متن صورت وضعیت

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

People don’t resist change. They resist being changed!مردم در مقابل تغییرات مقاومت نمی کنند. آنها مقاومت در برابر تغییر می کنند!

متن صورت وضعیت قطعی

نمونه صورت وضعیت قطعی

Everything comes to pass, nothing comes to stay.همه چیز به تصویب می رسد، هیچ چیز برای ماندن نیست.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

You can avoid having ulcers by adapting to the situation: If you fall in the mud puddle, check your pockets for fish.شما می توانید با تطبیق با وضعیت زخم ها از اجتناب از زخم ها جلوگیری کنید: اگر در لبه گل قرار گیرید، جیب های خود را برای ماهی ها بررسی کنید.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

When you are through changing, you are through.هنگامی که از طریق تغییر هستید، از طریق آن هستید.

متن صورت وضعیت قطعی

آنقدر مفهوم آدم بودن را با رفتارهای زشت خود و رنگ عوض کردن لحظه ای خود لگدمال کرده اند که دیگر نمی دانم به چه کسی آدم بگویم؟ اصلا مگر باز هم آدمی هست که بتوان به آن تکیه کرد؟ نمی دانم آدمی را آدمیت لازم است. اگر آدمیت را در درون کسی یافتید، ما را هم باخبر کنید.

متن صورت وضعیت

آدم ها عوضی نیستند ولی گاهی اوقات عوض می شوند. آنقدر عوض می شوند و رنگ می بازند که هرگز پوسته رویین آن ها را نمی توان به یاد آورد.آدم بودن آرزویی است که شاید به تحقق پیوستن آن در زندگی کمتر کسی صورت پذیرد.

نمونه صورت وضعیت مالی

هرگز نمی توان به ظاهر انسان ها توجه کرد و بر حسب ظاهر خوب و بد بودن آن ها را حدس زد. گاهی بدترین ضربه های زندگی را افرادی به شما می زنند که با ظاهری موجه کمتر کسی به آن ها شک می کند. پس این باور غلط را برای همیشه از زندگی خود ریشه کن سازید و انسان ها را در موقعیت های مختلف در تلخی و شیرینی مورد آزمایش قرار دهید.

متن صورت وضعیت

اگر کسی را یافتید که توانستید سالیان سال در کنار او بدون کوچکترین حاشیه و مشکلی زندگی کنید و با اعتماد کامل به وی تکیه کنید؛ بدانید بی شک او فارغ از هر مسئله دیگری عزیزترین فرد و بی ریاترین انسان روی زمین است. چرا که بوده اند افرادی که تنها چند سال یا حتی چند روز به آن ها اعتماد کرده ایم ولی چنان پشت ما را خالی کرده اند و رفته اند که دیگر تکیه گاهی برای ما باقی نذاشته اند.

متن صورت وضعیت

Change is inevitable. except from a vending machine.تغییر اجتناب ناپذیر است به جز از یک دستگاه تلوان

نمونه صورت وضعیت موقت

When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.وقتی ما دیگر قادر به تغییر وضعیت نیستیم، ما به چالش داریم که خودمان را تغییر دهیم.

متن صورت وضعیت

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.هر کس به فکر تغییر جهان است، اما هیچ کس به فکر تغییر خود.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

ذات آدمی پاک و مقدس است و وقتی یک نفر را آدم خطاب می کنند، به منزله شعور و شخصیت والای اوست. ولی باید این را نیز در نظر داشت که همین ذات پاک را گاهی اوقات با در نظر نگرفتن نفس اماره و فریفته شدن امیال نفسانی و شیطان رجیم، می توان به یک موجود بسیار خطر آفرین و پلیدی تبدیل ساخت که باید حتی الامکان از او دوری کرد. این آدم ها را آدم های دورو می گویند که هر روز به یک رنگی درمی آیند.

نمونه صورت وضعیت موقت

آدم های دورو خطرناک ترین آدم های روی زمین هستند. به شدت باید از آن ها پرهیز کرد. آن ها هر لحظه به یک رنگی درمی آیند و شما نمی توانید با آن ها به چه شکلی رفتار کنید. این گونه انسان ها را از زندگی خویش حذف کنید تا استرس به دام افتادن در تله آن ها را نداشته باشید و به زندگی خود با آرامش کامل روی آورید.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

ورودی عقل خویش با خطی خوش و پر رنگ بنویسید: لطفا با احتیاط با آدم ها رفتار کنید تا با احتیاط کامل همیشه مراقب انتخاب دوست های خود باشیم و همیشه نسبت به نوع رفتارهای خود با آن ها احتیاط کامل را رعایت کنیم تا مبادا با عوض شدن رفتار و کردار آن ها به یکباره جا خورده و فرصتی برای جبران خویش باقی نگذاریم.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

When the moon is full, it begins to wane.وقتی ماه پر است، شروع به فرو ریختن می کند.

نمونه صورت وضعیت مالی

Nothing remains constant except change itself.هیچ چیز به جز تغییر به خودی خود ثابت می ماند.

فرم صورت وضعیت

Life is like the moon: now full, now dark.زندگی مانند ماه است: حالا پر است، حالا تاریک است.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

Come what may, time and hour runs through the roughest day.بیا چه چیزی ممکن است، زمان و ساعت از طریق سخت ترین روز اجرا شود.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

Beginning is easy; continuing, hard.شروع آسان است ادامه، سخت است

متن صورت وضعیت قطعی

در برابر انتقاداتاگر نادرست بود،بی اعتنا باشیداگر غیر منصفانه بود،عصبانی نشویداگر از روی نادانی بود،لبخند بزنیداگر عادلانه بود،از آن درس بگیرید.

متن صورت وضعیت

یه مرد براى اينكه بتونه یه زن رو شاد نگه داره، نيازى نيست بى عيب و نقص باشه؛ فقط كافيه همون چيزى باشه كه اول آشنايى گفته بود هست …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

اگر عشقی احساس نمی‌كنی،تظاهر نكن! سعی نكن نمایش بدهی كه عاشقی ..حتی اگر خشمگینی بگو كه خشمگین هستی..باش، ولی حقیقی باش…!

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

هیچ وقت دیر نیست برای شروع دوباره:به طبیعت نگاه کن.هیچ چیز ثابت نمی ماند.چرا تو باید بمانیخردمندانه از تغییرات استفاده کن.مثل یک قهرمان ورزشی،نتیجه بازی باخته را عوض کن.چیزهای مهم را نگه دار.چیزهایی را که مهم نیستند دور بریز.اهدافت را مشخص کن و از نو شروع کن.

نمونه صورت وضعیت قطعی

تا به حال به آپارتمان دقت کردیسقف زندگیه یکی، کف زندگی دیگریست!!!!دنیا به طور شگفت آوری شبیه یک آپارتمان است ؛سقف آرزو های یکی، کف آرزو های دیگریست…

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

وقتی میخواهید به گنجشکیغذا بدهید فرار میکندچرا که میداند آزادی با ارزشتراز دانه و ارزن است

نمونه صورت وضعیت مالی

هیچکس از کنار گل دست خالیبرنمی گردد؛گلابگیر به گلاب می رسدکندو دار به عسلنقاش به نقشعکاس به عکس،بلبل به آواز…بیا وگل باش،و چشمه خیر و خوبی

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

حکایت زن محکم و استوار همیشه دروغ بود ،هیچ دختر بچه ای برای تبدیل شدن به زنی محکم و استوار زاده نمی شود .همگی به شاهزاده ای لوس شبیه اند که معصومانه رویا می بافند .سرنوشت است که آنها را جادوگر ، فتان و دلبر ، و یا زنی قوی و نیرومند میکند .قول هایی که فقط حرف بودند ،تقدیرهایی که نیمه کاره ماندند ،شادی هایی که اتفاق نیفتادند، مرگ ها ، جدایی ها ،به انسان نیرو می دهد .و آن هنگام که رویاهای بافته شده با کارت های بازی چون قلعه ای سنگی فرو میریزد خداوند به انسان نیرو میدهد تا زیر آوار آنها له نگردد .مادرم زن نیرومندی بود ،من شیفته ی آن نیرو بودم ،تصور میکردم که هرگز به مانند او نخواهم شد ، اما متاسفانه شدم .اگر روزی صاحب دختری شومآرزو میکنم به جای زنی نیرومند ، زنی شاد باشد

فرم صورت وضعیت

دعواکن… ولی با کاغذتاگر از کسی ناراحتی؛ یک کاغذبردارو یک مدادهرچه خواستی به او بگویی,روی کاغذبنویس.خواستی هم داد بکشی تنهاسایزکلماتت را بزرگ کن نه صدایت را…آرام که شدی،برگردوکاغذت رانگاه کن.آنوقت خودت قضاوت کنحالامیتوانی تمام خشم نوشته هایت رابا پاک کن عزیزت پاک کنیدلی هم نشکانده ای, وجدانت را نیازرده ای.خرجش همان مدادو پاک کن بود,نه بغض و پشیمانی“گاهی میتوان از کوره خشم پخته تربیرون آمد”ذهنت را پاكیزه نگه دار….مگذار چیزی كه باعث الودگی ذهن می شود ، وارد گردد…نکات زیبا برای زندگی زیبا, جملات زندگی زیباكاغذ و خودكارت رو بزار جلوتآدمهاي زندگيت رو يكي يكي بنويساضافه كاري داره…خط بزنحسادت ميكنه…خط بزنخوبيهات به چشمش نمياد…خط بزنجنس مخالف رو ترجيح ميده…خط بزنهروقت تنها شد يادت ميفته…خط بزنپشت سرت حرف ميزنه…خط بزنمكث نكن،فقط خط بزناز اين نترس كه تنها بشيتنهايي شرف داره به حضورِ اين آدما تو زندگيتشروع كن…اضافي ها رو خط خطي كن…

نمونه صورت وضعیت موقت

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ می‌گذرد.ﻋﺎﺷﻖ ﺁﻥ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺍﺯ ﺫﻫﻨﻢ ﻋﺒﻮﺭ می‌کنندﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ می‌شوند.

متن صورت وضعیت

زندگی سخت نیست،زندگی تلخ نیستزندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین داردگاهی آرام و دلنوازگاهی سخت و خشنگاهی شاد و رقص آورگاهی پر از غمزندگی را باید احساس کرد

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

زندگیهمچون بادکنکی استدر دستان کودکیکه همیشه ترس از ترکیدن آنلذت داشتنش را از بین میبرد

نمونه صورت وضعیت مالی

به کسی اعتماد کن کهاندوه پنهان شده در لبخندتعشق پنهان شده در خشمتو معنای حقیقی سکوتت را بفهمد ..

متن صورت وضعیت قطعی

اگر آرامش می‌خواهی.مراقب مردم نباش …اگر ادب می‌خواهی.در کار کسی دخالت نکن.اگر پند زندگی می‌خواهی.در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

کاری کن کهانتخاب هایت در زندگیبازتابی از امیدهایت باشدنه ترس هایت!

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

کاش قبل از حرف زدنکلمات را ذره ذره میجویدیمقورت میدادیمو هضم میکردیمنه اینکه همه رو بلعیده …و آخر به روی طرف بالا بیاریم . . .

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفتدائما یکسان نباشد حال دوران غم مخورحافظ شیرازی

نمونه صورت وضعیت مالی

خوشبختی گاهی لذت عمیقاز نداشته‌هاست!یک نوع رهایی که شبیه به هیچ چیز نیست؛و گاهی ساده و غیرقابل تصور است.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

بهترین متن های کوتاه ایران به انتخاب کاربران / مناسب بیو Bio و وضعیت [پیشنهاد] | تاو بیو

نمونه صورت وضعیت موقت

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

خوب به صورت آدما نگاه کنین،اونایی که درد زیادی دارن،لبخندشون زیباست… # ترکی

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

سفید عین کف بهشت🤍🌈 # تتلو

متن صورت وضعیت قطعی

بغض کنی اشکت در نیاد 💧….. مثل این میمونه ک رعد و برق بزنه بارون نیاد⚡🌫
# باران

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

لایـِق پرستِش است کَسے کہ در این بی مِهری ها،جانْـانہ مُحبت میکنـد…!
# ادبی # زندگی # مادر

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

یہ دختر قوے و شاد اون دختریہ ڪہ👱🏻‍♀
بہ هیچڪدوم از این “بایدها” توجہ نمیڪنہ😌
و همونطورے ڪہ خودش دوست دارہ زندگے میڪنہ🥰
# دختر # انگیزشی

نمونه صورت وضعیت موقت

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . . # زندگی # خسته # حقیقت

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

خدایا دلم مرهمی میخواد از جنس خودت نزدیک ، بی خطر بخشنده و بی منت
# خدا

نمونه صورت وضعیت قطعی

‌ ‌

صبـح كه ميشود
دلم پَر ميزند برای آغوشت
براي نفس هايت
براي بودنت
صبح كه ميشود دوباره يادم مـي افتـد
امروز را هم برای تـو زندگی ميكنم
تـو تنها حرفِ روز هـا و شب هـای منـی : )💋

صبح بخیر دلبرم 🌼♥️•

💕❣🍃 # دوستت دارم # صبح بخیر

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

⟬بـَݩے آدݦ أعۻأے یڪدیڱࢪݩد
ۅلے ٺــــۅ ٺݦــۅݦِِ ۅڄــۅدِ ݦݩــے♥️🖇⟭
ᬉ˹ ˼ # دوستت دارم

فرم صورت وضعیت

آسمان‌فرصت‌ِخوبیست‌اگر‌پر‌بکشیم . .🕊🌿🌵 # خدا

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته زه دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان
من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم
# فوت شده مرحوم # اموات

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ # دوستت دارم

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

فرم صورت وضعیت

تو راهروی تیمارستان داد میزد: برگرده خوب میشم :)🖤🥀🖤 # دلتنگی # خودکشی

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

بگو:
او خدای من است و جز او خدایی نیست، من بر او توکل کرده‌ام و روی امیدم همه به سوی اوست.
# خدا

متن صورت وضعیت

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

نمونه صورت وضعیت قطعی

گفتند اشک بریز

خالی میشوی

خالی که نشدم هیچ…

پر شدم از بی کسی

که چرا کسی اشک هایم را

پاک نمیکند

و بگوید اشک نریز تو

من را داری # ادبی # دلتنگی

متن صورت وضعیت قطعی

هی خداااا لاشی ندیدی ؟؟😹 حالا ببین .. خوب دیدی ؟؟؟ حاالا هرررری 😹🤟 # لاشی

متن صورت وضعیت

آدما با امـید زنده انـد
پـس همیشه امید، داشتہ باش✂️💛
  # انگیزشی

نمونه صورت وضعیت قطعی

سک‍‌ۅٺ قشنگه تا میټ‍‌ونید خفه شید🖕🏿
‌‌‌‌ # لاتی # حاضر جوابی

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

زندگی به من یاد داده ،برای داشتن آرامش و آسایش ،امروز با خدا قدم بردارم
و فردا را به او بسپارم…👌😍
خدایا شکرت
# خدا

نمونه صورت وضعیت موقت

خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

# خسته

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

برای پرواز کردن، اول باید سقوط کرد🦅 # انگیزشی # حقیقت

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

قبل از اینکه منو قضاوت کنی مطمئن شو که خودت کاملي!

# لاتی

نمونه صورت وضعیت قطعی

لبخند بزن
بزار بدونن قوی تر از دیروزی!

  # انگیزشی

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

اعتماد یه بازی ِخطرناکه!👊🏻 # انگیزشی # حقیقت

نمونه صورت وضعیت موقت

⠀⠀بد نبودم ، بدے دیدم بد شدم..!
# مغرور # لاشی # نامردی

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

نمونه صورت وضعیت موقت

My six word love story
I can’t imagine life without youداستان عاشقانه شش کلمه ای من
نمی تونم زندگی را بدون تو تصور کنم

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟مثل آرامش بعد از یک غم ، مثل پیدا شدن یک لبخندمثل بوی نم بعد از باران ، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست ؟من به آن محتاجم !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

دلی دارم ز جنس سنگ و شیشهچنان مهرت به جانم کرده ریشهکه در شش گوشه ی قلبم نوشتهعزیزم ، دوستت دارم همیشه . . .

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

بهانه میتراشی و مرا عذاب میدهیبه روح بی قرار من تو اضطراب میدهیدلم پر از گلایه ها ، تنم اسیر درد و خونولی تو قهر با دلم برای لحظه ی مکن . . .

نمونه صورت وضعیت قطعی

با یاد تو این ستاره ها رنگی بوداین دفتر خاطرات من سنگی بوداز درس کلاس عاشقی سهمم بازیک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بوداز امروز ، هرچه بنویسم صادقانه استعاشقانه دوستت دارم . . .

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

دیوان شعرم را برای تو سرودمگردد فدای چشم ناز تو وجودماین بوده رویا و خیال و آرزویمای کاش من هم دلبر قلب تو بودم .

فرم صورت وضعیت

Are you a camera
Because every time I look at you
I want to smileآیا تو دوربین هستی؟
چون هر وقت نگاهت می کنم
می خوام لبخند بزنم

متن صورت وضعیت قطعی

يقين دارمتو را دوست دارممن، تو راصادقانه دوست دارمتو را به دور از غروربه دور از ريامثل كودکی به دور از دروغتو را مثل نيمه‌ی جانمثل لحظه‌ی اولين ديداراولين بوسه، اولين آغوشمن تو را عاقلانه دوست دارم

متن صورت وضعیت قطعی

با تو بودن چقدر خوب استوقتی مرا می‌خوانیمثل لمس دستانت در تاریکیمثل عطر تنت روی پیراهنممثل فکر بوسه‌ی هوس انگیزت!با تو بودن چقدر خوب استآن ‌قدر که مسافری می ‌شوم با پای پیادهاگر تمام جاده‌ ها به سوی تویک طرفه باشد

نمونه صورت وضعیت موقت

Love is a great master
It teaches us to be what we never wereعشق استاد بزرگی است
به ما می آموزد که همان چیزی باشیم که هرگز نبوده ایم

متن صورت وضعیت

آن‌ هايی كه عميقاً عشق می ‌ورزندهيچ ‌گاه پير نمی ‌شوندممكن است بر اثر كهولت سناز دنيا برونداما جوان می ‌ميرند!

نمونه صورت وضعیت قطعی

بخند!آنقدر جانانه که دل تمام ثانیه‌هاشاد شود …این نهایت مهربانی توستدر حق دنیایی که در برابرحجم غم‌هایمان کم آورده!

متن صورت وضعیت

جان دلممی ‌شود کنار هم پیر شویم؟خیالت راحتحتی اگر زمان پیری ‌امدیابت هم داشته باشمبه تو قول می ‌دهمهر بار که تو را ببینمقند در دلم آب شود …

نمونه صورت وضعیت موقت

وقتی یه آدمی رو داشته باشیکه هر روزت رو به خاطردیدن دوباره‌ی اون شروع کنییعنی خوشبختی

نمونه صورت وضعیت موقت

شده آن لحظه که باید انتخابت بکنممحرمانه نظری به عشق نابت بکنمبردن اسم تو با واژه‌ی بانو کافی است«همسرم» باید از این لحظه خطابت بکنم

فرم صورت وضعیت

تو کنار من و من از همه آرام‌ ترمتو به یاد من و من فکر رها ساختنمیک پلی با تو بسازیم به اندازه‌ی عشقو از آنجا به تماشای جهان گذراندست در دست هم و مستِ نگاه و نگرانمن و تو می‌گذریم، تا بدانند همهاز همه فاصله‌ ها، از تمام غم و از تلخی‌ هامی‌ شود ساده گذشت

نمونه صورت وضعیت موقت

بهترین چیز در زندگیباهم بودن استمهمترین چیز برای لذت بردن از زندگیشاد بودن استهمه چیز همین است

نمونه صورت وضعیت قطعی

صبر کن این تمام حرفم نیستتو نباید دعای من باشیاز خدا خواستم موافق بودمی‌ توانی خدای من باشی

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

دست مرامحکم بگیر و ول نکن !من از بلندی روزهای بی‌ تومی‌ ترسم …

نمونه صورت وضعیت موقت

تا دستم در دستتقفل نشوددلم قرص نمی‌ شود !بودنت اینگونه مرا دست و دل باز کرد …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

لذتی بالاتر از این نیستکه کسی را بیابیکه جهان را مانند تو ببیندتنها در این صورت استکه می‌ فهمی دیوانه نبوده‌ ای !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

چقدر خوب استهمین که هر دمدلم سرگرمدوست داشتن توست …

نمونه صورت وضعیت مالی

I just want to lay on your chest
and listen to your heartbeatمن فقط می خواهم روی سینت دراز بکشم
و به ضربان قلبت گوش بدم

نمونه صورت وضعیت قطعی

همیشه یک دلیل هستبرای اینکه کسی راغیر معمولی دوست بداریم !مثلاً لبخندشمثلاً چشم‌ هایشمثلاً حرف‌ هایش

نمونه صورت وضعیت مالی

Your love shines in my heart
as the sun that shines upon the earthعشق تو همچون آفتابی که بر زمین می تابد
در قلب من می درخشد

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

جان دلم …اعتبارت پیش دلمتنها به حضورت نیستتو در جانم رخنه کرده‌ ایو من از فاصله هراسی ندارم

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

I love you
and that’s the beginning
and end of everythingمن تو را دوست دارم
و این آغاز
و پایان همه چیزه

نمونه صورت وضعیت قطعی

مرا ببوسو بعد به آغوشت بگیرباور کن زور بازوهای توبه سختی‌ ها می‌ رسد

نمونه صورت وضعیت مالی

برکت یعنیداشتن کسی کههرچه می‌ خندی با اوتمام نشود دلخوشی‌ هایت

نمونه صورت وضعیت موقت

پرسیدند: او را با دنیا عوض می‌ کنی ؟خنده‌ ای کردم و گفتممگر می‌ شود عوض کنم او را با خودش

نمونه صورت وضعیت مالی

Never go in search of love
go search of life
and life will find you the love you seekهرگز به دنبال عشق نروید
به دنبال زندگی باشید
و زندگی شما را به عشقی که می خواهید می رساند

نمونه صورت وضعیت قطعی

زندگی دقیقاًاز همان‌ جایی شروع می‌ شودکه یک نفر می‌ خنددو خنده‌ او با دیگران فرق دارد

متن صورت وضعیت قطعی

I love my EYES when u look into them
I love my NAME when u say it
I love my HEART when u love it
I love my LIFE when u are in it
چشامو دوست دارم وقتی تو بهشون نگاه میکنی ،
اسممو دوست دارم وقتی که تو صداش میکنی،
قلبمو دوست دارم که وقتی تو دوسش داشته باشی،
زندگیم وقتی دوست دارم رو که تو توش هستی . . .

متن صورت وضعیت

My amorous song broke in my throat
Silence was righteous, the voice broke in throat
آواز عاشقانه ما در گلو شکست
حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

نمونه صورت وضعیت موقت

Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند می دهد
دوستت دارم

نمونه صورت وضعیت موقت

love is when someone breaks your heart
and most amazing thing
is that u still love them
with every broken piece
عشق یعنی زمانی که یک نفر قلب تو را می شکنه،
و بسیار شگفت انگیز است که تو هنوز با قطعه قطعه‌ی قلب شکستت دوستش داری!

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

I understand you
I feel you
And also I love you
.And I want the best for you
من درکت میکنم
من احساست میکنم
و همچنین من دوستت دارم
و واسه تو بهترین ها رو میخوام

فرم صورت وضعیت

It’s important to do what’s best for you, whether people approve of it or not
.this is your life, you know what’s good for you and remember, self love takes strength
مهمه که هرچیزی که برات بهترینه انجام بدی
چه مردم باهاش موافقت کنن یا نکنن
این زندگی توست، میدونی که چی برات خوبه
و یادت باشه، دوست داشتن خودت قدرت میخواد.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely, It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

فرم صورت وضعیت

there’ no measure my love for you.
.it’d break each scale glorious to man
.I like you on the far side live
هیچ مقیاسی برای اندازه گیری عشق من به تو وجود ندارد.
عشق با شکوهش می تواند هر مقیاسی را برای انسان بشکند.
من تو را فراتر از زندگی دوست دارم.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ !
ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ !
ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺑﺎ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺕ ﻧﮕﻬﺶ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ !ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺭ ﭼﻬﺎﺭﻡ …
… ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﺸﻪ ، ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭﯼ ﺑﮑﻨﯽ !
ﭼﻮﻥ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﻗﺘﯿﻪ !
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺑﺮﻩ ،
ﻣﯿﺮﻩ !
ﺑﻔﻬﻢ !
ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻭ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ :
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ .
ﺑﯿﺸﺘﺮﺵ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺍﺭﺯﻩ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ

نمونه صورت وضعیت موقت

دختر :من حسودیم میشه…. موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن!پسر :حسودی نکن عزیزمدختر :چرا؟!پسر :چون تو چیزی داری که اونا ندارن!دختر :چی؟پسر :♥ قلبم ♥

فرم صورت وضعیت

گوش کن به صدای تپشهای قلبت،
صدا کن اسم او را که دوستش داری
صدا کردی اسمم را ، سرت را بر روی سینه ام گذاشتی و فریاد عشق را شنیدی
صدایی که از قلب من بود ، همان فریاد تو بود ، فریاد زدم دوستت دارم
آنچه در قلب تو بود ، احساس من بود
عزیزم گفتن این احساس بهانه ی من بود

فرم صورت وضعیت

قفس یعنی دهان من
وقتی زبانم
روی اسم تو قفل می شود …

متن صورت وضعیت

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

نمونه صورت وضعیت مالی

گاهی هم باید ماند
تا شیرین شدن زندگی دو نفره را
یکبار دیگر تجربه کرد
ماندن جرات می خواهد
ماندن صبر، گذشت و فداکاری می خواهد
ماندن “عشق” می خواهد …!

نمونه صورت وضعیت موقت

یک فرصت به من بده که غلط ببوسمتو تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم !

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

به سرت روسری آبی و صورت چون ماه …آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟سجاد شهیدی

متن صورت وضعیت قطعی

جهان که فاصله ای نیست !تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد …

نمونه صورت وضعیت مالی

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاستمرا شاد میکند و لبخند را به دنیایم هدیه میکندحتی این روزها گاهی پرواز میکنممن این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

نمونه صورت وضعیت قطعی

عشق یعنی طوری نگاهت می کنمکه انگار تنها آدم دنیا هستی !

نمونه صورت وضعیت موقت

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم
همسر عزیزم دوستت دارم

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :یکی بودهنوزم هستخدایا همیشه باشد …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

نمونه صورت وضعیت موقت

هزار بار آمدم خطت بزنم از قلبم
خود خودت را
یادت را
اسمت را
اما …
فقط قلبم پر شد از خط خطی های عاشقانه !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

مرخصی نداردحتی وقت استراحت نداردحقوق و مزایا نداردبیمه نداردترفیع و پست و مقام ندارداستعفا یا اخراج شدن نداردبازنشستگی و از کار افتادگی هم نداردبا این حال دوست داشتنی‌ ترین شغل دنیاست ، عاشق تو بودن !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

آنقدر دوستت دارم کهپروانه ها گیج می شوندگل ها تعجب می کنندو باران دلش آب می افتد !

نمونه صورت وضعیت مالی

راه کـه می‌روی عقـب می‌مــانـم …نـه بــرای اینکــه نخواهـم با تو هم قــــدم باشـم …می‌خواهـم پا جـــای  پاهــایــت بگـــذارم …می‌خواهـم رد  پــایــت را هــیچ خــیابــانی در آغوش نکشـَـد …!!!تــو تمـامـا” برای منی

متن صورت وضعیت

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

یک فصل از یک قصه؟نه! این را نمی خواهممی خواهم از این پستمامِ ماجرا باشی . . .

متن صورت وضعیت قطعی

درد بی درمان شنیدی؟حال من یعنی همین!بی تو بودن، درد دارد!می زند من را زمینمی زند بی تو مرا،این خاطراتت روز و شبدرد پیگیر من است،صعب العلاج یعنی همین!

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

آسمان را مرخص می‌ کنمدیگر به هوا هم نیازی ندارمتو خودت رامثل هوامثل نورمثل آسمانپهن کرده‌ ای روی تمام لحظه‌ هایم

متن صورت وضعیت

فقط در شرایط بحرانی زندگی ات متوجه می شویچه کسی کنار توست و چه کسی مقابل توستکسی که کنار تو می ماندحتی اگر از خونت نباشد، همخون توست

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

تو را هیچگاه نمی توانم از زندگی ام پاک کنمچون تو پاک هستیمی توانم تو را خط خطی کنمکه آن وقت در زندان خط هایمبرای همیشه ماندگار میشویو وقتی که نیستیبی رنگی روزهایم را با مداد رنگی های یادت رنگ می زنم

متن صورت وضعیت قطعی

وقتی معجزه توییدیگر هیچ اتفاق تازه‌ ایجز دوست داشتنت نمی‌ افتد

نمونه صورت وضعیت قطعی

اگر هزار غم است از جهانیان بر دلهمین بس استکه او غمگسار ما باشد …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

دوست داشتنتبذر كوچكی‌ است در دلمكه صبح‌ ها، چند شاخه‌ اشبا هوای عشق تو شكوفه می‌ دهند

متن صورت وضعیت قطعی

دست های تو تمام دنیای من استو من همین حالا تمام دنیا را توی دست هایم دارممن دیگر هرگز دلتنگ اشک هایم نخواهم شدتو مثل باد تمام قاصدک هایم راکه به شاخه درخت گیر کرده بود رها کردی

نمونه صورت وضعیت قطعی

زن ها از عادی شدناز تکراری شدناز مثل روز اول نبودن می ترسندگاهی زن ها را مثل روز اول دوست بدارید

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

از دور تو را دوست دارمبی هیچ عطریآغوشینوازشیو یا حتی بوسه‌ ایتنها دوستت دارم از دور

متن صورت وضعیت قطعی

حتی اگر حرفی نبودشماره‌ام را بگیر و فقط بخندوقتی می‌ خندی زمان می‌ ایستدو در زیر پوستم انگار پرنده‌ ایستکه برای رهایی پرپر می‌ زند

نمونه صورت وضعیت قطعی

با تمام مداد رنگی های دنیا
به هر زبانی که بدانی و ندانی
خالی از هر تشبیه و استعاره و ایهام
تنها یک جمله برای تو خواهم نوشت
دوستت دارمــ خاص ترین مخاطب خاص دنیا …

فرم صورت وضعیت

تو تنها دعای قشنگ منیمبادا کسی از خدا بی خبر برای خودش آرزویت کند

فرم صورت وضعیت

از عشق و امید و زندگی لبریزیبر دردِ دلم تو بهترین تجویزیآغوش‌ تو می‌ برد مرا تا خورشیدالحق که تو لوبیای سحر آمیزی

نمونه صورت وضعیت مالی

عشق تو مثل هوای دَم صبح استتازه‌ ام می‌ کندکافیست کمی تو را نفس بکشمکافیست ریه‌ ام رااز دوست داشتنت پُر کنم

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

می خوانمت
اي تسلیِ تمام تنهایی ها
می نویسمت اي تمنای تمام بی قراری ها
در سرابِ برهوت سینه ام
موج خواهی زد
محو خواهم شد
تو خیس تر ز باران
و من تشنه تر ز کویر….

متن صورت وضعیت

بعضی دردها مثل چایی میموننبا گذشت زمان سرد میشنولی تلخیش از بین نمیره

متن صورت وضعیت

زنها هم تا يك جايي تحمل دارند
وقتي ديدي زني
پيام هايش بيشتر شد
خنده هايش طولاني تر شد
لباس هايش خوش رنگتر شد
ناز كردن هايش بي وقت شد
شايد تحملش تمام شده
حرفي نمي زند
تو چيزي بگو …

نمونه صورت وضعیت قطعی

دل به دریا زده ام باز ولی عشق مپرس
حاصل اینهمه سر کوفتنم دیگر چیستتو اگر آفريننده احساس زنی پس دیگر
پرسش از اینهمه دل سوختنم دیگر چیستب دَم اینبار هم از دولت عشقت صبحی
ظلمت این دل و رسوا شدنم دیگر چیست

متن صورت وضعیت قطعی

بچه ڪه بودیم
قضاوت نمیکردیم
همه ی یکسان بودند
بزرگ ڪه شدیم
قضاوتهای درست و
نادرست باعث شد
ڪه اندازه دوست داشتنمون
تغییرڪنه
ڪاش هنوزهمه رو
به اندازه
بچگی دوست داشتیم
ڪـاش

نمونه صورت وضعیت موقت

ماهمیشه خوشبختی
رادردوردستهامیجوییم
اماغافل ازآنکه
خوشبختی..
همان لحظات
زندگی هستندومیگذرند
لحظات زندگیتون
پرازعشق

فرم صورت وضعیت

روی آن تابی که باهم رقص و بازی داشتیم
فصل پاییزی ڪه در آن حس نازی داشتیمرفتی و جای قدم هایت چه میڪوبد مرا
روی تاب عباسی و شب رمز و رازی داشتیمبعد تو جایت به جز یڪ برگ خشڪیده نشد
ما به مُـهر عاشــقی راز و نیازی داشتیمچون ڪه گشتم در طنین شب صدای صبح را
یادم امد با همین شب سوز و سازی داشتیمغربتم را در دلم تمدید ڪردی بعد خود
تا فرامـوشی دل راه درازی داشتیم

نمونه صورت وضعیت موقت

کــــاشڪاش دنیـــا مانند ساعت بودومڹ وتوعقربہ هاےآنتا هرساعت یڪ بار در آغوش هممیزیستیم

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

آدمها!!!
ساعت شنی نیستند
که سر وتهشان
کنےدوباره
از اول شروع شوند
آدمها!!!!
گاهے تمام میشوند…
مواظب دل آدمها
باشیم…..

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

کاش بعد از همه یدلقک بازیهایمکسی می آمدماسک را از رویصورتم برمیداشتو می‌گفت:حالا از دردهایت بگومن گوش میکنم

نمونه صورت وضعیت قطعی

مـــَن تنـهــــا نیسـتـــم . . .خـاطــــراتت هســـت . . .نبــودنــــت هســـــت . . .دلتنــگیـــت هســــت . . .فقــــط تــــو نیســـتی

نمونه صورت وضعیت مالی

نظری کن
که به جان آمدم از دلتنگیگذری کن
که خیالی شدم از تنهاییگفته بودی که بیایم،
چو به جان آیی تو !من به جان آمدم، اینک
تو چرا می نایی

متن صورت وضعیت

ﺍﺷﺘﺒـــﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨــﯽ
ﻧﺒﻮﺩﻧـﺖ ﻣـﺮﺍ
ﻧﺸﮑﺴــﺖ!!
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﻩ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑـﺪﺍﻡ..
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ،؛
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻟــﻪ ﻫﺎ…
ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺗـــﻮ ﻧﯿﺴـﺖ
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺳﺎﺩگـﯽ
ﺧـﻮﺩ ﺷﮑﺴﺘـﻢ!!

فرم صورت وضعیت

رسم آدمهایدنیـــــــــــا شبیهرســــــــــــم دریاستوقتی احساس میکنندغرقشون شديپــــس میزننتـ

نمونه صورت وضعیت مالی

چقدر تنهاست…….نویسنده اي کهعاشقانه هایشدست به دست می چرخد و لایک می خورد…امابه دست اوکه باید…برسد نمی‌رسد

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

و زنها تمام دردهایشان را
در آغوش مَرد
دلخواهشان فراموش می‌کنند …!مردها
این سخت هاي‌ شکننده ؛ گاهی
فهمیدن‌ می خواهند …
فهمیدن !‏بغلم کن که جهان
کوچک و غمگین نشود …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

جانیمے یاندیردے شوقوون, اے نیگاریم هارداسانگوزلریم نورے,ایڪے عالمدہ واریم هارداسانباغریمے قان ایلدے آجے فراقین گل یتیشاے لبــون وصلے,شراب خوشگواریم هارداسان

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

من این حالمو دوست دارم
یه شوقی تو چشام پیداست
تو درمن شکل می گیري
همین آغازِ یک رویاست…

نمونه صورت وضعیت موقت

دنیا آن قدر جذابیت هاي‌ رنگارنگ دارد ؛
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز می تواني حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

نمونه صورت وضعیت موقت

تو نیستی و من
در خودم سرگردانم
غیرقابل نفوذ
برای واژه ها
مصون برای سکوت
شبها را ترک میکنم
بدون هیچ مسیر
بی آنکه بدانم
زندگی را
دوباره از کجا شروع کنم…

نمونه صورت وضعیت موقت

فقط
چشم هاي‌ تو مانده در یادم
و صدایت در گوشم…
بگو
چگونه دیوانه نباشم
وقتی با هر صدایی
یا هر نگاهی
تنها
تو مجسم می‌شوی روبرویم…!!

نمونه صورت وضعیت موقت

عاشقی دیوانه می خواهم
تماشاکن مرابی پناهم
خانه می خواهمتماشا کن مرا….
سال ها در انتظارتدل به دریا بسته ام…
آتشم پروانهمی‌خواهم تماشاکن مرا***
عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عشق چیزی است که با هر لمس تو احساس می کنم
عشق چیزی است که در هر کلمه ای که می گویی می شنوم
عشق چیزی است که ما هر روز در آن زندگی می کنیم

فرم صورت وضعیت

You are not what has happened to you
you are what you choose to become
تو اون چیزی که برات اتفاق افتاده نیستی
اون‌ چیزی هستی که انتخاب می‌ کنی باشی

نمونه صورت وضعیت موقت

هیچ وقت اجازه نده کسی بهت بگه نمی تونی کاری رو انجام بدی

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

نمونه صورت وضعیت مالی

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners change
خیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

فرم صورت وضعیت

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

Forgiving someone is easy, trusting them again not
بخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

نمونه صورت وضعیت مالی

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن صورت وضعیت

رفیق قدیمی مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

نمونه صورت وضعیت مالی

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

ليوان سرد و گرم بشه میشکنه
چه برسه به قلب آدما
با هم مهربون باشیم
شاید فردایی نباشه

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

معلم پسرک را صدا زد تا انشایش را با موضوع علم بهتر است یاثروت را بخواند,پسرک با صدای لرزان گفت ننوشته ام معلم با خط کش چوبی پسرک را تنبیه کرد و او را پایین کلاس پا در هوا نگه داشتپسرک در حالیکه دستهای قرمزو باد کرده اش را به هم می مالید زیر لب گفت: آری ثروت بهتر است چون اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را می نوشتم…

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

آنقدر خــوب هستم که ببـخشمت … امــا …
آنقدر احمق نیستم که دوباره به تو اعتـــماد کنم !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

هیچ گاه از داشتن دشمن نترس،
از انجام ندادن درست أرمانها خویش بترسید

فرم صورت وضعیت

در ایــــن دنیـــای آشـــوب از چشــمانم هــم بیشتـــر به تو اطمینان داشـــتَم ..!!
سیــــر شـــدم از ایـــن دُنیـــا دیــگر نـــه تـــو را میـــخواهم نه چَــشمانم را !!!

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

چرچیل:
بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی احمق ها درست می گویند.

نمونه صورت وضعیت قطعی

یـقین داشـته بـاش روزی پروانه میشوی، بگذار روزگار هر چقدر میخواهد پـیله کند.

فرم صورت وضعیت

خــود را نرنجــان …
آنکـه بودنـت را قدر ندانست !
لایق حضــور در فکـرت هم نیست … !!!

نمونه صورت وضعیت مالی

ای کاش رفاقت آدما مثل رفاقت چشم و دست بود
وقتی دست زخمی میشد چشم گریه میکرد
و وقتی چشم گریه میکرد دست اشکاشو پاک میکرد

نمونه صورت وضعیت موقت

جدیداً اسم خیانت شده یه اشتباه …
که باید ببخشی و فراموش کنی
وگرنه محکوم می شی به کینه ای بودن…!

فرم صورت وضعیت

یک نخ سیگار وهزار زخم
و من همچنان سر درگم
که بر کدام زخم مرهمش کنم !

متن صورت وضعیت

بعضی وقتا
اینقد فکر و خیال تو سرته
که حس میکنی
سرت رو تنت
سنگینی میکنه . . !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

و در نهایت
بعضى “شب ها” چند “روز” طول مى کشد !

نمونه صورت وضعیت موقت

آتش زدن به یک “سرنوشت”
کبریت نمی خواهد که !
“پـــا” می خواهد !
که لگد بزنی به همه دارایی یک نفر …
و …
بـــــــــروی . . !

متن صورت وضعیت

زندگی پیشنهادیه که یکبار بیشتر بهت داده نمیشه،
درست ازش استفاده کن . . .

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

وقتی اومد تو زندگیم
خودش تنها اومد !
ولی وقتی رفت
انگار همه رو با خودش برد . . !

نمونه صورت وضعیت مالی

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگنه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا…دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زدو بعد پشیمان نشد ……

نمونه صورت وضعیت مالی

لبخند زدن خیلی راحت ترهتا بخوای به همهتوضیح بدی چراحالت خوب نیست …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

بـزرگ تـر کـه شـدم ..داسـتـانـی خـواهـم نـوشـت کـه کـلـاغ هـایـش قـصـه بـبافـنـد وآدم هـا را بـه هـم بـرسـانـنـد.

نمونه صورت وضعیت قطعی

متنفرم از انسان هایی که دیوار بلندت را می بینندولی به دنبال همان یک آجر لق میان دیوارت هستند کهتو را فرو بریزند….تا تو را انکار کنند….تکفارس آی آرتا از رویـــت رد شـــوند

نمونه صورت وضعیت قطعی

مقایسه خودتان با دیگران، در صورتی‌ کـه اعتماد بـه نفستان بالا باشد، خوب اسـت‌؛ می تواند در شـما ایجاد انگیزه کنه! اما متاسفانه بیشتر انسان‌ها این “قدرت” را ندارند، دچار ناراحتی میشوند.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحت‌تان کرده است
نه رفتار طرف مقابل …
پس همواره عشق بورزید که چیزی جز عشق مانا نیست

نمونه صورت وضعیت مالی

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

فرم صورت وضعیت

قوی ترین منطق‌های جهان هم نمی‌توانست به من بقبولاند که خوشبختی دست یافتنی است
اما تو، تجربه پر شور من
چه آسان و ساده تمام منطق‌ها را به هم ریختی و ثابت کردی که من می‌توانم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین باشم

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

باید به مردم اثبات می‌کردم
که چقدر اشتباه فکر می‌کنند
که وقتی پیر می‌شوند.
دیگر عاشق نمی‌شوند.
آن‌ها نمی‌دانند که وقتی دیگر عاشق نشوند، پیر می‌شوند.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

به کسی اعتماد کن که
اندوه پنهان شده در لبخندت
عشق پنهان شده در خشمت
و معنای حقیقی سکوتت را بفهمد . . .

متن صورت وضعیت

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق «انسان» بودن ماست …

نمونه صورت وضعیت مالی

بعضيا تو وقت خالی شون باهات حرف ميزنن بعضيا هم وقتشون رو خالى ميكنن تا باهات حرف بزنن

نمونه صورت وضعیت مالی

اگه خودت اولین طرفدار خودت نیستیانتظار نداشته باشکسی دیگه هم طرفدارت باشه !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

هیچ وقت آدمی کـه بـه شـما میگه “حالم خوب نیست” رو بـه حال خودش رها نکنین، آدم بـه هرکسی نمیگه حالم بده…

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

اگر آرامش می‌خواهی.
مراقب مردم نباش …
اگر ادب می‌خواهی.
در کار کسی دخالت نکن.
اگر پند زندگی می‌خواهی.
در برابر آدم‌های احمق سکوت کن…

نمونه صورت وضعیت قطعی

خدا زمین رو گرد آفرید تا به انسان بگه
همون لحظه ای که فکر می کنی به آخر دنیا رسیده ای
درست در نقطه آغاز هستی

فرم صورت وضعیت

از دیگران شکایت نمی‌کنم
بلکه خودم را تغییر می‌دهم.
چرا که کفش پوشیدن راحت‌تر از فرش کردن دنیاست.

متن صورت وضعیت

معیار فقط ذاته …اگر برای پول یا ظاهریا موقعیت با کسی رابطه داریناون معیار نیست ، قیمتتونه !

نمونه صورت وضعیت موقت

عشق چیه؟؟
بـه نظرم عشق یه خطاست!!
خطایِ تشخیصِ غلط ؛ بین افراد..
انتخاب یه آدمِ معمولی از بین آدم هاي‌ِ معمولیِ دیگه
عشق خطایِ دید هست…
همین…

نمونه صورت وضعیت موقت

وقتی داری  با کسی  درد و دل میکنیمثل اینه که بهش یه چکسفید امضا بدون تاریخ میدیتا هروقت هرجور خواست ازشاستفاده کنهمراقب باش که حرف دلترو با کی و کجا میزنی

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

من شکست نخورده‌ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام کهدرست عمل نمی‌کند.توماس ادیسون

فرم صورت وضعیت

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

نمونه صورت وضعیت موقت

از تمام دلتنگی ها، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم
باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم …

نمونه صورت وضعیت قطعی

برای زیستن دو قلب لازم است :قلبی برای من…قلبی برای انسانی که من میخواهم…تا انسان را در کنار خود حس کنم…انسانی در کنارم…آینه یی در کنارم…تا در او بخندم….تا در او بگریم…

فرم صورت وضعیت

یک سری فیلمارو نباید دوبار دید کـه تاثیرشو از دست نده
یک سری آدما هم همینطور …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

دنیا مال آدم هاي‌ خوب نیست مال اوناییه کـه خوب بازی میکنن…

فرم صورت وضعیت

ما کارایی کـه باهامون میکنید رو یادمون نمیره ؛ فقط خودمون رو بـه فراموشی و بی تفاوتی می زنیم

نمونه صورت وضعیت موقت

براى شاد بودن کافیست .کمتر فکر کنید،بیشتر احساس کنيدکمتر اخم کنید،بیشتر لبخند بزنیدکمتر قضاوت کنید ،بیشتر بپذیریدکمتر گلایه کنیدبیشتر سپاسگزار باشید

نمونه صورت وضعیت مالی

دنیا آنقدر وسیع هست کهبرای همه مخلوقات جایی باشد،پس به جای آنکه جای کسی را بگیریمتلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

نمونه صورت وضعیت موقت

در وجود همه ما یک منِ افسرده, یک منِ عصبانی، یک منِ شاد و یک منِ مضطرب وجود دارد. کدام من پیروز می شود؟ هر کدام که بیشتر تغذیه شود…

نمونه صورت وضعیت قطعی

با ارزش ترین دارایی یک نفر یه
دوست رازدار هستش کـه هروقت بخواد
بتونه باهاش دردودل کنی !

نمونه صورت وضعیت موقت

‌اگر فکر می کنید هزینه رسیدن به اهداف تان زیاد استپس صبر کنید تا صورت حساب تلاش نکردن تان را ببینیدوین دایر

نمونه صورت وضعیت مالی

بخوای واقع بین باشی می بیني تمام کسایی کـه گفتن شوخی کردم حرف دلشونو زدن !

فرم صورت وضعیت

هیچ وقتبرای چیزایی کهخودت میتونی به دست بیاری،به کسی التماس نکن!

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

silence says a lot morethan you think.سکوت بیشتر از آنچه کهفکر کنی میگوید.

نمونه صورت وضعیت موقت

در زندگی ات سه چیز را تجربه کن
دوست داشتن را برای تجربه
عاشق شدن را برای هدف
فراموش کردن را برای قبول واقعیت

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

دیدی وقتی نخستین دکمه پیرهن رو اشتباه می‌بندی، تا آخرش اشتباه میشه؟
در واقع تو فقط توی بستن اولی خطا کردی ولی بـه ناچار تا تهش خطا میری.انتخاب رفیق هم همون نخستین دکمه‌ست.

نمونه صورت وضعیت قطعی

live right nowthere might not be a tomorrow!همین الان زندگی کن ،شاید فردایی نباشه ..

متن صورت وضعیت قطعی

توی بهشت هم اگر بی رضایت خودت بروی ؛ برایت بدل می شود بـه جهنم !
چرا روزگار را بـه خودت سخت می کنی ؟ اگر دل ببندی ؛ هر خراباتی یک بهشت اسـت …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

اگر پشت سر یک زن بد شنیدید بدانید دو حالت دارد:
اگر گوینده مرد است؛ بی شک توانایی به دست آوردن او را نداشته است!
اگر زن است بدانید توانایی رقابت با او را نداشته!

نمونه صورت وضعیت مالی

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

متن صورت وضعیت

برای آدمی بهتر است هرگز به دنیا نیاید
تا اینکه به دنیا بیاید و اثری بر جای نگذارد . . .
(ناپلئون بناپارت)

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

اگر به دنبال عیب هستیاز آینه استفاده کن نه ذره بین!

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

انسان های بزرگ مانند دریایی هستند
که هر قدر سنگ در آن ها بیندازیم
متلاطم نمی شوند

متن صورت وضعیت

بابام می‌گفت هروقت میوفتی زمین
دستتُ واسه کمک دراز نکن !
این مردم اگر ببینن داری جون میدی لگد
بـه جنازت نزنن شانس آوردی …

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

پاهاتون رو هنگام راه رفتن تصور کنیدپای جلویی غروری ندارهپای پشتی شرمنده نیست.چون هر دو میدونن موقعیتشون تغییر میکنه.زندگی هم همیشه در حال تغییره…پس هیچوقت امیدت رو از دست نده

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

زندگی مثل بادکنکه
اگر رهاش نکنی
هیچ وقت نمی فهمی
تا کجا می تونه اوج بگیره

نمونه صورت وضعیت موقت

یه عده از تو متنفر هستن،
این برای این نیست کـه تو کاری کردی کـه کينه دارن،
دلیلش اینه کـه تمام کارهایی کـه اون‌ها آرزوش رو دارن
تو داری انجام میدی!

نمونه صورت وضعیت موقت

وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے
دیگہ بہ ڪسے تخفیف نمیدے…

نمونه صورت وضعیت مالی

ﺩﺳﺘﯽ ﺯ ﮐﺮﻡ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ
ﺑﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼﺩﯾﺮﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﻟﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯼ ﻋﺸﻖ، ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﺰﺩﯼ

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

به اَندازه‌ی تمومِ مَردونگی‌ های مَردای دُنیا
مَردونه پُشتتم رفیق

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

دو درصد از مردم می‌اندیشند؛ سه درصد فکر میکنند کـه می‌اندیشند؛ و نود‌و‌پنج درصد حاضرند کـه بمیرند اما فکر نکنند!

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

دختــــــــر چیست؟
موجودی ست که فقــــط شـــیطونی هاش ….
به همه دنیـــــا می ارزه!

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK
هـمـه چـیـز درسـت میشـه

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

Dᴏɴ’ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs
اجـازه نـده هیـچ کس پـاشو رو رویـاهات بـذاره

نمونه صورت وضعیت قطعی

خواهم اندیشید تا خدا هست، هیچ لحظه ای آنقدر سخت نمی شود که نشود تحملش کرد. شدنی ها را انجام می دهم و تمام نشدنی هایم را به خداوند می سپارم.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

همین که می دانم هستی وحالت خوب است
دنیایم زیباست

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

دقیقا از لحظه ای که حرف بقیـه واست مهـم نـیسـت
زنـدگـیت شـروع میشـه …

نمونه صورت وضعیت مالی

اگه با خودت دوست بشی هیچ وقت تنها نمی مونی …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

هر چه بیشتر زندگی خود را تحسین کنی و جشن بگیری
چیزهای بیشتری در زندگی برای جشن گرفتن پیدا می کنی

متن صورت وضعیت

‏مهربانی گرچه آیین قشنگی ست اما
مهربان باشی رهایت می کنند …

نمونه صورت وضعیت موقت

عشق زندگی است و اگر عشق را از دست بدهی زندگی را از دست می دهی

نمونه صورت وضعیت موقت

جایی که عشق هست، زندگی هست. “مهاتما گاندی”

نمونه صورت وضعیت قطعی

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

نمونه صورت وضعیت قطعی

داستان های عاشقانه همیشه برای دیگران رخ می داد تا امروز …***I’m not lazy. I’m on energy-saving mode
من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!

متن صورت وضعیت

بعضى وقتها دفعه ى بعدى وجود نداره
شانس دوباره و وقت اضافه اى نيست
گاهى فقط “همین حالا” هست یا “هرگز”
فرصت ها را از دست ندهيد.

نمونه صورت وضعیت مالی

با تقریب بسیار خوبی میشه گفت از یک جایی بـه بعد دیگه نمیشه عاشق شد و اون حس و حالش رو داشت؛ بـه جاش یک چرتکه دستته همیشه.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

حال همه ی ما خوب اسـت
اما تو باور نکن ؛
می داني هر قلبی دردی دارد
فقط نحوه ي ابراز ان متفاوت اسـت …
برخی ان را در چشمانشان
پنهان میکنند و برهی در لبخندشان !

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

اونجايى كه نه خودخورىِ گذشته رو بكنى و نه استرس آينده رو بكشى، يعنى دارى “زندگى” ميكنى..!

نمونه صورت وضعیت موقت

دنیا دو روز نیست، آدما دو روز بیشتر کنار هم نمیمونن این روزا

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر می دهم،
چرا که کفش پوشیدن راحت تر از
فرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد می شود ولی هیچ پخته اى دیگر خام نمی شود!

متن صورت وضعیت قطعی

اعتماد هم نشون داد کـه مثل اعتیاد میتونه خانمان‌سوز باشه.

نمونه صورت وضعیت قطعی

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ، ﻳﮏ ﺭﻭﺯ، ﻳﮏ ﻣﺎﻩ یا ﻳﮏ ﺳﺎﻝ. ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند، ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد! ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ! ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ…

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

مثلا همین که تو هر بار از دردهایت
می‌گویی و من برایت اشک میریزم
یا تو هر جا باشی از غصه‌های من دلت
می‌گیرد …
همین که شادی تو رووی لب‌های من لبخند می‌آورد
و خوشحالی من باعث خوشحالی تو
می‌شود …
حتی اگر در هیچ شناسنامه‌ای ثبت نشود باعث پیوند ماست …
تو عجیب‌ترین وابستگی دنیایی…
هیچکس منی…
همه کس منی!

متن صورت وضعیت قطعی

مهم بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیبتان شود. به یاد داشته باشید هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید؛بیشتر تحسین میشوید. گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار کنید و خوشبخت زندگی کنید.فراموش نکنید هر گز نمیتوانید عیب خود را با عیب جویی دیگران رفع کنید. یادتان باشد هر گاه در کار یا تصمیمی همه با شما هم عقیده اند یقین بدانید که اشتباه می کنید. اگر در مورد مردم قضاوت کنید دیگر وقتی برای رفع عیوب خود و دوست داشتن دیگران نخواهید داشت.انسان بسان رودخانه ایست؛هر چه عمیقتر باشد آرامتر است.تنها بک راه بسوی بهشت وجود دارد که در زمین آن را””عشق”” مینامیم.او که برای ثروتمند شدن تعجیل میکند پاکدامن نخواهد ماند.تنفر از افراد؛مانند آن است که برای خلاص شدن از دست موش خانه اتان را آتش بزنید.آگاه باشید خنده و شادمانی بهترین نیایش جهان هستی است و نزدیکترین راه بسوی خداوند.انسان شاد دیگران را آزار نمیدهد بلکه آنها را نیز در شادی خود سهیم میکند.شاد باشيد و شاد زندگي كنيد

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

دلم لک زده واسه یه تیغ و دو تا توپ قرمز که یکیشونو میبریدیم و جلد میکردیم!

متن صورت وضعیت

به یک زن نگو……!
تو که خانه بودی چه کار کردی ؟
خسته گیت واسه چیه؟باید دقیق تر نگاه کنی !
ریز بین باشی !او هیچ کاری هم نکرده باشد ……
“امیدت” رادراین خانه “زنده” نگه داشته است……!!!اینم به افتخار همه خانمهای گروه

متن صورت وضعیت

به دوست داشتنِ کسانی که
صادقانه و خالصانه دوست‌ِتان دارند
مشغول باشید
که این بهترین و زیباترین دل مشغولیِ دنیاست…

متن صورت وضعیت قطعی

این که چه داشته باشی،
یا چه کسی باشی،
یا کجا باشی،
یا مشغول چه کاری باشی تو را
خوشبخت یا بدبخت نمی‌کند.
فکر تو، تو را خوشبخت یا بدبخت می‌کند.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻰ، ﻳﮏ ﺭﻭﺯ، ﻳﮏ ﻣﺎﻩ یا ﻳﮏ ﺳﺎﻝ. ﻣﻬﻢ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ. ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ، ﻳﮏ ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺰ ﺩﺭﺩ، ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺑﺮﺍﻳﺖ ندارند، ﻭ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺭﻭﺣﺖ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﺮﺍﺷﻨد! ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻧﺎﺏ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﺗﺮﻯ ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ! ﺍﻳﻦ ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ و ﺣﺲ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ…

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

استاد حق هر آنچه لازم باشد
را به تو خواهد آموخت
تنها لازم است که تو آمادگی کافی برای حضور خدا
در زندگی ات را داشته باشیدر هر ماجرایی به جای اینکه
بپرسید چرا من؟
سوال کنید:
چه درسی برای من داشت؟

نمونه صورت وضعیت قطعی

هرگز نگو”خسته ام..!”زیرا اثبات میکنی ضعیفی؛ بگو..نیاز به استراحت دارم.هرگز نگو..”نمی توانم..!”زیرا توانت را انکار میکنی؛بگو….سعی ام را میکنم.هرگز نگو”خدایا پس کی؟؟؟!”زیرا برای خداوند، تعیین تکلیف میکنی؛بگو..خدایا بر صبوریم بیفزا.هرگز نگو”حوصله ندارم..!” زیرا…برای سعادتت ایجاد محدودیت میکنی؛ بگو..باشد برای وقتیدیگر..هرگز نگو”شانس ندارم..!”زیرا به محبوبیتت در عالم، بی حرمتی میکنی؛بگو..حق من محفوظ است!

متن صورت وضعیت

محبوب همه باش ، معشوق یکیمهرت را به همه هدیه کن ، عشقت را به یکیبا هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزنشاید آنکه رفته بازگردد و آنکه آمده برودآنقدر محکم و مقتدر باش که با این‌محبت ها و مهر ها زمین‌گیر نشوی …لازم است گاهی در زندگی ، بعضی ادمهارو کم کنی تا خودتو پیدا کنی …بعضی ادمارو باید دوست داشتاما بعضی از آدمارو فقط باید داشت

نمونه صورت وضعیت موقت

کوروش بزرگ چه زیبا گفت :اگر در دل کسی جایی نداری ، فرش زیر پایش هم نباش….جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی نداره، نبودنت رو انتخاب کن اینگونه به خودت احترام گذاشتی …محبوب همه باش ، معشوق یکیمهرت را به همه هدیه کن ، عشقت را به یکیبا هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزنشاید آنکه رفته بازگردد و آنکه آمده برودآنقدر محکم و مقتدر باش که با این‌محبت ها و مهر ها زمین‌گیر نشوی …لازم است گاهی در زندگی ، بعضی ادمهارو کم کنی تا خودتو پیدا کنی …بعضی ادمارو باید دوست داشتاما بعضی از آدمارو فقط باید داشت

فرم صورت وضعیت

یک روز از خواب بیدار می شوی نگاهی به تقویم می اندازینگاهی به ساعتت و نگاهی به خود خودت در آینهو می بینی هیچ چیز و هیچ کس جز خودت حیف نیستلباسهای اتو کشیده غبارگرفته مهمانی ات را از کمد بیرون می آوریگران ترین عطرت را از جعبه بیرون می آوری و به سر و روی خودت می پاشیته مانده حساب بانکی ات را می تکانی و خرج خودت می کنییک روز از خواب بیدار می شویو به کسی که دوستت دارد بدون دلهره و قاطعانه میگوییصبح بخیر عزیزم وقت کم است لطفا مرا بیشتر دوست بداریک روز یکی از همین روزها وقتی از خواب بیدار می شوی متوجه می شویبدترین بدهکاری بدهکاری به قلب مهربان خودت هستو هیچ چیز و هیچکس جز خودت حیف نیست…!

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به ارمغان می آورد همیشه موهبتی خاص می بخشد
و شما متوجه می شوید که دوستی ارزشمندترین نعمت خداوند است !

نمونه صورت وضعیت موقت

نوع زندگی ما در این لحظه همانی است که بر پایه افکار و باورهای گذشته خلق کرده‌ایم. بنابراین اگر حادثه‌ای در زندگی‌مان رخ می‌دهد که مطابق میل ما نیست، از این فرصت برخورداریم که تجربیاتمان را برای آینده باز آفرینی کنیم.
وقتی شروع به تغییر دادن افکارمان کنیم، ممکن است بلافاصله به نتایج مثبت فراوان دست نیابیم، اما وقتی به الگوهای فکری جدیدمان ادامه دهیم، می‌بینیم که فرداهایمان به
گونه‌ای دیگر می‌شوند.
اگر می‌خواهیم فردایمان مثبت باشد پس باید اندیشه امروز را تغییر دهیم.
افکار امروز، رویدادهای فردا را می‌آفریند.

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

راز هایت را به دو نفر بگو
خودت و خدایتدر تنگنا به دو چیز تکیه کن
صبر و دعادر دنیا مراقب دو چیز باش
پدر و مادرتاز دو چیز نترس که به دست خداست
روزی و مرگو به یک چیز هیچ وقت خیانت نکن
رفاقتو تا وقتی نگاه خدا به سوی توست از روی گرداندن هیچ احدی غمگین مباش.
امیدوارم نگاه خدا به زندگیت باشه.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

خوشبختی را تعقیب نکنید
و درجدال برای رسیدن به خوشبختی نباشید…زندگی را زندگی کنید
خوشبختی پاداش
مهربانی،
صداقت
درستکاری
وگذشت شماست….

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

میگویند:
حرف ها هم پا دارند
پاهاي بزرگي كه گاهي
روي دلی ميگذارند
و جایشان براي هميشه ميمانندمراقب حرفهایمان با‌شیم
دل که
رنــجيد از کـــسي
خـــرسند کردن مشکل است

نمونه صورت وضعیت مالی

دوست داشتن، هیچ‌وقت “زورکی نبوده و نیست”نمی‌توانی با مهربانی‌ات کسی‌را مدیونِخودت کنی که دوستت داشته ‌باشد. دوست داشتنی کـه از روی “دِین و تشکر” باشد دوست داشتن نیستاصلا نمی‌توانی کسی‌را مجبور کنیتپش قلبش را با حرارتِ دست‌های تو تنظیم کندکـه در شلوغیِ شهر یک باره “به یادت بیفتد” و دلش قنج برود!من این را خوب فهمیده‌امدوست داشتن منطق نمی‌شناسد و عشق، دلیلاگر کـه روزی فهمیدی، پُشت دوستت دارم‌های رابطه‌ات دلیل است، منطق است، دِین و انجام وظیفه است!دکمه لق پیراهن که با چنگ و دندان می‌ایستد، نباش…فقط همین

نمونه صورت وضعیت مالی

خیلی خوب است که انسان زیباییها و خوبیها را ستایش کند و خوبیهای مردم رابیان کندآنوقت اگراین ستایش برای خودحق باشد برمی گردد به حقولی اگراین ستایش رابرای این کردکه به یک چیز دنی وحقیری برسدآنوقت این ستایش مانع میشود بین انسان وحق و نشانه دلبستگی به این دنیا است.

نمونه صورت وضعیت قطعی

برای همه ی ما
همه روزها فراموش می‌شوند
به‌جز همان یک‌ روز
که نشانی آن را
به هیچ‌کس نگفته‌ایم…

فرم صورت وضعیت

به محض اینکه
فساد به جایی رخنه کند
می بینیم خرافات چند گانه ای
حاکم میشود …!

نمونه صورت وضعیت موقت

خیلی از مردم وقتی ببینند چیزی دارند که مورد علاقه‌ی فرد دیگری است، آن چیز ناگهان برایشان عزیز می‌شود! چیزی که یک لحظه‌ی دیگر ممکن است آن را دور بیندازند برایشان مهم و قیمتی می‌شود. زیرا یک نفر دیگر مشتاق داشتن آن است و می‌خواهد از آن استفاده کند!

نمونه صورت وضعیت موقت

گویند برای
کلبه کوچک همسایه‌ات
چراغی آرزو کن
قطعأ حوالی خانه تو نیز
روشن خواهد شد
من خورشید را برای
خانه دلتان آرزو میکنم
تا هم گرم باشد و
هم سرشار از روشنایی

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

کـــاش …
یادمان بماند
با شكستن دل دیگران
خوشبخت تر
نمی شویم
کاش بـدانيم
اگر دليل اشک کسی شویم
دیگر با او طرف نیستیم
با
خداي او
طرفـيم

متن صورت وضعیت

شکسپیر میگه :
من همیشه خوشحالم،
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …
… زندگی کوتاه است …
پس به زندگی ات عشق بورز …

متن صورت وضعیت

خدا وقتی بخواهد غیر ممکن می‌شود ممکنیا مُمْسِک
تویی که آسمان‌ها را
با ستون‌های‌نادیدنی نگهداشته‌ای
که بر سر زمین نریزند.
نگهدار من نیز باش و مشکلات را از سر راه ما بردار

نمونه صورت وضعیت مالی

قانون طبیعت این است که همیشه حق با کسی است که با صراحت حرف میزند، ولی کیست که معنای صراحت را درک کند؟!

متن صورت وضعیت

ما وقتی نگرانیم، مشکلات خودمان را خیلی بزرگ می بینیم در یک کلام چیزی که شما آن را مثل بزرگترین مشکل زندگی تان می بینید، تبدیل به خدای شما می شود. اگر شما شب و روز نگران سلامتی تان هستید و نمی توانید بخوابید و دائم راجع به آن فکر می کنید آن بیماری را توی ذهن خود خیلی بزرگ کرده اید. به نفع خودتان است که نگرانی هایتان، بیماری و مشکلات اقتصادی تان را از تخت پادشاهی بردارید و خداوند را بر تخت پادشاهی بنشانید.

متن صورت وضعیت قطعی

زنی که با یک کتاب…
شعر…
آهنگ …
یا حتی یک فنجان قهوه …
حالش خوب می‌شود..
هیچ کس در برابر او ..
پیروز نمی‌شود…
حتی زندگی ..
در مقابلش شکست می‌خورد.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

ما قبل از هر چیز گرفتار؛
– فقر اخلاقی،
– فقر روحی
– و فقر فکری هستیم.
این نفاق و ریا که در محیط ما حکمفرماست، نتیجه فقر اخلاقی و روحی ماست.
اگر این درد را چاره کنیم، بسیاری از دردهای دیگر ما چاره خواهد شد.

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

زندگی کوتاهه !
قواعد رو بشکن
سریع فراموش کن،
به آرامی ببوس،
واقعا عاشق باش،
بدون محدودیت بخند،
وهیچ چیزی که باعث خنده ات میشه رو رد نکن.

نمونه صورت وضعیت مالی

از یک جایی به بعد
آدم یک‌چیز بیشتر دلش نمی‌خواهد …
این که ولش کنند راحت باشد؛
حتی از این هم بهتر،
جوری‌رفتار کنند که انگار مرده‌ی!

متن صورت وضعیت

بهترین آرایش ها درزندگی:حقیقت برای لبها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دستها
لبخند برای صورت
و عشق برای قلب
از آنها خوب استفاده کنید
و به زندگی زیبایی ببخشید…
بهترین های
زندگی تقدیم شما دوستان

نمونه صورت وضعیت مالی

نترسید که روزی خورشید متلاشی شود
وهمگی ازسرما بمیریم
بترسید که روزی برسد
زن ها بخواهند محبت را از ما
مردها دریغ کنند،
آنوقت همگی از سرما خواهیم مرد…

نمونه صورت وضعیت مالی

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است. ولی من اصلا از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. تو را به خدا شاد باش و برای آن که شاد شوی، هر کاری از دستت برمی‌آید، بکن!…

متن صورت وضعیت قطعی

‏آدمها وقتی ناامید می شوند به خیلی کمتر از آنچه لیاقتش را دارند راضی می شوند و این دلیلی ست برای وجود آدمهای نالایق در زندگیمان…

متن صورت وضعیت

نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد … نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت …
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد …
گلوم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش …
تا که پی در پی دم گرم خویش را بر گلویم سخت بفشارد و سراب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
تا بدین سان بشکند دائم سکوت مرگبارم را …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

برای کسی که میفهمد، هيچ توضيحی لازم نيست و برای کسی که نمی‌فهمد، هر توضيحی اضافه است!
آنان که ميفهمند عذاب ميکشند و آنان که نمیفهمند عذاب ميدهند!
مهم نيست که چه مدرکی داريد، مهم اين است که چه درکی داريد!
خدایا…
راهی نمی‌بینم! آینده پنهان است…
اما مهم نیست!
همین كافی‌ست كه تو راه را می‌بینی و من تو را…

متن صورت وضعیت قطعی

خداوند موجودی قوی خلق کرد و نام او را مرد گذاشت …….
او پرسید آیا راضی هستی ؟؟؟!!
مرد گفت : نه ……..
خداوندپرسید چه میخواهی ؟
مرد گفت : آینه ای میخواهم که بزرگی خود را در آن ببینمو اینجا بود که خداوند گفت این خیلی پررو شده یه موجودی بسازم دهنشو سرویس کنه
و اینگونه شدکه خداوند زن را آفرید

نمونه صورت وضعیت مالی

خدایا دست همه ی مارا بگیر. عهده دار کار ما تو باشی، برای ما کفایت استبه تمام ادمهای خوب دنیا سلامتی.برکت به مال و عمر باعزت بده.
گره کار مارا دست بنده هایت ننداز.آمین

متن صورت وضعیت قطعی

وقتی عصبانی هستید، یک مداد را بین دندان های خود را نگه دارید
این کار باعث میشود خلق و خوی شما عوض شودچطور کار می کند: نگه داشتن یک مداد در دهان به شما کمک می کند که عضلات لبخند خود را فعال کنید، این کارمغز شما را فریب میدهد که شرایط آرام شده و حالات خلق و خوی شما تغییر میکند

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

ﻧﮕﺎﻫﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢﭼﯿﺰﯼ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﻧﺪﺍﺷـﺘـﻦ ﻫﺎ ﺟﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺑﺎ ﺗـــﻮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧـﻨﺪﻡﻗﻔﻞ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺩﺭ ﺗـــﻮ ﻛﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡﺟﺎﻭﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺗﺮﺍﻧﻪ ﯼ ﻣﺮﻏﺎﻥ ﺧﻮﺷﺨﻮﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺳﺖﺑــﺎ ﺗـــﻮ ﺑــﻮﺩﻥﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯽﻧﺎﻣﻢ ﺩﻝ ﺍﻧﮕﯿــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺁﻭﺍﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ

فرم صورت وضعیت

ارزششو داشته باشید
وقتی یکی هر چند وقت حالتو می پرسه
وقتی یکی بی دلیل زنگ می زنه
وقتی پیشِت می شینه سر صحبت رو باز می کنه
وقتی سلامش خشک و خالی نیست و پرِ قربون صدقه است
وقتی یکی هوا تو داره
وقتی میگه چائیت سرد نشه
وقتی میگه نبینم غم تو
فدا سرت … اینا یعنی برام ارزش داری مهمی …
برای دیگران ارزش قائل شیم
در حقیقت برای خودمون ارزش قائل شدیم
ارزششو داشته باشیم

نمونه صورت وضعیت موقت

میگویند گاهی تنها یک دعای از ته دل کافیست تا همه چیز عوض شود.
نمیدانم چه میخواهی
از او خواهم برای تو
هرآنچه در دلت خواهیباید یکی را در زندگی داشت.
حتما که نباید عشق یا معشوقت باشد
میتواند یک دوست یا یک رفیقِ خیلی صمیمی باشد‌.
که حالت کنارش خوبه خوب باشد.
که شریکِ غم و شادی هایَت باشد.
که تـفریح و شوخی و خنده هایت
کنار او باشد …
که روز هایت چه خوب و چه بد کنار او بگذرد
باید “یکی” را در زندگی داشت.
یکی از جنسِ رفیقی بی ریا.
یکی درست مثلِ “تــو”

متن صورت وضعیت قطعی

چای مینوشیدمیکباره دلتنگش شدمبغض کردم و اشک در چشمانم حلقه زدهمه با تعجب نگاهم کردند !لبخند تلخی زدم و گفتم : چقدر داغ بود ! …

نمونه صورت وضعیت مالی

‏از دستت كه ناراحت شدن، يه جوری برخورد كن كه انگار تو بيشتر ناراحتی، همه چيو بنداز گردن خودشون بعدم محل حادثه رو ترك كن…

فرم صورت وضعیت

آدم‌ها خیلی وقته چیزی رو کشف نمی‌کنند، اون‌ها هرچی که احتیاج دارن رو از مغازه می‌خرند؛
ولی چون تو مغازه‌ها دوست نمی‌فروشند “اونا همیشه تنها هستند”

نمونه صورت وضعیت مالی

خدایا
بجز خودت به دیگرى واگذارمان نکنسلامتی رانصیب خانواده هایمان
آرامش رانصیب خانه هایمان
ودلخوشی رانصیب دلهایمان گردانخدایا همه ی نگرانیامونو بگیر و به قلب و روحمون آرامش عطا کن

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

هر کسی تنها آن چیزی را می‌آموزد
که می‌تواند بیاموزد؛ولی خردمند کسی است که می‌داند
چگونه از فرصت سود ببرد.

متن صورت وضعیت قطعی

اگه یكی بهت بگه :
” تو آدمِ خوبی هستی … “
شروع می کنی به احساس خوب داشتن !
اگه کسی فکر کنه تو آدم بدی هستی،
شروع می کنی به احساس بد داشتن …
این یعنی روانگردانی از طریقِ دیگران …
هویتِ تو به دیگران بستگی داره !
داری روح و روانت رو با نظر دیگران ،
مدیریت می كنی !
با دیگران زندگی کنیم ،
اما خودمون رو فرسوده نظراتشون نكنیم …
اونچه كه دیگران در مورد ما میگن ،
بازتابی هست از ذهن و شخصیت خودشون ، نه از ” ما ” !!!
به خودمون نگاه کنیم ،
نه به بازتاب ها !

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

صبور و قوی باش. دنیا پستی بلندی دارهخدا آن حس زیباییست
که در تاریکی صحرا
زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را
یکی همچون نسیم دشت میگوید:
کنارت هستم ای تنها

نمونه صورت وضعیت مالی

شاید هیچکسم باشی…
اما هیچ کسم نه!
میدانی، در این دنیا نسبت‌هایی هستند که دلی‌اند نه شناسنامه‌ای …
یک نفر را دوست داری اما نه به حرمت اینکه پدرت است، مادرت است، همسرت،
یا هر چیز دیگری …
دوستش داری چون دوستش داری، و این بی منطق‌ترین احساس دنیاست!
گاهی نسبت دو نفر با هم
حرف‌هایشان است…
غم‌هایشان است و قلب‌هایشان…

متن صورت وضعیت قطعی

همچون رودخانه باشیمهرگاه شخصی به مابدی کرداز بدی آن شخص بگذریممانند آب رودخانه که ازسنگ وشن میگذرد و آنها راشستشو میدهدشاید باگذشت، تغییرش دادیم …

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

نبوغ یک درصد الهام روح و نود و نه درصد عرق ریختن است.
توماس ادیسون

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم.نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است.بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.آلبرت انیشتین

نمونه صورت وضعیت موقت

موفقیت عبارت است از رفتن از شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق
وینستون چرچیل

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

اگر از وضعیت چیزها راضی نیستی، آنها را تغییر بده. تو یک درخت نیستی!
جیم ران

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

من شکست نخورده‌ام.فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام کهدرست عمل نمی‌کند.توماس ادیسون

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

اجازه ندهید مشکلات‌تان شما را هل بدهند، بگذارید رویاهایتان شما را هدایت کنند.
رالف والد و امرسان

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

رؤیاهای‌ خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت.
فرا گری

نمونه صورت وضعیت قطعی

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد: ترس از شکست
پائلو کوئیلو

متن صورت وضعیت

خواسته‌های بزرگنشان دهنده شخصیت بزرگ است.ناپلئون بناپارت

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

لازم نیست حتماً عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتماً باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی.
زیگ زیگلار

نمونه صورت وضعیت موقت

پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکست‌های متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. اگر می‌خواهید به پیروزی دست پیدا کنید باید شکست خوردن را هم بلد باشید.
وینستون چرچیل، سیاستمدار حاضرجواب و باهوش

متن صورت وضعیت

زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگی‌ای‌ نکنید که به فرد دیگری متعلق است.
استیو جابز

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

با اراده‌ای قوی می‌توان سخت‌ترین موانع را هم جا به جا نمود. کافی است که پشتکار و شهامت به خرج بدهید. فاصله مردان بزرگ با افراد حقیر در همین تلاش و شهامت برای رسیدن به هدف است.
توماس فولر، نویسنده روشنفکر

نمونه صورت وضعیت قطعی

من برای ماه‌ها و سال‌ها فکر می‌کنم و فکر می‌کنم. نود و نه دفعه نتیجه‌ام غلط است. بار صدم به نتیجه درست می‌رسم.
آلبرت انیشتین

نمونه صورت وضعیت مالی

خیلی تلاش کردی؟ خیلی شکست خوردی؟ ایرادی نداره …
دوباره امتحان کن … دوباره شکست بخور، این بار یک شکست بهتر!

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

شجاعت، نداشتن ترس نیست بلکه پیروزی بر آن است
و شجاع کسی نیست که احساس ترس نمی کند بلکه کسی است که بر آن ترس غلبه می کند

متن صورت وضعیت

وقتی چیزی را از دست می‌دهید، درسی را که از آن گرفته اید از دست ندهید.
آنتونی رابینز

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

سفر هزار کیلومتری با قدم اول شروع می‌شود.
لائوتسه

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

موفقیت‌هایی که نصیب افراد صبور می‌شود، همان‌هایی هستند که توسط افراد عجول رها شده اند!
آلبرت انیشتین

نمونه صورت وضعیت موقت

مهم نیست چقدر آهسته حرکت کنی تا زمانی که متوقف نشوی.
کنفوسیوس

متن صورت وضعیت

درست آن زمانی که تصمیم می‌گیرید که از ادامه راه منصرف شوید، از آنچه تصور می‌کنید به مقصد نزدیکترید.
باب پارسنز، بنیانگذار Go Daddy

نمونه صورت وضعیت مالی

من یاد گرفتم که راه پیشرفت نه سریع و نه آسان است.
ماری کوری

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

وقتی که شهامتِ قدرتمند بودن را پیدا می‌کنم تا بتوانم از توانایی‌ها و استعدادهایم برای تحققِ چشم‌اندازم استفاده کنم، ترسِ من رفته رفته بی‌اهمیت‌تر می‌شود.
آدری لرد (نویسنده و فعال حقوق زنان)

نمونه صورت وضعیت قطعی

خواسته‌های بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است.
ناپلئون بناپارت

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

تنها در فرهنگ لغت می‌توانید پیروزی را پیش از عمل ببینید.
وایدال سَسون (بازرگان و آرایشگر)

متن صورت وضعیت

انسان نمی‌تواند به سینه‌خیز رفتن قانع باشد اگر در درونش میل شدیدی به پرواز کردن داشته باشد.
هلن کلر

نمونه صورت وضعیت مالی

شجاعت، مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدانِ ترس.
مارک تواین (نویسنده)

نمونه صورت وضعیت مالی

هیچ وقت رنگین کمان را نمی‌بینی اگر به پایین نگاه کنی.
چارلی چاپلین

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

موفقیت، مجموعه‌ای از تلاش‌های کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شده‌اند.
روبرت کالیر (نویسنده‌ی کتاب‌های خودیاری)

فرم صورت وضعیت

راز جلو افتادن، آغاز کردن است.
مارک تواین

فرم صورت وضعیت

فهمیده‌ام هر چقدر سخت‌تر کار می‌کنم، انگار شانس بیشتری به سراغم می‌آید.
توماس جفرسون (سومین رئیس جمهور امریک)

نمونه صورت وضعیت موقت

هرچه تلاش کردی، هرچه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.
ساموئل بکت

نمونه صورت وضعیت موقت

هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم.
اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

بزرگ‌ترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی.
مارک زاکربرگ

متن صورت وضعیت قطعی

تا شهامتِ رها کردن چشم‌انداز ساحل را نداشته باشید هرگز نمی‌توانید از اقیانوس عبور کنید.
کریستوف کلمب (کاشف و ماجراجو)

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

تو وقتی به پایان می‌رسی که تغییر یافتن در تو به پایان برسد.
بنجامین فرانکلین

نمونه صورت وضعیت قطعی

اگر شکست بخورید ممکن است ناامید شوید، اما اگر تلاش نکنید قطعا شکست می‌خورید.
بورلی سیلز (خواننده‌ی اپرا)

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

شروع هر کاری، مهم‌ترین بخش آن است.
افلاطون

فرم صورت وضعیت

نبرد‌های ارزشمند برای کسب مدال‌های طلا نیستند. نبرد درونی، آن نبرد نامرئیِ درون همه‌ی ماست؛ نبرد ارزشمند آنجاست.
جسی اُونز (قهرمان ورزشی سیاه‌پوست امریکایی که پیروزی‌اش در المپیک، هیتلر را به خشم آورد).

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

اگر مهم‌ترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه می‌داشت.
توماس آکویناس

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری pdf

از جایی که هستید شروع کنید. از آنچه دارید استفاده کنید. کاری که می‌توانید را انجام بدهید.
آرتور اَش (بازیکنِ سیاه‌پوست تنیس که برای نخستین بار قهرمانی انفرادی آمریکا و انگلیس را به دست آورد).

نمونه صورت وضعیت موقت

من شکست نخورده‌ام. فقط ده هزار روش پیدا کرده‌ام که درست عمل نمی‌کند.
توماس ادیسون

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.
زیگ زیگلار (روان‌شناس)

نمونه صورت وضعیت قطعی

انگیزه داشتن هیچ هزینه‌ای برای‌تان ندارد اما می‌تواند همه چیز را برای شما فراهم کند.
موری نیولند

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می‌توانی انجام دهی و در آن موفق شوی.
استیون‌ هاوکینگ

نمونه صورت وضعیت پیمانکاری اکسل

تا زمانی که نفس می‌کشی، هیچ‌وقت برای انجام اقدام خوب دیر نیست.
مایا آنجلو

فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

انسان دانا بیشتر از اینکه فرصت‌ها را پیدا کند، برای خود فرصت ایجاد می‌کند.
فرانسیس بیکن

نمونه صورت وضعیت مالی

تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکرده‌ای.
آنتونی رابینز

متن صورت وضعیت

شما به دنیا آمدید تا برنده شوید، ولی برای برنده بودن، باید برای بردن برنامه‌ریزی کنید، برای بردن آماده شوید و انتظار بردن را داشته باشید.
زیگ زیگلار

متن صورت وضعیت

اگر من بیشتر از دیگران دیده‌ام، به خاطر این است که بر شانه‌های غول‌ها ایستاده‌ام.
ایزاک نیوتن

متن صورت وضعیت

تو می‌توانی مرا به زنجیر بکشی، شکنجه‌ام دهی، حتی بدنم را نابود کنی، ولی هرگز ذهن مرا اسیر نخواهی کرد.
مهاتما گاندی

نمونه صورت وضعیت موقت

خطر بزرگی که همه ما را تهدید می‌کند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم.
میکل‌ آنژ

نمونه صورت وضعیت مالی

هیچ دلیلی وجود ندارد که از قلبت پیروی نکنی.
استیو جابز

فرم صورت وضعیت

مسیرهای سخت و پرپیچ و خم به بهترین مقصدها می‌رسند. هنوز بهترین اتفاق زندگی‌ات رخ نداده است، منتظر باش.
مارتین لوتر کینگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *