متن زیبا چشم رنگی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

ای مرد
زن اگر شیطنت نکند
اگر برای گریه به آغوشت پناه نیاورد
اگر تمام حرفهایش را برای تو نگوید
اگر حسادتش را از روی بزرگی عشقش نبینی
اگر صدایش و بوی تنش دلت را نلرزاند
که زن نیست
زن سراسر ناز است و نیاز
و تو مرد تو اسطوره زندگی زنی
پس مرد باش

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

من دخــــتر هستـم …ظریف ترین و با احساس ترین موجـود…کســی که خدا برای آفریدنــش وقـت گذاشتـه است…کسـی که مـادر تمــام عروسک هاست ..کسی که اشــک هایش شمـرده میشــود…

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

من دخترمنگاه به صدا و بدن ظریفم نکن …اگر بخواهم تمام هویت مردانه ات را به آتش خواهم کشید

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

هیشـکیـ اینجــا حالـِ منـِ تنهـا رو نمیـ دونهـمنـِ احساساتیِـ دیوونهـتو دلمـ ریختمـ غمـِ دنیـا رودلمـ از دنیایـِ خودمـ خونـِ …

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

برای خودم مردی شدم…بی صدا گریه میکنم این روزا…در سکوتی سخت…ای دنیا مواظبم باش…قلبم هنوز…دخترونه میتپه…!

متن زیبا برای چشم سبز

بهـ سراغـِ منـ اگر میـ آییدســرد و پیوستهـ بیاییـــدچینیـِ تنهاییـِ منـ سختـ تر از آنـ استـ کهـبا آمدنیـ ترکـ بردارد…

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

تا می توانم….به لبخند ها وشیطنت های دخترانه ام…..ادامه میدم . . .!هنوز…هیچکس لیاقت خانوم شدنم را ندارد!

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

نه دوست دارم موهامو رنگ کنمنه تا 12 شب بیرون باشمنه خودمو تو آرایش خفه کنم!رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

متن زیبا چشم سبز

من دخترمچک نویس هیچ احساسی نمیشوم…!من دخترم دخترانه میخندم…دخترم دخترانه ناز میکنم…دخترم دخترانه حسادت میکنم…

متن زیبا برای چشم رنگی

من یه دخترم…با احساسات دخترانه ….سختم نکنید!مهربانم…سنگم نکنید!ساده ام…پیچیده ام نکنید!عشق و اندیشه در جانم است…مسخره ام نکنید!

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

دیوانه وار هم که عاشقش باشمپای غرور دخترانه ام که بیاید وسطتنها یک کلمه میگویم:“مهم نیست”

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

مهم نیس پشت سرم چی میگن چون اونایی رو که برام مهمن میشناسم!بهم میگن مغرور چون اهل کارای خجالت آور نیستم!هــــــــر کسی رو غرق محبت نمیکنم و به هـــــــر کی از راه رسید نمیگم:دوستت دارم!همینم که هستم.عوض نمیشم!برای من دختر بودن یعنی همین!وگرنه جنس آشغال و ارزون تو بازار زیااااااد پیدا میشه

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

فرشته ها همیشه وجود دارن…اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن…دخـــــــــــــتـــــــــر…..

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

دخترانه هایم را زیر سوال نبرتوهرچقدر هم که نیرومند باشیزیر لمس نگاه مهربان منزیر نوازشی عاشقانه از طرف منکم خواهی آورد

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

دلم برای دخترانه های وجودم تنگ شدهبرای آن احساسات مهارنشدنیحالا اما…دخترک درونم چه بی هوا این همه بزرگ شدهچه قدی کشیده طاقتم،چه شیشه ای بودم روزی،حالا اما…به سخت شدن هم رضا نمیدهمبه سنگ شدن می اندیشم؛اینگونه اطمینانش بیشتر است …

متن زیبا چشم رنگی

زن یعنیلبخند در هجـــوم گریه هاآرامش وقتــــ بی قراری های مدامعاشقانه ای هنگام غروبـــــ ، وسط میدان جنگزن یعنـــیتفسیر جمله ی دوستت دارمیعنیخدا هم زیباستــــــ ، عجب نقاشی خوبی استیعنیفلسفه ی آفرینش یکــــ آغوشخود ِ زندگی …

متن زیبا چشم سبز

مــرا בخـــتر פֿانـــوم مے نـامــندمــضمونــے کہ جذآبیتـــش نفــس گـیــر استــــدنیاے دختــرانہ مـטּنہ با شمع نہ با عروسـکــ معنــــا پیدآ نمــےکندو نہ با اشکـ و افسوטּامــآ تمامـــ اینهآ را در بر مےگیــردمــטּ نہ ضعــیفم نہ ناتـــواטּچــرآ کہ פֿב اونــבمرا بدوטּ خشونتــ و زور و بـــآزو مے پــسندداشکــ ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیســـتـقدرتــ روح مــטּ استاشک نمےریزمـ تا توجهے را جلبـ کنمـبآ اَشکَمــ روحــم را مےشویـــم …

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

من یک دخترموقتی خسته اموقتی کلافه اموقتی دلتنگمبشقاب ها را نـــمی شکنم.شیشه ها را نـــمی شکنم.غرورم را نـــمی شکنمدلت را نـــمی شکنمدر این دلتنگی هازورم به تنها چیزی که میرسداین بغـــض لعنتی ست!

متن زیبا برای چشم سبز

دختر است دیگر…
گاهی دلش می خواد
بهانه های الکی بگیرد
به هوای آغوش تو
شانه های تو…
… که بعد، تــو
آرام
خیلی آرام
در گوشش زمزمه کنی:ببین من عاشقتــــم..

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

مرا پرنسس می نامندغروری دارمکه برای تنها نبودن له نمیشودقلبی دارمکه هنوز تیزی خنجر نامردی را نخورده استو زیبایی هایی دارم کهحراج چشم های بیگانه نخواهد شداینگونه است مشق شب های دخترانه من

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

بانــــــــــــــــو…؟!بغض ها را گاهی باید قورت داد!عاشقانه ها را از پنجره تف کرد…و در ها را به روی همه بست!باور کن…!گاهی هیچکس ارزش دچار شدن را نداردهیچکس…

متن زیبا برای چشم رنگی

زن زیبـاســت …چه آن زمان که از فرط خستگی چهره اش در هم است…چه آن زمان که…خود را می آراید از پس همه خستگیهایش…چه آن زمان که فریاد می زندبر سرت و تو فقط حرکت زیبای لبهایش را مبینی…چه آن زمان که کودکی جانش را به لبانش رساندهو دست بر پیشانی زده و لبخند می زند…زن زیباست..آن زمانی که …خسته از همه تُهمت ها و نابرابریها باز فراموشش نمی شود؛مادر است، همسر است.زن زیباست …زمانی کهزمانی که لطافت جسم و روحش را توأمان درک کردی …زمانی که خرامیدنش را بین بازوانت فهمیدی …زمانی که نداشته های خودت را به حساب ضعفش نگذاشتی …آری زن زیبـــــاست…اگر بفهمى…

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

من یـــه دختــرم. . .دخترانه نــازمیکنم و دخترانه حسادت میکنم!منم لیلای عشـــق…دخترانــه میخندمآری مـــن همان دختــریم که عشوه هایم برباد میدهد غرور مردانه اتـــــ را….!!!!!

متن زیبا چشم رنگی

مَن هَمینَم…نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم…نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد…هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند…وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ ، بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند… .نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم …لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند.گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنمخدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم…….و بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنمبَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم” من ” اَگر بگویَم دوستَت دآرَم…….دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَدمَن خآلِصآنه هَمینَم

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

تمام زن ها شاعر می شدنداگر مردها گریستن بلد بودند  . . .  ومی‌توانستندبا رقص ِ چشم هایشانطوفان به راه بیاندازندهیچ مردی شاعر نمی شداگر زنی …هیچ مردی شاعر نمی شداگر زنی در کار نبود …

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

♡من یک دخترم♡باتمام احساساته دخترانه؛؛زیبایی را دوست دارمشیطنت را دوست دارمباتو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارمنوازش را دوست دارم و…اما….خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…خیییلی بیشتراز اینها دوست دارم..

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

دختــ ــر باشدخترونه نــ ـاز کندخترونه فکــ ــر کندخترونه احســ ــاس کندخترونه استدلــ ــال کندخترونه زندگــ ــی کناما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادنعاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنییک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

من زن خلق شدمنه برای در حسرت یک بوسه ماندن.برای بوسه ای از جنس آرامش.من زن نشدم که همخواب آدمهای بیخواب شومزن شدم که برای خواب کسی رویا شوم.زن نشدم که در تنهایی ام حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشم.زن شدم تا آغوشی در تنهایی عشقم باشم.برای خوشنامی صد سال کم است اما برای بد نامی یک لحظه کافیست

متن زیبا چشم رنگی

دختــ ــر باشدخترونه نــ ـاز کندخترونه فکــ ــر کندخترونه احســ ــاس کندخترونه استدلــ ــال کندخترونه زندگــ ــی کناما بدون غـم رو به اشتباه تو فرهنگ دخترونه تو جا دادنعاشـ ــق شو، که زندگــ ــی کنییک عمــ ــر، زندگـــ ــی کنی

متن زیبا برای چشم رنگی

تو زیباترین گل در میان تمام گل ها در گلستان باغ زندگی
و درخشان ترین ستاره در میان تمام کهکشان ها در آسمان زندگی هستی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

♡من یک دخترم♡باتمام احساساته دخترانه؛؛زیبایی را دوست دارمشیطنت را دوست دارمباتو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارمنوازش را دوست دارم و…اما….خدایم را..ایمانم را..غرور و آبرویم را…خیییلی بیشتراز اینها دوست دارم..

متن زیبا برای چشم رنگی

من زن خلق شدمنه برای در حسرت یک بوسه ماندن.برای بوسه ای از جنس آرامش.من زن نشدم که همخواب آدمهای بیخواب شومزن شدم که برای خواب کسی رویا شوم.زن نشدم که در تنهایی ام حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشم.زن شدم تا آغوشی در تنهایی عشقم باشم.برای خوشنامی صد سال کم است اما برای بد نامی یک لحظه کافیست

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

دختر خلقـــــــــت عجـــیبــی اسـتــــــــ !چشــــم هــایــش را کــه مــیبنــدی،دیــد دلــش بــیشتــر مــی شــود…دلــش را کــه مــی شــکنــی،باران لــطـافتـــ از چــشمــ هــایش ســرازیــر…انــگار درسـتــــ شــده تــا…روی عـشـق را کــم کــند

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

دستش را بگیر …با عشق نوازشش کندعوتش کن به یک رقصبگذار با قدم‌هایی‌ که به سویِ تو می‌‌آیداز خودش دور شود .شاید نمی‌‌دانی‌آغوش یک مردگاهی‌دنیایِ زنی‌ را خراب می‌‌کند !گاهی‌ ، آباد… دستش را بگیرنوازشش کندعوتش کن به یک رقصحواست باشددنیای یک زن هیچ وقت خبرت نمی‌‌کند” به مردی که زبانِ سکوت زن را بفهمد ، باید گفت خدا قوت “

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

مَن هَمینَم…نَه چشمآטּ آبــﮯ دارَم…نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد…هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند…وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ ، بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند… .نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم …لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند.گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنمخدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم…….و بَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنمبَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم” من ” اَگر بگویَم دوستَت دآرَم…….دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَدمَن خآلِصآنه هَمینَم

متن زیبا چشم سبز

زن ….جنس عجیبی ست!چشم هایش را که می بندی, دیدِ دلش بیشتر…دلش را که میشکنی, باران لطافت از چشم هایش سرازیر…انگار درست شده تا…روی عشق را کم کند!

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

بانــــــــــــــــو…؟!بغض ها را گاهی باید قورت داد!عاشقانه ها را از پنجره تف کرد…و در ها را به روی همه بست!باور کن…!گاهی هیچکس ارزش دچار شدن را نداردهیچکس…

متن زیبا برای چشم سبز

هستن دخترایی که نگران پاک شدن آرایششون نیستنچون آرایش ندارنهستن دخترایی که وقتی یه پسر. پولدار میبینن دلشون نمی لرزهچون دلشون دله نه ژلههستن دخترایی که با دیدن ماشین پسرا کف نمیکننچون اینا دخترن نه دلستر…

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

مــرا בخـــتر פֿانـــوم مے نـامــندمــضمونــے کہ جذآبیتـــش نفــس گـیــر استــــدنیاے دختــرانہ مـטּنہ با شمع نہ با عروسـکــ معنــــا پیدآ نمــےکندو نہ با اشکـ و افسوטּامــآ تمامـــ اینهآ را در بر مےگیــردمــטּ نہ ضعــیفم نہ ناتـــواטּچــرآ کہ פֿב اونــבمرا بدوטּ خشونتــ و زور و بـــآزو مے پــسندداشکــ ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیســـتـقدرتــ روح مــטּ استاشک نمےریزمـ تا توجهے را جلبـ کنمـبآ اَشکَمــ روحــم را مےشویـــم …

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

تو یک زنی…لباس خوب بپوش !برای خودت غذای خوب بپز !خودت را به صرف قهوه ای در یک خلوت دنج میهمان کن !برای خودت گاهی هدیه ای بخر !وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری ..احساس سربلندی می کندآنوقت دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنیکمتر به اشتباه اعتماد می کنی یادت باشد ….برای یک زن عزت نفس غوغا میکند!

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

فرشته ها همیشه وجود دارن…اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن…دخـــــــــــــتـــــــــر…..

متن زیبا برای چشم سبز

مَن یک دُخــــــترم…
پُر از راز…
هرگز مرا نَخواهی دانِــــست…
هرگز سَرچِشــمه اَشکــــــهایم را نمی یابی…
هرگز مرا نِمیفَــــهمی…
مَگر از نَـــــــسلم باشی…

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

من دخترمچک نویس هیچ احساسی نمیشوم…!من دخترم دخترانه میخندم…دخترم دخترانه ناز میکنم…دخترم دخترانه حسادت میکنم…

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

زن طراوت زندگی نیست . . .زن روغن مابین چرخ دنده های نخراشیده ی زندگی نیست . . .زن بخش مهمی از زندگی نیست . . .زن مُسکن دردهای زندگی مرد نیست . . . . . .زنتمــــــــــامِ تمــــــــــــامِ تمــــــــــام زندگی مرد است . .

متن زیبا برای چشم سبز

اس ام اس های جدید و احساسی دخترانه ﺩِﯾﻮﻧْﻬِـــ ﺑﺂﺯﯾْـــ ﻧُﻮﻋﯿْـــ ﺗَﻔﺮﯾْﺤِـــ ﺩُﺧﺘَﺮﻭﻧَﺴْـــ |:اس ام اس های جدید و احساسی دخترانه ﻛِﻬْـــ ﭘِﺴَﺮﺁ ﺍَﺯ ﻗُﺪﺭَﺗِـــ ﺩَﺭﻛِـــ ﺁﻧـــ ﻋﺂﺟِﺰﻧْـــ |:

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

من دخــــتر هستـم …ظریف ترین و با احساس ترین موجـود…کســی که خدا برای آفریدنــش وقـت گذاشتـه است…کسـی که مـادر تمــام عروسک هاست ..کسی که اشــک هایش شمـرده میشــود…

متن زیبا چشم رنگی

تو را نمیدانم، ولی من،هنوز تنهاتر از تنها منم منهمون بیگانه از خود درتنم مناگر زیبابه قامت پیرهنم منپراز احساس عاشق بودنم من

متن زیبا چشم سبز

من یه دخـــــترملـــــــــــج کنمدنیـ‍ــــــــا حـــــریــــفمنــــیـــــســـــت

متن زیبا چشم سبز

منـــ یهـــ دخترمـــــ…با تلنگری باران میشوم…باکلمه ای عاشق♥مے شومــــــــــبا فریادی مے شکنمــــــــــ↯زورم بہ تنها چیزی که مۍ رســــــــــد بغــض لعنتےههنوزهم با مداد رنگی خانه رویا هایم را به تصویـــــر مےکشمــــــــــمن دخترم پراز راااز….هرگز مرا نخواهی دانست!هرگز سرچشمه اشکهایم را نمیابی!عاشقـ لوس شدنام قہــــــــــر کردنام حـســـود شـــدنامـــــ …دختروونگی هامو با هیچ چی تو دنیا عوض نمے کنمــــــــــ!دنیای دخترونه رو فقط یه دختر مے تونه لمــــــــــس کنہ!

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

سلامتی ما دخترا…که اگه نباشیم …تموم عروسکای دنیا بی مادر میشن!رنگای صورتی توی مغازه ها خاک میخورن!لواشک فروشیا ورشکست میشن!خونه سوت و کور میمونه وکسی نیست جنگولک بازی در بیاره!دیگه کسی نیست مامانا بهش غر بزنن!پسرا دقققققق میکنن!سوسکا افسردگی میگیرن چون کسی نیست ازشون بترسه!توی یخچال ها جای سالاد خالی بود!ظرف های شیشه ای و چینی چندین سال کار میداد و نمیشکست!

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

♥ دختر ♥ یعنی دوتا دست کوچولو که تو دستای عشقش گم میشن . . .♥ دختر ♥ یعنی یه عالمه احساس. . .♥دختر ♥ یعنی وقتی سردش شد بپره بغل عشقش تا گرمش شه . . .♥دختر ♥ یعنی ظرافت تو رفتارش باشه , نه اینکه ادا پسرا رو درآره . . .♥دختر ♥ یعنی لبخند دلنشین خدا . . .♥ دختر ♥ یعنی گرمی بخش خونه . . .♥ دختر ♥ یعنی دنیای رنگی رنگی . . .♥ دختر ♥ یعنی دنیاش بغل عشقشه . . .♥ دختر ♥ یعنی بابایی . . . .♥ دختر ♥ یعنی هیچوقت فراموش نمیکنه تاریخ تولد! رو . . .♥ دختر ♥ یعنی کلید قلبتو ندی دست هر کی . . .♥ دختر ♥ یعنی کد بانو گری . . . .♥ دختر ♥ یعنی خوشحال شدن با یه شاخه گل . . . .♥ دختر ♥ یعنی عشق پاستیل . . . . .♥ دختر ♥ یعنی جوری باشی که یکی بتونه بهت تکیه کنه و بدونه باهاشی

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

من حسودم…مادخترها…همه حســـودیم!!اما…حسادت انواع دارد..ازحسادتِ سایز دور کمر تا حسادت به اندازه ی پشت پلکهااما عمیـــق ترین …بُرنـــده ترین و عــذاب آور ترین حسادتمان…وقتی است که دل مــی بنــدیم …دل به یک مـــرد …دیگه تـــاب نداریم صدایی جـــز ما … نگاهی جــز ما …دستانی جـــز ما …اصلاً هر چیزی جــز ما.. از هـــزار فرســَــخــیــَـش رد شـود….و حتی یـــــــک لحظه از او خوشــَــش بیــــایـــد!!!که ای کـاش کــــور شود… کَـــــر شود… بشکند و یا اصلا بمیــــــرد…رقیـــبــی که “شـــایـــد” در آینده بوجود بیـــایـــد

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

هیچ عروسکی پیر نمی شوددخترها مهربان ترین مادرانند ….

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

بهونه که می گیره !نق که میزنه !بی حوصله که میشه !یعنی دل تنـگـه !قهر که می کنه !لوس که میشه !یعنی بـی تـابـه !یعنی کـــــــــم دارتتبه همین سادگی!!!زیاد پیچیده نیستفهمیدنِ حالِ دختری کهعــاشق شده…..!♥

متن زیبا برای چشم رنگی

مــــن دخــــتر شدم…تا با تــــمام وجودم عاشـق یه نـــفر باشم، فقط یه نفر…من دخــــتر شدم…تا با احســاسات قشــنگم آرومــش کنم…من دخـــــتر شدم…تا تکــــیه گاه خســــتگی های یه مــــرد باشم…من دخـــــتر شدم…تا به یـــه نوزاد زنــــدگی ببخـــــشم…به ســـلامتی دخــــترای سرزمینــــــم،

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

جهـــــان را بـــدون ناخن های لــــاک زده بدون کفــــش های پاشنـــه بلند بدون النگــــو و بدون گل ســـر تصور کنخــــدا دختـــر را آفـــرید دخــــر جهــــان را برای خـــــدا زیبــــاکرد…

متن زیبا برای چشم رنگی

مَن از نَســــل لِـــــیلی ام…مَن از جِنـــس شــــیرینَم… مَن دُخــــــترم…با تمام حساســـیت های دُخترانه ام…با تَلنگری بارانـــی میشوم…با جُـــــمله ای رام میشوم…با کَلـــمه ای عــــــاشق میشوم…با پُــــــشت کردنی ویــــــران میشوم…به راحَتی وابَــــــسته میشوم…با پیــــــروزی به اُوج میرسم…هنوز هم باعروسک هایم حرف میزنم…هنوز هم برایشان لالایی میخوانم….هنوز هم با مداد رنگی رویاهایم رابه تصویر میکشم هنوز هم برای شکلات جان میدهم….من دخرتم پر از راز …….اری من دخترم از نسل لیلی از جنس شیرین

متن زیبا برای چشم رنگی

دشت‌های سبز زمردین بنگر که چطور پهلو به پهلو گرفته و تا چشم کار می‌کند رنگ‌های نشاط‌آور خود را به رخ می‌کشند.

متن زیبا چشم سبز

بچه‌ها جون، منم منم سبزی دشت و چمنمنگاهی  کن به سبزه‌زار، رنگ درخت، رنگ بهارتو مزرعه، روی زمین رنگ علف‌ها رو ببینرنگ شوید، اسنفاج، درخت بید، سرو و کاجچغاله بادام و خیار، کنار گوجه سبز بکارمداد سبزت را بیار برای برگ‌های چناربکش یک قورباغه تو آب، یک طوطی حاضر جواببا رنگ سبز تو بی شمار بکش درخت و برگ و خارزنده‌ترین رنگ زمین، سبزم و شادی آفرین

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

می‌شناسمتچشم‌های تومیزبان آفتاب صبح سبز باغ‌هاست

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدنبا لشگر غم چه بایدت کوشیدنسبز است لبت ساغر از او دور مدارمی بر لب سبزه خوش بود نوشیدن

متن زیبا چشم رنگی

عشق توپرنده‌ای سبز استپرنده‌ای سبز و غریببزرگ می‌شودهمچون دیگر پرندگانانگشتان و پلک‌هایمرا نوک می‌زند

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

رنگ ِ قرمز با تو منظره ی غروب استغروبی که سرختر از آنرا ندیده امرنگ قرمز با تو مثل ِشاخه گلی استگلی که سرختر از آنرا نچیده ام

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

در هیچ جای این شهراثری از رنگ قرمز نیستاگر نبودند چراغهای قرمزیادمان میرفت کهخطوط قرمز چه مزه ای دارندشاید آنهایی کهطعم تلخ این رنگ را بر نتافتنداستعداد فرصت طلبی نداشتند!

متن زیبا چشم رنگی

من رنـگ قـرمـز هستم هیچ رنگی نیست رو دستمرنـگ گیـلاس ، آلبـالـو شـــاتــوت و رنـــگ لبـــوانـــــار دونـــه دونــــه رنگ تـــوی هنــدونــــهتمشـک و تـوت فـرنگی تـــاج خـــروس جـنـگـــیرنــگ لــب و دهــانــم ســـرخــــی رو زبـــانـــمرنــگ شــاد عـروســی مـهـمـــونـی و روبــوســـیمــاهـی قـرمـز حــوض گــــل هــــای لالــــه و رزبــا نــور قــرمــز مــن بـــه آسمـــان ســر بــزنوقـتـی بــاران می بـاره رنـگـیـــن کمــان مــی آرهکـوچولو بـا رنگ قـرمـز غـمگیــن نبـاشـی هـرگــز

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

تمام شعرهای جهان،لب های قرمز زنان را سروده اند…راستش را بخواهیامروز، پیراهن قرمز یقه هفتی خریده امکارناوال جنگ براه خواهد افتاد!و من،می یابم ات

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

رنگ قرمز ، رنگ خونهرنگ عشق رنگ جنونهرنگ لیلی رنگ مجنونرنگ سیبای تو ایوون

متن زیبا چشم سبز

دفتری کهنه بدستدفتر خیس و باران خوردهچتری از شعر به رنگ آبیبهر او خواهم ساخت

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

آبی تر از رنگآبی تر از عشقآبی ِ آبینه رنگ ِ دریابه رنگ ِ فردابه رنگ ِ نوری …از ظلمت ِ شبآرامی بخش ِ…قرمزی ِ تبنه رنگ فوتبالقرمز و آبیبه رنگ داورساده و آبیرنگ ِآسمانکم رنگ ِ آبی !هفت پله بالااز آسمانهاقافله آبیبا ساربانهاهرکه گذر کردبه عشق ِ آبیبیند خدایشبه رسم ِ آبی

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

زندگانی آبی استمثل رودی شایدمثل دست من و تومن در آخر, روزیهمه جا را آبی خواهم کردمردمان آبی رارنگ غم می دانندچون بهار دلشانهم چنان پاییز است

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

رنگ آبی را که برتن می کنیآبی دریا کناری می رود

متن زیبا چشم سبز

کنار دل نشسته امدارم من از تو مینویسمحرفهای عاشقانه موبه رنگِ آبی مینویسم

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

به صبح سلام می کنمو در آینه ی آسمانانتظار را می بینمکه قلب تپند ه اش رامی فشاردتا به رنگ آبی بشوند تمام جاده هاتا هیچ مرزی نباشدروزی بین دوست داشتن ها….؛

متن زیبا برای چشم سبز

دلم برای مداد سفید میسوزد…..!!!!‌ﭘﯿﺮ ﺷﺪﻡ ﺁﺧﺮ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺪﺍﺩ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮ ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﭼﯽ ﺑﻮﺩ؟ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ !! ﻣﺜﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﺎ ….ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﺪﺍﺭن ﻭ ﺧﺎﻟصن….

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

ماهاز شبی کهاین پیراهن سفید رابر تن پنجره کرده امراه اتاقم را گم کرده استمثل منکه تو را گم کردمدرست از روزی کهآن توری سفید چین دار را تنت کردند!

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

 شلوار سفید دوست داشتنی داشتمکه یک روز ابری پوشیدمش و موقع بازگشت به خانه باران گرفت …گلی شد و من بی خیال پی اش را نگرفتمبه هوای اینکه هر وقت بشویم پاک می شود ولی نشد …بعدها هر چه شستمش پاک نشد ؛حتی یکبار به خشکشویی دادم که بشویند ولی فایده نداشت !!!آقایی که توی خشکشویی کار میکرد گفت :این لباس چِرک مرده شده !گفت : بعضی لکه ها دیر که شود ، می میرند ؛باید تا زنده اند پاک شوند! چرک مُرده شد …و حسرت دوباره پوشیدنش را به دلم گذاشت !

متن زیبا برای چشم سبز

از چرخ به هر گونه همی‌ دار امیدوز گردش روزگار می‌لرز چو بیدگفتی که پس از سیاه رنگی نبودپس موی سیاه من چرا گشت سفید

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

عاشق سیاهیـم ، عاشق غربت
خسته ام از تو و این همه خیــانت

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

آغوش نا‌تمامِ خیابان‌ها
از جانب تمامِ پریشان‌ها
این قلب خسته “این گل قرمز” را
سنجاق کن به مشکیِ موهایش…!

متن زیبا چشم سبز

عاشق رنگ سیاهِ شب یلـدام
آخه از روشنـی هیچ خیری ندیــدمعاشق تلخــیِ انتهــایِ عشقــم
حالا که به آخــر قصـه رسیــدم

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

قشنگی ماجرا اینه که تو با یه قلمو و آبرنگ هفت رنگ اومدی قلب مشکی منو رنگین کمونی رنگ کردی …!

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

اگر دنبال زردی کوچولو باید بگردی!از این ور و از اون ور از خورشید پشت ابرتابیده شد بر جهان نور از زمین و زمانآفتاب زرد تابان پیدا شد و نمایانشاید خبر نداری از رنگ یک قناریزنبوری زرد و خوشحال، لیمو و سیب و بلالرنگ موز و طالبی، زردآلو و گلابیرنگ گندم، رنگ کاه جوجه زرد را نگاه

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

با رنگ سرخ می‌افکنم طرحی از آبی رااز رنگ زرد برای قلبم بستری می‌سازم«ساناز کریمی»

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

گریه نکنمرد،درد،رنگ زرد؛هم قافیه‌اند!«محمد زارع»

متن زیبا برای چشم سبز

شادی به رنگ زرد استزردی به گونه‌هاستزردآب غمبه دل بینوای ماست

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

به تو فکر می کنم و برگ‌های زردیکی یکی شکوفه می‌شوندراستی آن جا هم پاییز این همه زیباست؟

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد
اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم«سعدی»

متن زیبا برای چشم سبز

تلخ است که لبریز حقایق شده است
زرد است که با درد موافق شده استعاشق نشدی وگرنه می فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است
«میلاد عرفان پور»

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

بچه‌ها جون، منم منم سبزی دشت و چمنمنگاهی  کن به سبزه‌زار، رنگ درخت، رنگ بهارتو مزرعه، روی زمین رنگ علف‌ها رو ببینرنگ شوید، اسنفاج، درخت بید، سرو و کاجچغاله بادام و خیار، کنار گوجه سبز بکارمداد سبزت را بیار برای برگ‌های چناربکش یک قورباغه تو آب، یک طوطی حاضر جواببا رنگ سبز تو بی شمار بکش درخت و برگ و خارزنده‌ترین رنگ زمین، سبزم و شادی آفرین

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

می‌شناسمتچشم‌های تومیزبان آفتاب صبح سبز باغ‌هاست«شفیعی کدکنی»

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

چون باده ز غم چه بایدت جوشیدنبا لشگر غم چه بایدت کوشیدنسبز است لبت ساغر از او دور مدارمی بر لب سبزه خوش بود نوشیدن«حافظ»

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

که ایستاده به درگاه … ؟آن شال سبز را ز شانه‌ی خود برداربر گونه‌های تو آیا شیارهازخم سیاه زمستان است… ؟در ریزش مداوم این برف
هرگز ندیدمت
زخم سیاه گونه ی تو
از چیست ؟
آن شال سبز را ز شانه ی خود بردار ،
در چشم من ،
همیشه زمستان است …«خسرو گلسرخی»

متن زیبا برای چشم سبز

عشق توپرنده‌ای سبز استپرنده‌ای سبز و غریببزرگ می‌شودهمچون دیگر پرندگانانگشتان و پلک‌هایمرا نوک می‌زند«نزار قبانی»

متن زیبا برای چشم سبز

در درون خود بیفزا درد راتا ببینی سبز و سرخ و زرد راکی ببینی سبز و سرخ و بور راتا ببینی پیش از این سه نور را«مولوی»

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

سبز، تویی که سبز می‌خواهم
سبز ِ باد و سبز ِ شاخه‌ها
اسب در کوهپایه و
زورق بر دریاسراپا در سایه، دخترک خواب می‌بیند
بر نرده‌ی مهتابی ِ خویش خمیده
سبز روی و سبز موی
با مردمکانی از فلز سرد
(سبز، تویی که سبزت می‌خواهم)«فدریکو گارسیا لورکا: ترجمه شاملو»

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

غار کبود می‌دوددست به گوش و فشرده پلک و خمیدهیکسره جیغی بنفشمی کشد«هوشنگ ایرانی»

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

هر روز عصرسر می‌کند روسری بنفش‌اش راو جارو می‌کندتمام خاطره‌هایش را با من !که شروع کندهمه چیز را بی من !!!«امید صباغ نو»

متن زیبا برای چشم سبز

بنفش گریه می‌کند تمام اتاقتا صبح !در همآغوشی خاطره‌هایتو مردیبا موسیقی بارانشعر می‌کند گریه‌هایش رابنفش …«امید صباغ نو»

متن زیبا برای چشم سبز

تو دره بنفش غروبی که روز رابر سینه می‌فشاری و خاموش می‌کنیدر سایه‌ها فروغ تو بنشست و رنگ باختاو را به سایه از چه سیه پوش می‌کنی؟
«فروغ فرخزاد»

متن زیبا چشم سبز

صبح بخیرِ بنفش تواز آن سوی گوشی تلفنجنگلی را در من رویاند«نزار قبانی»

متن زیبا برای چشم سبز

چو دامن بنفشه، سیه باد جامه امآه ای وطن، ز سوگ به خون خفته‌های تو«موسوی گرمارودی»

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

در هر نگهت مستی صد جام شرابست
چشمان تو میخانه دل های خراب است
زد شعله به جان چشم فریبای تو هر چند
برق نگهت زود گذر همچو شهاب است

متن زیبا چشم رنگی

زیباتر از چشمان تو
چشمان من بودوقتی که
تصویرت
بر آنها نقش می‌بست

متن زیبا برای چشم سبز

از غم که چشم های تو لبریز می شود
انگار فصل ها همه پاییز می شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو
چون با غرور و عشق گلاویز می شود

متن زیبا چشم رنگی

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند
مثل این است که رقاصه به باکو ببرد…باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید
این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
مژه تیرگی برده از پر زاغفردوسی

متن زیبا برای چشم سبز

شعر در مورد چشم زیبا از مولانا
به دو چشم من ز چشمش چه پیام‌هاست هر دم
که دو چشم از پیامش خوش و پرخمار بادامولانا

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

ناز کن شیرین غزل بس ناز دارد چشم تو
حس لذت آور شهناز دارد چشم تومی نوازد روح را دیدار گرم چشمهات
یک نگه شیرینی اواز دارد چشم توکار حیرت اوری در چشمهایت دیده ام
دختر پیغمبری؟ اعجاز دارد چشم تودر نگاهت خوانده ام اشعار نغز “خواجه” را
جلوه های گلشن شیراز دارد چشم توپشت چشمان سیاهت روشنی خوابیده است
یک چمن،یک باغ چشم انداز دارد چشم تومی برد عطر نگاهت عقل و هوشم را،مگر
شیشه ی عطر غزل را باز دارد چشم تو

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

چشم‌های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی‌شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می‌رسید

متن زیبا برای چشم سبز

چشم زیبای تو آهوی فـــــــــــــــــراوان دارد
هرکه عاشق بشود رو به بیـــــــــــــابان داردرقص گاهی به غزل های تو در می مــــــاند
بلخ تا قونیه صد شاعر پنهــــــــــــــــان داردهرکه با چشم تو درگیــــــــــــر شود می داند
ماه با چشم توعمـــــری است که جریان داردحاضرم جای تو هــــــر روز به دارم بکشند
عشق صد پنجــــــــــره انگار به عرفان داردترسم از گرگ بیــــــــــــابان تنت نیست ولی
شیر چشمت هوس خــــــــــوردن انسا …زیبایی چشمانِ تو حاشاشُدنی نیست
این چشمه ی راز است که معناشدنی نیستآیینه که آیینِ زلالی ست مرامش
در معرض ِ چشمانِ تو پیداشدنی نیستاز چارطرف ظلمتِ موی تو وزیده است
این یک شبِ محض است که فرداشدنی نیستپلکی بزن ای ماه که عُشّاق بریدند
این پنجره ی بسته چرا واشدنی نیست؟!نیلوفرِ این حنجره در خویش تپیده است
این بُغضِ گلوگیر شکوفاشدنی نیستای کاش که آن وعده ی دیرینه بیاید
این آرزوی سوخته امّا شدنی نیست« ما گمشده در گمشده در گمشده هستیم»
این گمشده در گمشده پیداشدنی نیست…!

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

چشم‌هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق‌ترین قهوه‌ای چشمانت
مردی به من لبخند می‌زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

شعر درباره چشم زیبا از سعدیای چشم تو دلفریب و جادودر چشم تو خیره چشم آهودر چشم منی و غایب از چشمزآن چشم همی‌کنم به هر سوصد چشمه ز چشم من گشایدچون چشم برافکنم بر آن روچشمم بستی به زلف دلبندهوشم بردی به چشم جادوهر شب چو چراغ چشم دارمتا چشم من و چراغ من کواین چشم و دهان و گردن و گوشچشمت مرساد و دست و بازومه گر چه به چشم خلق زیباستتو خوبتری به چشم و ابروبا این همه چشم زنگی شبچشم سیه تو راست هندوسعدی به دو چشم تو که داردچشمی و هزار دانه لولوشعر از سعدی

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

شعر در مورد چشم زیبای یارچشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمیدای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

متن زیبا برای چشم رنگی

از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده ام
شناگرِ ماهری شده ام
از بس که
غرقِ چشم‌هایت شدم

متن زیبا برای چشم رنگی

دلهای سنگ را به نگاهی طلا کنیاین کیمیاگری هنر چشمهای توست

متن زیبا چشم رنگی

تصویر تو تنها چیزیستکه چشمهایم باور میکند.دستان لرزانم را دراز میکنمتا صورت مهربانت را لمس کنم،اما تصویرت به یکباره محو میشودو من به یاد میاورم که تو در کنار من نیستی

متن زیبا چشم رنگی

چشم هایتچشم هایتچشم هایتچه در زندانچه در مریض خانهبه دیدارم بیاچشم هایتسرشار از آفتاب اندآن سان که کشتزاران آنتالیادر صبحگاهان اواخر ماه می.

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

تو در چشمانت یک چیزهایی داریدوتا چشم قهوه برای فنجان امدوتا کبریت برای سوختنمدوتا اسب ابلقبرای رمیدنمدوتا فانوس آبیبرای زورق در طوفانم

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

هنوز خیره شدندر چشمان توشبیه لذت بردنازشمردن ستارهدر یک شب صحرای یست

متن زیبا برای چشم رنگی

ای که چشمان عزلخوان و مورّب داری !بیشتر از غزلِ « سایه » مخاطب داریچشم تو مستیِ صد جامِ پیاپی داردتو که لبهایی از انگور، لبالب داری !

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

چشمان من شبیه تو هرگز ندیده استقربان آن کسی که تو را آفریده است !تو مثل آن بلور روانی که آسماناز شهد وشیرو شعر تورا پروریده است

متن زیبا چشم سبز

اگر زمان و مکان در اختیار من بودده سال قبل از طوفان نوح عاشقت می شدمو تو می توانستی تا قیامت برایم ناز کنیو من کم می آوردم و تسلیم می شدم.یکصد سال به ستایش چشمانت می گذشتو سی هزار سال سر به ستایش تنتو تازه در پایان عمر به دلت راه می یافتم

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

گاهی لبخند شوبر صبحهایِ پریشانی امببار امید شو خورشید رابر چشمهایم بتاباناصلاً زندگی شوخودت را برایم بیاور!

متن زیبا برای چشم رنگی

چشمان تو به من قدرت و آرامش می دهد.هر بار که نگاهم به نگاهت گره می خورد،امیدی در دلم جوانه میزند که به راهم ادامه دهم.شاید تو با من حرف نزنی، امام چشمان سبز رنگت دنیاییاز حرف های انرژی بخش و انگیزه دهنده برایم دارند.آنها به من می گویند که مثبت فکر کن و مثبت باش.

متن زیبا چشم رنگی

نگذاردیگران نام تو را بدانندهمین زلال چشمانتبرای پچ پچ هزار ساله آنانکافیست

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

زیبایی چشمانِ تو حاشاشُدنی نیستاین چشمه ی راز است که معناشدنی نیستآیینه که آیینِ زلالی ست مرامشدر معرض ِ چشمانِ تو پیداشدنی نیست

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

چشمانت کارناوال آتش بازیست !یک روز در هر سال برای تماشایش می رومو باقی روزهایم را وقف خاموش کردنآتشی می کنم که زیر پوستم شعله می کشد

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

تو آمدی و عمیق ترین نگاه رااز میان چشمان دریایی اتبر ساحل قلبم نشاندیو زیباترین خاطرات را زنده کردی.تو آمدی و گرمی حضوری خورشید وار رابر طلوع آرزوهایم حک کردی

متن زیبا چشم سبز

زل زده بهمبا لبخند نگام میکنه،آروم میگه:میدونیتو یه جور خاصی زیبایی…میخندم و میگم:همه ی آدمها یه جور خاصی زیبان،بستگی داره که کی نگاهشون میکنه!

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

من بود او بود
خدا هم کنارمان ! و این خدا . آخ از این خدا ٬
که وقتی سماجت من و وی را می‌بیند٬!!
دست زیر چانه اش میزند و ما را عاشقانه تماشا می‌کند
و این تماشا می‌دانی یعنی چه ؟
یعنی : چشم بد
دل بد دور می‌شود
می‌رود می میرد…

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

امشب دوباره اومدی، تا رویاهام رنگی بشه
شاید همین خواب عمیق پایان دلتنگی بشه!
امشب دوباره اومدی تا خوابمو رنگی کنی
تا چشمهای مغرورمو درگیر بی صبری کنی!
دارم نگاهت می‌کنم ،داری ازم دل می‌بری
چشم بر نمیدارم ازت، تو از همه ي زیباتری…

متن زیبا چشم رنگی

چه شوری میزند دلم وقتی
در چشم دیگران
اینقدر شیرین می شوی!!

متن زیبا چشم سبز

اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم
راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن
گریه می‌کنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمی شدم

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

راه نداره دل به دل که خیسه چشم من
اشک یعنی با سکوت شب یکی شدن
گریه می‌کنم به حال و روز بیخودم
اشک یعنی کاش عاشقت نمی‌شدم!!

متن زیبا چشم سبز

برترین آرایش ها در زندگی :
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب…

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

تنهایم، اما دلتنگ آغوشی نیستم! خسته ام ، ولی به تکیه گاه نمی اندیشم!چشم هایم تر میباشند و قرمز، ولی رازی ندارم!چون مدتهاست دیگر کسی را خیلی دوست ندارم***هیچی قشنگ تر از این نیست که!!
وقتی صبح آروم داری چشماتو باز می کني
ببنی به چشم هات زل زده
با انگشتای مردونش گونت لمس میکنه!
و میگه : صبح به خیر خانومم…

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

قلب تو باهرچه خوبی قهربود
نوش دارویی که گفتی زهر بود
دل که در چشم توبد افتاده هست
در نکویی شهره این شهر بود…

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

اشکی نمی ریزد کسی باران نمی‌گیرد!
در سال خشکی یک نفر هم جان نمیگیرد
وقتی که مجنون سوی صحرا رفت با من گفت:
شبهای چشم منتظر پایان نمیگیرد؟ !!

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

برای تو
برای چشم هایت
برای من
برای درد هایم
برای ما
برای این همۀ تنهایی
اي کاش خدا کاری کند…

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

ای چشم تو دلفریب و جادودر چشم تو خیره چشم آهودر چشم منی و غایب از چشمزآن چشم همی‌کنم به هر سوصد چشمه ز چشم من گشایدچون چشم برافکنم بر آن روچشمم بستی به زلف دلبندهوشم بردی به چشم جادوهر شب چو چراغ چشم دارمتا چشم من و چراغ من کواین چشم و دهان و گردن و گوشچشمت مرساد و دست و بازومه گر چه به چشم خلق زیباستتو خوبتری به چشم و ابروبا این همه چشم زنگی شبچشم سیه تو راست هندوسعدی به دو چشم تو که داردچشمی و هزار دانه لولوشعر از سعدی

متن زیبا برای چشم سبز

در هر نگهت مستی صد جام شرابست
چشمان تو میخانه دل های خراب است
زد شعله به جان چشم فریبای تو هر چند
برق نگهت زود گذر همچو شهاب است

متن زیبا برای چشم رنگی

از غم که چشم های تو لبریز می شود
انگار فصل ها همه پاییز می شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو
چون با غرور و عشق گلاویز می شود

متن زیبا چشم سبز

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
مژه تیرگی برده از پر زاغفردوسی

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

گویی دو چشم جادوی عابدفریب او
بر چشم من به سحر ببستند خواب را

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

ناز کن شیرین غزل بس ناز دارد چشم تو
حس لذت آور شهناز دارد چشم تومی نوازد روح را دیدار گرم چشمهات
یک نگه شیرینی اواز دارد چشم توکار حیرت اوری در چشمهایت دیده ام
دختر پیغمبری؟ اعجاز دارد چشم تودر نگاهت خوانده ام اشعار نغز “خواجه” را
جلوه های گلشن شیراز دارد چشم توپشت چشمان سیاهت روشنی خوابیده است
یک چمن،یک باغ چشم انداز دارد چشم تومی برد عطر نگاهت عقل و هوشم را،مگر
شیشه ی عطر غزل را باز دارد چشم تو

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

چشم زیبای تو آهوی فـــــــــــــــــراوان دارد
هرکه عاشق بشود رو به بیـــــــــــــابان داردرقص گاهی به غزل های تو در می مــــــاند
بلخ تا قونیه صد شاعر پنهــــــــــــــــان داردهرکه با چشم تو درگیــــــــــــر شود می داند
ماه با چشم توعمـــــری است که جریان داردحاضرم جای تو هــــــر روز به دارم بکشند
عشق صد پنجــــــــــره انگار به عرفان داردترسم از گرگ بیــــــــــــابان تنت نیست ولی
شیر چشمت هوس خــــــــــوردن انسا …زیبایی چشمانِ تو حاشاشُدنی نیست
این چشمه ی راز است که معناشدنی نیستآیینه که آیینِ زلالی ست مرامش
در معرض ِ چشمانِ تو پیداشدنی نیستاز چارطرف ظلمتِ موی تو وزیده است
این یک شبِ محض است که فرداشدنی نیستپلکی بزن ای ماه که عُشّاق بریدند
این پنجره ی بسته چرا واشدنی نیست؟!نیلوفرِ این حنجره در خویش تپیده است
این بُغضِ گلوگیر شکوفاشدنی نیستای کاش که آن وعده ی دیرینه بیاید
این آرزوی سوخته امّا شدنی نیست« ما گمشده در گمشده در گمشده هستیم»
این گمشده در گمشده پیداشدنی نیست…!

متن زیبا برای چشم رنگی

از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده ام
شناگرِ ماهری شده ام
از بس که
غرقِ چشم‌هایت شدم

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

زیباتر از چشمان تو
چشمان من بودوقتی که
تصویرت
بر آنها نقش می‌بست

متن زیبا برای چشم سبز

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند
مثل این است که رقاصه به باکو ببرد…باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید
این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

چشم‌های تو
پنجره‌های بهشت است
پرده پلک‌هایت را که کنار می‌زنی
نور به دنیا می‌آید!

متن زیبا برای چشم رنگی

به دو چشم من ز چشمش چه پیام‌هاست هر دم
که دو چشم از پیامش خوش و پرخمار بادامولانا

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

چشم‌های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی‌شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می‌رسید

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینم
کمین از گوشه‌ای کرده‌ست و تیر اندر کمان داردحافظ

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

چشم‌هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق‌ترین قهوه‌ای چشمانت
مردی به من لبخند می‌زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش

متن زیبا چشم رنگی

دل عاشق به پیغامی بسازد
خمار آلوده با جامی بسازدمرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت‌کش به بادامی بسازد

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمیدای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

 چشم های سیاه سگ دار”ش شده آتش بیار معرکه اتو تو راضی به سوختن شده ای چون که دار و ندار یک نفری

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

کاش می‌دیدم چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می‌تابانی
بال مژگان بلندت را
می‌خوابانی
آه وقتی که
تو چشمانت
آن جام لبالب از جاندارو را
سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می‌گذرد
روح گلرنگ شراب
در تنم می‌گردد
دست ویرانگر شوق
پرپرم می‌کند
ای غنچه رنگین پر پر
من در آن لحظه که چشم تو به من می‌نگرد
برگ خشکیده ایمان را
در پنجه باد
رقص شیطان خواهش را
در آتش سبز
نور پنهانی بخشش را
در چشمه مهر
اهتزاز ابدیت را می‌بینم
بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست
کاش می‌گفتی چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری استفریدون مشیری

متن زیبا چشم سبز

مادرم گفت که عاشق نشوی! گفتم: چشم
چشم‌های تو مرا بی خبر از چشمم کرد

متن زیبا برای چشم سبز

چشم‌هایت را می بوسممی دانمهیچ کسهیچ گاهدر هیچ لحظه ای از آفرینشآنچه را که مندر گرگ و میش نگاه تو دیدمنخواهد دید

متن زیبا برای چشم رنگی

به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کردفریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

مثل غزل پخته‌ی سعدی‌ست نگاهت
هربار مرورش بکنم باز قشنگ است

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

چه خوش صید دلم کردیبنازم چشم مستت راکه کس مرغان وحشی رااز این خوشتر نمی‌گیرد

متن زیبا برای چشم سبز

نگاهت را گره بزن
به هر لحظه من
حس امنیت می گیرم
وقتی تو درگیر منی …

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

مرا دوست بدار
به سانِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن …

متن زیبا چشم سبز

یک عمر
هوای
دل خود
داشتم اما …
یک لحظه
نگاه تو
بهم ریخت
دلم را …

متن زیبا چشم سبز

تو مرا سیب سرخ می بینی
و من تب کرده نگاه توام …

متن زیبا برای چشم رنگی

گاهی نگاهت
آنقدر نافذ است
که خودم را نه
دیوار پشت سرم را
در چشمت می بینم

متن زیبا برای چشم سبز

بعد از نگاهت
با این عاشقانه های بی قرار چه کنم؟

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

نازم به چشم یار که تیر نگاه را
بی جا هدر نکرد و به قلبم نشانه زد …

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

نگاهت سادگی شیرینی دارد …
گویا پنجره ای ست که رو به قلبت باز می شود • ͡•

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

چشمان تو طعم بهار نارنج دارد
اما وقتی نگاه می کنی کوچه پر از شکوفه سیب می شود …

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

اگر می خواهی بدانی چقدر دوستت دارم با قلبی آرام به چشمانم خیره شو …

متن زیبا برای چشم رنگی

نگاهت!
نگاهت چه رنج عظیمی ‌است
وقتی به یادم می‌ آورد
که چه چیزهای فراوانی را
هنوز به تو نگفته‌ ام

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

در این دنیا دو نوع الماس وجود داره
اولی خود الماس
و دومی چشم های پر از نگاه عاشقانه

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

دست مرا بگیر که باغ نگاه تو
چندان شکوفه ریخت که هوش از سرم ربود

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

عشق یعنی به چشم های کسی نگاه کنی و هر آن چه نیاز داری در آن ها ببینی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

قدرت چشم ها و یگ نگاه گاهی بیشتر از هر کلمه ای است که بتوان بر زبان آورد

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

وقتی با نگاهی عاشقانه به من می نگری
قلبم از تپیدن می ایستد
زیرا می داند چشمان زیبایت به من اکسیژن می دهد

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

کیف لی أن أری غیرک و أنت عینای؟چگونه به غیر تو نگاه کنم در حالی‌که تو چشمانم‌ هستی؟

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

چشم های تو،
زیباترین چشم هایی است
که آدم می تواند ببیند
و نگاهت همه ی آفتاب های
یک کهکشان است؛
سپیده دم همه ستاره هاست.
لبان تو، آیینه یی است که از ظرافت
روحت حرف می زند
و روحت روح وقار و متانت است.

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

هنوز خیره شدندر چشمان توشبیه لذت بردنازشمردن ستارهدر یک شب صحرای یست

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

از غم که چشم های تو لبریز می شود
انگار فصل ها همه پاییز می شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو
چون با غرور و عشق گلاویز می شود

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

یارا نگاهم می کنی؟
دلتنگ چشمان توام …

متن زیبا چشم سبز

چشم های من شاید نتوانند کلمه ای بازگو کنند اما
وقتی عاشقانه به چشمانت می نگرند
حرف هایم را گویاتر از زبانم به تو می رسانند

متن زیبا برای چشم سبز

زیبایی واقعی در ظاهر آدم ها نیست
بلکه در قلب و روح آن ها است
که در چشمان آن ها منعکس می شود

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

هر زمان که نگاه های ما با هم تلاقی می کنند
بیشتر عاشقت می شوم

متن زیبا برای چشم رنگی

بهشت اینجاست
در تلاقی نگاه هایمان
و لبخندی که
تو مرا مهمان کرده ای …

متن زیبا چشم رنگی

وقتی ابرها آسمان شب را می پوشانند
تنها کاری که می کنم این است که به چشمانت نگاه کنم
تا آسمانی پر ستاره در آن ها ببینم

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

به چشمانم نگاه کن
تا به تو بگویند چقدر دوستت دارم …

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

با چشمانی سراسر عشق و نگاهی عاشقانه به دیگران بنگر!

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند
مثل این است که رقاصه به باکو ببرد…باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید
این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

چشم‌های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی‌شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می‌رسید

متن زیبا چشم سبز

چشم‌هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق‌ترین قهوه‌ای چشمانت
مردی به من لبخند می‌زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

Look into my eyes and hear what I’m not saying, for my eyes speak louder than my voice ever willبه چشم های من نگاه کن و گوش فرا بده به آن چه که می گویم. چشم های من همواره بلند تر از صدای من صحبت خواهند کرد

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

Behind the most beautiful eyes, lay secrets deeper and darker than the mysterious sea.در پس زیباترین چشم ها، راز هایی عمیق تر و تاریک تر از دریا های ناشناخته وجود دارد

متن زیبا برای چشم رنگی

Opening your eyes is not enough, Use them to create the world you want to see.باز کردن چشم هایت کافی نیست. از آن ها برای ساختن دنیایی که دوست داری استفاده کن

متن زیبا برای چشم سبز

Don’t judge me unless you have looked through my eyes.من را قضاوت نکن مگر زمانی که از چشم های من بنگری

متن زیبا برای چشم رنگی

Your eyes are like windows through which the reflection of your pure soul can be seen.چشم های تو مانند پنجره ای هستن که در طریق آن می توان انعکاس روح پاک و خالص تو را دید

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

The beauty of a woman must be seen in her eyes not in her physical appearance. Eyes are the doorway to her heart, the place where love truly resides.زیبایی یک زن را باید در چشم های او دید نه در مشخصات ظاهری او. چشم ها راهی به قلب او هستند، جایی که عشق واقعی در آن ساکن شده است.

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

Look into my eyes and you will see what your love is doing to me. My eyes have learned to smileبه چشم های من نگاه کن و ببین که عشق تو با من چه کرده است. چشم های من یاد گرفته اند که لبخند بزنند.

متن زیبا برای چشم رنگی

Every closed eye is not sleeping, and every open eye is not seeing.هر چشم بسته ای خواب نیست و هر چشم بازی در حال نگاه کردن نیست

متن زیبا برای چشم سبز

If I can see pain in your eyes then share with me your tears. If I can see joy in your eyes then share with me your smile.اگر من می توانم درد را در چشم های تو ببینم پس اشک هایت را با من قسمت کن. اگر من می توانم لذت را در چشم های تو ببینم پس لبخندت را با من قسمت کن

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again.شاید چشم های ما نیاز دارند هر از چند گاهی با اشک های ما شسته شوند تا بتوانیم زندگی را با دیدی پاک تر از نو ببینیم

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.مرد از طریق چشم هایش و زن از طریق گوش هایش عاشق می شود

متن زیبا چشم سبز

When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.هنگامی که یک زن با شما صحبت می کند، به آن چه که چشم هایش بیان می کنند گوش دهید.

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

The eyes are one of the most powerful tools a woman can have.چشم ها قدرت مند ترین اسلحه ای هستند که زن ها در اختیار دارند.

متن زیبا چشم سبز

The world only exists in your eyes. You can make it as big or as small as you wantجهان تنها در چشم های تو جای دارد. تو می توانی هر طور که می خواهی آن را بزرگ یا کوچک کنی

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

Tears are nature’s lotion for the eyes. The eyes see better for being washed by them.اشک ها شستشو دهنده های طبیعی چشم ها هستند. چشم های وقتی شسته می شوند بهتر خواهند دید

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

The eye is the jewel of the bodyچشم ها جواهرات بدن هستند

متن زیبا چشم رنگی

I wish my eyes could take photosای کاش چشم های من می توانستند عکس بگیرند

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

Looking into someone’s eyes changes the entire conversationنگاه کردن به چشم های دیگری همه مکالمه را تغییر خواهد داد

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

In a sea of people my eyes will always search for youدر دریای مردم چشم های من همیشه به دنبال تو خواهند گشت

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

Smile. Your eyes sparkle when you doلبخند بزن. چشم های تو وقتی این کار را می کنی می درخشند

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

He had beautiful eyes. The kind you could get lost in. And I guess I didاو چشم هایی زیبا داشت. از آن چشم هایی که می توانی در آن گم شوی و من حدس می زنم که گم شدم

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

She had a galaxy in her eyes, A universe in her mindاو یک کهکشان در چشم هایش و یک جهان در ذهنش داشت

متن زیبا برای چشم سبز

Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you’re living?چشم هایت را باز کن و به آن نگاه کن. از زندگی ای که داری راضی هستی؟

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.از آن جایی که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم به ما اجازه بدهید چشم هایی که واقعیت را می بینند را تغییر دهیم.

متن زیبا برای چشم رنگی

The soul would have no rainbow had the eyes no tears.روح هرگز بدون اشک چشم ها رنگین کمانی نخواهد داشت

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

You never know how you look through other people’s eyes.تو هرگز نمی فهمی در چشم های مردم چگونه به نظر می رسی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

For a day, just for one day, talk about that which disturbs no one and bring some peace into those beautiful eyes.برای یک روز، فقط برای یک روز، درباره چیزی صحبت کن که برای کسی مزاحمتی ایجاد نکند و صلح را به آن چشم های زیبا بیاور

متن زیبا چشم رنگی

Let your soul smile through your heart and your heart smile through your eyes.به روحت اجازه بده از طریق قلبت لبخند بزند و به قلبت اجازه بده از طریق چشم هایت لبخند بزند.

متن زیبا چشم رنگی

To have beautiful lips, say beautiful things. To have beautiful eyes, look at people and see the good in them.برای داشتن لب های زیبا چیز های زیبا بگو. برای داشتن چشم های زیبا به مردم نگاه کن و خوبی های آن ها را ببین.

متن زیبا برای چشم سبز

One day, someone will look you in the eyes and make you realize what love truly is.یک روز، کسی در چشم های تو نگاه خواهد کرد و به تو می فهماند که عشق واقعی چیست.

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

Those eyes of yours are the only pair of eyes I would never get tired staring at all life long.آن چشم های تو تنها چشم هایی هستند که من هرگز از خیره شدن به آن ها برای همه عمرم خسته نخواهم شد.

متن زیبا چشم رنگی

You are the reason why I wake up each morning, to look and stare at your beautiful eyes.تو دلیلی هستی که من هر صبح از خواب بیدار می شوم. تا به چشم های زیبای تو نگاه کنم و به آن ها خیره شوم

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

Your eyes are the brightest things I have ever seen, maybe even brighter than the stars above.چشم های تو روشن ترین چیزی است که من تا به حال دیده ام. شاید حتی از ستاره های بالای سرمان هم روشن تر باشد.

متن زیبا برای چشم رنگی

When I look into your eyes I realized I want to belong to you all my life.هنگامی که من به چشم های تو نگاه می کنم متوجه می شوم که می خواهم تمام عمرم را متعلق به تو باشم

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

I love the way your eyes tell me all that you need to tell me, it truly makes me happy, really!من راهی را که چشم های تو برای گفتن حرف هایی که نیاز است به من گویی دارند را دوست دارم. این واقعا من را خوشحال می کند. واقعا!

متن زیبا برای چشم رنگی

I feel like I could fly when I look into your eyes.هنگامی که به چشم های تو نگاه می کنم احساس می کنم که می توانم پرواز کنم.

متن زیبا برای چشم سبز

The eyes have one language everywhere.چشم ها در همه جا به یک زبان سخن می گویند

متن زیبا برای چشم سبز

You don’t see with your eyes, you see with your brain.تو با چشم هایت نمی نگری با مغزت نگاه می کنی

متن زیبا چشم سبز

Eyes that do not cry, do not see.چشم هایی که گریه نمی کنند، نمی بینند

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

Keep you eyes on the stars, and keep your feet on the groundچشم هایت را به سوی ستاره ها و پا هایت را بر روی زمین نگه دارد

متن زیبا برای چشم رنگی

My eyes are an ocean in which my dreams are reflected….چشم های من اقیانوسی است که رویا های من در آن انعکاس پیدا می کند.

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

A woman’s eyes cut deeper than a knife.چشم های یک زن عمیق تر از چاقو می برد.

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

You know you’re in love when you can see your unborn children in her eyes.تو زمانی می فهمی عاشق شدی که فرزند به دنیا نیامده ات را در چشم های او ببینید.

متن زیبا چشم سبز

I wish there was nothing else in the world to do expect for losing myself in your eyes. I could continue doing that for the rest of my life time. I Love You.امیدوار بودم هیچ چیز دیگر برای انجام دادن در دنیا به غیر از گم شدن در چشم های تو نبود. من می توانم به این کار برای باقی عمرم ادامه بدم. دوستت دارم.

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

The eyes shout what the lips fear to sayچشم ها آن چه که لب ها از بیان آن وحشت دارند را فریاد می زنند

متن زیبا برای چشم سبز

اشک یک مرطوب کننده و پاک کننده طبیعی برای چشمان ماست
وقتی چشم ها را می شوید، باعث می شود بهتر ببینیم.کریستین نول بووی

متن زیبا برای چشم سبز

When a woman is talking to you
listen to what she says with her eyesوقتی زنی با شما صحبت می کند،
بهتر است به آنچه او با چشم هایش می گوید، گوش دهید!ویکتور هوگو

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

در جاهایی که نمی توان کلمات را استفاده کرد،
اغلب چشم ها زیاد صحبت می کنند.ساموئل ریچاردسون

متن زیبا چشم رنگی

زیبایی یک زن را باید از نگاه او دید،
زیرا چشمان یک زن دروازه قلب اوست،
جایی که عشق در آن زندگی می کند.آدری هپبورن

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

شما زمانی زیباترین فرد هستید که چشمانتان
از مهربانی و شادی می درخشد.دبیش مریدا

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

چشمان زن تیز تر از یک چاقو است.رابرت جردن

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

چشمان تو مانند دو جواهر در یک آسمان است.باب دیلن

متن زیبا برای چشم سبز

اگر چشمانتان با نگرانی کور شده باشد،
نمی توانید زیبایی غروب خورشید را ببینید.جیدو کریشنامورتی

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

Eyes so transparent that through them the soul is seenچشم ها آنقدر شفاف هستند که از طریق آن ها روح دیده می شود.تئوفیل گوتیر

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

کسی که چشمان خود را به روی واقعیت می بندد،
حتی در روشنایی کامل روز چیزی نمی بیند..لئوپولد ترپر

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

چشمانی که هرگز گریه نکرده اند، غم و اندوه را درک نمی کنند.هریت بیچر استوو

متن زیبا برای چشم رنگی

برخلاف کلمات،
چشم ها در همه جای دنیا به یک زبان سخن می گویند.جورج هربرت

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

چشمان ما پر از اعترافات وحشتناک است.آن سکستون

متن زیبا چشم سبز

چشم پنجره ای برای روح است.ضرب المثل

متن زیبا برای چشم رنگی

هر کسی می تواند به چشم دیگران نگاه کند،
اما عاشقان می توانند روح دیگران را از طریق چشم ببینند.لری لاتا

متن زیبا برای چشم رنگی

چشم نگین بدن است…هنری دیوید تورو

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

Open your eyes, look within
Are you satisfied with the life you’re livingچشمانت را باز کن و به درون خودت نگاه کن،
آیا از زندگی ای که می کنید راضی هستید؟باب مارلی

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

چشمانم اقیانوسی است که رویاهایم در آن منعکس می شود…آنا ام اولیچ

متن زیبا برای چشم رنگی

من عمرم را با نگاه کردن در چشم مردم گذرانده ام
چشم تنها جای بدن است
که شاید هنوز روحی در آن باقی باشد…!…ژوزه ساراماگو

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

چشم‌هایت عطری دارند گیج کننده
از همان‌ها که پلک می‌زنی
و یک‌باره جهان
به بوی مردمک‌های خوش رنگت
عطری دلچسب می‌گیرد!

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

زیبا
زیبا هوای حوصله ابری است
چشمی از عشق ببخشای‌ام
تا رود آفتاب بشوید
دلتنگی مرا
زیبا
چشم تو شعر
چشم تو شاعر است
من دزد شعر‌های چشم تو هستم..

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

زن، مردی ثروتمند یا زیبا
یا حتی شاعر نمی‌خواهد
او مردی می‌خواهد
که چشمانش را بفهمد
آنگاه که اندوهگین شد
با دستش به
سینه اش اشاره کند
و بگوید:
اینجا سرزمین توست…

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟
از کجا وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی، اما، اما
گرد بام و در من
بی ثمر می‌گردی
انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند

متن زیبا چشم سبز

ای قامتت بلندتر از قامت بادبان‌ها
و فضای چشمانت
گسترده‌تر از فضای آزادی…
تو زیباتری از همه‌ی کتاب‌ها که نوشته ام
از همه‌ی کتاب‌ها که به نوشتن شان می‌اندیشم…
و از اشعاری که آمده اند…
و اشعاری که خواهند آمد…

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده‌ام
شناگرِ ماهری شده‌ام
از بس که
غرقِ چشم‌هایت شدم

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

در سیاهی چشم‌هایت
فرورفته‌ام
و دیگر نمی‌دانم
جاده به کجا می‌پیچد
فقط می‌دانم
که رودی مثل عشق
در دلم جاری شده است

متن زیبا چشم رنگی

بیماری چشمان تو بیمارم کرد
در دام غم و غصه گرفتارم کرد
یک روز امید زندگی داد به من
روز دگر از زمانه بیزارم کرد

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید‌ای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

متن زیبا برای چشم رنگی

دل عاشق به پیغامی بسازد
خمار آلوده با جامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت‌کش به بادامی بسازد

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین
آن مردمک چشم‌نگاری بوده است

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

با یافتن چشم تو آرام گرفتم
چون شاعر درمانده پس از کشف قوافی*آن که چشمان مرا تَر کرد، اندوه تو بود
گرچه چشم عاشقان بوده ست از آغاز، تَر

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

چشم تو باده‌ترین جام حلالیست که هست
در مقامی که همان حال محالیست که هست*چشم مست یار من میخانه می‌ریزد بهم
محفل مستانه را رندانه می‌ریزد بهم*برق چشم تو به هر بت بخورد می‌شکند
چه کسی دیده بتی با هنر بت‌شکنی

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

خورشید هم از چشم سیاه تو می‌افتد
هر روز اگر طی نکند عرض جهان را*دو چشمش بسان دو نرگس به باغ
مژه تیرگی برده از پر زاغ*مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما

متن زیبا چشم رنگی

دل‌های سنگ را به نگاهی طلا کنی
این کیمیاگری هنر چشم‌های توست*یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم‌ها بیشتر از حنجره‌ها می‌فهمند*تو با یک چشم با خلق و، به دیگر چشم با مایی
بدین منظور گم کردن، مشوّش ساز دل‌هایی

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

آسمان روی زمین بود و نمی‌دانستم
آبی چشم شما سر به هوا کرد مرا*من کزین فاصله غارت شده‌ی چشم تو ام.
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم*چشمان تو غنائم جنگی ست بی گمان
با من کمی بجنگ که این هم غنیمت است

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری‌ست
آنک چشمانی که خمیرمایه‌ی مهر است
وینک مهر تو:
نبرد افزاری
تا با تقدیر خویش پنجه درپنجه کنم
میان آفتاب‌های همیشه
زیبایی تو
لنگری‌ست
نگاهت و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری ست

متن زیبا چشم رنگی

چونان به من نزدیکی
که اگر جایی نباشم، تو نیز نیستی
چونان نزدیکی
که دست‌های تو بر شانه‌ام
گویی دست‌های من‌اند
و هنگام که تو چشم می‌بندی
منم که به خواب می‌روم!

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

زندگی شاید
آن لحظه مسدودی‌ست
که نگاه من
در نی نی چشمان تو
خود را ویران می‌سازد
و در این حسی‌ست
که من آن را با ادراک ماه
و با دریافت ظلمت
خواهم آمیخت

متن زیبا برای چشم سبز

آسمان
و هر چه آبیِ دیگر
اگر چشمان تو نیست
رنگ هدر رفته است
بر بوم روز‌های حرام شده
چه رنگ‌ها که هدر رفتند
و تو نشدند

متن زیبا چشم رنگی

من از این هر دو کمانخانه ابروی تو چشم
برنگیرم و گرم چشم بدوزند به تیر*نمی‌گویم به وصل خویش شادم گاه گاهی کن
بلاگردان چشمت کن مرا گاهی نگاهی کن*چشم بر هم نزنم گر تو به تیرم بزنی
لیک ترسم که بدوزد نظر از روی توام

متن زیبا برای چشم سبز

همیشه چشمانت
دو چشمه اند در خواب‌هایم
و همین است که
صبح که شعرم بیدار می‌شود‌
می‌بینم بسترم
سرشار از گل عشق توست
و نم نم گیاه و سبزینه …

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

آدم‌های اینجا
هیچکدام شبیه تو نیستند ‏
دلتنگت که می‌شوم ‏
چشم‌هایم را می‌بندم ‏
باران را تجسّم می‌کنم ‏
تو زلال مهربانی ‏
مهربان زلالی …‏

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

کاش می‌دیدم چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را‌
می‌تابانی
بال مژگان بلندت را‌
می‌خوابانی
آه وقتی که
تو چشمانت
آن جام لبالب از جاندارو را
سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می‌گذرد
روح گلرنگ شراب
در تنم می‌گردد
دست ویرانگر شوق
پرپرم می‌کند‌ای غنچه رنگین پر پر
من در آن لحظه که چشم تو به من می‌نگرد
برگ خشکیده ایمان را
در پنجه باد
رقص شیطان خواهش را
در آتش سبز
نور پنهانی بخشش را
در چشمه مهر
اهتزاز ابدیت را می‌بینم
بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست
کاش می‌گفتی چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری استفریدون مشیری

متن زیبا چشم سبز

آه باشد به ز زلف عنبرین عشاق را
اشک باشد بهتر از در ثمین عشاق را
آب حیوان است خوی آتشین عشاق را
آیه رحمت بود چین جبین عشاق را‌
می‌کند ز آتش سمندر سیر گلزار خلیل
درد و داغ عشق باشد دلنشین عشاق را
آنچنان کز چشمه سنبل شسته رو آید برون
پاک سازد دیده‌های پاک بین عشاق را
از تهی چشمی بود عرض گهر دادن به خلق
ور نه دریا‌ها بود در آستین عشاق را
غافلان گر در بقای نام کوشش می‌کنند
ساده از نام و نشان باشد نگین عشاق را
کوته اندیشان قیامت را اگر دانند دور
نقد باشد پیش چشم دوربین عشاق را
گر چه از نقش قدم در ظاهرند افتاده‌تر
توسن افلاک باشد زیر زین عشاق را
آسان سیران نمی‌بینند صائب زیر پا
نیست پروای غم روی زمین عشاق راشعر از صائب تبریزی

متن زیبا برای چشم سبز

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن
که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت
به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم
چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت
بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد
صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم
سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت
کنون به آب می‌لعل خرقه می‌شویم
نصیبه ازل از خود نمی‌توان انداخت
مگر گشایش حافظ در این خرابی بود
که بخشش ازلش در می‌مغان انداخت
جهان به کام من اکنون شود که دور زمان
مرا به بندگی خواجه جهان انداختشعر در مورد چشم سبز

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

آبی رنگ چشم‌های توست
و آن زمان که لبخند می‌زنی
زلال ظریف آن
تابش لرزان صبح را
به خاطرم می‌آورد
آن هنگام که خورشید به دریا می‌افتد
آبی رنگ چشم‌های توست
و آن زمان که گریه می‌کنی
اشک‌های تابان‌ات
هم‌چون جواهراتی زیبا
خودنمایی می‌کنند
وقتی بی‌اختیار می‌خزند
مثل قطرات شبنم به‌روی بنفشه‌ها
آبی رنگ چشم‌های توست
و آن زمان که به تماشای‌شان می‌نشینم
افکار، چون پرتو‌های نور منعکس می‌شوند
گویی که در ژرفای شب
ستارگان گمشده‌ی آبی می‌درخشندگوستاو آدولفو بکر

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

ای چشم تو دلفریب و جادو
در چشم تو خیره چشم آهو
در چشم منی و غایب از چشم
زآن چشم همی‌کنم به هر سو
صد چشمه ز چشم من گشاید.
چون چشم برافکنم بر آن رو
چشمم بستی به زلف دلبند
هوشم بردی به چشم جادو
هر شب چو چراغ چشم دارم
تا چشم من و چراغ من کو
این چشم و دهان و گردن و گوش
چشمت مرساد و دست و بازو
مه گر چه به چشم خلق زیباست
تو خوبتری به چشم و ابرو
با این همه چشم زنگی شب
چشم سیه تو راست هندو
سعدی به دو چشم تو که دارد
چشمی و هزار دانه لولوسعدی

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

چشم تو شهر فرنگی‌ست که دیدن دارد
دیدمت خوب، دلم حس پریدن دارد
حرف‌ها می‌زند از دور نگاهت با من
برق چشمان تو الحق که شنیدن دارد!
قاف امیدی و پا‌های من دیوانه
در رسیدن به شما عزم دویدن دارد
گریه کم می‌کنم، اما چشم هایم پی تو
مثل هر ابر دگر عشق چکیدن دارد
ما همه منتظریم و تو نخواهی آمد ….
خودمانیم که ناز تو خریدن دارد!
زیر بال و پر زلفت دل ما را برگیر
که بدون تو فقط فکر رمیدن دارد
چند سالی ست که من مرده ام، اما قلبم
با مسیحایی تو شوق تپیدن دارد
چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن داردحسین دهلوی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

گاهی نگاهت
آنقدر نافذ است
که خودم را نه
دیوار پشت سرم را
در چشمت می‌بینمافشین یداللهی

متن زیبا چشم سبز

من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام
اما تو را دیده‌اند که
در چشمانم شنا می‌کنی…
من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام
اما تو را در کلماتم دیده‌اند
عطر عشق
نمی‌تواند پنهان بماندنزار قبانی

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

روزی اگر ببینم آمده‌ای
بسان کبوتری خسته از دیاران دورست، یار!
با زیبایی بی پایانی در چشم‌هایت
و بهاری در گیسوانتیاووز بولنت باکیلر

متن زیبا چشم رنگی

هر چقدر این روز‌ها دستان من تنهاترند
چشم‌هایت شب به شب زیباتر و زیباترند
رازداری‌های من بیهوده است، این چشم‌ها
از تمام تابلو‌های جهان گویاترند…
من پَر کاهی به دست باد پاییزم،ولی چشم‌های روشنت از کهربا گیراترند…پانته‌آ صفایی بروجنی

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

گناه چشم تو… یا… نه! گناه عکاس است
که این چنین به نگاهت دچار و حساس است
و مدتی است که هنگام دیدن چشمت
اعوذ بالله او قل اعوذ بالناس است
برای رستن او از جهنم و آتش
پل صراط نگاهت ملاک و مقیاس است
تمام اهل زمین را جهنمی کردی
که آیه آیه‌ی چشمت «یوسوس الناس» است
تمام شهر از ایمان به کفر برگشتند
گناه چشم تو حالا به پای عکاس است؟منصوره فیروزی

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

من را همان دو چشم خمار تو کافیست که پگاهان که از خواب بلند می شوم، چشمان خمار تو را بنگرم و شب ها به هنگام خواب با آن چشمان خمار تو سر را بر بالین بگذارم. دیگر چه آرزویی بیشتر از این می توان انتظار داشت که چشمان خمار تو را در اختیار داشت.

متن زیبا برای چشم سبز

تو آمدی جانم به زندگی من و ندانستی که چه نیرویی در صورت خویش داری که من را این گونه جذب تو کرده است. آن دو چشم خماری که روی صورت تو خودنمایی می کنند، هوش را از سر هر عاقلی می ربایند و اینک من با تمام غرور مردانگی ام اعتراف می کنم که همان دو چشم خمار بوده اند که قلب من را دیوانه خود کرده اند. حالا دیگر آتیش قلب من را دیگر نمی توان با هیچ چیزی خاموش کرد.

متن زیبا چشم سبز

نمی دانم چه حکمتی است که هر گاه به دو چشمان خمار تو می نگرم، روزم شب و شبم روز می شود. تمام دیده ام خونی می شود. دلم به شوق دیدار تو و برای تو پرواز کرده است و به آسمان ها رفته است. این چشمان تو چه چیزی بودند که این گونه من را تحت تأثیر خود قرار داده اند؟!!!

متن زیبا برای پسر چشم رنگی

چشم خمار تو در پس پرده آن مژه های بلند و مشکی ات هوش را از سر من ربوده اند و اینک من مانده ام با سویدای دلم چه کنم؟ لحظه لحظه زیبایی آن دو چشم خمارت پیش روی من است و با دل من بازی می کنند.

متن زیبا برای چشم رنگی

دلم برای آن چشم خمارت تنگ شده است. دوست دارم که همین الان از قاب عکست بیرون بپری و در پیش روی من قرار گیری تا چشمان خمارت را ببینم و عشق را از نگاه تو تفسیر کنم.

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

لحظه لحظه منتظر آن صحنه ای هستم که باری دیگر چشمان خمارت را به چشمانم بدوزی و دستت را باری دیگر به دور گردنم حلقه بزنی تا کنار همدیگر باز هم به عشق ورزی با هم بپردازیم.

متن زیبا برای چشم سبز

چشمان خمار تو با دل من کاری کرده اند که روز و شب بر فراغ دیدار تو به آسمان و زمین فریاد بر می آورم و دیدار مجدد تو را خواستارم. کی شود روزی آید و باری دیگر به آن چشمان تو زل بزنم و عشق را در آن ها به عینه لمس کنم؟!!!

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

آن چشمان خمار تو دیدن دارند. من به فدای آن چشم خمار تو شوم که اگر آن چشمان نبودند، بی گمان هیچ شاعری نبود که شعری زیبا بسراید و هیچ عاشقی نبود که عاشق آن ها گردد. چشم تو با دل من به گونه ای بازی کرده است که هر شب و روز به یاد تو هستم.

متن زیبا چشم رنگی

نگاه به چشمان خمار تو ویرانه ای در دل من پدید آورده اند که عقل و قدرت تفکر را به طور کلی از من ربوده است. تنها آرزوی من دیدن آن چشمان زیبایت هست تا باری دیگر چهره به چهره رو به روی هم ساعت ها زل بزنیم به چشم های هم.

متن زیبا برای چشم سبز

دیدن چشمان خمار یار تنها چیزی است که در عین حال که می تواند برای یک نفر زهر باشد، می تواند برای وی هم به عنوان پادزهری ظاهر گردد. با دیدن اولیه به آن دل هر کسی را بیمار می سازد و در عین حال می تواند با دیداری مجدد بیماری وی را درمان سازد.

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

اگر توانستی دو دقیقه به چشمان مشکی خمار یار نگاه کنی و باز هم عاقلانه تصمیم بگیری، تو هیچ گاه عاشق نخواهی شد. عاشق حقیقی کسی است که با اولین نگاه به آن چشمان سیاه و خمارگونه درونش متحیر و دلش آشوب می گردد.

متن زیبا چشم رنگی

چه کسی گفته است که با یک نگاه نمی توان عاشق شد؟!!!! اگر به دو چشم خمار و مشکی یار هم نگاه کند، باز هم همین نظر را خواهد داشت؟!!!! بی گمان این گونه نخواهد بود. نگریستن به چشمان خمار یار عقل هر عاقلی را می گیرد. دل هر فردی را دگرگون می سازد و هر بیماری را زنده می سازد.

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

چشمان خمار تو دل شیدای من را دیوانه خود ساخته اند. من آن مجنونی ام که با دیدن یک جفت چشم خمار مشکی، هوش از سرم پریده است و با زل زدن در چشم هایش کل جسمم خشک زده است و اینک در فراغ یار روزی هزار مرتبه تصویر زیبای آن دو چشم زیبای خمارگونه یار را به پس پرده نقاشی می کشم.

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

مات و مبهوت مانده ام که دو چشم خمار چگونه می توانند این همه گیرایی و کارایی از خود داشته باشند که کل جسم و جان من را بیمار دیدار خود سازند؟!!!!

متن زیبا چشم سبز

تیزی چشمان خمار یار از تیزی شمشیر هم برنده تر هستند و به گونه ای زیبا و دلربا هستند که هر کسی را شیفته خود می سازند.

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

چشم خمار، موی مشکی، صورت گرد و زیبا همه نوید کسی می دهند که با آمدنش در زندگیم روح و روان من را تحت شعاع زیبایی های خود قرار داده است. وقتی به آن چشمان خمار می نگری، دیگر نمی دانی کیستی و کجایی و چه می کنی؟!!!! فقط می دانی که باید خود را غرق در زیبایی های آن کنی و همین گونه زل بزنی به چشمایش.

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

وقتی برای اولین بار به آن چشمان خمار تو نگریستم، رعشه به کل بدنم افتاد و به گونه ای غرق در زیبایی های آن شدم که هیچ غواصی را یارای نجات دادن من نبود.

متن زیبا در مورد چشم های رنگی

برای توصیف آن دو چشم خمارت دست به گریبان بهترین شعرای عصر شده ام. هیچ کس نتوانستند حتی گوشه ای از زیبایی های تو را در قالب شعر و شعر سرایی توصیف نمایند. چشمان خمار تو انگار گونه ای دیگر از زیبایی های خلقت هستند که خداوند در صورت تو قرار داده است تا دل عاشق و بیمار من را مجذوب خود کند.

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

بی هیچ اغراقی باید اعتراف کرد که من در به در و آواره آن چشم خمارت شده ام که دل من را با خود به نوک قله ها بالا برده است. طرز نگریستن با آن چشمان سیاه و زیبایت به گونه ای در دل من نشسته است که هر صبح و شامگاه پنجره اتاقم را باز نگه داشته ام تا رفتن و آمدن تو را پشت پنجره ها زیر باران آسمانی خدا بنگرم.

متن زیبا برای چشم سبز

وقتی به چشمان خمار تو می نگرم، همان لحظه دوست دارم تا دنیا متوقف شود و ساعت ها و روزها و سال ها همین گونه به چشمان تو بنگرم و عشق و عاشقی را در آن ها به روح و روان خودم تزریق کنم.

متن زیبا برای روز چشم رنگی ها

می توان بی گمان در دو چشم خمار تو کهشکانی بی انتهاء را ملاحظه نمود که با هر بار نگریستن در آن ها این حس در دل من طنین انداز می گردد.

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

باز شب شد و این دل من هوس دیدار یار کرده است. دیدار یاری با چشمات حیرت انگیز خود که سراسر وجود من را سرشار از عشق و صفا و صمیمیت کرده است. نمی دانم در آن چشمان یار چه چیزی وجود دارند که اینگونه من را شیدا نموده اند ولی می دانم که هر چه هست حال و روز من را دگرگون ساخته است.

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

چه بگویم دیگر نایی برای زندگی کردن ندارم. دو چشم خمار تو را دیدم و مجنون شدم و اینک در فراغ تو اشک غم می بارم و در هر کجایی که می روم، چشمان تو پیش روی من هستند. انگار که هر لحظه در کنار من ایستاده ای، با من گام برمی داری، کنارم می نشینی و با من زندگی می کنی ولی من از وجود تو در زندگی خود فیض نمی برم چون جسمت را و چشمان خمارت را به طور فیزیکی لمس نمی کنم.

متن زیبا برای تبریک روز چشم رنگی

هیچ دانی که با چشمان سیاه و خمارت طبیب این دل بیمار من گشته ای و جسم و جان بی جانم را با قدرت چشمانت پر از عشق و امید به زندگی کرده ای؟!!!

متن زیبا برای دختر چشم رنگی

تصویر چشمان خمار تو را باید قاب گرفت و آن را همیشه بالای سرم نگه دارم تا بتوانم هر لحظه و هر پاسی از شبانه روز با دیدن چشمان زیبایت روز و روزگار بگذرانم.

متن زیبا درباره چشم رنگی ها

اگر بگویم که دوای این دل بیمار من را دیدن آن دو چشم خمار تنها می توانند، درمان سازند، چیز گزافی نگفته ام. عشق را می توان در همان دو چشم به نظاره نشست و دید که چه شور و شعفی در آن نگاه های پر از عشق و سرور وجود دارند.

متن زیبا چشم سبز

از من درباره عشق و عاشقی نپرسید. چرا که من هر چقدر از زیبایی و قدرت جذب دو چشم خمار یار بگویم، کسی باور نمی کند. تنها کسی می فهمد که من چه چیزی می گویم که دو چشم خمار و سیاه یار را دیده باشد.

متن زیبا برای چشم سبز

هر چقدر از وصف آن چشم خمار تو گویم، باز هم کم است. شاعر بیچاره چه می داند که آن چشمان تو با من چه کرده اند. زیبایی آن ها در هیچ شعر و کلمه و توصیفی نمی گنجند. بی گمان اگر همان شاعر هم در برابر چشمان خمار تو می ایستاد بی هیچ شک و تردیدی درجا سر جای خود جان به جان آفرین پهن زمین می شد.

متن زیبا چشم رنگی

نیرویی که در چشمان خمار تو وجود دارند، بی گمان در هیچ چیز دیگری وجود نخواهد داشت. حتی بزرگترین آهنربا های جهان هم نمی توانند نیروی کششی بیشتری از چشمان سیاه و خمار تو داشته باشند. چشمان تو کاری کرده اند که من را غرق زیبایی خود ساخته اند تا من و تو هم اینک یکی شویم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *