متن عاشقانه برای همسر یلدا

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

میان دوستـــان افتاده ای تک / رخت هندونه ،زلفت عین پشمک!برایت می زنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گــــــل! مبارک!You are alone between the friends/your hair is just like cotton candyI am sending you a sms/happy Yalda to you O my flower

متن عاشقانه برای همسر یلدا

متن یلدای عاشقانه برای همسر

As the longest night of the year ends, we are hopeful that beautiful, bright and successful days are going to come our way… With that thought, I wish you a very warm and Happy Yalda Day.همانطور که طولانی ترین شب سال به پایان می رسد، ما امیدواریم که روزهای زیبا، روشن و موفق به راه ما می آیند … با این فکر، من آرزو می کنم یک روز بسیار گرم و شاد Yalda.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

: Yalda (or night of Mithra) meansLet’s remember Life is too shortthat we should celebrate evenone more minute of being together Merry Yalda nightHappy Yalda Nightیلدا یعنییادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه استکه یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفتیلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

May you and your loved ones are blessed with happiness and glory as we celebrate Yalda Day…. May your life shine bright with positivity, goodness and brightness of this auspicious day… Happy Yalda Day to you and your familyامیدوارم شما و عزیزانتان با خوشبختی و شکوه این شب به یاد ماندنی را جشن بگیرید. ما نیز همراه شما این شب را جشن خواهیم گرفت. امیدوارم زندگی خود را با مثبت بودن، خوشبختی و روشنایی این شب خوشایندی روشن کنید … شب یلدا برای شما و خانواده تان مبارک و تهنیت باشد.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

بیا ای دل کمی وارونه گردیم ، برای هم بیا دیوونه گردیم ، شب یلدا شده نزدیک ای دوست ، برای هم بیا هندونه گردیم . شب یلدا مبارکCome my heart to be reverse, to be mad for each other, Yalda is near O my friend, come to be melon for each other. happy Yalda

متن یلدای عاشقانه برای همسر

Yalda marks the advent of winters and victory of light over darkness… I wish that you are blessed with new light in this new season which bring victory and happiness to you. Happy Yalda Day!!!!یلدا نشانه ظهور زمستان و پیروزی نور بر تاریکی است … من آرزو می کنم که شما با نور جدید که در این فصل برای شما به ارمغان اورده می شود به شما پیروزی و خوشبختی دهد. یلدا شب مبارک !!!!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

Your flowery face be red as pomegranate your night be sweet as melon your smile be like pistachio & your age be long as Yaldahappy Yalda nightروی گل شما به سرخی انار شب شما به شیرینی هندوانه خندتون مانند پسته و عمرتون به بلندی یلداشب یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

قیمت پماد سوختگی شب یلدا(چله)خیلی خیلی بالا میره..اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید هندوانه ای که گرفتی سفید در بیاد هااااون وقت لازمت میشه!!!The price of burning pomade of Yalda will riseBuy it soon, because if your melon be whiteYou will need it!!!

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

Wishing you and your family a very Happy Yalda Day… May you are blessed with new hope and great success as we celebrate this auspicious day.برای شما و خانواده تان یک شب یلدا بسیار خوب و شاد را آرزو می کنم… امیدوارم با موفقیت جدیدی و آرزوی خوشبختی این شب به یادماندنی را جشن خواهید گرفت.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

Let us forget our sorrows keep our differences aside and join in the celebrations for Yaldaبیاید همه غم و مشکلاتمان را فراموش کنیم و تفاوت هایمان را کنار بگذاریم و به جشن شادمانی شب یلدا ملحق شویم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

محفل آریائی تان طلائی . دلهایتان دریائیشادیهایتان یلدائی . پیشاپیش مبارک باد این شب اهورائی . . .I wish your Ariaie ring be golden, your heart be like seaYour happiness be like Yalda, I felicitate you this night.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

همهً شب های غم آبستن روز طرب استیوسف روز ز چاه شب یلدا آیدAlways the grief nights follow the happiness nightsYusef of morning comes out from shaft of Yalda

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

حتی طولانی ترین شب نیز به خورشید می رسد . . .Even the tallest nights accede to the sun too…

متن یلدای عاشقانه برای همسر

عمرتون صد شب یلدادلتون قدر یه دنیاتوی این شبهای سرمایادتون همیشه با مادل خوش باشه نصیبتغم بمونه واسه فرداYour age be as long as 100YaldaYour heart be as huge as the worldIn this cold nightsKeep your mind always with usHave a well heartSave the grief for tomorrow

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

بین چگونه قناری ز شوق می لرزدنترس از شب یلدا بهار آمدنی استSee how canary shakes from happinessDon’t fear of Yalda, spring will come at last!

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تو خوشگلترین، خوشتیپ ترین و با کلاس ترین آدم روی زمین هستیاینم هندونه شب یلدات! بذار تو یخچال تا خنک بشه!You are the most beautiful & the most modeful person in the worldThis was melon of your Yalda; keep it in refrigerator to make it cold!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آماده باش..فردا روز بزرگیه روزی که منتظرش بودیچشم همه به توخیلی روت حساب کردم فردا شمرده میشیGet ready..Tomorrow is a big day, a day that you was waiting forAll eyes are with youTomorrow you will be accounted!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

من دارم جمعه می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم… منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش…از طرف پاییز – یلدا مبارکI will leave on Friday, I don’t think we will meet again, don’t forget me, forgive me for all my faults…Signature: “autumn”

متن یلدای عاشقانه برای همسر

ما منتظر صبح شب یلداییمدستی به دعا تا فرج فرداییم . . .We are waiting for morning o Yalda!We are praying for evolvement of tomorrow…

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفتیلدایتان مبارک.Yalda means that we should remember life is short & we should celebrate an extra moment to be together. Happy Yalda!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

Wishing you bright new light as we celebrate Yalda Night….. May you enjoy this occasion with your family and friendsبه نور نور جدیدی می بخشد همانطور که جشن شب یلدا را جشن می گیریم …. می توانید از این فرصت با خانواده و دوستان خود لذت ببرید.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به شیرینی هندوانه ، خندتون مانند پسته وعمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک . . .Your flowery face be red as pomegranate, your night be sweet as melon, your smile be like pistachio & your age be long as Yalda, happy Yalda night…

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شادیتون ۱۰۰ شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شبای سرما یادتون همیشه با مایلدا مبارک . . .Your happiness be as the gauge of Yalda night, your heart be like the sea, in these cold nights, keep your mind with us always, happy Yalda!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

Sending you best wishes on Yalda Night…. May God blesses you with days full of high energies and positivity for a wonderful life ahead.فرستادن بهترین آرزوهای شما در شب یلدا … خداوند شما را روزهایی پر از انرژی و مثبت برای یک زندگی شگفت انگیز به شما برکت دهد.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنندزودتر صبح بشه هم هستی ؟In the cold of this long night do you think about who doesn’t have house & wait & want that be morning soon.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

Wishing you new hope, happiness and positivity inside and outside you on the occasion of Yalda… Warm wishes to you and your family on this auspicious occasion. Happy Yalda Day to you my dear friend.امید، خوشبختی و مثبت در داخل و خارج از منزل به مناسبت یلدا، امیدوارم … آرزوهای گرم برای شما و خانواده ام در این مورد مناسبی است. مبارک یلدا روز به شما دوست عزیز من.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

چند ساعت بیشتر به آخر پاییز نمونده، جوجه هاتو شمردی!؟There is no long to end of autumn, do you account your chick?!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

May you are blessed with all the strength to fight against the evil and be victorious…. Just like the way light kills the darkness… on the auspicious occasion of Yalda, I pray for your health, wealth and success…. Happy Yalda Day to you.با تمام قدرت به مبارزه با شر و پیروزی برسید …. درست مثل شیوه نور، تاریکی را می کشد … به مناسبت یالدا، من برای سلامتی، ثروت و موفقیت شما دعا می کنم. مبارک یلدا روز به شما

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تو میری و من فقط نگاهت می کنم ، تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم ، بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ، اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست ، تا یلدایی دیگر انتظارت را خواهم کشید . . .You are leaving & I just watching you, don’t admire that why I am not crying, without you I will have an age to cry but I have just this moment to see you, I will wait for you to other Yalda…

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

On the occasion of Yalda Day, I wish you are blessed with more smiles, more opportunities and a wonderful and cheerful year ahead… With the longest night coming to an end, it is a time to indulge in celebrations…. Happy Yalda Day to you my dear.به مناسبت روز یلدا، من آرزو می کنم که شما با لبخند های بیشتر، فرصت های بیشتر و یک سال شادتر و شادتر خوشبخت شوید … با طولانی ترین شب به پایان می رسد، وقت آن است که در جشن ها لذت ببرید …. مبارک یلدا روز به شما عزیزم.متن تبریک شب یلدا به انگلیسی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

Yahda meansLet’s remember Life is too short That we should celebrate even one more minute of being togetherHappy Yalda nightیلدا به این معنی است که :بیاید به یاد داشته باشیم که زندگی به اندازه ای کوتاه است که ما باید حتی یک دقیقه زمان بیشتر برای باهم بودن را نیز باید جشن بگیریمیلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و .. | تاو بیو

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

•🌙حرمش سنگِ صبور دل بیچاره‌ی ماست
#مشهد امام رضا # متفرقه

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

مݩ بـے طُ صَغیـڔ ابـݩ فقیـڔ ابݩ حَقیـڔݦــ حُـسیـݩ🍃 # امام حسین

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دخترها بی دلیل “بابائی” نشده اند…
دخترها خوب میدانند هربار که دلشان از نامردی هایِ دنیا بگیرد؛ دستی ایمن و مردانه، به دور از حسِ نیاز رویِ سرشان نوازش میشود…
دستی که جز عشق عطرِ دیگری ندارد..
دختر ها خوب میدانند
“قبل از تاریکی هوا برگرد”
نهایتِ عشق مردی به نام پدر است… # پدر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

من همانم ؛دلداده یِ هُنَر ، دلباخته یِ رنگ‌ها 🍃
#هنر #نقاشی # متفرقه

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

سمت تو از تمامی مردم فراری ام!
ای با غريب های جهان آشنا، حسـین..♥️ # امام حسین

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد
# امام حسین

متن یلدای عاشقانه برای همسر

اجازه بده تمام شکست های سال گذشته، بهترین راهنمات در سال جدید باشه.
# عید

متن یلدای عاشقانه برای همسر

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤
# اموات

متن عاشقانه برای همسر یلدا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

همه محبت هارو جمع کردم
یک محبت مادر نشد😍
# خانواده # مادر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙
# مادر # زندگی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد…♥️
شبت پرستاره ✨🌙 # شب بخیر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !
# طبیعت

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡ # شب # شب بخیر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

(سن خودتان) سال پیش من شوت شدم زمین!
❤️ تّوّلّدّܩ ّمّبّاّرّڪ ❤️
#تولدم مبارک # تولدم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^ # ادبی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄ # تولدم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…
# عید

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

سالروز هدیہ شدنت بــہ زمین مبارڪ باد❤️ #اسم # تبریک تولد

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

🌸امروز اول صبح از باغ محبت
سبدے از مهر
را مخصوص شما
خوبان آورده ام
تا به بوے خوش آن
🌸❄️خاطرتان همیشه دلشاد شود

ســــ🌸ـــلام
🌸صبح زیباتون بخیر🌸 # صبح بخیر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 
# یلدا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 
# دختر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج # همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸 # انگیزشی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 
# یلدا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

تو رگ اردیبهشتیا خون نیست که، رفاقت و صداقته! دوست خوبم، اردیبهشت ماهی جونم، تولدت مبارک😻💋

🎉تبریک تولد رفیق # تبریک تولد

متن یلدای عاشقانه برای همسر

وضعیت و استاتوس عاشقانه / زیباترین وضعیت های عاشقانه (گلچین) | تاو بیو

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

ما از آن ها که تسلایشان میدادیم
غمگین تر بودیم…
# ادبی # بامعرفت

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

آسمان انقدر ها هم بلند نیست که نگذارد پرواز رویاهایم‌ از جنس عشق رویش نقش ببندد

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

قلب تو
سرزمین من است، خانواده من است‎، ملت من است؛
قلب تو، قلب من است..
#سمیح_القاسم
 
# ادبی # دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بی تواگرچه دور…بیتواگرچه دیر…ازبی"تو"بودن بهتراست

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

مثل نیلوفر
به عمق باورم پیچیده ای
من در آغوش تو میمانم
مرا مرداب کن…

#سوسن_درفش
 
# ادبی # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بهترين فيلمى كه در سينما ديدم، 
"دستهايش" بود… 
آنجا كه آرام آرام 
گره خورد دورِ انگشتانم!
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دلبر…

همه چیز ، از یک دوست داشتنِ ساده شروع شد! 

تو گفتی : “دوستت دارم” 

و من با عشق تا بینهایت ، تا خدا ؛

پرواز کردم! 🕊🔗🌸 # دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

ما دو پیراهن بودیم، بر یک بند…!
یکی را باد برد… دیگری را باران هر روز  خیس میکند
# باران

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

دوستش نداری رهایش کن بگذار حق آدمهایی که دوستش دارند و او بخاطر تو از آنها فاصله میگیرد ضایع نشود… ❤‍🩹 # عشق یک طرفه

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

خواستم هر چیزی را که بوی تو میداد بسوزانم ولی افسوس جانم آتش گرفته …
# عشق یک طرفه # ادبی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

جدایی آن جاست 
که تو 
دیگر از گفتن حرف دلت
دست میکشی…
 
# عشق یک طرفه # حقیقت

متن یلدای عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

نبودنت ربطی به فصل ها ندارد
نباشی
می لرزم …

🗯 علی ناظری

 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

خود حضرت #حافظ هم ميگه:
"اشك من رنگ شفق يافت ز بی مهری يار"
اونوقت بعضيا ميگن مرد كه گريه نميكنه!
# عشق یک طرفه # نامردی # ادبی # حافظ

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

دیدن فرشته مرگ ، هر لحظه ارزوی چشمانم است
از ان زمان که اتش هجرانت ، نصیب و قسمت دلم شده است …♡
# دلتنگی # عشق یک طرفه # شب # ادبی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

اونکه دیر اومد و زود به قلبم نشست
رفت و با رفتنش قلب من رو شکست…. ‘اشوان‌’

متن یلدای عاشقانه برای همسر

اشتیاقِ تو مرا سوخت کجایی، بازآ…
# ادبی # دلتنگی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‏اوج تنهایی یه آدم فقط اونجا که جناب كاشاني میگه: "سفر تو کردی و من در وطن غریب شدم".
# ادبی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

گویی عشق در نرسیدن است
تلخی‌اش هم همین است
# عشق یک طرفه

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

ستاره های سربی* فانوسکای خاموش *منو هجوم گریه *از یاد تو فراموش❤
# ادبی # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

چه خواهش ها
در این خاموشی گویاست
نشنیدی؟

هوشنگ ابتهاج
# ادبی # عشق یک طرفه

متن عاشقانه برای همسر یلدا

حال خوبیست،
بیایید خرابش نکنیم
عشق اگر در زده خیر است،
جوابش نکنیم …
# ادبی # زندگی # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

من به کنارِ هم بودنمون، لباس چهارخونه ای که مال تو باشه و بوی تو رو بده با کل هودیات، یه کلبه چوبی وسط جنگل و بوی هیزم و اتیش، شیرکاکائو تو بغلت و هوای بارونی نیازمندم. # دوستت دارم # زندگی # آرامش

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

「چه زمستانِ غم انگیز بدی خواهد شد،
  ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد..」
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

من کم توقع‌ام
مرا ببوس
مچاله کن
و بگذار گوشه‌ی جیب پیراهنت…
# ادبی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

به صد یلدا الهی زنده باشی / انار وسیب وانگورخورده باشی
اگریلدای دیگرمن نباشم، تو باشی وتو باشی وتو باشی
پیشاپیش یلدات مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب بودشبی جدا از شب های سپری شدهشبی پر از خاطرهپر از هیاهوپر از احساس پروازشبی آکنده از نیازشبی بود از شب های اول زمستانشبی در ظاهر سرداما در وجود ما بود گرمگرم در باطن انسان هاشبی گرم به خاطر احساس شادیبه خاطر احساس علاقه عاشقانشبی بود از شب های دی ماهشبی که همه مردم شاد بودندهمه می خواستند باشند میهمان مهربانیمی خواستند باشند در خاطره این شب جاودانیآنها پر بودند از عشقپر بودند از بوی بهارپر بودند از بوی خاک تازه باران دیدهاین شب:شب یلدا بودشب خاطره هاشب با هم بودن و در کنار همشب احساس آزادی و رهاییشب پرواز و جداییجدایی از غم و اندوهشب دوباره زیستندوباره نگریستننگریست به دنیای پر از زیباییبا تمام سختی و نگرانی هاشب زیستن با تمام ای کاش ها و امیدهابلیبود شب یلدابهترین شب سال های عمر ما

متن یلدای عاشقانه برای همسر

مهم نیست هندونه ی شب یلدات شیرین نباشه
یا انارات ترش از آب دراد
یا کدو تنبلی که بار میذاری بیمزه بشهیا چند تا از گردوهایی که می شکونی پوک باشهمهم اینه که کسی داری که یلدا رو بهت تبریک بگه

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

لبی سرد و دلی افسرده داریم / به سر افکار تیپا خورده داریمرسد پایان پاییز و از آغاز / هزاران جوجه ی نشمرده داریم !

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

درنای خشک مرثیه خوان نمانده است / طفلی برای زینت کبری نمانده استباید به جای حافظ و سعدی لهوف خواند / دیگر برای ما شب یلدا نمانده است . . .یا حسین

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب را با سیاهیتاریکی دلغصهاشک ناامیدیبی وفایی شناختندحال در همین شبستاره ها درخشیدندماه عشوه گرانه تابیدعاشق به عشقش رسیدشب شروعی شدروشنایی برای فردای گم شدهدامنش را گستردیگانه دختر مهتاب بیایدزاده شدزیبایی در مردابگلی در ظلمتدر یگانه شب گیتیعالم تک ستاره ای دیددل باختعاشقانه جشن گرفتیلدا آمدبا تمام نبایدهایشبا حکم مرگش

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازهتمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهارییلدای خوشی را برایتان آرزو می کنم . .

متن یلدای عاشقانه برای همسر

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا عزیزه هندوانهاگرچه ترش و لیزه هندوانه !بهایش را چو پرسیدم ز یاروبگفتا هیس ! جیزّه هندوانه !

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

ازین شربت یکی پیمونه بردار / اناری آتشین دردونه برداردرین یلدا تو شیرین کن لبانت / بیا قاچی ازین هندونه برداریلدای همتون مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

فریاد کشیده هر دو جیبم جانسوز / با دیدن نرخ هندوانه دیروزیلدا تو کمی دیر تر امسال بیا / یارانه برای تو ندادند هنوز !

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

لبی سرد و دلی افسرده داریمبه سر افکار تیپا خورده داریمرسد پایان پاییز و از آغازهزاران جوجه ی نشمرده داریم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

رفتم شب یلدا به سراغ حافظ / تا حال مرا کند برایم محرزگفتم که شود بهتر از این احوالم ؟ / دیوان به زبان آمد و گفتا هرگز !

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

از غم به جان آمد دلم درمان نداردشام غریبان را سحر امکان نداردامشب شب مهتاب و یلدا با هم آمدتکرار تلخ ماجرا پایان ندارد

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

رویت به سرخی انار شبت به شیرینی هندوونهخنده ات مثه پسته و عمرت به بلندی یلدا . .

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردیبشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندیبشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختیفصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟جوجه ها را بعدا با هم میشماریم . .

متن عاشقانه برای همسر یلدا

با سلام، اگر در صحت و سلامت به سر می برید،لطفا به این شماره پیامک خالی بفرستیدطرح سر شماری جوجه های آخر پاییز!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

روی گلتون به سرخی انارشبتون به شیرینی هندوانهخنده هاتون مثل پستهو عمرتون به بلندی یلداشب یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

سلام ای دیر آشنای لوند دورانای دخترک باز مانده قرون و اعصارای بهانه بیداری ادب رنجور ایرانامشب ایران محفل اش هست باتو بیدار . .

متن یلدای عاشقانه برای همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفتپرده خلوت این غمکده بالا زد و رفتکنج تنهایی ما را به خیالی خوش کردخواب خورشید به چشم شب یلدا زد و رفتدرد بی عشقی ما دید و دریغش آمدآتش شوق درین جان شکیبا زد و رفتخرمن سوخته ما به چه کارش می خوردکه چو برق آمد و در خشک و تر ما زد و رفترفت و از گریه توفانی ام اندیشه نکردچه دلی داشت خدایا که به دریا زد و رفتبود آیا که ز دیوانه خود یاد کندآن که زنجیر به پای دل شیدا زد و رفتسایه آن چشم سیه با تو چه می گفت که دوشعقل فریاد برآورد و به صحرا زد و رفت

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تو خوشگلترین، خوشتیپ ترین و با کلاس ترین آدم روی زمین هستیاینم هندونه شب یلدات! بذار تو یخچال تا خنک بشه!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا شب پیوند دل و خاطره استدیدار من و برف لب پنجره استیلدا شب هندوانه و فال و غزلکار دل من بی تو ولی یکسره است . .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا کنار یار بودمبه او دلبسته و بیمار بودمشپش هایش گرفتم از سر شب !منِ نادان مگر بیکار بودم!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

فردا روز بزرگیه روزی که منتظرش بودی چشم همه به توهخیلی روت حساب کردم فردا شمرده میشی جوجه !

متن یلدای عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شبای چله، کرسی و پتوی چل تیکه، انار سرخ و چل گیس عاشقشبای یلدا، آدمای تنها، بخاریای آهنی و غصه ی فردا، قصه های کوتاه و سوز و سرما

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شما را گر شب یلدا بلنده / مرا لیست طلبکارا بلندهاز اول شانس و اقبالم کج افتاد / زمانه ناقلا با من لج افتاداگرچه بخت من چون شام تاره / در اون بالا ندارم یک ستارهولی هندونه ام در شام یلدا / سفیدیش بود چون شیر گاواانارم ترش و گردوهام پوچه / و چشمان زنم افسوس لوچهبود آجیل تلخ و سیب ها کال / و قطعا می شود وارونه ام فالخلاصه در شب یلدای بنده / بود اوضاع و حالم باب خنده

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

چه پاییزی، چه احساسی، چجوری میتپه قلبمزمستون میرسه از راه و من عاشق تر از قبلم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

انار و سیب و احساسم نماز و آیه الکرسیچه بی اندازه خوشحالم که تو حالم رو میپرسی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هوای گرم این خونه هوای سرد دستام ونگاه تو، خیال من همون حسی که میخوام و

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

الا یا ایها الساقی بیا همپای من با منکتاب حافظ و قرآن  بیا دیوونه شو تا من

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یه موسیقی پر از بوسه  من و قلبی که میخونهمن و امواج موی تو  کنار بغض این خونه

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

هنوزم دست من سرده هنوز آغوش من تنهاستهمه شب هام بدون تو  برای من شب یلداست

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلداست،باد موی تو را شانه می‌کند مویت نماد حلقه‌ی از دار می‌شودگیسو به هم زدی و زلیخا ترین شدی یوسف تو را ز چاه خریدار می‌شود✦✦✦✦من از تکان پیرهنت حرف می‌زنم جنگل در امتداد سرم راه می رودباد از تکان پیرهنت حرف می‌زند بی‌آب‌رو به جنگل اشباه می‌رود✦✦✦✦از پشت کوه‌های بلند آفتاب و ماه، هی عاشقانه سوی تو ره باز می‌کننداز سیم های برفی و از شاخه‌ی درخت گنجشک‌ها به سوی تو پرواز می‌کنند✦✦✦✦آری تمام پنجره‌ها رقص می‌کنند وفتی که چادرت به دو بازوت می‌رسدتو دکمه دکمه پیرهن‌ات باز می‌کنی می‌دانی مرگ من چقدر زود می‌رسد✦✦✦✦می‌ایستی مقابل آینه لحظه‌ای اسپند را برای خودت دود می‌کنیروح نهنگ‌ها همه دیوانه می‌شود وقتی که رقص با نفس رود می‌کنی✦✦✦✦در لا‌به‌لای این شب یلدائی قشنگ جمع پلنگ در بدنت خیره می‌شودمهتاب نور خویشتن از یاد می‌برد وفتی به روشنای تنت خیره می‌شود✦✦✦✦یلدا،کنار بستر تو خواب می‌رود یلدا،کنار بستر تو رقص می‌کندیلدا،منم که موی تو را شانه می‌کشد یلدا که در سرسر تو رقص می‌کند

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شعر از اهل الدین بحریشعر زیبای شب یلدا

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هدیه دادی دیده ی نویی به منیک نگاه تازه ای بر قاب مناین دلم وابسته شد به این سخندم گرفت آرامشی از این سخندختر شبهای سرد ماه دیخو گرفت با شعر تو در ماه دیحرف دل را از دلت تو پس زدیغم به روی غم،غمی را پس زدیمن به دنیای تو مجذوبم هنوزبه دیار قلب تو،حس دارم هنوزتوشدی سهراب شعر این زمانیک جهانی در جهان در این زماندر دلم راهی پر از پیچ مسیر عشق بودشوق دیدار دلی،احساس گون از عشق بودشامگاهان قلب من غوغا به پا میکرد،وایخواب من تعبیر بی تاب غمی از عشق بودشعر سهراب سپهری

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا، دوباره در آغاز فصل سردشعر و غزل را برای وسعت تنهایی تو عاشقانه کردشب را کنار توبا خماری و مستی توی برفپس لرزه های اول دیماه را نشانه کردساعت به اول زمستان رسیده استامشب دل غزل زده ام را درمان چه می شوددیگر به مغز پریشان من، خون نمی دهددیر آمدیتنهاترین ستاره یلدای سال پیشدیگر به فکر تو هم آرام نمی شودآریپاییز بی بهار به انتها رسیده استاینجا دوباره خواب از سر کلاغان شهر مابا فال و غزل و هندوانهیکجا پریده استامشب از ترس کابوس منتظربر دست نوشته های یخ زدهکبریت می کشمشاید پناه برم از سرمای سرنوشتبه رویای توبه امید اضطراریتاین شعر هم به تاراج سرمای امشب بلند شدشاید دوباره ایمان بیاوریم،به آغاز فصل سرد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

بعضی میگویندکـه عشق بـه آدم آسيب می‌زندولی مـن بخاطر تـو هر خطری رابه جان می‌خرمزیرا نمی‌توانم زندگی بدون تـو را تصور کنمتـو مرا کامل کردی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

از تو سپاسگزارم که باعث شدی هر روز احساس کنم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین هستم.
در این مدت که از زندگی مشترکمان گذشته است، همواره با دیدن توانایی‌هایت و کارهایی که انجام داده‌ای شگفت زده شده‌ام. دیده‌ام که چطور با یک اشاره کوچک از طرف کسانی که دوستشان داری همه توجه و وقت و انرژی خود را صرف آنها میکنی.
از تو تشکر همسرم که زندگی زناشویی ما را تبدیل به همان چیزی کردی که رویایش را در سر داشتم.
از تو قدردان هستم همسرم که خانه مشترکمان را پر از حس خوب شادی و عشق کردی.
تو را از صمیم قلبم دوست دارم و ازت متشکرم همسر مهربان من.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای عزیزی که دوستش داریم
نیمکتی بگذاریم برای همیشه.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

همسر مهربانم!
تو اولین و تنها کسی هستی که توانست قلب من را لمس کند
از آن روزی که با تو دیدار کردم
بهانه ای برای بودنم شدی
و مرهمی روی همه زخم هایم
ممنونم که هستی
عاشقتم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

فرو گرفته مرا آنچنان محبت دوست
که هر چه مینگرم، پای تا سرم همه اوست

متن عاشقانه برای همسر یلدا

تـو مثل یک قطعۀ گم شدة هستیو مـن مثل یک پازل تکمیل نشدةمـن باوجود تـو کامل می‌شومدوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

محبت چشمه ایست از جنس نور، هم ارادت هم سلام از راه دور
اس ام اس کم بهاترین چیز است تا یادی از عزیزانمان کنیم!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

صبح‌ها کـه از خواب بیدار می‌شومبـه تـو فکر می‌کنمو شبها با یاد تـو بـه خواب میرومتـو همیشه و همه ی جا فکر و ذکرم هستی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

تمام ماهی ها شاعر می شوند… وقتی تو در ساحل قدم می زنی!

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

عزیزم
مهربانی و مراقبت تو یکی از راز های خوشبختی ماست
بودنت کنارم و همراهی ات همیشه لحظات سخت زندگی را برایم آسان تر کرده است
از تو ممنونم و دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

هروز با شوق دیدنت چشم میگشایم و وقتی تو را در کنارم میبینم دوست دارم بارها و بارها در برابر معبود زانو بزنم و سجده شکر کنم که چون تویی را به من هدیه داد

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

اندازۀ عشق مـن بـه تـودر هیچ کلمه‌اي نمی گنجدتـو همـه چیز مـن هستیو دنیای مـن بدون تـوچیز بزرگی را کم دارددوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

عشق من!
از تو ممنونم
تویی که در تاریک ترین لحظه های زندگی ام
همچون نوری بر من تابیدی
و چراغ زندگی ام را روشن کردی
دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

تـو مثل گل سرخیشکفته و زیباتـو برای مـن بسیار خاص هستیتـو فوق العاده ترین زنی هستیکـه تا بحال دیده‌امبسیار دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شوهر خوبم
سپاس گزارم که شریک زندگی ام هستی
همیشه برای من دوستی مهربان، قابل اعتماد و دلسوز بوده ای
دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

تویی …
پاسخ همه سوال هایم
و
راه حل همه مشکلاتم
و
درمان همه دردهایمبه خاطر همه چیز ازت ممنونم
دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

مهم نیستکـه گذشتۀ مـن چقدر ترسناک بودهفقط با یک لبخند تـو همـه چیز درست می‌شودتـو فرشتۀ مـن در لباس انسان هستی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

عشقت را به لحظه لحظه زندگی و کنج کنج خاطراتم تزریق کرده ای
عشق تو!
به من قدرت ماندن و مبارزه کردن
و بهانه ای برای زندگی کردن دادممنونم و عاشقانه کنارت خواهم بود!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

همسرم!
تنها به خاطر دو لحظه بودنت در زندگی ام از تو سپاسگزارم:
“حالا”
و
“همیشه”

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

عزیز دلمدوست دارم بدانی کـهاین اولین بار اسـتکـه در زندگی ام حسی چنین عمیق را تجربه می‌کنمتـو رویا هاي مرا محقق کردیو خوشحالم کـه دوستم داریبسیار دوستت دارم یار شیرینم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

اگر قرار باشد به جای هر تشکر از تو
یک بار ببوسمت
بی شک تمام لحظات زندگی مشترک مان
بوسه باران خواهی شد
دوستت دارم، مرسی که هستی عزیزم!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

تشکر بلند و طولانی از همسرعزیزم
امروز تصور می کنم بدون تو هیچ لحظه ای زنده نبودم و نمی توانستم زندگی کنم
تو چشم اندازی در زندگیم قرار دادی که هیچ کجا و با هیچ کس دیگر آن را نیافتم
قدر تمام مهربانی هایت، دلسوزی هایت و کوشش و تلاشی که برای زندگی مان داری را می دانم و به خاطر آن ها از تو سپاس گزارم
دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

همسر عزیزم
هر روز بیش تر از قبل عاشق تو هستم
کار هایی که برای من انجام دادی فراتر از تصورات و رویا های من بوده است
به خاطر همه چیز از تو سپاس گزارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

عشق زندگی من
برای تمام لحظاتی که پای به پای من آمدی و سعادتی که به من بخشیدی از تو سپاس گزارم
تو را بسیار دوست دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شعر تشکر از همسرای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی نداره تا تو می خندی برایم
پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را
عشقم مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
که تو خلق شده ای برای من
تا زیباترین زندگی را برایم بسازی
عزیزم از صمیم قلبم از تو ممنونم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

به چشمانه مهربانه تو می نویسم حکایت بی نهایت عشق را
تا بدانی که محبت و عشق را در چشمان تو آموختم و با تو آغاز کردم
دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

صبح‌ ها که از خواب بیدار می شوم
بـه تـو فکر می کنم
و شب ها با یاد تو به خواب می روم
مرسی که هستی عشقم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

عشق تـو الهام بخش من است
خوشحالم کـه خداوند تو را به من بخشیده است
دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

داشتن عشقی مثل تـو در زندگی منیک موهبت اسـتتـو منحصر بـه فردیو مـن عاشقت هستمهمیشه بدان کـهدوست داشتنی و خاص هستیو بابت تشکر از همسرم این کادو را برایت خریدم.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

حس می کنم یک گل درون قلبم می شکفد
می دانی نامش چیست؟
چشم هایم برق خاصی دارند
می دانی نام این جرقه چیست؟
پاسخ تمام این‌ ها عشقی است کـه بـه تـو دارم
و تـو برای مـن معنی زندگی هستی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دوست دارم تنگ در آغوشت بگیرمتدوست دارم هرروز و هر لحظه با تـو باشمچون دلتنگت میشومو دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

نخستین باری کـه تـو را دیدم مسخ شدمنخستین باری کـه تـو را دیدم شیفته‌ات شدمنمیتوانم صحبت کنم، نمیتوانم فکر کنمتـو تمام هوش و حواسم را بردیهنوز باورم نشده کـه تـو عشق مـن هستیمـن بسیار خوشبخت و تشکر آمیز تو هستمدوستت دارم عزیزم.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

داشتن عشقی مثل تـو در زندگییک موهبت اسـتتـو منحصر بـه فردیو مـن عاشقت هستمهمیشه بدان کـهدوست داشتنی و خاص هستی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

می‌نشینم با غمم تنها، شب یلدا من
زیر این سقف پر از تزویر، ناپیدا منمی‌زنم بوسه بر آن دیوان حافظ، که او
فاش گوید غیب و از گفته او شیدا منآن ترنم‌های ناب و دلکش لوء لوء‌ها
آسمان‌ها می‌برندم، مست و بی پروا منآن دلی کو نیست دیوانه حافظ دل نیست
این سخن را زیر لب‌ها می‌کنم نجوا منعلی خدادادی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

مثل آن چایی که می‌چسبد به سرما بیشتر
با همه گرمیم… با دل‌های تنها بیشتردرد را با جان پذیراییم و با غم‌ها خوشیم
قالی کرمان که باشی می‌خوری پا بیشتربَم که بودم فقر بود و عشق اما روزگار
زخم غربت بر دلم آورد این جا بیشترهر شبِ عمرم به یادت اشک می‌ریزم ولی
بعدِ حافظ خوانیِ شب‌های یلدا بیشتر…حامد عسکری

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

گویند نیست از شب یلدا درازتر
پیداست اینان شام غریبان ندیده اند

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آری امشب شب یلدا استشب فالشب عشقشب هندوانهو شب آزادی وشب رهاییچیزی به یادم نمی آیدجز اینکه ، امشب شب تنهایی من است

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب‌ها به چه جان کندنی از نیمه گذشتند
تقویم ، سراسر شب یلدا شده بی توحسنا محمدزاده

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا
زنى ست
كه موهاش را تا كمر
بلند كرده
ایستاده روبروى خودش
و خطّ چشم مى كِشد،
زنى كه دستش
بوى سیب و آیینه گرفته
لبش رنگ انارِ دندان خورده…
كه لباس شبش
حریرِ بى حریمى ست
كه مردِ خواب‌هاى شبانه اش را
به آن مى پیچدیلدا
طولانى ترین گریه مردى ست
كه خواب نمى بیند
كه تا كمر خم شده
از وقتى
زنش موهایش را كوتاه كرده
و رفته،
زنى كه خطّ چشمش ریخته
بس كه وقت رفتن
گریه كردهیلدا
همین نبودنِ زنى است
كه موهایش
كمر مردى را خم كرده…کامران رسول زاده

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

حالا دیدی؟!
پاییز هم تمام شد
یلدا هم گذشت
زمستان هم تمام می‌شود
هیچ چیز پایدار نیست!
اما دلی که تنگ باشد
همش به دنبال بهانه می‌گردد
که دل تنگی‌اش را با یک فصل
یا یک شب توجیه کند!این‌ها تقصیر هیچ کس نیست
مشکل دل‌هایمان است
که زود به زود
و برای کسانی تنگ می‌شود که
خیلی‌هایشان لیاقت این دلتنگی را ندارندمحسن دعاوی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا شد و رفتی و از غم خوانده اماز این هجرت به آن شب گیسوان افشانده امگذشت اما هزاران شب از آن هجران و مناسیر آن شب یلدای جانسوز مانده ام

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

همه برای یک دقیقه بیشتر شدن یلدا
لحظه شماری می‌کنند
جز بچه‌های بی‌خانمان
که باید یک دقیقه بیشتر بلرزندخدایا
سرگرم یلدا که شدیم
یک دقیقه را
کم کنیکتا رفیعی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

بعد از توعاشقِ یلدا شدن کار سختی نیستبی‌ تو هر شبزمستان و هر شب پر از سرماستو نبودنِ توعجیب شبیهِ بودن‌ هایِ ماستپناه میدهم به توکه این شب یلدا تنهاییخودم هزار شبِ یلدا تنها بوده ام

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا، دوباره در آغاز فصل سردشعر و غزل را برای وسعت تنهایی تو عاشقانه کردشب را کنار توبا خماری و مستی توی برفپس لرزه‌های اول دیماه را نشانه کردساعت به اول زمستان رسیده استامشب دل غزل زده ام را درمان چه می‌شوددیگر به مغز پریشان من، خون نمی‌دهددیر آمدیتنهاترین ستاره یلدای سال پیشدیگر به فکر تو هم آرام نمی‌شودآریپاییز بی بهار به انتها رسیده استاینجا دوباره خواب از سر کلاغان شهر مابا فال و غزل و هندوانهیکجا پریده استامشب از ترس کابوس منتظربر دست نوشته‌های یخ زدهکبریت می‌کشمشاید پناه برم از سرمای سرنوشتبه رویای توبه امید اضطراریتاین شعر هم به تاراج سرمای امشب بلند شد
شاید دوباره ایمان بیاوریم،
به آغاز فصل سردحسین بنائی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا
سفیدی چشم کودکی‌ست، سیاه،
بر منقار کرکسیلدا
گیسوان بلند و
خیس مادر من بود
که دسته دسته
بر دست سیاه زمستان
طعمه باد شدیلدا
عمق زخم‌های من است
که با هیچ ضیافتی
سیر نمی‌شودیلدا
دردهای
یله شده من است
که سحرشان را سِحر،
کرده اندیلدا
عشق من بود
به کوتاهی یک قطعهو یلدا، آه!
آیینه‌ای بود
بر پیشانی غزلم؛
که با مکر انار،
در هم شکست!یلدا؟
آلزایمر من است
کجا، گذاشتم‌اش؟محمد ترکمان

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب بود شبی جدا از شب‌های سپری شدهشبی پر از خاطره پر از هیاه وپر از احساس پروازشبی آکنده از نیاز شبی بود از شب‌های اول زمستانشبی در ظاهر سرد اما در وجود ما بود گرمگرم در باطن انسان‌ها شبی گرم به خاطر احساس شادیبه خاطر احساس علاقه عاشقان شبی بود از شب‌های دی ماهشبی که همه مردم شاد بودند همه می‌خواستند باشند میهمان مهربانیمی‌خواستند باشند در خاطره این شب جاودانیآنها پر بودند از عشق پر بودند از بوی بهارپر بودند از بوی خاک تازه باران دیدهاین شب:شب یلدا بود شب خاطره‌هاشب با هم بودن و در کنار همشب احساس آزادی و رهاییچشب پرواز و جدایی جدایی از غم و اندوهشب دوباره زیستن دوباره نگریستننگریست به دنیای پر از زیباییبا تمام سختی و نگرانی‌هاشب زیستن با تمام ای کاش‌ها و امیدهابلی بود شب یلدا بهترین شب سال‌های عمر مااحمد رشیدی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب بی موج و من تنهاشبی با آن نگاه نازک مهتاب و لبخند ستارهمیان اوج تاریکی و انوارو من خاموش و بی پروانگاهم روبروی سایه‌های روشن و زیبانگاهم در نگاه عشق‌های پرفروغ است و من هم
آن مثال موج‌های رانده در شنزار ساحل
که با یک راه برگرداندن
به سوی آب دریا می‌خروشندشب یلدا
دلم در خواب پروانه شدن بود
ولی افسوس
دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان
کنار سفره ای از عشق خالیشبی مایوس و سرگردان، دارم امشب
دلم در خلوت صحرای خود هزاران بار قاصد بود
ولی
امشب، کسی نیست
که این پیک دلم را هم صدا بخشد
و این
یلدای ما را همسفر خواند
شب یلداحسین پروند

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

در قمار دوستی ما باختیمبی توکل تاس عشق انداختیممهر تو خورشید عالم تاب بودفرق خوبی از بدی نشناختیمشام نامهری تو کوتاه بودما از آن شب های یلدا ساختیم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

آسمان رنگ شب یلدا گرفتیاد تو آمد به قلبم جا گرفتتا سحر غم با دلم هم خانه بوداز فراق تو دلم دیوانه بودیاد تو چندیست مهمانم شدهخاطراتت آفت جانم شدههرچه میگویم سخن از یاد توستدر سکوت من فقط فریاد توست

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب را با سیاهی
تاریکی دل
غصه
اشک ناامیدی
بی وفایی شناختندحال در همین شب
ستاره‌ها درخشیدند
ماه عشوه گرانه تابید
عاشق به عشقش رسید
شب شروعی شدروشنایی برای فردای گم شده
دامنش را گسترد
یگانه دختر مهتاب بیاید
زاده شد
زیبایی در مرداب
گلی در ظلمت
در یگانه شب گیتی
عالم تک ستاره‌ای دید
دل باخت
عاشقانه جشن گرفت
یلدا آمد
با تمام نبایدهایش
با حکم مرگشسولماز مُجازی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

نازنین آمد و دستی به دل ما زد و رفتپرده خلوت این غمکده بالا زد و رفتکنج تنهایی ما را به خیالی خوش کردخوابخورشید به چشم شب یلدا زد و رفتهوشنگ ابتهاج

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

آخرین روز خزان هم چه گریزان شده استآذرم رفت و دی سرد زمستان شده استباد سردی شده و پنجره را می‌کوبد
گربه را کشته دم حجله و طوفان شده استشمع و شام شب یلدا و قلم در دستم
بیت بیت غزل از دست تو گریان شده استبه چه احساس قشنگی شده ابری غمگین
بغض بشکسته و همدرد خیابان شده استبا اشارات قلم دست و دلم می‌لرزد
چشم‌های تر من گوش به فرمان شده استشب یلدای من افکار تو و اشعار است
من و این آب اناری که به چشمان شده استچه شبی بهتر از امشب که تو را یاد کنم
حال و احوال تو بر قافیه مهمان شده استمحسن روشنایی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

دوباره یک شب یلدا دوباره قرعه‌ی فال
و نیستی که بگویی «الهی از امسال…»به خاک من که پر از آرزوی پرواز است
بگو چگونه بمانم بدون پر، بی بالدر آستانه سرمای دی بدون توام
هنوز زنده که… بنویسم از… خیال محال!هنوز زنده به امید مرگ وقتی که
به من امید تو را می‌دهد، تو… قرعه فالهمین دو چشم تر من بس است روزی که
تو را دوباره ببینم تو را اولی الاحوالزهرا رشیدی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

من پاره‌های قلبم و در اشک جاری‌امخونابه‌ای به وسعت یک زخم کاری‌امچون قلب دیرسال تراشیده بر درختتنهاترین نشانه یک یادگاری‌امیلدای من که ثانیه شوم ساعت استای وای بر حکایت شب زنده داری‌امزندان شیشه بود جوابم که چون گلابدیدم سزای خنده شوم بهاری‌اممن دست بر کمر زده ام از خمیدگی
جز دست من نکرده کسی دستیاری‌امغم‌زوزه  جراحت گرگم به کوهسار
با درد خویش هم نفس بی قراری‌امچون سایه ی طویل درختم که در غروب
هر لحظه بیشتر ز تن خود فراری‌امبندی به پای دارم و باری گران به دوش
در حیرتم که شهره به بی بند و باری‌امغلامرضا شکوهی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

‏عشق یعنی با #تُ حالم خوبه♡ # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

خوشبختی یعنی…

پیر شدن با ت دلبر🙃🖇♥️

♥️💍👫👑 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

« ‏چشمـات دوايِ دردامِـه ..💜! »

‌‌‌‌ # دوستت دارم # شکلک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

« زندگي با تــــــو خوبه♡ »
‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

🦋 انرژیِ مثبت فقط ضربانِ قَلبت…🌼

💜 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

ٺو شیرینےِ زندڱےِ منــے…♥️𖤐◸ # دوستت دارم # عربی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‌ ‌‌تو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ منی♥️
‌ # دوستت دارم # همسر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بودنــت آرامشے ست
که تزریــق مے شود
درون رگ هــایم
با حس نفس هــایت
تکثیــرمے شود درون من
مبتــلاے تو شده ام
اے دلیل هر تپــش قلب من💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بعضی از رابطه ها به عشق نیاز دارند و بعضی عشق ها به یک رابطه…!♡ # حقیقت # لاتی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

ܟ߭ܝ߭ܥ‌ࡇܤߊ‌ࡅߺߺ߳ࡉܦ߳ࡄ݅ߺࡅ߭ܭ݇ࡅ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭‌ܒ‌ܠܟ߭ࡐ‌̈́ࡄߺࡅ࡙ܩܘ💋 # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

تـو رو دارم انگار دنيا مال منه 💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

ᥫ᭡🫂♥️ ࡅߺ߳ﻭ ܟߺߊ‌‌ܠ ܟ̇ߺﻭࡅߺ߲ ܩ̇ࡅࡅ࡙ߺ # دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

من هرگز از دوست داشتنت خسته نمیشم،
چون تو به من ثابت کردی که ارزش جنگیدن رو داری.

# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

واسه تَپشِ این قلب همیشهـ بهونه‌ای💖🔒

═══♥️♥️═══ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آدمی که بتونه با دلتنگی کنار بیاد ..
دیگه هیچی براش مهم نیست✋🙂 # دلتنگی # حقیقت # ادبی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

وجودت سنجاق شده به زندگیم♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

من عاشـق زندگیـم هستـم
چـون تورو بہ مـن داده 😌🤍
‌ # دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

” تو زیباترین خلقت خدایی ‘
# دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ
هیچ‌حسی..❤️‍
قشنگترازاین‌نیست‌که کسی راداشته
باشی‌که‌هرروزبه‌ِاوبگویی:
باتوحال‌ِتمام‌ِروزهایم‌عشق‌است..💜🧿 # دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

🌹❣گفــتمش :
🌹❣ در دل و جــانی ،،،
🌹❣ تـو بــگو مـــن چه ڪـنم …؟

🌹❣گــفتــــ :
🌹❣نبــض ضــربانی؛
🌹❣ تــو بگــو مــن چــه ڪنم …؟

#مـــولانا # ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دلبَـــــرجانَـــم…♡
تُــــــوهمان‌خاص‌و
نابوفوق‌العادِه‌اى
که‌حالم‌باتُـــ♥️ـــوعِشق‌است♥️🍻⛓ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

با‌ اَرزشــیٰ بَـرام چون قلبــم
میخ شُـده رو قلبت…💚

🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

⊰دِلبَـ♡ــرَم 💞⊱
داشتَنَت‌خوشبَختی
وُجودَت‌آرامِش
“وَ‌دَست‌هایَت‌پُشتیبانِ‌مَن‌اَند”
دِلَم‌می‌خواهَد‌تَمامِ‌حِسِ‌نابَم‌را‌بَرایَت
بِنویسَم،اَما
تو‌فَقَط‌مَردانِه‌پایِ‌مَن‌وَ‌خواستِه‌قَلبَـ♡ـم‌بِمان”
تا‌مَن‌⊰عاشِقـ♡ــانِه‌⊱بَرایَت‌بِمیرَم…∞)♥️✨

# دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

میدونی ته خوشبختی چیه؟!
اینکه یه نفروتو زندگیت داشته باشی که
هم عشقت باشه هم بهترین رفیقت هم همدمت
کسی که با وجودش دیگه نیازی به
هیچکس نداشته باشی
ومن چقدر خوشبختم که تو رو دارم همه کسم♥️ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

‌‌‌‌‌‌‌‌
╭┈──────「♥️」
╰─┈➤ ༄ٺۅݦٺڣأۅٺی ݘۅݩ ݦݩ دۅسـٺ دأࢪݦ
# دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

چه کرده ام که مرا پایمالِ غم کردی…؟

#خاقانی 🌾

‌ # ادبی # نامردی # عشق یک طرفه

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دوره‌ی سعدی و حافظ صحبت از زلف تو بود،
نوبت دوران من شد روسری سر کرده‌ای؟ # ادبی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

|””””””””””|_:!””-,,
“@@”””””” “”@””

ده تن آجر فدای زیر بنای وجودت # دوستت دارم # شکلک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

ᥫ᭡💍ߊ‌‌ۍ ܥ‌ܠ ﻭ ܟ̣ߺߊ‌‌̇ࡅܩ ܣܩܣ ࡅߺ߳ﻭ # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

مواظب خودت باش
من از تو فقط
یدونه دارم…! # دوستت دارم # آرامش

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

❲تُ❳ واسم دنیای آرامشی‌ ♥️🌙
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

[طُ]قلـبِ‌ تپنده‌ی‌ منی…🥺♥️🩺
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

تو اولویـتِ اول قلبمـے دلبــــــــــــــر.

‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

من‌بدونه‌تو♡بودن‌و‌بلدنیستم ♥️ # دوستت دارم # ترکی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

‌ ‌
آدما کنار هم قشنگن…
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مثل من کنار تو (: 💜🖇 # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

چِقَدِر غريبِه شُدي!
مَنم، مَنم، مَنه تُو:) # عشق یک طرفه # موسیقی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

+ قـشـنـگـتـږیݩ جـآی ڋنیا؟
– بغݪ عشڨݦ♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

💕در هر نِگَهَت مستی، صد جام شرابَست🥂♥️ # دوستت دارم # زندگی # حقیقت

متن یلدای عاشقانه برای همسر

ܩܝ‌ߊ‌‌ ܣزߊ‌‌ܝ‌ ߊ‌‌ܩࡅ࡙ߺܥ‌ܣسࡅߺ߳ ﻭ ܣܝ‌ ܣزߊ‌‌ܝ‌ ࡅߺ߳ﻭࡅ࡙ߺࡅ࡙ߺ🫂♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

هر بار می‌بینمت،
دوباره از اول عاشقت می‌شم…!

# دوستت دارم # عربی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

سایه ات از سر ما کم نشودحضرت یار❤💍 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

‌ ‌‌

عشق جانم دلم به بودنت قرصه
همین که کنارمے ،
همین که مث کوه پشتمے
همین که هستے ،
تمام نداشته های منو جبران میکنه
هیچے جز تو نمیخوام ،
بمونی برام همیشگیم ♾🦋♥️

🌸 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 🌸

‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

‌ « لِذَت بَخشْ‌تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ تویی..!
‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌╭════════∞♥️══╮
ࡅߺ߳ࡐ ܤܒ ܝ࡙ܘ ܟܿܥ‌ߊ‌ܝ݄ܨ ࡅ߲ܘ ܩࡍ߭
‌‌╰═∞♥️═════════╯ # دوستت دارم # خدا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

– صخره‌ام ؛ هر قدر بی‌مهری کنی ، می ایستم : )! # حقیقت

متن عاشقانه برای همسر یلدا

وجـــــــــــــ٫٫ــود تــو دلیـــل عاشقیمــــــــــ٫٫ــــه‍:))

°•جـــان بــ…ــه جـــانــم هـــم کنــنـــد، آرام جٔــ…ـان مــن تــویــ♥ـــی•° # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آرامش محض یعنی حضور تو در هر ثانیه‌ی من.💕 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

“جهانم آغوشِ تــوست💙!” # دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

❲بَغلت❳ یہ سیاره‌ےِ ڪوچیڪہ
ڪہ مَن توش آرومَم

💜👫 # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

با طُ بودن بهترین حِسِ دُنیاس! # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

زیباترین حکمت دوستی به یاد هم بودن است نه در کنار هم بودن
یلدای زیبای برایت آرزومندم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یه پاییزه دیگم از رفاقتمون گذشت
یلدات مبارک رفیق !

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سلام کن این بار به زمستان..
به فصل سپید به روی سپید طبیعت.. یلدایت مبارک رفیق

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

تنها چند دقیقه ناقابل می‌ تواند از یک شب عادی، شب یلدا بسازد؛
ولی با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است.
یلدایت مبارک رفیق

متن عاشقانه برای همسر یلدا

انار
فصل ندارد
هر وقت بخندی می شکفد
یلدایت همچو دانه های انار درخشان و زیبا رفیق

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

دو قدم مانده به رقصیدن برف
یک نفس مانده به سرما و به یخ
چشم در چشم زمستانی دگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما
یلدات مبارک دوست عزیزم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

وقت لبخند انار ها رسید
که آذر قصد رفتن کرد!
یکی یلدا را خبر کند !
“چله” در راه است
یلدایت رویایی رفیق

متن یلدای عاشقانه برای همسر

پاییز ثانیه به ثانیه می گذرد
یادت نرود اینجا کسی هست که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز
برایت آرزوهای خوب دارد
یلدا مبارک رفیق

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

هرچه از روشنی و سرخی داریم
برداریم و کنار هم بنشینیم
و بگذاریم دوستی ها سدی باشند
در برابر تاریکی ها
شبت ستاره باران و یلدایت رویایی رفیق

متن یلدای عاشقانه برای همسر

میان همهمه ی برگ های خشک پاییز
فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی
روزهای آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ رفیق

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر
زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر
شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق
رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشق
شب یلدایت پر ستاره و پر خاطره باد رفیق

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا یعنی حواسمان باشد زندگی آنقدر کوتاه است
که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت
یلدا مبارک رفیق

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى،
سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند
یلدایت مبارک دوست جونی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

آری ..
خورشید ثابت کرد
حتی طولانی ترین شب نیز
با اولین تیغ درخشان نور به پایان می رسد،
حتی اگر به بلندای یلدا باشد..!
بیدار و امیدوار باش …
خورشیدی در راه است..!
یلدا مبارک رفیق

متن یلدای عاشقانه برای همسر

متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و .. | تاو بیو

متن عاشقانه برای همسر یلدا

کآش‌تقدیرَم شَبِ قَدر اَز همین هاپُرشَوَد؛
کَربَلآ ،پآیِ پیادِه،زائِرِ سَقّآ شُدَن…♥️🌱
# متفرقه

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

واسه ماهایی که هیچ برنامه‌ای واسه فردامون نداریم، 99با1400هیچ فرقی نمی‌کنه…
# عید

متن عاشقانه برای همسر یلدا

خدایا
شکرت که پنجره دلم
به سوی تو باز است و
هوای مهربانی تو را نفس می‌کشم …♡

شبتون ماه …♡
# خدا # شب بخیر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بسم‌الله الرحمان الرحيم
یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ❤️🌸🌱
سال‌نوتون‌مبارک😍 # عید

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هرجا که تو رؤیت بشوی 
عید همان جاست …

* عیدت مبارک  دلبر*
# عید

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

فوتبال زندگی من است # فوتبال

متن عاشقانه برای همسر یلدا

نمیدونم چـرا امسـال ایـنـقدر عید نیست هـر سال عـیـد تـر بود …
# عید

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

⦑ مژده دهید باغ را، بوی بهار می‌رسد.!🕊🌩🪴^^ ⦒ # عید

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

برکت روضه ی او بود اگر شیعه شدیم
نام مان هست مسلمانِ اباعبدالله🖤
# امام حسین

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

مرد من
دستانت که
مال من باشد
هیچ دستی
مرا دست کم نمیگیرد…
تولدت مبارک عزیزم❤️
#تولد #شوهر # تبریک تولد # همسر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سلام بر کسی که قلبش 
برای حسین از جا کنده شد ..
# امام حسین # عربی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

رفتی و بی تو هر شبم ، شام غریبانه
دل یاد جانانه ،غمگین و نالانه …🥀🖤
# دلتنگی # اموات

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دلم يك خيال راحت مي‌خواهد !
يك آرامش محض يك خواب عميق
آرامشي از جنس آغوشِ مادر
و امنيت دستان پدر …! # مادر # پدر # آرامش

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

پنجاه سال دیگه مردم نزدیک عید که بشه می‌شینن تو خونه و هی دستاشونو می‌شورن و می‌گن این از آداب و رسوم اجدادی و کهن ما ایرانی‌هاست…

* سال نو مبارک *
# عید

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

◗؏ـِشــق‌ْ◖راٰ
بوسه‌ِبِخیرمیکٌند؛
صٌــبح‌راٰ
سلامِ‌تـٌو…
صبح‌بِخِیــرجاناٰنَم🏖🧿💖
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

زندگیت پر از رد پای خدا
سلامتی مهمون دائمی زندگیت
شکوفه لبخند مهمون لبهات
ساز دنیا کوک خواسته هات❤️

تبریک تولد رفیق💝 # تبریک تولد

متن یلدای عاشقانه برای همسر

🍰زيباترين چشم انداز
🌸تنديس نگاه توست
🍰و قشنگترين لحظه
🌸لحظه روييدن توست
🍰سالروز تــولــدت مبــارک باد

🌷 تولدت مبارک # تبریک تولد

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

مثل پاییز میمانی ادم نمیداند وقت دیدنت چه بپوشد 
# دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

كمى طلوعِ آفتاب
كمى چاى دآغ
كمى نَسيمِ صُبحگاهى☀️
وَ بسيارى تو…♥️
مَگر من جُز اين چه ميخواهم..؟💋 # صبح بخیر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

صبح میتواند خلاصه ای باشد
از خنده هایت ؛ #تُ بخند !
جهان بهانه ای میشود
برای دوست داشتنت

صبخیر_نفسم

💍❤️ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

خوش به حال دلی که ضامن اش ، ضامن آهوست.
#امام_رضا # ادبی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

عید واقعی از آن کسی است که
پایان سالش را جشن بگیرد
نه آغاز سالی که از آن بی خبر است…

 
# عید

متن عاشقانه برای همسر یلدا

به سلامتی سربازی که ۵۵ دقیقه تو صف تلفن وایساد تا ۳ دقیقه صدای عشقشو بشنوه # سرباز # پسرانه # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

🌺سلام مهربانان
🌸روزتـون قشنگ
🌺ذهنتون آروم
🌸شادی هاتون بی پایان
🌺دلتون پراز امید
🌸قلبتون مهربون
🌺زندگیتون عاشقانہ
🌸و هزار آرزوی زیبـا
🌺نصیب لحظه هاتون
🌸امروزتون زیبـا وشـاد

🌺صبح بخیر # صبح بخیر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

[•ت و ل د ت م ب ا ر ک💜🎂💙•]
پروانه‌ی قشنگم زیبای دوست‌داشتنی
بهترین ها رو برات میخوام خواهریم🫂🦋💜

تبریک‌تولد خواهر # تبریک تولد

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

رویاهاتو جدی بگیر
“صبح بخیر”☀️🌺
# انگیزشی # صبح بخیر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

و این صبح من با دوست داشتن تو
چه عاشقانه طلوع شد♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه برای همسر یلدا

چیلله گئجه سینده سنه بیر قیرمیزی قارپیز آروزلاییرام،اومودوم وار شاد گونلرین بو گئجهتک اوزون و زیندگانلیغین برکتلی اولسون . چیلله گئجن موتلو اولسونتو شب چله برات یه هندونه قرمز آرزو میکنم، امیدوارم روزای خوشت مثل امشب بلند و زندگیت پر برکت باشه

متن عاشقانه برای همسر یلدا

چیلله گئجه تخوم مویز ایتگئن گئدن گونلریمیز نه تز بیتدی؟حارا گئتدی؟ناغیللار، دانیشماغیمئز چیلله گئجه سی خوشودوخ بیر گئجه غم دن بوشودوخبولوط کیمین ده دولسایدیخ بللنمزئدی ناخوشودوخآتابابا اوجاقیندا قازان قینر بوجاغیندا آنام دئدی تویوی گوروم من آغلادئم گوجاغینداشب چله تخمه مویز، چه زود تموم شد روزای گمشدمون؟کجا رفت؟قصه‌ها، حرف زدنای شب چله، خوش بودیم برای یه شب از غم و غصه خالی بودیم. اگه مثل ابر پر می‌شدیم هم معلوم نمیشد ناخوشیم.تو خونه بابابزرگا یه گوشه ای دیگ بار میزاشتن، مامانم گفت عروسیت رو ببینم منم تو آغوشش گریه کردم.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آی چیلله چیلله قارداش آتین قمچی‌له قارداش بیر گلدین دانیشمادیق قلبیم آچیلا قارداشای چله چله داداش، اسبت رو زین کن داداش،اومدی اما حرف نزدیم تا دلمون وا بشه

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یالنیزام یالنیز… آلمیشام قارپیز… یئماغا کیمسه یوخ… گل بیزه آی قیزyalnızam yalnız … almışam qarpız … yemağa kimsə yox … gəl bizə ay qızتنهای تنهایم، هندونه گرفتم، برا خوردنشم کسی نیست، یه خنده ای کن برامون دختر خانم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

اورگینیز یای كیمی ایستی اولسون، قیشلارینیز سویوق اولسادا، گونشسیز اولماسینشن گونلرینیز، چیلله گئجه لرینیزجه اوزون و چیلله گئجه نیز، گؤزل گونلرجه موتلو اولسونürəyiniz yay kimi isti olsun . qışlarınız soyuq olsada . günəşsiz olmasınşən günləriniz çillə gecələrinizcə uzun və çillə gecəniz gözl günlərcə mutlu olsunخونتون مثل بهار گرم بشه، پاییزتون سردم بشه، بدون خنده و شادی نباشهروزاتون مثل شب چله بلند و شب چلتون مثل روزهای خوب، مبارک باشه.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بیر گون اولاجاق، گون چیخاجاق، داریخما، گوللر آچاجاق، یاز گلجک یوردا، داریخما. “چیلله گئجه نیز موبارک اولسون”bir gün olacaq . gün çixacaq . darıxma … güllər açacaq yar gələcək yurda . darixmaçillə gecəsi mübark olsunیه روز میشه، خورشید درمیاد، دلتنگ نشو، گل‌ها باز میشن، بهار میشه، دل تنگ نشو. شب چلتون مبارک…

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

سون باهار گئدیر، سونرا بوران قار گلیر، سوفرالارا حالوا، قارپیز، نار گلیر، چیلله گئجه ائل اوبانی شاد ائدیب، بیزیم یوردا ائله بیل باهار گلیر…چیلله گئجه نیز قوتلو اولسون.son bahar gedir sonra boran qar gəlir . sufralara halva qarpız nar gəlir. çillə gecə el obanı şad edib . bizim yurda elə bil bahar gəlirçillə gecəniz qutlu olsunپاییز داره تمم میشه، بعدش برف و بوران میاد، به سفره‌ها حلوا، هندونه، انار میاد. شب چله همه ایل رو شاد کرده، برای ایل و طایفمون داره یه بهار میاد.شب چلتون مبارک باشه

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بولودونوز یاغار اولسون، سولارینیز آخار اولسون، اوجاغینیز یانار اولسون، “چیلله گئجه نیز موبارک اولسونابرتون بارشی باشه، آبهاتون جاری باشه، اجاقتون روشن باشه، چلتون مبارک باشه.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

چئلله گئجه سی یئتئشدی یول دانفامیل لار تئکئل دیلان ســـــاغلئغ داناکی اللی یئییلن قوزلری پوچاق دان!خاتئن گئز آستنن باخردی ایـــزاق دان!معنی: شب چله از راه رسیدند فامیلها به سلامتی دورهم جمع شدنددو دستی گردوها را با پوست خوردند خانم خانه زیرچشمی از دور نگاه کردندترمه سئفره یه ائدلن بیردن حملهتئز تئز یی دئلن اناری بیجهآجیل لری هی چیت لدئلن تا تهیه دئوئری لری بوشال دلان ائسته-ائستهمعنی: به سفره ترمه یکباره حمله کردند تند تند انار دانه شده را خورندآجیل‌ها را تا آخرین دانه خوردند بشقاب‌ها را خالی و طبقه کردندچون مجمه ننگ ایچینده گلدیقرپئز قربان دئدی: گل بو سمته آی قئز!دیلئم دیلئم یئدیلن قرپئزی آمان سیــــزقرپئز سویی داملادی چانه سقال سیزمعنی: وقتی هندوانه با مجمه مسی آمد دختر به صدا، سمت قربان آمدخوردن هندوانه ی قاش قاش خوش آمد از چانه بی‌ریش قطره آب هندوانه آمدمجلس صاحبی تعجب! دیدی واه!گاهدان گیلدی: دئدی ماشاللاه!ولی قلب دن دئدی: آی آللاه!ایکی اللی بوجور یئماغ نه ایشدی؟واه بو کیشی نه گئرمه میشدی…معنی: صاحب مجلس از تعجب! گفت واه! گاهی الکی خندید و گفت: ماشاللاه!ولی در دلش گفت: آی آللاه! اینطوری دو دستی خوردن چه کاریه؟واه این مرد که انگار هیچی ندیدهبو کی هیچ کیمه بئرمییه مجالیتئز تئز سوییه آلما – پرتقالیتا کی گئردی ائو صاحب بو حالیهی چئینه دی دیل و دوداقینیمعنی: اینکه به هیچ کس مجال نمی‌ده سیب و پرتقال را چه زود پوست می‌کنهتا این حالت دید صاحب خانه هی یواش یواش جوید زبان و لباشهبیلمدی چله ده تیکنگ ساچنگ حرام دیاندازه ساخلینگ یاخشه بیر مرام دیازبس یئدی، دالبادال چای ایشدیقارقیش اوخییان مقصده یتیشدیتئخماق اثرین ده قارنی چئشدیبیردن بیره ناله و آه سی چئخدیمعنی: ندانست در چله ریخت و پاش حرامه، اندازه نگاه داشتن خوب مرامهپشت سرهم خورد و چای نوشید نفرین کرده به هدف خود رسیددراثر پرخوری شکمش بادکرد به یکباره ناله و فریاد کردخاتین دئدی: ای وای اؤلدی قربان!تور ماشینی فوری یاندیر اوغلان!تا کی ایرته‌ی اورژانسه اونوالان یئردن اونو کئتردی بئلینه اوغلانمعنی: خانم، ای وای قربان مرد، گفت پاشو پسر ماشین را روشن کن گفتاز بهر بردن به اورژانس تلاش کرد، پسر او را از زمین تا کمر بلند کرداورژانس دان چئخانده ائدی فغانائتدی الینن اشاره “سالاره” قربانیولداشییم یئمه لی ایستیه یاواشداننئه چه تیکه حالوا اولسئن خوشدی!معده م دیه سن بیر آز بوشدی!! …معنی: هنگام خروج از اورژانس فریاد کرد قربان با دست اشاره ای به سالار کرددیدم دوستم خوراکی می‌خواهد! چندین تکه حلوای کنجدی می‌خواهد!انگار که شکمش خالیست باز می‌خواهد!! …

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

چای چایداندا داغ اولسونایش داماغون چاغ اولسونشادلیق سنه یار اولسوندشمنلرین خار اولسوناوزون گجن شاد اولسونغم غصه برباد اولسونچله گجه سی سیزه و هرمتلیاهل وعیالیزه شادلیق و شنلیقدولی اولسونیلدایز مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یالنیزام یالقیز …آلمیشام قارپیز …یئماغا کیمسه یوخ …گل بیزه آی قیزیلدایز مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

نَــه گــوزلـدی آنـانـیـن اِحسانـی یلدا گئجه سیاَزدیره خانه صاحیب، مهمانــی یلدا گئجه سیمعنی: چه زیباست مادر احسان بنماید شب یلدامیزبان عزیز شمرد مهمان را شب یلداگـتـیـره مَجمِئی نی پَشمگی نَن شَب چَه رَه نیدوزه کیشمیش نُخودی خورمانی یلدا گئجه سیمعنی: بیاورد در سینی بزرگ پشمک و شب چرهبچینه به آن کشمش و نخود خرما شب یلداقارپیزی قاش قاش اِئدیب هَرکسه بیر فال یِتیشهنــار وِئــــره اَنـجـیـریـلـه آلمانــی یلدا گئجه سیمعنی: هندوانه را قاچ قاچ کنه به همه بدهد یک قاچانار بده با انجیر و سیب شب یلدادویـماق اولـماز آنـانین رَهـلی چاییندان اوزاماناؤد سامـاوردا اولا چــایـــدانــــی یلدا گئجه سیمعنی: سیر نمیشه انسان از چایی پر رنگ مادر کی؟زمانیکه چایدان دم بکشه روی سماور شب یلداگـیـردکـان ایشلی کـوکـه یـاغـلی پَنیر ریحانینانییه نَـه اولمالـیـدیـــر اَت جانـــی یلدا گئجه سیمعنی: گردو نان مغز دار و پنیر پرچرب و ریحانکه هرکسی بخوره مفید میشه براش شب یلداایـده نــی شاهدانانــی سوهانــی دادلی نوغولـیمِیل اِئله ر کورسو باشیندا هامی یلدا گئجه سیمعنی: سنجد و شاهدانه و سوهان و نقل خوشمزهمیل می‌کنه همه کنار کرسی شب یلداپَخـله نــی لَب لَبینی سالما نَـظـردن کـــــی دئیماولا هَــر درده یَـقـیـن دَرمــــانی یلدا گئجه سیمعنی: باقلا و لبو را نباید از نظر دور نگه داشتچرا که درمان میشه به هرکسی شب یلداخـان نَـنـه تـاپـماجــانــی نَـقـل اِئـلیـیـر اولادیـناجــوابــی تِـــز تـاپــیـلار آسانــی یلدا گئجه سیمعنی: خان ننه مطرح می‌کنه چیستان را به اولادشزود جواب‌اش پیدا میشه اگه آسون باشه شب یلدافـال آچـــار اِئــو آقــاسی هَــرکسه بیر نییتی لَنحافـظـیـن تـا اوخـونـا دیـــوانــی یلدا گئجه سیمعنی: می‌گشاید فال آقای خونه به کسانی‌که نیت می‌کنندتا خوانده بشه به کرار دیوان حافظ شب یلدایـادیـنـا سالدی (کیان) اؤز آنـاسین حَسرتـیـلهحـیـف اولا یـوخدو بِئله خاقانـی یلدا گئجه سیمعنی: به یاد آورد (کیان) مادرش راحیف باشد که ندارد چنین خاقانی شب یلدا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

اویناماقدان یورولماییراوشاقلار چیلله آخشامیدینقیلداییر تار قاواللارایین لرده تیرمه شاللارقیل و قالدی چال ها چالدیهر ساعاتدا دول بوشالدییلدایز مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یاتاقلار چیلله آخشامیلبو حاضر پخله پیشیرآش قئینه ییر قازان داشیرکورسو ندن قورولماییریلدایز مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یادموزدا اولسون قیش گلدیگینن خاطره لر اجاقونه آلوشوقساخلایاگ تا گرفتاره فاصله لر سوقی اولمایاگیلدایز مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سهم من از شب یلدا شاید…
قصه ای از غصه  و انار سرخی که پر از دلتنگی ست
غم هایم بلند همانند شب یلداست

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

صدای تیک تاک ساعت می آیدزمان می گذردو یلدا دستهای پاییز را در دستان زمستان می گذاردکاش یلدا فکری به حال دستهای ما می کرد . . .

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

امسال چه زیباست شب یلدای من طولانی ترین شبی که به تو فکر مکینم و از یادآوری نگاه پر مهرت شب سیاهم لبریز از نور عشق میشود.معبودم یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازهتمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری ♥پیشاپیش یلدایتان مبارکباد

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

بیا ای دل کمی وارونه گردیمبرای هم بیا دیوونه گردیمشب یلدا شده نزدیک ای دوستبرای هم بیا هندونه گردیمشب یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب هایی که کنارم نیستیکم از شب یلدا نداردیلدا مبارک عزیزم!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یک پاییزه دیگه هم اومد و رفت
جهان عوض نشد اما دوست داشتنت کهنه تر و شیرین تر شد
مهربونم عمر شادی هایت به بلندی یلدا
یلدات مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شده یلدا مقارن با محرم
نمی دانم بخندم یا بگریم
مبارک، تسلیت عید و عزاتان
پس از شادی بخور یک ذره هم غم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

نمی دونم امشب کجایی ؟سرخی هندونه هاتو با کی تقسیم میکنی ؟فال حافظ رو به نیت کی میگیری ؟ولی میدونم که تو یلدای دل من کنار منی . . .

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب یلدا شد و رفتی و از غم خوانده ام
از این هجرت به آن شب گیسوان افشانده ام
گذشت اما هزاران شب از آن هجران و من
اسیر آن شب یلدای جانسوز مانده ام

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بعد از تو عاشقِ یلدا شدن کار سختی نیستبی تو هر شب زمستان و هر شب پر از سرماستو نبودنِ تو عجیب شبیهِ بودن هایِ ماستپناه میدهم به تو که این شب یلدا تنهاییخودم هزار شبِ یلدا تنها بوده امفرخنده باد این شبِ دیماه

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا آخرین دلبریِ پائیز است…
مثل زنی که درست لحظهٔ رفتن,
گیسوان مشکی بلندش را باز می‌کند…!
یلدایتان مبارکباد

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

سال پشت سال گذشته استو هنوز، کسی نمی داندبی توهر شبشب یلدای من است . . .

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب یلداست
دلم در خواب پروانه شدن بود
ولی افسوس
دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان
کنار سفره ای از عشق خالی …
شبی مایوس و سرگردان  دارم امشب

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بیا ماه من و یلدای من باش
شب بارانی دی ماه من باش
بیا زیباترین مجنون این شب
یه عمری با من و لیلای من باش
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

چه ذوقی دارم
که حتی یک دقیقه بیشتر
در خواب منی !
یلدایت مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدای چشم های تو برفی ترین شب است
یلدای چشم های تو طوفان می آورد
امشب تمام وسوسه ها در نگاه توست
ابلیس هم به دین تو ایمان می آورد!

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا شد و رفتی و از غم خوانده ام
از این هجرت به آن شب گیسوان افشانده ام
گذشت اما هزاران شب از آن هجران و من
اسیر آن شب یلدای جانسوز مانده ام
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

بلندای شب یلدای من باش
طلوع روشن فردای من باش
ولی فردا، خدا داند کجایی
همین حالا، همین حالای من باش
یلدایت با شادی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب ولادت میترا، الهه ی مهر بر آن شویم همانند پیشینیاناهریمن وجودمان را مغلوب ساخته تا روشنایی مهر و محبت در دلمان جوانه زند و بذر عشق ودوستی طولانی ترین شب سال را منور کند.. یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدای من آغاز شد….
نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه…..
بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست
بی من یلدایت مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

تو دلداری چو من دیوونه داری
تو مجنونی چو من بی خونه داری
شب یلدا منو دعوت کن ای دوست
اگه تو یخچالت هندونه داری
یلدا پیشاپیش مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

زندگی ام را دوست دارم چون تو را به من بخشیدهو تو را دوست دارم چون زندگی ام هستیشب یلدا مبارک عشقم!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدای من آغاز شد….
نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه…..
بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست
بی من یلدایت مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

من بلندای شب یلدا را
تا خود صبح شکیبا بودم
شب شوریده ی بی فردا را
با خیال تو به فردا کردم
چه شبی بود !؟
عجب زجری بود !؟
غم آن شب که شب یلدا بود

متن عاشقانه برای همسر یلدا

من بلندای شب یلدا را
تا خود صبح شکیبا بودم
شب شوریده ی بی فردا را
با خیال تو به فردا کردم
چه شبی بود !؟
عجب زجری بود !؟
غم آن شب که شب یلدا بود

متن یلدای عاشقانه برای همسر

کاش می شدبرای ِ یک شب هم که شدههندوانه باشمهمان قسمتش که سهم ِ توست !یلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

سهم من از شب یلدا شاید…
قصه ای از غصه و انار سرخی که پر از دلتنگی ست
غم هایم بلند همانند شب یلداست

متن عاشقانه برای همسر یلدا

تو همانی هستیکه در شب های طولانی زمستانقلبم به یادت گرم می شوداز تو دورم و امسالیلدایم طولانی تر از هزاران شب سال استیلدایت مبارک عشقم!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

امسال چه زیباست شب یلدای من
طولانی ترین شبی که به تو فکر مکینم
و از یادآوری نگاه پر مهرت
شب سیاهم لبریز از نور عشق میشود
مهربونم یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

آری امشب شب یلدا است…..
شب فال…..
شب عشق…..
شب هندوانه…..
وشب آزادی وشب رهایی
چیزی به یادم نمی آید
جز اینکه
امشب شب تنهایی من است
یلدایت مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلداست
دلم در خواب پروانه شدن بود
ولی افسوس
دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان
کنار سفره ای از عشق خالی …
شبی مایوس و سرگردان دارم امشب بدون حضور تو
یلدایت مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا شب بزم و سرور است
شبی طولانی و غمها بدور است
شباهنگام تا وقت سحرگاه
بساط خنده و شادی چه جوراست

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلد ا و وصف بی مثالش
خداوندا مخواه ،هرگز زوالش
شب یلدا فراتر از همه شب
نبینم هیچ کس افتاده در تب
شب یلدا زحزن و غم مبراست
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا، دختر سیاه موی بلند بالا، یادگار نام وطن، میوه پائیز ایران و عروس زمستان، در راه است. او را بر سفره مهر بنشانیم و با نسل فردا پیوندش دهیم. ایرانی بودن را فراموش نکنیم. یلدا مبارکباد

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب ولادت میترا ،الهه ی مهر بر آن شویم همانند پیشینیان
اهریمن وجودمان را مغلوب ساخته تا روشنایی مهر و محبت در دلمان جوانه زند و بذر عشق و
دوستی  طولانی ترین شب سال را منور کند.. یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر
زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر
شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق.
.رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشق
شب یلدایتان پرستاره و پرخاطره باد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

چه حسی بالاتر از اینکه میدانم تمام دنیای یک مرد شده ام؟و چه عشقی بالاتر از علاقه من به او؟من زیباترین گل بهاری شب یلدایتو تو بلند ترین شب خوشبختی من(تو و من)یلدای باهم بودنمان دراز باد انشاالله

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا،کنار بستر تو خواب می‌رودیلدا،کنار بستر تو رقص می‌کندیلدا،منم که موی تو را شانه می‌کشدیلدا که در سرسر تو رقص می‌کند

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدای من آغاز شدنه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانهبی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاستبی من یلدایت مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

متن یلدا یعنی …یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.
یلدایتان مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بوی یلدا را میشنوی؟انتهای خیابان آذر…باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..قراری طولانی به بلندای یک شب..شب عشق بازی برگ و برف…پاییز چمدان به دست ایستاده!عزم رفتن دارد…آسمان بغض کرده و میبارد.خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست…کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز…و… تمام میشودپاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،رفتنت به خیر…سفرت بی خطر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آسمان رنگ شب یلدا گرفتیاد تو آمد به قلبم جا گرفتتا سحر غم با دلم همخانه بوداز فراغ تو دلم دیوانه بود

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم
تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

امشب آخرین دقیقه آذرماه را ورق می زنیم و شمع های روشن زرد پاییز را فوت می کنیم. شب آغاز زمستان است، چراغ خانه ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک می زنند. آن طرف هندوانه ای که ضربات چاقو خون سرخش را جاری کرده و این طرف مادر بزرگ که تسبیح فیروزه ای رنگش را بارها مرور می کند. همه گرد هم آمده اند تا از روزهای خوب خدا سخن بگویند و به بهانه یلدا این طولانی ترین شب سال، فارغ از پیچ و خم های زندگی همدیگر را به شنیدن خاطرات خوب خویش میهمان کنند.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

چه پاییزی، چه احساسی، چجوری میتپه قلبمزمستون میرسه از راه و من عاشق تر از قبلم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا، تو که مى آیى، بزرگ ترهاى شاید فراموش شده،
دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا یعنییک دوستت دارمِ طولانیاز لب ‌هایی که یک سالسکوت کرده بودندیلدا یعنییک بوسه‌ ی طولانیاز لبی به‌ رنگِ اناریلدا یعنیتو را یک دقیقهبیشتر داشتن …

متن عاشقانه برای همسر یلدا

آری خورشید ثابت کرد:حتی طولانی ترین شب نیز با اولین تیغ درخشان نور به پایان می رسد، حتی اگر به بلندای یلدا باشد …بیدار و امیدوار باشخورشیدی در راه است …

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

امشب چه طولانی، ولی عاشقانه و پرنور است. شب روشن پر امیدی است که باید در ازدحام نگاه های مهربان بنشینیم و لبخند را به خوبی بدانیم. بنشینیم نفس هامان را با هم یک دل کنیم و خاطرات سرشار را از میان سینه هامان بیرون بریزیم تا خانه ها روشن شود. شمع ها را امشب کنار شب نشینی سرور، با شعله نوازش دل برافروزیم. سفره ها را از مائده دعای خیر پر کنیم و در جیب های یکدیگر نقل و نبات مهر بریزیم. سر بلند کنیم به سمت ستاره ها. بوسه برای آسمان برکت خیز زندگی بفرستیم و آواز زمستانه ای برای آغاز فصل تازه بخوانیم؛ آوازی به رنگ و رونق حیات راستین. لبخند بزنیم. شب همچنان ادامه دارد.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

الهی غصه تو قلبت بمیرهالهی دشمنت عقده بگیرهالهی هرکجایی مهربونمتنت سالم، دلت روزی نمیرهالهی درد و غم از تو جداشهالهی صاحب قلبت خدا شهالهی هرکجا، با هرکه هستیخدا برصحن قلبت گل بپاشه

متن عاشقانه برای همسر یلدا

عمرتون صد شب یلدا
دلتون قدر یه دنیا
توی این شبهای سرما
یادتون همیشه با ما
دل خوش باشه نصیبت
غم بمونه واسه فردا

متن یلدای عاشقانه برای همسر

روی گل شما به سرخی انار
شب شما به شیرینی هندوانه
خندتون مانند پسته
و عمرتون به بلندی یلدا
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

خورشیدِ فردا کمی در تأخیر است؛ که امشب را در طولانی ترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و هم‎دلی. یاد کنیم از پرواز های گذشته، از سفرهای تعالی، معجزات مکرر عمر. یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمتی است فرار.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا فرصتی است برای دیدارها، وقتی کشاکش روزگار تو را از دیدار آنان که به چشمان تو نیازمندند، بازمی دارد. آتش گرم و کرسی خانه مادربزرگ ما را به گرد خویش آورده و گرمایش را با ما تقسیم می کند تا در زمستان سر در راه، به یاد چون امشبی همیشه گرم گرم بمانیم، در میان تقویم ورق خورده پدر بزرگ، سیاووش را می بینیم که از آزمون آتش سربلند بیرون می آید و پدربزرگ چه باشکوه داستان او را می گوید.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

حتی طولانی ترین شب نیز به خورشید می رسد.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

در لا‌به‌لای این شب یلدائی قشنگ جمع پلنگ در بدنت خیره می‌شودمهتاب نور خویشتن از یاد می‌برد وفتی به روشنای تنت خیره می‌شود

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

انار و سیب و احساسم نماز و آیه الکرسیچه بی اندازه خوشحالم که تو حالم رو میپرسی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

عمق چشم هات قصه ی هزار و یک شب یلداست
تمام نمی شود هر چه می خوانم یلدات مبارک عشقم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

از یلدا بپرس راز شب زنده داری عاشقان را. از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت، از آغاز زمین بی وقفه در شب ها سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده اند. بپرس که امید به دیدار صبح و ظفر چه اصالتی دارد؛ پیروزی نور بر تاریکی را چه حکمتی است؛ چیرگی امید بر نومیدی و ظلمت چه حقیقتی است؟ یلدا می داند که انهدام سلطه تاریکی چگونه است. شاهد همیشگی زمستان است یلدا؛ که مژده دوباره رسیدن بهار را در طویل ترین و چراغانی ترین شب زمین ندا می دهد.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

فرصت بخواهیم از عشق، از هستی، از خالق. فرصت بخواهیم که در تک تک آینه های زمین، تجربه های عزیز را ببینیم؛ که تک تک شب های عمر را در لباس خوش بختی به صبح برسانیم؛ که کوکب های اشاره گر شب های جهان را قدر بدانیم و هر آنچه طلوع سپیده را تقدیس کنیم.فرصتی بخواهیم که باشیم و صلح در ما باشد. خورشید بی وقفه در ما باشد و تبرک نصیب دست های ما باشد. شب هنوز ادامه دارد. بیدار بمانیم که تا رسیدن نور تمام تاریکی‎های خود را از پنجره بیرون اندازیم. به استقبال سپیده فردا نام های یکدیگر را در شب نشینی شعف با مهر صدا بزنیم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدای طولانی سال، بهترین مجال برای نیم نگاهی کوتاه به لحظه هاست؛ لحظه هایی که در سرعت عبور، خلاصه می شوند و می گذرند و این گذشتن، بهترین پیام برای زیبا زیستن ماست؛ زیرا شیرینی در کنار هم بودن لبخندهای امروز، هزار بار بهتر از اشک حسرت ریختن بر مزار جدایی های فرداست.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه،
نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛
شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

هنوزم دست من سرده هنوز آغوش من تنهاستهمه شب هام بدون تو  برای من شب یلداست

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب شادی و شور و مهربانی استزمان همدلی و همزبانی استدر آن دیدارها تا تازه گرددمحبت نیز بی اندازه گرددبه هر جا محفلی گرم و صمیمی استکه مهمانی در ان رسمی قدیمی است

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

قدمی مانده به یلدا
به شب خاطره انگیز و بلند
به سپیدی زمستان و اناری که دلش قصه ی یکرنگی هاست
یلدا یتان مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند،
اى خواستنى ترینِ شب ها! طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

وقتی باید بدون تو سر کرد چه سود یک دقیقه بیشتر؟!تنها دقیقه ای شبی را به بلندترین شب سال مبدل میسازد یا به تعبیری دیگر دقیقه ای به شبی منزلت یلدا شدن بخشیداینست معمای هستیاینست راز برتر شدن تنها به قدر دقیقه ای قدی قدمی و  یاقدرو منزلتی حتی پنهانی.شب یلدا شبیست که به قدر دقیقه ای بیشتر بودنش منزلت خاص بودن به خود گرفت و میتوان با کنار هم بودن شاد بودن احساس نهفته شب را لمس کرد و دقیقه ها را بوسید اما دل گرفت…میان سطرهای شادی باید پرانتزی باز کرد و نوشت افسوس که در این شب تو دل خیلیا غم بیدارتر از هر شب دیگریست و این دلها یک دقیقه بیشتر باید باغم سرکننپازل زندگی خیلیا جاهای خالی زیادی داره…مثل نبود عزیزان مثل نبود خیلی از بودن ها…که جای خالیش شده جا واسه حسرتها و عقده ها و غم ها و گله ها و خورده های دل شکسته بچه ها.مختصر بگم تو اوج شادی یاد غم دیگران باشیم و برای شادی دلشون از ته قلب خدارو صدا کنیم تا دلشون شاد بشه حتی اندازه همون یک دقیقه که به شبی اینگونه منزلت داد.شب یلداتون مبارک.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدا بهانه ای است، بهانه ای، تا ما از فرمان کانال های پر پیچ و خم سیم های ارتباطات بگذریم و لحظه های قشنگ با هم بودن را به هیجان سریال های زندگی شیشه ای ، بدل نکنیم.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه،
نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛
شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلداست، باد موی تو را شانه می‌کند مویت نماد حلقه‌ی از دار می‌شودگیسو به هم زدی و زلیخا ترین شدی یوسف تو را ز چاه خریدار می‌شود

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا يعنی بهانه ای براي در کنار هم شاد بودن
و زندگی يعني همين بهانه هاي کوچک گذرا
پیشاپیش شب یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدا، بهانه ای است تا پندها و تجربه های ارزشمند پدربزرگ ها و مادربزرگ هایی را که در پس وقت نداشتن ها و بی حوصلگی های کوچک ترها مدفون مانده اند، زنده کنیم.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا، مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری، سرمشق خوبی هایمان بوده اند و امروز بر روی طاقچه عادت هایمان غبار می گیرند و فراموش می شوند. مجالی است برای دیدن عزیزانی که تصویر و صدایشان در پس مشغله های زندگی رنگ باخته اند. مجالی است برای نشستن لبخند بر لبان کودکان، در آغوش پر مهر بزرگ ترها. یلدا مجالی است؛ مجالی برای من، مجالی برای تو، تا همگی، لحظه های شیرین با هم بودن را تجربه کنیم.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛
ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

.یلدا، تو که مى آیى، بزرگ ترهاى شاید فراموش شده، دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

همه شب های غم آبستن روز طرب است
یوسف روز ز چاه شب یلدا آید
یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی
بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند.یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

بیا ای دل کمی وارونه گردیم / برای هم بیا دیوونه گردیم
شب یلدا شده نزدیک ای دوست / برای هم بیا هندونه گردیم!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

روی گلتون به سرخی انار ، شبتون به شیرینی هندوانه
خنده هاتون مثل پسته و عمرتون به بلندی یلدا
شب یلدا مبارک . . .

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

ما منتظر صبح شب یلداییم
دستی به دعا تا فرج فرداییم . . .
من دارم شنبه می رم، فکر نکنم دیگه همدیگر رو ببینیم
منو فراموش نکن و به خاطر تمام بدی هام منو ببخش
از طرف پاییز ! یلدا مبارک . .

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.
عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری
پیشاپیش یلدای تان مبارک باد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند
زودتر صبح بشه هم هستی ؟

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا شب طولانی و پر از امید است.
آرزو می‌کنم شب یلدایت پر خیر و برکت باشد و ترانه‌های زیبای یلدایی بر لبانت جاری شود.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

آمدی که روح سبز بهار را ببری‎
گفته بودند که با مهر می‌آیی‎.
اما مدام تنهاییمان را به رخمان کشیدی‎
نا مهربان ترینت دیدم‎
وقتی که خنجرت را‎
به زخم‌های کهنه ام مینشاندی‎
راستی‌ ای مهر ستیز ترین‎
بدان که رفتنت را جشن میگیرند‎
همان‌هایی که میگویند با مهر آمدی‎
و، اما من‎
بعد از رفتنت دست‌های سردم را‎
به دستان سرد زمستان میسپارم‎
مرا از سردی چه باک‎
که خود فرزند فصل سردم‎
حالا که میروی با خود ببر‎
هر آنچه را که ندارم‎
خدا را چه دیدی‎
شاید وقتی که باز آیی‎
من داشته هایم را به رخت بکشم‎…

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا یعنی؛ آدم‌ها برایِ سلامتِ نفس و جانشان و برایِ زنده ماندن؛ “عشق” می‌خواهند،
و شاید نابترین ‏حالتِ عاشقی، از سمتِ کسانی باشد که کنارشان قد کشیده‌ای و جزءِ لاینفکِ بهترین خاطراتِ تواند. ‏
همان‌ها که با گرمیِ حضورشان، جهان را جایِ بهتری می‌کنند برایِ زیستن‎ …
یلدا یعنی؛ قدرِ با هم بودن‌ها را بدانیم، که بیشتر کنارِ هم باشیم،
که حواسمان به ناب‌ترین هایِ زندگیِ مان ‏باشد‎!
‌ای کاش هیچ خانه‌ای خالی از عشق نباشد
و اهالیِ خانه، هرکجا که هستند و هرکجا که می‌روند؛ شاد و ‏خوشبخت باشند، ‎
که شاد بودن، حقِ هر آدمی، ‎
و گرم ماندن، حقِ هر خانه‌ای ست‎! ‎

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن راباید جشن گرفت.
‏یادمان باشد با آمدن زمستان، اجاق خاطره‌ها را روشن بگذاریم تا دچار سردی فاصله‌ها نشویم.
در شب ‏یلدا، میوه سربسته حرف هامان را روبه روی هم می‌گذاریم تا طعم شیرین دوستی را به کام زمستانی ‏روزگار بچشانیم. ‏

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‏ ‏راز رسیدن فقط همین است
کافی است انار دلت ترک بخورد
دانه کن انار دلت را‎
و بخند‎.
به سپیده دم نیندیش، ‎
که صبح همیشه آمدنی ست‎؛ و شاد باش‎
چند نفسی بیشتر، ‎
در آغوش شب بمان‎.
برای پاییز دست تکان بده‎
و بوسه‌هایت را حواله راهش کن‎.
دانه کن انار دلت را‎
که زمستان جاری خواهد شد‎
و شعرهایم یخ خواهد بست‎.
اما تو بیدار بمان‎
در میان سطرهایم (ها) کن‎
که بی تابانه‎
که یلدا گونه‎
دلگرم بودنت هستم‎. ‎

متن یلدای عاشقانه برای همسر

روی گل شما به سرخی انار
شب شما به شیرینی هندوانه
خندتون مانند پسته
و عمرتون به بلندی یلدا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا عزیزِ مصرِ فصل هاست !
از هرجا نشانی دارد ،
زردی موهایش ،
از مادرش پاییز ،
سفیدی چهره اش ،
از پدرش زمستان ،
و زیبایی حضورش از بهار است ،
گرمای تابستانی اش اما ،
زیر کُرسی ها پنهان می شود.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

وای اگر،
کارِ من و عشق،
به “یلدا” بکشد..

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

از غم عشقت دل شیدا دل شیدا شکست
شیشه می در شب یلدا شکست
بس که زدم خار مغیلان به کف
خار مغیلان همه در پا شکست عزیز دلم…
ما همه چشمیم و تو نور ای صنم
زلف و به رخسار ، چو افشان کنی
حالت جمعی را پریشان کنی
وایُ به حال دل شیدا ، دل شیدای من
من از تو دوری نتوانم دگر
وز تو صبوری نتوانم دگر عزیز دلم…

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

نفس‌های پاییز
به شماره افتاده
و یلدای سپید پوش
در راه استاز ته قلبمون دعا کنیم
که شادیها و خنده هامون
به بلندی شب یلدا باشه

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

مادرم انارها را دانه میکرد
تا در طولانی ترین شب سال
زیباترین و خوشمزه ترین خاطرات را برای ما رقم بزند
من اما آرزو می‌کردم
ای کاش عمرش همچون یلدا طولانی باشد…
به یاد همه ی مادران
چه آنهایی که هستند
و چه آنهایی که سفر کردند
قبل از اینکه دیر شه قدرشون رو بدونیم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا یعنی
پاییز
تا آخرین دقیقه
امید دارد؛
شاید کسی که رفته
بازگردد…!
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا … انقلابِ ثانیه‌ها است
کشمکشِ آرزوها و ناامیدی‌ها
اختلافِ قعرنشینی‌ها و شب‌ نشینی‌ها
معرکه‌ی لبخندها و دلتنگی‌ها
جدالِ سماجت‌ها و ضیافت‌ها
یلدا یعنی… عجولانه به میهمانیِ زمستان میرویم
از شبِ واپسینِ پاییزی
تا آهِ سحرگاهِ زمستانی
برای بدرقه‌ی انبوهی از خاطراتِ تو
وقتِ کمی نیست
باز هم قرارِ عاشقانه‌‌های بی تو
عجب یلدایی می‌شود
نبودنت…!۱۵۰ متن و پیام مخصوص تبریک شب یلدا (چله)

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا یعنی
یادمان باشد که زندگی آنقدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

دلواپسم مثل ” اَناری ” که مبادا
نرسد به دستان تو در این” شب یلدا “..!!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

This Yalda, we hope everyone will keep the fire burning throughout the night to keep the darkness away. Happy yaldaآرزومندیم که در این یلدا همه آتش را در طول شب روشن نگه دارند تا تاریکی ها زدوده شوند . یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

May all the members of your family come together and celebrate the longest night of the winter with happyness and lighthappy yaldaامیدوارم با همه اعضای خانواده دور هم جمع بشوید و طولانی ترین شب شب زمستان را با شادی و نور جشن بگیرید

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

Let us forget our sorrows, keep our differences aside and join in the celebrations for Yalda. Happy yaldaبیایید غم و اندوه هایمان را فراموش کرده و تفاوت و اختلاف نظهایمان را نیز به کنار بگذاریم و به جشن یلدا بپیوندیم و شاد باشیم . یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب شادی و شور و مهربانی استزمان همدلی و همزبانی استدر آن دیدارها تا تازه گرددمحبت نیز بی اندازه گرددبه هر جا محفلی گرم و صمیمی استکه مهمانی در ان رسمی قدیمی است

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یک پاییز دیگه هم اومد و رفت
جهان عوض نشد اما دوست داشتنت کهنه تر و شیرین تر شد
مهربونم عمر شادی هایت به بلندی یلدا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دل و دماغ نمانده، می‌دانم. روزگار گران شده و جان ارزان، می‌دانم.
ولی یلدا را حذف نکنید، دور نزنید، از روی آن یک دقیقه اضافه نپرید و برای رفتن به فردای یلدا عجله نکنید.
نیاکان ما، موسس‌های خوش ذوق یلدا، کاشفان همان یک بند انگشت درازتر بودن شب، گیر و گرفتاری زیاد داشته‌اند؛ سیل به خانه‌هاشان، آفت به مزرعه‌هاشان و گرگ به گله‌هاشان می‌زده.
اما خوب می‌دانستند که زندگی زودپز جوشانی‌ست که هر آن ممکن است بترکد.
برای این روزهای تلخ، کش‌دار و بی‌آینده یلدا سوپاپ خوبی‌ست؛ یک مشت تخمه بخرید، دو تا انار؛ با چند قاشق شکر سوهان عسلی درست کنید؛ یک پیاله گندم برشته کنید؛ دم‌نوش دم کنید؛ چراغ سه‌فتیله‌ای قدیمی را راه بیندازید؛ رویش پوست پرتقال بگذارید و یلدا را جشن بگیرید.
دورهمی نگیرید؛ اما خانواده کوچکتان را دور هم جمع کنید.
تلویزیون را خاموش کنید تا حرفهای لوس هرساله را باز قالب نکنند.
حافظ بخوانید؛ از دو سه روز جلوتر یک قصه شب یلدایی حفظ کنید، جمشید و خورشید، امیرارسلان، ماه‌پیشونی…
شاد باشید تا آب ریخته نشود به آسیاب اهریمنی که ما را کِز و سوخته و ساکت می‌خواهد، ما را عزادار و افسرده می‌پسندد، ما را شباشب و بی‌سحر دوست دارد.
منتظر نباشید سال بعد، سالهای بعد یک آخر آذر بی‌دغدغه بیاید، نمی‌آید… هر سال گیر خودش، گرفتاری خودش…
ذخایر خوشی را برای بازی فینال نگذارید.
همین شبی که در پیش داریم متاع ساده و کم‌ادعای ماست.
دریابید…
 

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..
قراری طولانی به بلندای یک شب..
شب عشق بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض کرده و میبارد.
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست…
کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز…
و… تمام میشود
پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

“یلدا” می رسد تا با نفس هایِ زمستانی و سردش ، آدم ها را برایِ گرم شدن ، به هم نزدیک کند ، که کینه ها را بشوید و دل ها را صاف تر از همیشه کند . و چه می چسبد نوشیدنِ یک استکان چایِ داغ ، در شبی سرد و برفی ، وقتی عزیزترین هایِ زندگی ات کنارت نشسته اند و با تماشا و همصحبتیِ شان ، عشق می کنی …
وقتی با یک دقیقه زمانِ اضافه ؛ یک عمر خاطره ی خوب برایِ روزهای دلگیری ات پس انداز می کنی و هرکجا که تنها و بی پناه شدی ، یادت می افتد ؛ تو کسانی را داری که به اندازه ی تمامِ دانه هایِ برف ، برایت آرزوهایِ خوب دارند ، و دلگرم می شوی به حمایتِ آنهایی که دورند و از هرچه نزدیک است ، به تو نزدیک تر …
یلدا یعنی ؛ آدم ها برایِ سلامتِ نفس و جانشان و برایِ زنده ماندن ؛ “عشق” می خواهند ، و شاید ناب ترین حالتِ عاشقی ، از سمتِ کسانی باشد که کنارشان قد کشیده ای و جزءِ لاینفکِ بهترین خاطراتِ تواند . همان ها که با گرمیِ حضورشان ، جهان را جایِ بهتری می کنند برایِ زیستن …
یلدا یعنی ؛ قدرِ با هم بودن ها را بدانیم ، که بیشتر کنارِ هم باشیم ، که حواسمان به ناب ترین هایِ زندگیِ مان باشد ! ای کاش هیچ خانه ای خالی از عشق نباشد و اهالیِ خانه ، هرکجا که هستند و هرکجا که می روند ؛ شاد و خوشبخت باشند ، که شاد بودن ، حقِ هر آدمی ، و گرم ماندن ، حقِ هر خانه ای ست !

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

هر چیزی باید سر جای خودش اتفاق بیفتد، قبول داری؟ مثلاً تگرگ، باید اردیبهشت را به دلواپسی بکشاند، گیلاس، جایش، چلّه مرداد است… برگها باید وسط مهر، با رویی زرد و نارنجی، بریزند روی سنگفرش خیابان، شب یلدا، پرده را که میزنی کنار، باید برف را ببینی که بی صدا می آید… و اما عشق…
من می گویم تنها چیزی ست که نباید سر وقت بیاید! باید وقتی برسد که تو دست و پایت را گم کنی، ناگهان… سریع…بی معطلی… درست بخورد وسط زندگی آدم…
زمانی که فکر می کنی همه چیز سر جای خودش نشسته، بیاید و تمام بنیان بودنت را به هم بریزد… باید طوری عاشق بشوی که مجبور باشی تمام برنامه های زندگیت را از اول بچینی ، و حتی گاهی وقت ها قبول کنی که برنامه ریزی هیچ کمکی به تو نمی کند …. باید رها باشی …. جوری که انگار خودت هم دیگر، سر جای همیشگی ات نیستی، بزنی بیرون… تمام روزهایت، شعر بگویی، شاعر شوی… اصلا” چرا پیچیده اش کنیم… ساده بگویم…
“عشق “بی موقع که بیاید، اسمش می شود “معجزه”…. چیزی شبیهِ استجابت تمام دعاهای به آسمان رسیده و نرسیده ات… می شود حسّ نابِ تمامِ آنچه که دلِ دیوانه ات یک عمر انتظارش را می کشید و تو نمی دانستی چه می خواهد …. آن وقت، هر زمان که چشمان او حضور داشته باشد، تو غرق در آرامش می شوی و حس و حالت بهاری می شود…. خودبه‌خود، عطر بهار نارنج می پیچد … گرفتی چه گفتم؟ وقتی همه چیز سر جایش باشد… یک جای کار دارد لنگ می زند جانم!

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلداست؛
شبی که در آن انار محبت دانه می شود
و سرخی عشق و عاطفه، نثار کاسه های لبریز از شوق ما؛
شبی که طراوت هندوانه های تازه تابستان به سرمای دستان زمستان هدیه می شود
و داغی نگاه های زیبای بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج می گیرد و بالا می رود.
در ازدحام بشقاب های کوچک بلور،
شیرینی صمیمیت ها و یکدلی ها، تقسیم می شود و کام های همه را شیرین می کند.
جشن باستانی یلدا فرخنده باد

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

به گمانم دانه های انار هر یک
یاد “عزیزیست” دوست داشتنی ،
دور یا نزدیک در غربت ، اما از یاد نرفتنی
امسال در کنار عزیزان یا در نبودشان
اگر اناری را در دستانت گرفتی…
چه شیرین چه ترش هر یک را به یادی و
به لبخندی به کام ببر، اینبار یلدا را با اناری از
جنسی دیگر و با قلبی نو به خاطر بسپار،
یادت نرود که یاد کردن دل میخواهد نه دلیل
یــلــدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

امشب چه طولانی، ولی عاشقانه و پرنور است
شب روشن پر امیدی است که باید در ازدحام نگاه های مهربان بنشینیم و لبخند را به خوبی بدانیم. بنشینیم نفس هامان را با هم یک دل کنیم و خاطرات سرشار را از میان سینه هامان بیرون بریزیم تا خانه ها روشن شود. شمع ها را امشب کنار شب نشینی سرور، با شعله نوازش دل برافروزیم. سفره ها را از مائده دعای خیر پر کنیم و در جیب های یکدیگر نقل و نبات مهر بریزیم. سر بلند کنیم به سمت ستاره ها. بوسه برای آسمان برکت خیز زندگی بفرستیم و آواز زمستانه ای برای آغاز فصل تازه بخوانیم؛ آوازی به رنگ و رونق حیات راستین. لبخند بزنیم. شب همچنان ادامه دارد.
خورشیدِ فردا کمی در تأخیر است؛ که امشب را در طولانی ترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و هم‎دلی. یاد کنیم از پرواز های گذشته، از سفرهای تعالی، معجزات مکرر عمر. یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد؛ که لحظه، گریزان است و با هم بودن غنیمت…

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

قشنگترین اتفاق یلدا، دور هم بودن و خندیدن است. نه به هندوانه و انار بستگی دارد، نه به چراغ و روشنایی. به گرم بودن دل‌ها در کنار هم، به برق چشم‌ها از شادی و گرفتن گونه از خنده است.
تمام زیبایی این شب در ذوقی است که از دوست داشتن همدیگر به وجود می‌آید. نه به عکس‌ها وابسته است و نه به اینستاگرام.
به فال حافظی است که برای هم می‌گیریم و با عشق می‌خوانیم. به دعای خیری است که بزرگترها می‌گویند. به وقتی است که برای هم می‌گذاریم و صدایی که می‌شنویم.
به خاطر آوردن کسانی که دیگر کنارمان نیستند و قدر بودن‌ها را می‌دانیم. به نغمه آوایی‌ست که از شیدایی دل بر‌می‌آید.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

ندا آمد شب یلداست دل میخانه می خواهد
تو را معشوق معشوق و مرا دیوانه می خواهد
نگاهی پر غزل از چشم مستت ایها الساقی
ادر کاسا و ناولها که یک پیمانه می خواهد
بریز از جام لب هایت به روی کنج لب هایم
که با دلبر نشستن حالتی مستانه می خواهد
بیا بنشین کنارم باز کن پیراهن خود را
دلم از این انارستان گلی پر دانه می خواهد
کمی از میوه شیرین لبخندت تعارف کن
دلم یک قاچ سرخ مشتی جانانه می خواهد
مرا فارغ از این دنیا ببر در عالمی دیگر
که طولانی ترین شب را دلم شاهانه می خواهد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

امشب بساط جشن و سرور است برقرار
پاییز کرده قصد عزیمت از این دیار
«یلدا » ست نامِ این شب ظلمانی و بلند
دیو سیاهِ قهر و تباهی شده به بند
این جاست محفلی پرِ از شادی و امید
عیدی است پاک و پشت سرش فصل نو سپید
امشب تمام دوست و فامیل با همند
در جمعِ اهل و خویش و عزیزان و بی غمند
مانده دو چله پشت سر و ، عید پیش روست
هر جا محبت است و نشاط است و مهر دوست
هر کوچه باغ شهر چراغی و روشن است
دل ها ی خلق نزد هم و باغ وگلشن است
برپا ست سفره های صمیمیِ دورهم
زنجیر گشته حلقه ی فامیل ها به هم
هم هندوانه است سر سفره هم انار
سیب است و پشمک است ، وَ آجیلِ این دیار
مادر بزرگ هست و پدر با پدر بزرگ
مادر نشسته در بر هر کوچک و بزرگ
یک جمع خوب باز کنار هم است و چند
تلفن به دست هر یک از اعضا و‌ نیم خند
گاهی اِس اِم اِسی برسد با مبارکی
این جمع نیز شاد شود با پیامکی
آهنگ های شاد کند بزم ، با نشاط
سیگارکی ، کسی بکشد ،گوشه ی حیاط
یک حالِ خویش جوش بیاید به ناگهان
آواز ناب سر بدهد یک دو تا جوان
در اوج لحظه ای که بگشتیم شادمان
افراد نیکِ رفته بیایند یادمان
حاضر به جمع ما شده ما را دعا کنند
از ما برند رحمتی، آن جا صفا کنند
ای کاش هیچ کم نشود جمع ما زهم
هر سال کم شود ز وطن ، درد ها و غم
ای «داریوش» اگرچه دلت امشبی خوش است
یادی بکن زِ هرکه وِرا درد ، و ناخوش است
با خنده یاد کن ، که به هر درد آن دواست
شادی ببخش آن که به هر درد مبتلاست
 

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

با صدها برش بر مغز هندوانه
یلدا کوتاه نمی‌آید؛
اما شیرینی حضورمان تا سحر
کوتاه می‌کند بی شک
گیسوان بلند آخرین شب آذر را…
یلدایتان مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا شبی است که در آن دقیقه‌ای اضافی خاطراتی ماندنی و دلنشین می‌سازد
شبی که سرمای زمستان در برابر گرمای باهم بودن سر خم می‌کند

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

فراموشی در مرام ما نیست
بلندی یلدا فقط یک دقیقه ست!
اما ارادت ما به شما، بی انتهاست.
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

مرا یلدا ترین
یلداست آن شب
که در آن
سینه ای را غم نباشد
در آن یلدا
حراج چشم یاران
محبت باشد و ماتم نباشد …

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا، شب فال حافظ و قرآن است
در سفره، صفای سبزه و ریحان است
یلدا، شب ذکر ناب «بسم الله» است
در سینه عاشقان، خدا مهمان است

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا، شب ذکر ناب یا الله است
هنگام تولد دلِ آگاه است
اعلام برائت از شب و تاریکی است
یلدا، شب بارش شکوه ماه است

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

پاییز رو به پایان است و من سفیدی و آرامش برف زمستان را برای شما و خانواده محترمتان آرزو دارم
یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب شادی و شور و مهربانی است
زمان همدلی و همزبانی است
در آن دیدارها تا تازه گردد
محبت نیز بی اندازه گـردد
به هرجا محفلی گرم و صمیمی است
که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

متن یلدای عاشقانه برای همسر

انسان های خوب همانند گل های قالیند
نه انتظار باران را دارند و نه دلهره چیده شدن
دائمی اند و ماندگار
مناسبت ها تنها بهانه ایست تا از بهترین ها یاد کنیم.
یلدایتان مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

فردا شروع فصل سرمای زمستان است
و یلدا استقبال گرم است از این همه سرما
تا بگوییم دل‌های ما حتی در سردترین روزها از مهر و محبت گرم است.
الهی در آستانه زمستان دلگرم و خوش باشی.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا، کریسمس، ولنتاین
و نوروز
فرقی ندارند
وقتی هرکدام میتواند
بهانه ای باشد
برای شاد بودن
یلداتان مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

میگویند برای کلبه کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن قطعا خانه تو نیز روشن خواهد شد.
من خورشید را برای شب یلدایتان آرزو میکنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی.
یلدایتان فرخنده و روزگارتان شاد و تابناک باد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

پای یلدای دلت یواشکی زمزمه کن
زیر لب یه یادی از نور دل فاطمه کن
چشماتو خیره کن و سوره والعصر و بخون
یه دعا برا ظهور پسر فاطمه کن
اللهم عجل لولیک الفرج

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

پاييز هزار‌ رنگ می رود
و زمستان سپید رنگ از راه می‌ رسد
و در این ميان  شبی است بلند
به بلندای یک فرهنگ
آیینی رنگارنگ به سان پاييز
و درون‌ مایه‌ ای سپید به رنگ زمستان

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدا، دختر سیاه موی بلند بالا، یادگار نام وطن
میوه پاییز ایران و عروس زمستان، در راه است
او را بر سفره مهر بنشانیم و با نسل فردا پیوندش دهیم
ایرانی بودن را فراموش نکنیم.
یلدا مبارک باد

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شبش را
عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت . . .

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

روز با کوتاه آمدنش
بلندترین شب سال را تقدیم‌مان میکند
تا بدانیم با گذشت می‌توان شادی را به دیگران هدیه کرد!
صدای آمدن شب یلدا آرام آرام به گوشمان می‌رسد
یلدا مبارک باد

متن یلدای عاشقانه برای همسر

مگر می شود زندگی ما را به هم ریخته آفریده باشد، خدای دانه های انار…
یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

میان همهمه برگ های خشک پاییز
فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی
روزهای آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ !
پیشاپیش یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

ﻭﺍپسین روزهای پاییزت بخیر
دوست چهار فصل من….
یلدایت مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا منم
که در آخرین نفس های پاییز
آمدنت را
به انتظار نشسته ام

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا را
نمی توان بخشید
حتی اگر دامنش پر باشد
از انار و پسته و حافظ…

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

اینجا رادیو “دل” است، صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید.
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید:
فراموشی در مرام ما نیست.
بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…
یلدا پیشاپیش مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلداست؛
شبى که در آن انار محبت دانه مى شود
و سرخى عشق و عاطفه ، نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما
شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها
در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود . . .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

جرم کمی نیست
از همه ی شب ها
یک دقیقه بیشتر
نداشتنت!

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم
کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی‌ها سدی باشند در برابر تاریکی‌ها
یلدایتان رویایی
روزهایتان پر فروغ
شبهایتان ستاره باران

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا ، مجالى است براى تکرار هر آنچه
روزگارى سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند . . .

متن یلدای عاشقانه برای همسر

هندوانه رویاهایتان شیرین
انار موفقیت هایتان پر دانه
پسته ی خاطراتتان خندان
قصه ی زندگیتان خوش و
عمرتان چون یلدا بلند باد
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست
هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد
امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

بیائید تا در بلندترین فرصت شبانه از هزار رنگی پاییز به یک رنگی زمستان برسیم
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

اندوهت را به برگها بسپار!
واپسین روزهای پاییزت بخیر، دوست چهارفصل من!
یلدایت پر از مهربانی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یادمان باشد با آمدن زمستان ، اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم
تا دچار سردی فاصله ها نشویم . . .
یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

باور به نور و روشنایی است
که شام تیره، از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه می‌دهد
یلدا بر شما مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد بهار آرزوهایت …
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا غروب پاییز نیست ، طلوع زمستان نیست
شب یلدا بهانه ایست برای غروب غمها و طلوع شادیها

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی
بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی وقتی همه چیز یخ می زند.
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

همه شب های غم آبستن روز طرب است
یوسف روز ز چاه شب یلدا آید

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدا، تو که مى آیى، طعم گرم و صمیمى گرد هم آمدن خانواده ها را دوباره مى توان حس کرد.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

“دیدن هربامداد اتفاق ساده ای نیست” خوشایندست و تکرار ناپذیر، گنجشكها بیخود شلوغش نمیکنند… معجزه را میبینند… دوستان چهارفصلم , آخرين شب پاييز بر وفق دلتان باد… يلدایتان شاد باد…

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آخرین ساعات و لحظاتِ پاییز است
امشب بلندترین شبِ سال را جشن میگیریم
جشنى سراسر عشق فقط براى یک دقیقه بلندىِ شب
آرى زندگى آنقدر كوتاهست كه یک دقیقه بیشتر با هم بودن جشن و سرور دارد
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یاد آن شبها و یلداها بخیر
برف بازی و سرماها بخیر
کرسی و مادربزرگ و قصه ها
آن تخیل ها و رویاها بخیر
دستهای بی حس و سرمازده
کرسی و مطبوع و گرماها بخیر
آن تنقل ها ، لواشک ها ترش
نان شیرین و کدو حلوا بخیر
مردم دریا دل آن روزگار
پاک بازی و سوداها بخیر
جایشان خالیست اکنون پیش ما
یاد آن بگذشتگان ما بخیر …

متن یلدای عاشقانه برای همسر

همه لحظه های پایانی پائیزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ ،برای آرزوهایت آرزو دارم که برآورده شوند ….
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

بلندای شب یلدای من باش
طلوع روشن فردای من باش
ولی فردا، خدا داند کجایی
همین حالا، همین حالای من باش

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا شب بزم و سرور است
شبی طولانی و غم ها بدور است
شباهنگام تا وقت سحرگاه
بساط خنده و شادی چه جوراست
یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سفیدی برف را برای روحت
سرخی انار را برای قلبت
شیرینی هندوانه را برای عشقت
وبلندی یلدا را برای زندگی قشنگت آرزومندم
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛
ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است.
جمعتان همیشه صمیمی و یلدایتان مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بوی یلدا را میشنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه پاییز و زمستان..
قراری طولانی به بلندای یک شب..
شب عشق بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض کرده و می بارد
خدا هم میداند عروس فصل ها چقدر دوست داشتنیست…
کاسه ای آب می ریزم پشت پای پاییز…
و… تمام می شود
پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

آری خورشید ثابت کرد :
حتی طولانی ترین شب نیز با اولین تیغ درخشان نور به پایان می رسد ، حتی اگر به بلندای یلدا باشد …
بیدار و امیدوار باش
خورشیدی در راه است …

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا بهانه ای است
بهانه ای برای بیاد آوردن کسانی که
شب هایی غیر از یلدا را طولانی تر کردند…
یلداشان مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهار زندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است
نشان از سنت ایرانیان است
یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

در قمار دوستی ما باختیم
بی توکل تاس عشق انداختیم
مهر تو خورشید عالم‌تاب بود
فرق خوبی از بدی نشناختیم
شام نامهری تو کوتاه بود
ما از آن شب‌های یلدا ساختیم
یلدات مبارک رفیق

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

اگر میم مشکلات را برداریم زندگی شیرین میشه
برایت هزاران یلدای شکلاتی آرزو دارم
عمرتان طولانی ، قلبتان آفتابی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

برایت چه بخواهم ز خدا؟
بهتر از اینکه خودش پنجره باز اتاقت باشد، عشق، محتاج نگاهت باشد، خلق، لبریز دعایت باشد و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد، که همین نزدیکیست من بهترین یلداها را برایت آرزو می‌کنم.
پیشاپیش شب یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

از یلدا بپرس راز شب زنده‌داری عاشقان را. از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت، از شروع زمین بی‌وقفه در شب‌ها سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده‌اند. بپرس که امید به ملاقات صبح و ظفر چه اصالتی دارد؛ پیروزی نور بر تاریکی را چه حکمتی است؛ چیرگی امید بر نومیدی و ظلمت چه حقیقتی است؟
یلدایت مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا شب رسیدن به درک خوشبختی‌های کوچک است. خوشبختی در کنار هم بودن، خوشبختی یک دقیقه بیشتر دوست داشتن عزیزترین‌هایمان، خوشبختی فال حافظ گرفتن، خوشبختی توانایی لبخند زدن… بلندترین شب خوشبختی بر تو مبارک و پرخنده باد.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

دعا می‌کنم امشب اگر فال حافظ زدی، زیباترین شعرش پیش رویت گشوده شود، شعری که محبت را به و دوست داشتن را یادت بیاورد. شعری که به زیبایی تو باشد. یلدایت زیبا باد.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

دو قدم مانده به رقصیدن برف
یک نفس مانده به سرما و به یخ
چشم در چشم زمستانی دگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یک پاییزه دیگه هم اومد و رفت
دنیا عوض نشد
اما دوست داشتن تو کهنه تر و شیرین تر شد
مهربونم
عمر شادی هایت به بلندی یلدا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

این قافله عمر عجب می گذرد
دریاب دمی که با طرب می گذرد
ساقی غم فردای حریفان چه خوری
پیش آر پیاله را که شب می گذرد
یلداتون مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

بیا ماه منو یلدای من باش
شب برفی دی ماه من باش
بیا زیباترین مجنون این شب
یه عمری با منو لیلای من باش
یلداتون مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است
نشان ازسنت ایرانیان است

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شیرینىِ در کنار هم بودن لبخندهاى امشب
هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ریختن بر مزار جدایى هاى فرداست . . .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

“یلدا” می رسد تا با نفس هایِ زمستانی و سردش ، آدم ها را برایِ گرم شدن ، به هم نزدیک کند ، که کینه ها را بشوید و دل ها را صاف تر از همیشه کند .
و چه می چسبد نوشیدنِ یک استکان چایِ داغ ، در شبی سرد و برفی ، وقتی عزیزترین هایِ زندگی ات کنارت نشسته اند و با تماشا و همصحبتیِ شان ، عشق می کنی …
وقتی با یک دقیقه زمانِ اضافه ؛ یک عمر خاطره ی خوب برایِ روزهای دلگیری ات پس انداز می کنی و هرکجا که تنها و بی پناه شدی ، یادت می افتد ؛ تو کسانی را داری که به اندازه ی تمامِ دانه هایِ برف ، برایت آرزوهایِ خوب دارند ، و دلگرم می شوی به حمایتِ آنهایی که دورند و از هرچه نزدیک است ، به تو نزدیک تر …
یلدا یعنی ؛ آدم ها برایِ سلامتِ نفس و جانشان و برایِ زنده ماندن ؛ “عشق” می خواهند ، و شاید ناب ترین حالتِ عاشقی ، از سمتِ کسانی باشد که کنارشان قد کشیده ای و جزءِ لاینفکِ بهترین خاطراتِ تواند . همان ها که با گرمیِ حضورشان ، جهان را جایِ بهتری می کنند برایِ زیستن …
یلدا یعنی ؛ قدرِ با هم بودن ها را بدانیم ، که بیشتر کنارِ هم باشیم ، که حواسمان به ناب ترین هایِ زندگیِ مان باشد !
ای کاش هیچ خانه ای خالی از عشق نباشد و اهالیِ خانه ، هرکجا که هستند و هرکجا که می روند ؛ شاد و خوشبخت باشند ،
که شاد بودن ، حقِ هر آدمی ،
و گرم ماندن ، حقِ هر خانه ای ست !

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

فرا رسیدن دی ماه، فصل امتحانات را تبریک می گوییم !
ستاد کوفت سازی شب یلدا
یلداتون مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

ﻭﺍپﺴﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ پاﻳﻴﺰﺕ ﺑﺨﻴﺮ ﺩﻭﺳﺖ جهارﻓﺼﻞ ﻣﻦ….یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

مگر می شود زندگی مرا به هم ریخته آفریده باشد، خدای دانه های انار…
یلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بدو که روز کوتاهه / پاییز آخر راهه هندونه رو آوردی ؟ / جوجه هاتو
شمردی ؟ زمستون میشه فردا / مبارک باشه یلدا !

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

من امشب دارم میرم، فکرنکنم دیگه همدیگه رو ببینیم…
منو فراموش نکن و بخاطر تمام بدی هام منو ببخش 🙁
.
.
.
.
**از طرف پاییز**
یلــــــــدا مبـــــارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

امشب جایی نری میخام بشمرمت
.
.
.
.
جوجو یلدات مبارک :)))

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

سلامتی شب یلــــــــــــــــــــــــــــــــدا که وقتی مدرسه میرفتیم فرداش
نصف کلاس حالـــــــــــــــــــــــت تهوع داشتن…
هی یادش بخیر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یک پاییزه دیگه هم اومد و رفت.دنیا عوض نشد اما دوست داشتن تو کهنه تر و شیرین تر شد.مهربونم عمر شادی هایت به بلندی یلدا پیشاپیش یلدات مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

خوش بحال…
“انارها” و “انجیرها” دلتنگ که میشن… میترکن.یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

گویند که یلدا شب عشق بازیست
گویند که یلدا شب طولانیست
بارها گفته ام آنجا میان غربت شام
یلدای دخترکی طشت طلاییست

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا قدم آهسته بردار,کمی هم احترام ما نگهدار,تو میبینی ربابم غصه دار است,بنی هاشم هنوزم داغدار است,صدای العطش درگوش مانده,بدن ها بی کفن درگوشه مانده,شب یلدا تو هم چله نشین باش,سیه پوش غم سالار دین باش

متن عاشقانه برای همسر یلدا

از خداوند عمری به بلندی یلدا،
کامی به شیرینی حالوا،
بختی به سفیدی الما،
دشمنی به کوچکی یارما،
دلی به صافی اینا خواهانم.
چله پاییز مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد بهار آرزوهایت.
یـــلــــدا مـــبــــارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب جمشید و جامش
شب بوسه به خاکش
شب حافظ و سعدی
شب پارسی و مادی
شب آخر آذر
شب پاک و منور
شب آرش و آتش
شب مهر و سیاوش
شب پاک اهوراست
شب مژده و یلداست
یلداتون مبارک.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

دوست عزیزم تو پاییزی که گذشت.
اگه دلت رو شکوندم
اگه حرفی زدم
اگه برخورد بدی کردم اگه اذیتت کردم
بسیار کار خوبی کردم ! میخواستم بگم تو فصل جدید هم برنامه همینه …
(O_____._____o)

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یادمان نرود
با آمدن زمستان ، اجاق خاطره ها را روشن نگه داریم ، تا دچار سردی فاصله ها نشویم
پیشاپیش یلدا مبارک…

متن یلدای عاشقانه برای همسر

رفیق روزهای قشنگم!
زمستان هم رسید.
سردت شدخبرم کن تابرایت بسوزم…
بهانه های دنیاتوراازیادم نخواهدبرد
درقلبم جاری هستی..
هفته ات پربرف،لبت پرخنده…
یلدا مبارک…..

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شما باغ هلو ما استخون تو گلو.
شما صدای گیتار.ما خروس بیمار.
شما برگ گل یاس.ما برق سر طاس.
شما دیوان حافظ .ماپریز محافظ…
هندونه هایی که گذاشتم زیر بغلت بذار واسه شب یلدات.
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دونه های انار سرما را تحمل کردند تا به یلدای برسند…
اما چه کنم که تحمل دوری تو را ندارم بی تو یلدای من هم گریان است

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

قیمت پماد سوختگی شب یلدا (چله) خیلی خیلی بالا میره.
اگه نگرفتی زود تر بخرش شاید هندوانه ای که گرفتی سفید در بیاد هااا
اون وقت لازمت میشه!!!
من:۰-۰
پماد سوختگی:*-*

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

ادلی کرابم
.
.
.
.
نفهمیدی ؟ خدایی نفهمیدی ؟! برعکس بخون ^_^

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آقا…خانم…خونه دار…بچه دار…
اصــن هندونه و انار و باسلوق و لبو و … بهــانه ست!!!
همه دنیالِ یــلــدا خانومن!! :)یـــــــلــــــــدا مــبــارکــ

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا همان شب بودش
که حسین ابن علی محبوبش
زینب فاطمه را
بفرستاد به شام
بعد آن شب که چهل شب بگذشت
اربعین باز شب یلدا گشت

متن یلدای عاشقانه برای همسر

میگویند برای کلبه کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن قطعا خانه تو نیز روشن خواهد شد.
من خورشید را برای شب یلدایتان آرزو میکنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی.
یلدایتان فرخنده و روزگارتان شاد و تابناک باد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا واسه نیاکان ما اینطوری بوده که تا دمیدن اولین پرتو های خورشید بیدار میموندن و تولد خورشید رو تماشا میکردند.
بعضی ها هم توی مهرابه ها (نیایشگاه آیین مهر) دعا میکردند و پیروزی مهر و شکست اهریمن رو از خدا میخواستند.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلـــــــــــدا؛
تـــقدیر زیبای فصـــل هاست ؛
به احــترام زمســـتان ،
“بلند می شود”…
شب شیرین یلدایی تون به خیر و خوشی …. 

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یه صد یلدا الهی زنده باشی
انار و سیب و انگور خورده باشی
اگر یلدای دیگر من نباشم
تو باشی و تو باشی و تو باشی
تقدیم به بچه های عزیز ۴جک
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدا قدم آهسته بردار
کمی هم احترام ما نگه دار
تو می بینی ربابم غصه دار است
بنی هاشم هنوزم داغدار است
صدای العطش در گوش مانده
بدن ها بی کفن هر گوشه مانده
شب یلدا تو هم چله نشین باش
سیه پوش غم سالار دین باش

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب یلدای دیگه ای تو راهه باز هم بهونه ای برای جشن گرفتن و دور هم بودن! چقدر خوبه که فرهنگ ما پره از این بهونه ها! امیدوارم کسی تو این روزا غم نداشته باشه و بهترین شب یلدا رو برای همه آرزو میکنم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

باسه اونایی که یلدا رو پیشاپیش تبریک میگنیلدا رو بی خیال….!
۹۳روز مونده به سال ۱۴۰۱…..!عیدتون مبارک🍉🍉🍉تبریک یلدا پیشاپیش به معلم🍉🍉🍉انار بیار دون کنم غماتو دون دون کنم هندونه بیار قاچ کنم لپتو بیار ماچ کنم غمتو بده چال کنم بخند تا من حال کنم پیشاپیش یلداتون مبارک…

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

دو قدم مانده به رقصیدن برف
یک نفس مانده به سرما و به یخ
چشم در چشم زمستانی دگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

براى من تنها تفاوت شب یلدا با بقیه ى شب ها اینه که کمى بیشتر هیچکارى نمى کنم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدا چنان باش خرابت نکنند
غافل از واقعه کربو بلایت نکنندای که دم میزنی از عشق حسین بن علی
آن چنان باش که ارباب جوابت نکند

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

پــیــشـاپــیـش (^:^) مــیـبـوسـمـت
یــکــی ایـنـور (^:^ )
یــکــی اونور ( ^:^)
یــادت بــاشـه اولـیــن روبــوســی شـبـــ یــلــدا رو مـــن بــاهــات کــردمــــ
یـــلــدای هــمــتــون پــر از لــحــظـــاتــــ خــوب و دوســتــداشــتــنــی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

” یـلـدای بـی تــــو
چــه تــبـریـکـی!
هـــوم؟!
یـک دقـیـقـه بــیـشـتــر دلـتـنـگ بـودنـم مــبـارک … ! “

متن عاشقانه برای همسر یلدا

میان همهمه های برگ های خشک پاییزی فقط تو مانده ای که هنوز از بهار لبریزی!!! روز های اخر پاییزت پر از خش خش ارزوها قشنگشب یلدا ی همه مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه
تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.
عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری یلدای خوشی را برایتان آرزو می کنم . . .

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

چل تا چل را چل بار چلوندم.
وبرای چل تا چل بفرست ، تا شب چله یه خبر چل کننده چلت کنه!
پیشاپیش شب چله مبارک!!!!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

پاییز ثانیه به ثانیه می گذرد به اندازه تموم برگ های پاییز
برایت ارزوهای خوب دارم
عمرتون یلدایی
دلاتون دریایی
روزگارتون بهاری
یلداتون پیشاپیش مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

پیشاپیش,پیش از پیش,پیش پیش,پیشده,چخه…(شرمنده این گربه اومد وسط اس ام اسم)میخواستم بگم…
پیشاپیش یلدات مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

۱ شاخه گل ۷ گلبرگ تقدیمت! شبی ۱گلبرگشو جدا کن آخرین شب میشه شب یلدا
یادت نره اولین نفرم که گفتم یلدات مبارک 🙂

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سلام. روم نشد بهت زنگ بزنم.
تورو خدا برای شب یلدا به کسی قول نده باهات کار دارم. البته با خودت نه با اون صدای نازت. میخوام رو وانت داد بزنی قارپوز قارپوز!!
جبران میکنم یلدات پیشاپیش مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هندوانه رویاهایتان شیرین. انار موفقیتهاتان پردانه .پسته خاطراتتان خندان .قصه زندگیتان خوش وعمرتان چون یلدا بلندباد
یلدایتان پیشاپیش مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سلامتی اونایی که نه کسی یلداشون رو تبریک گفت
نه کسی رو دارن که بهش تبریک بگن..

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلــــــــدا برای من بی معناست
وقتـــــــی شــــب و روزم بی تو
یلـــــــدایی بی پـــــایان اسـت !
مــن تمام عمر چــله نشین توامیلــــــــــــــــــداتون مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یه گل با ۴ تا گلبرگ !
هر شب یه گلبرگ رو بچین !
وقتی به اخرین گلبرگ رسیدین اون شب ، شب یلداست…
یلداتون گرمه گرم 🙂

متن یلدای عاشقانه برای همسر

نون و پنیر و سبزی، می بوسمت بلرزی
نون و پنیر و رامک، جیگر یلدات مبارک }:>}:>

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

همه لحظه های پایانی پائیزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ ،برای آرزوهایت آرزو دارم که برآورده شوند ….
پیشاپیش شب یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

عمرتون صدشب یلدا،دلتون قدیه دریا،توی این شبهای سرما،یادتون همیشه باما،شادیهاتون به بلندای شب یلدا
پیشاپیش یلدات مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

بابام میگه چند شب دیگه شب یلداست !!!بهش میگم به سلامتی خوب چه خبر هست حالا ؟!؟!میگه هیچی , میخواستم بگم یه دقیقه بیشتر تو وایبری !!!من O _ o
بابام ^ _ –
شب یلدا @ _ @

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

۱۷شب دیگه مونده به شب یلدا یادتون باشه من اولین بیکاری هستم بهتون تبریک گفتم. . .
من: )))))))
تقویم شمسی: ((
تقویم میلادی: (
تقویم قمری: (
لایک:خداشفات بده
لایک:منم بت تبریک میگم.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

۵۳ میلیارد ثانیه به شب یلدا‎ ‎مانده،
یادتوووووون باشه که من اولین بیکاری بودم که بهتون تبریک گفتم! ^_^دکترم رفتم،گفته فعلا بی خطرم 😐 نگران نباشین 😐

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا ن با انار ن با هندوانه و ن با آجیل و آناناس و حافظ یلدا شب نمیشود
یلدا دو قلب میخواهد ک برای یک دقیقه بیشتر در کنار هم بودنشان جشن بگیرند یلدایی زندگی کنند
چ حس زیبایی است وقتی دو دل از بین صدها فاصله امشب را باهم جشن بگیرند

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج # همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی… # انگیزشی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

فرشته خز شده من دختر شیطانمـــــ🥀🖤!:) # دختر # مغرور

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 
# یلدا

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بی راه نرو ساده ترین راه حسین است… ♥
# امام حسین

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

اوکی شکستن برگ خشک لذّـت بخشه….
اما دل منـ؟!…..
# نامردی # لاشی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀 # خسته

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

احساسی باشی باختی منطقی که باشی شاید نبری ولی هیچوقت نمیبازی
# نامردی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

روز های خوب به سمت تو نمیان 
تو باید به سمتشون بری 🚶‍♂👌 
# انگیزشی # ترکی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

🎐خوبی که از حد بگذرد…. نادان خیال بد کند 😎

متن یلدای عاشقانه برای همسر

  تُـ∞ــــو…!
   اعتیاد آوَرتَرین مُخَدِر جَهانی
   که تَرک کَردَنَت مَحالِه🔗🤍🌼
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

زندگی زیباتر میشود
به شرطی که به اندازه تمام برگ هاي‌ پاییز
برای یک دیگر آرزوی خوب داشته باشیم… # زندگی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آدمها تا موقعی کوچکند با مداد مینویسند اما میدانی چرا وقتی بزرگ شدند با خودکار مینویسند!؟ برای اینکه یاد بگیرند هر اشتباهی را نمیتوانند پاک کنند…! فاطمه زارع # دروغ # قهر # نامردی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

بوسه بر لبهــایِ تو
حلال‌ترین حرام دنیاست ✨ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

● یک دختر، دو تا چهره داره
● یک جنگجو برای اهدافش
● یک ملکه برای امپراطوریش🏰♥️👸🏻 # مغرور # دختر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تنهاييت را بچسب ، بى خيال آدمها ، وابستگى فقط درد دارد/

#بیو
# مغرور # زندگی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:] # انگیزشی # حقیقت # درسی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

سرم تیر میکشه لبم وینستون

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸 # انگیزشی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

جان به جانم بکنند،من دلم
پیش همانیست که نیست. .💔 # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هر که بی ما خوش است در خوشی‌اش برکت! :)🌱 # ادبی # زندگی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

زیاد ک باشی،زیادی میشی…من بد نبودم،تو داری میشی…[💘..🎶🥀😔]

متن یلدای عاشقانه برای همسر

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊 # انگیزشی # ادبی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

از تمام دلتنگی‌ها،ازاشک ها وشڪایت ها ڪه بگذریم باید اعتراف ڪنم مادرم ڪه میخنددخوشبختم❤️ # مادر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هرچه سرما و خستگی هستتا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب بیداری را پاس داریمتا فردایی روشن راهی دراز باقیست شب یلدا مبارک!

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا یعنی بهانه ای برای در کنار هم شاد بودن و زندگی یعنی همین بهانه های کوچک گذرا.یلداتان مبارک و زندگی تان پر از بهانه های شاد باد

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

روی گل شما به سرخی انار ، شب شما به شیرینی هندوانه ، خندتون مانند پسته وعمرتون به بلندی یلدا.شب یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر / زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر
شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق / رخ معشوقه و مدهوشی دلداده عشق

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تو دلداری چو من دیوونه داری / تو مجنونی چو من بی خونه داری
شب یلدا مرا دعوت کن ای دوست / اگه تو یخچالت هندونه داری !

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب یلدا عزیزِ هندوونه
اگر چه ترش و لیزه هندوونه
بهایش را چو پرسیدم ز یارو
بگفتا هیس !!! جیزه هندوونه

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بلندای شب یلدای من باش / طلوع روشن فردای من باش
ولی فردا خدا داند کجایی / همین حالا همین حالای من باش

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنندزودتر صبح بشه هم هستی ؟

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آری امشب شب یلدا استشب فالشب عشقشب هندوانهوشب آزادی وشب رهاییچیزی به یادم نمی آیدجز اینکهامشب شب تنهایی من استیلدایت مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم
و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها
یلدایتان رویایی…روزهایتان پر فروغ، شبهایتان ستاره باران . . .

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا شد و رفتی و از غم خوانده اماز این هجرت به آن شب گیسوان افشانده امگذشت اما هزاران شب از آن هجران و مناسیر آن شب یلدای جانسوز مانده ام

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی هایلدایتان رویایی…روزهایتان پر فروغ،شبهایتان ستاره باران!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلداستدلم در خواب پروانه شدن بودولی افسوسدلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالانکنار سفره ای از عشق خالیشبی مایوس و سرگردان دارم امشب

متن یلدای عاشقانه برای همسر

محفل آریائی تان طلائی، دل های تان دریائیشادی های تان یلدائی، پیشاپیش مبارک باد این شب اهورائی . .

متن یلدای عاشقانه برای همسر

میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی
روزهای آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ !
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهرزایش نور از این ظلمت تاریک سپهرشب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق..رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشقشب یلدایتان پرستاره و پرخاطره باد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدای من آغاز شدنه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانهبی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاستبی من یلدایت مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائیبر تو ایرانی مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب جمشید و جامششب بوسه به خاکششب حافظ و سعدیشب پارسی و مادیشب آخر آذرشب پاک و منورشب آرش و آتششب مهر و سیاوششب پاک اهوراشب مژده و یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب يلدا ، شب يلدا ، عطر پيرهن تو داره
شب يلدا ، شب يلدا ، تو رو ياد من مي ياره
واسه ي نشستن غم ، روي قلب پاره پارم
عطر پيرهن تو رو بس ، ياد اسمون تارم
یلداتان مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهار زندگانی استشب یلدا شب فر و کیان است
نشان از سنت ایرانیان است

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شادیتون 100 شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شبای سرما یادتون همیشه با ما
یلدا مبارک . .

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهار زندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است
نشان از سنت ایرانیان است

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

مبارک باد فصل برف و باران
به یمن نعمت دنیای یلدا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدا دل منه
تاریک و پا به ماه
آبستن شبم
تا انتها سیاه… .

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

پس از یلدا، سحرگاهت همایون
طلوع روشنِ راهت همایون
رسید اسب زمستان، یالش از برف
نخستین روزِ دی ماهت همایون…

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

زمستان می رسد، پاییز جان افطار کن!
تمام میزِ یلدا را به رنگِ نار کن!
فقط هم یک دقیقه، یک دقیقه رفتَنَت را
برای عاشقانت بیشتر اِنکار کن
چه تَعجیلی به رفتن داری ای دل، شب دراز است
قَلَندَرخفته را از خواب خوش بیدار کن
گمان این است سَحر فردا نباشی، فصلِ شیرین
بمان! با ماندنت چشمان تلخی تار کن
در این فصلی که دیر آمد، تمام بوستان را
به این زودی نرو با رَفتَنَت بیمار کن!
چنین پایان و رَستی، باوَر این نیست
خداحافظ! حلال این محفلِ دَوّار کن

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

فال حافظ می گرفتم در کنارت یک شبی
عاشقانه تا سحر بی وقفه بیدارم فقط
یک شب یلدا کنارت… بَه! عجب حال خوشی
یک دقیقه بیشتر؛ امشب تو را دارم فقط
طعم لب های تو یا شیرینی ناب انار
من ز شیرین بودن لب هات سرشارم فقط
مطربـا ! ساز دلم را با نوایی کوک کن
من کنار دلبر و دل در بر یارم فقط
این شب یلدا برایم بزم شادی ها عیان
شادی ام را از نگاهت باز بردارم فقط
دلبرم! عهد من و تو فال دیروز من است
بعد از این با بوسه ات باشد سروکـارم فقط

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

به صد یلدا الهی زنده باشی
انار وسیب وانگورخورده باشی
اگریلدای دیگرمن نباشم، تو باشی وتو باشی وتو باشی
پیشاپیش یلدات مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

 
پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه
تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد.
عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری
یلدای خوشی را برایتان آرزو می کنم . .

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا عزیزه هندوانه
اگرچه ترش و لیزه هندوانه !
بهایش را چو پرسیدم ز یارو
بگفتا هیس ! جیزّه هندوانه !

متن عاشقانه برای همسر یلدا

ازین شربت یکی پیمونه بردار
اناری آتشین دردونه بردار
درین یلدا تو شیرین کن لبانت
بیا قاچی ازین هندونه بردار
یلدای همتون مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

رفتم شب یلدا به سراغ حافظ
تا حال مرا کند برایم محرز
گفتم که شود بهتر از این احوالم ؟
دیوان به زبان آمد و گفتا هرگز !

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

 
شب یلدا و وصف بی مثالش
خداوندا مخواه ،هرگز زوالش
شب یلدا بیا روشن روان شو
به نزد شاعران همزبان شو
شب یلدا عزیزه هندوانه
اگرچه ترش و لیزه هندوانه !
بهایش را چو پرسیدم ز یارو
بگفتا هیس ! جیزّه هندوانه !

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

ازین شربت یکی پیمونه بردار
اناری آتشین دردونه بردار
درین یلدا تو شیرین کن لبانت
بیا قاچی ازین هندونه بردار
یلدای همتون مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

فریاد کشیده هر دو جیبم جانسوز
با دیدن نرخ هندوانه دیروز
یلدا تو کمی دیر تر امسال بیا
یارانه برای تو ندادند هنوز !

متن عاشقانه برای همسر یلدا

يلدا اي شروع فصل سرما
يلدا اي باعث محبت آدمها
يلدا اي معني تولد
يلدا اي دختر زمستان
يلدا اي سنت نياكان
يلداي قشنگ و مهربانم
به ياد تو روزها شمارم
يلدا اي بلندترين شب

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

يلدا يعني به يادمان باد
طولت يك دقيقه بيشتر باد

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

اين سرخي هندوانه شاهد توست
يلدا گرامي باشي سالها
شادي بدهي به دلها”

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
صحبت حکام ظلمت شـب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآید
بر در ارباب بی‌مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآید
ترک گدایی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آید
صالح و طالح متاع خویش نمودند
تا که قبول افتد و که در نظر آید
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید
غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست
هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید

متن یلدای عاشقانه برای همسر

هدیه دادی دیده ی نویی به من
یک نگاه تازه ای بر قاب من
این دلم وابسته شد به این سخن
دم گرفت آرامشی از این سخن
دختر شبهای سرد ماه دی
خو گرفت با شعر تو در ماه دی
حرف دل را از دلت تو پس زدی
غم به روی غم،غمی را پس زدی
من به دنیای تو مجذوبم هنوز
به دیار قلب تو،حس دارم هنوز
توشدی سهراب شعر این زمان
یک جهانی در جهان در این زمان
در دلم راهی پر از پیچ مسیر عشق بود
شوق دیدار دلی،احساس گون از عشق بود
شامگاهان قلب من غوغا به پا میکرد،وای
خواب من تعبیر بی تاب غمی از عشق بود

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

باد آسایش ، گیتی نزند بر دل ریش
صبح صادق ندمد تا شـب یلدا نرود

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

مهره مهر چو از حقه مینا بنمود
ماه من طلعت صبح از شـب یلدا بنمود

متن عاشقانه برای همسر یلدا

صحبت حکام ، ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید خواه ، بو که برآید

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شام هجران تو تشریف به هرجا ببرد
در پس و پیش هزاران شـب یـلدا ببرد

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هنوز با همه دردم امید درمان است
  که آخری بود  آخر شبان یلـدا را

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

دور است کاروان سحر زینجا
شمعی بباید این شب یلـدا را

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود
هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟
گله هارابگذار!
ناله هارابس کن!
*روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی!
زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را
فرصتی نیست که صرف گله وناله شود!
تابجنبیم تمام است تمام!!
مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت….
یاهمین سال جدید!!
بازکم مانده به عید!!
این شتاب عمراست …
من وتوباورمان نیست که نیست!!
زندگی گاه به کام است و بس است؛
زندگی گاه به نام است و کم است؛
زندگی گاه به دام است و غم است؛
چه به کام و
چه به نام و
چه به دام…
زندگی معرکه همت ماست…زندگی میگذرد…
زندگی گاه به نان است و کفایت بکند؛
زندگی گاه به جان است و جفایت بکند ؛
زندگی گاه به آن است و رهایت بکند؛
چه به نان
و چه به جان
و چه به آن…
زندگی صحنه بی تابی ماست…زندگی میگذرد…
زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛
زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛
زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛
چه به راز
و چه به ساز
و چه به ناز…
زندگی لحظه بیداری ماست…زندگی میگذرد…

متن عاشقانه برای همسر یلدا

آخرین روز خزان هم چه گریزان شده استآذرم رفت و دی سرد زمستان شده استباد سردی شده و پنجره را می کوبدگربه را کشته دم حجله و طوفان شده استشمع و شام شب یلدا و قلم در دستمبیت بیت غزل از دست تو گریان شده استبه چه احساس قشنگی شده ابری غمگینبغض بشکسته و همدرد خیابان شده استبا اشارات قلم دست و دلم می لرزدچشم های تر من گوش به فرمان شده استشب یلدای من افکار تو و اشعار استمن و این آب اناری که به چشمان شده استچه شبی بهتر از امشب که تو را یاد کنمحال و احوال تو بر قافیه مهمان شده است

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

آری امشب شب یلدا است…..
شب فال…..
شب عشق…..
شب هندوانه…..
وشب آزادی وشب رهایی
چیزی به یادم نمی آید
جز اینکه
امشب شب تنهایی من است
یلدایت مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آسمان رنگ شب یلدا گرفتیاد تو آمد به قلبم جا گرفتتا سحر غم با دلم هم خانه بوداز فراق تو دلم دیوانه بودیاد تو چندیست مهمانم شدهخاطراتت آفت جانم شدههرچه میگویم سخن از یاد توستدر سکوت من فقط فریاد توست

متن یلدای عاشقانه برای همسر

باز هم یلدا رسید و دل من زار گریستعکس محبوب به دستنگهی ز شیشه پنجره بیرون افکندشب بود و سکوت و یک جهان دلتنگیبا خود اندیشه کنان گفت:خدایاراز این عشق ز چیست؟انتظار و بی قراری ام ز کیست؟او که با من همه جا هست و فقط گاهی نیستناگهان ستاره چشمک زد و پشت ابرها قایم شدآسمان مکثی کردنم نمک باران شدگویی از بغض صدای دل منچشم خیس آسمان نیز گریستعکس محبوب به من می خندیدخنده هایش همه رویایی بودهمه دریایی بودهمه از جنس بلور شب یلدایی بودو من از خوشحالیشاید هم ترس ز سوز یک تب سرماییعکس محبوب نهادم بر دلتا مبادا بلرزد ز غم تنهاییصبح شدآسمان دل من ساکت بودلیک باران محبت همچنان می بارید

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

روی گل شما به سرخی انارشب شما به شیرینی هندوانهخندتون ماننده پستهو عمرتوان به بلندی یلدا

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

گــذشـت پــائــیـز آمـــد فـصــل سرمـــاســـر آغـــازش شـــب زیـبـــای یـلــــداچــه شـبـهـای درازی دارد ایــن فصـلیــقیــن زلـــف سیـاه گـیســـوی یـلــــدادر ایـــن فـصــل زمستــان یـکدلـی بـهمحـــبــت دوسـتــی سـیــمــای یـلـــداشــب یـلـــــدا عـجــب نیــکــو فـتــــادهبـــه مــاه دی کـــه آیـــد بـــــوی یـلـــدادر ایــــام گــذشتــه کـــرسی عـــشـقبـپــــا بـــــود از شــــب والای یـلـــدابـــه روی کــرسـی و سیـنـی فــراوانعـیـان بــود از صفــا صد خـوی یـلـــدالـحــاف و مـنــقـل و آتــش بــه خـانــهنــشسـتـه دور هـــم هــمســوی یـلـــداز بــــرف و داسـتـــان راه مــــانــدهسـخـنـها رفـتــــه از سرمــای یـلـــداز سنـجــد آش کـشـک و قـصه گـفـتـنبـسـی دریــــــای قــصـه پــــای یـلـــداز نـــو رسمـی بـپـــا از بـهــــر فــــرداصـفــــا و خـرمـــــی فـــردای یـلـــدامبــارک بـــاد فـصـل بـــرف و بــارانبـــه یٌــمـن نــعـمـت دیـمــــــای یـلـــدامقــدم شکـــر ایـــزد کــن بــه عــالــمز حـــاصـل پـــر ثـمــــر دارای یـلـــداسلام ای فـصل سرد و برف و بــارانخـــوش آمــد گـویـمـت فصل زمستاناگــــر چـــه زحــمـتـی را نــیـــز داریولـکــن رحـمـت آری بــــاغ و بـستان

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا ای شروع فصل سرمایلدا ای باعث محبت آدم هایلدا ای معنی تولدیلدا ای دختر زمستان

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بدو که روز کوتاهه / پائیز آخر راهههندونه رو آوردی؟ / جوجه هاتو شمردی؟زمستون میشه فردا / مبارک باشه یلدا

متن یلدای عاشقانه برای همسر

همه چیز میگذردهمین یلدا که همه در تدارکش هستندهمین زمستان پیش رومث همه سالهای جوانیاما امان از دل تنگکه از دلتنگی نمیگذرد

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یه جای اینکه رز یا پونه باشیمبرای هم بیا گلخونه باشیمنکن تلخی به یمن جشن یلدابرای هم بیا هندونه باشیم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

نجوا کن در گوشمدوستت دارم هایت رامبادا شب بشنود و کوتاه شودشعر حافظ کنارش رنگ ببازدو پلک بزنیم وصبح شودصبح شودصبح شود

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

مثل آن چایی که می چسبد به سرما بیشتربا همه گرمیم… با دل های تنها بیشتردرد را با جان پذیراییم و با غم ها خوشیمقالی کرمان که باشی می خوری پا بیشتربَم که بودم فقر بود و عشق اما روزگارزخم غربت بر دلم آورد این جا بیشترهر شبِ عمرم به یادت اشک می ریزم ولیبعدِ حافظ خوانیِ شب های یلدا بیشتر…

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آسمان رنگ شب یلدا گرفتیاد تو آمد به قلبم جا گرفتتا سحر غم با دلم همخانه بوداز فراغ تو دلم دیوانه بود

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا آمد و رفت و تو نیامدیاینگونه سحر شد و باز نیامدیجانم به فدای نامت یا مهدیدلم یک سال پیرتر و تو نیامدی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آرامشم توییدر تمام لحظاتدر نگاه های بهاریدر فصل زمستاندر میوه های رنگارنگدر قرمزهای قشنگدر یلدای پاییزدر دستان جفت باهم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

رفتم شب یلدا به سراغ حافظتا حال مرا کند برایم محرزگفتم که شود بهتر از این احوالم ؟دیوان به زبان آمد و گفتا هرگز !

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بباف موهایم رادان کن انارهایم راباز کن کتابم رابخوان فالم رابگو به حافظمی مانی برایمدیگر معنی نداردطولانی بودن شب هایم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

تو که باشیمی خوام دنیا نباشدتمام شب هاطولانی باشدیلدا باشدشام مان، انار باشدهندوانه باشدحرف مان، شعر باشدغزل باشد

متن یلدای عاشقانه برای همسر

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم
ابدش چه زود عفو خورد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

سفر کردهکجا رفتی ؟چراتنها ؟چرا بی من ؟نگفتی سخته دلتنگی ؟نگفتی زوده این رفتن ؟به دنبال چه پایانی ؟خلاف جاده ایستادی ؟” چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی “چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟کجای قصه بد بودم ؟کجای قصه بد کردم ؟

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

فکر کن عاشـق ‌باشیاو رفته باشدعید باشد !بـاران هم ببارد ..ادامه اش را ول کنگریه امانـم نمیدهد

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

دوستت دارممدت‌ هاست در پیش‌نویس گوشی‌ امخاک می‌ خورداما ترسِ از دست دادنت استکه توان ارسالش رااز دستانم بریده است

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

می روی و من که نه بازمانده ی تو ام نه همراه توشبیه ابری سرگردانبه هر گذار و رهگذاری برسممی بارم !

متن یلدای عاشقانه برای همسر

دیدی آخر من را لمس کردی ؟ ولی حیف که سنگ قبر من احساس ندارد ! گفتم دوستت دارم هر کاری تو بخوای انجام میدم گفتی برو حالا روز هاست که دیوانه وار دنبال سنگ قبرم میگردی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

لج میکنم . . .
بد اخلاق میشم !
نه چیزی میبینم ،
نه چیزی میشنوم ،
نه چیزی میگم !
دست خودم که نیست
تو که نباشی ، زندگی باید به کامِ من تلخ بشه . . . !

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزمبه ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

عید است و آسمان را غم گرفتهسکوتم با نگاهش دم گرفتهعید است و کهکشانی در کنارمولی از دوریت من بیقرارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بعد رفتنت همه فصل ها پاییز استو عید برایم تاریکی مطلق استهمسر عزیزم بعد رفتنت هیچ چیز شادم نکردو در سال نو حس میکنم تنها تر از خودم کسی نیست

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

خدایا گله ام را به که بگویمبا این حال که تمنا کردم که عشقم را از من نگیریچگونه سال نو را بدون همسر بخندم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

لاف می زدم که
فراموشت خواهم کرد
کجایی که ببینی این روزها
توبه ی من از گرگ ها هم مرگ تر هست

متن عاشقانه برای همسر یلدا

میدونی دلتنگی یعنی چی؟دلتنگی یعنی اینکه: بشینی به خاطراتت با همسرت فکر کنی ..اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ..ولی چند لحظه بعد …شوری اشکهای لعنتی ،شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرندسال نو مبارک عشق از دسته رفته من

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

امشب این خانه عجب حال و هوایی دارد گپ زدن با در و دیوار صفایی دارد همه رفتند از این خانه بجز غم باز این یار قدیمی چه وفایی دارد

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

این گنج نهان در دل خانه همسر بودهم بال و پرم بود و همی تاج سرم بودهرجا که زمن نام و نشانی طلبیدندهم نام بلندش سند معتبرم بود

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یاد روزهای بودن همسر را عزیز می‌داریم و لحظه‌های سنگینی هجران او را به سوگ می‌نشینیم باشد که در نظرت افتدهمسرم با این حال که کنارم نیستی ولی بازم سال نو رو بهت تبریک میگم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …
شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی
بر تو ایرانی مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شیرینیِ در کنار هم بودن لبخندهای امشب، هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ریختن بر مزار جدایی‌های فرداست
یلداتون مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

صدای تیک تاک ساعت می آید
زمان می گذرد
و یلدا دستهای پاییز را در دستان زمستان می گذارد
کاش یلدا فکری به حال دستهای ما می کرد . . .

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

باور به نور و روشنایی است که شام تیره از دل شب یلدا، جشن مهر و روشنایی به ما هدیه می‌دهد…
فرا رسیدن شب چله، جشن زمستانی ایرانیان بر شما مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبى خوش است بدین قصه اش دراز کنید

متن عاشقانه برای همسر یلدا

امشب، میوه سربسته حرف‌هایمان را رو به روی هم می‌گذاریم تا طعم شیرین دوستی را به کام زمستانی روزگار بچشانیم…
دوست عزیزم، یلدایت مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

مرا یلدا ترین
یلداست آن شب
که در آن
سینه ای را غم نباشد
در آن یلدا
حراج چشم یاران
محبت باشد و ماتم نباشد …

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا، شب سیب و خنده و شیرینی است
بیرون زدن از حقارتِ خودبینی ست
هنگامه مهرورزی و همدردی ست
از باغ محبت و صفا، گل چینی است

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

روز با کوتاه آمدنش
بلندترین شب سال را
تقدیممان میکند تا بدانیم
با گذشت میتوان شادی را
به دیگران هدیه کرد

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا، شب فال حافظ و قرآن است
در سفره، صفای سبزه و ریحان است
یلدا، شب ذکر ناب «بسم الله» است
در سینه عاشقان، خدا مهمان است

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا شبی است که در آن دقیقه‌ای اضافی خاطراتی ماندنی و دلنشین می‌سازد
شبی که سرمای زمستان در برابر گرمای باهم بودن سر خم می‌کند

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

امشب شب یلدا است…
شب فال…
شب عشق…
شب هندوانه…
یلداتون به شیرینی هندوانه
خندتون مثل پسته
و عمرتون به بلندی یلدا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری سرمشق خوبی هایمان بوده اند و امروز بر روی طاقچه عادت هایمان غبار می گیرند.
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

آذر
ته تغاریِ مهربانِ پاییز
“یلدا” را بهانه ایی کرده،
که بفهماند،
“پاییز” هم طاقت بی هم بودن ها را ندارد…
به امید روزی که ویروس بره و دوباره دور هم جمع باشیم.
یلداتون مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

چه سخاوتمند است پاییز
که شکوه بلندترین شب‌اش را
عاشقانه پیشکش تولد زمستان کرد
زمستانتان سفید و سلامت…
یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

مهر رخشا نکوترین چهره است
شب یلدا تولد مهر است
این همایون شب خیال انگیز
هست درآخرین شب پاییز
بیخ وبن در حماسه گستردست
در نهادش حماسه پرور دست
لفظ یلدا اگر چه سریانیست
شب مهرآفرین ایرانی ست

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

مادامی که طولانی ترین شب سال پایان میابد، امید داریم که روزهای روشن و زیبا و پیروز بر سر راه ما قرار بگیرد… ‌

با درنظر گرفتن تمام این زیبایی ها، برای شما یلدایی گرم و شاد را آرزو داریم.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

سرخی انار و برای قلبتون.
شیرینی هندوانه روبرای عشقتون..
وبلندای یلدارو برای زندگیتون آرزو میکنم…
یلداتون مبااااارک.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

ننه سرما قدمت مبارک
زیبایی هایت را عزیز می داریم
برایمان دعا ڪن ، چرخ روزگارمان
در حـضـور تو به سلامتے و خیر بگردد
و برف شادے به دل همه ببارد
پیشاپیش یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

مهم نیست هندونه ی شب یلدات شیرین نباشه
یا انارات ترش از آب دراد
یا کدو تنبلی که بار میذاری بیمزه بشه
یا چند تا از گردو‌هایی که می‌شکونی پوک باشه
مهم اینه که کسی رو داری که یلدا رو بهت تبریک بگه
یلدا‌تون مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

خورشید فردا کمی در تأخیر است؛ که امشب را در طولانی ترین لحظات باهم بودن پر از رمز و راز عاشقانه حیات کنیم؛ پر از نیایش خویشاوندی و هم‎دلی. یاد کنیم از پرواز های گذشته، از سفر های تعالی، معجزات مکرر عمر. یاد کنیم از روزگار همیشه در شتاب، زندگانی پر رمز و راز. یکدیگر را فراخوانیم به سمت یک رنگی، به سمت عشق؛ که عمر نمی ایستد

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

به امید یلداهای خالی از دغدغه و نگرانی با هم بودن و خالی از استرس بی هم بودن…..
ارزوی یلدایی زیبا برای تک تک شما عزیزان را از درگاه خدواند خواهانیم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

مکر دنیا را به مکری تازه بی تاثیر کن
زندگی تغییر خواهد کرد ، پس تغییر کن
زنده ام با آرزوی مرگ ، زیرا گفته ای
مرگ را از آرزوی زنده بودن سیر کن!
یلداتون مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هر فتنه ای
به قامت یارم نمی رسد
یلدا به پای زلف
نگارم نمی رسد
تا ذره ای ز نور
وجود تو در من است
خورشید هم به گرد
غبارم نمی رسد
یلـــــــدامبــــــــارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آری خورشید ثابت کرد
حتی طولانی‌ترین شب نیز با اولین تیغ درخشان نور به پایان می‌رسد
بیدار و امیدوار باش
خورشیدی در راه است

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا شب عشق و محبت
شب یلدا شب مهر و عطوفت
شب یلدا کنار هم نشستن
شب یلدا گره بر عشق بستن

متن عاشقانه برای همسر یلدا

کاسه ای آب میریزم پشت پای پاییز…
و… تمام میشود
پاییز،
رفتنت به خیر…
زمستان آمد
سلام

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

زل میزنم به این همه یلدای ناتمام
حل می شوم تمام تو را توی هیچکس
حافظ دوباره گفته نمی آیی بی دلیل
بغضی شکسته تر شده حالا نفس… نفس…
یلدایتان مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

خبر این است که یلدا خانم
آخرین دختر آذر بانو
نوه دختری حضرت پائیز قشنگ
دل سپرده به یکی از
پسران ننه سرمای بزرگ
کرده پیراهنی از برف به تن
می رود خانه ی بخت
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

برای امروزت آرزوهای کوچک دارم
مثلا چشمهایت را که بازکنی
خستگی های دیروزت را
درخواب آرامش دیشب جاگذاشته باشی
وتمام تنت لبریز باشد از طراوت و سرزندگی
مثلا اینکه
یک لقمه نان وپنیر دلخوشی صبحانه ات باشد
ومادری که
مثل هر صبح دعای خیرش بشود بدرقه راهت
مثلا اینکه
آدمهایی در مسیرامروزت باشند
که حال جهانت را قشنگتر کنند
دلت به بودن همراه وهم نفسی خوش باشد
وسرت به زندگی گرم
برایت آرزوهای کوچک دارم
که شاید حسرتهای بزرگ خیلی ها باشد
شب یلداتون مبارک باشه دوستان مهربونم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

امیدوارم خنده های از ته دلت به اندازه این شب قشنگ طولانی باشه
یلدات مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

توی خواب های شبونه ام
دو تا چشم دل فریبه
دو تا دست پر از احساس
دو تا قلبی که نجیبه
نیمه های شب یلداست
فال حافظ نگرفتیم
هنوز از عشق نگفتیم
تا ته قصه نرفتیم
تو نمیدونی که چشمام
پی چشمای تو گیره
توی طولانی ترین شب
تا خود صبح اسیره
نازنینم گاهی وقتها
یاد چشمای منم باش
میگی عشقمون کمه، تو
یاد این عشق کمم باش
توی خواب های شبونه ام
تو یه رویای نجیبی
یه ستاره ای، یه ماهی
تو یه دنیای عجیبی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا تو را دوست دارم
به اندازه همه ستاره هایی که در چشمهایت می درخشند،
ای خواستنی ترین شب ها، طعم تو به اندازه صبح های دل انگیز آفتابی بهار، شیرین است.
شب یلداتون طولانی و شاد

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب هجرانت، ای دلبر، شب یلداست پنداری
رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری
قدم بالای چون سرو تو خم کردست و این مشکل
که بالای تو گر گوید: نکردم، راست پنداری
دمی نزدیک مهجوران نیایی هیچ و ننشینی
طریق دلنوازی از جهان برخاست پنداری
دلت سختست و مژگان تیر، در کار من مسکین
بدان نسبت که مژگان خار و دل برجاست پنداری
خطا زلفت کند، آخر دلم را در گنه آری
جنایت خود کنی و آنگاه جرم از ماست پنداری
ز هجر عنبر زلف و فراق درد دندانت
دو چشم اوحدی هر شب یکی دریاست پنداری

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

نظر به روی تو هر بامداد نوروزی ست
شب فراق تو هر شب که هست یلدایی ست

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

پس از یلدا، سحرگاهت همایون
طلوع روشنِ راهت همایون
رسید اسب زمستان، یالش از برف
نخستین روزِ دی ماهت همایون…

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدا همیشه جاودانیست
زمستان را بهار زندگانیست
شب یلدا شب فَر و کیان است
نشان از سنت ایرانیان است
شب‌یلدا زحزن و غم‌مبراست
بساط شادمانی‌ ها مهیاست

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

انارها
باید برسند
که برسد
دست های من به تو
امسال
یلدا را
در طولانی‌ترین آغوش تو
جشن خواهم گرفت

متن یلدای عاشقانه برای همسر

پاییزی را دوست دارم
که بارانش فقط برای شستن غمهایت باشد!
پاییز رو به اتمام است
از ته دل سپیدى و زیبایى
و آرامش برف زمستان را آرزو دارم
تا با گرماى قلب پاکت برایت دلنشین باشد.
یلدایت مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

در چشم من شبی‌ست که فردا نمی‌شود
فردا نمی‌شود شب یلدا، نمی‌شود!
در من غروب کرده سحرهای بی‌شمار
در من طلوع گمشده پیدا نمی‌شود
یک صبح دیر، خواستی از من جدا شوی
از خواب تلخ می‌پرم؛ اما نمی‌شود
خیس است پلک پنجره، ابری‌ست خانه‌ام
از پشت شیشه ماه تماشا نمی‌شود
باران شروع می‌شود اما تو نیستی
این چتر بغض‌کرده چرا وا نمی‌شود؟

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

قشنگترین اتفاق یلدا، دور هم بودن و خندیدن است. نه به هندوانه و انار بستگی دارد، نه به چراغ و روشنایی. به گرم بودن دل‌ها در کنار هم، به برق چشم‌ها از شادی و گرفتن گونه از خنده است.
تمام زیبایی این شب در ذوقی است که از دوست داشتن همدیگر به وجود می‌آید. نه به عکس‌ها وابسته است و نه به اینستاگرام.
به فال حافظی است که برای هم می‌گیریم و با عشق می‌خوانیم. به دعای خیری است که بزرگترها می‌گویند. به وقتی است که برای هم می‌گذاریم و صدایی که می‌شنویم.
به خاطر آوردن کسانی که دیگر کنارمان نیستند و قدر بودن‌ها را می‌دانیم. به نغمه آوایی‌ست که از شیدایی دل بر‌می‌آید.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن یلدای عاشقانه برای همسر

• ܦ߳ࡄ݅ߺࡅ߭ܭ݇ࡅ߳ܝ ࡅ࡙ࡍ߭ ࡅ߲ܤࡐ ࡅ߭ܘ ܝ۬ ࡅ۬ܥ ܭ݇ܝ࡙ܩܨ• # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

« با طُ خوشبخت‌ترین آدم این قافله ام♥🔐⛓️» # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

قلبِ من میتونہ تپیدن رو فراموش ڪنہ
‏اما دوست داشتن تو رو هرگز….

# دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

از خودم متنفرم که عاشقتم!
‌‌
# لاتی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‏شكستن دل، مثل شكستن استخوون دنده ست، از بيرون همه‌ چيز عادیه، اما هر نفسی كه می‌كشی، درد می‌كشی.. # خسته # عشق یک طرفه

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

《تاتهِ‌این‌دُنیاعاشقِ‌خودهِ
“مَجنونتَـــــم”
ای‌تَنهاتَرین‌بَهونه‌یِ‌نفس‌
کشیدنِ‌هَرروزَم♡ «
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

چشماش👀 تنها سیاهی سرنوشتمه💋🌈

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

خنده هات طرح لطیفیست که دیدن دارد.. # دوستت دارم # ادبی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

تیِتر نیازمَندی هایِ مَن
آگهی چِشمایِ طُ بود…!♥️😌🎋✨

  # دوستت دارم # همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

⦉ مِهـࢪَٺ افٺاد بہ قلبم؛ ضَـࢪَبان شڪل گرفٺ 💕⦊
ضَـࢪَبانِ قلبـَمے دلبَـࢪ♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

گفت: هیچکس از دوری و نبود هیچکسی نمُرده، مُرده؟
تو دلم گفتم: مرده ها که زبونِ گفتن ندارن!
# سکوت

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

«من دوستت داشتم اما گذاشتم بری!چون تو آدم زندگی من نبودی»
# لاشی # عشق یک طرفه

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

❲طُ∞❳ نفس منی . . . >>

💞 # دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بگذار بگویم
بغض که میکنی گریه‌ام‌ میگیرد
خنده ات که بگیرد
حالم از همیشه بهتر است
میبینی زندگیم را؟!
به دلت بند است بندِ دلم♥️🧿 # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

اگه رفتنی هستی جای پاتو تو قلبم محکم نکن…
# مغرور # عشق یک طرفه

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

گاهی آدم دلتنگ میشه ولی خب بقول تتلو
" دل من تنگه ولی خب گِله دارم من یه مقداری ازت!" # دلتنگی # تتلو

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

دلتنگی مثل نشتی گازه ، نه صدایی داره نه بویی و نه هیچ رنگی… اما آروم آروم میکشتت 🙂 # دلتنگی # خسته

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

کمک های اولیه فقط اینکه: بیا بوسش کنم خوب شه!❤
# آرامش # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

و ناگهان تو همه چیز من شدی… 💍♥️
# ترکی # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

تُو نیمِه دیگه احسآسِ منی!∞😻📎 c

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تو هموني كه هميشه آرزوش رو داشتم 🙂
# دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بهترین اتفاق زندگیمی بهترینم… 😍💋❤

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍ # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

عشق:/
وقتی ک هستی دوست دارم وقتی ک نیستی لحظه های دوست داشتنت را مرور میکنم:-[ 🙂💔 # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بهار عاشقان حال تو باشد
خوشی ها ثبت احوال تو باشد
فقط یک قلب عاشق پیشه دارم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌
که آنهم پیشکش مال تو باشد😌💙💍
# ادبی # دوستت دارم # خجالتی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

‌‌‌‌
•تُــــ♡ـو• دوست‌داشتنی‌تَرین
•نُسخه‌ِای‌•هَستی‌که‌ِمیشَودپیچید..!
به‌ِدست‌وپای •زندگــــی• مَن..
تاهِی‌قَدبِکشی‌توی‌ •لَحظـــه‌ِهایَم‌•
وحالم‌را •خــوب‌تَر• کنی.. 💛🥂✨∞
# دوستت دارم # زندگی # همسر

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

‏بنویسید بغل؛ بخوانید بهشت # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

دلم برات تنگ شده 🙂

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن عاشقانه برای همسر یلدا

لعنت بع تمام قانونای دونیا کع دل شکستن پیگرد قانونی نداری
# عشق یک طرفه

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است
# خدا # ادبی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

❲اگِه‌قَراربودکِه‌نَتونی‌انجامِش‌بِدی،
اصلاًخُداتوروتُویِ‌این‌مَسیرقَرارنِمیداد..
پَس‌نااُمیدنَشووَادامِه‌بِدِه‌رِفیق!💚☘❳ # انگیزشی # خدا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

⸤خداوند قلب ها را آرام مےڪند💚🌱⸣ # خدا

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

اونقد دلتنگتم که توانایی اینو دارم‌ دستمو فرو ببرم تو سینم قلبمو دربیارم بگم: آروم باش زبون نفهم آروم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

گاه‍‌ی #اونای‍‌‌ی کہ ب‍‌‌ی اح‍‌ساس‍‌ن #ه‍‌مونای‍‌ی ه‍‌س‍‌تن
کہ یہ ‍روزی #زی‍‌ادی اهم‍‌ی‍‌ت م‍‌یدادن : ) # خسته

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یـ؏ روـز؏ خوبـ؏ مـیاد؏؟ # دلتنگی # خسته

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

〖‌ ‏قلبمو هدیه می دم بهت
‏ مواظبش باش
‏نه به خاطر اینکه قلبمه
‏به خاطر اینکه تو توشی♥️〗
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شازده کوچولو: تو سواد داری¿
روباه :سواد مال آدماست من شعور دارم:) # زندگی # سکوت # درسی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

😤برای بعضیا باید خودش باشی نه خودت✌

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست
# خسته

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

این که جوابتو نمیدم قصدم توهین نیست 
پیشگیری از توهینه!
# لاتی # سکوت # حاضر جوابی

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

|👧🏻👠|
اون دختر خیلی خوشگله،
اون دختر خیلی موفقه
اون دختر لایق بهتریناس
و اون دختره، خودِ خودِ منم! # مغرور # دختر # انگیزشی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

بجنگ
و بخند
و اصلا اهمیت نده!
# انگیزشی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

چه دعای قشنگیه : 
خدایا سرنوشتمو انقدر قشنگ بنویس 
که مادرم از تهِ دل بخنده ..
# مادر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

ٰ
“تُـــ….ـــوحالِ‌خوبِ‌مَنیِ
حالی‌بهترازبودنِ‌باتو
سراغ‌ندارم‌ لعنتیییی :)♥️
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

“یلدا” یعنی یادمان باشد
که زندگی آن قدر کوتاه است
که یک دقیقه بیشتر
با هم بودن را
باید جشن گرفت
یادمان باشد….
با آمدن “زمستان”
اجاق خاطره‌ها
روشن بگذاریم
تا دچار سردی
فاصله‌ها نشویم
یلدا بهانه‌ای برای
در کنار هم “شاد بودن”
و زندگی یعنی همین
بهانه‌های کوچک گذرا . . .

پیشاپیش فصل زیبای
زمس # یلدا

متن عاشقانه برای همسر یلدا

Even if I’m not with you
I think of you..! ❤️🔐 # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

انقد قوی شدم که قید هرکسی رو میتونم بزنم …
# مغرور

متن عاشقانه برای همسر یلدا

اصـن‌ما᜴حقیرشماامیر᜴کبیرولی‌نامو᜴صاخودتوانقدربالا᜴نگیر💽⃟♥️⃟✌

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

دلبر!🌻💛

❪تُـ∞ـو❫ رو قاب میگیرم و میزارَم روی طاقچه یِ زِندگیم ؛

اِسمتم میزارم ؛ تَمامِ وجودَم..!🕊♥️🥂
# دوستت دارم # همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

★彡 هَِیَِچَِـَِـَِـَِ چَِیَِـَِـَِزَِ اَِزَِ هَِیَِـَِ‌َِچَِ کَِـَِـَِسَِ بَِعَِـَِـَِـَِیَِـَِבَِ نَِیَِسَِـَِـَِـَِتَِ�َِ�َِ 彡★🙃 # نامردی # دروغ

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

احساسات بازیچَسـ. 🐾 پِنْهانَشـ کُنْ✨بٌگْذاریــــد فِک کُنَنَد عَز سَنْگ 🗿ساختِه شدیـــــد🕸️🕷️
# مغرور

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

میداٰنی‌دِلبَر..
آنورِسینِه‌ام‌اگریِک‌⟅قَــلبِ⟆دیگَرهَم‌باشَد..
بازهَم‌برایِ⟅تُـــو⟆میتَپَد..♥🧿🔗🌼
# دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

اخه فاضلآب.. تو رو چه به فآز لاو •_•
# مغرور

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بد موقعی دیدمت
وسطِ پاییز
زیر باران!
اصلا محال بود
عاشقت نشوم… # ادبی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

ما اعصاب سرد شدناتونو نداریم
یهویی گمشید :)‌ # لاتی # مغرور

متن عاشقانه برای همسر یلدا

باز باران با ترانه ، میزند بر بام قلبم
باز گریه عاشقانه میکنم یاد تو هر دم 🖐️🖤👌 # دلتنگی # باران

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

فکر کردن به تو قلبم را مالامال از شادی می کند.
تو بهترین همسری هستی که هر مردی / زنی آرزویش را دارد.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

از اینکه به من همسر و خانواده ایده آلی که همیشه آرزویش را داشتم
ممنونم ای مهربانم،
دوستت دارم ای بهترین

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تمام این سالها به خاطر تو
شادترین لحظات زندگی من بوده است.
از توجه و محبت های بی دریغت ممنونم
دوست داشتنت یکی از بهترین حس های دنیاست.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

همسر عزیزم،
تو با عشق بی پایانت تمام خلاء های مرا پر می کنی.
چقدر خوشبختم که تو را دارم.
دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

هر چه می گذرد و بیشتر می شناسمت،
بیشتر دوستت دارم.
همیشه در قلب منی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

همسر عزیزم خیلی دوستت دارم!
چقدر خوش اقبال و خوشبختم که تو را دارم.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

همسر عزیزمتو نه تنها مادر فرزندان من،
بلکه ضربان قلب من نیز هستی.
ملکه خانه ام
زن رویاهای من
دوستت دارم.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

دوست داشتن تو تنها کار درستی است که در زندگی ام انجام داده ام.
در تمام عمرم هرگز اینقدر خوشحال نبودم.
من بدون تو می میرم
دوستت دارم.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هرگز نمی توانم خودم را بدون تو تصور کنم.
ممنون که همیشه با من هستی
دوستت دارم عزیزترینم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

بیدار شدن در کنار تو هر روز صبح
یکی از بهترین اتفاقاتی است که در تمام زندگی من رخ داده است.
خیلی دوست دارم عزیز دلم.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

وقتی صبح از خواب بیدار می شوم
دیدن چهره تو، همه روزم را می سازد.
ممنون که بخشی از زندگی منی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

با تو،
تمام روزهای من ارزش زندگی کردن دارند.
تو
زندگی من را آسان می کنی.
تو
استحابت دعاهای من هستی.
دوستت دارم!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

گل ها به آفتاب نیاز دارند،
بنفشه ها به شبنم
فرشته ها به بهشت
​​اما من به تو نیاز دارم.
سالها می گذرند،
اشکها خشک می شوند،
اما عشق من به تو هرگز نخواهد مرد.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

همسر عزیزم
تو زندگی مرا پر از شادی و عشق کردی.
قبل از تو
هرگز نمی دانستم که چگونه می توان به کسی نگاه کرد و بدون دلیل لبخند زد.
دوستت دارم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

پشت سر هر مرد موفقی یک زن قرار دارد
هرکسی این را گفته، صددرصد درست است.
تو راز موفقیت من هستی همسر عزیزم.
دوستت دارم.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تو وارد زندگی من شدی
و دنیای من را به کلی تغییر دادی.
قلب من دیگر به من تعلق ندارد.
خانه توست
دوستت دارم عشقم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

نمی‌دانم تا کی قرار است زندگی کنم،
اما می‌دانم
که هر ثانیه ارزش یک عمر را دارد،
زیرا با تو سپری می‌شود.
دوستت دارم.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

عشق تو
مانند اکسیژن در زندگی من است.
ممنون که هستی
دوستت دارم!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

همسر عزیزم
تو دنیای مرا با رنگ های روشن و شاد نقاشی می کنی
به زندگی من معنا می دهی
روز مرا روشن می کنی
روحم را جلا می دهی
زندگی من بدون تو معنایی ندارد.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

همسر عزیزمتو تنها یار و همدم زندگی ام هستیچه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا
فقط می دانم
همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی
تا به تو گرم شود
و همیشه باید مثل دریا زلال باشی
تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

لبخند تو
خلاصه ی خوبی هاست
لختی بخند
خنده گل زیباست.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

گاه می توان تمام زندگی را در آغوش گرفت..
فقط کافیست…
تمام زندگیت..
یک نفر باشد!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

زنانه دوستت دارم
و مردانه میمانم پایت
و این زیباترین تناقضی است
که با عشق باورش کردم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

توی این روز عزیز ، توی این لحظه های قشنگ
زیباترین کلمه ای که میشه گفت یک ” دوستت دارم “همسرم❤️❤️

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب شده
بیا آغوشت را بگشا
نبض زندگی ام در خواهش
یک شب بخیر تو می زند …

متن عاشقانه برای همسر یلدا

من
مردی را می شناسم
که قلب مرا ربوده
و او
من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

کی بهتر از تو
که بهترینی
تو ماه زیبای روی زمینی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

همسر عزیزم دوستت دارم
مهربان ترین همسر دنیا
صادقانه دوست دارم❤️
و هزاران شاخه گل شقایق تقدیمت می کنم!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

همسر مهربانم با وجود تو،
مرا به الماس ستارگان نیازی نیست،
این را به آسمان بگو.
تو به قلب من شادی و به جانم روشنایی می بخشی.
عشق ابدی من

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

همسرم
تو را طوری دوست دارم که هرگز نمی توانم کسی را این گونه دوست داشته باشم.
تو به زندگی من ارزش زیستن می دهی.
تو روز مرا مثل خورشید روشن می کنی
دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

عزیزم
تو عشق منی
من نمی توانم زندگی در این دنیا را بدون تو تصور کنم.
همیشه در قلب منی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

مهم نیست در زندگی چه مشکلات و چالش هایی برایم پیش می آید!
اگر تو در کنارم باشی
با اطمینان خاطر با آنها روبرو می شوم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

همسر عزیزم
تو بهترین هدیه ای هستی که تا به حال در زندگی دریافت کرده ام
به خاطر توست که می خواهم سخت کار کنم و در زندگی به جلو بروم.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

ازدواج ما پیوندی مقدس است
پیوندی که نماد عشق، امید و قدرت برای غلبه بر هر مانعی است.
همیشه با من باش عشقم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شما با کسی که بتوانید با او زندگی کنید ازدواج نمی کنید،
با کسی ازدواج می کنید که نمی توانید بدون او زندگی کنید.
آلاتا رومیگ

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تو فقط همسر من نیستی،
تو امیدی،
نوری که روزهایم را روشن می کند،
تو زندگی منی،
تو همه چیز منی،
دوستت دارم همسر عزیزم.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

برای این دنیا،
تو فقط یک نفر هستی
اما برای من،
تو تمام دنیا هستی.
دوستت دارم دنیای من.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

تو زنی هستی که
همیشه آرزویش را داشتم.
در آغوشت احساس خوشبختی میکنم
تو دنیای من را با رنگ های شاد رنگ آمیزی کردی
و به زندگی من معنا بخشیدی.
دوستت دارم همسر عزیزم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

همسر دوست داشتنی ام
بعد از ازدواج با تو
دیگر نمی توانم از خدا چیزی بخواهم
زیرا تو
استجابت دعای من هستی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

عشق تو
غذایی برای قلب، ذهن و روح من است
بدون تو یک ثانیه هم نمی توانم زنده بمانم.
قلبم فقط برای تو می تپد
همسر عزیزم
دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

دیدن چهره تو
تاریک ترین روز زندگی من را روشن می کند.
عشق تو
نوری است که راه مرا روشن می کند.
تو هدیه ای از بهشت ​​برای من هستی
دوستت دارم عزیزم!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

من می توانم از خوابیدن و خوردن خسته شوم
اما از دوست داشتنت
هرگز خسته نمی شوم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

احساس می کنم خوش شانس ترین فرد دنیا هستم
که تو را در کنارم دارم،
دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

همسرمتو تمام آن چیزهایی هستی که در زندگی به آن نیاز دارمنمی توانم لحظه ای را بدون تو تصور کنم.همه چیز من،بهترین دوست من،مادر بچه هایم،دوستت دارم.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

دِلبـــــَـرم . . . ! ❁

میترسم آنقَدردوستَت بِدارَم
کِه خدا شک کند شروع
عشق واقعی
ازمابوده یاآدم وحَوا ♥️🏹🩸• # دوستت دارم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تُفی که ما پرت کردیم رو لیس نزن
آنکه به ما وفا نکرد برای تو مرحم نمیشود 🙂
# لاتی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یه افسانه هست که میگه :
شاید عشق همون حسیه که
قلب هاتون رو با هم‌عوض میکنید
بی قرار میشید
و برای همینه که
بدونِ هم‌حس بدی دارید
چون بَدن میخواد که
قلبِ اصلیش کنارش باشه
بنظرم این قشنگ‌ترین تعریف عشقه : )♥️🧿👫🏻💍 # دوستت دارم # همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

همه رفتن و کسی نیست جز خدا، وحسبی الله:)
# خدا

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

از قضاوت مردم نترس آنها آنگونه که تربیت شده اند تو را می بینند.🖤🖇 # زندگی # خسته # سکوت # آرامش # کارما

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

تُ میـتونی قشنگترین دلیل
واسه تند زدنِ قلبم باشی 🤭♥️ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

کَمرَنگ شو بِبین کی میفَهمِه ، کی میمونِه .! # حقیقت

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

باشد که باشد همیشه عشق تو در سینم
بمیرم و یه لحظه دوری تو نبینم 💓 # دوستت دارم # همسر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

من اگه حرف میزنم قصدم خدایی نکرده شوخی نیست،توهینه😈🤟🏻
# انتقام

متن عاشقانه برای همسر یلدا

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡ ••• # دوستت دارم

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سُکوت اَز ما اِحساسِ زِرَنگی اَز شُما😎
# حاضر جوابی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

بخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه! # نامردی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

طبق قوانين فيزيك؛ دلتنگى از بين نميره، بلكه از پاييزى به پاييز ديگه منتقل ميشه :))
# دلتنگی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

زمستان میرود 
بهار می‌آید 
دلتنگی میرود
دلتنگی جدید می‌آید…
# ادبی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

سر و سامان بدهی یا سر و سامان ببری دل ما سوی شما میل تپیدن دارد…. یا صاحب الزمان عج 💚 ✨

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

حال خوب یعنی داشتن تو . .«💞💞» # دوستت دارم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

همیشه به یاد داشته باش
دیر رسیدن بهتر از زشت رسیدنه!
برای همینه که من همیشه دیر می رسم! # حاضر جوابی # دختر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

‹ حالِ غرقه در دريا، نداند خفته بر ساحل! ˘˘ › # ادبی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر


رفیقی که پشت سرم حرف میزنه بیشعور نیست !
من بیشعورم که فکر میکنم اون رفیقمه !
همیشه ام اعتماد ، اعتماد نمیاره ، گاهی اوقات اعتماد ، خیانت میاره و در عین ناباوری این تویی که بدجوری تو بازی خودت ، شکست میخوری ! # نامردی # دروغ

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

⦉ بهترین جا برای وقت تلف کردن
تو بغلته😌💕 ⦊ # دوستت دارم # همسر

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

دارم خفه میشم از فریادهایی که تو گلو خفه کردم🔇🔉 # ادبی # خسته # سکوت

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

بع نام خداوند حکیم که همه جفتندو :)💑 ما تکیم //😢😢😢

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

خدابا ! تو قدرمطلق منی ! با تو همیشه حال من مثبت است . # خدا # دوستت دارم # زندگی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

عشقه دلم
من حسود نیستم
فقط از تموم آدمایی که نگات میکنن
باهات حرف میزنن و دوستت دارن
متنفرم! ♡ #تو مال خودمی …🍀

‌ ‎‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

می گویند مرگ حق است…! پس چرا خوشبختی حق نیست..؟💔🥀 # حقیقت

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

 

کسی که صورتشو با دروغ میشوره
با خیانت هم خشک میکنه👌🌹

 
# لاشی # دروغ # نامردی

متن عاشقانه برای همسر یلدا

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آدما مثل نقاشي ميمونن ساده ها رو خيلي راحت ميشه رنگ کرد !🪄🕷 # نامردی

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

بـ قُڕآڹتـ قَسَمـ בؤصشـ בآڕمـ خُבآ:( # همسر

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

اینکه یه زمانی مهم بودین
دلیل نمیشه همیشه مهم بمونین:)
من آدمی رو میشناختم که برای دیدنش کلی ذوق و شوق میکردم
اما الان میبینمش راهمو کج میکنم… # نامردی # لاشی # دختر

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا، نوید دهنده آغاز زمستان است. یلدا یعنی آخر پاییز و وارد شدن به فصل جدیدی از زندگی. شب یلدا یکی از قدیمی ترین و طولانی ترین شب های سال است که به شب چله معروف می باشد. در این شب خانواده و دوستان کنار هم جمع شده، روز آخر پاییز و شروع زمستان را جشن گرفته و شادمانی می کنند. “پیشاپیش یلداتون مبارک”

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سلامتی اونایی که نه کسی یلداشون رو تبریک گفتنه کسی رو دارن که بهش تبریک بگن..پیشاپیش یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

دو که روز کوتاههپائیز آخر راهههندونه رو آوردی؟جوجه هاتو شمردی ؟زمستون میشه فردامبارک باشه یلد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهار زندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است
نشان از سنت ایرانیان است
یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سفیدی برف را برای روحت
سرخی انار را برای قلبت
شیرینی هندوانه را برای عشقت
و بلندای یلدا را برای زندگی قشنگت آرزومندم
یلداتون مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

اینجا رادیو “دل” است، صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید.
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید:
فراموشی در مرام ما نیست.
بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…
یلدا پیشاپیش مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب يلدا ، شب يلدا ، عطر پيرهن تو داره
شب يلدا ، شب يلدا ، تو رو ياد من مي ياره
واسه ي نشستن غم ، روي قلب پاره پارم
عطر پيرهن تو رو بس ، ياد اسمون تارم
یلداتان مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدای طولانی سال، بهترین مجال برای نیم نگاهی کوتاه به لحظه هاست؛ لحظه هایی که در سرعت عبور، خلاصه می شوند و می گذرند و این گذشتن، بهترین پیام برای زیبا زیستن ماست؛ زیرا شیرینی در کنار هم بودن لبخندهای امروز، هزار بار بهتر از اشک حسرت ریختن بر مزار جدایی های فرداست.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یاد آن شب ها و یلدا ها بخیر برف بازی و سرما ها بخیر کرسی و مادربزرگ و قصه ها آن تخیل ها و رویا ها بخیر دست های بی حس و سرمازده کرسی و مطبوع و گرما ها بخیر آن تنقل ها، لواشک ها ترش نان شیرین و کدو حلوا بخیر مردم دریا دل آن روزگار پاک بازی و سودا ها بخیر جایشان خالیست اکنون پیش ما یاد آن بگذشتگان ما بخیر …

متن عاشقانه برای همسر یلدا

امشب آخرین دقیقه آذرماه را ورق می زنیم و شمع های روشن زرد پاییز را فوت می کنیم. شب آغاز زمستان است، چراغ خانه ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک می زنند. آن طرف هندوانه ای که ضربات چاقو خون سرخش را جاری کرده و این طرف مادر بزرگ که تسبیح فیروزه ای رنگش را بارها مرور می کند. همه گرد هم آمده اند تا از روزهای خوب خدا سخن بگویند و به بهانه یلدا این طولانی ترین شب سال، فارغ از پیچ و خم های زندگی همدیگر را به شنیدن خاطرات خوب خویش میهمان کنند.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلداست؛ شبی که در آن انار محبت دانه می شود و سرخی عشق و عاطفه، نثار کاسه های لبریز از شوق ایرانیان می گردد. 

متن عاشقانه برای همسر یلدا

به گمانم تو اگر بودی و این فاصله ها کمتر بود،آسمان آبی تر!حالِ من بهتر بود،روزگار است دگر!نه به صبحش امید!نه دلِ شب زده ام آرام استآنچه هست، تلخی و دلواپسی واندکی از ذوق نوشتن که درونم مانده… روزگارم یلداست!یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلداست،باد موی تو را شانه می‌کند مویت نماد حلقه‌ی از دار می‌شودگیسو به هم زدی و زلیخا ترین شدی یوسف تو را ز چاه خریدار می‌شودمن از تکان پیرهنت حرف می‌زنم جنگل در امتداد سرم راه می رودباد از تکان پیرهنت حرف می‌زند بی‌آب‌رو به جنگل اشباه می‌روداز پشت کوه‌های بلند آفتاب و ماه، هی عاشقانه سوی تو ره باز می‌کننداز سیم های برفی و از شاخه‌ی درخت گنجشک‌ها به سوی تو پرواز می‌کنند

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بابام میگه چند شب دیگه شب یلداست !!!بهش میگم به سلامتی خوب چه خبر هست حالا ؟!؟!میگه هیچی , میخواستم بگم یه دقیقه بیشتر تو وایبری !!!من O _ o
بابام ^ _ –
شب یلدا @ _ @

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

آری تمام پنجره‌ها رقص می‌کنند وفتی که چادرت به دو بازوت می‌رسدتو دکمه دکمه پیرهن‌ات باز می‌کنی می‌دانی مرگ من چقدر زود می‌رسدمی‌ایستی مقابل آینه لحظه‌ای اسپند را برای خودت دود می‌کنیروح نهنگ‌ها همه دیوانه می‌شود وقتی که رقص با نفس رود می‌کنیدر لا‌به‌لای این شب یلدائی قشنگ جمع پلنگ در بدنت خیره می‌شودمهتاب نور خویشتن از یاد می‌برد وفتی به روشنای تنت خیره می‌شودیلدا،کنار بستر تو خواب می‌رود یلدا،کنار بستر تو رقص می‌کندیلدا،منم که موی تو را شانه می‌کشد یلدا که در سرسر تو رقص می‌کند

متن عاشقانه برای همسر یلدا

همه لحظه های پایانی پائیزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ ،برای آرزوهایت آرزو دارم که برآورده شوند ….
پیشاپیش شب یلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا را این گونه تعریف میکنیمی : یا صاحب الزمانل : لوایت را علم کند : دیگر جدایی بس استا : اللهم عجل لولیک الفرج 

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یه گل با 4 تا گلبرگ !
هر شب یه گلبرگ رو بچین !
وقتی به اخرین گلبرگ رسیدین اون شب ، شب یلداست…
یلداتون گرمه گرم 🙂

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

آن شبی که برایم پر از درد و دلتنگی بود دوباره فرا رسید، ای کاش که فرا نمی‌رسید!شبی که خستگی زندگی را از تمام وجودم احساس کردم، یک شب پر از درد و دلتنگی…شبی که در آغاز با بغض غریبی آغاز شد اما تمام غم و غصه‌های دلم٬ بغضم را شکستند و چشمانم را وادار به اشک ریختن کردند…اشک‌هایی که تمامی نداشتند و قطره قطره مثل خون بر زمین می‌ریختند…یک شب مهتابی ٬ در حالی که مهتاب نظاره گر چشمهای خیسم بود…

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هندوانه رویاهایتان شیرین. انار موفقیتهاتان پردانه .پسته خاطراتتان خندان .قصه زندگیتان خوش وعمرتان چون یلدا بلندباد
یلدایتان پیشاپیش مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

هر لحظه که خاطره‌های با هم بودنمان در خاطرم تکرار می‌شد دلم به درد می‌آمد…هر قطره از اشک‌هایم به یاد هر کدام از خاطره‌های شیرین با هم بودنمان بود…یک شب تلخ بلند با یک عالمه دلتنگی٬ سهم چشمهای بی گناهم بود….فرا رسید شبی که باز باید به یاد تو تا سحر اشک بریزم…این بار همدم من یاد و خاطره‌های با هم بودنمان و همزبان من صدای هق هق گریه‌هایم بود….دیگر هیچ امیدی به آن نداشتم که سحرگاه را ببینم٬ دیگر دنیا را تیره و تار می‌دیدم…و ای کاش تو در آن شب در کنارم بودی که ببینی من چقدر تو را دوست می‌دارم تا بدانی که بدون تو هر شبم برایم همان شب یلدای چشمانم هست!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

پیشاپیش,پیش از پیش,پیش پیش,پیشده,چخه…(شرمنده این گربه اومد وسط اس ام اسم)میخواستم بگم…
پیشاپیش یلدات مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن راباید جشن گرفت.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

” یـلـدای بـی تــــو
چــه تــبـریـکـی!
هـــوم؟!
یـک دقـیـقـه بــیـشـتــر دلـتـنـگ بـودنـم مــبـارک … ! “

متن یلدای عاشقانه برای همسر

عمرتون ۱۰۰ شب یلدادلتون قدر یه دریا

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدا چنان باش خرابت نکنند
غافل از واقعه کربو بلایت نکنندای که دم میزنی از عشق حسین بن علی
آن چنان باش که ارباب جوابت نکند

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یادمان باشد با آمدن زمستان، اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم تا دچار سردی فاصله ها نشویم.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

دو قدم مانده به رقصیدن برف
یک نفس مانده به سرما و به یخ
چشم در چشم زمستانی دگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم همه تقدیم شما

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلداست. بگذاریم هر چه تاریکی هست، هرچه سرما و خستگی هست، تا سحر از وجودمان رخت بربندد.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا قدم آهسته بردار
کمی هم احترام ما نگه دار
تو می بینی ربابم غصه دار است
بنی هاشم هنوزم داغدار است
صدای العطش در گوش مانده
بدن ها بی کفن هر گوشه مانده
شب یلدا تو هم چله نشین باش
سیه پوش غم سالار دین باش

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

چه سخاوتمند است پاییزکه شکوه بلند ترین شبش راعاشقانه تقدیم زمستان کرددلتان همیشه عاشقیلدایتان مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلـــــــــــدا؛
تـــقدیر زیبای فصـــل هاست ؛
به احــترام زمســـتان ،
“بلند می شود”…
شب شیرین یلدایی تون به خیر و خوشی ….

متن عاشقانه برای همسر یلدا

تو جان لطيفی و جهان جسم کثيف
تو شمع فروزنده و گيتی شب يلدا

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

میگویند برای کلبه کوچک همسایه ات چراغی آرزو کن قطعا خانه تو نیز روشن خواهد شد.
من خورشید را برای شب یلدایتان آرزو میکنم تا هم گرم باشد و هم سرشار از روشنایی.
یلدایتان فرخنده و روزگارتان شاد و تابناک باد

متن یلدای عاشقانه برای همسر

 شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره        بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کنارهشب شادی وشـــور و مهربانی است        زمـــــــان همدلی و همزبانی استدر آن دیدارهــــــــــــا تا تـــــــــازه گردد        محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـرددبه هرجا محفلی گرم و صمیمی است      که مهمانی درآن رسمی قدیمی استبه دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل         شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیلز خـــوردن خوردنِ این شـــــــــام چلّه         شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!همــــــــــه با انتظاری عاشقــــــــــانه         نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!نشسته با تفاخـــــــــر  تــوی سینی          کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینیچو گــــــــردد قــاچ قــــاچ آن هندوانه          شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!بســــــاط خنده و شادی فراهـــــــــم         اس ام اس می رسد پشت سر همجوانان آن طرف تـــر  جـــــــوک بگویند         دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویندکسی را گـــر صدایی نیم دانگ است         در این محفل پی تولید بانگ است!!زند بــــــــا “ای دل ای دل”  زیـــــر آواز         ز بعد آن  “هاهاها”یی کند ســـــاز!ببندد چشــــــــم و جنباند ســـرش را         بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!چنین با شور و نغمه – شعر و دستان        خرامان می رســــــد از ره زمستانشمردم مــــن ز چلّــــــــه تا به نـــوروز        نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران        که در راه است فصــــــــل نوبهاران….

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

در شب یلدا، میوه سربسته حرف هامان را روبه روی هم می گذاریم تا طعم شیرین دوستی را به کام زمستانی روزگار بچشانیم.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا یعنی بهانه ای برای در کنار هم شاد بودن و زندگی یعنی همین بهانه های کوچک گذرا.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

بلندترین شب سال هم خورشید را ملاقات خواهد کرد و این یعنی بوسه گرم خداوند بر صورت زندگی، وقتی همه چیز یخ می زند.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

متن زیبا در مورد شب یلداامشب یلداست. شبی که پاییز، درهر ثانیه از تو رد می شود و می گذرد. برگ های رقصان پاییز از دور نظاره گر چشمانت هستند و آرام می نگرند تا ببینند چگونه برای‎شان دست تکان می دهی. خیلی تلاش نکن. پلک پاییز سنگین شده و دارد در خواب زمستانی فرو می‎رود. می بینی، تنها همین چند دقیقه ناقابل می تواند از یک شب عادی و همیشگی تو، یلدا بسازد؛ یادمان باشد با آمدن زمستان، مشعل باهم بودن را روشن بگذاریم تا سردی فاصله ها به خانه ها راه نیابد.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تو ایران سرزمینم                      آخرین شب پاییز
به اسم شب چله (یا شب یـلدا)
بلند ترین شب امشب                      توی شبهای ساله

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلدا، تو را دوست دارم، به اندازه همه ستاره هایى که در چشم هایت مى درخشند،
اى خواستنى ترینِ شب ها! طعم تو، به اندازه همه صبح هاى دل انگیز آفتابى بهار، شیرین است.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلد ا و وصف بی مثالش
خداوندا مخواه ،هرگز زوالش
شب یلدا فراتر از همه شب
نبینم هیچ کس افتاده در تب
شب یلدا زحزن و غم مبراست
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

 شب یلدا، شب شعر، شب حافظ شب شور
شب یلدا، شب سرد، شب طولانی اما بی‌درد
شب یلدا، شب خرمالو، هندونه و خیار سبز
شب یلدا، کوچیکا و بزرگترا زیر یک سقف
شب یلدا، شب فال، فال حافظ، فال حال
شب یلدا، شیشه‌ها بخار دارن کرسیا گرما دارن
شب یلدا، شب آجیل، شب فندق و بسته‌های دربسته و بادومای تلخ
شب یلدا، شب قصه‌های مادربزرگ و پدربزرگ
شب یلدا، شب انار دون‌کرده و گلپر و دلار سبز
شب یلدا، شده حالا تلویزیون و دی‌وی‌دی و ماهواره‌ها
شب یلدا، همه از هم سوا شدن
شب یلدا، به‌جای بابابزرگ و مادربزرگ
یه‌ور سفره کامل جا شده تلویزیون صفحه تخت
شب یلدا اگه بود، شب یلدای قدیم زیر کرسی
فال حافظ مجمع میوه و خنده و آجیل
یادش بخیر شب یلدا، اگه شد، منو بیدار نکنید

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و سرخى عشق و عاطفه،
نثار کاسه هاى لبریز از شوق ما؛
شبى که داغى نگاه هاى زیباى بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج مى گیرد و بالا مى رود.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب هجرانت ای دلبر، شب یلدا است پنداری
رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداری
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

روی گل شما به سرخی انار
شب شما به شیرینی هندوانه
خندتون مانند پسته
و عمرتون به بلندی یلدا
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

 شب یلدا کـــه رفتم ســــوی خـانه              گرفتـــــــم پرتقـــــــــــــال و هندوانهخیـــــار و سیب و شیرینی و آجیل              دوتـــــا جعبه انــــــــــــــار دانه دانهگـــــــز و خربوزه و پشمک که دارم               ز هــــــــر یک خاطراتی جــــــاودانهشب یلدا بــــــــوَد یا شـــــــام یغما              و یــــــــــــــا هنگــــــــام اجرای ترانهبه گوشم می رسد از دور و نزدیک             نوای دلکـــــــــش چنگ و چغــــــانهپس از صرف طعام و چــــای و میوه             تقاضــــــــا کردم از عمّـــــــه سمانهکه از عهــــــد کهـــــــــن با ما بگوید            هم از رسم و رســــــــــوم آن زمانهچه خوش میگفت و ما خوش میشنیدیم    پس از ایشان مرا گـــــــل کرد چانهنمی دانم چـــــــرا یک دفعـــــه نامِ-            “جنیفر لوپز” آمــــــــــــــــد در میانهعیالم گفت:خواهــــــــــان منی تو              و یا خواهــــــــان آن مست چمانه؟به او با شور و شوق و خنده گفتم             عزیزم با اجــــــــازه، هــــــــــر دُوانه!!نمی دانی چه بلوایی به پـــــا شد            از آن گفتــــــــــــــــار پاک و صادقانهبه خود گفتم که”بانی” این تو بودی           که دست همســـــــرت دادی بهانهخلاصه آنچنــــــــــــــان آشوب گردید           کـــــــــه از ترسم برون رفتم ز خانهز پشت در زدم فریـــــــــــاد و گفتم:            “مدونا” هم کنارش، هر سه وانه!!و آن شب در به روی مــن نشد باز             شدم چـــــــــون مرغ دور از آشیانهشب جمعــــــــــــه برای او نوشتم              ندامت نامـــــــــــــه، امّـــا محرمانهنمی دانم پس از آن نامــــــه دیگر              عیالم کینه بــــــــــــا من داره یا نِهولی بگذار- بــــــــــــــا صد بار تکرار-            بگویم آخرین حرفــــــــــــــم همانه!!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

اینجا رادیو “دل” است، صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید.
این یک پیامک نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید:
فراموشی در مرام ما نیست.
بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما به شما بی انتهاست…
“یلدا پیشاپیش مبارک”

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا، تو که مى آیى، بزرگ ترهاى شاید فراموش شده،
دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یادمان باشد با آمدن زمستان ، اجاق خاطره ها را روشن بگذاریم
تا دچار سردی فاصله ها نشویم . . .

متن یلدای عاشقانه برای همسر

چه پاییزی، چه احساسی، چجوری میتپه قلبمزمستون میرسه از راه و من عاشق تر از قبلم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى، سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

امشب را به نور قرنها قدمت جاری نگه داریم …
شب یلدا ، این شب زایش مهر و میترا ، شب زایش نور و روشنائی
بر تو ایرانی مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا، تو که مى آیى، طعم گرم و صمیمى گرد هم آمدن خانواده ها را دوباره مى توان حس کرد.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

فریاد کشیده هر دو جیبم جانسوز
با دیدن نرخ هندوانه دیروز
یلدا تو کمی دیرتر امسال بیا
یارانه برای تو ندادند هنوز

متن عاشقانه برای همسر یلدا

امشب، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم
تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم.

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

از همين امشب خود را در برابر زمستان سرد بيمه کنيد
طرح پيش فروش بوسه هاي داغ شب يلدا با طعم لبو اغاز شد.
براي ثبت نام لپتو بيار جلو… ماچ

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى، شب یلدا بسازد؛
ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بیا تا در بلندترین فرصت شبانه از هزار رنگی پاییز به یکرنگی زمستان برسیم.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هوای گرم این خونه هوای سرد دستام ونگاه تو، خیال من همون حسی که میخوام والا یا ایها الساقی بیا همپای من با منکتاب حافظ و قرآن  بیا دیوونه شو تا منیه موسیقی پر از بوسه  من و قلبی که میخونهمن و امواج موی تو  کنار بغض این خونههنوزم دست من سرده هنوز آغوش من تنهاستهمه شب هام بدون تو  برای من شب یلداست

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

توی سرمای این شب طولانی به فکر بی خانه مان هایی که چشم میزنند زودتر صبح بشه هم هستی ؟

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

آری امشب شب یلدا است…..
شب فال…..
شب عشق…..
شب هندوانه…..
وشب آزادی وشب رهایی
چیزی به یادم نمی آید
جز اینکه
امشب شب تنهایی من است
یلدایت مبارک***شب جمشید و جامش
شب بوسه به خاکش
شب حافظ و سعدی
شب پارسی و مادی
شب آخر آذر
شب پاک و منور
شب آرش و آتش
شب مهر و سیاوش
شب پاک اهوراست
شب مژده و یلداست
یلداتون مبارک.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شیرینىِ در کنار هم بودن لبخندهاى امشب، هزار بار بهتر از اشکِ حسرت ریختن بر مزار جدایى هاى فرداست.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

سلامتی اونایی که نه کسی یلداشون رو تبریک گفتنه کسی رو دارن که بهش تبریک بگن..پیشاپیش یلدا مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

ما منتظر صبح شب یلداییم
دستی به دعا تا فرج فرداییم
شب یلدایتان مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب یلدا غروب پاییز نیست ، طلوع زمستان نیست
شب یلدا بهانه ایست برای غروب غمها و طلوع شادیها

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهارزندگانی استشب یلدا شب فر و کیان است
نشان ازسنت ایرانیان استشب یلد ا و وصف بی مثالش
خداوندا مخواه ،هرگز زوالششب یلدا فراتر از همه شب
نبینم هیچ کس افتاده در تبشب یلدا زحزن و غم مبراست
بساط شادمانی ها مهیاستشب یلدا بیا روشن روان شو
به نزد شاعران همزبان شوشب یلدا شب سال است ای دل
مرا در انجمن ، شعراست محملشب یلدا بلند است و یگانه
نمی گیرد دلم هرگز بهانهشب یلدا کنار دوستان باش
برای ما گلی ازبوستان باششب یلدا به آجیل و ترانه
بساط میوه ها در کنج خانهشب یلدا ، انار و هندوانه
غذا سبزی پلو، ماهی بهانه

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا بهانه اى است، بهانه اى، تا ما از فرمان کانال هاى پر پیچ و خم سیم هاى ارتباطات بگذریم و لحظه هاى قشنگ با هم بودن را به هیجان سریال هاى زندگى شیشه اى، بدل نکنیم.

متن عاشقانه برای همسر یلدا

پاییزی را دوست دارم کهبارانش فقط برای شستن غمهایت باشد!پاييز رو به اتمام است ,از ته دل سپيدى و زيبايى و آرامش برف زمستان را آرزو دارمتا با گرماى قلب پاکت برايت دلنشين باشد.“يلدا مبارک”

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

امشب آخرین دقیقه آذرماه را ورق می زنیم و شمع های روشن زرد پاییز را فوت می کنیم. شب آغاز زمستان است، چراغ خانه ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک می زنند.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

انار و سیب و احساسم نماز و آیه الکرسیچه بی اندازه خوشحالم که تو حالم رو میپرسی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بیا ماه من و یلدای من باش
شب بارانیه دی ماه من باش
بیا زیباترین مجنون این شب
یه عمری با من و لیلای من باش

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا و وصف بی مثالش
خداوندا مخواه، هرگز زوالش
شب یلدا فراتر از همه شب
نبینم هیچ کس افتاده در تب

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا دوباره شعر و غزل را بهانه کرد
با چند جمله‌ی متغیر  بدون حرف
با ساختار ذهنیتی پوچ و منحرف
مبهوت در سپیدی دستان خیس برف

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

آتش گرفته دفتر شعرم به اسم تو
فالی نمانده تا به تو یلدایی اش کنم
بی خود به فال نیک نگیر این ترانه را
عشقی نمانده تا به تو لیلایی‌اش کنم

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدای چشم‌های تو برفی‌ترین شب است
یلدای چشم‌های تو طوفان می‌آورد
امشب تمام وسوسه‌ها در نگاه توست
ابلیس هم به دین تو ایمان می‌آورد!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

وحشی بافقی
ما حال خویش را بی سرو بی پا نوشته ایم
روز فراق را شب یلدا نوشته ایم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

چه سخاوتمند است پاییزکه شکوه بلندترین شبش راعاشقانه پیشکش تولد زمستان می کند

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

فروغی بسطامی
شام هجران تو تشریف به هر جا ببرد
در پس و پیش هزاران شب یلدا ببرد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

ادیب صابر
من از روز جـزا واقـف نبـودم
شــب یلـــدای هجــران آفریـدنـد

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

سلمان ساوجی
روز فراق تو که نبینم جمال تو
با من حکایت شب یلدا کند همی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

کلیم کاشانی
شب یلداست هر تاری ز. مویت، وین عجب کاری
که من روزی نمی‌بینم، خود این شب‌های یلدا را

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا می دونی خیلی درازه
یه شب سرده پُر از رمزه و رازه
فصل پاییز برگای درختُ ریخته
رنگ برگا چه قشنگه خیلی نازه
صحبت از فصل زمستون،برف و سرماس
خبراز شیطنتای ننه سرماس
همه امشب می شینیم قصه می گیم
قصه های شاد و شیرین،
بی غم و غصه می گیم
هندونه، انار و آجیل اگه باشه می خوریم
شعرای شاد و قشنگی واسه ی هم می خونیم
شب یلدا پُره از خاطره هاس
شب قصه های شیرین واسه ی ما بچه هاس
شاعر : مهری طهماسبی دهکردی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

ملا محسن فیض کاشانی
منت زلف تو طوق گردنم بادا کزو
حال دل‌ها بر تو در شب‌های یلدا روشن است

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یاد آن شب‌ها و یلدا‌ها بخیر برف بازی و سرما‌ها بخیر کرسی و مادربزرگ و قصه‌ها آن تخیل‌ها و رویا‌ها بخیر دست‌های بی حس و سرمازده کرسی و مطبوع و گرما‌ها بخیر آن تنقل‌ها، لواشک‌ها ترش نان شیرین و کدو حلوا بخیر مردم دریا دل آن روزگار پاک بازی و سودا‌ها بخیر جایشان خالیست اکنون پیش ما یاد آن بگذشتگان ما بخیر …

متن یلدای عاشقانه برای همسر

چنین با شور و نغمه  شعر و دستان خرامان می‌رســد از ره زمستان شمردم مـن ز چلّـــه تا به نـــوروز نمانده هیچ؛ جز هشتاد و نه روز! کنـــــون معکــوس بشمارید یاران که در راه است فصـــل نوبهاران ..

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا، تو که مى آیى، بزرگ ترهاى شاید فراموش شده.
دوباره به جوان ترهاى مهمان، به گرمى لبخند مى زنند.

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدای چشم‌های تو برفی‌ترین شب است
یلدای چشم‌های تو طوفان می‌آورد
امشب تمام وسوسه‌ها در نگاه توست
ابلیس هم به دین تو ایمان می‌آورد!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

یلدا، مجالی است برای تکرار هر آنچه روزگاری، سرمشق خوبی هایمان بوده اند و امروز بر روی طاقچه عادت هایمان غبار می‌گیرند و فراموش می‌شوند. مجالی است برای دیدن عزیزانی که تصویر و صدایشان در پس مشغله‌های زندگی رنگ باخته اند. مجالی است برای نشستن لبخند بر لبان کودکان، در آغوش پر مهر بزرگ ترها. یلدا مجالی است؛ مجالی برای من، مجالی برای تو، تا همگی، لحظه‌های شیرین با هم بودن را تجربه کنیم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

این قافله عمر عجب می گذرددریاب دمی که با طرب می گذردساقی غم فردای حریفان چه خوریپیش آر پیاله را که شب می گذردیلداتون مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

آخرین دقایق آذرماه را ورق می‌زنیم و شمع‌های روشن زرد پاییز را فوت می‌کنیم. شب آغاز زمستان است، چراغ خانه‌ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک می‌زنند. آن طرف هندوانه‌ای که ضربات چاقو خون سرخش را جاری کرده و این طرف مادر بزرگ که تسبیح فیروزه‌ای رنگش را بار‌ها مرور می‌کند. همه گرد هم آمده اند تا از روز‌های خوب خدا سخن بگویند و به بهانه یلدا این طولانی‌ترین شب سال، فارغ از پیچ و خم‌های زندگی همدیگر را به شنیدن خاطرات خوب خویش میهمان کنند.

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یک دقیقه بیشتر
برایِ آرزوهایمان
بیا این یلدا اینچنین آرزو کنیم:
آرزوهایِ من هرچه که هست باشد؛ تو خدایِ من مثلِ دانه‌های انارت.
آن شیرین‌ترین هایش را برایمان براورده کن
به بلندایِ این شب برایِ من و هر آنکه هست
لبخند‌ها و شادی هایِ بلند بیار.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

باور به نور و روشنایی است
که شام تیره از دل شب یلدا
جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

امشب آخرین دقیقه آذرماه را ورق می‌زنیم و شمع‌های روشن زرد پاییز را فوت می‌کنیم. شب آغاز زمستان است، چراغ خانه‌ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک می‌زنند. آن طرف هندوانه‌ای که ضربات چاقو خون سرخش را جاری کرده و این طرف مادر بزرگ که تسبیح فیروزه‌ای رنگش را بار‌ها مرور می‌کند. همه گرد هم آمده اند تا از روز‌های خوب خدا سخن بگویند و به بهانه یلدا این طولانی‌ترین شب سال، فارغ از پیچ و خم‌های زندگی همدیگر را به شنیدن خاطرات خوب خویش میهمان کنند.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهارزندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است
نشان ازسنت ایرانیان است
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

از یلدا بپرس راز شب زنده داری عاشقان را. از یلدا بپرس که چگونه ستارگان بلندبخت، از آغاز زمین بی وقفه در شب‌ها سوسو زده و چراغ راه زندگی بوده اند. بپرس که امید به دیدار صبح و ظفر چه اصالتی دارد؛ پیروزی نور بر تاریکی را چه حکمتی است؛ چیرگی امید بر نومیدی و ظلمت چه حقیقتی است؟ یلدا می‌داند که انهدام سلطه تاریکی چگونه است. شاهد همیشگی زمستان است یلدا؛ که مژده دوباره رسیدن بهار را در طویل‌ترین و چراغانی‌ترین شب زمین ندا می‌دهد.

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا کنار یار بودی
به او دلبسته و بیمار بودی
شپش هایش گرفتی از سر شب
توی نادان مگر بیکار بودی؟

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

هندوانه رویاهایتان شیرینانار موفقیت هایتان پر دانهپسته ی خاطراتتان خندانقصه ی زندگیتان خوش وعمرتان چون یلدا بلند باد

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

شب یلدای من آغاز شد….
نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه…..
بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست
بی من یلدایت مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

دوباره داغ دل مـــرا تــازه میـکند!
شب یــــــــــلدایی ک نیستی…
می بینی،یـــک دقیقه چه بــر ســر مردم آورده،
مــن چــه مـیـکـشم از هــزاران هــزار دقـیـقـه نبودن!
بـی تـفـاوتـی نیـسـت،
حسـی بــه هـیـچ شـب یــلْـدایی نـدارم دیــگـر…

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بیا ماه منو یلدای من باششب برفی دی ماه من باشبیا زیباترین مجنون این شبیه عمری با منو لیلای من باشیلداتون پیش پیش مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

فریاد کشیده هر دو جیبم جانسوز
با دیدن نرخ هندوانه دیروز
یلدا تو کمی دیرتر امسال بیا
یارانه برای تو ندادند هنوز

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا یعنی یادمان باشد که زندگی آن قدر کوتاه است که یک دقیقه بیشتر با هم بودن را باید جشن گرفت.
یلدای تان مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

به گمانم تو اگر بودی و این فاصله‌ها کمتر بود.
آسمان آبی تر!
حالِ من بهتر بود.
روزگار است دگر!
نه به صبحش امید!
نه دلِ شب زده ام آرام است
آنچه هست، تلخی و دلواپسی و
اندکی از ذوق نوشتن که درونم مانده… روزگارم یلداست!یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلدای آدم‌ها
‎ ‎همیشـه
اول دی نیست … ‏
هـــرکس شبـــی
بـــی یار بنشیند
شبش یلــــداست! ‎

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدا
تمام شب‌هایی است که نباشی
کمی طولانی‌تر کمی تاریک‌تر

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا شب بزم و سرور استشبی طولانی و غمها بدور استشباهنگام تا وقت سحرگاهبساط خنده و شادی چه جوراستیلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یک جمع پُر از آدم #تنها داریم
بین خودمان مدام دعوا داریم
غمگین و پر از غصه و دلتنگ و غریب!
‌ما هم دلمان خوش است #یلدا داریم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شما را گر شب یلدا بلندهمرا لیست طلبکارا بلندهولی هندونه ام در شام یلداسفیدیّش بود چون شیر گاواانارم ترش و گردوهام پوچهوچشمان زنم افسوس لوچهبود آجیل تلخ و سیب ها کالوقطعاً می شود وارونه ام فال

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دیشب شب یلدا بود،
همون مردمی که در آمار غربی‌ها بعد از عراق و لیبی غمگین‌ترین مردم جهانن، از سر شب تا صبح رو با شب‌نشینی و بگوبخند و … گذروندن.ما فقط روی کاغذ غربی‌ها غمگین‌ترین مردم جهانیم!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

از غم عشقت دل شیدا شکست شیشه ی می‌در شب یلدا شکست از بس که زدم ریگ بیابان به کف خار مغیلان همه در پا شکست

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آری امشب شب یلدا است شب فال شب عشق شب هندوانه وشب آزادی وشب رهایی چیزی به یادم نمی آید جز اینکه امشب شب تنهایی من است یلدایت مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

بی تماشای تو با این همه غمها چه کنم؟تو نباشی گل من با شب یلدا چه کنم؟

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

تو میری و من فقط نگاهت می کنم ، تعجب نکن که چرا گریهنمی کنم ، بی تو یک عمرفرصت برای گریستن دارم ،اما برای دیدن تو همین یک لحظه باقیست ،تا یلدایی دیگر انتظارت را خواهم کشید .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلدا، شب عاشقان بی دل آکنده از عطر مهربانی، سرشار از ترنّم عشق و لبریز از تبسّمِ آینده باد

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى ، سرمشق خوبى هایمان بوده اند و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

Love your family. Spend time, be kindMake no room for regrets. Tomorrow is not promised & today is shortبه خانواده ات عشق بورز با آنها وقت بگذران و مهربان باشاجازه نده هیچگونه جای تاسف و پشیمانی بماند چرا که آمدن فرداها تضمین شده نیست و امروز نیز بسیار کوتاه و محدود است

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

Let’s enjoy this magical night together and have a lot fun because this might be our last chance to be togetherhappy Yaldaبیاید باهم از این شب جادویی لذت ببریم و بسیار خوش بگذارنیم چرا که شاید این آخرین فرصت برای دورهم جمع بودنمان باشدیلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی هایلدایتان رویایی ، روزهایتان پر فروغ و شب هایتان ستاره باران

متن یلدای عاشقانه برای همسر

پاییز هم تمام شد،
یلدا هم تمام شد،
اما تو برایم تمام نشو!
جایی برایم زیر چتر زمستانت بگذار…!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

باران یا برف
چه فرقی می کند؟
تو که باشی، هوا که هیچ، زندگی خوب است ….
یلدا یا نوروز
سخت یا دشوار
بهار یا زمستان
تو که باشی، برف هم بهانه می شود برای دمنوش های تلخ
و من هوای خاطرات خنده های تو را نفس می کشم
تو که باشی
همه چیز خوب است
و یلدا بهانه ی حضورتسهیلا باقریان

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

خواهر همون جواهریه که هرلحظه کنار آدمه
و با جون و دل درد و دلها رو گوش میده
خواهر داشتن یعنی داشتن یه فرشته
که همیشه لبخند روی لب مینشونه
یلدات مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

خواهر که داشته باشی
قلبت به خانه ای می ماند
که همیشه ی خدا
چراغ یک اتاقش روشن است

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تقدیم به تویی که
بودنت به من شوق زیستن میده
از غزل تا به ابد
از تولد تا مرگ
دوستت دارم خوبترین خواهر
یلدای خوبی برایت آرزومندم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

از میان تمام میوه ها به یاد تو انار برمی دارم
آخه تو مثل اناری
خودت یه دونه
خوبیات هزار دونه
یلدا تبریک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

مهم نیست هندونه ی شب یلدات شیرین نباشه
یا انارات ترش از آب دراد
یا کدو تنبلی که بار میذاری بیمزه بشه
یا چند تا از گردوهایی که می شکونی پوک باشه
مهم اینه که کسی داری که یلدا رو بهت تبریک بگه
خواهر خوشگلم یلدات مبارک!

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

امشب آخرین دقیقه آذرماه را ورق می زنیم و شمع های روشن زرد پاییز را فوت می کنیم.
شب آغاز زمستان است، چراغ خانه ها هنوز بیدارند و خانه نشینان گرد آتش گرم دوستی، نشسته اند و خاطرات دیروز را پلک می زنند.
آن طرف هندوانه ای که ضربات چاقو خون سرخش را جاری کرده و این طرف مادر بزرگ که تسبیح فیروزه ای رنگش را بارها مرور می کند.
همه گرد هم آمده اند تا از روزهای خوب خدا سخن بگویند و به بهانه یلدا این طولانی ترین شب سال، فارغ از پیچ و خم های زندگی همدیگر را به شنیدن خاطرات خوب خویش میهمان کنند.
خواهرم یلدا مبار

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یک نفر هست که همیشه هوایِ بیقراری ام را دارد  یک نفر هست که هیچوقت برایِ من ، سرش شلوغ نیست
که دردهایم را ندیده ، می بیند  ، که حرف هایم را نگفته ، می فهمد و برایِ اشک هایم ، تمامِ دنیا را به هم می ریزد …
خواهر زیبای من شب یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

از همین امشب خود را در برابر زمستان سرد بیمه کنید
طرح پیش فروش بوسه های داغ شب یلدا با طعم لبو آغاز شد.
برای ثبت نام لپتو بیار جلو… ماچ

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

یاد آن شبها و یلداها بخیر
برف بازی و سرماها بخیر
کرسی و مادربزرگ و قصه ها
آن تخیل ها و رویاها بخیر
دستهای بی حس و سرمازده
کرسی و مطبوع و گرماها بخیر
آن تنقل ها ، لواشک ها ترش
نان شیرین و کدو حلوا بخیر
مردم دریا دل آن روزگار
پاک بازی و سوداها بخیر
جایشان خالیست اکنون پیش ما
یاد آن بگذشتگان ما بخیر …

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

یلدای طولانی سال، بهترین مجال برای نیم نگاهی کوتاه به لحظه هاست؛ لحظه هایی که در سرعت عبور، خلاصه می شوند و می گذرند و این گذشتن، بهترین پیام برای زیبا زیستن ماست؛ زیرا شیرینی در کنار هم بودن لبخندهای امروز، هزار بار بهتر از اشک حسرت ریختن بر مزار جدایی های فرداست.
خواهرم یلدا مبارک!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

خواهر داستانش با همه فرق دارد
موجودیست که بوی مادر می دهد
مانند پدر کوه می شود و پشتت می ایستد
برادر گونه رویت غیرت و حساسیت دارد
میتوانی روی رفاقتش تا ته دنیا حساب باز کنی
به نظر من گاهی میشود گفت:
بهشت زیر پای خواهر است
خواهر مهربانم یلدایت مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد یادت نرود اینجا کسی هست
که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوبی دارد
عمرت یلدایی, دلت دریایی, روزگارت بهاری
خواهر عزیزم یلدا مبارک!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

امشب یک دقیقه بیشتر مهمان لبخند زیبایت هستم
امشب یک دقیقه بیشتر در نگاه آسمانی ات غرق می شوم
امشب یک دقیقه بیشتر دوستت خواهم داشت
یلدایت مبارک!

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

به صد یلدا الهی زنده باشی
انار و سیب و انگور خورده باشی
اگر یلدای دیگر من نباشم
تو باشی و تو باشی و تو باشی
یلدا مبارک آبجی عزیزم.

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ با همه ی زیبائیش
کم کم می آید….
می گویند :ﺩﻭﺭ ️ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻥ ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ
تا ﺩﺭ ﮐﻮﻻﮎ آﺩم های ﯾﺦ ﺯﺩﻩ ی ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺎﺭ
ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﻮﺩ ….
آدم های این دیار منو توئیم که شالی مشترک
به گردن داریم تا در هوای نفس هامان آب کنیم
انجماد جهان را .
ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺯﯾﺮ ﮐﺮﺳﯽ ️ﻋﺸﻖ ،
ﮔﺮﻡ ﮔﺮﻡ …
خواهر گلم یلدایتان مبارک!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

دل را از پیله ی قهرش بیرون خواهم کشید
واژه ها را از خواب فراموشی بیدار خواهم کرد
دسته گلی از یاس و باران برایت خواهم چید
نقش لبخند را بر چهره ی زیبایت خواهم پاشید
تا جرأت نوشتن این سطر لرزان را پیدا کنم
شب یلدات مبارک خواهرم

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

میان همهمه برگ های خشک پاییز فقط تو ماندی که هنوز از بهار لبریزی
روزهای آخر پاییزت پر از خش خش آرزوهای قشنگ !
خواهری یلدا مبارک!

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

پاییز ثانیه ثانیه می گذرد
یادت نرود این جا کسی هست که به اندازه
تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای خوب دارد
عمرت یلدایی
دلت دریایی
روزگارت بهاری
یلدات مبارک خواهر مهربونم
بیا تا در بلندترین
فرصت شبانه از هزار رنگی
پاییز به یکرنگی زمستان برسیم

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

گاه یک سنجاقک
به تو دل می بندد
و تو هر روز سحر
می نشینی لب حوض
تا بیاید از راه
از خم پیچک نیلوفرها
روی موهای سرت بنشیند
یا که از قطره آب کف دستت بخورد
گاه یک سنجاقک
همه معنی یک زندگی است .
یلدات مبارک خواهر زیبای من!

متن عاشقانه برای همسر یلدا

یلداست بگذاریم هر چه تاریکی هست هر چه سرما و خستگی هست
تا سحر از وجودمان رخت بربندد امشب
بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست
یلدا مبارک باد!

متن یلدای عاشقانه برای همسر

می دانم امروز بارها و بارها شب یلدات را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آنها را زیباتر بوده اند
اما با عشقی را که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت میکنم
قابل قیاس نیست
با تمام وجود دوستت دارم
خواهرم شب یلدات مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

خواهر عزیزم امیدوارم شادی هایت بسیار، غم هایت ناچیز
سعادت روز افزون و زندگیت به کام باشد
امیدوارم در این دنیا سربلند و سعادتمند و امیدوار به لطف ایزد منان زندگی کنی
وقتی به دنیا آمدی عریان جمعی به خنده و تو بودی گریان
کاری کن که ای عزیز دل وقت رفتن جمعی بگریند و تو باشی خندان
خواهر گلم یلدات مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

چون تیر رها گشتـه ز چله شده ایم!
مهمان شمــا در شب چله شده ایم!
از برکت ایـن سفره ی الوان شما
تا خرخره خورده،چاق و چلـه شده ایم!
خواهرم یلدا مبارک!

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

پاییزی را دوست دارم که
بارانش فقط برای شستن غمهایت باشد!
پاییز رو به اتمام است ,
از ته دل سپیدی و زیبایی و آرامش برف زمستان را آرزو دارم
تا با گرمای قلب پاکت برایت دلنشین باشد.
یلدا مبارک خواهر خوب من

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

رسید از راه شب یلدا …زمستونه غمه فردا…زمستون رو نما میخواد…که اون چشماش بشه پیدا…
شب طولانی قصه…شب چله شب بارون…نشستن دور یک کرسی…شب دل بستگیامون …
قدیما بچه که بودیم… یک آینه روبرومون بود…یک عالم برف بیاد امشب… الهی آرزومون بود…
شب یلدا و هندونه… انار سرخ صد دونه…
شب یلدا یعنی با تو … شب یلدا یعنی با هم …بگیر یک فال حافظ تا… غم از خاطر بره کم کم…
آبجی جونم یلدات مبارک!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

با صدها برش بر مغز هندوانه
یلدا کوتاه نمی آید ؛
اما شیرینی حضورمان تا سحر
کوتاه می کند
بی شک
گیسوان بلند آخرین شب آذر را …

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

اندوهت را به برگها بسپار!
واپسین روزهای پاییزت بخیر، دوست چهارفصل من!
یلدایت پر از مهربانی

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

بعد از تو عاشقِ یلدا شدن کار سختی نیست
بی‌ تو هر شب زمستان و هر شب پر از سرماست
و نبودنِ تو عجیب شبیهِ بودن‌هایِ ماست
پناه میدهم به تو که این شب یلدا تنهایی
خودم هزار شبِ یلدا تنها بوده ام
فرخنده باد این شبِ دیماه

متن عاشقانه برای همسر یلدا

تنها چند دقیقه ناقابل مى تواند از یک شب عادى ، شب یلدا بسازد
ولى با هم بودن است که آن را نیک نام کرده و در تاریخ ماندگار شده است . .

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

فریاد کشیده هر دو جیبم جانسوز
با دیدن نرخ هندوانه دیروز
یلدا تو کمی دیر تر امسال بیا
یارانه برای تو ندادند هنوز !

متن یلدای عاشقانه برای همسر

یلدا، مجالى است براى تکرار هر آنچه روزگارى سرمشق خوبى هایمان بوده اند
و امروز بر روى طاقچه عادت هایمان غبار مى گیرند . . .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

روی شما مثل هندونه
خنده هاتون مثل قاچ هندونه
روزگارتون مثل پوست هندونه
جیبتون پر تخم هندونه
یلداتون مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

میان دوستان افتاده ای تک
درخت هندونه ،زلفت عین پشمک!
برایت می زنم اینک پیامک
شب یلدای تو ای گل! مبارک!

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

صدای تیک تاک ساعت می آید
زمان می گذرد
و یلدا دستهای پاییز را در دستان زمستان می گذارد
کاش یلدا فکری به حال دستهای ما می کرد . . .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست
هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد
امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .
یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم
کنار هم بنشینیم
و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها
یلدایتان رویایی
روزهایتان پر فروغ
شبهایتان ستاره باران…

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هندوانه رویاهایتان شیرین
انار موفقیت هایتان پر دانه
پسته ی خاطراتتان خندان
قصه ی زندگیتان خوش و
عمرتان چون یلدا بلند باد
یلدا مبارک

متن یلدای عاشقانه برای همسر

تنهایی یعنی :
شب یلدا تمام شب رادیو گوش بدی و فقط ایرانسل بهت پیام تبریک بده . . .

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلداست
دلم در خواب پروانه شدن بود
ولی افسوس
دلم در اوج رفتن روبه شمعی سوخت و من نالان
کنار سفره ای از عشق خالی
شبی مایوس و سرگردان دارم امشب . . .

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

سال پشت سال گذشته است
و هنوز ، کسی نمی داند
بی تو
هر شب
شب یلدای من است . . .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

به 100 یلدا الهی زنده باشی
انار و سیب و انگور خورده باشی
اگر یلدای دیگر من نباشم
تو باشی و تو باشی و تو باشی
یلدا مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

و پاییز ثانیه ثانیه سپری می شود
یادت نرود اینجا کسی هست
که به اندازه تمام برگ های رقصان پاییز
برایت بهترین ها را آرزو دارد
یلدایت مبارک

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

پاییز را خیلی دوست داشتم حیف که رفت
اما امید به پاییز های بعد در من خواهد ماند !
یلدایتان مبارک و همه شب های قشنگ تان یلدایی

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

لــــبی ســـرد و دلـــی افــــسـرده داریــم
به سر افــــکــــار تیــــپـــا خــــورده داریـم
رسد پـایـان پـــــائــــیز و از آغاز
هـــزاران جـــوجـــه ی نـــشمرده داریـم !

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شما را گر شب یلدا بلنده
مرا لیست طلبکارا بلنده
ولی هندونه ام در شام یلدا
سفیدیّش بود چون شیر گاوا
انارم ترش و گردوهام پوچه
وچشمان زنم افسوس لوچه
بود آجیل تلخ و سیب ها کال
وقطعاً می شود وارونه ام فال !

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بدو که روز کوتاهه / پاییز آخر راهه
هندونه رو آوردی ؟ / جوجه هاتو شمردی ؟
زمستون میشه فردا / مبارک باشه یلدا !

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

همه لحظه های پایانی پاییزت ، پر از خش خش آرزوهای قشنگ
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

در آغاز زمستان هرگز زمستانی مباد ، بهار آرزوهایت
یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

عمرتون صد شب یلدا / پولتون قدر یه دنیا
توی این شبهای سرما / یادتون همیشه با ما
دل خوش باشه نصیبت / غم بمونه واسه فردا

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدا عزیزِ هندوونه
اگر چه ترش و لیزه هندوونه
بهایش را چو پرسیدم ز یارو
بگفتا هیس !!! جیزه هندوونه

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

محفل آریایی تان طلایی ، دلهایتان دریایی
شادیهایتان یلدایی ، پیشاپیش مبارک باد این شب اهورایی

متن یلدای عاشقانه برای همسر

میان دوستان افتاده ای تک / رخت هندونه ز لطف عین پشمک !
برایت میزنم اینک پیامک / شب یلدای تو ای گل مبارک !

متن عاشقانه برای همسر یلدا

بلندای شب یلدای من باش / طلوع روشن فردای من باش
ولی فردا خدا داند کجایی / همین حالا همین حالای من باش

متن عاشقانه برای همسر یلدا

ما منتظر صبح شب یلداییم / دستی به دعا تا فرج فرداییم

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

باور به نور و روشنایی است که شام تیره از دل شب یلدا ، جشن مهر و روشنایی به ما هدیه میدهد

متن عاشقانه برای همسر یلدا

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشینیم و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها
یلدایتان رویایی ، روزهایتان پر فروغ ، شبهایتان ستاره باران !

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

شب یلد ا و وصف بی مثالش / خداوندا مخواه ، هرگز زوالش
شب یلدا فراتر از همه شب / نبینم هیچ کس افتاده در تب
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه برای همسر یلدا

شب یلدا شب بزم و سرور است / شبی طولانی و غمها به دور است
شباهنگام تا وقت سحرگاه / بساط خنده و شادی چه جوراست

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

تو دلداری چو من دیوونه داری / تو مجنونی چو من بی خونه داری
شب یلدا مرا دعوت کن ای دوست / اگه تو یخچالت هندونه داری !

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

آری امشب شب یلدا است
شب فال
شب عشق
شب هندوانه
و شب آزادی و شب رهایی
چیزی به یادم نمی آید جز اینکه امشب شب تنهایی من است
یلدایت مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

من بلندای شب یلدا را / تا خود صبح شکیبا بودم
شب شوریده ی بی فردا را / با خیال تو به فردا کردم
چه شبی بود ! عجب زجری بود ! غم آن شب که شب یلدا بود

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

سهم من از شب یلدا شاید ، قصه ای از غصه و انار سرخی که پر از دلتنگی ست
غم هایم بلند همانند شب یلداست

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا شد و رفتی و از غم خوانده ام / از این هجرت به آن شب گیسوان افشانده ام
گذشت اما هزاران شب از آن هجران و من / اسیر آن شب یلدای جانسوز مانده ام

متن عاشقانه برای همسر یلدا

امشب ، میوه سربسته حرف هایمان را روبه روى هم مى گذاریم تا طعم شیرین دوستى را به کام زمستانى روزگار بچشانیم

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شادی هایت به بلندای امشب و غم هایت به کوتاهی امروز

متن یلدای عاشقانه برای همسر

هیچ زمستانی ماندنی نیست حتی اگر همه شبهایش شب یلدا باشد

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر / زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر
شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق / رخ معشوقه و مدهوشی دلداده عشق

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

بیا ماه من و یلدای من باش
شب بارانیه دی ماه من باش
بیا زیباترین مجنون این شب
یه عمری با من و لیلای من باش . . .

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

یلداست ، بگذاریم هر چه تاریکی هست
هرچه سرما و خستگی هست تا سحر از وجودمان رخت بربندد
امشب بیداری را پاس داریم تا فردایی روشن راهی دراز باقیست . . .
شب یلدا مبارک

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

هر چه از روشنی و سرخی داریم برداریم کنار هم بنشیینیم
و بگذاریم که دوستی ها سدی باشند در برابر تاریکی ها
یلدایتان رویایی…روزهایتان پر فروغ، شبهایتان ستاره باران . . .

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

شب یلدای من آغاز شد
نه سرخی انار نه لبخند پسته نه شیرینی هندوانه
بی تو یلدا زجر آور ترین شب دنیاست
بی من یلدایت مبارک

متن عاشقانه اولین یلدا برای همسر

با تو من عزیز عشقم دیگه هیچ غمی ندارم
واسه ی همیشه ی عمر،عاشقونه دل میذارم
با تو یلدا پره عشقه،عشقی از جنس عزیزش
که نمیتونه بگیره کسی از دل،عشق پاکش . . .

متن یلدای عاشقانه برای همسر

آری ام شب شب یلدا است
شب فال
شب عشق
شب هندوانه
و شب آزادی وشب رهایی
چیزی به یادم نمی آید
جز اینکه
امشب شب تنهایی من است
یلدایت مبارک

متن عاشقانه در مورد شب یلدا برای همسر

مهر رخشا نکوترین چهر است / شب یلدا تولد مهر است
این همایون شب خیال انگیز / هست درآخرین شب پاییز
بیخ وبن در حماسه گستردست / در نهادش حماسه پرور دست
لفظ یلدا اگر چه سریانیست / شب مهرآفرین ایرانی ست . . .

عکس متن شب یلدا عاشقانه برای همسر

من بلندای شب یلدا را تا خود صبح شکیبا بودم
شب شوریده ی بی فردا را  با خیال تو به فردا کردم
چه شبی بود ، عجب زجری بود
غم آن شب که شب یلدا بود . . .

متن عاشقانه اولین شب یلدا برای همسر

شب یلدا شد و میلاد خوش ایزد مهر
زایش نور از این ظلمت تاریک سپهر
شب یلدا شد و بر سفره دل باده عشق
رخ معشوقه و مدهوشی دلداه عشق
شب یلدایتان پرستاره و پرخاطره باد

متن یلدای عاشقانه برای همسر

شب یلدا شد و رفتی و از غم خوانده ام
از این هجرت به آن شب گیسوان افشانده ام
گذشت اما هزاران شب از آن هجران و من
اسیر آن شب یلدای جانسوز مانده ام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *