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Don’t be scared of darkness walk still When night comes i will be your moon
از سیاهی نترس راه برو من شب ماهت میشم

متن عاشقانه لاتین

In every moment of my life there is trace of you

در هر لحظه از زندگیم یه رَدی از تو هست

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I need u.
Because I’m the best me when I’m with u and because when you are gone, nothing feels right until you return.

من بهت نياز دارم.
چـون مـن كنـاره تـو بـهـترين هستـم و چـون كـه هـر وقـت تـو ميـرى هيـچ چـى خـوب نيـست تا ايـن كـه تـو بـرگـردى.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I never know that love had a sound;
Until I heard your laughs…

هیچوقت نمی‌دونستم عشق صدا داره؛
تا وقتی که صدای خنده‌ هات رو شنیدم…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

They Asked Me To Explain The Word Beautiful,
So I Showed Them a Picture of you.
ازم خواستن یه جهان زیبا رو توضیح بدم ، من یه عکس از تو نشونشون دادم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

ι ĸɴow нe dιdɴ’т love мe вυт ι αdored нιм αɴywαy

می دونم دوستم نداشت اما در هر صورت می پرستیدمش

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Loving you, is like breathing..how can I stop
دوست داشتن تو مثل نفس کشیدنه، چطور می تونم جلوشو بگیرم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You are my sun, my moon, and all of my stars
تو خورشید و ماه و همه ستاره های منی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Only you can put a smile on my face when I’m sad..
وقتی ناراحتم فقط تویی که می تونی لبخند روی صورتم بنشونی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

There is only one happiness in life – to love and to be loved
توی زندگی فقط یه خوشبختی وجود داره: دوست داشتن و دوست داشته شدن

متن عاشقانه لاتين

You are my today and all of my tomorrow
تو امروز و همه فردای من هستی

متن عاشقانه لاتین

Love took slow steps towards your heart..!!
عشق قدم های آرامی به سمت قلبت برداشت … !!!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You are my first and last love
تو عشق اول و آخرمی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Every time I see you, you leave me breathless
هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

My heart is and always will be yours
قلبم همیشه مال توست و خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You came into my life and became it
تو وارد زندگی ام شدی … و زندگی ام شدی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Geschichte heißt
Jemand fehlt hier…

خاطره يعنى يكى اينجا كمه…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I don’t konw what happened but i know it i love you so much
نمیدونم چه اتفاقی افتاد ولی اینو میدونم که خیلی دوستت دارم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Don’t be scared of darkness walk still When night comes i will be your moon
از سیاهی نترس راه برو من شب ماهت میشم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

In every moment of my life there is trace of you

در هر لحظه از زندگیم یه رَدی از تو هست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I need u.
Because I’m the best me when I’m with u and because when you are gone, nothing feels right until you return.

من بهت نياز دارم.
چـون مـن كنـاره تـو بـهـترين هستـم و چـون كـه هـر وقـت تـو ميـرى هيـچ چـى خـوب نيـست تا ايـن كـه تـو بـرگـردى.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I never know that love had a sound;
Until I heard your laughs…

هیچوقت نمی‌دونستم عشق صدا داره؛
تا وقتی که صدای خنده‌ هات رو شنیدم…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

They Asked Me To Explain The Word Beautiful,
So I Showed Them a Picture of you.
ازم خواستن یه جهان زیبا رو توضیح بدم ، من یه عکس از تو نشونشون دادم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

ι ĸɴow нe dιdɴ’т love мe вυт ι αdored нιм αɴywαy

می دونم دوستم نداشت اما در هر صورت می پرستیدمش

متن عاشقانه لاتین

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن عاشقانه لاتین

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن عاشقانه لاتین

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.

یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney

,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

A tree with strong roots laughs at storms

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhi

به آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Ashe

از جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن عاشقانه لاتين

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.

سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Ali

از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن عاشقانه لاتين

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassis

در تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن عاشقانه لاتین

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن عاشقانه لاتين

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Keller

بهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن عاشقانه لاتین

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن عاشقانه لاتین

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.

نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than that

يه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.

چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن عاشقانه لاتين

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

If size mattered the elephant would be the king of jungle

اگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن عاشقانه لاتین

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

متن عاشقانه لاتين

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

مرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:

جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.

رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.

کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Every storm in your life
Followed by a rainbow

هر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Life means

Having you for a lifetime

زندگی یعنی :

یک تو برایِ یک عمر

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love means you
and you mean the whole world to me.

عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن عاشقانه انگلیسی بلند

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Love means you
and you mean the whole world to me.

عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

متن عاشقانه انگلیسی بلند

One day, all of your dreams will come true, be patient.

یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

A friend is who knows all about you and still loves you.

یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, my

hands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!

قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

متن عاشقانه لاتین

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد

که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow

زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن عاشقانه لاتین

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know you

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOU

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less

بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

don’t wait until people are dead to give them flower

برای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.

هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

متن عاشقانه لاتین

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontë

همیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،

برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن عاشقانه لاتین

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzky

شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummings

اینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzer

یه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

متن عاشقانه لاتین

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfield

من نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincoln

هر چی که هستی ، خوب باش!

متن عاشقانه لاتين

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marley

بعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

All I can be is me

من همینی هستم که هستم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milne

چیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gide

خیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitman

بسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Heroux

حرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stone

استعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddha

میشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesop

تو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelou

وقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن عاشقانه لاتين

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King

تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguin

من برای دیدن چشم هایم را می بندم .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreau

اون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbell

گنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill

موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliot

تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)

مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،

به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

متن عاشقانه لاتين

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah

به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن عاشقانه لاتين

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.

سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

متن عاشقانه لاتين

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan

همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن عاشقانه لاتين

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.

یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن عاشقانه لاتین

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن عاشقانه لاتين

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney

,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.

گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

A tree with strong roots laughs at storms

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhi

به آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Ashe

از جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.

سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Ali

از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن عاشقانه انگلیسی بلند

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassis

در تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن عاشقانه لاتين

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Keller

بهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.

نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than that

يه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن عاشقانه لاتين

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.

چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Forgive your enemies, but never forget their names.

دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

If size mattered the elephant would be the king of jungle

اگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.

معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him

مرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:

جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

متن عاشقانه لاتين

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.

رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن عاشقانه لاتين

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.

کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Every storm in your life
Followed by a rainbow

هر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Life means

Having you for a lifetime

زندگی یعنی :

یک تو برایِ یک عمر

متن عاشقانه لاتین

Love means you
and you mean the whole world to me.

عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

متن عاشقانه لاتین

Love means you
and you mean the whole world to me.

عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن عاشقانه انگلیسی بلند

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

One day, all of your dreams will come true, be patient.

یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

A friend is who knows all about you and still loves you.

یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, my

hands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!

قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد

که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow

زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know you

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOU

در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less

بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

don’t wait until people are dead to give them flower

برای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.

هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

متن عاشقانه لاتين

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن عاشقانه لاتين

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontë

همیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden

منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus

نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،

برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzky

شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن عاشقانه لاتين

I am learning that who I am is not so bad

دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi

شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummings

اینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzer

یه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

متن عاشقانه لاتین

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfield

من نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincoln

هر چی که هستی ، خوب باش!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marley

بعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

All I can be is me

من همینی هستم که هستم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milne

چیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gide

خیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

متن عاشقانه لاتين

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitman

بسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

متن عاشقانه انگلیسی بلند

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Heroux

حرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stone

استعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddha

میشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesop

تو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelou

وقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King

تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

متن عاشقانه لاتین

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguin

من برای دیدن چشم هایم را می بندم .

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreau

اون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbell

گنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن عاشقانه لاتین

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill

موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliot

تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

When the going gets tough, the tough get going

وقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن عاشقانه لاتین

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)

مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)

به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،

به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Men are more mindful of wrongs than of benefits.

مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure

برای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I understand you

I feel you

And also I love you

And I want the best for you.

من درکت میکنم

من احساست میکنم

و همچنین من دوستت دارم

و واسه تو بهترین ها رو میخوام

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You pass by me

like a spectrum of colours

you’re the most rich coloured

memory of me

از من عبور می کنی

مثل طیفی از رنگ ها

تو پر رنگ ترین خاطره منی …

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

متن عاشقانه لاتین

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If I don’t know what true love is, how will i find it?

وقتی  نمیدانم عشق واقعی چی هست، چگونه می خواهم بهش برسم؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes

عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

متن عاشقانه لاتین

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Do you believe in love at first sight

or do I have to walk by again??

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟

یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,
But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

آسان است است فکردن به عشق، صحبت از عشق، خواستنِ عشق اما اصلا آسان نیست
تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته ایم … در دستانمان

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I love you more than any word can say.

تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow.
هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Life wihthout love is none sense and Goodness without love is impossible

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن

متن عاشقانه لاتين

For every day, I miss you.
For every hour, I need you.
For every minute, I feel you.
For every second, I want you.
Forever, I love you..!!
هر روز، دلم برات تنگ میشه
هر ساعت، بهت نیاز دارم
هر دقیقه، من احساست میکنم
هر ثانیه من تورومیخوام.
برای همیشه،من عاشقتم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You’re the love of my life.

توعشق زند گی ام هستی.

متن عاشقانه لاتين

Love is wide ocean that joins two shores

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

متن عاشقانه لاتين

I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

متن عاشقانه لاتین

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی هست یا نه این است که سخت ترین کار برایت خداحافظی دائمی باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

In real love you want the other person’s good

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

متن عاشقانه لاتین

I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

متن عاشقانه لاتين

I understand you

I feel you

And also I love you

And I want the best for you.

من درکت میکنم

من احساست میکنم

و همچنین من دوستت دارم

و واسه تو بهترین ها رو میخوام

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Without you

I don’t want spring with it blooms

I don’t want summer with it sun

And autumn with it leaves

and even winter with it snow

بدون تو

من بهار و شکوفه هاشو نمیخوام

تابستون و آفتابشو نمیخوام

و پاییز و برگهاشو …

و حتی زمستون و با برفاش نمیخوام

متن عاشقانه لاتين

You pass by me

like a spectrum of colours

you’re the most rich coloured

memory of me

از من عبور می کنی

مثل طیفی از رنگ ها

تو پر رنگ ترین خاطره منی …

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Loving you is one of the most magical feelings I have ever felt. I want to feel this magic for the rest of my life

دوست داشتنت یکی از جادویی ترین احساساتی بود که حس کرده ام و همچنان میخواهم این جادو را تا آخر عمرم حس کنم

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

my” love” is non stop like ”sea”
its ”trust” like ”blind”
its”shine” like ”star”
its”warm” like ”sun”
its” soft” like ”flower”
AND
its ” beautiful” like ”u”
عشق مثل دریا هرگز متوقف نمیشه.
عشق مثل یه آدم کور اطمینان میکنه.
عشق مثل ستاره میدرخشه.
عشق مثل خورشید گرم میکنه.
عشق مثل گل ها لطیفه.
و
عشق درست مثل تو زیباست

متن عاشقانه لاتین

You make my heart skip a beat.

برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

If I don’t know what true love is, how will i find it?

وقتی  نمیدانم عشق واقعی چی هست، چگونه می خواهم بهش برسم؟

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes

عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I’m lost without you.

بدون تو معنایی ندارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Do you believe in love at first sight

or do I have to walk by again??

به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟؟؟

یا اینکه لازمه یه بار دیگه از جلوت رد بشم؟؟؟؟

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو وقتی تو بهشون نگاه میکنی دوست دارم،
اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی،
قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی،
زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی . . .

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I’m out of breath for you.

نفسم برای تو بند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

To the world you may be one person, but to one person you may be the world.

برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,
But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

آسان است است فکردن به عشق، صحبت از عشق، خواستنِ عشق اما اصلا آسان نیست
تشخیص دادن عشق، حتی وقتی گویی عشق را نگه داشته ایم … در دستانمان

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I love you more than any word can say.

تو را بیشتر از آنچه در قالب کلام بگنجد دوست دارم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

For, you see, each day I love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow.
هر روز بیشتر دوستت دارم؛ امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Life wihthout love is none sense and Goodness without love is impossible

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

For every day, I miss you.
For every hour, I need you.
For every minute, I feel you.
For every second, I want you.
Forever, I love you..!!
هر روز، دلم برات تنگ میشه
هر ساعت، بهت نیاز دارم
هر دقیقه، من احساست میکنم
هر ثانیه من تورومیخوام.
برای همیشه،من عاشقتم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You make my heart warm and happy.

تو به قلبم گرما و شادی می بخشی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You’re the love of my life.

توعشق زند گی ام هستی.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Love is wide ocean that joins two shores

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I’m drawn to you.

در وجودت غرق شده ام.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I fell in love with you over and over again.

بارها و بارها عاشق تو شدم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You’re my other half.

تو نیمه دیگر من هستی.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی هست یا نه این است که سخت ترین کار برایت خداحافظی دائمی باشد

متن عاشقانه لاتين

In real love you want the other person’s good

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I’m all about you.

فقط به تو فکر میکنم.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I don’t know why, but I can’t stop thinking about you.

نمیدانم چرا ولی نمیتوانم از فکر کردن به تو دست بردارم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

متن عاشقانه لاتین

I just want you be my side always.

دلم میخواد همیشه فقط کنارم باشی.

متن عاشقانه لاتین

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have.

اگر شما عشق را دارید به هیچ چیز دیگری نیاز ندارید. اما اگر عشق را ندارید مهم نیست چه چیزهای دیگری دارید

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Every day I look at you and feel love and inspiration
هر روز به تو نگاه می کنم و عشق و الهام را احساس می کنم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I can’t wait to spend the rest of our lives together
بی صبرانه منتظرم تا باقی عمرمون رو با هم زندگی کنیم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

You and I connect like bluetooth
من و تو مثل بلوتوث به هم وصلیم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood
حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو حال و هوای من را عوض می کند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

𝒈𝑶𝑫 𝑺𝑨𝑽𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝑭𝑶𝑹 𝑺𝒐𝒎𝑬𝑶𝑵𝑬
𝑾𝒉𝑶 𝒊𝒔 𝑳𝒊𝑲𝑬 𝒚𝒐𝒖
خدا تو رو برای کسی که شبیهته کنار گذاشته

 

I didn’t choose you, my heart did
من تو رو انتخاب نکردم، قلبم انتخابت کرد

متن عاشقانه لاتین

I want to be the only hand you ever need to hold
می خواهم تنها دستی باشم که همیشه می گیری

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I like ME a little bit more when I’m with YOU
وقتی با تو هستم خودم را کمی بیشتر دوست دارم

متن عاشقانه لاتين

Love is always patient and kind
عشق همیشه صبور و مهربان است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮’𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•💍
توی دنیا هیچ کس وجود نداره که بیشتر از تو بخوامش

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

!𝑯𝒆𝒍𝒑
𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕
𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇
𝑨𝒈𝒂𝒊𝒏
….𝒃𝒖𝒕 𝑰 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖
کمک!
من خودمو دوباره گم کردم
اما تو رو به یاد میارم

متن عاشقانه لاتین

I let you in my world, then you became it
بهت اجازه دادم وارد دنیایم بشی و بعد تو دنیایم شدی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Never love anyone who treats you like you’re ordinary
هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یک آدم عادی رفتار می کنه

متن عاشقانه لاتین

My heart is and always will be yours
قلب من همیشه مال توست و مال تو خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

➖⃟♥️••‌ YOᑌᖇ ᕼᗩᑎᗪS ᖇEᐯIᐯE ᗰY ᕼEᗩᖇT
ᗰY ᒪOᐯE..♡
دستای تو به قلبم زندگی می بخشه عشقم!

متن عاشقانه لاتين

I’ve liked you since I met you
از زمانی که با تو آشنا شدم دوستت داشته ام

متن عاشقانه لاتین

All that you are is all that I’ll ever need
تمام آن چه هستی تمام چیزی است که من همیشه به آن نیاز خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

It was always you
همیشه تو بودی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I want the part of you that you refuse to give to anyone
من بخشی از تو را می خواهم که از دادنش به دیگران امتناع کرده ای

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتی تو رو همه جا میبینم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

“Please remember: love should make you feel good.”

یادت باشه عشق باید بهترین حس رو بهت بده

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن عاشقانه لاتين

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

متن عاشقانه لاتين

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

متن عاشقانه لاتين

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

متن عاشقانه لاتين

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن عاشقانه لاتین

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

?Will you promise to stay till eternity

قول می دهی تا ابد بمانی؟

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

The beauty of true love is it accepts your flaws and withholds them beautifully

زیبایی عشق واقعی این است که ایرادهای شما را می پذیرد و به زیبایی از آنها دریغ می کند.

متن عاشقانه لاتین

My heart is and always will be yours

قلب من مال توست و خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان همه ترانه های عاشقانه مربوط به تو بود

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

My love for you is never ending

عشق من به تو هرگز پایان نمی یابد

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

You are the one for me

تو برای من تکی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Love does not come to those who seek it, but to those who give love

عشق نزد کسانی که به دنبال آن هستند، نمی آید، سمت کسانی که عشق می دهند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Let’s commit the perfect crime. I’ll steal your heart and you’ll steal mine

بیا یک جرم اساسی مرتکب شویم. من قلب تو را می دزدم و تو قلب من را.

متن عاشقانه لاتین

Love is absolute. But the conception of Love varies with the individual consciousness

عشق مطلق است. اما مفهوم عشق با آگاهی فردی متفاوت است.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

To give love, you must have it, somewhere in your soul

برای عشق ورزیدن، باید آن را در جایی در روح خود داشته باشید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I don’t know what to talk about, but I wanna talk to you

من نمی دانم در مورد چه چیزی می خواهم حرف بزنم، اما می خواهم با تو صحبت کنم.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood

حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو، حال و هوای من را عوض می کند.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Every day I look at you and feel love and inspiration
هر روز به تو نگاه می کنم و عشق و الهام را احساس می کنم

متن عاشقانه لاتین

I can’t wait to spend the rest of our lives together
بی صبرانه منتظرم تا باقی عمرمون رو با هم زندگی کنیم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

You and I connect like bluetooth
من و تو مثل بلوتوث به هم وصلیم

متن عاشقانه لاتین

Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood
حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو حال و هوای من را عوض می کند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

𝒈𝑶𝑫 𝑺𝑨𝑽𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝑭𝑶𝑹 𝑺𝒐𝒎𝑬𝑶𝑵𝑬
𝑾𝒉𝑶 𝒊𝒔 𝑳𝒊𝑲𝑬 𝒚𝒐𝒖
خدا تو رو برای کسی که شبیهته کنار گذاشته

 

I didn’t choose you, my heart did
من تو رو انتخاب نکردم، قلبم انتخابت کرد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I want to be the only hand you ever need to hold
می خواهم تنها دستی باشم که همیشه می گیری

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I like ME a little bit more when I’m with YOU
وقتی با تو هستم خودم را کمی بیشتر دوست دارم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Love is always patient and kind
عشق همیشه صبور و مهربان است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮’𝓼 𝓷𝓸 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓶𝓸𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝔂𝓸𝓾•💍
توی دنیا هیچ کس وجود نداره که بیشتر از تو بخوامش

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

!𝑯𝒆𝒍𝒑
𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕
𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇
𝑨𝒈𝒂𝒊𝒏
….𝒃𝒖𝒕 𝑰 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖
کمک!
من خودمو دوباره گم کردم
اما تو رو به یاد میارم

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

I let you in my world, then you became it
بهت اجازه دادم وارد دنیایم بشی و بعد تو دنیایم شدی

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Never love anyone who treats you like you’re ordinary
هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یک آدم عادی رفتار می کنه

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

My heart is and always will be yours
قلب من همیشه مال توست و مال تو خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی بلند

➖⃟♥️••‌ YOᑌᖇ ᕼᗩᑎᗪS ᖇEᐯIᐯE ᗰY ᕼEᗩᖇT
ᗰY ᒪOᐯE..♡
دستای تو به قلبم زندگی می بخشه عشقم!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I’ve liked you since I met you
از زمانی که با تو آشنا شدم دوستت داشته ام

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

All that you are is all that I’ll ever need
تمام آن چه هستی تمام چیزی است که من همیشه به آن نیاز خواهم داشت

متن عاشقانه لاتین

It was always you
همیشه تو بودی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I want the part of you that you refuse to give to anyone
من بخشی از تو را می خواهم که از دادنش به دیگران امتناع کرده ای

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Paradise is always where love dwells.

بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

The best thing about me is you.

بهترین چیز درباره من تویی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتی تو رو همه جا میبینم.

متن عاشقانه لاتين

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

متن عاشقانه لاتين

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

“Please remember: love should make you feel good.”

یادت باشه عشق باید بهترین حس رو بهت بده

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

متن عاشقانه لاتين

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love

عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about

من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters

اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.

تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

?Will you promise to stay till eternity

قول می دهی تا ابد بمانی؟

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

The beauty of true love is it accepts your flaws and withholds them beautifully

زیبایی عشق واقعی این است که ایرادهای شما را می پذیرد و به زیبایی از آنها دریغ می کند.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

My heart is and always will be yours

قلب من مال توست و خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

And suddenly all the love songs were about you

و ناگهان همه ترانه های عاشقانه مربوط به تو بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

My love for you is never ending

عشق من به تو هرگز پایان نمی یابد

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You are the one for me

تو برای من تکی.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Love does not come to those who seek it, but to those who give love

عشق نزد کسانی که به دنبال آن هستند، نمی آید، سمت کسانی که عشق می دهند می آید.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Let’s commit the perfect crime. I’ll steal your heart and you’ll steal mine

بیا یک جرم اساسی مرتکب شویم. من قلب تو را می دزدم و تو قلب من را.

متن عاشقانه لاتین

Love is absolute. But the conception of Love varies with the individual consciousness

عشق مطلق است. اما مفهوم عشق با آگاهی فردی متفاوت است.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

To give love, you must have it, somewhere in your soul

برای عشق ورزیدن، باید آن را در جایی در روح خود داشته باشید.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

I don’t know what to talk about, but I wanna talk to you

من نمی دانم در مورد چه چیزی می خواهم حرف بزنم، اما می خواهم با تو صحبت کنم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Talking to you, laughing with you, being with you, changes my whole mood

حرف زدن با تو، خندیدن با تو، بودن با تو، حال و هوای من را عوض می کند.

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

کپشن عاشقانه دو نفره خاص

زمانی که تو را می بینم چشمانم سراسر قلب می شوند!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

اگر روزی برسد که نتوانیم با هم باشیم، مرا در قلبت نگه دار
برای همیشه آنجا خواهم ماند

متن عاشقانه لاتین

با در کنار تو بودن
همه نگرانی هایم را فراموش می کنم
با تو بهترین حس دنیا را دارم

***

From The First Day I Saw You. You Had Me, I Was Yours

از روز اولی که دیدمت، تو من را داشتی، من مال تو بودم

***

I Think Our Love Can Do Anything We Want It To

به نظرم عشق ما می تواند هر کاری را که بخواهیم انجام دهد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

صرف نظر از فراز و نشیب های زندگی، تو آفتابی هستی که اخم هایم را از بین می برد

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

اگر عشق تو تمام چیزی باشد که در این زندگی دارم، تا پایان عمر برایم کافی خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی بلند

با من قدم بزن
بیا دور خیابان ها را بگردیم
شاید مردم هوس کرده باشند
خوشبختی را شانه به شانه ببینند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

عشق یعنی جهان غایب و تو حاضر قلبم باشی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

جملات عاشقانه دو نفره انگلیسی

I Never Wish To Be Parted From You From This Day On

از امروز به بعد هرگز نمی خواهم از تو جدا باشم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

You Are My Heart And Soul. I Will Love You Forever Long

تو قلب و روح من هستی
تو را تا ابد دوست خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

قلب تو را در اعماق قلبم با خود دارم
تو روح و جان من هستی
و من همیشه به تو تعلق خواهم داشت

متن عاشقانه لاتين

مهم نیست چه کسی وارد زندگی ات شود
به تو قول می دهم من بیش از هر کس دیگری عاشق تو خواهم بود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

دستم در اندیشه دست تو ….
از هوش می رود!

***

That Day Must Be The Happiest Day Of My Life! Because You Said ‘You Love Me

روزی که به من بگویی: “عاشقت هستم” بی شک شادترین روز زندگی من خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I Don’T Want Diamonds Or The World, I Just Want You To Hold Me

من الماس ها یا جهان را نمی خواهم
فقط می خواهم مرا در آغوش بگیری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

عشقی که نسبت به تو دارم همانند عشقی است که از اولین روزی که دیدمت داشتم
تو نیمه ی دیگرم هستی که من را کامل می کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

من از شش جهت خودم هستم
اما از سمتی که تو صدایم می زنی
پرنده ام!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

When I Dream, I Dream Of You. Maybe One Day, Dreams Will Come True. Because, I Really Love You

وقتی خواب می بینم، تو در رویایم هستی
شاید روزی رویاها به حقیقت بپیوندند
چون من واقعا عاشقت هستم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

متن دو نفره و عاشقانه

عاشق تو شدن
دوباره و دوباره
بهترین راه برای گذران زندگی است

***

مهم نیست چه اتفاقی افتاده است
مهم نیست چه کاری انجام داده ای
مهم نیست می خواهی چه کار کنی

همیشه عاشقت خواهم بود. قسم می خورم!

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

همه باید یک نفر رو داشته باشند
که به خاطرش خیلی چیزارو فراموش کنن
برای من …
اون یک نفر تو هستی، مخاطب خاص من!

***

Loving You Deeply Makes Me Alive. Missing You Keeps Me Breathing. Remembering You Every Second Of My Day Makes The Love Grow. I Love You Soo Much

عشق عمیق تو مرا زنده نگه می دارد
دلتنگ تو شدن نفسم را بند می آورد
به یاد آوردن تو در تمام لحظات روزم، این عشق را بیشتر و بیشتر می کند
خیلی زیاد عاشقتم!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

از وقتی دیدمت نتوانستم چشم از تو بردارم
سال ها گذشته است و گویی هنوز در بُهت هستم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

برای زنده ماندن در این زندگی به ضربان قلب نیاز دارم
برای ضربان قلب به قلب نیاز دارم
برای داشتن قلب به شادی نیاز دارم
و برای شادی به تو نیاز دارم …

***

As We Grow Older Together, As We Continue To Change With Age, There Is One Thing That Will Never Change….I Will Always Keep Falling In Love With You

همان طور که با هم پیر می شویم و با اینکه با افزایش سن تغییر می کنیم
یک چیز وجود دارد که هرگز تغییر نخواهد کرد … من همیشه عاشقت خواهم بود

***

I Love You More Than Any Word Can Say, I Love You More Than Every Action I Take.

عاشقت هستم بیشتر از آنچه هر کلمه ای قادر به گفتنش باشد
عاشقت هستم بیشتر از هر کاری که بتوانم برای نشان دادنش انجام دهم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

متن دو نفره برای همسر

از زمانی که وارد زندگی من شدی، آن را با عشق، گرما و لحظات ارزشمند زیادی پر کرده ای عزیزم!

متن عاشقانه انگلیسی بلند

عشق واقعی مانند هدیه ای است که همه ما دریافت می کنیم
عشق کلید قلب و شادی درونی است
زندگی من! تو عشق منی …

***

When I Look At You, I Cant Deny There Is A God. Bcoz Only God Could Have Created Someone As Wonderful And Beautiful As You

وقتی به تو نگاه می کنم نمی توانم خداوند را انکار کنم
چون تنها خدا می تواند فردی فوق العاده و زیبا مانند تو خلق کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

مهم نیست امروز، فردا یا میلیون ها فردای دیگر چه اتفاقی می افتد
همیشه عاشقت خواهم ماند. به تو قول می دهم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

می دونی بهشت کجاست؟
یه فضای چند وجب در چند وجب
بین بازوهای تو
تو که همه دنیای من هستی …

***

I Have A Heart And That Is True, But Now It Has Gone From Me To You, So Care For It Just Like I Do, Because I Have A No Heart & You Have Two

قلبی دارم که واقعی است اما الان آن را به سوی تو فرستاده ام
درست مثل من مراقبش باش چون من دیگر قلبی ندارم و تو دو تای آن را داری!

متن عاشقانه لاتين

وقتی با منی
معجزه ای به نام آرامش در من رخ می دهد

***

I Am Yours & You Are Mine Without You I Am Never Fine. You Are My Day, You Are My Night. I Know From My Heart That This Is Right. I Love You Dear.

من مال تو هستم و تو مال من
بدون تو هرگز خوب نیستم
تو شب و روز من هستی
از اعماق وجودم می دانم که این درست است
عزیزم عاشقتم!

***

There’S Nothing I Could Ever Say, And Nothing I Could Do To Let You Know Just How Much Love Is In My Heart For You

هیچ چیز نمی توانم بگویم و هیچ کاری نمی توانم انجام دهم
تا به تو بفهمانم که عشقت تا چه اندازه در قلب من رخنه کرده است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

متن دو نفره برای شوهر

مرد من!
جانم تازه می شود وقتی
مردانه در گوشم می گویی
“خودم مواظبت هستم!”

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

تو
خواستَتنی تَرین
رُخداد تَمامِ عِمرِ مَنی

***

I Love Your Feet Because They Have Wandered Over The Earth And Through The Wind & Water Until They Brought You To Me

من پاهایت را دوست دارم
زیرا آن ها در زمین و باد و آب به حرکت درآمده اند تا تو را به من برسانند

***

If I Could Be Anything I Would Be Your Tear, So I Could Be Born In Your Eye, Live Down Your Cheek And Die On Your Lips

اگر می توانستم هر چیزی باشم، دوست داشتم قطره اشک تو باشم
تا در چشم تو متولد شوم، بر روی گونه هایت زندگی کنم و بر روی لب هایت بمیرم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

کپشن عاشقانه دو نفره خاص

زمانی که تو را می بینم چشمانم سراسر قلب می شوند!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

اگر روزی برسد که نتوانیم با هم باشیم، مرا در قلبت نگه دار
برای همیشه آنجا خواهم ماند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

با در کنار تو بودن
همه نگرانی هایم را فراموش می کنم
با تو بهترین حس دنیا را دارم

***

From The First Day I Saw You. You Had Me, I Was Yours

از روز اولی که دیدمت، تو من را داشتی، من مال تو بودم

***

I Think Our Love Can Do Anything We Want It To

به نظرم عشق ما می تواند هر کاری را که بخواهیم انجام دهد

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

صرف نظر از فراز و نشیب های زندگی، تو آفتابی هستی که اخم هایم را از بین می برد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

اگر عشق تو تمام چیزی باشد که در این زندگی دارم، تا پایان عمر برایم کافی خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

با من قدم بزن
بیا دور خیابان ها را بگردیم
شاید مردم هوس کرده باشند
خوشبختی را شانه به شانه ببینند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

عشق یعنی جهان غایب و تو حاضر قلبم باشی

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

جملات عاشقانه دو نفره انگلیسی

I Never Wish To Be Parted From You From This Day On

از امروز به بعد هرگز نمی خواهم از تو جدا باشم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

You Are My Heart And Soul. I Will Love You Forever Long

تو قلب و روح من هستی
تو را تا ابد دوست خواهم داشت

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

قلب تو را در اعماق قلبم با خود دارم
تو روح و جان من هستی
و من همیشه به تو تعلق خواهم داشت

متن عاشقانه لاتين

مهم نیست چه کسی وارد زندگی ات شود
به تو قول می دهم من بیش از هر کس دیگری عاشق تو خواهم بود

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

دستم در اندیشه دست تو ….
از هوش می رود!

***

That Day Must Be The Happiest Day Of My Life! Because You Said ‘You Love Me

روزی که به من بگویی: “عاشقت هستم” بی شک شادترین روز زندگی من خواهد بود

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

I Don’T Want Diamonds Or The World, I Just Want You To Hold Me

من الماس ها یا جهان را نمی خواهم
فقط می خواهم مرا در آغوش بگیری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

عشقی که نسبت به تو دارم همانند عشقی است که از اولین روزی که دیدمت داشتم
تو نیمه ی دیگرم هستی که من را کامل می کند

متن عاشقانه لاتین

من از شش جهت خودم هستم
اما از سمتی که تو صدایم می زنی
پرنده ام!

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

When I Dream, I Dream Of You. Maybe One Day, Dreams Will Come True. Because, I Really Love You

وقتی خواب می بینم، تو در رویایم هستی
شاید روزی رویاها به حقیقت بپیوندند
چون من واقعا عاشقت هستم

متن عاشقانه لاتین

متن دو نفره و عاشقانه

عاشق تو شدن
دوباره و دوباره
بهترین راه برای گذران زندگی است

***

مهم نیست چه اتفاقی افتاده است
مهم نیست چه کاری انجام داده ای
مهم نیست می خواهی چه کار کنی

همیشه عاشقت خواهم بود. قسم می خورم!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

همه باید یک نفر رو داشته باشند
که به خاطرش خیلی چیزارو فراموش کنن
برای من …
اون یک نفر تو هستی، مخاطب خاص من!

***

Loving You Deeply Makes Me Alive. Missing You Keeps Me Breathing. Remembering You Every Second Of My Day Makes The Love Grow. I Love You Soo Much

عشق عمیق تو مرا زنده نگه می دارد
دلتنگ تو شدن نفسم را بند می آورد
به یاد آوردن تو در تمام لحظات روزم، این عشق را بیشتر و بیشتر می کند
خیلی زیاد عاشقتم!

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

از وقتی دیدمت نتوانستم چشم از تو بردارم
سال ها گذشته است و گویی هنوز در بُهت هستم

متن عاشقانه لاتین

برای زنده ماندن در این زندگی به ضربان قلب نیاز دارم
برای ضربان قلب به قلب نیاز دارم
برای داشتن قلب به شادی نیاز دارم
و برای شادی به تو نیاز دارم …

***

As We Grow Older Together, As We Continue To Change With Age, There Is One Thing That Will Never Change….I Will Always Keep Falling In Love With You

همان طور که با هم پیر می شویم و با اینکه با افزایش سن تغییر می کنیم
یک چیز وجود دارد که هرگز تغییر نخواهد کرد … من همیشه عاشقت خواهم بود

***

I Love You More Than Any Word Can Say, I Love You More Than Every Action I Take.

عاشقت هستم بیشتر از آنچه هر کلمه ای قادر به گفتنش باشد
عاشقت هستم بیشتر از هر کاری که بتوانم برای نشان دادنش انجام دهم

متن عاشقانه لاتين

متن دو نفره برای همسر

از زمانی که وارد زندگی من شدی، آن را با عشق، گرما و لحظات ارزشمند زیادی پر کرده ای عزیزم!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

عشق واقعی مانند هدیه ای است که همه ما دریافت می کنیم
عشق کلید قلب و شادی درونی است
زندگی من! تو عشق منی …

***

When I Look At You, I Cant Deny There Is A God. Bcoz Only God Could Have Created Someone As Wonderful And Beautiful As You

وقتی به تو نگاه می کنم نمی توانم خداوند را انکار کنم
چون تنها خدا می تواند فردی فوق العاده و زیبا مانند تو خلق کند

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

مهم نیست امروز، فردا یا میلیون ها فردای دیگر چه اتفاقی می افتد
همیشه عاشقت خواهم ماند. به تو قول می دهم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

می دونی بهشت کجاست؟
یه فضای چند وجب در چند وجب
بین بازوهای تو
تو که همه دنیای من هستی …

***

I Have A Heart And That Is True, But Now It Has Gone From Me To You, So Care For It Just Like I Do, Because I Have A No Heart & You Have Two

قلبی دارم که واقعی است اما الان آن را به سوی تو فرستاده ام
درست مثل من مراقبش باش چون من دیگر قلبی ندارم و تو دو تای آن را داری!

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

وقتی با منی
معجزه ای به نام آرامش در من رخ می دهد

***

I Am Yours & You Are Mine Without You I Am Never Fine. You Are My Day, You Are My Night. I Know From My Heart That This Is Right. I Love You Dear.

من مال تو هستم و تو مال من
بدون تو هرگز خوب نیستم
تو شب و روز من هستی
از اعماق وجودم می دانم که این درست است
عزیزم عاشقتم!

***

There’S Nothing I Could Ever Say, And Nothing I Could Do To Let You Know Just How Much Love Is In My Heart For You

هیچ چیز نمی توانم بگویم و هیچ کاری نمی توانم انجام دهم
تا به تو بفهمانم که عشقت تا چه اندازه در قلب من رخنه کرده است

متن عاشقانه انگلیسی بلند

متن دو نفره برای شوهر

مرد من!
جانم تازه می شود وقتی
مردانه در گوشم می گویی
“خودم مواظبت هستم!”

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

تو
خواستَتنی تَرین
رُخداد تَمامِ عِمرِ مَنی

***

I Love Your Feet Because They Have Wandered Over The Earth And Through The Wind & Water Until They Brought You To Me

من پاهایت را دوست دارم
زیرا آن ها در زمین و باد و آب به حرکت درآمده اند تا تو را به من برسانند

***

If I Could Be Anything I Would Be Your Tear, So I Could Be Born In Your Eye, Live Down Your Cheek And Die On Your Lips

اگر می توانستم هر چیزی باشم، دوست داشتم قطره اشک تو باشم
تا در چشم تو متولد شوم، بر روی گونه هایت زندگی کنم و بر روی لب هایت بمیرم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن عاشقانه لاتين

Whatever you are, be a good one.

-Abraham Lincoln

هرچه هستی، یک انسان خوب باش

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Everything happens for a reason.

هر اتفاقی دلیلی دارد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن عاشقانه لاتین

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن عاشقانه لاتین

Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه این موضوع شده بودم

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

متن عاشقانه لاتين

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.

-John Barrymore

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

متن عاشقانه لاتین

Try and fail, but never fail to try.

-Jared Leto

سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

متن عاشقانه لاتین

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Youth is counted sweetest by those who are no longer young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

متن عاشقانه انگلیسی با خط شکسته

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه این موضوع شده بودم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

متن عاشقانه لاتين

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای مرده بودن وجود دارد

متن عاشقانه لاتين

To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.

-Mark Twain

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل و اعتماد به نفس

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Beware the barrenness of a busy life.

-Socrates

مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن عاشقانه لاتين

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن عاشقانه لاتين

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن عاشقانه انگلیسی بلند

So keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی چیزها برای لبخند کردن وجود دارد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

-Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Enjoy life! This is not a rehearsal.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

-Marcus Aurelius

بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، ستاره‌ها را تماشا کنید و خودتان را در حال دویدن با آنها ببینید

متن عاشقانه لاتین

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavour.

-William Cowper

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Life is what happens while you are busy making other plans.

-John Lennon

زندگی آن چیزی است که اتفاق می‌افتد، زمانی که شما نقشه‌های دیگری می‌کشید

متن عاشقانه انگلیسی کوتاه

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life.

-Steve Jobs

زمان شما محدود است، آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید

متن عاشقانه لاتین

Be happy for this moment. This moment is your life

-Omar Khayyam

‎این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.

-Ralph Waldo Emerson

زندگی یک سلسله دروس است که باید درک شود

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile.

-Mark Twain

زندگی کوتاه است؛ قوانین را بشکنید، دیگران را به سرعت ببخشید، به آرامی ببوسید، صادقانه عشق بورزید، تا می‌توانید بخندیدو هرگز از چیزی که بر روی لبانتان خنده نشانده، پشیمان نشوید

متن عاشقانه انگلیسی بلند

I don’t want to earn my living; I want to live.

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن عاشقانه انگلیسی برای بیو

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا برای بیو

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن عاشقانه لاتين

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن عاشقانه انگلیسی بلند

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Whatever you are, be a good one.

-Abraham Lincoln

هرچه هستی، یک انسان خوب باش

متن عاشقانه انگلیسی با فونت زیبا

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن عاشقانه لاتین

Everything happens for a reason.

هر اتفاقی دلیلی دارد

متن عاشقانه انگلیسی برای همسر

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن عاشقانه انگلیسی با فونت خاص

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

<