متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاستسخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاستدر اندرون من خسته دل ندانم کیستکه من خموشم و او در فغان و در غوغاست

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوستواله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

متن درباره چشمان دلبر

هر که شد محرم دل در حرم یار بماندوان که این کار ندانست در انکار بمانداگر از پرده برون شد دل من عیب مکنشکر ایزد که نه در پرده پندار بماندصوفیان واستدند از گرو می همه رختدلق ما بود که در خانه خمار بماندمحتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببردقصه ماست که در هر سر بازار بماندهر می لعل کز آن دست بلورین ستدیمآب حسرت شد و در چشم گهربار بماندجز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفتجاودان کس نشنیدیم که در کار بماندگشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگسشیوه تو نشدش حاصل و بیمار بمانداز صدای سخن عشق ندیدم خوشتریادگاری که در این گنبد دوار بماندداشتم دلقی و صد عیب مرا می‌پوشیدخرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماندبر جمال تو چنان صورت چین حیران شدکه حدیثش همه جا در در و دیوار بماند

متن درباره چشمان دلبر

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمعشب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمعروز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرستبس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمعرشته صبرم به مقراض غمت ببریده شدهمچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمعگر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم روکی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمعدر میان آب و آتش همچنان سرگرم توستاین دل زار نزار اشک بارانم چو شمعدر شب هجران مرا پروانه وصلی فرستور نه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمعبی جمال عالم آرای تو روزم چون شب استبا کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمعکوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمتتا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمعهمچو صبحم یک نفس باقیست با دیدار توچهره بنما دلبرا تا جان برافشانم چو شمعسرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنینتا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمعآتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفتآتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع

متن درباره چشمان دلبر

حافظ از شوق رخ مهر فروغ تو بسوختکامگارا نظری کن سوی ناکامی چندسینه از آتش دل در غم جانانه بسوختآتشی بود در این خانه که کاشانه بسوختتنم از واسطه دوری دلبر بگداختجانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

متن درباره چشمان دلبر

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارشدلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
خواجه آن است که باشد غم خدمتکارشجای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می‌شکند بازارشبلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارشای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری
بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارشآن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارشصحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل
جانب عشق عزیز است فرومگذارشصوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه
به دو جام دگر آشفته شود دستارشدل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود
نازپرورد وصال است مجو آزارش

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

چون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان
همراه تو بودن گنه از جانب ما نیستروی تو مگر آینه لطف الهیست
حقا که چنین است و در این روی و ریا نیست

متن درباره چشمان دلبر

اشعار عاشقانه حافظ مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردمتو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دمبه سامانم نمی‌پرسی نمی‌دانم چه سر داریبه درمانم نمی‌کوشی نمی‌دانی مگر دردمنه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و بگریزیگذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردمندارم دستت از دامن به جز در خاک و آن دم همکه بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردمفرو رفت از غم عشقت دمم دم می‌دهی تا کیدمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردمشبی دل را به تاریکی ز زلفت باز می‌جستمرخت می‌دیدم و جامی هلالی باز می‌خوردمکشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویتنهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردمتو خوش می‌باش با حافظ برو گو خصم جان می‌دهچو گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم دم سردم

متن درباره چشمان دلبر

ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه می پنداشتیم
تا درخت دوستی کی بر دهد
حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
گفت و گو آیین درویشی نبود
ورنه با تو ماجراها داشتیم
شیوه چشمت فریب جنگ داشت
ما خطا کردیم و صلح انگاشتیم

متن درباره چشمان دلبر

جز نقش تو در نظر نیامد ما راجز کوی تو رهگذر نیامد ما راخواب ارچه خوش آمد همه را در عهدتحقا که به چشم در نیامد ما را

متن درباره چشمان دلبر

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنمتا به کی در غم تو ناله شبگیر کنمدل دیوانه از آن شد که نصیحت شنودمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآیدگفتم که ماه من شو گفتا اگر برآیدگفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموزگفتا ز خوبرویان این کار کمتر آیدگفتم که بر خیالت راه نظر ببندمگفتا که شب رو است او از راه دیگر آیدگفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کردگفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آیدگفتم خوشا هوایی کز باد صبح خیزدگفتا خنک نسیمی کز کوی دلبر آیدگفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشتگفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آیدگفتم دل رحیمت کی عزم صلح داردگفتا مگوی با کس تا وقت آن درآیدگفتم زمان عشرت دیدی که چون سر آمدگفتا خموش حافظ کاین غصه هم سر آید حافظ

متن درباره چشمان دلبر

بسته‌ام در خم گیسوی تو امید دراز
آن مبادا که کند دست طلب کوتاهم

متن درباره چشمان دلبر

به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینمبیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینمالا ای همنشین دل که یارانت برفت از یادمرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینمجهان پیر است و بی‌بنیاد از این فرهادکش فریادکه کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینمز تاب آتش دوری شدم غرق عرق چون گلبیار ای باد شبگیری نسیمی زان عرق چینمجهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقیکه سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بینماگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوستحرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینمصباح الخیر زد بلبل کجایی ساقیا برخیزکه غوغا می‌کند در سر خیال خواب دوشینمشب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعیناگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالینمحدیث آرزومندی که در این نامه ثبت افتادهمانا بی‌غلط باشد که حافظ داد تلقینم

متن درباره چشمان دلبر

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداختنبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت

متن درباره چشمان دلبر

ما را که درد عشق و بلای خمار کشت
یا وصل دوست یا می صافی دوا کندجان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخت
عیسی دمی کجاست که احیای ما کند

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود
پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود

متن درباره چشمان دلبر

به تماشاگه زلفش دل حافظ روزیشد که باز آید و جاوید گرفتار بماند

متن درباره چشمان دلبر

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوستتا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوستواله و شیداست دایم همچو بلبل در قفسطوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

متن درباره چشمان دلبر

باز آی و دل تنگ مرا مونس جان باش
وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

متن درباره چشمان دلبر

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم
تا به کی در غم تو ناله شبگیر کنمدل دیوانه از آن شد که نصیحت شنود
مگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد بادگر چه یاران فارغند از یاد من
از من ایشان را هزاران یاد باد

متن درباره چشمان دلبر

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمیدل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

متن درباره چشمان دلبر

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزروساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمیزیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفتصعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمیسوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگلشاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمیدر طریق عشقبازی امن و آسایش بلاستریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمیاهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیسترهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمیآدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دستعالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمیخیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیمکز نسیمش بوی جوی مولیان آید همیگریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشقکاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی

متن درباره چشمان دلبر

در آرزوی بوس و کنارت مردم
وز حسرت لعل آبدارت مردمقصه نکنم دراز کوتاه کنم
بازآ بازآ کز انتظارت مردم

متن درباره چشمان دلبر

ای گدایان خرابات خدا یار شماستچشم انعام مدارید ز انعامی چندپیر میخانه چه خوش گفت به دردی کش خویشکه مگو حال دل سوخته با خامی چند

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

صلاح کار کجا و من خراب کجاببین تفاوت ره کز کجاست تا به کجادلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوسکجاست دیر مغان و شراب ناب کجاچه نسبت است به رندی صلاح و تقوا راسماع وعظ کجا نغمه رباب کجا

متن درباره چشمان دلبر

الا ای آهوی وحشی کجاییمرا با توست چندین آشنایی

متن درباره چشمان دلبر

اشعار عاشقانه حافظ 

متن درباره چشمان دلبر

منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدنوفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیمکه در طریقت ما کافریست رنجیدنبه پیر میکده گفتم که چیست راه نجاتبخواست جام می و گفت عیب پوشیدنمراد دل ز تماشای باغ عالم چیستبه دست مردم چشم از رخ تو گل چیدنبه می پرستی از آن نقش خود زدم بر آبکه تا خراب کنم نقش خود پرستیدنبه رحمت سر زلف تو واثقم ور نهکشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدنعنان به میکده خواهیم تافت زین مجلسکه وعظ بی عملان واجب است نشنیدنز خط یار بیاموز مهر با رخ خوبکه گرد عارض خوبان خوش است گردیدنمبوس جز لب ساقی و جام می حافظکه دست زهدفروشان خطاست بوسیدن

متن درباره چشمان دلبر

دو تنها و دو سرگردان دو بیکسدد و دامت کمین از پیش و از پسبیا تا حال یکدیگر بدانیممراد هم بجوییم ار توانیم

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

ز تاب آتش سودای عشقشبه سان دیگ دایم میزنم جوشچو پیراهن شوم آسوده خاطرگرش همچون قبا گیرم در آغوشاگر پوسیده گردد استخوانمنگردد مهرت از جانم فراموشدل و دینم دل و دینم ببردستبرو دوشش بر و دوشش بر و دوش

متن درباره چشمان دلبر

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوستواله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوستزلف او دام است و خالش دانه آن دام و من
بر امید دانه‌ای افتاده‌ام در دام دوستسر ز مستی برنگیرد تا به صبح روز حشر
هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوستبس نگویم شمه‌ای از شرح شوق خود از آنک
دردسر باشد نمودن بیش از این ابرام دوستگر دهد دستم کشم در دیده همچون توتیا
خاک راهی کان مشرف گردد از اقدام دوستمیل من سوی وصال و قصد او سوی فراق
ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوستحافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز
زان که درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

متن درباره چشمان دلبر

اگر به مذهب تو خون عاشق است مباحصلاح ما همان است کان تو راست صلاح

متن درباره چشمان دلبر

ما ز یاران چشم یاری داشتیمخود غلط بود آنچه می پنداشتیمتا درخت دوستی کی بر دهدحالیا رفتیم و تخمی کاشتیمگفت و گو آیین درویشی نبودورنه با تو ماجراها داشتیمشیوه چشمت فریب جنگ داشتما خطا کردیم و صلح انگاشتیم

متن درباره چشمان دلبر

اگر آنکه میرفت خاطره اش را میبردفرهاد سنگ نمی سفتمجنون اشفته نمی خفتحافظ شعر نمیگفت

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

من ملک بودم و فردوس برین جایم بودآدم آورد در این دیر خراب آبادمسایه طوبی و دلجویی حور و لب حوضبه هوای سر کوی تو برفت از یادمنیست بر لوح دلم جز الف قامت دوستچه کنم حرف دگر یاد نداد استادمکوکب بخت مرا هیچ منجم نشناختیا رب از مادر گیتی به چه طالع زادمتا شدم حلقه به گوش در میخانه عشقهر دم آید غمی از نو به مبارک بادممی‌خورد خون دلم مردمک دیده سزاستکه چرا دل به جگرگوشه مردم دادمپاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشکور نه این سیل دمادم ببرد بنیادم

متن درباره چشمان دلبر

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌هابه بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌هامرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌هابه می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌هاشب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل‌ هاهمه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ هاحضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

متن درباره چشمان دلبر

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آردنهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد

متن درباره چشمان دلبر

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بودمهرورزی تو با ما شهره آفاق بودیاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبانبحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بودپیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشندمنظر چشم مرا ابروی جانان طاق بوداز دم صبح ازل تا آخر شام ابددوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بودسایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شدما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بودحسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دینبحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بودبر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کردگفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بودرشته تسبیح اگر بگسست معذورم بداردستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بوددر شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکنسرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بودشعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلددفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

متن درباره چشمان دلبر

چو لعل شکرینت بوسه بخشد
مذاق جان من ز او پر شکر بادمرا از توست هر دم تازه عشقی
تو را هر ساعتی حسنی دگر بادو گر کنم طلب نیم بوسه صد افسوس
ز حقه دهنش چون شکر فرو ریزدمن آن فریب که در نرگس تو می‌بینم
بس آب روی که با خاک ره برآمیزدفراز و شیب بیابان عشق دام بلاست
کجاست شیردلی کز بلا نپرهیزد

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکردیاد حریف شهر و رفیق سفر نکردیا بخت من طریق مروت فروگذاشتیا او به شاهراه طریقت گذر نکردگفتم مگر به گریه دلش مهربان کنمچون سخت بود در دل سنگش اثر نکردشوخی مکن که مرغ دل بی‌قرار منسودای دام عاشقی از سر به در نکردهر کس که دید روی تو بوسید چشم منکاری که کرد دیده من بی نظر نکردمن ایستاده تا کنمش جان فدا چو شمعاو خود گذر به ما چو نسیم سحر نکرد

متن درباره چشمان دلبر

یا رب اندر دل آن خسرو شیرین اندازکه به رحمت گذری بر سر فرهاد کند

متن درباره چشمان دلبر

دوش دیدم که ملایک در میخانه زدندگل آدم بسرشتند و به پیمانه زدندساکنان حرم ستر و عفاف ملکوتبا من راه نشین باده مستانه زدندآسمان بار امانت نتوانست کشیدقرعه کار به نام من دیوانه زدندجنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنهچون ندیدند حقیقت ره افسانه زدندشکر ایزد که میان من و او صلح افتادصوفیان رقص کنان ساغر شکرانه زدندآتش آن نیست که از شعله او خندد شمعآتش آن است که در خرمن پروانه زدندکس چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقابتا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

متن درباره چشمان دلبر

بر سر آنم که گر ز دست برآیددست به کاری زنم که غصه سر آیدخلوت دل نیست جای صحبت اضداددیو چو بیرون رود فرشته درآید

متن درباره چشمان دلبر

مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوستتا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کردآه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرداشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار
طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کردبرقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کردساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کردآن که پرنقش زد این دایره مینایی
کس ندانست که در گردش پرگار چه کردفکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

متن درباره چشمان دلبر

دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرسکه چنان زو شده ام بی سرو سامان که مپرسکس به امید وفا ترک دل و دین مکنادکه چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس

متن درباره چشمان دلبر

عاشقی را که چنین باده شبگیر دهند
کافر عشق بود گر نشود باده پرست

متن درباره چشمان دلبر

دلم را مشکن و در پا مینداز
که دارد در سر زلف تو مسکن

متن درباره چشمان دلبر

صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنمتا به کی در غم تو ناله شبگیر کنمدل دیوانه از آن شد که نصیحت شنودمگرش هم ز سر زلف تو زنجیر کنم

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

جز نقش تو در نظر نیامد ما را
جز کوی تو رهگذر نیامد ما راخواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت
حقا که به چشم در نیامد ما را

متن درباره چشمان دلبر

من حاصل عمر خود ندارم جز غم
در عشق ز نیک و بد ندارم جز غم
یک همدم باوفا ندیدم جز درد
یک مونس نامزد ندارم جز غم

متن درباره چشمان دلبر

اشعار عاشقانه حافظ هوا خواه توام جانا و می دانم که می دانی
که هم نادیده می دانی و هم ننوشته می خوانی

متن درباره چشمان دلبر

گل بی رخ یار خوش نباشد
بی باده بهار خوش نباشد

متن درباره چشمان دلبر

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

جانا تو را که گفت که احوال ما مپرس
بیگانه گرد و قصهٔ هیچ آشنا مپرسز آنجا که لطف شامل و خلق کریم توست
جرم نکرده عفو کن و ماجرا مپرس

متن درباره چشمان دلبر

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاستمنزل آن مه عاشق کش عیار کجاستشب تار است و ره وادی ایمن در پیشآتش طور کجا موعد دیدار کجاستهر که آمد به جهان نقش خرابی دارددر خرابات بگویید که هشیار کجاستآن کس است اهل بشارت که اشارت داندنکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاستهر سر موی مرا با تو هزاران کار استما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاستبازپرسید ز گیسوی شکن در شکنشکاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاستعقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کودل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاستساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولیعیش بی یار مهیا نشود یار کجاستحافظ از باد خزان در چمن دهر مرنجفکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

متن درباره چشمان دلبر

مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌آیدکه ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آیداز غم هجر مکن ناله و فریاد که منزده‌ام فالی و فریادرسی می‌آیدز آتش وادی ایمن نه منم خرم و بسهرکس آنجا به امید قبسی می‌آیدهیچ کس نیست که در کوی تواش کاری نیستهرکس آنجا به طریق هوسی می‌آیدکس ندانست که منزلگه معشوق کجاستاین قدر هست که بانگ جرسی می‌آیدجرعه‌ای ده که به میخانه ارباب کرمهر حریفی ز پی ملتمسی می‌آیددوست را گر سر پرسیدن بیمار غم استگو بیا خوش که هنوزش نفسی می‌آیدخبر بلبل این باغ بپرسید که منناله‌ای می‌شنوم کز قفسی می‌آیدیار دارد سر صید دل حافظ، یارانشاهبازی به شکار مگسی می‌آید

متن درباره چشمان دلبر

عشق چیز عجیبے نیست
شاید
اما
من و تو
عجیب …
عاشق شده ایم !

متن درباره چشمان دلبر

سخته وقتےدلت گرفته
بیخودے به گوشےزل بزنے
درحالیڪه میدونےهیچڪس
تو هیچ جاے دنیا
حواسش به تو نیست
حتےتومجازیش…

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

تا ڪه انگور شود ” مے “
دو سه سالے بڪشد…
” تو “
به یڪ لحظه شدي…
ناب ترین باده ے عشق…

متن درباره چشمان دلبر

درحسرت آغوش تو… هستم بغلم ڪن…
ازعطربروروے تو… مست هستم بغلم ڪن…
ڪے گفتہ ڪہ قرارہ … دور از تو بمونم…
من با احدے … عهدنبستم بغلم ڪن…

متن درباره چشمان دلبر

شاملو نیستم
تا آن چنان ڪه او مے توانست
دوست داشتنم را ڪه در فراسوے مرزهاے تنت
از تو وعده ے دیدارے مے خواست
به بند شعر بڪشم
قبانے نیستم
تا با شعرهایم معناے دوست داشتن را تغییر دهم
و پوزش تمامے عاشقانه هایے ڪه در انتظارم هستند را بخواهم
تا به دنبال شعرِ تو بگردم
من فقط شاعرڪے هستم
ڪه اگر غربالے در دست بگیرے از تمامے پرت و پلاهایم
جز یڪ جمله به چیزے نمے رسے
تا با آن چشم در شعر چشمهایت بدوزم و بگویم
دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

سرم در دام و تن در قید و دل در بندِ مهرِ او
مسلمانان در این حالت سفر کردن توان؟نتوان!

متن درباره چشمان دلبر

– چند سالته؟
+ وقتی سرحالم ١٦سال، وقتی خسته ام ٢٥ سال
– الآن چند سالته؟
+ هزارسال..‏

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

بحثِ ایمان دگر و جوهرِ ایمان، دگر است
جامه‌پاکی دگر و پاکیِ دامان، دگر است…

متن درباره چشمان دلبر

اشک رازی‌ست
لبخند رازی‌ست
عشق رازی‌ست
اشکِ آن شب لبخندِ عشقم بوداحمد شاملو

متن درباره چشمان دلبر

میزنم کبریت بر تنهایی ام
تا بسوزد ریشه بیتابی ام
میروم تا هر چه غم پارو کنم
خانه ام را باز هم جارو کنم

متن درباره چشمان دلبر

کجایی ای رفیق نیمه راهم
که من در چاه شبهای سیاهم
نمی بخشد کسی جز غم پناهم
نه تنها از تو نالم کز خدا هم

متن درباره چشمان دلبر

جان دلم امروز بیا
بنشین لحظه ای رو در روی من
چای عطردار میخواهم
چای از من ، عطرش با تو …

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

هر شب به تو با عشق و طرب می‌گذرد
بر من زغمت به تاب و تب می‌گذردتو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می‌گذردهاتف اصفهانی

متن درباره چشمان دلبر

بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روی توام، نه عقل بر جاست، نه دلاین غم، که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که توراست، سنگ خاراست، نه دلرودکی

متن درباره چشمان دلبر

کاش چون برگ خزان رقص مرا
نیمه شب ماه تماشا می کرد
در دل باغچهٔ خانهٔ تو
شور من
وِلوِله برپا می کرد…

متن درباره چشمان دلبر

شاید عشق بتونه باعث گذر زمان بشه
ولی قطعا گذر زمان نمیتونه باعث ایجاد عشق بشه.

متن درباره چشمان دلبر

درسکوت دادگاه سرنوشت
عشق برما حکم سنگینی نوشت
گفته شد دل داده ها از هم جدا
وای بر این حکم و این قانون زشت

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

رفتی و ندیدی که چه محشر کردم
با اشکتمام کوچه را تر کردم
وقتی که شکست بغض تنهایی من
وابستگی ام را به تو باور کردم

متن درباره چشمان دلبر

دیگر بوی بهار هم سرحالم نمی کند
چیزی شبیه گریه زلالم نمی کند
آه ای خدا مرا به کبوتر شدن چکار ؟
وقتی که سنگ هم رحمی به بالم نمی کند

متن درباره چشمان دلبر

دیشب
قلبم را در کاسه رویا گذاشتم
بردم کنا پنجره
ماه به من لبخند زد
از پنجره آمد به دام من افتاد
تمام اتاق،
خیس شد از اشک شوق
تنهایی ام را باد با خود برد!

متن درباره چشمان دلبر

این سنگ خدایان که تبر می شکنند
روزی که بیایی از کمر می شکنند
بردار تبر را و بزن ابراهیم!
بت های بزرگ زودتر می شکنند

متن درباره چشمان دلبر

و ندایی که به من می گوید :
”گر چه شب تاریک است
دل قوی دار ،
سحر نزدیک است “
دل من در دل شب
خواب پروانه شدن می بیند

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتنتا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی
چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر منرابعه قزداری

متن درباره چشمان دلبر

هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده استاو چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده استخاقانی

متن درباره چشمان دلبر

اگر باغم برن بر چیدن گلگلی همرنگ و هم بوی تو خواهمگفتی ز ناز ، بیش مرنجان مرا، برو …..آن گفتنت کهبیش مرنجانم آرزوست ….

متن درباره چشمان دلبر

دیده را فایده آنست که دلبر بیندور نبیند چه بود فایده بینایی را

متن درباره چشمان دلبر

نمیدونی چه کاری با دلم کردی
نمیدونی چه غمگینم نفهمیدی
نمیشناسی منو از من چقدر دوری
تو این روزا چه بی رحمانه مغروری

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

ﺑﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﺮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ
یک ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﻩ ﺣﺴﺎﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﺑﺎ ﺷﻮﻕ ﮐﺒﻮﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ
ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻡ ﺟﻮﺍﺑﻢ ﮐﺮﺩﯼ

متن درباره چشمان دلبر

به نام خدائی که هستی را با مرگ، دوستی را یک رنگ
زندگی را با رنگ، عشق را رنگارنگ، رنگین کمان را هفت رنگ
شاپرک را صد رنگ، و مرا دلتنگ تو آفرید . . .

متن درباره چشمان دلبر

من را همان دو چشم خمار تو کافیست که پگاهان که از خواب بلند می شوم، چشمان خمار تو را بنگرم و شب ها به هنگام خواب با آن چشمان خمار تو سر را بر بالین بگذارم. دیگر چه آرزویی بیشتر از این می توان انتظار داشت که چشمان خمار تو را در اختیار داشت.

متن درباره چشمان دلبر

تو آمدی جانم به زندگی من و ندانستی که چه نیرویی در صورت خویش داری که من را این گونه جذب تو کرده است. آن دو چشم خماری که روی صورت تو خودنمایی می کنند، هوش را از سر هر عاقلی می ربایند و اینک من با تمام غرور مردانگی ام اعتراف می کنم که همان دو چشم خمار بوده اند که قلب من را دیوانه خود کرده اند. حالا دیگر آتیش قلب من را دیگر نمی توان با هیچ چیزی خاموش کرد.

متن درباره چشمان دلبر

نمی دانم چه حکمتی است که هر گاه به دو چشمان خمار تو می نگرم، روزم شب و شبم روز می شود. تمام دیده ام خونی می شود. دلم به شوق دیدار تو و برای تو پرواز کرده است و به آسمان ها رفته است. این چشمان تو چه چیزی بودند که این گونه من را تحت تأثیر خود قرار داده اند؟!!!

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

چشم خمار تو در پس پرده آن مژه های بلند و مشکی ات هوش را از سر من ربوده اند و اینک من مانده ام با سویدای دلم چه کنم؟ لحظه لحظه زیبایی آن دو چشم خمارت پیش روی من است و با دل من بازی می کنند.

متن درباره چشمان دلبر

دلم برای آن چشم خمارت تنگ شده است. دوست دارم که همین الان از قاب عکست بیرون بپری و در پیش روی من قرار گیری تا چشمان خمارت را ببینم و عشق را از نگاه تو تفسیر کنم.

متن درباره چشمان دلبر

لحظه لحظه منتظر آن صحنه ای هستم که باری دیگر چشمان خمارت را به چشمانم بدوزی و دستت را باری دیگر به دور گردنم حلقه بزنی تا کنار همدیگر باز هم به عشق ورزی با هم بپردازیم.

متن درباره چشمان دلبر

چشمان خمار تو با دل من کاری کرده اند که روز و شب بر فراغ دیدار تو به آسمان و زمین فریاد بر می آورم و دیدار مجدد تو را خواستارم. کی شود روزی آید و باری دیگر به آن چشمان تو زل بزنم و عشق را در آن ها به عینه لمس کنم؟!!!

متن درباره چشمان دلبر

آن چشمان خمار تو دیدن دارند. من به فدای آن چشم خمار تو شوم که اگر آن چشمان نبودند، بی گمان هیچ شاعری نبود که شعری زیبا بسراید و هیچ عاشقی نبود که عاشق آن ها گردد. چشم تو با دل من به گونه ای بازی کرده است که هر شب و روز به یاد تو هستم.

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

نگاه به چشمان خمار تو ویرانه ای در دل من پدید آورده اند که عقل و قدرت تفکر را به طور کلی از من ربوده است. تنها آرزوی من دیدن آن چشمان زیبایت هست تا باری دیگر چهره به چهره رو به روی هم ساعت ها زل بزنیم به چشم های هم.

متن درباره چشمان دلبر

دیدن چشمان خمار یار تنها چیزی است که در عین حال که می تواند برای یک نفر زهر باشد، می تواند برای وی هم به عنوان پادزهری ظاهر گردد. با دیدن اولیه به آن دل هر کسی را بیمار می سازد و در عین حال می تواند با دیداری مجدد بیماری وی را درمان سازد.

متن درباره چشمان دلبر

اگر توانستی دو دقیقه به چشمان مشکی خمار یار نگاه کنی و باز هم عاقلانه تصمیم بگیری، تو هیچ گاه عاشق نخواهی شد. عاشق حقیقی کسی است که با اولین نگاه به آن چشمان سیاه و خمارگونه درونش متحیر و دلش آشوب می گردد.

متن درباره چشمان دلبر

چه کسی گفته است که با یک نگاه نمی توان عاشق شد؟!!!! اگر به دو چشم خمار و مشکی یار هم نگاه کند، باز هم همین نظر را خواهد داشت؟!!!! بی گمان این گونه نخواهد بود. نگریستن به چشمان خمار یار عقل هر عاقلی را می گیرد. دل هر فردی را دگرگون می سازد و هر بیماری را زنده می سازد.

متن درباره چشمان دلبر

چشمان خمار تو دل شیدای من را دیوانه خود ساخته اند. من آن مجنونی ام که با دیدن یک جفت چشم خمار مشکی، هوش از سرم پریده است و با زل زدن در چشم هایش کل جسمم خشک زده است و اینک در فراغ یار روزی هزار مرتبه تصویر زیبای آن دو چشم زیبای خمارگونه یار را به پس پرده نقاشی می کشم.

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

مات و مبهوت مانده ام که دو چشم خمار چگونه می توانند این همه گیرایی و کارایی از خود داشته باشند که کل جسم و جان من را بیمار دیدار خود سازند؟!!!!

متن درباره چشمان دلبر

تیزی چشمان خمار یار از تیزی شمشیر هم برنده تر هستند و به گونه ای زیبا و دلربا هستند که هر کسی را شیفته خود می سازند.

متن درباره چشمان دلبر

چشم خمار، موی مشکی، صورت گرد و زیبا همه نوید کسی می دهند که با آمدنش در زندگیم روح و روان من را تحت شعاع زیبایی های خود قرار داده است. وقتی به آن چشمان خمار می نگری، دیگر نمی دانی کیستی و کجایی و چه می کنی؟!!!! فقط می دانی که باید خود را غرق در زیبایی های آن کنی و همین گونه زل بزنی به چشمایش.

متن درباره چشمان دلبر

وقتی برای اولین بار به آن چشمان خمار تو نگریستم، رعشه به کل بدنم افتاد و به گونه ای غرق در زیبایی های آن شدم که هیچ غواصی را یارای نجات دادن من نبود.

متن درباره چشمان دلبر

برای توصیف آن دو چشم خمارت دست به گریبان بهترین شعرای عصر شده ام. هیچ کس نتوانستند حتی گوشه ای از زیبایی های تو را در قالب شعر و شعر سرایی توصیف نمایند. چشمان خمار تو انگار گونه ای دیگر از زیبایی های خلقت هستند که خداوند در صورت تو قرار داده است تا دل عاشق و بیمار من را مجذوب خود کند.

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

بی هیچ اغراقی باید اعتراف کرد که من در به در و آواره آن چشم خمارت شده ام که دل من را با خود به نوک قله ها بالا برده است. طرز نگریستن با آن چشمان سیاه و زیبایت به گونه ای در دل من نشسته است که هر صبح و شامگاه پنجره اتاقم را باز نگه داشته ام تا رفتن و آمدن تو را پشت پنجره ها زیر باران آسمانی خدا بنگرم.

متن درباره چشمان دلبر

وقتی به چشمان خمار تو می نگرم، همان لحظه دوست دارم تا دنیا متوقف شود و ساعت ها و روزها و سال ها همین گونه به چشمان تو بنگرم و عشق و عاشقی را در آن ها به روح و روان خودم تزریق کنم.

متن درباره چشمان دلبر

می توان بی گمان در دو چشم خمار تو کهشکانی بی انتهاء را ملاحظه نمود که با هر بار نگریستن در آن ها این حس در دل من طنین انداز می گردد.

متن درباره چشمان دلبر

باز شب شد و این دل من هوس دیدار یار کرده است. دیدار یاری با چشمات حیرت انگیز خود که سراسر وجود من را سرشار از عشق و صفا و صمیمیت کرده است. نمی دانم در آن چشمان یار چه چیزی وجود دارند که اینگونه من را شیدا نموده اند ولی می دانم که هر چه هست حال و روز من را دگرگون ساخته است.

متن درباره چشمان دلبر

چه بگویم دیگر نایی برای زندگی کردن ندارم. دو چشم خمار تو را دیدم و مجنون شدم و اینک در فراغ تو اشک غم می بارم و در هر کجایی که می روم، چشمان تو پیش روی من هستند. انگار که هر لحظه در کنار من ایستاده ای، با من گام برمی داری، کنارم می نشینی و با من زندگی می کنی ولی من از وجود تو در زندگی خود فیض نمی برم چون جسمت را و چشمان خمارت را به طور فیزیکی لمس نمی کنم.

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

هیچ دانی که با چشمان سیاه و خمارت طبیب این دل بیمار من گشته ای و جسم و جان بی جانم را با قدرت چشمانت پر از عشق و امید به زندگی کرده ای؟!!!

متن درباره چشمان دلبر

تصویر چشمان خمار تو را باید قاب گرفت و آن را همیشه بالای سرم نگه دارم تا بتوانم هر لحظه و هر پاسی از شبانه روز با دیدن چشمان زیبایت روز و روزگار بگذرانم.

متن درباره چشمان دلبر

اگر بگویم که دوای این دل بیمار من را دیدن آن دو چشم خمار تنها می توانند، درمان سازند، چیز گزافی نگفته ام. عشق را می توان در همان دو چشم به نظاره نشست و دید که چه شور و شعفی در آن نگاه های پر از عشق و سرور وجود دارند.

متن درباره چشمان دلبر

از من درباره عشق و عاشقی نپرسید. چرا که من هر چقدر از زیبایی و قدرت جذب دو چشم خمار یار بگویم، کسی باور نمی کند. تنها کسی می فهمد که من چه چیزی می گویم که دو چشم خمار و سیاه یار را دیده باشد.

متن درباره چشمان دلبر

هر چقدر از وصف آن چشم خمار تو گویم، باز هم کم است. شاعر بیچاره چه می داند که آن چشمان تو با من چه کرده اند. زیبایی آن ها در هیچ شعر و کلمه و توصیفی نمی گنجند. بی گمان اگر همان شاعر هم در برابر چشمان خمار تو می ایستاد بی هیچ شک و تردیدی درجا سر جای خود جان به جان آفرین پهن زمین می شد.

متن درباره چشمان دلبر

متن درباره چشمان دلبر

نیرویی که در چشمان خمار تو وجود دارند، بی گمان در هیچ چیز دیگری وجود نخواهد داشت. حتی بزرگترین آهنربا های جهان هم نمی توانند نیروی کششی بیشتری از چشمان سیاه و خمار تو داشته باشند. چشمان تو کاری کرده اند که من را غرق زیبایی خود ساخته اند تا من و تو هم اینک یکی شویم.

متن درباره چشمان دلبر

در هر نگهت مستی صد جام شرابست
چشمان تو میخانه دل های خراب است
زد شعله به جان چشم فریبای تو هر چند
برق نگهت زود گذر همچو شهاب است

متن درباره چشمان دلبر

زیباتر از چشمان تو
چشمان من بودوقتی که
تصویرت
بر آنها نقش می‌بست

متن درباره چشمان دلبر

از غم که چشم های تو لبریز می شود
انگار فصل ها همه پاییز می شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو
چون با غرور و عشق گلاویز می شود

متن درباره چشمان دلبر

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند
مثل این است که رقاصه به باکو ببرد…باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید
این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد

متن درباره چشمان دلبر

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
مژه تیرگی برده از پر زاغفردوسی

متن درباره چشمان دلبر

شعر در مورد چشم زیبا از مولانا
به دو چشم من ز چشمش چه پیام‌هاست هر دم
که دو چشم از پیامش خوش و پرخمار بادامولانا

متن درباره چشمان دلبر

ناز کن شیرین غزل بس ناز دارد چشم تو
حس لذت آور شهناز دارد چشم تومی نوازد روح را دیدار گرم چشمهات
یک نگه شیرینی اواز دارد چشم توکار حیرت اوری در چشمهایت دیده ام
دختر پیغمبری؟ اعجاز دارد چشم تودر نگاهت خوانده ام اشعار نغز “خواجه” را
جلوه های گلشن شیراز دارد چشم توپشت چشمان سیاهت روشنی خوابیده است
یک چمن،یک باغ چشم انداز دارد چشم تومی برد عطر نگاهت عقل و هوشم را،مگر
شیشه ی عطر غزل را باز دارد چشم تو

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی‌شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می‌رسید

متن درباره چشمان دلبر

چشم زیبای تو آهوی فـــــــــــــــــراوان دارد
هرکه عاشق بشود رو به بیـــــــــــــابان داردرقص گاهی به غزل های تو در می مــــــاند
بلخ تا قونیه صد شاعر پنهــــــــــــــــان داردهرکه با چشم تو درگیــــــــــــر شود می داند
ماه با چشم توعمـــــری است که جریان داردحاضرم جای تو هــــــر روز به دارم بکشند
عشق صد پنجــــــــــره انگار به عرفان داردترسم از گرگ بیــــــــــــابان تنت نیست ولی
شیر چشمت هوس خــــــــــوردن انسا …زیبایی چشمانِ تو حاشاشُدنی نیست
این چشمه ی راز است که معناشدنی نیستآیینه که آیینِ زلالی ست مرامش
در معرض ِ چشمانِ تو پیداشدنی نیستاز چارطرف ظلمتِ موی تو وزیده است
این یک شبِ محض است که فرداشدنی نیستپلکی بزن ای ماه که عُشّاق بریدند
این پنجره ی بسته چرا واشدنی نیست؟!نیلوفرِ این حنجره در خویش تپیده است
این بُغضِ گلوگیر شکوفاشدنی نیستای کاش که آن وعده ی دیرینه بیاید
این آرزوی سوخته امّا شدنی نیست« ما گمشده در گمشده در گمشده هستیم»
این گمشده در گمشده پیداشدنی نیست…!

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق‌ترین قهوه‌ای چشمانت
مردی به من لبخند می‌زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش

متن درباره چشمان دلبر

شعر درباره چشم زیبا از سعدیای چشم تو دلفریب و جادودر چشم تو خیره چشم آهودر چشم منی و غایب از چشمزآن چشم همی‌کنم به هر سوصد چشمه ز چشم من گشایدچون چشم برافکنم بر آن روچشمم بستی به زلف دلبندهوشم بردی به چشم جادوهر شب چو چراغ چشم دارمتا چشم من و چراغ من کواین چشم و دهان و گردن و گوشچشمت مرساد و دست و بازومه گر چه به چشم خلق زیباستتو خوبتری به چشم و ابروبا این همه چشم زنگی شبچشم سیه تو راست هندوسعدی به دو چشم تو که داردچشمی و هزار دانه لولوشعر از سعدی

متن درباره چشمان دلبر

شعر در مورد چشم زیبای یارچشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمیدای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

متن درباره چشمان دلبر

از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده ام
شناگرِ ماهری شده ام
از بس که
غرقِ چشم‌هایت شدم

متن درباره چشمان دلبر

دلهای سنگ را به نگاهی طلا کنیاین کیمیاگری هنر چشمهای توست

متن درباره چشمان دلبر

تصویر تو تنها چیزیستکه چشمهایم باور میکند.دستان لرزانم را دراز میکنمتا صورت مهربانت را لمس کنم،اما تصویرت به یکباره محو میشودو من به یاد میاورم که تو در کنار من نیستی

متن درباره چشمان دلبر

چشم هایتچشم هایتچشم هایتچه در زندانچه در مریض خانهبه دیدارم بیاچشم هایتسرشار از آفتاب اندآن سان که کشتزاران آنتالیادر صبحگاهان اواخر ماه می.

متن درباره چشمان دلبر

تو در چشمانت یک چیزهایی داریدوتا چشم قهوه برای فنجان امدوتا کبریت برای سوختنمدوتا اسب ابلقبرای رمیدنمدوتا فانوس آبیبرای زورق در طوفانم

متن درباره چشمان دلبر

هنوز خیره شدندر چشمان توشبیه لذت بردنازشمردن ستارهدر یک شب صحرای یست

متن درباره چشمان دلبر

ای که چشمان عزلخوان و مورّب داری !بیشتر از غزلِ « سایه » مخاطب داریچشم تو مستیِ صد جامِ پیاپی داردتو که لبهایی از انگور، لبالب داری !

متن درباره چشمان دلبر

چشمان من شبیه تو هرگز ندیده استقربان آن کسی که تو را آفریده است !تو مثل آن بلور روانی که آسماناز شهد وشیرو شعر تورا پروریده است

متن درباره چشمان دلبر

اگر زمان و مکان در اختیار من بودده سال قبل از طوفان نوح عاشقت می شدمو تو می توانستی تا قیامت برایم ناز کنیو من کم می آوردم و تسلیم می شدم.یکصد سال به ستایش چشمانت می گذشتو سی هزار سال سر به ستایش تنتو تازه در پایان عمر به دلت راه می یافتم

متن درباره چشمان دلبر

گاهی لبخند شوبر صبحهایِ پریشانی امببار امید شو خورشید رابر چشمهایم بتاباناصلاً زندگی شوخودت را برایم بیاور!

متن درباره چشمان دلبر

چشمان تو به من قدرت و آرامش می دهد.هر بار که نگاهم به نگاهت گره می خورد،امیدی در دلم جوانه میزند که به راهم ادامه دهم.شاید تو با من حرف نزنی، امام چشمان سبز رنگت دنیاییاز حرف های انرژی بخش و انگیزه دهنده برایم دارند.آنها به من می گویند که مثبت فکر کن و مثبت باش.

متن درباره چشمان دلبر

نگذاردیگران نام تو را بدانندهمین زلال چشمانتبرای پچ پچ هزار ساله آنانکافیست

متن درباره چشمان دلبر

زیبایی چشمانِ تو حاشاشُدنی نیستاین چشمه ی راز است که معناشدنی نیستآیینه که آیینِ زلالی ست مرامشدر معرض ِ چشمانِ تو پیداشدنی نیست

متن درباره چشمان دلبر

چشمانت کارناوال آتش بازیست !یک روز در هر سال برای تماشایش می رومو باقی روزهایم را وقف خاموش کردنآتشی می کنم که زیر پوستم شعله می کشد

متن درباره چشمان دلبر

تو آمدی و عمیق ترین نگاه رااز میان چشمان دریایی اتبر ساحل قلبم نشاندیو زیباترین خاطرات را زنده کردی.تو آمدی و گرمی حضوری خورشید وار رابر طلوع آرزوهایم حک کردی

متن درباره چشمان دلبر

زل زده بهمبا لبخند نگام میکنه،آروم میگه:میدونیتو یه جور خاصی زیبایی…میخندم و میگم:همه ی آدمها یه جور خاصی زیبان،بستگی داره که کی نگاهشون میکنه!

متن درباره چشمان دلبر

من بود او بود
خدا هم کنارمان ! و این خدا . آخ از این خدا ٬
که وقتی سماجت من و وی را می‌بیند٬!!
دست زیر چانه اش میزند و ما را عاشقانه تماشا می‌کند
و این تماشا می‌دانی یعنی چه ؟
یعنی : چشم بد
دل بد دور می‌شود
می‌رود می میرد…

متن درباره چشمان دلبر

امشب دوباره اومدی، تا رویاهام رنگی بشه
شاید همین خواب عمیق پایان دلتنگی بشه!
امشب دوباره اومدی تا خوابمو رنگی کنی
تا چشمهای مغرورمو درگیر بی صبری کنی!
دارم نگاهت می‌کنم ،داری ازم دل می‌بری
چشم بر نمیدارم ازت، تو از همه ي زیباتری…

متن درباره چشمان دلبر

چه شوری میزند دلم وقتی
در چشم دیگران
اینقدر شیرین می شوی!!

متن درباره چشمان دلبر

اشک آبرویه عشقه رویه صورتم جایه تو یه آینه مونده تویه خلوتم
راه نداره دل به دل که خیسه چشم من اشک یعنی با سکوته شب یکی شدن
گریه می‌کنم به حال و روز بیخودم اشک یعنی کاش عاشقت نمی شدم

متن درباره چشمان دلبر

راه نداره دل به دل که خیسه چشم من
اشک یعنی با سکوت شب یکی شدن
گریه می‌کنم به حال و روز بیخودم
اشک یعنی کاش عاشقت نمی‌شدم!!

متن درباره چشمان دلبر

برترین آرایش ها در زندگی :
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب…

متن درباره چشمان دلبر

تنهایم، اما دلتنگ آغوشی نیستم! خسته ام ، ولی به تکیه گاه نمی اندیشم!چشم هایم تر میباشند و قرمز، ولی رازی ندارم!چون مدتهاست دیگر کسی را خیلی دوست ندارم***هیچی قشنگ تر از این نیست که!!
وقتی صبح آروم داری چشماتو باز می کني
ببنی به چشم هات زل زده
با انگشتای مردونش گونت لمس میکنه!
و میگه : صبح به خیر خانومم…

متن درباره چشمان دلبر

قلب تو باهرچه خوبی قهربود
نوش دارویی که گفتی زهر بود
دل که در چشم توبد افتاده هست
در نکویی شهره این شهر بود…

متن درباره چشمان دلبر

اشکی نمی ریزد کسی باران نمی‌گیرد!
در سال خشکی یک نفر هم جان نمیگیرد
وقتی که مجنون سوی صحرا رفت با من گفت:
شبهای چشم منتظر پایان نمیگیرد؟ !!

متن درباره چشمان دلبر

برای تو
برای چشم هایت
برای من
برای درد هایم
برای ما
برای این همۀ تنهایی
اي کاش خدا کاری کند…

متن درباره چشمان دلبر

خوابیدبدون شب بخیرشاید می دانست بدون او هیچ کدام از لحظاتم به خیر نیست

متن درباره چشمان دلبر

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشتآنچه در خواب نرفت چشم من و یاد تو بود

متن درباره چشمان دلبر

خواب جوری از چشمانم رفتکه من ‌‌‌بعد از توبه هر چه شب بود پایان دادم . . !شب بخیر رفیق نیمه راه

متن درباره چشمان دلبر

این پیام از من خوابالوبرای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ، ارسال شده استلطفا خوب بخوابید شب خوش

متن درباره چشمان دلبر

هر کس که در دعایشیادی کند زِیارانشیرین ترازعسل بادکامش به روزگارانخدایا به همه ی ي دوستانمدر این شب زیبای زمستانیسلامتی،برکت و عمر باعزت بدهآمین شبتون بخیر

متن درباره چشمان دلبر

نگاه کردن به ماه همیشه باعث لبخند من می شود
چون هنگامی که به ماه نگاه می کنم
به تو فکر می کنم
شب بخیر همسر عزیزم

متن درباره چشمان دلبر

ای همه دار و ندارم شب بخیر
ای همه صبر و قرارم شب بخیر
توی هفت آسمون من تنها تویی
ای تو تنها تک ستاره ام شب بخیر

متن درباره چشمان دلبر

خوابای رنگی بیبینیخواب دلتنگی نبینیشبت به خیر ای مهربونخوب بخوابی عزیز جون

متن درباره چشمان دلبر

آغوش تو که باشدخواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیستو تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه امکنارم بمان …می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند

متن درباره چشمان دلبر

تمام رازهایت رابه الهه شب بگو که امین استو سِر نگهدارو آرامشی عمیق می‌بخشدشاید سایه ي خداستدوستی آرام و مامن جانهاشبتون بخیر ودر پناه خدای مهربون

متن درباره چشمان دلبر

آغوش تو که باشد,خواب دیگر بهانه ای برای خستگی نیست
و تپش های قلبت می شود لالایی کودکانه ام
کنارم بمان
می خواهم صبح چشمانم در نگاه تو بیدار شوند
شبت رویایی “نفسم”

متن درباره چشمان دلبر

شب اغاز جدایی چند ساعته!و من تو را برای تمام شب های باقیمانده عمرم در کنارمو در اغوشم می خواهمت!شبت رویایی رویای من…

متن درباره چشمان دلبر

بی تـو
نَه شب را می خواهم
نَه ماهِ شب تابش …
بی تـو
نَه آسمان زیباست
نَه ستارگان و کهکشانش …شبت بخیر زندگیم

متن درباره چشمان دلبر

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم
و تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت
نور باران کنی تا خوابت ببرد
شبت بخیر عزیزم

متن درباره چشمان دلبر

شب بخیر ای نفست شرح پریشانی من ماه پیشانی من دلبر بارانی من

متن درباره چشمان دلبر

تمام رازهایت را
به الهه شب بگو
که امین است
و سِر نگهدار و آرامشی
عمیق می‌بخشد
شاید سایه ي خداست
دوستی آرام و مامن جان ها
شبتون بخیر و شادی

متن درباره چشمان دلبر

پروردگارا در انتهای شببه فرشتگانت بسپاردر لحظه لحظه نیایش خودعشق مرا از یاد نبرندعشق نازم شبت بخیر

متن درباره چشمان دلبر

به امید روزی زندگی می کنم که رویایم تحقق پیدا کندو کنار تو از خواب بیدار شومشب بخیر عشق من

متن درباره چشمان دلبر

باز روزبه پایان رسید و باز شب شد،باز سر گذاشتم بر بالشت رویاها،این بار به کجا برود خدا می داند،شاید همان جای همیشگی٬کنار تودوستت دارم.شبت بخیر

متن درباره چشمان دلبر

وقت خواب است و دلمپیش تو سرگردان استشب بخیر ای نفست شرح پریشانی من

متن درباره چشمان دلبر

همه شب سجده برآرمکه بیایی تو به خوابمو در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانیجانان من شبت بخیر

متن درباره چشمان دلبر

امشب از تو می خواهم از نردبان خیــالم بالا بیاییو گل سرسبد رویاهای مـــن شویشبت پر از رویاهـای دست یافتنی

متن درباره چشمان دلبر

ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنمو تو آسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانتنور باران کنی تا خوابت ببردشبت بخیر عزیزم

متن درباره چشمان دلبر

آرزو می کنم در این شب زیبامهر، برکت، عشق، محبت ، سلامتیهمنشیڹ ات باشد
شبت بخیر

متن درباره چشمان دلبر

وقتی شب میشہ
یہ دنیا خاطره…
یه دنیا خیال….
میاد تو دل آدم
مڹ آرزو می ڪنم
امشب دلت آروم باشہ
و خواب هات طلایی

متن درباره چشمان دلبر

خدایا در این شب زیبا
آنچه را که بیصدا از
قلب عزیزانم گذر کرده
در تقدیرشان قرارده
تا لذتی دو چندان را
برایشان به ارمغان بیاوردشب بخیر

متن درباره چشمان دلبر

شب را بدون افسوس امروز رفتهبدون آهِ گذشته تمام کنو به فردا…به فردا فکر کن که روزِ دیگری استشبت بخیر

متن درباره چشمان دلبر

الهی دراین شب عزیزخدابه فرشته هاش بگه
براتون هرچی خوبی وخوشبختیه،
رقم بخورهکلبه هاتون از محبت گرم،
و آرامش مهمون همیشگی
خونه هاتون باشه

متن درباره چشمان دلبر

آرامش آسمان شب سهم قلبتو خداوند روشنى بى خاموش تمام لحظه هایت باشددر این ساعات پایانی شب آرزو دارمغیر از خدا محتاج کسی نشویشبت شیک

متن درباره چشمان دلبر

آرامش آسمان شب سهم قلبتان باشدو نور ستاره هاروشنى بى خاموشی تمام لحظه هایتانشبتون مهتابی

متن درباره چشمان دلبر

در قلب خود
باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز
قرار است اتفاق بیفتد
باورکنیدهمان میشود که باوردارید
عاشق زندگی تان باشید
شبتون پر از آرامش

متن درباره چشمان دلبر

شب قشنگترین و زیباترین اتفاقی‌ است که تکرار می شود و تکرار می شودتا آسمان زیبایی اش را به رخ زمین و زمینیان بکشد.با آرزوی شبی سرشار از آرامش و رویاهای خوش

متن درباره چشمان دلبر

الهی در سڪوت
شب ذهنم را آرام
ڪن ؛ و مرا در پناه
خودت به دور از هیاهو
این جهان بدارشبتون خوشبو به عطر گل

متن درباره چشمان دلبر

شب را بدون افسوس امروز رفتهبدون آهِ گذشته تمام کنو به فردا…به فردا فکر کن که روزِ دیگری استشبتون بخیر

متن درباره چشمان دلبر

در این شب دل انگیز از خدای مهربانبراتون یک حس قشنگیک شادی بی دلیلیک نفس عطر خدایک بغل یاد دوستیک دنیا ارزوهای خوبو ارامش خواستارمشبتون بخیر و سرشار از آرامش

متن درباره چشمان دلبر

تکست کوتاه / تکست کوتاه عاشقانه غمگین و دخترانه / [گلچین شده] | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃

متن درباره چشمان دلبر

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
 

متن درباره چشمان دلبر

ادع‍‌ا ‌‌ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه‍ ب‍‌رات‍‌ون م‍‌ه‍‌م‍‌م:)🙂🤌🏻

متن درباره چشمان دلبر

‏خوب بودن مثل فقیر بودنه

هیچ کس آدم حسابت نمیکنه 🙂

متن درباره چشمان دلبر

خدایا رگ گردنو بیخیال دو دقیقه بیا جلوم بشین ببین چمه 🙂

متن درباره چشمان دلبر

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود!

متن درباره چشمان دلبر


میگی‌عآشِقَمی‌چِہ‌حَرفآ‌میزَنی••͜[💔⃟🐾⃟✨]
 

متن درباره چشمان دلبر

ادع‍‌ا ‌‌ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه‍ ب‍‌رات‍‌ون م‍‌ه‍‌م‍‌م:)🙂🤌🏻

متن درباره چشمان دلبر

تو حروم زاده ترین لاشیِ مظلوم‌نمایی!

متن درباره چشمان دلبر

ظرفیت شوخیمون اگه بالاست 

دلیل نمیشه شما ته بیشعوریتو بذاری 🙂

متن درباره چشمان دلبر

ما که رسوای جهانیم…
چه بمیریم چه بمانیم:/

متن درباره چشمان دلبر

‏از تو حرکت!
از رفیق زیرپا کشیدن و خنجر زدن 🙂

 

متن درباره چشمان دلبر

‏شاهکار شما در زمانه چیست؟
‏بالله که زنده بودن ما، شاهکار ماست…

متن درباره چشمان دلبر

اعصاب مح زیرح درختح البالو گم شدح😹🍒

متن درباره چشمان دلبر

بعضیام بودن شون ی درده نبودن شون ی درد دیگه:/

متن درباره چشمان دلبر

‏زندگی همه به سمت تجمل‌گرایی در حرکته، مال ما به سمت تحمل‌گرایی. هی هرچی میگذره باید بیشتر تحمل کنیم🥲

متن درباره چشمان دلبر

تو♡ هَمون‌خُل‌وچِل خُودَمی
که وقتی حالم خوب نیس
خَنده میاری رو لبام…🙊♥️🍃

متن درباره چشمان دلبر

کیفیت دوستات مهمـتر از ڪمیت‌شــونه!✨

متن درباره چشمان دلبر

بحث سر این نیست کی تو روت خود واقعیشه
بحث سر اینه که کی پشت سرت بهت وفاداره!

متن درباره چشمان دلبر

آدما به اختیار خودشون پرسپولیسی نمیشن ! چون خدا هرکی رو که دوست داره ، پرسپولیسی خلقش میکنه 

متن درباره چشمان دلبر

_خوش بحالت +چرا؟ _ همیشه میخندی +شبامم دیدی _نع + از روزامم بیشتر میخندم کلاً اســـکولــــم😅😏

متن درباره چشمان دلبر

🔈مشترک مورد نظر قلبش خاموش است بعدا محبت کنید

متن درباره چشمان دلبر

اگر از تاریکی غار بترسی،نمیتونی خفاش شب بشی!

متن درباره چشمان دلبر

از دیروز بیاموز،
برای امروز زندگی کن،
به فردا امیدوار باش..’

متن درباره چشمان دلبر

گاهی جور دیگر باید دید زیرا جهان جور دیگر است..☘🍃

متن درباره چشمان دلبر

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده

متن درباره چشمان دلبر

– میزارمت کنار تا بفهمی لیاقـت چند بخشه!😹➰

متن درباره چشمان دلبر

تو حروم زاده ترین لاشیِ مظلوم‌نمایی!

متن درباره چشمان دلبر

آرزو میڪنم تو زندگیت
به جایے برسی
ڪه هر شب قبل خواب
از ته دل بگی:
خدایااااا شڪرت
شبتون قشنگ…..🍃

متن درباره چشمان دلبر

هر نفس لحظه ای از زندگیست
قدر نفسهای زندگیتان را بدانید🕊️🌬️

متن درباره چشمان دلبر

اگه لاشی بودن آدمُ بزرگ میکنه من کوچیکِ همتونم 🖤🤞🏻

متن درباره چشمان دلبر

🌸«خداوند ما را کفایت می کند، و چه وکیل خوبی، چه سرپرست خوبی و چه یاور خوبی »🌸

متن درباره چشمان دلبر

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋

متن درباره چشمان دلبر

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن درباره چشمان دلبر

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷

متن درباره چشمان دلبر

مـا از اُمید نوشتیم وَ تَمامِ کَلَماتِمان جَـ🌱ـوانه زَدَند

متن درباره چشمان دلبر

به آیدنت چشمک بزن مطمئن باش روزی بهت میخنده (◠‿◕)

متن درباره چشمان دلبر

🍁پاییز را باید
با چشم های ” تو ” نگاه کرد !
وگرنه برای من
دیگر عاشقانه نیست
این رنگ های
پژمرده ی خیابان ها🍁🍂

متن درباره چشمان دلبر

سراپا اگر
زرد و پژمرده‌ایم
ولی دل به پاییز نسپرده‌ایم…

متن درباره چشمان دلبر

ای گل شوخ که مغرور بهاران شده ای/خبرت نیست که در پی چه خزانی داری

متن درباره چشمان دلبر

ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی تر اند
بره های این حوالی گرگ ها را میدرند
سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها
زندگان هم عابروی مرده ها را میبرند

متن درباره چشمان دلبر

دِلღ نــالـــــہ کُنَـد از مَــن مَــن نـالــــہ کُنَــم از دِلღ یـا رَب تُـــو قِضـاوَت کُــــن ؛ دیـــوانـہ مَــنم یـا دِلღ…!؟

متن درباره چشمان دلبر

“‏مَـــن” هَمانَم
کـه “تُــــویی” اَز هَمه
عالَم جانَش..«💞💞»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷

متن درباره چشمان دلبر

مـا از اُمید نوشتیم وَ تَمامِ کَلَماتِمان جَـ🌱ـوانه زَدَند

متن درباره چشمان دلبر

نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم

متن درباره چشمان دلبر

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂

متن درباره چشمان دلبر

– میزارمت کنار تا بفهمی لیاقـت چند بخشه!😹➰

متن درباره چشمان دلبر

[حَتیٰ کـروناهَـم کِ تَمـوم شِه دوست دا‍ٰرَم ۵مِتـر اَزَم دور باشی:)]

متن درباره چشمان دلبر

زمان هیچی رو عوض نمیکنه..

فقط بهت یاد میده چجوری با دردت زندگی کنی 🙂

متن درباره چشمان دلبر

اوکی شکستن برگ خشک لذّـت بخشه….
اما دل منـ؟!…..

متن درباره چشمان دلبر

هر دومون از ته دِل میگفتیم ؛ من حرفامو ، تو دروغاتو !

متن درباره چشمان دلبر

بیمارصتان‌پر‌ازصدای‌جیغش‌بود . .
_کی؟
یه‌دختره. .
_چرا؟
صرطان‌داشت‌میخواصتن‌موهاشو‌بزنن‌‍
نمیزاشت‌‌‌چون‌عشقش‌عاشق‌موهاش‌بود!

متن درباره چشمان دلبر

⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه

متن درباره چشمان دلبر

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست خانومه 🙂

متن درباره چشمان دلبر

يه اسكرين شاتايي تو گوشيمه كه فقط دوس دارم باهاتون به مشكل بخورم!😂🤌🏻

متن درباره چشمان دلبر

‏وقتي با هندزفري آهنگ گوش ميدم:
10% آهنگ گوش ميدم
90% فكر ميكنم كسي داره صدام ميكنه

متن درباره چشمان دلبر

قدیما نمی‌شد به بعضیا اعتماد کرد
الان خوب شده،خیالت راحته که به هیشکی نمیشه اعتماد کرد😂🥴

متن درباره چشمان دلبر

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─

متن درباره چشمان دلبر

ߊ‌‌ܩܝ‌❟ܝ‌‌🖇
ࡅߺ߳❟ܠܥ‌ ࡅ࡙ߺܣ ࡏܝܝ݅ܝߺܦ߳ܣ😍
ࡅ࡙ߺܣ ܟٜߺࡅ࡙ߺࡏަܝ‌💜.
ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡉ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ ܭܘ ࡅߺ߲ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ ߊ‌‌❟ܩܥ‌ࡅ࡙ߺ🎉
❟ܟ݆ߺܘ ܟ۬ߺ❟ࡅߺ߲ࡅߺ߳ܝ‌ ܭܘ ܥࡅ࣪ߺࡅ࡙ߺߊ‌‌ܨ ܩࡍ߭ ܝܝ݅ܝߺܥ‌ࡅ࡙ߺ✨
دنیــ🌎ــای مــ💙ــن
تولــــــــــدت
مبــــــــــارکــ💋♥️💋😍🤤

تبریک‌تولد همسر

متن درباره چشمان دلبر

اردیبهشتــــــی کـــــه باشـــــی…..
هیچـــــــــگاه آرزو و حــــــــــسرتی نخواهی داشــــت چـــــــــــرا که…..
خودتــــــــــ به تنـــــهایی نهایتــــــ آرزو برای دیــــــــــــــگرانی و…….
خیلــــــــــی ها در حسرتــــــــــ تو هســــــــــــتند….

تولدم مباااارک
🎉♥️😉

متن درباره چشمان دلبر

و اردیبهشت
هماݧ دختر لجبازیست
ڪہ پیِ بهشت به یغما
بُرده اش
تن به آغوشِ هیچ
دوزخے نمے دهد….

متن درباره چشمان دلبر

بهار من بُوَد 
آن گه
که 
یار
می‌آید…

هوشنگ ابتهاج 

متن درباره چشمان دلبر

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن درباره چشمان دلبر

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن درباره چشمان دلبر

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن درباره چشمان دلبر

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن درباره چشمان دلبر

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن نم نم باران ست
کم کم می آید و به درازا می کشد
بارانى دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

آرزوی شب خوش برای زیباترین دختری دارم که هر روز زندگی ام را زیبا کرده است. شب بخیر!

متن درباره چشمان دلبر

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـ
کِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِه

متن درباره چشمان دلبر

نمی تونم زندگی بدون تو رو تصور کنم. تو دلیل بودن من هستی

متن درباره چشمان دلبر

ممنوع الخروج کرده ام …!
خود را ….
از شهری که هـوایـش …؟
پُر از عطرِ ….
“نفَـس”های توست ……..!!!

متن درباره چشمان دلبر

همانگونه که خورشید
هرگز از تابش باز نمی ‌ایستد
قلب من نیز هرگز از دوست داشتنت
دست نخواهد کشید

متن درباره چشمان دلبر

مثل یک کودک لجباز ؛
فقط میگویم
من تورا
باز تورا
باز تورا می خواهم

متن درباره چشمان دلبر

چنان مشتاقم ای دلبر
به دیدارت که از دوری
برآید از دلم آهی
بسوزد هفت دریا را….

متن درباره چشمان دلبر

می ترسم ….
اگر روزی باد دفتر شعرهایم
را با خود ببرد
تمام مردمان این شهر عاشقت بشوند

متن درباره چشمان دلبر

دستــــــــــم نقاشی بلد نیست
امــــــــــا
دلــــــــــم برایت پر میکشـــــد

متن درباره چشمان دلبر

یک شب به تمام مردم شهر
ثابت می‌کنم…
با خیالِ تو تا صبح
من در خواب بیدارم…

متن درباره چشمان دلبر

انتهای صفر
یعنی بی نهایت
پس بدان
عشق من مرز نمی شناسد
فراتر از هر خیالی

متن درباره چشمان دلبر

در خیالم با خیالت
عشق بازی میکنم
عشق من بین تا کجا ها
صحنه سازی میکنم

متن درباره چشمان دلبر

‏صبح یعنی منِ دیوانه
در آغوش تو بیدار شوم
تو بخندی به منو
میخِ همین خنده کِشدار شوم

متن درباره چشمان دلبر

از «تو» ممنونم
که دوستت دارم!
تو، میتوانستی جورِ دیگری باشی،
جوری که…
هرگز نتوانم دوستت بدارم…!

متن درباره چشمان دلبر

تو اگر رویای من باشی…
هر زمان بیایی…
ساعت عاشقی ست…
من…هر شب
ساعت را
رأس رویای آمدن تو کوک می کنم!!!

متن درباره چشمان دلبر

خسته ام… از تـــــو نوشتن…!
کمی از خود می نویسم
این “منم” که،
دوستت دارم…!

متن درباره چشمان دلبر

برایت هر شب
عاشقانه تر می نویسم
تا همه تب کنند در حسرت داشتن
معشوقه ای شبیه تو ….

متن درباره چشمان دلبر

کاش “خیالت ”
هر “شب” مهمانم نبود
این پریشان حالی و
دیوانگی با ” من” نبود …!

متن درباره چشمان دلبر

می شود امشب میان ِ لحظه های عاشقی
دست در دستان ِ من ، دعوت به یک رقصم کنی
امشب از لبهای خود جای شراب ِ قرمزی
مرده ام ، شاید که شد با بوسه ای “هستم” کنی!

متن درباره چشمان دلبر

ﺁﻏﻮﺵ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تو ﺟﺎ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﻮﯼ
تو ﺭﺍ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﻫﻢ ﺗﻮﯾﯽ …

متن درباره چشمان دلبر

کی فکرشو می کرد تو بشی دلیل حال خوب و انگیزه تموم زندگیم؟

متن درباره چشمان دلبر

اکنون که در کنار هم و زیر یک سقف هستیم
شادی و غم جهان چه اهمیتی دارد؟
من و تو در کنار یکدیگر شادی هر دو جهان هستیم

متن درباره چشمان دلبر

نگاهت را قاب می گیرم در پس آن لبخند معصوم که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد

متن درباره چشمان دلبر

صدا می کنم تو را
این “جانی” که می گویی
جانم را می گیرد
نزن این حرف ها را
دل من جنبه ندارد

متن درباره چشمان دلبر

اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری
در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

متن درباره چشمان دلبر

من برای تو
تو برای من
ما برای هم
چقدر قشنگ است این عشق من و تو …

متن درباره چشمان دلبر

تو قوی ترین و مهربون ترین مردی هستی که تا حالا دیدم
چقدر خوشبختم که تو رو به عنوان همراه و همدم کنارم دارم
تو مالک قلبمی!

متن درباره چشمان دلبر

خودت دنیایم شده ایو خنده های کودکانه اتدنیایم را زیر رو میکنددنیای من آرزویم این استلبخند از نگاهت نرودو اشک از چشمانت نتراودمگر از سرِ اشتیاق

متن درباره چشمان دلبر

دختر کوچولوی رویایی مندنیا اگر خودش را بکشد نمی تواندبه عشق من نسبت به تو شک کندتمام بودنت را حس می کنم

متن درباره چشمان دلبر

من تو را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست دارمپرنسس زیبا و کوچولوی من!هر کاری خواهم کردتا مطمئن شوم که توبه شیوه درستی بزرگ می شوی

متن درباره چشمان دلبر

نفس من ناز دلمدختر زیبای مننفس من به نفست بند استیک روز نبودنت زمین و زمان را به هم می ریزد

متن درباره چشمان دلبر

دختر عزیزملحظه هایی که صدای خنده های تو، تو خونه مون می پیچهانگار دارم از خوشحالی پرواز میکنم.می خوام همیشه شاد ببینمت عزیزمو برای شادی تو هر کاری میکنمهر روز که از خونه بیرون می رمبه این فکر می‌ کنم که چه کاری می تونم انجام بدم که تو خوشبخت تر باشی،تمام تلاشی که می‌ کنم برای اینه کهتو بهترین ها رو داشته باشیهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی هستی

متن درباره چشمان دلبر

دختر مهربونملبخندت تمام خستگی های دنیا رو از بین می برهوجود تو دخترممنو به زندگی دلگرم می کنه

متن درباره چشمان دلبر

عزیزترینمتمام احساسات خوب دنیا را زمانی تجربه کردمکه تو به دنیا اومدیشادی و خوشبختی من،قلب من برای تو می تپه،تو مفهوم زندگی منی

متن درباره چشمان دلبر

دختر قشنگمممکنه سال‌ها بگذره،من پیر شده باشم و تو بزرگ،اما چیزی که هیچوقت تغییر نمی کنهعشق من نسبت به توئه

متن درباره چشمان دلبر

فرشته نازنینمدختر عزیزمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن درباره چشمان دلبر

دختر شیرین تر از جانمدوست داشتن تو بزرگترین نعمت دنیاستمرا شاد می کند و لبخند را به دنیایم هدیه می‌کندمن این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم

متن درباره چشمان دلبر

دختر زیبایمدر بنفشه زار چشم تومن ز بهترین بهشت‌ها گذشته اممن به بهترین بهار‌ها رسیده امتو همزبان بهترین دقایق حیات منلحظه های هستی من از تو پرشده ست

متن درباره چشمان دلبر

دخترمهرروز و هر لحظههزاران هزار خدا را سپاس می‌گویمبه خاطر این‌که هدیه ای مثل تو به من بخشید

متن درباره چشمان دلبر

دختر کوچک منلحظه ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبتبسیار برایمان آوردی

متن درباره چشمان دلبر

دختر عزیزموقتی که به تو نگاه می‌کنمنمی توانم وجود خدا را منکر شومچون فقط خدا می‌تواندموجودی به زیبایی و حیرت انگیزی تو خلق کند

متن درباره چشمان دلبر

دختر کوچولوی زیبای مندنیا هر چقدر هم قدرتمند باشدمحال است مهر تو را از دل من ببرد

متن درباره چشمان دلبر

دختر عزیز بابایی
عشق من به تو نرم تر از پر
و قوی تر از آهن است.

متن درباره چشمان دلبر

دختر عزیزم
همیشه بدان که من بهترین دوست تو هستم
که در تمام تلاش هایت کنار تو خواهم ایستاد
من همیشه آنجا خواهم بود
تا حامی تو باشم
دوست دارم دختر کوچولوی مامان!

متن درباره چشمان دلبر

تو عالی هستیو من بسیار افتخار می کنم که دختر منی
تو برای همیشه در قلب من هستی
خیلی دوست دارم دختر بابا!

متن درباره چشمان دلبر

فرشته کوچولوی منهر اتفاقی بیفتهتو همیشه در قلب من خواهی بودو من همیشه تو را دوست دارم.

متن درباره چشمان دلبر

پدر تو شدن
بهترین کاری بود که من در زندگیم انجام دادم
من به تو افتخار می کنم
عاشقتم دخترکم!

متن درباره چشمان دلبر

دخترم ، وقتی احساس غم و اندوه میکنم ،کافی است به تو نگاه کنمتا برایم یادآوری بشود کهتو معجزه من هستیدوستت دارم دخترکم

متن درباره چشمان دلبر

بوی گشنیز و ریحوندختر نازو مهربونالهی که همیشه تو باشی کنارمون

متن درباره چشمان دلبر

کوچک ترین فرشته دنیای منبودنت مهر و عشق من و پدرت رانه تنها کم نمی کندبلکه بیشتر و بیشتر نیز می کند

متن درباره چشمان دلبر

دخترک زیبایموقتی به چشمهایت نگاه می کنمعمق عظمت خدا را می بینم

متن درباره چشمان دلبر

دختر کوچولوی زیبای منعزیزترینمهمیشه از خدا خواستمهمیشه و هر لحظهموفق و شاد باشیخاص و دلبر باشی

متن درباره چشمان دلبر

دختر عزیزمهیچوقت حتی ذره ایاز این حس عاشقانه ای که به تو دارم کم نمیشهعشق همیشگی منتو بزرگترین بهانه زندگی من هستی

متن درباره چشمان دلبر

نفس من ناز دلمدختر مننفس من به نفس شما بنداستیک روز نبودنتانزمین و زمان را به هم می ریزد

متن درباره چشمان دلبر

دخترم! تو نور را برای روشن کردن روزهای زندگی ام به ارمغان آوردیدخترم! تو شادی را به شیوه عاشقانه خودت به ارمغان آوردیدخترم! تو یک شکوفه هستی که از عالم بالا آمدهیک گنجینه خاص و زیبا برای عشق!

متن درباره چشمان دلبر

من بهترین طرفدار تو خواهم بود
من همیشه از تو دفاع خواهم کرد
من محافظ تو خواهم بود
من بهترین دوست تو خواهم بود
و همیشه به تو افتخار خواهم کرد
من تو را بی قید و شرط دوست خواهم داشت
و همیشه در کنار تو خواهم بود.

متن درباره چشمان دلبر

من هرگز معنی خوشبختی واقعی را نمی دانستم
تا روزی که دکتر تو را در آغوش من قرار داد
تو به زندگی من معنا بخشیدی
و این همه شادی و خوشحالی را در آن به ارمغان آوردی
دختر کوچولوی من دوستت دارم!

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه برای واتساپتو کیستی که حتی در هوای حرف هایت، زمان از حرکت می ایستد♡👁

متن درباره چشمان دلبر

با اولین بوسه عاشقانه ات صاحب قلب من شدی دلبر!

متن درباره چشمان دلبر

برای جا دادن عشق تو یک قلب کافی نیست

متن درباره چشمان دلبر

دَر دورتَرین فواصِل هَستی، نَزدیکتریٓن مخاطبِ من باش جانان∞

متن درباره چشمان دلبر

من عاشق تماشای انعکاس خودم در چشمان تو هستم

متن درباره چشمان دلبر

هر بار به چشمات خیره می شم دوباره عاشقت می شم

متن درباره چشمان دلبر

لبخند تو
خلاصه‌ همه خوبی‌ هاست ♡دلبر♡

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه برای بیو“منم دوستت دارم” بهترین جمله ایه که در عمرم شنیدم

متن درباره چشمان دلبر

عشق واقعی نباید کامل باشه بلکه باید چیزهای ناقص رو کامل کنه

متن درباره چشمان دلبر

وقتی تو کنار منی هیچ چیز دیگه ای مهم نیست!!!

متن درباره چشمان دلبر

عشق حقیقی را پایانی نیست تنها گاهی قوی تر می شود

متن درباره چشمان دلبر

هر روز عشقم نسبت به تو بیشتر می شود … نیمه قشنگ تر من!

متن درباره چشمان دلبر

سال ها گذشت و من هنوز مال تو هستم … تا ابد دوستت دارم💍♥️

متن درباره چشمان دلبر

من بهترین و بدترین حالاتت را دیده ام و عاشق هر دو هستم

متن درباره چشمان دلبر

و چه آهنگِ زیباییست🎶
این آهنگِ بودن و نبودنِ تو …

متن درباره چشمان دلبر

کی می گه عشق در نگاه اول بود؟! تقریبا 5 دقیقه طول کشید تا عاشقت بشم!

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه دلبرانه کوتاه و جدیدزندگی سفر آسونی نیست مگر این که همسفری همچون تو کنارم باشه

متن درباره چشمان دلبر

تو بهترین اتفاق زندگی منی

متن درباره چشمان دلبر

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-.-

متن درباره چشمان دلبر

ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …♡^_^

متن درباره چشمان دلبر

تویٓی دَلیٓل حالِ خوبِ مَن

متن درباره چشمان دلبر

دلم می خواهد ..
در آرامش آغوشت !…
طولانی بمیرم

متن درباره چشمان دلبر

داستان شش کلمه ای عشق من
“من نمی توانم بدون تو زندگی کنم”

متن درباره چشمان دلبر

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

متن درباره چشمان دلبر

از آن دم که تو را دوست داشتم‏ جهان زیباتر شد💌

متن درباره چشمان دلبر

‌ تو قلب من کسی جز طُ جایی نداره

متن درباره چشمان دلبر

دهانم را پر از دوستت دارم کردم می خواهم به توپ ببندم قلبت را

متن درباره چشمان دلبر

زمین بی خورشید یخ می‌ بندند
من بی‌ تو

متن درباره چشمان دلبر

بی‌ تو هر لحظه
‌مرا بیم ‌فرو ریختن ‌است

متن درباره چشمان دلبر

اصلا مگه داریم قشنگ تر از داشتنت…!

متن درباره چشمان دلبر

فقط یار من و یار من و یار خودم باش

متن درباره چشمان دلبر

مَعنـایِ تمامِ شِعـ ـرهایِ دلنَـوازم با
“تـ∞ـو” به اوج می‌رِسَد!

متن درباره چشمان دلبر

من تــورو با عِشق میپَرستَم

متن درباره چشمان دلبر

مُحتاجِ یك فنجان چاي که پَهلویَش،‹ تو › باشي

متن درباره چشمان دلبر

ناز نشسته با طرب،
چهره به چهره،لب به لب
گوشهٔ چشم مست تو ،
گفت و شنود می‌کند

متن درباره چشمان دلبر

جهان
از چشم های تو
شروع می شود
و جایی در امتداد آشفتگی موهایت
به باد می رود …

متن درباره چشمان دلبر

گفت:
چشم هاىِ تو
مرا به اين روز انداخت
اين نگاهِ تو كارِ مرا به اينجا كشاند
تاب و تحملِ نگاه هاى تو را نداشتم
نمى ديدى كه چشم
بر زمين مى دوختم؟
گفتم :
در چشم هاىِ من دقيق تر نگاه كن
جز تو هيچ چيزى در آن نيست…

متن درباره چشمان دلبر

چشمان‌ تو چنان‌ ژرف‌ است‌ که‌ چون‌ خم‌ می‌شوم‌ از آن‌ بنوشم‌
همه‌ی خورشیدها را می‌بینم‌ که‌ آمده‌اند خود را در آن‌ بنگرند
همه‌ی نومیدان‌ِ جهان‌ خود را در چشمان‌ تو می‌افکنند تا بمیرند
چشمان‌ تو چنان‌ ژرف‌ است‌ که‌ من‌ در آن‌، حافظه‌ی خود را از دست‌ می‌دهم‌
این‌ اقیانوس‌ در سایه‌ی پرندگان‌ ، ناآرام‌ است‌
سپس‌ ناگهان‌ هوای دلپذیر برمی‌آید و چشمان‌ تو دیگرگون‌ می‌شود
تابستان‌، ابر را به‌ اندازه‌ی پیشبند فرشتگان‌ بُرش‌ می‌دهد
آسمان‌، هرگز، چون‌ بر فراز گندم زارها ، چنین‌ آبی نیست‌
بادها بیهوده‌ غم‌های آسمان‌ را می‌رانند
چشمان‌ تو هنگامی که‌ اشک‌ در آن‌ می‌درخشد ، روشن‌تر است‌
چشمان‌ تو ، رشک‌ آسمان‌ پس‌ از باران‌ است‌
شیشه‌ ، هرگز ، چون‌ در آنجا که‌ شکسته‌ است‌ ، چنین‌ آبی نیست‌یک‌ دهان‌ برای بهار واژگان‌ کافی است‌
برای همه‌ی سرودها و افسوس‌ها
اما آسمان‌ برای میلیون‌ها ستاره‌ ، کوچک‌ است‌
از این‌ رو به‌ پهنه‌ی چشمان‌ تو و رازهای دوگانه‌ی آن‌ نیازمندند
آیا چشمان‌ تو در این‌ پهنه‌ی بنفش‌ روشن‌
که‌ حشرات‌ ، عشق‌های خشن‌ خود را تباه‌ می‌کنند ، در خود آذرخش‌هایی نهان‌ می‌دارد؟
من‌ در تور رگباری از شهاب‌ها گرفتار آمده‌ام‌
همچون‌ دریانوردی که‌ در ماه‌ تمام‌ اوت‌ ، در دریا می‌میرد
چنین‌ رخ‌ داد که‌ در شامگاهی زیبا ، جهان‌ در هم‌ شکست‌
بر فراز صخره‌هایی که‌ ویرانگران‌ کشتی‌ها به‌ آتش‌ کشیده‌ بودند
و من‌ خود به‌ چشم‌ خویش‌ دیدم‌ که‌ بر فراز دریا می‌درخشید
چشمانِ …..

متن درباره چشمان دلبر

هنوز خیره شدندر چشمان توشبیه لذت بردنازشمردن ستارهدر یک شب صحرای یست

متن درباره چشمان دلبر

آسمان روی زمین بود و نمیـــدانستم آبی چشم شما سر به هوا کرد مرا

متن درباره چشمان دلبر

به آیه آیه چشم خمار تو سوگند
پس از نگاه خرابت شراب نازل شد

متن درباره چشمان دلبر

از دست چشم‌ های کسی درد می‌کشم
مادر بخوان برای من امن یجیب را

متن درباره چشمان دلبر

دل ‌های سنگ را به نگاهی طلا کنی
این کیمیاگری هنر چشم‌ های توست

متن درباره چشمان دلبر

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ
مژه تیرگی برده از پر زاغفردوسی

متن درباره چشمان دلبر

ناز کن شیرین غزل بس ناز دارد چشم تو
حس لذت آور شهناز دارد چشم تومی نوازد روح را دیدار گرم چشمهات
یک نگه شیرینی اواز دارد چشم توکار حیرت اوری در چشمهایت دیده ام
دختر پیغمبری؟ اعجاز دارد چشم تودر نگاهت خوانده ام اشعار نغز “خواجه” را
جلوه های گلشن شیراز دارد چشم توپشت چشمان سیاهت روشنی خوابیده است
یک چمن،یک باغ چشم انداز دارد چشم تومی برد عطر نگاهت عقل و هوشم را،مگر
شیشه ی عطر غزل را باز دارد چشم تو

متن درباره چشمان دلبر

ای چشم تو دلفریب و جادودر چشم تو خیره چشم آهودر چشم منی و غایب از چشمزآن چشم همی‌کنم به هر سوصد چشمه ز چشم من گشایدچون چشم برافکنم بر آن روچشمم بستی به زلف دلبندهوشم بردی به چشم جادوهر شب چو چراغ چشم دارمتا چشم من و چراغ من کواین چشم و دهان و گردن و گوشچشمت مرساد و دست و بازومه گر چه به چشم خلق زیباستتو خوبتری به چشم و ابروبا این همه چشم زنگی شبچشم سیه تو راست هندوسعدی به دو چشم تو که داردچشمی و هزار دانه لولوشعر از سعدی

متن درباره چشمان دلبر

زیباتر از چشمان تو
چشمان من بودوقتی که
تصویرت
بر آنها نقش می‌بست

متن درباره چشمان دلبر

در بنفشه زار چشم تو
من ز بهترین،
بهشت ها گذشتمفریدون مشیری

متن درباره چشمان دلبر

به دو چشم من ز چشمش چه پیام‌هاست هر دم
که دو چشم از پیامش خوش و پرخمار بادامولانا

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی‌شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می‌رسید

متن درباره چشمان دلبر

ز چشمت جان نشاید برد کز هر سو که می‌بینمکمین از گوشه‌ای کرده‌ست و تیر اندر کمان داردحافظ

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق‌ترین قهوه‌ای چشمانت
مردی به من لبخند می‌زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش

متن درباره چشمان دلبر

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمیدای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

متن درباره چشمان دلبر

 چشم های سیاه سگ دار”ش شده آتش بیار معرکه اتو تو راضی به سوختن شده ای چون که دار و ندار یک نفری

متن درباره چشمان دلبر

کاش می‌دیدم چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می‌تابانی
بال مژگان بلندت را
می‌خوابانی
آه وقتی که
تو چشمانت
آن جام لبالب از جاندارو را
سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می‌گذرد
روح گلرنگ شراب
در تنم می‌گردد
دست ویرانگر شوق
پرپرم می‌کند
ای غنچه رنگین پر پر
من در آن لحظه که چشم تو به من می‌نگرد
برگ خشکیده ایمان را
در پنجه باد
رقص شیطان خواهش را
در آتش سبز
نور پنهانی بخشش را
در چشمه مهر
اهتزاز ابدیت را می‌بینم
بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست
کاش می‌گفتی چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری استفریدون مشیری

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌هایت را می بوسممی دانمهیچ کسهیچ گاهدر هیچ لحظه ای از آفرینشآنچه را که مندر گرگ و میش نگاه تو دیدمنخواهد دید

متن درباره چشمان دلبر

مثل غزل پخته‌ی سعدی‌ست نگاهت
هربار مرورش بکنم باز قشنگ است

متن درباره چشمان دلبر

چه خوش صید دلم کردیبنازم چشم مستت راکه کس مرغان وحشی رااز این خوشتر نمی‌گیرد

متن درباره چشمان دلبر

برق چشم تو به هر بت بخورد می‌شکند
چه کسی دیده بتی با هنر بت‌شکنی

متن درباره چشمان دلبر

چشمان تو غنائم جنگی ست بی گمانبا من کمی بجنگ که این هم غنیمت است

متن درباره چشمان دلبر

چشم تو باده‌ترین جام حلالیست که هست
در مقامی که همان حال محالیست که هستمرحوم افشین یداللهی

متن درباره چشمان دلبر

غیر ِ آن
چشم های
بی‌کم و کاست،
همه چیز ِجهان زیادی بود…

متن درباره چشمان دلبر

من کزین فاصله غارت شده ی چشم تو امچون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم

متن درباره چشمان دلبر

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدنچشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

متن درباره چشمان دلبر

دو چشم داشت دو سبز آبی بلاتکلیف
که بر دوراهی دریا ـ چمن مردد بود

متن درباره چشمان دلبر

بعدها تاریخ می‌گوید که چشمانت چه کرد؟با منِ تنهاتر از ستار خانِ بی سپاه!

متن درباره چشمان دلبر

متن های عربی عاشقانه کوتاه شیک و خاص با ترجمه ! | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

•• تو دلیلِ زنده بودَنمي••
# دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن درباره چشمان دلبر

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.
# خدا # عربی # عشق یک طرفه

متن درباره چشمان دلبر

“رازِاين‌زندگى‌ -چِشمــــان- توست” ♥️ # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

دوستت خواهم داشت
تا زماني که قلبم از تپیدن بایستد! # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

جانش جانِ من است و جانم جانِ او…♥️
# دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

و من عاشقٺ شدم .
عشقے ڪہ ڪسے از آن خبر ندارد
جز او ڪہ ٺورا آفریده …♥️🖇✨ # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

آرام جان من تویی بمان کنار من همیشه !
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

"به‌قلبــــ♥️ــم‌نَزدیکی‌حَتی‌اگَربِینمان
هِزارشهرفاصله‌باشد🌸✨" # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

مَن به عشـقِ تـو زنـده‌اَم..! # عربی

متن درباره چشمان دلبر

ترجمه : واگر چیزی آرزو کردم آن هم فقط توبودی ک ارزویت کردم❤️
# عربی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

“همیشه عاشقت میمونم♥️” # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

قَلبِ‌مَنِ‌مِيلِ‌تُـــــــــودارَد ☀️🥂~ # عربی

متن درباره چشمان دلبر

«طُ♾» دلیل نفس کشیدنمی🫀💌•
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌ # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

لَها عَينان کَأنها الطأنیتة بعد التوبة.

چشمانی دارد؛ انگار آرامش بعد توبه‌اند…
# دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

[ تا استخوان به تو مبتلایم💞♾ ]

‌ # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

تو نیمه‌ی دیگر من نیستی؛ تو خودِ منی در مکانی دیگر… # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

تو شیرینیِ زندگیمی …🧿💌🖇 # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

از آن دم که تو را دوست داشتم‏ جهان زیباتر شد. # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی # نامردی # دختر # زندگی # لاتی # همسر # مولانا # بامعرفت # مغرور # ترکی # خجالتی # لاشی # پسرانه # خدا # خسته # انگیزشی # عربی # حافظ # دروغ # آرامش # شاد # باران # شب # مادر # موسیقی # خودکشی # دریا # قاضی # سیگار # شکلک # پدر # سکوت # فرانسوی # حاضر جوابی # بی تفاوت # خاطره # برف # اموات # ملکه # انتقام # به سلامتی

متن درباره چشمان دلبر

من کم نمی‌آورم 
مگر زمانی که دلتنگت شوم .‌.‌
# عربی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

خدا تو را براے من فرستاد تا قدرے از [مزه] بهشتـــــــــ را بچشم!🌙🌸 # دوستت دارم # همسر # عربی

متن درباره چشمان دلبر

چشمات از آسمون و ستاره‌هاش، قشنگترن✨💚•
# دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

دوستت دارم
دوست داشتنی که اگر از آن با خبر بشوی ،
حتما از این دوری خجالت می کشی…♥️🌱 # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

نمی‌کند نظر به غیر تو
چشمی که لبریز تو باشد… # دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

هر بار می‌بینمت،
دوباره از اول عاشقت می‌شم…!

# دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

•رازِاين‌زندگے چِشمــــان توست•♥️🏹
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # زندگی # عربی

متن درباره چشمان دلبر

تو در درون من، بیشتر از منی..

# دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

اشعار زیبای ابوسعید ابوالخیرباز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ
گر کافر و گبر و بت‌ پرستی باز آاین درگه ما درگه نومیدی نیست
صد بار اگر توبه شکستی باز آ

متن درباره چشمان دلبر

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی
گه فصل خزان و گه بهار آوردیمردان جهان را همه بردی به زمین
نامردان را بروی کار آوردی

متن درباره چشمان دلبر

اشعار کوتاه ابوسعید ابوالخیرای دلبر ما مباش بی دل بر ما
یک دلبر ما به که دو صد دل بر مانه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
یا دل بر ما فرست یا دلبر ما

متن درباره چشمان دلبر

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود
گر جان بشود مهر تو از دل نشودافتاده ز روی تو در آیینهٔ دل
عکسی که به هیچ وجه زایل نشود

متن درباره چشمان دلبر

اشعار ابوسعید ابوالخیر برای پروفایلگفتم صنما لاله رخا دلدارا
در خواب نمای چهره باری یاراگفتا که روی به خواب بی ما وانگه
خواهی که دگر به خواب بینی ما را

متن درباره چشمان دلبر

در دیده به جای خواب آب است مرا
زیرا که به دیدنت شتاب است مراگویند بخواب تا به خوابش بینی
ای بی‌خبران چه جای خواب است مرا

متن درباره چشمان دلبر

دو بیتی های ابوسعید ابوالخیرهرگاه که بینی دو سه سرگردان را
عیب ره مردان نتوان کرد آن راتقلید دو سه مقلد بی‌ معنی
بدنام کند ره جوانمردان را

متن درباره چشمان دلبر

فردا که به محشر اندر آید زن و مرد
وز بیم حساب روی‌ها گردد زردمن حسن ترا به کف نهم پیش روم
گویم که حساب من ازین باید کرد

متن درباره چشمان دلبر

اشعار ابوسعید ابوالخیر درباره عشقاز چهره عاشقانه ام زر بارد
وز چشم ترم همیشه آذر بارددر آتش عشق تو چنان بنشینم
کز ابر محبتم سمندر بارد

متن درباره چشمان دلبر

مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت
دیوانه عشق تو سر از پا نشناختهر کس به تو ره یافت ز خود گم گردید
آن‌کس که تو را شناخت خود را نشناخت

متن درباره چشمان دلبر

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
بس فتنه و شور در جهان حاصل شدنشتر عشق بر رگ روح زدند
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه احساسی جدیدعشق یعنی به چشماش نگاه کنی و هر چی که بهش نیاز داری رو در اون ببینی

متن درباره چشمان دلبر

عشق زیباست اگر نو باشد … اما زیباتر است اگر ماندگار و ابدی باشد
دوسِـــ♾ــــت دارم

متن درباره چشمان دلبر

من مال تو خواهم بود و تو مال من و ما در کنار هم به عشق معنا می دیم

متن درباره چشمان دلبر

چسبيده‌ ام
به تو
به سان انسان
به گناهش
هرگز
ترکت نمی کنم …!

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه احساسی کوتاهمن یه عاشقم نه یه جنجگو اما پاش بیفته برای عشقم که تو باشی تا پای جونم می جنگم!
♥️ℒℴνℯ♥️

متن درباره چشمان دلبر

عمری به هر کوی و گذر
گشتم که پیدایت کنم
اکنون که پیدا کرده‌ ام
بنشین تماشایت کنم …

متن درباره چشمان دلبر

مرا ببوس
روزهای سختی در پیش است
بگذار تو را
کمی پس انداز کنم!

متن درباره چشمان دلبر

فاصله بین ما فقط یه امتحانه تا بفهمیم بُرد عشق چقدره!

متن درباره چشمان دلبر

آن جا که عشق هست … زندگی می درخشد♥️∞

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه احساسی برای بیوگرافیقلبم مال توست و تا ابد خواهد بود🔐

متن درباره چشمان دلبر

اوج می‌ گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آن جایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌ رسد …!

متن درباره چشمان دلبر

عشق نه سن می شناسد، نه مرز و نه مرگ!

متن درباره چشمان دلبر

وقتی با تو هستم “من” دیگه معنایی نداره، هر چه هست تویی!

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه احساسی برای عشقم و همسرم‌تمام مفهوم زندگی
همان یک لحظه بود
که تو را دیدم …

متن درباره چشمان دلبر

اولین بار که دیدمت قلبم زمزمه کرد “خودشه!”

متن درباره چشمان دلبر

یکی از من پرسید “زندگیت چطوره” … لبخند زدم و گفتم “اون (عشقم) حالش خوبه!”

متن درباره چشمان دلبر

دوستت دارم … فارغ از این که چه کرده باشی، چه اتفاقی افتاده باشد
یا چه کارهایی خواهی کرد … من بی دلیل و بی بهانه دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

گاهی باید لمس کرد
تب تند قلبی را که گفته
دوستت دارم …🖇

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه احساسی بلندعاشقت هستم
عاشق هر آن چه هستی
عاشق هر آن چه انجام می دهی
تو بانوی جذاب زندگی ام هستی
فریبندگی و عشق تو زندگی ام را با ارزش کرده
تو عشق من و بهترین دوستم هستی

متن درباره چشمان دلبر

حساب زندگی از دستم در رفته
تو لبخند می زنی و
این پرانتز
تمام معادلات را به هم می ریزد

متن درباره چشمان دلبر

دلبر… همه چیز  از یک دوست داشتنِ ساده شروع شد! تو گفتی : “دوستت دارم”
و من با عشق تا بی نهایت تا خدا پرواز کردم!🗝♥️

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه احساسی با فونت زیبارازِاين‌زندگى‌ -چِشمــــان- توست

متن درباره چشمان دلبر

تٚا اطلٰاعِ هَمیشٝگٓیِ طِبٓــق قٛانوُن عشقِ قَلبَــــم به ⋮ طُ∞ ⋮ مَحکُوٓمهِ..!

متن درباره چشمان دلبر

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!):

متن درباره چشمان دلبر

مثل ساحل آرام باشتا مثل تلاطم بی‌قرارت باشندمثل ساحل باشوقتی کسی روی دلتان خط خطی می‌کندو یا چیزی حک می‌کند که ناراحت می‌شویدموجی از خوبی بفرستید و همه چیز را پاک کنیدشما ساحل آرامش شوید

متن درباره چشمان دلبر

مرا بپوش از چشم‌های بی‌پروامرا غرق کن در تلاطم آغوشتآن چنان که از توبه هیچ ساحلی نرسم

متن درباره چشمان دلبر

مرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا رافراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی را« فاضل نظری »

متن درباره چشمان دلبر

شمال و غروب و معمای تو
کدوم روز خوب تماشای تو
امان از نم جاده و بغض من
می بارم برای سبک تر شدن
کدوم ساحل دنج پهلو تو
بشینم پی ردی از بوی تو
صدف تا صدف اوج غم با منه
دل تنگمو صخره پس میزنه

متن درباره چشمان دلبر

به دریا می‌زنم شاید به سوی ساحلی دیگرمگر آسان نماید مشکلم را مشکلی دیگر« فاضل نظری »

متن درباره چشمان دلبر

عجیب شباهتی داشتی با دریا
دریا نیز غرقش که می شوی پس ات می زند

متن درباره چشمان دلبر

تو مثل چشم دریا عاشقی و پاک و بارانیو من یک تکه از دریا؛ ولی نمناک و طوفانی

متن درباره چشمان دلبر

کاش میدانستی برای داشتنتدلی را به دریا زدمکه از آب واهمه داشت

متن درباره چشمان دلبر

کجایی ساحل آرامش دریای طوفانیپریشان بودم ای دریا تو را طوفان صدا کردم

متن درباره چشمان دلبر

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟

متن درباره چشمان دلبر

تمام آب های روی زمین رو میتونی فرض کنی؟اقیانوسدریابارانفکر کن اگه همشو بخوایبا قطره چکان قطره قطره کنی چقدر میشه؟به همون اندازه دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

گفتی نمی‌خواهی که دریا را بلد باشیاما تو باید خانه ما را بلد باشی

متن درباره چشمان دلبر

اول دریا، آرام بودو شب ها راه نمی رفتتا تو هوای شهر به سرت زدحالا هزار سال استدریا گیجهی می رودهی بر می گردد..

متن درباره چشمان دلبر

به تمنای تو دریا شده‌ام، گرچه یکیستسهم یک کاسه آب و دل دریا از ماه

متن درباره چشمان دلبر

بیمار:میدونی کی توی دریا غرق میشه؟دکتر هاوس:معلومه،اونی که شنا بلد نیست.بیمار:برعکس،اونی که شنا بلدهغرق میشه؛اونی که شنا بلد نیست توی دریا نمیره.

متن درباره چشمان دلبر

تو گفته بودی می‌کشد دریا به هر سویتمن گفته بودم با توام! پارو به پارویت

متن درباره چشمان دلبر

حکایت من…حکایت کسی بودکه عاشق دریا بوداما قایق نداشت

متن درباره چشمان دلبر

عشق می‌گفت به دریا بزنم قلبم راعشق پیروز شد و عقل مرا دل دزدید

متن درباره چشمان دلبر

نزدیکت می شوم بوی دریا می آیددور که می شوم صدای بارانبگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟لنگر بیندازم و عاشقی کنم یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟؟

متن درباره چشمان دلبر

دل به دریا می‌زنم من، دل به دریا می‌زنی؟تا توکل بر هر آنچه پیش آید کنیم

متن درباره چشمان دلبر

وقتی دلت گرفته باشه …تمام آرامش یک ساحل را هم به تو بدهند …باز هم دل تو بارانیست …خیس تراز دریا خراب تر از امواج

متن درباره چشمان دلبر

من و تو ساحل و دریای همیم اما نه!ساحل این قدر که در فاصله با دریا نیست

متن درباره چشمان دلبر

آدم ها من را به یاد تو نمی اندازند ، اینجا هیچکس شبیه تو نیست
دلم که تنگ می شود برایت ، کنار آتش می نشینم و دریا میکشم و به درختان فکر می کنم

متن درباره چشمان دلبر

دریای شورانگیز چشمانت چه زیباستآنجا که باید دل به دریا زد همین جاست

متن درباره چشمان دلبر

میدونی دریا چرا دریا شد؟
به خاطر موجاش اگه موج نداش هیچ وقت دریا نمی شد،
من یه دریام و تو موجهای منی

متن درباره چشمان دلبر

لاک پشت های کوچکی کهتازه به دنیا امده اند را دیده ای؟بی اختیار به سمت دریا می روند…این گـونه دوستت دارم بی اختیــــآر

متن درباره چشمان دلبر

هفت دریا را برایت غرق خون آورده‌امآسمان را پیش پایت سرنگون آورده‌امنام زیبایت زبانم را چنان در بند خواستکز زبونی واژه ها را واژگون آورده‌امگفته بودی دل بیاور تا تو را باور کنمگفته بودی دل، ولی دریای خون آورده‌امهرچه می بینی همینم، بیش از این از من مخواهصورت بیرونی‌ام را از درون آورده‌امدر میان شعر من دنبال غم‌هایت مگردمن غم خود را از اعماق قرون آورده‌امتحفه ای در کوله بارم نیست، بگشا و ببینسالها صحرانشین بودم، جنون آورده‌ام!« محمدرضا طاهری »

متن درباره چشمان دلبر

عشق با این همه نیرنگ عواقب داردجدل آینه و سنگ عواقب داردرود بی تاب برای لب دریاست ولیجاده فرسنگ به فرسنگ عواقب دارد

متن درباره چشمان دلبر

مد چشمت بی شتابم می کند
موج این دریا حبابم می کند
باز لبخند تو می گوید بیا
باز می آیم ، جوابم می کند
مانده ام سر گشته در یک انتظار
تا غمت کی انتخابم می کند

متن درباره چشمان دلبر

هر لحظه زیبا می‌شوی هم‌رنگ دریا می‌شویافکار بی‌اندیشه را در دیده جویا می‌شوی

متن درباره چشمان دلبر

گوهر اشکم نگر از رشک عشقوز صفا و موج آن دریا مپرس« مولانا »

متن درباره چشمان دلبر

چنان مشتاقم ای دلبر به دیدارت که از دوریبرآید از دلم آهی بسوزد هفت دریا را« سعدی »

متن درباره چشمان دلبر

در قایق سرگشته این ماه هلالیمن هستم و یاد تو و دریای خیالیلین گوشه همان گوشه و این میز همان میزجای لب تو مانده بر این ساغر خالی

متن درباره چشمان دلبر

گریه حافظ چه سنجد پیش استغنای عشقکاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی« حافظ »

متن درباره چشمان دلبر

نیست پروا تلخ‌کامان را ز تلخی‌های عشقآب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

متن درباره چشمان دلبر

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنمو اندر این کار دل خویش به دریا فکنماز دل تنگ گنهکار برآرم آهیکآتش اندر گنه آدم و حوا فکنممایه خوشدلی آن‌جاست که دلدار آن‌جاستمی‌کنم جهد که که خود را مگر آنجا فکنمبگشا بند قبا ای مه خورشید کلاهتا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم« حافظ »

متن درباره چشمان دلبر

این ساحل خسته را تو پیدا کردیاین موج نشسته را تو برپا کردیمن خامش و خسته خفته بودم ای عشقمرداب دل مرا تو دریا کردی

متن درباره چشمان دلبر

صدای موجت ای دریا برایم شعر زیبایی استپر از راز و پر از لذت همانند معمایی استصدف می‌ریزی از خوبی به روی ساحلت هر روزو بوی تازه می‌گیرد از این خوبی دلت هر روزدر آغوش تو ماهی‌ها تمام لحظه‌ها شادندبه زیر آب و روی آب همیشه شاد و آزادندپرستوهای دریایی که خیلی عاشق موجندنشسته گاه بر ساحل و گاهی نیز در اوجندتو ای دریا برای ما بخوان شعر قشنگت رابه روی ماسه جاری کن صدای رنگ رنگت را

متن درباره چشمان دلبر

حالا که برای میسر گشتهبگذر دگر از حال من سرگشتهتو منظره قشنگ ساحل اماهر موج که سمتت آمده برگشته

متن درباره چشمان دلبر

حالا دیگر دریا میدانذ چقدر دوستت دارم…بس که نامت را درگوش صدف‌هایش خوانده‌ام« محمد شیرین‌زاده »

متن درباره چشمان دلبر

از تو دور شدم… مثل ابر از دریااما هرجا رفتم باریدم

متن درباره چشمان دلبر

فانوس این خانه عاشقانه می‌سوزد… گردباد هم که باشی خاموش نخواهم شددریا با جذر می‌رود که با مد بازگرددیا جذر باش یا مداین کشتی شکسته باید به ساحل برسد.

متن درباره چشمان دلبر

نم باران، لب دریاغم تو، تنگ غروبدل من تنگ تو شد، کاش که پیدا بشوی

متن درباره چشمان دلبر

شبیه ساحل آغوش باز کنتا خیال دریا بودن کنم

متن درباره چشمان دلبر

همین کهدست‌ های ما با هم باشدیعنی بهاریعنی گل کردن تمام عاشقانه‌هایی کهزیر برف جامانده‌ اندروز عشق مبارک

متن درباره چشمان دلبر

چقدر خوب استکه میان این همه هیاهوی زندگییکی باشد که تو را دیوانه‌ وار دوست بداردو تو را به زندگی دلبسته‌ تر کندخنده‌ هایش تو را دور کند از این هیاهوو تو برای عاشقانه زیستن او را بهانه کنی

متن درباره چشمان دلبر

تقدیر چنین است دلم گیر تو باشدهر لحظه نگاهم پی تصویر تو باشدتقدیر چنین است دلم بین رقیباندیوانه ترین پای به زنجیر تو باشدانگار گناه است که در سن جوانیاز حادثه ی عشق، دلم پیر تو باشد

متن درباره چشمان دلبر

هر چی عشقه با نگینشهر چی خوبه بهترینشآسمونا با زمینشتقدیم تو باد بهترینمسپندارمذگان مبارک

متن درباره چشمان دلبر

جان من و جهان توییدلبر بی نشان توییخوش بنواز جان منجمله نیاز میشوم

متن درباره چشمان دلبر

 ای در دل من اصل تمنا همه تووی در سر من مایه سودا همه توهر چند به روزگار در می‌ نگرمامروز همه تویی و فردا همه تو

متن درباره چشمان دلبر

هر چی عشقه با نگینشهر چی خوبه بهترینشآسمونا با زمینشتقدیم تو باد بهترینم

متن درباره چشمان دلبر

  عشق من تو باش نه برای اینکه در این دنیای بزرگ تنها نباشمتو باشتا در دنیای بزرگ تنهاییم ، تنها ترین باشی …روز سپندارمذگان مبارک باد

متن درباره چشمان دلبر

تو آرام آرام نفس بکشمن لحظه لحظه دیوانگی کنمتو نرم نرم نگاهم کنمن قدم قدم برایت بمیرمروز عشق و محبت مبارک

متن درباره چشمان دلبر

گاهی همه ی زندگی اتدر یک تو خلاصه می شودتو در خلوتم قدم میزنیو صدای پای تو  می شود ملودی آرام ذهن منهر ردی که از من بگیری به تو میرسدتو می شوی دنیای منتو می شوی نیاز منتو می شوی همه من

متن درباره چشمان دلبر

موهایت را می بویملبهایت را می چشمنفس هایت را می شنومخیالت را لمس میکنمو عشقت را می بینم …تا حواس پنجگانهشاهدان عینی دوست داشتنم باشندو دیگر چیزی برایم باقی نماندکه فدای تو نباشد

متن درباره چشمان دلبر

آسمانت بی غبارسهم چشمانت بهاربخت و تقدیرت قـشنگعمر شیرینت بلندسرنوشتت تابناکجسم و روحت پاک پاکروز عشق و دوست داشتن بهترین ها مبارک

متن درباره چشمان دلبر

مگر چقدر عمر می کنیمکه دیوانه قصه عشق نباشیمآدمیزاد است دیگرﺷﻮﺧﯽ ﺷﻮﺧﯽ عاشق ﻣﯽ ﺷﻮﺩيك دفعه، ﻗﻠﺒﺶ ﺭﺍ ﺟﺎ می می گذاردﺟﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ …اما در این میانگاه ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺗﻤﺎﻡ زندگی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻓﺖﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ یک نفر باشدو آن یک نفر برای من تو هستیروز عشق مبارک

متن درباره چشمان دلبر

شکلات و ولنتاین و گل سرخهمه پیش‌ کش عشاق این نسلمرا روز سپندارمذگانبه شاخه گلی نرگسو بیتی از لسان‌ الغیب حافظ شیراز مهمان کنبلکه دستت سبک باشددر طالع‌ ام ماندگار شوی

متن درباره چشمان دلبر

امروز برایت یک عینک نو خریدم …آخر تازگی ها ، حتی در اوج نزدیکی هم مرا نمی بینی . . .

متن درباره چشمان دلبر

به اندازه ی …..بی خیال ….تو فکر کن دوستت ندارممن از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

متن درباره چشمان دلبر

آرزو کن با منکه اگر خواست زمستان برودگرمی ِ دستِ تو اما باشدآرزو کن با من“ما” ی ما ” من” نشودسایه ات از سر ِ تنهاییِ من کم نشود . . .

متن درباره چشمان دلبر

دستانت رو دور گردنم حلقه کناین دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن

متن درباره چشمان دلبر

” دل” چه دنیای قشنگی دارد…“بزرگ” میشود…“عاشق” میشود…“تنگ” میشود…میشکند…میگرید…میریزد…دلبری میکند…میتپد و میمیرد…چون “می ایستد” تمام میشود…

متن درباره چشمان دلبر

تو …نمی‌دانم نامت را چه بگذارم. مخاطب خاص؟ تمام زندگی؟ دلیل نفس کشیدن؟ همه وجود؟ یا تنها عشقم… به هرنامی که باشی بدان تا ابد برایت جان می‌دهم.

متن درباره چشمان دلبر

درگیرم کن …!
درگیرِ رویایت ….عشق را نشانم بده …؟
تا لبریزِ لذتت کنم ….
دلبری کن …؟
تا غرق در اغوشت کنم ….کنارم باش ….
تا عمری برایت بمیرم ….
فقط باش ….

متن درباره چشمان دلبر

تسبیحی بافته‌ام نه از سنگ، نه از چوب، نه از مروارید. بلور اشک‌هایم را به نخ کشیده‌ام تا برای شادمانی‌ات دعا کنم.

متن درباره چشمان دلبر

کاش یکی باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوشت بزند بیرون!
و بداند زندگی
بی دلبری های مکرر
نه آبی گرم می‌کند،
نه دل…

متن درباره چشمان دلبر

اتفاقِ عشق بینِ من و توست، نگران نباش. هیچ اتفاقی اتفاقی نیست.

متن درباره چشمان دلبر

بُرد هوای دلبری
هم دل و
هم
قرار من…

متن درباره چشمان دلبر

گفتم برایت می‌میرم. تو خندیدی ولی من از همان روز تا کنون دیگر برای خودم زندگی نکردم.

متن درباره چشمان دلبر

بگو : …تکلیفم با چشم هایم چیست …؟!
لنگر بیاندازم …
و … عاشقی ” کنم ….
یا …چتر بردارم …
و … دلبری ” کنم …؟!

متن درباره چشمان دلبر

وقتی سردم می‌شود کافیست حریر نازک خیالت را دور تا دور خودم بپیچم؛ تا ابد گرم گرمم.

متن درباره چشمان دلبر

هر شاهدی که در نظر آمد به دلبری
در دل نیافت راه که آنجا مکان توست…

متن درباره چشمان دلبر

من از چشمان تو چیزی نمی‌خواهم به جز گاهی نگاهی.

متن درباره چشمان دلبر

کاش یکی باشد
مسلط به دوست داشتن
با پیش فرضِ ماندن
آنقدر که اضافه اش
از آغوش‌ات بزند بیرون!
و بداند زندگی بی دلبری های مکرر
نه آبی را گرم می‌کند،
نه دلی را…

متن درباره چشمان دلبر

بیا جایمان را عوض کنیم. شعرهای من عرضه نداشتند تو را عاشق کنند. این بار تو شعر بگو تا من برایت عاشقی کنم.

متن درباره چشمان دلبر

حال ما بی آن مه زیبا مپرس / آنچه رفت از عشق او بر ما مپرس

متن درباره چشمان دلبر

اگر یک روز از زندگی من باقی مانده باشد، پیدایت می‌کنم، کنارت می‌نشینم، روی سینه‌ات به خواب می‌روم.فخری برزنده

متن درباره چشمان دلبر

گل نیست چنین سرکش و رعنا که توئی / مه نیست بدین گونه فریبا که توئیغم بر سر غم ریخته آنجا که منم / دل بر سر دل ریخته آنجا که توئی . . .

متن درباره چشمان دلبر

کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست، که لحظه‌ای بیاید و لحظه‌ای برود؛ ماه نیست، که یک شب باشد و یک شب نباشد؛ ستاره نیست، که شبی پر شور باشد و شبی کم فروغ؛ باران نیست، که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد. مثل نفس می‌ماند همیشه با من است.
دوست دارم تا آخرین باقیمانده جانم تو را عاشق کنم. زندگی من در زلالی چشمان تو خلاصه شده. زندگی من در نفس‌های بازدم تو جاری شده. زندگی من در همین از تو نوشتن‌ها وسعت یافته. نفس کشیدن من تنها با یاد آوری زنده بودن تو امکان پذیر است.

متن درباره چشمان دلبر

خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کندتنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد . . .

متن درباره چشمان دلبر

دستت را که می‌گیرم می‌دانم ناب‌تر از تو دست‌های تو دستی نیست. می‌دانم ماندنی‌تر از نگاه تو چشمی نیست. برای خنده‌هایم می‌خندی، برای گریه‌هایم شانه می‌شوی. می‌دانم برای راست گفتن مستی نمی‌خواهی. پس همیشه در قلبم می‌مانی.

متن درباره چشمان دلبر

کنار چشمه ای بودیم در خواب / تو بـا جامی ربـودی ماه از آبچو نوشیدیم از آن جـام گـــوارا / تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب . . .

متن درباره چشمان دلبر

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد، هیچ فاصله‌ای دور نیست، هیچ زمانی زیاد نیست و هیچ عشق دیگری نمی‌تواند آن دو را از هم دور کند. محکم‌ترین برهان عشق، اعتماد است.

متن درباره چشمان دلبر

چشم به قفل قفسی هست و نیست / بی تو در این خانه کسی هست و نیست / کسی که چون من به تو دل بسته است / مثل من ای یار کسی هست و نیست

متن درباره چشمان دلبر

من وجودم به تو میدون و دلم مامن توست / آرزویم نظر روی تو و دیدن توست / من اگر دور ز تو هستم و دلتنگ شدم / با صدای خوش تو غرق در آهنگ شدم

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن به حرف نیست. به وقتیه که برات میذاره، به ارزشیه که برات قائل میشه، به دلگرمیه که بهت میده، اما وقتی طرفت همش نیست، وقتی تو توی لحظه لحظه زندگیت تنهایی، این دوست داشتن نیست. دوست داشتن این نیست که جاخالی‌هاشون رو با تو پر کنند. اینه که به خاطر تو جاخالی کنند.

متن درباره چشمان دلبر

تو که عشقو تو ویرونی ندیدی / شب سر در گریبونی ندیدی / نمیدونی چه دردی داره دوری / تو که رنگ پریشونی ندیدی

متن درباره چشمان دلبر

من بلد نیستم دوستت نداشته باشم. بلد نیستم حرف دلم را نگویم. حتی بلد نیستم نگویم می‌خواهمت وقتی می‌خواهمت. بلد نیستم نخندم وقتی با تو هستم. حتی اخم کنم وقتی ناراحتم. من هیچ کار مهمی را بلد نیستم جز دوست داشتن تو.

متن درباره چشمان دلبر

من برای هرکاری دلیلی دارم جز خیره ماندن به تو.

متن درباره چشمان دلبر

حضور آرامت مدتهاست در کنارم نیست، ولی یاد تو مهمان همیشگی قلبم است

متن درباره چشمان دلبر

اعتیاد به آغوشت را ترک نخواهم کرد.

متن درباره چشمان دلبر

نگاهی کرد و من را در به در کرد / یقین کرد عاشقم بعدش سفر کرد / شکستی خورد و آمد تا بماند / ولی من رفته بودم، او ضرر کرد

متن درباره چشمان دلبر

امروز بیشتر از دیروز دوستت می‌دارم و فردا بیشتر از امروز و این، ضعف من نیست قدرت تو است.

متن درباره چشمان دلبر

بهر وجود سایه ی وجود تو، سایه ی من وجود یافت / خیال من در طلب خیال تو، غیر خیال تو نیافت

متن درباره چشمان دلبر

می‌نویسم برای تو که بخوانی که بدانی دوست داشتنت برای من بی‌انتهاست.

متن درباره چشمان دلبر

دلبری هایت دلم را برد تا دلبر شوی
چادرت باعث شده امروز زیبا تر شوی

متن درباره چشمان دلبر

در نقاب اخم هایت خنده پنهان کرده ای
می شود با این هنر یک روز بازیگر شویخاک من از جنس بت های زمان جاهلیست
تو غرورم را شکستی تا که پیغمبر شوی”قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری”
قدر چشمت را بدان شاید تو هم زرگر شویدوری از تو مشکل لاین حل این روز هاست
تو بیا تا راه حل مصرع آخر شوی

متن درباره چشمان دلبر

مانند پاییز می‌مانی. آدم نمی‌داند چه بپوشد، وقت دیدنت.

متن درباره چشمان دلبر

توفقط مال همین قلب پر احساس منی
منم آن مزرعه ی عشق تو آن داس منیهمه کس در دل من نیست عزیزم بخدا
به که گویم که تو آن برگ گل یاس منیبه رطب زار لبت بوسه ای مهمان بشوم
چون که سرخ است و ملس میوی گیلاس منیای که با شیطنتت کار دو شیطان بکنی
تو بدانی که همه واژه ی خناس منیتویی آن شاه که دستم به تو آغشته شده
کیش و ماتت بکنم چون ورق آس منیتو و آن دلبری و محو تماشا شدنم
توفقط مال همین قلب پر احساس منی.

متن درباره چشمان دلبر

آغوش تو آرام‌ترین جای زمین است.

متن درباره چشمان دلبر

من وشش گوشهٔ تان صبح قراری داریم
دلبری ڪردن از او، ناز ڪشیدن با مـننمکِ سفرهٔ قلب است، سلامِ سر صبح
السلام ای تن صد پارهٔ بی غسل و کفن

متن درباره چشمان دلبر

دوری از اونجایی شروع میشه که به خودت میگی بذار ببینم من پیام ندم اون خبری ازم میگیره؟

متن درباره چشمان دلبر

روزی به دلبری نظری کرد چشم من
زان یک نظر مرا دو جهان از نظر فتادعشق آمد آن چنان به دلم در زد آتشی
کز وی هزار سوز مرا در جگر فتاد

متن درباره چشمان دلبر

این شعرها بروند به جهنم من فقط دیوانه آن لحظه‌ام که قلبت زیر سرم دست و پا بزند.

متن درباره چشمان دلبر

بیا عادلانه دلبری کنیم شعر از من واژه از چشم های تو هرکجا کم آوردم، نگاهم کن

متن درباره چشمان دلبر

نفس نمی‌کشد هوا
قدم نمی‌زند زمین
سکوت می‌کند غزل
بدون تو یعنی همین

متن درباره چشمان دلبر

اگر زلفت به هر تاری اسیر تازه ای دارد مبارک باشد اما دلبری اندازه ای دارد

متن درباره چشمان دلبر

میانِ قابِ عکسلب‌خندِ تو خالی‌ستکی می‌رسیمیوه‌ی نارسِ پاییز؟

متن درباره چشمان دلبر

آسمان هم که باشی بغلت خواهم کرد.

متن درباره چشمان دلبر

آهسته می‌بوسم‌َتطوری‌که لب‌هاتفکر کنند خوابِ بوسه دیده‌اند!

متن درباره چشمان دلبر

پر از عاشقانه‌ای تو، دیگر از خدا چه بخواهم؟

متن درباره چشمان دلبر

عاشق نیستم،شاعرم.فقط نمی‌دانم چرا وقتِ نوشتن از توبال درمی‌آورم!

متن درباره چشمان دلبر

به ارتفاع ابدیت، دوستت می‌دارم! حتی اگر به رسم پرهیزکاری‌های صوفیانه از لذت گفتنش امتناع کنم.

متن درباره چشمان دلبر

به جای آسماناز ابری آویخته‌امکه با هر نرمه بادیجابه‌جا می‌کند وطن‌اَم را

متن درباره چشمان دلبر

«دوستت دارم» گلایه از تکراری بودنش نکن. مشکل از من نیست. تو زیادی دوست داشتنی هستی.

متن درباره چشمان دلبر

تو خندیدی……..!!
و این شعر
مثل لبخند تو شد:
کوتاه
شیرین

متن درباره چشمان دلبر

چیزی در کلامم نیست جز دوستت دارم‌هایی که واژه نیستند مثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می‌زنند.

متن درباره چشمان دلبر

با من بمان
تا در کنارت جان بگیرمدر سینه ی طوفانیت
سامان بگیرمدیروز با نامت.
شدم آغاز ، مگذار…..امروز بی نامِ تو
من پایان بگیرم….

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن تو را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم.

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم …

متن درباره چشمان دلبر

بهشت همین‌جاست. همین‌جا که صدای قلبت را خوب می‌شنوم.

متن درباره چشمان دلبر

بودن تو دلیل نمی خواهد
تو خودت دلیل بودنی
بودن من را دلیل باش …

متن درباره چشمان دلبر

دنیای من قد شانه‌های توست همان‌جا که من گم می‌شوم و آرامش مرا پیدا می‌کند.

متن درباره چشمان دلبر

آرش نیستم که کمان به دست گیرم
اما
لحظه های با تو بودن را خوب شکار میکنم از بین خاطراتم !

متن درباره چشمان دلبر

تو که باشی دوستت دارم قشنگ‌ترین تکرار مکررات عالم است. تنها تکرار من دوستت دارم.

متن درباره چشمان دلبر

پشت ترافیک ذهنم، تو یک آهنگ آرومی.

متن درباره چشمان دلبر

هر زنی برایِ زیباتر شدن باید یک مردِ عاشق داشته باشد. زن‌ها استعدادِ عجیبی در شیطنت و دلبری دارند اگر آنی که باید باشد، باشد. در زیباییِ آفرینشِ زن‌ها شکی نیست اما مردانِ عاشق، می‌توانند با یک نگاه و احساسِ ناب رویِ این مرغوبیتِ ذاتی، تشدید بگذارند.شک ندارم تمامِ زنانِ شاد و موفق جایی از دنیا مردِ عاشقی دارند که وجاهت و استعدادشان را تحسین می‌کند. زنان، بزرگ‌ترین معجزه آفرینش‌اند.باید یادشان آورد، باید تحسینِ شان کرد، باید عاشقِ‌شان بود.
نرگس صرافیان

متن درباره چشمان دلبر

از صمیم قلب برای بعضی از خاطرات آرزوی فراموش شدن میکنم …خاطره ها را رشوه می دهم به روزهایم تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید !!!هر شب مجوز اکران خاطره هایمان را صادر می کند روی پرده ی خیالم ، دلتنگی !خاطراتم را خیس کردند چشمان بارانی ام …خاطراتمو هروقت اَلَک میکنم ، فقط یاد تو باقی میمونه …

متن درباره چشمان دلبر

وقتی نگاهت را دارم احساس می‌کنم زندگی رنگ به خود گرفته، حال هوایم لطیف، همیشه خوب، در آن سوی نگاهت درگیر آرامشم. همین که دارمت کافی است. همیشه بمان. همیشه کنارم باش تا با تک تک نفس‌هایت نفس بکشم. همیشه باش، همیشه باش، همیشه باش تا حالم همیشه خوب باشد.

متن درباره چشمان دلبر

گاهی به خاک سپردن یک جسد از خواباندن یک قاب عکس آسانتر است ؛ لعنت به خاطرات !

متن درباره چشمان دلبر

بگذار طلوع کند آفتاب از هر طرف که دلش میخواهد …
من روزم را با خاطره ی “تو” آغاز کنم …

متن درباره چشمان دلبر

چه دلنشین است صدایت که با باران هم‌خوانی می‌کند آنگاه که می‌گویی: دوستت دارم! و من صدای باران را بهانه می‌کنم و می‌گویم: چه گفتی؟ آن لحظه هیچ صدایی شنیدنی‌تر از آن نیست که تکرار می‌کنی: دوستت دارم!

متن درباره چشمان دلبر

ﺍﮔﺮ ﮔﺪﺍ ﯾﺎﺩ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﭼﻪ ﺩﺍﻧﺪ
ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ، ﮔﺪﺍﯼ ﺩﯾﺪﺍﺭﺗﻢ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ

متن درباره چشمان دلبر

تو را به جای همه کسانی که نشناخته‌ام دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. برای اشکی که خشک شد و هیچ وقت نریخت، لبخندی که محو شد و هیچ گاه نشکفت دوست می‌دارم. تو را به خاطر خاطره‌ها دوست می‌دارم.

متن درباره چشمان دلبر

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺪﺟﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺍﻡ ، ﺍﺯ
ﺻﺎﻓﯽ ﺭﺩﻡ ﮐﻦ ﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﻢ ﻧﻤﯽ
ﻣﺎﻧﺪ

متن درباره چشمان دلبر

کنار من باش تا فقط تو را نفس بکشم تا دست‌هایت را پر کنم از محبت. می‌خواهم پروانه‌ای باشم که گل پیراهنت را می‌بوید و چیزی نمی‌خواهم جز این‌که شاهزاده رؤیاهایم باشی.

متن درباره چشمان دلبر

جان دلم، مهم نیست که چقدر حساس و مغرور و بدقلق و لجباز باشی. مهم این است که من بلدم تمام این معادلات را بهم بزنم. من همانم که می‌توانم از تو مهربان‌ترین مرد را بسازم.

متن درباره چشمان دلبر

حرف‌های زیادی بلد نیستم. من تنها چشمان تو را دیدم و گوشه‌ای از لبخندت که حرف‌هایم را دزدید. از عشق چیزی نمی‌دانم اما دوستت دارم کودکانه‌تر از آنچه فکر کنی.

متن درباره چشمان دلبر

ﻫﺮﺍﺱ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﻢ ، ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺣﺮﻓﯽ
ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ

متن درباره چشمان دلبر

می گویند هر سن و سالی که داشته باشیاگر کسی نباشد که با یادش ، چشمانت از شادی یا غم پر اشک شودهرگز زندگی نکرده ای و من این روزها زندگی می کنم . . .

متن درباره چشمان دلبر

آغوشت را با تمام دنیا معامله نمی‌کنم. همین که گرمابخش وجودم هستی دنیایی ثروت است.

متن درباره چشمان دلبر

مهم نیست عمر کوتاه باشد یا بلندمهم ، نفس هایی ست که با تو کوتاه و بی تو بلند کشیده می شود

متن درباره چشمان دلبر

امتداد بازوانت می‌شود انتهای دلدادگی. می‌شود همان گوشه دِنجی که راحت می‌توان جان داد.

متن درباره چشمان دلبر

همه ی کارهایت را بخشیدمجز آن تردید آخر هنگام رفتنتکه هنوز مرا به برگشتنت امیدوار نگه داشته

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتنت اندازه ندارد، حجم نمی‌خواهد، وقتی تمام کشور وجودم سرزمین حکمرانی توست.

متن درباره چشمان دلبر

بــــــهانه گـــــــیر زبــــــــــان نفهمدلـــــــــــم را مـی گویـــــــــــــمآخــــــــر تــــو را از کـــــــجا برایش بـــــــــیاورم

متن درباره چشمان دلبر

شانه‌هایت را برای تکیه انتخاب کردم تو پناه منی در لحظه‌های بی‌قراری‌ام در عبور بادهای خزان. روی باغ شانه‌هایت هر وقت اندوهی نشست در حمل بار غصه‌ات با شوق شرکت می‌کنم.

متن درباره چشمان دلبر

شب که می شودنبودن هایت را زیر بالشتم می گذارمو شجاعتم را زیر سوال می برمدوام می آورم تا فردا ؟

متن درباره چشمان دلبر

کاش میشد به جای فصل امتحانات
فصل آغوش یار را هم داشتیم…
آنوقت خرداد
شهریور
دی
همه را مردود میشدمو تا ابد حبس در آغوشت میشدم…

متن درباره چشمان دلبر

کمی برایم
عشق دم کن
عطر عاشقانه اش
با من
قند بوسه هایش
با تو …

متن درباره چشمان دلبر

عشق همان عطری ستکه از تو بر شانه ام می ماندعطر نیستی که پریدن بدانی
تو را از من بشویند
آب میروم..

متن درباره چشمان دلبر

خیلى زیباست
کسى رو پیدا کنى که
باعث بشه مشکلاتت
رو فراموش کنى

متن درباره چشمان دلبر

شیطنت کن
لحظه ای از پشت
چشمم را بگیر…
بشنوی تا اولین اسمی که
خواهم گفت کیست…!

متن درباره چشمان دلبر

نیم نگاهِ ” تو ”
می ارزه بہ صدتا نگاه

متن درباره چشمان دلبر

هر کدام از ما راه خود را در پیش گیرد
من به سمت تو
و تو به سمت من… ‌

متن درباره چشمان دلبر

آینه چیه ؟ بیا من نگاهت کنم
زل بزنم تو چشمات و از خوشگلیات بگم
بگم بدجور منو عاشق خودت کردی
بگم مرسی که هستی
بگم شدی همه زندگیم

متن درباره چشمان دلبر

یه خط بکش از خودت دور من
میخام تا ابد
به تو محدود شم …

متن درباره چشمان دلبر

خوشبختی یعنی:
من تو نفس کشیدن
من تو بیرون رفتن
من تو خندیدن
من تو خوراکی خوردن
من تو نینیامون
من تو آیندمون
من تو فیلم دیدن
من تو لب دادن
من تو عاشقی کردن
من تو مهربونی کردن
من تو بوسه های یهویی
من تو آهنگ گوش دادن
من تو و کلی چیزایه دیگه
فقط تو باش عشـقـــــــم

متن درباره چشمان دلبر

روح من باش
که من مرده چشمان توام
عاشقم باش
که من چشمه جوشان توام

متن درباره چشمان دلبر

میترسم آنقدر دوستت بدارم
که خدا شک کند شروع عشق واقعی
از ما بوده یا آدم و حوا

متن درباره چشمان دلبر

وقتی ازم دوری
دلتنگی رو قلب من آواره
هرجا برم فکرت
حتی یه شب هم تنهام نمیذاره

متن درباره چشمان دلبر

تو را که می بوسم
حالِ من که هیچ …
حالِ زمین و زمان،خوش است

متن درباره چشمان دلبر

از شوق داشتن تو‌
میخواهم با یک دسته گلِ اطلسی
به دیدن خدا بروم …

متن درباره چشمان دلبر

فقط میخوام بدونی که
داشتنت چیزیه که
بخاطرش زندگی میکنم

متن درباره چشمان دلبر

‏خواستن ” #تو”
تنها خواستنیه
که تو دلم
ثابت مونده و میمونه

متن درباره چشمان دلبر

در یک جهان پر از میلیاردها نفر
تو تنها کسی هستی
که بهش نیاز دارم

متن درباره چشمان دلبر

صدات یه آهنگی داره
که خوب بلده
چجوری حال دلمو نوازش کنه

متن درباره چشمان دلبر

‏دوپینگ فقط
دیدنش،
بغل کردنش،
بوسیدنش،
شنیدن صداش…
اصن هرچیز قشنگی
که به اون مربوط میشه

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن تو
چنان حسی به من میدهد که
غذا به گرسنه
شعر به شاعر
و آب به کویر

متن درباره چشمان دلبر

دلبر جان
“تو ” باعث میشی هر بار فکر کنم
هنوزم زندگی قشنگیاشو داره و
یکی از قشنگیاش قطعا “تویی”

متن درباره چشمان دلبر

در صفحه شطرنج زندگیم
تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم
تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن تو…
بساط من است…
هیچکس نمیتواند،جمعش کند!♥️

متن درباره چشمان دلبر

تو را دوست می‌دارم
بی آنکه بدانم تو ضرورتِ منی
آب را که می‌نوشی
هوا را که می‌بلعی
نمی‌فهمی جیره‌بندی چه مکافاتی‌ست
تنها در نبودِ تو بود
که فهمیدم
دوست داشتنِ تو
مایه‌ی حیات من است…

متن درباره چشمان دلبر

برقِ چشمانِ تو
کورم کرد
که جز خودت…❤️
هیچکس را نبینم !

متن درباره چشمان دلبر

هر صبح …
بوی تو می دهد پیرهنم !
بس که تمامِ شب ،
تنگ در آغوش گرفته ام ؛
خیالت را …!

متن درباره چشمان دلبر

در دنیای من یک تو کافی ست
تا بهشت را همین حوالی خودم
شانه به شانه ی دوست داشتن تو
تجربه کنم …

متن درباره چشمان دلبر

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی ❤️
‎‌ما دو نفریم
دو نفر برای همه ‌چیز
برای دوست داشتن
برای درد کشیدن
برای ساعت‌های خوشی
دو نفر برای بردن و باختن
تنها دو نفر …!❤️ من + تو = ما ❤️زندگی را باید کنار گذاشت
گاهی حواس را پرت میکند
آدم باید شش دانگ حواسش
به دوست داشتن تو باشدمجله تصویر زندگی

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتنِ تو
بذری ست که هیچ گاه
هیچ زارعی قادر نیست
مطابق آن را در جهانم بِکارَد

متن درباره چشمان دلبر

دیوار دوست داشتن کوتاه نیستاما تو اگر بخواهی تا ثریابرای دوست داشتنت قَد می‌کشم

متن درباره چشمان دلبر

فرقی نمی کندجمعه باشد یا نباشدبرای من هر روزهمه چیز تعطیل استغیر از دوست داشتنِ تو ❤️

متن درباره چشمان دلبر

اگر نهایت دوست داشتندر قطره هاى باران باشد.من دریاها را به تو تقدیم مى کنم

متن درباره چشمان دلبر

عاشقانه هایم را بخوان و بدان؛
دوست داشتن نه عقل میشناسد و نه منطق..
فقط یک “من “میخواهد و یک تو

متن درباره چشمان دلبر

فصلِ سرما می آیدزمستان را میگویمامّا تا آغوشِ تو هستمن گرمِ گرمم … 🤗

متن درباره چشمان دلبر

حضورت حتّی نظـمِ
روزهاى هفته را بر هم زده
میبینی جانم ؟ کنارِ تو
جمعه با آن همه دلگیرى اَش
شیرین ترین روزِ هفته شده است

متن درباره چشمان دلبر

گفتی دوستت دارم
و من به خیابان رفتم
فضای اتاق برای پرواز کافی نبود…

متن درباره چشمان دلبر

از خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تُ
هر روز
جای ساعت
عاشقانه در گوشم زنگ بزند

متن درباره چشمان دلبر

خوب نگاه کنتنها اندکی از تــوتمامِ من را دگرگون کرده است

متن درباره چشمان دلبر

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن درباره چشمان دلبر

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن درباره چشمان دلبر

لای موهایت تنها نُتی ستکه اگر به دستم برسدتمامِ موسیقی هایعاشقانه‌ی جهان را با آن می نوازم

متن درباره چشمان دلبر

مگر تو
چقدر عمیق بودی
که من اینطور
در تو غرق شده ام …!

متن درباره چشمان دلبر

شنبه
صبح دیگری‌‏ست
اگر با تو آغاز شود
و گرنه اندوه ملال‏ آورِ
تکرار تمام روزهاست

متن درباره چشمان دلبر

خــم ابروی ” تـــو ”
ســــرمشـــــــــــقِ کــدام اســـتاد اسـتکه خرابـــات دلــــم
در پی او آباد است …!!!

متن درباره چشمان دلبر

پلک میزنی، جهانم زیر رو می‌شود
موهایت را باز می‌کنی، طوفان می‌شود
می‌خندی، بهار می‌آید
دیوانه منم که خانه‌ام را
روی گُسلِ خطرناکِ تَنِ تو ساخته‌ام ..!

متن درباره چشمان دلبر

مگر نمی شود زیر چتر نگاه کسیخانه ای ساخت ، عاشق شد ؟ببین میان این همه معجزهچقدر شعر می شوم با تووقتی تو را می ‏بوسمبگذار دنیا را آب برداردمن در میانِ آرامشِ آغوشِ تودر هر طوفانی به ساحل می‏ رسممن از تمام صبح هایمفقط همانی را به یاد دارمکه تو در آغوش من لبخند میزدیوگرنه باقی طلوع‌ها همگی شب اندبی تو …!

متن درباره چشمان دلبر

عشق
همین است
همین که
یک ذره از تو
می‌شود تمام من…

متن درباره چشمان دلبر

وقتی می گویی شب بخیر
تمام دردهایم را زیر بالشم می گذارم
و با خیال راحت،
آماده ی پرواز
در رویای تو می شوم…

متن درباره چشمان دلبر

به عشقت تا ته دنیابه جنگ هر کسی میرمچه تقدیری از این بهترکه از عشق تو میمیرمدیگران🌿❤️دل ❤️🌿میدهند 🌿❤️من ❤️🌿به تو🌿❤️جان داده ام…❤️🌿هر روز بیشتر از دیروز دوستت دارم ❤️‏عشق همین است
تنت میرود و دلت جایی میان
دست های کسی تا ابد جا میماند !

متن درباره چشمان دلبر

خوش بحــال من
با داشتنت
خوشبخت ترین حوای زمینم …♥️

متن درباره چشمان دلبر

با بعضی دوست‌داشتن‌ها می‌شود شب را زندگی کرد.
چای ولرمی نوشید، موسیقی ملایمی شنید و با شب‌بخیر عاشقانه‌ای به خواب رفت.
بعضی دوست‌داشتن‌ها خودِ معجزه‌ند.

متن درباره چشمان دلبر

کسی که بتواند برایت خانه ای بسازد میان چهار خانه های پیراهنش
آغوشش امنیتِ محض است …
معشوقه کسی باش
که مرد بودن از نگاهش پیدا باشد …

متن درباره چشمان دلبر

نمی شود عاشقت نبود…
نمی شود!
باید بودنت را محکم بغل کرد…
این پرستیدنی بودنت
به خدا رفته…..

متن درباره چشمان دلبر

بی تُ …
مرداد، “فقط”
داغِ دلِ خاطره هاست …

متن درباره چشمان دلبر

‏خاطراتت ،
زیبا ترین چیزیه که تو قلبم نگهداری میکنم.

متن درباره چشمان دلبر

آدم باید همیشه یه نفر
تو زندگیش داشته باشه
که غم دنیا کنار اون هیچی نباشه
یه نفر من تویی …

متن درباره چشمان دلبر

پاک ترین هوای دنیا
همان لحظه ای ست که
دلهایمان
هوای همدیگر را مـــی کند

متن درباره چشمان دلبر

چقدر سینه جای کوچکی است،
برای نگهداری از قلبی که مدام توُ را می تپد !

متن درباره چشمان دلبر

ڪوتاه مے‌گویم ؛دوستت دارمامّا …..از دوست داشتنت …ڪوتاه نمے‌آیم …

متن درباره چشمان دلبر

می گویی دوستت دارم….
هوا بَرَم می دارد…
سبک می شوم…
می شوم پَر قو…
آن قدر بالا می روم که …
آسمان آغوش تُ …
می شود سرزمین عاشقانه هایم…

متن درباره چشمان دلبر

در زیباترین عاشقانه‌های جهان ،
همیشه “قلب” یک زن در میان است !
زن اگر نباشد ، پرنده‌ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری ،
پر نمی‌زند …!

متن درباره چشمان دلبر

من از تو
عبرت نمی گیرم
بگذار بارها تجربه ات کنم ..!•عاشق تر میشہ دلم
•وقتے چشماش بہ چشمام
•زل میزنہ

متن درباره چشمان دلبر

نمی‌دانم چرا،
به دست‌هایَت که می‌رسم
دیگر نمی‌توانم
از تو دست بِکِشَم!

متن درباره چشمان دلبر

‏ولی هیچ چی بهتر از«بغل»برای دلتنگی جواب نیست!

متن درباره چشمان دلبر

اگر علاقه ام نسبت به تو را
بخواهم قصه کنم،
میشود یک کتاب عاشقانه ى
هزار صفحه اى…

متن درباره چشمان دلبر

جای پای نفست
مانده به صحرای خیال
ای فراسوی تجسم
به دلم جاداری!

متن درباره چشمان دلبر

یک روز صبح دستت را میگیرم
میبرم یکجا
که دست هیچ کس به خلوتمان نرسد
آن وقت من می‌مانمُ
غزلِ لب‌هایِ تو
و یک دنیا سکوت…

متن درباره چشمان دلبر

تو به تحریکِ فلک، فتنه‌یِ دورانِ منی!
من به تصدیقِ نظر، محوِ تماشایِ توام…

متن درباره چشمان دلبر

بوسه نه،
خنده‌ی گرم از دهنت کافی بود …
این همه عطر چرا ؟
پیرهنت کافی بود

متن درباره چشمان دلبر

من پیش از این
بارها به قتل رسیده ام…
پشت گوشی تلفن…
در آغوشش…

متن درباره چشمان دلبر

برای جزء جزء وجودش جان میدادم
اما
کشنده ترین سلاح ِ گرم
صدایش بود…

متن درباره چشمان دلبر

بوسیدمت که ببینم چه
میشود،،، با بوسه های تو دینم چه میشود،،، بوسیدمت که ببینم زمان عشق،،،، تکلیف شک و یقینم چه میشود

متن درباره چشمان دلبر

انگار در دلم حرفی دیگر باقی نمانده تا برایت بگویم
تنها یک جمله!
هنوزم دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

عشق: یعنی تو
فکر: همش تو
ذڪر:اسم تو
کاش:نَری تو
جان:سلامت تو
کار:خندوندن تو
مال:ریختن به پای تو
تن:فدای تو

متن درباره چشمان دلبر

به من گفتی پر از آینده باشم / تو رفتی همچنان در خنده باشمتو دریای منی ، من ماهی تو / جدا از تو نباید زنده باشم . . .

متن درباره چشمان دلبر

برکه‌ی چشمان من از شوق دیدار تو دریا میشود
شک ندارم با تو در کل جهان غوغا سراپا میشودشال خود را باز کن، احوال ما آشفته است
چونکه پیچ و تاب موهایت درون باد زیبا میشود

متن درباره چشمان دلبر

گر مرا ترک کنی…
من زغمت می سوزم…
آسمان را به زمین…
جان خودت می دوزم…گر مرا ترک کنی…
ترک نفس خواهم کرد…
بی وجود تو بدان…
خانه قفس خواهم کرد…

متن درباره چشمان دلبر

گرمای مردادیِ تنِ تو
نفس هر کسی را میگیرد
و من چه عاشقانه
گرم میشوم ، میسوزم
و دوباره هر مرداد
عاشقت میشوم انگار ❤️

متن درباره چشمان دلبر

اوج می‌گیرم
با یک دوستت دارمت
تا آنجایی که دست هیچ غمی
به دلم نمی‌رسد …!

متن درباره چشمان دلبر

یکی بود یکی نبود
مال قدیماس
الان همه باشن
تو نباشی …❤️
انگار هیچ کس نیست

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن تو
بی اجازه هم زیباست
تو هم نخواهی
من باز هم دوستت دارم …❤️

متن درباره چشمان دلبر

محتاجم، …❤️
محتاج یک فنجان چای
که پهلویش تو باشی

متن درباره چشمان دلبر

کوچه پس کوچه های قلبت
چه جای امنی برای قدم های من است
دوست داشتنت قشنگ،
عشقت پر از امنیت
و خواستنت پر از لطافت است
حالا با این همه خوبی
چرا من هم تو را نخواهم؟
میخواهمت جان دلم
با تمام قلبم…

متن درباره چشمان دلبر

اهلِ دزدی نیستم ؛
اما..
میدزدم
نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!

متن درباره چشمان دلبر

من میفهمم چه میگویی …❤️
حتی اگر …
حرفی نزده باشی !
تو تکه ای از وجود مَنی
میگر میشود آدمی …
از وجود خودش
بی خبر باشد ؟!

متن درباره چشمان دلبر

عشق یعنی ؛
منی دیگر وجود نداشته باشد
همه و همه
او باشد و او..!💜

متن درباره چشمان دلبر

مثلِ نفس هایم دوستت دارمهمانقدر بی اختیارهمانقدر تا پایِ جان 😍❤️

متن درباره چشمان دلبر

عشق یعنی؛
تو در مجازی
می گویی ” دوستت دارم ”
و من
جدی جدی ” پرواز ” میکنم

متن درباره چشمان دلبر

بدترین نوعِ جان دادن در آب و آتش نیست
نه!
بدترینش
آن زمان است
که تو مُدام صدایم میزنی و من ذره ذره جانم را نثارت میکنم

متن درباره چشمان دلبر

در میانِوسعت آغوشتبه کوچیکیِ دُنیا پی بردمتو تنها ڪسی هستی ڪهبه من جان می گوییمن تنها ڪسی هستمڪه به تو جان می دهمسر و سامان بدهییا سر و سامان ببریقلبِ من سوی شما میلِ تپیدن دارد

متن درباره چشمان دلبر

عشـق
مساحت مشخصی ندارد
گاهی به اندازه
یک دل است وگاهی
به بزرگی یک دنیا
یادبگیریم
بادل کوچکمان یک دنیا
عـشـق بورزیم

متن درباره چشمان دلبر

لبخند تو را قاب کردهو بر سَردَر دنیایم زده امتا به همه بگویملبخند تو دنیای من است

متن درباره چشمان دلبر

من تو را ریاضی واراز صفرِ دوست داشتنتا مثبتِ بی نهایتِ عاشقانه ها❣️ دوست دارم ❣️

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتن ریاضی نیستتابع دلیل و برهان نیستتنها دلی میخواهد برای باختنجانی برای فداکردنو نگاهی که دل را هر بار بلرزاندتو دوست داشتنی تریننسخه ای هستی که میشود پیچیدبه دست و پای زندگی منکه هی قد بکشی تو لحظه هایمو حالم را خوب تر کنی 😍

متن درباره چشمان دلبر

شب ….با واژه ها بِخیر نمی شود ؛مگر در آغوش تو ..!!

متن درباره چشمان دلبر

تو
همان
عطرگل یاس و نسیم سحری
که‌ اگر صبح نباشی
نفسی در من نیست …تو ..خودت بانیِ هر روشنیِ صبحِ منی…!😍

متن درباره چشمان دلبر

و
چه
عطری
بهتر از
رایحه ی ناب تنت
که به صبح دل من
ناب ترین ناب شدی…

متن درباره چشمان دلبر

تُ همان…
عطر گل یاس و نسیم سحری…
که‌ اگر صبح نباشی…
نفسی در من نیست…

متن درباره چشمان دلبر

بیا باهم یک بازی قشنگ کنیم
که جایزه ش بوسه باشد
مثلا
چشمهایم را ازپشت سرم بگیر وبگو من کی ام؟
هرجواب اشتباه یک بوسهنامردم اگراسم همه هفت میلیارد انسان دنیارا صدا نزنم…

متن درباره چشمان دلبر

منتظرم
یک نفر بیاید که حواسش یک سره،
در حیاط خیال من ول بچرخد
یک نفر که در حوض رویایم تن بشوید
یک نفر که یک نفر نباشد،
یک دُنیا باشد

متن درباره چشمان دلبر

دوستَش دارم ، دوستَم دارد ..
وَ این عاشقانه ترین
داستان کوتاه دُنیاست ..

متن درباره چشمان دلبر

حواسم پرت زیبایی ات شد !
منِ دست و پا چلفتی
نصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!
فقط ماند…
یک دوستت دارم ساده !

متن درباره چشمان دلبر

دستم را که بی هوا میگیری
دلم را هوایی میکنی …با تو پرواز ، پر نمیخواهد !!

متن درباره چشمان دلبر

ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﯿﺞ ﺷﻮﻡ ﺍﺯ ﺗــﻮ …
ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺴﺖ ﺷﻮﯼ ﺍﺯ ﻣـﻦ
ﺯﻣﯿﻦ ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺑﮕﯿﺮﺩ …
ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ” ﻣـﺎ” ﺩﻭ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

متن درباره چشمان دلبر

چه تعهد شیرینی دستهایش
مرا به تمام مردهای سرزمینم
حرام کرد.

متن درباره چشمان دلبر

خوشبختی برای من یعنی:
زمـان دلتنگـی‌…
سر بچرخانم و «تـو» باشی!

متن درباره چشمان دلبر

فقط «تــو» اجازه بده
تا من یکی ، برایت همه باشم …!

متن درباره چشمان دلبر

“شب…
عطرِ خوشِ حضورِ توست
در آغوشِ من!
بـی تو حتـی ماه همـ
از چشمـِ شب می افتد….!”

متن درباره چشمان دلبر

آغاز و ختم ماجرا
لمس تماشای تو بود
دیگر فقط تصویر من
در مردمکهای تو بود
من عاشق چشمت
شدم …

متن درباره چشمان دلبر

کاش پاییز …
جای این همه نبودنت …یک نفس تو را برایم بیاورد
نکند برایم چُرتکه بیندازد؟
من سهم عشقم را یک جا میخواهم.

متن درباره چشمان دلبر

«دوستت دارم»
عروس جمله‌های من است
که گوش هیچ‌کس
به شنیدنش محرم نیست
الاّ «تـــو»…♥️

متن درباره چشمان دلبر

دلم خوش بود اگه رفتی
یه تصویری ازت دارمولی آغوشتو میخوام
من از تصویر بیزارم

متن درباره چشمان دلبر

از این به بعد
همه ی قرارهایمان
یا آغوش «تـــو» …♥️
یا آغوش من …

متن درباره چشمان دلبر

شبیه ردِ پروازی
که روی شانه های باد تا به آسمان ماندهتو رفته ای و …
حوالی وادی عشقت سیر میکنم
هنوز …

متن درباره چشمان دلبر

رفتیم سینما
و هیچ صحنه ای از فیلم
اونقدر جذاب نبود
که نیم رخش…!

متن درباره چشمان دلبر

این هوا
یک فنجان چای داغ را می طلبد
و بوسه ای که به آغوش تو ختم شود
این هوا آغوشی بی رفت
و دستانی مطمئن می خواهد
چیزی از جنس آرامش
و صدایی آشنا
این هوا،چیزی جز بودنت را نمی خواهد

متن درباره چشمان دلبر

شنبه شروعی دوباره است
برای دوست داشتن تو
شنبه ای که با دوست داشتن
تو آغاز شود
میشود زیباترین روز هفته

متن درباره چشمان دلبر

تن پوشچهار فصل است آغــــوشت

متن درباره چشمان دلبر

تا در دل من قرار کردی
دل را ز «تــو» بی‌قرار دیدم…♥️

متن درباره چشمان دلبر

ظهــر اسـت و
مـرا مـزه لبخنـد تـو
انگـار سیـر از همـه ی…
لذت دنیا بنموده ست!

متن درباره چشمان دلبر

چای را که آوردی
خودت هم بنشین
من …
چای قند پهلو دوست دارم…♥️

متن درباره چشمان دلبر

اگر چه چتر می خواهد
اما زیباست بارانی که در کنار تو
بغل بغل
خیس کند پیراهن
احساسم را..!!

متن درباره چشمان دلبر

من …
من با صدای نفس کشیدنت هم
عاشقی می کنم
حتی اگر آرام و بی صدا خودم را
بگذارم در دست‌هات و بروم
حتی وقتی از کنارت رد شوم
برای پرت نشدن حواست
بوی تنت را پُک بزنم
نه !
تو را با هیچ چیز عوض نمی‌کنم
حتی با زندگی

متن درباره چشمان دلبر

عاشقانه های من
در آغوشِ تو تکثیر می شود
رشد می کند
و می میرد…اگر به موقع مرا نبوسی …

متن درباره چشمان دلبر

«تـــو»♥️
بخند تا من
تمام قندهای دلم را
بــرایت‌آب‌ڪنـم…

متن درباره چشمان دلبر

“عشق” همین است تنت می‌رود…
و دلَت جایی میانِ دست‌هایِ کسی تا ابد جا می‌مانَد.

متن درباره چشمان دلبر

دستی بکش بر پیکرِ سردِ نیازِ من
دستانِ تو زخمِ تنم را مرهمی دارد

متن درباره چشمان دلبر

من و «تـــو»ُ ..
یک روز بارونی
توی خیابان‌های همیشگی
قدم‌های عاشقانه ..
تُ از خودت بگویی و من
بگویم که : دوستت دارم ..!!

متن درباره چشمان دلبر

فقط …!!
سلام نیست
که جوابش واجب
است ..
عاشقان خوب
می دانند
“دوستت دارم” هم
شدیداً
جوابش واجب است

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتنت
در من
بی انتهاست
دلم برای تمامی حرفهایی که
نمیزنی ، تنگ است
و تو تا ابد
عزیز درددل من
خواهی ماند …

متن درباره چشمان دلبر

جمله ی
“کاری نداشتم، زنگ زدم صداتو بشنوم”
قابلیت اینو داره که
به تنهایی در صدر عاشقانه ترین
جملات تاریخ جای بگیره.

متن درباره چشمان دلبر

بعضی وقت‌ها دوستت دارم را
بگذاریم به عهده‌ی دست‌هایمان
همیشه نیاز به گفتن نیست
باید زندگی را لمس کرد

متن درباره چشمان دلبر

هر روز
“دوستت دارم هایم” را
بر گیسوان طلایی خورشید
سنجاق میکنم
تو در هر کجای این جهان
چشم بگشایی
عطر عشق من
مشامت را مینوازد

متن درباره چشمان دلبر

صدایم
را صدا کن
آنچنان که تعادلم به هم ریزدو لهجه غم که سالهاست
تار و پودم
را به هم ریختهزیر بار ” احساست ”
تاب نیاورد ولب ” شعرت ” هواییم کند …

متن درباره چشمان دلبر

برای عاشق شدن
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت ،
برای عاشق شدن
باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت !

متن درباره چشمان دلبر

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن درباره چشمان دلبر

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

متن درباره چشمان دلبر

شناسنامه ای که اِسْـمِ
عِــــشــْـــقــــْم
توش نِــوشــتـه نَــشـه
هَــمـون بــِهــتـــَر که
صــفــحــه وفــآتِــــشْ زود پــُــر شــــہ

متن درباره چشمان دلبر

هر آنکس عاشق است از جان نترسد یقین از بند و از زندان نترسد. دل عاشق بود گرگ گرسنه. که گرگ از هی هی چوپان نترسد.

متن درباره چشمان دلبر

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

متن درباره چشمان دلبر

خوابم یابیدارم
تو با منی با من
همراه و همسایه
نزدیک تر از پیرهن
باور کنم یا نه
هرم نفس هاتو
ایثارتن سوز نجیب دستاتو

متن درباره چشمان دلبر

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

متن درباره چشمان دلبر

برای پیش “تو”بودن …
بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

متن درباره چشمان دلبر

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

متن درباره چشمان دلبر

ﺗﻮﯼ ﮐﻠﺒﻪ ﺗﻮﯼ ﺑﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺨﺎﺭ ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﯼ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ.

متن درباره چشمان دلبر

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن درباره چشمان دلبر

موهایت را به من بده
می خواهم
در اوراق آفرینش
در حضور خودت
دست ببرم :
گلی را لای موهایت می گذارم
گل ، بوی موهایت را می گیرد …
به همین سادگی …

متن درباره چشمان دلبر

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

متن درباره چشمان دلبر

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

متن درباره چشمان دلبر

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

متن درباره چشمان دلبر

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن درباره چشمان دلبر

دست نخورده ترین احساساتم را
براى روز مباداى عشق تو در دلم احتکار کرده ام

متن درباره چشمان دلبر

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم

متن درباره چشمان دلبر

در یک روز خزان پاییزی پرستویی را در حال مهاجرت دیدم به او گفتم:چون به دیار یارم میروی به او بگو دوستش دارم ومنتظرش می مانم.بهار سال بعد پرستو نفس نفس زنان آمد.و گفت:دوستـــــش بدار ولی منتظــــــــرش نمـــــــــان.

متن درباره چشمان دلبر

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟حضورت ، صدایت ، نفس هایتو گرمی دستانت بهاری میکند سرزمین مرا …

متن درباره چشمان دلبر

آسمان را مرخص میکنم,دیگر به هوا هم نیازی ندارم ,تو خودت را مثل آسمان , مثل هوا , مثل نورپهن کرده ای روی همه لحظه هایم ,بعدازتو هیچ دلی دلم را نمی لرزاند ..دلت قرص

متن درباره چشمان دلبر

ڪـــــاشصــداے بعضـــے آدمــا رو میــشد بوســـید…!مخصـوصــــــا وقتــیڪــــہاسمــتــــــــ رو صــدا میـــزنــنـــد…

متن درباره چشمان دلبر

چه کار به حرف مردم دارم…زندگی من همین استشب که می شود عاشقانه ای می نویسم…خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم:مگر می شودتو را دوست نداشت!!!!؟؟؟؟؟

متن درباره چشمان دلبر

100 متن برتر استوری کوتاه عاشقانه | برترین استوری های کوتاه | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن درباره چشمان دلبر

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن درباره چشمان دلبر

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن درباره چشمان دلبر

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن درباره چشمان دلبر

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن درباره چشمان دلبر

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن درباره چشمان دلبر

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن درباره چشمان دلبر

{ تنهاییمو دوس دارم؛ولی دلم میخواد با تو تنها باشم *.* }♥️🤩

متن درباره چشمان دلبر

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن درباره چشمان دلبر

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن درباره چشمان دلبر

[چشماش بدون هیچ سرنگی مورفین تزریق میکنه:)💜✨]

متن درباره چشمان دلبر

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن درباره چشمان دلبر

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن درباره چشمان دلبر

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱

متن درباره چشمان دلبر

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

متن درباره چشمان دلبر

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن درباره چشمان دلبر

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن درباره چشمان دلبر

با هم دیگه میتونیم دنیا رو هم کامل کنیم ^_^

متن درباره چشمان دلبر

مَن میمیرَم اَگه کَسیو مِثِ مَن نِگآ کُنی،حَسودی کِ جآیِ خودِشو دآره

متن درباره چشمان دلبر

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن درباره چشمان دلبر

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀
# زندگی # شب

متن درباره چشمان دلبر

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن درباره چشمان دلبر

🎐 مـن میخـوامـت؛
بدونـه تـو دستـام خـیلی سـرده..♥️

متن درباره چشمان دلبر

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن درباره چشمان دلبر

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن درباره چشمان دلبر

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن درباره چشمان دلبر

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن درباره چشمان دلبر

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن درباره چشمان دلبر

وقتی‌مطمئن شدی پاتو جای درستی‌گذاشتی،‌پاش محکم بایست.♥️💫
# انگیزشی

متن درباره چشمان دلبر

حس زیبایه وقتى یکى بهت بگه
"کاش زودتر میشناختمت"♥️⭐️🦄

متن درباره چشمان دلبر

 وابستگى ؛ نه جرمه ، نه درده
خوده خوده مرگه !✨♥️
# خودکشی

متن درباره چشمان دلبر

99% مواقع پشت هر سگ شدنی یه دلتنگی وجود داره..!
# دلتنگی

متن درباره چشمان دلبر

جانی و دلی 
ای دل و جانم همه تو
# ادبی

متن درباره چشمان دلبر

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن درباره چشمان دلبر

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن درباره چشمان دلبر

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن درباره چشمان دلبر

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن درباره چشمان دلبر

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن درباره چشمان دلبر

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن درباره چشمان دلبر

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن درباره چشمان دلبر

من میترسم

میترسم از دستت بدم!🖤♚

متن درباره چشمان دلبر

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن درباره چشمان دلبر

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱

متن درباره چشمان دلبر

با کسی باش که اگه ۱۰۰ نفر رفتن و بدتو بهش گفتن بگه عیب نداره خودم بهش گفتم بد باشه…:)🥀

متن درباره چشمان دلبر

یادم نمیاد قبل از تو چجوری زندگی میکردم🌪
# زندگی

متن درباره چشمان دلبر

یکی باید تو زندگیت باشع
جوری اسمتو صدا بزنه
ک نتونی بش نگی جونم 🙂
# زندگی

متن درباره چشمان دلبر

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده 🙂
# برف

متن درباره چشمان دلبر

قلب منو نشکن، تو اونجا زندگی میکنی عشق
# زندگی

متن درباره چشمان دلبر

[‏دوست داشتن یعنی حال خرابش، دنیات رو خراب کنه..💜]

متن درباره چشمان دلبر

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

متن درباره چشمان دلبر

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن درباره چشمان دلبر

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
"این مال منه"

 

متن درباره چشمان دلبر

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ
# ادبی

متن درباره چشمان دلبر

زندگى كوتاهه
همديگه رو يكم محكمتر بغل
كنيد🌊

متن درباره چشمان دلبر

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

متن درباره چشمان دلبر

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

متن درباره چشمان دلبر

نیست در این شهر نگاری که دل ما را ببرد
# ادبی

متن درباره چشمان دلبر

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما 😉
 

متن درباره چشمان دلبر

گورپدر تمام این قافیه ها
لعنتی حال دلم سخت خراب است بیا …
# ادبی # پدر

متن درباره چشمان دلبر

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤
# انگیزشی

متن درباره چشمان دلبر

من آرزوی خوشبختی و این چرت و پرتا بَلد نیسم اگه سَهمِ یکی دیگه شُدی ایشالا بِمیره:/🖤

متن درباره چشمان دلبر

🎐 محـو چشمـان تـو
بـودم
كـه بـه دام افتـادم..🌱

متن درباره چشمان دلبر

دايره ى ارتباطاتت رو كم تعداد
اما پر ارزش نگه دار

متن درباره چشمان دلبر

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

متن درباره چشمان دلبر

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن درباره چشمان دلبر

هرچقدرم خوشگل باشی
خوشگل تر از تو هم هست
مهم اون پسریه که همه جوره بخوادت
# پسرانه

متن درباره چشمان دلبر

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا…🙃💔

متن درباره چشمان دلبر

[من عاشقت شده بودم بدون این كه حتی واسه یه بارَم كه شده بغلت کنم.🌈💧🙃]

متن درباره چشمان دلبر

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

متن درباره چشمان دلبر

اشتباهای زیادی کردم ولی لعنتی تو بهترینش بودی💜

متن درباره چشمان دلبر

منه لعنتی که هرکاری برا خنده هات کردم 🙂

متن درباره چشمان دلبر

– مثلن عآروم دَر گوشم بگۍ
– زندگيم هميشع كنآرم بآش 🙂

متن درباره چشمان دلبر

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن درباره چشمان دلبر

آدمی که راحت فراموش میکنه حتما یه بار راحت فراموش شده…!

متن درباره چشمان دلبر

محو چشمانِ تو بودم…
که به دام افتادم!

متن درباره چشمان دلبر

-کاش من اونی بودم که هرلحظه دلتنگشی:)
# دلتنگی

متن درباره چشمان دلبر

‏مثلا الان پی ام بده بگه میخوام بدونی دوست دارم^~^💜

متن درباره چشمان دلبر

مرا در آسمان می‌جویی و من زیرِ آوارم..
# ادبی

متن درباره چشمان دلبر

بِمیرع اون پسری کع همع با بودَنش ناراحتَن:)🖤
# پسرانه

متن درباره چشمان دلبر

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

متن درباره چشمان دلبر

چشمای کورتو باز کن ببین چقد میخوامت :")

متن درباره چشمان دلبر

🎐 همـه‌ی چیزی كه میـخوام بگم اینه كه اون‌ها اصلا به مـا اهمیـت نـمیدن..🌱

 

متن درباره چشمان دلبر

‌قه‍ر که می کنی بیا بوسه هایت را پس بگیر …

متن درباره چشمان دلبر

دمی که جنگیدن بلد نیست
به بدبختیاش میگه: " قسمت "

متن درباره چشمان دلبر

یاد تو حس قشنگیست کـہ در 💔 دارم تو چـہ باشے چـہ نباشے نگهش میدارمـ

متن درباره چشمان دلبر

‏من وقتی کسیو دوست دارم دلم نمیخواد چت کردن یا صحبت کردنمون تموم بشه

متن درباره چشمان دلبر

هی بمیری براش..هی نبینه چشاش!

متن درباره چشمان دلبر

مشكل از اونجايي شروع ميشه كه اول عاشق ميشيم ، بعد همديگرو ميشناسيم …😏

متن درباره چشمان دلبر

کسی نیست منو تو قلبش جا بده؟

متن درباره چشمان دلبر

هیچ حسی،
بدتر از این نیست
فکر کنی قبلا بیشتر دوست داشت

متن درباره چشمان دلبر

وَقتى شآديع كَس ديگِع اى شآديع توئه، عِشقِع:)🥀🖤

متن درباره چشمان دلبر

🎐 تـو ز مـا فـارغ و
مـا از تـو پـریـشان
تـا چنـد؟..🌱

متن درباره چشمان دلبر

عشقم بیاوتمام من باش که ترس ازدست دادنت رادارم نیمه ها همیشه گم میشوند

متن درباره چشمان دلبر

[من اگه قلبَمم مِنت تپیدن سَرم بزاره درش میارم:)🐇🥕]

متن درباره چشمان دلبر

هیچوقت هیشکیو انقدر دوست نداشته باشین  که جلوش بی دفاع ترین بشین..(:✨🥀

متن درباره چشمان دلبر

معشوقه به سامان شد
تا باد چنین بادا… 

متن درباره چشمان دلبر

[ ‏گفت تو که میخوای آخرش بری لااقل یه وقتی برو که حالمون خوب باشه، بذار آخرین خاطرت صدای خندت باشه:) ]

متن درباره چشمان دلبر

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

متن درباره چشمان دلبر

میخوای بهش تکیه کنی،
یهو‌ میریزه و رو سرت آوار میشه! 🙃🥀

متن درباره چشمان دلبر

رفتنی که نتیجه داشته باشد هم زیباست!

متن درباره چشمان دلبر

از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده ام
شناگرِ ماهری شده ام
از بس که
غرقِ چشم‌هایت شدم

متن درباره چشمان دلبر

تمام چشمانم را
پیک به پیک سر بکش
مست که شدی
مرا در رنگین کمان چشمانت محو‌کن

متن درباره چشمان دلبر

برق چشم تو به هر بت بخورد می‌شکند / چه کسی دیده بتی با هنر بت‌شکنی
عمران میری

متن درباره چشمان دلبر

گنه از جانب ما نیست اگر مجنونیم / گوشه چشم تو نگذاشت که عاقل باشیم
سیدعلی صیدی طهرانی

متن درباره چشمان دلبر

تمام شهر از ایمان به کفر برگشتند / گناه چشم تو حالا به پای عکاس است؟
منصوره فیروزی

متن درباره چشمان دلبر

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید / بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید
ای چشم همه چشم به چشمت روشن / چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید
مهستی گنجوی

متن درباره چشمان دلبر

از غم که چشم‌های تو لبریز می‌شود / انگار فصل‌ها همه پاییز می‌شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو / چون با غرور و عشق گلاویز می‌شود
موسوی گرمارودی

متن درباره چشمان دلبر

دو چشمش بسان دو نرگس بباغ / مژه تیرگی برده از پر زاغ
فردوسی

متن درباره چشمان دلبر

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است / گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین / آن مردمک چشم‌نگاری بوده است
خیام

متن درباره چشمان دلبر

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمیدای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید
مهستی گنجوی

متن درباره چشمان دلبر

بر لبش دل تنگ شد،
بر دیدگانش بیشتر چشم رنگی
دلبری داند، سیاهش بیشتر
موی خود را بافت
و پرسید؛ می‌ آید به من؟
بسته‌ ی مویش که زیبا شد،
رهایش بیشتر

متن درباره چشمان دلبر

به چشمت،چشم آن دارم که از چمشانت نیندازد
به چشمانی که چشمانم به چشمان تو مینازدپیش چشم همه از خویش یلی ساخته‌ام
پیش چشمان تو اما سپر انداخته‌ام…

متن درباره چشمان دلبر

پرسید زاهد: معتقد هستی به محشر ؟
گفتم که آری، چشم های محشری داشت…

متن درباره چشمان دلبر

چشم سبز هرجا باشد ، همه مجذوب او می شوند. از آنجا که آنها بسیار جذاب و بسیار عالی هستند ، دیگران دوست ندارند آن ها را از دست بدهند.روز جهانی چشم رنگی ها مبارک

متن درباره چشمان دلبر

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است / گردنده فلک نیز به کاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین / آن مردمک چشم‌نگاری بوده است

متن درباره چشمان دلبر

چشم های رنگی تو عزیز
فرآیند اکسیژن را به همراه دارد
من از نگاه به چشمان رنگی تو
نفس میگیرم نازنین…

متن درباره چشمان دلبر

ای چشم تو دلفریب و جادو
در چشم تو خیره چشم آهو
در چشم منی و غایب از چشم
زان چشم همی‌کنم به هر سو

متن درباره چشمان دلبر

به چشمهایت بگو نگاهم نکنند نازنین
بگو وقتی خیره ات می‌شوم سرشان به کار خودشان باشد!!
نه که فکر کنی خجالت می کشم ها نه
حواسم نیست عاشقت می‌شوم…

متن درباره چشمان دلبر

با وجود‌ اینکه چشم ‌عسلی‌ها، انسان‌هایی خوش قلب هستند‌ ولی با د‌یگران صریح نیستند‌. این افراد‌ همیشه به د‌نبال د‌وست می‌گرد‌ند‌. چشم عسلی‌ها معمولاً از کود‌کی روی پای خود‌ می‌ایستند‌ و د‌وست ند‌ارند‌ به د‌یگران تکیه کنند‌.

متن درباره چشمان دلبر

د‌ارند‌گان چشم‌های آبی، د‌ارای نگاهی عمیق هستند‌ و شخصیتی حساس د‌ارند‌ و گاهی اوقات شخصیتی نرم و گاهی ترسو دارند.

متن درباره چشمان دلبر

چشم سبزها شخصیتی قوی و اراد‌ه‌ی بالا د‌ارند‌ و بسیار جذاب و عجیب غریب هستند. د‌ر تصمیم‌گیری‌ها، خیلی محکم عمل می‌کنند‌ و تا حد‌ی خود‌ رای و مغرور نیز هستند‌.

متن درباره چشمان دلبر

شخصیت افرادی با چشمان سیاه تا حدودی همانند چشم قهوه‌ای ها است. صاحبان چشمان مشکی، انسان‌هایی رویایی هستند‌ که د‌ر فضای شاعرانه‌ای زند‌گی می‌کنند‌ و بسیار د‌ست و د‌ل باز هستند‌ و سعی می‌کنند‌ به د‌یگران کمک کنند‌.

متن درباره چشمان دلبر

این ممکن است شایع ترین رنگ چشم در جهان باشد، اما شخصیت شما چیزی جز عادی نیست.چشم قهوه‌ای‌ها، بسیار خونسرد‌ند‌ و هرچه را که می‌خواهند‌ به راحتی تصاحب می‌کنند‌. افرادی که قهوه ای چشم دارند معمولا با اعتماد به نفس و قاطعیت رفتار می‌کنند.

متن درباره چشمان دلبر

اصلا حدیث داریم که هر کس چشمان سبز داشته باشد یک قدم به بهشت ​​نزدیکتر است.روزتون مبارک چشم رنگیا

متن درباره چشمان دلبر

چشم سبز هرجا باشد ، همه مجذوب او می شوند. از آنجا که آنها بسیار جذاب و بسیار عالی هستند ، دیگران دوست ندارند آن ها را از دست بدهند.روز جهانی چشم رنگی ها مبارک

متن درباره چشمان دلبر

نگرش درستنیمی از موفقیت استیکی میگفتشب فرا رسیده استدر حالیکه دیگری میگفتصبح در راه است…شبــتون خوش عزیزان 

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌هایت عطری دارند گیج کننده
از همان‌ها که پلک می‌زنی
و یک‌باره جهان
به بوی مردمک‌های خوش رنگت
عطری دلچسب می‌گیرد!

متن درباره چشمان دلبر

زیبا
زیبا هوای حوصله ابری است
چشمی از عشق ببخشای‌ام
تا رود آفتاب بشوید
دلتنگی مرا
زیبا
چشم تو شعر
چشم تو شاعر است
من دزد شعر‌های چشم تو هستم..

متن درباره چشمان دلبر

زن، مردی ثروتمند یا زیبا
یا حتی شاعر نمی‌خواهد
او مردی می‌خواهد
که چشمانش را بفهمد
آنگاه که اندوهگین شد
با دستش به
سینه اش اشاره کند
و بگوید:
اینجا سرزمین توست…

متن درباره چشمان دلبر

قاصدک! هان، چه خبر آوردی؟
از کجا وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی، اما، اما
گرد بام و در من
بی ثمر می‌گردی
انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری نه ز دیار و دیاری باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند

متن درباره چشمان دلبر

ای قامتت بلندتر از قامت بادبان‌ها
و فضای چشمانت
گسترده‌تر از فضای آزادی…
تو زیباتری از همه‌ی کتاب‌ها که نوشته ام
از همه‌ی کتاب‌ها که به نوشتن شان می‌اندیشم…
و از اشعاری که آمده اند…
و اشعاری که خواهند آمد…

متن درباره چشمان دلبر

از وقتی که
آبیِ چشمانت را دیده‌ام
شناگرِ ماهری شده‌ام
از بس که
غرقِ چشم‌هایت شدم

متن درباره چشمان دلبر

در سیاهی چشم‌هایت
فرورفته‌ام
و دیگر نمی‌دانم
جاده به کجا می‌پیچد
فقط می‌دانم
که رودی مثل عشق
در دلم جاری شده است

متن درباره چشمان دلبر

بیماری چشمان تو بیمارم کرد
در دام غم و غصه گرفتارم کرد
یک روز امید زندگی داد به من
روز دگر از زمانه بیزارم کرد

متن درباره چشمان دلبر

چشمم چو به چشم خویش چشم تو بدید
بی چشم تو خواب چشم از چشم رمید‌ای چشم همه چشم به چشمت روشن
چون چشم تو چشم من دگر چشم ندید

متن درباره چشمان دلبر

دل عاشق به پیغامی بسازد
خمار آلوده با جامی بسازد
مرا کیفیت چشم تو کافیست
ریاضت‌کش به بادامی بسازد

متن درباره چشمان دلبر

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است
گردنده فلک نیز بکاری بوده است
هرجا که قدم نهی تو بر روی زمین
آن مردمک چشم‌نگاری بوده است

متن درباره چشمان دلبر

با یافتن چشم تو آرام گرفتم
چون شاعر درمانده پس از کشف قوافی*آن که چشمان مرا تَر کرد، اندوه تو بود
گرچه چشم عاشقان بوده ست از آغاز، تَر

متن درباره چشمان دلبر

چشم تو باده‌ترین جام حلالیست که هست
در مقامی که همان حال محالیست که هست*چشم مست یار من میخانه می‌ریزد بهم
محفل مستانه را رندانه می‌ریزد بهم*برق چشم تو به هر بت بخورد می‌شکند
چه کسی دیده بتی با هنر بت‌شکنی

متن درباره چشمان دلبر

خورشید هم از چشم سیاه تو می‌افتد
هر روز اگر طی نکند عرض جهان را*دو چشمش بسان دو نرگس به باغ
مژه تیرگی برده از پر زاغ*مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است
زان رو سپرده‌اند به مستی زمام ما

متن درباره چشمان دلبر

دل‌های سنگ را به نگاهی طلا کنی
این کیمیاگری هنر چشم‌های توست*یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم‌ها بیشتر از حنجره‌ها می‌فهمند*تو با یک چشم با خلق و، به دیگر چشم با مایی
بدین منظور گم کردن، مشوّش ساز دل‌هایی

متن درباره چشمان دلبر

آسمان روی زمین بود و نمی‌دانستم
آبی چشم شما سر به هوا کرد مرا*من کزین فاصله غارت شده‌ی چشم تو ام.
چون به دیدار تو افتد سرو کارم چه کنم*چشمان تو غنائم جنگی ست بی گمان
با من کمی بجنگ که این هم غنیمت است

متن درباره چشمان دلبر

و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری‌ست
آنک چشمانی که خمیرمایه‌ی مهر است
وینک مهر تو:
نبرد افزاری
تا با تقدیر خویش پنجه درپنجه کنم
میان آفتاب‌های همیشه
زیبایی تو
لنگری‌ست
نگاهت و چشمانت با من گفتند
که فردا
روز دیگری ست

متن درباره چشمان دلبر

چونان به من نزدیکی
که اگر جایی نباشم، تو نیز نیستی
چونان نزدیکی
که دست‌های تو بر شانه‌ام
گویی دست‌های من‌اند
و هنگام که تو چشم می‌بندی
منم که به خواب می‌روم!

متن درباره چشمان دلبر

زندگی شاید
آن لحظه مسدودی‌ست
که نگاه من
در نی نی چشمان تو
خود را ویران می‌سازد
و در این حسی‌ست
که من آن را با ادراک ماه
و با دریافت ظلمت
خواهم آمیخت

متن درباره چشمان دلبر

آسمان
و هر چه آبیِ دیگر
اگر چشمان تو نیست
رنگ هدر رفته است
بر بوم روز‌های حرام شده
چه رنگ‌ها که هدر رفتند
و تو نشدند

متن درباره چشمان دلبر

من از این هر دو کمانخانه ابروی تو چشم
برنگیرم و گرم چشم بدوزند به تیر*نمی‌گویم به وصل خویش شادم گاه گاهی کن
بلاگردان چشمت کن مرا گاهی نگاهی کن*چشم بر هم نزنم گر تو به تیرم بزنی
لیک ترسم که بدوزد نظر از روی توام

متن درباره چشمان دلبر

همیشه چشمانت
دو چشمه اند در خواب‌هایم
و همین است که
صبح که شعرم بیدار می‌شود‌
می‌بینم بسترم
سرشار از گل عشق توست
و نم نم گیاه و سبزینه …

متن درباره چشمان دلبر

آدم‌های اینجا
هیچکدام شبیه تو نیستند ‏
دلتنگت که می‌شوم ‏
چشم‌هایم را می‌بندم ‏
باران را تجسّم می‌کنم ‏
تو زلال مهربانی ‏
مهربان زلالی …‏

متن درباره چشمان دلبر

کاش می‌دیدم چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را‌
می‌تابانی
بال مژگان بلندت را‌
می‌خوابانی
آه وقتی که
تو چشمانت
آن جام لبالب از جاندارو را
سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می‌گذرد
روح گلرنگ شراب
در تنم می‌گردد
دست ویرانگر شوق
پرپرم می‌کند‌ای غنچه رنگین پر پر
من در آن لحظه که چشم تو به من می‌نگرد
برگ خشکیده ایمان را
در پنجه باد
رقص شیطان خواهش را
در آتش سبز
نور پنهانی بخشش را
در چشمه مهر
اهتزاز ابدیت را می‌بینم
بیش از این سوی نگاهت نتوانم نگریست
اهتزاز ابدیت را یارای تماشایم نیست
کاش می‌گفتی چیست
آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری استفریدون مشیری

متن درباره چشمان دلبر

آه باشد به ز زلف عنبرین عشاق را
اشک باشد بهتر از در ثمین عشاق را
آب حیوان است خوی آتشین عشاق را
آیه رحمت بود چین جبین عشاق را‌
می‌کند ز آتش سمندر سیر گلزار خلیل
درد و داغ عشق باشد دلنشین عشاق را
آنچنان کز چشمه سنبل شسته رو آید برون
پاک سازد دیده‌های پاک بین عشاق را
از تهی چشمی بود عرض گهر دادن به خلق
ور نه دریا‌ها بود در آستین عشاق را
غافلان گر در بقای نام کوشش می‌کنند
ساده از نام و نشان باشد نگین عشاق را
کوته اندیشان قیامت را اگر دانند دور
نقد باشد پیش چشم دوربین عشاق را
گر چه از نقش قدم در ظاهرند افتاده‌تر
توسن افلاک باشد زیر زین عشاق را
آسان سیران نمی‌بینند صائب زیر پا
نیست پروای غم روی زمین عشاق راشعر از صائب تبریزی

متن درباره چشمان دلبر

خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
به یک کرشمه که نرگس به خودفروشی کرد
فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت
شراب خورده و خوی کرده می‌روی به چمن
که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت
به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم
چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت
بنفشه طره مفتول خود گره می‌زد
صبا حکایت زلف تو در میان انداخت
ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم
سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت
کنون به آب می‌لعل خرقه می‌شویم
نصیبه ازل از خود نمی‌توان انداخت
مگر گشایش حافظ در این خرابی بود
که بخشش ازلش در می‌مغان انداخت
جهان به کام من اکنون شود که دور زمان
مرا به بندگی خواجه جهان انداختشعر در مورد چشم سبز

متن درباره چشمان دلبر

آبی رنگ چشم‌های توست
و آن زمان که لبخند می‌زنی
زلال ظریف آن
تابش لرزان صبح را
به خاطرم می‌آورد
آن هنگام که خورشید به دریا می‌افتد
آبی رنگ چشم‌های توست
و آن زمان که گریه می‌کنی
اشک‌های تابان‌ات
هم‌چون جواهراتی زیبا
خودنمایی می‌کنند
وقتی بی‌اختیار می‌خزند
مثل قطرات شبنم به‌روی بنفشه‌ها
آبی رنگ چشم‌های توست
و آن زمان که به تماشای‌شان می‌نشینم
افکار، چون پرتو‌های نور منعکس می‌شوند
گویی که در ژرفای شب
ستارگان گمشده‌ی آبی می‌درخشندگوستاو آدولفو بکر

متن درباره چشمان دلبر

ای چشم تو دلفریب و جادو
در چشم تو خیره چشم آهو
در چشم منی و غایب از چشم
زآن چشم همی‌کنم به هر سو
صد چشمه ز چشم من گشاید.
چون چشم برافکنم بر آن رو
چشمم بستی به زلف دلبند
هوشم بردی به چشم جادو
هر شب چو چراغ چشم دارم
تا چشم من و چراغ من کو
این چشم و دهان و گردن و گوش
چشمت مرساد و دست و بازو
مه گر چه به چشم خلق زیباست
تو خوبتری به چشم و ابرو
با این همه چشم زنگی شب
چشم سیه تو راست هندو
سعدی به دو چشم تو که دارد
چشمی و هزار دانه لولوسعدی

متن درباره چشمان دلبر

چشم تو شهر فرنگی‌ست که دیدن دارد
دیدمت خوب، دلم حس پریدن دارد
حرف‌ها می‌زند از دور نگاهت با من
برق چشمان تو الحق که شنیدن دارد!
قاف امیدی و پا‌های من دیوانه
در رسیدن به شما عزم دویدن دارد
گریه کم می‌کنم، اما چشم هایم پی تو
مثل هر ابر دگر عشق چکیدن دارد
ما همه منتظریم و تو نخواهی آمد ….
خودمانیم که ناز تو خریدن دارد!
زیر بال و پر زلفت دل ما را برگیر
که بدون تو فقط فکر رمیدن دارد
چند سالی ست که من مرده ام، اما قلبم
با مسیحایی تو شوق تپیدن دارد
چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن داردحسین دهلوی

متن درباره چشمان دلبر

گاهی نگاهت
آنقدر نافذ است
که خودم را نه
دیوار پشت سرم را
در چشمت می‌بینمافشین یداللهی

متن درباره چشمان دلبر

من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام
اما تو را دیده‌اند که
در چشمانم شنا می‌کنی…
من درباره تو به آن‌ها نگفته‌ام
اما تو را در کلماتم دیده‌اند
عطر عشق
نمی‌تواند پنهان بماندنزار قبانی

متن درباره چشمان دلبر

روزی اگر ببینم آمده‌ای
بسان کبوتری خسته از دیاران دورست، یار!
با زیبایی بی پایانی در چشم‌هایت
و بهاری در گیسوانتیاووز بولنت باکیلر

متن درباره چشمان دلبر

هر چقدر این روز‌ها دستان من تنهاترند
چشم‌هایت شب به شب زیباتر و زیباترند
رازداری‌های من بیهوده است، این چشم‌ها
از تمام تابلو‌های جهان گویاترند…
من پَر کاهی به دست باد پاییزم،ولی چشم‌های روشنت از کهربا گیراترند…پانته‌آ صفایی بروجنی

متن درباره چشمان دلبر

گناه چشم تو… یا… نه! گناه عکاس است
که این چنین به نگاهت دچار و حساس است
و مدتی است که هنگام دیدن چشمت
اعوذ بالله او قل اعوذ بالناس است
برای رستن او از جهنم و آتش
پل صراط نگاهت ملاک و مقیاس است
تمام اهل زمین را جهنمی کردی
که آیه آیه‌ی چشمت «یوسوس الناس» است
تمام شهر از ایمان به کفر برگشتند
گناه چشم تو حالا به پای عکاس است؟منصوره فیروزی

متن درباره چشمان دلبر

شعر عاشقانه کوتاه مخصوص بیوگرافی | بیو تلگرام و اینستا و..| تاو بیو | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

در میان این همه گل گشتم و عاشق نشدم
تو چه بودی که تورا دیدم و دیووانه شدم… # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

متن درباره چشمان دلبر

وَر هیچ نباشد

چو تُو هستی هَمه هست…!!

👤 سعدی
# ادبی

متن درباره چشمان دلبر

ای که تــویی همه کسم ♥️
بی تو میگیـــره نَفَسَم 🤕
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

دَر عالمی هَستم که چَشمانت عالمی دارَند:) 👀🖤 # ادبی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

چه شد در من نمیدانم
فقط دیدم پریشانم
فقط یک لحظه فهمیدم
که خیلی دوستت دارم ♥️😍
#A_R # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

ٰ
«« خوشا آن دل که
دلدارش تو گردی
خوشا جانی
که جانانش تو باشی❤️✨
# ادبی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

‹ چشمِ دنیا بشود کور، تو مستانه برقص.^^🍃🐚 ›
# شاد # زندگی

متن درباره چشمان دلبر

پفک نخور شور بشی… یه وقت ازم دور بشی… لیمو نخور ترش بکنی… منو فراموش بکنی… ادامس بخور تا باد کنی… منو همیشه یاد کنی…

متن درباره چشمان دلبر

مثل یک معجزه
علت ایمان منی
همه هان و بله هستند و شما جان منی…
# ادبی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

نکند فکر کنی در دلِ من یادِ تو نیست
‏گوش كن !
نبضِ دلم زمزمه اش با تو یکیست
‏⁧
• مولانا # دوستت دارم # خجالتی # مولانا

متن درباره چشمان دلبر

نمیدانم چه هستم
نمیدانم که هستم
ولی هرچه که هستم
میدانم عاشقت هستم ❤️💓 # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

چه زیبا گفت مولانای جان: ور گُل کند صد دلبری ای جان تو چیز دیگری…🌼🧡
# ادبی # مولانا

متن درباره چشمان دلبر

این من
با هیچ تویی
غیرِ خودت، ما شدنی نیست♥️
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

“‏مَـــن” هَمانَم
کـه “تُــــویی” اَز هَمه
عالَم جانَش..«💞💞»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # ادبی # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

از دیده برون مَشو ڪه نوری 
وز سینه جدا مَشو ڪه جانی :))♥️✨🌱🌼
# ادبی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

چه کسی گفت که مستی
فقط از جام شراب است
من ز میخانه‌ی چشمان تو
هر لحظه خرابم👀♥️🌿 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

نگاه دار دلی را،
که‌ بُرده‌ای به نگاهی …
# ادبی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

سر رشته‌یِ شادیست،
خیالِ خوش تو…♡

• مولانا # ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن درباره چشمان دلبر

به جای دوستت دارم و همیشه باهات میمونم و این چیزا، مثل حافظ بهش بگید:

«مطمئن باش که مهرت نرود از دل من!
مگر آن روز که در خاک شود منزل من!» # دوستت دارم # حافظ # حاضر جوابی

متن درباره چشمان دلبر

وقتی بهتون میگه من خیلی اذیتت میکنم، مثل مولانا بهش بگید:

ناز کُنی، نظر کُنی، قهر کُنی، ستم کُنی
گر که جَفا، گر که وَفا، از تو حذَر نمی‌کنم 🫀 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند ومن

• مولانا # دلتنگی # مولانا

متن درباره چشمان دلبر

میشود غش کنم
ضعف کنم ، جان بدهم، جان بشوی
دل بشوی ، یار شوی
حضرت یار ♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # ادبی # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

من با ذره ذره قلبم..!
با هر دم و بازدمم دوستت دارم 🙂
میدانم که این دوست داشتنم باز هم
در قبال تو چقدر کم است..!🔗
و اینجاست که نام تو را…
احسَن الخالِقین می نامم؛ 💛
# ادبی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

خبــرت هـست که از خـوبی خود ، بی خبری ؟!
بخدا خوبــتر از خوب تر از خوب تری … # ادبی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

شب را دوست دارم
وقتی‌ست که زندگی سکوت می‌کند و رویا سخن می‌گوید… # ادبی # شب

متن درباره چشمان دلبر

خود خزانیم و دم از شوق بهاران میزنیم…! # ادبی # زندگی # خسته

متن درباره چشمان دلبر

اگر کسی را دوست داریم این هنر اوست نه هنر ما⛅🌌

متن درباره چشمان دلبر

 ♥️پیام اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم ♥️مهربان من …
بهار زیبایی را از چهره دلربایت
درخشش را از برق نگاهت
طراوت را از وجود بی همتایت
و رایحه را از عطر گل های پیرهنت به یادگار گرفته است
دوستت دارم
اولین عید با هم بودنمون مبارک …

متن درباره چشمان دلبر

“ما” شدنمان اولین عید نوروزش را به خود می بیند
و این گواراترین اتفاق زندگی ام است
همیشه با من بمان
عیدت مبارک نازنین یار ••͜

متن درباره چشمان دلبر

من بهار مي شوم، تو تنم را پر از شكوفه كن!
اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم!

متن درباره چشمان دلبر

عزیزم!
اولین عید با هم بودنمون از راه رسیده
و من مشتاقانه در انتظار حلول سال جدید هستم
تا در آن لحظه با شکوه
بهترین ها را برای عزیزترینم بخواهم
بی نهایت دوسـℒℴνℯـت دارم ♥️••

متن درباره چشمان دلبر

کپشن تبریک اولین عید با هم بودنموندلبر جان!
بهار با هم بودن مان است اما
بهار و زمستان چه فرقی دارد
وقتی تو هستی تمام روزهایم نوروز و تمام فصل هایم بهار است
سال نو مبارک

متن درباره چشمان دلبر

بغلت بوی بهار و نم پاییز می دهد …
عزیزم! سال نو مبارک💜🗝

متن درباره چشمان دلبر

گل بی‌ رخ یار، خوش نباشد، بی‌ باده بهار، خوش نباشد …!
مهربانم! عیدت مبارک

متن درباره چشمان دلبر

تو مرا صدا بزن
سبز می شوم …
بهار می شوم …
حتی اگر زمستان باشد!اولین عید با هم بودنمون مبارک عشقم!

متن درباره چشمان دلبر

استوری اولین عید با هم بودنمون مبارک♡عزیزم!
زلال‌ ترین شبنم شادی را
همیشه بر لبانت آرزو دارم
نه برای امروزت
بلکه برای فردای هر روزتعیدت مبارک …

متن درباره چشمان دلبر

لحظه های هستی من از تو پر شده است
در تمام روز
در تمام شب
در تمام هفته
در تمام ماه
در تمام سالی که گذشت …نوروز مبارک

متن درباره چشمان دلبر

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
ڌـ∞ــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی
نوروز مبارک عشق من!

متن درباره چشمان دلبر

به “تو” که می رسم
مکث می کنم
انگار در زیبایی ات
چیزی جا گذاشته ام
مثلا در صدایت آرامش
یا در چشم هایت زندگی …
عیدت مبارک عشقم!

متن درباره چشمان دلبر

عشق چیزی است که من هر روز در لبخند تو می بینم
عیدت مبارک زیبای من!

متن درباره چشمان دلبر

کنار تو زندگی آن چنان زیباست که تمام درد و رنجم را فراموش می کنم
آرامش را در تو یافتم عشق من!
سال نو مبارک همسر عزیزم♥‿♥

متن درباره چشمان دلبر

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر
سال نو مبارک عشقم!

متن درباره چشمان دلبر

نگاهت را گره بزن
به هر لحظه من
حس امنیت می گیرم
وقتی تو درگیر منی …

متن درباره چشمان دلبر

مرا دوست بدار
به سانِ گذر از یک سمت خیابان
به سمتی دیگر
اول به من نگاه کن
بعد به من نگاه کن
بعد باز هم مرا نگاه کن …

متن درباره چشمان دلبر

یک عمر
هوای
دل خود
داشتم اما …
یک لحظه
نگاه تو
بهم ریخت
دلم را …

متن درباره چشمان دلبر

تو مرا سیب سرخ می بینی
و من تب کرده نگاه توام …

متن درباره چشمان دلبر

گاهی نگاهت
آنقدر نافذ است
که خودم را نه
دیوار پشت سرم را
در چشمت می بینم

متن درباره چشمان دلبر

بعد از نگاهت
با این عاشقانه های بی قرار چه کنم؟

متن درباره چشمان دلبر

نازم به چشم یار که تیر نگاه را
بی جا هدر نکرد و به قلبم نشانه زد …

متن درباره چشمان دلبر

نگاهت سادگی شیرینی دارد …
گویا پنجره ای ست که رو به قلبت باز می شود • ͡•

متن درباره چشمان دلبر

چشمان تو طعم بهار نارنج دارد
اما وقتی نگاه می کنی کوچه پر از شکوفه سیب می شود …

متن درباره چشمان دلبر

اگر می خواهی بدانی چقدر دوستت دارم با قلبی آرام به چشمانم خیره شو …

متن درباره چشمان دلبر

نگاهت!
نگاهت چه رنج عظیمی ‌است
وقتی به یادم می‌ آورد
که چه چیزهای فراوانی را
هنوز به تو نگفته‌ ام

متن درباره چشمان دلبر

در این دنیا دو نوع الماس وجود داره
اولی خود الماس
و دومی چشم های پر از نگاه عاشقانه

متن درباره چشمان دلبر

دست مرا بگیر که باغ نگاه تو
چندان شکوفه ریخت که هوش از سرم ربود

متن درباره چشمان دلبر

عشق یعنی به چشم های کسی نگاه کنی و هر آن چه نیاز داری در آن ها ببینی

متن درباره چشمان دلبر

قدرت چشم ها و یگ نگاه گاهی بیشتر از هر کلمه ای است که بتوان بر زبان آورد

متن درباره چشمان دلبر

وقتی با نگاهی عاشقانه به من می نگری
قلبم از تپیدن می ایستد
زیرا می داند چشمان زیبایت به من اکسیژن می دهد

متن درباره چشمان دلبر

کیف لی أن أری غیرک و أنت عینای؟چگونه به غیر تو نگاه کنم در حالی‌که تو چشمانم‌ هستی؟

متن درباره چشمان دلبر

چشم های تو،
زیباترین چشم هایی است
که آدم می تواند ببیند
و نگاهت همه ی آفتاب های
یک کهکشان است؛
سپیده دم همه ستاره هاست.
لبان تو، آیینه یی است که از ظرافت
روحت حرف می زند
و روحت روح وقار و متانت است.

متن درباره چشمان دلبر

هنوز خیره شدندر چشمان توشبیه لذت بردنازشمردن ستارهدر یک شب صحرای یست

متن درباره چشمان دلبر

از غم که چشم های تو لبریز می شود
انگار فصل ها همه پاییز می شود
تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو
چون با غرور و عشق گلاویز می شود

متن درباره چشمان دلبر

یارا نگاهم می کنی؟
دلتنگ چشمان توام …

متن درباره چشمان دلبر

چشم های من شاید نتوانند کلمه ای بازگو کنند اما
وقتی عاشقانه به چشمانت می نگرند
حرف هایم را گویاتر از زبانم به تو می رسانند

متن درباره چشمان دلبر

زیبایی واقعی در ظاهر آدم ها نیست
بلکه در قلب و روح آن ها است
که در چشمان آن ها منعکس می شود

متن درباره چشمان دلبر

هر زمان که نگاه های ما با هم تلاقی می کنند
بیشتر عاشقت می شوم

متن درباره چشمان دلبر

بهشت اینجاست
در تلاقی نگاه هایمان
و لبخندی که
تو مرا مهمان کرده ای …

متن درباره چشمان دلبر

وقتی ابرها آسمان شب را می پوشانند
تنها کاری که می کنم این است که به چشمانت نگاه کنم
تا آسمانی پر ستاره در آن ها ببینم

متن درباره چشمان دلبر

به چشمانم نگاه کن
تا به تو بگویند چقدر دوستت دارم …

متن درباره چشمان دلبر

با چشمانی سراسر عشق و نگاهی عاشقانه به دیگران بنگر!

متن درباره چشمان دلبر

هر کسی شعر به چشمان تو تقدیم کند
مثل این است که رقاصه به باکو ببرد…باز هم خیره به عکست شده ام تا شاید
این سری چشم تو را چشم من از رو ببرد

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌های تو
وقت زیادی از خدا گرفت
اگر آفریده نمی‌شد
زیبایی بیشتری
به کوه
به دریا
به جنگل
می‌رسید

متن درباره چشمان دلبر

چشم‌هایت دو گوی جادو
دست بر آنها بگذار
بردار
تا آینده را ببینم:
در عمیق‌ترین قهوه‌ای چشمانت
مردی به من لبخند می‌زند
که از من جوانتر است
حتی با موهای سپیدش

متن درباره چشمان دلبر

اشعار عاشقانه کوتاه زیباوَر هیچ نباشد
چو تُو هستی هَمه هست…!!

متن درباره چشمان دلبر

چسبيده‌ام
به تو
بسان انسان
به گناهش
هرگز
ترکت نمی کنم…!

متن درباره چشمان دلبر

بی‌ نجوای انگشتانت
جهان از هر سلامی خالیست

متن درباره چشمان دلبر

اشعار عاشقانه کوتاه برای پروفایلبه چهره ها و راه ها
چنان نگاه می کنم
که کور می شوم
چه مدتی ست دلبرا
ندیده ام تو را؟

متن درباره چشمان دلبر

حیف نیست
بهار
از سر اتفاق بغلتد در دستم
آن‌ وقت تو نباشی..؟!

متن درباره چشمان دلبر

نقش شیرین رود از سنگ، ولی ممکن نیست
که خیال رخش از خاطر فرهاد رود

متن درباره چشمان دلبر

چو مَنی را مَده از دست،
که کمتر یابی…! ❥

متن درباره چشمان دلبر

اشعار عاشقانه کوتاه برای استوریمرا
تا دل بود دلبر تو باشی

متن درباره چشمان دلبر

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو

متن درباره چشمان دلبر

این جا قانون یک طرفه هست،
من عاشقانه می سرایمت
تو فقط دلبری … !

متن درباره چشمان دلبر

اگرچه تنگ دلیم اغلب از فراق، ولی
به وسعتِ دلِ عُشّاق سرزمینی نیست

متن درباره چشمان دلبر

چه کنم؟
دل به که بندم ؛
به کجا روی کنم !
بازگو ، ای به کنار دگری خفته ی من …

متن درباره چشمان دلبر

شعر عاشقانه کوتاه برای کپشنبه وسعتت جهانمو
شکنجه زار میکنم
ببین من از هجوم تو
کجا فرار میکنم …

متن درباره چشمان دلبر

وقتی از زبانت سروده شدم، نامم را جرعه جرعه نوشیدم…

متن درباره چشمان دلبر

دل نخواهم
جان نخواهم
آن ِمن کو آن ِمن؟

متن درباره چشمان دلبر

دزدی بوسه
عجب دزدی خوش عاقبتی‌ ست
که اگر باز ستانند
دو چندان گردد …

متن درباره چشمان دلبر

ما بر در عشق
حلقه کوبان
تو قفل زده کلید برده ….

متن درباره چشمان دلبر

کلام می شدم ای کاش
در تکلمِ تو ..

متن درباره چشمان دلبر

حکایتِ بارانِ بی‌امان است ، اینگونه که من دوستت می‌دارم !
شوریده‌ وار و پریشان …

متن درباره چشمان دلبر

خوی من
کی خوش شود
بی روی خوبت
ای
نگار …

متن درباره چشمان دلبر

زیباترین اشعار عاشقانه کوتاهقصه‌ زلفش نمی گویم به‌ کس
زانکه خاطر‌ها پریشان می‌ شود

متن درباره چشمان دلبر

تو تنها می‌ توانی
آخرین درمانِ من باشی
و بی شک
دیگران بیهوده می‌ جویند تسکینم

متن درباره چشمان دلبر

اگر از تو در مورد من پرسیدند، بگو اندکی شعر را دوست داشت و بسیار مرا ..!

متن درباره چشمان دلبر

شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت
کسی که سهم تو باشد، ‌به دیگران برسد

متن درباره چشمان دلبر

زخم‌ های کهنه‌ ام کنج لبان توست
بوسه نمی‌ خواهم…
چیزی بگو!

متن درباره چشمان دلبر

حال خوبیست
بیایید خرابش نکنیم
عشق اگر در زده خیر است
جوابش نکنیم …

متن درباره چشمان دلبر

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن درباره چشمان دلبر

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن درباره چشمان دلبر

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن درباره چشمان دلبر

اذیتت میڪنم درست…! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن درباره چشمان دلبر

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن درباره چشمان دلبر

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن درباره چشمان دلبر

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

زیباترین نعمت الهے تویے دلبر😍😘🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن درباره چشمان دلبر

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

تموم قشنگیاے جهان
جلو خنده هات ڪم میارن👀🤍 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

ٰ
دِلبـــــرجان…!♡
تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی
زیادباشی
دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..✨🌿
⠀ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

༺ بـہونـه 𝑵𝒂𝒇𝒂𝒔 ༅ ڪشیدنم 𝑻𝒐𝒊𝒊 ꥟ ༻ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

“قَلبــــــم” از دیدنِ
روے ماهِ “تــــــو” ذوقِ میڪنهِ🕊🌸♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

-میدوُنی دِلبَر…🍃🙊
حآضِرَم دُنیآموُ بِدُم تآ چِشآتوُ بِه مَن بِدَنِش👀♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️🌿 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

این دِل میرَوَد، جان میدَهَد ضَعف میکُنَد جانــا بَرایِ خَندِه‌اَت🙊💛 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)
# دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

ܝ݃ߊ‌ ܣَܩࡅ࡙ܝܝ݅ܝܘ‌ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺܦ߳ࡅߺ߳ࡉ‌ ܩࡅ࡙ܩܦ‌ࡅ۬ܩܢ‌♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

روزها با غم گذشت و در کنارش سر نشد
آنکه بُرد از من دل و دینم به من دلبر نشدبا خودم خلوت نمودم در سکوتی بغض وار
هر چه کردم تا شود حالم کمی بهتر ، نشدکاغذ و خودکار دستم ، فکر راه چاره ای
چند خطی هم نوشتم باز غم کمتر نشداز همان ساعت به بعدش شاعری تنها شدم
مَردِ اسفندی که غمهایش به کَس باور نشددر نقابی ساکت و خندان شدم پنهان و بعد
سفره ی قلبم نشد باز و دو چشمم تر نشدروزها از پیش هم می رفت و سر میشد ولی
کس خبردار از دل غمدیده و مضطر نشددر جواب حال تو خوب است ؟ میگفتم که خوب
هیچکس پیگیر این خوبِ بدون تَر نشداز همه دارم گلایه ، بیشتر از روزگار
برگ دست من دمی از برگها سرتر نشد

متن درباره چشمان دلبر

مرا مادر ز یادش نیز برده فراموشم کنی گر مشکلی نیست
به تو دل دادم و دل را شکستی بیا بشکن مرا دیگر دلی نیستسرودی پشت دریای تو شهریست همان روزی که قایق را شکستی
تو رفتی ماندم و این قایق و غم که اقیانوس غم را ساحلی نیست

متن درباره چشمان دلبر

آخر به چه درد می خوردآفتاب اسفند!؟این که جای پای تو راآب کرده است!آسان شدممثل آخرین برف اسفند،در بازوان تو.

متن درباره چشمان دلبر

اسفند که عاشق شوی
سال را با بوسه تحویل می کنی
حتی اگر سال نو،
نیمه شب از راه برسد

متن درباره چشمان دلبر

در قلب گرمسیر
نیمروز خوش
از آرزوهای آخر اسفند ماه بود
خورشید خنده روی، پس از گریه‌های ابر
بر شاخه‌ها غبار طلایی فشانده بود…
چابک‌تر از نسیم، دو گنجشک خردسال
از لانه پر زدند
هرگز خبر ز لطف بهاران نداشتند
زیرا که نوبهار نخستین عمرشان
از راه دوردست سفر
تازه می‌رسید
در چشمشان بهار و جهان، هر دو تازه بود
بر شاخه درخت نشستند و آفتاب
بر بالشان چکید
خون بهار در رگ مویین برگ‌ها
پر شور می‌دوید…تولدت مبارک همسر عزیزم

متن درباره چشمان دلبر

یادم باشد
روزهای آخر اسفند
دستمال خیسی روی ستاره‌هایت بکشم
و گلدانی …
کنار ماهت بگذارمزندگی
همیشه که این جور پیچ و تاب نخواهد داشت!
بد نیست گاهی هم دستی به موهایت بکشی…
بِایستی کنار پنجره
و با درخت و باغچه صحبت کنیپنهان نمی‌کنم که پیش از این سطرها
دوستت دارم را
می‌خواسته‌ام بنویسمحالا کمی صبر کن!
بهار که آمد
فکری برای آسمان تو
و سطرهای پنهانی خودم خواهم کرد…

متن درباره چشمان دلبر

تو همان اسفندی
ونویدی به بهار
اگرچه زخم داری به دل
از غم هجرت یار
در رُخت خندانی
به زبان شعر فروغ
با صداقت در دل
بگذار من گویم
حس را من جویم
در ورای دل تو
راهی من پویم
در دلت شوق بهار
تو همان اسفندی

متن درباره چشمان دلبر

وقتی یک پسر اسفندی میگوید: دوستت دارم! زل زل در چشم هایش نگاه نکن، بی هیچ حرفی، بی هیچ عکس العملی ! تنها با گفتنِ مـن هم دوستت دارم، این لحظه را تمامش نکن. جیغ بزن … محکم در آغوشش بگیر، بوسه بارانش کن، بگذار آن قدر از گفتنِ این کلمات بـه شوق بیاید کـه اگر فردا بازهم خواست بگوید، جورِ دیگر بگوید، یا اصلا نگوید. دستت را بگیرد ببرد تمامِ دوست داشتن را نشانت دهد.

متن درباره چشمان دلبر

مثلاً رو بـه روی آینه بایستد کنار تـوبگوید :چـه می بینی ؟بگویی :خودمان رابگوید :اما مـن تنها تـو را میبینمدنیایم را میبینمدوستت دارم مقدس اسـتگفتنش مسئولیت داردشنیدش مسئولیت پذیریحواست باشد

متن درباره چشمان دلبر

نیمه شب از راه برسداسفند ماهی کـه باشیهمیشه مثه آب روی آتیش می مونیو این یه نکته رو هزاران نکتۀ مثبت تـو بـه حساب میاد

متن درباره چشمان دلبر

آخر به چه درد میخوردآفتاب اسفند!؟این‌که جای پای تو راآب کرده است!راحت شدممثل آخرین برف اسفند،در بازوان تو.

متن درباره چشمان دلبر

عید که آمد
فکری برای آسمان تو خواهم کرد
یادم باشد
روزهای آخر اسفند
دستمال خیسی روی ستاره هایت بکشم
و گلدانی
کنار ماهت بگذارم
زندگی

متن درباره چشمان دلبر

غصه نخور مسافر غصه اثر نداره
ز دل تو می دونم هیچکس خبر نداره
غصه نخور مسافر رفتیم تو ماه اسفند
بهار تو بر میگردی چیزی نمنونده بخند

متن درباره چشمان دلبر

مانده تا سینی ما پرشود از صحبت سنبوسه و عید
در هوایی که نه افزایش یک ساقه طنینی دارد
و نه آواز پری میرسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمه ام
مانده تا مرغ سرچینه هذیانی اسفند صدا بردارد
پس چه باید بکنم
من که در لختترین
موسم بی چهچهه سال
تشنه زمزمه ام ؟

متن درباره چشمان دلبر

باد تر
بهار
بوی غبار خشک بیابان تشنه داشتدراین ایوان
که اکنون ایستاده ام
سال تحویل می‌شود
در آن غروب ماه اسفند
از همه ی ي یاران شاعرم
دراین ایوان یاد کرده ام

متن درباره چشمان دلبر

زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
بیداری شکفته پس از شوکران مرگ
زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
زیر درفش صاعقه و تیشه ي
تگرگ
زیباتر از درخت در ماه اسفند چیست ؟
عریانی و رهایی و تصویر بار و برگ

متن درباره چشمان دلبر

خروس خانه همسایه می‌خواند
و باران سحرگاهان اسفند
فرو می ریخت از ابری شتابان
گریزان ابرها بر آبی صبح
چنان چون قاصدک بر کاسنی
زار

متن درباره چشمان دلبر

در منزل خجسته ي اسفند
همسایه ي سراچه ي فروردین
با شاخه هاي ترد بلوغ جوانه ها
باران به چشم روشنی صبح آمده ست
زشت است اگر که من
یار قدیم و همدم همساغر سحر
در کوچه هاي خامش و خلوت نجومیش
یا
با جام شعر خویش
خيرمقدم نگویمش

متن درباره چشمان دلبر

از راه، فراز آمده با هلهله اسفندوقت است که از نو بسرایم غزلی چنداسفند فراز آمده تا مشعلی از شعردر سینه ي افسرده ام از نو بفروزدماه فروردین من از راه با تمکین رسیدسال را تحویل دادم، ماه فروردین رسیدشاد بودم موسم اسفند را، شاد و زلالماه فروردین ولی هم شاد و هم غمگین رسید…‎“

متن درباره چشمان دلبر

اسفند ماهی که باشیگاهی یه اخم کوچیک باعث جذابیت صد برابری چهرتهکه جذبتو بیشتر می کنه…!اسفند ماهی که باشیحواست هست دل کسی و نشکنی و ناراحتش نکنی،هر چند به اسانی همین کارو باهات کرده باشن…!

متن درباره چشمان دلبر

اشک یک مرطوب کننده و پاک کننده طبیعی برای چشمان ماست
وقتی چشم ها را می شوید، باعث می شود بهتر ببینیم.کریستین نول بووی

متن درباره چشمان دلبر

When a woman is talking to you
listen to what she says with her eyesوقتی زنی با شما صحبت می کند،
بهتر است به آنچه او با چشم هایش می گوید، گوش دهید!ویکتور هوگو

متن درباره چشمان دلبر

در جاهایی که نمی توان کلمات را استفاده کرد،
اغلب چشم ها زیاد صحبت می کنند.ساموئل ریچاردسون

متن درباره چشمان دلبر

زیبایی یک زن را باید از نگاه او دید،
زیرا چشمان یک زن دروازه قلب اوست،
جایی که عشق در آن زندگی می کند.آدری هپبورن

متن درباره چشمان دلبر

شما زمانی زیباترین فرد هستید که چشمانتان
از مهربانی و شادی می درخشد.دبیش مریدا

متن درباره چشمان دلبر

چشمان زن تیز تر از یک چاقو است.رابرت جردن

متن درباره چشمان دلبر

چشمان تو مانند دو جواهر در یک آسمان است.باب دیلن

متن درباره چشمان دلبر

اگر چشمانتان با نگرانی کور شده باشد،
نمی توانید زیبایی غروب خورشید را ببینید.جیدو کریشنامورتی

متن درباره چشمان دلبر

Eyes so transparent that through them the soul is seenچشم ها آنقدر شفاف هستند که از طریق آن ها روح دیده می شود.تئوفیل گوتیر

متن درباره چشمان دلبر

کسی که چشمان خود را به روی واقعیت می بندد،
حتی در روشنایی کامل روز چیزی نمی بیند..لئوپولد ترپر

متن درباره چشمان دلبر

چشمانی که هرگز گریه نکرده اند، غم و اندوه را درک نمی کنند.هریت بیچر استوو

متن درباره چشمان دلبر

برخلاف کلمات،
چشم ها در همه جای دنیا به یک زبان سخن می گویند.جورج هربرت

متن درباره چشمان دلبر

چشمان ما پر از اعترافات وحشتناک است.آن سکستون

متن درباره چشمان دلبر

چشم پنجره ای برای روح است.ضرب المثل

متن درباره چشمان دلبر

هر کسی می تواند به چشم دیگران نگاه کند،
اما عاشقان می توانند روح دیگران را از طریق چشم ببینند.لری لاتا

متن درباره چشمان دلبر

چشم نگین بدن است…هنری دیوید تورو

متن درباره چشمان دلبر

Open your eyes, look within
Are you satisfied with the life you’re livingچشمانت را باز کن و به درون خودت نگاه کن،
آیا از زندگی ای که می کنید راضی هستید؟باب مارلی

متن درباره چشمان دلبر

چشمانم اقیانوسی است که رویاهایم در آن منعکس می شود…آنا ام اولیچ

متن درباره چشمان دلبر

من عمرم را با نگاه کردن در چشم مردم گذرانده ام
چشم تنها جای بدن است
که شاید هنوز روحی در آن باقی باشد…!…ژوزه ساراماگو

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه زیبا دلبری کوتاهعاشق اون خنده هاتم که دلیلش من هستم💍❤️

متن درباره چشمان دلبر

کاش دوستم داشتی
درست همون اندازه که دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

ما تصادفی عاشق هم شدیم اما
انتخاب کردیم که عاشق بمانیم

متن درباره چشمان دلبر

وقتی باهات حرف می زنم بارها عاشقت می شم

متن درباره چشمان دلبر

اخــم هـای تــــــو
بــالا تـرین لذت دُنیـــاست
اي بَهانه ي تَمام لـوس شدن هـای مَــن !
“دوستت دارم”

متن درباره چشمان دلبر

قلب من قشنگه♥️🧿
چون تو توی اون خونه داری

متن درباره چشمان دلبر

عشق بزرگ ترین طراوت زندگی است

متن درباره چشمان دلبر

فقط امروز و فردا و هفته بعد و تا آخر عمرم عاشقتم!

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه زیبا دلبری برای همسرمبـه تو بدهکارم، دستکم یک جان برای هر لبخند!

متن درباره چشمان دلبر

وقتی نعمت های زندگیمو می شمارم
تو رو دو بار حساب می کنم

متن درباره چشمان دلبر

وقتی کسی همه چیزت باشه
فاصله هیچ معنایی نداره🔗✨

متن درباره چشمان دلبر

عشق من!
من بگم دوستت دارم با چه رقم یا عددی
تو که بی نهایتی قشنگ تر از من بلدی!

متن درباره چشمان دلبر

عشق مانند آتش است
تو را گرم می کند اما گاهی می سوزاند!

متن درباره چشمان دلبر

قلبمو مثل آهن محکم نگه داشتم
غافل از این که قلبت آهن رباست

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه زیبا دلبری برای عشقممن به جغرافیا نیازی ندارم
تو همه دنیای منی

متن درباره چشمان دلبر

می خواهم دوستت نداشته باشم
اما نمی توانم . . . !
و این تنها جاییست
که خواستن
توانستن نیست . . .
‌و چشم هایش
تا ابدیت
ادامه داشت ۰۰۰۰💖

متن درباره چشمان دلبر

یک لحظه عاشقم باش تا
برای همیشه دوستت داشته باشم

متن درباره چشمان دلبر

ممنون از این که به زندگی من اومدی
و به من اجازه دادی عشق رو احساس کنم
همه به اندازه من خوش شانس نیستند
برای دوست داشتن تو!

متن درباره چشمان دلبر

تو یکی از اون چیزای قشنگی که
اتفاقی توی زندگیم رخ داد
و به زندگیم رنگ و ارزش بخشید

متن درباره چشمان دلبر

و این صبح من با دوست داشتن تو
چه عاشقانه طلوع شد♥️

متن درباره چشمان دلبر

تصویرِ لبخندت حک شُده رويِ قلبَم!

متن درباره چشمان دلبر

تو اولویـتِ اول قلبمـے دلبــــــــــــــر

متن درباره چشمان دلبر

عشقِ تو
مرا آدمِ بدی کرده است
حسود، حساس، زود رنج
مرا ببخش
که این همه
دوستت دارم …

متن درباره چشمان دلبر

کاش باورت نشود
چقدر دوستت دارم
تا تمام عمر
آن را به تو ثابت کنم…!

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتنت
بهانه‌ای بود برایِ
«زندگی کردن»
و اکنون . . .
زندگی کردن در حاشیه‌
«دوست داشتنِ» توست!🔗♥️

متن درباره چشمان دلبر

در من
هزاران “من” است …!
کہ لحظه لحظه قیام می‌کنند
برای ستایش تو …!

متن درباره چشمان دلبر

خوشبختی
یعنی
همه چیز
ختم به عشق تو شود

متن درباره چشمان دلبر

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن درباره چشمان دلبر

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن درباره چشمان دلبر

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️

متن درباره چشمان دلبر

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن درباره چشمان دلبر

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن درباره چشمان دلبر

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن درباره چشمان دلبر

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن درباره چشمان دلبر

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن درباره چشمان دلبر

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن درباره چشمان دلبر

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن درباره چشمان دلبر

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

متن درباره چشمان دلبر

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن درباره چشمان دلبر

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن درباره چشمان دلبر

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

متن درباره چشمان دلبر

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن درباره چشمان دلبر

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن درباره چشمان دلبر

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن درباره چشمان دلبر

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن درباره چشمان دلبر

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن درباره چشمان دلبر

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق

متن درباره چشمان دلبر

روزی که با رفیــق بگذرد
چه خوش شود احوالِ من♥️🍃

متن درباره چشمان دلبر

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن درباره چشمان دلبر

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

متن درباره چشمان دلبر

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن درباره چشمان دلبر

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن درباره چشمان دلبر

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن درباره چشمان دلبر

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن درباره چشمان دلبر

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن درباره چشمان دلبر

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن درباره چشمان دلبر

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن درباره چشمان دلبر

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره چشمان دلبر

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن درباره چشمان دلبر

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن درباره چشمان دلبر

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن درباره چشمان دلبر

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن درباره چشمان دلبر

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن درباره چشمان دلبر

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن درباره چشمان دلبر

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن درباره چشمان دلبر

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن درباره چشمان دلبر

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن درباره چشمان دلبر

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن درباره چشمان دلبر

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن درباره چشمان دلبر

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن درباره چشمان دلبر

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن درباره چشمان دلبر

پفک نخور شور بشی… یه وقت ازم دور بشی… لیمو نخور ترش بکنی… منو فراموش بکنی… ادامس بخور تا باد کنی… منو همیشه یاد کنی…

متن درباره چشمان دلبر

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن درباره چشمان دلبر

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن درباره چشمان دلبر

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

متن درباره چشمان دلبر

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن درباره چشمان دلبر

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن درباره چشمان دلبر

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن درباره چشمان دلبر

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن درباره چشمان دلبر

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن درباره چشمان دلبر

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

متن درباره چشمان دلبر

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن درباره چشمان دلبر

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن درباره چشمان دلبر

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن درباره چشمان دلبر

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن درباره چشمان دلبر

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

متن درباره چشمان دلبر

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن درباره چشمان دلبر

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن درباره چشمان دلبر

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن درباره چشمان دلبر

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن درباره چشمان دلبر

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن درباره چشمان دلبر

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

‌‌
تـ∞ـــــو …!
قَشنگ‌ترين‌عامل‌تـپش
قَـ♡ـلب‌مَنی‌جانـآ🤍🕊
‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

ߊ‌ܝ‌ߊ‌ܩߺࡄ࣫࣪ࡍ‌ܧࡋࡅߺ࡛ࡉ‌ܩܢ݀ܨ!😌🤍🥰
♥️ 💕🍃 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

~مـردِ من!زیرِ سایه‌ی مـردانگی‌اَت،
خوشبخت‌تَرین بانوی جهانم😌🌎~

♥️ 💕🍃 # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شــٰــُـدی بــٰـــَرام هَمیشــٰــگـی 《🧿💍♥️》 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
      # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن درباره چشمان دلبر

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
      # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

|ٺو| ♥️
آخرین نفرے هستے ڪہ↷
براے اولین بار عاشقـش شدم…♡💋💍𖤹

حضرٺِ ؏ـشـდـقم .. !♥️ # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

فقط مرفین لبات ،نیکوتین چشات…! # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

عشـــــق یعنی
تو که از وقتـــــی وارد زندگیم شـــــدی
همه چـــــی قشنگ شـــــده و
زنـــــدگی کردن برام جـــذاب شده 💚💍🌿
#دوستـــــت_دارم_دلیل_زندگیم

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

دوستت دارم به ۱۴ زبان مختلف ❤️:
انگليسی: I love you
فرانسوی: Je t ‘aime
ترکی: Seni seviyurom
اسپانيايی: Te quiero
چينی: Wo ai ni
عربی: Ana Behibbek
افغانی: Sadghe to shonom
ايتاليايی: Ti amo
آلمانی: Ich liebe dich
آلبانی: Te dua
پرتغالی: Eu te amo
چکی: Milujit
هلندی: Ik hou van jou
ژاپنی:Ais # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

احکام عشق میگه:

‌ دیدنت واجبه

‌ بوسیدنت مستحب

‌ سکوتت مکروه

‌ نبودنت حرام❤️ # دوستت دارم # ادبی # همسر

متن درباره چشمان دلبر

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————• # دوستت دارم # ادبی

متن درباره چشمان دلبر

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋 # دوستت دارم # خدا

متن درباره چشمان دلبر

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

⦉ مِهـࢪَٺ افٺاد بہ قلبم؛ ضَـࢪَبان شڪل گرفٺ 💕⦊
ضَـࢪَبانِ قلبـَمے دلبَـࢪ♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂 # دوستت دارم # همسر # لاتی # دختر

متن درباره چشمان دلبر

‌‌
ساعَتِ [قَلبِ مَن∞]
به وقت دوست داشتنِ [تُ♡]
تَنظیمِ.. 🙂 🕰🌼💙
═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

تو مثل هیچ کس نیستی❣
نگاهت!❣
لبخندت!❣
چشمان دل فریبت!❣
تو قشنگ ترین مرد تاریخی در نگاهِ من
عشق خاصم این را بدان ❣
که عاشقانه و از ته قلبم دوستت دارم ❤️😘
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

ࡅ࡙ߺ߲ߊ𐑮ܢܝ݅ܢߊ‌ܘ ࡐ߳ࡋࡅ߲ܩܨ 🜲 💕 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

به اندازه‌یِ تَك‌ تَكِ جُمَلاتِ
“عاشِقـــانِه‌ای” کِ در “جَهــــان”
ثَبت شُده…
«دوستَـ♡ـت دارَم»..!♥️•➤
‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

تعهد یعنی دو تا قلب که به هم گره خورده باشه
مثل قلب من و تو،
و گرنه حلقه رو که همه میندازن دستشون..❤️💍
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

މވ♥ℒℴνℯ♥ߺ߳ߺ♥ މߊހތ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

┤؛صاحِبِ ضَــࢪَبانِ قَلــبَمے دلبــࢪ🫀🫂∞ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

به قول تتلو :
تو واسه من قشنگ ترین حسی و
با هم ما به جاهای قشنگ‌ تر میرسیم❤♾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # تتلو

متن درباره چشمان دلبر

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

جانش جانِ من است و جانم جانِ او…♥️
# دوستت دارم # عربی

متن درباره چشمان دلبر

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

[تـ∞ـورا به‌هر‌زَبانئ
ڪه‌تَرجُمه‌ڪردم ‎عِشق‌شُدے♥️
و همانقَدر عاشِقانِه‎دوستَت میدارَم:)😻💞] # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

ܟ߭ܢٜٜߊܨ ܟ߭ܢٜٜߊܨ މވࡄࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ ࡅ‌ࡋܝ߲ܝ♥️ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

خیلی مراقب خودت باش…
‌ ‌ ‌ من از تو فقط یکی دارم (: 💌🧿

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

﹝”ٺو” مغناطیــس دنیامـے🌍🍃﹞
دلم دور💫ِ ٺـو❤️ میڱرده ↷ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

– متعـهد به “تو” 💍🌸🤍•
# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

وُجُودَم زِندِھ بِھ عشقِ توعِھ!😌♥️

# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

عِــشقِ خـاصِ مَنـی•💗🌸💍 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

نـܩیــבونـܩ بـراچــے بـا ♡ط♡ خـوبــ؏ هـܩـہ چــے:) # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

متعهدم ‌به ‌دوست ‌داشتن ‌تو ‌تا ابد!📎♥️
‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

ࡃܝܝ݅ܝߺܦ߳ܩܢ ࡅߺ߲ܣࡅߺߺ߳ࡉ ܤܩࡅ࡙ߺܚ݅ࡅࡏ݇ࡅ࡙ߺܘ ⚇

# دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش تر چه باشد؟ آن تو باشی💚

💜💕 # دوستت دارم # ادبی

متن درباره چشمان دلبر

اِسمت رو قَلْـبَــمْ حك شده مامان:)
°💟•🔪`
# مادر

متن درباره چشمان دلبر

تو فکرِ بی پايانه منی!❤✨
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

‌ ⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن♥️
‌ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

نازنین پسرماز شوق داشتنت دلم می‌خواهد پرواز کنماما فضای این خانه کافی نیستدر آسمان چشمانت به پرواز در می‌آیممگر جایی بهتر از چشمانت هست؟

متن درباره چشمان دلبر

دردانه پسرمبرایم با آمدنت آرامش محض را به ارمغان آوردیبا داشتنت همه چیز زیباستچشمانت دریا و من ماهی این دریای بیکرانم

متن درباره چشمان دلبر

تنها بهانه زندگی منپسرمدوستت دارم و این دوست داشتن را همه جا فریاد می‌زنمدلم برای هر لحظه در آغوش کشیدنت پر میزندتنها تو هدیه خدایی و تنها تو را می‌توانم به خدا بسپارم.یگانه مروارید دریای هستی‌ام

متن درباره چشمان دلبر

پسرم/ دخترميک بهار يک تابستانيک پاييز و يک زمستان را ديدیزين پس همه چيز تکراريستجز محبت و مهربانی

متن درباره چشمان دلبر

دخترم / پسرمنوبتِ مدرسه رفتنت كه شدهم سن و سالهايت نوبت به نوبت مى آيند كنارتاسمت را ميپرسندشغل پدرت رانشانىِ منزلت راو در آخر ميگويند:با من دوست ميشوى؟اين انتخاب از آموختنِ الفبايت مهم تر است…جنسيت مهم نيستاينكه انتخاب كنى وپاى انتخابت بمانى برايم كافيست

متن درباره چشمان دلبر

فرزند خوب و مهربانمآغشته به تو میشودروحم ، نفسم ، بند بند وجودموقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم

متن درباره چشمان دلبر

ناز کوچولویمتو وارث زیبایی خداییقلب و روحم گرم میشوداز داشتن هدیه خدا در خانه امتو نور چشم منیخانه ام از تو روشن

متن درباره چشمان دلبر

فرشته ناز دلمدخترم/پسرمتولدت خاص ترین معجزه عمرم بوداز عشق تو بارها شعر خواهم سرود

متن درباره چشمان دلبر

دختر کوچک من/پسر دلبر منلحظه ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبتبسیار برایمان آوردی

متن درباره چشمان دلبر

دخترم/پسرمگاهی آرزو می کنمباران باشم تا وقتی دلت گرفتو غباری شد ببارم و پاکش کنم

متن درباره چشمان دلبر

ای دختر نازنینمروزی که به دنیا آمدیخاص ترین، زیباترینو بی نظیرترین لحظه زندگی من و پدرت بود

متن درباره چشمان دلبر

گل پسرمجگرگوشه‌امشاید برای همه مرد شده باشیاما من تو را بچه‌ام میدانم و صدا می‌زنمو نمی‌دانی وقتی صدایت می‌زنمچه قندی در دلم آب می‌شودجانان من تو شیرین‌ترین ثمره زندگی منی

متن درباره چشمان دلبر

پسرم روزی مردی می‌شویو خیلی شبیه پدرت و به تو افتخار خواهیم کرد.جانِ مادریادت بماند برای مرد شدنت جوانی‌ام را داده‌امثمره جوانی‌اماز تو انتظاری ندارم جز اینکه همیشه همینطور مرد باشیمردی واقعی

متن درباره چشمان دلبر

جانانِ منمرد کوچک امروزموقتی عاشقانه صدایم می‌زنی دیوانه وار به سمتت می‌آیمآغوشت امن‌ترین جای دنیاست.تکیه گاه خستگی‌های منی. بگو چگونه دیوانه وار عاشقت نباشم؟

متن درباره چشمان دلبر

در بنفشه زار چشم تومن ز بهترین بهشت‌ها گذشته‌اممن به بهترین بهارها رسیده‌امتو همزبان بهترین دقایق حیات منلحظه‌های هستی من از تو پرشده ست

متن درباره چشمان دلبر

با تمام مداد رنگی‌های دنیابه هر زبانی که بدانی یا ندانیخالی از هرتشبیه و استعاره و ایهامتنها یک جمله برایت خواهم نوشتدوست دارم پسر عزیزتر از جانم

متن درباره چشمان دلبر

جانِ دلمعروسکمدخترممث نور به دلم تابیدیآرامشِ جانم شدی و بهترین حس عاشقانه دنیا را به من هدیه کردیداشتنت حس عجیبی است که فقط من دارم

متن درباره چشمان دلبر

گل دخترم تو بهانه زندگی منیچشمانت دریا و عطر تنت چون عطر بهار نارنجبا تو دانستم زندگی زیباستبا تو دانستم معنای مادر بودن راعاشق شدن را

متن درباره چشمان دلبر

دخترمبه یاد داشته باش آنقدر دوستت دارم که به خاطرتبا تمام سختی‌های دنیا خواهم جنگی. به من تکیه کنکه تکیه گاهت عاشقانه دوستت دارد

متن درباره چشمان دلبر

دخترمخانه‌ام سوت و کور بود و دلم غمگین از نداشتن توخدا به حالم نظر کرد یک دنیا خوشحالی به زندگی‌ام بخشیدعشق تو بهانه شد و غم دنیا فراموشم شد

متن درباره چشمان دلبر

دردانه دخترمبودنت را در کلمه جهانم خلاصه کرده‌امجیم جانمووه هم نفسمآ آرامشم ونون نفسممیم مونسماینا تمام دارایی من نیستند؟!

متن درباره چشمان دلبر

دخترکمتو خوابی و من به صدای آرام نفس کشیدنت گوش می‌دهمهر نفست برای من نبضِ زندگیستتصویر صورت نازنینت برایم عین عاشقیست

متن درباره چشمان دلبر

ناز دخترمتو وارث زیبایی خداییقلب و روحم گرم می‌شود از داشتن هدیه خدا در خانه‌امتو نور چشم منیخانه‌ام از تو روشن

متن درباره چشمان دلبر

دختر کوچک من/پسر دلبر منلحظه‌ای که به دنیا آمدیبرکت، عشق و محبتبسیار برایمان آوردیای کودک نازدانه منمهربان، شیرین منبا تو خوشحالمبی نظیرترین وجود من

متن درباره چشمان دلبر

Look into my eyes and hear what I’m not saying, for my eyes speak louder than my voice ever willبه چشم های من نگاه کن و گوش فرا بده به آن چه که می گویم. چشم های من همواره بلند تر از صدای من صحبت خواهند کرد

متن درباره چشمان دلبر

Behind the most beautiful eyes, lay secrets deeper and darker than the mysterious sea.در پس زیباترین چشم ها، راز هایی عمیق تر و تاریک تر از دریا های ناشناخته وجود دارد

متن درباره چشمان دلبر

Opening your eyes is not enough, Use them to create the world you want to see.باز کردن چشم هایت کافی نیست. از آن ها برای ساختن دنیایی که دوست داری استفاده کن

متن درباره چشمان دلبر

Don’t judge me unless you have looked through my eyes.من را قضاوت نکن مگر زمانی که از چشم های من بنگری

متن درباره چشمان دلبر

Your eyes are like windows through which the reflection of your pure soul can be seen.چشم های تو مانند پنجره ای هستن که در طریق آن می توان انعکاس روح پاک و خالص تو را دید

متن درباره چشمان دلبر

The beauty of a woman must be seen in her eyes not in her physical appearance. Eyes are the doorway to her heart, the place where love truly resides.زیبایی یک زن را باید در چشم های او دید نه در مشخصات ظاهری او. چشم ها راهی به قلب او هستند، جایی که عشق واقعی در آن ساکن شده است.

متن درباره چشمان دلبر

Look into my eyes and you will see what your love is doing to me. My eyes have learned to smileبه چشم های من نگاه کن و ببین که عشق تو با من چه کرده است. چشم های من یاد گرفته اند که لبخند بزنند.

متن درباره چشمان دلبر

Every closed eye is not sleeping, and every open eye is not seeing.هر چشم بسته ای خواب نیست و هر چشم بازی در حال نگاه کردن نیست

متن درباره چشمان دلبر

If I can see pain in your eyes then share with me your tears. If I can see joy in your eyes then share with me your smile.اگر من می توانم درد را در چشم های تو ببینم پس اشک هایت را با من قسمت کن. اگر من می توانم لذت را در چشم های تو ببینم پس لبخندت را با من قسمت کن

متن درباره چشمان دلبر

Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see life with a clearer view again.شاید چشم های ما نیاز دارند هر از چند گاهی با اشک های ما شسته شوند تا بتوانیم زندگی را با دیدی پاک تر از نو ببینیم

متن درباره چشمان دلبر

A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.مرد از طریق چشم هایش و زن از طریق گوش هایش عاشق می شود

متن درباره چشمان دلبر

When a woman is talking to you, listen to what she says with her eyes.هنگامی که یک زن با شما صحبت می کند، به آن چه که چشم هایش بیان می کنند گوش دهید.

متن درباره چشمان دلبر

The eyes are one of the most powerful tools a woman can have.چشم ها قدرت مند ترین اسلحه ای هستند که زن ها در اختیار دارند.

متن درباره چشمان دلبر

The world only exists in your eyes. You can make it as big or as small as you wantجهان تنها در چشم های تو جای دارد. تو می توانی هر طور که می خواهی آن را بزرگ یا کوچک کنی

متن درباره چشمان دلبر

Tears are nature’s lotion for the eyes. The eyes see better for being washed by them.اشک ها شستشو دهنده های طبیعی چشم ها هستند. چشم های وقتی شسته می شوند بهتر خواهند دید

متن درباره چشمان دلبر

The eye is the jewel of the bodyچشم ها جواهرات بدن هستند

متن درباره چشمان دلبر

I wish my eyes could take photosای کاش چشم های من می توانستند عکس بگیرند

متن درباره چشمان دلبر

Looking into someone’s eyes changes the entire conversationنگاه کردن به چشم های دیگری همه مکالمه را تغییر خواهد داد

متن درباره چشمان دلبر

In a sea of people my eyes will always search for youدر دریای مردم چشم های من همیشه به دنبال تو خواهند گشت

متن درباره چشمان دلبر

Smile. Your eyes sparkle when you doلبخند بزن. چشم های تو وقتی این کار را می کنی می درخشند

متن درباره چشمان دلبر

He had beautiful eyes. The kind you could get lost in. And I guess I didاو چشم هایی زیبا داشت. از آن چشم هایی که می توانی در آن گم شوی و من حدس می زنم که گم شدم

متن درباره چشمان دلبر

She had a galaxy in her eyes, A universe in her mindاو یک کهکشان در چشم هایش و یک جهان در ذهنش داشت

متن درباره چشمان دلبر

Open your eyes, look within. Are you satisfied with the life you’re living?چشم هایت را باز کن و به آن نگاه کن. از زندگی ای که داری راضی هستی؟

متن درباره چشمان دلبر

Since we cannot change reality, let us change the eyes which see reality.از آن جایی که ما نمی توانیم واقعیت را تغییر دهیم به ما اجازه بدهید چشم هایی که واقعیت را می بینند را تغییر دهیم.

متن درباره چشمان دلبر

The soul would have no rainbow had the eyes no tears.روح هرگز بدون اشک چشم ها رنگین کمانی نخواهد داشت

متن درباره چشمان دلبر

You never know how you look through other people’s eyes.تو هرگز نمی فهمی در چشم های مردم چگونه به نظر می رسی

متن درباره چشمان دلبر

For a day, just for one day, talk about that which disturbs no one and bring some peace into those beautiful eyes.برای یک روز، فقط برای یک روز، درباره چیزی صحبت کن که برای کسی مزاحمتی ایجاد نکند و صلح را به آن چشم های زیبا بیاور

متن درباره چشمان دلبر

Let your soul smile through your heart and your heart smile through your eyes.به روحت اجازه بده از طریق قلبت لبخند بزند و به قلبت اجازه بده از طریق چشم هایت لبخند بزند.

متن درباره چشمان دلبر

To have beautiful lips, say beautiful things. To have beautiful eyes, look at people and see the good in them.برای داشتن لب های زیبا چیز های زیبا بگو. برای داشتن چشم های زیبا به مردم نگاه کن و خوبی های آن ها را ببین.

متن درباره چشمان دلبر

One day, someone will look you in the eyes and make you realize what love truly is.یک روز، کسی در چشم های تو نگاه خواهد کرد و به تو می فهماند که عشق واقعی چیست.

متن درباره چشمان دلبر

Those eyes of yours are the only pair of eyes I would never get tired staring at all life long.آن چشم های تو تنها چشم هایی هستند که من هرگز از خیره شدن به آن ها برای همه عمرم خسته نخواهم شد.

متن درباره چشمان دلبر

You are the reason why I wake up each morning, to look and stare at your beautiful eyes.تو دلیلی هستی که من هر صبح از خواب بیدار می شوم. تا به چشم های زیبای تو نگاه کنم و به آن ها خیره شوم

متن درباره چشمان دلبر

Your eyes are the brightest things I have ever seen, maybe even brighter than the stars above.چشم های تو روشن ترین چیزی است که من تا به حال دیده ام. شاید حتی از ستاره های بالای سرمان هم روشن تر باشد.

متن درباره چشمان دلبر

When I look into your eyes I realized I want to belong to you all my life.هنگامی که من به چشم های تو نگاه می کنم متوجه می شوم که می خواهم تمام عمرم را متعلق به تو باشم

متن درباره چشمان دلبر

I love the way your eyes tell me all that you need to tell me, it truly makes me happy, really!من راهی را که چشم های تو برای گفتن حرف هایی که نیاز است به من گویی دارند را دوست دارم. این واقعا من را خوشحال می کند. واقعا!

متن درباره چشمان دلبر

I feel like I could fly when I look into your eyes.هنگامی که به چشم های تو نگاه می کنم احساس می کنم که می توانم پرواز کنم.

متن درباره چشمان دلبر

The eyes have one language everywhere.چشم ها در همه جا به یک زبان سخن می گویند

متن درباره چشمان دلبر

You don’t see with your eyes, you see with your brain.تو با چشم هایت نمی نگری با مغزت نگاه می کنی

متن درباره چشمان دلبر

Eyes that do not cry, do not see.چشم هایی که گریه نمی کنند، نمی بینند

متن درباره چشمان دلبر

Keep you eyes on the stars, and keep your feet on the groundچشم هایت را به سوی ستاره ها و پا هایت را بر روی زمین نگه دارد

متن درباره چشمان دلبر

My eyes are an ocean in which my dreams are reflected….چشم های من اقیانوسی است که رویا های من در آن انعکاس پیدا می کند.

متن درباره چشمان دلبر

A woman’s eyes cut deeper than a knife.چشم های یک زن عمیق تر از چاقو می برد.

متن درباره چشمان دلبر

You know you’re in love when you can see your unborn children in her eyes.تو زمانی می فهمی عاشق شدی که فرزند به دنیا نیامده ات را در چشم های او ببینید.

متن درباره چشمان دلبر

I wish there was nothing else in the world to do expect for losing myself in your eyes. I could continue doing that for the rest of my life time. I Love You.امیدوار بودم هیچ چیز دیگر برای انجام دادن در دنیا به غیر از گم شدن در چشم های تو نبود. من می توانم به این کار برای باقی عمرم ادامه بدم. دوستت دارم.

متن درباره چشمان دلبر

The eyes shout what the lips fear to sayچشم ها آن چه که لب ها از بیان آن وحشت دارند را فریاد می زنند

متن درباره چشمان دلبر

روزهای با تو بودن گذشت و رفت ؛ هر چه بینمان بود به پایان رسید و رفت ؛ عشقت را بـه خاک سپردم و قلبت را فراموش ؛ اما هنوز آتش غم رفتنت در دلم نشده خاموش!

متن درباره چشمان دلبر

همه چیز را می شود حاشا کرد
جز عطر آنکه دوستش داری…

متن درباره چشمان دلبر

دلا در عاشقی ثابت قدم باشکـه دراین ره نباشد کار بی اجر
دلم رفت و ندیدم روی دلدارفغان از این تطاول ٬ آه از این زجر . . .

متن درباره چشمان دلبر

به من صبح بخیر نگو!
فقط لبخند بزن
لبخندت
تمام عمرم را
بخیر می کند!

متن درباره چشمان دلبر

تو همان دلبر معروف دلم باش
منم آن دلداده مجنون و پریشان

متن درباره چشمان دلبر

باز امشبپرسہ می زنم دراین حوالیبوے عطرت پیچیدهڪاش شبی بیایی بی بهانہعاشق‌تر بدون مرزتا دیوان ؛ دیوان بسرایمت ..!!

متن درباره چشمان دلبر

گل نشکفته در باغ امیدمز باغ زندگانی قصه چیدم
ندیدم من ز دنیایم وفاییبـه قلبم غصه و غم را چشیدم . . .

متن درباره چشمان دلبر

نگاهم به جهان رنگ میگیره …من ،خوشبخت ترین بانوی این جهان خاکی ام وقتی جهانم با تو قسمت میشه

متن درباره چشمان دلبر

 ان حرف کـه از دلت غمی بگشایددر صحبت دل شکستگان میباید
هر شیشه کـه بشکند ؛ ندارد قیمتجز شیشه دل کـه قیمتش افزاید . . .

متن درباره چشمان دلبر

در آغوش تو
به تمام قرص هاى آرام بخشم بى نیاز می شوم …
و این
نه از خاصیت زن بودن من،
بلکه از خاصیت مردانگى توست، آرام جانم..

متن درباره چشمان دلبر

لبخند تو
خلاصه‌ی همه ی خوبی‌هاست …

متن درباره چشمان دلبر

بگذار صبح را در چشم تُمن معنا کنماي کـه هر صبحمهزاران مثنوی باشد برای وصف تُ

متن درباره چشمان دلبر

همین مسیر را مستقیم بروی می رسي بـه دوراهی
یک راه بـه من ختم میشود ؛ ان دیگری بـه ختم من . . .

متن درباره چشمان دلبر

تمام دنیا هم که بروندتمام دنیا هم که نباشندتمام دنیا هم که مرا نخواهندتمام دنیا هم که آوار شود برسرمتو هستیهمین برای یک عمر دلخوشی کافیست

متن درباره چشمان دلبر

‏ور هیچ نباشد
چو تو هستی همه هست …

متن درباره چشمان دلبر

بغلم ڪن شبیہ یہ مردابهیچ چیز و ڪسی مزاحم نیستبوسہ بڪَذار رو شقیقہ‌ے منواسہ ڪشتناجازه لازم نیست

متن درباره چشمان دلبر

می دانممن و تو هیچ‌گاه هم عقیده نبودیم.می دانم،رنگ چشمانمان فرق داردو خورشید در جغرافیای شهر توگرم‌تر اسـت!اما مهم نیست.بیا و تمام این ها را از یاد ببریم.دستانت را در دستانم بگذار!می خواهم تنها چند قدم،میان مردم این شهر،میان شلوغی خیابان‌ها،تو را داشته باشم…

متن درباره چشمان دلبر

برای آشتی
دلایلت چقدر منطقی است
وقتی
با زبان بوسه حرف می زنی

متن درباره چشمان دلبر

آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که پر از لبخند است چشم و دنیا و دلت

متن درباره چشمان دلبر

   بـه همون اندازه کـه ماهى دوست نداره برسه بـه خشکى دوست دارم . . .

متن درباره چشمان دلبر

 پشت دریا شهریست کـه یک دوست در ان جا دارد
هر کجا هست ؛ بـه هر فکر ؛ بـه هر کار ؛ بـه هرحال ؛ عزیز اسـت خدایا تو نگهدارش باش .

متن درباره چشمان دلبر

هیچ چیزی اَرزِشِ فِک کَردَن نَدآرِع جُز خُودَمُو خُودِت!

متن درباره چشمان دلبر

تُ یِ چیزی توی نِگات هَس کِ مَن بَدجوری قُفلِ چِشاتَم

متن درباره چشمان دلبر

تنهایی را ترجیح می‌دهم
بـه تن هایي کـه روحشان با دیگریست . . .

متن درباره چشمان دلبر

دلبر جان
دلم را بردی …
دلی که به هیچ صراطی مستقیم نمی شد

متن درباره چشمان دلبر

بعضی ترانه ها رامی توان بارها و بارها گوش دادبعضی انسان ها رامی توان بارها و بارها دوست داشت

متن درباره چشمان دلبر

دوستش دارم ، دوستم دارد
و این عاشقانه ترین داستان کوتاه دنیا است

متن درباره چشمان دلبر

مرا ان دیده ي تر می شناسد
مرا از خویش بهتر می شناسد
بـه جرم عاشقی ها سر شناسم
مرا ازپشت خنجر می شناسد . . .

متن درباره چشمان دلبر

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن درباره چشمان دلبر

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی عشقی داشته باشی
که پا به پای تو دیوانگی کند

متن درباره چشمان دلبر

شاید تکراری باشد
ولی گاهی، بعضی چیزها
ارزش هزاران بار تکرار را دارند
تکرار می کنم، تکرار می کنم:“دوستت دارم”

متن درباره چشمان دلبر

مرد و زن ندارد!
به نقطه‌ ما شدن که رسیدی،
شورانگیزترین باش برای عاشقانه‌هایت …
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم!
و اگر کسی چشم غره‌ای رفت
دعایش کن تا عاشق شود …

متن درباره چشمان دلبر

به رویدادى بزرگ محتاجم
اتفاقى که بى خبر باشد
کاش وقتى به خانه برگشتم
کفش هاى تو پشت در باشد …

متن درباره چشمان دلبر

سرآغاز زندگی بی شک
صدای خندیدن کسی است که دوستش داریم …
می شود بخندی؟!
هوس کرده ام یک دل سیر زندگی کنم.

متن درباره چشمان دلبر

بعضی ها خودشاندلیل دوست داشتنشان می شوندآنهایی که می گویندبا هم راه برویمبا هم درستش می کنیمبا هم کلا کیف دارد

متن درباره چشمان دلبر

متن تیکه به لاشی و لاشیا / کوتاه و خفن | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.
# نامردی # لاشی # چینی

متن درباره چشمان دلبر

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..! # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن درباره چشمان دلبر

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤 # نامردی # دروغ # لاشی # عشق یک طرفه

متن درباره چشمان دلبر

     ‌ما که دل کـَندیم از او
     ‌دیگر چه فرقی می‌کند 
     ‌با سگانِ زرد باشد ، یا شُغالانِ سیاه ؟!
# لاشی # بی تفاوت

متن درباره چشمان دلبر

برای آدم کور
شیشه و الماس یکیه. # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂
# نامردی # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم …!! همون که دم از عشق میزد …!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم …! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم …!! .
# لاشی # نامردی

متن درباره چشمان دلبر

‏یه سریام هستن تخصصشون اینه که شما رو از خوب بودنتون پشیمون کنن😏
# لاشی # نامردی

متن درباره چشمان دلبر

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂
# نامردی # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

خیلئ دوسمون دارن خیلیم دل تنگمون میشن،بخصوص وقتئ ڪارشون بهمون میفته!(:

‌‌‌
# لاشی

متن درباره چشمان دلبر

واسه کرونا هم درمونی پیدا بشه
واسه ذات کثیف یسریا پیدا نمیشه 🙂
# لاشی # کرونا

متن درباره چشمان دلبر

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن درباره چشمان دلبر

♡ ♡ حال من
مث ذات توعـہ
ببین چقـבر خرابه
♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

هيچ چيزى بيشتر از اينكه سرتون به كار خودتون باشه، براتون آرامش خيال نمياره. # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

چقد گفتیم نه بابا فلانی اینجوری نیست و
فلانی چقد اینجوری بود 🙂
# نامردی # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

– شازده کوچولو پرسید: گاو چه شکلیه؟
+ روباه گفت: وسط چت کردن یهو میره # لاشی # حقیقت

متن درباره چشمان دلبر


تلاش نكن واسِ داشتنِ كسي ك همه داشتنش..!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

تریپ رنگی افکارجنگی یه مشت بنگی🖤🥀
# لاشی # لاتی

متن درباره چشمان دلبر


≛ زخم دلتو به كسى نگو ، اين روزا همه بانمک شدن ꔷ͜ꔷ

# لاشی # نامردی

متن درباره چشمان دلبر

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️! # لاشی

متن درباره چشمان دلبر

نه بار گران بود ، نه نامهربان بود
بی‌ صاحب بود، همش با دیگران بود :))
# لاشی

متن درباره چشمان دلبر

یارو میخواست اسبشو حرص بده سوار خر میشد
حکایتِ خیلی هاست..!!

# لاشی

متن درباره چشمان دلبر

تو حروم زاده ترین لاشیِ مظلوم‌نمایی! # لاشی # حاضر جوابی

متن درباره چشمان دلبر


❖ ‏دورمون پر شده از آدمایی که زود قضاوت میکنن و دیر می‌فهمن! /:
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# لاشی # حقیقت

متن درباره چشمان دلبر

از رفتارت ناراحت نمیشم ، چون در حد لیاقتت رفتار میکنی 🙂
# لاشی

متن درباره چشمان دلبر

#تیکه 😹

به بعضیا باید گفت:
آرومتر برو تا شعورتم بهت برسه 😹

‌ # لاشی # حاضر جوابی # حقیقت

متن درباره چشمان دلبر

متن کوتاه عاشقانه شاخ برای بیو | بیوگرافی تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن درباره چشمان دلبر

قلب، قلب خودمه اما ضربانش تویی🤍✨ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
      # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

می‌گَن حس قشنگیه •🦋•
بفهمی یِه آدَم #خودخواه •✨•
تورو اَز خودِشم #بیشتر می‌خواد:)) # مغرور # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

میگم دلبر♡…
قُربونِ جَبر جغرافیاییِ {چِشمـات}
که منو‌ میبَره اون وره {دُنیـا}💕🍃 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

•چِگونِه‍ پِنهانَت‍ کُنَم‍ ،
وَقتی‍ کِه‍ چِشمانَم‍ اَز تو سُخَن‍ می‌گویَند♡_♡• # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن درباره چشمان دلبر

دُنیا نیارزد..
به رنجِ پلک هایَت😌✌
# دوستت دارم # آرامش

متن درباره چشمان دلبر

لا به لای حرفات به فکر چشمای منم باش
که قفل میشه رو لـبـات:) # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

نمیدانم چه هستم
نمیدانم که هستم
ولی هرچه که هستم
میدانم عاشقت هستم ❤️💓 # دوستت دارم # همسر

متن درباره چشمان دلبر

در این دنیا که پایانش به مرگ است؛برای هم اگر مردیم قشنگ است…❤🍃
# لاتی

متن درباره چشمان دلبر

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن درباره چشمان دلبر

یــہ روز متـــوجہ میشے بخاطر بازی با سنــگ های رنگي چہ الماســے رو عَ دســت دادی (:🚬🌂🚶🏿‍♂ # عشق یک طرفه # نامردی

متن درباره چشمان دلبر

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

چ‍‌ط‍‌ور م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ی ‍ان‍‌ق‍‌در ه‍‌م‍‌ون‍‌ی ب‍‌اش‍‌ی کہ ‍م‍‌ی‍‌خ‍‌وام 🙂 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

╭───────𔘓───────╮
𔘓یهـویے بیاد ٺوے زندڱیٺ
𔘓💍💖 ولے هیچـــــــوقت یهویے نره هیچوقٺ
╰───────𔘓───────╯ # دوستت دارم # زندگی # همسر

متن درباره چشمان دلبر

باشد که تو باشی و در این شهر بی شرم ، دستامو بگیری و نزاری تنها باشم ❤️ #A-R # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

‍مَن ‍میمیرَم ‍اَگه ‍کَسیو ‍مِثِ ‍مَن ‍نِگآ ‍کُنی.
‍حَسودی کِ جآیِ خودِشو دآره: # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم
# لاتی

متن درباره چشمان دلبر

 

غِیر از تو کسی را نپَرستم! 🖇🖤

  # دوستت دارم # مغرور # دلتنگی

متن درباره چشمان دلبر

~•عِ‍‌ش‍‌ق‍• رو فَ‍‌قَ‍‌ط ت‍‌و "طُ" دی‍‌دَم‍ :)🌱✨~ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

وقتی چشمات قلبمو ترخیص کرد
واسم دکتر چشماتو تجویز کرد ⁦⁦♡ # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

یِه‍‌و چ‍‌ش وا ک‍‌َردیم دی‍‌دیم #دِلم‍‌ون واس‍‌َش
ریخ‍‌ت ، م‍‌ثِہ ب‍‌َرگای پایی‍‌ز .).
# دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن درباره چشمان دلبر

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋 # دوستت دارم # همسر # خجالتی # شاد

متن درباره چشمان دلبر

ستاره میشی تو شبا میزنی یه چشمک برام 💜🌌 # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

رشته خواب تا لب دادی به من پاره شد➖⃟🖤 # تتلو

متن درباره چشمان دلبر

م‍‌ن ک‍‌لا دوت‍‌ا ش‍‌خص‍‌ی‍‌ت دارم . .
ی‍‌ا ای‍‌ن‍‌کہ ان‍‌قد دی‍‌وونہ و ع‍‌اش‍‌ق کہ پ‍‌ش‍‌م‍‌ات ب‍‌ری‍‌ز‍ہ . !
ی‍‌ا ان‍‌ق‍‌د س‍‌رد و ع‍‌ص‍‌بی # مغرور # لاشی # بامعرفت

متن درباره چشمان دلبر

💯در شهری براش فریاد زدم که حرف زدن حکمش اعدام بود💯
# بامعرفت # دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

تکلیف منو مشخص کن
یا برای همیشه پیشم باش
یا همین که گفتم! # مغرور # بامعرفت

متن درباره چشمان دلبر

چشم مست تو عجب جلوه گه بیداد استخم ابروی تو سرمشق کدام استاد است؟خم ابروی تو را دیدم و رفتم به سجود،صید را زنده گرفتن هنر صیاد است

متن درباره چشمان دلبر

من بی تو دمی قرار نتوانم کرداحسان ترا شمار نتوانم کردگر بر تن من زبان شود هر مویییک شکر از هزار نتوانم کرد

متن درباره چشمان دلبر

گلستان جای تو ای نازنینممو در گلخن به خاکستر نشینمچه در گلشن چه در گلخن چه صحراچو دیده واکنم جز ته نوینم

متن درباره چشمان دلبر

گفته بودی که چرا محو تماشای منیآن چنان مات که حتی مژه بر هم نزنیمژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرودناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

متن درباره چشمان دلبر

طنین تو سرود عاشقانه‌ست
هوای تو همه شعر و ترانه‌ست
به گوش من بخوان افسانه عشق
که دنیا پر ز نیرنگ و فسانه‌ست

متن درباره چشمان دلبر

بیا فانوس شب‌های سیاهم
تویی مقصود من گم کرده راهم
بیا‌ ای چشم ماهت شهر خورشید
دمی بنشین به شادی در نگاهم

متن درباره چشمان دلبر

از پشت تریبون دلم عشق چنین گفتمحبوب تو زیباست، قشنگ است، ملیح استاعضای وجودم همه فریاد کشیدنداحسنت صحیح است، صحیح است، صحیح است

متن درباره چشمان دلبر

جز نقش تو در نظر نیامد ما راجز کوی تو رهگذر نیامد ما راخواب ارچه خوش آمد همه را در عهدتحقا که به چشم در نیامد ما را

متن درباره چشمان دلبر

با آن همه دلداده دلش بسته ی ما شدای من به فدای دل دیوانه پسندشنرگس ز چه بر سینه زد آن یار فسون کارترسم رسد از دیده ی بدخواه گزندش

متن درباره چشمان دلبر

تو تمنای من و یار منو ای جان منیپس بمان تا که نمانم به تمنای کسیتو خودت روح و روانی تو آرامش جانیپس بمان تا که نمانم به تماشای کسی

متن درباره چشمان دلبر

هر چند بهشت صد کرامت داردمرغ و می و حور سرو قامت داردساقی بده این باده ی گلرنگ به نقدکان نسیه ی او، سر به قیامت دارد

متن درباره چشمان دلبر

دوست داشتم معلم املای تو بودم“دوستت دارم” را املا بگویمو هی بپرسم :تا کجا گفتم؟!تو بگویی :”دوستت دارم”

متن درباره چشمان دلبر

عشق را جز عشق لایق هست نیستغیر او معشوق و عاشق هست نیستعقل اگر گوید که غیر عشق هستنزد ما این قول صادق هست نیست

متن درباره چشمان دلبر

خوش آن ساعت که یار از در آیوشو هجران و روز غم سر آیوزدل بیرون کنم جانرا بصد شوقهمی واجم که جایش دلبر آیو

متن درباره چشمان دلبر

تو که بالا بلند و نازنینیتو که شیرین لب و عشق آفرینیدر آن لب هاي‌ افسونگر چه داریدر آن دل غیر شور و شر چه داری

متن درباره چشمان دلبر

تو مگه باده فروشی که همگان مست تو اند
تو مگه ساغر عشقی که همه معشوق تو اندمنشین با همگان ای گل زیبای دلم
که به ظاهر همه مشتاق و خریدار تو اند

متن درباره چشمان دلبر

لحظه ای در گذر از خاطره ها
ناخود آگاه دلم یاد تو کرد
خنده آمد به لبم شاد شدم
گویی از قید غم آزاد شدم

متن درباره چشمان دلبر

پایش به جهان گشت گشوده
شیرین عسل سرخ لبم فرش گشوده
رویش به مثال ماه رخشان
زیبا رخ من چشم گشوده

متن درباره چشمان دلبر

چه کسی حرف مرا می فهمد؟چه کسی درد مرا می داند؟در پس پرده ی اشک چشممچه کسی راز مرا می خواند؟

متن درباره چشمان دلبر

بر سر آتش تو سوختم و دود نکردآب بر آتش تو ریختم و سود نکردآزمودم دل خود را به هزاران شیوههیچ چیزش به جز از وصل تو خشنود نکرد

متن درباره چشمان دلبر

ترسم که تو هم یار وفادار نباشیعاشق کش و معشوق نگه دار نباشیمن از غم تو هر روز دو صد بار بمیرمتو از دل من هیچ خبردار نباشی

متن درباره چشمان دلبر

ز تلخی سکوتت من چه بگویمهمان بهتر که از غم ها نگویمتو کاری کرده ای با بی وفاییدگر از عشق خود با کَس نگویم

متن درباره چشمان دلبر

هر دم به بهانه ای تو را یاد کنم
افسرده دلم به یاد تو شاد کنم
بی تو دل من چو کلبه ای خاموش است
با یاد تو این خرابه آباد کنم

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه شیک خفن برای بیوقشنگ ترین لحظه زندگیم همون نقطه ایه که بهم گفتی عاشقمی!

متن درباره چشمان دلبر

میلیون ها نفر توی دنیا هست
اما من عاشق تو شدم💍

متن درباره چشمان دلبر

وقتی با تو هستم
زمان چقدر زود می گذره …

متن درباره چشمان دلبر

در جستجوی خوشبختی بودم که تو را یافتم

متن درباره چشمان دلبر

تو نهایــــ♾ــــت عشقی
نهایــــ♾ـــت دوست داشتن
ودر لابلای این بی نهایــــ♾ـــت ها چقدر
خوشبختم که تو سهم قلب منی

متن درباره چشمان دلبر

شاد یا غمگین
عصبانی یا دیوانه
روز یا شب
تاریک یا روشن
امروز یا فردا
من تا همیشه دوستت دارم

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه شیک خفن برای کپشنداستان های عاشقانه هرگز نقطه پایان ندارند

متن درباره چشمان دلبر

تُــو تعبیرِ مَـن از عشقی

متن درباره چشمان دلبر

عشق واقعی در گذر از دردها، دشواری ها و مشکلات قوی تر و قوی تر می شود

متن درباره چشمان دلبر

کمی حسادت توی یک رابطه خیلی ام خوبه
حس خوبیه بدونی یه نفر هست که از رفتن تو می ترسه

متن درباره چشمان دلبر

تا تو را دارم دنیا را در مشت هایم دارم

متن درباره چشمان دلبر

تو در من از من فراوان تری دلبر

متن درباره چشمان دلبر

تو همان کسی هستی که در دعاهایم طلب کرده ام
دوستت دارم …

متن درباره چشمان دلبر

عشق واقعی نیاز به اثبات نداره
چشم ها از احوال دل خبر می دن

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه شیک خفن برای عشقم
دستم رو بگیر و بگو تا ابد مال منی

متن درباره چشمان دلبر

سکانس منو عشقم
هیچوقت کات نداره:)♡

متن درباره چشمان دلبر

وقتی از دلتنگی هام صحبت می کنم بیشتر دلم برات تنگ می شه

متن درباره چشمان دلبر

آخرین کسی که قبل از خواب بهش فکر می کنی
همون کسی که صاحب قلبت شده

متن درباره چشمان دلبر

دَستايِ تو به “قلبـم”
زندگي می بخشه عِشقِـم….•♥️👁•

متن درباره چشمان دلبر

برای خوشحال کردن من کار زیادی نیاز نیست
فقط کافیه که باشی

متن درباره چشمان دلبر

آدم ها دو دسته اند: تويی ڪہ دوستت دارم و بقیه…..

متن درباره چشمان دلبر

متن عاشقانه شیک خفن برای استوری
قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . .

متن درباره چشمان دلبر

تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست

متن درباره چشمان دلبر

-مطمئنی عاشقته؟
+آرع
-از کجا معلوم؟
+چون… همه چیزمو می دونه ولی باز باهامه♡

متن درباره چشمان دلبر

تـو می تونی قشنگ ترین دلیل
واسِ تُند زدن قلب من باشی

متن درباره چشمان دلبر

به هیچ چیز در این دنیا مغرور نمی‌ شوم
جز بودن در قلب تو 🙂 🤍

متن درباره چشمان دلبر

«وَ إنّي أحَبَّکَ أَکْثَرُ اِتِّسٰاعَاً مِنَ السَّمٰاءِ»
و وسیع‌ تَر از آسمان‌ دوستت‌ دارم. . .☁️

متن درباره چشمان دلبر

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕

متن درباره چشمان دلبر

اشعار زیبای حسین پناهیاین چنین می‌گذرد روز و روزگار من
من روز را دوست دارم
ولی از روزگار می‌ ترسم

متن درباره چشمان دلبر

شب و روزت همه بیدار
که آید شاید
کور شد دیده بر این
کوره ره شاید ها
شاید ای دل
که مسیحا نفست
آمد و رفت
باختی هستی خود
بر سر می آید ها

متن درباره چشمان دلبر

اشعار عاشقانه حسین پناهیمن از این می ترسم
که دوست داشتن را
مثل مسواک زدن ِ بچه ها
به من و تو تذکر بدهند …

متن درباره چشمان دلبر

دیگر حتی فرصت دروغ هم برایم باقی نمانده است
وگرنه چشمانم را می بستم و به آوازی گوش می دادم
که در آن دلی می خواند
من تو را
او را
کسی را دوست می دارم

متن درباره چشمان دلبر

اشعار حسین پناهی برای پروفایلپنجره را باز کن
و از این هوای مطبوع بارانی لذت ببر
خوشبختانه
باران ارث پدر هیچکس نیست

متن درباره چشمان دلبر

شعر حسین پناهی درباره مادرو اما تو! ای مادر!
ای مادر!
هوا
همان چیزی ست که به دور سرت می چرخد
و هنگامی تو می خندی
صاف تر می شود …

متن درباره چشمان دلبر

زیباترین شعرهای حسین پناهیدرختان می‌ گویند بهار
پرندگان می‌ گویند لانه
سنگ‌ ها می‌ گویند صبر
و خاک‌ ها می‌گویند مصاحب
و انسان‌ ها می‌گویند خوشبختی
امّا همه‌ ما در یک چیز شبیه‌ ایم:در طلب نور!

متن درباره چشمان دلبر

چه مهمانان بی دردسری هستند مردگان
نه به دستی ظرفی را چرک می کنند
نه به حرفی دلی را آلوده
تنها به شمعی قانعند
و اندکی سکوت …

متن درباره چشمان دلبر

سلام
خداحافظ!
چیز تازه ای اگر یافتید
بر این دو اضافه کنید
تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار

متن درباره چشمان دلبر

اشعار کوتاه و بلند حسین پناهیشب در چشمان من است
به سیاهی چشم‌ هایم نگاه کن!
روز در چشمان من است
به سفیدی چشم‌ هایم نگاه کن!
شب و روز در چشمان من است
به چشم‌ هایم نگاه کن!
پلک اگر فرو بندم
جهان در ظلمت فرو خواهد رفت!

متن درباره چشمان دلبر

ما تماشاچیانی هستیم
که پشت درهای بسته مانده ایم!
دیر آامدیم!
خیلی دیر …
پس به ناچار
حدس می زنیم
شرط می بندیم
شک می کنیم …
و آن سوتر
در صحنه
بازی به گونه ای دیگر در جریان است

متن درباره چشمان دلبر

وقتی ما آمدیم
اتفاق، اتفاق افتاده بود!
حال
هرکس
به سلیقه خود چیزی می‌ گوید
و در تاریکی گم می‌ شود

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *