متن زیبا غروب

متن زیبا غروب خورشید

انقدر غروب‍‍های دلگیر دارم …که حواسم نیست…کدامشان غروب جمعه است.خوش بحالت…که حواست به همه چیز هست…جز حواس من…که ” هرجا پرت میکنم …کنار تُ می افتد”

متن زیبا غروب افتاب دریا

متن زیبا غروب پاییز

حالا که تو رفته ای می فهممدست های تو بودکه به نان طعم می دادپنیر را به سفیدی برف می کردو روز می آمد و سر راهش با ما می نشستحالا که تو رفته ایملال غروب‍‍ی ، نان را قاچ می کندو برگ درختانبه بهانه ی پاییزناپدید می شوند …شمس لنگرودی

متن زیبا غروب جمعه

خانه دل تنگِ غروبی خفه بودمثلِ امروز که تنگ است دلم!پدرم گفت: “چراغ”و شب از شب پُر شد!من به خود گفتم: “یک روز گذشت…”مادرم آه کشید:“زود بَر خواهد گشت…”ابری آهسته به چشمم لغزیدو سپس خوابم بُرد…

متن زیبا غروب افتاب دریا

تنهاییهیولای عجیبیست ..روزهای هفته رامی بلعدغروب جمعه بالامیاورد ..

متن زیبا غروب پاییز

ماشادبودیمناگاهان غروب جمعه شد

متن زیبا غروب ساحل

بی هیچ ناممی آییاما تمام نام های جهان باتوستوقت غروب نامتدلتنگی ستوقتی شبانه چون روحی عریان می آیینام تو وسوسه استزیر درخت سیب نامتحواستو چون به ناگزیربا اولین نفس که سحر می زندمی گریزینام گریزناکترویاست…

متن زیبا غروب ساحل

من صبورم امابه خدا دست خودم نیست اگرمی رنجمیا اگر شادی زیبای تو رابه غم غربت چشمان خودم می بندممن صبورم اماچه قدَر با همه ی عاشقی ام محزونمو به یاد همه ی خاطره های گل سرخمثل یک شبنم افتاده ز غم مغمومممن صبورم امابی دلیل از قفس کهنه ی شب می ترسمبی دلیل از همه ی تیرگی رنگ غروبو چراغی که تو را از شب متروک دلم دور کندمن صبورم اماآه، این بغض گرانصبر چه می داند چیست.

متن زيبا غروب

قرن هاست که دیگرکسی به مرگ طبیعی نمی میرد!تردید ندارمغروب های جمعه،در نصف بیشترشان دست دارند…!آرش شریعتی

متن زیبا غروب دریا

برایتدلتنگی عصر پاییز را می فرستممثل کلاغ های دم غروبهیچ جا نیستمفقط گاهییکی از پرهایم می افتد.

متن زیبا غروب افتاب دریا

هر غروبمی آید و مرا در آغوش می گیردتنها“تاریکی” ست که مرا خوب می فهمد.

متن زیبا غروب افتاب دریا

اولین بار نیستکه این غروب لعنتی غمگین‌ات کرده استآخرین بار نیز نخواهد بود.به کوری چشمش اماخون هم اگر از دیده بباردبیش از این خانه‌نشین‌ماننخواهد کرد ..کفش و کلاه کردن از توخنده به لب آوردن‌ات از من ..

متن زیبا غروب دریا

غروب جمعه را دوست دارمبه خاطر دلتنگی ات …که آرام آرامسرت راروی شانه ام می گذارد.

متن زیبا غروب جمعه

طلوع اوّلین گل سرخ بودیا غروب آخرین نرگس زرد ؟!که پروانه هاتو را در من سرودندیادم نیستاوّلین شعرم را برای توکه باران کجا می خواندو پنجره ها فهمیدند

متن زیبا غروب پاییز

فرض کن یک غروب بارانی‌ست و تو تنها نشسته‌ای مثلاًبعدش احساس می‌کنی انگار، سخت دل‌تنگ و خسته‌ای مثلاً در هم‌آن لحظه‌ای که این احساس مثل یک ابر بی‌دلیل آن‌جاستشده یک لحظه احتمال دهی که دلی را شکسته‌ای مثلاً؟ که دلی را شکسته‌ای و سپس، ابرهای ملامت آمده‌اندپلک خود را هم از پشیمانی روی هم سخت بسته‌ای مثلاً مثلاًهای مثل این هر شب، دل‌خوشی‌های کوچکم شده‌انددر تمام ردیف‌های جهان، تو کنارم نشسته‌ای مثلاً و دلی را که این همه تنهاست، ژاپنی‌ها قشنگ می‌فهمندمثل ویرانی هیروشیماست بعد آن جنگ هسته‌ای مثلاً فرض کن یک غروب بارانی‌ست و تو تنها نشسته‌ای امامن نباید زیاد شکوه کنم من نباید . . . تو خسته‌ای مثلاً سیّدمهدی نقبایی

متن زیبا غروب ساحل

رسیده‌ام به تواما هنوز دلتنگ‌اَم!انگار به اشتباه،جای طلوعدر غروبِ چشم‌هایتفرود آمده باشم!

متن زیبا غروب

می شود تنهایی بچگی کردتنهایی بزرگ شدتنهایی زندگی کردتنهایی مُردولی قهوه ی غروب های دلگیر جمعه راکه نمی شودتنهایی خورد!

متن زیبا غروب دریا

حالا که تو رفته یی می فهممدست های تو بودکه به نان طعم می دادپنیر را به سفیدی برف می کردو روز می آمد و سر راهش با ما می نشست. _حالا که تو رفته ییو ملال غروبی نان را قاچ می کندو برگ درختانبه بهانۀ پاییزناپدید می شوند.

متن زیبا غروب

نشد به مهربانی ات شک کنمنشد رسما برایت بمیرمنشد دل آزرده شویاز غروب ستاره ای دور وتقصیر ها را من به گردن بگیرمنشد در سایه ات پناه بگیرم از این همه سرمانشد از این همه شبخاطره ای بسازیمبی خیال آرزوی صبح فردا …نشد.

متن زیبا غروب پاییز

با غروب این دل گرفته مرامی‌رساند به دامن دریا می‌روم گوش می‌دهم به سکوتچه شگفت است این همیشه صدا لحظه‌هایی که در فلق گم شدمبا شفق باز می‌شود پیدا چه غروری چه سرشکن سنگیموجکوب است یا خیال شما دل خورشید هم به حالم سوختسرخ‌تر از همیشه گفت: بیا می‌شد اینجا نباشم اینک آهبی تو موجم نمی‌برد زینجا راستی گر شبی نباشم منچه غریب است ساحل تنها من و این مرغهای سرگردانپرسه‌ها می‌زنیم تا فردا تازه شعری سروده‌ام از توغزلی چون خود شما زیبا تو که گوشت بر این دقایق نیستباز هم ذوق گوش ماهی‌ها محمد علی بهمنی

متن زيبا غروب افتاب

خورشید جاودانه می درخشد در مدار خویشمائیم که یا جای پای خود می نهیم و غروب می کنیمهر پسین

متن زيبا غروب

خوش به حال من و دریا و غروب و خورشیدو چه بی ذوق جهانی که مرا با تو ندید

متن زيبا غروب

تو را دوست دارمزمین از چرخیدن می ماند.و خورشید فراموش می کند که باید غروب کند.

متن زیبا غروب پاییز

مرد اگر بودمنبودنت را غروب های زمستاندر قهوه خانه ی دوریسیگار می کشیدم

متن زیبا غروب بهاری

غروب جمعه رسیده است و باز تنهاییغروب، این‌ همه غربت، چرا نمی‌آیی؟ زمین به دور سرم چرخ می‌زند، پس کیتمام می‌شود این روزهای یلدایی؟ کجاست جاذبه‌ات آفتابِ من؟ خسته استشهابِ کوچکت از این مدارپیمایی کبوترانه دلم را کجا روانه کنم؟کجاست گنبد آن چشم‌های مینایی؟ تمام هفته دلم را به جمعه خوش کردمغروب جمعه رسیده است و باز تنهایی پانته آ صفایی

متن زیبا غروب ساحل

من هیچ کس را آن سوی دیوارها نداشته باشم شایداما در این غروب کسالت بارهیچ چیز به اندازه ی تلفنی از زندانخوشحالم نمی کندو مردی که اعتراف کندگاهیبه جای آزادیبه من می اندیشد

متن زيبا غروب

شب از هفت و نیم غروب وآدمی از یک پرسش ساده آغاز می‌شود. روز از پنج و نیم صبح وزندگی از یک پرسش دشوار! صبح‌اَت بخیر شب‌زنده‌دارِ سیگار و دغدغه،لطفا اگر مشکلات جهان رابه جای درستی از دانایی رسانده‌ای،برو بخواب! آدمی از بیمِ فراموشی استکه جهان را به خوابِ آسان‌ترین اسامیِ خویش می‌خواند

متن زیبا غروب خورشید

از راه می‌رسند پدرها غروب‌هادنیای خانه روشن و زیبا غروب‌ها از راه می‌رسند پدرها و خانه‌هاآغوش می‌شوند سراپا غروب‌ها از راه می‌رسند و هیاهوی بچه‌هاستزیباترین ترانه دنیا غروب‌ها اما به چشم دخترکان شوق دیگری ستشوق دوباره دیدن بابا غروب‌ها بعد از هزار سال من و کودکان شامتنها نشسته ایم همین جا غروب‌ها اینجا پدر، خرابه شام است ، کوفه نیستاینجا بیا به دیدن ما با غروب‌ها بابا بیا که بر دلمان زخم‌ها زده ستدیروز تازیانه و حالا غروب‌ها دست تو را بهانه گرفته ست بغض منبابا ز راه می‌رسی آیا غروب‌ها بابا بیا کنار من و این پیاله آبکه تشنه ایم هر دو تو را تا غروب‌ها از جاده‌ها بیایی و رفع عطش کنیاز جاده‌ها بیایی…اما غروب‌ها بسیار رفته اند و نیامد پدر هنوزبسیار رفته اند خدایا غروب‌ها کم کم پیاله موج زد و چشم روشنشچون لحظه‌های غربت دریا غروب‌ها خاموش شد، و بر سر سنگی نهاد سردختر به یاد زانوی بابا غروب‌ها بعد از هزار سال هنوز اشک می‌چکداز مشک پاره پاره سقا غروب‌ها اسماعیل امینیشعر نو همیشهبه انتهای گریه که می رسمصدای سادۀ فروغ، از نهایت شب را می شنومصدای غروب غزال ها راصدای بوق بوق نبودن تو را در تلفن!

متن زیبا غروب پاییز

من اینجا یک فنجان نیم خورده دارمیک صندلی کنار بی حوصله گی هایمو صداهای زندانی که گاه گاه سر می کشنداز استخوانهایماز موهایمسینه امو ریز ریز می شوند روی پیراهن غروب

متن زیبا غروب

باد می‌آیدکاغذهایم را … تو را با خود می برد.می شود ماه را با دست هایت نگه داری،غروب نکند؟می خواهم درها و پنجره ها را چفت کنمو تو رابرای همیشه بنویسم

متن زیبا غروب دریا

نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروبدل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی احسان نصری 

متن زیبا غروب پاییز

عشق را در انتظار تلخ و بی پایان خوددر غروب جمعه‌ای دلگیر پیدا می‌کنی ساناز رئوف

متن زیبا غروب ساحل

باز جمعه رسید و نیامدی و شدندغروب جمعه و مرگ و وجود من‌ همراه مهدی زراعی

متن زیبا غروب دریا

می‌شوم دلتنگ دیدار تو هر تنگ غروبگر چه غم بسیار، امّا شادی از ما دور نیست مجتبی رمضانی

متن زیبا غروب

غروب سرد بعد از تو چه دلگیر است ای عابربرای هر قدم یک دم نگاهی کن عقب‌ها را نجمه زارع

متن زیبا غروب پاییز

از غروبی که سایه ام راکاشته امهیچ شکوفه ایطعم بوسه خورشید رانچشیده است.

متن زیبا غروب

تو که آن بید لب حوض را به خاطر داری !همین امروز غروببرایش دو شعر از نیما خواندماو هم خم شد بر آب و گفت :گیسوانم را مثل «ری را» بباف

متن زیبا غروب بهاری

هر غروب در افق پدیدار می‌شویدر دورترین فاصله‌هاآنجا که آسمان و زمین به هم می‌رسند،من نامت را فریاد می‌زنمو آهسته می‌گویم: “دوستت دارم

متن زیبا غروب ساحل

تمامِ روزهای هفته سر در گم ام‎غروب جمعه که می شود‎سر از دل تنگی در می آورم

متن زيبا غروب افتاب

روزهای اول اردی بهشت استو تقویم ِدلگره خورده به غروب های بهاربه دلشوره های مزمن منبه چارفصل رنگ بازی چشم های تو

متن زیبا غروب دریا

تصویر قشنگی ستبرخورد موج با صخرهدر یک غروب زیبااما …تا اسیر دریا نشوینمی فهمی چه جهنمی ست این زیبایی!

متن زیبا غروب افتاب دریا

عشقنام دیگر تو بودوقتی خواب شیرین داشتن ات رااز سر این فرهاد گرفتیحالا همه ی غروب های دنیاپشت این کوه تنهایی می افتد.

متن زیبا غروب جمعه

مانده ام چگونه تو را فراموش کنماگر تو را فراموش کنمباید سال‌هایی را نیزکه با تو بوده ام فراموش کنمدریا را فراموش کنمو کافه های غروب راباران رااسب ها و جاده ها راباید دنیا رازندگی راو خودم را نیز فراموش کنم“تو” با همه چیز من  آمیخته ایشعر درباره غروب دلگیر جمعهپاییزنگاه خشکیده ی من بودبر تنِ خسته ی کوچهو عشق نافرجامیکه داشت کم کم غروب می کرد

متن زیبا غروب پاییز

چقدر من دیدنت را دوست دارمدر خوابدر غروبدر همیشه‌یِ هر جاهرجایی که بِتوانْ تو را دیدصدا کردو از انعکاس نامت کیف کردچقدر مندیدن تو را دوست دارم

متن زیبا غروب ساحل

همه از جمعه می نالنداما جمعهتنها روزیستکه من می توانمصندلی چوبی ام را به پشت بام ببرمو تماشای چشم های تو رادر غروب آفتابجشن بگیرمشعر احساسی غروبغروبهمان جایی کهاگر تو را از من بگیرندسرم را می گذارم تا بمیرم

متن زیبا غروب جمعه

کمک کن بی تو نمانممن در تک تک غروب هامن درتک تک باران هامن درغرور دردبارها تو را تجربه کرده امکمک کن ثانیه ها را بی تو رج نکنم

متن زیبا غروب

هنگامی که دستان مهربانشرا به دست می گیرمتنهایی غم انگیزش را در می یابماندوهش غروبی دلگیر استدر غربت و تنهاییهمچنان که شادیشطلوع همه آفتاب هاست

متن زیبا غروب

بایدخودم رابگذارم کنارِ خودمو پیاده‌رو راتا آخرین سنگفرششانه به شانه راه برویمغروبی آرامبرای یک تنهایی دونفره

متن زيبا غروب

 بس کن از شمس مبر نه به غروب و نه شروقکه از او گه چو هلالی و گهی چون قمری

متن زیبا غروب بهاری

 هر آنک از عشق بگریزد حقیقت خون خود ریزدکجا خورشید را هرگز ز مرغ شب غروب آمد

متن زیبا غروب جمعه

 تو را چه بحث رسد با من ای غراب غروباگر نه مسخ شدستی ز لعنت مورود

متن زیبا غروب خورشید

 روز دیدی طلعت خورشید خوبمرگ او را یاد کن وقت غروب

متن زیبا غروب خورشید

 هین مکن تعجیل اول نیست شوچون غروب آری بر آ از شرق ضو

متن زیبا غروب پاییز

 گر شمس فروشد به غروب او نه فنا شداز برج دگر آن مه انوار برآمد

متن زيبا غروب

 فروشدن چو بدیدی برآمدن بنگرغروب شمس و قمر را چرا زبان باشد تو را غروب نماید ولی شروق بودلحد چو حبس نماید خلاص جان باشد

متن زيبا غروب افتاب

 نماز شام چو خورشید در غروب آیدببندد این ره حس راه غیب بگشاید

متن زیبا غروب دریا

 به هر صبوح درآیم به کوری کورانبرای کور طلوع و غروب نگذارم

متن زیبا غروب

 گر غروب آمد به گور اندرشدیباز طالع شو ز مشرق چون مهی

متن زیبا غروب

 از آفتاب قدیمی که از غروب بری استکه نور روش نه دلوی بود نه میزانی

متن زیبا غروب بهاری

روز جمعه بخیر!
باشد که نسیم صبحگاهی این جمعه زیبا
همه سختی‌های هفته گذشته را از ذهنت پاک
و تو را از انرژی فراوان برای شروع یک هفته پر تلاش سرشار کند.

متن زيبا غروب

دلتنگی که شعر نمی خواهدکافیست بنویسیعصرهای جمعهبلندترینو دلگیرترین شعر جهان را سروده ای

متن زیبا غروب دریا

بگو لبخندهایت را کدام جمعه بازار می فروشی …جانم برای تولبخند هایت مال من

متن زیبا غروب جمعه

نبودنتتمام روزهای هفتهقلبم را به درد می‌ آورداما جمعه که می‌ شودجای خالی‌ اتطور دیگری تیر می‌ کشد

متن زیبا غروب

جمعه‌ها باید که فارغ شد
از این شهرِ شلوغ
دور شد از قیل و قال
جمعه یعنی حال خوش
جمعه یعنی؛ بی خیال

متن زیبا غروب خورشید

جمعه تون شاد
زندگی هدیه‌ای است
که هر بامدادکه بر می‌خیزیم
روبان‌های دور آن را با عشق باز میکنیم
هدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

متن زيبا غروب افتاب

همین تو، که حتى فکرَش را هم نمیکنى
میتوانى دلیلِ حالِ خوبِ
جمعه هاى یک نفر باشى…
خودَت را دریغ مکن

متن زیبا غروب بهاری

چرا جمعه را محکوم به کلافگی
و بی حوصلگی می‌کنیم؟
من جمعه‌ها خوشحال ترم ….
چون یک هفته دیگر
از دوست داشتنت را
با عشق به پایان رساندم.

متن زیبا غروب افتاب دریا

دلت که گرفته باشد
با صدای ترانه که هیچ
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌ کنی
و این است شرح حال غروب جمعه های من

متن زیبا غروب دریا

یک روز می‌افتد؛ آن اتفاق خوب را می‌گویم …
من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم.
هر لحظه، هر روز، هر جمعه … السلام علیک یا صاحب الزمان

متن زیبا غروب دریا

یاد تو قرن هاست که در جمعه حاضر است.

متن زيبا غروب افتاب

همه گویند به امید ظهورش صلوات
کاش این جمعه بگویند به تبریک حضورش صلوات
« اللّهم عجّل لولیک الفرج »

متن زیبا غروب بهاری

کدام جمعه دعا مستجاب خواهد شد / سوار صاعقه پا در رکاب خواهد شد
کدام جمعه ز عطر بهشتی گل یاس / بهار غرق شمیم گلاب خواهد شد
چشم در راهیم، اما قاصدی در راه نیست / جمعه هم آمد، ولی آن جمعه دلخواه نیست
ما کجا و نورباران شب دریا کجا / قطره در خواب و خیالِ جذر و مد ماه نیست

متن زيبا غروب افتاب

بی تو هر جمعه
گرفتارِ غروبیم.‌
نمی‌آیی چرااا!

متن زیبا غروب افتاب دریا

جمعه ها
تمام دردهایش را
با صبح آغاز میکند
با سکوتش
جان آدم را به لبش می رساند
به غروب که می رسد
پر می‌ شود از بغض
پشت پنجره ی خیال که باشی
با او می گریی

متن زيبا غروب افتاب

از روز، غروبش
از هفته، جمعه اش
از سال، پاییزش
و از من، تمامم دلگیر است.

متن زیبا غروب

جمعه مرد بی معشوقه ایست
با پیرهنی چروک
که تنهایی اش را
لای شعرهایش
پک می‌زند
فقط عصرها
کمی خاکستری تر

متن زیبا غروب ساحل

به جمعه که میرسم
یاد تو مرا بیشتر به سمتت میکشاندم
به غروبش که میرسم
دیگر در اینجا نیستم و
میروم به اغما نمیدانم
شاید در عصر جمعه
عاشق‌ترین مجنون
رشته‌های احساسش پاره شده
که این چنین دلگیر است.

متن زيبا غروب

جمعه یعنی پشت یک پنجره
وسط ازدحام نبودنت، غرق شدن
جمعه یعنی تو، وقتی که نیستی

متن زيبا غروب افتاب

چه دلگیر است هم جمعه باشد
هم ابر باشد هم باران باشد
هم خیابان خیس باشد.
اما نه چشمی نگران
نه دستی برای فشردن
نه پایی برای قدم زدن
نه نگاهی برای زل زدن

متن زيبا غروب افتاب

روز‌ها را در انتظار آدینه
یکی پس از دیگری سر میکنم
غروب جمعه
خیال تو و جشن دلتنگی من
چه مراعات النظیر بی نظیری

متن زیبا غروب خورشید

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگری
می پرد برق از نگاهم، با صدای هر دری
شوق دیدار تو دارم، خسته ام از بی کسی
خوشبحال هر که دارد، در کنارش دلبری

متن زیبا غروب دریا

شنبه‌های آفتابی هم بدونِ تو
با بغض سر میشود…
حسابش را بکن
غروبِ جمعه هایِ بارانی
بدونِ تو چه حالی دارم…

متن زیبا غروب افتاب دریا

به روز‌هایی رسیده ام که دیگر چند شنبه هایش مهم نیست
آدم‌ها و روزهایش همه جمعه شده اند!

متن زیبا غروب جمعه

نه اینکه رفتن بلد نباشم‌ها
من فقط مى خواهم
حداقل براىِ تو
جمعه‌ها غم انگیز نباشد…

متن زیبا غروب جمعه

سالی که بر من و تو گذشت
فقط سیصد و شصت و پنج روز نبود!
جمعه‌ها را باید، دو روز حساب کرد…!

متن زيبا غروب

جمعه باشد
غروب باشد
دریا هم باشد
تو نباشى
این خودش غمگین‌ترین شعر جهان است.

متن زیبا غروب افتاب دریا

دوباره جمعه و دلواپسی ها
غبار کوچه ها و بی کسی ها
و چشمانی که تار عنکبوتی
نموده مهر و مومش تا بیایی

متن زیبا غروب دریا

جمعه
همه چیز تعطیل است
اِلا دوست داشتن تو

متن زیبا غروب خورشید

چه جمعه زیبایی خواهد بود
وقتی …
بهترین‌ها را برای دیگران بخواهید.

متن زیبا غروب ساحل

جمعه‌ها زیبا باشید
زیبا سخن بگوئید
زیبا فکر کنید
زیبا بنگرید
مثل چشمه زلال باشید
مثل ساحل آرام باشید
خواهید دید که دیگران
مثل دریا بیقرارتان می‌شوند.

متن زيبا غروب

بگو لبخندهایت را کدام جمعه‌بازار می‌فروشی …
جانم برای تو
لبخندهایت مال من

متن زیبا غروب جمعه

جمعه ات به خیر
هر کجا هستی به یاد من باش
من با تو چای نوشیده ام
سفر‌ها کرده ام
از جنگل
از دریا
از آغوش تو شعر‌ها نوشته ام
رو به آسمان آبی پرخاطره
از تو گفته ام
تو را خواسته ام
آه ‌ای رویای گمشده
هر کجا هستی
جمعه ات بخیر …

متن زیبا غروب پاییز

جمعه‌ ها باید که فارغ شداز این شهرِ شلوغدور شد از قیل و قالجمعه یعنی حالِ خوشجمعه یعنی؛ بی‌ خیال

متن زیبا غروب دریا

جمعه یعنینفست تنگ هوایی ستکه پر از دلتنگی ست …

متن زیبا غروب پاییز

اگه روز و شبِ دنیایه عمرِ غرق تشویشهیه جمعه این کلافِ کوربه دست عشق وا میشه

متن زيبا غروب

آرامش یعنیعصر جمعه از کابوس بپرمببینم نشسته‌ ایو موهایت را می‌ بافی

متن زیبا غروب دریا

جمعه باشدغروب باشددريا هم باشدتو نباشىاين خودش غمگين‌ ترين شعر جهان است

متن زیبا غروب پاییز

چرا جمعه را محکوم به کلافگیو بی‌ حوصلگی می‌ کنیم ؟من جمعه‌ ها خوشحال‌ ترمچون یک هفته دیگراز دوست داشتنت رابا عشق به پایان رساندم

متن زیبا غروب افتاب دریا

غروبِ جمعه را دوست دارم
به خاطرِ دلتنگی ات
که
آرام
آرام
سرت
را
روی شانه ام می گذارد

متن زیبا غروب خورشید

وقتی نباشی جمعه می‌ باردعصرِ وخیمی در دلش داردآنقدر می‌ بارد که داغش رابر واژه‌ های شعر بگذارد !

متن زیبا غروب

جمعه بانوی سپید پوشی استکه دلش بی نصیب از پناه چترهاخیس خیس می‌ رقصد در انتظار آمدنتگمان کنمبازار بیقراری‌ هایشگرم گرم است

متن زیبا غروب جمعه

جمعه تون شادزندگی هدیه ای استکه هر بامدادکه بر می خیزیمروبان های دور آن را با عشق باز میکنیمهدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

متن زیبا غروب ساحل

یک جمعه بود و یک عمرآن روز آشناییای کاش آشنا جاناین جمعه هم بیایی

متن زیبا غروب ساحل

جمعه ات به خیرهر کجا هستی به یاد من باشمن با تو چای نوشیده امسفرها کرده اماز جنگلاز دریااز آغوش تو شعرها نوشته امرو به آسمان آبی پرخاطرهاز تو گفته امتو را خواسته امآه ای رویای گمشدههر کجا هستیجمعه ات بخیر …

متن زیبا غروب ساحل

جمعه ها زیبا باشیدزیبا سخن بگوئیدزیبا فکر کنیدزیبا بنگریدمثل چشمه زلال باشیدمثل ساحل آرام باشیدخواهید دید که دیگرانمثل دریا بیقرارتان می شوند

متن زیبا غروب دریا

اگر من بزرگ نمی شدم پدربزرگ هنوز زنده بودموهای مادرم سفید نمی شدمادربزرگ در ایوان خانه باز می خندیدتنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم انقدر دلگیر نبودچقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

متن زیبا غروب جمعه

من و تو که خوب میدانیمجمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی نداردپس بیا از همین الانبه استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

متن زیبا غروب خورشید

غروب جمعه را دوست دارم !!به خاطر دلتنگی ات …کهآرامآرامسرت راروی شانه ام می گذارد …

متن زیبا غروب دریا

جمعه ها را نمیشود به تنهایی سپری کردباید کسی را داشته باشیتا ساعت های تنهایی ملال آور را به پایان برسانیکسی که از جنس خودت باشدنگاهت را بخواند، بغض صدایت را بفهمدجمعه ها باید کسی را داشته باشیتا دستانش را در دستانت بگذاری و تمام شهر را قدم بزنیکسی که در کنارش زمان و مکان را از یاد ببریجمعه ها به تنهایی تمامت میکنند اما تمامی ندارند

متن زيبا غروب افتاب

منتظرم که جمعه بیاید وهمه ی تقصیر ها رابندازم گردن آن بیچارهاصلا  خودم هم میدانمروزها هیچ تقصیری ندارند …تو نیستی  و هر روز پر از دلتنگی ام …چه فرقی می کند سه شنبه باشد یا جمعه

متن زیبا غروب بهاری

نگیر از این دل دیوانه ابر و باران را
هوای تنگ غروب و شب خیابان را
تو نیستی غم پاییز را چه خواهم کرد
و بی پرندگی عصر‌های آبان را
اصغر معاذی

متن زیبا غروب جمعه

دلبر ببین پاییز داره میاد
اگه نباشی و نمونی ، جاتو سیگارِ دمِ غروبم پر نمیکنه‌ها!…

متن زیبا غروب پاییز

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند

متن زیبا غروب ساحل

اگر من بزرگ نمی شدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، موهای مادرم سفید نمیشد،
مادربزرگ در ایوان خانه باز می خندید،
تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود،
غروب جمعه برایم دلگیر نبود،
چقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

متن زیبا غروب

تنهایی
هیولا عجیبی ست ..
روزهای هفته رامی بلعد
غروب جمعه بالا میاورد …

متن زیبا غروب خورشید

دیروز غروب
پیاده رو های غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی از این عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند

متن زیبا غروب خورشید

نها باشی …
روز تعطیل باشه …
غروب باشد …
باران هم ببارد …
احساس میکنی
بلاتکلیف ترین آدم دنیا هستی

متن زیبا غروب ساحل

روز‌ها را در انتظار آدینه
یکی پس از دیگری سر میکنم
غروب جمعه
خیال تو‌ و جشن دلتنگی من
چه مراعات النظیر بی نظیری.

متن زیبا غروب دریا

چقدر من
دیدنت را دوست دارم
در خواب
در غروب
در همیشه‌ی هر جا،
هر جایی که بتوان تو را دید،
صدا کرد و از انعکاس نامت کیف کرد
چه ‌قدر من دیدن تو را دوست دارم……

متن زیبا غروب بهاری

عشق را در انتظار تلخ و بی پایان خود
در غروب جمعه‌ای دلگیر پیدا می‌کنی
ساناز رئوف

متن زيبا غروب

دلت که گرفته باشد…
با صدای ترانه که هیچ…
با صدای دستفروش دوره گرد هم
گریه می‌کنی…
و این است شرح حال غروب جمعه های من

متن زیبا غروب دریا

روزهایم همچون برگهای پاییز غروب که میشود
می افتد . . .
نمیدانم درخت زندگی ام چند برگ دارد. . . ؟
فقط میدانم پاییز است

متن زیبا غروب پاییز

همه در انتظار غروب خورشید آسمان من اند…
نمی دانند ناخدای بی نام بی تو راه را گم می کند
چون به چشمک ستاره ی قطبی دل نبسته است

متن زیبا غروب ساحل

غروب پاییز یه غروب دیگس
غروب پاییز یه تصویری دیگس
غروب پاییز دریا ،یه نقاشی خاص دیگس
قدم زدن دوعاشق ریختن برگا، غروب پاییز…یه حس حال دیگس

متن زیبا غروب پاییز

روزهایم همچون برگهای پاییز غروب که میشود
می افتد . . .
نمیدانم درخت زندگی ام چند برگ دارد. . . ؟
فقط میدانم پاییز است

متن زیبا غروب پاییز

نم باران، لب دریا، غم تو، تنگ غروب
دل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی

متن زیبا غروب پاییز

دوستت ندارم به اندازه اقیانوس ، چون یه روز تموم می شه. دوستت ندارم به اندازه خورشید، چون غروب می کنه. دوستت دارم به اندازه روت که هیچوقت کم نمی شه

متن زيبا غروب افتاب

پنجره را باز میکنم
طلوع را میبینم و غروب را فراموش میکنم.
از اینکه در قلبم هستی افتخار میکنم

متن زیبا غروب

این زندگی نیست که می‌گذرد؛
این ما هستیم که رهگذریم…
” پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن ”
“مهربان باش و محبت کن”
“حتی تاریک‌ترین شب نیز پایان خواهد یافت و
خورشید خواهد درخشید”
روزهای خوب خواهد آمد

متن زيبا غروب

دلت که گرفته باشد…
با صدای ترانه که هیچ…
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می کنی…
و این است شرح حال غروب جمعه های من

متن زیبا غروب بهاری

روزهایم
همچون برگ های پاییز
غروب که می شود می افتد …
نمی دانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!
فقط می دانم پاییز است

متن زیبا غروب خورشید

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى را که تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشید دم غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

متن زیبا غروب جمعه

گفته بودی عجیب دلتنگی
دل من هم برای تو تنگ است
پیش من هم غروب زیبا نیست
پیش من هم طلوع کم رنگ است

متن زیبا غروب افتاب دریا

ب سلامتى همه اونایى ک دلشون از یکى دیگه گرفته
ولى براى اینکه خودشون رو اروم کنند میگن:ب خاطره غروب پاییزه

متن زیبا غروب دریا

I love you for the last sun set…
تاآخرین غروب دنیا دوستت دارم

متن زیبا غروب افتاب دریا

متن خفن / متن کوتاه و خفن برای بیو و کپشن و استوری | تاو بیو

متن زیبا غروب

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن زیبا غروب ساحل

⌗خـــدایــا..! مــن یــارش؛تـــو↜نـگـهـدارش🙂💜:)

متن زیبا غروب دریا

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن زيبا غروب

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن زیبا غروب بهاری

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن زیبا غروب جمعه

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.

متن زيبا غروب

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن زیبا غروب پاییز

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن زیبا غروب جمعه

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن زیبا غروب ساحل

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن زیبا غروب ساحل

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن زیبا غروب بهاری

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن زیبا غروب جمعه

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

متن زیبا غروب جمعه

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن زیبا غروب خورشید

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.

متن زیبا غروب خورشید

فیلم هکر میگه
“پول ادمارو تغییر نمیده ،بلکه اونارو اشکار میکنه”

متن زیبا غروب بهاری

بیشتَرِ انسان ها قاتِلَن هَمِ انسان ها انسایَت را کشتند🥴🗡

متن زیبا غروب پاییز

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم …!! همون که دم از عشق میزد …!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم …! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم …!! .

متن زیبا غروب جمعه

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن زیبا غروب جمعه

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن زيبا غروب

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن زیبا غروب خورشید

از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی “رفیــق”👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍

متن زیبا غروب پاییز

‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻

متن زيبا غروب

#تیکه😹✍ تــو چــوب شور بکش ســیــگــآرهنــو وآســت زودعــ😐😕

متن زیبا غروب دریا

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن زیبا غروب بهاری

ارامشی که اکنون دارم…
مدیون
انتظاریست که دیگر از کسی ندارم!…

متن زيبا غروب

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

متن زیبا غروب ساحل

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن زیبا غروب ساحل

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

متن زیبا غروب ساحل

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌

متن زیبا غروب جمعه

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن زیبا غروب جمعه

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم…!🖐🏼🖤🥀

متن زیبا غروب جمعه

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه …

متن زیبا غروب دریا

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت

متن زیبا غروب افتاب دریا

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

متن زیبا غروب افتاب دریا

تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب

متن زیبا غروب

در سکوت شب نقش رویاهایت را به تصویر بکش…. ایمان‌ داشته باش به خدایی که نا امید نمی‌کند و رحتمش بی پایان است… ‌┏━━✨✨✨━━┓ ❣ پگاه. ❣ ┗━━✨✨✨━━┛

متن زیبا غروب پاییز

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه .

متن زیبا غروب جمعه

اونجـایے ڪہ دیدے حرفت ارزش نداره؛ حـرفت رو عـوض نڪـن،جاتـو عوض ڪـن😏

متن زیبا غروب جمعه

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم

متن زیبا غروب

گفته بودند که 
عاشق بِشوی می‌میری ،
اوّلین تجربه‌ام بود ، 
چه می‌دانستم …

متن زیبا غروب ساحل

کسی که توی پاییز کنارمون نیست، قطعا توی فصلای دیگه، بودنش به دردمون نمیخوره …

متن زيبا غروب افتاب

پاییز که می‌رسد؛

برگ‌ها

از شانه‌های درختان می‌ریزند،

تنهایی‌ها

از شاخه‌های آدم‌ها جوانه می‌زنند

پاییز خزان برگ‌هاست،

پاییز بهار تنهایی‌هاست…🍁🍂

متن زیبا غروب بهاری

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم…

متن زیبا غروب خورشید

اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ

متن زیبا غروب بهاری

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

متن زیبا غروب جمعه

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻

متن زیبا غروب جمعه

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

متن زیبا غروب پاییز

رویاهای کوچک را آرزو نکن
زیرا برای تکان دادن قلبت
‹به اندازه کافی قدرت ندارند›🌱🕊
 

متن زیبا غروب پاییز

❄️ زمستونه دیگه …
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم…

❄️روزتون به خیر و شادی

متن زیبا غروب ساحل

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن زیبا غروب خورشید

تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را… ˘˘

متن زیبا غروب دریا

یہ دیوونہ رو
هیشڪی نمیتونہ آرومش ڪنہ
جز اونی ڪہ دیوونش ڪرده

متن زیبا غروب ساحل

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

متن زیبا غروب بهاری

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

متن زیبا غروب جمعه

سریع ترین راه🛣️ برای عوض کردن شخصیت🎭 آدما اینه که بهشون بیش از حد توجه کنی🙂

متن زیبا غروب

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!

متن زیبا غروب پاییز

د اخه نامردا چندتا بغـــــض به یه گلـــــو؟؟؟

متن زیبا غروب پاییز

گفت: ” با تُنگ‌های بلوری مهربان‌تر باشید.”
اصحاب نگرفتند..
ادامه داد: “زنان را می‌گویم!”

متن زیبا غروب ساحل

دختر ڪہ باشے👸🏻
زود مے رنجے،زود مے بخشے
زود گریہ مے ڪنے،زود مے خندے😌
تو مامور احساس روے زمین هستے
بے تو و بازیگوشے هایت جهان مے میرد👧🏻

متن زیبا غروب افتاب دریا

|👧🏻👠|
اون دختر خیلی خوشگله،
اون دختر خیلی موفقه
اون دختر لایق بهتریناس
و اون دختره، خودِ خودِ منم!

متن زیبا غروب ساحل

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

متن زیبا غروب جمعه

‏یه بسته ساقه طلایی خوردم بعدش رفتم اهدای خون، پرستار بیچاره مک میزد تا خون بیاد🤣

متن زیبا غروب ساحل

آخرش نفهمیدم: چرا وقتی ب ما خوش میگذره
عقربه های ساعت هیجان زده میشن!..

متن زيبا غروب

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر

متن زيبا غروب افتاب

مادر کسیه که می‌تونه جای همه رو پُر کنه ولی هیچکسی نمی‌تونه جاش رو بگیره

متن زيبا غروب

‏هميشه عيد كه ميشه ميفهمی كيا نيستن…

*  سال نو مبارک  *

متن زیبا غروب پاییز

کاش اخر این سوز بهاری باشد
خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)

متن زیبا غروب دریا

این که بهار است یا پاییز 
چه فرقی می کند 
بی تو هر فصلی نامش مردن است …

متن زیبا غروب افتاب دریا

وسط بهاره ها
ولی نمیدونم چرا برگا دارن میریزن؟.

متن زيبا غروب افتاب

متن های کوتاه درمورد موفقیت انگلیسی با ترجمه | تاو بیو

متن زیبا غروب افتاب دریا

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن زیبا غروب دریا

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن زيبا غروب

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/
# حقیقت

متن زیبا غروب افتاب دریا

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن زيبا غروب افتاب

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن زیبا غروب افتاب دریا

برای چیزی که می‌خوای تلاش کن نه آرزو ⭐🌿 # انگیزشی

متن زیبا غروب افتاب دریا

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن زیبا غروب خورشید

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن زیبا غروب ساحل

« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! »

‌‌ # انگیزشی

متن زیبا غروب بهاری

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن زيبا غروب

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن زیبا غروب جمعه

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن زیبا غروب ساحل

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن زیبا غروب بهاری

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن زیبا غروب افتاب دریا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن زیبا غروب

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك

به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .

‌ # انگیزشی

متن زیبا غروب بهاری

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن زیبا غروب بهاری

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن زیبا غروب پاییز

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:) # انگیزشی

متن زیبا غروب افتاب دریا

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند. # انگیزشی # فرانسوی

متن زیبا غروب ساحل

من به هرچي ك بخوام میرسم . . ❥⇡↯『』⇡↯❥

متن زیبا غروب بهاری

از هر لَحظه لذت ببر..

          # انگیزشی

متن زیبا غروب پاییز

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن زیبا غروب افتاب دریا

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن زیبا غروب جمعه

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی

متن زیبا غروب پاییز

اونایی که تنهایی پرواز میکنن قوی ترین بال هارو دارن . # مغرور

متن زیبا غروب ساحل

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛
# انگیزشی # زندگی # سرباز

متن زیبا غروب

متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین] | تاو بیو

متن زيبا غروب

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن زيبا غروب افتاب

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن زیبا غروب

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙 # دلتنگی

متن زیبا غروب ساحل

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن زیبا غروب بهاری

‏مهربون باشید زندگی پر از خداحافظی های غیر منتظره ست… # دلتنگی # اموات

متن زیبا غروب دریا


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌ # دلتنگی

متن زيبا غروب

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡ # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن زيبا غروب

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن زیبا غروب ساحل

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍
# دلتنگی

متن زيبا غروب

کاش وقتی دلتنگ یه نفر میشیم خودش بفهمه و بیاد برامون حرف بزنه … # دلتنگی

متن زیبا غروب بهاری

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! » # دلتنگی

متن زیبا غروب خورشید

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!
# مغرور # دلتنگی # خسته

متن زیبا غروب ساحل

گر بدانی شوق دیدارت چی با دل میکند
# دلتنگی

متن زیبا غروب خورشید

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن زیبا غروب پاییز

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن زیبا غروب جمعه

– چی‍‌ک‍‌ار‍م ‍‌ک‍‌ردی ک‍ہ هی‍‌چک‍‌س ج‍‌ُز #خ‍‌ودت

نمی‍‌تو‍نہ آر‍‌‍وم‍‌م ک‍‌نہ..’! # دلتنگی

متن زیبا غروب جمعه

شده‌دلتنگ‌بشوی‌چاره‌نیابی‌جز‌اشک..!!,

من‌به‌این‌چاره‌ی‌بی‌چاره‌دچارم‌هر‌شب..🖤 # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی

متن زيبا غروب افتاب

𝑰 𝒘𝒊𝒔𝒉 𝒊𝒕 𝒘𝒂𝒔 𝒂 𝒄𝒖𝒓𝒆 𝒇𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒔𝒕𝒂𝒍𝒈𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒐!
‏ کاش برای دلتنگی ها هم یه درمانی بود 🙂
# دوستت دارم # دلتنگی # عشق یک طرفه

متن زیبا غروب جمعه

هر یک ثانیه که میگذره، من دلتنگترت میشم .(:
# دلتنگی

متن زیبا غروب ساحل

« پُر از دردَم..! » # دلتنگی

متن زيبا غروب افتاب

متن کوتاه فرانسوی / تکست های فرانسوی مناسب بیو [گلچین ] ⭐️ | تاو بیو

متن زیبا غروب خورشید

آرام شده‌ام مثل درختی در پاییز وقتی تمام برگهایش را باد برده است… # آرامش # فرانسوی

متن زیبا غروب دریا

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند. # انگیزشی # فرانسوی

متن زیبا غروب خورشید

من خودم رو باور دارم # مغرور # انگیزشی # فرانسوی

متن زیبا غروب خورشید

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور # ادبی # زندگی # فرانسوی

متن زیبا غروب بهاری

می‌خواهم در چشمانت زندگی کنم، در آغوشت جان دهم و در قلبت دفن شوم. # دوستت دارم # فرانسوی

متن زیبا غروب ساحل

دریافته‌ام که نباید وابسته شد. نه به هیچکس و نه به هیچ رابطه‌ای. و این لعنتی، نشدنی ترین کاری بود که آموختم. # عشق یک طرفه # نامردی # فرانسوی

متن زیبا غروب خورشید

مرا از دور تماشا کن. من از نزدیک غمگینم… # فرانسوی

متن زيبا غروب افتاب

احترام برای کسانی است که لایقش هستند نه طالبش.💫 # فرانسوی

متن زیبا غروب پاییز

بخشش باعث فراموشی گذشته نمی‌شود، اما آینده را وسعت می‌دهد. # فرانسوی

متن زیبا غروب خورشید

~ فرانسویا به کسی که دوسش دارن 
میگن: "ma vie" یعنی زندگیِ من 
کسی که زندگی بخشه، امید بخشه!
همینقدر کوتاه و جان بخش..💛💊
.
# فرانسوی # دوستت دارم

متن زیبا غروب افتاب دریا

آینده متعلق به کسانی است که زیاد رویا پردازی می‌کنند. # انگیزشی # فرانسوی

متن زيبا غروب

به انتقادها گوش نده، پیش برو، مسیرت رو بساز. بدونِ اینکه نگران بقیه باشی | |
# انگیزشی # فرانسوی

متن زیبا غروب افتاب دریا

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن زیبا غروب خورشید

سقوط شكست نيست. شكست توقف در جايى است كه افتاده‌ايم… # انگیزشی # فرانسوی

متن زيبا غروب

هیچ کلامی قادر به توصیف احساس من نسبت به تو نیست. # دوستت دارم # فرانسوی

متن زیبا غروب

نان را، هوا را
روشنی را، بهار را
از من بگیر
اما خنده‌ات را هرگز!
تا چشم از دنیا نبندم # دوستت دارم # فرانسوی

متن زیبا غروب جمعه

دلم می‌خواهد کسی جایی منتظرم باشد. # فرانسوی

متن زیبا غروب خورشید

انسان به اندازه‌ی کمبودهایش به دیگران آزار می‌رساند. # دروغ # فرانسوی # قهر

متن زیبا غروب دریا

عشق در کتابها نیست! چون عاشقان بزرگ، خواندن بلد نبودند. # دوستت دارم # فرانسوی

متن زیبا غروب

واژه‌ی Basorexia معنیِ خیلی قشنگی داره.
یعنی زمانی که تو چشمای کسی زل بزنی، غرق زیبایی و عشقی که بهش داری بشی و میل شدیدی به بوسیدنش داشته باشی..! # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # لاتی # مغرور # زندگی # نامردی # لاشی # خسته # انگیزشی # خدا # ترکی # سکوت # مولانا # خودکشی # همسر # دروغ # خجالتی # انتقام # شب # آرامش # سرباز # فرانسوی # طبیعت # شب بخیر

متن زیبا غروب دریا

چه روزی است امروزجمعه ای دلگیردر کنج قهوه خانه ای دنجتنها و بیکسگم در غبار رویادر انتظار پایانبه خاطر زندگی بی تو …

متن زیبا غروب

جمعه استو غروبو دلتنگیو خانه ای بی تو …

متن زیبا غروب جمعه

دیروز جمعه غروب
پیاده روهای غمگین را قدم می زدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند

متن زیبا غروب دریا

کافیست اسمَت
کنارِ اسمم باشد
تا کسلیِ پنجشنبه ها
نحسیِ جمعه ها
از بین برود!

متن زیبا غروب پاییز

دلم گرفته از این روزهای بارانی
شروع روزهای سرد ِ زمستانی
هوای دل غم انگیز و دلم اکنون اسیر ِ ساز سوزانیغروب جمعه دلگیر و تنم بی جنبش و خسته _غرق در سردی و خاموشی_
و افکارم گرفتار ِ فراموشی
و اکنون من درختی در زمستانم
که در دالان افکارم ، برده از خاطر هرچه می دانم
و اما زندگی چون این ، چه سود ؟و اکنون جنبشی باید ،
و اینک همتی شاید
که در فکرم بگنجاید :
زندگی بال و پری خواهد_از جنس زمان_
کز بلندای بصیرت پر گشاید
برسد به باغ و بستان، عشق و پاکی
به زلالی در گلستان،
به جهانی پر ز خوبی، مردمانی صاف و دل های بلوری…

متن زیبا غروب بهاری

کاش،
تا حالمان خوب شود،
برای مدتی هم که شده
جمعه نشود…!

متن زیبا غروب دریا

دلم گرفته مثلِ
غروبِ سردِ پاییز
مثلِ روزای جمعه
از غم و غصه لبریزمثلِ درختی تنها ، تویِ کویر تو صحرا
شبیهِ یک جزیره ، اسیر دستِ دریامثلِ کتابی کهنه ، که مونده کنجِ انبار
مثلِ یه قاب خالی ، که مونده رویِ دیوارمثلِ یه قطره ی اشک ، که جاریه رو گونه
مثِ غمِ غریبی ، که تو فصلِ خزونهدلم گرفته مثلِ
یه شاخه گل تو گلدون
شبیهِ یک قناری
که مونده کنجِ زندونمثلِ یه رودخونه که ، حالا شده یه مرداب
مثِ پلنگِ وحشی ، اسیرِ سحرِ مهتابشبیهِ آدمی که ، سرِ دو راهی مونده
مثلِ یه دفترِ شعر ، که هیچکسی نخوندهمثلِ یه آدمِ پیر که مونده زیرِ بارون
مثلِ سکوتِ تلخ و دلگیرِ توی زندوندلم گرفته مثلِ
غروبِ سردِ پاییز
مثلِ روزِ جدایی
که تلخه و غم انگیز

متن زیبا غروب خورشید

جمعه‌ ها باید که فارغ شداز این شهرِ شلوغدور شد از قیل و قالجمعه یعنی حالِ خوشجمعه یعنی؛ بی‌ خیال

متن زیبا غروب افتاب دریا

دوباره جمعه و دلواپسی ها
غبار کوچه ها و بی کسی ها
و چشمانی که تار عنکبوتی
نموده مهر و مومش تا بیایی

متن زیبا غروب افتاب دریا

اگه روز و شبِ دنیایه عمرِ غرق تشویشهیه جمعه این کلافِ کوربه دست عشق وا میشه

متن زیبا غروب

آرامش یعنیعصر جمعه از کابوس بپرمببینم نشسته‌ ایو موهایت را می‌ بافی

متن زیبا غروب

چرا جمعه را محکوم به کلافگیو بی‌ حوصلگی می‌ کنیم ؟من جمعه‌ ها خوشحال‌ ترمچون یک هفته دیگراز دوست داشتنت رابا عشق به پایان رساندم

متن زیبا غروب بهاری

جمعه که می‌ شوددلتنگی میهمان نخوانده‌ ای می‌ شودکه عصرها دستش را می‌ گذاردروی زنگ دلت …!

متن زیبا غروب خورشید

نبودنتتمام روزهای هفتهقلبم را به درد می‌ آورداما جمعه که می‌ شودجای خالی‌ اتطور دیگری تیر می‌ کشد

متن زیبا غروب ساحل

جمعه تون شادزندگی هدیه ای استکه هر بامدادکه بر می خیزیمروبان های دور آن را با عشق باز میکنیمهدیه امروزتون شادی خوشبختی و یه دنیا زیبایی

متن زیبا غروب ساحل

جمعه ات به خیرهر کجا هستی به یاد من باشمن با تو چای نوشیده امسفرها کرده اماز جنگلاز دریااز آغوش تو شعرها نوشته امرو به آسمان آبی پرخاطرهاز تو گفته امتو را خواسته امآه ای رویای گمشدههر کجا هستیجمعه ات بخیر …

متن زیبا غروب بهاری

جمعهبهانه استمن تمام روزهای هفتهمَنگچشمانتوأم

متن زیبا غروب دریا

جمعه ها زیبا باشیدزیبا سخن بگوئیدزیبا فکر کنیدزیبا بنگریدمثل چشمه زلال باشیدمثل ساحل آرام باشیدخواهید دید که دیگرانمثل دریا بیقرارتان می شوند

متن زیبا غروب جمعه

اگر من بزرگ نمی شدم پدربزرگ هنوز زنده بودموهای مادرم سفید نمی شدمادربزرگ در ایوان خانه باز می خندیدتنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم انقدر دلگیر نبودچقدر گران تمام شد بزرگ شدن من

متن زیبا غروب جمعه

انگار جمعهحق یتیمی را خوردهو خدا عاقش کردهطوری که به دل هیچ کس ننشیند

متن زیبا غروب جمعه

من و تو که خوب میدانیمجمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی نداردپس بیا از همین الانبه استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

متن زيبا غروب

جمعه ها را باید سکوت کردشعر نوشت و باران را نوازش کرد …خطی از بغض های نوازش یاس رانشانید بر طلوع شبنم گونه ی اشک …و به پاس تمام نبودنهاشمارش ثانیه های سکوت را بر زمزمه ی بغضها روانه ی باران کردو اینگونه غروب کرد بر باور رویا گونه ی آدینه ی دلتنگی ها …

متن زیبا غروب

غروب جمعه را دوست دارم !!به خاطر دلتنگی ات …کهآرامآرامسرت راروی شانه ام می گذارد …

متن زیبا غروب خورشید

جمعه ها را نمی شود به تنهایی سپری کردباید کسی را داشته باشیتا ساعت های تنهایی ملال آور را به پایان برسانیکسی که از جنس خودت باشدنگاهت را بخواند، بغض صدایت را بفهمدجمعه ها باید کسی را داشته باشیتا دستانش را در دستانت بگذاری و تمام شهر را قدم بزنیکسی که در کنارش زمان و مکان را از یاد ببریجمعه ها به تنهایی تمامت می کنند اما تمامی ندارند

متن زیبا غروب پاییز

دلتنگی که شعر نمی خواهدکافیست بنویسیعصرهای جمعهبلندترینو دلگیرترین شعر جهان را سروده ای

متن زیبا غروب افتاب دریا

منتظرم که جمعه بیاید وهمه ی تقصیر ها رابندازم گردن آن بیچارهاصلا خودم هم می دانمروزها هیچ تقصیری ندارند …تو نیستی و هر روز پر از دلتنگی ام …چه فرقی می کند سه شنبه باشد یا جمعه

متن زیبا غروب

جمعهبی تودر بهار هم خیلی جمعه استحتی از صبح …

متن زيبا غروب افتاب

شعر زیبا در وصف روز جمعه
جمعه هاقصه ی دلتنگی بی حوصله هاستقصه ی ماتم مناز غم این فاصله هاست !آه از این مشغله هافاصله ها و گله ها ؛جمعه ها ؛بی تو درون دل من ولوله هاست …

متن زیبا غروب

شعر غمگین و سوزناک روز جمعه
جمعه هاتمام دردهایش رابا صبح آغاز می کند …با سکوتشجان آدم را به لبش می رساندبه غروب که می رسدپر می شود از بغض …پشت پنجره ی خیال که باشیبا او می گریی ….

متن زيبا غروب افتاب

صبح جمعه حس خوبی داره کهقلبمو از غصه خالی می کنهخوردن صبحانه با تو عشق منآدمو حالی به حالی می کنه !

متن زیبا غروب

چه جمعه زیبایی خواهد بودوقتی …بهترین ها را برای دیگران بخواهید

متن زیبا غروب دریا

دست خودش نیستجمعه عطر نبودن داردبسان دختری با موهای بافته، که در پشت پنجره قدیمی خانهچشم به راه مسافری نشسته استکه بلیط برگشتش را گم کردهو یا فردی که فراموشی دارد و آدرس خانه را، جا گذاشته استهفته ها می آیند و می گذرندخاطراتت می مانند و هجوم می آورندکه تنهایی را بیشتر کنندجمعه مثل خیال توستعطرش در خانه می ماند و قصدش دوباره رفتن است

متن زيبا غروب افتاب

می شود تنهایی بچگی کردتنهایی بزرگ شدتنهایی زندگی کردتنهایی مُردولیقهوه ی غروب های دلگیر جمعه را که نمی شود تنهایی خورد !

متن زیبا غروب پاییز

جمعه را با تو گذراندن
برای من شبیه لمس ماه شده است
همان قدر دلچسب
همان قدر غیر ممکن

متن زيبا غروب افتاب

دلتنگ می شومبى حوصله …و توغروب جمعه هاکمى بیشتراز همیشه نیستى …تو بیامن قول مى دهمحال تماماین جمعه هاى بى حوصله خوب شودفقط بیا …

متن زیبا غروب دریا

جمعه هابیشتر از هر روز دیگر نگرانت می شوممی ترسم دلت بگیردو کسی را نداشته باشی تا غصه هایت را به جان بخردمی ترسم دلت بگیرد و غم هایت تازه شودجمعه ها بیشتر از هر روز دیگر نگرانت می شوم …

متن زیبا غروب ساحل

آخر هفته دلم تنگ تر از هر روز استجمعه ها پای دلم لَنگ تر از هر روز استابر چشمم پر از بغض و دلم بارانی استسوز این حنجره خوش رنگ تر از هر روز است

متن زیبا غروب پاییز

جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه دلتنگ توام می آید

متن زیبا غروب دریا

روزها بدجنس شده‌ اند !از شنبه‌ اش بگیر تا پنج‌ شنبهدلتنگی‌ ها را قایم می‌ کنندآن‌ وقت شب‌ ها در دل تاریکییواشکی دست به دست می‌ کنند آن‌ ها رابیچاره جمعه !صبح که بیدار می‌ شودمی‌ بیند تمام خانه‌ اش تلنبار شده از دلتنگیبغض می‌ کند از همان اول صبح‌ اش

متن زیبا غروب ساحل

جمعه هم شعر خداستغزلی رویاییستکه ردیفش غربتقافیه اش تنهاییستجمعه را باید خواندجمعه را باید زیستجمعه هم رنگ خداستیک بغل زیباییست

متن زیبا غروب پاییز

جمعه ها دارد دلم حال و هوای دیگریمی پرد برق از نگاهم با صدای هر دریشوق دیدار تو دارم خسته ام از بی کسیخوش به حال هر که دارد، در کنارش دلبری

متن زیبا غروب

به جمعه خوش آمدینامروز روز مهربانى خداستپنجره را بگشا بشنوخدا صدایت می زندبخند و لبخندت را به دیگران هدیه کنکه خدا مهربانی را دوست داردروز جمعه مبارک

متن زیبا غروب جمعه

یه “عشق” وقتی میاد
همه ی چیزو با خودش میاره ؛
وقتی میره همه ی چیزو با خودش میبَره ؛
یه چیزی رو جا میذاره ؛
مثل شعر ؛
مثل من ؛
مثل مرگ ..
من خودمو گم نکردم آصف !
من خودمو جا گذاشتم ..سربازهای جمعه

متن زيبا غروب

صبح جمعه حس خوبی داره کهقلبمو از غـصه خالی می کنهخوردن صبحانه با تو عشق منآدمو حالی به حالی می کنه !

متن زیبا غروب جمعه

جمعه را باید از تمام هفته جدا کرد ودر صندوقچه گذاشت
جمعه باید انتخابی باشد
مثلاً هر وقت که بودی و حالمان خوب بود جمعه را بر پا کنیم
و هر وقت نبودی
در صندوقچه اش را صد قفله کنیم.

متن زيبا غروب

سی سالگی به بعد
که عاشق شوی
دیگر اسمش را نمینویسی
کف دستت
ودورش قلب بکشی
یا عکسش را بگذاری لای کتاب درسی ات
وهی نگاهش کنی
سی سالگی به بعد که عاشق شوی
یک عصر جمعه ي زمستانی
یک لیوان چای می ریزی
می نشیني پشت پنجره
و تمام شهر را
در بارانی که نمی بارد
با خیالش قدم می زني !

متن زیبا غروب افتاب دریا

دست خودش نیستجمعه عطر نبودن داردبسان دختری با مو هاي بافته، که در پشت پنجره قدیمی خانهچشم به راه مسافری نشسته استکه بلیط برگشتش را گم کردهو یا فردی که فراموشی دارد و آدرس خانه را، جا گذاشته استهفته ها می‌آیند و میگذرندخاطراتت می مانند و هجوم می آورندکه تنهایی را بیشتر کنندجمعه مثل خیال توستعطرش در خانه می‌ماند و قصدش دوباره رفتن است

متن زیبا غروب جمعه

خوشبختی به چقدر داشتن نیست” به چقدر لذت بردن از زندگیست “آرزو میکنم در این عصر جمعه بهترین لحظه ها رو در کنار خانواده وعزیزانتون داشته باشید

متن زیبا غروب پاییز

گاه گاهی دل من میگیرد…!!!
بیشتر وقت غروب….!!
آن زمان که خدا نیز پر از تنهاییست…
من وضو خواهم ساخت
از خدا خواهم خواست که تو تنها نشوی
و دلت پر ز خوشی هاي دمادم باشد

متن زیبا غروب ساحل

نمی شود از فصل ها
پاییز را کنار گذاشت ..
از هفته ؛ جمعه را حذف کرد
و از روز ؛ غروب را ندید .
نمی‌توانم از جهان کشورت را نخواهم
از کشورت ؛ جاده هایي که به شهر تو می‌آیند
و از شهر تو ؛ خیابان های‌ منتهی
به خانه ات .
انچه که مرا به یاد تو
می اندازد گناهی ندارد ..
چند خط به عقب بر می‌گردم
و از نو‌ مینویسم .
این بار خودم را حذف میکنم .

متن زیبا غروب افتاب دریا

در کمرکش کوچه
عده اي در پناه سایبانی خودرایله کرده اند،
دستارها ازسرگرفته اند،
آرنج ها ازپشت برزمین تکیه داده اند
تارسیدن نخستین نسیم خنک غروب،
وقت راباحرف ونقل وخاطره بگذرانند.
سایه هاي دواسب،
متین وسنگین وباوقار
به هم نزدیک تر می‌شوند

متن زیبا غروب دریا

جمعه اگر تو را نداشته باشد ؛که عطر بهار نارنج بدهی ؛ دامن گلدار زرد و نارنجی بپوشی و بنشینی پشت پنجره، دستت را سایبان چشمهایت کنی، خیره به درختهای ان طرفِ بلوار بگویی: “پاییز دیگه داره کم کم میرسه آقا”
خودت بگو
اصلا جمعه است؟جمعه اي که تو را نداشته باشد، هفته به هفته اش غروبِ پاییز است …

متن زيبا غروب

من از خیلی چیز ها می ترسیدم :از مادیان سپید پدر بزرگ،
از مدیر مدرسه،
از قیافه عبوس شنبه،
چقدر از شنبه ها بیزار بودم .
خوشبختی من از صبح پنجشنبه آغاز می شد،
عصر پنجشنبه تکه اي از بهشت بود،
شب که می شد در دور ترین خواب هایم
طعم صبح جمعه را می چشیدم.سهراب سپهری

متن زیبا غروب افتاب دریا

من همان دریای نیلی ام که آدم ها
با غروب سرخم عکس می‌گیرند
و فکر می‌کنند
آسمان را در آغوش گرفته ام
آه… اي کاش می ‌شد
کاش ابرهای تیره اش ببارند
دلتنگ لمس آسمانم…
دلتنگ آغوشی که خیلی دور است

متن زیبا غروب ساحل

جمعه
فرزندِ ناخواسته ي پنج شنبه که طراوت
صبحگاهی اش را از مادرش به ارث برده
و دلتنگی عصرش را…
غروب که می‌شود تمام سرخوردگی هایش را تقدیم می‌کند به مردمی که از صبح روز تعطیل نگران عصر دلگیرشان بودند…
جمعه دلگیر نبود از اول صبح
دلگیر شد …
وفکرش رابکن
در این غروب دلگیر، نبودنت
با سرخوشی روز تعطیلم چه میکند ؟!

متن زیبا غروب

ان روز
همان روز که آفتاب بالا آمده بود
دفتر مشق ما
هنوز خواب عصر جمعه را می‌ دید
ما از اولِ کتاب و کبوتر
تا ترانه‌ ي دلنشین پریا
ری‌ را و دریا را دوست می‌ داشتیم.
دیگر سراغت را
از نارنجِ رها شده در پیاله‌ ي آب نخواهم گرفت
دیگر سراغت را از ماه…
ماهِ درشت و گلگون نخواهم گرفت
دیگر سراغت را
از گلدانِ شکسته بر ایوانِ آذرماه نخواهم گرفت…

متن زیبا غروب جمعه

عصر خلوت خالی جمعه را باید با تو گذراند، دست در دستت، کوچه‌ باغ‌های‌ خاکی قصرالدشت را بالا برویم و از بوی خاک نمدار دیشب آب خورده‌ي باغ‌های‌ اناری کمی حالمان بهتر شود و با ذوق شاخه‌ي سیب بیرون آمده از سر دیوار را نگاه کنی و بگویی که نگاه کن، جوانه‌هایشان دارد باز میشود، بهار نزدیک است، و من با بزرگ ترین لبخند عالم، نگاهت کرده باشم و بگویمت که با تو بهار همیشه همین نزدیکی‌هاست و بی‌قید و بی‌خیال، دیوانگیم را خندیده باشی

متن زيبا غروب افتاب

من باشم و تو، جمعه، عصر، لش کرده در آغوشم و خیره مانده بر بیرون از پنجره و غصه خورنده بر رفتن تابستان، یعنی از این یکی هم جون به در می بریم؟
معلوم که نیست، سخته، شاید ببریم، شایدم نه، باد موذی سرد از پنجره باز رد میشه و پرده رو محکم تکون میده، بیشتر گوله میشی توی خودت و توی من، زیر لب میگی شایدم نه

متن زیبا غروب دریا

جمعه روزیه که تا ظهرش خوبه از عصر کم کم متوجه میشی داره تموم میشه، غروبش از غُصه دِق می کنی شبشم با یاد بیدار شدن کله سحر شنبه کوفتت میشه

متن زیبا غروب دریا

من از خیلی چیز ها می ترسیدم :
از مادیان سپید پدر بزرگ
از مدیر مدرسه
از قیافه عبوس شنبه
چقدر از شنبه ها بیزار بودم
خوشبختی من از صبح پنجشنبه آغاز می شد
عصر پنجشنبه تکه اي از بهشت بود
شب که می شد در دور ترین خواب هایم
طعم صبح جمعه را می چشیدم

متن زیبا غروب خورشید

دوستت دارم
مثلِ عصرِ جمعه، سینما،ساندویچ
مثلِ دور زدنِ معلمی
که حواس اش
به تقلبِ تو
در امتحانِ آخرِ سال نیست

متن زیبا غروب دریا

پروردگارا
دراين
عصر جمعه زیبای پاییزی
براي دوستانم
يك دل شاد
جيبي پر پول
سلامتي و اميد
و پراز اتفاق های خوب
قرار بده
الهي آمين
عصرتون بخير و شادی

متن زیبا غروب بهاری

حس و حال عصر جمعه طوریه که انگار یه جای دور افتاده دفنت کردن و آدما دارن تک‌تک میرن و دیگه هیچ وقت قرار نیست بیان سر خاکت

متن زیبا غروب ساحل

عصرتون خوشبو به
بوی مهربانی
دلتون غرق عشق و محبت
لبتون خنـدون
زندگیتون مملو از آرامش
دقیقه هاتون بی نظیر
و لحظاتتون شیرین و نابعصر جمعه تون بخیـر

متن زیبا غروب بهاری

به خاطر خودت میگویم دوستم داشته باش…
که در سالن انتظار ؛ بلیط سینما را صدبار نخوانی که سرت را گرم کرده باشی…
که در اتوبوس آسان بخوابی و نترسی ایستگاه را جا بمانی…
که اس ام اس ساده “رسیدم، بخواب” دلت را خوش کند…
که در مهمانی کسی ناگهان پشت گردنت را ببوسد…
که بتوانی آسان شعر سیدعلی صالحی را کنار دفترت بنویسی…
که ترست بریزد و تو هم شعر بنویسی…
که ترست بریزد ودر کوچه برقصی…
که عصر جمعه دستت برود به من زنگ بزنی…
به خاطر خودت میگویم…
دوستم داشته باش…
که ادبیات بی استفاده نماند…

متن زيبا غروب افتاب

به خودت بیا
‎این باران ها برای هوای تو نیست
‎تو بوی عاشقی می دهي
‎نه دلتنگی

متن زيبا غروب افتاب

به خاطر خودت میگویم
که سردت نشود
که دلت نلرزد
که ترس برت ندارد
که دستت خالی نماند
به خاطر خودت می گویم دوستم داشته باش
که در سالن انتظار بلیط سینما را صدبار نخوانی که سرت را گرم کرده باشی
که در اتوبوس آسان بخوابی و نترسی ایستگاه را جا بمانی
که اس ام اس ساده رسیدم ؛ بخواب ؛ دلت را خوش کند
که در مهمانی کسی ناگهان پشت گردنت را ببوسد
که بتوانی آسان شعر سید علی صالحی را کنار دفترت بنویسی
که ترست بریزد و تو هم شعر بنویسی
که ترست بریزد ودر کوچه برقصی
که عصر جمعه دستت برود به من زنگ بزنی
به خاطر خودت می گویم
دوستم داشته باش
که ادبیات بی استفاده نماند
و شعرهای عاشقانه به کاری بیاید
به خاطر خودت میگویم
دوستم داشته باش
بی دوست داشتنت که نمی شود
دوستم داشته باش لطفا
دوستم داشته باش تا از این سطور سطحی گذر کنیم
و به ادبیات برسیم
وگرنه من که سرم شلوغ است و
کاری به این کارها ندارم !

متن زیبا غروب

دلتنگ که باشی برای کسی
چه فرقی می‌کند
جمعه باشد یا روز دیگری …
غروب باشد
یا وقت دیگری
دلتنگی دیگر …!

متن زیبا غروب پاییز

گفت : جمعه ها آدم خیلی دلش میگیره
ولی از اون بدتر اینه که
عصرِ جمعه خونه باشی و بارون بزنه …
گفتم : آره ؛ اینجوری که آدمو خفه میکنه !
گفت : میدونی خیلیا تو جمعه شاعر شدن ؟
تو حالا چیزی تو جمعه ها نوشتی ؟
گفتم : من جمعه ها رو شیشه ي بخار گرفته ي پنجره ؛ با انگشت مینویسم :
لطفا یکی مرا از مرگ نجات بدهد …

متن زیبا غروب بهاری

شنبه هاى خيالت
چه دورند
من در عصرِ دلتنگىِ جمعه
گرفتار شدم…‌‎

متن زیبا غروب افتاب دریا

آرامش یعنی،
عصر جمعه از کابوس بِپَرم
ببینم …
نشسته اي و موهایت را میبافی …

متن زیبا غروب

عصر جمعه را باید دل رابه دریا زد
تا درگیر غم غروب نگردد
باید مثل یک کودک بی پروا و بازیگوش شادی ها را سرکشید و بیخیال گرفتاری های‌ فردا شد
تا شنبه
شروع واقعی یک هفته ي جدید باشد

متن زیبا غروب پاییز

جمعه مرد بی معشوقه ایست .
باپیرهنی چروک ؛که تنهایی اش را ؛
لای شعرهایش
پک می‌زند.فقط عصرها ؛
کمی خاکستری تر…

متن زیبا غروب ساحل

جُمعه يَعنی ؛
با خیالت ؛
عصر را ؛
پَرپَر شُدم ..

متن زيبا غروب

آخرش چه می کنی؟
آغوشی برای عصر جمعه ات
و یک فنجان چای
برای دور زدن خاطره ها!درنگ جایز نیست!
هرکجا بروی آسمانش همین رنگ است
هرچند کدام آغوش و کدام فنجان چای
به اندازه بوسه های‌ من،
حال لبهای تو را میفهمند!

متن زيبا غروب افتاب

جمعه
تنها هدفش اين است
كه يادت بياورد
ديگر “اويى” وجود ندارد…و اين
براى غم انگيز كردنَت
كافيست!!

متن زیبا غروب افتاب دریا

_گفت : جمعه ها آدم خیلی دلش میگیره
ولی از اون بدتر
اینه که عصرِ جمعه خونه باشی و بارون بزنه.
_گفتم : آره؛ اینجوری که آدمو خفه میکنه!
_گفت : میدونی؟ خیلیا توو جمعه شاعر شدن!
تو حالا چیزی توو جمعه ها نوشتی؟
_گفتم : من جمعه ها
رو شیشه ي بخار گرفته ي پنجره، با انگشت مینویسم :
“لطفا یکی مرا از مرگ نجات بدهد”

متن زیبا غروب خورشید

بـاید
کاری کرد !تمامِ روزهای هفته
گریبان گیرِ دلهره
برای
عصر جمعه شده اند
که
هر هفته با نیـامدنت
رقم میـخورد !

متن زيبا غروب افتاب

جمعه، باید چشم‌هایت را
در آغوش کشید…
غصه‌ها به اعتبارِ بودنت کم می‌شوند…!

متن زیبا غروب دریا

متن کوتاه ادبی زیبا / متن و شعر های کوتاه ادبی مناسب بیو | تاو بیو

متن زيبا غروب

چنان دل بسته ام کردی
که با چشم خودم دیدم

خودم میرفتم اما
سایه ام با من نمی آمد
  # ادبی # عشق یک طرفه

متن زیبا غروب پاییز

-آدم، گاهی آنقدر تنها می‌شود و با خودش حرف می‌زند، که تبدیل می‌شود به دو نفر…
‌‌ # ادبی # سکوت

متن زيبا غروب

نگو بار گران بودیم و رفتیم

نگو نامهربان بودیم و رفتیم

آخر اینها دلیل محکمی نیست

بگو با دیگران بودیم ورفتیم… # ادبی # عشق یک طرفه # نامردی

متن زیبا غروب بهاری

عشق یعنی در میان غصه‌های زندگی یک نفر باشد که آرامت کند..

ع.عباس زاده
# ادبی # دوستت دارم

متن زیبا غروب جمعه

• دوسَـم داری …!
وَلی مَن؛ بینَهایت‌ بیشتـر! 〰 . # ادبی

متن زیبا غروب

دلم سفری از جنس نیامدن میخواهد . . # ادبی # خسته

متن زیبا غروب افتاب دریا

وقتی دیدمت دستتو میگیرم میذارم رو قلبم تا خودتو حس کنی.
# دوستت دارم # ادبی

متن زیبا غروب پاییز

باران زمان خوب برای باریدن را میداند

#سونگ جونگ کی # ادبی

متن زیبا غروب جمعه

هزاران حرف در دل دارم

اما انگیزه ای برای گفتن ندارم

رَبَنا…

مرحمی برای درد هایم بفرست🙏

Msm # خدا # ادبی # زندگی # دوستت دارم # خسته # سکوت

متن زیبا غروب پاییز

ریسک کن حداقل بعدش میگی همه تلاشت رو کردی # ادبی

متن زيبا غروب افتاب

تو نیستی و خورشید
غمگین‌تر از همیشه غروب خواهد کرد
و من دلتنگ‌تر از فردا
به تو فکر می‌کنم
  # ادبی # عشق یک طرفه

متن زیبا غروب افتاب دریا

جز وصل تو دل به هر که بستم توبه/

بی یاد تو هرجا که نشستم توبه /

در حضرت تو توبه شکستم صد بار /

زین توبه که صد بار شکستم توبه / # ادبی # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن زيبا غروب

عشق
مثل همین بادهای کویریست
مگر نیاید !
وقتی آمد 
چشم ها را کور می کند…

#محمود_دولت_آبادی

 
# ادبی # دوستت دارم

متن زيبا غروب افتاب

هی میخوام یادم نمونه چند روزه رفتی …..!
ولی با امروز میشه هفتصد و پنجاه و شش روز …..! # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن زیبا غروب بهاری

و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگریست…. 🙂 # ادبی # دوستت دارم

متن زیبا غروب خورشید

بغل کن مرا‌ ، چنان تنگ
که هیچکس نفهمد زخم رویِ تن من بود یا تو .
# آرامش # ادبی

متن زيبا غروب

جستجو ڪن “عشـق” را
میان آغـوشِ گرمـِ مـن💚

🍃❤️🍃 # دوستت دارم # ادبی

متن زيبا غروب

‌به طوفانی دلخوشم که دورها را نزدیک می‌کند # ادبی # زندگی # خسته

متن زیبا غروب خورشید

…..نمی دانم نامت چیست!
…..نمی دانم کیستی!
….ونمی دانم کجایی و کی میایی!
فقط زود بیا!
بزودی،زود🙂
آخر هنوز نیامده وابسته ات شدم🤕 # آرامش # ادبی

متن زیبا غروب دریا

🔴 درختی می افتد
همه متوجه صدای افتادنش می شوند
و یک جنگل رشد میکند و کسی متوجه نمی شود

☑️مردم اینگونه هستند به رشدت توجه نکرده
بلکه به افتادنت توجه میکنند
مواظب جای پایت باش # ادبی

متن زیبا غروب بهاری

متن کوتاه دریا / قشنگ ترین و زیبا ترین متن های کوتاه در مورد دریا | تاو بیو

متن زيبا غروب افتاب

𝓣𝓱𝓮 𝓫𝓲𝓰𝓰𝓮𝓻𝓽 𝓸𝓬𝓮𝓪𝓷 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓟𝓪𝓬𝓲𝓯𝓲𝓬 𝓸𝓬𝓮𝓪𝓷, 𝓢𝓸 𝓬𝓪𝓵𝓶 𝓭𝓸𝔀𝓷 𝓽𝓸 𝓫𝓮 𝓫𝓲𝓰.

بزرگترین اقیانوس،اقیانوس ارام است🌊پس آرام باش🤏🏻؛ تا :بزرگ باشی!
# زندگی # دریا

متن زیبا غروب

آب دریا با موج هاش قشنگه🙃🦋 # دریا

متن زیبا غروب دریا

ماهی هم گریه میکنه ولی دریا باخبر نمیشه🥀💫
# دریا

متن زیبا غروب افتاب دریا

زندگی خروشان تر از اونیه که بشه کنار ساحلش قدم زد……🌊 # زندگی # حقیقت # دریا

متن زیبا غروب افتاب دریا

ساکنان دریا پس از مدتی، دیگر صدای امواج را نمی شنوند؛ چه تلخ است قصه ی عادت…
# ادبی # دریا

متن زیبا غروب پاییز

میخوام‌‌وحشی‌;زیباوآزادباشم
درست‌مثل‌دریا!…🌊🌪
  # دریا

متن زيبا غروب افتاب

رسم آدم های دنیا… شبیه رسم دریاست ! وقتی احساس کنند غرقشون شدی ، پس میزننت …☝️☝️🤟😑
# دریا

متن زيبا غروب

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡ # دوستت دارم # دریا

متن زیبا غروب جمعه

به سلامتی دریا که اسمش دخترونس ولی کارش مردونس هرکی از هدش بگزره غرغش میکنه🤟
# لاتی # نامردی # دریا # به سلامتی

متن زیبا غروب پاییز

دل من دریای غم بود ساحل بی معرفت (:
# دریا

متن زیبا غروب پاییز

"تُــــــــو"
در دریاچِـْه "قلبــَــم" ،
‌دوستـٰداشتَنے تَرین مٰــاهـیِ دنیاییِ..!💜 # دوستت دارم # زندگی # دریا

متن زیبا غروب بهاری

قوی باش
بین … بخند … ردشو …🧸🧷🖤 # دریا

متن زیبا غروب دریا

دریا بهم یاد داد هرکی دورم زد غرقش کنم" # مغرور # انتقام # دریا

متن زیبا غروب پاییز

من ، يه شهرِ سوت و كورَم ، كه غرقِ وسطِ دريا…
  # لاتی # دریا # تتلو

متن زیبا غروب افتاب دریا

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن زيبا غروب

میخوام وحشی، زیبا و آزاد باشم.. درست مثل دریا!🌊
# دریا

متن زیبا غروب جمعه

ساکنان دریا هم،پس از مدتی به صدای موج عادت میکنند:) چه تلخ است قصه عادت!🖤 # حقیقت # دریا

متن زیبا غروب دریا

زندگی همانند دریاست ، گاه با موج هایِ عظیمش مارا غرق میکند و گاه با همان موج ها مارا نوازش می کند :)🌸🌊! # دریا # ادبی

متن زیبا غروب پاییز

خواستنت مثل خواستن دریاست
یا باید غرق بشم
یا از دور تماشات کنم! # ادبی # دریا

متن زیبا غروب افتاب دریا

-انگار یک دریـــا در دلم است، که آرام نمی‌گیرد- # دریا

متن زیبا غروب دریا

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

متن زیبا غروب جمعه

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن زیبا غروب دریا

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

متن زيبا غروب

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

متن زیبا غروب ساحل

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن زیبا غروب خورشید

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن زیبا غروب خورشید

« پُر از دردَم..! »

متن زیبا غروب دریا

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن زیبا غروب بهاری

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »

متن زیبا غروب ساحل

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

متن زیبا غروب

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن زیبا غروب افتاب دریا

عیب نداره تجربه شد 🙂

متن زیبا غروب ساحل

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن زيبا غروب

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن زیبا غروب خورشید

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن زيبا غروب افتاب

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن زيبا غروب

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن زیبا غروب پاییز

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

متن زیبا غروب افتاب دریا

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن زیبا غروب ساحل

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن زيبا غروب افتاب

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

متن زیبا غروب بهاری

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

متن زیبا غروب افتاب دریا

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

متن زیبا غروب

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

متن زیبا غروب ساحل

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن زیبا غروب پاییز

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

متن زیبا غروب افتاب دریا

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن زیبا غروب جمعه

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

متن زیبا غروب خورشید

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن زیبا غروب دریا

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن زیبا غروب پاییز

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

متن زیبا غروب بهاری

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن زيبا غروب

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

متن زيبا غروب

رفیق اونیه که تو روت فوش میده
پشتت شاهرگ میده🤞🏻✨

متن زیبا غروب خورشید

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن زیبا غروب

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن زیبا غروب بهاری

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن زیبا غروب ساحل

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن زيبا غروب افتاب

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

متن زيبا غروب افتاب

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

متن زيبا غروب افتاب

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

متن زیبا غروب دریا

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن زیبا غروب بهاری

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

متن زیبا غروب افتاب دریا

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

متن زیبا غروب ساحل

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

متن زیبا غروب

شاخه تا آمد به برگش خو کند؛ پاییز شد..🍂

متن زیبا غروب خورشید

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن زيبا غروب افتاب

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن زیبا غروب بهاری

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن زیبا غروب جمعه

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن زيبا غروب افتاب

“بلندپروازباش🕊

آسمان‌به‌کسی‌تعلق‌ندارد🌱”

متن زیبا غروب ساحل

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

متن زیبا غروب جمعه

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن زیبا غروب خورشید

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن زيبا غروب افتاب

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن زیبا غروب خورشید

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن زیبا غروب دریا

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن زیبا غروب جمعه

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن زیبا غروب

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن زیبا غروب پاییز

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن زيبا غروب افتاب

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝

متن زیبا غروب ساحل

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

متن زیبا غروب پاییز

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

متن زیبا غروب افتاب دریا

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن زیبا غروب خورشید

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

متن زیبا غروب جمعه

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن زيبا غروب افتاب

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

متن زیبا غروب بهاری

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

متن زيبا غروب

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن زیبا غروب جمعه

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

متن زیبا غروب جمعه

مثل کودکی که با بی اعتنایی به سیبی نگاه می کندبه آسمان خیره مانده امآسمانی که بین طلوع و غروبشحتی سنجاقکی پوست نمی اندازدآسمانی که روزش نیمی خورشید و نیمی زخم استو شبش نیمی اضطراب و نیمی ماه

متن زیبا غروب ساحل

نمی دانممی آمدی یا می رفتیفقط چیزی در قلبم فرو ریختنمی دانممی آمدی یا می رفتیعبورت، حضوری ماندگار بودخورشید از پشتپلکهایت درخشیدو در ادامه ی راهمطلوع کردی!

متن زیبا غروب بهاری

آنقدر دوستت دارم که خودم هم نمیدانم چقدر دوستت دارم!هر بار که می پرسی، چقدر؟!با خودم فکر می کنم؛دریا چطورحساب موجهایش را نگه دارد؟!پاییز از کجا بداندهر بار چند برگ از دست میدهد؟!ابرها چه می دانند

متن زیبا غروب جمعه

در آنسوی دنیا زاده شده بودیدور بودیمثل تمام آرزوهاو ریل هادر مه زنگ زده بودندهیچ قطاری حاضر نبودمرا به تو برساندمن به تو نرسیدممن به حرفی تازه در عشق نرسیدمو در ادامه خواب های منهرگز خورشیدی طلوع نکرد …

متن زیبا غروب

آفتاب رادوخته‌ای به لب‌هایت!آدم دوست دارد هر روز خورشیدشاز لب‌های تو طلوع کند..

متن زیبا غروب ساحل

گاهى صبحنبودنت، درد مى کندو خورشیدآنقدر بى رحمانه در اتاق مى پاشدکه جاى خالى اتبرملا شود

متن زیبا غروب افتاب دریا

من كه بيچاره شدم
كاش ولى هيچ دلى …
گير لحن بم مردانه ى محكم نشود

متن زیبا غروب پاییز

روزهای خوب خواهند آمد
هر سر بالایی یک سرازیری دارد
نفس عمیق بکش , بیخیال همه اتفاقای عجیب و غریب
هم اکنون زندگی کن . . .

متن زیبا غروب بهاری

چه قدر بی تو به سر بردن دشوار است
رنگ های اتاق را می بینم
دل تنگ بر می خیزند
و سوی درختان بال می زنند
پس نیستی
چنین است

متن زیبا غروب جمعه

اگر از چیزهایی که در زندگی اهمیت دارند نگه داری کنیم.
اگر با کسانی که دوستشان داریم درست و مطابق با ایمانمان رفتار کنیم،
زندگی مان از لرزش دردناک کارهای نا تمام،مصیبت نمی بیند.

متن زیبا غروب دریا

خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد. هیچ زمانی بهتر از همین لحظه برای شاد بودن وجود ندارد. زندگی کنید و از حال لذت ببرید.

متن زيبا غروب افتاب

من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم.
اما راهی را می شناسم که به ناکامی منجر می شود،
گرایش به خشنود ساختن همگان

متن زيبا غروب

امروزت را زندگی کن فردا را فکر نکن
شادی امروزت را از دست نده
آنقدر بخند که آسمان دلت از ستاره بارور شود
این بار تو… دنیا رو به بازی بگیر

متن زیبا غروب دریا

زندگی مانند یک سؤال چند گزینه ای است
این گزینه ها هستند که باعث سردرگمی شما می شوند
نه خود سؤال

متن زیبا غروب دریا

می ­گویی: دوستت دارمو من به کبوتری تشنه بدل می ­شومکه به کارد گلوگاهش عاشق است…!

متن زیبا غروب جمعه

هوا پر است از هوای آدم ها… ولی من هنوز هم بی آدم ترین حوایــــــــــــــــــــــــــــــــــم…

متن زيبا غروب

پر از اشکم ولی میخندم به سختی
به قول فروغ که میگفت:
شهامت میخواهد سردباشی و گرم بخندی!

متن زیبا غروب ساحل

تو را هرگز آرزو نخواهم کرد، هرگــــــــز …
چون محال میشوی مثل همه آرزوهایم !

متن زیبا غروب جمعه

چه چیز در این جهان،غریبانه تر از زنی ستکه خودش را و تنهایی اش را بغل می کندو می پوسداما حاضر نیست دیگر کسی را دوست بدارد؟

متن زیبا غروب جمعه

بروی یا نروی فرقی نمیکندهمین که احساست نمیکنم،یعنی چمدانت را بسته ای.

متن زیبا غروب

خسته از تمام جهان به خـــــــانه برمی گردیدر را که باز می کنیچراغ را که خودت روشن می کنییعنی تنهایی…

متن زيبا غروب افتاب

تو برو ، من هم برای اینکه راحت بروی میگویم :
باشد ، برو خیالی نیست …
اما کیست که نداند بی تو تنها چیزی که هست خیال توست …

متن زيبا غروب

هیچ کس نمیداند…پشت این چهره ی آرام در دلم چه میگذرد!کسی نمیداند…این آرامش ظاهر و این دل ناآرام چقدر خسته ام میکند

متن زیبا غروب دریا

اشتباه نکن !  نه زیبایی تو نه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکرد…تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدیمن عاشقت شدم

متن زیبا غروب خورشید

حالا که رفته‌اَم هر روز پشت پنجره می‌ایستی به « شاید دوباره برگردد! » فکر می‌کنی.چه فایده! هیچ‌کس حتی به اشتباه …دو بار به کوچه‌ی بُن‌بست نمی‌رود!

متن زیبا غروب جمعه

زندگی را جشن بگیر ، دیروز رفته است فردا شاید هرگز نباشدتنها چیزی که داری همین لحظه هاست پس قدر این لحظه ها را بدان

متن زیبا غروب ساحل

وقتی تخم مرغ به وسیله یک نیرو از خارج می شکند ،یک زندگی به پایان می رسد. وقتی تخم مرغ به وسیله نیروئی از داخل می شکند ، یک زندگی آغاز می شود تغییرات بزرگ همیشه از داخل انسان آغاز می شود

متن زيبا غروب افتاب

نه گل باش تا اسیر خاک شوی
نه باران باش تا در خاک فرو روی
بلکه
خاک باش تا گل از تو روید و باران به خاطر تو ببارد

متن زيبا غروب

راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود !
تو … هیچ کجا نیستی…

متن زیبا غروب بهاری

زندگی مثل نقاشی کردن است
خطوط را با امید بکش
اشتباهات را با آرامش پاک کن
قلم مو را در صبر غوطه ور کن
و با عشق رنگ بزن . . .

متن زیبا غروب پاییز

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ای
به خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای
مدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستی که هیچ دلیلی برای تمام شدن نمی دیدی . . .

متن زیبا غروب افتاب دریا

دلـــم چـِـه کــودکــانــه بَهــانــه ی تــو را میگیـــرد،
امـــا تــو بـــزرگـــانــه بِــه دِل نگیـــر…
فقـــط بگــــو : کــــودکـــ استـــ، نـِـمی فهمــد…

متن زیبا غروب افتاب دریا

زندگی چیدن سیبی ست که باید چید و رفتزندگی تکرار پاییز است که باید دید و رفتقاصدک این کولی خانه به دوشروزگار کوچه گردی های خود رفت

متن زیبا غروب دریا

تلخ میگذرد این روزها !
که قرار است از تو …
که آرام جانمی برای دلم یک رهگذر معمولی بسازم…!

متن زیبا غروب دریا

«میتوانم» و «نمیتوانم»، تنها در یک حرف «ن» تفاوت دارند.
اماهمین یک حرف، مسیر زندگی تو را عوض خواهد کرد.

متن زیبا غروب بهاری

تولد انسان روشن شدن کبریتی استو مرگش خاموشی آن!بنگر در این فاصله چه کردی؟!!گرما بخشیدی…؟!  یا  سوزاندی..

متن زيبا غروب افتاب

سه چیز برای شاد بودن حیاتی است !
کاری برای انجام دادن
کسی برای دوست داشتن
و امید به فردای بهتر

متن زیبا غروب دریا

خوشبخت ترین مخلوق خواهی بود
اگرامروزت را آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی وجود داردبرای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت

متن زیبا غروب خورشید

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن زیبا غروب ساحل

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن زیبا غروب افتاب دریا

#بعضیا‌سیع‌کردن‌مارو‌دفن‌کنن‌عمان‌عز‌آن‌که‌بزر‌بودیم

متن زیبا غروب بهاری

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن زيبا غروب

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن زیبا غروب دریا

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن زیبا غروب دریا

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن زیبا غروب

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن زیبا غروب بهاری

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن زیبا غروب دریا

 مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.

متن زيبا غروب افتاب

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن زیبا غروب افتاب دریا

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن زیبا غروب پاییز

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن زیبا غروب جمعه

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن زیبا غروب بهاری

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن زیبا غروب بهاری

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه
# انگیزشی # زندگی

متن زیبا غروب جمعه

عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت

متن زیبا غروب جمعه

🚩 گره کور ظهور تو منم میدانم…🚩
# انگیزشی

متن زیبا غروب افتاب دریا

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..
# انگیزشی

متن زیبا غروب

 بچه بازیست مگر عشق جگر می خواهد

متن زیبا غروب جمعه

از خوشبختی یه چیزایی هممون‌ شنیدیم‌ ولی ندیدیم 😹🖕🏿

متن زیبا غروب افتاب دریا

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن زیبا غروب دریا

تنهایی یعنی دلت گرفته باشه همین الان یهویی اما کسی نباشه آرومت کنه 🙂

متن زيبا غروب افتاب

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن زیبا غروب افتاب دریا

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن زیبا غروب دریا

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن زیبا غروب بهاری

میشد رَگ داد پات ، آدمش نبودی:)

متن زیبا غروب دریا

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن زیبا غروب دریا

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن زيبا غروب افتاب

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن زیبا غروب بهاری

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن زيبا غروب افتاب

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متن زيبا غروب افتاب

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن زیبا غروب دریا

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن زیبا غروب بهاری

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن زیبا غروب دریا

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن زيبا غروب افتاب

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن زیبا غروب جمعه

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن زیبا غروب جمعه

زندگی با زنده بودن فرق ها دارد رفیق❤️
# زندگی

متن زیبا غروب جمعه

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن زیبا غروب بهاری

کاش یکی بودآروم توگوشم می گفت غصه نخوریا من هستم

متن زیبا غروب افتاب دریا

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!
# انگیزشی

متن زيبا غروب افتاب

تحمل تنهایی بهتر از گدایی مهبته

متن زیبا غروب بهاری

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن زیبا غروب

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن زیبا غروب بهاری

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متن زیبا غروب بهاری

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟
# لاشی

متن زیبا غروب جمعه

[نَذار تَنهایی اِستاندارد هاتو پایین بیاره💿♎️🇧🇴]

متن زیبا غروب بهاری

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن زيبا غروب افتاب

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن زیبا غروب

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

متن زیبا غروب افتاب دریا

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن زيبا غروب

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن زیبا غروب جمعه

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن زیبا غروب

یع ↩سلام گرگ ↪بی طمع نیص یع↩چشم دخترا↪🔒🔒

متن زیبا غروب خورشید

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن زيبا غروب

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن زيبا غروب

ما،درِ خَلوت به روی خَلق،بِبَستیم.

متن زیبا غروب ساحل

سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز مرده ان است که نامش به نکویی نبرند

متن زیبا غروب

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است
# امام حسین

متن زیبا غروب جمعه

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است
# امام حسین

متن زیبا غروب افتاب دریا

یاد جمعه ها
یاد آن روزهایی که
تختی وحیاطی داشتیم
قل قل قوری و بساطی داشتیم
عطرآویشن ردیف استکانهای بلور
زندگی شیرین تر از
چای نباتی داشتیم

متن زیبا غروب بهاری

منتظرم که جمعه بیاید و
همه ی ي تقصیر ها را
بندازم گردن آن بیچاره !
اصلا
خودم هم میدانم
روزها هیچ تقصیری ندارند …
تو نیستی
و هر روز
پر از دلتنگی ام …
چه فرقی میکند
سه شنبه باشد یا جمعه

متن زیبا غروب خورشید

دوستت دارم تمام و کمال
از شرق پیشانیت
تا غروب لبخندت
از جنوب چشمهایت
تا شمال نفس هایت
دوستت دارم تمام و کمال

متن زیبا غروب دریا

غروب جمعه را دوست دارم !!
به خاطر دلتنگی ات…
که
آرام
آرام
سرت را
روی شانه ام میگذارد …

متن زیبا غروب جمعه

جمعه تون شیک و زيبا
الهی امروز
یکی از بهترین روزای زندگیتون باشه
شادی کنارتون
خدایارتون
خوشبختی دیواربه
دیوارخونه تون و
دعای خیربدرقه
راهتون باشه

متن زیبا غروب بهاری

دنیای بدون تو
شباهت عجیبی با این غروب هاي لعنتی دارد
دلگیر ، دلگیر ، دلگیر

متن زیبا غروب افتاب دریا

من و تو که خوب می دانیم
جمعه سال هاست که هیچ داستان خوشایندی ندارد
پس بیا از همین همین حالا
به استقبال عصر دلگیر جمعه برویم

متن زیبا غروب بهاری

عصرتون قشنگآرامش در
ثانیہ ثانیہ زندگی را
برایتان آرزو میڪنم
شـاد باشیـد
و شـادى را به
عزیزانتون هدیہ ڪنیدعصـــر زیبـــاتون بخیـر
جمعه تون شـاد و زیبـا

متن زيبا غروب افتاب

خدایا به برکتت
امروزنیز
ميهمانت بودیم
الهی دلمان را
محرم خلوتت ساز
ونامحرمان را
ازقلبمان بیرون کن
شب جمعه تون بخیر
آدینه تون پرازصمیمت

متن زیبا غروب جمعه

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى راکه تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبــان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشیدِ دمِ غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

متن زيبا غروب

خدایا در این جمعه
ترابه خدایی‌ات قسم
عزیزانم رادربهترین وزیباترین
وپر‌آرامش ترین مسیرزندگی‌شان‌
قرارده
مسیری همراه باخوشبختی وارامش

متن زیبا غروب خورشید

و چه زیباست جهانی که در آن طلوع و غروب خورشیدش تو باشی …
روزم با تو طلوع و شبم با تو غروب میشود

متن زیبا غروب دریا

‍ سلام
همگروهی های عزیز
جمعه تون فرخنده باد
پروانه دلتان شاد
عاقبتتان بخیر
زندگیتان بدون حسرت
عشقتان آسمانی و
روزگارتان پرازمعجزه

متن زيبا غروب

من همان دریای نیلی ام که آدم ها
با غروب سرخم عکس می‌گیرند
و فکر می‌کنند
آسمان را در آغوش گرفته ام
آه… اي کاش می ‌شد
کاش ابرهای تیره اش ببارند
دلتنگ لمس آسمانم…
دلتنگ آغوشی که خیلی دور است

متن زیبا غروب خورشید

جمعه یعنےانتظار بیکران
یعنےطالب مهدےشدن
یعنےضدبدعهدےشدن
یعنےآرزوےفاطمه
یعنےعاشق زهرا شدن
یعنےبایتیمان خوب باش
یعنےآنچه اوفرموده باش

متن زيبا غروب افتاب

اتومبیل با من
جادش با من
جنگل خیس و بارون خورده با من
جمع کردن هیزم با من
درست کردن آتیش با من
دیوونه کردنت با من
دریا با من
غروب با من
بغل کردنت کنار آتیش روبه دریا با من
یه دنیا خاطره و حس خوب برات ساختن با من
فقط و فقط بودن از تو
تو فقط باش

متن زیبا غروب جمعه

به جمعه خوش امدید
سلامی به زیبایی عشقبه لطافت دل
به نرمی ابریشم مهربانی
به وسعت تبسم زندگی
به امتداد آسمان مهرورزی
و به بلندای افق نگاه زیبا

متن زیبا غروب ساحل

در کمرکش کوچه
عده اي در پناه سایبانی خودرایله کرده اند،
دستارها ازسرگرفته اند،
آرنج ها ازپشت برزمین تکیه داده اند
تارسیدن نخستین نسیم خنک غروب،
وقت راباحرف ونقل وخاطره بگذرانند.
سایه هاي دواسب،
متین وسنگین وباوقار
به هم نزدیک تر می‌شوند

متن زیبا غروب خورشید

سلام
الهي
جمعه تون پر از خوشبختي
وآکنده ازشادی های بی پایان
الهی
وجودتون سبزلحظه هاتون بدون غم
آدینه تون بی نظیر
درکنار عزیزانتان باشه

متن زیبا غروب دریا

برایت
دلتنگی عصر پاییز را میفرستم،
مثل کلاغ هاي دم غروب
هیچ جا نیستم
فقط گاهی
یکی از پرهایم میوفتد

متن زيبا غروب افتاب

عصر جمعه تابستانی
کنار خانواده
حال خوشی دارد
عصرتون پراز
خاطرات شیرین
محفلتون پراز شادی
لحظه هاتون پراز
احساس خوشبختی

متن زیبا غروب افتاب دریا

گاه گاهی دل من میگیرد…!!!
بیشتر وقت غروب….!!
آن زمان که خدا نیز پر از تنهاییست…
من وضو خواهم ساخت
از خدا خواهم خواست که تو تنها نشوی
و دلت پر ز خوشی هاي دمادم باشد

متن زیبا غروب ساحل

بازهم این جمعه هاي بی حضور تو
بازهم این روزهای سرد تنهایی
بازهم گلهای امیدی که پژمردند
تشنه لب دریک غروب ناشکیبایی

متن زیبا غروب افتاب دریا

سلام جمعه
راز زندگی تازه
عشق به خداست
این عشق
هرچه افزون باشد
بیشتررشدمیکند
عشق یکی اززیباترین
هدایای خداوند
به انسان است
روزتون بخیر

متن زیبا غروب افتاب دریا

تقدیم بهترینها
کوتاه دستي ام راببخشید
که وسعت توانم
اندک است
اماهمین اندک را با احترام
پیشکشتان ميکنم
هر کجا هستیـد
خــدا پناهتان باشـد
ظهر جمعه تون سرشاراز خیر و برکت

متن زيبا غروب افتاب

میشود تنهایی بچگی کردتنهایی بزرگ شدتنهایی زندگی کردتنهایی مُردولیقهوه ي غروب هاي دلگیر جمعه راکه نمیشود تنهایی خورد !

متن زيبا غروب افتاب

عصر آخرین
جمعه پاییز فرا رسیده ؛
امیدوارم هر لحظه ی امروز
براتون سرشار از آرامش
و خوشبختی باشه
الهی که با پایان یافتن تابستان
مشکلات شما هم بپایان برسهعصر جمعه تون بخیر

متن زیبا غروب

دست خودش نیستجمعه عطر نبودن داردبسان دختری با مو هاي بافته، که در پشت پنجره قدیمی خانهچشم به راه مسافری نشسته استکه بلیط برگشتش را گم کردهو یا فردی که فراموشی دارد و آدرس خانه را، جا گذاشته استهفته ها می‌آیند و میگذرندخاطراتت می مانند و هجوم می آورندکه تنهایی را بیشتر کنندجمعه مثل خیال توستعطرش در خانه می‌ماند و قصدش دوباره رفتن است

متن زیبا غروب جمعه

چه جمعه زیبایی خواهد بودوقتی …بهترین ها را برای دیگران بخواهید

متن زیبا غروب ساحل

صبح جمعه حس خوبی داره کهقلبمو از غـصه خالی می کنهخوردن صبحانه با تو عشق منآدمو حالی به حالی می کنه !

متن زيبا غروب

جمعه هاتمام دردهایش رابا صبح آغاز میکند ..با سکوتشجان آدم را, به لبش میرساندبه غروب که میرسدپر می‌شود از بغض …پشت پنجره ي خیال که باشیبا او می گریي ….

متن زيبا غروب

بازهم تشنه دیدارم اگر برگردی
چشمهای تو خریدارم اگر برگردی
از دم صبح غزل تا دل این تنگ غروب
ذکر نام تو شود کارم اگر برگردی
باز با حرمت چشمان تو من از دل شب
تا سحر یکسره بیدارم اگر برگردی

متن زیبا غروب جمعه

خورشید همیشه غروب میکنه …
فردا….دوباره طلوع….
ولی دلم غروبه….بی طلوعهگرچه روز من و روزگار می گذرددلم خوش است که با یاد یار می گذردچقدر خاطره انگیز و شاد و رویایی استقطار عمر که در انتظار می گذرد

متن زیبا غروب خورشید

من ماندم و لحظه هاي جاری بی تو
یک بغض عظیم بی قراری بی تو
بعد تو قفس جهنمي دلگیر است
اي وای به حال این قناری بی تو
اللهم عجل لولیک الفرج

متن زیبا غروب دریا

هرکس تو را ندارد جز بی کسی چه دارد
جز بی کسی چه دارد هرکس تو را ندارد

متن زیبا غروب جمعه

I love you for the last sun set…
تاآخرین غروب دنیا دوستت دارم

متن زیبا غروب دریا

خیال نکن اکر برای کسی تمام شدي..
امیدی هست…
خورشید…
از انجا که غروب میکند..
هیچگاه طلوع نمی‌کند

متن زیبا غروب جمعه

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می‌کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند

متن زیبا غروب پاییز

گاهگاهی دل من میگیرد،بیشتر وقته غروب،آن زمانى که خدا نیز پر از تنهاییست واذان در پیش است،من وضو خواهم ساخت،از خدا خواهم خواست که توتنها نشوى و دلت پر زخوشى ها باشد…

متن زیبا غروب پاییز

اگر من بزرگ نمیشدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، مو هاي مادرم سفید نمیشد، مادربزرگ در ایوان خانه باز میخندید، تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بود، غروب جمعه برایم دلگیر نبود،
چقدر گران به پایان رسید بزرگ شدن من

متن زیبا غروب بهاری

باورکن
انگشتانم با هیچ سرمایی یخ نمی‌زنند گلم!
ترا که می‌نویسم،گرم میشود دست هایم
هنوز با توام
نباشی هم با خیالت مدام
راه میروم
حرف می‌زنم
عشق می ورزم
نفس می‌کشم
وبا گردش فصول
دور میچرخم چشم هاي بی غروب ترا
هر روز
هر هفته
و هر سال

متن زیبا غروب افتاب دریا

به جمعه خوش آمدینامروز روز مهربانى خداستپنجره را بگشا بشنوخدا صدایت می زندبخند و لبخندت رابه دیگران هدیه کنکه خدا مهربانی را دوست دارد

متن زيبا غروب

جمعه ها دارد دلم، حال و هوای دیگریمی پرد برق ازنگاهم،ب اصدای هردریشوق دیدار تو دارم،خ سته ام از بی کسیخوشبحال هرکه دارد، در کنارش دلبری

متن زیبا غروب جمعه

جمعه هم شعر خداستغزلی رویاییستکه ردیفش غربتقافیه اش تنهاییستجمعه را باید خواندجمعه را باید زیستجمعه هم رنگ خداستیک بغل زیباییست

متن زیبا غروب بهاری

روزها بدجنس شده‌اند !از شنبه‌ اش بگیر تا پنج‌ شنبهدلتنگی‌ ها را قایم می‌ کنندآن‌ وقت شب‌ ها در دل تاریکییواشکی دست به دست می‌ کنند آن‌ ها رابیچاره جمعه !صبح که بیدار می‌ شودمی‌ بیند تمام خانه‌ اشتلنبار شده از دلتنگیبغض می‌ کند از همان اول صبح‌ اش

متن زیبا غروب ساحل

ب سلامتى همه ی اونایى ک دلشون از یکى دیگه گرفته,ولى براى این که خودشون رو اروم کنند میگن:ب خاطره غروب پاییزه

متن زیبا غروب جمعه

گفته بودی عجیب دلتنگی
دل من هم برای تو تنگ است
پیش من هم غروب زیبا نیست
پیش من هم طلوع کم رنگ است

متن زیبا غروب افتاب دریا

دلت که گرفته باشد…
با صدای ترانه که هیچ…
با صدای دست فروش دوره گرد هم
گریه می‌کنی…
و این است شرح حال غروب جمعه هاي من

متن زیبا غروب جمعه

روزهایم
هم چون برگ هاي پاییز
غروب که می‌شود میوفتد …
نمیدانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!
فقط میدانم پاییز است

متن زیبا غروب خورشید

جمعه ها شرح دلم یک غزل کوتاه استکه ردیفش همه ی دلتنگ توام می‌آید

متن زیبا غروب جمعه

آخرهفته دلم تنگ تر از هر روز استجمعه هاپای دلم لَنگ تر از هر روز استابر چشمم پُرِازبغض و دلم بارانی استسوز این حنجره خوش رنگ تر از هر روز است

متن زيبا غروب

پنجشنبه هانفسم تنگ میشودفردا که جمعه شدچه کنم با غروب آن ..

متن زیبا غروب ساحل

جمعه هابيشتر از هر روز ديگر نگرانت میشوممیترسم دلت بگيردو كسی را نداشته باشی تا غصه هايت رابه جان بخردمیترسم دلت بگيرد و غم هايت تازه شودجمعه ها بيشتر از هر روز ديگر نگرانت میشوم …

متن زیبا غروب

دلتنگ مى شومبى حوصله …و توغروب جمعه هاكمى بيشتراز هميشه نيستى …تو بیامن قول مى دهمحال تماماين جمعه هاى بى حوصله خوب شودفقط بیا

متن زیبا غروب افتاب دریا

بین ما چیزى نبود
که حالا
این پاییزى راکه تنهاترم مى کند،
به تو نسبت بدهم!
به آبان که رسیدى،
یک نخ سیگار آتش بزن
و رو به پنجره،
براى خورشید دم غروب،
از دخترى با موهاى قرمزش بگو،
که هرگز نبود

متن زیبا غروب ساحل

کاش می ‌شد در غروب آفتاب
بی صدا با سایه ها کوچید و رفت

متن زیبا غروب افتاب دریا

همیشه او مرا ترک کرد
همیشه من گریان ماندم
بعد از رفتن کشتی
بعد از غروب آفتاب…
همیشه پیشانی من
به دیوار حسرت ها کوبیده شد و شکافت…
این چه عشقی بود!؟

متن زیبا غروب خورشید

این گرگ و میش وقت طلوع است یا غروب..
در چشم هاي نیلی مایل به روشنت؟!

متن زيبا غروب افتاب

پنجره هاي عالم را خواهم شکست
اگر بدانم غروب رابا دلگیری به
تماشا نشسته اي

متن زیبا غروب افتاب دریا

صبح خوشگلتوووون بخير
صبحانہ تون سرشار از عشق
زندگيتون بهارۍ
لب هاتون انارۍ
دلتون از غصہ عارۍ …!جمعه تون شاد و زیباوعالی

متن زیبا غروب خورشید

Don’t forgetthat beautiful sunsetsneed cloudy skies.فراموش نکن،غروب های زیبانیازمند آسمان های ابری هستند.

متن زیبا غروب بهاری

برایتدلتنگی عصر پاییز را می فرستممثل کلاغ های دم غروبهیچ جا نیستمفقط گاهییکی از پرهایم می افتد

متن زيبا غروب

دوستت ندارم بـه اندازه اقیانوس ؛ چون یه روز تموم می شه.دوستت ندارم بـه اندازه خورشید، چون غروب می کنه.دوستت دارم بـه اندازه روت کـه هیچ وقت کم نمی شه

متن زيبا غروب افتاب

هیچ خورشیدی نمی‌تواند از غروب جلوگیری کند اما دوباره برمی‌خیزد و طلوع می‌کند – مایا آنجلو

متن زیبا غروب پاییز

همین که بیدار شدی،لبخند بزن…جمعه ها را فقط اینگونه میشودغافلگیر کرد…کافیست غم به صورتت ببیند،تا غروب‍‍ش هزار بار جانَت را میگیردعلی قاضی نظام

متن زیبا غروب افتاب دریا

غروب ها گواه آنند کهپایان ها هم می توانند زیبا باشند …

متن زیبا غروب پاییز

طلوع یا غروب خورشید می‌تواند با درخشندگی شعله‌ور شود و تمام شور و اشتیاق را در روح بیننده برانگیزد – مری بالوگ

متن زیبا غروب بهاری

حالا که تو رفته ای می فهممدست های تو بودکه به نان طعم می دادپنیر را به سفیدی برف می کردو روز می آمد و سر راهش با ما می نشستحالا که تو رفته ایملال غروب‍‍ی ، نان را قاچ می کندو برگ درختانبه بهانه ی پاییزناپدید می شوند …شمس لنگرودی

متن زیبا غروب بهاری

روزهایم هم چون برگهای پاییز غروب کـه میشود
میوفتد . . .
نمیدانم درخت زندگی ام چند برگ دارد. . . ؟
فقط میدانم پاییز اسـت

متن زيبا غروب افتاب

زمانی که خورشید غروب می‌کند، هیچ شمعی نمی‌تواند جایگزین آن شود – جورج مارتین

متن زیبا غروب بهاری

نگران نباش برو
من تنها نیستم
تنهایی هست، دلتنگی هم قول آمدن داده
غروب هم هست
من می میرم، تو برو نگران من نباش

متن زیبا غروب خورشید

همه ی در انتظار غروب خورشید آسمان من اند…
نمیدانند ناخدای بی نام بی تو راه را گم می‌کند
چون بـه چشمک ستاره ی قطبی دل نبسته اسـت

متن زیبا غروب جمعه

من هیچ کس را آن سوی دیوارها نداشته باشم شاید
اما در این غروب کسالت بار
هیچ چیز به اندازه ی تلفنی از زندان
خوشحالم نمی کند
و مردی که اعتراف کند
گاهی
به جای آزادی
به من می اندیشد

متن زیبا غروب

خیال نکن اکر برای کسی تمام شدی..
امیدی هست…
خورشید…
از انجا کـه غروب می‌کند..
هیچگاه طلوع نمی‌کند

متن زیبا غروب دریا

اگر من بزرگ نمی‌شدم، پدربزرگ هنوز زنده بود، مو های مادرم سفید نمیشدمادربزرگ در ایوان خانه باز میخندید،تنهایی معنایش همان تنها بودن در اتاقم بودغروب جمعه برایم دلگیر نبودچقدر گران به پایان رسید بزرگ شدن من

متن زیبا غروب پاییز

دوستت دارم تمام و کمال
از شرق پیشانیت
تا غروب لبخندت
از جنوب چشمهایت
تا شمال نفس هایت
دوستت دارم تمام و کمال

متن زیبا غروب جمعه

روزهایم
هم چون برگ های‌ پاییز
غروب کـه میشود میوفتد …
نمیدانم درخت زندگیم چند برگ دارد…؟!
فقط می‌دانم پاییز اسـت

متن زيبا غروب افتاب

روزهایمهمچون برگ های پاییزغروب که می شود می افتدنمی دانم درخت زندگیم چند برگ داردفقط می دانم پاییز است

متن زيبا غروب

اولین بار نیستکه این غروب لعنتی غمگین‌ات کرده استآخرین بار نیز نخواهد بود.به کوری چشمش اماخون هم اگر از دیده بباردبیش از این خانه‌نشین‌ماننخواهد کرد ..کفش و کلاه کردن از توخنده به لب آوردن‌ات از من

متن زیبا غروب جمعه

روزهای اول اردیبهشت استو تقویم دلگره خورده به غروب های بهاربه دلشوره های مزمن منبه چارفصل رنگ بازی چشم های تو

متن زیبا غروب خورشید

عشقنام دیگر تو بودوقتی خواب شیرین داشتن ات رااز سر این فرهاد گرفتیحالا همه ی غروب های دنیاپشت این کوه تنهایی می افتد.

متن زیبا غروب ساحل

هنگامی که دستان مهربانشرا به دست می گیرمتنهایی غم انگیزش را در می یابماندوهش غروبی دلگیر استدر غربت و تنهاییهمچنان که شادیشطلوع همه آفتاب هاست

متن زیبا غروب افتاب دریا

این زندگی نیست کـه می‌گذرد؛
این ما هستیم کـه رهگذریم…
” پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن ”
“مهربان باش و محبت کن”
“حتی تاریک‌ترین شب نیز پایان خواهد یافت و
خورشید خواهد درخشید”
روزهای خوب خواهد آمد

متن زیبا غروب

گفتی که چو خورشید زنم سوی تو پرچون ماه شبی می کشم از پنجره سراندوه که خورشید شدی تنگ غروبافسوس که مهتاب شدی وقت سحر

متن زيبا غروب

پیش چشمت خطاست شعر قشنگچشمت از شعر من قشنگ تر استمن چه گویم که در پسند آیددلم از این غروب تنگ تر است

متن زیبا غروب ساحل

نم باران،
لب دریا
غم تو
تنگ غروب
دل من تنگ تو شد
کاش که پیدا بشوی

متن زیبا غروب

غروب پاییز یه غروب دیگس
غروب پاییز یه تصویری دیگس
غروب پاییز دریا، یه نقاشی خاص دیگس
قدم زدن دوعاشق ریختن برگا
غروب پاییز… یه حس حال دیگس

متن زیبا غروب بهاری

ڪشنده تر از
ساعت دوازده شب بہ بعد
اون غروب
لعنتیہ ڪه
یھو با تمام وجود
دلت بودنشو
مےخواد ولی ️نیست

متن زیبا غروب ساحل

حالا که تو رفته ای می فهمم
دست های تو بود
که به نان طعم می داد
پنیر را به سفیدی برف می کرد
و روز می آمد و سر راهش با ما می نشست
حالا که تو رفته ای
ملال غروب‍‍ی، نان را قاچ می کند
و برگ درختان
به بهانه ی پاییز
ناپدید می شوندشمس لنگرودی

متن زيبا غروب

عشق را در انتظار تلخ و بی پایان خود
در غروب جمعه‌ ای دلگیر پیدا می‌ کنیساناز رئوف

متن زیبا غروب

تنها یک لحظه طول کشید
غروبی که مرا در خود گم کرد
و حسی که تا ابد نامم را فریاد کشید

متن زیبا غروب ساحل

روزهایم
هم چون برگ های‌ پاییز
غروب کـه میشود میوفتد
نمیدانم درخت زندگیم چند برگ دارد..؟!
فقط میدانم پاییز اسـت

متن زيبا غروب افتاب

همه در انتظار غروب خورشید آسمان من اند
نمی دانند ناخدای بی نام بی تو راه را گم می کند
چون به چشمک ستاره ی قطبی دل نبسته است

متن زیبا غروب

وقتی که تنگه غروب
بارون به شیشه میزنه
همه غصه های دنیا توی سینه منه

متن زیبا غروب افتاب دریا

دیروز غروب
پیاده روهای غمگین را قدم میزدم
عابران بی تفاوت از کنارم
سکوتم را لگد می کردند
زیر هجوم افکارم
تو را آرزو کردم
کاش یکی ازاین عابران بودی
هیچ نگاهی آشنا نبود
جز کودک فال فروشی که نگاه غمگینش بغض مرا به انفجار رساند

متن زيبا غروب

درست همان لحظه
که غرق آرزوهایت هستی
ساحل، زیر پایت را خالی می کند
خوب غروب را نگاه کن
شاید
آه
و
بغض
مرا ببینی…

متن زيبا غروب

اگر کاشف معدن صبح آمد،صدا کن مرا
و مندر طلوع گل یاسی از پشت انگشت‌های توبیدار خواهم شد

متن زیبا غروب

صبح خواهد شد
و به این کاسه آب
آسمان هجرت خواهد کردسهراب سپهری

متن زيبا غروب افتاب

اندوهش غروبی دلگیر است
در غربت و تنهایی
همچنان که شادی‌اش
طلوع همه آفتاب‌هاستاحمد شاملو

متن زيبا غروب

نمی‌دانم
می‌آمدی یا می‌رفتی
عبورت، حضوری ماندگار بود
خورشید از پشت
پلک‌هایت درخشید
و در ادامه راهم
طلوع کردی!فریال معین

متن زیبا غروب دریا

امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم
تو خوب تر ز ماهی من اشتباه کردم“فروغی بسطامی”

متن زیبا غروب خورشید

آفتاب را
دوخته‌ای به لب‌هایت
آدم دوست دارد هر روز خورشیدش
از لب‌های تو طلوع کند
آدم اگر آدم باشد
دوست دارد روی لب‌های تو
جان بکند!

متن زيبا غروب

هر روز
قبل از خورشید
در من طلوع می‌کنی
تا صبحم بخیر شودعلیرضا اسفندیاری

متن زیبا غروب جمعه

اگر می‌دانستم که صبح من
از نگاه تو شروع می‌شود
می‌گفتم زودتر بیا
کمی زودتر طلوع کن
اگر فقط چند لحظه زودتر نگاهم می‌کردی
جهانم شب نمی‌شدچیستا یثربی

متن زیبا غروب خورشید

زعفرانست لبت، دُرّ گرانست لبت
خودت آرامش جان آفت جانست لبتنرخ یک بوسه ز لبهاى تو مثقالى چند
همچو بازار طلا درنوسانست لبت

متن زیبا غروب پاییز

عشق تو انتظار را به من آموخت
و من سال‌هاست منتظر کسی هستم
که خورشید هر صبح از چشم‌های او طلوع می‌کند…محمد شیرین‌زاده

متن زیبا غروب افتاب دریا

و بی آن که کسی بداند
آفتاب ازمشرق صدای مادر من طلوع می‌کردپرتو نادری

متن زیبا غروب بهاری

طلوع پاداش کسی‌ست که
تاریک ترین لحظه‌های شب را
به انتظار نشسته استاشکان پارسا

متن زیبا غروب پاییز

هر صبح
همه چیز می‌تواند از نو شروع شود
آفتاب تنها به این دلیل
طلوع می‌كند؟

متن زیبا غروب پاییز

مثل راهی که
هر چه می روی تمام نمی شود
مثل کتابی که
هر چه می خوانی تمام نمی شود…
دوست داشتن “تو”
بارانی ست که
هیچ وقت بند نمی آید!

متن زیبا غروب جمعه

كمی طلوع آفتاب
كمی چای داغ
كمی نسیم صبحگاهی
و بسیاری تو
مگر من جز این چه می‌خواهم؟میسا دورقی

متن زیبا غروب خورشید

من باشم و
تو باشی و باران، چه دیدنی است
بی چتر، حسّ پرسه زدن ها نگفتنی است
باران ببار!! بهتر از این که نمی شود
من باشم و تو باشی و باران …
چه دیدنی است!!

متن زيبا غروب

دستت را که می گیرم
در من جنگی شروع می شود برای عاشق تر شدن …
عاشق تر ماندن
فقط برای تو …

متن زیبا غروب دریا

بی تو خاموشم، شهری در شبم
تو طلوع می‌کنی
من گرمایت را از دور می‌چشم
و شهر من بیدار می‌شود
با غلغله‌ها، تردیدها، تلاش‌ها
و غلغله‌های مردد تلاش‌هایش
دیگر هیچ چیز نمی‌خواهد مرا تسکین دهد
دور از تو من شهری در شبم
ای آفتاب
و غروبت مرا می‌سوزاند
من به دنبال سحری سرگردان می‌گردماحمد شاملو

متن زیبا غروب خورشید

نگاه کن که موم شب به راه ما
چگونه قطره قطره آب می‌شود
صراحی سیاه دیدگان من
به لالای گرم تو
لبالب از شراب خواب می‌شود
به روی گاهواره‌های شعر من
نگاه کن
تو می‌دمی و آفتاب می‌شودفروغ فرخزاد

متن زیبا غروب افتاب دریا

تا عطر تنت اینجاست، نبضم به تو وابسته ست
با بوی نفسهایت، جانانه شدن با من“شهریار”

متن زیبا غروب جمعه

به والله که جانانم تویی تو
بسلطان عرب جانم تویی تونمیدونم که چونم یا که چندم
همی دونم که درمانم تویی تو…“باباطاهر”

متن زيبا غروب افتاب

امید وصل تو جانم به رقص می‌آرد
چو باد صبح که در گردش آورد ریحان“سعدی”

متن زیبا غروب ساحل

تو
چشمانت را ببند
من قول می‌دهم خورشید این بار
از مغرب طلوع کند
می‌دانی:
نظمِ جهان با یک پلک زدن به هم می‌ریزد
و این خاصیتِ چشم‌های توستافشین حیدری

متن زیبا غروب دریا

مثل کودکی که با بی اعتنایی به سیبی نگاه می کندبه آسمان خیره مانده امآسمانی که بین طلوع و غروبشحتی سنجاقکی پوست نمی اندازدآسمانی که روزش نیمی خورشید و نیمی زخم استو شبش نیمی اضطراب و نیمی ماه

متن زیبا غروب افتاب دریا

آفتاب را
پشت دروازه شب
منتظر نشانده‌ام
و طلوع را
به دیداری عاشقانه دعوت کرده‌ام
امشب
چقدر ستاره می‌پاشد بر آسمان دلم
و صبح که بیاید
حتما تو در آغوش منیسارا قبادی

متن زیبا غروب دریا

در آن سوی دنیا زاده شده بودی
دور بودی
مثل تمام آرزوها
و ریل‌ها
در مه زنگ زده بودند
هیچ قطاری حاضر نبود
مرا به تو برساندمن به تو نرسیدم
من به حرفی تازه در عشق نرسیدم
و در ادامه خواب‌های من
هرگز خورشیدی طلوع نکردرسول یونان

متن زيبا غروب

تو لیلی نیستی
من اما
مجنون حرف‌هات می‌شوم
دیوانه دست‌هات
مبهوت خنده‌هاتگل قشنگم
شیرین نیستی
ولی من
صخره‌های شب را
آنقدر می‌تراشم
تا خورشیدم طلوع کند
و تو
در آغوشم بخندیعباس معروفی

متن زيبا غروب

خورشید جاودانه می‌درخشد در مدار خویش
ماییم که پا جای پای خود می‌نهیم
و غروب می‌کنیم هر پسین
آن روشنای خاطر آشوب
در افق‌های تاریک دور دست
نگاه ساده فریب کیست که همراه با زمین
مرا به طلوعی دوباره می‌کشاند؟
ای راز!
ای رمز!
ای همه روزهای عمر مرا اولین و آخرین!

متن زيبا غروب افتاب

هنگامی که مردم
تکه یخی بر روی خاکم بگذارید
هر روزه بعد از طلوع آفتاب
تا با آب شدنش روی خاکم
گمان کنم
کسی که من به یادش بودم
به یادم گریه می‌کندحسین پناهی

متن زیبا غروب خورشید

صبح کهشعرم بیدار می‌شودمی‌بینم بسترم سرشارازگُلِ عشقِ توست وعشق تو آفتاب استآنگاه کهدرونم طلوع می‌کنی ومی‌بینمت

متن زیبا غروب خورشید

روز
لبخند توست
که طلوع می کند
شب
آغوش توست
که در بر می‌گیرد
من
در یکی زندگی می‌کنم
در دیگری می‌میرممژگان عباسلو

متن زیبا غروب خورشید

عشق تو آفتاب است
آن‌گاه که
درونم طلوع می‌کنی و می‌بینمت
آن هنگام هم که می‌روی نمی‌بینمت
سایه تنم می‌شوی و ابر خیالم
پا به پایم راه می‌افتی و
همراهم می‌شویشیرکو بیکس

متن زیبا غروب

هیچ کس نمی تونه به عقب برگردهو شروع تازه ای داشته باشهاما هر کسی می تونه از الان شروع کنهو یک پایان شاد بسازه

متن زیبا غروب پاییز

رو به روی من
رو به روی من فقط تو بوده ای
از همان نگاه اولین
از همان زمان که آفتاب
با تو آفتاب شد…
چارسوی من پر است از همان غروب
از همان غروب جاده
از همان طلوع
از همان حضور تا هنوز…محمدرضا عبدالملکیان

متن زیبا غروب دریا

یادم نیست
طلوع اوّلین گل سرخ بود
یا غروب آخرین نرگس زرد؟
که پروانه‌ها
تو را در من سرودند…
و می‌اندیشم
از کِی تو را خواسته ام؟
و من یادم نیستپرویز صادقی

متن زیبا غروب

رسیده‌ام به تو
اما هنوز دلتنگ‌اَم
انگار به اشتباه،
جای طلوع
در غروبِ چشم‌هایت
فرود آمده باشمرضا کاظمی

متن زیبا غروب خورشید

آن‌قدر دوستت دارم
که خودم هم نمی‌دانم چقدر دوستت دارم!
هر بار که می‌پرسی، چقدر؟
با خودم فکر می‌کنم؛
دریا چطور حساب موج‌هایش را نگه دارد؟
پاییز از کجا بداند
هر بار چند برگ از دست می‌دهد؟
ابرها چه می‌دانند
چند قطره باریده اند؟
خورشید مگر یادش مانده
چند بار طلوع کرده است؟
و من
چطور بگویم که
چقدر دوستت دارمهستی دارایی

متن زيبا غروب افتاب

من و تو با هم که باشیم
سه نفریم
من و تو و شعر
من می‌شوم شاعر شعری ولگرد
که هر صبح در چشمان تو طلوع می‌کند
و تو می‌شوی همان دختربچه بازیگوشی
که با شنیدن هر دوستت دارم بوی شعر می‌گیرد…محمدعلی مکرمتی

متن زیبا غروب پاییز

برای صبح شدن
نه به خورشید نیاز است
نه خنده‌های باد
چشم‌هایت را که باز کنی،
موهایت که پریشان بشود،
زندگی
عاشقانه طلوع خواهد کردمینا آقازاده

متن زیبا غروب جمعه

ز عشق تابش خورشید تو به وقت طلوع
بلند کرد سر آن کوه نی ز جباری

متن زیبا غروب افتاب دریا

به کمی چو ذره‌هایم من اگر گشاده پایم
چه کنم وفا ندارد به طلوع آفتابم

متن زیبا غروب دریا

بی گاه شد بی گاه شد خورشید اندر چاه شد
خیزید ای خوش طالعان وقت طلوع ماه شدمولانا

متن زیبا غروب ساحل

در طلوع مهر بی عرض تبسم نیست صبح
هر که گردد خاک راهت می‌کند پیدا نمکبیدل دهلوی

متن زيبا غروب افتاب

ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو
اگر طلوع کند طالعم همایون است

متن زیبا غروب پاییز

آفتاب فتح را هر دم طلوعی می‌دهد
از کلاه خسروی رخسار مه سیمای توحافظ

متن زیبا غروب خورشید

روز چگونه شب شود، زلف گشا که همچنین
صبح سفید چون شود، خنده نما که همچنین…هر که بگویدت که شب صبح امید چون شود
زلف ز روی همچو مه دورنما که همچنین…هر که بپرسدت که چون مهر طلوع می‌کند
جام صبوح خورده از خانه برآ که همچنین…

متن زیبا غروب خورشید

از طلوع واز غروب مهر روشن شد که چرخ
هرکه رابرداشت صبح از خاک شام افتد به خاک

متن زیبا غروب ساحل

ز خُم طلوع سهیل شراب نزدیک است
ز کوه سر زدن آفتاب نزدیک استصائب تبریزی

متن زیبا غروب پاییز

خندید خورشید فلک چون سرخ گل در بوستان
از خنده آن سرخ گل آفاق را خندان نگر

متن زیبا غروب

آنکو شناخت گردش خورشید و ماه را
جوید برای خفتن خود خوابگاه را

متن زیبا غروب خورشید

جز عارض سیمین تو بر طره شبرنگ
هرگز نشنیدیم طلوع قمر از مو

متن زیبا غروب پاییز

جهان پیر چو روشن شد از فروغ قدح
چه باک، اگر نکند آفتاب چرخ طلوع؟امیرخسرو دهلوی

متن زيبا غروب افتاب

گر مهر در تو کج نگردد بشکند سپهر
در دیده آن خطوط شعاع چو نشترش…یک بار اگر ز مشرق رایت کند طلوع
من بعد مهر یاد نیاید ز خاورشوحشی بافقی

متن زیبا غروب ساحل

هزار نجم همایون طلوع گشته بلند ولی
یکیست که خورشید وش نمایان استمحتشم کاشانی

متن زيبا غروب

گفتم که نور چشمه خورشید از کجاست
گفت از طلوع طلعت عاشق گداز من

متن زیبا غروب بهاری

ز تقریری که واعظ می‌کند بر عرشه منبر
طلوع صبح محشر شام هجران است پنداری

متن زیبا غروب جمعه

مگر از سیاه روزی تو مرا نجات بخشی
که طلوع صبح روشن ز سواد شام داری

متن زیبا غروب جمعه

طلوع صبح جمالش فروغ آفاق است
بساط مجلس عیدش نشاط دوران استفروغی بسطامی

متن زيبا غروب افتاب

شب هجران چو شود صبح و برآید خورشید
داستان غم دوشینه فراموش کنیمشهریار

متن زیبا غروب بهاری

وقت غروب آرزو بهت مرا نظاره کن
با تو طلوع می‌کنم ولوله‌ای دوباره کنافشین یداللهی

متن زیبا غروب دریا

آه، ای روشن طلوع بی غروب
آفتاب سرزمین‌های جنوبفروغ فرخزاد

متن زيبا غروب افتاب

تو آواز زرین مرغ طلوعی
که بر تاج نخل افق پرفشاندمنوچهر آتشی

متن زيبا غروب

طلوع می‌کند آن آفتاب پنهانی
ز سمت مشرق جغرافیای عرفانیقیصر امین‌پور

متن زیبا غروب جمعه

تمام خانه پر از نور ناب خواهد شد
اگر به صبحدم ای آفتاب برخیزیسلمان هراتی

متن زیبا غروب جمعه

وقتی به سان خورشید از گوشه ای بر آیی
روشن شود جهانی وقتی که تو بیایی؟

متن زیبا غروب دریا

شب یلدا اسیر موهایت
برنگردی، طلوع می‌میردمحسن انشایی

متن زیبا غروب

با قصه‌های روشن باران طلوع صبح
در من سرود عشق تو آغاز می‌شودمحمدمهدی ناصری

متن زيبا غروب افتاب

خورشید پشت پنجره پلک‌های من
من خسته‌ام! طلوع کن امشب برای مننجمه زارع

متن زیبا غروب

در من طلوع آبی آن چشم روشن
یادآور صبح خیال انگیز دریاست

متن زیبا غروب افتاب دریا

در آفتاب نهانم که هر غروب و طلوعی
نهم جبین وداع و سر سلام به پایتحسین منزوی

متن زیبا غروب ساحل

معجون نور و روشنی آفتاب و ماه
تک لحظه‌ی طلوع و غروب، آبی و سیاهمحمد ارثی‌زاد

متن زیبا غروب دریا

تو مشرقی‌تر از آفاق سرخ لَم یَزَلی
طلوع عاطفه بر شانه‌های هر غزلیمرتضی حیدری

متن زیبا غروب خورشید

تو در مسیر طلوعی و من اسیر غروب
چه اختلاف بزرگی، کجا به هم برسیم؟فرامرز عرب عامری

متن زيبا غروب افتاب

چه می‌شود همه از جنس آسمان باشیم
طلوع عشق چه زیباست بین آدم‌هامریم حیدرزاده

متن زیبا غروب ساحل

طلوع پشت طلوع و غروب پشت غروب
نخواه یک زن تنهای بی هدف بشوممژگان عباسلو

متن زیبا غروب دریا

دیده من مُبَلغ طلوع با شکوه تو
مژده رسید تشرُف حلول ماه روی تومرتضی (اشکان) درویشی

متن زیبا غروب جمعه

من آن سکوت شکسته در آسمان توام
و تو درآمد دنیا و آفتاب منیآسیه رضایی

متن زیبا غروب دریا

طلوع کن سحری روشن از دریچه صبح
ز کنج پنجره خورشید را به خانه ببرشهرام زمانی

متن زیبا غروب ساحل

جز سایه‌ای نماند ز من با طلوع عشق
آن نیز با غروب تو ناچیز می‌شودسیدمحمدمجید موسوی گرمارودی

متن زیبا غروب بهاری

ز جان من که در چاه غروب تلخ هجرانت
طلوع سینه چاک گریبانت چه می‌خواهدمحی الدین حق‌شناس

متن زيبا غروب

من حوض می‌شوم و تو لبریز می‌شوی
حالا طلوع می‌كنی از مشرق گناهخورشید می‌شوی و مرا خیره‌ می‌كنی
مهتاب می‌شوم كه فقط هی تو را نگاه…گفتی غروب هم كه بیاید نمی‌روی
اما غروب آمد و رفتی و هیچ‌گاه…علیرضا آزادی

متن زیبا غروب دریا

فضای خسته و دلگیر و داغ و دم کرده
طلوع شرجی ماسوله و نم بارانعلی ثابت‌قدم

متن زیبا غروب بهاری

خوش به حال من و دریا و طلوع و خورشید
و چه بی‌ذوق جهانی که مرا با تو ندیدمحمدعلی بهمنی

متن زیبا غروب پاییز

موسم دیده غزلخوانت
روزهای طلوع دستانتاز پس رفتن گلوگیرت
ما و اکنون طلوع تصویرتیدالله گودرزی

متن زيبا غروب افتاب

شروع دلنشین من طلوع کن که بشکند
بلور اشک‌ها و خاطرات بی‌بهای منبیا به وقت صبحدم طلوع با تو دیدنی ست
بیا به کوچه‌های شب دوباره پا به پای منایلناز حقوقی

متن زیبا غروب

متن های کوتاه برای طبیعت و حفظ آن/ بیو طبیعت و زیست! | تاو بیو

متن زیبا غروب بهاری

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید! # زندگی # طبیعت

متن زيبا غروب افتاب

سیزده های زیادی را به در کردم ولی 
به در نشد دلتنگی #تُ از دلم !
# طبیعت

متن زیبا غروب

طَبیعَت،تا وَقتی اِشتباهِتو نَفَهمی اِمتِحانِت رو تِکرار میکنه . . .🔂🏞🌋 # طبیعت

متن زيبا غروب

تو هر جنگلی کهـ هستے!
قد بکش اما باغبونت رو فراموش نکن🍃")

#مهســا✍🏻
# انگیزشی # ادبی # طبیعت

متن زیبا غروب خورشید

زمستان تموم شد روز بهار است
1 سال دیگه گذشت
شروع تازه ای در راه است
به گذشته فکر نکن
به اینده فکر کن
گذشته ها گذشته اینده نزدیک است
همان طور که در فصل بهار همه چی سر سبز است زندگی هم همان است
عید نوروز مبارک 🎉❤ # طبیعت # عید

متن زیبا غروب پاییز

مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند… ❤️

# لاتی # طبیعت

متن زیبا غروب پاییز


⁰⁰:⁰⁰

رو بالشتی که پُر از مرگِ پرنده هاس؛ خوابِ پرواز محاله! # کارما # طبیعت

متن زیبا غروب پاییز

طبعیت از وجود ماست همین جوری که به خودم اهمیت میدیم به طبعیت هم بدیم🌿🌱 # طبیعت

متن زیبا غروب پاییز

تو زیبایی
یه پروانه نمیتونه بال هاش رو ببینه👀🦋 # ترکی # طبیعت

متن زيبا غروب افتاب

زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
“آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار”
# ادبی # طبیعت # زندگی

متن زیبا غروب جمعه

آهای !
عزیزِ لعنتـی ..
آن که باید به دَر اش میکردی
سیـزدَه بود
نه من …
# طبیعت

متن زیبا غروب خورشید

دلم سفر می‌خواهد،
با حالی که خوش باشد،
لب‌هایی که بخندد،
دلی که آرام باشد،
شب، موسیقی،
و جاده‌ای که هیچ پایانی نداشته باشد…🛤 # زندگی # خسته # طبیعت

متن زیبا غروب خورشید

هرچه با هرکه کنی
بر تو همان می‌گذرد # ادبی # زندگی # طبیعت

متن زیبا غروب پاییز

پاییز است دیگر
گاهی دِلش می گیرد
مثل بچه ها بهانه می چیند
موهای درختان را یک به یک می گیرد و می ریزد
غُر می زند
گوشه ای کِز می کند
و به یک باره زیر گریه میزند‌.
نقاشی آسمان را خط خطی می کند
کسی چه می داند
عصبانی نیست، اما چه رنگ پریده می شود؛
سرد، دمدمی مزاج و تنهاست. # ادبی # طبیعت

متن زيبا غروب افتاب

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ # دوستت دارم # خدا # طبیعت

متن زیبا غروب خورشید

کاش حتی به عنوان دروغ سیزده هم که شده بیای بهم بگی دوستم داری 🙃

سيزدهتون مبارك ❤️
# طبیعت

متن زیبا غروب بهاری

‏نمیدونم چی تو این غروب سیزده بدر ریختن که حتی اگر تا یک ماه دیگه اش هم تعطیل باشه ادم بغض میکنه…
# طبیعت

متن زیبا غروب

‏بابام از الان رفته کنار دست‌شویی چادر زده که فردا به آب و توالت نزدیک باشیم.
# طبیعت

متن زیبا غروب ساحل

یهو چش وا کردیم
دیدیم دلمون واسش ریخت
مثِ برگاي پاییز…!🧡🍂 # دوستت دارم # طبیعت

متن زیبا غروب افتاب دریا

واژه‌ی Basorexia معنیِ خیلی قشنگی داره.
یعنی زمانی که تو چشمای کسی زل بزنی، غرق زیبایی و عشقی که بهش داری بشی و میل شدیدی به بوسیدنش داشته باشی..! # دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی # لاتی # مغرور # زندگی # نامردی # لاشی # خسته # انگیزشی # خدا # ترکی # سکوت # مولانا # خودکشی # همسر # دروغ # خجالتی # انتقام # شب # آرامش # سرباز # فرانسوی # طبیعت # شب بخیر

متن زيبا غروب

نوشته کوتاه خاص و زیبا مناسب پروفایل و بیو گلچین شده [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن زیبا غروب افتاب دریا

°•『 ܝ߳ࡐ ࡅ߳ߊ‌ ߊ‌ࡅ߲ܥ ࡄ݅ߺߊ‌ࡇ ࡅ߭ࡄ݅ߺࡅ࡙ࡍ߭ ܦ߳ܠࡅ߲ܩܨ 💜👑』•°

متن زیبا غروب ساحل

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن زیبا غروب افتاب دریا

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰

متن زیبا غروب

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن زیبا غروب افتاب دریا

« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! »

‌‌

متن زیبا غروب پاییز

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن زیبا غروب ساحل

خط قرمز کشیدم:
زیر بعضیاتون ، دور خیلیاتون ، رو خیلیاتون…

متن زیبا غروب بهاری

تنهایی آدم را عوض میکند….
از تو چیزی میسازد کـه هیچوقت نبوده اي….

متن زیبا غروب خورشید

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
 

متن زیبا غروب ساحل


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن زیبا غروب جمعه

!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤

متن زیبا غروب خورشید

گُمُوُ گُوُرَم خِیلی وَقتِهِ…(!

متن زیبا غروب

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن زیبا غروب پاییز

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن زیبا غروب بهاری

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن زیبا غروب خورشید

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن زیبا غروب افتاب دریا

‏چَند میگیرید کارت بِه کارت کنَمحــ صرتونــ
تو کونِ خودتون باوشِعـــ!😹🕷🍃💋

متن زیبا غروب خورشید

اَگعِ سَرم پایینهِ🤘🏻واس^^سَنگینیه مَغزَمهِ🧠نَ تَرس اَز شما جوجه رنگیا😎😎😎

متن زیبا غروب بهاری

. میشَود ژلــــوُفن صــــدایَت ، را به خُوردهِ رَگ هایَم بدَهی؟؟ اخهِ﹝ت‌ُ∞﹞رفیقــــ دِل منی.!😚🍃❤️

متن زیبا غروب افتاب دریا

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن زیبا غروب ساحل

فقط اون رفیقی که
باعث حال خوبت میشه
رفیق واقعیته🐻🤎🍩

متن زيبا غروب

انقدر خودتو میگیری آبمیوه نشی یهویی😂

متن زیبا غروب جمعه

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن زیبا غروب پاییز

صدآمو دآرےـ❓
خـوب خـــوش بہ حآلتـــ 😏
خــیلـیآ فقطـــ حــسرتـــشو دآرن 😹🎀👍

متن زیبا غروب دریا

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن زیبا غروب دریا

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن زیبا غروب

دیری به شوق دیدن فردا، گریستم،
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم …

متن زیبا غروب بهاری

مُتفاوِتـ باشـ✌︎⦳

متن زيبا غروب

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن زیبا غروب ساحل

خ‍‌ندم می‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍‍ه از ن‍‌گ‍‌اه ک‍‌ردن به گ‍‌ذش‍‌ت‍ه،
از ت‍‌وی‍‌ی که ب‍‌ا ال‍‌ت‍‌م‍‌اس اوم‍‌دی‍‌و ب‍‌ا اد‍ع‍‌ا رف‍‌ت‍‌ی ! .

متن زيبا غروب

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن زیبا غروب پاییز

بخشش باعث فراموشی گذشته نمی‌شود، اما آینده را وسعت می‌دهد.

متن زیبا غروب بهاری

میدونی قشنگی زندگی چیه؟؟!اینه که تو بی خبر باشی و…یکی برای قشنگی زندگیت دعا کنع囧

متن زیبا غروب جمعه

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن زیبا غروب پاییز

دیشب با خدا دعوایم شد … باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد…

متن زیبا غروب جمعه

درهر شرایطی باخودت تکرار کن و خدایی هست مهر بانترازحدتصور..💛
#خدایا شکرت

متن زیبا غروب بهاری

« اون چيزي ك خودت ميخواي باش! »

‌‌

متن زیبا غروب

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️

متن زیبا غروب پاییز

موفقیت، فرمول مشخصی داره : یک درصد استعداد، نود و نه درصد پشتکار…!

متن زيبا غروب افتاب

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن زيبا غروب

کاش کسی پاییز را سر و ته می‌کرد…
برگ ها به درخت می‌ چسبیدند،
تو به من . .♥️🍂

متن زيبا غروب افتاب

برای من که دلم چون غروب پاییز است
صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است …
بیچاره …..

متن زیبا غروب

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن زیبا غروب دریا

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن زیبا غروب خورشید

من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار!

متن زیبا غروب خورشید


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….

متن زیبا غروب افتاب دریا

آرامش خودتو فدای بیشعوری دیگران نکن!
اینو دوبار بخون!!

 

متن زیبا غروب جمعه

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن زیبا غروب پاییز

گاهی همین رفتار سردت روی زمستان را کم می‌کند 🕸🥂🖤

متن زیبا غروب

کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم…

متن زیبا غروب پاییز

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن زیبا غروب

مَن بِه قِسمَت اِعتِقادی نَدارَم اَگه نَشدِه حَتمَاً نَخواستی🦋

متن زيبا غروب افتاب

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن زیبا غروب ساحل

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ زِندگی بِهِم یاد داد"تَوجه زیاد بی توجهی میاره"🥀 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

متن زیبا غروب افتاب دریا

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن زیبا غروب پاییز

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن زیبا غروب

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍

متن زیبا غروب

قشنگی دنیا توی موهای فرفریت خلاصه میشه»:)

متن زیبا غروب دریا

کاش یه بابا پنجعلى جیبى داشتم تا هر وقت یکى میخواست نصیحتم بکنه مى خوابوند دهنش. 

متن زيبا غروب

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن زیبا غروب ساحل

خدایا باور کن
ما اونقدری که آرزو داریم زمان نداریماااا
بجنب ناموصا!

متن زيبا غروب

زندگی
لذت عجیبی است که خداوند
در چنین روزی به من بخشید…
تولدم مبارک🥳

متن زیبا غروب خورشید

صبح یعنے عشق❣
عشق ❣
یعنی سلامتےِ تو❣
سلامتےِ تو❣
یعنے قشنگےِ این دنیا❣
من امروز ❣
دُنیاےِ قشنگے برایت آرزو دارم❣💕

#صبحت‌بخیرعشقمـ♥️♾🦋

متن زیبا غروب جمعه

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن زیبا غروب

به قول احمدرضا احمدی: بنفشه ها را دور از ما کاشته اند اما نمیدانند ما آرام آرام به بهار نزدیک میشویم.!👩🏻‍🦱🤍🎍^^

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *