متن زن فداکار

متن زنان فداکار

عشق تـو الهام بخش من است!
خوشحالم که خداوند تو را به من بخشیده است…
“دوستت دارم”…

متن همسر فداکار

متن زن فداکار

همسر عزیزم!
هر روز بیش تر از قبل عاشق تو هستم؛
کار هایی که برای من انجام دادی فراتر از تصورات و رویاهای من بوده است؛
به خاطر همه چیز از تو سپاسگزارم…

متن در مورد زن فداکار

عشق من!
از تو ممنونم!
تویی که در تاریک ترین لحظه های زندگی ام؛
همچون نوری بر من تابیدی؛
و چراغ زندگی ام را روشن کردی…
“دوستت دارم”…

متن در مورد زن فداکار

همسر مهربانم!
تو اولین و تنها کسی هستی که توانست قلب من را لمس کند.
از آن روزی که با تو دیدار کردم،
بهانه ای برای بودنم شدی؛
و مرهمی روی همه زخم هایم؛
ممنونم که هستی…
عاشقتم…

متن زن فداکار

عزیزم در پناه محبت ات جوانه زدم؛
و با نسیم صداقتت به بار نشستم؛
و معنا و مفهوم زندگی را در با تو بودن یافتم؛
بهترین بهانه زندگیم،
دوستت دارم…

متن زن فداکار

تشکر کردن نشانه محبت است.
محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد.
از این که برایم معرفت خرج کردی، متشکرم.

متن زن فداکار

وقتی تو همدمم باشی دیگر تنهایی با من بیگانه می‌شودغم و غصه‌های دنیا در قلبم فراری می‌شوند
وقتی تو باشی؛من نیز هستم، زیرا تو درون قلبم هستیوقتی تو باشی،وقتی تو همه زندگیم باشی، این دل فدای قلب مهربانت می‌شودچشمهایم همیشه منتظر دیدن چهره ماهت می‌شود‌ای تو که بی تو بودن برایم خواب همیشگی استپس با من باش‌ای عشق جاودانه‌ام بیا تا با همبخوانیم ترانه عاشقانه‌ام را که برای تو سروده‌امتو باش عزیز دلم، باش عشقم،باش تا دنیا برایمان بهشت همیشگی شودهمسرم از زحمات تو ممنون و سپاسگزارم!

متن زنان فداکار

آنچه پنهان است در پشت نگاهت، دنیای عاشقانه من استهمه جا با توام، آنجا و اینجا در قلبم، اینجا و آنجا در قلبت،می‌تابم و و می‌تابی، می‌مانم و می‌مانی، می‌دانم و می‌دانیکه چقدر هم تو مرا دوست داری، هم من دیوانه توام …چه خوب می‌فهمی در دلم چه می‌گذرد، چه خوب معنا می‌کنی نگاهم را،چه عاشقانه می‌شنوی حرفهایم راتویی که جان داده‌ای به تنم و نفس داده‌ای به روحم، روح عشق در وجودماناین است روز‌های زندگی ما، با عشق روزمان شب و شب‌هایمان روز می‌شوندهمه جا با توام، تو اینجا همیشه در قلبمی و من همه جا کنار توامهمسرم از زحمات تو ممنون و سپاسگزارم!

متن زن فداکار

همسر مهربانم!تو اولین و تنها کسی هستی که توانست قلب من را لمس کنداز آن روزی که با تو دیدار کردمبهانه ای برای بودنم شدیو مرهمی روی همه زخم هایمممنونم که هستیعاشقتم

متن عشق و فداکاری زن

تـو مثل یک قطعۀ گم شده هستیو مـن مثل یک پازل تکمیل نشدهمـن با وجود تـو کامل میشومازت تشکر می کنم همسرم و می گویم دوستت دارمآرزو میکردم کـههفته ۸ روز و روز ۲۵ ساعت بودتا بتوانم هر روز بیشتر با تـو باشمباز هم تـو را کم دارمو دلتنگ تر و عاشق تـو هستمهمسرم از زحمات تو ممنون و سپاسگزارم!

متن زن فداکار

عشق معجزه‌ای است که درون قلب رخ می دهدو برای مـن هم اتفاق افتادمـن در نخستین نگاه عاشق تـو شدم دوستت دارمشاید ان قدری کـه مـن دوستت دارممرا دوست نداشته باشیو شاید انقدر کـه مـن حواسم بـه توستتـو حواست بمن نباشد ولیهر زمان کـه بـه مـن نیاز داشته باشیدر کنارت هستمازت ممنونم همسرم!

متن زن فداکار

عزیزمامروز تصور می کنم بدون توهیچ لحظه ای زنده نبودم و نمی توانستم زندگی کنمتو چشم اندازی در زندگیم قرار دادی کههیچ کجا و با هیچ کس دیگر آن را نیافتمقدر تمام مهربانی هایت، دلسوزی هایتو کوشش و تلاشی که برای زندگی مان داری را می دانمو به خاطر آن ها از تو سپاس گزارمدوستت دارم

متن عشق و فداکاری زن

تشکر کردن نشانه محبت است.محبت به کسی که برایت معرفت خرج کرد.از این که برایم معرفت خرج کردی،متشکرم همسر عزیزم

متن همسر فداکار

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو می خندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام راعشقم مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن در مورد زن فداکار

شوهر خوبم
سپاس گزارم که شریک زندگی ام هستی
همیشه برای من دوستی مهربان
قابل اعتماد و دلسوز بوده ای
دوستت دارم

متن زن فداکار

عزیزم
مهربانی و مراقبت تو یکی از راز های خوشبختی ماست
بودنت کنارم و همراهی ات همیشه لحظات سخت زندگی را برایم آسان تر کرده است
از تو ممنونم و دوستت دارم

متن در مورد زن فداکار

داشتن عشقی مثل تـو در زندگی
یک موهبت اسـت
تـو منحصر بـه فردی
و مـن عاشقت هستم
همیشه بدان کـه
دوست داشتنی و خاص هستی

متن عشق و فداکاری زن

تیزآب توی، و چرخ ماییمسرگشته چو سنگ آسیاییمتو خورشیدی و ما چو ذرهاز کوه برآی تا برآییماز بهر سکنجبین عسل دهما خود همه سرکه می‌فزاییمگه خیرهٔ تو، که تو کجاییگه خیرهٔ خود که ما کجاییمگه خیرهٔ بسط خویش و ایثاریا قبض که مهره در رباییم

متن فداکاری زن

خوشدلم از یار همچنانک تو دیدیجان پرانوار همچنانک تو دیدیاز چمن یار صد روان مقدسدر گل و گلزار همچنانک تو دیدیهر کی دلی داشت زین هوس تو ببینشبی دل و بی‌کار همچنانک تو دیدیهر نظری کو بدید روی تو را گشتخواجه اسرار همچنانک تو دیدیصورت منصور دانک بود بهانهبرشده بر دار همچنانک تو دیدیهست بر اومید گلستان تو جان‌هاساخته با خار همچنانک تو دیدیعشق چو طاووس چون پرید شود دلخانه پرمار همچنانک تو دیدیعشق گزین عشق بی‌حیات خوش عشقعمر بود بار همچنانک تو دیدیدر دل عشاق فخر و ملک دو عالمننگ بود عار همچنانک تو دیدیعشق خداوند شمس دین که به تبریزجان کند ایثار همچنانک تو دیدی

متن همسر فداکار

همچون بهار سوی درختان خشک ماآن نوبهار حسن به ایثار آمده

متن زنان فداکار

چون کمالات فانی هستشان این امانیکه به هر دم نمایند لطف و ایثار دیگر

متن زنان فداکار

ای میزبان میکده ایثار کن به مابیغوله ای که از پی غولان رمیده ایم

متن عشق و فداکاری زن

بسکه مردم جنس ایثار از نظر پوشیده اندنخل بادامم سراپا چشم حیران زیر پوست

متن فداکاری زن

هر چه دارد عالم اخلاق بی ایثار نیستدست بسیار است اگر از آستین بیرون کنید

متن در مورد زن فداکار

تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجوییتو همه لطف و عطایی تو به ایثار فریبی

متن زن فداکار

همی گویم دلا بس کندلم گوید جواب منکه من در کان زر غرقمچرا ز ایثار بگریزم

متن فداکاری زن

صبوح آمد صبوح آمدصبوح راح و روح آمدخرامان ساقی مه روبه ایثار عقار آمد

متن عشق و فداکاری زن

ستمی نیست چو ایثار به بنیاد خسیسمی درد پوست چو ماهی زدرم میگذرد

متن زن فداکار

ایثار کنم؟ یعنی که چشمم را ببندم؟دنیای غم باشم ولی بر غم بخندم؟تو غافل از من باشی و من بی توقع،مرداب باشم؟ بی صدا باشم؟ بگندم؟

متن همسر فداکار

وقت آن آمد که ما آن ماه را مهمان کنیمپیش او شکرانه جان خویش را قربان کنیمچون ز راه اندر رسد ما روی بر راهش نهیموانگهی بر خاک راهش دیده خون‌ افشان کنیمهرچه در صد سال گرد آورده باشیم این زمانگر همه جان است ایثار ره جانان کنیم

متن در مورد زن فداکار

از بسیاری چیزهای بزرگ می‌گذریم، ولی به ندرت، در امور جزئی، از خودگذشتگی می‌کنیم.یوهان ولفگانگ فون گوته

متن همسر فداکار

برای جوانمردی و مروتی که در حق هر کس می کنی، امید هیچ پاداشی نداشته باش.پابلو پیکاسو

متن در مورد زن فداکار

ما می توانیم بخشش های بزرگ داشته باشیم، اما در مورد چیزهای کوچک به ندرت از خودگذشتگی به خرج می دهیم.یوهان ولفگانگ فون گوته

متن فداکاری زن

کسی که بخشش می کند، زمانی به نشاط حقیقی دست می یابد که پس از جستجوی فراوان نیازمندی را پیدا کند که عطای وی را بپذیرد. تلاش برای یافتن چنین شخصی، لذت بخش تر از ایثار است.جبران خلیل جبران

متن زن فداکار

آینده اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود، تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد.

متن همسر فداکار

خشم زن مانند الماس است می درخشد اما نمی سوزاند.

متن زن فداکار

زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند.

متن زن فداکار

زن وقتیکه دوست بدارد، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه، مهربانی، نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد.

متن عشق و فداکاری زن

من آرزو دارم که زنان نه بر مردان، بلکه بر خودشان قدرت داشته باشند.

متن فداکاری زن

مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.

متن عشق و فداکاری زن

بعضی از زنان نقطه ضعفی در مقابل کفش ها دارند، من اگر لازم باشد می توانم پابرهنه راه بروم. من نقطه ضعفی در مقابل کتاب ها دارم.

متن همسر فداکار

مردها دارای قدرت بینایی هستند، ولی زنها از بینش برخوردارند.

متن فداکاری زن

  زن زشت در دنیا وجود ندارد فقط برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند.

متن زنان فداکار

رنجی که زنان افغان متحمل شده اند، تنها با گروه های اندک دیگری در تاریخ اخیر جهان برابری می کند.

متن زن فداکار

تمام زنان مثل مادران خود می شوند، این مصیبت آنهاست. هیچ مردی اینطور نمی شود، این مصیبت آنهاست.

متن زن فداکار

منشأ هر کار بزرگی زن است، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود

متن عشق و فداکاری زن

زن بودن خیلی قشنگه
چیزیه که شجاعت تموم نشدنی می خواد، جنگی که پایان نداره
خیلی باید بجنگی تا بگی وقتی حوا سیب ممنوعه رو چید گناه به وجود نیومد
اون روز یک قدرت با شکوه بوجود اومد که بهش می گن نافرمانی.

متن فداکاری زن

هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است.

متن زن فداکار

من نمی دانم چرا زنان چیزهایی را که مردان دارند می خواهند
در حالیکه یکی از چیزهایی که زنان دارند، مردان است.

متن زن فداکار

زنانیکه می خواهند مرد باشند، زنانی هستند که نمی دانند زن هستند.

متن زنان فداکار

ما زنها رسم خوبی داریم
زمان سختی شروع می کنیم به کوتاه کردن
کوتاه کردن ناخن ها، موها، حرف ها و رابطه ها

متن زن فداکار

در بسیاری از نقاط جهان، انگشت اتهام مردان همیشه زنی را پیدا می کند. ولی من فکر می کنم ما به زنان نیاز داریم تا مشکلاتی که مردان به وجود می آورند را حل کنند.

متن عشق و فداکاری زن

زن
موجود پیچیده ای نیست،
اگر برای شناختنش بجای غریزه
از احساست
استفاده کنی..!!

متن فداکاری زن

ارزش زن بسیار است.
زن اگر نباشد، چراغ خانه خاموش خواهد شد.
می گویند مرد ستون خانه است و زن چراغ خانه
اگر ستون خانه نباشد، خانه از بین می رود
اما اگر چراغ خانه نباشد، با وجود اینکه خانه پابرجاست،
اما دیگر جای زندگی کردن نیست..
زن ها همیشه نقش شان در زندگی کوچک شمرده می شود.
اما امان از روزی که نباشند
آن روز مردان هم نخواهند بود….

متن همسر فداکار

دل هیچ اقیانوسی
در تلاطم ِ جزر و مد نمی افتاد
و اگر خورشید
اندام ِ زنانه اش را عریان نمی کرد
کدامین آفتابگردان
سوی چشمش را
بر کشیدگی ِ خط ِ چشم ِ آفتاب کش می داد…
و حتی وقتی برای انسان ها
کلمه ی “زندگی”
با حروف “زن”  آغاز می شود
دیگر این ملامت ِ ما چیست
که چرا آدم
از دست ِ حوا سیب خورد..!

متن فداکاری زن

هیچ گاه ارزش زنت را در نزد دیگران کم نکن.
اگر می خواهی عاشقت بماند و عاشقانه تو را دوست داشته باشد،
همواره در نزد دیگران جایگاهش را بالا ببر.
باور کن که او هم به مانند تو می تواند زبانی تند و بذله گو داشته باشد
اما ارزش زن به او این اجازه را نمی دهد که در بین دیگران به تو اهانتی کند.
اگر او در برابرت سکوت می کند،
سکوتش را به منزله ضعفش ندان
او فقط نمی خواهد که به مانند تو باشد
این را درک کن…

متن فداکاری زن

زنان ارزش بسیاری دارند.
ارزش زنان را مردان تعیین نمی کنند و نخواهند کرد.
این خود زنان هستند که زندگیشان را می سازند.
اگر بخواهند می توانند به قله برسند و اگر پیرو فرهنگ و باورهای اشتباه به زندگی ادامه دهند،
جایگاهشان دره خواهد بود.
زنان باید بدانند که آنها هم حق زندگی کردن دارند و
نباید خود را به مانند گذشتگانشان وقف زندگی دیگران کنند
آنها زندگی ای دارند که ارزشمند است و باید برای زندگیشان ارزش قائل شوند
تا بتوانند به خواسته های خود برسند…
باور کنید که ما یک بار در این دنیا زندگی می کنیم!
پس باید به گونه ای زندگی کنیم که در پایان عمر افسوس لحظات زندگی مان را نخوریم.
زنان باید این را درک کنند.

متن عشق و فداکاری زن

بعضی میگویندکـه عشق بـه آدم آسيب می‌زندولی مـن بخاطر تـو هر خطری رابه جان می‌خرمزیرا نمی‌توانم زندگی بدون تـو را تصور کنمتـو مرا کامل کردی

متن فداکاری زن

از تو سپاسگزارم که باعث شدی هر روز احساس کنم خوشبخت‌ترین انسان روی زمین هستم.
در این مدت که از زندگی مشترکمان گذشته است، همواره با دیدن توانایی‌هایت و کارهایی که انجام داده‌ای شگفت زده شده‌ام. دیده‌ام که چطور با یک اشاره کوچک از طرف کسانی که دوستشان داری همه توجه و وقت و انرژی خود را صرف آنها میکنی.
از تو تشکر همسرم که زندگی زناشویی ما را تبدیل به همان چیزی کردی که رویایش را در سر داشتم.
از تو قدردان هستم همسرم که خانه مشترکمان را پر از حس خوب شادی و عشق کردی.
تو را از صمیم قلبم دوست دارم و ازت متشکرم همسر مهربان من.

متن عشق و فداکاری زن

دلمان کوچک است ولی آنقدر جا دارد که برای عزیزی که دوستش داریم
نیمکتی بگذاریم برای همیشه.

متن زن فداکار

همسر مهربانم!
تو اولین و تنها کسی هستی که توانست قلب من را لمس کند
از آن روزی که با تو دیدار کردم
بهانه ای برای بودنم شدی
و مرهمی روی همه زخم هایم
ممنونم که هستی
عاشقتم

متن فداکاری زن

فرو گرفته مرا آنچنان محبت دوست
که هر چه مینگرم، پای تا سرم همه اوست

متن عشق و فداکاری زن

تـو مثل یک قطعۀ گم شدة هستیو مـن مثل یک پازل تکمیل نشدةمـن باوجود تـو کامل می‌شومدوستت دارم

متن در مورد زن فداکار

محبت چشمه ایست از جنس نور، هم ارادت هم سلام از راه دور
اس ام اس کم بهاترین چیز است تا یادی از عزیزانمان کنیم!

متن عشق و فداکاری زن

صبح‌ها کـه از خواب بیدار می‌شومبـه تـو فکر می‌کنمو شبها با یاد تـو بـه خواب میرومتـو همیشه و همه ی جا فکر و ذکرم هستی

متن زن فداکار

تمام ماهی ها شاعر می شوند… وقتی تو در ساحل قدم می زنی!

متن همسر فداکار

عزیزم
مهربانی و مراقبت تو یکی از راز های خوشبختی ماست
بودنت کنارم و همراهی ات همیشه لحظات سخت زندگی را برایم آسان تر کرده است
از تو ممنونم و دوستت دارم

متن در مورد زن فداکار

هروز با شوق دیدنت چشم میگشایم و وقتی تو را در کنارم میبینم دوست دارم بارها و بارها در برابر معبود زانو بزنم و سجده شکر کنم که چون تویی را به من هدیه داد

متن عشق و فداکاری زن

اندازۀ عشق مـن بـه تـودر هیچ کلمه‌اي نمی گنجدتـو همـه چیز مـن هستیو دنیای مـن بدون تـوچیز بزرگی را کم دارددوستت دارم

متن در مورد زن فداکار

عشق من!
از تو ممنونم
تویی که در تاریک ترین لحظه های زندگی ام
همچون نوری بر من تابیدی
و چراغ زندگی ام را روشن کردی
دوستت دارم

متن فداکاری زن

تـو مثل گل سرخیشکفته و زیباتـو برای مـن بسیار خاص هستیتـو فوق العاده ترین زنی هستیکـه تا بحال دیده‌امبسیار دوستت دارم

متن همسر فداکار

شوهر خوبم
سپاس گزارم که شریک زندگی ام هستی
همیشه برای من دوستی مهربان، قابل اعتماد و دلسوز بوده ای
دوستت دارم

متن همسر فداکار

تویی …
پاسخ همه سوال هایم
و
راه حل همه مشکلاتم
و
درمان همه دردهایمبه خاطر همه چیز ازت ممنونم
دوستت دارم

متن فداکاری زن

مهم نیستکـه گذشتۀ مـن چقدر ترسناک بودهفقط با یک لبخند تـو همـه چیز درست می‌شودتـو فرشتۀ مـن در لباس انسان هستی

متن فداکاری زن

عشقت را به لحظه لحظه زندگی و کنج کنج خاطراتم تزریق کرده ای
عشق تو!
به من قدرت ماندن و مبارزه کردن
و بهانه ای برای زندگی کردن دادممنونم و عاشقانه کنارت خواهم بود!

متن عشق و فداکاری زن

همسرم!
تنها به خاطر دو لحظه بودنت در زندگی ام از تو سپاسگزارم:
“حالا”
و
“همیشه”

متن در مورد زن فداکار

عزیز دلمدوست دارم بدانی کـهاین اولین بار اسـتکـه در زندگی ام حسی چنین عمیق را تجربه می‌کنمتـو رویا هاي مرا محقق کردیو خوشحالم کـه دوستم داریبسیار دوستت دارم یار شیرینم

متن فداکاری زن

اگر قرار باشد به جای هر تشکر از تو
یک بار ببوسمت
بی شک تمام لحظات زندگی مشترک مان
بوسه باران خواهی شد
دوستت دارم، مرسی که هستی عزیزم!

متن زن فداکار

تشکر بلند و طولانی از همسرعزیزم
امروز تصور می کنم بدون تو هیچ لحظه ای زنده نبودم و نمی توانستم زندگی کنم
تو چشم اندازی در زندگیم قرار دادی که هیچ کجا و با هیچ کس دیگر آن را نیافتم
قدر تمام مهربانی هایت، دلسوزی هایت و کوشش و تلاشی که برای زندگی مان داری را می دانم و به خاطر آن ها از تو سپاس گزارم
دوستت دارم

متن عشق و فداکاری زن

همسر عزیزم
هر روز بیش تر از قبل عاشق تو هستم
کار هایی که برای من انجام دادی فراتر از تصورات و رویا های من بوده است
به خاطر همه چیز از تو سپاس گزارم

متن در مورد زن فداکار

عشق زندگی من
برای تمام لحظاتی که پای به پای من آمدی و سعادتی که به من بخشیدی از تو سپاس گزارم
تو را بسیار دوست دارم

متن در مورد زن فداکار

شعر تشکر از همسرای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی نداره تا تو می خندی برایم
پیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام را
عشقم مدیون تو هستم لحظه ی خوشبختی ام راتقدیم به همسر عزیزم

متن فداکاری زن

من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
که تو خلق شده ای برای من
تا زیباترین زندگی را برایم بسازی
عزیزم از صمیم قلبم از تو ممنونم

متن زن فداکار

به چشمانه مهربانه تو می نویسم حکایت بی نهایت عشق را
تا بدانی که محبت و عشق را در چشمان تو آموختم و با تو آغاز کردم
دوستت دارم

متن در مورد زن فداکار

صبح‌ ها که از خواب بیدار می شوم
بـه تـو فکر می کنم
و شب ها با یاد تو به خواب می روم
مرسی که هستی عشقم

متن عشق و فداکاری زن

عشق تـو الهام بخش من است
خوشحالم کـه خداوند تو را به من بخشیده است
دوستت دارم

متن زن فداکار

داشتن عشقی مثل تـو در زندگی منیک موهبت اسـتتـو منحصر بـه فردیو مـن عاشقت هستمهمیشه بدان کـهدوست داشتنی و خاص هستیو بابت تشکر از همسرم این کادو را برایت خریدم.

متن همسر فداکار

حس می کنم یک گل درون قلبم می شکفد
می دانی نامش چیست؟
چشم هایم برق خاصی دارند
می دانی نام این جرقه چیست؟
پاسخ تمام این‌ ها عشقی است کـه بـه تـو دارم
و تـو برای مـن معنی زندگی هستی

متن در مورد زن فداکار

دوست دارم تنگ در آغوشت بگیرمتدوست دارم هرروز و هر لحظه با تـو باشمچون دلتنگت میشومو دوستت دارم

متن زن فداکار

نخستین باری کـه تـو را دیدم مسخ شدمنخستین باری کـه تـو را دیدم شیفته‌ات شدمنمیتوانم صحبت کنم، نمیتوانم فکر کنمتـو تمام هوش و حواسم را بردیهنوز باورم نشده کـه تـو عشق مـن هستیمـن بسیار خوشبخت و تشکر آمیز تو هستمدوستت دارم عزیزم.

متن زن فداکار

داشتن عشقی مثل تـو در زندگییک موهبت اسـتتـو منحصر بـه فردیو مـن عاشقت هستمهمیشه بدان کـهدوست داشتنی و خاص هستی

متن زنان فداکار

هر زنی برایِ زیباتر شدن ؛
باید یک مردِ عاشق‌، داشته باشد …
زن ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند ؛
اگر آنی که باید باشد ، باشد !!!
در زیباییِ آفرینشِ زن ها شکی نیست !
اما مردانِ عاشق ،
می توانند با یک نگاه و احساسِ ناب ؛
رویِ این مرغوبیتِ ذاتی ، تشدید بگذارند …
شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق
جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند ؛
که وجاهت و استعدادشان را تحسین می کند … !
‌زنان ، بزرگ ترین معجزه ی آفرینشَند …
باید یادشان آورد …
باید تحسینِ شان کرد …
باید عاشقِ شان بود !

متن زنان فداکار

یک زن هیچ آسیبی نمی‌تواند به تو برساند
جز این که تو را نادیده بگیرد…

متن در مورد زن فداکار

قرار نیـــــــست تنها برای مردها زنـבگــی کنیم،حتــے اگر زشت یا زیبـــ♥ـــا باشیمـ …چاق باشیمـ یــا لـآغـربایـد برای خــــ♥ـــود زنـבگــی کنیمآنگاه کـﮧ خود را دوسـتـ داشتــــ♥ــیدیگـــ♥ـــران را دوست خواهــی داشتو زیبایـی درون تـــــ♥ــــودر صورت تـو متجلـی خواهـد شـدو ایـن استزیبایــــ♥ــــے واقعــی یک زن …

متن فداکاری زن

زن شیــــطان نیستـــــ
زن جلـــــــوه زیبایی بی حــد خداونـــد استـــــ
میل انسان به بقـــــــا
میل انسان به زندگــــــــــی
میل انسان به زیبا پرستــــــــــی
میل انسان به انســـــــــــــــــــــــــان
زن شیطان نیستـــــــ
گوشه ای از هـــنر آفریــــنش استـــــــ
زن… عــــشق استــــــ
یکــــ سرمایه ابــدی در جــــهان
خلاصـــه تمام مهربانـــــی های دنــــیا
چشمهایتـــــــ را که پاکــــــ کنی از تمام هــوس هــا
نــــاز یکـــ زن را جوهر زنانگی او میبینی
نه نیــــاز مردانگـــی خــود….

متن فداکاری زن

زمانی که ارزش زن پایین می آید که حتی خود زنان، پشت سر زنی که به خواسته ها و اهدافش رسیده، حرف می زنند. این زنان در بند بودن را پذیرفته اند و خوشبختی برای آنها فقط در این خلاصه می شود که خواستگار پیدا کنند و از آن به بعد خرج شان با همسرشان باشد. برای این زنان، زنی که برای خواسته هایش بر می خیزد و تلاش میکند، قابل درک نیست! چرا که در ذهن آنها چنین چیزی تعریف نشده است. و امان از روزی که این زنان بفهمند که زنی که به موفقیتی رسیده، مجرد است و ازدواج نکرده. هزار حرف نادرست را پشت او خواهند گفت و چقدر بد است که زنان با همین حرفهایشان، ارزش خود را پایین می آورند.

متن همسر فداکار

زنانی که خود را باور دارند و می‌دانند کـه اگر تصمیم بگیرندقادر بـه انجام هر کاری هستند،دارایی یک زیبایـی درونــی مــی‌باشند.در توانایــی و عـزم یک زن کـه مسیرش را بدون تسلیم شدندر بـرابـر موانع طـی می‌کند، شکـوه و زیـبـایی وجـود دارد.در زنی که اعتـمـاد بـه نفسـش از تجـربـه‌هـا نشأت می‌گیرد،و می‌داند کـه می‌تـوانـد بـه زمیــن بخورد، خود را بـلـنـد کند و ادامـه دهـد،زیـبـایی وجـود دارد.

متن زن فداکار

ارزش زن بسیار است.
زن اگر نباشد، چراغ خانه خاموش خواهد شد.
می گویند مرد ستون خانه است و زن چراغ خانه
اگر ستون خانه نباشد، خانه از بین می رود
اما اگر چراغ خانه نباشد، با وجود اینکه خانه پابرجاست،
اما دیگر جای زندگی کردن نیست..
زن ها همیشه نقش شان در زندگی کوچک شمرده می شود.
اما امان از روزی که نباشند
آن روز مردان هم نخواهند بود….

متن زن فداکار

کسی چه می داند
شاید همین لحظه زنی
برای مرد سیاستمدارش می رقصد
یاپیانو می‌زند و
آواز می‌خواند
و جلوی جنگ جهانی بعدی را می‌گیردکسی چه می داند
شاید تنها شرط معشوقه ی هیتلر
به خاک وخون کشیدن دنیا بود
کسی سر ازکار زن‌ها در نمی آورد
با سکوت شان شعر می‌خوانند
با لب‌هاشان قطعنامه صادر می کنند
باموهاشان جنگ می‌طلبند
با چشم‌هاشان صلحکسی چه می داند
شاید آخرین بازمانده ی دنیازنی باشد
که باشیطان تانگو می‌رقصد.سیاوش شمشیری

متن همسر فداکار

ارزش زن هیچوقت در میزان زیبایی او سنجیده نمی شود. کسی که ارزش زن را در زیبایی او می داند، بسیار کوچک و ناچیز است و بهتر است هر چه زودتر خود را از او دور کنید که افکار اشتباهش گریبان گیر شما نشود. در جمعی که ارزش زن را به چنین چیزهایی ربط دادند، سریعتر از آن خارج شوید که آن جمع، جمع کوته فکر هاست. یک زن، خودش ارزش واقعی اش را نشان می دهد؛ به خواسته هایش میرسد و برای آنها می جنگد و برایش فرقی نمی کند که دیگران در مورد او چه می گویند.

متن همسر فداکار

هرگز زنت را تحقیر نکن
چون بار بیماری اش را سال‌ها باید به دوش بکشی.هرگز به زنت بی اعتنایی نکن
چون سال‌ها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.هرگز به زنت پرخاش نکن
چون سال‌ها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.هرگز از محبت به روح او غافل نباش
چون سال‌ها باید در بستری سرد بخوابی.هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن
چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش می‌کند.هرگز نقص‌هایش را بازگو نکن
چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن
چون از تو برای همیشه ناامید می‌شود.هرگز به رویاهایش نخند. اگر نمی‌توانی براورده شان کنی
چون یا افسرده می‌شود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی می‌کند.هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن
چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمی‌داند.خود را با زنت برابر بدان. در همه چیز
وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت.“تهمینه میلانی”

متن فداکاری زن

دل هیچ اقیانوسی
در تلاطم ِ جزر و مد نمی افتاد
و اگر خورشید
اندام ِ زنانه اش را عریان نمی کرد
کدامین آفتابگردان
سوی چشمش را
بر کشیدگی ِ خط ِ چشم ِ آفتاب کش می داد…
و حتی وقتی برای انسان ها
کلمه ی “زندگی”
با حروف “زن”  آغاز می شود
دیگر این ملامت ِ ما چیست
که چرا آدم
از دست ِ حوا سیب خورد..!

متن فداکاری زن

مردان در مسیر عشقبه وسعت نامتناهی نامردند؛گدایی عشق می کنندتا زمانیکه به تسخیر قلب زنمطمئن نیستند!اما… همینکه مطمئن شدند، …نامردی رادر کمال “مردانگی” بجا می آورند…

متن زن فداکار

یکی از زیبا ترین مناظر دنیا اینهکه خیلی آروم وایسی و آماده شدن زنی روکه دوسش داری برای مهمونی تماشا کنی،با عجله از این اتاق به اون اتاق رفتنش رو،آرایش کردن سریع و با دقتش رو،تیکه تیکه لباس پوشیدنش رو، میدونم که میگم ….شاید ندیدم ولی میدونم!!!

متن زنان فداکار

دلم حضور مردانه می خواهدنه اینکه مرد باشد نه … مردانه باشدحرفش قولش فکرش … نگاهش قلبشو … آنقدر مردانه که بتوان تا بینهایتِ دنیابه او اعتماد کرد تکیه کرد

متن در مورد زن فداکار

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبار است
همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است
مثل ماه است که در پرده شب الماس است
همچو خورشید که زیبا شدنش تکرار است

متن فداکاری زن

برای زن فقط یک بدبختی و مصیبت وجود دارد و او این است که حس کند کسی اورا دوست ندارد   (چاپلین)

متن عشق و فداکاری زن

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .آلفونس دوده

متن در مورد زن فداکار

به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است ،به همان اندازۀ قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است. میشله

متن همسر فداکار

آیندۀ اجتماع در دست مادران است. اگر جهان به میانجیگری زن گرفتار شود ،تنها اوست که می تواند آن را نجات دهد. ابوفور

متن همسر فداکار

زن کانون پرفروغ خانواده ، مرکز مهر ، مظهر عشق ، نمایشگر پاکی ،نمونه عطوفت و چشمه عنایت است. اقبال لاهوری

متن همسر فداکار

هر کجا مردی یافت شد که به مقامات عالیه رسیده یقیناً زنی پاکدامن او را همراهی کرده است. شیلر

متن زن فداکار

چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند ، مهربانی اوست ، نه سیمای زیبایش. ویلیام شکسپیر

متن زن فداکار

منشأ هر کار بزرگی زن است ، زن کتابی است که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود. لامارتین

متن در مورد زن فداکار

زیباترین آرایش..برای لبان شما راستگوییبرای صدای شما دعا به درگاه خداوندبرای چشمان شما رحم و شفقتبرای دستان شما بخششبرای قلب شما عشقو برای زندگی شما دوستی‌هاست..

متن زن فداکار

وانکه سیمت نداد زر بخششوانکه پایت برید سر بخشش

متن همسر فداکار

اید گذشت..از گذشته ھا..از گذشت ھا و بخشش‌ھا..از شمارش شکستن ھا و ندیده انگاشته شدن‌ھا..و از ھیاھوی بی خیالی آدم‌ھا..و از سایه‌ھای خاطرات..و چشم پوشیده داشت بر زخم‌ھای ماندگار..و باور داشت رویایی به رنگ مرگ را..و لبخند زد به حقایق تنھایی..و ایمان اورد به گذر لحظه‌ھا..

متن فداکاری زن

بـه گیـتـی ز بخـشـش بــود مـرد بـِهتـو گـر گـنـج داری ببـخـش و مَـنِـهبـر ارزانـیــان گـنــج بــستـه مــدارببـخـشـای بـر مــرد پــرهـیـزکــار

متن فداکاری زن

بخشش را «بخش کن»… محبت را «پخش کن» …غضب «پریشانی» است… نهایتش «پشیمانی» است …هر چه «بضاعتمان» کمتراست … «قضاوتمان» بیشتر است…با «خویشتنداری» … «خویشاوند داری» …به «خشم» … «چشم» نگو …انسان «خوشرو» … گل «معطر» ست.«دوست داشتن» … را «دوست بدار»از «کینه» …«متنفر» باشبه «مهربانی» .. «مهر» بورزبا «آشتی» …. «آشتی» کنو از «جدایی» …«جدا» باش….

متن زنان فداکار

گاهی گذشت می‌کنمگاهی گذرمعنای این دو فرق می‌کندبخشیدن دیگران دلیلضعیف بودن من نیستآنها را می‌بخشمچون آن قدر قوی هستمکه می‌دانم آدمها اشتباه می‌کنند.بزرگ ترین هدیه گذشتآرامش است

متن زنان فداکار

گذشت زمان استبراى بخشیدنبرای فراموشیبرای آشتی با خویشبرای آرامش جسم و روحهرروز بهترین ساعات شروع خودسازیست

متن زنان فداکار

گذشت را از خورشید بیاموزمحبت را بی‌محاسبه پخش کن،دروازه‌های قلبت رابه روی همه بگشاو باورداشته باش خدایی که در این نزدیکیست،بهترین‌ها را برایت رقم زده است.

متن عشق و فداکاری زن

بزرگ کسی است که قلبش کودکانهقهرش بی‌کینهدوست داشتنش بی‌ادعاو بخشش او بی انتهاست …

متن در مورد زن فداکار

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیمبیا با بنفشه‌های لب جوب آشتی کنیمبیا ازحسرت و غم دیگه با هم حرف نزنیمبیا برخنده این صبح بهار خنده کنیم

متن در مورد زن فداکار

گر چه ما را کار دل محروم از دنیا کندنگذرم از کار دل وز کار دنیا بگذرم

متن زنان فداکار

می‌بینند انسان‌ھا اما نمی‌دانندمی‌بینند از چشمان اشک می‌آید اما نمی‌داننداین آفتاب است که می‌چکدمی‌بینند قلب‌ھا می‌تپد اما نمی‌داننداین پروانه است که می‌پردمی‌بینند پروانه می‌پرد اما نمی‌دانندزِ بخشش عشق است که می‌لغزد و می‌رودمی‌بینند درخت عاشق خورشید استاما نمی‌فھمند بی دیده چگونه راه گم نمی‌کنداما درخت خوب می‌فھمد…عشق را می‌فھمد……با چشم دل می‌بیندکه تک تک ذرات این دنیا زِ عشق بر یک چیده شده‌اندمی‌بینی که آنھا این ھمه را می‌بینند اما نمی‌فھمندمی‌بینند اما نمی‌دانند دیدن کافی نیستاین‌ھا چشم دارند و نمی‌بینند …وای به حال آنھا که به شنیدن خوشندبیاید بیاید که دیگر ھیچ نبینیملمس کنیم و تنھا و ھمرا بیاندیشیم*علی خلیفه*

متن زنان فداکار

خبر به دورترین نقطه جهان برسدنخواست او به منِ خسته بی گمان برسدشکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشمِ خودتکسی که سهم تو باشد به دیگران برسدچه می‌کنی؟ اگر او را که خواستی یک عمربه راحتی کسی از راه ناگهان برسد…رها کنی برود از دلت جدا باشدبه آن که دوست تَرَش داشته به آن برسدرها کنی بروند و دو تا پرنده شوندخبر به دورترین نقطه جهان برسدگلایه‌ای نکنی بغض خویش را بخوریکه هق هقِ تو مبادا به گوششان برسدخدا کند که… نه! نفرین نمی‌کنم… نکندبه او که عاشق او بوده‌ام زیان برسدخدا کند فقط این عشق از سرم برودخدا کند که فقط زود آن زمان برسد*نجمه زارع*

متن همسر فداکار

باید گذشت..از گذشته‌ھا..از گذشت‌ھا و بخشش‌ھا..از شمارش شکستن‌ھا و ندیده انگاشته شدن‌ھا..و از ھیاھوی بی‌خیالی آدم‌ھا..و از سایه‌ھای خاطرات..و چشم پوشیده داشت بر زخم‌ھای ماندگار..و باور داشت رویایی به رنگ مرگ را..و لبخند زد به حقایق تنھایی..و ایمان آورد به گذر لحظه‌ھا..*افسانه اسمعیل زاده*

متن زنان فداکار

یار از سفر رسیده خوش گشتم از پیامشکو ارمغان راهش کو بخشش و کرامش؟رفت ست و دل سپردم کی یار ما بر آیداینک که سر رسید او خوشحالم از کلامشجمشید و تخت او را یکبار دیده بودم!ویران دلم چنان شد گویا شکست جامشنفرین هر دو عالم بر تازی و سکندرویرانه خاک ما شد از جور خاص و عامشخواجو به کوه و سعدی آرام در خروش استدیدم اِرَم و سرواش ساییده سر به بامشکامی رسانم ایدل کز دوست آنچه دارینیمی به من رسان و نیمی شکر به کامشسر می نهی چو عاکف بر آستان حافظگویی که وصل گردد هجرت به لطف نامش*حافظ*

متن در مورد زن فداکار

از سرم فکر و خیالت ناگهان افتاده استچای خوش عطری که دیگر از دهان افتاده استمن گذشتم از تو تا تنها بمانی با خودتمثل تصویری که در آب روان افتاده استفکر کردی بی تو می‌میرم؟ نمردم، زنده‌امبرگ سبزی از لب سرد خزان افتاده استگفتگوها بود بین ما… ولی این روزهاقصه دل کندنم بر هر زبان افتاده استشاد باش و خوش بمان با خودستایی‌های خودتشت رسوایی تو از آسمان افتاده است*آرزو نوری*

متن همسر فداکار

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداختبه قصد جان من زار ناتوان انداختنبود نقش دو عالم که رنگ الفت بودزمانه طرح محبت نه این زمان انداختبه یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کردفریب چشم تو صد فتنه در جهان انداختشراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمنکه آب روی تو آتش در ارغوان انداختبه بزمگاه چمن دوش مست بگذشتمچو از دهان توام غنچه در گمان انداختبنفشه طره مفتول خود گره می‌زدصبا حکایت زلف تو در میان انداختز شرم آن که به روی تو نسبتش کردمسمن به دست صبا خاک در دهان انداختکنون به آب می لعل خرقه می‌شویمنصیبه ازل از خود نمی‌توان انداختمگر گشایش حافظ در این خرابی بودکه بخشش ازلش در می مغان انداختجهان به کام من اکنون شود که دور زمانمرا به بندگی خواجه جهان انداخت*حافظ*

متن همسر فداکار

راستی خوردن می مایه عیش است و نشاطورکسی با تو خورد عیشی از این خوش‌تر نیستساقیا می به قدح کن که فروغی خوش گفتدوری از دور ملک ناصردین خوش‌تر نیستآن شه راد که در پیش کف در پاششکاری از بخشش درهای ثمین خوش‌تر نیستتا ابد سلطنتش باد کز او سلطانیپی آراستن تاج و نگین خوش‌تر نیست*فروغی بسطامی*

متن در مورد زن فداکار

دیگران را ببخشید…بی عقلی، تهمت‌ها، خیانت و بی‌ادبینشانه عدم بلوغ روحی انسان‌هاست.انسان‌های نارس این موارد را زیاد دارندشما انسانی رسیده باشید!با سبک‌بالی و بدون اینکه قضاوت یا سرزنش کنیدو بدون اینکه از این حرف‌ها ناراحت شوید…از کنار این‌ها رد شوید …اگر هوای دلتان ابری شد و چشم‌هایتان باریدند،بگذارید این اشک‌ها باران رحمت و بخشش باشندبرای آن‌ها که نمی‌دانند و زمین دلشان خشک شده استاینجاست که دل بخشنده شماچشمه جوشانی می‌شود که به منبع عظیم لطف خدا متصل شده است.

متن همسر فداکار

اگر مراد تو ای دوست بی‌مرادی ماستمراد خویش دگرباره من نخواهم خواستاگر قبول کنی ور برانی از بر خویشخلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماستمیان عیب و هنر پیش دوستان کریمتفاوتی نکند چون نظر به عین رضاستعنایتی که تو را بود اگر مبدل شدخلل پذیر نباشد ارادتی که مراستمرا به هر چه کنی دل نخواهی آزردنکه هر چه دوست پسندد به جای دوست رواستاگر عداوت و جنگ است در میان عربمیان لیلی و مجنون محبت است و صفاستهزار دشمنی افتد به قول بدگویانمیان عاشق و معشوق دوستی برجاستغلام قامت آن لعبت قباپوشمکه در محبت رویش هزار جامه قباستنمی‌توانم بی او نشست یک ساعتچرا که از سر جان بر نمی‌توانم خاستجمال در نظر و شوق همچنان باقیگدا اگر همه عالم بدو دهند گداستمرا به عشق تو اندیشه از ملامت نیستوگر کنند ملامت نه بر من تنهاستهر آدمی که چنین شخص دلستان بیندضرورت است که گوید به سرو ماند راستبه روی خوبان گفتی نظر خطا باشدخطا نباشد دیگر مگو چنین که خطاستخوش است با غم هجران دوست سعدی راکه گر چه رنج به جان می‌رسد امید دواستبلا و زحمت امروز بر دل درویشاز آن خوش است که امید رحمت فرداست*سعدی*

متن زنان فداکار

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده‌ایماز بد حادیث اینجا به پناه آمده‌ایمرهرو منزل عشقیم وز سر حد عدمتا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایمسبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشتبه طلب کاری این مهر گیاه آمده‌ایمبا چنین گنج که شد خازن او روح امینبه گدایی به در خانه شاه آمده‌ایملنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاستکه در این بحر کرم غرق گناه آمده‌ایمآبرو می‌رود ای ابر خطاپوش ببارکه به دیوان عمل نامه سیاه آمده‌ایمحافظ این خرقه پشمینه بینداز که مااز پی غافله با آتش آه آمده‌ایم*حافظ*

متن زن فداکار

رفت عمر و زندگانی در گذشت، ناگھان پیری رسید و نوجوانی درگذشتدر خیال خود که فردا عمر ھست، ناگھان دیدی فلانی درگذشتغافلیم از زندگی و مانده‌ایم از کاروان، مردگان را دیده‌ایم و برده‌ایم از یادمانعمر ما کوتاه و دست از زندگانی کوته است، آرزوھامان دراز و بیخیال مردن استبیخیالی‌ھای ما از حد گذشت، تا به خود بازآمدیم عمری گذشتمی‌رسد روزی که تنھا می‌شویم، یک به یک در قبرمان جا می‌شویممی‌رسد روزی که دیگر رفته‌ایم، حسرت و صد آه و افغان برده‌ایممی‌رسد آن شب که ترس است و شب است، در میان خاک‌ھا یک عقرب استکارما ترسیدن و لرزیدن است، کار او پرسیدن و بوییدن استدر سفر ما کوله باری داشتیم، ازبرای پر شدن برداشتیمکوله را خالی ولی آورده‌ایم، با نگاھی سرد اینجا مانده‌‌ایمبا خدا گویم خدا من را ببخش، او به من گوید دگر بخشش گذشتغافلان، تاکی به غفلت سر کنید، مرده را بینید و راحت رد کنیدساکتان را پر کنید از یاد او، شاید امشب آخرین شب سر کنید*سیدمحمد موسوی*

متن در مورد زن فداکار

خطای آدمی بخشیـــد معبود مقام سروری دادش چو محمودگذشت آغاز شد با عفو داور سر آغازی شـدی بر راه سرورتمـــام انبیاء با عفو و رحمت نمـودند زندگانی پر زرأفتچو برخوانی حکایت‌ھای دیرین به خوبان می‌رسی و کار شیرینشنو قصه ز یوسف گاه قدرت گذشت از درد و رنج گاه محنتز ابراھیم و موسی خضر و داود فتوت‌ھا نمـــودند عین مسعودشنو بخشش ز احمد گاه پیکار گـــذشت از زحمت قوم تبھکاربه روز قـدرتش شد مرھم دل گره بگشود از ھر راز مشکلعلی روز جمل آن شاه مردان شدی معدن به عفو آن ذلیلانائمـــه سربسر با عفو رحمت نمــودند راه رحمت در قیامتز آیات خــــدا درسی که فردا شود باغ جنــــان و عفو زیبامقدم عفو کـن تا بخشش یار شود بھــــرت بھشتی روز دیدار*منصور مقدم*

متن زنان فداکار

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگرانرفتم از کوی تو لیکن عقب سرنگرانما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردیتو بمان و دگران وای به حال دگرانرفته چون مه به محاقم که نشانم ندهندهر چه آفاق بجویند کران تا به کرانمی‌روم تا که به صاحب نظری بازرسممحرم ما نبود دیده کوته نظراندل چون آینه اهل صفا می‌شکنندکه ز خود بی‌خبرند این ز خدا بی‌خبراندل من دار که در زلف شکن در شکنتیادگاریست ز سر حلقه شوریده سرانگل این باغ بجز حسرت و داغم نفزودلاله رویا تو ببخشای به خونین جگرانره بیداد گران بخت من آموخت تو راورنه دانم تو کجا و ره بیداد گرانسهل باشد همه بگذاشتن و بگذشتنکاین بود عاقبت کار جهان گذرانشهریارا غم آوارگی و دربه‌دریشورها در دلم انگیخته چون نوسفران*محمدحسین شهریار*

متن فداکاری زن

تا کی کشم جفای تو؟ این نیز بگذردبسیار شد بلای تو، این نیز بگذردعمرم گذشت و یک نفسم بیشتر نماندخوش باش کز جفای تو، این نیز بگذردآیی و بگذری به من و باز ننگریای جان من فدای تو، این نیز بگذردهر کس رسید از تو به مقصود و این گدامحروم از عطای تو، این نیز بگذردای دوست، تو مرا همه دشنام می‌دهیمن می‌کنم، دعای تو، این نیز بگذردآیم به درگهت، نگذاری که بگذرمپیرامن سرای تو، این نیز بگذردآمدم دلم به کوی تو، نومید بازگشتنشنید مرحبای تو، این نیز بگذردبگذشت آنکه دوست همی داشتی مرادیگر شده است رای تو، این نیز بگذردتا کی کشد عراقی مسکین جفای تو؟بگذشت چون جفای تو، این نیز بگذرد*فخرالدین عراقی*

متن در مورد زن فداکار

تو بانویی هستی که رویاهای زیبایم را به واقعیت بدل کردی
کسی که با حضورش به زندگی ام معنا بخشیده
دوستت دارم همسر عزیزم

متن زنان فداکار

♥ بمانے بهارم
♥ بخندے تابستان
♥ ببارے پاییزم
♥ نباشے زمستان
♥ تــ♥ــو
♥ چهار فصل روزگار منے ♥♥♥

متن همسر فداکار

من قصه تو را تا ابد آن گونه شروع می کنم :یکی بودهنوزم هستخدایا همیشه باشد …

متن در مورد زن فداکار

دستت راکه می‌گیرم
می دانم خاص تر از تو دست هاي تو دستی نیست !
میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست
برای خنـده هایم می خندي
برای گریه هایم شانه می‌شوی !
می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهي
پس همیشه درقلبم می‌مانی .

متن در مورد زن فداکار

عشق منمن بگم دوستت دارم با چه رقم یا عددیتو که بی نهایتی قشنگ تر از من بلدی !

متن همسر فداکار

چنان تشنه بودن توام که شنیدن هر لحظه صدای تو هم سیرابم نمیکنه !نمی‌تونم به واژه‌اي پناه ببرم برای این همه ی آشفتگی !من مجنون قصه‌هاي شبونه‌ام …اونجا که یکی بود به یکی نبود می‌رسه …منو فریاد کن …

متن فداکاری زن

مخاطب قلبم ﺁﻏﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ توﯾﯽ

متن زنان فداکار

ڪنارم که هَستی دوران هم دستپاچه می شود
عقربه ها دو تا یکی میپرند
اما همین که می‌روی!
تاوان دستپاچگی هاي ساعـت را هم من باید بدهم
جانم را می‌گیرندلحظه هاي بی تو.

متن عشق و فداکاری زن

روز من رسما آغاز نخواهد شدتا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویمعزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

متن عشق و فداکاری زن

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ تُ هَمون خُورشیدِ مَنی …

متن در مورد زن فداکار

شبی بود برفیهوا سرد بود و کولاکبهانه ای برای با هم بودن!زیر چترم تا پایان کوچه همراه شدیکاش هوا همیشه سرد و برفی باشهتا من و تو بهانه ای برای با هم بودن داشته باشیم!

متن همسر فداکار

خدا” تو ” را که می آفریدحواسش به آرزوهای “من” بودشدی همان آرزوی من عشقم . . .

متن فداکاری زن

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن در مورد زن فداکار

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن در مورد زن فداکار

می تونی چشماتو برای یک دقیقه ببندی لطفا؟
متشکرم
دیدی چقدر تاریک شد؟
این زندگی من بدون توست

متن همسر فداکار

هر روز با شوق دیدنت چشم می‌گشایم و وقتی تو را در کنارم میبینمدوست دارم بارها و بارها در مقابل معبود زانو بزنمو سجده شکر کنم که چون تویی رابه من هدیه دادسال روز شروع باهم بودمان مبارک

متن در مورد زن فداکار

نازنین همسرمفاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کندمنتظر زمانی هستم که دوباره باهم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن زن فداکار

آسمان هم که باشیبغلت خواهم کردفکر گستردگی واژه نباشهمه ی در گوشه تنهایی من جا دارندپر از عاشقانه‌اي تودیگر از خدا چه بخواهم…؟!

متن در مورد زن فداکار

تو حفره های خالی قلبم را پر می کنی
من با بودن تو کامل می شوم

متن زن فداکار

تو بازیگر نقش اول خاطراتمی

متن فداکاری زن

هرقدر دوستي بکنم می‌ارزیاظهار صداقت بکنم می‌ارزیآن قدر عزیزی تو برایم اي دوستصدبار که یادت بکنم می‌ارزی

متن در مورد زن فداکار

عشقم کاش باورت نشودچقدر دوستت دارمتا تمام عمرآن را به تو ثابت کنم…!

متن عشق و فداکاری زن

اگر بتوانم یک بار دیگر زندگی کنم
این بار تو را زودتر پیدا می کنم
تا بتوانم زمان بیشتری عاشقت باشم

متن زنان فداکار

رفتار عاشقانه زن را بایــد از دلتنگـیش فهمیداز شـــوق و بی‌تابیـش برای ملاقاتاز حس کودکانه‌اش برای آغــــــــوشاز خجالتش برای بوسـه گرفتنزن بـی علت بهانه نمی گیردشاید بهانه دستان گرمـت را داردکه دستانش را بگیری …..!

متن فداکاری زن

می دانی بهترین چیز در این دنیا چیست؟
همسر تو بودن

متن فداکاری زن

بزرگترین تصمیمی که من گرفته ام
این بود که زندگی و قلبم را با تو سهیم شوم عزیز دلم

متن عشق و فداکاری زن

بزرگترین خوشبختی من در زندگی همسر تو بودن است
دوستت دارم

متن زن فداکار

یک سنگ کافی است برای شکستن شیشهیک جمله کافی است برای شکستن قلبیک بیت کافی است برای عاشق شدنو یک دوست کافی است برای تمام زندگی

متن زن فداکار

من
مسئله ای ساده هستم
حل می شوم
روزی در آغوشت …

متن زن فداکار

با تو بودن برایم برترین لحظات زندگی استو من وجود پر مهر و سرشار از عشق تورا در کاشانه قلبم به وضوح میبینمو میدانم با تو می شود به خدا رسیدسالگرد ازدواجمان مبارک بر هر دومان…

متن همسر فداکار

کاش باورت نشود
چقدر دوستت دارم
تا تمام عمر
آن را به تو ثابت کنم…!

متن فداکاری زن

بسوزد منزل لیلی و مجنون کهعرف عاشقی در عالم انداختاگر لیلی به مجنون داده می ‌شددل هیچ عاشقی رسوا نمی‌شد

متن همسر فداکار

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن همسر فداکار

میدونی محبت یعنی چی ؟م = منح = حالاب = به یادت = توام

متن عشق و فداکاری زن

دست هایت را به گردن من حلقه کن
من این اسارت شیرین را دوست دارم 

متن در مورد زن فداکار

عِشـ∞ـق تَعریفِ ساده‌ای دارَد …
چَشم‌هایَت

متن همسر فداکار

پیامک می دهم اکنون برایتبه قربان دو چشمان سیاهتبده اس ام اسی تا خوشحال گردمدلم کرده کنون خیلی هوایت

متن عشق و فداکاری زن

با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهر
هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

متن در مورد زن فداکار

با عشق توبی نیازم از هرچه که هستو با عشق توچاره سازم هر انچه که نیستسالگرد ازدواجمان مبارک

متن زنان فداکار

از روزی که تو را دیدم معنای عشق را درک کردم
و از روزی که با تو ازدواج کردم طعم شیرین زندگی را چشیدم

متن در مورد زن فداکار

هر کسی را بهر کاری ساختند
مرا بهر دوست داشتن تو
به همین سادگی

متن زنان فداکار

تو
تکرار نمیشوی
این منم
که دلبسته تر میشوم

متن زن فداکار

شبی بود برفیهوا سرد بودو کولاکبهانه‌اي برای باهم بودن!زیر چترم تا پایان کوچه همراه شديکاش هوا همیشه سرد و برفی باشهتا من و تو بهانه‌اي برای باهم بودن داشته باشیم!

متن زن فداکار

وقتی کسی تو را عاشقانـــــــه دوست داردشیوه بیــان اســم تـو در صدای او متمایز استو تــــو می داني که نامت در لب‌هـای او ایمن است . . .

متن در مورد زن فداکار

وَقتی میخــَندی خیلی سَخْتهِ که صَدْبار قُربونْ صدقَت نًرَم

متن در مورد زن فداکار

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را …

متن عشق و فداکاری زن

هیچ چیز لذت‌بخش‌تر از این نیست که یک نفر احساست رو بفهمهبدون این که بخوای به زور بهش حالی کنی . . .

متن در مورد زن فداکار

آسمان گفت که امشب
شب توست
سرخی صورت گل
از تب توست
آنچه تا عشق مرا بالا برد
بوسه گاهی ست که نامش لب توست …

متن عشق و فداکاری زن

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂
دوستت دارم همسر عزیزم

متن در مورد زن فداکار

خورشید را باور دارمحتی اگر امروز درخشندگی را نبینمعشق را باور دارمحتی اگر ذره‌اي به چشم آیدوی را باور دارمحتی اگر همینک صدایش را نشنوم

متن زنان فداکار

چال روی گونه ات آخر مرا دق می دهد
خواهشا دولت تمام چاله ها را پر کند …

متن همسر فداکار

چــه دمــدمــی مـزاج شـده احـساســمگـــاهـی آرام . . .گـــاهـی بــاران . . .چه بی ثباتم بی تو…

متن زنان فداکار

همسر عزیزم
تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی
چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن در مورد زن فداکار

تو تمنای من و یار منو ای جان منی
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی
تو خودت روح و روانی تو آرامش جانی
پس بمان تا که نمانم به تماشای کسی

متن فداکاری زن

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂

متن در مورد زن فداکار

عاشقانه برای همسرمگویند باغبان عمری طولانی داردچون با گل سر و کار داردولی من عمر طولانی‌تر از باغبان دارمچون همسری زیباتر از گل دارم

متن زن فداکار

امـتـداد بـازوانـت مـی شـود انـتـهـای دلـدادگـی …مـی‌شـود هـمـان گـوشـه دنـجـیکه راحـت مـی‌تـوان جان داد …

متن فداکاری زن

تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد
زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد

متن همسر فداکار

حس بودنت
قشنگ ترین حس دنیــــــاست
تو کـه باشی
هر روز را نــــــــــــــــــه !
هر ثانیه را عشـــــق است …

متن زنان فداکار

من که اصرار ندارم
تو خودت مختاری
یا بمان، یا که نرو
یا نگهت میدارم. ..

متن عشق و فداکاری زن

هیچ نمیخواهمیه تویه منیه جاکنار هم برای هم

متن عشق و فداکاری زن

قلبم تو را صدا میزندچشم‌هایم تو را میخواندهمسرم دوریت برایم سخت است

متن فداکاری زن

عِشٰقّ هَمون لَحظَس کـِ میبینَمِت تَپِش قَلبَم میرِه بالاتَر

متن همسر فداکار

مانند یک روح در دو پیکریمتو در پیکره‌‌ي خداییمن در پیکره‌ي انسانیعاشقانه می‌پرستمتشاید روزی یک روح دریک پیکر شویم …

متن زن فداکار

زندگی با تو یه شانسِ برام

متن زنان فداکار

زن و شوهر مظهر همبستگي گیتی استوجودشان کنار هم تجلی زیبایی استزنان نازک‌اند و لطیفمردان در عین محکمی به این لطافت نیاز دارند

متن فداکاری زن

دو کلام حرف حساب باهات دارم….دوست دارم

متن زنان فداکار

آغوشـ تـــو
آرامـ ترینـ نقطه‌ ی دنیاستـ

متن همسر فداکار

این عصرهای بارانی بهاری،عجـیب بـوی نـفس‌هـای تـو را می‌دهـد …!گـویی … تـو اتـفاق می‌افـتی؛و مـن دچـار می‌شـوم …تـمام مــن دارد تـــو می‌شـود …بـاور مـی کنـی؟

متن همسر فداکار

فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــم :تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد…و چـیـــــن و چـروک‌هـا را مـاسـت مـالـــــــی…و حـتـی ازآن خـنـده‌هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـاردبـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر …بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده‌ام…

متن در مورد زن فداکار

زندگی گوشه قلب تو
بهشت است
بگو …
رهن مخروبه ترین
گوشه ی قلبت چند است ..

متن همسر فداکار

روز من رسما آغاز نخواهد شد
تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم
عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

متن زنان فداکار

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن زنان فداکار

فـرض کـن بــه عـکــاس بـگـویــــم :تـارهـای سـپـیــــــد را سـیــاه کـنـــــــد…و چـیـــــن و چـروک‌هـا را مـاسـت مـالـــــــی…و حـتـی ازآن خـنـده‌هـا کـه دوسـت داری بـرایـم بـکـاردبـاز هـم از نـگـاهـــــــــم پـیـداسـت چـقــــدر …بـه نــبـــودنـــت خـیـره مـــانــــــده‌ام…

متن زنان فداکار

گیسوانم نـوازش دستــت را می‌خواهــندبا مزه نــاز ، نه نیاز

متن زنان فداکار

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

متن فداکاری زن

این عصرهای بارانی بهاری،عجـیب بـوی نـفس‌هـای تـو را می‌دهـد …!گـویی … تـو اتـفاق می‌افـتی؛و مـن دچـار می‌شـوم …تـمام مــن دارد تـــو می‌شـود …بـاور مـی کنـی؟

متن زنان فداکار

قیمت ندارد نازنینم
میم مالکیتی که از زبان تو می شنوم

متن عشق و فداکاری زن

فدای ناز عشقت ناز دانه
که عشقت کنج دل زد آشیانه

متن همسر فداکار

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم
همسر عزیزم دوستت دارم

متن فداکاری زن

برترین عشق عشق به خداستکه دوست داشتن همسر تجلی کوچکی از ان است

متن همسر فداکار

دیوار قهر رابا تبر آشتی می‌شکنمدوری تو برایم عذاب است

متن زن فداکار

برای دوست داشتن
همیشه دنبال بهانه ام
برفی ببارد
آفتابی بتابد
نم بارانی بزند بر موها و گونه ام
بادی بوزد
شگفتا
نه بهانه ها تمام میشوند
نه دوست داشتنت

متن زنان فداکار

عشق ماندگارم
عزیز دلم
همدم من
هم نفسم
زیباترین ام
فرشته قلبم
مهربانم
همه هستی ام
همه زندگی ام
فقط تو هستی و تو …

متن زن فداکار

زن و شوهر مظهر همبستگي گیتی استوجودشان کنار هم تجلی زیبایی استزنان نازک‌اند و لطیفمردان در عین محکمی به این لطافت نیاز دارند

متن در مورد زن فداکار

من به تو می بالم
زیرا تو زندگی مرا به چیزی زیباتر از بهشت بدل کردی
از تو ممنونم عزیزم

متن همسر فداکار

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم
همسر عزیزم دوستت دارم

متن زنان فداکار

حال من خوب است
اما با تو بهتر می شوم
آخ تا می بینمت
یک جور دیگر می شوم …

متن عشق و فداکاری زن

قلبم تو را صدا میزندچشم‌هایم تو را میخواندهمسرم دوریت برایم سخت است

متن زن فداکار

هیسـ !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳتـ ﺩﺍﺭﻡ !

متن فداکاری زن

هوایم را داشته باش …
وقتی تـــــ♥ـــو هوایم را داری هوا هم خوب می شود …
اصلا هوا هم به هوای تـــــ♥ـــو خوب می شود …

متن همسر فداکار

غیر مستقیم دوستت دارموفا کنار زن و شوهر معنا پیدا می کندهمانگونه کهفداکاری کنار سختی‌ها معنا پیدا میکندبه خودم می‌بالم که دراین عصر یخیهمسری دارم که دلش آینه خورشید است

متن زنان فداکار

من مردی را می شناسم که قلب مرا ربوده و او من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن در مورد زن فداکار

 زندگی کامل نیست
اما هر ثانیه با تو بودن آن را کامل می کند

متن همسر فداکار

عاشقانه برای همسرمگویند باغبان عمری طولانی داردچون با گل سر و کار داردولی من عمر طولانی‌تر از باغبان دارمچون همسری زیباتر از گل دارم

متن همسر فداکار

کاش هَمه ‌چی قدِ خندِه‌های تُ خوشگِل بود!

متن زنان فداکار

سالگرد ازدواج ما سال روز تولد من است؛
چون گویا فقط از وقتی تو آمدی، من زندگی می کنم

متن فداکاری زن

من قلب بی نظیری دارم چون تو در آن هستی

متن زن فداکار

خورشید را باور دارمحتی اگر امروز درخشندگی را نبینمعشق را باور دارمحتی اگر ذره‌اي به چشم آیدوی را باور دارمحتی اگر همینک صدایش را نشنوم

متن در مورد زن فداکار

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد
اختلال در تشخیص ماه های قمری ست !

متن عشق و فداکاری زن

You are my everything
تو همه چیز منی

متن همسر فداکار

شبی بود برفیهوا سرد بودو کولاکبهانه‌اي برای باهم بودن!زیر چترم تا پایان کوچه همراه شديکاش هوا همیشه سرد و برفی باشهتا من و تو بهانه‌اي برای باهم بودن داشته باشیم!

متن عشق و فداکاری زن

همسر عزیزم، تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی
چه بخواهی چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی …
دوستت دارم

متن زن فداکار

کلی می‌جنگن باهم تا اسیر بگیرنما نجنگیده اسیرتیم با وفا

متن زن فداکار

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد
خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند

متن زن فداکار

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی

متن در مورد زن فداکار

پیامک می دهم اکنون برایتبه قربان دو چشمان سیاهتبده اس ام اسی تا خوشحال گردمدلم کرده کنون خیلی هوایت

متن فداکاری زن

هر روز بیش از پیش به این راز پی می برم که تو دنیای من هستی

متن در مورد زن فداکار

بسوزد منزل لیلی و مجنون کهعرف عاشقی در عالم انداختاگر لیلی به مجنون داده می ‌شددل هیچ عاشقی رسوا نمی‌شد

متن زنان فداکار

بیمار خنده های توام بیش تر بخند
خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب …

متن زن فداکار

بخوانید: اشعار عاشقانه سهراب سپهری

متن عشق و فداکاری زن

یک سنگ کافی است برای شکستن شیشهیک جمله کافی است برای شکستن قلبیک بیت کافی است برای عاشق شدنو یک دوست کافی است برای تمام زندگی

متن زنان فداکار

تو “نیمه” گمشده نیستی، تو “تمام” گمشده ی منی..

متن در مورد زن فداکار

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روی زیبای ته وینم

متن زن فداکار

هرقدر دوستي بکنم می‌ارزیاظهار صداقت بکنم می‌ارزیآن قدر عزیزی تو برایم اي دوستصدبار که یادت بکنم می‌ارزی

متن زن فداکار

نمیدونی بخدا که لک زده این دلم برات 🙂

متن زنان فداکار

از وقتی با همیم روزها و روزها گذشته چه تلخ چه شیرینمعبود را شاکرم که در تلخی‌ها کنارم بودیو شادی‌ها رابه کامم شیرین‌تر کردیعزیز لحظه‌هاي بیقراریمسالگرد ازدواجمان مبارک

متن در مورد زن فداکار

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن همسر فداکار

هر روز با شوق دیدنت چشم می‌گشایم و وقتی تو را در کنارم میبینمدوست دارم بارها و بارها در مقابل معبود زانو بزنمو سجده شکر کنم که چون تویی رابه من هدیه دادسال روز شروع باهم بودمان مبارک

متن در مورد زن فداکار

آرام جانم!
امروز که کنارت بودم فهمیدم
با چشمان باز هم می توان خواب دید!

متن در مورد زن فداکار

برای تو مینویسم :
برای تویی که قلبت پاک است !
برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست
برای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توست
برای تویی که عشقت معنای بودنم است .!

متن فداکاری زن

آرامش یعنی
دستامون تو دست هم باشه

متن زن فداکار

تو زیباترین گل در میان تمام گل ها در گلستان باغ زندگی
و درخشان ترین ستاره در میان تمام کهکشان ها در آسمان زندگی هستی

متن فداکاری زن

ڪنارم که هَستی دوران هم دستپاچه می شود
عقربه ها دو تا یکی میپرند
اما همین که می‌روی!
تاوان دستپاچگی هاي ساعـت را هم من باید بدهم
جانم را می‌گیرندلحظه هاي بی تو.

متن زن فداکار

یک لبخند نمی تواند جهان را تغییر دهد
اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

متن عشق و فداکاری زن

ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺖ  ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫَﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ .

متن در مورد زن فداکار

نگاه مهربون تو
تنها سرمایه من است

متن در مورد زن فداکار

دستت راکه می‌گیرم
می دانم خاص تر از تو دست هاي تو دستی نیست !
میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست
برای خنـده هایم می خندي
برای گریه هایم شانه می‌شوی !
می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهي
پس همیشه درقلبم می‌مانی .

متن عشق و فداکاری زن

می خواهم “عشق” بماند و
لبخندی که هدیه لب های توست
می خواهم من باشم
و تو باشی
و یک زندگی
سرشار از انعکاس ما …
می خواهم عاشقت باشم!

متن عشق و فداکاری زن

من اگر
نقاش بودم
تورا هر شب
به آغوش می کشیدم

متن در مورد زن فداکار

من و تو می‌دانیم
کز پی هر تقدیر
حکمتی می‌آید  !
من و فرسایش دل
تو و تصمیم و مڪان
ما و تقـدیر و دوران
چه شود آخر دلتنگیها  !
خدا می‌داند .

متن در مورد زن فداکار

عشق همین است..
همین ک یه ذره از تو می شود تمامه من!

متن عشق و فداکاری زن

برترین روز زندگی من روزیست
که تو در بین ناباوری هاي من می آیي
و
کنارم می نشـینی و دستم را میگیری
آرام زمزمه می‌کنی
دوستت دارم.

متن عشق و فداکاری زن

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن عشق و فداکاری زن

شَب در خم گیسوی تو عابر می شد
با هر نفست بهار ظاهر می شد!
اي فلسفه ي شگفت ، افلاطون هم
با دیدن چشـمان تو عاشق می شد.

متن زنان فداکار

بعضی صداها را
‏باید در آغوش گرفت …
‏مثل یک دوستت دارم
‏از زبان تو

متن عشق و فداکاری زن

این شبها که نیستی
قرارمان باشد پای تابیدن هاب ماه
واسم هست!
که تو هم هَمان ماهی را مـی بینی که من میبینم
این جا
بدون تو!
قرارمان باشد با ماه
برساند نگـاهَم رابه نگاهت!
بی ڪم و ڪاست.

متن همسر فداکار

روز خیلی بدی داشتم و دیدن لبخند یک دختر زیبا همیشه حالم را بهتر می کند!
به من لبخند می زنی؟!

متن زن فداکار

قلبم فدای اون عزیزی که دنیایی ازدلتنگی روبه امید یک لحظه دیدنش به جان می خرم.

متن همسر فداکار

امروز
بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم
دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم!
مخصوصا اگر
چشم در چشم #تُ
از خواب بیدار شوم…

متن فداکاری زن

برای تو می نویسم :
برای تویی که قلبت پاک است !
برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست
برای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توست
برای تویی که عشقت معنای بودنم است .!

متن همسر فداکار

دستت را که میگیرم
می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !
میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست
برای خنـده هایم می خندی
برای گریه هایم شانه می شوی !
می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی
پس همیشه درقلبم میمانی .

متن عشق و فداکاری زن

من و تو میدانیم
کز پی هر تقدیر
حکمتی می آید  !
من و فرسایش دل
تو و تصمیم و مڪان
ما و تقـدیر و زمان
چه شود آخر دلتنگیها  !
خدا می داند .

متن زنان فداکار

بهترین روز زندگی من روزیست
که تو در میان ناباوری های من می آیی
و
کنارم می نشـینی و دستم را می گیری
آرام زمزمه میکنی
دوستت دارم.

متن در مورد زن فداکار

این شب ها که نیستی
قرارمان باشد پای تابیدن هاب ماه
واسم هست!
که تو هم هَمان ماهی را مـی بینی که من میبینم
اینجا
بدون تو!
قرارمان باشد با ماه
برساند نگـاهَم را به نگاهت!
بی ڪم و ڪاست.

متن عشق و فداکاری زن

همسرم هیچ وقت فراموش نکن که: لبخند من به تو یعنی «عاشقانه دوستت می‌دارم». آغوش من همیشه برای تو باز است. همیشه برای گوش دادن به حرف‌هایت آمادگی دارم. همیشه پشتیبانت هستم. می‌خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم. من کاملا به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی. در دنیا تو از هرکسی برایم مهم‌تر هستی. همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم. همین الان در فکر تو هستم. تو همیشه برای من شادی می‌آوری، بخصوص وقتی که لبخند بر لب داری. من همیشه برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است. هر وقت که احتیاج به درد دل داشتی روی من حساب کن. من هنوز در چشمانت گم شده هستم. تو در تمام ضربان‌های قلبم حضور داری.

متن زنان فداکار

«دوستت دارم» هایت را به کسی نگو. نگه دار برای خودم، من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته‌ام.

متن زن فداکار

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت. تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم.

متن زنان فداکار

هر زنی برای لبخند زدن در آینه باید مردی را داشته باشد که با شـانه‌ی انگشت‌هایش، گره دلتنگی موهای بلند زن‌را باز کند و بگوید که هرجور که باشی، زیبایی…

متن فداکاری زن

بودن تو دلیل نمی‌خواهد؛ تو خودت دلیل بودنی. بودن من را دلیل باش.

متن زن فداکار

از خدا دیگر هیچ نمیخواهم ، دیگر هیچ آرزویی ندارم ، رویایم را میخواستم که به آن رسیدم ، دنیا را میخواستم که آن را به دست آوردم ، رویایی که همان دنیای من است، و تویی که همان دنیای منی….

متن همسر فداکار

دستت را که می‌گیرم، می‌دانم ناب‌تر از تو دست‌های تو دستی نیست !می‌دانم ماندنی‌تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده‌هایم می‌خندی و برای گریه‌هایم شانه می‌شوی. می‌دانم برای راست گفتن مستی نمی‌خواهی؛پس همیشه در قلبم می‌مانی.

متن فداکاری زن

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ، ﺩﺭﺳﺖ اﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﻡ ﺷﺪی.

متن زن فداکار

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد.

متن زن فداکار

وقتی تو در کنار من هستی،جایی برای هیچ شتابی نیست. مقصد همین حضور من و توست.

متن همسر فداکار

مطلب پیشنهادی: متن عاشقانه بلند و طولانی + دلنوشته های بلند احساسی و رمانتیک

متن در مورد زن فداکار

دم چشم‌هایت گرم با آن دوستت دارم‌های عاشقانه‌شان. از زیر زبانت که نمی‌توان حرفی کشید.

متن عشق و فداکاری زن

تو که باشی بس است. مگر من جز نفس چه می‌خواهم؟

متن زن فداکار

بخوانید: متن احساسی برای شوهر + چملات کوتاه و بلند عاشقانه برای همسر عزیزم

متن در مورد زن فداکار

زندگی می‌کنم و برایش دلیل هم دارم: دوست داشتن تو!

متن فداکاری زن

سه آرزوی قشنگ عاشقانه: بی من نباشی، بی تو نباشم، بی هم نباشیم !

متن زن فداکار

بعضی ترانه‌ها را می‌توان بارها و بارها گوش داد و بعضی انسان‌ها را می‌توان بارها و بارها دوست داشت. صدای تو ترانه‌ای است که دوست دارم بارها و بارها گوش دهم و تو آنی هستی که بارها و بارها دوستت دارم.

متن در مورد زن فداکار

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ، هر چه بینمان بود تمام شد و رفت ، عشقت را به خاک سپردم و قلبت را فراموش ، اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

متن عشق و فداکاری زن

زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم ، پس تا زیباترین پایان با تو می‌مانم .

متن فداکاری زن

کاش می‌دانستی که دست‌های من چقدر به دستان گرمت نیاز دارد.

متن در مورد زن فداکار

چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن! و چه اندازه شیرین است روزی که بودن با تو را آغاز کردم.

متن زن فداکار

بیا با هم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ، تصویری مثل آن نقاشی دیروزتا به یادگار بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ، تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ، نه خاطره ای از گذشته ، خاطره هایی شیرین از هر روز زندگی مان که همیشه  تا ابد در قلبمان به یادگار بماند!

متن زن فداکار

ای تماشایی‌ترین مخلوق در روی زمین! آسمانی می‌شوم وقتی نگاهت می‌کنم!

متن زن فداکار

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد و سرنوشت اون گل رو تو قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد. گل من دوستت دارم.

متن فداکاری زن

ﻣﯽ‌ﺗﺮﺳﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ شک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻏﺎﺯِ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ !

متن فداکاری زن

همسر خوبم! بعضی‌ها خیال می‌کنند دوست داشتن ساده است خیال می‌کنند باید همه چیز خوب باشد تا بتوانند کسی را عاشقانه دوست داشته باشند اما من می‌گویم دوست داشتن از زمانی شروع می‌شود که خنده‌هایت بغض شود و یادت برود بگویی:«دوستت دارم». در آن روزهای ابری و طوفانی دوستت دارم.

متن زن فداکار

رایحه خنده‌هایت را روی پیراهنم بریز. پروانه‌ای از حنجره‌ات آرام آرام از پیله‌اش می‌شکوفد و بهار نارنج در رگ‌های خاکستری‌ام می‌دود.

متن زنان فداکار

مطلب پیشنهادی: عکس پروفایل عاشقانه زن و شوهر با نوشته های رمانتیک و عشقی

متن عشق و فداکاری زن

همسر مهربانم، تا پیش از تو هیچ‌کس نتوانسته بود مرا این اندازه خوشحال کند. هیچ کس به شیرینی و دلربایی تو ندیده‌ام و مطمئنم هرگز نخواهم دید.

متن در مورد زن فداکار

 نمیدانستم برایت کهنه شده ام ، هنوز مدتی نگذشته که برایت تکراری شده اممهم نیست ، برای همیشه تو را از یاد میبرم ،قلبم هم نخواهد، خاطرت را خاک میکنمتو نبودی لایق من ، تو نبودی عاشق من ، میمانم با همان تنهایی و  غم

متن عشق و فداکاری زن

همسر خوبم! چقدر خوشبختم که تو به زندگی من هستی. کاش کلمه‌ها می‌توانستند نشان دهند که علاقه‌ام به تو چه بی‌نهایت است.

متن فداکاری زن

مهربان‌ترینم! نمی‌توانم به تو فکر نکنم. در همه لحظاتی که کنار تو هستم یا از تو دورم، همه فکر و ذکر من به تو اختصاص دارد.

متن زن فداکار

نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد.

متن زن فداکار

خواستم برایت هدیه بگیرم. گل گفت: که مرا بفرست که مظهر زیباییم. برگ گفت: که مرا بفرست که مظهر ایستادگی ام. بید گفت: که مرا بفرست که مظهر ادبم که همیشه سر به زیر دارم. به فکر فرو رفتم و سرم را به زیر انداختم. به ناگاه قلبم را دیدم که بهترین چیز در زندگیم است. به ناگه فریاد زدم که قلبم را می‌فرستم چون اوخود زیباست، مظهرایستادگیست و سربه زیر و با نجابتست.

متن عشق و فداکاری زن

عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمی‌شناسم دوستت دارم و سبدی از گل‌های یاس و پونه با یک آسمان ستاره تقدیم تو می‌کنم.

متن در مورد زن فداکار

در این زمانه تو شریک همه خوشی‌ها و ناخوشی‌های من هستی. مثل همیشه خواب را از چشمانم بگیر تا بیداری را به زمانه هدیه کنم.

متن زنان فداکار

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیمشب تا صبح را اشک میریختیم

متن زنان فداکار

دست مرا بگیر و مرا با خودت به اعماق کهکشان عشق ببر. بگو که مانند بی‌کران بودن کهکشان‌ها عشق ما نیز تمامی ندارد.

متن همسر فداکار

من برای تو، تو برای من، ما برای هم، چقدر قشنگ است این عشق من و تو…

متن همسر فداکار

عشق زیبای من؛ تو زیباترین بهانه برای نفس کشیدنی، تو پاک‌ترین شعر عاشقانه‌ای، تو بهترین معنای دوست داشتنی، تو شاه بیت غزل زندگی‌ام هستی. تو را عاشقانه دوستت دارم. من و تو با هم یعنی یک عشق مقدس، یک قصه بی‌پایان.

متن در مورد زن فداکار

در لحظه‌های تنهایی‌ات روی تمام مهربانی‌ام حساب کن. خستگی‌هایت را به دست‌هایم بسپار.

متن زنان فداکار

هرگاه پیش من هستی، نمی‌خواهم سر هیچ کار دیگری بروم. می‌خواهم تا ابد بنشینم و چشم‌هایت را نگاه کنم. تا عمق چشم‌هایت را نگاه کنم تا مطمئن شوم بی‌نهایت دوستم داری.

متن زنان فداکار

همسرم، تو بهترینی. به خاطر همه خوبی‌هایت ممنونم. تو فرشته نجاتی فرشته مهربان من. بهترین روز زندگی‌ام را در کنارت تجربه کردم. تو مهربان‌ترین همسر دنیایی. امیدوارم لایق این همه عشق تو باشم. عاشقانه دوستت دارم، همه هستی من و نور زندگی من.

متن زن فداکار

بگذار صبح را در چشم تُمن معنا کنمای که هر صبحمهزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن همسر فداکار

هیچ‌کس از دل من خبر ندارد. من عاشق زار تو هستم و بی‌قراری که منتظر شنیدن صدای آرامش‌بخش تو هستم.

متن زن فداکار

نمی‌دانستم چکار کنم؛ اگر نمی آمدی !اگر نمی‌آمدی نگاهم معنا پیدا نمی‌کرد و اگر نمی‌آمدی اشکم را هیچ کس پاک نمی‌کرد. ممنونم که آمدی.

متن فداکاری زن

وقتی خانه نیستی دلشوره می‌گیرم، گویی در این خانه تنهایی می‌خواهد مرا از پا دربیاورد. همیشه با من باش و تنهایی را از من دور کن.

متن در مورد زن فداکار

از آن روزی که به تو پایبند شدم و قسم وفاداری خوردم، هر دم و بازدمم به یاد تو و به نام تو بوده است.

متن در مورد زن فداکار

فقط تویی که می‌توانی آرزوهای مرا برآورده سازی. در دنیا آرزویی ندارم جز اینکه مهربان باشی و به من لبخند بزنی.

متن فداکاری زن

چشمانم هميشه به راه تو دوخته شده است. قدم‌هایت را شماره می‌کنم تا به خانه برگردی.

متن زنان فداکار

نمی‌دانم تو را به خورشید تشبیه کنم یا دریا. فقط می‌دانم همیشه باید مثل خورشید بر خانه بتابی تا به تو گرم شود و همیشه باید مثل دریا زلال باشی تا خانه با وجودت آرامش بگیرد.

متن فداکاری زن

می گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است اما برای من روز ازدواج با تو سر آغاز فصلی دیگر از زندگی بود.

متن زنان فداکار

نگاهت را قاب می‌گیرم در پس آن لبخند معصوم که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد.

متن زنان فداکار

عزیزم منت بر سر من نهادی، مرا با وجودت سرافراز کردی و باقی عشاق را در حسرت گذاشتی و این یعنی همه خوشبختی دنیا.

متن زن فداکار

در شب‌های خوشبختی، دل من فقط در آرزوی روی تو و بی‌تاب توست.

متن زنان فداکار

امروز شکوفه‌ها برای من و تو خواهند شکفت؛ و ستاره‌ها برای من و تو چشمک خواهند زد؛ و گل‌ها عطری را که فقط نصیب بال پروانه‌هاست را به من و تو خواهند بخشید.

متن همسر فداکار

راضی‌ام اگر تمام سهم من از زندگی تو باشی. راضی هستی اگر عشق خالصانه من سهم تو از زندگی باشد؟

متن زنان فداکار

سالگرد ازدواج ما سالروز تولد من است؛ چون گویا فقط از وقتی تو آمدی، من زندگی می‌کنم.

متن فداکاری زن

وقتی با تو هستم، عاشقی کم است، دیوانه‌ات می‌شوم. آنقدر دیوانه و مسحور که چشم‌هایم فقط تو را می‌بیند.

متن زنان فداکار

آنچنان صادقانه با من هستی که همه رازهایم را به تو می‌گویم و همه احساس و عاطفه‌ام را به پای تو می‌ریزم.

متن زن فداکار

من در تنهایی‌های تاریکم غمگین بودم. تو آمدی؛ غم رفت و ما با هم پرشور و عاشقانه یکی شدیم. تسکین عاشقانه درد و غم‌هایم، به زندگی من خوش آمدی.

متن همسر فداکار

توی دنیا هیچ‌کس مثل تو نیست. تو که می‌خندی همه رنگ‌های دیگر دنیا غیر از رنگ لبانت رنگ می‌بازد.

متن همسر فداکار

دوست دارم تو را به دریا تشبیه کنم، اما می‌بینم از آن عمیق‌تر و زلال‌تری. تو نه مثل دریا که فقط مثل خودت هستی.

متن همسر فداکار

صدای نفس کشیدن تو بهترین صدای زندگی من است و برای نفس کشیدن من، هوا تو هستی.

متن زن فداکار

می‌گویند عشق رنگ خزان است با تو اما عشق بهار است و عطر شکوفه را در زندگی‌ام می‌پراکند.

متن عشق و فداکاری زن

متشکرم برای همه وقت‌هایی که مرا به خنده واداشتی. برای همه وقت‌هایی که به حرف‌هایم گوش دادی. برای همه وقت‌هایی که به من جرئت و شهامت دادی. برای همه وقت‌هایی که مرا در آغوش گرفتی. برای همه وقت‌هایی که با من شریک شدی. برای همه وقت‌هایی که با من به گردش آمدی. برای همه وقت‌هایی که خواستی در کنارم باشی. برای همه وقت‌هایی که به من اعتماد کردی. برای همه وقت‌هایی که مرا تحسین کردی. برای همه وقت‌هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی. برای همه وقت‌هایی که گفتی:«دوستت دارم». برای همه وقت‌هایی که در فکر من بودی. برای همه وقت‌هایی که برایم شادی آوردی. برای همه وقت‌هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی. برای همه وقت‌هایی که دلتنگم بودی. برای همه وقت‌هایی که به من دلداری دادی. برای همه وقت‌هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.

متن در مورد زن فداکار

در آن سوی نگاهت عشق را یافتم. آنگاه با توام آرامم. آرام‌تر از همیشه. کلا غم ممنوع و غصه ممنوع. سراپا شادی‌ام! وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته است.

متن فداکاری زن

مدتی است که از با هم بودمان گذشته و من هروز بیش از پیش به این راز پی می‌برم که تو خلق شده‌ای برای من تا زیباترین زندگی را برایم بسازی.

متن همسر فداکار

ای کاش گذر زمان در دستم بود تا لحظه‌های با تو بودن را آنقدر طولانی می‌کردم که برای بی تو بودنم وقتی نمی‌ماند.

متن زن فداکار

پلک دلم می‌پرید. چشمانم گواهی می‌داد که میهمانی به دلم خواهد آمد. فرشته‌ای از آسمان فرود آمد و در قلبم نشست. آمدنت مبارک مهمان عزیز.

متن فداکاری زن

ای تنها دلیل رد کردن هر دلیل و ای تنها بهانه ی آوردن هر بهانه دیوانه ی مهربانی توام. برای من بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنی.

متن فداکاری زن

لمس بودنت آن‌قدر زیباست که حتی اگر واژه‌هایم را در حریر گل سرخ هم بپیچم، باز می‌ترسم لطافتی درخور روح لطیف تو نداشته باشند؛ واژه‌هایم را با حریر عشق و مهر به سویت روانه می‌دارم.

متن زن فداکار

تو مثل باران هستی، بارانی از گل، بارانی از مهر، بارانی از لبخند. بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید.

متن زن فداکار

پرستوی خیال من، تو بهترین بهانه برای بودن من هستی. آشیانه‌ای که با هم ساختیم زیباترین بهانه زندگی من است.

متن همسر فداکار

هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم که تو دنیای من هستی.

متن عشق و فداکاری زن

من مثل کبوتری تنها بودم. تو آمدی و پر پروازم شدی، نغمه بر لبانم شدی و من زندگی را آغاز کردم.

متن در مورد زن فداکار

بغلم ڪن شبیہ یہ مردابهیچ چیز و ڪسی مزاحم نیستبوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے منواسہ ڪشتناجازه لازم نیست

متن در مورد زن فداکار

بخشیدن کسی آسان است،اما اینکه بتوان دوبارهبه او اعتماد کرد،داستان کاملا متفاوتی است.

متن زنان فداکار

در جوشن کبیر، یک عبارتی هست «یا کَریمَ الصَّفْحِ» معنیش خیلی جالبه!!!
یک وقتی، یک کسی تو رو می‌بخشه اما یادش نمیره که فلان خطا رو کردی و همیشه یک جوری نگات می‌کنه که تو می‌فهمی هنوز یادش نرفته؛ یک جورایی انگار که سابقه بدت رو مدام به یادت میاره…!
ولی یک وقتی، یک کسی تو رو می‌بخشه و یک طوری فراموش می‌کنه انگار نه انگار که تو خطایی رو مرتکب شدی. اصلا هم به روت نمیاره…
به این نوع بخشش میگن «صَفْح» و خدای ما اینگونه است.

متن زنان فداکار

در قطره جود و کرمت بحر چه باشد
در تابش وجهِ قمرت بدر چه باشددر جلوه نور نظرت فجر چه باشد
در شمّه بخشش ز کَفَت اَبر چه باشد​ ​

متن در مورد زن فداکار

اینقدر نگو : اگه ببخشم کوچک می شوم ، اگه با گذشت کردن کسی کوچک می شد ، خدا اینقدر بزرگ نبود .

متن عشق و فداکاری زن

یه روزی گله کردم من از عالم مستی
تو هم به دل گرفتی دل ما رو شکستی
من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجید
تو قهر کردی قهرت مصیبت شدو بارید
پشیمون و خستم اگه عهدی شکستم
آخه مست تو هستم اگه مجرم و مستم​

متن زنان فداکار

من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستم بلکه تو لایق ارامش هستی من ارامش تو رو حتی به ارامش خودم نیز ترجیح میدم​ ​

متن عشق و فداکاری زن

 ​اون منم که عاشقونه شعر چشماتو می گفتم
هنوزم خیس می شه چشمام وقتی یاد تو می افتم
هنوزم میای تو خوابم تو شبای پر ستاره
هنوزم می گم خدایا کاشکی برگرده دوباره

متن زن فداکار

بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم *بیا با بنفشه های لب جوب آشتی کنیم * بیا از حسرت و غم دیگه باهم حرف نزنیم * بیا برخنده ی این صبح بهار خنده کنیم

متن زنان فداکار

اگه راهم این روزا از تو یکم دوره ببخش / توی زندگی آدم یه وقتا مجبوره ببخش . . . ​

متن همسر فداکار

من رو ببخش نه به خاطر اینکه من لایق بخشش هستمبلکه تو لایق آرامش هستی من ارامش تو رو حتی به ارامش خودم نیز ترجیح میدم . . . ​ ​

متن زن فداکار

کمی به زندگی حیوانات نگاه کنیممیبینیم بخشیدن را خوب بلد هستنچرا ما انسانها نمی تونیم همدیگر را ببخشیم​ ​

متن عشق و فداکاری زن

وقـتــی بـهـ نبودنت فـکـر مـیـکـنـمـــ …
بی اخـتـیـآر لـبـخـنـد مـیـزنـمــ
نـمـیـدآنــی کـهـ ایـن لـبخـنـد ؛
تـلـخ تـریـن لـحـظـهـ ـی ِ زنـدگــی امــ رآ بـهـ تـصـویـر مـیـکـشـد !​ ​

متن فداکاری زن

چِهــ تَلخــــــ اَستـــــــ…یآد آوَری …سَــــرآغـــآز عشقـــــــی کهـــگمـــــآن مــــــی رَفتــــــــ ،جـــــآودآنهـــ بآشَـــــــــــد…

متن فداکاری زن

 ​گاهی وقتا خودم رو بغل می کنم و میگم : یادته آغوشش چقدر گرم بود ؟

متن در مورد زن فداکار

می گویند لیاقتت را نداشت ولی نمی دانند که تو فقط دوستم نداشتی ، همین !​ ​

متن فداکاری زن

دلـــــت ﮐـــــﻪ ﭘـﻴـــــﺶ ﻣـــــﻦ ﺑﺎﺷـــــﺪ …
ﻭ تنــــــﺖ ﺩﺭ ﺁﻏـــــﻮﺵ ﺩﻳﮕــــــﺮﻱ …
ﻫـــــﺰﺍﺭ ﺧﻄﺒـــــﻪ ﺍﻡ ﮐــــــﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨـــــﺪ …
ﺑـــــﺎﺯ ﻫــــــﻢ ﻫﺮﺯﮔﻴﺴـــــﺖ ……………….!

متن زنان فداکار

دلم برای یک درد تنګ شده..
درد فشرده شدن میان آغوش معشوقه أم
خودمانیم..
چه درد شیرینی بود..​ ​

متن فداکاری زن

بعد از رفتنش موهایم را از ته زدم…خاطره ی دستانش دیوانه ام میکرد… ​ ​

متن زنان فداکار

خــداقسمت داشتنت را از من گرفت…گـــمـــــــانــــــــــمکسی بیشتر از من دعا کرده بود…

متن همسر فداکار

از یاد نبرید که در برابر هر کار غیرانسانی، هزاران کار برآمده از مهربانی و گذشت و خیر خواهی وجود دارد.
وین دایر​ ​

متن زن فداکار

اگر با گذشت کردن، کسی کوچک می شد، خدا تا این اندازه بزرگ نبود!
استاتوس​ ​

متن در مورد زن فداکار

بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .
ارد بزرگ

متن زنان فداکار

​بخشش میزان فر و شکوه آدمی را نشان می دهد .
ارد بزرگ

متن زن فداکار

حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن.
ولتر​ ​

متن فداکاری زن

مرا ببخش که همیشه می گویم دوستت دارم / مرا ببخش اگر می بینم که نیستی و باز هم از آن چه نباید ، می گویم / مرا ببخش اگر دل داده گی ات را برای خود می خواهم /​ ​

متن در مورد زن فداکار

بالاترین بخشش آن است که پیش از خواری خواستن باشد.

متن زن فداکار

قدیما وقتی می خواستیم آشتی کنیم انگشت کوچیکامونو گره می کردیم بهم اینو می خوندیم
آی آشتی آشتی آشتی فردا میریم تو کشتی​

متن زنان فداکار

Sometimes saying sorry isthe most difficult thin on earth…But its the cheapest thingto save the most expensive giftcalled Relationship..!!!بعضی وقت ها معذرت خواهی خیلی مشکل است
بعضی وقتها عذرخواهی کردن مشکل ترین چیز روی زمین است
اما ارزان ترین چیز برای
نگهداری باارزش ترین هدیه که دوستی است می باشد

متن همسر فداکار

Profound regret and sorrowWords Will Not Be Able To Ever ExpressHow Sorry I Am For This,And I Have Profound Regret And SorrowFor The Multitude OfMistakes And HarmI Have Caused.نهایت شرمندگی و تاسف
کلمات قادر نخواهند بود حتی بیان کنند که
چقدر بخاطر این موضوع متاسفم
نهایت تاسف و شرمندگی را بخاطر اشتباهات و اذیت های زیادم
که من باعث آنها بودم را دارم.

متن فداکاری زن

تو که تنها کسی هستی که جان را در تو می جویم
نمی دانم چه خواهد شد اسیرم در دو راهی ها
غرورم یکطرف ماند و دل دیوانه ام اینجا
چه می شد بشکنم روزی غرور جنس سنگی را
بگویم عاشقت هستم بمان با من تو ای زیبا

متن عشق و فداکاری زن

هنوز عشق تو امید بخش جان من است
خوشا غمی که ازو شادی جهان من است
چه شکر گویمت ای هستی یگانه ی عشق
که سوز سینه ی خورشید در زبان من است
اگر چه فرصت عمرم ز دست رفت بیا
که همچنان به رهت چشم خون فشان من است​

متن فداکاری زن

دلبرکم چیزی بگو به من که از گریه پرم
به من که بی صدای تو از شب شکست می خورم
دلبرکم جیزی بگو به من که گرم هق هق ام
به من که آخرینه ی اواره های عاشقم
چیزی بگو که آینه خسته نشه از بی کسی
غزل بشن ترانه هام نه هق هق دلواپسی​ ​

متن زنان فداکار

گرچه سکوت بلندترین فریاد عالم است
ولی گوشم دیگر طاقت فریادهای تو را ندارد
کمی با من حرف بزن…​ ​

متن زن فداکار

تنها بودن قدرت می خواهدو این قدرت را کسی به من دادکه روزی می گفت تنهایت نمی گذارم . . .

متن زنان فداکار

اجابتش مهم نیستنیاز من به آرامشی است که بدانم تو به یاد منی . . .

متن همسر فداکار

توضیح نمی خواهدتمام خواهش من یک جمله کوتاه است:دلی که به تو سپرده ام ، به غم مسپار . . .

متن عشق و فداکاری زن

 ​به دل خود مراجعه کنیدو نسبت به تمام کسانی که در گذشتهاز دست آنها ناراحت شده اید احساس محبت نمایید.هر جا ناراحت شدید اقدام به بخشش و عفو نمایید.عفو و گذشت پایه بیداری معنوی است.

متن فداکاری زن

ما می توانیم ببخشیم :
اندیشه عشق
واژه ای شیرین
لبخندی محبت آمیز
نغمه ای روح افزا
دستی یاریگر
یا هرآنچه ممکن است به قلبی شکسته آرامش دهد .
اندیشه زیبا ببخشیم با اگاهی
هر انچه در توانمان هست دریغ نکنیم
ببخشیم مهر و مهربانی… باور کنید گاهی گوش شنوا برای فردی دنیا ارزش داره یا دستی پر ازمهر با زبان خوش … میتونه دنیای یک نفر عوض کنه پس کمی اهسته تر از کنار هم عبور کنیم ..
دنیا بیش از پول ، به عشق و همدلی نیاز دارد .مهربان باشیم

متن زن فداکار

زیباترین آرایش..
برای لبان شما راستگویی
برای صدای شما دعا به درگاه خداوند
برای چشمان شما رحم و شفقت
برای دستان شما بخشش
برای قلب شما عشق
وبرای زندگی شما دوستی‌هاست..​

متن فداکاری زن

فراموش نڪن!
از دشمنے تا دوستے، یڪ لبخند
از جدایے تا پیوند، یڪ قدم
از توقف تا پیشرفت، یڪ حرڪت
از ڪینه تا بخشش، یڪ گذشت
و از نفرت تا علاقه، یڪ محبت استمواظب ‌این یکها باشیم

متن زنان فداکار

بزرگ کسی است
که قلبش
کودکانه
قهرش بی کینه
دوست داشتنش بی ادعا
و بخشش او بی منتهاست … ​ ​

متن در مورد زن فداکار

یادت باشه همیشه ته قلبت یه جایی برای بخشش ادما بگذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *