متن عاشقانه ضربان قلبم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

هیچ اعتمادی به ساعت شماطه دار نیستتلفن همراهت راهمیشه روی ضربان قلب من کوک کنبی توهیچ فرداییآمدنی نمی شود

متن عاشقانه ضربان قلبمی

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

آن قدر مرا به سینه ات بفشارکه ضربان قلبمبر پوست تنت نقش ببندد

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

سطریشعریبه نام کوچک توهرگز نسرودم ، اماتمام این کلماتبرای شاعری استکه ضربان قلبشاز پلک زدن های توالهام می گیرد.

متن عاشقانه ضربان قلبم

بر مدار هلالی افق گام بر می‌داریسرعت گام هایت با ضربان قلبم یکسان استآن گاه که هلال افق به بلندا می‌رودگام هایت ، ضربان قلبم را آهسته‌تر می‌نوازندو آنگاه که به سراشیب افق می‌رسیضربان قلبم تندتر می‌شودو از فراز و نشیب ضربان قلبمواژه ها زمزمه می‌کنند:“دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

تو به آرامی آغاز به مردن می‏کنیاگر از شور و حرارت،از احساسات سرکش،و از چیزهایی که چشمانت را به درخشش وامی‌دارند،و ضربان قلبت را تندتر می‌کنند،دوری کنی . .. .،

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

دوستت دارم گفتمفکر میکردم نزدیک میشویمآنقدر که ضربان قلبمان یکی شودولی دور شدیمآنقدر که هیچ چیزجز عطر تنت برایم نماند

متن عاشقانه ضربان قلبمی

و من صدای خدا رااز ضربان قلب او می شنیدمو بی آن که کسی بداندخدا در خانه ی ما بودو بی آن که کسی بداندآفتاب ازمشرق صدای مادر من طلوع می کرد

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

چگونه میخواهی خاموشم نمایی ؟حال آنکه مندر سینه ات جای دارمچگونه میخواهی پنهانم کنی ؟من در لبخندتچون الماسی می درخشمچگونه مرا کنار میزنی ؟من کهآوای ضربان قلب توامچگونه ؟

متن عاشقانه ضربان قلبمی

مثل ماهی که شب از حوضچه جان می گیردقلب من لحظه ای از تو ضربان می گیرد

متن عاشقانه ضربان قلبت

وقتی نوازش تو شبیخون زندگیستهر قلب مات بی ضربان، عاشقت شود

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ضربان قلب من داد میزنه
داره فریاد میزنه
میگه عاشق توام
میگه عاشق توام

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

چقدر دلم می خواست کنارم بودی
و باهم به خوابی عمیق فرو می‌رفتیم
ولی حیف که امشب نیستی …
خداکند عقربه های ساعت روی دیواراتاق
به وقت ضربان قلب من پیش برود
شاید که زود برگردی …

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

ماه من گوشه لبخند توست
زندان من چشمان توست
بودنت حس عجیبی‌ست که مشاهده دارد
قلب من با نبضت آرزوی تپیدن دارد
نازنین! عشق که نه اخم شما حسرت مشاهده دارد!!

متن عاشقانه ضربان قلبمی

اگه زندگیتان، مثل ضربان قلب بالا و پایین نداشتیعنی مرده‌اید!

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

آخر چه کند با دل من علم پزشکی
وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم

متن عاشقانه ضربان قلبم

تکست کوتاه / تکست کوتاه عاشقانه غمگین و دخترانه / [گلچین شده] | تاو بیو

متن عاشقانه ضربان قلبت

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه ضربان قلبت

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه ضربان قلبم

از دیروز بیاموز،
برای امروز زندگی کن،
به فردا امیدوار باش..’

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ادع‍‌ا ‌‌ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه‍ ب‍‌رات‍‌ون م‍‌ه‍‌م‍‌م:)🙂🤌🏻

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

‏خوب بودن مثل فقیر بودنه

هیچ کس آدم حسابت نمیکنه 🙂

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

خدایا رگ گردنو بیخیال دو دقیقه بیا جلوم بشین ببین چمه 🙂

متن عاشقانه ضربان قلبمی


میگی‌عآشِقَمی‌چِہ‌حَرفآ‌میزَنی••͜[💔⃟🐾⃟✨]
 

متن عاشقانه ضربان قلبمی

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

ادع‍‌ا ‌‌ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه‍ ب‍‌رات‍‌ون م‍‌ه‍‌م‍‌م:)🙂🤌🏻

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

تو حروم زاده ترین لاشیِ مظلوم‌نمایی!

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

ظرفیت شوخیمون اگه بالاست 

دلیل نمیشه شما ته بیشعوریتو بذاری 🙂

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

ما که رسوای جهانیم…
چه بمیریم چه بمانیم:/

متن عاشقانه ضربان قلبم

‏از تو حرکت!
از رفیق زیرپا کشیدن و خنجر زدن 🙂

 

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

‏شاهکار شما در زمانه چیست؟
‏بالله که زنده بودن ما، شاهکار ماست…

متن عاشقانه ضربان قلبم

خوشی بودم در بچه‌گی

پیری شدم از دردو گرسنگی…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

اعصاب مح زیرح درختح البالو گم شدح😹🍒

متن عاشقانه ضربان قلبم

بعضیام بودن شون ی درده نبودن شون ی درد دیگه:/

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

‏زندگی همه به سمت تجمل‌گرایی در حرکته، مال ما به سمت تحمل‌گرایی. هی هرچی میگذره باید بیشتر تحمل کنیم🥲

متن عاشقانه ضربان قلبمی

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

هممون یه رفیق داریم که هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه جاشو تو قلبمون پر کنه🌼♥️🙊

متن عاشقانه ضربان قلبمی

کیفیت دوستات مهمـتر از ڪمیت‌شــونه!✨

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

آدما به اختیار خودشون پرسپولیسی نمیشن ! چون خدا هرکی رو که دوست داره ، پرسپولیسی خلقش میکنه 

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

_خوش بحالت +چرا؟ _ همیشه میخندی +شبامم دیدی _نع + از روزامم بیشتر میخندم کلاً اســـکولــــم😅😏

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

🔈مشترک مورد نظر قلبش خاموش است بعدا محبت کنید

متن عاشقانه ضربان قلبم

گاهی جور دیگر باید دید زیرا جهان جور دیگر است..☘🍃

متن عاشقانه ضربان قلبمی

اگر از تاریکی غار بترسی،نمیتونی خفاش شب بشی!

متن عاشقانه ضربان قلبمی

از دیروز بیاموز،
برای امروز زندگی کن،
به فردا امیدوار باش..’

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده

متن عاشقانه ضربان قلبت

– میزارمت کنار تا بفهمی لیاقـت چند بخشه!😹➰

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تو حروم زاده ترین لاشیِ مظلوم‌نمایی!

متن عاشقانه ضربان قلبمی

هر نفس لحظه ای از زندگیست
قدر نفسهای زندگیتان را بدانید🕊️🌬️

متن عاشقانه ضربان قلبمی

آرزو میڪنم تو زندگیت
به جایے برسی
ڪه هر شب قبل خواب
از ته دل بگی:
خدایااااا شڪرت
شبتون قشنگ…..🍃

متن عاشقانه ضربان قلبمی

اگه لاشی بودن آدمُ بزرگ میکنه من کوچیکِ همتونم 🖤🤞🏻

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

خوش به حال دلی که ضامن اش ، ضامن آهوست.
#امام_رضا

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

🌸«خداوند ما را کفایت می کند، و چه وکیل خوبی، چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی »🌸

متن عاشقانه ضربان قلبت

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

مـا از اُمید نوشتیم وَ تَمامِ کَلَماتِمان جَـ🌱ـوانه زَدَند

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

به آیدنت چشمک بزن مطمئن باش روزی بهت میخنده (◠‿◕)

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

🍁پاییز را باید
با چشم های ” تو ” نگاه کرد !
وگرنه برای من
دیگر عاشقانه نیست
این رنگ های
پژمرده ی خیابان ها🍁🍂

متن عاشقانه ضربان قلبم

سراپا اگر
زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

ای گل شوخ که مغرور بهاران شده ای/خبرت نیست که در پی چه خزانی داری

متن عاشقانه ضربان قلبت

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی تر اند
بره های این حوالی گرگ ها را میدرند
سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها
زندگان هم عابروی مرده ها را میبرند

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

“‏مَـــن” هَمانَم
کـه “تُــــویی” اَز هَمه
عالَم جانَش..«💞💞»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

دِلღ نــالـــــہ کُنَـد از مَــن مَــن نـالــــہ کُنَــم از دِلღ یـا رَب تُـــو قِضـاوَت کُــــن ؛ دیـــوانـہ مَــنم یـا دِلღ…!؟

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌

متن عاشقانه ضربان قلبمی

مـا از اُمید نوشتیم وَ تَمامِ کَلَماتِمان جَـ🌱ـوانه زَدَند

متن عاشقانه ضربان قلبت

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

– میزارمت کنار تا بفهمی لیاقـت چند بخشه!😹➰

متن عاشقانه ضربان قلبم

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

[حَتیٰ کـروناهَـم کِ تَمـوم شِه دوست دا‍ٰرَم ۵مِتـر اَزَم دور باشی:)]

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

اوکی شکستن برگ خشک لذّـت بخشه….
اما دل منـ؟!…..

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

هر دومون از ته دِل میگفتیم ؛ من حرفامو ، تو دروغاتو !

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

•تو همیشه بهترینی!💃🏻💜☁️

متن عاشقانه ضربان قلبت

يه اسكرين شاتايي تو گوشيمه كه فقط دوس دارم باهاتون به مشكل بخورم!😂🤌🏻

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

قدیما نمی‌شد به بعضیا اعتماد کرد
الان خوب شده،خیالت راحته که به هیشکی نمیشه اعتماد کرد😂🥴

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

‏وقتي با هندزفري آهنگ گوش ميدم:
10% آهنگ گوش ميدم
90% فكر ميكنم كسي داره صدام ميكنه

متن عاشقانه ضربان قلبت

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ߊ‌‌ܩܝ‌❟ܝ‌‌🖇
ࡅߺ߳❟ܠܥ‌ ࡅ࡙ߺܣ ࡏܝܝ݅ܝߺܦ߳ܣ😍
ࡅ࡙ߺܣ ܟٜߺࡅ࡙ߺࡏަܝ‌💜.
ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡉ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ ܭܘ ࡅߺ߲ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ ߊ‌‌❟ܩܥ‌ࡅ࡙ߺ🎉
❟ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡅߺ߳ܝ‌ ܭܘ ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ܨ ܩࡍ߭ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ࡅ࡙ߺ✨
دنیــ🌎ــای مــ💙ــن
تولــــــــــدت
مبــــــــــارکــ💋♥️💋😍🤤

تبریک‌تولد همسر

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

خوش به حال دلی که ضامن اش ، ضامن آهوست.
#امام_رضا

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

و اردیبهشت
هماݧ دختر لجبازیست
ڪہ پیِ بهشت به یغما
بُرده اش
تن به آغوشِ هیچ
دوزخے نمے دهد….

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بهار من بُوَد 
آن گه
که 
یار
می‌آید…

هوشنگ ابتهاج 

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن عاشقانه ضربان قلبمی

ای که تــویی همه کسم ♥️
بی تو میگیـــره نَفَسَم 🤕
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

‌ ‌
نه وابسته ام
نه دل بسته… 🩸
من جانم به جانت بسته است (:🫀🖇💌 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

چه‌لذتی‌بالاتر‌از‌اینه‌ک•ینفـــــر•بتونه
با‌•بـــــودنش•بهانه‌ی‌قشنگی‌باشه‌برای
•خنــــده‌های•از‌ته دلت.. :)♥️🧿• # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

می‌گَن حس قشنگیه •🦋•
بفهمی یِه آدَم #خودخواه •✨•
تورو اَز خودِشم #بیشتر می‌خواد:)) # مغرور # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

 تُ هَمان "نَبـــــات" مَنی!  
   که بجایِ قَند کنارِ "فنجــــانَم" نشَسته ایِ☕️💕✨
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

‍م‍‌ی‍‌شہ ‍ان‍‌ق‍‌‌د ‍ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍ ‍ن‍‌خ‍‌ن‍د‍ی ‍دل‍‌ب‍‌ر . ؟
‍م‍‌ن‍ ‍ب‍‌ی‍‌ش‍‌در ‍ع‍‌ا‍ش‍‌ق‍‌ت‍ ‍م‍‌ی‍‌ش‍‌م‍ ‍خُ‍‌ب‍ . !
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

کسی رو انتخاب کن که رفتارش نشون بده چقدر دوست داره نه حرفاش…! # زندگی

متن عاشقانه ضربان قلبت

من متعهدم ب یک نام ب یک جان ب یک قلب چه خوش است متعهد بودن ب همسر جان 😘😘😘😘😘💍🎎
# زندگی # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

 تُـــــوحالِ خوبِ مَنی 
     حالیِ بهتر از کنارِ ❲تُـــــو❳ بودَن
     سُراغ ندارَم جانـــا…🌸🍃🙊
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

دوستت دارم به ۱۴ زبان مختلف ❤️:
انگليسی: I love you
فرانسوی: Je t ‘aime
ترکی: Seni seviyurom
اسپانيايی: Te quiero
چينی: Wo ai ni
عربی: Ana Behibbek
افغانی: Sadghe to shonom
ايتاليايی: Ti amo
آلمانی: Ich liebe dich
آلبانی: Te dua
پرتغالی: Eu te amo
چکی: Milujit
هلندی: Ik hou van jou
ژاپنی:Ais # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

“تو” مال “منی

ضربان قلبم با “تو”❤️
بالا میـــــرود❤️

“من” از همه دســـــت کشـیدم❤️

که “تو” باشـــــی همـــــه ام❤️

“من” به ارتفاع ابدیتـــــ

” دوستتـــــ دارم..”

# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبت

از قشنگیای دنیاس ،
با همه بداخلاق باشه
به تو که میرسه مهربون‌ترین آدم دنیا بشه : ) # مغرور # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

رفتم دکتر گفت:اگه نفست نیاد میمیری نفسم میایی یا بمیرم؟!:(
# عشق یک طرفه

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

ࡅ࡙ߺ߲ߊ𐑮ܢܝ݅ܢߊ‌ܘ ࡐ߳ࡋࡅ߲ܩܨ 🜲 💕 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

‌باز شدنِ چشمانم هر روز صبــح‌
یعنے خدا دوسـت داشـتنت را تمديد كرده‌
قَدرَش را ميدانم….💕

صبحت بخیر تمام سهم من از دنیا 🤗💜•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبت

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن عاشقانه ضربان قلبت

اقای قاضی صداش خوابو از چشام گرفته:) # دوستت دارم # همسر # قاضی

متن عاشقانه ضربان قلبم

دوست داشتم معلم انشای تو بودم..! " دوستت دارم" را املا بگویم و هی بپرسم تا کجا گفتم؟ و تو بگویی: دوستت دارم…♡
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————• # دوستت دارم # ادبی

متن عاشقانه ضربان قلبم

    چـِقَدر سینِـه‌ جایِ کوچَکیست!
    بَـرای‌نِگَهداری‌اَزقَلـــبی‌کِه
    ‌‌''مــدام‌تورامیتَپد''..!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•♥️♾✨•
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

‹تُـــــ∞ـــو›چه‌ِڪَردی‌ڪه‌ِدِلَم‌
این‌هَمه‌ِخواهٰان‌ِتُو‌شُد•حَضــــــرَت‌جِانِا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.
# ادبی # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

مَن نبضَـم با لبخندِ تو ميزنه . . ♡
# ترکی # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

⇦میگن.اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.صدات••͜♡-! ⇦میگن.رنگ••͜♡-! ⇦میگم.چشات••͜♡-! ⇦میگن.بغض ••͜♡-! ⇦میگم.هوات••͜♡-! ⇦بگن.جون ••͜♡-! ⇦میدم.برات••͜♡-! تو فقط باش♥️♥️ #Â.M
# ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

☽︎فَروَردین‌ْ☾︎راٰ
کوچه‌ِبه‌کوچه‌ِمیگردَم‌به‌دنباٰلت،
تاتورا،ازاین‌☽︎بهٰار☾︎،؏ـاشقاٰنه‌عِیدی‌بِگیرَم♥👫 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

ࡅ࣫ࡐ ܦ࣪ܝ‌ܝܝ݅ܝܝ݃ܘ ܝ࣪‌ࡅ࣪ܠ‌ܭ݇ࡅ࡙ܩܨ ♥️🧚🏻‍♀
‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن عاشقانه ضربان قلبمی

حال من
دماسنـــج حال توست
وقتی‌ خوبی
گرمتریڹ آغوش‌ها را در آستین دارم
بد ڪه باشد حالت
خودم ڪه سهل است
تمام دنیا یخ می‌زند از
سردی لبخنــدم

متن عاشقانه ضربان قلبم

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن عاشقانه ضربان قلبت

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:
“دوستت دارم”

متن عاشقانه ضربان قلبم

آفتاببه مزارع قهوه ی چشم های توکه می رسدصبح می شودچشم وا کنکه دلم لک زده استبرای فنجان فنجان نوشیدنِ عشق …

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

خوشبختی یعنیدر خاطر کسی ماندگاریکه لحظه های نبودنت رابا تمام …دنیا معامله نمیکند

متن عاشقانه ضربان قلبم

تو می‌ گذری، زمان می‌ گذردچه کنم با دلی که از توتوان گذشتنش نیست؟

متن عاشقانه ضربان قلبم

فرصت گفتن دوستت دارم هاآنقدر نیست كه بماند بـرای فردابه آنها که می توانیمهمین امروز بگوییم كه دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

You are my everything
تو همه چیز منی

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

بهار عاشقان حال تو باشدخوشی ها ثبت احوال تو باشدفقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌که آنهم پیشکش مال تو باشد

متن عاشقانه ضربان قلبت

تلافی کن تمام نبودنت را
وقتی تمام راه ها
بن بست بود
مرا به خیابانی بی انتها
مهمان کن…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن عاشقانه ضربان قلبمی

من، جایِ تمام کسانی که دلتنگ نمی‌شوند برایت !
من، جایِ تمام کسانی که بی تابِ چشمهایت نیستن !
من، جایِ تمامِ کسانی که گفتند دوستت دارم و تو ماندی و ان ها نماندند!
من، جایِ تمامِ – یادم تو را فراموش – ها
من، اصلا جای خودِ خدا هم دلم برایت تنگ شده

متن عاشقانه ضربان قلبت

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :یکی بودهنوزم هستخدایا همیشه باشد …

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

امشب اجازه اش را از خدا میگیرم …نامه های منباید جورِ دیگری آغاز شودبه نام چشم های بخشنده و مهربانت

متن عاشقانه ضربان قلبت

در اندکِ قلبِ من ، تویی فراوانکی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

و خداحافظیوصله یِ غمگینی ستکه به چشم هایمان می‌دوزیم . . .

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

چگونه از تو بگذرموقتی همین دوست داشتنتمرا زنده نگه داشته استدوستت دارم …

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

زن نیستم اگر زنانه پای عشقم نایستماز قبیله زلیخا آمده امآنقدر عشقت را جار می زنم تا خدا برایم کف بزندمردانه دوستم داری ؟

متن عاشقانه ضربان قلبم

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَــــ ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد …

متن عاشقانه ضربان قلبمی

حتی اگر حرفی نبودشماره‌ام را بگیر و فقط بخندوقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستدو در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایستکه برای رهایی پرپر می‌ زند

متن عاشقانه ضربان قلبم

تو؛
تمنای منُ
یار منُ
و جان منی
پس بمان
تا که
نمانم
به تمناى‌ کسى…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن عاشقانه ضربان قلبت

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه ضربان قلبم

لبخند تو زیباترین چیزی است که در زندگی ام دیده ام

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

به خدا دوست داشتن تو دست من نیست
خودت بگرد ببین
مهرت را کجای دلم انداخته ای!

متن عاشقانه ضربان قلبم

احساس می کنم زندگیم از روزی شروع شده که تو رو دیدم
تو مثل یه رویایی

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

صدای تو آهنگ مورد علاقه ی من است

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

نمی تونی تصور کنی که چطوری تمام وجودم به پرواز در میاد وقتی تو رو می بینم
قلبم برای تو می تپه

متن عاشقانه ضربان قلبمی

فرقی ندارد
چه ساعت از شبانه روز باشد
صدایت را که می شنوم
خورشید در دلم طلوع می کند

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بر پنجره ام بُخارِ تو می‌ چسبد
صبحانه در انتظارِ تو می‌ چسبد
قوری و سماور و دو فنجان با عشق
چایی چقَدَر کنارِ تـو می چسبد

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

آن هنگام که به دیدنم می آیی
شوق باغبانی با من است
که گلی تازه
در باغچه اش روییده باشد …

متن عاشقانه ضربان قلبم

زمانی که به تو می گم دوستت دارم از روی عادت نیست
این جمله رو می گم که یاد آوری کنم بهترین اتفاقی هستی که تا به حال برای من افتادی

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

می‌شه بی‌خیالِ دنیا بود، می‌شه آروم بود، می‌شه رفت دورِ دنیا رو گشت، می‌شه عاشق بود، می‌شه اگر تو دستامو بگیری.

متن عاشقانه ضربان قلبت

تو دلیل خنده ی روی لب هام، درخشش چشمام و تپش قلبم هستی

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تو همان بایدِ من هستی. مثلاً همیشه باید باشی. باید دستانم دائم گم در دست‌هایت باشد. باید تنم فقط به بوی عطر تو عادت داشته باشد. باید فقط عاشقِ تو باشم. باید…

متن عاشقانه ضربان قلبت

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن عاشقانه ضربان قلبت

می خوام بدونی تو نیمه ی گمشده ام هستی
باید باشی تا بتونم زندگی کنم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

متن عاشقانه ضربان قلبم

روزی که تو همسرم شدی
شادترین روز زندگیم بود
دوستت دارم آرام جانم
سالگرد عشقمون مبارک!

متن عاشقانه ضربان قلبم

امروز یک انسان فوق العاده خاص متولد شده و آن شخص تو هستی
تولدت مبارک مهربانم …

متن عاشقانه ضربان قلبم

عشق معجزه نگاه توست بدونِ هوس، بدونِ چشم‌داشت. وقتی سخت در آغوشم می‌کشی و استشمامِ عطرِ نفس‌هایت جانی تازه می‌بخشد؛ به روحی که عشق را نمی‌شناخت.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

دنیا هم که از آن تو باشد
تا زمانی که درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی …

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

با تمام مداد رنگی‌های دنیا، به هر زبانی که بدانی یا ندانی، خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام، تنها یک جمله برایت خواهم نوشت: دوستت دارم.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

دُنیآ روُ نِمیدونَم،وَلی مَنْ دوُرِ توُ میگردَم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

بگذار #لبخندت
حال تمام روزهای مرا خوب کند..

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

چه خوش خیال است
فاصله را می گویم
به خیالش تو را از من دور کرده
نمی داند جای تو امن است
اینجا در میان دل من

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

سرم که به شانه‌ات برسد تمام است همه دردها، همه اشک‌ها. آسمان رنگش را مدیون چشمان توست و من این آرامش را مدیون تو هستم.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

از انتهای خیالت تا هر کجا بروی به هم می‌رسیم. زمین بیهوده گرد نیست. فرقی ندارد شرق یا غرب، شمال یا جنوب. من تو را به هرجهت دوست دارم.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن عاشقانه ضربان قلبمی

زندگی راه های خیلی زیادی رو جلوی پات می ذاره
ولی تنها راه من بودن با تو تا آخر عمره

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تو سرما بخوری، من هم می‌خورم. برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی‌ست. نه به ویروس‌ها ربط دارد، نه هیچ چیزِ دیگر.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

غیر ممکنه که بتونی عشق منو اندازه بگیری، توضیح بدی، بشمری یا به تصویر بکشی
فقط می تونی حسش کنی.
دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

تو یِجایی تو قَــلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن عاشقانه ضربان قلبت

در تمام سختی ها عشق تو به من انگیزه زندگی می ده شوهر عزیزم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

زمانی که به آسمون شب با هزاران ستاره نگاه می کنم، چشمای تو رو یادم می یاد، بخاطر اینکه اون ها مثل ستاره ها می درخشن
وقتی که به خورشید نگاه می کنم، یاد تو می افتم، چون تو روشنایی بخش زندگی من هستی

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن عاشقانه ضربان قلبت

دلبر جان، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

در فکر منی، حالا و برای همیشه

متن عاشقانه ضربان قلبم

می خوام در آغوشت بگیرم تا تپش همزمان قلبمون رو حس کنم همسر دوست داشتنی من

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تو جهان مرا به حرکت وا می داری، بدون تو من وجود ندارم
دوستت دارم همسر عزیزم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن عاشقانه ضربان قلبت

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن عاشقانه ضربان قلبم

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن عاشقانه ضربان قلبم

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

متن عاشقانه ضربان قلبم

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن عاشقانه ضربان قلبم

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن عاشقانه ضربان قلبت

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن عاشقانه ضربان قلبم

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن عاشقانه ضربان قلبت

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

شاید • تکـــراری • باشد
ولی‌گاهی • بعضـــی • چیزها
ارزش‌هزاران‌بارتکراررادارند
• تکــــرار • میکنم
تکرار • میکنــــم •
•دوستَـــت‌دارم• . . 🌙♥️•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

فدای تويی ڪه اگر تو همه دنیا
واست جا نباشه !
تو قلب من ، اندازه تموم دنیا
واست جا هست :)✨♥️
‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو


• دستتو بزار رویِ قلبم …
• ببین اینجا خونِه ی توئه…
• آدم هرجام بِره باز برمیگرده خونش
• پس مُراقبِ خونَت باش…
• اگه یه روز نباشی من میمیرم ✨🤍
‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‎‌‎‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبت

ٰ
تو‌ شبیهِ‌ آرامشی،
شبیهِ‌ آخرین‌ بازموندِه‌
از‌دوست‌داشتنی‌هایِ‌دنیا،
تو‌تِکه‌ای‌اَز‌وُجودِ‌منی،
دِلچَسب‌ترین‌اِتفاقِ‌زندگیم « :)💛» # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

دلربـــــای مـــن♡…!
تواولین و آخرین حس شیرینِ قلبمی،
برایِ هزارمین بار میگویم«دوستــت دارم»
من با بودنِ«تو»سرخوشم،تنها دلیل زندگیم🌸💍 ‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبمی

‌‌‌‌‌‌ای‌جٰـان‌وجَـهانَم
دروصفِ‌تُــ∞ـــوچه‌ِشَرحی‌بِگویَـم
که‌ِبٰاورکُنـی‌مَن‌به‌ِزیبٰایـی‌چَشمِ‌خُمٰارِ
((تُــــ∞ــــو))بیمـارَم✨💍💙”
# دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

[•تــــــ♡ـــو•
فَقَط‌تَنهاکَسی‌نیستی‌کِه‌توی‌ِ
•قَلـــ♡ــــبِ•
مَنی‌،بَلکِه‌تَنها‌فکرِ‌توی‌ِذِهن‌ِمَنی •دلبـ♡ـر•جان

# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ⁱᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ❣
تمــام دل خـوشی هــایم تــویی
#دار،و_ندارم؛
تــو را با جـان و قلبم
دوست دارم…❤️
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

تــو
مثل خنده ی گل ،
مثل خواب پروانه
تــو
مثل آن چه که
نا گفتنی است ، زیبایی
چگونه سیر شود
چشمم از تماشایت
که جاودانه ترین
لحظه ی تماشایی♥️😍👫🏻💍
# دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

〖‌ ‏قلبمو هدیه می دم بهت
‏ مواظبش باش
‏نه به خاطر اینکه قلبمه
‏به خاطر اینکه تو توشی♥️〗
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

|‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عِشق‌هَمین‌اَست؛
“تُو∞”‌ میشَوی‌قَشنگ‌تَرین‌ْبَهانِه
بَرایِ‌تَبِ‌تُند‌”قَلبی‌”کِه‌مَجنون‌ْتُوست💞🥂
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

زَناٰنه‌دوستَت‌دارَم،
مَرداٰنه‌ِدرآغوشَم‌میگیری؛
تَعادلِ‌خوبی‌بینِ‌ماٰن‌بَرقراٰرشُده!
؏ـِشقِ‌زناٰنه‌ی‌ِمَن‌وَ
باٰزوهاٰی‌ِمٌحْکَم‌ّومَرداٰنه‌ی‌ِتـو..💗✨☔️
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

میشنوی‌☽︎صدایِ‌قلبم‌🫀☾︎را
این‌قلب
باوجودِ☽︎آغوش‌ِتوست‌☾︎کِه‌می‌زَند
می‌شنَوی‌صدایَش‌را . .
☽︎قَلبِ‌مَن☾︎
باٰنُت‌☽︎نفَسهای‌ِتوست‌☾︎کهِ
موسیقی‌☽︎؏ـِشق‌☾︎راٰسرمیدَهد♥️🎶💍
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبمی

یه وقتایی بهش بگو:
تــو
قشنگترین دلیل برای نشون دادن ِ
مهربونی خدا رو زمینی
بزار بدونه که
چقدر برات خوش قلب بودنش با ارزشه😍🫀🌱♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

زیباتَرین‌اِتِفاق‌زِندِگیم‌
رُو‌ ⦂تـــُــو‌⦂ رَقَم‌‌زَدی،
وَقتی‌ڪِه‌با‌عِشق‌ِ‌توی
ِ‌‌ ⦂چِشمـٰات‌⦂ بِهِم‌گُفتی:
⦂دوســتِت‌دارَم‌آرومِ‌جـونَم!🌸🤍✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد…♥️
شبت پرستاره ✨🌙 # شب بخیر

متن عاشقانه ضربان قلبمی

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ازبس‌ڪهِ دوستَت‌دارم
فڪرمیڪنم؛ دیگرهیچ دوست‌داشتنی
همرنگ دوست‌داشتن‏‌هاے ‌ِمن نیست
تو معنے تمامِ‌ رنگ‌های‌ دنیایی💜🧸 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

اینو برای تو مینویسم قشنگ ترینم
باتو واسه من هر روز روزه عشقِ،
۲۴ ساعت عدد کمیه برای روز عشق هر روزی که تو توی قلبمی و نفس میکشی به من مبارک باشه
به فجیع ترین حالت ممکن دوست دارم ♥️ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

دِلبـــــــٰــــرَم گیـٰریم که
❪ دوسِـٰت داشتَـٰنت ❫
دِیوانـِٰگی بـٰاشد،
مـٰن مِیبالَم بِه این
حِس دیـٰوانگـٰی…!.♡👁🤎
⠀ # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بغل تو!:-)بهترین جای آرامشه❤♡دلبر♡❤ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

-من‌‌همانم‌که‌تویی‌ازهـمه‌عالم‌‌جـآنش✨♥️🍀
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

دل من گردِ جهان گشت
و نیابید مثالَش‌ 💍💜 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅
# دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

اِسمتُـــــــو♡مُوندگارتَرین کَلمــــــهِدنیایِ منه..!🌸💫 # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تُو آرامبخش‌‌ترین‌ نسخه‌ی ‌زندگیِ‌منی💙🌙 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبت

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن عاشقانه ضربان قلبت

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن عاشقانه ضربان قلبم

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن عاشقانه ضربان قلبت

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن عاشقانه ضربان قلبت

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن عاشقانه ضربان قلبت

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن عاشقانه ضربان قلبت

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن عاشقانه ضربان قلبم

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن عاشقانه ضربان قلبمی

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن عاشقانه ضربان قلبم

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن عاشقانه ضربان قلبت

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن عاشقانه ضربان قلبم

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن عاشقانه ضربان قلبت

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن عاشقانه ضربان قلبمی

جهانم بی تو الف ندارد

متن عاشقانه ضربان قلبت

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن عاشقانه ضربان قلبم

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن عاشقانه ضربان قلبمی

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن عاشقانه ضربان قلبت

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن عاشقانه ضربان قلبم

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن عاشقانه ضربان قلبت

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن عاشقانه ضربان قلبت

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن عاشقانه ضربان قلبمی

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن عاشقانه ضربان قلبت

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن عاشقانه ضربان قلبت

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن عاشقانه ضربان قلبت

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن عاشقانه ضربان قلبت

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن عاشقانه ضربان قلبت

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن عاشقانه ضربان قلبم

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن عاشقانه ضربان قلبم

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن عاشقانه ضربان قلبمی

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن عاشقانه ضربان قلبمی

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن عاشقانه ضربان قلبت

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن عاشقانه ضربان قلبت

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن عاشقانه ضربان قلبم

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن عاشقانه ضربان قلبمی

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن عاشقانه ضربان قلبمی

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن عاشقانه ضربان قلبم

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن عاشقانه ضربان قلبم

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن عاشقانه ضربان قلبم

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن عاشقانه ضربان قلبم

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن عاشقانه ضربان قلبمی

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن عاشقانه ضربان قلبت

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن عاشقانه ضربان قلبت

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن عاشقانه ضربان قلبمی

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن عاشقانه ضربان قلبت

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن عاشقانه ضربان قلبمی

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن عاشقانه ضربان قلبت

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن عاشقانه ضربان قلبت

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن عاشقانه ضربان قلبم

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن عاشقانه ضربان قلبم

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن عاشقانه ضربان قلبت

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن عاشقانه ضربان قلبت

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن عاشقانه ضربان قلبت

من میترسممیترسم از دستت بدم!🖤♚

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

روی قلب من قدم زدن همه

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

در میهمانی لحظه های با تو
دستانت خالی بود
اما نگاهت پر از شوق
و قلبت پر از احساس
از تو هیچ نمی خوام
جز نیم نگاهی پر از شوق و احساس

متن عاشقانه ضربان قلبم

سهم من از بودن با تو
نگاه مهربان توست
که وجودم را لبریز از طراوت می کند
و سهم تو از بودن با من
قلب من است
که جز برای تو نمی تپد

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

همه ی من
دلم برای زمستان نمی سوزد
دلم برای بهار تنگ نیست
دلم می خواهد فقط برای تو تنگ شود
برای تو که هنوز هم نمی دانی
چقدر عاشقانه های نا نوشته برایت نوشته ام

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

شبی پر ستاره برایم آرزو کردی
غافل از اینکه ماه منی
و با وجودت و چنان شب مهتابی
تفاوتی ندارد
بود و نبود ستاره ها

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

زمانی که نگاه تو را دارم، حس می‌کنم زندگی رنگی تازه به خود گرفته، حال و هوایم لطیف، همیشه خوب و در آن سمت نگاه تو درگیر آرامشم. همین که تو را دارم، برایم کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با یک یک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

حـــــــرف بـــــزن…
صدایت را دوست دارم
بگو…
فقط بگو
چــه فـــرق دارد
از مـــن ،
از تـــو
از بــــاران
در آغــوشــم بــگــیــر
و در گــوشــم
از مـــانـــدن بــگـــو
از دوستت دارم هایی بگو
که از شنیدنش دلم بریزد !!
گـــونـــه هــای خــجــالــتــی ام رنــگ بــگــیــرد
از دلبری چشمهایت بگو
که چگونه دلم را هوایی کرده
از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـی
از خـــودت بـــگـــو
چـــه فــرق دارد از چـــه
فـــقــــط بـــگــــو
حـــرف بـــزن
عاشقانه صدایت را دوست دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

من می‌توانم بالای کوه‌ها بایستم و با غرور به همه دنیا بگویم که من خوش‌شانس ترین مردی هستم که تاکنون زندگی کرده است و علت آن ورود تو به زندگیم است. تو برای من چیزی جز شادی ناب و سعادت غیر قابل تصور به همراه نیاوردی. من آماده‌ام که تا آخر الزمان دوستت داشته باشم.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

من عشق را مثل یک احساس فانتزی تصور می‌کردم. تا اینکه خنده‌های تو خون من شد؛ بدون آن، ضربان قلب من مشکل میشد. خنده‌های تو هوای من شد؛ بدون آن من نمی‌توانستم نفس بکشم. بوسه تو آرامش من شد؛ که بدون آن خوابیدن سخت است. تو واقعاً ملکه و حکمران احساسات من شدی.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تولد دوباره ی من، ما با هم بهار را به خانه آوردیم نور را دیدیم و گرما را حس کردیم، بهار من، با تو رنجشی در کار نیست تویی که دوباره مرا ساختی و زنده کننده ی رویای من بودی، دوست دارمت

متن عاشقانه ضربان قلبم

عزیزترین عشق، با من بمان، نرو، هرگز نمی‌توانی آدم دیگری را پیدا کنی که مثل من دوستت داشته باشد. شاید متوجه نشوی که چقدر دوستت دارم، کاش یک چشم میکروسکوپی داشتی تا ببینی چطور عشق تو در قلب من شکوفا می‌شود. من تو را فراتر از آنچه به چشم می‌آید دوست دارم.

متن عاشقانه ضربان قلبت

چشم می بندم و باز می کنم همه جا تو را می بینم؛ در هر خانه، هر فصل، هر شهر و هر خیابان.. در تمام رویاها و سفرها.. تو با منی در هر کجا که باشم ترکت نخواهم کرد

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

ای نامت با شکوه تر از تمام قله های جهان، دوستت خواهم داشت، تو را چون گندم زار، تو را چون شب های مهتابی، چون روزهای ناب دوستت خواهم داشت

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

بی تو در سرزمین بی درخت و سایه ام ، بی تو زمان نمی گذرد.. ثانیه ها سال می شوند و سالها همه سال کبیسه اند. بی تو باز به تو می اندیشم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

وقتی تو باشی
زندگی برایم زیباست ؛ عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی
قلبم بی آرزوست ، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی
همدمم باشی
سر پناهم باشی
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
تو هستی ، برای من هستی ، تا آخرش همه هستی ام هستی
حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم !
وقتی تو باشی
عشق در وجودم همیشه زنده است

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

من این نامه را یواشکی زیر بالش تو می‌گذارم تا اولین کلماتی باشد که با آن بیدار می‌شوی. تو همه این چند کلمه‌ای هستی که توانستم جمع کنم، تو خوب، خوشتیپ، زیبا، خوش اندام، جذاب، فوق العاده، دلسوز، عالی و دوست داشتنی هستی. صبح بخیر عزیزترین من، دوستت دارم.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

دوستت داشتم و در تمام مسیر هراس از دست دادنت با من بود، تو نور صبح های روشن بودی، امید بخش ترین، زیباترین، گندمزار بودی در خشک سالی، تمام هراس من از دست دادن تو بود

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

شبیه رویاهای روشن بودی و دیر زمانی ست امید با تو بودن دارم .. هر چند اندک… و این امید است که قلب زندگی مرا به تپش می اندازد، تمام ناامیدی ها، اندوه گینی و بی طاقتی را پنهان می کنم تا روزی تو از پس تمام این ها ظهور کنی

متن عاشقانه ضربان قلبم

عزیزترینم، ضرورت زندگی ام، تو مثل هوایی هستی که برای نفس کشیدن به آن احتیاج دارم. تاب لحظه های بی تو بودن را ندارم، دلتنگی ات جهان را برایم تیره و تار می کند و نبودنت دنیا را برایم تبدیل به زندانی با دیوارهای بلند می کند که راه فراری از آن نیست

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

برای گفتن دوستت دارم دنبال بهانه نباش عشق من، بگو دوستم داری تا خورشید بتابد، شب مهتابی شود و من فاتح تمام قله های جهان باشم و زندگی رویایی شود که انتها ندارد

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

من لازم دانستم این نامه کوتاه را برای تو بنویسم تا برخی مسائل ضروری را اطلاع بدهم. تو مجبوری لبخند بزنی، چون این کار مرا دیوانه می‌کند. تو نباید دست از جذاب بودن برداری، چون این کار ضربان قلبم را بدون کنترل می‌کند. تو باید در المپیک شرکت کنی، چون هر روز در حال دویدن در ذهن من هستی!

متن عاشقانه ضربان قلبم

پس از سال ها، هنوز خود را دلتنگ آن چشم های بارانی می یابم، هر دقیقه از هر ساعت، هر روز در هر هفته، هر هفته در هر ماه و هر ماه در هر سال

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

قدیس وارِ من، هر نوایی که در این جا می پیجد یاد آور توست، با توست که عطر مهربانی و یاس را حس می کنم، صاحب تمام رویاهایی و شکوه تمام شعرهای جهان به خاطر توست

متن عاشقانه ضربان قلبم

دِل دارم، معجزه ی کلامِ من، با خدا حافظی ات می میرم و بازگشتت مرا به زندگی باز می گرداند، روزی که برگردی به شادی دیدن بهشت چشمانت دوباره قَبای عشق خواهم پوشید و دوباره زندگی خواهم کرد

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بدون تو خانه خالی از هر شور و جنبشی ست، به خانه می روم … نیستی و انگار چیزی گم شده ست.. برگرد تا خانه بهشت شود ای صاحب زیباترین چشم های جهان، برگرد تا دوباره نفس های من آغاز شود عشق شیرینم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

دلم بودن با تو را می خواست، و اگر بودی در مقابلت زانو می زدم و به قصد پرستیدنت، تمام نهفته های قلبم را نثار تو می کردم

متن عاشقانه ضربان قلبم

س می کنم تکه ای از قلبم به هر کجا که می روی به هر کجا که سفر می کنی با توست عزیزترین، در نبودت هیچ تسکینی برای تنهاییم نیست… ثانیه ها را می شمارم برای دوباره با تو بودن

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

انگار تو هر روز زیباتر می شوی و من هر روز عاشق تر، انگار تمام شعرها و منظومه های عاشقانه را برای تو سروده اند مهربان. واژه ها حقیرند و من ناتوانم، ناتوان از گفتن این که چقدر تو را دوست دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

فقط یک بغل و یک بوسه کوتاه از تو، اینها همه روزهای من را خوب می‌کند، حتی وقتی کنارم نیستی، هنوز احساس می‌کنم دست‌هایت دور کمرم هستند، حتی وقتی اینجا نیستی، هنوز لبخند شیرین تو را می‌بینم. بوی پوست تو جذبم می‎‌کند و تو برایم معنی همه چیز هستی، دوستت دارم با تمام وجود عزیزترین شوهر دنیا.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

من از میانِ تمامِ کتاب ها
آن ‌که شبیهِ تو بود برگزیدم
و از دلِ تمام صفحات
آن که عطرِ دست‌ های تو را داشت انتخاب ‌کردم
و از تمام صفحه ها
برگی ‌که به لطافت نگاهِ تو بود دیدم
و از این برگ
خطی‌ که طعم تو را داشت خواندم
اینک دوستت دارم …
دوستت دارم
و دوستت دارم را مُدام تکرار‌ می‌ کنم
که در تو خلاصه می شود
ای عصاره ی‌ تمامِ شعرهای ناگفته
تو نیز لب به این تکرارِ رویا گونه بُگشا
تا خدا به گلهای رازقیِ باغچه اش بگوید
از تو یاد بگیرند عطر افشانی را

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

حتی اگر هرگز
بار دیگر تو را نبینم
احتیاج دارم بدانم
جایی
در این شهر کثیف ترسناک
در گوشه ای از این جهنم سیاه
تو هستی و
مرا دوست داری…

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

آخرش یک نفر از راه می‌رسد
که بودنش جبرانِ تمامِ نبودن‌هاست
جبرانِ تمامِ بی انصافی‌ها و شکستن‌ها …
یکی که با جادویِ حضورش دنیایِ تو را متحول می‌کند …
جوری تو را می‌بیند که هیچ کس ندیده …
جوری تو را می‌شنود که هیچ کس نشِنیده …
و جوری روحِ خسته‌ تو را از عشق و محبت اشباع می‌کند
که با وجود او دیگر نه آرزویی می‌ماند برایِ نرسیدن
و نه حسرت و اندوهی برای خوردن …
دستش را که گرفتی در چشمانش که نگاه کردی بگو:
تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید
با تو بودن را دوست دارم، چرا که تو را دوستت دارم آرام جانم
تا همیشه پای تو می‌مانم
حواست باشد!
بعضی آدم‌ها خودِ معجزه‌اند انگار
آمده‌اند تا تو مزه‌ خوشبختی را بچشی
آمده‌اند تا دلیلِ آرامش و لبخندِ تو باشند
آمده‌اند که زندگی کنی

متن عاشقانه ضربان قلبمی

بعد از اینکه تو را دیدم، قلب من به مکانی جادویی تبدیل شد. لبهایم بعد از بوسیدن تو، به تالابی پر از شور تبدیل شد. دوست داشتن تو در وجودم نهادینه شده و همه چیز را درست می‌کند. اگر هر زمان زانوهایم را خم شده دیدی، حتماً در حال دعا برای تو هستم، اگر چشمانم را بسته دیدی، حتماً خواب تو را می‌بینم و اگر دیدی منتظرم، بدان حتماً برای تو بوده است. من تو را بیشتر از چیزهایی که در این متن نوشتم دوست دارم.

متن عاشقانه ضربان قلبم

می‌خواستم با تنهایی کنار بیایم، دلم با تنهایی کنار نیامد
رفت تنهایی و جایش را به یک عشق آسمانی داد
شکست شیشه غمهایم و پر شد از شادی روزگارم
نه در رویاهایم تو را سوار بر اسب سفید می‌بینم نه مثل پرنده در آسمان‌ها
من تو را بی رویا همینجا در کنار خودم می‌بینم
نشسته‌ای روی پاهایم، خیلی خوب فهمیده‌ای که چقدر دوستت دارم
و بلند فریاد می‌زنی دوست داشتنت را
بی قید و شرط، بی منت، بدون خواهش، بدون التماس
من تو را دارم تو اینجا هستی دقیقا کنار من
چند لحظه به وسعت تمام لحظه‌ها، نگاهت می‌کنم و همین می‌شود که من تو را حس می‌کنم
یک احساس بی پایان که تو را در بر گرفته و درونم را از عطر حضور عاشقانه‌ات پر کرده
تویی قبله راز و نیازهایم، دستانت را به من سپرده‌ای و گرم شده دستهایم
تا همینجا همین خط، بگذار آخر خطمان را نشانت دهم
آخر خط ما یک نقطه چین بی پایان است …
می‌خواهم همه بدانند که عشقمان ابدی و جاودان است …

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

می‌دانم که همیشه به تو می‌گویم دوستت دارم، اما این را می‌دانم که هنوز هم کافی نیست، چون این سه کلمه نمی‌تواند به طور کامل احساس من به تو را وصف کند، وقتی تو را می‌بوسم قلبم از هیجان پر می‌شود، من هرگز این طور وابسته کسی نشده‌ام، عشقی که به تو دارم را کلمات توضیح نمی‌دهند، و واقعاً کلمات را گم می‌کنم، اما بدان که برای من همه چیز هستی، همه چیزی که همیشه می‌خواسته‌ام، خیلی دوستت دارم فرشته من، تو همه چیز منی.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

We try to hide our feeling but forget our eyes speak
احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

متن عاشقانه ضربان قلبت

You make my heart skip a beat.
برای تو قلبم را از ضربان باز می ایستد.

متن عاشقانه ضربان قلبم

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوستت دارم
To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

I’m lost without you.
بدون تو معنایی ندارم.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest
كسي كه سعي ميكنه همه رو خوشحال كنه معمولا خودش هميشه تنهاست

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

Bang bang
he’s gone, I don’t know why
And ’til this day, I sometimes cry
He didn’t even say goodbye
He didn’t take the time to lie
Bang bang
بنگ بنگ !
حالا اون رفته نمیدونم چرا
و تا امروز . بعضی وقتا گریه کردم
حتی خداحافظی هم نکرد
حتی نیومد که دروغ بگه
بنگ بنگ !

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

I’m out of breath for you.
نفسم برای تو بند می آید.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug
مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart
شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

متن عاشقانه ضربان قلبت

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life
خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن عاشقانه ضربان قلبت

I hate that I love you
Don’t want to, but I can’t put
Nobody else above you
I hate you I love you
I hate that I want you
You want her, you need her
And I’ll never be her
متنفرم که عاشقتم
نمیخوام ولی نمیتونم تحمل کنم
کس دیگه ای تو رو داشته باشه
ازت متنفرم … عاشقتم
متنفرم که میخوامت
تو اون رو میخوای … به اون نیاز داری
و من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم

متن عاشقانه ضربان قلبم

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands
مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored
هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

You are incredible.
تو فوق العاده ای.

متن عاشقانه ضربان قلبم

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try
غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

Never give up on anybody. Miracles happen every day.
هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن عاشقانه ضربان قلبم

You Think
I’ve changed but the Truth is
you never really
knew the Real me.
تو فکر میکنی
من عوض شدم ولی حقیقت اینه که
تو هیچ وقت
“منِ” واقعیم رو نشناختی

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…
‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts
عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect
بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true
به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن عاشقانه ضربان قلبت

If i fall in love with someone do not tell me about their past. I was not there i love what i see now it is all that matters
اگر من عاشق کسی شدم به من در مورد گذشتش نگو. من اونموقع نبودم. من عاشق چیزی هستم که میبینم و این تنها چیزیه که الان اهمیت داره.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence
هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

Behind my smile, there’s a story would you never understand.
پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

Time is precious make sure you spend it with the right people
زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش ميگذرونيش

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

Having someone who can handle your mood is such a blessing…
داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.
من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

متن عاشقانه ضربان قلبت

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..
دردناك ترين جدايي وقتيه كه هنوز هستش
ولي ديگه اون آدم قديم نيست..

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
But those who speak know nothing
And find out to their cost
اما هیچ کدوم شکل قلب من نیست
و اگه من بهت میگفتم که عاشقت بودم
ممکن بود فکر کنی یه چیزی درست نیست
من مرد هزار چهره نيستم
نقاب من فقط ، یکی است
كسايي كه حرف ميزنند چيزي نميدونن
و خودت متوجه ارزش اونها ميشي

متن عاشقانه ضربان قلبت

It hard to sleep when your heart is at war with your mind
زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

متن عاشقانه ضربان قلبت

To the world you may be one but for me you are my world
در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

You smile when you are happy.i smile when i see you happy
تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.
هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block
هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you
بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.
خوشبختي يعني ادمايي تو زندگيت باشن كه افسوس بخوري چرا زود تر باهاشون آشنا نشدي.

متن عاشقانه ضربان قلبم

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.
هر مرد قوی به یک‌زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

I want a love that includes sunset and sunrises the kind that you are grateful for at the end of the day and wakw up excited about
من عشقی میخوام که غروب ها و طلوع ها رو شامل بشه از اون عشقایی که در اخر روز سپاسگزارش باشی و مشتاقانه براش از خواب بلند شی.

متن عاشقانه ضربان قلبت

why do you say you love me,
if you are only going to leave me?
– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

متن عاشقانه ضربان قلبت

Welcome to the hotel California
Such a lovely place
Such a lovely face
They livin’ it up at the hotel California
What a nice surprise, bring your alibis
Mirrors on the ceiling,
The pink champagne on ice
And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’
به هتل کالیفرنیا خوش آمدی
چه جای دل انگیزی
چه صورت دوست داشتنی ای
آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار رامی گذرانند
عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت
آینه های روی سقف
شامپاین عالی در ظرف یخ
دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time
اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

When you smile i want to die for you
وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

متن عاشقانه ضربان قلبت

Love and loss are like a ship and the sea they rise together. The more we love the more we have to lose but the only way to avoid loss is to avoid love
عشق و از دست دادن مانند کشتی میمونه جفتشون با هم بالا میرن.هر چقدر بیشتر دوست داشته باشیم بیشتر ممکنه از دستش بدیم و تنها راهی که میشه جلوی از دست دادن رو گفت اینه که از عشق دوری کنیم.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.
لبخند بزن و اين روز زيبا رو در آغوش بگیر امروز يک قدم ديگه به سمت روياهات بردار.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

Nobody cares about your story until you win.
هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.
بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

I just need you and some sunsets…
من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

Beautiful face is not important beautiful heart is important
چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

Never ignore the one who loves you for the one you like
هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends
یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

Your love travels through my heart.
عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands
مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

“Please remember: love should make you feel good.”
يادت باشه عشق بايد بهترين حس رو بهت بده

متن عاشقانه ضربان قلبت

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.
اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you
تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بخوانید: جملات عاشقانه انگلیسی زیبا با ترجمه فارسی + عکس نوشته انگلیسی احساسی

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن عاشقانه ضربان قلبم

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs
توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up
به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

متن عاشقانه ضربان قلبم

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !
عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بيصدا ميرن !

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

It is hurts when you have time for other not for me
این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

Don’t be available for someone all the time, don’t reply in seconds, don’t write long paragraphs as reply of a short message, don’t demand for pictures, don’t crave for replies, this may not save your relation but at the end you’re self respect remain untuched.
واسه یکی همیشه در درسترس نباش ،به ثانیه نکشیده پیامشونو ریپلای نکن، پاراگراف های طولانی واسه جواب یه مسیج کوتاه ننویس، تقاضای عکس نکن,مشتاق جواب هایش نباش، این شاید رابطتتو نگه نداره ولی در آخر احترام خودت دست نخورده باقی میمونه.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre
وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتي تو رو همه جا میبینم.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.
عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند
–Anonymous

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!
عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند
–Anonymous

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

Paradise is always where love dwells.
بهشت همیشه آنجایی هست که عشق هست
–Jean Paul F. Richter

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

The best thing about me is you.
بهترین چیز درباره من تویی
–Shannon Crown

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.
کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی
–Sarah Bernhardt

متن عاشقانه ضربان قلبم

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت
–Anonymous

متن عاشقانه ضربان قلبت

متن کوتاه عاشقانه / گلچینی از متن های کوتاه عاشقانه | تاو بیو

متن عاشقانه ضربان قلبم

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش
‌‌ قلب من آفریده دلبر 💙🔗 〙
# دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن عاشقانه ضربان قلبت

و تــو آن حضرت یــاری ک وجودت تمنای من اســت.♡

♥️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

متن عاشقانه ضربان قلبت

وقتی قرار شد من بی قرار تو باشم
ناگهان تو تنها قرار زندگی من شدی ☺❤👫
# دوستت دارم # خجالتی

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

💞 یک ساعت 🕐 با تو را… 🖐💕 به میلیون ها ساعت 📉📈 بی تو ❌🚫 ترجیح میدهم… 🙂 ✋✔️💞
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

• دوُصـِت دآرَم طُ روُ قَـدِ دُنیـٰآ 🌎 💙 💍 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]
# دوستت دارم # ادبی

متن عاشقانه ضربان قلبت

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن عاشقانه ضربان قلبمی

-من‌‌همانم‌که‌تویی‌ازهـمه‌عالم‌‌جـآنش✨♥️🍀
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

تُو آرامبخش‌‌ترین‌ نسخه‌ی ‌زندگیِ‌منی💙🌙 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

𖤐♥️••ᗷEIᑎG ᗯITᕼ YOᑌ IS ᗯᕼᗩT I ᑕᗩᒪᒪ ᕼᗩᑭᑭIᑎESS # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

محبوب تر از جانِ منی در بَند بندِ وُجودَم💙
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)
# ادبی

متن عاشقانه ضربان قلبت

م‍‌ال‌م‍‌ن‌ب‍‌اش‌ک‍‌ه‌ب‍‌ه‌ج‍‌زت‍‌وب‍‌ه‌ک‍‌س‍‌ی‌ح‍‌س‍‌ی‌ن‍‌دار‍م⛓🤍• # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

اونکِـــــهـ بایَــــد باشِــــهـ(😜) هَســـــتـ(🙄💏) بَقـیـِـــ بِــهـ دَرَکـــــ(😌)♥️🦋

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

﮼اگه‌عشق‌گناهه‌من‌گناهکارترین‌عاشقِ‌دنیام!💍🥺🧡 ٰ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

خـُدآ به دلَـم انداخـتِ طُ رو!🦋🌸•
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبم

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

چقدر فرقه بیندوستت دارم هایی کهتو پیام ها گفته میشن و دوستت دارم هاییکه تو چشم ها فریاد میزنن…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

مگه میشه تو رو داشتتو رو دید، با تو حرف زد وبهشت رو روی زمین احساس نکرد؟بخدا بهشت همین جاستهمین نقطه ای که من هستمهمین جایی که تو میخندی

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

جنگ باشد
قحطی باشد
قهوه ام تلخ باشد
سرد باشد
چه اهمیتی دارد
تو باشی
همه چیز خوب است …

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

خوشبختی می‌تونهداشتن آدمی باشه کهبلده حتی از راه‌های دور همحالت رو خوب کنه…

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

قلب منمیتونه تپیدن رو فراموش کنهاما دوست داشتن تو رو هرگز…

متن عاشقانه ضربان قلبت

آرام جانم!
امروز کـه کنارت بودم فهمیدم
با چشمان بازهم می‌توان خواب دید!

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

گاهی یک مردبهانه دلخوشی یک زن می‌شود ویک زن بانی خوشبختی یک مرد…زندگے کوتاه است کاش بهانه و بانی باشیم…

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

آهای مخاطب خاصممیدونی شدم عاشق اون چشات؟!میدونی دلم آب میشه با اون نگات؟!میدونی آروم میشم فقط با صدات؟!میدونی ضربان قلبم میره بالا با لمس دستات؟!میدونی آخر میشم فدات؟!میدونی میمیرم برات؟!میدونی تا آخر آخرش میمونم باهات؟!

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن عاشقانه ضربان قلبت

من و توبه یکدیگر محتاجیمما علت و معلولیمما لازم و ملزومیمتمامِ آدم‌های شهر را هم زیر و رو کنیاول و آخرشاسمتکنارِ اسمِ من معنا پیدا می‌کند!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

متن عاشقانه ضربان قلبم

وقتی می‌گویم:“دیگر به سراغم نیا!”فکر نکن که فراموشت کرده‌امیا دوستت ندارم نه!من فقط فهمیدموقتی دلت با من نیستبودنت مشکلی را حل نمی‌کندتنهادلتنگ ترم می‌کند!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

متن عاشقانه ضربان قلبمی

کاش رابطه‌هایه آپشنی داشتنکه هر وقت دارن به تــه خط میرسنیه پیام هشدار بیاد که “رابطه بسیار ضعیف است، لطفا با یک “بوسه”یک “دوستت دارم“یک “فقط تورو میخوام”شارژش کنیــد…”کاش…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

هنوز هم دراین عصر بی معجزه
آغوشت مرا دوباره بـه زندگی
برمی گرداند

متن عاشقانه ضربان قلبت

آبشار هم با تمام زیبایی و اقتدارشبرای رسیدن به مقصود فرو می‌ریزد!گاهی باید در خود شکستن را تجربه کردتا به دریا رسید!

متن عاشقانه ضربان قلبت

بگذار صبح را در چشم تُ
من معنا کنم
ای کـه هر صبحم
هزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن عاشقانه ضربان قلبم

تُکمی عمیق‌تر نگاهم کن!مثل آفتاب زل بزنتوی چشم‌هایم و قشنگ‌تریناتفاق صبح‌هایم باش…

متن عاشقانه ضربان قلبم

زندگی شبیه شعریست ؛ قافیه هایش با من ؛ ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !
خوشا بـه حال قلبم چون از تو جان گرفته
نبض وجودم از تو خط امان گرفته
خوشا بـه حال جانم کـه مرگ او غم توست
برای وصف رویت قلب زبان گرفته . . .

متن عاشقانه ضربان قلبت

به آدمهایی که از خوشحالیشما شاد می‌شوندو از ناراحتی شما غمگینتوجه خاص داشته باشیدآنها کسانی هستندکه سزاوار جایگاهی ویژهدر قلب شمایند…

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

آنقدر عزیزیکه به دل نمی‌نشینی!تو به جانم نشسته‌ایبه جان همه‌ی آرزوهایم

متن عاشقانه ضربان قلبم

عشق دیدنی نیست عشق چشیدنی نیست
عشق در اغوش گرفتنی نیست
عشق باید احساس بشه پس فقط بدون بازیچه نیست

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

وقتے باهات قهر میڪنہمیگہ میرم…یعنے دستاش رومحڪم بگیربلند بهش بگو بمون،من دوست دارمنہ اینڪہ شونہ هاتو بالا بندازےبگے هرجور راحتے

متن عاشقانه ضربان قلبمی

راست یا دروغ مهم نیست ! تو فقط با من حرف بزن !
چشمانت زیرنویس می کنند !

متن عاشقانه ضربان قلبمی

انسان‌های خوب همانند گل‌های قالی‌اندنه انتظار باران را دارند و نه دلهره‌ی چیده شدن، دائمی‌اند!

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

قربان وجودت که وجودم ز وجودت شده موجود!

متن عاشقانه ضربان قلبت

اگر قرار باشد خوبی ما، وابسته به رفتاردیگران باشد..این دیگرخوبی نیست؛بلکه معامله است…می‌شود پروانه بود و به هرگلی نشست..اما بهتراست مهربان بودوبه هردلی نشست..!!می‌گویند هر وقت دلت برای کسی تنگ شد…نگاهش کن” نبود، صدایش کن” نشنید دعایش کن…

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم
می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم هایت را نگاه کنم
تا عمق چشم هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مردماه در اوج غرورش به زمین خواهد خوردچون به زیبایی تو حسرت، عالم خوردندبرق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد…

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تا قاف ترین قله هستی
سیمرغ ترین همسفرم باشمن مرغ اسیر دریاچه نورم
تا پر بکشم سوی خدا، بال و پرم باش . . .

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

نکند فکر کنی در دلِ من یادِ تو نیستگوش کن،نبضِ دلم زمزمه‌اش با تو یکی‌ست…

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

به افسانه ها باور نداشتم اما دیدار تو مرا کاملا تغییر داد
تو افسانه زندگی من هستی

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

زندگی شبیه شعریستقافیه‌هایش با من، ”تو” فقط همیشه ردیف باش!

متن عاشقانه ضربان قلبمی

دوست داشتن تو تمامی ندارد وقتی تو در هر لحظه از زندگی من حضور داری
تو زیبا ترین اتفاقی هستی که در ثانیه های من تکرار می شوی

متن عاشقانه ضربان قلبم

دچار یعنیدو چشم داریولی حواست…چهار چشمی پی یکی‌ست…

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

زندگی تعداد نفس هایی که می کشی نیست
بلکه لحظاتی است که نفست در سینه حبس می شود

متن عاشقانه ضربان قلبم

کوتاه مینویسم
اما
تو
بلند بخوان
به بلندای احساسم
دوستت دارم …

متن عاشقانه ضربان قلبم

مهربانم! با تو خودم را گم می کنم و بی تو در آرزوی گم شدنم

متن عاشقانه ضربان قلبم

عشق یعنی؛
خواسته های یکی دیگه رو
به خواسته های خودت ترجیح بدی

متن عاشقانه ضربان قلبمی

“دوستت دارم” و این آغاز و پایان همه چیز است عشق من!

متن عاشقانه ضربان قلبمی

مصرعی از قلب من
با مصرعی از قلب تو
شاه بیتی می شود در دفتر و دیوان عشق

متن عاشقانه ضربان قلبم

نمی دانی
چطور گیج می شوم
وقتی هرچه می گردم
معنی نگاهت
در هیچ فرهنگ لغتی
پیدا نمی شود … !

متن عاشقانه ضربان قلبم

تو دلیل موردِ علاقم واسه نخوابیدنی
ماهِ دوست داشتنیه من

متن عاشقانه ضربان قلبت

هر روزی که با تو می گذرانم
بهترین روز زندگی من می شود

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

صندوقچه آرزوهایم را خواهم گشود تا نگویند از هیچ پُر است…!نام تو، یاد تو، عشق تو….افتخاریست در دارایی دلم…

متن عاشقانه ضربان قلبت

موهایت را به من بدهمی‌خواهمدر اوراق آفرینشدر حضور خودتدست ببرمگلی را لای موهایت می‌گذارمگل بوی موهایت را می‌گیرد…به همین سادگی…

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

مثل یک معجزه ایعلت ایمان منیهمه هان و بله هستندشما جان منی…

متن عاشقانه ضربان قلبت

گذشته دروغی بیش نیست…!و خاطره بازگشتی نداردو هر بهاری که می‌گذرددیگر برنمی‌گردد…و حتی شدیدترینو دیوانه کننده‌ترین عشق‌ها نیزحقیقتی ناپایدارند…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

دلتنگیمثل نفس کشیدن زیر پتو می‌مونه،اولش باهاش کنار میای و سخت نیست ولی هرچقدر که می‌گذره نفست سنگین‌تر میشه و حس خفگیت بیشتر…

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

برای عشقتان زندگی کنیدبی‌شک بیشتر به کارش می‌آییدتا اینکه برایش بمیریدهر روز خداوندفرصت‌های زیادی برای محبتدراختیارمان می‌گذاردامروز باچشم باز و بهتر بنگریمو به فرصت‌هایی کهبرای مهر و محبت به انسان‌هاطبیعت وحیواناتبه ما داده می‌شود، توجه کن

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تا زنده‌ایدر برابر کسی کهبه خودت علاقه‌مند کردیمسئولی!مسئولی در برابر غم‌هایشدر برابر اشک‌هایشدر برابر تنهاییشاگر روزی فراموش کردیدنیا به یادت خواهد آورد!

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

حسّ و حال همه‌یثانیه‌ها ریخت به همشوق یک رابطه باحاشیه‌ها ریخت به همگفته بودم به کسیعشق نخواهم ورزیدآمدی و همه‌یفرضیه‌ها ریخت به هم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

ما انسان‌هامثل مداد رنگی هستیم،شاید رنگ مورد علاقه‌ی یکدیگر نباشیم!اما روزیبرای کامل کردن نقاشی‌هایماندنبال هم خواهیم گشت!دوستت دارم رنگ کامل کننده زندگی من

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

جان دلم، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز هستی.
مهم این است که من بلدم کل این معادلات را بهم بزنم.
من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد دنیا را بسازم.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

همه چیز رو فراموش می کنم؛
تو فقط دستمو بگیر،
اونقدر محکم که حس کنم
تمامِ تو سهمِ منه ♥️

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

از جنس کدام نور بودی ستاره من؟
که جرأت با تو بودن در من جنبید؟
و من چه عاشقانه به تو لبخند زدم
و تو چه پر مهر لبخندم را جواب دادی
و این شد
عاشقانه ی آرام “من” و تو”

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان

متن عاشقانه ضربان قلبم

چه شد در من نمی دانم
فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم
که خیلی دوستت دارم …

متن عاشقانه ضربان قلبم

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ی عشق دلم جز گره ای کور چه بود
دل چشم نمی گشود اگر عشق نبود
از دست تو در این همه سرگردانی
تکلیف دلم چه بود اگر عشق نبود؟

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

عشق زیبای من
تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی
تو پاک ترین شعر عاشقانه‌ ای
تو بهترین معنای دوست داشتنی
تو شاه بیت غزل زندگی ام هستی
تو را عاشقانه دوستت دارم
من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس
یک قصه بی پایان …

متن عاشقانه ضربان قلبم

من تو را می‌خوانم
تو مرا می‌فهمی
و همین سهل ‌ترین قصه یک انسان است
من تو را خاص ترین شعر زمان می‌دانم
و تو هم می‌دانی تا ابد در دل من می‌مانی

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

امسال چه سال خوبی بود
انگار با همه سال های عمرم فرق داشت
وقتی تو قدم به زندگی ام گذاشتی یک سال‌ بهتر از همه سال های عمرم شد
تو چه خوش‌ قدم هستی

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

عشق همان چیزی است که من هر روز در خنده تو می بینم
عشق همان چیزی است که با هر لمس تو آن را حس می کنم
عشق همان چیزی است که در هر واژه ای که می گویی می شنوم
عشق همان چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

متن عاشقانه ضربان قلبت

چقـدر دوست دارم
دستهای مردانـه ات را
ڪـه دستهای ڪوچڪم را
درآن جامیـدهی
و نوازش میڪنی
تا بفهمم تو ڪنارم هستی
ومــن تڪیـه گاهی مطمئــن دارم …

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

همیشه ابتدا و آنتهای کلام شعرهایم تو بوده ای،
می خواهم این شعر اولینش تو باشی و آخرین نداشته باشد
تا ابد ادامه داشته باشد….

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

اتفاق هاےِ خوب
همیشہ مےاُفتَند
مثلِ مِهرِ ” تُو” ڪہ
بہ دِلَـــــ❤️ـــــم “اُفتاده”
مےبینے حَتّے “اُفتادڹ” هَم
فعلِ قَشنگیست !
وقتے پاےِ ” تُو” وَسَط باشَد … 😍

متن عاشقانه ضربان قلبمی

ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺩﻝ ﺳﯿﺮ
ﭼﺸﻢ ﺩﺭ آینه ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﺑﮕﻮ:
ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﺧﻮﺑﯽ؟ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺗﻨﮓ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺩﻧﯿﺎ

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

کاش بدانی
تکرار تو، برای من
چقدر حیات بخش است
درست مثل
نفسهایم …!

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن عاشقانه ضربان قلبت

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن عاشقانه ضربان قلبت

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

برای عاشق شدننباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،برای عاشق شدنباید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

اشفته دلان را هوس خواب نباشد
شوری که به دریاست،به مرداب نباشد
هرگز مژه بر هم ننهد،عاشق صادق
انرا که به دل عشق بود،خواب نباشد

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

شکلک های بیو / شکلک های زیبا برای بیو | تاو بیو

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
# شکلک

متن عاشقانه ضربان قلبت

آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلبت

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ
# خودکشی # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلبم

ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♥️ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ # دوستت دارم # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

« ‏خوشحالي بهترین انتقامِه ..💫! »
# شاد # انتقام # شکلک

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـــ
# مغرور # لاتی # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

‌‌▷ ● ــــــــ دوسـℒℴνℯـت دارمــــــ ♩○ # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

‌⛲️

‌‌ ♡ ㅤ  ❍ㅤ    ⎙ㅤ     ⌲
ˡᶦᵏᵉ  ᶜᵒᵐᵐᵉⁿᵗ    ˢᵃᵛᵉ     ˢʰᵃʳᵉ
  # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلبت

«تُـ♥️ـــــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــــــ♥️و» هَمون پادشاهی کِ قَــــــــــﮩﮩ٨ﮩ💛ـﮩ٨ﮩﮩــــــلمروش قلب منع
# شکلک # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

●━━━━━━───────
ㅤ ⇆ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ ↻
┏═════┫°•❦•°┣═════ # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلبمی

از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 # خودکشی # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

࿐჻ᭂ⸙♥️⸙჻ᭂ࿐

࿐჻ᭂ⸙♥️⸙჻ᭂ࿐ # شکلک

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

دَر حال مَرگ ████████▓99%
# خودکشی # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

‌‌‌‌ ‌╭─══════‌══════•❖‌•─╮ ‌ دوسـℒℴνℯـت ᴅᴀʀᴀm ♥‿♥ ‌╰─•❖‌•════════════─╯ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# شکلک

متن عاشقانه ضربان قلبمی

چقد سخته بزور بخندی! 😹
# شکلک

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توعهـــ۸ـہـ۸ـــ❤ـــہـ۸ـــ
# شکلک

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩ٨ﮩـــــ٨ﮩ٨ﮩﮩـــ # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

••
خدایا !
آنگاه که از من در این دنیا
نشان و اثر قطع گردد،
بر من رحم کن':)💔

  # ادبی # شکلک

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 🖤⁰⁰:⁰⁰🖤
' . 6 . `
‌عـــــشقت دنـــــیامه♥️ # دوستت دارم # همسر # شاد # شکلک

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبت

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبم

تّویِ رَگِ اَصلیِه قَلبَمی دیوونِه!💜🥂 # دوستت دارم # موسیقی

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبم

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

عشق را آرزو کردم تو بر آورده شدی:)♡ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبت

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

شاه قلبم تویی،هیچ انقلابی
نمیتونه تاج و تختت رو بگیره♡ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن عاشقانه ضربان قلبم

بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️🌿 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!💕♾💍 # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم… # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡» # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍 # دوستت دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

༺ بـہونـه 𝑵𝒂𝒇𝒂𝒔 ༅ ڪشیدنم 𝑻𝒐𝒊𝒊 ꥟ ༻ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

این دِل میرَوَد، جان میدَهَد ضَعف میکُنَد جانــا بَرایِ خَندِه‌اَت🙊💛 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت


دلیل نبض قلبـ♡ـمی طُ… ❤💋🥰

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

«تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست♥️» # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

حس قشنگیه یکے باشه…
یواشکے دوستت داشته باشه
یواشکے هواتو داشته باشه
حس قشنگیه!
یکے باشه…
طاقت ناراحتیتو نداشته باشه
طاقت اشڪ ریختنتو نداشته باشه..
حس قشنگیه!
یکے باشه که دلت به بودنش قرصه
یکے باشه اما کل دنیات باشه…♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

“قَلبــــــم” از دیدنِ
روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ🕊🌸♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

زندگیم ♥️😻
میدونستی تو هم عشقمی 🙊💋
و هم بهترین دوستمی (: 🥺🤍
هم عزیزترین فرد زندگیمی ؟👫💍
اونقدی که فکر میکنی دوستت ندارم . . ☹️💓
چون اونقدر دوستت دارم که . ❕
نمیتونی فکر کنی دلبرم! 🙈😌😍•
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبت

من خوشبخت ‌ترین
دخترِ دُنیام
که تورو توی زندگیم دارم !
تو دلیلِ آرامش و
زنده بودن مَنی 🧿😍 # دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

▵طُ♡▴ سـرآغاز تمـامِ
▵آرزوهایِ▴ شـیرینِ دُنیـایِ مَنـی🍯
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبمی

·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ شاه قلبم تویی،هیچ انقلابے
نمیتونـہ تاج و تختت رو بگیره ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبم

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:) # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه ضربان قلبمی

خدا تـُو رو واسه دلیلِ تپش
‌‌ قلب من آفریده دلبر 💙🔗 〙
# دوستت دارم

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡
# لاشی # خسته

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

ن‍‌ص‍‌ف ق‍‌ل‍‌ب‍‌م ب‍‌رای #طُ ؛ ن‍‌ص‍‌ف دی‍‌گ‍‌‌ش ف‍‌دای #طُ . .. # دوستت دارم # عشق یک طرفه # همسر # بامعرفت

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست…
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد…
لمس کن نوشته هایی را
که لمس ناشدنیست و عریان…
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را
که خیس اشک است و پر شیار…
لمس کن لحظه هایم را…
تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم٬
لمس کن این با تو نبودن ها را
لمس کن…
همیشه عاشقت میمانم
دوستت دارم ای بهترین بهانه ام

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

آخرش یک نفر از راه می‌رسد
که بودنش جبرانِ تمامِ نبودن‌هاست
جبرانِ تمامِ بی انصافی‌ها و شکستن‌ها …
یکی که با جادویِ حضورش دنیایِ تو را متحول می‌کند …
جوری تو را می‌بیند که هیچ کس ندیده …
جوری تو را می‌شنود که هیچ کس نشِنیده …
و جوری روحِ خسته‌ تو را از عشق و محبت اشباع می‌کند
که با وجود او دیگر نه آرزویی می‌ماند برایِ نرسیدن
و نه حسرت و اندوهی برای خوردن …
دستش را که گرفتی در چشمانش که نگاه کردی بگو:
تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید
با تو بودن را دوست دارم، چرا که تو را دوستت دارم آرام جانم
تا همیشه پای تو می‌مانم
حواست باشد!
بعضی آدم‌ها خودِ معجزه‌اند انگار
آمده‌اند تا تو مزه‌ خوشبختی را بچشی
آمده‌اند تا دلیلِ آرامش و لبخندِ تو باشند
آمده‌اند که زندگی کنی

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

احساسی ترین جملات و متن های عاشقانه طولانی برای گفتن دوستت دارم، ابراز علاقه و دلتنگی برای همسر و عشق زندگی

متن عاشقانه ضربان قلبمی

می‌خواستم با تنهایی کنار بیایم، دلم با تنهایی کنار نیامد
رفت تنهایی و جایش را به یک عشق آسمانی داد
شکست شیشه غمهایم و پر شد از شادی روزگارم
نه در رویاهایم تو را سوار بر اسب سفید می‌بینم نه مثل پرنده در آسمان‌ها
من تو را بی رویا همینجا در کنار خودم می‌بینم
نشسته‌ای روی پاهایم، خیلی خوب فهمیده‌ای که چقدر دوستت دارم
و بلند فریاد می‌زنی دوست داشتنت را
بی قید و شرط، بی منت، بدون خواهش، بدون التماس
من تو را دارم تو اینجا هستی دقیقا کنار من
چند لحظه به وسعت تمام لحظه‌ها، نگاهت می‌کنم و همین می‌شود که من تو را حس می‌کنم
یک احساس بی پایان که تو را در بر گرفته و درونم را از عطر حضور عاشقانه‌ات پر کرده
تویی قبله راز و نیازهایم، دستانت را به من سپرده‌ای و گرم شده دستهایم
تا همینجا همین خط، بگذار آخر خطمان را نشانت دهم
آخر خط ما یک نقطه چین بی پایان است …
می‌خواهم همه بدانند که عشقمان ابدی و جاودان است …

متن عاشقانه ضربان قلبمی

انگار تو هر روز زیباتر می شوی و من هر روز عاشق تر، انگار تمام شعرها و منظومه های عاشقانه را برای تو سروده اند مهربان. واژه ها حقیرند و من ناتوانم، ناتوان از گفتن این که چقدر تو را دوست دارم

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

احساس می کنم تکه ای از قلبم به هر کجا که می روی به هر کجا که سفر می کنی با توست عزیزترین، در نبودت هیچ تسکینی برای تنهاییم نیست… ثانیه ها را می شمارم برای دوباره با تو بودن

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

دلم بودن با تو را می خواست، و اگر بودی در مقابلت زانو می زدم و به قصد پرستیدنت، تمام نهفته های قلبم را نثار تو می کردم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

بدون تو خانه خالی از هر شور و جنبشی ست، به خانه می روم … نیستی و انگار چیزی گم شده ست.. برگرد تا خانه بهشت شود ای صاحب زیباترین چشم های جهان، برگرد تا دوباره نفس های من آغاز شود عشق شیرینم

متن عاشقانه ضربان قلبت

عزیز دلم، من همه عمر از خدا سپاسگزارم که کسی به زیبایی، دلسوزی، عزیزی و شیرینی تو را به زندگی من داده است. من می‌خواهم باور کنم که تو فقط مال منی، همانطور که که من فقط برای تو هستم. من از داشتن تو در قلبم و دنیای خودم احساس افتخار می‌کنم. و من در زندگی‌ام منتظر یک فردای بهتر و زیبا هستم. من تو را خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کردی دوست دارم، عشق من.

متن عاشقانه ضربان قلبم

دِل دارم، معجزه ی کلامِ من، با خداحافظی ات می میرم و بازگشتت مرا به زندگی باز می گرداند، روزی که برگردی به شادی دیدن بهشت چشمانت دوباره قَبای عشق خواهم پوشید و دوباره زندگی خواهم کرد

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

روز‌های زندگی‌ام گرم می‌گذرد با تو، به گرمای لحظه‌هایی که تو در آغوشمی
با تو گرم هستم و نمی‌سوزد عشقمان،‌ ای خورشید خاموش نشدنی
همچو یک رود که آرام می‌گذرد، عشق ما نیز آرام می‌گذرد
و تویی سرچشمه زلال این دل، ساعت عشق‌ ما تمام لحظه‌های زندگی است
ثانیه‌هایی که پر از عطر و بوی عاشقیست‌

ای جان من
مهربانی و محبت‌هایت
وفاداری و عشق این روزهایت
امیدی است برای خوشبختی فردایت
می‌دانم همیشه همینگونه که هستی خواهی ماند
مثل یک گل به پاکی چشمهایت
به وسعت دنیای بی‌همتایت
هوای تو را می‌خواهم در این حال دلتنگی
امواجی از یاد تو را می‌خواهم
در دریای خاطره‌های به یادماندنی

هم نفس، ای که با تو یک نفس عاشقم
هم زبان، ای که با تو یک صدا برایت احساسات عاشقانه‌ام را می‌گویم
حرفی نمانده جز سکوت بین من و چشمانت
که در این سکوت می‌توان یک دنیا عشق را خواند
چه با شوق می‌خوانم چشمانت را
و چه عاشقانه گرفته‌ایم دست‌های یکدیگر را
گفتی دستهایم گرم است
گفتم عزیزم این چشم‌های تو است که مرا به آتش کشیده است
همه‌ دنیا فریاد عشق ما را شنیده است
هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است
چقدر قلبت زیباست …
چه بی انتهاست قصر عشق تو و من
چه خوشبختم از اینکه اینجا هستم
در کنار تو،
تویی که برایم از همه چیز بالاتری
و از همه کس عزیزتر

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

قبل از تو زندگی خیلی سخت و تاریک بود. قبل از اینکه تو کنارم باشی، من احساس سرما و تنهایی می‌کردم. چشمان نابینای من ناامیدانه منتظر دیدن تو بودند. هیچ‌وقت نمی‌دانستم گرما و عشق واقعی چه احساسی دارد تا اینکه تو آمدی. تو و عشقی که داری باعث می‌شود که خود را به شکل مثبتی تغییر دهم. خوشبختی من در این است که کنار تو باشم. بدون تو همیشه احساس گم شدن و تنها شدن می‌کردم. ممنون که مثل نقشه‌ای هستی که مرا به خانه هدایت می‌کند. نازنینم، ممنون که همه چیز من هستی. ‌

متن عاشقانه ضربان قلبت

قدیس وارِ من، هر نوایی که در این جا می پیجد یاد آور توست، با توست که عطر مهربانی و یاس را حس می کنم، صاحب تمام رویاهایی و شکوه تمام شعرهای جهان به خاطر توست

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

پس از سال ها، هنوز خود را دلتنگ آن چشم های بارانی می یابم، هر دقیقه از هر ساعت، هر روز در هر هفته، هر هفته در هر ماه و هر ماه در هر سال

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

برای گفتن دوستت دارم دنبال بهانه نباش عشق من، بگو دوستم داری تا خورشید بتابد، شب مهتابی شود و من فاتح تمام قله های جهان باشم و زندگی رویایی شود که انتها ندارد

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

عزیزترینم، ضرورت زندگی ام، تو مثل هوایی هستی که برای نفس کشیدن به آن احتیاج دارم. تاب لحظه های بی تو بودن را ندارم، دلتنگی ات جهان را برایم تیره و تار می کند و نبودنت دنیا را برایم تبدیل به زندانی با دیوارهای بلند می کند که راه فراری از آن نیست

متن عاشقانه ضربان قلبمی

شبیه رویاهای روشن بودی و دیر زمانی ست امید با تو بودن دارم .. هر چند اندک… و این امید است که قلب زندگی مرا به تپش می اندازد، تمام ناامیدی ها، اندوه گینی و بی طاقتی را پنهان می کنم تا روزی تو از پس تمام این ها ظهور کنی

متن عاشقانه ضربان قلبت

من عشق را مثل یک احساس فانتزی تصور می‌کردم. تا اینکه خنده‌های تو خون من شد؛ بدون آن، ضربان قلب من مشکل میشد. خنده‌های تو هوای من شد؛ بدون آن من نمی‌توانستم نفس بکشم. بوسه تو آرامش من شد؛ که بدون آن خوابیدن سخت است. تو واقعاً ملکه و حکمران احساسات من شدی.

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

دوستت داشتم و در تمام مسیر هراس از دست دادنت با من بود، تو نور صبح های روشن بودی، امید بخش ترین، زیباترین، گندمزار بودی در خشک سالی، تمام هراس من از دست دادن تو بود

متن عاشقانه ضربان قلبم

عشق چه بی صدا در می‌زند و بی باز شدن در وارد می‌شود
بی انتها‌ترین عشق من
نازنینم
سال‌هاست راه را برای آمدنت پر از عطر یاس کرده‌ام
می‌دانستم می‌آیی و من چشم به راه آمدنت بودم
با فرشی از مخمل گل‌ها و قلبی سرشار از شوق
آمدی و چه خوش بود آمدنت
و چه بی‌رنگ شد انتظار در نگاه زیبای تو
و من
سرشار از بهانه‌ با تو بودن شدم
کاش می‌شد بهانه‌ها را پاسخی شایسته داد
کاش نگاه دل فریب تو ماندگار و همیشگی بود
و من
سال‌ها از تپش قبلم برای تو پر توان می‌شدم
با این همه قدر دان تک تک لحظه‌های با تو بودنم
حتی اگر شایستگی ماندن در کنارت را نداشته باشم
به خود می‌بالم که با تو بودن را هر چند اندک تجربه می‌کنم
و سال‌ها خاطرم از حضور روشن تو پر نور خواهد بود
و همچنان جاده از عطر حضور تو تا بی‌انتها معطر
لحظه‌های با تو بودن زیبا و فراموش ناشدنی است
و من می‌خواهم تا باز زیباترین لحظه‌ها را با تو تجربه کنم
بی‌انتها‌ترین عشق من دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

وقتی تو باشی
زندگی برایم زیباست ؛ عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی
قلبم بی آرزوست ، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی
همدمم باشی
سر پناهم باشی
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
تو هستی ، برای من هستی ، تا آخرش همه هستی ام هستی
حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم !
وقتی تو باشی
عشق در وجودم همیشه زنده است

متن عاشقانه ضربان قلبم

بی تو در سرزمین بی درخت و سایه ام ، بی تو زمان نمی گذرد.. ثانیه ها سال می شوند و سالها همه سال کبیسه اند. بی تو باز به تو می اندیشم

متن عاشقانه ضربان قلبت

ای نامت با شکوه تر از تمام قله های جهان، دوستت خواهم داشت، تو را چون گندم زار، تو را چون شب های مهتابی، چون روزهای ناب دوستت خواهم داشت

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

صدای تو برای گوش مثل یک موسیقی زیباست. خنده تو برای چشم‌هایم مثل تصویری ارزشمند است، لب‌هایت طعم شیرین‌‌ترین نوشیدنی دنیا را دارد. صحبت‌های تو برایم الهام بخش است و آغوش تو امن‌ترین خانه‌ای است که می‌توانم داشته باشم. من فکر می‌کنم عاشق آدمی به خاصی تو شدم.

متن عاشقانه ضربان قلبمی

چشم می بندم و باز می کنم همه جا تو را می بینم؛ در هر خانه، هر فصل، هر شهر و هر خیابان.. در تمام رویاها و سفرها.. تو با منی در هر کجا که باشم ترکت نخواهم کرد

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

تولد دوباره ی من، ما با هم بهار را به خانه آوردیم نور را دیدیم و گرما را حس کردیم، بهار من، با تو رنجشی در کار نیست تویی که دوباره مرا ساختی و زنده کننده ی رویای من بودی، دوست دارمت

متن عاشقانه ضربان قلبمی

قلبم را به تو دادم که عشق منی، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو می‌خواهی
با تو می‌آیم، می‌آیم به هر جا که بروی، با تو می‌روم، می‌روم هر جا که بروی …
نیست جایی که بی تو باشم، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم
نیست یادی در قلبم جز یاد تو، نیست مهری در وجودم جز مهر تو
نیست جایی بی عطر نفس‌های تو، نیست راهی بی یاد نگاه تو
همه جا خاطره، همه جا عشق، همه جا عطر حضور تو
چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواند

آنچه پنهان است در پشت نگاهت، دنیای عاشقانه من است
همه جا با توام، آنجا و اینجا در قلبم، اینجا و آنجا در قلبت،
می‌تابم و و می‌تابی، می‌مانم و می‌مانی، می‌دانم و می‌دانی
که چقدر هم تو مرا دوست داری، هم من دیوانه توام …
چه خوب می‌فهمی در دلم چه می‌گذرد، چه خوب معنا می‌کنی نگاهم را،
چه عاشقانه می‌شنوی حرفهایم را
تویی که جان داده‌ای به تنم و نفس داده‌ای به روحم، روح عشق در وجودمان
این است روز‌های زندگی ما، با عشق روزمان شب و شب‌هایمان روز می‌شوند
همه جا با توام، تو اینجا همیشه در قلبمی و من همه جا کنار توام

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

کوچه ی دلم را برای عبور نگاهت آب و جارو کرده ام
دیگران با عبور لحظه ها می آیند و می روند
و این چشمان توست که عبورش جاودانه است
در میهمانی لحظه های با تو
دستانت خالی بود
اما نگاهت پر از شوق
و قلبت پر از احساس
از تو هیچ نمی خوام
جز نیم نگاهی پر از شوق و احساس
تو گفتی خداحافظ من شنیدم به امید دیدار
تو دل کندی از من و من دل بستم به تو
تو از کنارم رفتی اما خاطرت در قلبم حک شد
چه قصه ی عجیبی است قصه ی عشق
افسوس که زندگی فقط اندیشه های زیبا نیست

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

حـــــــرف بـــــزن…
صدایت را دوست دارم
بگو…
فقط بگو
چــه فـــرق دارد
از مـــن ،
از تـــو
از بــــاران
در آغــوشــم بــگــیــر
و در گــوشــم
از مـــانـــدن بــگـــو
از دوستت دارم هایی بگو
که از شنیدنش دلم بریزد !!
گـــونـــه هــای خــجــالــتــی ام رنــگ بــگــیــرد
از دلبری چشمهایت بگو
که چگونه دلم را هوایی کرده
از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـی
از خـــودت بـــگـــو
چـــه فــرق دارد از چـــه
فـــقــــط بـــگــــو
حـــرف بـــزن
عاشقانه صدایت را دوست دارم

متن عاشقانه ضربان قلبمی

شبی پر ستاره برایم آرزو کردی
غافل از اینکه ماه منی
و با وجودت و چنان شب مهتابی
تفاوتی ندارد
بود و نبود ستاره ها

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

همه ی من
دلم برای زمستان نمی سوزد
دلم برای بهار تنگ نیست
دلم می خواهد فقط برای تو تنگ شود
برای تو که هنوز هم نمی دانی
چقدر عاشقانه های نا نوشته برایت نوشته ام

متن عاشقانه ضربان قلبمی

من هستم و یک عشق پاک در قلبم …
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌
ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
وقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد تو
و می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری می‌شود
این دل از عطر و بوی تو پر از محبت و صفا می‌شود
وقتی تو عشق من باشی این چشم‌ها برای دیدن تو بی قرار و بی تاب می‌شود
حضور تو در کنارم تنها آرزو می‌شود
وقتی تو همدمم باشی دیگر تنهایی با من بیگانه می‌شود
غم و غصه‌های دنیا در قلبم فراری می‌شوند
وقتی تو باشی؛ من نیز هستم، زیرا تو درون قلبم هستی
وقتی تو باشی، وقتی تو همه زندگیم باشی، این دل فدای قلب مهربانت می‌شود
چشمهایم همیشه منتظر دیدن چهره ماهت می‌شود‌
ای تو که بی تو بودن برایم خواب همیشگی است
پس با من باش‌

ای عشق جاودانه‌ام بیا تا با هم بخوانیم ترانه عاشقانه‌ام را که برای تو سروده‌ام
تو باش عزیز دلم، باش عشقم، باش تا دنیا برایمان بهشت همیشگی شود
باش تا طوفان وجودم در کنارت آرام بگیرد
دمی کنارم بنشین تا گذر عمرم متوقف شود
تو هستی، برای من هستی تا آخرش
همه هستی‌ام هستی …!

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

سهم من از بودن با تو
نگاه مهربان توست
که وجودم را لبریز از طراوت می کند
و سهم تو از بودن با من
قلب من است
که جز برای تو نمی تپد

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

در میهمانی لحظه های با تو
دستانت خالی بود
اما نگاهت پر از شوق
و قلبت پر از احساس
از تو هیچ نمی خوام
جز نیم نگاهی پر از شوق و احساس

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

کمی بمان!
کمی به من نگاه کن!
نگاهت تنها دلیل آرامشم است!
در چشمانم نگاه کن
در این چشمان اشک آلود
که همیشه درپی رفتن تو
چشم انتظار به آمدنت بود
حال که دوباره آمدی ؛
چرا این چنین مرا از خود می رانی ؟
چرا چشمانت را از من نگاه می داری؟
دیگر تاب و توان سکوت ندارم
حس فریاد در من به اوج رسیده است
فریاد دوستت دارمِ صدایم را گوش کن
درحالی که حرفی نمی زنم
به چشمانم نگاه کن
حرفهایم را از نگاهم بخوان
آیا چیزی هست که در آن ببینی؟
آیا پاسخ دردهایم را در آن می یابی؟
آری این نهایت حرفهای من است
که در چشمانم جمع شده است
این کلماتی است که زبانم یارای ادا کردن آن را نداشت و ندارد
این سیل اشک های من نیست
که از چشمانم روان شده است،
این تمام حرف های من است
که روزی به تو گفته بودم چه شد ؟
مگر حرف هایم چه بود ؟
چرا دوباره چشمانت را از من گرفتی؟
مگر نگاهم تلخی رفتنت را با مرگ آرزوهام به تصویر نکشید؟
مگر این نگاه خسته؛خسته از فریادهای بی فرجام ؛
از روز های بی تو بودن
و از بی دلیل بودن رفتنت
و از نامهربانیت سخن نگفت؟
مگر تصویر زیبای صورت خودت را
در آخرین باری که در چشمانم نگاه کردی
و در آن به یادگار مانده است را ندیدی؟
چه بود که صورتت از شرم گلگون شد؟
چه بود که اشک از چشمانت جاری؟
شاید اکنون صدایم را در عین خاموشی زبانم می شنوی
شاید…
کمی بمان!
کمی به من نگاه کن!
نگاهت تنها دلیل آرامشم است!
مرا با نگاهت مهمان کن

متن عاشقانه ضربان قلبمی

گاهے دلــم مےخواهد
عاشقانہ ننویــسم
عاشقانہ زندگے نکنم
عاشقانہ راه نـــروم
عاشقانہ فکـر نکنم اما تا یــاد تــو مے افتم
مےبینم ڪہ نمےشود.

متن عاشقانه ضربان قلبت

کوچه ای بی عبورم ،شبی بی مهتاب…
درد چون هواست و به ناچار میکشم نفس….
قورت داده ام زمستان را
یخ بسته دلم…
گیر کرده ام در خلوت ِ خاموش و جا مانده ام در فصلی که عشق
راهش از من جدا گشت…
دیگر مرا
نمیشناسد آن آشنای دور…
آفتاب آرزوهایم را
ربوده فلک
دیگر
تابشی نیست
این دلِ یخ بسته
بهارش را خاک کرده اند….

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عشق، تقویم بی انتهایی است
برگ‌هایش
رنگ قرمز ندارد
عشق، هر روز، شنبه ست
جمعه هرگز ندارد…

متن عاشقانه ضربان قلبم

عصرها گل های نیلوفر باغچه هم
مانند من بی قرار لب هایت می شوند
تا دوستت دارم هایت را
تکرار کنی

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بی اجازه دوستت دارم
چشم از تو
اشک از من
دل از تو
درد از من
قلب از تو
طپش از من
نفس از تو
مرگ اگر باشد آن هم از من!!!

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

من هنوز هم باور دارم…
عاشــق که باشے…
میتوانے صدا را بغل کنے…
ببــوسے…
و نـــوازش کنے…
عاشــق که باشے
صدایش میشـود مرحمے
بر زخــم جــاده ها..

متن عاشقانه ضربان قلبت

دسـتـــت را بـیــاورمــردانـه و زنــانـه اش را بـــی خـیـــــال…!!دســت بــدهــیــم بــه رســـــم کــــودکــیقــرار اســت هـــوای هـــم را بـــی اجـــازه داشـــتـه باشـیــــم!!!!

متن عاشقانه ضربان قلبم

یه روزی یه نفر میاد تو زندگیت،که می فهمی؛
اون چیزی که تورو، روی زمین نگه داشته..
جاذبه ی زمین نیست!
وجود اونه..

متن عاشقانه ضربان قلبت

وقتی دستت تو دست عشقته
و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده…
بی تفاوت از این فشار رد نشیا
داره باهات حرف میزنه
میگه دوستت داره!
میگه هواتو داره!
میگه حواست به من باشه!
میگه حواسش بهت هس!
میگه تنها نیستیا!
❤❤این یعنی نهایت آرامش❤❤

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

هی روزگــار . . .ﻋﺸـﻖ ﯾـﻌـﻨـــــــﯽ…!
ﺍﻧـﻘـﺪﺭﺣـﺴــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
ﻣـﯿـﺸـﯽ ک ﻫـِﯽ میگـردی دنبـال یه بهــونـــه …
ﺗـﺎ قهر کنی و اون نازتوبکشه وحرصـش دربیاد و بگـه پـدرمودرآوردی تویه الــف بچـــه ی دوســت داشتـنــــــــــــی!!!!

متن عاشقانه ضربان قلبم

مـــن اونـــقـــدر دیـــوونـــه هـــســـتـــم کـــه…
وقـــتـــی تـــو خـــیـــابـــون یـــه ســـنـــگ نـــســـبـــتـــا دُرُشـــت مـــیـــبـــیـــنـــم، مـــیـــنـــدازمـــش یـــه گـــوشـــه کـــه وقـــتـــی خـــواســـتـــی از اونـــجـــا رد بـــشـــی، پـــات روش سُـــر نـــخـــوره کـــه خـــدایـــی نـــکـــرده بـــیُـــفـــتـــی زمـــیـــن…

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

من و عشقم به سختی بهم رسیدیم.انقد سخت که هیچکس باورش نمیشه. جنگیدیم با مخالفتا، با زخم زبونا،با طرد شدنا،گریه کردیم با بی کسی شدن و تنهاییا.بد بود شب و روزمون و فکر کردیم همه چیز با بهم رسیدنمون درست میشه اما…
حالا من و اون مال همیم.محرم همیم اما دیگه دنیای هم نیستیم.همش اختلاف،همش دعوا، همش زجر و عذاب،همش سرکوفت و طعنه… هیچوقت فکر نمیکرد دنیامون بشه این… زندگیمون بشه این… کم کم داره اون عشق رویایی کمرنگ و کمرنگ تر میشه.حتی از بودن کنار هم راضی نیستیم.این یعنی عذاب…

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

خـــداونـــدا؟؟؟
اگـــر یـــک شـــب، تـــنـــهـــا، دلـــگـــیـــر و غـــمـــگـــیـــن بـــه ســـمـــت تـــو پـــنـــاه آورد…
مـــرا پـــیـــشِ رویَـــش بُـــگـــذار..
بـــاور کـــن بـــا روح خـــدایـــی کـــه در مـــن دَمـــیـــده ای، تـــمـــام غـــصـــه اش را از بـــیـــن خـــواهـــم بـــرد…
بـــه خـــدایـــی ات قـــســـم، رو ســـیـــاهـــت نـــخـــواهـــم کـــرد…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

مجید صالحی تو فیلم مجرد 40 ساله :مــــــــردآیِ کـ ــــآر درسـتفقـــط ی بــــآر عـ ـــــآشق میـــــــشــَـنتماااااااام …….

متن عاشقانه ضربان قلبت

آغوش تو وا کن واسم امشب / دلم غم داره واسه نبودنت امشب
دیروز گذشت بی تو برام چه سخت / دلم میخواهد آرام بخوابم تو آغوشت امشب

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

مردها….
گاهی همه ی عشقشان در نگاهشان خلاصه می شود
بگذار مطمئن باشد که می فهمی…
گاهی زبانش نمی چرخد به گفتنِ “دوستت دارم”
اما تا دلت بخواهد شوقِ بودنش فریاد می زند…
و عاشقانه ای برایِ لحظه هایت می شود
ناگهان سکوت میکند میانِ هیاهویِ حرفهایتان!! دستش را محکم بگیر و بگو:“من هم دوستت دارم“

متن عاشقانه ضربان قلبت

حس خوبيه وقتي ببيني يه نفر واسه انتخاب تو مصممه……
“شادمهر”

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

“عشق” یعنی که خیابان به خیابان همه را رد کنی و ،
ناگهان بر سر یک کوچه کمی مکث کنی…!

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

پشت حرف های یک مرد….
پشت نوازش ها….
سرزنش ها….
پشت تمام نگاه های معنی دارش….
پشت سکوتش….
پشت لبخند های پراز رازش….
عشقی است پنهان تر از محبت زنانه ^_^

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

مگه داریم
جمله از این هیجانی تر…
…is typing
وقتی باهاش قهری..!!

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

سبـز که باشی
دیگر فرقی نمیکنـد
کجای فصــل‌ها
ایســتاده باشی…
بــهـار باش
و بــبین زمسـتـاڹ
چطــور حــوالی خانه‌ات
زانـــو مـــیزند…

متن عاشقانه ضربان قلبت

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .
من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ
کـ حرفهایـم را دزدیـد !!
از عشــق چیـزے نمـے دانـم
امـا دوستتــ دارم . . .
کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

متن عاشقانه ضربان قلبم

با شکستن دل کسی ما خوشبختر نمی شویم !!
کاش.. دانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرفیم
و کاش انسان ها.. انسان بمانند

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

اگه ميخواى خوشبخت بشى…؛ با کلاغى ازدواج کن که دل داره!
نه طاووسى که فقط زيبايى داره…!!!

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

گـــاهـــی بـــایـــد دوســـتـــت دارمـــاتـــو نـــگـــه داری تـــو خـــودت…
جـــمـــع کـــنـــی تـــو لـــبـــات…
طـــاقـــتـــت کـــه تـــمـــوم شـــد…
هـــمـــشـــو بـــا یـــه بـــوس آبـــدار خـــالـــی کـــنـــی…
آخ کـــه چـــه مـــیـــچـــســـبـــه…
لـــایـــکـــشـــم یـــه دنـــیـــا حـــســـرت..

متن عاشقانه ضربان قلبت

چـقـد حــال میــده……یکــی اونقــد دوســـت داشــتـهبـاشــه…..کــه بـقـیـه بـهـت حـسـودی کــنـن…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

پدر بزرگ مرد
از بس که سیگار می کشید
مادر بزرگ ساعت زنجیر دار او را که همیشه به جلیقه اش سنجاق بود را به من
بخشید
بعدها که ساعت خراب شد
ساعت ساز عکس کسی را به من داد
که در صفحه پشتی ساعت مخفی شده بود
دختری که هیچ شبیه جوانی مادر بزرگ نبود!!!
پــــــیرمرد…چقدر سیگار می کشید…

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

خاطره های تلخت
هر شب مرا
به رگبار می بندند…
اما
هنوز نبض عشقت می زند !
به من بگو
چقدر یک نفر می تواند
هرشب
به قلب خودش شلیک کند
و صبح ، دوباره
دوست داشتن ات را
از سر شروع کند؟؟!!

متن عاشقانه ضربان قلبت

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده
واسه رسوندن خودش به تو همه راهو نفس نفس زده

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

بیــــراهه هم … برای خودش راهیســـت !! وقتی …
قــــرار باشد !
مـــرا به تـــــو برساند …

متن عاشقانه ضربان قلبم

چه با ارزشن آدمایی که وقتی میفهمن خیلی دوسشون داری ولی بازم “آدم” می مونن . . . .

متن عاشقانه ضربان قلبت

عـشقم
قــــــســـــــــم به نامت…
آنقدر عاشقانه هایم را روی این دیوار مجازی جار میزنم که خودت مجبور شوی بیای و بگویی…. آهای ادد لیستاش:
مخاطبش منم….فقط من….
من عشقشم…..
“هــــــــــی تو دليل متن هايم……..
*زیبایی ات دیکتاتوریست که کـــلــمــات را در من
به گلوله می بندد..!
هر لحظه شعری در من شهید می شود…
اصلا می خواهم….
آنقدر خودخواهانه در آغوش بگیرمت که جای ضربان قلبم بر روی تنت بماند…
به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه
دوستت_دارم

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

هـــمـــخــوابــی کــه هـــمــش رو تـــخـــتِـــخـــواب خـــتـــم نـــمـــیــشـــه!!!
یـــوقـــتـــایــی هـــم بـــایــد دونـــفـــری رو کـــانـــاپــه خـــوابـــیــد، طـــوری هـــمـــدیــگـــه رو بـــغـــل بـــگـــیـــریــن کـــه یـــا هـــیـــچــکـــدومـــتـــون نـــیــفـــتـــیـــن زمـــیـــن یـــا اگــه افـــتـــادیـــنَـــم دونـــفـــری بـــاهـــم بـــیــفـــتـــیـــن…
ایـــن خــوابـــیـــدَنـــا لــذت داره..
لـایــکــشــم یــه دنــیــا حــســرت…

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

اونـــقـــدر ســورپـــرایـــزِ عـــاشـــقـــونـــه تــو ســـرم هـــســـت کـــه نـــمـــیــدونــم اولـــیــن روزِ زیـــر یــک ســقـــف بـــودنـــمـــون کــدومــو روش انــجـــام بـــدم…
فـــک کـــنـــم نـــمـــکـــدونـــو تـــو غـــذ خـــالــی کــنـــم خـــیـــلــی غـــافـــلـــگـــیــرش کـــنـــه.. لـــامـــصـــب نـــه کـــه خـــــیـــلـــیـــــم عـــاشـــقــونـــس خخخخ
خــبـــیـــثـــم خـــودتـــونـــیـــد..
لـــایـــکـــشــم یـــه دنــیـــا حـــســـرت…

متن عاشقانه ضربان قلبت

روی ﻓﺮش دل ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮی از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رﯾﺨﺖ
آﻣﺪم ﭘﺎک ﮐﻨﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ، ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ …
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﮏ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ ( ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻼم)

متن عاشقانه درباره ضربان قلب

میدونی سخت ترین چیز برام چیه؟؟
اینکه هم اسم عشق دوران مجردیت هستم…
میترسم وقتی منو با پسوند “جان” صدا میزنی…میگم نکنه” اون” یادت بیاد…
هیچ وقت به همسرتون درباره کسی که دوستش داشتین چیزی نگین حتی اسمشو.

متن عاشقانه ضربان قلبت

آخ خـــدا…
صـــداشـــو شـــنـــیـــدی؟؟؟
قـــشـــنـــگـــه نـــه؟؟؟
حـــالـــا یـــه لـــحـــظـــه فـــکـــرشـــو بـــکـــن بـــا اون صـــدا بـــگـــه ســـعـــیــــد …
مـــیـــمـــیـــرم از خـــوشـــحـــالـــی…
خـــیـــالـــش کـــه اشـــکـــمـــو در آورد …
لـــعـــنـــت بـــه بـــغـــضـــای بـــی مـــوقـــع :'(

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عشـــــق یعنــــــی…
نصف شب پاشی ببینی آقات یواشکی رفته سر یخچال داره سر شیشه های مربا و رب رو سفت میکنه تا فردا بازم مجبور شی خواهش کنی اون بازشون کنه…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

عــــــــشـــــق یعنی
.
.
.
.
.
وقت بی حوصلگی، حوصله منُ داشته باشه…

متن عاشقانه ضربان قلبمی

فَقَط یک عشق میتواند معجــــــــزه کنـــد
این معجزه هست که خودش خبر ندارد و من بی اختیار هواایـــــش را دارم
آری عــشق معـجزه میکنـــد

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

کاش نیوتن
برای عشق هم
قانون سوم تعریف می کرد!
که وقتی من تو را دوست دارم
تو حق عکس العملی جز
دوست داشتن من نداشته باشی …

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

قایقت می‌شوم
بادبانم باش
بگذار هرچه حرف
پشت سرمان می‌زنند مردم،
باد هوا شود
دورترمان کند

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

از خانه بیرون می روم
و تنهایی ام بزرگتر میشود
در جست و جوی “کسی” نیستم
در جست و جوی “جایی” نیستم
در جست و جوی “چیزی” نیستم
قدم میزنم
تا پاهایم را فراموش نکنم…

متن عاشقانه ضربان قلب بیو

می دونی آخر هر عشق، ته تهش چیه؟
یا مرگه ؛
یا جدایی ؛
یا عادت ؛
یه وقتایی هم نفرت ..
خیلی وقتا اونا که عشقشون با مرگ تموم میشه خوشبختن؛
اونا که عشقشون با جدایی تموم بشه غمگینن؛
اونا که به عادت برسن محتاجن، معتادن؛
اونایی هم که عشقشون به نفرت برسه، بدبختن
از هر بیچاره یی بیچاره ترن
تا حالا فکرشو کردی قراره ما به کدومشون برسیم ؟؟!

متن بیوگرافی عاشقانه ضربان قلب

ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺁﻥﭼﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ
ﻧﺘﻮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ …!

متن عاشقانه ضربان قلب انگلیسی

همیشه فکر می کردم
بدترین چیز توی زندگی
اینه که تنها باشی
ولی نه
حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی
بودن با آدم هائیه که باعث میشن
احساس تنهایی کنی . . .

متن عاشقانه ضربان قلبت

وقتیڪـہ تو را شعر میڪنم
عشقم بـہ تو
بے نهایت میشود
و دوبارہ عاشقت میشوم
چـہ حسِ ؋ـوق العادہ ایست این عاشقی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *