متن درباره زندگی سخت

متن درباره زندگی سخته

.Tough times never last, but tough people do
“Robert H. Schuller”
 اوقات سخت هرگز دوام نمی آورند ، اما افراد سخت دوام می آورند.
رابرت اچ شولر

متن در مورد زندگی سخت میگذره

متن در مورد زندگی سخت است

.A problem is a chance for you to do your best
“Duke Ellington”
6. “یک مشکل فرصتی است که شما می توانید تمام تلاش خود را انجام دهید.”
دوک الینگتون

شعر درباره زندگی سخت

.Problems are not stop signs, they are guidelines
“Robert Schuller”
“مشکلات علائم توقف نیستند، بلکه راهنماهایی هستند.”
رابرت شولر

متن در مورد زندگی سخت است

Life is at its best when everything has fallen out of place, and you decide that you’re going to fight to get them right, not when everything is going your way and everyone is praising you
” Thisuri Wanniarachchi”
بهترین حالت زندگی زمانی است که همه چیز از جای خود خارج شده باشد ، و شما تصمیم می گیرید که برای درست کردن آنها مبارزه کنید، نه زمانی که همه چیز به دلخواه شما پیش می رود و همه از شما تعریف می کنند.
“تستوری واننایراچی”

متن درمورد زندگی سخت

.When you come to the end of your rope, tie a knot and hang on
“Franklin D. Roosevelt”
وقتی به انتهای طناب خود رسیدید ، گره بزنید و آویزان شوید.
فرانکلین D. روزولت

شعر درباره زندگی سخت

.To be tested is good. The challenged life may be the best therapist
“Gail Sheehy”
آزمایش شدن خوب است. زندگی به چالش کشیده شده ممکن است بهترین درمانگر باشد.
گیل شیحی

متن درباره زندگی سخت

متن درباره زندگی سخت

 .Seeds of faith are always within us; sometimes it takes a crisis to nourish and encourage their growth
Susan Taylor
بذرهای ایمان همیشه در درون ما هستند. بعضی اوقات برای تغذیه و تشویق رشد آنها به یک بحران نیاز است.
سوزان تیلور

متنی درباره زندگی سخت

.Hard times don’t create heroes. It is during the hard times when the ‘hero’ within us is revealed
“Bob Riley”
دوران سخت قهرمانان را خلق نمی کند. در دوران سخت است که “قهرمان” درون ما آشکار می شود.
باب رایلی

متن درباره زندگي سخت

.I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship
“Louisa May Alcott”
من از طوفان نمی ترسم ، زیرا یاد می گیرم که چگونه کشتی خود را حرکت کنم.
لوئیزا می آلکوت

متن در مورد زندگی سخت است

.I have no regrets in my life
.I think that everything happens to you for a reason
.The hard times that you go through build character, making you a much stronger person
“Rita Mero”
من هیچ پشیمانی در زندگی ام نیست.
فکر می کنم همه چیز به یک دلیل برای شما اتفاق می افتد.
اوقات سختی که سپری می کنید، شما را تبدیل به شخص بسیار قویتری می کند.
“ریتا مرو”

متن درباره زندگی سخت

.Hard times always lead to something great.
“Betsey Johnson”
اوقات سخت همیشه به چیزی بزرگ منجر می شود.
بتسی جانسون

متن درباره زندگی سخته

متن درمورد زندگی سخت

.Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts
“Winston Churchill”
موفقیت همیشگی نیست ، شکست کشنده نیست: این شجاعت برای ادامه کار است که اهمیت دارد.
“وینستون چرچیل”

متن درباره زندگی سخت است

.You’re going to go through tough times  that’s life
.But I say, ‘Nothing happens to you, it happens for you
. See the positive in negative events
“Joel Osteen”
1. “شما روزهای سختی را پشت سر خواهید گذاشت، این زندگی است.
اما من می گویم ، “هیچ اتفاقی برای شما نمی افتد ، برای شما اتفاق می افتد.”
موارد مثبت را در رویدادهای منفی مشاهده کنید.
جوئل استین

متن درباره زندگی سخته

.Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful
“Zig Ziglar”
گاهی اوقات سختی چیزی است که برای موفقیت باید با آن روبرو شوید.
زیگ زیگلار

متن در مورد زندگی سخت میگذره

.If you are being positive and strong in difficult times half of your problems will be solved automatically
“Anurag Prakash”
اگر در مواقع دشوار مثبت و قوی باشید ، نیمی از مشکلات خود به خود حل می شوند.
آنوراگ پراکاش

متن درباره زندگي سخت

.Enthusiasm is common. Endurance is rare
“Angela Duckworth”
شوق رایج است. استقامت نادر است.
آنجلا داکورث

شعر درباره زندگی سخت

متن درباره زندگي سخت

.Hard times sustain and strengthen others, inspiring them to strive toward personal growth
“Senora Roy”
روزهای سخت دیگران را حفظ و تقویت می کند، و آنها را به تلاش برای رشد شخصی ترغیب می کند.
سنورا روی

متن در مورد زندگی سخت است

.Going through challenging things can teach you a lot
.and they also make you appreciate the times that aren’t so challenging
“Carrie Fisher”
پشت سر گذاشتن چیزهای چالش برانگیز می تواند چیزهای زیادی به شما یاد دهد
و همچنین باعث می شود که از زمانهایی که چندان چالش برانگیز نیستند قدردانی کنید.
کری فیشر

متن درباره زندگي سخت

If you’re feeling low, don’t despair.
.The sun has a sinking spell every night, but it comes back up every morning
.The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain
“Dolly Parton”
اگر احساس کمبودی دارید ، ناامید نشوید.
خورشید هر شب طلسم فرو رفتن دارد ، اما هر روز صبح باز می گردد.
راهی که من آن را می بینم ، اگر رنگین کمان را می خواهید ، باید باران را تحمل کنید.
دالی پرتون

متن درباره زندگی سخت است

.In the midst of winter, I finally learned that there was in me an invincible summer
“Albert Camus”
در اواسط زمستان ، سرانجام فهمیدم که تابستانی شکست ناپذیر در من وجود دارد.
آلبر کامو

متن در مورد زندگی سخت میگذره

.Never let your head hang down
.Never give up and sit down and grieve
.Find another way
.And don’t pray when it rains if you don’t pray when the sun shines
“Leroy Satchel Paige”
هرگز اجازه ندهید سرتان آویزان شود. هرگز تسلیم نشوید و بنشینید و غصه بخورید.
راهی دیگر پیدا کنید.
و اگر هنگام تابش خورشید نماز نمی خوانید ، هنگام باران دعا نکنید.
Leroy Satchel Paige

متن در مورد زندگی سخت است

متنی درباره زندگی سخت

.The bravest sight in the world is to see a great man struggling against adversity
“Seneca”
92. “شجاع ترین منظره در جهان دیدن یک مرد بزرگ است که در حال مبارزه با ناملایمات است.”
سنکا

متن در مورد زندگی سخت میگذره

متن کوتاه انتقام / متن بیو در مورد انتقام | تاو بیو

متن درباره زندگی سخت

کینه را از خدایی اموختم که هنوز به خاطر یک اشتباه شیطان را نبخشیده # قهر # انتقام

متن درباره زندگی سخته

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن در مورد زندگی سخت است

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

متنی درباره زندگی سخت

شعر درباره زندگی سخت

من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام! # انتقام

متن درباره زندگي سخت

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته # انتقام

متن درمورد زندگی سخت

کینه ای نیستم، فقط لطفشون رو جبران میکنم ヅ # مغرور # انتقام

متن در مورد زندگی سخت میگذره

« ‏خوشحالي بهترین انتقامِه ..💫! »
# شاد # انتقام # شکلک

شعر درباره زندگی سخت

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷ # حاضر جوابی # انتقام

متن درباره زندگی سخت

متن درباره زندگي سخت

𖤐⃟🖤•• 𝙇𝙊𝙔𝘼𝙇𝙏𝙔 𝙄𝙎 𝙍𝘼𝙍𝙀 𝙄𝙁 𝙔𝙊𝙐 𝙁𝙄𝙉𝘿 𝙄𝙏 𝙆𝙀𝙀𝙋 𝙄𝙏
وفاداری نایابه، اگه پیداش کردی، نگهش دار!!
『…』" # انتقام # پسرانه

متن درمورد زندگی سخت

اصالت یعنی
میتونی خیلی کارها رو بکنی ولی
وجدانت اجازه نده..! # انتقام

متن درباره زندگي سخت

•|در حدی نمیـ بینمتـ کعـ مانع خنده هامـ بشیـ :)|•
# دروغ # نامردی # انتقام # حاضر جوابی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

گر تو با بد. بد کنی پس فرق چیست؟؟؟ # ادبی # انتقام

متن درباره زندگی سخت است

سرم داد نزنید…!
تو مغزم خیلی چیزا رو به زور خوابوندم
اگه بیدار شن درد دارن 🙂 # عشق یک طرفه # خسته # انتقام

متن درباره زندگی سخته

متن درباره زندگی سخته

اَگعِ سَرم پایینهِ🤘🏻واس^^سَنگینیه مَغزَمهِ🧠نَ تَرس اَز شما جوجه رنگیا😎😎😎
# انتقام # لاتی # مغرور

متنی درباره زندگی سخت

عٌمًو جّـونِ تٌـأ دٍیروز تٌـأتٌـی تٌـأتٌـئ حًألَأ وأسِـ مًأ شُـدٍی قُأطِی پأتٌـی😹🍼
# انتقام # لاتی

متن درمورد زندگی سخت


– م‍‌ث ش‍‌ی‍‌شه #زود م‍‌ی‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌م 🙁
– ول‍‌ی م‍‌ث ش‍‌ی‍‌شه #ب‍‌د م‍‌ی‌بُ‍‌رم 🙂
‌‌ # لاتی # مغرور # لاشی # انتقام

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

برسد روز تلافی….😅💔 # نامردی # انتقام

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

متن درمورد زندگی سخت


ما به روتون نمیاریما
‌ولی بدجوری دست به جبران داریم 🙂
‌‌
# مغرور # نامردی # انتقام # حاضر جوابی

متن درباره زندگی سخت است

به نامَّردیِ نامَردان قَسَم خُوردَم که نامَردی کُنَم دَر حَقِ نامَردان☠ # انتقام

متن در مورد زندگی سخت است

.Hayat ne kadar güzel olurdu; İnsan hem “aşık”, hem de “sadık” olmayı becerebilseydi
زندگی چقدر زیبا خواهد بود؛ اگر کسی بتواند “عاشق” و “وفادار” باشد.

متنی درباره زندگی سخت

.Hayat bisiklet sürmek gibidir
.Dengede durmak için sürekli hareket etmek gerekir
زندگی مثل دوچرخه سواری است.
برای حفظ تعادل لازم است که مدام حرکت کنید.

متن درباره زندگي سخت

.Sadece bir kez yaşıyorsun ve bu hayatı doğru yaşarsan bir kez de olsa bu yeter
شما فقط یک بار زندگی می کنید و اگر این زندگی را درست انجام دهید یک بار کافی است.

متن درباره زندگی سخته

متنی درباره زندگی سخت

.Olduğun şeyden nefret etmek, olmadığın şey için sevilmekten daha iyidir
بهتر است از آنچه هستی متنفر باشی تا اینکه به خاطر آنچه نیستی دوست داشته شوی.

متن درباره زندگی سخته

.Hayal edebileceğiniz her şey gerçek
هر چیزی که شما می توانید در زندگی تصور کنید، واقعی است.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

.Hayat hesapla değil nasiple yaşanır
زندگی با فضل زندگی می شود نه با محاسبه.

متن درباره زندگی سخته

.Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir
زندگی برای کسانی که احساس می کنند فاجعه است ، برای کسانی که فکر می کنند یک کمدی است.

متن درمورد زندگی سخت

.Ne sahip olduğundur hayat, ne de umdukların bunca zaman.
…Yüreğin kadardır hayat! Seviliyorsan renkli, seviyorsan siyah beyaz

زندگی نه آن چیزی است که شما دارید و نه آن چیزی است که انتظار دارید.
زندگی مثل قلب شماست! اگر دوست دارید رنگ کنید ، اگر دوست دارید سیاه و سفید …

متن درباره زندگی سخت

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Hani bazı filmlerde olur, adam masumdur
ama bunu yalnız seyirci bilir, asıl bilmesi gereken bilmez.
Bütün hayatım boyunca böyle bir durumda yaşadım ben
می دانید، در بعضی از فیلم ها این اتفاق می افتد ، مرد بی گناه است
اما فقط مخاطب این را می داند، کسی که باید بداند این را نمی داند.
من کل زندگی ام در چنین وضعیتی بوده ام.

متنی درباره زندگی سخت

.Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz
ما الهام خود را مستقیماً از زندگی گرفته ایم ، نه از آسمان و غیب.

متن درباره زندگی سخت است

.Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır
بهترین راه برای تحقق رویاها بیدار شدن است.

متن درباره زندگی سخت است

Mutluluk kapısı kapandığı zaman bir gün mutlaka bir diğeri açılır fakat kapalı kapıya o kadar çok bakarız ki, yeni açılan kapıyı göremeyiz
وقتی درب خوشبختی بسته می شود ، مطمئناً روزی دیگری باز می شود
اما آنقدر به در بسته نگاه می کنیم که نمی توانیم در تازه باز شده را ببینیم.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

.Nereye gideceğini bilmiyorsan bu hayatta durakların çok olur
اگر نمی دانید کجا بروید ، توقف های زیادی در این زندگی وجود دارد.

متن در مورد زندگی سخت است

شعر درباره زندگی سخت

Bir şeylere devam etmektir hayat
ara sıra da olsa başarmaktır ama asıl hayat unutmamaktır çünkü sahip olduğun her şey hatırladığın sürece senindir
زندگی به معنای حرکت به سمت جلو ، موفقیت گاه به گاه است
اما زندگی فراموش نمی شود زیرا همه چیزهایی که دارید متعلق به شماست به شرطی که آن را به یاد بیاورید.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

.Mendil satan çocuğun burnunu koluyla silmesi kadar acımasız bu hayat
این زندگی به سختی پسری است که دستمال می فروشد و بینی خود را با بازوی خود پاک می کند.

متن درمورد زندگی سخت

Hayatta ki en güzel şey; tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen birisinin olmasıdır.
زیباترین چیز زندگی؛ کسی که همه ایرادات شما را می داند اما هنوز فکر می کند شما شگفت انگیز هستید.

متنی درباره زندگی سخت

.Hayat aynı bir taksiye binmek gibidir, doğduğunda binersin öldüğünde inersin
زندگی درست مثل سوار شدن با تاکسی است ، وقتی به دنیا می آیی سوار می شوی ، وقتی می میری پیاده می شوی.

متن درباره زندگی سخته

Hayatı zevkli kılan şeyler, kolay bulunmayan şeylerdir
ama aslında hiç de pahalı değildirler: Dostluk, özgürlük, düşünmek.
چیزهایی که زندگی را لذت بخش می کنند مواردی هستند که به راحتی یافت نمی شوند
اما به هیچ وجه گران نیستند: دوستی ، آزادی ، تفکر.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

.Hayat poker gibidir. Dün, dünyalar senindir, bugün hiçbir şey
زندگی مانند پوکر است. دیروز ، جهان ها مال شما هستند ، امروز هیچ چیز.

متن درباره زندگی سخته

.Karşılaştığım herkes en az bir konuda benden daha yetenekli
.öyle ki her insandan öğreneceğim bir şey var
هرکسی که ملاقات می کنم حداقل یک چیز از من بیشتر می داند!
بنابراین من باید از هر شخص چیزی یاد بگیرم.

متن درباره زندگي سخت

.Eğitimin kökleri acı fakat meyveleri tatlıdır
Aristoteles
ریشه های آموزش تلخ است اما میوه های آن شیرین است.
ارسطو

متن درباره زندگی سخت است

.Sevmek, mutluluğumuzu bir başkasının mutluluğu içine yerleştir’ mek demektir
Wilheim Van Lubreitz
دوست داشتن یعنی قرار دادن خوشبختی خود در شادی شخص دیگری.
ویلیام ون لوبریتس

متن درباره زندگي سخت

.Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür ama kimse önce kendisini değiştirmeyi düşünmez
Victor Hugo
همه به فکر تغییر بشریت هستند ، اما هیچ کس به فکر تغییر خود نیست.
ویکتور هوگو

متن درمورد زندگی سخت

متن در مورد زندگی سخت میگذره

.Bir insan parmağını başkasına uzatınca, üç parmağın da kendisine uzatıldığını unutmamalıdır
Louis Nizer
وقتی شخصی انگشت خود را به سمت دیگر می کشد
نباید فراموش کند که هر سه انگشت به سمت او کشیده شده است.
لویی نیزر

متن درباره زندگی سخته

Sadece sevgi canlıları tamamlayacak bir biçimde birleştirme yeteneğine sahiptir çünkü sadece o anları alır ve birbirleriyle en derinliklerindeki şeylerle birleştirir
Pierre Teilhrard De Chardin
فقط عشق توانایی اتحاد موجودات زنده را به روشی کامل دارد زیرا فقط آن لحظات را می گیرد و با درونی ترین چیزها آنها را به یکدیگر متصل می کند.
پیر تیلهراردد شاردن

متن درباره زندگی سخته

.Paylaşılan bir sevinç iki kat olur, paylaşılan bir acı yarıya iner
Cicero
یک لذت مشترک دو برابر می شود ، یک درد مشترک نصف می شود.
سیسرو

متن در مورد زندگی سخت میگذره

.Hayatımın yarısı telafisi imkânsız hatalar yapmakla diğer yarısı da buna pişman olmakla geçiyor
نیمی از زندگی من صرف اشتباهات جبران ناپذیر شده است و نیمی دیگر از این کار پشیمان است.

متن درباره زندگی سخت

Hayatın akışına karşı kürek çekmek yerine; kendimizi o akışa teslim etmek
.çoğu zaman daha hayrımızadır ve insanı müthiş rahatlatır
به جای اینکه مقابل جریان زندگی قایقرانی کنید ؛ خود را تسلیم آن جریان کنیم.
بیشتر اوقات سودمندتر است و باعث می شود افراد احساس راحتی کنند.

متن درباره زندگي سخت

متن درمورد زندگی سخت

.Hayata hazırlanmaya o kadar zaman harcarız ki, hayatı yaşamaya vakit kalmaz
ما آنقدر وقت را برای آماده سازی زندگی می گذرانیم که دیگر فرصتی برای زندگی آن باقی نمی ماند.

متن درباره زندگی سخته

.Hayatta ne yapacağını pek çok insan bilir ama bildiğini yapan insanların sayısı çok azdır
.Anthony Robbins Güzel Cümleler
بسیاری از مردم می دانند که در زندگی چه کاری باید انجام دهند
اما تعداد کمی از افراد آنچه را که می دانند انجام می دهند.
جملات زیبا آنتونی رابینز

متن درباره زندگی سخت

Hayatta bir gayesi olmayan insanlar
bir nehir üzerinde akıp giden saman çöplerine benzerler; onlar gitmezler
.ancak suyun akışına kapılırlar
افراد بدون هدف در زندگی مانند دودی هستند که روی رودخانه جاری می شوند.
آنها حرکت نمی کنند، اما آنها با جریان آب می روند.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

.Tembellik, ölümün küçük kardeşi, sefalet, hayatın büyük düşmanıdır
تنبلی برادر کوچکتر مرگ است ، بدبختی دشمن بزرگ زندگی است.

شعر درباره زندگی سخت

.Hayatlarımızı yalnız 3 şey değiştirir; hayaller, keder ve aşk
Paulo Coelho Güzel Cümleler
فقط 3 چیز زندگی ما را تغییر می دهد. رویاها ، غم و عشق.
جملات زیبا پائولو کوئلیو

متنی درباره زندگی سخت

متن در مورد زندگی سخت است

.Hayat en mutlu olduğun anda bile, acımasız olabilir
زندگی می تواند بیرحمانه باشد ، حتی وقتی در خوشبخت ترین حالت باشید.

شعر درباره زندگی سخت

مجموعه متن غمگین زندگی و روزگار کوتاه و شیک ! | تاو بیو

متن درباره زندگی سخت

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن درباره زندگي سخت

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

متن درباره زندگی سخت

شعر درباره زندگی سخت

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری # نامردی # زندگی # دختر # خاطره

شعر درباره زندگی سخت

رنگین کمون زندگی ما خیلی وقته سیاه و سفیده:) # زندگی # خسته

متن درباره زندگی سخته

« غم مخور جـــانا ك عالم هیـچ نیست..! » # ادبی # زندگی

شعر درباره زندگی سخت

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍
# زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

گیر کردیم بین «ساعتی» که نمیگذره و «عمری» که زود میگذره….:))
# حقیقت # زندگی

شعر درباره زندگی سخت

متن درباره زندگی سخته

عَموٌ زَنجٕیرٍ ـبافــ ـیکم فِکر نمیــکنی خیلیـ صفًتـ زَنجٕیرٍ منـ رو بــاـفتیـ؟ # زندگی

متن درباره زندگي سخت

༺ کـہ جهان رنج بزرگیست نگارا تو بخنـد (◍•ᴗ•◍) . ༻ # زندگی # انگیزشی

متن درباره زندگی سخت

زندگی الانم رویای بچگیام نیست.. # زندگی # خسته

شعر درباره زندگی سخت

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)] # خسته # زندگی

شعر درباره زندگی سخت

شاملو حرف قشنگی زد:

مارا از مرگ میترسانند انگار که ما زنده ایم!:) # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

شعر درباره زندگی سخت

این بود زندگی؟!
# زندگی

متن درباره زندگی سخته

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع… جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀
# زندگی

متن درباره زندگی سخت

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:) # زندگی

متن درباره زندگی سخت

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

هیچوقت نذار کسی ناراحت بخوابه شاید دیگه بیدار نشه:)
# زندگی

متن درمورد زندگی سخت

متنی درباره زندگی سخت

همه چیز شتابان میگذرد
جز درد ؛
# زندگی

شعر درباره زندگی سخت

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎ # خسته # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دائما یکسان نباشد حال دوران غم نخور # ادبی # زندگی # فرانسوی

شعر درباره زندگی سخت

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ
یه روز خوب میاد ولی شب قبلش ما مردیم # زندگی # حقیقت

شعر درباره زندگی سخت

Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ˙ ˙هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !٠• ⌛ # زندگی # خسته # خودکشی

متن درمورد زندگی سخت

من برای نگه داشتن هیشکی تو زندگیم تلاش نمیڪنم چون هر کسی برمیگرده به جایی که لیاقتشه
# زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

‌‌‌‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌« زندگے یک دروغ مسخره بود!ツ ». # نامردی # دلتنگی # زندگی

متنی درباره زندگی سخت

مرا در کودکی شوق دگر بود
خیالم زین حوادث بی خبر بود .. # زندگی # خسته

متن درباره زندگی سخت

زندگی بی تفاوت بودنو یادم داد 🙂 # زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

تا زندگی خواست جالب شه. برقــ💡ــ رفت؛] # زندگی # خسته

متن درمورد زندگی سخت

We live but for a moment
ما زندگی می‌کنیم اما فقط برای یک لحظه. (مارکوس اورلیوس)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Life’s too short not to let go
زندگی کوتاه‌تر از آن است که جدی گرفته شود. (فیلدز میلبرن)

متن درمورد زندگی سخت

Life is too short to waste any amount of time on wondering what other people think about you
زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را برای این که دیگران چه فکری در مورد شما می‌کنند، هدر دهید. (سی جویبل سی)

متن در مورد زندگی سخت است

Enjoy yourself – it’s later than you think
از زندگی خود لذت ببرد. از آنچه فکر می‌کنید زودتر می‌گذرد. (سقراط)

متنی درباره زندگی سخت

Look after each other. Life is short – the fruit of this life is a good character and acts for the common good
از یکدیگر مراقبت کنید. زندگی کوتاه است. ثمره‌ی این زندگی، شخصیت خوب و اعمال و کاری زیباست. (مارکوس اورلیوس)

متن درباره زندگي سخت

Life is too short to be little
زندگی کوتاه‌تر از آن است که حقیر باشید. (بنجامین دیزییل)

متن درباره زندگی سخته

Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time
زندگی خود بسیار کوتاه است اما ما با هدر دادن ناآگاهانه‌ی زمان، آن را کوتاه‌تر هم می‌کنیم. (ویکتور هوگو)

متن درباره زندگی سخت است

All our sweetest hours fly fastest
لحظات شیرین، سریع‌تر سپری می‌شوند. (ویرجیل)

شعر درباره زندگی سخت

So make haste to live, my dear Lucilius and think of each single day as a single life
برای زندگی کردن عجله کن، لوسی لیوس عزیزم و هر روز از زندگی را مانند یک زندگی جداگانه در نظر بگیر. (سنکا)

متن در مورد زندگی سخت است

Life is a blink
زندگی به اندازه‌ی چشم به هم زدن است. (هدا کب)

متن درباره زندگي سخت

People look for ways to pass the time, and later complain that life moves too quickly
مردم به دنبال راه‌هایی برای گذراندن زمان خود هستند و بعد شکایت می‌کنند که زندگی خیلی سریع می‌گذرد. (جیمز پیرس)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

Life is far too short to pursue things that do not genuinely interest you
زندگی کوتاه‌تر از آن است که به دنبال چیزهایی باشید که به آن‌ها واقعاً علاقه ندارید. (جیمز پیرس)

متنی درباره زندگی سخت

You’re only here for a short visit. Don’t hurry, don’t worry. And be sure to smell the flowers along the way
شما در این دنیا تنها برای یک ملاقات کوتاه هستید. عجله نکنید، نگران نباشید. و مطمئن شوید که گل‌ها را در مسیر راه به خوبی بود کنید. (والتر هاجن)

شعر درباره زندگی سخت

The wiser you get, the luckier you feel
هر چه عاقل‌تر شوید، احساس خوشبختی بیشتری می‌کنید. (ماکسیم لاگاس)

متن درباره زندگی سخته

One day your life will flash before your eyes. Make sure its worth watching
یک روز، زندگی مثل برق و باد از جلو چشمانتان عبور خواهد کرد. مطمئن شوید که ارزش دیدن را داشته باشد. (جرارد وی)

متن درباره زندگی سخت

Life is short. That’s all there is to say. Get what you can from the present
زندگی کوتاه است. تنها چیزی است که می‌توان گفت. هر چقدر که می‌توانید از زمان حال لذت ببرید. (مارکوس اورلیوس)

متن درباره زندگی سخت

Time takes it all, whether you want it to or not
زمان همه چیز را می‌گیرد. چه بخواهید و چه نخواهید. (استفان کینگ)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

There’s no refund on time poorly spent
هیچ بازپرداختی برای زمان تلف شده وجود ندارد. (جاشوا فیلدز میلبرن)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

Life appears to me too short to be spent in nursing animosity or registering wrong
زندگی برای من کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کینه‌توزی و به خاطر سپردن بدی‌های دیگران بکنیم.

شعر درباره زندگی سخت

There is a limit to the time assigned to you, and if you don’t use it to free yourself it will be gone and will never return
شما زمان کمی دارید و اگر از آن برای رها کردن خود استفاده نکنید، زمان از دست می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. (مارکوس اورلیوس)

متن درمورد زندگی سخت

Don’t get so busy making a living that you forget to make a life
آنقدر خود را مشغول پول درآوردن نکنید که خود زندگی کردن را فراموش کنید. (دالی پارتون)

شعر درباره زندگی سخت

Life is so short, so beautiful. Don’t be so serious about the work. Enjoy the life
زندگی خیلی کوتاه و بسیار زیباست. کار را بیش از حد جدی نگیرید. از زندگی لذت ببرید. (جک ما)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Quit saying you don’t have time. You have time for what you make time for in life
دست از به زبان آوردن این که وقت کافی ندارید، بردارید. شما برای آنچه که خود برایش وقت می‌گذارید، وقت دارید. (برایان اچ مک گیل)

متن درباره زندگی سخت است

Life seems but a quick succession of busy nothings
زندگی چیزی جز سلسله‌ای از مسائل بی‌اهمیت نیست. (جین آستین)

متن درباره زندگی سخت

We do not appreciate how brief and fleeting our lives will be. It is always later than you think. Time is always more precious than you realize. Realize it now and act!
ما متوجه‌ی کوتاه و گذرا بودن زندگی خود نیستیم. زندگی همیشه زودتر از آنچه فکر می کنید، سپری می‌شود. زمان همیشه بیشتر از آنچه تصور کنید، ارزشمند است. این موضوع را درک کنید و عمل نمایید! (جیمز کلیر)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

If you understood how short life is you wouldn’t spend it on people who waste your time
اگر متوجه می‌شدید که زندگی کوتاه است، آن را صرف کسانی که زمانتان را هدر می‌دهند، نمی‌کردید. (دن گو)

شعر درباره زندگی سخت

You have been preoccupied while life hastens on. Meanwhile death will arrive, and you have no choice in making yourself available for that
در حالی که زندگی سریع می‌گذرد، شما خود را درگیر کرده‌اید. در همین حال، مرگ از راه می‌رسد و شما چاره‌ای جز قبول آن ندارید. (سنکا)

متنی درباره زندگی سخت

People are frugal in guarding their personal property; but as soon as it comes to squandering time they are most wasteful of the one thing in which it is right to be stingy
انسان‌ها در مدیریت دارایی‌های شخصی خود بسیار دقیق هستند اما وقتی نوبت به مدیریت زمان می‌رسد، آن را به راحتی هدر می‌دهند در حالی که باید در این مورد خساست به خرج دهند. (سنکا)

متن درباره زندگی سخت است

We are not given a short life but we make it short, and we are not ill-supplied but wasteful of it
به ما زندگی کوتاهی داده نشده است اما این خود ما هستیم که زندگی را کوتاه می‌کنیم و آن را هدر می‌دهیم. (سنکا)

متن درمورد زندگی سخت

Eventually, all of us will pass away and slowly be forgotten. We should enjoy this brief time we have on earth — not be enslaved to emotions that make us miserable and dissatisfied
در نهایت، همگی ما خواهیم مرد و به تدریج فراموش خواهیم شد. ما باید از این فرصت کوتاهی که در این دنیا داریم، لذت ببریم – نه این که خود را اسیر احساساتی کنیم که باعث ناراحتی و نارضایتی ما می‌شوند. (رایان هالیدی)

متن درمورد زندگی سخت

At some point we all must admit the inevitable: life is short, not all of our dreams can come true, so we should carefully pick and choose what we have the best shot at and then commit to it
گاهی‌اوقات، همگی ما باید قبول کنیم که زندگی کوتاه است، همه‌ی رویاهای ما به واقعیت نخواهند پیوست. بنابراین، باید با دقت بهترین گزینه را انتخاب کنیم و به آن متعهد شویم. (مارک منسون)

متنی درباره زندگی سخت

Distracted by the obligations of everyday activities, we are no longer aware of ourselves… Everything is done all at once, faster and faster, yet no personal balance or meaning can be found
در حالی که با تعهدات فعالیت‌های روزانه‌ی خود حواسمان پرت شده است، دیگر به خود فکر نمی‌کنیم. همه چیز یکباره انجام می‌شود، سریع و سریع‌تر. با این وجود، هیچ تعادل یا معنایی در کارهایمان دیده نمی‌شود. (مارک ویتمن)

متن درباره زندگی سخته

How do you suppose time works? A slippery succession of long hours adding up to ever-shorter days and years that disappear like falling dominoes?
فکر می‌کنید زمان چگونه عمل می‌کند؟ سلسله‌ای از ساعات طولانی که به روزها و سال‌های کوتاهی که مانند دومینو روی هم می‌افتند، اضافه می‌شوند. (دنی شاپیرو)

متن درباره زندگي سخت

The days are long but the decades are short
روزها طولانی ولی دهه‌ها کوتاه هستند. (سم آلتمن)

شعر درباره زندگی سخت

Suspect each moment, for it is a thief, tiptoeing away with more than it brings
به تک تک لحظه‌ها مشکوک باشید زیرا مانند دزدی هستند که با بیشتر از آنچه آورده‌اند، می‌روند. (جان آپدایک)

شعر درباره زندگی سخت

Ordinary people merely think how they shall ‘spend’ their time; a man of talent tries to ‘use’ it
انسان‌های معمولی بیشتر فکر می‌کنند چگونه زمان خود را سپری کنند اما انسان‌های بااستعداد سعی می‌کنند از آن استفاده کنند. (آرتور اسکوفنور)

متن درمورد زندگی سخت

The shortness of life, so often lamented, may be the best thing about it
کوتاه بودن زندگی که اغلب برایش تاسف می‌خوریم، ممکن است بهترین نکته در مورد آن باشد. (آرتور اسکوفنور)

متن درباره زندگی سخت است

Life is short and death is long
زندگی کوتاه و مرگ طولانی است. (فریتز شولدر)

شعر درباره زندگی سخت

Life is short, art is long
زندگی کوتاه و هنر بلند است. (بقراط)

متن درباره زندگي سخت

Life is too short to be miserable
زندگی کوتاه‌تر از آن است که غمگین و بد سپری شود. (ریتا براون)

متنی درباره زندگی سخت

Life is short and progress is slow
زندگی کوتاه و پیشرفت کند است. (گابریل لیپمان)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

There’s time enough, but none to spare
به اندازه‌ی کافی زمان داریم اما نه برای هدر دادن. (چارلز چسنات)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Life is short. Smile while you still have teeth
زندگی کوتاه است. تا وقتی که هنوز دندان داری، لبخند بزن.

متن درباره زندگی سخت

Life is very short… One should have no time to dally
زندگی بسیار کوتاه است. هیچ فرصتی برای تاخیر کردن وجود ندارد. (جک لندن)

متن درباره زندگی سخته

Life isn’t short, you just waste a lot of it
زندگی کوتاه نیست. این شما هستید که وقت زیادی را تلف می‌کنید. (پل دامنیک)

متن درباره زندگي سخت

Expect an early death – it will keep you busier
انتظار مرگ زودرس خود را داشته باشید. آن شما را مشغول‌تر نگه می‌دارد. (مارتین فیشر)

متن درباره زندگي سخت

Be impatient with progress but patient with people
در مورد پیشرفت صبور نباشید اما با مردم صبوری کنید. (شین پریش)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Life is so, so short. Bible says it’s like a vapor
زندگی کوتاه است. کتاب مقدس می‌گوید، آن مثل بخار است. (محمد علی)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Life is too short to harbor any hostilities towards anybody
زندگی کوتاه‌تر از آن است که با دیگران دشمنی کنیم. (پیپو برایسون)

متن درباره زندگي سخت

Be patient and understanding. Life is too short to be vengeful or malicious
صبور و فهیم باش. زندگی کوتاه‌تر از آن است که کینه‌توز و بدخواه باشی. (فیلیپس بروک)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

Life is very short and what we have to do must be done in the now
زندگی کوتاه است و کاری که باید بکنیم را باید امروز انجام دهیم. (آدری لرد)

متن درباره زندگی سخته

If you want something, don’t wish for it. Life is too short to wait
اگر چیزی را می‌خواهید، فقط آرزویش را نکنید. زندگی کوتاه‌تر از آن است که منتظر بمانید. (استفان هاینز)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

Life is short, and truth works far and lives long: let us speak the truth
زندگی کوتاه است و حقیقت است که همیشه ماندگار می‌ماند. پس، چیزی جز حقیقت به زبان نیاورید. (آرتور اسکوفنور)

متن درباره زندگي سخت

Let no one rob me of a single day who is not going to make me an adequate return for such a loss
اجازه ندهید کسی که قادر به پرداخت هزینه‌ی آن نیست، حتی یک روز از زندگیتان را هدر دهد. (سنکا)

متن درباره زندگي سخت

But life is very short and anxious for those who forget the past, neglect the present, and fear the future
اما زندگی برای کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، زمان حال را نادیده می‌گیرند و از آینده می‌ترسند، بسیار کوتاه و اضطراب‌آور است. (سنکا)

شعر درباره زندگی سخت

Life’s too short to deal with people who don’t fit your vibe
زندگی کوتاه‌تر از آن است که وقت خود را صرف کسانی کنید که با احساسات شما تطابقی ندارند. (دن گو)

متن درباره زندگی سخت

Go for it now. The future is promised to no one
تلاش کنید. آینده برای هیچکس تضمین شده نیست. (وین دایر)

شعر درباره زندگی سخت

Wasted time is worse than wasted money
زمان هدر رفته بدتر از پول هدر رفته است. (پائولو کوئینی)

متن درباره زندگی سخت

Wake up and see that life is too short. The realization that life is short will bring dynamism to your life.
بیدار شوید و ببینید که زندگی کوتاه است. درک این که زندگی کوتاه است، به زندگی شما پویایی می‌بخشد. (سری راوی شانکار)

متن درباره زندگی سخت است

Enjoy every moment you have. Because in life, there are no rewinds, only flashbacks
از هر لحظه‌ از زندگی لذت ببرید. زیرا در زندگی، هیچ بازگشت به عقبی وجود ندارد، فقط فلش بک است. (آنمول آندور)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

The greatest obstacle to having a meaningful life is the sense one has too much life left
بزرگ‌ترین مانع به منظور داشتن یک زندگی معنادار، داشتن این احساس است که هنوز وقت زیادی برای زندگی وجود دارد. (الین دی بوتن)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

No man can have a peaceful life who thinks too much about lengthening it
هیچکس نمی‌تواند زندگی آرامی داشته باشد اگر بیش از حد به طولانی کردن آن فکر کند. (سنکا)

متن درباره زندگی سخته

Slow down and enjoy life. It’s not only the scenery you miss by going too fast – you also miss the sense of where you are going and why
آرام باش و از زندگی لذت ببر. در غیر این صورت، نه تنها منظره خیلی سریع از جلوی چشمانتان عبور می‌کند بلکه حس این که به کجا می‌روید و هدف از آن چیست را نیز از دست خواهید داد. (ادی کانتور)

متن درباره زندگی سخته

You stop overthinking the small stuff once you understand the shortness of life
زمانی که کوتاه بودن زندگی را درک کنید، دیگر به مسائل کوچک و کم‌اهمیت بیش از اندازه فکر نخواهید کرد.

متنی درباره زندگی سخت

Life is too short not to feel and express genuine love and gratitude as often as you possibly can
زندگی کوتاه‌تر از آن است که عشق و قدردانی واقعی را هر وقت که می‌توانید، احساس و ابراز نکنید.

متن درباره زندگی سخت است

The clock is ticking. If something is really important to you, do it now. Or it may never get done. The illusion of a tomorrow is the biggest waster of lives
زمان می‌گذرد. اگر کاری واقعاً برایتان اهمیت دارد، حتماً انجامش دهید. در غیر این صورت، ممکن است هیچ‌گاه قادر به انجامش نباشید. توهم فردا، بزرگ‌ترین عامل تلف‌کننده‌ی زندگی است.

متنی درباره زندگی سخت

Right now your life is passing away. This is your life, right here right now. Not at some other time in the future. Seize it now. Don’t let it slip away unnoticed
اکنون زندگی شما در حال گذر است. این زندگی شماست، در همین زمان و در همین مکان. نه در زمان دیگری در آینده. همین حالا آن را تصاحب کنید. اجازه ندهید بدون توجه‌ی شما از دست برود.

متن درباره زندگی سخت

Time flies, whether you’re wasting it or not
زندگی مثل برق و باد می‌گذرد، خواه از آن استفاده کنید یا آن را هدر دهید. (کریستال وودز)

متن درباره زندگي سخت

Pray for your parents every day and spend as much time with them as you can
هر روز برای والدین خود دعا کنید و هر چقدر که می‌توانید با آن‌ها وقت بگذرانید. (گال شاپیرا)

شعر درباره زندگی سخت

Begin doing what you want to do now. We are not living in eternity. We have only this moment, sparkling like a star in our hand – and melting like a snowflake
اکنون، شروع به انجام کاری که می‌خواهید انجام دهید، بکنید. ما تا ابد زنده نیستیم. ما تنها این لحظه را داریم که مانند ستاره‌ای در دستانمان می‌درخشد و مانند گلوله‌ی برفی در دستانمان آب می‌شود. (فرانسیس باکون)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

Life is long enough, and it has been given in sufficiently generous measure to allow the accomplishment of the very greatest things if the whole of it is well invested
زندگی به اندازه‌ی کافی بلند نیست و به طور سخاوتمندانه‌ای به آدمی بخشیده شده است تا اگر به درستی از آن استفاده شود، دستیابی به دستاوردهای بزرگ امکان‌پذیر خواهد بود. (سنکا)

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Life is short. You have to be able to laugh at our pain or we never move on
زندگی کوتاه است. شما باید بتوانید بر روی درد و رنج خود بخندید؛ در غیر این صورت، زندگی پیش نخواهد رفت. (جف راس)

متن درباره زندگی سخت است

Life is short, and your time for learning and creativity is limited
زندگی کوتاه است و زمان شما برای یادگیری و خلاقیت محدود می‌باشد. (رابرت گرین)

متن درباره زندگی سخت

The irony of life is realizing that a lifetime is barely long enough to figure out how it should have been lived
طنز زندگی، متوجه شدن این موضوع است که زندگی به ندرت آنقدر طولانی است که بتوان فهمید چگونه باید زندگی می‌کردیم. (تیبوت)

متنی درباره زندگی سخت

Life is short, and we should respect every moment of it
زندگی کوتاه است و ما باید به هر لحظه از آن احترام بگذاریم. (اورهان پاموک)

شعر درباره زندگی سخت

You know, some people say life is short and that you could get hit by a bus at any moment and that you have to live each day like it’s your last. Bullshit. Life is long. You’re probably not gonna get hit by a bus. And you’re gonna have to live with the choices you make for the next fifty years
برخی از مردم می‌گویند، زندگی کوتاه است و هر لحظه ممکن است با یک اتوبوس تصادف کنید و این که هر روز طوری زندگی کنید که انگار روز آخر شماست. چرند است. زندگی طولانی است. شما احتمالاً با اتوبوس تصادف نخواهید کرد. شما قرار است با انتخاب‌هایی که برای 50 سال بعدی زندگی خود می‌کنید، زندگی کنید. (کریس راک)

متن درباره زندگي سخت

We have so much time and so little to do. Strike that, reverse it
ما وقت زیاد اما کار کمی برای انجام دادن داریم. آن را برعکس کنید. (رولد دال)

شعر درباره زندگی سخت

Greater variety makes a given period of life expand in retrospect. Life passes more slowly
تنوع بیشتر باعث می‌شود تا مدت زمان زندگی بیشتر شود. زندگی کندتر می‌گذرد. (مارک ویتمن)

متن درباره زندگی سخته

If we take care of the moments, the years will take care of themselves
اگر مراقب لحظات زندگی خود باشیم، سال‌های زندگی نیز مراقب خود خواهند بود. (ماری اجورث)

متنی درباره زندگی سخت

متن مفهومی کوتاه / متن های مفهومی زیبا و قشنگ و خاص [گلچین شده] | تاو بیو

متن درباره زندگي سخت

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی

متنی درباره زندگی سخت

-میدوُنی دِلبَر…🍃🙊
حآضِرَم دُنیآموُ بِدُم تآ چِشآتوُ بِه مَن بِدَنِش👀♥️

شعر درباره زندگی سخت

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨

متن در مورد زندگی سخت میگذره

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن در مورد زندگی سخت است

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متنی درباره زندگی سخت

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

شعر درباره زندگی سخت

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! »

متن درباره زندگي سخت

سخت تر از هردرد نیافتن همدرد

متن درمورد زندگی سخت

تو سختیام فقط سایم پشتم بود:)

متن درباره زندگی سخت

مواظب حرفاتون باشید بعضی وقتا
حرفاتون تا صبح یه نفرو بیدار نگه میداره..!

متن درباره زندگی سخته

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن در مورد زندگی سخت است

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن درباره زندگی سخت

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

شعر درباره زندگی سخت

از آدم دروغگو نپرس
که چرا دروغ گفتی
چون حتما با یک دروغ دیگه
قانعت میکنه….:)

متن درباره زندگی سخته

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★

متن درمورد زندگی سخت

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن درباره زندگي سخت

تحقیری که تو سکوت هست
تو حرف زدن پیدا نمیشه …

متن درباره زندگی سخت است

فلفلو ببین چه ریزه همین خونتو میریزه…🍂🌪

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن در مورد زندگی سخت است

آدمی که توی غمات نفر اول لیست چتت موند
رو باید توی خوشیاتم پین کنی که یه وقت لا به لای خوشیات گمش نکنی!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

از دشمن بُردم، از رفیق خوردم-!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن درباره زندگی سخت است

بخدا اینقد حال میده
درحالی که دلت میخاد ازش بچه دار بشی
بهش بگی داداش😂

متنی درباره زندگی سخت

خدایا
من خیلی حسودما
اونو تو چشم بقیه قورباغه کن🥺🥰🐸

متن در مورد زندگی سخت میگذره

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 

متن درباره زندگی سخت است

جنگل سوخته را وعده باران ندهید….

متن درباره زندگي سخت

احساسی باشی باختی منطقی که باشی شاید نبری ولی هیچوقت نمیبازی

متن درباره زندگی سخت است

¸„.-•~¹°”ˆ˜¨ نیازے بـہ پرواز نیست همین پایین بالا تر از خــعلیام 😊🍃
¨˜ˆ”°¹~•-.„¸

متنی درباره زندگی سخت

قلب، قلب خودمه اما ضربانش تویی🤍✨

متن درمورد زندگی سخت

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن درباره زندگی سخته

خوبی نکن … من کردم حال نداد 🥀…

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یه جوری مهربون بودی که گاهی اوقات شک میکنم این دلی که شکست بخاطر تو ‌بوده …

متنی درباره زندگی سخت

༺ کـہ جهان رنج بزرگیست نگارا تو بخنـد (◍•ᴗ•◍) . ༻

متن در مورد زندگی سخت است

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.

متن درباره زندگی سخته

اگر وجود خدا (باورت) بشه خدا یه نقطه میذاره زیر باورت (یاورت) میشه:)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

+یا ایها الذین آمنو _جانم +هر وقت ندوستی کجا بری به سمت من بیا❤️

متن درباره زندگی سخته

چه باک از باد، ریشه در خاک دارم..!

متن درمورد زندگی سخت

از دیروز بیاموز🌱
براے امروز زندگے ڪن🤸🏻‍♀
و بہ فردا امیدوار باش🏕

متن درباره زندگی سخت است

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن درباره زندگی سخت است

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن درباره زندگی سخته

موهایت را رها نکن
پائیز است
باد می آید …
بوی موهایت را با خود می برد
و برگ ها عاشق تر می شوند..🍂🧡

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دلم برای پاییز خودم تنگ شده
دل پاییزی خودم
کاش اشکی بود دلم را میشست
این روزها آسمان دلم آنقدر ابریست
که پاییز هم برای آمدنش استخاره میکند.!!

متن درباره زندگي سخت

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن در مورد زندگی سخت میگذره

لالالالالالا
بخواب دنیا خصیصه
واسه،کمتر کسی خوب می‌نویسه
یکی لباش همیشه غرق خندس
یکی پلکاش تو خوابم خیسه،
یکی داره هزار و یک ستاره
یکی جز یاد تو هیچی نداره!:)

متنی درباره زندگی سخت

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃

متن درباره زندگي سخت

پروردگارا!
قلب مرا به آن‌چه برای من نیست وابسته مگردان.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

امیدوارم برای حالِ خوبت
محتاجِ بودنِ هیچ آدمی
توی زندگیت نباشی.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن درباره زندگي سخت

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دریافته‌ام که نباید وابسته شد. نه به هیچکس و نه به هیچ رابطه‌ای. و این لعنتی، نشدنی ترین کاری بود که آموختم.

متن درباره زندگی سخت

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس!

متن درباره زندگی سخت

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔

متن درباره زندگی سخته

نیش عقرب خوشتر از زهر دوست

که دوست بر دل میزند و عقرب به پوست …

متن درمورد زندگی سخت

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

– اگہ تو میتونے دآشتہ بآشیش پس من نیآزے بهش ندآࢪم 😹➰

متن در مورد زندگی سخت میگذره

پشت هر زن موفقی هیچکس نیست، فقط خودشه!

متن درباره زندگی سخته

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن درباره زندگي سخت

‏میگن وحشی بافقی وقتايی که شاگرداش شعراشو نميفهميدن گازشون میگرفتD:

 

متن درباره زندگی سخته

من‌وقتی فیلم دوبله میبینم احساس میکنم یه اتفاقایی داره به زبون اصلی میفته که نمیخوان به من بگن:/

متن در مورد زندگی سخت است

از بـــس 
تو در جانِ منے 
جانِ من است ، یا جانِ تو؟! 
فالے به حافظ میزنم
فالِ من است ، یا فالِ تو …؟!

 

متن در مورد زندگی سخت است

پاییز کوچک من، گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد.

متن درباره زندگی سخت است

امروز عید
دنیا تو رنگی کن
غم هاتو بی رنگ کن
شادی تو سر سبز کن
غم ها تو فراموش کن
مثل سفره هفت سین
مثل سبزه دنیا تو سر سبز کن
مثل ماهی گذشته رو فراموش کن
عید نوروز مبارک ❤🌾
سال 1401 مبارک 🌾❤

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تو خودت فصلی
میانگین چهار فصل
نفست بهار
تنت تابستان
موهایت پاییز
لبت زمستان 

•صابر ابر

متن در مورد زندگی سخت است

سرگرمی ام شده گرفتنِ فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

متن درمورد زندگی سخت

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن در مورد زندگی سخت است

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متنی درباره زندگی سخت

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…
تظاهر به بی تفاوتی،
تظاهر به بی خیـــــالی،
به شادی،
به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…
اما . . .
چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش”

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

آدمی غــــــرورش را خیلی زیاد .شاید بیشتر از تمـــــــام داشتــه هــــایــش- دوست می داردحالا ببین اگر خودش، غـــــــرورش را بـــه خـــــاطــــر تـــــو، نادیده بگیرد ،چه قدر دوســتت دارد !

متن در مورد زندگی سخت است

مرهــــم نمی نهی به جراحــتــــــــ نمک مپاشنوشـــــم نمی دهی به دلـــــــم نیشـــــتر نزنجلال الدین همایی

متن درباره زندگی سخت است

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن درمورد زندگی سخت

بعضی زخــــم ها هســــــت که هـــــــــر روز بــــایـــد روشونو باز کنــــی
و نـــــــــمـــــــــــــک بپـــــــــــاشــــــــــ ــــی …
تــــــــا یــــــــــادت نـــــــــــــره که ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــی آدمـــــــــــــا
نبــــــــــــــــــــایـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـایـــد! ! !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

متنی درباره زندگی سخت

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن درباره زندگی سخت است

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن درباره زندگي سخت

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

متن درباره زندگی سخت

 بعضي زخــــم ها هســــــت كه هـــــــــر روز بــــايـــد روشونو باز كنــــيو نـــــــــمـــــــــــــك بپـــــــــــاشــــــــــ ــــي …تــــــــا يــــــــــادت نـــــــــــــره كه ســــــــــــــراغ بعضـــــــــــي آدمـــــــــــــانبــــــــــــــــــــايـ ـــــــد رفـــــــــــت ، نــــــــــــــبـايـــد! ! !

متن درباره زندگی سخت

بعضی آدمھا غریبه بودندآشناشدند..عادت شدند..عشق شدند..روزگارشدند..خسته شدند..بی وفاشدند..دورشدند..بیگانه شدند..و فراموش ھم می شوندو دوبارہ غریبه می شوند…وقـتـی ..
خــواب ..
بــــرایِ فــــرار از “بیــــداری” بـــاشـد !
تمــــــام شـــده ای !

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن درباره زندگي سخت

بـــاور کنآن قدر ها هم سخت نیستفهمیدن اینکهبعضی ها می آیند کهنماننــدنباشندنبیـننـدو تــواگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزیآنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنندتا از بین آنهابهانه ای پیدا کنندکه بــــرونددور شـــوندکه نـــمانند اصلاپس به دلت بسپاروقتی از خستگی هایِ روزگارپناه بردی به هر کسیلااقلخوب فکر کن ببیناز سر علاقه آمدهیا از سر عادت …تا دنیایت پر نشوداز دوست داشتن هایِ پر بغضکه دمار از روزگارت درآورد !

شعر درباره زندگی سخت

می گوید: کلمات گـــــــــــاهی بار معنایی خود را از دست می دهند …این روزها ” دوستـــــت دارم ” ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !و گونه کسی را سرخ نمیکند !

متنی درباره زندگی سخت

به خـــــــدا
” دل ” آلزایمــــــــر نمی گیرد !
بفهمیــد آدم ها . . .

متن درمورد زندگی سخت

قایقی خواهم ساختخواهم انداخت به آبدور خواهم شد از این خاکِ غریب

متن درباره زندگي سخت

هــر کس ..
یـا شب میمیـــرد ،
یــــا روز ..
مـــن ؛
شبـانــه روز !تا بوده، همین بوده: همیشه دلتنگ اونی هستیم که نیست و حوصله کسی رو نداریم که هست! بعد شکایت می کنیم از تنهایی هامون …بالاتر از سیاهی هم “رنگ” هست …
مثل رنگ این روزهای من !

متن درباره زندگی سخت است

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــاנِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن درباره زندگی سخت

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد .

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دوره، دوره آدم هایی ست که همخواب هم می شوندولی هرگز خواب هم را نمی بینند .

متن درباره زندگي سخت

گل پرپر ، کجا گیرم سراغت؟صدای گریه می آید ز باغتصدای گریه می آید شب و روزکه می سوزد دل بلبل ز داغت

متن درباره زندگي سخت

برای کشتن کسی که توی دلت زندست باید روزی هزار بار بمیری . . .

متن درمورد زندگی سخت

توی زندگی ﻫـر ﺁﺩمی یه نفر هست که…هیچوقت…هیچوقت…هیچوقت…فراموش نمیشه…یه نفر که از همه ی دنیا بیشتر دوستش داری…یه مخاطب خاص که هرچقدرم بزرگ باشی در مقابل اون خودتو کوچیک میدونی…یکی که بودنش جبران همه نبودنای دنیاس…اونیکه فقط یه لحظه…یه ثانیه…یه نفس از عطرش…منو همون دیوونه ای میکنه که بودم…

متن درمورد زندگی سخت

اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام …
بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!
مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛
مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !

شعر درباره زندگی سخت

ﻣﻦ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎﯼ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﻭﻋﺪﻩ ﺑﯽ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻣﯽﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﺧﯿﺎﻝ ﻭ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺁﺷﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ …ﺣﺎﻻ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽﺩﻭﺍﯼ ﺩﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﻫﺎﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﻫﺎﻭ ﻧﯿﺎﻣﺪﻥ ﻫﺎﺳﺖ …ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼﺧﯿﺎﻝ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ ﻧﺰﻧﺪ !ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﻡ ﺗﺎ ﻓﺮﺩﺍ …ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﻭﺭﻡﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍﻫﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﻨﺪ…

شعر درباره زندگی سخت

از همان روزی که “پایت” را از زندگی ام پس کشیدی
زندگی ام دگر “پا” نگرفت . . .

متن در مورد زندگی سخت است

دلم برای حضور و غیاب مدرسه تنگ شده استانگار برای یکی مهم بود که ما باشیمیا نباشیم …

متن درباره زندگی سخت

روزهای تعطیل سخت تر میگذرند!
چون میدانم وقت داری به من بیندیشی،
اما نمی اندیشی . . !

متن درباره زندگی سخت

خوب می دانم برای من کسی مثل تو نیستخوب می دانم که روزی باز ناچارم به تومی روم شاید دلت روزی گرفتارم شودمی روم …. اما گرفتارم … گرفتارم به تو

متن درباره زندگی سخت است

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

شعر درباره زندگی سخت

جان منی جان منی جان منآن منی آن منی آن منشاه منی لایق سودای منقند منی لایق دندان منمولانا

متن درباره زندگی سخته

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

متن در مورد زندگی سخت میگذره

گوش کن…صدای نفس های پاییز را می شنوی؟و این زیباترین فصل خدا رو به اتمام استغم و اندوه هایت رابه برگ های درختان آویزان کنچند روز دیگر میریزند…

شعر درباره زندگی سخت

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

متن درباره زندگی سخته

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ….

متن درباره زندگی سخت

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متنی درباره زندگی سخت

تا توانی دفع غم از خاطرِ غمناک کندر جهان گریاندن آسان استاشکی پاک کن …ملک الشعرا بهار

متن در مورد زندگی سخت است

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متنی درباره زندگی سخت

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن در مورد زندگی سخت میگذره

مُحـــتـآج
בرڪ شُـבטּ نیســتَـم…
فَـقَطـ ـ ـ בرבمـ مے ـآیـَــב
خـَــر فَـرضـ شَـوَمـــ

متنی درباره زندگی سخت

بگذار سر به سینه ی من تا بگویمت
اندوه چیست ؟ عشق کدام است ؟ غم کجاست ؟
بگذار تا بگویمت این مرغ خسته جان
عمریست در هوای تو از آشیان جداست . . .

متن درباره زندگي سخت

ﻧﺨﺴﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪﻫﺎ
ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪﻫﺎ
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ
ﺭﻭﺯﻫﺎ …
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﮐﻪ ﻣﯽﺁﯾﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ
ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ
ﺩﺭﺩ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭُ
ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺲ ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ

متن درباره زندگی سخته

گاهی دلم برای گوشهایم می سوزد
طفلکی ها سکوت را هم باید گوش کنند . . .

متن درباره زندگی سخت

حرفها سه دسته اند :
دسته اول : گفتنی ها
دسته دوم : نوشتنی ها
و دسته سوم : قورت دادنی ها
دو تای اول سبکت می کنند ، سومی سنگینت

متن درباره زندگی سخت

نوازشگر خوبی نبودی
سفید شده !
تار مویی را که قسم خوردی با دنیا عوضش نمیکنی . . .

شعر درباره زندگی سخت

همیشه بهت میگفتم دلم میخواد خوشحالت کنم ،
چه کنم که حالا دلیل خوشحالیت نبودن منه …

متن درباره زندگی سخت

باشــی یــا نباشــی .. ایــن شب ســـر میشـــود !
امــا ایــن شب کجـــا و آن شب کجــــا؟!

شعر درباره زندگی سخت

اگه کسی گریه میکنه به خاطر این نیست که ضعیفه،
به خاطر اینه که واسه یه مدت طولانی قوی بوده…

متن در مورد زندگی سخت است

ﺩﺭﺩ ﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…

متن درباره زندگی سخت

انوار طلایی رنگ زندگی هر صبح با طلوع خورشید بر من تابیده و هر شامگاه با مهتاب، به رویا پیوند می‌خورند.

متن درمورد زندگی سخت

در گذار عمر، لحظات دل انگیز و پر نشاط زندگی، مملو از خاطره و یاد هستند.

متن درباره زندگی سخت

وابستگی به زندگی، چیزی جز وابستگی به زیبایی‌ها و لذت‌های آن نیست. قدر تک تک زیبایی‌های زندگی را بدانیم.

متن درباره زندگی سخته

ابرها می‌آیند و ممکن است در پس آن‌ها بارش بارانی سهمگین یا طوفانی بزرگ باشد، اما همه این‌ها زمینه ساز رنگین کمان زندگی من هستند.

متن درباره زندگي سخت

برای آن که عاشق زندگی باشیم، کافی است که یک لحظه عمیق به بال‌های پروانه نگاه کرده و یا صدای باد را در چمن زار به خاطر بیاوریم.

شعر درباره زندگی سخت

صلح زیبایی زندگی است. می‌توان این زیبایی را در یک طلوع خورشید، در یک لبخند کودکان و یا عشق مادرانه و … مشاهده کرد.

متنی درباره زندگی سخت

باور داشته باش که درک زیبایی همین لحظه زندگی، سرچشمه حیات و جوانی است.

متن درمورد زندگی سخت

زندگی همین اکنون است. زیبایی‌های آن در همین لحظه نهفته هستند. نه چیزی در گذشته مانده و نه چیزی در آینده اهمیت دارد.

متن در مورد زندگی سخت است

باید یاد بگیریم که از لحظات زندگی لذت برده و در انتظار چیزی در فردا نباشیم.

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی زیبا و بسیار ارزشمند است. اگر حتی به سطحی‌ترین لایه آن بنگریم، طراوت حیات را جاری خواهیم دید.

متن درباره زندگی سخت

در زندگی جنبه‌ای شگفت انگیز زیادی وجود دارد که هر یک از آن‌ها می‌تواند برای خلق لحظه‌های بی‌نظیر، کافی باشند. تنها فکر کردن به این لحظه‌ها، شادی زندگی را به رگ‌هایمان تزریق می‌کند.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

زندگی کوتاه است و این به شما بستگی دارد که تا چه اندازه طعم آن را شیرین کنید.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

من از حوادث زندگی لذت می‌برم؛ مهم نیست که این حوادث خوب یا بد باشند. مهم این است که من زنده هستم و زندگی را لمس می‌کنم.

متن درباره زندگی سخته

مهم‌ترین چیز این است که از زندگی لذت ببریم. شاد بودن و درک زیبایی‌های زندگی، این تنها چیزی است که اهمیت دارد.

متن در مورد زندگی سخت است

هر آن قدر بیشتر زندگی را ستوده و آن را برای خود به یک جشن بزرگ تبدیل کنی، زندگی برایت جشن و سرورهای بیشتری به همراه خواهد داشت.

شعر درباره زندگی سخت

زندگی همچون یک دوچرخه سواری است، برای آن که توازن خود را در آن حفظ کنی، باید همچنان به حرکت و رکاب زدن ادامه دهی …

متنی درباره زندگی سخت

ماموریت ما در زندگی این است که زیبایی و ارزش آن را درک کرده و از لحظه به لحظه آن، بهترین‌ها را برداشت کنیم.

متن درباره زندگي سخت

از آن جایی که زندگی کردن یک تجربه است، هر آن قدر که بیشتر تجربه‌اش کنی، زیبایی‌های بیشتری از آن را درک کرده‌ای …

شعر درباره زندگی سخت

تنها یک ساعت زیبا و شاد، زندگی کردن می‌تواند به اندازه تمام عمر ارزش داشته باشد. بیاییم زیبایی‌های زندگی را در ساعت به ساعت آن جاری کنیم.

شعر درباره زندگی سخت

شما اینجا تنها برای مدتی کوتاه هستید … تعجیل نکنید .. نگران نباشید … تنها مطمئن باشید که به اندازه کافی عطر گل‌ها را استشمام می‌کنید…

متن درباره زندگي سخت

زندگی هدیه‌ای است که آزادی، زینت بخش آن خواهد بود. با هر طلوع خورشید، شانس دوباره‌ای برای معنا بخشیدن به زندگی خود می یابید.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بگذار فلک بر کام ما نچرخد. زندگی آن قدر سخاوتمند است که دوباره سهم خود از شادی را از آن می‌گیریم.

شعر درباره زندگی سخت

آسمان پر از برکت و زمین پر از نعمت است. زندگی زیباست و نمی‌توان جز این، نامی بر آن نهاد.

متن درباره زندگي سخت

در قلب زمین، نبض زندگی می‌تپد و همین که خورشید هر صبح از مشرق طلوع می‌کند، دلیل بزرگی برای شاد بودن و دوباره امید داشتن است.

متن درباره زندگی سخته

زندگی زیباست اگر چه هر روز و هر لحظه از آسمان غم ببارد. باز در زمین گل و پروانه و شکوفه‌های بهاری خودنمایی می‌کنند.

متن درباره زندگی سخت

برای زیبا زندگی نکردن،
کوتاهی عمر را بهانه نکن..
عمر کوتاه نیست…
ما کوتاهی می کنیم!!
زندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذر
زندگی زیباست!

متن درباره زندگی سخته

چو گل هرجا كه لبخند آفريني
به هر سو رو كني لبخند بيني
چه اشكت هم نفس باشد، چه لبخند
ز عمرت لحظه لحظه مي ربايند
گذشت لحظه را آسان نگيري
چو پايان يافت پايان مي پذيري
مشو در پيچ و تاب رنج و غم گم
به هر حالت تبسم كن، تبسم!
زندگی زیباست!

شعر درباره زندگی سخت

از آدم ها بُت نسازيد ………!
اين خيانت است ………….!
هم به خودتان ……….. هم به خودشان ………..!
خدايي مي شوند که خدايي کردن نميدانند………!
و شما در آخر مي شويد سرتا پا کافرِ خداي خود ساخته ………….

متن درباره زندگي سخت

مسیر زندگی یک طناب باریک است که
اگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنید
سقوط شما حتمی است….!
زندگی زیباست!

متن درباره زندگی سخت

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند….

متن درباره زندگی سخته

زندگی تعداد دم و بازدم ها نیست
بلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزند
بخاطر خنده بخاطر اتفاق های خوب غیره منتظره ،بخاطر شگفتی،بخاطر شادی ،
بخاطر دوست داشتن های بی حساب ، بخاطر عشق ، بخاطر مهربانی
شادی ات را به اطرافت بپراکن و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کن
زندگی زیباست!

متن درمورد زندگی سخت

اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اش
اون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه…

متن درمورد زندگی سخت

سکوت نکن …
زمزمه کن گاهی !
قدم بزن در کوچه های زندگی …
و گاهی آرام پرواز کن …
این آبی بیکران مال تو نباشد …
مال کیست ؟
زندگی زیباست!

متن درباره زندگي سخت

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟
برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،
انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز ..
خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..
قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کن
قبل از اینکه بنویسی » فکر کن
قبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باش
قبل از اینکه دعا کنی » ببخش
قبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کن
قبل از تنفر » عشق بورز
زندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر..

متن درباره زندگی سخت است

فرصت زندگی کمه…
بزرگوارتر از آن باش که برنجی
و
نجیب تر از آن باش که برنجانی…
زندگی زیباست!

متنی درباره زندگی سخت

زندگی به من یاد داده
برای داشتن آرامش و آسایش
امروز را با خدا قدم بر دارم
و فردا را به او بسپارم …
زندگی زیباست!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

زندگی معلم بزرگی است…:
زندگی می آموزد که شتاب نکن.
زندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتی
دریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبوده
شاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده است.
زندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیست.
زندگی می آموزد همه لحظات تبدیل به خاطراتی شیرین می شوند
بعدا که می گذری و تو در آن لحظه
بی تابی می کردی و این را نمی دانستی.
زندگی زیباست!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن درباره زندگی سخت است

اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارم
به بیهودگی زندگی نخواهم کرد
اگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانم
یا دردی را تسکین بخشم
یا انسانی تنها را یاری کنم
که دیگر بار بسوی شادی باز گردد
به عبث زندگی نخواهم کرد
امیلی الیزابت دیکنسون

متن درمورد زندگی سخت

شعر کوتاه در مورد زندگیزندگی زیباست چشمی باز کن
گردشی در کوچه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بست
عینک بدبینی خود را شکست

متن درمورد زندگی سخت

می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی در بردگی شرمندگی است
معنی آزاد بودن زندگی استسر که خم گردد به پای دیگران
بر تن مردان بود بار گران

متن درباره زندگی سخت است

شعر در مورد زندگی سختجاده‌ زندگی، هرگز بُن بست نیست
نفسی تازه کن
کفش‌ هایت را بپوش
و دوباره دل به راه بسپار
به بهترین جاها از سخت ترین مسیر ها می شود رسید

متنی درباره زندگی سخت

ای زندگی، تن و توانم همه تو
جانی و دلی، ای دل و جانم همه توتو هستی من شدی، از آنی همه من
من نیست شدم در تو، از آنم همه تو

متن درباره زندگی سخته

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

متن درباره زندگی سخت است

شعرهای زیبا و دلنشین درباره زندگیزندگی، بازی نا فرجامی است
که تو انبوه کنی، آن چه نمی باید برد
و فراموش شود، آن چه که ره توشه ماست

متن درباره زندگي سخت

زندگی جیره مختصری ست مثل یک فنجان چای و کنارش عشق است
مثل یه حبه قند
زندگی را با عشق نوش جان باید کرد

متنی درباره زندگی سخت

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخندغصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متنی درباره زندگی سخت

شعر درباره زندگی از سعدی

متن در مورد زندگی سخت است

ای در دل من، میل و تمنا، همه تو!
وندر سر من، مایه سودا، همه تو!هر چند به روزگار در می‌ نگرم
امروز همه تویی و فردا همه تو

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

شعر درباره زندگی از شاملوآری، با توام
من در تو نگاه می کنم
در تو نفس می کشم
و زندگی مرا تکرار می کند
بسان بهار که آسمان را
و علف را پاکی آسمان
در رگ من ادامه می‌ یابد

متنی درباره زندگی سخت

شعر درباره زندگی از فریدون مشیریزندگی
گرمی دل‌ های به هم پیوسته‌ ست
تا در آن دوست نباشد
همه درها بسته‌ست …

متن درباره زندگي سخت

شعر درباره زندگی از سهراب سپهریزندگی خالی نیست
مهربانی هست سیب هست ایمان هست
آری تا شقایق هست زندگی باید کرد

متن درباره زندگي سخت

متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته ! | تاو بیو

متن درباره زندگی سخته

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 
# نامردی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

متن درباره زندگی سخته

عاقل آن است

که اندیشه کند پایان را…

👤سعدی
# ادبی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

من آمده بودم تورا بشناسم خودم رایافتم

متن در مورد زندگی سخت است

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

متن درمورد زندگی سخت

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن در مورد زندگی سخت است

قبل از انکه دل برنجانی کلامت را بسنج تیر رفته بر نمیگردد به اغوش کمان🧿📿
# ادبی

متن در مورد زندگی سخت است

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!
# ادبی

متن درباره زندگی سخته

بزرگ ترین اقیانوس ّ اقیانوس ارام است ُ پس آرام باش ؛ تا :بزرگ باشی!👽
# آرامش # ادبی

متن درباره زندگی سخت

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..
# ادبی

شعر درباره زندگی سخت

شهر از صدا پر است
ولی از سخن، تهی…

•| نادر نادرپور # ادبی

متن درباره زندگي سخت

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔
# ادبی

متن درباره زندگي سخت

⏆ بهترین معلمت، آخرین اشتباهته # انتقام

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن درباره زندگی سخت است

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن درباره زندگی سخته

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!
# ادبی

شعر درباره زندگی سخت

زندگی یک ارزوی دور نیست زندگی یک جست و جوی کور نیست زندگی در پیله ی پروانه نیست زندگی کن، زندگی افسانه نیست…
# زندگی # ادبی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

آسون‌ترین راه برای تغییر زندگی، تغییر دادن آدمهاییه که زندگی رو باهاشون میگذرونیم …
# زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

ماهی ها گریه شان دیده نمی‌شود . . . !
گرگها خوابیدنشان ، عقابها سقوطشان
و انسان ها درونشان . . .
# سکوت # ادبی

متن درمورد زندگی سخت

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨
# ادبی

متن درباره زندگي سخت

آدم‌ها را آرام آرام دوست داشته باشيم. هربار چای داغ را با عجله سر كشيديم، سوختيم …

 
# زندگی # ادبی

متن در مورد زندگی سخت است

بزرگی روحت را در میان دستانت پنهان کن زیرا بزرگی در میان مردم کوچک سخت است
# زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

# کره ای
# ادبی

متن در مورد زندگی سخت است

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):
# ادبی

متن درباره زندگی سخت است

نمیخواهد به انتخاب خودتان،لباسی بدوزید و بر تن زنان نمائید ،فکر آنها را هدایت کنید تا خودشان تصمیم بگیرند که چه لباسی برازندۀ آنهاست !!دکتر علی شریعتی

متن در مورد زندگی سخت است

وقتی غمگین هستید دنیا شما رابه سُخره میگیرد!وقتی خوشحالید،دنیا به شما لبخند میزند،اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید،دنیا به شما تعظیم میکند.چارلی چاپلین

شعر درباره زندگی سخت

اگر بیش از حد توانبار مسئولیت دیگران را به دوش بکشیچرخ زندگی خودت از کار خواهد افتاد …وین دایر

متن در مورد زندگی سخت میگذره

درباره ی خودتسخت داوری مکنما بدون مهربانی با خویشتننمی‌توانیم دنیا را دوست بداریم.بودا

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست، وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد.یوهان ولفگانگ گوته

متن درباره زندگي سخت

گاهی اوقات بهتر است همه چیز را آنطور که هست نگاه کرد ، اندوه را آزاد گذاشت تا دوره‌اش را بگذراند …اما اگر از دست آدم برآید ،البته که خوشحال بودن مهم‌ترین موهبت دنیاست !به هر شکلی که باشد خوشحال بودن نقش مهمی در خوشبخت بودن دارد …ژوان هریس

متن در مورد زندگی سخت است

نوشته ها و نظراتی که انسانهایی همچون من پس از خود به جا می گذارند، بزرگترین لذت زندگی هستند. بدون آن ها من مدت ها قبل در ناامیدی غرق شده بودم.آرتور شوپنهاور

متن درباره زندگی سخت

اگر پرسند کیستی باید هنرهای خویش را بشماری. “بزرگمهر”

متن در مورد زندگی سخت است

هر قدر به طبیعت نزدیک شوی، زندگانی شایسته تری را پیدا می‌کنی. “نیما یوشیج”

متن درباره زندگی سخت است

انسان هرچقدر وجود ارزشمندتری داشته باشد به همان اندازه مودب و متواضع خواهد بود. “دکتر محمود حسابی“

متن در مورد زندگی سخت است

بسیاری از ما در رویاهای مان زندگی نمی کنیم و بیشتر با ترس‌ های مان زندگی می‌ کنیم. “لس براون”

متن در مورد زندگی سخت است

دوست هم مانند پول، به دست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است. “باتلر”

متنی درباره زندگی سخت

همه ما به رویا پردازی ادامه می دهیم و خوشبختانه رویاها واقعا به حقیقت تبدیل می شوند. “کتی هولمز”

متن درباره زندگي سخت

به نظرم اگر شما در جهان سیاه و سفید زندگی می کردید بسیار رنج می بردید، من این حالت را امتحان کرده ام اما دیگر به آن اعتقادی ندارم. “بردلی کوپر”

متن درباره زندگی سخته

من ترجیح می دهم در اشتیاق بمیرم تا از ملالت. “ون گوگ”

متن درباره زندگی سخت است

هیچ وقت دیر نیست برای این که چیزی بشوی که می توانستی باشی. “جرج الیوت”

متن در مورد زندگی سخت است

یک زن کامل کسی اسـت کـه بداند چگونه فرمان‌روائی کند.ویکتور هوگو

متن درباره زندگی سخته

من فهمیده ام که مردم آن چه شما گفته اید را فراموش می کنند، آن چه را که انجام داده اید را هم فراموش می کنند، اما احساسی که به آن ها منتقل کرده اید را هرگز فراموش نخواهند کرد. “مایا آنجلو”

متن درمورد زندگی سخت

هرگز نمی توانید از اقیانوس عبور کنید مگر اینکه شجاعت دور شدن از ساحل را داشته باشید. “کریستف کلمپ”

متن درمورد زندگی سخت

من نتیجه شرایط نیستم، من محصول تصمیماتم هستم. “استفان کاوی”

متن در مورد زندگی سخت میگذره

زندگی چیزی است که رخ می دهد، درست هنگامی که درگیر انجام برنامه های دیگر هستید. “جان لنون”

متنی درباره زندگی سخت

من بیش از 9000 بار موقعیت ضربه توپ را از دست دادم، 300 بازی را باختم، در 26 بازی امید همه به من بود که ضربه پیروزی در بازی را بزنم اما موفق نشدم، من در زندگی ام بارها و بارها و بارها شکست خورده ام و این دلیل موفقیت من است. “مایکل جردن”

متن درباره زندگی سخته

هیولاها واقعی هستند، ارواح هم همینطور، آن ها درون ما زندگی می کنند و گاهی هم پیروز می شوند. ” استفن کینگ”

متن درمورد زندگی سخت

آنچه را که به آن علاقه دارید پیدا کنید، در آن خبره شود سپس کسی را پیدا کنید که به خاطر آن تخصص به شما دستمزد دهد. “کاترین وایتهورن”

متن درباره زندگي سخت

موفقیت در واقع رفتن از یک شکست به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق است. “وینستون چرچیل”

متن درباره زندگی سخت است

اگر همه چیز برخلاف آن چه می خواهید پیش می رود، به یاد بیاورید که هواپیما با باد مخالف پرواز می کند نه بادهای هم جهت. “هنری فورد”

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

کافیست فقط روی چیزهایی که دوست دارید کار کنید و در مورد آن مشتاق و هیجان زده باشید در این صورت لازم نیست دید کاملی نسبت به چگونگی به پایان رسیدن آن ها داشته باشید. “مارک زاکربرگ”

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

کسی که اشتباه نکرده هرگز چیز جدیدی را امتحان نکرده است. “آلبرت انیشتین”

متن درباره زندگی سخت

خوشبختی چیزی ساخته و آماده نیست بلکه از اقدامات شما به دست می آید. “دالایی لاما”

متن در مورد زندگی سخت است

چه فکر کنید که می توانید یا فکر کنید نمی توانید در هر دو حالت درست فکر کرده اید. “هنری فورد”

متن درباره زندگی سخت است

ذهن همه چیز است، به هرچه فکر کنید به همان تبدیل می شوید. “بودا”

شعر درباره زندگی سخت

اتفاقات بزرگ مایه آرامش من است، این رخدادهای جزئی است که من را عصبانی می کند. “ملکه ویکتوریا”

متن در مورد زندگی سخت است

بدون ذهن باز هرگز نمی توانید موفقیت بزرگی به دست آورید. “مارتا استوارت”

متن در مورد زندگی سخت است

عشق را در همه جا پخش کن: ابتدا داخل خانه ات ، به فرزندان و همسرت عشق بورز، سپس عشق خود را به همسایگانت نثار کن، مبادا کسی نزد تو بیاید و بعد از رفتن بهتر و شادتر از قبل نباشد. نمونه زنده مهربانی خداوند باش. باید مهربانی در چهره ات، مهربانی در چشمانت، مهربانی در لبخندت، مهربانی در برخوردت با دیگران موج بزند. “مادر ترزا”

متن در مورد زندگی سخت است

به نظر من کنجکاوی در همه جنبه های زندگی، راز افراد خلاق بزرگ است. “لئو برنت”

متن در مورد زندگی سخت است

متن کوتاه زندگی / تکست آموزنده زندگی [ناب] | تاو بیو

متن در مورد زندگی سخت است

𖤐⃟🦋••I
من همینم ڪہ هستم،نیازے بہ تایید تو نیست.
🖤ـــــﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩـ♡ـﮩﮩ٨ﮩــــﮩ٨ﮩﮩــ # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست. # زندگی # عشق یک طرفه

متن درباره زندگي سخت

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن درباره زندگي سخت

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن درباره زندگي سخت

هَمِه ی کارایِ تکراریِ دنیا داره پیرَم میکنه
بِه جُز دوست داشتنِت رِفیق🤍🍃! # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

شعر درباره زندگی سخت

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن درباره زندگی سخته

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰 # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن درباره زندگی سخته

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن درباره زندگی سخت است

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن درباره زندگی سخته

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن درباره زندگی سخت است

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن درمورد زندگی سخت

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

شعر درباره زندگی سخت

~تـابـ؏ِ قـَوانـیـטּِ مـَ؏ْـزَ۾~✓✌️💯 # زندگی

متن درباره زندگی سخت

دلِ روشنم به تاریکی ها میخندد!💛🌱🙂 # زندگی

متن درباره زندگی سخته

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

قبل از فرا رسیدنِ زمان مرگتان، زندگی را تحویل ندهید. برای داشتنِ موفقیت‌های بیشتر تلاش کنید.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

من فقط دو قانون داشته ام: تمام تلاشت رو بکن و به بهترین شکلی که می توانی تلاش کن. این تنها راهی است که می توانی احساس دستیابی به چیزی را پیدا کنی.

متن درمورد زندگی سخت

در زندگی مثل یک تمبر باش؛ به یک هدف بچسب و آن را به مقصد برسان.

متنی درباره زندگی سخت

از دوباره بلند شدن از زمین نترسید، از دوباره تلاش کردن، دوباره زندگی کردن و دوباره آرزو کردن. بهترین درس‌های زندگی را معمولاً در سخت‌ترین شرایط و از بدترین اشتباهاتتان یاد می‌گیرید.

متن درباره زندگی سخت

همیشه بهتر است که سعی کنید کاری بزرگ انجام دهید و شکست بخورید تا اینکه هیچ کاری انجام ندهید و موفق شوید. تلاش کنید، تغییر ایجاد کنید و هیچ‌وقت به عقب نگاه نکنید.

متنی درباره زندگی سخت

 هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. تنها راه رسیدن به نتایج خوب و ماندگار، کار و تلاش مستمر است.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

هر چه تلاش کردی، هر چه شکست خوردی، مهم نیست. باز هم تلاش کن، باز هم شکست بخور. این بار بهتر شکست بخور.

متن در مورد زندگی سخت است

بیشتر موفقیت های مهم در جهان توسط افرادی بدست آمده که در زمانی که به نظر می رسید هیچ امیدی وجود ندارد، به تلاش کردن ادامه دادند.

متن درباره زندگی سخت

تلاش زیاد و سخت ممکن است همیشه نتیجه‌اش موفقیت نباشد اما هیچ‌ وقت نتیجه‌اش حسرت نیست.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

من از شکست خوردن متنفرم و این به من عزم مضاعفی برای بیشتر تلاش کردن می‌دهد.
وین رونی

شعر درباره زندگی سخت

«معمولا موفقیت به سراغ کسانی می‌رود که آن‌ قدر سرشان شلوغ است که نمی‌ توانند به سراغش بروند.»
هنری دیوید ثورو

شعر درباره زندگی سخت

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.
لیونل مسی

متن درباره زندگی سخت است

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید.
کنفسیوس

متن درباره زندگی سخته

زندگی چه شکلی بود اگر شهامت تلاش برای انجام هیچ کاری را نداشتیم؟
وینسنت ونگوگ

متنی درباره زندگی سخت

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.
ماهاتما گاندی

شعر درباره زندگی سخت

اگر اقدامی با شکست و دلسردی روبرو شد نباید دست از تلاش و کوشش برداشت و امید پیروزی را از دست داد.
آدلف هیتلر

متن درباره زندگی سخت است

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می‌شد، سعی و عمل دیگر معنی نداشت.
موریس مترلینگ

متن در مورد زندگی سخت میگذره

تفاوت بین یک آدم موفق با دیگران کمبود استعداد یا اطلاعات آنها نیست بلکه کمبود اراده است.
ونس لمباردی

متن در مورد زندگی سخت است

خوشبختی خود به خود به وجود نمی‌آید، رسیدن به خوشبختی فرآیندی فعال است که نیازمند تلاش است. تلاش کنید، تلاش کنید و باز هم تلاش کنید.
آلبرت الیس

شعر درباره زندگی سخت

موفقیت من به خاطر باهوش‌تر بودن من نیست بلكه به خاطر استقامت من در ماندن روی مشكلات و مسایل است.
آلبرت اینشتین

متن درباره زندگی سخت است

وقتی کارتان تمام شد، دست از تلاش بردارید، نه وقتی که خسته شدید.
جان ماکسول

متن درمورد زندگی سخت

به قلب خود بگو که ترس از رنج کشیدن بدتر از خود رنج کشیدن است. و هیچ قلبی تا حالا در تلاش برای جستجوی رویای خود رنج نکشیده است.
پائولو کوئیلو

شعر درباره زندگی سخت

باید مبارزه کنی تا به رویاهایت برسی. باید فداکاری کنی و سخت تلاش کنی.
لیونل مسی

متن درباره زندگی سخته

بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن ترین راه برای موفق شدن اینست که همیشه فقط یک بار دیگر هم تلاش کنی.
توماس ادیسون

متن در مورد زندگی سخت است

اگر می‌خواهی مانند خورشید بدرخشی، باید اول مانند آن بسوزی
(آدولف هیتلر)

متن درمورد زندگی سخت

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را ناممکن سازد: ترس از شکست.
پائلو کوئیلو

متنی درباره زندگی سخت

مرد موفق کسی است که می‌تواند با آجرهایی که دیگران به سمت او پرتاب می‌کنند، بنایی مستحکم بسازد.
 دیوید برینکلی (فیلم‌نامه‌نویس آمریکایی)

متنی درباره زندگی سخت

تا زمانی که تلاش نکنید کاری فراتر از توانایی‌های فعلی خود انجام دهید، هرگز رشد نخواهید کرد.
رالف والدو امرسون (فیلسوف و نویسنده‌ی آمریکایی)

شعر درباره زندگی سخت

«کسانی بهترین نتایج را کسب می‌کنند که از فرصت‌ها بهترین استفاده را می‌کنند.»
جان وودن

متن درباره زندگی سخته

 «همه‌ی رؤیاهایمان می‌توانند به واقعیت بپیوندند، اگر شهامت دنبال کردن‌شان را داشته باشیم.»
والت دیزنی

متن درمورد زندگی سخت

 «تلاش نکنید که انسان موفقی باشید، برای با ارزش‌شدن تلاش کنید.»
آلبرت انیشتین

متن درباره زندگی سخته

 «موفقیت مجموع تلاش‌های کوچکی است که هر روز به‌طور مداوم تکرار می‌شوند.»
رابرت کلییر

متن درباره زندگی سخت

«اگر واقعا چیزی را می‌خواهی، منتظرش نمان. بی‌صبری و ناشکیبایی برای آن را هم یاد بگیر.»
گربکش چهال

متن درمورد زندگی سخت

«همیشه این نکته را در ذهن داشته باشید که عزمِ شما برای رسیدن به موفقیت مهم‌تر از هر چیز دیگری است.»
آبراهام لینکلن

متن درمورد زندگی سخت

ای ساحر گیتی تو مکن پشت به کارم
پشتکار مرا بین که در جهد تو آرم

متن درباره زندگی سخت است

عمر خود را دان غنیمت با تلاش و پشتکار
گنج خوشبختی برای آدم بیکار نیست

شعر درباره زندگی سخت

برو کارگر باش و امیدوار
که از یأس ، جز مرگ ناید به بار

متن درمورد زندگی سخت

در پایان روز، شما تمام تلاش خود را کرده‌اید و در نهایت، نتجیه‌ی آن را خواهید دید. ممکن است یک سال طول بکشد، ممکن است 30 سال طول بکشد. در نهایت، کار و تلاش شما نتیجه خواهد داد – کوین هارت

متن درباره زندگی سخته

موفقیت تصادفی نیست. کار و تلاش، پشتکار، یادگیری، مطالعه، فداکاری و مهم‌تر از همه دوست داشتن کاری که انجام می‌دهید یا در حال یادگیری آن هستید، اهمیت دارد – پله

متن درباره زندگی سخته

هیچ رمز و رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت، نتیجه‌ی آمادگی، کار و تلاش، پشتکار و یادگیری از شکست‌هاست – کالین پاول
از طریق سخت‌کوشی، پشتکار و ایمان به خدا می‌توان رویاها را محقق ساخت – بن کارسون

متن درباره زندگی سخت است

من هیچ اعتقادی به شانس ندارم. هیچ وقت بر روی آن حساب باز نکرده‌ام و از افرادی که این کار را می‌کنند، می‌ترسم. شانس برای من به معنای کار و تلاش و تشخیص این موضوع است که چه چیزی فرصت است و چه چیزی فرصت نیست – لوسی بال

شعر درباره زندگی سخت

تفاوت بین معمولی و خارق‌العاده، کار و تلاش کمی بیشتر است – جیمی جانسون

متن درمورد زندگی سخت

اگر مردم می‌دانستند که برای دستیابی به این سطح از مهارت چقدر تلاش کرده ام، اصلاً اینقدر فوق‌العاده به نظر نمی‌رسید – میکلانژ

متن درباره زندگی سخت

من به شدت به شانس اعتقاد دارم و متوجه شده‌ام که هر چه سخت‌تر کار کنم، شانس بیشتری خواهم داشت – توماس جفرسون

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

پشتکار، کار و تلاش بیشتری است که پس از خسته شدن از کار سختی که تاکنون انجام داده‌اید، انجام می‌دهید – نویت گینگریچ

متن درباره زندگی سخت

 گاهی‌اوقات، راه بهتری وجود ندارد. گاهی‌اوقات، تنها راه، کار و تلاش است – مری پیرسون

متن درباره زندگی سخت است

سخت‌کوشی بدون استعداد خجالت‌آور است اما استعداد بدون سخت‌کوشی، تراژدی است – رابرت هالف

متنی درباره زندگی سخت

به منظور رسیدن به آنچه یک درصد از جمعیت دارند، باید مشتاق انجام کارهایی باشید که آن یک درصد از جمعیت جرات انجامشان را دارند – مانوج آرورا

متن درباره زندگی سخته

اگرچه، می‌توانید چیزی که بر آن تسلط دارید را دوست نداشته باشید اما نمی‌توانید بر چیزی که دوست ندارید، تسلط پیدا کنید – موکوکوما موخونوتا

متن درباره زندگی سخت

کار و تلاش، استعداد را شکست می‌دهد وقتی که استعداد منجر به سخت‌کوشی نمی‌شود – کوین دورانت

متن درمورد زندگی سخت

من بارها و بارها در زندگی شکست خورده‌ام و به همین دلیل است که به موفقیت دست پیدا کرده‌ام – مایکل جردن

شعر درباره زندگی سخت

استعداد بی‌اهمیت‌تر از نمک روی میز است. آنچه که افراد با استعداد را از یک فرد موفق جدا می‌سازد، کار و تلاش بسیار زیاد است – استفن کینگ

متن در مورد زندگی سخت میگذره

الها‌مبخشی ثمره‌ی سخت‌کوشی و تمرکز است – هلن هانسون

متن درباره زندگی سخته

چیزی که برایش در جوانی عرق نریخته باشید، در دوران پیری به حسرت تبدیل خواهد شد – ضرب‌المثل ژاپنی

متن درباره زندگی سخت

بدون جاه‌طلبی، هیچ چیزی شروع نمی‌شود. بدون کار، هیچ چیزی به پایان نمی‌رسد. جایزه برای شما ارسال نمی‌شود بلکه باید آن را به دست آورید – رالف والدو امرسون

متن در مورد زندگی سخت میگذره

رویاها از طریق جادو به واقعیت تبدیل نمی‌شود؛ بلکه نیاز به تلاش، اراده  محکم و سخت‌کشوی دارد – کالین پاول

متن درباره زندگی سخت است

تمام جاده‌هایی که به موفقیت را دارند، در نقطه‌ای از مسیر سخت‌کوشی عبور می‌کنند.

متن درمورد زندگی سخت

شما نمی‌توانید در سخت‌کوشی تقلب کنید. آن می‌داند که چقدر برایش سرمایه‌گذاری کرده‌اید. سخت‌کوشی آنچه که برایش تلاش نکرده‌اید را به شما نمی‌دهد – اریک توماس

متن در مورد زندگی سخت است

بدون کار و تلاش و نظم و ترتیب، تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای دشوار خواهد بود – جهانگیر خان

متن درمورد زندگی سخت

سخت‌کوشی و کار و تلاش به عادت تبدیل می‌شود، یک نوع جدی از سرگرمی و لذت. شما با پا فراتر گذاشتن از مرزها به رضایت از

متن درباره زندگی سخته

خود دست پیدا می‌کنید و متوجه می‌شوید که کار و تلاش به نتیجه خواهد رسید.

متنی درباره زندگی سخت

زمانی که برای یک هدف مهم زندگی می‌کنید، کار و تلاش اختیاری نیست بلکه الزامی خواهد بود – استیو پاولینا

متن در مورد زندگی سخت میگذره

فروتن باشید. مشتاق باشید و همیشه سخت‌کوش‌ترین فرد باشید – دواین جانسون

شعر درباره زندگی سخت

هیچ‌گاه انتظار نداشته باشید، دیگران چیزی که می‌خواهید را به شما بدهند. تلاش کنید، از خود فداکاری نشان دهید و به سمت آن حرکت کنید.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

چیزهای بزرگ و عالی از کار و تلاش و پشتکار حاصل می‌شوند. هیچ بهانه‌ای قابل قبول نخواهد بود – کوبی برایان

شعر درباره زندگی سخت

اگر کسی زمین را جارو می‌کند، می‌تواند این کار همانطور انجام دهد که میکلانژ نقاشی می‌کشید، بتهوون موسیقی می‌ساخت و

متن درباره زندگی سخت است

شکسپیر شعر می‌گفت. او باید آنقدر خوب این کار را انجام دهد که تمام میزبانان زمین و آسمان لحظه‌ای درنگ کنند و بگویند: اینجا رفتگری زندگی می‌کند که کارش را به خوبی انجام داده است – مارتین لوتر کینگ جونیور

متن درمورد زندگی سخت

تمام رشد و پیشرفت به فعالیت بستگی دارد. هیچ پیشرفت فیزیکی یا فکری بدون تلاش وجود ندارد و تلاش به معنای کار کردن است – کالوین کولیج

متن درمورد زندگی سخت

سخت‌کوشی حکم زندان را دارد اگر هیچ معنایی نداشته باشد. وقتی معنا پیدا می‌کند، تبدیل به چیزی می‌شود که شما را وادار به رقصیدن می‌کند – مالکوم گلدول

متن در مورد زندگی سخت میگذره

هرگز تسلیم نشوید. آغاز راه همیشه سخت و دشوار است. زندگی به کسانی که کار و تلاش می‌کنند، پاداش خواهد داد.

متن درباره زندگی سخت

خوشبختی صرفاً به معنی پول داشتن نیست بلکه به لذت دستیابی از طریق تلاش خلاقانه متکی است – فرانکلین روزولت

شعر درباره زندگی سخت

هیچ کس مانند غیر آمریکایی‌ها، رویای آمریکایی سخت‌کوشی که منجر به پاداش مادی می‌شود را بهتر درک نمی‌کند و قدردانش نیست – آنتونی بوردین

متن درباره زندگی سخته

این ارتباطی به پول و ارتباطات ندارد بلکه تمایل به کار و تلاش و یادگیری است که اهمیت دارد – مارک کوبان

متن درباره زندگي سخت

زندگی بدون تلاش مانند وارد شدن به یک معدن جواهرات و با دستان خالی خارج شدن از آن است – ضرب‌المثل ژاپنی

متن درباره زندگی سخت

این را واقعی زندگی است: درگیری کامل با کاری که در حال انجام آن هستید و به جای این که آن را کار بنامید، آن را مانند یک بازی در نظر بگیرید – آلن واتس

متن درباره زندگی سخته

تفاوت بین امتحان کردن و کامیابی تنها کمی تلاش است – ماروین فیلیپس

متن درباره زندگی سخته

من سخت کار می‌کنم و سخت بازی می‌کنم. من قدردان زندگی هستم و زندگی می‌کنم. معتقدم که زندگی، عاشقان زندگی را دوست دارد – مایا آنجلو

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

کار و تلاش، شخصیت انسان را برجسته می‌کند؛ برخی آستین بالا می‌زنند، برخی به خود مغرور می‌شوند و برخی دیگر اصلاً کاری انجام نمی‌دهند – سم اوینگ

متنی درباره زندگی سخت

تفاوت بین حرص و جاه‌طلبی این است که فرد حریص به دنبال دستیابی به چیزهایی است که آمادگی تلاش کردن برای آن‌ها را ندارد – حبیب آکانده

شعر درباره زندگی سخت

من ترجیح می‌دهم از تلاش و کوشش کردن خسته شوم تا این که فرسوده گردم – تئودور روزولت

متن در مورد زندگی سخت است

اگر به اندازه‌ی کافی سخت کار کنید و از ذهن و قدرت تخیل خود استفاده نمایید، می‌توانید جهان را به شکلی که دوست دارید تغییر دهید – مالکوم گلدول

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بهترین روش به منظور یادگیری از طریق انجام دادن است. تنها راه برای ایجاد یک اخلاق کاری قوی و تاثیرگذار، دل به کار دادن است – الکس استپانوس

متن در مورد زندگی سخت میگذره

زمانی که بازی می‌کنید، سخت بازی کنید؛ زمانی که کار می‌کنید، اصلاً بازی نکنید – تئودور روزولت

متن در مورد زندگی سخت میگذره

من به شدت بر این باور هستم که اگر سخت کار می‌کنید، باید سخت بازی کنید. بنابراین، من سعی می‌کنم زندگی خود را تا حد امکان در تعادل نگه دارم تا سلامت عقلم را از دست ندهم – الیشا ساکرامون

متن درباره زندگی سخت

وقتی سخن از دستیابی به موفقیت می‌شود، هیچ جایگزینی برای کار و تلاش وجود ندارد – هیدر برچ

متن در مورد زندگی سخت میگذره

جاده‌ی موفقیت هموار نیست، اما با سخت‌کوشی، انگیزه و شور و اشتیاق، دستیابی به رویایی آمریکایی امکان‌پذیر است – تامی هیلفیجر

متن درباره زندگی سخت

زندگی مانند هنر است. شما باید سخت تلاش کنید تا آن را در عین سادگی معنادار نگه دارید – چارلز دل تیبت

متن درباره زندگی سخت است

اکثر چیزهای مهم در جهان توسط کسانی به دست امده‌اند که در حین ناامیدی به تلاش و کوشش خود ادامه دادند – دیل کارنیج جملات کوتاه در مورد کار و تلاش

متن درباره زندگی سخته

هیچ ترافیکی در آخر راه وجود ندارد – زیگ زیگلار

متن درباره زندگی سخت

اگر چیزی برای شما اهمیت دارد، حتی اگر اوضاع علیه شما باشد، باز هم باید برای دستیابی به آن تلاش کنید – ایلان ماسک

متن درباره زندگی سخت

تفاوت بین غیرممکن و ممکن در اراده فرد است – تامی لاسوردا

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

موفقیت اغلب توسط کسانی به دست می‌اید که نمی‌دانند شکست اجتناب‌ناپذیر است – کوکو شنل

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

موفقیت همواره در مورد بزرگی نیست بلکه تداوم است که اهمیت دارد. کار و تلاش مستمر منجر به موفقیت می‌شود و بزرگی را به همراه خواهد داشت – دواین جانسون

متن درباره زندگي سخت

اگر هیچ زمستانی وجود نداشت، بهار هم لذت‌بخش نبود. در صورتی که گاهی‌اوقات مزه‌ی فلاکت و بدبختی را تجربه نکنیم، ثروت و خوشبختی بی‌معنا خواهند بود – جاش بیلینگز

متن درباره زندگی سخت

موانعی وجود خواهند داشت. شک و تردید وجود خواهد داشت. اشتباهاتی وجود خواهد داشت. اما با کار و تلاش، هیچ حد و مرزی وجود نخواهد داشت – مایکل فلپس

متن درباره زندگی سخته

اگر بیشتر از دستمزدی که گرفته‌اید کار کنید، در نهایت بیشتر از کاری که انجام داده‌اید، دستمزد خواهید گرفت – زیگ زیگلار

متن در مورد زندگی سخت میگذره

موانع نمی‌توانند شما را متوقف کنند. مشکلات نمی‌توانند شما را متوقف کنند. در اکثر مواقع، انسان‌های دیگر نمی‌توانند شما را متوقف کنند. این شما هستید که موجب توقف خود می‌شوید – جفری گیوتمر

متن درباره زندگي سخت

تنها چیزی که بین شما و موفقیت قرار دارد، پیشرفت مداوم است – دن وایلد اسمیت

شعر درباره زندگی سخت

مبارزه دور از چشمان ناظرین به پیروزی یا شکست منجر می‌شود؛ خارج از رینگ، در باشگاه و در طول مسیر. بسیار قبل‌تر از آن که من زیر نور شروع به مبارزه کنم – محمد علی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

کسانی که به شما می‌گویند نمی‌توانید، از توانایی شما بسیار می‌ترسند – نایک

متن درباره زندگی سخت است

ناله نکنید … شکایت نکنید. سخت کار کنید و زمان بیشتری را در خلوت خود سپری نمایید – جان دیدون

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

نمی‌توانم بگویم که تمایل به کار و تلاش همواره ما را به عنوان یک ملت تعریف کرده است. اما آن نشانی از سخت‌کوشی و لذت است – مایک روو

شعر درباره زندگی سخت

چیزی که آسان به دست آید، دوامی نخواهد داشت. چیزی که دوام دارد، آسان به دست نخواهد آمد. بدون کار و تلاش، استعداد فایده‌ی چندان زیادی نخواهد داشت – گری وینرچاک

متن درباره زندگی سخته

انسان‌ها از خستگی، نزاع روانی و بیماری می‌میرند. اما هیچ انسانی از کار و تلاش نمرده است – دیوید اولگوی

متن درباره زندگی سخته

تمام رویاها می‌توانند به حقیقت بپیوندند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم – والت دیزنی

شعر درباره زندگی سخت

هدف شما در زندگی، یافتن هدف و وقف قلب و روح خود به آن است – بودا

متنی درباره زندگی سخت

هوش + کار و تلاش = موفقیت
این دو کلمه یعنی کار و تلاش، ترس را در وجود بسیاری از افراد القا می‌کنند.

متن درباره زندگی سخت

بسیاری از انسان‌ها فکر می‌کنند که با فشردن چند دکمه می‌توانند پول درآورند، با خوردن یک قرص لاغری، لاغر شوند یا با گرفتن حق خود، روابط سالمی برقرار نمایند.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

سخت‌کوشی ممکن است به دلیل پیشرفت سریع تکنولوژی مورد شک و تردید قرار گیرد.

متن در مورد زندگی سخت است

من شانس بسیار زیادی در مسیر شغلی خود داشته‌ام، اما تلاش بسیار زیادی هم در این مسیر از خود نشان داده‌ام- ماریا شاراپوآ

متن درمورد زندگی سخت

همه‌ی خردها و مذاهب کهن، یک چیز به تو می‌گویند: “برای خودت به تنهایی زندگی نکن، بلکه برای دیگران زندگی کن. اسیر نفس خود نباش، چون به زندانی ابدی تبدیل می‌شود.”((باربارا وارد))

متنی درباره زندگی سخت

باید بر چهار فضیلت خویش یعنی دلاوری، نگرش ژرف، همدردی و تنهایی چیره ماند.((نیچه))

متن درمورد زندگی سخت

از نوشته های هر گوشه نشینی، بخشی از پژواک بیابان و نجواها و نگرش های هراسان به تنهایی شنیده می شود.((نیچه))

متن درمورد زندگی سخت

شاعران همه باور دارند که هر گاه کسی بر چمن یا بر دامنه ای خلوت دراز بکشد و گوش کند، از آن چیزهایی که در میان زمین و آسمان است چیزی دستگیرش نخواهد شد.((نیچه))

متن درباره زندگی سخته

چهار فضیلت انسان والا عبارت است از : دلیری، درون بینی، همدلی و تنهایی که گرایش به آنها سبب پاکی می شود.((نیچه))

متن درباره زندگی سخت

بایستی دوباره به انبوهه ی مردمان بازآیی، در میان آنها سُفته و سخت شوی؛ تنهایی تباه می کند…

متن در مورد زندگی سخت است

هیچ دیواری آنقدر بلند نیست که ما را از تنهایی و نومیدی انسانی دیگر جدا نگه دارد.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

در تنهایی، مرگ هیچ چیز از چشم نمی‌افتد.

متن درباره زندگی سخته

سرچشمه‌ی عشق، احساس تنهایی است.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تا زمانی که در این دنیا درد و رنج، تنهایی و گرسنگی وجود دارد، ما در برابر آنها پاسخگو هستیم.((لئوبوسکالیا))

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بهتر است ناراحت و تنها باشید تا در کنار کسی باشید که با وجود او احساس ناراحتی می کنید.

متن درباره زندگی سخت

گاهی اوقات تنها بودن بهتر است زیرا در این صورت کسی نمیتواند شما را ناراحت کند.

متن درباره زندگی سخت

همه ما تنها به دنیا می آییم و تنها میمیریم. تنهایی قطعا بخشی از سفر زندگی است.

متنی درباره زندگی سخت

از نظر من وقتی تنها هستید زندگی سالم تری دارید شما باید بدانید که چگونه باید تنها باشید و با فردی دیگر محدود نشوید.

متن درباره زندگی سخت است

احساس تنهایی نکن، تمام جهان در دورن توست.

متن درمورد زندگی سخت

اگر همواره منتظر عالی ترین چیز باشید، تمام عمر تنها خواهید بود.

متن درمورد زندگی سخت

اگر به اعماق قلب خود فرو بروید، در یک دنیای کم ترس، خلوت و تنها زندگی خواهید کرد. شارون اسلازبرگ

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

ساعات تنهایی، بهترین ساعات زندگی هستند چرا که این اوقات، تنها اوقاتی هستند که من عمیق ترین راز هایم را با با صادق ترین فرد جهان یعنی خودم به اشتراک می گذارم. ناشناس

متنی درباره زندگی سخت

مشوق های من در زندگی، زنان، دوستی و تنهایی هستند.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

ماه، دوستی برای انسان های تنها است که با آن صحبت کنند.

متن درباره زندگی سخته

کسی سریع تر از همه سفر می کند که به تنهایی سفر کند.

متن درباره زندگي سخت

بدترین نوع تنهایی این است که هیچ دوست واقعی نداشته باشی.

متن درباره زندگي سخت

من نمی‌خواهم تنها باشم، بلکه می‌خواهم که تنهایم بگذارند

متن در مورد زندگی سخت است

مردم فکر می کنند تنها بودن باعث ایجاد احساس تنهایی می شود اما فکر نمی کنم این باور درست باشد بلکه
زمانی که اطرافت با آدم های نادرست احاطه شود تنهاترین آدم در دنیا هستی

متنی درباره زندگی سخت

گاهی باید به تنهایی بایستی تا مطمئن شوی هنوز می توانی

متن درباره زندگي سخت

تنها بودن واقعا چیز آزار دهنده ای نیست بلکه این حس تنهایی است که آزاردهنده است. یک نفر می تواند بین جمعیت باشد اما احساس تنهایی کند، این طور فکر نمی کنی؟

متنی درباره زندگی سخت

قدم زدن به همراه یک دوست در تاریکی بهتر از قدم زدن به تنهایی در روشنایی است

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

عشق سرنوشت حقیقی ماست و ما به تنهایی قادر به درک معنای زندگی نیستیم بلکه در کنار دیگران آن را درک می کنیم

متنی درباره زندگی سخت

ما تنها به دنیا می آییم، تنها زندگی می کنیم و تنها می میریم
فقط عشق و دوستی های مان باعث توهم شده و لحظاتی گمان می کنیم تنها نیستیم

متن درباره زندگي سخت

بهترین بخش تنهایی این است که واقعا مجبور نیستی به هیچ کس جوابگو باشی، تو کاری را انجام می دهی که دلت می خواهد!

متن درباره زندگی سخت

تنهایی با ت شروع می شود …
با هیچ چیز تمام نمی شود !

متن درباره زندگي سخت

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم ، باختم!
نمی دانی این روزها چقدر زورش زیاد شده است …

متنی درباره زندگی سخت

جلوی آیینه که میروم تنهاییم دوتاست
هرچه در آن است منم ، تو را میجویم
در هیچ آیینه ای هیچ تویی جز من نیست …

متن در مورد زندگی سخت است

رفته ای اما رد پایت مانده است در من ، کنار تنهایی ام قدم میزند بی من !

متن در مورد زندگی سخت است

آهای سهراب
قایق دیگر جوابگو نیست ، کشتی باید ساخت
اینجا مثل من تنها زیاد است…

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

ماهیگیر دلش سوخت
این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را
رها نمی کرد

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است
داشتن بعضی ها، تنها ترت می کند

متن درباره زندگی سخت

میشه تنهایی بازی کرد
میشه تنهایی خندید
میشه تنهایی سفر کرد
ولی خدایی خیلی سخته تنهایی
تنهایی را تحمل کرد …!

شعر درباره زندگی سخت

ثانیه ها و دقیقه ها از پس هم میگذرند
بهار نزدیک است
لبخــــــــــند بزن
خدا نزدیک استپنجره های کوچک خانه ام را روبه دنیایی بزرگ میگشایم
میدانم..میدانم
چقدر تنفس شیرین استسلامت میکنم
او نزدیکی
لبخند میزنم
تو کنار منیتو بهار منی
تو خدای منی

متنی درباره زندگی سخت

هیچوقت دلخوشی ڪسی رو ازش نگیرین
این دلخوشی میتونه:
یه سلام
یه احوالپرسی
یه حواسم بهت هست …
یه صدای گرم و دوستانه
و یه حس خوب باشه …
دوستی ها رو دست ڪم نگیرین …
همین …
بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنن …
ولی گنجشک ها جدی جدی میمیرن … !
آدما شوخی شوخی به هم زخم زبون میزنن …
ولی دلها جدی جدی  می شڪنند….

متن در مورد زندگی سخت میگذره

هیچ اندیشه‌ ای زشت نیست ؛
اندیشه‌ ای که اجبار شود زشت می‌ شود
هیچ فردی زشت نیست ؛
فردی که زیبا نیندیشد زشت می‌ شود
انسان‌ ها همه با محبت‌ اند ؛
انسانی که اراده‌ اش را تحمیل می‌ کند ، ظالم است
انسان‌ ها همه عاشقند ؛
انسانی که نیاموخته عشق بورزد ، بی‌تفاوت است
انسان‌ ها همه شادند ؛
انسانی که نیاموخته شادی را لمس کند ، افسرده و غمگین است
“” از امروز زیبا ببینیم “”

متن در مورد زندگی سخت میگذره

هر چقدر هم که گذشته‌تان آلوده بوده باشد،
آینده‌تان هنوز حتی یک لکه هم ندارد.
زندگی هر روزتان را با تکه شکسته های دیروزتان شروع نکنید.!!!
به عقب نگاه نکنید مگر اینکه چشم‌اندازی زیبا باشد.
هر روز یک شروع تازه است.
هر صبح که از خواب بیدار می‌شویم،
اولین روز از باقی عمرمان است.
یکی از بهترین راه‌ها برای گذشتن از
مشکلات گذشته این است….
که همه توجه و تمرکزتان را روی کاری جمع کنید
که از خودتان در آینده برایش متشکر خواهید بود!!!

شعر درباره زندگی سخت

شکست ها و نگرانی هایت را رها کن،خاطراتت را،نمیگویم دور بریز،اما قاب نکن به دیواردلت…در جاده ی زندگی، نگاهت که به عقبباشد؛زمین می خوری…زخم بر می داری…و درد می کشی…نه از بی مهری کسی دلگیر شو …نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…به خاطر آنچه که از تو گرفته شده،دلسرد مباش، تو چه می دانی؟شاید … روزی … ساعتی … آرزوینداشتنش را می کردی…تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعتهابر عکس نفس بکشد …در آینده لبخند بزن…این همان جایی است که باید باشی!هیج کس تو نخواهد شدآرامش سهم توست …

متن در مورد زندگی سخت است

انسان های هم فرکانس همدیگر را پیدا می کنند..
حتی از فاصله های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک.. انگار. جایی نوشته بود که اینها باید  در یک مدار باشند.. یک روزی .. یک جایی است  که باید با هم ، برخورد کنند… آنوقت…
میشوند همدم، میشوند دوست، میشوند رفیق..
اصلا میشوند هم شکل… مهرشان آکنده از همه ….
حرفهایشان میشود آرامش…
خنده شان، کلامشان می نشیند روی طاقچه دلتان.. نباشند دلتنگشان میشوی..
هی همدیگر را مرور می کنند..
از هم خاطره می سازند….
مدام گوش بزنگ کلمات و ایده ها هستند.. و یادمان  باشد..
حضور هیچکس اتفاقی نیست.

متنی درباره زندگی سخت

نمي دانــمچــرا بيــن ايــن همــه ادمپــيــله کــرده امــبــه تــوشــايد فــقط با تــو
پــروانــه مي شـــوم
ســنـگـيــنــي گـفــتــه هــايــم
بــه سـنــگـيــنـي گــوش هــايـتــ دَر . . .!

متن درباره زندگي سخت

هرگاه از دست کسی خشمگین و یا ناراحت شدید
این قوانین فردی شماست که ناراحتتان کرده است
نه رفتار طرف مقابل . . .

شعر درباره زندگی سخت

باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن،نه فقط زندگی را گُذَراندَن ..باید راهی یافت،برایِ صبح ها با اُمید چشم گُشودَن،برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن..اینطور که نمیشود،نمیشود که زندگی را فقط گذراند ،نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی جدید را فقط خُنَکایِ ناگهانیِ هوا یادَت بیاورد،نمیشود تا نوکِ دماغَت یخ نکرده حواسَت به رسیدنِ پاییز نباشد..اینطور پیش بِرَوی یک آن چَشم باز میکنیخودَت را میانِ خزانِ زردِ زندگی ات میابی ،و یادت هم نمی آید چطور گذَرانده ای مسیرِ بهاری و سبزِ زندگی ات را..اصلا خدا را هم خوش نمی آید،راهَت داده به دنیایَش که نقشَت را ایفا کنی،یک روز خوبُ حتی یک روز بد ،یک روز شیرینُ حتی یک روز تلخ ،یک روز آرامُ حتی یک روز پُرهیاهو ،وظیفه ی تو زندگی را با تمام و کمالَش زندگی کردن است،با تمامِ سِکانس هایِ تلخ و شیرینَش..نمیشود که همه اش خسته باشیو سَرِ سکانس هایِ تلخ بهانه بیاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکنی ..حق داری که خستگی ات را در کنی،اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی ..اینطور که نمیشود،تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد،باید زندگی را زندگی کرد ..

متن درمورد زندگی سخت

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسمو تو فال قهوه بگیریوقتی؛ آخر همه شعرهای من تو می آیی؛و ته همه ی فنجان های تو من میروم !!

متن درمورد زندگی سخت

سر بر شانه خدا بگذار تا قصه عشق را چنان زیبا بخواند
که نه از دوزخ بترسی و نه از بهشت به رقص درآیی
قصه عشق “انسان” بودن ماست . . .

متنی درباره زندگی سخت

هیچ روز خوبی در راه نیست
روز خوب که در نمیزنه بیاد داخل!
روز خوب که سر برج نیست خود بخود البته گاهی باناز وکرشمه بیاد!
قبض آب وبرق و…. نیست که وقت وبیوقت وقتی خسته ازسرکاربرمیگردی از شکاف در آویزون باشه!
روز خوب راباید ساخت
باید نوازشش کرد
باید آراست وپیراست
باید به گیسوهاش گلهای وحشی صحرایی زد
باید عطر دلخواهش رو خرید
گل دلخواهش رو روی میز گذاشت
شعر دلخواهش رو سرود
باید نازش را کشید
برویش خندید
روزخوب را باید خلق کرد
وبعد در آغوش آرام یک روز خوب لذت دنیارا چشید….

متن در مورد زندگی سخت میگذره

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه های منفی توجه می کنیم، به آنها پروبال می دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می رود!
همه ی اندیشه های مربوط به ترس، شکست، نفرت، و بدخواهی مانند علف های هرز یک باغ هستند که باغبان آنها را نکاشته و نمی خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت ، روی نتجه نهایی متمرکز کنیم .

متن درباره زندگی سخته

نیمی از زندگی مانمیشود صرفِ اینکه به آدمهای دیگر ثابت کنیم،ما چقدر خوشبختیم…به آدمهایی که شاید خوشبختی برایشان تعریفِ دیگری داردحتی اگر واقعاً هم خوشبخت باشیم،اما همین خودنمایی،ما را تبدیل میکند به بدبخت ترین آدمِ روی زمین!غذایی اگر جلویمان میگذارند،قبل از لذت بردن از غذا،ترجیح میدهیم آن را به رخِ دیگران بکشیم…سفری اگر میرویم،ترجیحمان این است که بگوییم،ما آمدیم به بهترین نقطه ی روی زمین،توبمان همان جهنم همیشگی…واردِ رابطه اگر میشویم،عالم و آدم را با خبر میکنیم،که ببینید چقدر خاطرِ من را میخواهد،تو اما بمان در همان پیله ی تنهایی ات…ما لذت بردن را پاک فراموش کرده ایممسیری را میرویم که خطِ پایان ندارد،فقط میرویم که از بقیه جا نمانیم!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

تا به حال به آدم هایی که در زندگی تو هستند دقت کرده ای ؟
یادت باشه حضور هیچ کس در زندگی تو بی دلیل نیست !
آدم هایی که با آن ها روبه رو می شوی آیینه ای هستند برای تو….
اگر می خواهی خود را بشناسی
و از حال و هوای درونت با خبر شوید ببین چه کسانی در زندگی ات حضور دارند !
دریافتی ما از هستی ، تنها پول نیست
آدم هایی که به زندگی مان وارد می شوند نیز ،
روزی ما هستند!

متن در مورد زندگی سخت است

یک روزی هست که خدا چرتکه دستش می گیرد و حساب و کتاب می کند و آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهی فقط نمی دانم تاوان دادن آن موقع تو به چه درد من می خورد ….؟

متن درمورد زندگی سخت

هر چه کمتر شود فروغ حیاترنج را جانگدازتر بینیسوی مغرب چو رو کند خورشیدسایه ها را درازتر بینی . . .(رهی معیری)

متن درباره زندگی سخت است

اگر بتونى هميشه وبطور مداوم رو به آينده گام كوچك بردارىروزى ميرسه كه به روياهات برسى ……!

متنی درباره زندگی سخت

به سه چيز هرگز نميرسيد :بستن دهان مردمجبران همه ى شكست هارسيدن به همه آرزوهاسه چيز حتما به تو ميرسد :مرگنتيجه عملترزق و روزى

شعر درباره زندگی سخت

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعت هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست

متن در مورد زندگی سخت میگذره

اگه بخوایم صبر کنیم
تا آماده باشیم
بعد شروع کنیم بایدکل زندگیمون
رو به صبر کردن بگذرونیم
شروع کنید! با هر چیزى که دارین
از هر جایى که هستین ،
هر چقدر که میتونید،
اما شروع کنید

متن درباره زندگي سخت

بعضی از مردم اصرار دارند
که خود را به دیگران بشناسانند
و ثروت خود را به رخ آنها بکشند.
اما
این نوع آدمها
در درون خود زجر می کشند
زیرا
شادی آنها وابسته به  تفکر دیگران است.
“مهم بودن”
را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود.
هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید،
بیشتر تحسین می شوید.

متن درباره زندگي سخت

مواظب همدیگه باشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم !
از یه جایی بــه بعد دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم  !
از یه جایی بــه بعد دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم !
پس قدر خودمون ، خانواده مون ،
دوستانمونو، زندگیمونو
و کلا حضور خوشرنگ مون رو تو صفحهء دفتر وجود بدونیم…
محبت تجارت پایاپای نیست
چرتکه نیندازیم که من چه کردم و تو در مقابل چه کردی!
بیشمار محبت کنیم.
حتی اگر به هردلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود

متن در مورد زندگی سخت میگذره

به بزرگی آرزویت نیندیشبه بزرگیکسی بیندیش که میخواهد آرزویت رابرآورده کندبراى برآورده شدن آرزو هایتان خدا رابرای شما آرزو يكنم

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دل آدم،گاهی گرم می شود چه ساده،به یک دلخوشی کوچک…به یک احوالپرسی ساده…به یک دلداری کوتاه..به یک “تکان سر”یعنی تو را می فهمم…به یک گوش دادن خالی بدون داوری!به یک همراهی شدن کوچک…به  حتی  یک همراهی کوتاه ممتد..به یک پرسش “روزگارت چگونه است؟”..به یک دعوت کوچک به صرف یک فنجان قهوه..به یک وقت گذاشتن برای تو…به شنیدن یک”من کنارت هستم”…به یک هدیه ی بی مناسبت…به یک غافلگیری..به یک خوشحال کردن کوچک..به یک شاخه ی گل…دل آدم گاهی چه شاد است…به یک فهمیده شدن درست….!به یک لبخند..به یک سلام..به یک تعریف.. به یک تایید.. به یک تبریک…و ما چه بی رحمانه این دلخوشی های کوچک و ساده را ازهم دریغ می کنیم و تمام محبت و دوست داشتنهایمان را گذاشته ایم کنار، تا به یک باره آنها را از پس مرگ نثار هم کنیم …چه بی رحمانه…

متن درباره زندگي سخت

ما هرکسی را طوری می کُشیم،
بعضی ها را با گلوله
بعضى ها را با حرف
وبعضی هارا باکارهایی که کرده ایم
و بعضی هارا باکارهایی که تابه امروز
برای آنهانکرده ایم…!

متن درباره زندگي سخت

گاهى لازم است به ذهنتان آرامش بدهيد
و به كارهايى كه به شما حس مثبت بودن وخوبى ميدهند فكر كنيد

متنی درباره زندگی سخت

به پایان فکر نکناندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ می کندبگذار پایان تو را غافلگیر کنددرست … مثل آغاز

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ایبه خاطر بیاور زیباترین صبحی که تا به حال تجربه کرده ای رامدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستیکه هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام
باز به دنبال پریشانی‌ام
طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست
در پی ویران شدنی آنی‌ام
آمده‌ام بلکه نگاهم کنی
عاشق آن لحظه‌ی طوفانی‌ام
دلخوش گرمای کسی نیستم
آمده‌ام تا تو بسوزانی‌ام
آمده‌ام با عطش سال‌ها
تا تو کمی عشق بنوشانی‌ام
ماهی برگشته ز دریا شدم
تا تو بگیری و بمیرانی‌ام
خوب‌ترین حادثه می‌دانمت
خوب‌ترین حادثه می‌دانی‌ام؟
حرف بزن ابر مرا باز کن
دیر زمانی است که بارانی‌ام
حرف بزن، حرف بزن، سال‌هاست
تشنه‌ی یک صحبت طولانی‌ام
ها به کجا میکشی‌ام خوب من؟
ها نکشانی به پشیمانی‌ام!

متن درباره زندگی سخت است

یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمون ؛رنگارنگی سفره مهم نیست ،مهم چندنفری هستن که دورش نشستن ، پر از عشق ، پر از محبت …چایی تلخ رو که با عشق دم کنی ، شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند !

متن درباره زندگي سخت

صبور باش چيزهاى خوب زمان ميبرد امپراطوری ها يك روزه ساخته نميشوند

متن درباره زندگی سخته

گفت جبران میکنم…………

گفتم کدام را؟عمر رفته را؟دل مرده اما تپیده را؟حالا من هیچ.. جواب این تارهای سفید مو را میدهی؟نگاهی به سرم کرد و گفت چه پیر شده ای..؟گفتم جبران میکنی..؟گفت.. کدامش را؟…….

متن درباره زندگی سخته

تو چه گفتی سهراب؟قایقی خواهم ساخت …با کدوم عمر دراز؟نوح اگر کشتی ساخت، عمر خود را گذراندبا تبر روز و شبش، بر درختان افتادسالیان طول کشید، عاقبت اما ساختپس بگو ای سهراب … شعر نو خواهم ساختبیخیال قایق ….یا که میگفتی ….تا شقایق هست زندگی باید کرد؟این سخن یعنی چه؟با شقایق باشی…. زندگی خواهی کردورنه این شعرو سخنیک خیال پوچ استپس اگر میگفتی …تا شقایق هست، حسرتی باید خوردجمله زیباتر میشدتو ببخشم سهراب …که اگر در شعرت، نکته ای آوردم، انتقادی کردمبخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویابخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرمزندگی رویا نیستزندگی پردرد استزندگی نامرد است!

متن درباره زندگی سخته

احساس خوبی دارمهمه چیز درست می‌ شودتو خواهی آمدو دهان تاریک باد را خواهی دوختآمدن تو یعنیپایان رنج‌ ها و تیره‌روزی‌ هاآمدن تو، یعنی آغاز روزی نو

شعر درباره زندگی سخت

باز کن پنجره ها را، که نسیمروز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد،و بهار،روی هر شاخه، کنار هر برگ،شمع روشن کرده است.همه ی چلچله ها برگشتند،و طراوت را فریاد زدند.

متن درمورد زندگی سخت

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل استهمه عوامل در جهت رشدش در تلاشند..باد باعث طراوتش میشودآب باعث رشدش میشودو آفتاب پختگی و کمال میبخشداما …به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت،آب باعث گندیدگیباد باعث پلاسیدگیو آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش میشود..بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است اما به محض جدا شدن بندبندگی، همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می شود.

متن درباره زندگي سخت

دوباره سیب بچین آدم….من خسته ام….بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند……

متن درمورد زندگی سخت

اگـه وجــود خـــــــدا ﺑـــــــــــاورت بــشــهخـــــــــــــــدا یــه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …مـــیـــشــه : ﻳــــــــــــــــﺎﻭﺭﺕ …بهمین راحتی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

از دوست جدید رازت را پنهان کناز دشمن قدیمی که طرح دوستیدوباره با تو ریخته خنجرت را …چون اولی “باورت” را نشانه می گیرددومی “قلبت” را

متن درباره زندگی سخته

از آدم ها بُت نسازید ………!این خیانت است ………….!هم به خودتان ……….. هم به خودشان ………..!خدایی می شوند که خدایی کردن نمیدانند………!و شما در آخر می شوید سرتا پا کافرِ خدای خود ساخته ………….

متن در مورد زندگی سخت میگذره

در هیاهوی زندگی دریافتم ؛
چه بسیار دویدن ها
که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار غصه ها
که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم
کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهند “نمی شود”
به همین سادگی …کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردم
فقط او را می خواندم و بس       …

متنی درباره زندگی سخت

بی ارزشترین نوعِ افتخار،
افتخار به داشتن ویژگی هایی است که خود
انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد
مثلِ چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی و خیلی چیزهای دیگر.
از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید..
مثل:انسانیت، مهربانی، گذشت، صداقت و..
آدمی را آدمیت لازم است
عود را گر بو نباشد هیزم است…

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

هر باخت مقدمه اى براى پيروزيهبعدها ميفهمى كه آدم هيچوقتاز بردن چيزى ياد نميگيره

متن درباره زندگی سخت است

همه ی شهر مهیاست مبادا که تو را…آتش معرکه بالاست مبادا که تو را…این جماعت همه گرگ اند مبادا که تو را…پی یک شا م بزرگ اند مبادا که تو را…دانه و دام زیادست مبادا که تو را…مرد بدنام زیادست مبادا که تو را…پشت دیوار نشستند مبادا که تو را…نانجیبان همه هستند مبادا که تو را…تا مبادا که تو را باز مبادا که تو را……..پرده بر پنجره انداز مبادا که تو را…دل به دریا زده ای ؛این پهنه سراب  است نرو…برف و کولاک زده راه خراب است نرو …بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم …با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم…بی تو پتیاره پاییز مرا می شکند…این شب وسوسه انگیز مرا می شکند…بی تو بی کار و کسم, وسعت پشتم خالی است…گل تو باشی من مفلوک دو مشتم خالی است…بی تو تقویم پر از جمله ی بی حوصله هاست…وجهان مادر آبستن خط فاصله هاست….

متن درباره زندگی سخت است

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند

متن درباره زندگی سخته

مصریان باستان اعتقاد داشتندکه پس از مرگاز آنها تنها دو سوال پرسیدهمی شود :آیا شادی را یافتی ؟آیا شادی را آفریدی ؟

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یادش بخیر…بچه که بودیم دل دردهایمان را به یک زبان می گفتیم همه می فهمیدند،بزرگ که شدیم درد دل ها را به صد زبان می گوییم کسی نمی فهمد…دلتنگ کودکیم.. یادش بخیر..قهر می کردیم تا قیامت..و لحظه ی بعد قیامت می شد…
اما نه..کاش همیشه کودک می ماندیم تا به جای دلهایمان،سر زانوهایمان زخمی می شد..
براستی کاش همچون کودکی تنها غصه یمان شکستن نوک مدادمان بود..
دل بسته به سکه های قلک بودیم…دنبال بهانه های کوچک بودیم…رویای بزرگ تر شدن خوب نبود…ای کاش تمام عمر کودک بودیم..و کاش در کودکی می ماندیم …آنجا که تنها تلخی زندگیمان،شربت تبمان بود…..تازه دارم حکمت بازی های کودکی را می فهمم….زووووووووووووووو تمرین این روزهای نفسگیر بود……و اما امروز …..پشت کدامین مغازه پا بکوبیم که برایمان آرامش بخرند….؟؟؟؟!

شعر درباره زندگی سخت

یک استکان بوسه داغیه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایهیک پیاله گل سرخیک کف دست نان صداقتاز شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شوداین صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد …

متن درمورد زندگی سخت

در بعضی طوفانهای زندگی، کم کم یاد میگیری که:
نباید توقعی داشته باشی مگر از خودت.
متوجه میشوی, بعضی را هرچند نزدیک، اما نباید باور کرد،
متوجه میشوی روی بعضی هر چند صمیمی، اما نباید حساب کرد،
میفهمی بعضی را هر چند آشنا، اما نمیتوان شناخت،
و این اصلاً تلخ نیست، شکست نیست،
آگاه شدن نام دارد.ممکن است در حین آگاه شدن درد بکشی، این آگاهی دردناک است…
اما تلخ هرگز!!!

متن درباره زندگي سخت

سکوت نکن …زمزمه کن گاهی !قدم بزن در کوچه های زندگی …و گاهی آرام پرواز کن …این آبی بیکران مال تو نباشد …مال کیست ؟زندگی زیباست!

شعر درباره زندگی سخت

گاهــی آدمـ دلــــشـــ مـیــخواهــد 

کـفـــش هـاشـ را دربـیـــاورد 

یــواشکیـ نوکـــ پـــا , نـوکــ پــا 

از خـودشــ دور شــود 

دور دور دور ……..

متن در مورد زندگی سخت میگذره

قلمت را بردار بنویس از همه ی خوبی هازندگی، عشق، امیدو هر آن چه برروی زمین زیباستگل مریمگل رزروی کاغذ بنویس :زندگی با همه تلخی هایش، زیباست

متن درباره زندگي سخت

بهترین جفت درجهان خنده و گریه استآنها هیچگاه یکدیگررا همزمان ملاقات نمیکنندولیاگر آن دویکدیگر راملاقات کردندآن لحظه بهترین لحظه زندگی شماستآرزو می‌ کنم امروز بهترین جفت اتفاق بیفتد

متن در مورد زندگی سخت میگذره

چرا خوشبخت بودن مشکل است؟!
چون از رها کردن چیزهایی که باعث غمگینی ما می شود، سرباز می زنیم !
چون کلید خوشبختی خودمان را، در جیب دیگران قرار داده ایم
و باور نداریم که کلید خوشبختی ما در دستان خودماست!
کلید خوشبختی، درک این واقعیت است که آنچه برای شما رخ می دهد مهم نیست بلکه چگونگی پاسخ شما ست که اهمیت دارد.
در حقیقت خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد بلکه کسی است که با مشکلاتش، مشکلی ندارد…!

متن درباره زندگي سخت

خوشبختی یعنیچه دورچه نزدیکهنوز کسی باشد که بی بهانه دوستت داشته باش … !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

جسارت اجرايى كردن ايده هايت را داشته باشو گرنه هميشه جهان پر بوده ازترسو هاى خوش فكر

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دلت را بتکان غصه هایت که ریخت توهم همه رافراموش کن..دلت را بتکان اشتباه هایت که افتاد روی زمین،بگذارهمان جاباقی بماند فقط ازلابه لای اشتباه هایت یکتجربه بکش بیرون قاب کن وبزن به دیواردلت….دلت رامحکم ترکه بتکانی تمام کینه هایت هم میرزد تمام ان غم های بزرگ وهمه ی حسرتهاوآرزوهایت……..حالا ارام تر،آرام تربتکان..
تاخاطره هایت نیفتد تلخ یاشیرین،چه تفاوت میکند…
خاطره ،خاطره است بایدباشد باید بماند…
عزیزم خانه تکانی دلت مبارک!!!

متن درمورد زندگی سخت

هیچ وقت گریه کردن آدمها رو از این زاویه قضاوت کردید؟
برخی گریه میکنند…
نه به خاطر اینکه ضعیف هستند!!!
بلکه به این خاطر که برای مدت طولانی قوی بوده اند….

متن درباره زندگی سخت است

من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،انتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز ..خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و ..قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کنقبل از اینکه بنویسی » فکر کنقبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باشقبل از اینکه دعا کنی » ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کنقبل از تنفر » عشق بورززندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر..

متن درباره زندگی سخته

با اندکی تامل به این باور می توان رسید که:تاریخ تولدت مهم نیست،تاریخ “تبلورت” مهمه…!اهل کجا بودنت مهم نیست،”اهل و به جا بودنت” مهمه…!منطقه زندگیت مهم نیست”منطق زندگیت” مهمه…!و گذشته زندگیت مهم نیست،امروزت مهمه که چه گذشته ای واسه فردات میسازی…!!!

متن درباره زندگی سخت

هیچ وقت
یکی را با همه ی ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ
ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . . .

متنی درباره زندگی سخت

راز تغيير كردن اين است كه تمام انرژيتان رانه روى جنگيدن با قديمى هابلكه روى ساختن جديدها متمركز كنيد

متن درباره زندگي سخت

گذشته هایت راببخشزیرا آنان همچون کفش های کودکیت نه تنهابرایت کوچکندبلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ بازمیدارند

متنی درباره زندگی سخت

کودکی به آسمان بارانی می نگریست و می گفت:خدایا…..گریه نکن….یک روزی می آید که ما آدم های خوبی می شویم….خدایا….

شعر درباره زندگی سخت

پیرشدن به سن نیست به این است که :ورزش نکنی، کتاب نخوانیعاشق نشوی، هدیه ندهی …محبت نکنی …محبت نگیری، مهمانی نرویپیری به سن نیستبه کیفیت دل است !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

و این جهان پر هست از دو نفره هایي که تنها جسم هایشان کنار هم هست …
و دلهایشان در دنیای دیگر سیر می‌کنند…
در بین خاطره هاي یک آدم دیگر …
در بین لبخند هاي کسی که سالها پیش به امید خوشبختی عشقش را در قلبشان نادیده گرفتند و برایش آرزوی خوشبختی کردند …
اما آن روزها نمیدانستند
که خود خوشبختی را دارند فدای سراب خوشبختی میکنند …
و چه آدمهایی که خوشبختی را داشتند اما ندیدند …
رهایش کردند و سالها در پی آن دویدند
اما وقتی که زمان گذشت …
سالها و عمرها گذشتند …
تازه فهمیدند خوشبختی همان نگاه پر از عشق کسی بود که برای توهمی تلخ رهایش کردند

متن درباره زندگی سخته

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺿﻌﯿﻔﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺩﺍﺭﻡ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺗﻮﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﮑﺎﺭ می کني‌‌‌‌‌‌؛
ﺑﮕﻮ ﺳﻌﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﻣﯿﮑﻨﻢ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﭘﺲ ﮐﯽ؟؟؟
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺑﺮ ﺻﺒﻮﺭﯾﻢ ﺑﯿﻔﺰﺍ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻌﺎﺩﺗﺖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﮕﺮ…
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﮕﻮ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺪﺍﺭﻡ!
ﺯﯾﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﺖ ﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ،
ﺑﯽ ﺣﺮﻣﺘﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ؛
ﺑﮕﻮ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ….

متن درباره زندگی سخته

ربطی نداره متأهلی یا مجرد،
مکث را تمرین کن.
گاهی زندگی سخت هست و گاهی ما سخت ترش می‌کنیم!
گاهی آرامش داریم، خودمون خرابش می کنیم!
گاهی خیلی چیزارو داریم اما محو تماشای نداشته هامون میشیم!
گاهی حالمون خوبه اما با نگرانی فردا خرابش می کنیم!
گاهی میشه بخشید اما با انتقام ادامش میدیم!
گاهی میشه ادامه داد اما با اشتیاق انصراف میدیم!
گاهی باید انصراف داد اما با حماقت ادامه میدیم!
و گاهی…
گاهی…
گاهی…
تمام عمر اشتباه می کنیم و نمیدونیم یا نمیخوایم بدونیم!
کاش اکثر مراقب خودمون، تصمیماتمون و گاهی‌هاي زندگیمون باشیم.
کاش یادمون نره که فقط:
“یک بار زنده‌ایم و زندگی می کنیم،
فقط یک‌بار”

متن درباره زندگی سخته

برترین و جدید ترین متن های ادبی و خوشگل درمورد زیبایی هاي بی شمارزندگی را برای شما داریم که سرشار از انرژی مثبت می باشند.خدایا…
یادم بده آن قدر مشغول عیب‌هاي خودم باشم که عیب هاي دیگران رانبینم…
یادم بده اگر کسی را بد دیدم قضاوتش نکنم، درکش کنم…
یادم بده بدی دیدم “ببخشم” ولی بدی نکنم! چرا که نمی دانم بخشیده می شوم یا نه…
یادم بده اگر دلم شکست نفرین نکنم، دعا کنم، نتوانستم سکوت کنم…
یادم بده اگر سخت بگیرم “سخت می بینم”…
یادم بده به قضاوت کسی ننشینم چرا که در تاریکی همه ي شبیه هم هستیم…
یادم بده چشمانم را روی بدی‌ها و تلخی‌ها ببندم چرا که چشمان خوشگل، بی‌شک جذاب می‌بینند…
خدای همیشگی من!!
نمی‌دانم امروز هستم یا فردا…
تو از ازل مرا یافته اي و من هنوز در جستجوی توام…
یاریم کن لبخند خود را نثار تمام کسانی کنم که دلم را شکستند،
قضاوتم کردند،
نادیده‌ام گرفتند…
یادم بده از آدمها خرده نگیرم… اگر بد شدند بدی دیدند! من مفید هستم و مفید می مانم…
چرا که مفید بودن هنر نیست، مفید ماندن هنر هست..

متن درباره زندگی سخت است

همچنین بخوانید: جملات امیدبخش

متن درمورد زندگی سخت

هنگامی که گنجینه های حقیقی در دست داریم هرگز متوجه آن نمی شویم
چون آدمها به وجود گنج باور ندارند

متن درباره زندگی سخت

زیبایی یک چیز فیزیکی نیست
زیبایی احساسی است که در درون دارید و در چشمان شما منعکس می شود

متنی درباره زندگی سخت

دنیا مثل مادرت نیست
که ظهر سرش داد بزنی
و شب برای شام صدات کنه…
دنیا ولت میکنه تا از گرسنگی بمیری…

متن در مورد زندگی سخت است

دنیا جای بزرگی است
می دانممن این خانه ی کوچک با تو را دوست دارم…

متنی درباره زندگی سخت

اگه میتونی بر خودت فرماندهی کنیمیتونی بر دنیا فرماندهی کنی

متن درباره زندگی سخته

می گویند یک انسان فقط به سه چیز برای شادی واقعی در دنیا نیاز دارد
کسی برای عشق ورزیدن، کاری برای انجام دادن و چیزی برای امید داشتن.

شعر درباره زندگی سخت

با بند انگشتانم در آمیزدر ته فنجان چشمانم حل شوخودت را همینجاپیش من جا بگذار!دنیاخیلی کوچک تر از آن استکه بخواهی جایی بروی!دنیاقد همین خانه استقد همین اتاققد همین آغوش……

متن درباره زندگی سخت

سخت‌ ترین چیز در این دنیاحفاظت از خودت در برابر آدم‌هایی استکه خارهایی هستند که پشت گل رز پنهان‌ اند

متن درمورد زندگی سخت

این دنیا نمیگذارد که لبخند برای همیشه
بر لبان کسی بماند…تام هنکس️

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

من به پایان دنیااهمیت نمیدهم،چون دنیای منبارها تمام شدهو صبح روز بعددوباره از نو آغاز شده است.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دنیا پر از زیبایی است، به آن توجه کن
به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن
باران را نفس بکش و باد را احساس کن
زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن

متنی درباره زندگی سخت

دنیا تنها در چشمان تو وجود دارد. می توانی آن را هر چقدر که بخواهی بزرگ یا کوچک کنی….

متن در مورد زندگی سخت میگذره

آدم هایی را که زیاد دوستت دارند بیشتر دوست داشته باش و آن هایی را که زود ترکت می کنند  زودتر فراموش کن…
زندگی همین است
تعادل میان عشق و نفرت
تعادل میان بودن ها و نبودن ها
تعادل میان آمدن ها و رفتن ها
زندگی مرزی ست که می گذاری
تا کسی هستی تو را نیست نکند
مرزی برای آن هایی که می گویند
“دوستت دارم” و “همیشه با تو خواهم ماند”

متن در مورد زندگی سخت میگذره

“زنــدگی را طــلاق ندهیــد…..!”این یعنی اینکه خودتون رو از خوشی های دنیا و زندگی محروم نکنید در مقابل مشکلات تسلیم نشوید و زانوی غم بغل نگیرید.خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون و خواسته هاتون احترام بذارید. یادتان باشد بهترین دوست شما، تصویر ذهنیِ خوب شما از خودتان است.دیگران را دوست بدارید حتی کسانی که با شما همراه و هم عقیده نیستند. از کسی متنفر نباشید که روزگارتان رنگ تنفر نگیرد و سیاهی جذب نکند.از هیچ کس توقعی نداشته باشید که جز دلگیری پیامدی به همراه ندارد. یادتان باشد که شاید کسی هم از شما توقعی دارد و شما نمی دانید!

متن درباره زندگی سخت است

دور خودت دایره ای بکشدایره ای به وسعتِ بیخیال بودن …دایره ای که قضاوتهای بی منطقِ دیگران را ، از افکارت تمیز دهد …باور کن هیچ چیز در این جهان برقرار نمی ماند !اتفاقات برای افتادنند …زبان برای حرف زدن …و لحظه ها برای گذشتن …به همین سادگی !!همه چیز ، مهیاست تا فقط زندگی کنی .قضاوت هایشان را بیخیال …اگر زبانی بیهوده چرخیده ؛دلیلی ندارد فکری هم بیهوده مشغولِ چرایی اش باشد …شاد باش و خوبی کن !فرصت زیادی نمانده …لحظه ها دارند تمام می شوند …

متن در مورد زندگی سخت است

گاهی اوقاتگذر زمانتنها مرهمی ستکه می توانبرای درد های آدمییافت

متن درمورد زندگی سخت

اگر زندگی را دوست داریدزمان را هدر ندهیدزیرا زمان چیزی استکه زندگی از آن ساخته شده است.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

خبر بد این که زمان پرواز می کند!خبر خوب این که شما خلبان هستید!اگرچه نمی توانید مالک زمان شویداما می توانید از آن استفاده کنید.

متن درباره زندگی سخته

گویند که “چون میگذرد،هیچ غمی نیست”اما که به وَاللّه،همین درد کمی نیست …

متن درباره زندگي سخت

گذر عمر یک لحظه استانگار که چشم ببندیو باز کنی خود را سپید مویو ناتوان ببینیو کارهایی که همهنیمه تمام مانده اند

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

سود کردن بدون ریسکتجربه کردن بدون خطرپاداش گرفتن بدون تلاشمانند این است که بدون اینکه متولد شویدانتظار زندگی کردن داشته باشید

متن در مورد زندگی سخت میگذره

نا امید نباشگاهی لازم است بنشینی و استراحت کنیاما فراموش نکن فقط گاهیموفقیت در انتظار تو استبلند شو و به راهت ادامه بده

شعر درباره زندگی سخت

در قلب خود باور داشته باشیدکه حادثه ای شگفت انگیزقرار است اتفاق بیفتدباور کنید همان میشود که باور داریدعاشق زندگی تان باشید

شعر درباره زندگی سخت

ساده زندگی کناما ساده عبور نکناز دنیایی که تنهایکبار تجربه اش میکنی.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

هیچوقت کسی رو قضاوت نکنیدسرنوشت انقدر دنبالتون میکنهتا تو یه کوچه بن بست شما روتو همون شرایط قرار بده

شعر درباره زندگی سخت

قانون انتظار میگه :منتظر هر چی باشی، وارد زندگیت میشهپس دائم با خودت تکرار کنمن منتظر عالی ترین، اتفاق ها هستم

متن درباره زندگی سخت

زندگی یک معامله است…
چیزی میگیریم و چیزی میدهیم
خودخواهانه است که تنها بخواهیم چیزی به دست بیاوریم
و نخواهیم از دست بدهیم…
باید یادمان باشد که عشق مثل گلوله ای از آتش است
باید مواظب سوختن دستهایمان باشیم
باید مواظب باشیم که هر از گاهی آنرا دست به دست کنیم
تا دستمان نسوزد و آزار نبیند…
اگر طاقت نداشته باشیم از دستمان می افتد پایین
و مثل چینی نازک صورتی یک دل حساس میشکند…

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

زندگی سخت نیست، زندگی تلخ نیست
زندگی همچون نت های موسیقی بالا و پایین دارد…
گاهی آرام و دلنواز،
گاهی سخت و خشن،
گاهی شاد و رقص آور،
گاهی پر از غم…
زندگی را باید احساس کرد…

متن درباره زندگی سخته

میتوان زیبا زیست…
نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،
نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!
لحظه ها میگذرند
گرم باشیم پر از فکر و امید…
عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن درباره زندگی سخت

به آن هایی که دوستشان دارید
بی بهانه بگویید دوستت دارم
بگویید در این دنیای شلوغ
سنجاقشان کرده اید به دلتان
بگویید گاهی فرصت با هم بودنمان
کوتاه تر از عمر شکوفه هاست
شما بگویید، حتی اگر نشنوند

شعر درباره زندگی سخت

مهربان و ملایم باش،
اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…
به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…
به تلخی ها اجازه نده شیرینی زندگیت را از تو بربایند

شعر درباره زندگی سخت

مقاومت یعنی میل به احساس قدرت داشتن
یا تلاش برای قدرتمند بودن و مقاومت کردن اشتباه گرفته می شود
ممکن است شخص توانایی اثر گذاری در رفتار دیگران را داشته باشد
اما ممکن است تمایلی به استفاده از آن نداشته باشد.

متن در مورد زندگی سخت است

ایستادگی کن،
ایستادگی کن؛
و ایستادگی کن …
و به یاد داشته باش که لشکری از کلاغ ها، جرات نزدیک شدن به مترسکی که ایستادگی را فقط به نمایش می گذارد، ندارند.
باید در نبرد بیهوده ی ایده و ائین ها ایستاد و ایستادگی کرد و از ان گذاشت

متن درباره زندگی سخته

باید پذیرفت که زندگی کردن، پر از رنج و سختی است
باید دانست که انسان بدون رنج، انسان مرده است
باید باور داشت که این سختی‌ ها باعث قوی و مقاوم تر شدنت می‌ شوند

متن درمورد زندگی سخت

قدرت و شجاعت همیشه با مدال‌ ها و پیروزی‌ هایی که به دست می‌ آید سنجیده نمی‌ شوند.
بلکه با مبارزاتی که برای چیره شدن انجام می‌شوند ارزیابی می‌شوند.
مقاوم ترین مردم کسانی نیستند که همیشه برنده می‌ شوند، بلکه افرادی هستند که موقع از دست دادن تسلیم نمی‌ شوند.

متن در مورد زندگی سخت است

در میدان عاشقی ایستادگی باید کرد
در اسرار عشق خود پختگی باید کرد
آسان مده عشق را به باد فنا
در راه عشق دلدادگی باید کرد
گر راه سخت است و لیلی بی قرار
همچو مجنون ایستادگی باید کرد

متن درباره زندگی سخت است

ایستادگی کن تا روشن بمانی
شمع های افتاده خاموش می شوند…

متن درمورد زندگی سخت

میان سادگی من و ایستادگی تو
راهی هست که تجربه کرده ام
اما کبوتری که می خواستم
میان سکوت چشم ها و افتادگی آسمان مرده بود…

متن در مورد زندگی سخت است

تو در پس روزهای ابری نهفته ای و من بی قرار بارشم
ای ابرها در امتداد انتظارم با یکدگر بر خورد کنید
تو در پشت برهنگی اندام بید نشسته ای
و من بی تاب تنپوشی از سبزینه ها هستم
ای بیدها عریانی تان را با شکوفه های استقامت من بپوشانید
تو در کنار کودکی غنچه آرمیده ای
و من کهولت شاخه ها بسر می برم
ای لحظه های ناب ، غنچه های گمگشته را
در شاخسار خمیده ام پیدا کنید.

متن درباره زندگی سخت

از هجوم باد هرزه نمی هراسم که هر روز به آماجی می وزد
به ایلغار چشم تو که باز گونه تخم وحشت می ریزد آشنایم
آزادی واژه ایست که در زبان ما مفهوم واحدی ندارد
در برابر سیلی که می آید
ایستادگی بی معناست
که قهرمانی افسانه ی دروغینی است
که هر کس سیمای خویش را در آن می خواند

متن درباره زندگی سخته

غریب نیست ز سیل ایستادگی صائب
شکیب عاشق بیتاب تازگی دارد
چشم های تو اینک
با بی چقدر بهار
چقدر تابستان
تنت حریم ویرانی مرا
حصار ترد خواستن می کند
حصار ایستادگی در برابر
غوغای مرگ بار
بی تو ازادی
بخیل می شود لبان دوخته ام
سکوت می کنم
و می شکند دستهای ساده من
در بی نهایت مشکوک اغوش تو
تو را مثل تمام خوبی ها
مثل کودکی هایم
چقدر بهانه بگیرم

شعر درباره زندگی سخت

خسته ام از تظاهر به ایستادگی
از پنهان کردن زخم هایم زور که نیست!
دیگر نمی توانم بی دلیل بخندم و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!
اصلأ دیگر نمی خواهم که بخندم…..
می خواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا….!
چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟!
خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی….
می خواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی….

متن درباره زندگی سخت است

از ایستادگی ام گفت تا مسخ کرد تنم را
خواند استعاره مرداب هشیاری بدنم را
ای شخم کهنه بی بذر ای کاش در تو نمی ریخت
رگ های قهوه ای خاک حس زلال تنم را
با انزوای من امیخت تا تابناکی قوها
اتش دمید و بهم ریخت معماری جگنم را
باز استغاثه صافیست با استحاله ای که هست
شاید مگر بدراند پروانه ای کفنم را
تاوان مرگ زمین چیست غیر از قیام درختان
اماده کن بودنم را سر شار کن شدنم را

متن درمورد زندگی سخت

اگر زندگی صد دلیل برای تسلیم و نا امید شدن به تو نشان داد، تو هزار دلیل برای از پا ننشستن و دنبال کردن رویاهایت نشانش بده.
اگر باور کنی که می‌ توانی قوی باشی، قدرت انجام هر کاری را خواهی داشت، حتی باور نکردنی‌ ترین‌هایشان را…

متن درباره زندگی سخت است

در مقابل موانع خود ایستادگی کن و در موردشان اقدامی انجام بده.
متوجه خواهی شد که آن ها نیمی از قدرتی که فکر می کنی دارند را هم ندارند.

متن درباره زندگی سخته

غوغای
چشم های تو اینک
با بی چقدر بهار
چقدر تابستان
تنت حریم ویرانی مرا
حصار ترد خواستن می کند
حصار ایستادگی در برابر
غوغای مرگ بار
بی تو ازادی
بخیل می شود لبان دوخته ام
سکوت می کنم
و می شکند دست های ساده من
در بی نهایت مشکوک اغوش تو
تو را مثل تمام خوبی ها
مثل کودکی هایم
چقدر بهانه بگیرم

متن درمورد زندگی سخت

اگر کسی درون خود یک من محکم و استوار نداشته باشد
نمی تواند تغییرات زندگی را تحمل کند.
کلید توانایی تحمل تغییرات این است که
خودت را “بشناسی”
بدانی که چه “ارزشی” داری
و از زندگی “چه می خواهی”
این سه باید در ذهن تو ثابت باشند و فقط با اراده تو تغییر کنند
نه با تغییرات بیرون…

متن درباره زندگي سخت

چشمانم را به کدام افق خیره نگه داشته ای ؟
وقتی هنوز از ایستادگی ام مطمئن نیستی
من خواهم رفت
ارزانی ات باد
افق با تمام خیرگی هایت !

متن درباره زندگي سخت

مترسک!
آنقدر دست هایت را باز نکن؛
کسی تو را در آغوش نمی گیرد،
ایستادگی همیشه تنهایی می آورد…

متن درباره زندگی سخت

کمند غربت تنهایی من
در تداخل ایستادگی
بر هم شکست
بغض بی صدا
در توان زندگی فریاد زد
بی صدایم ای خالق هستی
دوست دارم از تو بگویم در فرای هستی
چه کنم نمی دانم
در کجای هستی تو را یابم
تا از تو گویم
در این وجود غربت هستی

شعر درباره زندگی سخت

مرد بود و بزرگ بود
و در کوله بارش تنها نقشه ایستادگی داشت
از کویر دلخور نبود
از خارهای آن واهمه داشت
حتی بارش ستارگانش را دوست داشت

شعر درباره زندگی سخت

چنان که گردش پرگار ار فشردن پاست
روانی سخن از ایستادگی باشد
گشاده روی به اخوان سلوک کن صائب
که فیض صبحدم از روگشادگی باشد

متن درباره زندگی سخت

اندوه تلاش گران سخت کوش بدترین نوع اندوه است.فرناندو پسوآ

متن درمورد زندگی سخت

برای سرشت های مغرور، طعمه آسان چیز تحقیر آمیزی است. آنان تنها در مقابل مردانی که هنوز مهار نشده اند و می توانند به دشمنان آنها مبدل شوند و یا در برابر ملکی که به سختی تسخیر می شود، احساس آسایش و خشنودی می کنند.فریدریش نیچه

متنی درباره زندگی سخت

 هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است. هاروکی موراکامی

شعر درباره زندگی سخت

 بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند. بایرون پالسفر

شعر درباره زندگی سخت

زبان سپهری برای مردم دلپذیرتر است. اما مثل این‌که شما با زبان سهراب زیاد موافق نیستید و حتا یک جایی گفته‌اید آبتان باهم به یک جو نمی‌رود. “ولی من با “زبان” سهراب اشکالی ندارم. چون او و فروغ را از این لحاظ در عرض هم می‌گذارم. مشکل من و سهراب، دنیایی است که او از آن صحبت می‌کند. من دنیای او را درک نمی‌کنم. بهشت او اصلا از جنس جهنم من نیست. ببین: تو حتا وقتی که تا خرخره لمبانده باشی هم می‌توانی معنی حرف مرا که می‌گویم «گرسنه‌ام» بفهمی. چون سیری تو و گرسنگی من از یک جنس است منتها در دو جهت. من اگر غذای کافی بخورم حالت الان تو را درک می‌کنم و تو اگر تا چند ساعت دیگر چیزی نخوری معنی حرف مرا. اما من اگر خودم را تکه پاره هم بکنم نمی‌فهمم جغرافیای شعر سپهری کجا است.”احمد شاملو

متن درباره زندگی سخته

نه عشق، اما اصول تشکیل دهنده ی عشق ارزش زحمت را دارد.فرناندو پسوآ

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بیهوده است اگر بخواهیم رمانی را با زینت دادن سبک، «دشوار » کنیم، هر رمانی که شایستگی این کلمه را دارد، هر چقدر روشن و شفاف باشد، بر اثر طنز ذاتی خود، به اندازه ی کافی دشوار است.میلان کوندرا

شعر درباره زندگی سخت

درک منظور دشوار است، به ویژه هر بار که بسان رود کنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی کنیم که دگرگونه می اندیشند و به شیوه “قورباغه ها” راه می روند.فریدریش نیچه

متن درباره زندگی سخت

تاریخ به معنی جنگها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بوده اند. تاریخ باید درباره ی مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. تاریخ باید از رنجها و شادی های آنان و از دشواری ها و مشکلاتشان برای ما سخن بگوید و بگوید که چگونه بر این دشواری ها چیره شدند.جواهر لعل نهرو

شعر درباره زندگی سخت

هر بار دل خویش را سخت به بند کشیم و اسیر کنیم، می توانیم به جان خویش، آزادی های فراوانی بدهیم. کسی حرف مرا باور نمی کند، مگر آنکه از پیش آن را بداند… .فریدریش نیچه

متن درباره زندگی سخته

برخی از افراد دیواری روبرویشان می‌بینند و تصور می‌کنند این نقطه پایان برای آن‌هاست. برخی دیگر از افراد دیوار را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند این نقطه آغاز برایشان باشد.آنجلین تراونا

متن در مورد زندگی سخت است

یادمان باشد کسی مسئول دلتنگی‌ها و مشکلات ما نیست !اگر رد پای دزد آرامش و سعادت را دنبال کنیم، سرانجام به خودمان خواهیم رسید که در انتهای هر مفهومی نشسته‌ایم و همهٔ چیزهای تلنبارِ مربوط و نامربوط را زیر و رو می‌کنی.حسین پناهی

متن درباره زندگی سخت است

فکر به خودکشی راهی موثر برای تسلی خاطر است و با آن می توان به خوبی از پس برخی شبهای سخت برآمد.فریدریش نیچه

متنی درباره زندگی سخت

کسانی که به مجردِ برخورد با سختی، کار را رها می کنند، هرگز به جایی نمی رسند.آنتونی رابینز

متن در مورد زندگی سخت است

تنها کسانی سزاوار و شایسته ی درک آزادی و زندگانی هستند که بدانند چگونه هر روز بر مشکلات زندگانی و آزادی غلبه کرده و آزادی و زندگانی نوینی را به چنگ آورند.یوهان ولفگانگ فون گوته

متن درباره زندگی سخت است

آموختن آنچه فیلسوف است، کار دشواری است، زیرا نمی توان آن را یاد داد. باید آن را از سر تجربه دانست یا باید به این ناآگاهی افتخار کرد.فریدریش نیچه

متن درباره زندگی سخت است

به دشواری می توان دانست که مایل به رفتن هستیم یا نه، زیرا چنان خواب آلوده ایم که نمی فهمیم ناشناخته ها، از شناخته ها تا چه پایه برتر هستند.هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن در مورد زندگی سخت است

شاید افرادی هم گاهی فکر می کنند که باید از جای خود تکان بخورند اما دیگران و کسانی که در نا امیدی فرو رفته و همه چیز را مشکل می دانند به آن ها خواهند گفت این کار غیر ممکن است و ما در این مجاهدت پیروز نخواهیم شد و پیروزی ما چیزی است که به دست آوردن ان محال است. اما ما به انها خواهیم گفت این دلایل بی پایه است و احمق ها هستند که ناتوانی و ضعف را به خود تلقین می کنند.آدولف هیتلر

متن درباره زندگی سخت است

هیچ چیز بهتر از سختی نیست. هر مغلوب شدن، هر شکستن قلب، هر از دست دادن حاوی بذر خاصی است. این بذرها، درس‌هایی هستند برای بهبود عملکرد شما برای زمان‌های بعدی که دارید. مالکوم ایکس

متن در مورد زندگی سخت است

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند، اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.آبراهام لینکلن

متن درباره زندگی سخت

خودپسندی ما از آنچه به بهترین نحو انجام می دهیم، می طلبد که آن را سخت ترین کار بدانیم و این، سرمنشاء بسیاری از امور اخلاقی است.فریدریش نیچه

شعر درباره زندگی سخت

آنچه موجب بیشترین زحمت من شده و هنوز هم می شود این است که متوجه شده ام شناخت نام چیزها بسیار مهمتر از شناخت خود آنهاست.فریدریش نیچه

متن در مورد زندگی سخت است

امید و رویای یک مرد عمل این است که در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراک حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر کامل به دست آورد.آندره موروا

شعر درباره زندگی سخت

زمان در ترنی که تاربخش می نامند، سوار شده است؛ سوار شدن در این ترن آسان است اما پیاده شدن از آن دشوار.میلان کوندرا

متن در مورد زندگی سخت میگذره

اگر کامروا نشوید، زندگی، خود به خود و به میزان کافی، شما را دچار رنج خواهد ساخت و نیازی نیست که با ایجاد قوانین سخت، پیوسته خود را دچار رنج و اندوه کنید.آنتونی رابینز

متن در مورد زندگی سخت است

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.آلبرت اینشتین

متن درباره زندگی سخت است

قلبتان شکسته است. شما فکر می‌کنید خواهید مرد، اما زندگی ادامه دارد. فردا بعد از یک روز وحشتناک خواهد آمد. چارلز دیکنز

متن درمورد زندگی سخت

درک احساس یک راز دشوار است. مثل اینکه کسی ناظر کشتاری باشد و همزمان به درگیری های بی اهمیت اجتماعی بیندیشد، یا هنگام تماشای سنگی کوچک بر سطح خیابان، هیچ تصویری جز هستی خود را دامن نزند.فرناندو پسوآ

متن درباره زندگی سخت است

باید پیوسته دگرگون شده، تجدید حیات کرده و جوان گردیم، در غیر این صورت، متعصب و سخت می شویم.یوهان ولفگانگ فون گوته

شعر درباره زندگی سخت

چیزی که بدون زحمت و رنج آموخته شود روزی فراموش می شود.آندره موروا

متن درباره زندگی سخته

با آدمیان زیستن دشوار است، زیرا خاموش ماندن بسی دشوارتر است.فریدریش نیچه

شعر درباره زندگی سخت

بسیاری از ما هنگام ناتوانی این چنین ناله سر می دهیم که: نیازردن مردم چه دشوار است!فریدریش نیچه

متن درباره زندگی سخت است

ای دلهای کوچک که سخت تب آلود و ناشکیبا می تپید و می زنید، با آرزوهایی سخت نیرومند و بی انتها؛ قلب من که زمانی بس دراز از هیجانها درخشیده و افروخته مانده، اکنون به خاکستر بدل شده، و آتشهای خود را می پوشاند و پنهان می کند.هنری وادزورث لانگ‌فلو

شعر درباره زندگی سخت

اکنون روزگاری است که شخصی که هیچ کار نمی کند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی که بیشتر کسانی که با زحمت و سختی، کار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!جواهر لعل نهرو

متن درباره زندگی سخت

اگر ناگزیر شویم نظر خود را در مورد کسی تغییر دهیم، به خاطر این زحمتی که فراهم کرده است، انتقام سختی از او خواهیم گرفت.فریدریش نیچه

متن درباره زندگي سخت

انسان به بودن در هر جایی عادت می کند و دیگر برایش سخت است که از آنجا برود. نحوه فکر کردنش هم بعد از مدتی عادت می شود و عوض کردنش سخت است.جان استاین‌بک

متن در مورد زندگی سخت است

امور مهمه هرگز به دور از خطر نیست و چنان که می‌گویند، دشواری، شرط هر چیز زیباست.افلاطون

متن درباره زندگی سخت

انسان والا در وجود خویش برای فرد قدرتمند و نیز آن کسی ارزش قایل است که قدرت چیرگی بر خویشتن را دارد و زمان سخن گفتن و لب فرو بستن را می شناسد، با علاقه بر خود سخت می گیرد و به سختگیری بسیار احترام می گذارد.فریدریش نیچه

متن درمورد زندگی سخت

یک زن از نتایج زحمت های خود در تنظیم خانه که دنیای کوچک کاملی است باید به همان میزان مغرور و مفتخر باشد که یک رجل دولتی برجسته ای که توانسته مملکتی را نظم و ترتیب بخشیده و سازمان دهد.آندره موروا

متن درباره زندگی سخت است

آن کس که همیشه شاگرد باقی می ماند، زحمت های آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند.فریدریش نیچه

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اندیشیدن آسان است و عمل کردن، سخت و دشوار. عمل کردن به دنبال اندیشه و نقشه و از روی تعمق و اندیشه پیدا کردن اش در جهان بسیار دشوار است.یوهان ولفگانگ فون گوته

متن در مورد زندگی سخت است

به هر میزان که زندگی با انسان میانه، سخت و بی ملاحظه برخورد کند، انسان این نیک بختی را دارد که مجبور نیست مدام زندگی را با اندیشیدن سپری کند.فرناندو پسوآ

متن درباره زندگی سخت

نباید به وطن وابسته شد، حتی اگر رنجورترین و نیازمندترین پاره از جهان باشد؛ زیرا دل کندن از وطنی پیروز چندان دشوار نیست.فریدریش نیچه

متن درمورد زندگی سخت

در هنگام لزوم نه تنها مشکلات و حوادث ناگوار را صبورانه بپذیر و تحمل کن، بلکه آنها را دوست بدار.فریدریش نیچه

متن درباره زندگی سخت

 زندگی سنگ پرتاب کردن به سمت من را ادامه می‌دهد و من به پیدا کردن الماس‌ها ادامه می‌دهم. آنا کلودیا آنتونس

متن درمورد زندگی سخت

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن درباره زندگی سخت

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن درباره زندگي سخت

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

شعر درباره زندگی سخت

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/
# حقیقت

متن در مورد زندگی سخت است

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن درباره زندگي سخت

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن درباره زندگی سخت است

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید # چینی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن درباره زندگي سخت

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن درباره زندگی سخته

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن درمورد زندگی سخت

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن درباره زندگی سخت است

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن درباره زندگی سخته

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

متنی درباره زندگی سخت

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

شعر درباره زندگی سخت

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . . # انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن درمورد زندگی سخت

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
# انگیزشی

شعر درباره زندگی سخت

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن درباره زندگی سخته

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند # خدا

شعر درباره زندگی سخت

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-
# زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

انگار داروخانه هم میداند زخم خورده ایم، که همیشه باقیمانده ی پولمان راچسب زخم میدهد….

متن در مورد زندگی سخت میگذره

خدایا!مگذار دعا کنم که مرا از دشواری ها و خطرهای زندگی مصون داری،بلکه دعا کنم در رویارویی با آنها بی باک وشجاع باشم.مگذار از تو بخواهم درد مرا تسکین دهی،بلکه توان چیرگی بر آن را به من ببخشی.

متن درمورد زندگی سخت

محدودیت‌های ایجاد شده را به فرصت تبدیل کنید. از یک فرصت استفاده کنید و وارد یک ماجراجویی برای یک رویای بزرگ شوید.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

چقدر صبور بود;فالگیری که امروزم رادر طالعم دید و”هیچ”نگفت….!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

کسی که نمی‌خواهد با چالش‌های خودش مواجه شود، همیشه باید با چالش‌های دیگر دست و پنجه نرم کند.

متن درباره زندگی سخت است

بساط کرده امو تمام نداشته هایم رابه حراج گذاشته امبی انصاف چانه نزنحسرت هایمبه قیمت عمرمتمام شده

متن درباره زندگی سخته

این همه رنجی که دنیا بر سر ما می کند،غیر ما هرکه باشد ترک دنیا میکند.بارها گفتم که فردا ترک دنیا می کنم،چون به یاد خدا می افتم امروز و فردا می کنم.

متن درباره زندگي سخت

برخی از افراد دیواری روبرویشان می‌بینند و تصور می‌کنند این نقطه پایان برای آن‌هاست. برخی دیگر از افراد دیوار را می‌بینند و تصمیم می‌گیرند این نقطه آغاز برایشان باشد.

متن درباره زندگی سخته

گاهی جلوی آیینه می ایستم …خودم را در آن می بینم…دست روی شانه هایش می گذارم…و می گویم:چـــــــه تحملی دارد دلت..

متن درباره زندگی سخت

اگر با یک چالش جدید مواجه هستید یا از شما خواسته شده کاری را انجام دهید که قبلاً انجام نداده‌اید، نترسید و آن کار را متوقف نکنید. شما توانایی زیادتری از آنچه تصورش را می‌کنید دارید. هرگز این توانایی را نخواهید دید، مگر این که تقاضای بیشتری برای خودتان ایجاد کنید.

شعر درباره زندگی سخت

خدایا!صبرم با دردم نمیخواندصبری که دادی تمام شد. امِّا….دردم باقیست………

متن درباره زندگی سخت

از زمین خوردنکسى شاد مشو !که نمیدانى گردش روزگاربراى توچـه در آستین دارد .

متن درمورد زندگی سخت

خوشحال باشید. به شکست‌های امروز فکر نکنید، بلکه به موفقیت‌هایی که ممکن است فردا رخ دهد بیندیشید. شما برای خودتان یک کار سخت و دشوار تعریف کرده‌اید، اما اگر پشتکار داشته باشید موفق خواهید شد. پس از غلبه بر موانع شادی را پیدا می‌کنید.

متن در مورد زندگی سخت است

زنده ام!نه از جانی که مانده… از استخوانهای لجبازی که روی هم ایستاده اند…!

متن درمورد زندگی سخت

بسیاری از مردم جهان قادرند که از نردبان موفقیت صعود کنند. برخی از این افراد در زندگی حرفه‌ای خودشان موانع غیر قابل تصوری را پشت سر گذاشته‌اند و بر چالش‌هایی که در پیش روی آن‌ها بوده غلبه کرده‌اند.

متن درباره زندگي سخت

روزگاری چشـم پوشیدم ز خوابتا بخـوانـم قصّـه‌ی مهتـــاب رااین زمان دور از ملامت های ماهچشم میبندم که جویم خواب را

متن در مورد زندگی سخت میگذره

باشــه قبــول ….رابطــه ها مجــــازی شدن ..ولی …. ولـی دردهـا که همچنــان حقیقــی اند ………..!

متنی درباره زندگی سخت

خدا را چه دیدی دوست من؟!شاید یک روزی درد قیمت پیدا کرد و ما ثروتمند شدیم

متن درباره زندگی سخت است

هنگامی که طوفان به پایان رسید، به یاد نمی‌آورید چطور آن را به وجود آوردید و چطور زنده ماندید. حتی مطمئن نخواهید بود که طوفان به پایان رسیده یا خیر؛ اما یک چیز قطعی است، وقتی از طوفان خارج شوید، دیگر آن کسی نیستید که وارد طوفان شده است. این همه چیز درباره این طوفان است.

متن درباره زندگي سخت

ﺗﻠﺦ ﻣﺎﻧﺪﻡ ، ﺗﻠﺦﻣﺜﻞ ﺯﻫﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﮑﯿﺪﻩﺍﺯ ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﻣﺜﻞ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺗﻮ
ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺳﺮﺥﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎﻥﭘﺮﭘﺮ ﺷﺪ

متن درباره زندگي سخت

ما که از هر چه ترسیدیم به سرمان آمد!پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترسیم!!!

متن در مورد زندگی سخت است

برای دردهایم نشانه می گذارم؛تا یادم بماند؛کجا، دست خدا را رها کردم …!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

وقتی حداقل انتظار را از خودمان داشته باشیم، زندگی ما را به چالش دعوت می‌کند تا میزان شجاعت و تمایلی که برای ایجاد تغییرات داریم را آزمایش کنیم. در این لحظه نمی‌توانیم تظاهر کنیم که اتفاقی رخ نداده یا این که بگوییم هنوز اتفاقی نیفتاده است. چالش منتظرمان نخواهد ماند و زندگی به عقب نگاه نمی‌کند.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

اشتباه من این بود که هرجاکه رنجیدم خندیدم،فکر کردند درد ندارد،سنگینتر زدند ضربه هارا…

متن در مورد زندگی سخت میگذره

رمز موفقیت این است که یاد بگیریم تا از نیروهای رنج و لذت به نفع خود استفاده کنیم.

متن در مورد زندگی سخت است

قدرت از کاری که می‌توانید انجام دهید به دست نمی‌آید. قدرتمند بودن حاصل غلبه بر چیزهایی است که قبلاً فکر می‌کردید نمی‌توانید.

متن درباره زندگي سخت

در نبرد بین روزهای سخت و انسان های سخت ،این انسان های سخت هستند که می مانند نه روز های سخت

متن درباره زندگي سخت

قدرت و شجاعت همیشه با مدال‌ها و پیروزی‌هایی که به دست می‌آید سنجیده نمی‌شوند. بلکه با مبارزاتی که برای چیره شدن انجام می‌شوند ارزیابی می‌شوند. قوی‌ترین مردم کسانی نیستند که همیشه برنده می‌شوند، بلکه افرادی هستند که موقع از دست دادن تسلیم نمی‌شوند.

متنی درباره زندگی سخت

برای بعضی دردها نه میتوان گریه کرد، نه میتوان فریادزد،برای بعضی دردها فقط میتوان نگاه کردو بیصداشکست!

متن درباره زندگی سخت است

امـــروز دردهــــــایم را به رودخـــانه سپـــردم.چه صیـــدی کرد مـــــــــاهیـــگیــر، از مــــــاهـی  های دق کرده!!!!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

شما از مغزتان نیرو می‌گیرید نه از حوادث اطرافتان. این موضوع را تحقق ببخشید و توانایی خودتان را پیدا کنید.

متن در مورد زندگی سخت است

درد هایت را دورت نچین تادیوارشوند!زیر پایت بگذار تاپله شوند

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یکی میپرسد اندوه تو از چیست؟سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟برایش صادقانه مینویسم برای آنکه باید باشد و نیست.

متنی درباره زندگی سخت

دست به دلم نذارید !!! می سوزید !!!داغ خیلی چیزها به دلم مانده !!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

زخم هایم به طعنه میگویند:دوستــــــــــــــــــــــانت چقدر با نمک اند

متن درباره زندگي سخت

باد با چراغ خاموش کاری ندارد اگر در سختی هستی بدان که روشنی …!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

قوی ترین مردان جهان پستچی ها هستن کهنمیدانندچه حجم عظیمی از درد و اندوه رابا خود حمل می کننداز آنها قویتر توییکه می توانی تنها با چند کلمه کمر مرا بشکنی!

متن درباره زندگی سخت است

با من حرف بزنکه روزگارم نه که نمی گذردکه تمام دنیای منبی‌ تو جمعه می‌‌گذرد

متن درباره زندگی سخت

بعضی از دردها قرار نیست خوب بشن…نباید هم خوب بشن…باید باشن تا به زندگی ما جهت بدن…

متنی درباره زندگی سخت

نمیـــــــــــــــــــدانم مشکل از کجاست؟!!!!!صــــــــــــــــــبر یا کاسه؟این روزها زیاد سر میرود

متن در مورد زندگی سخت میگذره

درد دارد با نسیمی برود آنکه “بخاطرش”به طوفان زده ای

متن درباره زندگی سخته

سخت است وقتی از بغض , گلو درد میگیریو همه میگویند ; لباس گرم بپوش….

متن درباره زندگی سخت است

خسته ام از تظاهر به ایستادگیاز پنهان کردن زخم هایمزور که نیست!دیگر نمیتوانم بی دلیل بخندم و با لبخندی مسخره وانمود کنم همه چیز رو به راه است….!اصلأ دیگر نمیخواهم که بخندم…..میخواهم لج کنم ، با خودم ، با تو ، با همه ی دنیا….!چقدر بگویم فردا روز دیگریست و امروز بیاید و مثل هر روز باشی….؟!خسته ام …. از تو …. از خودم….از همه ی زندگی….میخواهم بکشم کنار ! از تو … از خودم….. از همه ی زندگی….

متن درباره زندگی سخته

فقط کسانی که جرئت می‌کنند زیاد شکست بخورند، قادر هستند تا حد زیادی به موفقیت دست پیدا کنند.

شعر درباره زندگی سخت

عادت ندارم درددلم را،به همه کس بگویم..!!!پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم.. تاهمه فکرکنند …نه دردی دارم ونه قلبی

متن درمورد زندگی سخت

خیلی وقت است فراموش کردهام کدام را سخت تر میکشم؟!رنج…انتظار… یا نفس را؟؟!!

متن درباره زندگي سخت

کلاهت را بچسب. امیدت را حفظ کن. ساعت مانند باد می‌آید و می‌رود، فردا روز دیگری است.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

تازه فهمیدم بازی های کودکی حکمت داشت؛زووو…. تمرین روزهای نفسگیر زندگی بود..

متن درمورد زندگی سخت

آدم چه صبورانه بعضی دردها را به سختی تحمل می کند، بی آنکه بداند حق است یا ستم…

متن درمورد زندگی سخت

قلبتان شکسته است. شما فکر می‌کنید خواهید مرد، اما زندگی ادامه دارد. فردا بعد از یک روز وحشتناک خواهد آمد.

متن درمورد زندگی سخت

هیچ چیز بهتر از سختی نیست. هر مغلوب شدن، هر شکستن قلب، هر از دست دادن حاوی بذر خاصی است. این بذرها، درس‌هایی هستند برای بهبود عملکرد شما برای زمان‌های بعدی که دارید.

متن درباره زندگي سخت

ما باید درد را در آغوش بگیریم و آن را به عنوان سوخت برای سفر زندگی‌مان در نظر داشته باشیم.

شعر درباره زندگی سخت

جذاب‌ترین انسان‌هایی که من می‌شناسم کسانی هستند که با امتحان شدن آشنا هستند، مبارزه بلدند، از دست دادن برایشان آشناست و راه خودشان را از اعماق پیدا کرده‌اند.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

با آنچه لازم است شروع کنید، سپس هر آنچه ممکن است را انجام دهید، ناگهان چیزی را انجام خواهید داد که غیر ممکن است.

شعر درباره زندگی سخت

نهان در ابر دایم آفتاب زندگی باشدسیاهی نیل چشم زخم آب زندگی باشدز اوقات گرامی آنچه صرف عشق می گرددبه دیوان قیامت در حساب زندگی باشد

متنی درباره زندگی سخت

عقلم بدزد لختیچند اختیار دانش ؟هوشم ببر زمانیتا کی غم زمانه ؟

متن در مورد زندگی سخت میگذره

با من حرف بزنمن تنها تنهایی هستمکه جز توکسی‌ نمی تواند شریک تنهاییم باشدبا من حرف بزنکه من تنها صدایی هستمکه بی‌ تو در سکوت خود خیره می‌‌شومبا من حرف بزنکه روزگارم نه که نمی گذردکه تمام دنیای من بی‌ تو جمعه می‌‌گذرد.

متن در مورد زندگی سخت است

به روزگار عزیزان که روزگار عزیزدریغ باشد بی دوستان به سر بردن

متن درباره زندگي سخت

برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخورکه بی دریغ زند روزگار تیغ هلاک

متن درباره زندگي سخت

انسان دو نوع معلم دارد
آموزگار و روزگار!
هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی
دومی با تلخی به تو می آموزد
اولی به قیمت جانش.!
دومی به قیمت جانت..!!

متن درباره زندگی سخت است

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی
کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم انگیز آن است که
ما زندگی را خیلی دیر شروع می کنیم

متنی درباره زندگی سخت

زندگی می چرخه مثل یه تاس..
امروز حکم میکنی!!
فردا التماس

متن در مورد زندگی سخت است

عاشقم کردی‌ و رفتی
لعنتی‌ این‌ را‌‌ بدان،
پیش‌ پایت‌ می‌ گذارد روزگار، این‌ درد‌ را …

متن درباره زندگی سخت

حال من خوب است حال روزگار خوب نیست

متن درباره زندگي سخت

خدایا عاشقش کن تا بفهمد درد من را
بفهمد روزگار غمگسار سرد من را…

شعر درباره زندگی سخت

روزگار بدیست..!
درست وقتی در آتش میسوزی
همه به بهانه آب آوردن میروند

متن درباره زندگی سخت

میخوام به خدا بگم گرچه از این روزگار خیلی خسته ام
اما هَنوز پشتم به خودش گرمه…

متن درباره زندگی سخت است

روزگار همیشه بر یک قرار نمی ماند
روز و شب دارد، روشنی دارد
تاریکی دارد کم دارد، بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام می شود بهار می آید..

متن درباره زندگي سخت

کجا رواست
که از دستِ دوست هم بکشد
دلی که این همه
از دستِ روزگار کشید؟..

متن درمورد زندگی سخت

تلخ ترین قسمت زندگی اون جاییه که آدم به خودش میگه
چی فکر می کردیم و چی شد..!

متنی درباره زندگی سخت

زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه اما
نباید غافل از این شد چی به جا می‌مونه از مابازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته
بازی اسمش رو زبوناست که یه عمر با همه ساختهمن و تو با دست خالی نه شکستیم نه بریدیم
از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیمرگ خواب لحظه هارو دست بیداری سپردیم
عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیمبا تو هرچی اتفاقه خاطره می‌شه همیشه
پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه می‌شه

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یه صبحه دیگه، یه صدایی توی گوشم میگهثانیه‌های تو داره میرهامروزو زندگی کن فردا دیگه دیرهنم نم بارون، می‌زنه به کوچه و خیابونیکی می‌خنده یکی غمگینهزندگی اینه، همه قشنگیش اینهخورشید و نو رو ابرای دور وهر چی که رو زمین و آسمونهبهم انگیزه میدهرها کن دیروزو زندگی کن امروزوهر روز یه زندگیِ دوباره ست یه شروعِ جدیدهدوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی روخوب یا بد، اگه آسون یا سخت، نا امید نمی‌شمچون دوس دارم زندگی رو، دوس دارم زندگی روچشماتو وا کنیه نگاه به خودت و دنیا کناگه یه هدف تو دلت باشهمی‌تونه کل دنیا تو دستای تو جا شهچون همه دنیا می‌سازه واسه تو کابوس و رویایکی بیداره و یکی خوابهراهتو مشخص کن، این یه انتخابهاگه ابرای سیاه و دیدیاگه از آینده ترسیدیپاشو و پرواز کن رو به افق های دورنگو به سرنوشت می‌بازیتو بخوای فردا رو می‌سازیپس دستاتو ببر بالا و بگوووو:دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی روخوب یا بد، اگه آسون یا سخت، نا امید نمی‌شمچون دوس دارم زندگی رو، دوس دارم زندگی رو

متن درباره زندگی سخته

نابینای توامنزدیک‌تر بیافقط به خط بریل می‌توانم که تو را بخوانم،نزدیک‌تر بیاکه معنی زندگی را بدانممحمد شمس لنگرودی

متن درمورد زندگی سخت

زندگی در بردگی شرمندگی استمعنی آزاد بودن زندگی استسر که خم گردد به پای دیگرانبر تن مردان بود بار گرانبنده حق در جهان آزاده استمست وی فارغ ز جام و باده استخلیل الله خلیلی

شعر درباره زندگی سخت

گیرم همه جای جهان جهنمگیرم دست‌های زمینبی بذر وبی‌خندهگیرم چنته زمانبی عشق وبی «هر چه تو می‌گویی» اصلاًکافی بود کمیفقط کمیپنجره را باز کنیزندگیاز پنجره‌های بسته رد نمی‌شودمهدیه لطیفی

متن درمورد زندگی سخت

دیدم، خودم دیدم، پروانه قشنگیهی در گلوی من می‌رقصیدمن داشتم برای یک ستاره ترانه می‌خواندمدیدم، خودم دیدم، یک قناری قشنگ، از آن همه آواز،تنها حنجره تو را نشانم می‌دادزندگی چقدر زیباست «ری را»!دیروز نامه عزیزی از شیراز آمدنامه‌اش، زبان شقایق بودانگاری هر واژه، باورکن!هر واژه به واژه دیگر عاشق بودعجیب است، من شبکور،جهان را چه قشنگ می‌بینمسیدعلی صالحی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

گر آخرین فریب تو، ای زندگی، نبوداینک هزار بار، رها کرده بودمتزان پیشتر که باز مرا سوی خود کِشیدر پیش پای مرگ فدا کرده بودمتهر بار کز تو خواسته ام بر کنم امیدآغوش گرم خویش برویم گشاده ایدانسته ام که هر چه کنی جز فریب نیستاما درین فریب، فسون ها نهاده ایدر پشت پرده، هیچ مداری جز این فریبلیکن هزار جامه بر اندام او کنیچون از ملال روز و شبت خاطرم گرفتاو را طلب کنی و مرا رام او کنیروزی نقاب عشق به رخسار او نهیتا نوری از امید بتابد به خاطرمروزی غرور شعر و هنر نام او کنیتا سر بر آفتاب بسایم که شاعرمدر دام این فریب، بسی دیر مانده امدیگر به عذر تازه نبخشم گناه خویشای زندگی، دریخ که چون از تو بگسلمدر آخرین فریب تو جویم پناه خویشنادر نادرپور

متن درباره زندگي سخت

چه خوش باغیست باغ زندگانیگر ایمن بودی از باد خزانیچه خرم کاخ شد کاخ زمانهگرش بودی اساس جاودانهاز آن سرد آمد این کاخ دلاویزکه چون جا گرم کردی گویدت خیزچو هست این دیر خاکی سست بنیادبه باده‌اش داد باید زود بر بادز فردا و ز دی کس را نشان نیستکه رفت آن از میان وین در میان نیستیک امروز است ما را نقد ایامبر او هم اعتمادی نیست تا شامبیا تا یک دهن پرخنده داریمبه می جان و جهان را زنده داریمبه ترک خواب می‌باید شبی گفتکه زیر خاک می‌باید بسی خفت

متن درباره زندگي سخت

من آویخته از طنابتو شلیک کردیتو شلیک کردی به طناببرگشتم به زندگیبه شلیکِ دست‌های تواشتباه کرده بودنددارند دوباره نشانه می‌روندقلبم راحالا درست نشانه گرفتیبزنبه قلب هدفزندگی همین‌ استکه شلیک می‌شود از دست‌های تو

متن درمورد زندگی سخت

زندگی زیباست چشمی باز کنگردشی در کوچه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینک بدبینی خود را شکستعلت عاشق ز علت ها جداستعشق اسطرلاب اسرار خداستمن میان جسم‌ها جان دیده‌امدرد را افکنده درمان دیده‌امدیده‌ام بر شاخه احساس‌هامی‌تپد دل در شمیم یاس‌هازندگی موسیقی گنجشک‌هاستزندگی باغ تماشای خداستگر تو را نور یقین پیدا شودمی‌تواند زشت هم زیبا شودحال من در شهر احساسم گم استحال من عشق تمام مردم استزندگی یعنی همین پروازهاصبح ها، لبخندها، آوازهاای خطوط چهره‌ات قرآن منای تو جان جان جان جان منبا تو اشعارم پر از تو می‌شودمثنوی‌هایم همه نو می‌شودحرف‌هایم مرده را جان می‌دهدواژه‌هایم بوی باران می‌دهد

متنی درباره زندگی سخت

جملات جدایی سنگین کاش می تونستم تنها یه لحظه دردی که می کشم رو به تو بدم
نه برای صدمه زدن به تو
فقط برای این که بفهمی چقدر آزارم دادی

متنی درباره زندگی سخت

وقتی به شخصی بیشتر از آنچه شایسته او است توجه کنی
بیشتر از آنچه سزاوارش هستی صدمه می بینی

متن درباره زندگی سخت

چقدر دردناکه بفهمی برای کسی که عاشقش هستی
به اندازه ای که فکر می کنی اهمیت نداری

متن درباره زندگی سخته

گاهی اوقات تنها کاری که می تونی بدی اینه که با همه دردی که توی سینه داری
لبخند بزنی، به روزت ادامه بدی و اشکاتو برای وقتی که تنها شدی نگه داری
💔

متن در مورد زندگی سخت میگذره

جملات جدایی غمگین به انگلیسیOne of the most difficult task in life is removing someone from your heartیکی از دشوارترین کارها در زندگی این است که کسی را از قلب خود بیرون بیاوری***I don’t know where I stand with him. And I don’t know what I mean to him. All I know is that every time I think of him, all I wanna do is be with himنمی دانم کجای زندگی او هستم و نمی دانم چقدر برایش ارزش دارم
تنها چیزی که می دانم این است که هر وقت به او فکر می کنم
تنها کاری که می خواهم بکنم این است که با او باشم

متن در مورد زندگی سخت است

It’s not the goodbye that hurts. It’s the flashbacks and the memories that followاین خداحافظی نیست که صدمه می زند
بلکه نگاه کردن به گذشته و خاطراتی که به دنبال آن می آیند است که این کار را می کند

متن در مورد زندگی سخت میگذره

جملات جدایی عاشقانهاگر برای نگه داشتن کسی که از دست دادن تو براش مهم نیست تلاش کنی
به زودتی خودتو گم می کنی

متنی درباره زندگی سخت

– چرا ناراحتی؟
– چون تو با کلمات با من حرف میزنی در حالی که من با احساسم به تو نگاه می کنم

متن درباره زندگی سخت

همه زخم ها قابل دیدن نیستند …

متن درباره زندگی سخت است

جملات جدایی کوتاهغم انگیزترین قسمت زندگی خداحافظی با کسی است
که می خواهی همه زندگی خود را با او سپری کنی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بیشتر روابط به این دلیل شکست می خورند که
یک نفر بیش از حد عاشق بوده
و دیگری به اندازه کافی درگیر این عشق نبوده

متن درباره زندگي سخت

اشک کلماتی است که قلب قادر به بیان آن ها نیست

متن درباره زندگی سخت

متن کوتاه درباره جداییاگر کسی را دوست داشته باشی که دوستت ندارد
هر روز خواهی مرد

متنی درباره زندگی سخت

نفس کشیدن سخت است زیرا هر نفسی که می کشم ثابت می کند بدون تو نمی توانم زندگی کنم

متن درباره زندگي سخت

بدترین احساس در جهان این است که نتوانی شخص دیگری را دوست داشته باشی
چون قلبت هنوز متعلق به کسی است که آن را شکسته است

متن در مورد زندگی سخت میگذره

اگر می توانستی ذهن من را بخوانی بی شک اشک می ریختی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

متن عاشقانه جداییشاید روزی بفهمی که با من چه کردی
کاش می دانستی رفتنت چقدر مرا نابود کرد

متن در مورد زندگی سخت میگذره

ما در زمانی اشتباه عشقی راستین داشتیم

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بی شک غم انگیزترین احساس در جهان شکست در عشق است، حتی اگر یک بار پیش بیاید

شعر درباره زندگی سخت

گفت خیلی میترسم ؛
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم . . .
این جور خوشحالی ترسناک است . . .
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد !

متن درباره زندگي سخت

بی تو هم می شود زندگی کرد ، قدم زد ، چای خورد ، فیلم دید ، سفر رفت . . .
فقط ، بی تو نمی شود به خواب رفت . .

متن در مورد زندگی سخت است

صبــــر یـک فـــریـب اســـتـــــ . . .
ســالـهـاســت بــا غـــوره هــا کـلـنـجــــار مـیـــرومـــ . . .
حــلـــــــوا نـمـیـشـــــــونــد . . .

شعر درباره زندگی سخت

این روزها آسم روحی ام شدید شده است !
نه نگران نباش ، چیزی نیست .
فقط دکتر تجویز کرد که میان نفس کشیدن های عمیقم
به تنفس مصنوعی او نیاز دارم
میدانم که کمی تکراریست
اما دکتر است دیگر
بهتر از من و تو میداند !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت . . .
کاش همه این را مى فهمیدند . . . !

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

متن در مورد زندگی سخت میگذره

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

متن درباره زندگی سخت است

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن درمورد زندگی سخت

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

متن درباره زندگی سخته

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

متن درباره زندگي سخت

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

متن درباره زندگی سخت است

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !

متنی درباره زندگی سخت

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

متن در مورد زندگی سخت میگذره

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن درباره زندگی سخت است

بغض ها را گاهى باید قورت داد ،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست …
گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

متن درباره زندگي سخت

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن درمورد زندگی سخت

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

شعر درباره زندگی سخت

توی دنیای واقعی‌ اونایی که کمتر دروغ میگن بیشتر رسوا میشن

متن درباره زندگی سخت است

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

متن درمورد زندگی سخت

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

شعر درباره زندگی سخت

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

شعر درباره زندگی سخت

شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی یاشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

متنی درباره زندگی سخت

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

متن درباره زندگی سخت

مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

متن درباره زندگی سخت

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !
این وسط فقط یک دل بود . . .که دیگر نیست !

شعر درباره زندگی سخت

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

متن درباره زندگی سخت است

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

شعر درباره زندگی سخت

مواظبم باشید ، دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !

متن درباره زندگی سخت است

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

شعر درباره زندگی سخت

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کندبزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

متن در مورد زندگی سخت است

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

متن در مورد زندگی سخت است

بعضیا هستن که تمام عمرشون رو سعی میکنن که رابطشون رو با یه آدم اشتباه درست کنن…

متن درباره زندگي سخت

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارمعشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن درباره زندگی سخت است

کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن رابرایت بنوازم !
کاش خاربودم تاچشم دشمنانت راکور کنم . . .
افسوس ک نه تارم نه خار

متن درباره زندگی سخت

مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد !
مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه دنیا !
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی بشه !
مرد حتی درداشو اشک که نه ، یه اخمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش !
یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت : “میم … مثلِ مرد !”

متن در مورد زندگی سخت است

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،
از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

متن درباره زندگی سخت است

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

متن در مورد زندگی سخت میگذره

“سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
نه اينكه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
خطها خراب است !
شارژها ته كشيده !
نفسها تكراري مي آيند و ميروند !
سرها همه در گوشيها جا مانده و دلها را نميدانم كجا !
خلاصه كسي نمي بيند ، نمي شنود سلامت را !
بيهوده مي كوشي مترسك جان !
كلاغها هم كارو بارشان بي رونق است
كبوترها هم بالهايشان سنگين !
پستچي ها بيكارند …
سوار ماشين و هواپيما مي شوند نامه اي اگر باشد !!

متن درباره زندگی سخته

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

متن درباره زندگی سخته

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یـآدش بــخیـر
یـــک روز بــود کـه دلِ سنگـم
بـآ دیدنِ اسمـــَش رویِ گــوشی می لرزید . . .

متن درمورد زندگی سخت

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻪ…

متن درباره زندگی سخت است

دور گردنش شال پیچیدند،
و سرش کلاه گذاشتند و رفتند …
کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد

متن درباره زندگی سخت

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست !
کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

شعر درباره زندگی سخت

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!

متن در مورد زندگی سخت است

آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…

متن درباره زندگی سخته

به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !

متن درباره زندگي سخت

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

متن درباره زندگي سخت

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …
عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …
یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــادِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن در مورد زندگی سخت میگذره

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

متن در مورد زندگی سخت است

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد،
تا من با خودم گپی بزنم…

شعر درباره زندگی سخت

بزرگترین ضعفِ انسان ها
تردیدِ آنها است در این که به دیگران هنگامی که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند…

متن درباره زندگی سخت

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

متن در مورد زندگی سخت است

سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت :
عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست

متنی درباره زندگی سخت

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا
که هر روز لباسی نو بر تن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی اندیشه هایشان
خیلی آزارت میدهد …

متن درباره زندگی سخت

گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست !

متن درمورد زندگی سخت

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست . . .
هی . . .
معشوقه ی من. . . ؟
سلامتی . . . ؟

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم
نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ”
برای اینکه ” خفه نشم ”

متن درمورد زندگی سخت

وقتى با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

متن در مورد زندگی سخت است

عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن درباره زندگی سخت

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد …

شعر درباره زندگی سخت

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن درباره زندگي سخت

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ …
ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻭﮔﻞ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﻭﻟﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ

متن درباره زندگی سخت است

ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣّﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ،
ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ، ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺖ ؟!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

آدما همونقدر نمیخوان حالت رو بدونن که تو میخوای بگی!

متن درمورد زندگی سخت

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن در مورد زندگی سخت میگذره

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن درمورد زندگی سخت

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن درباره زندگی سخت است

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

شعر درباره زندگی سخت


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

شعر درباره زندگی سخت

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن درباره زندگی سخت است

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن درباره زندگی سخت است

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن درباره زندگي سخت

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن درباره زندگی سخته

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن درباره زندگی سخت است

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن درباره زندگی سخت

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متنی درباره زندگی سخت

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن درباره زندگی سخت است

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن در مورد زندگی سخت است

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن درمورد زندگی سخت

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن در مورد زندگی سخت است

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن در مورد زندگی سخت میگذره

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن درباره زندگي سخت

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متنی درباره زندگی سخت

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن در مورد زندگی سخت میگذره

من همینم که هستم

متنی درباره زندگی سخت

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متنی درباره زندگی سخت

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متنی درباره زندگی سخت

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متنی درباره زندگی سخت

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن درباره زندگي سخت

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن درمورد زندگی سخت

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن در مورد زندگی سخت است

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن درباره زندگي سخت

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگي سخت

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن درباره زندگی سخت

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

شعر درباره زندگی سخت

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن درباره زندگی سخته

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن درباره زندگی سخت

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن درباره زندگی سخت است

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن در مورد زندگی سخت است

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن در مورد زندگی سخت است

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن درباره زندگي سخت

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن درباره زندگی سخته

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

شعر درباره زندگی سخت

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن درمورد زندگی سخت

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن در مورد زندگی سخت است

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن درباره زندگی سخت

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن در مورد زندگی سخت میگذره

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن درمورد زندگی سخت

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن در مورد زندگی سخت است

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن درمورد زندگی سخت

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متنی درباره زندگی سخت

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن درمورد زندگی سخت

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

شعر درباره زندگی سخت

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن درمورد زندگی سخت

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن در مورد زندگی سخت میگذره

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن در مورد زندگی سخت است

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن درباره زندگي سخت

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن در مورد زندگی سخت است

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن درمورد زندگی سخت

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگی سخت

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متنی درباره زندگی سخت

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن در مورد زندگی سخت است

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن درباره زندگی سخت است

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن درمورد زندگی سخت

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن درباره زندگی سخته

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متنی درباره زندگی سخت

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن درباره زندگی سخت

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن درباره زندگي سخت

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن درباره زندگي سخت

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متنی درباره زندگی سخت

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن در مورد زندگی سخت میگذره

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

شعر درباره زندگی سخت

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن درباره زندگی سخت

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن در مورد زندگی سخت است

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن در مورد زندگی سخت است

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن درباره زندگی سخت است

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن در مورد زندگی سخت است

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن درباره زندگی سخت

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن درباره زندگي سخت

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن درباره زندگی سخت

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن درباره زندگی سخته

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن درباره زندگی سخت

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن درباره زندگی سخت

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن درباره زندگی سخت است

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

شعر درباره زندگی سخت

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

شعر درباره زندگی سخت

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن در مورد زندگی سخت است

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن درمورد زندگی سخت

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متنی درباره زندگی سخت

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

شعر درباره زندگی سخت

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگی سخت است

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

شعر درباره زندگی سخت

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن درمورد زندگی سخت

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

شعر درباره زندگی سخت

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن درباره زندگی سخته

ای فلک تا کی کلک….

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن در مورد زندگی سخت میگذره

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن درباره زندگي سخت

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متنی درباره زندگی سخت

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن درمورد زندگی سخت

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن درمورد زندگی سخت

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن درباره زندگی سخت

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن در مورد زندگی سخت میگذره

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن درباره زندگی سخت

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن در مورد زندگی سخت است

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن درمورد زندگی سخت

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن درباره زندگي سخت

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن درباره زندگي سخت

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن درباره زندگي سخت

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن درباره زندگی سخت است

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن درباره زندگی سخت است

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متنی درباره زندگی سخت

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متنی درباره زندگی سخت

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

شعر درباره زندگی سخت

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن درمورد زندگی سخت

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

شعر درباره زندگی سخت

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن درباره زندگي سخت

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن در مورد زندگی سخت است

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن در مورد زندگی سخت میگذره

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن در مورد زندگی سخت است

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن در مورد زندگی سخت میگذره

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن در مورد زندگی سخت میگذره

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن درمورد زندگی سخت

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متنی درباره زندگی سخت

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن درباره زندگي سخت

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن در مورد زندگی سخت است

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن درباره زندگی سخت است

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن درباره زندگي سخت

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن درمورد زندگی سخت

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن درباره زندگی سخت

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن درباره زندگی سخته

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن در مورد زندگی سخت میگذره

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

شعر درباره زندگی سخت

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن درباره زندگی سخت

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متنی درباره زندگی سخت

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن درباره زندگی سخت است

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن درباره زندگی سخت است

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن درباره زندگی سخت است

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن درباره زندگي سخت

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن درباره زندگی سخته

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن درباره زندگی سخت

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن درمورد زندگی سخت

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن درباره زندگی سخته

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن درمورد زندگی سخت

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن درباره زندگی سخت است

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن درمورد زندگی سخت

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت است

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن درباره زندگی سخت است

❤♾I need you for life

متن در مورد زندگی سخت میگذره

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن درباره زندگي سخت

هر مادر یه پزشکه که مدرک آکادمیک پزشکی نداره.
# انگیزشی # مادر

متن درباره زندگي سخت

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن درباره زندگی سخته

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن درباره زندگی سخت است

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن درباره زندگی سخت است

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متنی درباره زندگی سخت

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

متن درباره زندگي سخت

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن درباره زندگی سخت است

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن درباره زندگی سخته

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

شعر درباره زندگی سخت

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تک غزله ادبیاته روانمی☄💥🌈

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن در مورد زندگی سخت است

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
 شماست! 🖤

متنی درباره زندگی سخت

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن درباره زندگی سخته

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن در مورد زندگی سخت میگذره

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن درباره زندگی سخت

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن درباره زندگی سخت

"من"حالش خوب نیست…
اصلا خوب نیست

 

متنی درباره زندگی سخت

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن درباره زندگي سخت

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن درباره زندگی سخت است

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن درباره زندگی سخت است

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن درباره زندگی سخت است

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن درباره زندگي سخت

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگی سخته

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن درمورد زندگی سخت

همه چیز زود شروع شد
عاشقی ، دلتنگی ، رفتن تو …
اما نمیدانم چرا تمام نمیشود ، عشق تو در من ؟؟؟

شعر درباره زندگی سخت

گاهی وقتا خودم رو بغل می کنم و میگم : یادته آغوشش چقدر گرم بود ؟

متن در مورد زندگی سخت است

ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻣﺪ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﻢ شست
ﻫﻮﺍ ﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪ
ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﻫﻮﺍﯼ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭘﺲ ﺍﺳﺖ …

متن درمورد زندگی سخت

لرزش صدایم مال سرمای هواست
این پرده ی اشک روی چشمهایم هم همینطور
چیزیم نیست به خدا
من فقط دلواپس توام ، لباس گرم در چمدانت گذاشتی ؟

متنی درباره زندگی سخت

لحظاتی هست که هیچ چیز این زندگی قانعت نمی کند و فقط و فقط نیاز به اندکی مردن داری !

متن درباره زندگی سخت است

ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﺎﯼ ﺍﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮﺭ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ …
ﺁﺧﺮ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﺖ عادت من است !

متن در مورد زندگی سخت است

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش می کردم !

متن درباره زندگی سخت است

آنها که گفته اند “دوری و دوستی”
یا طعم دوستی نچشیده اند یا درد دوری نکشیده اند …

متن در مورد زندگی سخت میگذره

می گویند لیاقتت را نداشت ولی نمی دانند که تو فقط دوستم نداشتی ، همین !

متن درباره زندگی سخت است

حرف های دلم را هرگز کسی نمیفهمد ، فقط روزی مورچه ها خواهند فهمید !
روزی که در زیر خاک گلویم را به تاراج میبرند …

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بگذر بهار ، حالم با تو خوب نمی شود …
پاییز حال مرا خوب می شناسد !

متنی درباره زندگی سخت

بالاخره خنده های یک نفر باید چیزی را آب کند …
یا خنده های تو قند را
یا خنده های من غم را !

متن درباره زندگی سخته

شیشه های خانه ها را دستور دادند دوجداره باشد ، دیگر وقتی باران می بارد صدایش شنیده نمی شود …

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دلم دیگر به زندگی گرم نیست
مادر می‌گوید : باید کمی به خودت برسی !
اما چگونه ؟ وقتی از هر طرف میروم به تو می‌رسم ؟!

متن درباره زندگی سخت

سخت است فراموش کردن کسی که با او همه چیز و همه کس را فراموش میکردم !

متن درمورد زندگی سخت

بگذشت در فراق تو شبهای بی شمار
هر شب درین امید که فردا ببینمت !

متن درباره زندگی سخته

بیچاره مترسک …
سرتاسر سال از مزرعه محافظت میکرد ولی با آغاز فصل سرما تنش هیزم کشاورز شد !
آری ، پاداش وفاداری جز این نیست

متن درباره زندگي سخت

کاش می دیدم چیست
آن چه از چشم تو تا عمق وجودم جاری ست
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که تو چشمانت
آن جام لبالب از جان دارو را
سوی این تشنه ی جان سوخته می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد

متنی درباره زندگی سخت

در کتاب چار فصل زندگی
صفحه ها پشت سرِ هم می روند
هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند
لحظه ها با شادی و غم می روند…
گریه، دل را آبیاری می کند
خنده، یعنی این که دل ها زنده است …
زندگی، ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گر چه می گویند: شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را

شعر درباره زندگی سخت

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند
غصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متن درباره زندگی سخت

عده ای گریه کنان می آیندعده ای ، گرم تلاطم هایشعده ای بغض به لب ، قصد خروجفرق ما ، مدت این آب تنی استیا که شاید ، روش غوطه وری

متن درباره زندگی سخته

ای زندگی، تن و توانم همه توجانی و دلی، ای دل و جانم همه توتو هستی من شدی، از آنی همه منمن نیست شدم در تو، ازآنم همه تو

متن در مورد زندگی سخت است

در زندگی وقتی کاری برای انجام دادنچیزی برای عشق ورزیدنیا بارقه ای برای امیدوار بودن داشتیبدان که فرد خوشبختی خواهی بودزندگی تعریفش همینقدر ساده است

متن درباره زندگی سخت

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺍﯾﻢ، ﺭﻗﻢ نمی خوﺭﺩ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳت…زنده بودن حرکتی است افقیاز گهواره تا گور ……اما زندگی کردن حرکتی است عمودیاز فرش تا عرش ….. زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست.

متن درباره زندگي سخت

ﺑﯿﺎ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽﭼﭗ ” ﺑﺰﻥ !ﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺶﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﺳﻮﺕ ﺑﺰﻥﻋﺸﻖ ﮐﻦﺗﻮﯼ ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺷﻮﺁﻭﺍﺯ ﺑﺨﻮﺍﻥﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺍﺵﺑﮕﺬﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺭﻧﮕﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﺩﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝ ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪﻫﺎﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ” ﮐﻮﭼﻪ ﻋﻠﯽ ﭼﭗ ” ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵﻋﺎﻟﻤﯽ ﺩﺍﺭﺩ

متن در مورد زندگی سخت است

ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻮﺯﺵ ﻃﻠﺒﯽ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ …زندگی، فقط در روز مرگی اش زندگیستو می تواند سرشار از شادمانی و خوشبختی باشد…،نه کیمیا گری وجود دارد، نه پری قصه هایی،نه ساحر پیری و نه درویشی که راه رسیدن به سرزمینخوشبختی را به تو نشان دهد،همین قدر که عطر نعنا،مهربانی چند شاخه گل،کمی ایمان،کمی روی خوشو چند دانه تخم مرغ محلی وجود داشته باشد کافیست!

متن درمورد زندگی سخت

ما به آرزوهایمان یک رسیدن
بدهکاریم…
زندگی کوتاه است
شاید،
فرصتی نیست تا عکسی شویم
یادگاری بر روی طاقچه ای که هر روز
گردگیری مان کنند!
اصلا گاهی باید نرسید…
اصلا قرار نیست به همه آرزوها رسید
گاهی نرسیدن،
نداشتن
تو را عاشق تر می کند…
و مفهوم زندگی
چیزی جز “عشق” نیست

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است
زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است
زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست
روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است
زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه
زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق
زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد..

متن درباره زندگي سخت

تو فقط یک بار توی این دنیا زندگی میکنی،
یعنی فقط یک شانس برای ثابت کردن خودت!
و یک شانس برای شاد زیستن…
پس رها باش… به آینده نگاه کن…
خودتُ باور کن… شادی کن…
عاشق زندگی شو…
اینقدر عاشق که هیچکس و هیچ چیز،
نتونه جلوی خوشبختیت رو بگیره…
خودتُ پیدا کن و به خودت ببال…!

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی مثل یک فلوته
تو خالی و پر از سوراخ!
اما اگر کار کردن درست باهاش رو یاد بگیری،
برات آهنگ ‌های دل نوازی می زنه!
خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد.
هیچ زمانی بهتر از
همین لحظه
برای شاد بودن وجود ندارد.
زندگی کنید و از حال لذت ببرید.

متن درباره زندگی سخت است

زندگی را
سخت نگیر
رونق عمر، چند صباحی گذراست.
قصه‌ی بودن ما.
برگی از دفتر افسانه‌ ای راز بقاست.
در اگر می‌شکند،
گل اگر می‌میرد،
و اگر باغ به خود رنگ خزان می‌گیرد.
همه هشدار به توست؛
جان من
سخت نگیر
زندگی کوچ همین چلچله‌هاست.
به همین زیبایی.
به همین کوتاهی…

متن درمورد زندگی سخت

یک راز…
تا وقتی به این فکر چسبیده اید که دلیل خوب زندگی نکردنتان, بیرون از وجودتان است
هیچ تغییر مثبتی رخ نمی دهد.تنها خودِ شما مسئول جنبه های قطعیِ موقعیتِ زندگیِ خود هستید,
و فقط خودتان قدرت تغییر آن را دارید.
زندگی تان سرشار از تغییر مثبت و موفقیت باشد.

متن در مورد زندگی سخت است

رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود

متن درباره زندگی سخت است

زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست

شعر درباره زندگی سخت

شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست

متن درباره زندگی سخته

گاهی اوقات این دردهامون نیست که
باعث رنج میشه ….
فکرهای منفی باعث میشه که
همه چیز بدتر به نظر بیاد ….
زندگی شکایت از درد و غم نیست
زندگی هزار دلیل است برای
شکرگزاری از خالقمون ….

متنی درباره زندگی سخت

زندگی را تو بساز…
نه بدان ساز
که سازند
زندگی تصویریست
قلم و کاغذ و رنگش از توست
قلمت را بردار
و به نقاشی آن همّت کن
گاه گاهی دو سه گامی به عقب پای گذار
و تماشایش کن
گر پسندیدی آن ،
حرفی نیست
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست
تا زمانی باقیست
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر
روشن و روشن تر
نقشِ دیگر انداز
و به پیکار سیاهی پرداز

متن در مورد زندگی سخت میگذره

برای انسانهای موفق
در هفته
هفت ” امروز ” وجود دارد ؛
و برای انسان های ناموفق
هفت ” فردا ”
تفاوت های کوچک ، نتیجه های بزرگی به بار می آورند…
زندگی همین امروز است !!!

شعر درباره زندگی سخت

زنــــد گـــی را از جایی‌ که پاره شده
دوباره به‌ هم می‌دوزیم.
در صندوقِ خاطره‌ها هنوز
نخ برای بخیه زدن هست …!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

در زندگی برای خود دید
جدیدی پیدا کنید….
اگر تاکنون شکست خوردید
ناامید شدید و هر چیز دیگری
همه این افکار را به دور دست ترین
نقاط ممکن بفرستید….
وتنها درسش را بگیرید …
اگر در هر مساله ای از
زاویه درست نگاه کنید
در آن چیزهای باشکوه

متن درمورد زندگی سخت

و پس از ان شروع پایین امدن است و در قعر منفی یک و پس از آن صعود دوباره
پس از این مثبت و منفی ها و بالا و پایین ها دلخور نشو
آن گاه در اوج اماده سرسره بازی هستی
و در قعر میدانی باید از پلکان سرسره بعد بالا روی
پس بخند و بتاب
که باید از بالا و پایین رفتن زندگی لذت برد و سرسره بازی کرد

متن درباره زندگي سخت

زندگی بازگشت اندیشه‌ها،
گفتارها و کردارهای ماست
که دیر یا زود به ما باز می‌گردد .
تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را
به تاراج می برد،
اندیشه‌های منفی خود او است.
دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.
تنها کسی که باید دگرگون شود،
خودتان هستید؛
خودتان که دگرگون شوید،
همه‌ی اوضاع و شرایط پیرامونتان نیز دگرگون می‌شود.
برای شفای تن باید روح را شفا داد…

متن درباره زندگي سخت

در قلب خود باور داشته باشید
که حادثه ای شگفت انگیز قرار است اتفاق بیفتد
عاشق زندگی تان باشید
هر روز را با شکر گزاری بخاطر زنده بودنتان آغاز کنید
امروز را خوب زندگی کنید

متن درمورد زندگی سخت

متن های کوتاه موفقیت در زندگی ! مجموعه کامل (پیشنهاد) | تاو بیو

متن در مورد زندگی سخت است

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

شعر درباره زندگی سخت

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متنی درباره زندگی سخت

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-
# زندگی

متن درباره زندگي سخت

| بلدم تکیه کنم باز به دیوار خودم! 🙂 | # مغرور # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

•••در سڪوت پیـش بـرو فقـط زمـانے صحبـت ڪن ڪہ وقتـش شـده بـاشـہ بگـے ڪیش و مــات••• # زندگی # انگیزشی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃 # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن در مورد زندگی سخت میگذره

در زندگی شکستی وجود نداره!
یا برنده میشی یا درس میگیری・ᴗ・🧚🏻‍♀✨ # زندگی # انگیزشی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛
# انگیزشی # زندگی # سرباز

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

خودتون را با دیگران مقایسه نکنید هیچ قیاسی بین ماه و خورشید نیست اون ها زمانش که برسد هر دو می درخشند🌚🌝✨
# انگیزشی # زندگی

متن درمورد زندگی سخت

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن درباره زندگي سخت

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگی سخت است

⦇ از قانون بالُن استفاده کن..!
هرچیزی به دَرد بُخور نیست، دور بریز
تا اوج بگیری..!🪂🎈⦈ # انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگی سخت است

زندگی حـــسِ شکوفایی یک مزرعه در باور بــــــذر🍃 # زندگی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن درباره زندگی سخت

به خدا گفتم:چرا منو از لبه پرتگاه زندگیم رسوندی؟!
گفت:آخه میدونستم تو قدرت پرواز داری…! # انگیزشی # زندگی # دختر

متن در مورد زندگی سخت میگذره

عـــمــر گـــران مـیگــذرد خــواهــی نــخواهــــی، ســـعـی کــن تــا نــرود رو بـــه تـباهـی:) # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی اگه سختی نداشته باشه زندگی نمیشه… پاشو با سختیا بجنگ تا خوشی رو به دست بیاری….
# انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگي سخت

کسی باش که هیچ کس فکرشو نمیکرد باشی! # انگیزشی # زندگی

متن درباره زندگی سخت

‌‌ آرزوهاتو تبدیل به واقعیت کن..! # انگیزشی # زندگی

شعر درباره زندگی سخت

انقد رویاهای یزرگ داشته باش…#
ک بهت بگن دیوونه…..♡~ # زندگی # انگیزشی

شعر درباره زندگی سخت

مدرسه اول بهت درس میده بعد امتحان میگیره
اما زندگی اول ازت امتحان میگیره؛
بعد این تویی که باید درس بگیری : ) ‹🤍🍥› # انگیزشی # زندگی

متنی درباره زندگی سخت

مقصدی به نام خوشبختی وجود نداره. اگه از مسیر لذت نبری باختی …✌🏻🌱♥️ # انگیزشی # زندگی

متن در مورد زندگی سخت است

خودت باش
قرار نيست همه دوستت داشته باشن
تو هم قرار نيست اهميت بدى..! # زندگی

متن درباره زندگی سخت است

دستت را روی قلبم نگه دار
میسوزی …
حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

متن درباره زندگی سخت

چشمان عروسکم رو می گیرم
نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد
می ترسم بهانه گیر شود

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن
ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟
چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟
پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی

متن درمورد زندگی سخت

امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست
دلم آرام نگیرد ، که دل آرامم نیست

شعر درباره زندگی سخت

آنچه بدست می آید با خنده پایدار نخواهد ماند
و آنچه از دست برود ، با گریه جبران نمی شود
فردا خورشید طلوع خواهد کرد ، حتی اگر ما نباشیم
پس نه در حسرت دیروز باش ، نه در رویای فردا
امروز که هستی مهربان باش

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

حسرت نبرم به حال آن مرداب
که آرام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته است

متن درباره زندگی سخت است

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد سریع دفتر مشقم را میکندم
و دوباره یکی عین آن را می ساختم حالا ولی روزهاست که
کشتی هایم غرق شده و تنها در حسرت آنم که چرا؟
دیگر دفتر مشقی ندارم

متن در مورد زندگی سخت است

من ماهی ام و صید شدم در دل دریا
تنها غم من محنت دوری است خدایا
در حسرت دریایم و در جام گرفتار
زندان من این حوض بلوری است خدایا

متن درمورد زندگی سخت

پرواز هیچ پرنده ای را حسرت نمیبرم
وقتی قفس چشم های تو باشد

شعر درباره زندگی سخت

زندگی کوتاه است ، فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی
هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را
به بهانه سعادت فردا ، از شما بگیرد

متن درباره زندگی سخت است

چقدر بی رحمی تموم روزای هفته ازت خاطره داشتم
چه حس بدی چقدر حسرت کشیدم یه بار مثل قدیم
بیای دستامو بگیری بگی تا تهش هستم
حتی روی این خیال باطلم چشامو بستم

شعر درباره زندگی سخت

همیشه در حالی که
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده
یه عالمه اشک توی چشماته
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده
باید بگی : خب دیگه واسه همیشه خدافظ

متن درباره زندگی سخت

خارپشتی شده ام که تیغ هایم دنیای امنی برایم ساخته
اما حسرت نوازشی عاشقانه تا ابد بر دلم خواهد ماند

متن درمورد زندگی سخت

هراسی از نابودی خود در آرزوهایم ندارم
زیرا چندی پیش در میان سپاه حسرت هایم
بر خاک نشستم، حالا میتوانی زمین خوردنم
را نیز نظاره گر باشی

متن درباره زندگي سخت

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ
در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران قدم بزنم

شعر درباره زندگی سخت

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم
که جهان را بی جهت یک جور عجیبی جدی گرفته ایم

متن درمورد زندگی سخت

در جهان غصه ی کوتاهی دیوار مخور
حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور
گردش چرخ نگردد به مراد دل کس
غم بی مهری آن مردم بی عار مخور

متنی درباره زندگی سخت

یک دسته می روند و در حسرت داشتنشان می مانی
دسته دیگر از چشمت می افتند و از زندگیت بیرونشان می کنی
خودت را از چشم کسی نینداز بگذار همیشه در حسرت بودنت بمانند

متن درباره زندگی سخت است

از حسرت و پشیمانی بیشتر از شکست بترسید – تالبوت 

شعر درباره زندگی سخت

درد کاری نکردن بیشتر از درد انجام کار نادرست باقی می‌ماند – جیمز کلیر

متن درمورد زندگی سخت

حسرت و پشیمانی زمانی که تمام تلاش خود را کرده‌اید، هدر دادن وقت و زمان است – ماکسیم لاگاس 

شعر درباره زندگی سخت

هیچ وقت از چیزی که لبخند را بر لبانت آورده است، پشیمان نشوید – مارک تواین

متن درباره زندگی سخت

همگی ما باید درد و رنج دو چیز را تحمل کنیم: درد نظم و انضباط یا درد پشیمانی و ناامیدی – جیم رون

متنی درباره زندگی سخت

یک روز تلاش و کوشش معادل یک روز سعادت است؛ یک روز تنبلی معادل صد سال پشیمانی  حسرت است – آوا کنزو

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بزرگ‌ترین آزادی، آزادی از پشیمانی، آزادی از ترس، آزادی از اضطراب و آزادی از غم و اندوه است – تیچ نات هان

شعر درباره زندگی سخت

بگذارید ذهن خود را طوری آماده کنیم که انگار به انتهای زندگی رسیده‌ایم. بگذارید هیچ چیز را عقب نیندازیم. سنکا

متن درباره زندگی سخته

بهتر است قبل از تصمیم‌گیری خوب در مورد آن فکر کنید تا این که پس از آن پشیمان نشوید – بالتاسار گراسیان

متن درباره زندگی سخته

از انجام کارهایی که بهترین شما از انجام آن‌ها پشیمان خواهد شد، اجتناب کنید – شین پاریش

شعر درباره زندگی سخت

شما نباید هیچ‌گاه در زندگی از چیزی احساس پشیمانی کنید. اگر خوب است، پس فوق‌العاده خواهد بود. اگر بد است، پس برای شما تجربه خواهد شد – ویکتوریا هولت

متن درمورد زندگی سخت

انسان تا وقتی که پشیمانی و حسرت‌ها جای رویاهایش را نگیرند، پیر نشده است – ضرب‌المثل ییدیش

متن درباره زندگی سخت

من ترجیح می‌دهم به خاطر کارهایی که انجام داده‌ام، احساس پشیمانی بکنم تا این که حسرت انجام کارهایی که نکرده‌ام را داشته باشم – لوسی بال

شعر درباره زندگی سخت

اگر در زمان حال نیستید، پس یا منتظر عدم قطعیت آینده هستید یا به پشیمانی و حسرت گذشته نگاه می‌کنید – جیم کری

متنی درباره زندگی سخت

ریسک بکنید. شما نمی‌توانید بدون ریسک کردن به معنا و مفهوم برسید – ماکسیم لاگاس

متن درباره زندگي سخت

نظم و انضباط یک اونس وزن دارد در حالی وزن حسرت و پشیمانی هزاران تن است – جیم رون

متن درباره زندگی سخت است

حسرت و پشیمانی ترسناک‌تر از تغییر است – مل رابینز

متن درباره زندگي سخت

بزرگ‌ترین اشتباه در زندگی، زمانی که کاری را نیمه کاره رها می‌کنید و یا آن را به تعویق می‌اندازید – سنکا

متنی درباره زندگی سخت

از بزرگ شدن احساس پشیمانی نکنید؛ این افتخاری است که شامل حال بسیاری از انسان‌ها نمی‌شود – ناشناس

متن درباره زندگي سخت

شکست دردآور است اما زود می‌گذرد اما درد و رنج پشیمانی تا ابد باقی می‌ماند – شین پاریش

متن درباره زندگي سخت

وقتی که نوبت به حسرت و پشیمانی می‌رسد، رویاهایی که دنبال نکرده‌ایم، ما را تعقیب می‌کنند – کسب و کارهایی که راه‌اندازی نکرده‌ایم، کتابی که ننوشته‌ایم، عشقی که اجازه‌ی رشد به آن نداده‌ایم. هنگام دنبال کردن رویاها، شکست‌ها را به خاطر نخواهید آورد بلکه تنها چیزی که اهمیت دارد، شخصیتی است که پیدا کرده‌اید – شین پاریش

شعر درباره زندگی سخت

درد و رنج تلاش کردن و شکست خوردن شدید ولی زودگذر است. از سوی دیگر، درد و رنج تلاش نکردن بسیار کمتر است اما هیچ‌گاه از بین نمی‌رود – شین پاریش  

متن درمورد زندگی سخت

به دو طریق می‌توان به آرامش رسید: اول اینکه هیچ‌گاه کاری نکنید که از انجامش پشیمان شوید، دوم آن که هیچ‌گاه از انجام کاری که کرده‌اید، پشیمان نشوید – آگوست استریندبرگ

متنی درباره زندگی سخت

من نمی‌خواهم در حالی 80 ساله شوم که به گذشته‌ی خود نگاه می‌کنم و حسرت و پشیمانی‌هایم را طبقه‌بندی می‌نمایم – جف بزوس (آمازون)

متن درباره زندگی سخت

اجتناب از حسرت و پشیمانی مهم‌تر از رضایت از زندگی و به دست آوردن دستاوردهای بسیار زیاد است – شین پاریش

متن درباره زندگي سخت

به دنبال هدف خود باشید و اهدافی که به شما تعلق ندارند را کنار بگذارید. از آنچه در اختیار دارید، استفاده کنید و به خاطر چیزی که اجازه استفاده از آن را نداشته‌اید، پشیمان نشوید – اپیکتتوس

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اکثر شکست‌ها تنها یک بار هزینه دارند اما حسرت و پشیمانی دار هزینه تکرارشونده هستند. درد و رنج ناشی از انجام ندادن برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به انجام دادن نادرست کاری باقی می‌ماند.

متن درباره زندگی سخت است

زندگی ساده است: تصمیم بگیرید و به عقب نگاه نکنید – سانگ کانگ

متن درباره زندگی سخت

نسخه‌ی بهتر از شما هیچ‌گاه به عقب نگاه نمی‌کند. هر چیز ارزشمندی در زمان حال قرار دارد – اندی وانگ

متن در مورد زندگی سخت میگذره

حسرت و پشیمانی، 1000 برابر بدتر از شکست است – پریتی کاسیردی

متنی درباره زندگی سخت

حسرت و پشیمانی بابت کاری که انجام شده بی‌فایده است – فیلو

متن در مورد زندگی سخت میگذره

پشیمانی خود شکلی از مجازات است – نومان علی خان

متن درباره زندگی سخت

تنها زمانی که به طور کامل زندگی می‌کنید، از 30 تا 60 سالگی است. جوانان برده‌ی رویاها هستند؛ افراد سالخورده برده‌ی حسرت و پشیمانی‌ها. تنها افراد میانسال است که از هر 5 حس خود برای نگه داشتن قدرت درک و شعور استفاده می‌کنند – تئودور روزولت

متن درمورد زندگی سخت

بزرگ‌ترین تراژدی فرد میانسال این سات که بدون موسیقی در وجودش از این دنیا برود – هنری ودزورث لانگ فلو

متنی درباره زندگی سخت

از میان تمام کلمات، غمگین‌ترین آن‌ها این است: ای کاش … – کرت ونگات

متن درباره زندگی سخت

زمانی که یک در بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود؛ اما ما اغلب برای مدت زمان طولانی با حسرت و پشیمانی به آن در بسته نگاه می‌کنیم و متوجه نمی‌شویم که در دیگری برایمان باز شده است – الکساندر گراهام بل

متن درباره زندگی سخت

متاسفانه، عقربه‌ی ساعت از حرکت باز نمی‌ایستد و زمان می‌گذرد. گذشته بیشتر می‌شود و آینده کمتر. فرصت‌ها کمتر می‌شود و حسرت و پشیمانی بیشتر – هاروکی موراکامی

متن درباره زندگی سخت است

قضاوت کردن آسان است. انجام دادن سخت می‌باشد. به همین دلیل است که اکثر انسان‌ها احساس پشیمانی دارند – ماکسیم لاگاس

متن درباره زندگی سخته

از آینده نترس، بابت گذشته هراسان نباش – پرسی بیش شلی

متن درباره زندگی سخت

من اغلب از حرف زدن خود پشیمان شده‌ام ام هیچ‌گاه از سکون احساس پشیمانی نکرده‌ام – پابلیلیوس سیروس

متن در مورد زندگی سخت میگذره

توبه و پشیمانی برای دست کشیدن از گناه است – آمبروز

متنی درباره زندگی سخت

وقتی به زندگی سرشار از سخت‌کوشی خود نگاه می‌کنم … تنها احساس پشیمانی من این است که چرا سخت‌تر کار نکرده‌ام – هنری لوئیس منکن

شعر درباره زندگی سخت

هیچ پشیمانی در زندگی وجود ندارد بلکه تمام آن‌ها درس هستند – جنیفر آنیستون

متن درمورد زندگی سخت

این را به قانون زندگی خود تبدیل کنید که هیچ‌گاه حسرت نخورید و به گذشته نگاه نکنید. حسرت و پشیمانی تنها هدر دادن انرژی است و هیچ فایده‌ای ندارد – کاترین منزفیلد

شعر درباره زندگی سخت

منشا اصلی بیچارگی و بدبختی در احساس پشیمانی است: در نتیجه، کسی که بدون توجه به گذشته و آینده، تنها در زمان حال زندگی می‌کند، عاقل است – الیور گلداسمیت

متنی درباره زندگی سخت

پشیمانی در زندگی بی‌فایده است چراکه به گذشته تعلق دارد – مارلون براندو 

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تنها پشیمانی و حسرت من در زندگی این است که شراب بیشتری نخورده‌ام – ارنست همینگوی

متن درباره زندگی سخته

از پشیمانی‌های خود بیشترین بهره را ببرید … هر چه احساس پشیمانی عمیق‌تر باشد، مجبور هستید از اول زندگی کنید – هنری دیوید تورئو

متن درباره زندگی سخته

در صورتی که ازدواج کنید، احساس پشیمانی خواهید داشت؛ اگر ازدواج نکنید، باز هم پشیمان خواهید شد – سورن کیرکگارد

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

چیزی که در زندگی بیشتر از همه برایش حسرت می‌خورم، شکست محبت است – جورج ساندرز

متن درباره زندگی سخت است

من به حسرت و پشیمانی اعتقادی ندارم. پشیمانی تنها شما را به گذشته وصل می‌کند. شما باید با گذشته‌ی خود صلح کنید. هیچ دلیلی برای حسرت و پشیمانی وجود ندارد. کاری را انجام داده‌اید، پس با آن کنار بیایید – باب دیلن

شعر درباره زندگی سخت

بهتر است بر روی این زندگی شرط‌بندی کنید تا زندگی بعدی – آلبرت کامو

متنی درباره زندگی سخت

می‌دانستم که اگر شکست بخورم، پشیمان نمی‌شدم اما این را هم می‌دانستم که تنها دلیل من برای احساس پشیمانی، تلاش نکردن بود – جف بزوس (آمازون)

متن درباره زندگی سخت است

انسان‌های مرده بیشتر از انسان‌های زنده، گل می‌گیرند زیرا پشیمانی قوی‌تر از احساس قدردانی و سپاسگزاری است – آن فرانک

متن در مورد زندگی سخت است

هیچ‌گاه حسرت نخور زیرا در آن زمان، این همان چیزی بودن که می‌خواستید – مرلین مونرو

متن در مورد زندگی سخت میگذره

به آنچه که در گذشته باقی مانده است، فکر نکنید – پائولو کوئینی (کیمیاگر، کتاب آمازون)

متنی درباره زندگی سخت

پشیمانی چیزی است که باید با آن زندگی کنید. نمی‌توان آن را کنار گذاشت. نمی‌توان از آن فرار کرد. نمی‌توان خود را فریب داد. تنها باید با آن کنار بیایید – آنتونی بوردین 

متن درباره زندگی سخت است

هیچ‌گاه با پشیمانی به گذشته نگاه نکن بلکه به سوی آینده گام بردارید – ریچارد برانسون

متن درباره زندگی سخت است

پشیمانی‌های خود را به حداقل و فرصت‌ها را به حداکثر برسان – ماکسیم لاگاس

متن در مورد زندگی سخت میگذره

شما تنها یک بار زندگی می‌کنید. همه چیز را به تعویق نیندازید – شین پاریش

متن درباره زندگي سخت

سریع زندگی کن، سخت بجنگ و حسرت نخور! – جان سینا

متن درباره زندگی سخته

نصیحتی که پدرم به من کرد: تلاشت را بکن و با نتیجه‌ی آن کنار بیا – جیمز کلیر

متن در مورد زندگی سخت است

در جهانی که مرگ شکارچی است، دوست من، هیچ زمانی برای شک و یا پشیمانی وجود ندارد. تنها برای تصمیم‌گیری زمان دارید – کارلوس کاستاندا

متن درباره زندگی سخت

مربی فوتبال دبیرستانم همیشه می‌گفت: اگر نهایت تلاشت را بکنی و شکست بخوری، تنها یک شب بد می‌خوابی اما اگر نایت تلاشت را نکنی و شکست بخوری، همیشه به این موضوع فکر خواهی کرد که باید بیشتر تلاش می‌کردی – شین پاریش

متن در مورد زندگی سخت است

بهتر است چیزی را شروع کنید و احمق به نظر برسید تا این که سر جای خود بنشینید و به هیچ چیزی دست پیدا نکنید – شین پاریش

متنی درباره زندگی سخت

هر چه انرژی کمتری برای احساس پشیمانی نسبت به گذشته یا نگرانی برای آینده صرف کنید، انرژی بیشتری برای آنچه در پیش روی شماست، خواهید داشت – رایان هالیدی

متن درباره زندگي سخت

امروز تلاش کن تا فرد پشیمان نشوی – ماکسیم لاگاس

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بزرگ‌ترین پشیمانی در پایان زندگی، ریسک‌هایی است که نکرده‌اید. شما به ریسک‌هایی که نکرده‌اید، فرصت‌هایی که از دست داده‌اید و رویاهایی که رها کرده‌اید، نگاه می‌کنید. دست از فرار کردن از آنچه بیشتر از همه باعث ترستان می‌شود، بردارید و از فرصت‌هایی که در زندگی برایتان پیش می‌آید، استفاده کنید – مارک بترسون

متن در مورد زندگی سخت میگذره

اما چه کسی می‌تواند بگوید که چه چیزی بهتر است؟ به همین دلیل است که باید از هر فرصتی که برای خوشبختی به دست می‌آید، استفاده کنید و بیش از اندازه برای دیگران نگران نباشید. تجربه به من ثابت کرده است که ما در طول زندگی یک یا دو بار بیشتر از این فرصت‌ها به دست نمی‌آوریم و اگر آن‌ها را از دست بدهیم، برای باقی زندگی، حسرت خواهیم خورد – هوراکی موراکامی

متن در مورد زندگی سخت است

اگر ریسک نکنید، هیچ‌گاه مطمئن نخواهید شد. اگر مطمئن نشوید، احساس پشیمانی خواهید داشت – ماکسیم لاگاس

شعر درباره زندگی سخت

معتقدم که در زندگی بیشتر از همه از شجاعت نداشتن پشیمان می‌شویم، خواه شجاعت برای مهربان‌تر بودن، نشان دادن احساساتمان، تعیین کردن حد و مرز یا خوب بودن با خود باشد. به همین دلیل است که حسرت و پشیمانی می‌تواند موجب همدلی شود -برن براون

متن درمورد زندگی سخت

این که بدون حسرت و پشیمانی تسلیم شوید، بزرگ‌ترین مهر و محبت است – ناشناس

متن درباره زندگی سخت

دین و مذهبم من، زندگی کردن و مردن بدون احساس پشیمانی است – میلارپا

متن درباره زندگي سخت

طوری زندگی کنید که در پایان روز، هیچ بهانه، توضیح یا پشیمانی وجود نداشته باشد – استیو مارابولی

متن درباره زندگی سخت

شجاعت، راه‌حلی برای پشیمانی است – رابین اس شارما

متن درباره زندگي سخت

احساس پشیمانی از شکست نمی‌آید بلکه از تسلیم شدن سرچشمه می‌گیرد – مل رابینز

شعر درباره زندگی سخت

احساس پشیمانی مانند اقیانوسی است که در آن غرق می‌شوم – نیکولا یون

متن در مورد زندگی سخت است

بیش از حد فکر کردن، مسئله و اقدام کردن، راه‌حل است – ماکسیم لاگاس

متن درباره زندگي سخت

پشیمانی معمولاً هدر دادن وقت است – پیرس برازنان

متن درباره زندگی سخت

گذشته باعث می‌شود تا بخواهید از حسرت و پشیمانی بمیرید و آینده باعث اضطراب و استرس می‌شود. بنابراین، زمان حال احتمالاً شادترین بخش از زندگی به حساب می‌آید – هاچیمان هیکی گایا

متن درباره زندگی سخت

پشیمانی برای زمان هدر رفته می‌تواند به قدرتی برای خوبی کردن در زمانی که باقی مانده است، تبدیل شود – آرتور بریسبان

متن درباره زندگي سخت

طوری زندگی نکنید که در هنگام مرگ پر از احساس حسرت و پشیمانی بابت دنبال نکردن رویاهایتان داشته باشید – درک سیورز

متن در مورد زندگی سخت است

شما همیشه می‌توانید دلیل خوبی برای آنچه باید انجام دهید، پیدا کنید. زمان، بهانه‌ها را به حسرت تبدیل می‌کند.

متن درباره زندگی سخته

یکی از بزرگ‌ترین احساس پشیمانی در زندگی، تبدیل شدن به فردی است که دیگران از شما می‌خواهند – شنون ال آلدر

متن در مورد زندگی سخت میگذره

پشیمان‌ترین افراد روی زمین کسانی هستند که فرصت انجام یک کار خلاقانه را داشته‌اند ولی برای آن تلاش نکرده‌اند – مری الیور

متن درباره زندگی سخت است

ترس از پیر شدن، تولد این شناخت است که فرد طوری که همیشه آرزویش را داشته، زندگی نکرده است – سوزان سانتاگ

متن در مورد زندگی سخت است

داشتن وجدان پاک نیاز به عدم تخیل کامل دارد – الین دی باتن

متن درمورد زندگی سخت

تنها یک نوع فریب و حیله امکان‌پذیر است و آن فریب دادن خود است – سورن کیرکگارد

متن در مورد زندگی سخت است

این اشتیاق من برای تبدیل شدن به فردی که دوست دارم است که حواسم را پرت می‌کند – فرناندو پسوآ

متن درباره زندگي سخت

تا زمانی که این واقعیت که تغییر گذشته غیرممکن است را نپذیریم، احساس پشیمانی مانع ما برای طراحی یک آینده‌ی بهتر با فرصتی که هم‌اکنون پیش‌روی ماست، می‌شود – جیم رون

متن درمورد زندگی سخت

تنها پشیمانی که من هنگام مرگ خواهم داشت، زندگی بدون عشق است – گابریل گارسیا مارکز

متن در مورد زندگی سخت میگذره

اشک‌های تلخ بر مزار قبر نشان‌دهنده‌ی کلماتی است که گفته نشده‌اند و کارهایی که انجام نگرفته‌اند – هریت بیچر استو

متنی درباره زندگی سخت

چرا یاد نگرفتن طوری رفتار کنم که انگار آخرین بار است. بزرگ‌ترین احساس پشیمانی من، باوری بود که به‌ آینده داشتم – جاناتان سافران فوئر

متنی درباره زندگی سخت

اگر امروز صادق و راستگو هستم، چه اهمیتی دارد که فردا احساس پشیمانی داشته باشم؟ – ژوزه ساراماگو

شعر درباره زندگی سخت

ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی ترسناک است. اما می‌دانید چه چیزی حتی ترسناک‌تر می‌تواند باشد؟ احساس پشیمانی – زیگ زیگلار

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

پشیمانی، احساس بی‌معنایی است. با من موافق نیستید؟ – کاساندرا کلر

متن درباره زندگی سخت است

هر چه عاقل‌تر می‌شوید، بیشتر در زمان حال زندگی می‌کنید. انسان‌های احمق در آینده زندگی می‌کنند و انسان‌ها عاقل در زمان حال – ماکسیم لاگاس

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

احساس پشیمانی بدتر از شرمندگی است. آنچه وجود دارد بر آنچه ندارد، چیره می‌شود . تالبوت

متن درمورد زندگی سخت

زمانی که احساس احمق بودن قوی‌تر از امید به نبوغ است، وضع کنونی رونق می‌یابد – تالبوت

متن در مورد زندگی سخت است

سریع‌ترین روش برای جلوگیری از زندگی کردن در گذشته، پذیرش این موضوع است که گذشته‌ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد، چالش‌های پیش روی شماست – تالبوت

متن درباره زندگی سخت است

گذشته، یک داستان غیرواقعی است. نمی‌توان به آن بازگشت. تنها چیزی که باقی می‌ماند، تفسیر مبهمی از یک خاطره‌ی مبهم است که هیچ فایده‌ای هم ندارد – ناوال راویکانت

متن درباره زندگي سخت

زمانی که نهایت تلاش خود را می‌کنید و به نتیجه‌ی دلخواه نمی‌رسید، برای مدتی دلشکسته می‌‌شوید اما این احساس می‌گذارد زیرا احساس پشیمانی ندارید. نهایت تلاش خود را کرده‌اید – شین پاریش

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اجتناب از انجام کاری که ممکن است با شکست روبرو شود، تضمین می‌کند که هیچ‌گاه کار بزرگی انجام نخواهید داد – شین پاریش

شعر درباره زندگی سخت

اشتباهاتی که مرتکب شده‌ام، برای من مرده‌اند چراکه نمی‌توانم اوضاع را به عقب برگردانم – جاناتان سافران فوئر

متن درمورد زندگی سخت

زمان از جمله پیچیده‌ترین مدل‌هایی است که با آن روبرو می‌شویم. زمانی که به درستی بکار گرفته شود، تقویت‌کننده است. وقتی بدون ملاحظه سپری شود، منشا حسرت و پشیمانی می‌شود – شین پاریش

متن درمورد زندگی سخت

همبستگی بین اعتماد به نفس و پشیمانی به شدت بالاست – موگان هوسل

متن در مورد زندگی سخت است

اگر چیز خوبی را با سخت‌کوشی به دست آوردید، زحمت به سرعت می‌گذرد و نتیجه‌ی خوب باقی می‌ماند. اگر کار شرم‌آوری را در جستجوی لذت انجام دادید، لذت سریع از بین می‌رود و احساس شرمندگی باقی می‌ماند – موسونیوس رافوس

متن درمورد زندگی سخت

احساس پشیمانی، حسرت، ناراحتی، غم، اوقات تلخی و اندوه از زندگی کردن در گذشته و نه در زمان حال حاصل می‌شوند – اکهارت توله

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

پشیمانی برای چیزهایی که انجام داده‌ایم، با گذشت زمان از بین می‌روند. این پشیمانی برای کارهایی که انجام نداده‌ایم است که همیشه باقی می‌مانند – سیدنی هریس

متن درباره زندگی سخت

موضوع این نیست که زمان کوتاهی برای زندگی داریم بلکه مسئله این است که آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن درباره زندگی سخت

پدرم همیشه می‌گفت، زندگی بدون احساس پشیمانی مانند رانندگی ماشینی است که تنها دنده عقب حرکت می‌کند – جودی پیکولت

متن در مورد زندگی سخت میگذره

مرگ ممکن است بسیار نزدیک یا بسیار دور باشد. مرگ را بدون فکر و ایده قبول کنید. هر کاری که لازم است را انجام دهید و احساس پشیمانی نداشته باشید – آوا کنزو

متنی درباره زندگی سخت

ماهیت‌گرایی یعنی زندگی بدون احساس پشیمانی – گرگ مک موئن

متن درباره زندگی سخته

شاید تنها کاری که از دست انسان برمی‌آید، پایانی با حسرت‌های درست است – آرتور میلر

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

کمتر بترس، بیشتر تلاش کن – ماکسیم لاگاس

متن در مورد زندگی سخت است

زندگی زیباستاگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کردامیلی الیزابت دیکنسون

متنی درباره زندگی سخت

احساس خوبی دارمهمه چیز درست می شودتو خواهی آمدو دهان تاریک باد را خواهی دوختآمدن تو یعنیپایان رنج ها و تیره روزی هاآمدن تو، یعنی آغاز روزی نو

متن درباره زندگي سخت

قایقت شکست ؟ پارویت را آب برد ؟ تورَت پاره شد ؟صیدت دوباره به دریا برگشت..؟غمت نباشد چون خدا با ماست !هیچ وقت نگو ؛ از ماست که برماست !بگو خدا با ماست.

متن درباره زندگي سخت

باز کن پنجره ها را، که نسیمروز میلاد اقاقی ها راجشن می گیرد،و بهار،روی هر شاخه، کنار هر برگ،شمع روشن کرده است.همه ی چلچله ها برگشتند،و طراوت را فریاد زدند

متن درباره زندگی سخت است

به آن هایی که دوستشان داریدبی بهانه بگویید دوستت دارمبگویید در این دنیای شلوغسنجاقشان کرده اید به دلتانبگویید گاهی فرصت با هم بودنمانکوتاه تر از عمر شکوفه هاستشما بگویید،حتی اگر نشنوند

شعر درباره زندگی سخت

باید راهی یافت، برایِ زندگی را زندگی کردن،نه فقط زندگی را گُذَراندَن ..باید راهی یافت،برایِ صبح ها با اُمید چشم گُشودَن،برایِ شب ها با آرامشِ خیال خوابیدن..اینطور که نمیشود،نمیشود که زندگی را فقط گذراند،نمیشود که تمام شدنِ فصلی و رسیدنِ فصلی جدید را فقط خُنَکایِ ناگهانیِ هوا یادَت بیاورد،نمیشود تا نوکِ دماغَت یخ نکرده حواسَت به رسیدنِ پاییز نباشد..اینطور پیش بِرَوی یک آن چَشم باز میکنیخودَت را میانِ خزانِ زردِ زندگی ات میابی،و یادت هم نمی آید چطور گذَرانده ای مسیرِ بهاری و سبزِ زندگی ات را..اصلا خدا را هم خوش نمی آید،راهَت داده به دنیایَش که نقشَت را ایفا کنی،یک روز خوبُ حتی یک روز بد،یک روز شیرینُ حتی یک روز تلخ،یک روز آرامُ حتی یک روز پُرهیاهو،وظیفه ی تو زندگی را با تمام و کمالَش زندگی کردن است،با تمامِ سِکانس هایِ تلخ و شیرینَش..نمیشود که همه اش خسته باشیو سَرِ سکانس هایِ تلخ بهانه بیاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکنی ..حق داری که خستگی ات را در کنی،اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی ..اینطور که نمیشود،تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد،باید زندگی را زندگی کرد ..

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

یک روزی هست که خدا چرتکه دستش می گیردو حساب و کتاب می کندو آن روز تو باید تاوان آنچه با من کردی را بدهیفقطنمی دانمتاوان دادن آن موقع توبه چه درد من می خورد ….؟

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

گاهی مواقع رو به آسمان نظاره می کنملبخندی میزنم و زیر لب میگویم:خدایا میدونم که کار تو بود!ممنونم!!

متن درباره زندگي سخت

میتوان زیبا زیست..نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!لحظه ها میگذرندگرم باشیم پر از فکر و امید…عشق باشیم و سراسر خورشید…

متن در مورد زندگی سخت است

سکوت نکن …زمزمه کن گاهی !قدم بزن در کوچه های زندگی …و گاهی آرام پرواز کن …این آبی بیکران مال تو نباشد …مال کیست ؟

شعر درباره زندگی سخت

زندگی رودخانه ایست که مدام به سمت آینده در جریان است. هیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل رد نمیشود. برخیز و به سمت پیروزی حرکت کن.

متن درباره زندگي سخت

مسیر زندگی یک طناب باریک است کهاگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنیدسقوط شما حتمی است….!

متن درباره زندگی سخت است

اگر قایقت شکست، باشد! دلت نشکند! دلی را نشکنی.اگر پارویت را آب برد، باشد ! آبرویت را آب نبَرَد! آبرویی نبری.اگر صیدت از دستت رفت، باشد! امیدت از دست نرود ! امید کسی را ناامید نکنی.امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری!خدایت را شکر کن. دوباره شکر کن !

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

مهربان و ملایم باش،اجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نماید…به درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نماید…به تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛به من گفت:نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم.وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!!!

متن درباره زندگی سخت است

از چیزهای کوچک و کم اهمیت زندگی ات لذت ببر،چرا که زندگی از این قطعات کوچک تشکیل می شودو لذت بردن از این چیزها پلی ست برای عبور از سختی ها …همیشه سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلق داردشاکی سختی های دنیا نباش…..شاید تو بهترین بازیگر خدایی…نومیدی ترسناک تر از پیری ستدر پیری، جسم ما مچاله می شودو در نومیدی، روح ما..

متن درمورد زندگی سخت

اگر بخواهید برای خود وصیت نامه بنویسیدمتوجه خواهید شد تنها کسی که نمی توانیدسهمی از دارایی تان را برایش در نظر بگیرید خودتان هستید…پس تا زنده هستید نسبت به خود سخاوت بیشتری داشته باشید…

متن درمورد زندگی سخت

زندگی راستین شما زمانی است کهکاری برای کسی انجام دهیدکه توان جبران محبت شما را نداشته باشد !ﺍﺯ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺭﺍ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻭﺍﭘﺴﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ.ﭘﺲ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺪﻝ، ﮔﻼﯾﻪ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ ﺗﻠﻒ ﻧﮑﻦ.

متن درباره زندگی سخت

زندگی، چشمه جــوشان صفا و پاکـــی است
زندگی، مـــوهبت عرضه شده بر من انسان خاکـــی است
زندگی، راز فـروزندگی خورشید است
زندگی، درک چرا بودن است، گام زدن در ره آسودن است
زندگی، لحظه دیدار گلــی خفته در گهــــواره است
زندگی، دست نوازش به ســر نوزادی است
زندگی، بوسه به لبهای گلی است که به شوقت همه شب بیدارست
روی یک نیمکت چوبی سبز، ثبت در سینه است
زندگی، خانه تکانی است. هر از چندگاهی از غبار اندوه
زندگی، گاه شده است خوش نیاید به مذاق
زندگی، هر چه که هست، طعـــم خوبی دارد، رنگ خوبــــی دارد..

متن درباره زندگی سخت

به هوش بودم از اول
که دل به کس نسپارم
شمایل تو بدیدم
نه عقل ماند و نه هوشمسعدی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را…
کاظم بهمنی

متن درباره زندگی سخت است

چشم هایش خود خوشبختی بود!
و من فهمیدم هنوز هم می شود؛ در چشمانِ کسی زندگی کرد 🙂

متن درباره زندگی سخته

حس خوب یعنی
هر بار بیشتر از قبل حس کنی
بودنش بهترین اتفاق زندگیته …!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت
دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور

شعر درباره زندگی سخت

چرخ گردون چه بخندد چه نخندد تو بخند
مشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخند
غصه ها فانی و باقی تو بخند
گر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متن در مورد زندگی سخت میگذره

چون عاقبت کار جهان نیستی است
انگار که نیستی چو هستی خوش باش

متن در مورد زندگی سخت میگذره

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشدسعدی

متن درباره زندگی سخت است

هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد
بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد بردسعدی

متنی درباره زندگی سخت

متن آهنگ زندگی از امیر تاجیکزندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه اما
نباید غافل از این شد چی به جا می‌مونه از مابازیه زندگی رسمش گاهی برد و گاهی باخته
بازی اسمش رو زبوناست که یه عمر با همه ساختهمن و تو با دست خالی نه شکستیم نه بریدیم
از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیمرگ خواب لحظه هارو دست بیداری سپردیم
عشق هم باورمون شد اگه باختیم اگه بردیمبا تو هرچی اتفاقه خاطره می‌شه همیشه
پاشو بی پرده خطر کن برد و باخت تجربه می‌شه

متن درباره زندگي سخت

سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست
در میان این و آن، فرصت شمار امروز را

متنی درباره زندگی سخت

به هنگام سختی مشو نا امید
که ابر سیه بارد آب سفیدنظامی

شعر درباره زندگی سخت

همچون باران باشیم
رنج جدا شدن از آسمان را
در سبز کردن زندگی جبران کنیم

متنی درباره زندگی سخت

در کتاب چار فصل زندگی
صفحه ها پشت سرِ هم می روند
هر یک از این صفحه ها، یک لحظه اند
لحظه ها با شادی و غم می روند…
گریه، دل را آبیاری می کند
خنده، یعنی این که دل ها زنده است …
زندگی، ترکیب شادی با غم است
دوست می دارم من این پیوند را
گر چه می گویند: شادی بهتر است
دوست دارم گریه با لبخند را“قیصر امین پور”

متن درباره زندگی سخت است

کاش می دیدم چیست
آن چه از چشم تو تا عمق وجودم جاری ست
آه وقتی که تو لبخند نگاهت را
می تابانی
بال مژگان بلندت را
می خوابانی
آه وقتی که تو چشمانت
آن جام لبالب از جان دارو را
سوی این تشنه ی جان سوخته می گردانی
موج موسیقی عشق
از دلم می گذرد

متن درباره زندگی سخته

زندگی باور می خواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید از ته قلبت به تو گوید
که خدا هست هنوز …

شعر درباره زندگی سخت

تو مرا می فهمی
من تو را می خواهم
و همین ساده ترین قصه‌ یک انسان است
تو مرا می‌خوانی
من تو را ناب‌ ترین شعر زمان می‌دانم و
تو هم می دانی تا ابد در دل من می مانی

متن درمورد زندگی سخت

متن آهنگ زندگی سیروان خسروییه صبحه دیگه، یه صدایی توی گوشم میگهثانیه‌های تو داره میرهامروزو زندگی کن فردا دیگه دیرهنم نم بارون، می‌زنه به کوچه و خیابونیکی می‌خنده یکی غمگینهزندگی اینه، همه قشنگیش اینهخورشید و نو رو ابرای دور وهر چی که رو زمین و آسمونهبهم انگیزه میدهرها کن دیروزو زندگی کن امروزوهر روز یه زندگیِ دوباره ست یه شروعِ جدیدهدوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی روخوب یا بد، اگه آسون یا سخت، نا امید نمی‌شمچون دوس دارم زندگی رو، دوس دارم زندگی روچشماتو وا کنیه نگاه به خودت و دنیا کناگه یه هدف تو دلت باشهمی‌تونه کل دنیا تو دستای تو جا شهچون همه دنیا می‌سازه واسه تو کابوس و رویایکی بیداره و یکی خوابهراهتو مشخص کن، این یه انتخابهاگه ابرای سیاه و دیدیاگه از آینده ترسیدیپاشو و پرواز کن رو به افق های دورنگو به سرنوشت می‌بازیتو بخوای فردا رو می‌سازیپس دستاتو ببر بالا و بگوووو:دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی روخوب یا بد، اگه آسون یا سخت، نا امید نمی‌شمچون دوس دارم زندگی رو، دوس دارم زندگی رو

متن درباره زندگی سخت

طلا رنگ می‌بازد
مرمر خاک می‌شود
فولاد زنگ می‌زند
نابودی با همه چیزی است در این جهان
تنها اندوه است که پایدار است
تا زمانی که واژه باشکوه بماند

متن در مورد زندگی سخت است

از اهل زمان عار می باید داشت
وز صحبت شان کنار می باید داشت
از پیش کسی کار کسی نگشاید
امید، به کردگار می باید داشتابوسعید ابوالخیر

متن درباره زندگی سخته

در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید استنظامی

متن درباره زندگی سخت است

اگر دانی که دنیا غم نیرزد
بروی دوستان خوشباش و خرم
غنیمت دان اگر دانی که هر روز
ز عمر مانده روزی می شود کمسعدی شیرازی

متن درباره زندگی سخت

زندگی را ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖ
ﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎ
ﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖ
ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ
ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ می گیرد
ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ
ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ

متن درباره زندگی سخت است

همه چیز
از آنجایی خوب می شود
که تو می آیی
که “تو” می خواهی
که “تو” می گویی دوستم داری

شعر درباره زندگی سخت

Life is hope
Loosing hope
They’re looser
Wiser ones hope
They’re winnerزندگی امید است
آن هایی که امید خود را از دست می دهند
افراد بازنده هستند
و افراد اندیشمند کسانی هستند که امید دارند
و آن ها همیشه برنده هستند

متن درباره زندگی سخت است

حرفی از آسمان نیست
حرفی از اینکه آغوشت را بغل کنم و اوج بگیرم نیست
این پرنده همان شب رفتن‌ات
بال‌هایش را زیر باران جا گذاشت و خانه‌نشین شد
و زندگی در آنجا چشم‌هایش را بست
که هزار پرنده در پلک‌هایش غرق شدند
حالا سال‌هاست این پرنده غمگین
مثل یک آدم معمولی زندگی می‌کند
هر شب ماه را از خانه‌اش بیرون می‌کند
هر شب برای خودش دلتنگی دم می‌کند
هر شب با یک طعم جدید
نبودنت را به خورد رؤیاهایش می‌دهدعزیزم…
امشب هم بی‌بال و پر در خیالت اوج می‌گیرم
قرارمان سر ساعت گریه‌های همیشگی‌ام
امشب
با طعم جدیدی از انتظار منتظرت هستمصفا سلدوزی

شعر درباره زندگی سخت

ﺁﻣﺪﻥ‌ﺍﺕ
ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻤﻞ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮﺩ
ﻭ چشم‌های ﺁﺑﯽ‌اﺕ
ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽﺭﻓﺘﻦ‌ﺍﺕ
ﺭﺍﻫﯽ ﺟﺰ ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖﺣﺎﻻ
ﺷﺎﻋﺮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ
ﺑﻬﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﺮﻧﻤﯽ‌ﮔﺮﺩﯼ؟بهرام محمودی

شعر درباره زندگی سخت

باید چه کنم با غم و تنهایی و دوریوقتی همه دادند به هم دست تبانیآیا شده از شدت دلتنگی و غصههی بغض کنی، گریه کنی، شعر بخوانی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

باید خوابید و بیدار نشدباید دل شکسته را طاقت آورد وحرفی نزدوقتش که برسدتمام خرده شیشه های دلفرو می رود توی چشمان انسان هاوقتش که برسددل شکسته درمان می شودبا محبت دروغین انسان ها

متن در مورد زندگی سخت است

دلم می سوزدبرای خودمبرای تنهایی عمیقموقتی هیچکسیدردم را نمی فهمدوقتی دلشکستگیبه هیچ هم نمی ارزد

متنی درباره زندگی سخت

زندگی یعنی امیدوار بودن محبوب منزندگیمشغله‌ای جدی استدرست مثل دوست داشتن توناظم حکمت

متن درباره زندگی سخت

نابینای توامنزدیک‌تر بیافقط به خط بریل می‌توانم که تو را بخوانم،نزدیک‌تر بیاکه معنی زندگی را بدانممحمد شمس لنگرودی

متن در مورد زندگی سخت است

یک روز رسد غمی به اندازه کوهیک روز رسد نشاط اندازه دشتافسانه زندگی چنین است گلمدر سایه کوه باید از دشت گذشتمجتبی کاشانی

متن درباره زندگی سخت است

زندگی در بردگی شرمندگی استمعنی آزاد بودن زندگی استسر که خم گردد به پای دیگرانبر تن مردان بود بار گرانبنده حق در جهان آزاده استمست وی فارغ ز جام و باده استخلیل الله خلیلی

متن درباره زندگی سخت است

می نوش که عمر جاودانی اینستخود حاصلت از دور جوانی اینستهنگام گل و باده و یاران سرمستخوش باش دمی که زندگانی اینستخیام

متن درباره زندگی سخت است

گیرم همه جای جهان جهنمگیرم دست‌های زمینبی بذر وبی‌خندهگیرم چنته زمانبی عشق وبی «هر چه تو می‌گویی» اصلاًکافی بود کمیفقط کمیپنجره را باز کنیزندگیاز پنجره‌های بسته رد نمی‌شودمهدیه لطیفی

شعر درباره زندگی سخت

زندگی را ورق بزنهر فصلش را خوب بخوانبا بهار برقصبا تابستان بچرخدر پاییزش عاشقانه قدم بزنبا زمستانش بنشین وچایت را به سلامتی نفس کشیدنت بنوشزندگی را باید زندگی کرد، آن طور که دلت می‌گویدمبادا زندگی را دست نخورده برای مرگ بگذارینسرین بهجتی

متن درباره زندگي سخت

من آویخته از طنابتو شلیک کردیتو شلیک کردی به طناببرگشتم به زندگیبه شلیکِ دست‌های تواشتباه کرده بودنددارند دوباره نشانه می‌روندقلبم راحالا درست نشانه گرفتیبزنبه قلب هدفزندگی همین‌ استکه شلیک می‌شود از دست‌های توشهاب مقربین

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

دیدم، خودم دیدم، پروانه قشنگیهی در گلوی من می‌رقصیدمن داشتم برای یک ستاره ترانه می‌خواندمدیدم، خودم دیدم، یک قناری قشنگ، از آن همه آواز،تنها حنجره تو را نشانم می‌دادزندگی چقدر زیباست «ری را»!دیروز نامه عزیزی از شیراز آمدنامه‌اش، زبان شقایق بودانگاری هر واژه، باورکن!هر واژه به واژه دیگر عاشق بودعجیب است، من شبکور،جهان را چه قشنگ می‌بینمسیدعلی صالحی

متنی درباره زندگی سخت

زندگى موسیقى گنجشک‌هاستزندگى باغ تماشاى خداستزندگى یعنى همین پرواز‌هاصبح‌هالبخند‌هاآواز‌هازندگی ذره‌ی کاهی‌ستکه کوهش کردیمزندگی نام نکویی‌ستکه خوارش کردیمزندگی نیست بجز نم نم باران بهارزندگی نیست بجز دیدن یارزندگی نیست بجز عشقبجز حرف محبت به کسیورنه هر خار و خسی، زندگی کرده بسیزندگی تجربه‌ تلخ فراوان دارد،دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه‌ یک عمر بیابان داردما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم!؟

متن درباره زندگی سخت

ماییم که از باده ي بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
گویند سرانجام ندارید شما
ماییم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم

شعر درباره زندگی سخت

بی ‌عشق نشاط و طرب افزون نشود
بی ‌عشق وجود خوب و موزون نشودصد قطره ز ابر اگر به دریا بارد
بی ‌جنبش عشق دُر مکنون نشود

متن درمورد زندگی سخت

ای زندگی، تن و توانم همه توجانی و دلی، ای دل و جانم همه توتو هستی من شدی، از آنی همه منمن نیست شدم در تو، ازآنم همه تومولانا

متن در مورد زندگی سخت میگذره

زندگی زیباست چشمی باز کنگردشی در کوچه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینک بدبینی خود را شکستعلت عاشق ز علت ها جداستعشق اسطرلاب اسرار خداستمن میان جسم‌ها جان دیده‌امدرد را افکنده درمان دیده‌امدیده‌ام بر شاخه احساس‌هامی‌تپد دل در شمیم یاس‌هازندگی موسیقی گنجشک‌هاستزندگی باغ تماشای خداستگر تو را نور یقین پیدا شودمی‌تواند زشت هم زیبا شودحال من در شهر احساسم گم استحال من عشق تمام مردم استزندگی یعنی همین پروازهاصبح ها، لبخندها، آوازهاای خطوط چهره‌ات قرآن منای تو جان جان جان جان منبا تو اشعارم پر از تو می‌شودمثنوی‌هایم همه نو می‌شودحرف‌هایم مرده را جان می‌دهدواژه‌هایم بوی باران می‌دهدشهرام محمدی

شعر درباره زندگی سخت

زندگانی چیست یکدم روی آسایش ندیدن‌چشم از مخلوق بستن گوشه عزلت گزیدن‌از‌ پی‌ یک نوش صد نیش از‌ زبان‌ خلق خوردن‌و ز پی یک حرف حق صد گفته ناحق شنیدن‌عرض حاجت را بهر در کوفتن چون حلقه بر دراز برای لقمه نان‌ منت‌ از دونان کشیدن‌گاه‌ در‌ اندیشه فردای ناپیدا هراسان‌گه به حسرت عمر ماضی را به دندان لب گزیدن‌گاه در سوگ عزیزان جوی خون از دیده راندن‌گاه از مرگ رفیقان جامه طاقت دریدن‌در تلاش‌ زندگی‌ سودی بجز حسرت نبردن‌از پی مقصود نامعلوم روز و شب دویدن‌ناکسان را از پی حاجت سر تعظیم سودن‌سفلگان را مدح گفتن تا به مقصودی رسیدن‌با رفیقان دور و از‌ روی‌ ناچاری نشستن‌‌از حریفان دغل چون آهوی وحشی رمیدن‌حاصل عمر من و تو در جهان اینست یکتاای خوشا ناآمدن‌ یا رفتن و دامن کشیدنمجید اوحدی

متن درباره زندگی سخته

گر آخرین فریب تو، ای زندگی، نبوداینک هزار بار، رها کرده بودمتزان پیشتر که باز مرا سوی خود کِشیدر پیش پای مرگ فدا کرده بودمتهر بار کز تو خواسته ام بر کنم امیدآغوش گرم خویش برویم گشاده ایدانسته ام که هر چه کنی جز فریب نیستاما درین فریب، فسون ها نهاده ایدر پشت پرده، هیچ مداری جز این فریبلیکن هزار جامه بر اندام او کنیچون از ملال روز و شبت خاطرم گرفتاو را طلب کنی و مرا رام او کنیروزی نقاب عشق به رخسار او نهیتا نوری از امید بتابد به خاطرمروزی غرور شعر و هنر نام او کنیتا سر بر آفتاب بسایم که شاعرمدر دام این فریب، بسی دیر مانده امدیگر به عذر تازه نبخشم گناه خویشای زندگی، دریخ که چون از تو بگسلمدر آخرین فریب تو جویم پناه خویشنادر نادرپور

شعر درباره زندگی سخت

زمانی که زندگی تو را پایین می کشد و نیاز به کمی امید داری
نگاهی عمیق به درون خودت بینداز، راهی برای مقابله با آن پیدا خواهی کردزمانی که زندگی تو را پایین می کشد و نیاز به اندکی عشق داری
به نزد کسی برو که به تو از همه نزدیک تر استزمانی که زندگی تو را پایین می کشد و همه آن چه نیاز داری یک خنده است
دوستی را پیدا کن که لبخند روی لب هایت بنشاندزمانی که زندگی تو را پایین می کشد، اجازه این کار را به آن نده
نگاهت به زندگی را عوض کن و زندگی بهتر خواهد شد، خودت می دانیهنگامی که زندگی تو را پایین می کشد، یک جا ننشین و افسرده نباش
اقدام کن و همیشه امید داشته باشزمانی که زندگی تو را پایین می کشد، زمانی را برای دعا کردن اختصاص بده
هرگز اخم نکن، خداوند به تو کمک خواهد کرد …

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

Life is not a bed of roses
Neither full of thorns
It’s beautiful
It’s wonderful
Needed to be carefulزندگی تخت پر از گل رز نیست
و پر از خار نیز نیست
زندگی زیباست
شگفت انگیز است
اگرچه باید احتیاط کرد

متن در مورد زندگی سخت است

تو مرجانی
تو درجانی
تو مروارید غلتانی
اگرقلبم صدف باشد
میان آن تو پنهانیمولانا

متن در مورد زندگی سخت میگذره

متن عاشقانه غمگین کوتاهدردناک ترین خاطره ام زمانی است که تو مرا رها کردی و من تنهاترین تنهای دنیا شدم💔

متن در مورد زندگی سخت است

من در عشقت غرق شدم و تو دستم را نگرفتی …

متن درباره زندگی سخت است

مهم نیست قلبم رو شکستی و رفتی … من هنوز هر شب برات دعا می کنم

متن درباره زندگی سخته

متن عاشقانه غمگین بلندوقتی دلت مثل من ترک برداشت
دیگر آمدن یا رفتن
بودن یا نبودن
هیچ فرقی نمی کند
آدم یک روز به جایی می رسد
که دلش می خواهد همیشه بخوابد
خواب چقدر خوب است
برای نداشتن ها …❥

متن در مورد زندگی سخت میگذره

وقتی غم به نهایتش می رسد کلمه ای برای توصیفش پیدا نمی کنی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

هرگز شادی خودت رو در دست های کسی قرار نده …
در این صورت همیشه غرق در غم ها خواهی بود!

متن درباره زندگی سخته

لیاقت اشک هایت را ندارد، اگر داشت باعث اشک ریختنت نمی شد!

متن در مورد زندگی سخت است

وقتی کسی رو دوست داری، حتی اگه به تو و احساساتت آسیب بزنه
هرگز عشقش از دلت پاک نمی شه

متن درمورد زندگی سخت

من تغییر کردم یا تو که دیگه دوستم نداری؟

متن درباره زندگی سخت است

باران که می بارد دلم برایت تنگ می شود
راه می افتم بدون چتر
من بغض می کنم، آسمان گریه

متن در مورد زندگی سخت است

متن عاشقانه غمگین دخترانهبعد از این که منو رها کردی و از قلبم رفتی جای خالیتو به غم اجاره دادم🌚

متن در مورد زندگی سخت است

سعی کردم فراموشت کنم اما این کار از به خاطر سپردنت هم سخت تره

شعر درباره زندگی سخت

یک شب همه خاطرات با تو بودنم را آتش می زنم

متنی درباره زندگی سخت

یه لحــظــه هایــی تو زندگی هست که سر جمع دو دقیقه هم نبوده
اما یادش یه عــمـــر آدمو داغون می کنه …

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بهتره تنها بمونی تا کسی نتونه به احساساتت صدمه بزنه

متن درباره زندگی سخت

دردناک ترین لحظات آن هایی هستند که هرگز بیان و توضیح داده نمی شوند˘˘‌

متن در مورد زندگی سخت میگذره

کاش یک نفر بود
که دوستم داشت
که دوستش داشتم
و همین را برای همیشه می گفت
و همین را برای همیشه می گفتم
همین دوستت دارم را
به همین سادگی …

متنی درباره زندگی سخت

متن عاشقانه غمگین زیبااگه عاشق شدی خودتو برای اشک ریختن آماده کن💔

متنی درباره زندگی سخت

لبخند روی لب هام به معنای شادی دلم نیست

متن درباره زندگی سخته

تو نمی آیی و من منتظرت می مانم

شعر درباره زندگی سخت

نگاهت تلخ
اشک هایم شور
یادت شیرین
چه زندگی بامزه ای

متن درباره زندگي سخت

هیچ چیزی در جهان نمی‌تواند شما را از فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید بازدارد؛ تنها کافی است به صدای درونی خود گوش دهید. 

متن در مورد زندگی سخت میگذره

انسان‌ها تحصیل کرده به دنیا نمی‌آیند. در نتیجه، مرتکب اشتباه می‌شوند اما این وظیفه‌ی اخلاقی هر انسان است که گذشته را فراموش کند و زندگی جدیدی را آغاز نماید. 

متن درباره زندگی سخت

مهم نیست گذشته چقدر سخت بوده است، شما همیشه می‌توانید از نو شروع کنید – بوده

شعر درباره زندگی سخت

اگر تصمیم بگیرید کسی باشید که همیشه دلتان می‌خواسته است، دیگر مهم نیست چه کسی بوده‌اید.

متن درباره زندگی سخته

اولین گام به سمت رسیدن به آنچه که می‌خواهید، این است که تصمیم بگیرید قرار نیست در جایگاه کنونی خود باقی بمانید – جی پی مورگان

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

هیچ‌گاه با خود برای آنچه که بوده‌اید، رفتار نکنید. خود را به خاطر کسی که می‌خواهید باشید، دوست داشته باشید. 

متنی درباره زندگی سخت

در صورتی که گذشته را فراموش نکنید، هیچ‌گاه موفق به تبدیل شدن به کسی که شایسته‌اش هستید، نخواهید شد. 

متن درباره زندگی سخت

هر روز فرصتی برای شروع مجدد است. بر روی شکست‌های دیروز تمرکز نکنید. امروز را با افکار و انتظارات مثبت آغاز نمایید – کاترین پولسیفر

متن در مورد زندگی سخت میگذره

فراموش کردن گذشته و شروع زندگی جدید هیچ اشکالی ندارد. 

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اجازه ندهید سایه‌ی گذشته‌ی همراه شما حرکت کند. شما برده‌ی گذشته نیستید – دادینسکی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

شما نمی‌توانید به هیچ چیز جدیدی دست یابید اگر هنوز دستانتان پر از افکار گذشته است – لوییز اسمیت

متن در مورد زندگی سخت میگذره

به منظور تصمیم گرفتن، به یک قلب محکم و قوی نیاز است. و اما برای فراموش کردن گذشته و شروع یک زندگی جدید، به یک اراده‌ی قوی نیاز می‌باشد. 

متن درباره زندگی سخت است

برادرها، فکر نمی‌کنم که موفق به انجام این کار به تنهایی بوده‌ام. اما کاری که انجام داده‌ام: فراموش کردن گذشته و حرکت به سوی چیزی است که در آینده انتظارم را می‌کشد.

متن درباره زندگی سخت است

غم و اندوه قلب متعلق به گذشته‌ای است که دیگر نمی‌توان دید. بنابراین، گذشته را پشت سر بگذار و رو به جلو حرکت کن – کاترین اندرسون

متن درباره زندگی سخت است

به جای هدر دادن وقت خود بر روی آنچه که گذشته است، انرژی خود را معطوف کاری که امروز و فردا می‌توانید انجام دهید، بکنید. 

متن درباره زندگي سخت

لحظه‌ای که تصمیم می‌گیرید خود را به یک انسان مثبت و ارزشمند تغییر دهید، حق فراموش کردن گذشته‌ای که مانع شما بوده است را پیدا خواهید کرد. 

شعر درباره زندگی سخت

هیچ‌گاه برای تغییر اوضاع دیر نیست! اگر چنین احساسی دارید، پس حرکت به سوی آنچه که در توانتان هست را در نظر بگیرید. از نو شروع کنید. 

متنی درباره زندگی سخت

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. ذهن خود را بر روی زمان حال متمرکز کنید – بودا

متن درباره زندگي سخت

هر شروع تازه‌ای از پایان شروع دیگر به دست می‌آید – سنکا

شعر درباره زندگی سخت

هیچ‌گاه برای تبدیل شدن به کسی که دلتان می‌خواهد، دیر نیست. امیدوارم که زندگی داشته باشید که بتوانید به آن افتخار کنید. و اگر فکر می‌کنید چنین زندگی ندارید، امیدوارم که قدرت شروع مجدد را داشته باشید – اف اسکات فیتزجرالد

متن درباره زندگی سخت

هیچ چیز در جهان نمی‌تواند شما از رها کردن گذشته و شروع مجدد بازدارد – گای فینلی

متن درباره زندگی سخت

زندگی شما به طور تصادفی بهتر نمی‌شود. بلکه تغییر است که زندگی را بهبود می‌بخشد – جیم ران

متن در مورد زندگی سخت میگذره

بگذارید بار سفر گذشته را فراموش کنیم و از نو شروع نماییم – شهباز شریف

متن درباره زندگی سخت

گذشته چیزی نیست که شخصیت شما را تعریف کند اما آنچه که می‌خواهید باشید، چیزی است که شما را تعریف می‌کند. 

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اگر نمی‌توانید گذشته را فراموش کنید، قادر نخواهید بود آنچه که باید باشید را قبول کنید. 

شعر درباره زندگی سخت

اگر گذشته مانع حرکت رو به جلو شما می‌شود، پس تنها تراژدی است که باید به فراموشی سپرده شود.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

بسیاری از ما در گذشته مرتکب به اشتباه شده‌ایم اما اگر گذشته را فراموش نکنیم، به شکلی که باید زندگی نمی‌کنیم.

متن درباره زندگی سخت است

خود را برای یادگیری از اشتباهات گذشته به چالش بکشید و آن را دوباره به بهترین شکل ممکن انجام دهید. 

متن درباره زندگی سخت

تنها چیزی که یک فرد می‌تواند واقعاً انجام دهد، حرکت رو به جلو است. بدون تردید و بدون نگاه به گذشته، گام بلندی به سمت آینده بردارید. گذشته را فراموش کنید و به سمت آینده حرکت کنید – آلیسون نوئل

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

این نکته حائز اهمیت است که خود را به خاطر اشتباهات گذشته ببخشیم. ما باید از خطاهای گذشته‌ی خود درس بگیریم و رو به جلو حرکت کنیم – استیو مارابولی

متن در مورد زندگی سخت است

گاهی‌اوقات، گذشته می‌تواند به راحتی شما را از گام برداشتن به سمت آینده بازدارد. اما به یاد داشته باشید که ما هر روز از نو به دنیا می‌آییم و بهترین گزینه به منظور فراموش کردن گذشته، یادآوری این موضوع به خود است که شما می‌توانید تنها با لبخند، کشیدن نفس عمیق و داشتن احساس خوب نسبت به خود، به آنچه که همیشه خواسته‌اید، دست پیدا کنید و اشتباهات گذشته‌ی خود را بپذیرید. با خود عهد ببندید که بهترین نسخه از خود باشید. شما می‌توانید این کار را انجام دهید! برخیزید و حرکت کنید. 

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

شما بسیار بزرگ‌تر از اشتباهاتی هستید که مرتکب شده‌اید. ممکن است اشتباهات خود را بپذیرید اما نباید آن‌ها را به عنوان یک مانع در نظر بگیرید. شما مرتکب اشتباه شدید زیرا از پیامدهای آن آگاهی درستی نداشته‌اید. اما من بر این باور هستم که از همین امروز، زندگی جدیدی را آغاز خواهید کرد. به آینده نگاه کنید!

متن در مورد زندگی سخت میگذره

حرکت به سمت آینده به معنی فراموش کردن گذشته نیست بلکه یادگیری از آن است که اهمیت دارد – نامعلوم

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

از نو شروع کن، به فراموشی بسپار و خود را رها کن. گذشته، گذشته است. هیچ کاری برای برگرداندن آن از دست شما برنمی‌اید. نمی‌توانید در قبال گذشته کاری انجام دهید. تنها یک کار از دست شما برمی‌آید و آن از بین بردن پیوندتان با گذشته است. امروز، یک روز جدید است – استیو مارابولی

متن درمورد زندگی سخت

در گذشته گیر نکنید. رویای آینده را نداشته باشید. در زمان حال شاد باشید – بودا

متن درباره زندگي سخت

گذشته، گذشته است، از آن درس بگیرید. آینده در پیش است، خود را برای آن آماده کنید. زمان حال هم اکنون است، خوشحال باشید و زندگی کنید – توماس اس مانسون

متنی درباره زندگی سخت

هیچوقت امیدت رو از دست نده!!!گاهی درست در اوج نا امیدیاز جایی که فکرشم نمی کنینور امید می تابه

متن در مورد زندگی سخت میگذره

وقتے در عین نا امیدیامید کسی میشوییعنے هنوز بنده منتخب خدایےپس به خاص بودنت ببالو بشکرانه لطف خدابه دنیا لبخند بزن

متنی درباره زندگی سخت

زندگی تکرار فرداهای ماستمیرسد روزی که فردا نیستیمآنچه میماند فقط نقش نکوستنقش ها می ماند و ما نیستیم …

متنی درباره زندگی سخت

هر لحظه را زندگی کنعاشق هر روز باشزیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد…یک لبخند بسیار ساده است اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر بدهد !

متن درباره زندگی سخت

فقط یک چیز در زندگی،زیبا به شمار می‌آیدو آن شادی‌ست…هیچ‌گاه نگذار کسی آن را از تو بگیرد…!

متن درباره زندگی سخت است

«من به بدبختی‌ها و چیزهای بد فکر نمی‌کنم؛ تنها چیزی که به یاد می‌آورم زیبایی‌هایی است که باقی می‌مانند.»– آنه فرانک، نویسنده‌ی آلمانی

متن درباره زندگی سخت

«امیدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید. البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.»– من شماره چهار هستم، پیتاکوس لور

متن در مورد زندگی سخت است

«امید مانند ستونی است که جهان را سرپا نگه می‌دارد. امید، رؤیای انسان بیدار است.»– پلینیوس

متن در مورد زندگی سخت میگذره

«از دیروز درس بگیر، برای امروز، زندگی کن و به فردا امیدوار باش. مهم‌ترین چیز این است که از پرسیدن دست نکشی.»– آلبرت اینشتین

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

«ما باید ناامیدی‌ها را بپذیریم ولی هرگز نباید امیدمان را از دست بدهیم.»– مارتین لوترکینگ جونیور

متن درباره زندگی سخته

بسیاری از مردم شادی های کوچک رابه امید خوشبختی بزرگ از دست می دهند..

متن درباره زندگی سخت است

اگر امروز راخوب زندگی کنی،همه ی دیروزهایتبه خاطره ای خوشو فرداهایتبه امید تبدیل خواهد شد!

متن درباره زندگی سخت است

آدم به امید دست یافتن …به ثروت…عشق.. یا آزادی …خود را خسته و فرسوده می‌کند …و وقتی که آن را به دست آورد …از داشتنش لذت نمی‌برد …یا آن‌را تباه می‌کند. …خوشبخت واقعی آن کسی‌است که …بتواند به خود بگوید… من می‌خواهم راه بروم نه به مقصد برسم. …و بدبخت کسی‌است که ….خود را مقید می‌سازد و می‌گوید…“ من می‌خواهم به مقصد برسم.” …رسیدن مردن است!

متنی درباره زندگی سخت

زندگی سخت نیست،تلخ نیست!چون نت‌های موسیقی،بالا وپایین دارد.گاهی آرام و دلنوازوگاهی سخت؛گاهی شاد وگاهی پر ازغمزندگی باور میخواهد،آنهم ازجنس امیدباید قدر لحظات را دانست:::

متنی درباره زندگی سخت

امیدتان را که از دست بدهید، انگار همه‌چیز را از دست داده‌اید. البته حتی زمانی که فکر می‌کنید همه چیز از دست رفته است، باز هم امید وجود دارد.

متن درباره زندگي سخت

مثبت باقی بمانچیزهایی که به آنها امید داری و منتظرشان هستیدر زمانهایی که حتی فکرشم را هم نمیکنی به دستت میرسند.

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

متن درباره زندگی سخت است

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن درباره زندگی سخت است

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

متنی درباره زندگی سخت

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

متن در مورد زندگی سخت است

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن درباره زندگي سخت

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن در مورد زندگی سخت میگذره

« پُر از دردَم..! »

متن در مورد زندگی سخت میگذره

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن درمورد زندگی سخت

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

متن در مورد زندگی سخت میگذره

کاش بفهمید بعضی وقتا با رفتاراتون و حرفاتون  یکی رو تیکه تیکه میکنید….

متن درباره زندگی سخت

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن درباره زندگي سخت

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن درمورد زندگی سخت

عیب نداره تجربه شد 🙂

شعر درباره زندگی سخت

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن در مورد زندگی سخت است

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن درباره زندگی سخت است

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن درمورد زندگی سخت

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن درباره زندگي سخت

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن درباره زندگی سخته

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

متن در مورد زندگی سخت میگذره

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

متن در مورد زندگی سخت است

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن در مورد زندگی سخت است

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

متن درباره زندگی سخته

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم 🙁

شعر درباره زندگی سخت

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

متن درباره زندگی سخت

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن درباره زندگی سخته

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

متن درباره زندگی سخت

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متنی درباره زندگی سخت

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

شعر درباره زندگی سخت

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

متنی درباره زندگی سخت

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متنی درباره زندگی سخت

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

متن در مورد زندگی سخت است

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن درباره زندگی سخت

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

شعر درباره زندگی سخت

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره زندگی سخت است

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن در مورد زندگی سخت است

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن درباره زندگی سخته

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

شعر درباره زندگی سخت

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

متن در مورد زندگی سخت است

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

شعر درباره زندگی سخت

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن درباره زندگي سخت

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن در مورد زندگی سخت میگذره

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

متن در مورد زندگی سخت است

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن درباره زندگی سخته

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متنی درباره زندگی سخت

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن در مورد زندگی سخت میگذره

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن در مورد زندگی سخت میگذره

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

متن درباره زندگی سخت

↵ یادت باشه که برای شاد بودن،
نیازی به دیگران نیست . . ♡🌸🌱

متنی درباره زندگی سخت

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن درباره زندگی سخته

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن درباره زندگی سخت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن در مورد زندگی سخت میگذره

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

شعر درباره زندگی سخت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن درمورد زندگی سخت

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن درمورد زندگی سخت

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن درباره زندگی سخته

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

شعر درباره زندگی سخت

✯دختر بودن خودش نهایت خاص بودنه✯

متن در مورد زندگی سخت است

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

متن درباره زندگی سخته

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

متن درمورد زندگی سخت

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن در مورد زندگی سخت است

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن درمورد زندگی سخت

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

متن در مورد زندگی سخت میگذره

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

متن در مورد زندگی سخت میگذره

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن درباره زندگی سخت

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

متن درباره زندگی سخته

بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین | تاو بیو

متنی درباره زندگی سخت

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__
# دلتنگی

متن درباره زندگی سخت

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ
# حافظ

متن در مورد زندگی سخت میگذره

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

باز ایران خوبه
تو چین شکست عشقی بخوری هرجا نگاه کنی هستش💔

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

سلامتی دلی ک هزار بار شکستنش اما هنوز شکستن بلد نیست…🙂⁦🖐️⁩
# به سلامتی

متن در مورد زندگی سخت است

༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات

متن درباره زندگی سخت

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤 # خسته

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

متن درباره زندگی سخته

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

متن درمورد زندگی سخت

آقای قاضی ،تاکِی من براش بمیرم و اون نبینہ.؟:/🍃
# قاضی # عشق یک طرفه

متنی درباره زندگی سخت

عجب بیهوده تکراریست دنیا؛ # خسته # نامردی

متن درباره زندگي سخت

ان‍‌ق‍‌در بغ‍‌ض‍‌م‍‌ون‍‌و #خ‍‌فہ ک‍‌ردی‍‌م ک‍ ‍ہ دیگ‍ہ #گ‍‌ری‍ ‍ہ ک‍‌ردن ‍از #ی‍‌ادم‍‌ون رف‍‌تہ !-..͜ # نامردی

متن درباره زندگی سخته

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده… # حقیقت

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

در این ویرانه ها آه سهل است حتی اگر فریاد برسر آوری مورچه ای نگاهت نمیکند …چه رسد به بشر

متن درباره زندگي سخت

…ڪـــــاش زڹدڳِے هݦ حــــآݪت پـــرۅآز دآشـــݓ‌‌‌…

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤 # خسته

متن درباره زندگي سخت

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن در مورد زندگی سخت است

باختم چون آرایشه رفیقم غلیظ تر بود:)🖕🏻
# نامردی # لاشی

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

درد آدمارو عوض می‌کنه ‏باعث میشه کمتراعتماد کنی ‏بیشتر فکر کنی و‏آدمای بیشتری رو از زندگیت حذف کنی.
# نامردی # لاشی # چینی

شعر درباره زندگی سخت

‌ حقیقت ترسناک ترین چیز این دنیاست!シ︎🖤 ‌ # حقیقت

متن درمورد زندگی سخت

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن درباره زندگی سخته

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست
# زندگی # شاد

متن درمورد زندگی سخت

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ
# خودکشی # شکلک

متن در مورد زندگی سخت میگذره

با خدا گفتم🤲🏻
تو که میدونستی میزاره میره🏃‍♂️…
پس چرا گذاشتی بیاد تو زندگیم😟
خدا گفت: ….
انجور که اون میگفت،عاشقتم
منم باورم شد😔 # عشق یک طرفه # نامردی

متن درمورد زندگی سخت

ساقیا امشب صدایم با صدایــــــــت ساز نیـــــــست
یا که من مست و خرابم یا که سازت ساز نیست # ادبی

شعر درباره زندگی سخت

گُمُوُ گُوُرَم خِیلی وَقتِهِ…(!

متن در مورد زندگی سخت است

دیدی گفتم یه روز می ری!؟
دیدی گفتم دوسم نداری!؟ دیدی تنهام گذاشتی!؟
دیدی حق با من بود!؟🙂 # عشق یک طرفه

متن در مورد زندگی سخت میگذره

انسانیت ملاک پیچیده ای ندارد !همینکه در میان مردم زندگی کنیم ،ولی هیچگاه به کسی ؛زخم زبان نزنیم …دروغ نگوییم …کلک نزنیم …دلی را نشکنیم …سوء استفاده نکنیم …و حقی را ناحق نکنیم …یعنی انسانیم …!

شعر درباره زندگی سخت

لطفا دو شخصیته باشید!با عشقتان جوری باشیدکه با کسی نیستید …با همه جوری باشیدکه با عشقتان نیستید …همین تفاوت از شمادر عشق اسطوره میسازد …

متن درباره زندگی سخت

آرامش به معنای آن نیستکه صدایی نباشدمشکلی وجود نداشته باشدیا کار سختی پیش رو نباشد” آرامش” یعنیدر میان صدامشکل و کارسختدلی آرام وجود داشته باشد

متن درباره زندگي سخت

همه چی درست میشهشاید امروز نه، ولی در نهایت میشهتا دندون دارید بخندیدتا چشم دارید ببینیدتا گوش دارید گوش کنیدتا سالمید زندگی کنید

متن درباره زندگی سخت

از صدای گذر آب چنان میفهممتندتر از آب روانعمرگران میگذردزندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیستآرزویم اینستآنقدر سیر بخندی کهندانی غم چیست

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

از متفاوت بودن نترسسبک زندگی خودترا داشته باشو حتی اگر نتیجه اشتنهایی بودبدان که تنهایی ، بهترازبودن درمیان کسانی ستکه تو را در صورتیدوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

متن در مورد زندگی سخت است

محبت مثل سکه ستکه تو قلک دل هر کسی بندازیدیگه نمیتونی درش بیاریمگه اینکه دلش رو بشکنی …!

متنی درباره زندگی سخت

با افرادی که همسن شما نیستنددوست شویدبا افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستندارتباط برقرار کنیدکسانی که طور دیگری می اندیشندو طور دیگری بزرگ شدنداین باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود

متن درباره زندگی سخت است

ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎیم ﻫﻤیشه ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍینگوﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣیمانم ﻭ ﺧﺪﺍیی ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﺎﻝ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺏ میکند

متن درباره زندگی سخت است

 در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست،
پس برخیز تا چنین مردمی بگریند …

شعر درباره زندگی سخت

تاآنجاکه می‌توانید، زندگی کنید و فقط روی نکات مثبت تمرکز کنید.مت کامرون

متن درباره زندگی سخت

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند
مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

متن درباره زندگی سخت است

استحاله و تغییر، نوعی فرایند است. در خلال زندگی با هزاران پستی‌وبلندی مواجهیم. زندگی سفری اکتشافی است. لحظاتی از آن در قله‌ها سپری می‌شود و لحظاتی در قعر دره‌های ناامیدی.ریک وارن

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که
وقتی باید فکر کنیم، احساس می کنیم
و وقتی که باید احساس کنیم، فکر می کنیم

متنی درباره زندگی سخت

زندگی سریع‌دویدن، بالا و بالاتررفتن نیست؛ زندگی توانایی کنارآمدن و جَستن است. ویوین کوموری

متن درباره زندگی سخت

سر آخر، چیزی که به حساب می آید تعداد سالهای زندگی شما نیست
بلکه زندگی ای است که در آن سالها کرده اید

متنی درباره زندگی سخت

فلسفه‌ی زندگی من این است: اگر بدانیم در زندگی چه می‌خواهیم، در راستای آن هدف تلاش خواهیم کرد و هیچ‌گاه شکست نخواهیم خورد. صرفا در این صورت به پیروزی‌هایی دست پیدا می‌کنیم. رونالد ریگان

متن درباره زندگی سخته

چرخ گردون چه بخنددچه نخندد تو بخندمشکلی گر سر راهتو ببندد تو بخندغصه ها فانی وباقی همه زنجیر به همگر دلت از ستم غصه برنجد تو بخند

متن درباره زندگی سخته

هرکس باید طوری زندگی کند که الگویی برای سایرین باشد. رزا پارکس

متن درباره زندگی سخت

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن که
“ای کاش”
تکیه کلام پیریت نشود

متنی درباره زندگی سخت

زندگی مجموعه‌ای است از اشتباهات، آموزه‌ها، تحمل و رشد، تمرین صبر و تلاش مداوم. بیلی گراهام

شعر درباره زندگی سخت

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن،
صداقت با دروغگو،
و مهربانی با سنگدل …

متن درباره زندگی سخته

زندگی را خیلی جدی نگیرید، چون در هر صورت از آن زنده بیرون نخواهید رفت.آلبرت هابارد

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست،
مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن …

متن درباره زندگی سخته

اگر حق با شماست، خشمگین شدن نیازی نیست
و اگر حق با شما نیست، هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید …

متن درباره زندگي سخت

ارزش نهایی زندگی وابسته به هوشیاری و تفکر است، نه تلاشی برای بقا و صرفا زنده‌ماندن.ارسطو

متن در مورد زندگی سخت است

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها،
اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

متنی درباره زندگی سخت

ما همیشه به این امید هستیم که زندگیِ بهتر یا جهانی بهتر هم وجود دارد، چیزی بهتر در فراسوی افق‌ها. فرانکلین روزولت

متن درباره زندگي سخت

زندگی تمامش خطای دید استمن تو را می بینم تو مرا نمی بینیتو مرا می بینی من تو را نمی بینمیک خطای ساده ی بی انتها…

متنی درباره زندگی سخت

آموخته‌هایم از زندگی را در ۳ کلمه خلاصه می‌کنم: زندگی ادامه دارد. رابرت فراست

متن در مورد زندگی سخت است

فریب مشابهت روز و شب*ها را نخوریم
امروز، دیروز نیست
و فردا امروز نمی*شود …

شعر درباره زندگی سخت

راز موفقیت در آموختن این نکته است: شما باید از دردها و شادی‌ها استفاده کنید و بهره ببرید، نه آنها از شما. اگر این نکته را دریابید، کنترل زندگی‌تان را در دست خواهید گرفت. در غیر این صورت، زندگی کنترل شما را به دست خواهد گرفت.تونی رابینز

متنی درباره زندگی سخت

یادمان باشد که : آن هنگام که از دست دادن عادت می شود
به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست …

متن در مورد زندگی سخت میگذره

غمگین نباشید …چرا که خوشبختی می‌توانداز درون تلخ‌ترین روزهای زندگی شما،زاده شود …باورکن …در تقدیر هر انسانی معجزه‌ایاز طرف خدا تعیین شدهکه قطعاً در زندگی،در زمان مناسب نمایان خواهد شد!یک شخص خاص …یک اتفاق خاص …یا یک موهبت خاص …منتظر اعجاز خدا در زندگی‌ات باشبدون ذره ای تردید …

شعر درباره زندگی سخت

زندگی همین امروز است. امروز تنها چیزی است که به وجودش اطمینان دارید؛ پس به چیزی علاقه‌مند شوید. سرگرمی و فراغتی برای خود دست‌وپا کنید. بگذارید نسیم شور و اشتیاق به‌سمت شما بوزد. طعم امروز را مزمزه کنید.دیل کارنگی

متن درباره زندگي سخت

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور
و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان

متن درباره زندگی سخت است

برای دوست داشتن وقت لازم است،
اما برای نفرت
گاهی فقط یک حادثه یا یک ثانیه کافی است.

متن در مورد زندگی سخت است

ارتباطات، مهارتی است که می‌توان آن را آموخت، درست مانند تایپ‌کردن یا دوچرخه‌سواری. اگر آن را یاد بگیرید، کیفیت تمام بخش‌های زندگی‌تان به‌سرعت رشد خواهد کرد. برایان تریسی

متن درباره زندگی سخت

گاه در زندگی، موقعیت هایی پیش میآید که انسان
باید تاوان دعاهای مستجاب شده خود را بپــردازد.

متن درباره زندگی سخته

کیفیت زندگیِ هر فرد، فارغ از زمینه‌ای که در آن تلاش می‌کند، رابطه‌ی مستقیمی با میزان تعهد او به برتری دارد. وینس لامباردی

متن درباره زندگی سخته

به یاد ندارم نابینایی به من تنه زده باشد
اما هر وقت تنم به جماعت نادان خورد گفتند: “مگه کوری؟”

متنی درباره زندگی سخت

بزرگ‌ترین شادی زندگی در گروِ شرایطی نیست که در آن قرار گرفته‌ایم، بلکه این شادی نتیجه‌ی وجدان بیدار، سلامتی، کار و زندگی و آزادیِ جاری در تمام آن چیزهایی است که بر ما می‌گذارد. توماس جفرسون

شعر درباره زندگی سخت

مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی،
بدان که زندگی می کنی …

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

رؤیاهایت را به خاطر بسپار و برای‌شان بجنگ. باید بدانی که از زندگی چه می‌خواهی و تنها یک چیز تو را از تحقق آرزوهایت بازمی‌نشاند: ترس از شکست.پائولو کوئیلو

متن درباره زندگي سخت

هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

برای زنده ماندن دو خورشید لازم است؛
یکی در آسمان و یکی در قلب …

متن درمورد زندگی سخت

تلاش صادقانه و با پشتکار در مسیر تجربه‌ها موجب رشد آدمی است. در این مسیر شخصیت شکل می‌گیرد.النور روزولت

متن درمورد زندگی سخت

در جستجوی قلبِ زیبا باش نه صورتِ زیبا
زیرا هر آنچه زیباست همیشه خوب نمی ماند
امـا آنچه خوب است همیشه زیباست …

متن در مورد زندگی سخت است

سخت‌ترین چیز در زندگی تصمیم برای شروع کار است. در ادامه فقط تلاش و پشتکار لازم است. ترس‌ها ببرهای کاغذی‌اند. از پس هرچه بخواهید، برمی‌آیید. شما می‌توانید برای تغییر و کنترل زندگیِ خود دست‌به‌کار شوید. بعدازآن، کلید و راه‌حل، پاداش‌تان خواهد بود.امیلی ایرهارت

شعر درباره زندگی سخت

هیچ وقت رازت رو به کسی نگو؛
وقتی خودت نمیتونی حفظش کنی،
چطور انتظار داری کس دیگه ای برات راز نگه داره؟

شعر درباره زندگی سخت

بیشترِ شکست‌های زندگی ناشی از تسلیم‌شدن در نقطه‌ای است که تنها چند گام تا پیروزی فاصله داشته است.توماس ادیسون

متن درباره زندگي سخت

هیچ انسانی دوست نداره بمیره !
اما همه آرزو میکنن برن به بهشت.
اما، یادمون میره که برای رفتن به بهشت اول باید مرد …

متن درباره زندگی سخت است

فرقی نمی‌کند ۲۰ساله هستید یا ۸۰ساله؛ هرکس آموختن را متوقف کند پیر خواهد شد. هرکس پیوسته بیاموزد، جوان خواهد ماند. مهم‌ترین چیز در زندگی، جوان‌ نگه‌داشتن ذهن است.هنری فورد

متن در مورد زندگی سخت میگذره

از 3 نفر هرگز متنفر نباش :
فروردینی ها، مهری*ها، اسفندی ها
چـون بهتـرین هستندسه نفر را هرگز نرنجون :
اردیبهشتی ها، تیری ها، دی ـی ها
چـون صادق هستند

متن درباره زندگی سخت

سه نفر رو هیچوقت نذار از زندگیت بیرون برن :
شهریوری* ها، آذری* ها، آبانی ها
چـون به درد دلت گوش میدهندسه نفر رو هرگز از دست نده :
مرداد ـی ها، خرداد ـی ها، بهمن ـی ها
چـون دوست ِ واقعی هستند

متن درباره زندگی سخته

ادبیات صرفا واقعیت را توصیف نمی‌کند، بلکه بدان چیزی می‌افزاید. چیزی را که شایسته‌وبایسته‌ی زندگی روزانه است به آن اضافه می‌کند و با این کار، زندگی ما را که به بیابانی بدل شده، نجات می‌دهد و آبیاری می‌کند.سی. اس. لوییس

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

زیباترین عکس ها در اتاق های تاریک ظاهر می ‏شوند؛
پس هر موقع در قسمتی تاریک از زندگی قرار گرفتی،
بدان که خدا می‏ خواهد تصویری زیبا از تو بسازد.

متن درباره زندگی سخت است

مأموریت من در زندگی صرفا تلاشی برای زنده‌ماندن نیست، بلکه هدفم کامیابی و موفقیت است و این کامیابی و موفقیت به‌دست نمی‌آید مگر با شوق و شفقت، کمی شوخ‌ طبعی و داشتن سبْک و سیاق خود در زندگی. مایا آنجلو

متن درباره زندگی سخت است

نتیجه زندگی، چیزهایی نیست که جمع میکنیم
بلکه قلبهایی است که جذب میکنیم

متن درباره زندگي سخت

عجیب است که پس از گذشت یک دقیقه به پزشکی اعتماد می کنیم؛
بعد از گذشت چند ساعت به کلاهبرداری !
بعد از چند روز به دوستی
بعد از چند ماه به همکاری
بعد از چند سال به همسایه ای …
اما بعد از یک عمر به خدا اعتماد نمی کنیم !
دیگر وقت آن رسیده که اعتمادی فراتر آنچه می بایست را به او ببخشیم.
او که یگانه است و شایسته …

متن درباره زندگی سخت است

«تو فقط یک بار زندگى می‌کنى» جمله اشتباهیه! تو هرروز زندگى می‌کنى. تو فقط یک بار می‌میرى.

متن درباره زندگي سخت

آن‌که امروز را از دست می‌دهد، فردا را نخواهد یافت. هیچ روزی از امروز با ارزش‌تر نیست.

متن درباره زندگي سخت

اگر زندگی آن‌گونه نیست که تو می‌خواهی، عوضش کن.
زندگی امروز تو حاصل طرز تفکر دیروز توست امروز متفاوت‌تر فکر کن، فردا متفاوت‌تر نتیجه می‌گیری.

متن در مورد زندگی سخت است

‏زندگی مثل اون کتابی می‌مونه که از کتابخونه قرضش می‌گیری ولی بدون اینکه وقت کرده باشی بخونیش میری پسش میدی.

متن درمورد زندگی سخت

وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی‌دهد، به خاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته‌اید. آفتاب به گیاهی حرارت می‌دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

متن درباره زندگي سخت

در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است، ولی من اصلاً از آدم‌هایی خوشم نمی‌آید که آسان‌ترین راه را انتخاب می‌کنند. برای آنکه شاد شوی هر کاری از دستت برمی‌آید بکن.

متن درباره زندگی سخت است

می‌دانی چه موقع از روی دوچرخه می‌افتی؟ زمانی که رکاب زدن را فراموش کنی. زندگی نیز این‌گونه است.

متنی درباره زندگی سخت

زندگی عمر کردن نیست. بلکه رشد کردن است. عمر کردن کاری است که از همه حیوانات برمی‌آید اما رشد کردن هدف والای انسان است که عده معدودی می‌توانند ادعایش را داشته باشند.

متن درباره زندگی سخت است

از ناملایمات زندگی نترس. بادبادک تا با باد مخالف روبه‌رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن درمورد زندگی سخت

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان.

متن درباره زندگي سخت

تنها چیزی که در دنیا می‌توانی تغییرش دهی، خودت هستی و با این کار دنیا را متحول می‌کنی.

متن درباره زندگی سخت است

نگذار زندگی از مقابل چشمانت بگذرد و تو فقط نظاره‌گرش باشی. زندگی را زندگی کن.

متن درباره زندگی سخته

لازمه زندگی تلاش و مخاطره است. نه تنها یک نفس کشیدن ساده. امروز مخاطره کن، امروز کاری کن. نگذار که به آرامی بمیری.

متن در مورد زندگی سخت است

سبک زندگی خودت را داشته باش و از متفاوت بودن نترس و حتی اگرنتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی، بهتر از بودن در میان کسانی ست که تورا درصورتی دوست دارند که مانند آنها رفتارکنی.

متن در مورد زندگی سخت است

سعی می‌کنم هر روزم را طوری زندگی کنم که انگار از روی قصد به این زندگی برگشتم، تا از آن لذت ببرم، انگار که آخرین روز از زندگی فوق العاده من است.

متن درمورد زندگی سخت

همیشه فکر می‌کردم بدترین چیز توی زندگی اینه که تنها باشی. ولی حالا فهمیدم که بدترین چیز توی زندگی بودن با آدم‌هائیه که باعث می‌شن احساس تنهایی کنی.

متنی درباره زندگی سخت

زندگی مثل یک ترن هوایی بالا و پایین‌های خودش را دارد، انتخاب با تو است که فریاد بزنی یا لذت ببری.

متن درباره زندگی سخت

شکوفه‌های درخت زندگی با طراوت می‌مانند، وقتی با فکری نو و باوری پویا به لحظه‌هایت نگاه کنی. کائنات مشتاق است تا آنچه در نگاهت مورد توجه است به انجام رساند.

متن درباره زندگی سخته

زندگی خیلی کوتاه است. قوانین را کنار بگذار، بدی‌ها را ببخش، یک عاشقِ واقعی باش، تا می‌توانی بخند و هیچ وقت از چیزی که بر روی لبانت خنده نشانده پشیمان نشو.
مارک تواین

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

اگه زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو نشان می‌دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده.
چارلی چاپلین

متن درباره زندگی سخت به انگلیسی

باید ریسک کنی، ما تنها وقتی معجزه زندگی را به طور کامل درک می‌کنیم که اجازه دهیم اتفاقات غیرمنتظره رخ دهد.
پائولو کوئیلو

متنی درباره زندگی سخت

ما به این دلیل روی کره زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم، به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید!!
کرت وانه گت

متن در مورد زندگی سخت میگذره

کسی که کتاب می‌خواند هزاران زندگی را قبل از مرگش زندگی می‌کند. کسی که هرگز کتاب نمی‌خواند فقط یک بار زندگی می‌کند.
جورج آرمارتین

متن درباره زندگی سخت

بهترین چیزهایِ زندگی اشیاء نیستند، بلکه لحظاتند.
آنورادهاپورا

متن در مورد زندگی سخت است

من یاد گرفته‌ام که همیشه آن‌گونه سبک‌بار زندگی کنم که به هنگام رویارویی با ناگزیرهای سهمگین زندگی چون دوستی، عشق یا مرگ، چیز زیادی برای از دست‌دادن نداشته باشم.
کریستین بوبن

شعر درباره زندگی سخت

وقتی از ته دل بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی؛ آن زمان است که واقعا زندگی می‌کنی. بازی زندگی، بازی بومرنگ‌هاست؛ اندیشه‌ها، کردارها و سخنان ما، دیر یا زود با دقت شگفت‌آوری به سوی ما بازمی‌گردند. زمانی که آدمی بتواند بی هیچ دلهره‌ای آرزو کند، هر آرزویی بی‌درنگ برآورده خواهد شد.
فلورانس اسکاول شین

شعر درباره زندگی سخت

تا به روی زندگی لبخند نزنی زندگی به تو لبخند نخواهد زد. این قانون الهی است، هر چه بکاری
همان را درو خواهی کرد. پس بخند.

متن درباره زندگی سخت

افکارت را زیبا کن. زندگی به اندازه فکرهای تو زیبا می‌شود.

متن درمورد زندگی سخت

بیشتر بخند و کمتر نگران باش. آدم باید تو بدترین شرایط هم، راهی پیدا کنه واسه زندگی کردن.

متن در مورد زندگی سخت است

شاد بودن چیزی است که باید خودت به زندگی اضافه کنی. بقیه نمی‌توانند به تو تقدیمش کنند. زندگی دست‌ساز است.

متنی درباره زندگی سخت

تصمیم بگیر با دل خوشی‌های ساده معادله پیچیده زندگی را دور بزنی. در خنده اسراف کن و به غم پشت پا بزن. با باران هم آواز شو و بگذار خورشید تنت را لمس کند. به دورهمی دوستانت نه نگو و برای بودن در شادی‌ها بهانه نیاور. گذشته را به دفتر خاطراتت بچسبان و از دلخوشی‌های بندانگشتی ساده نگذر. مورچه‌ها را با هم به جدال بیانداز و برای گربه همسایه غذا بگذار. از درخت توت بالا برو و برای بازی ابرها دست تکان بده. با سایه‌ات شکلک بازی کن و در سرزمین تنهایی آواره نباش؛ خودت را دوست بدار و مثل صبح بعد از باران خنک باش و دلپذیر.
ناهید آقاطبا

متن در مورد زندگی سخت میگذره

برای هنرمند شدن لازم نیست حتما عینک گرد بزنی، لباس‌های سه سایز بزرگتر از خودت بپوشی، شال گردن بلد باشی گره بزنی، سیگار پشت سر هم دود کنی و آهنگ‌های خارجکی را از بَر باشی و بتوانی چند ساعت بی وقفه درباره رئالیسم و سورئالیسم و همه ایسم‌ها، حرف بزنی. برای هنرمند شدن حتی لازم هم نیست اسم تمام شخصیت‌های هنری را حفظ باشی و طوری از عمه فلان شاعر حرف بزنی که انگار با خدا بیامرز چند سالی کنار هم زندگی کرده‌اید، آن هم شبانه‌روزی.
می‌توانی بلد هم نباشی طرحِ لبخندی مثل مونالیزا بزنی. برای هنرمند شدن کافی‌ست بتوانی چهره‌ها را طرح بزنی. لبخند زدنشان را، حرکت‌های خاصشان را، بلد باشی به موقع دستی بفشاری، لبخند بزنی، حرف بزنی، گوش بدهی و خیلی کارهای دیگر. حتی گاهی هنر است بلد بودن فاصله گرفتن و رفتن.
هنر در زندگی جریان دارد. زندگی را هنرمندانه باید گذراند. هنرمند زندگی خود و اطرافیانتان باشید.

شعر درباره زندگی سخت

گفت: زندگی مث نخ کردنِ سوزنه! یه وقتایی بلد نیستی چیزیو بدوزی، ولی چشات انقد خوب کار می‌کنه که همون بار اول سوزن رو نخ می‌کنی، اما هرچی پخته‌تر می‌شی، هرچی بیشتر یاد می‌گیری چه‌جوری بدوزی، چه‌جوری پینه بزنی، چه‌جوری زندگی کنی، تازه اون وقت چشات دیگه سو ندارن.
گفتم: خب یعنی نمی‌شه یه وقتی برسه که هم بلد باشی بدوزی، هم چشات اونقد سو داشته باشن که سوزن رو نخ کنی؟
گفت: چرا، میشه، خوبم میشه اما زندگی همیشه یه چیزیش کمه.
گفتم: چطور مگه؟
گفت: آخه مشکل اینجاست، وقتی که هم بلدی بدوزی، هم چشات سو داره، تازه اون موقع می‌فهمی نه نخ داری، نه سوزن.
بابک زمانی

متن در مورد زندگی سخت است

بزرگترین درد ما آدم‌ها این است که با هر شرایطی سازش می‌کنیم. وقتی زندگی سخت می‌شود، هیچ تلاشی برای تغییر شرایط نمی‌کنیم. سکوت می‌کنیم چون می‌ترسیم از اینکه شرایط بدتر شود. حرف حق‌مان را قورت می‌دهیم و با حرف ناحق سازش می‌کنیم! با تمام نارضایتی‌ها خو‌ می‌گیریم و صدایمان هم در نمی‌آید. زندگی و خواسته‌های ما مثل یک خمیربازی در دست آدم‌های پر قدرت، تغییر می‌کند. ما را به اجبار شکل خواسته‌های خودشان در می‌آورند و ما باز هم سازش می‌کنیم.
کم‌کم روزی می‌آید که نه کسی صدایمان را می‌شنود و نه به خواسته‌هایمان اهمیت می‌دهد چون می‌دانند ما به هر شرایطی عادت می‌کنیم و تنها کاری که می‌کنیم سکوت است. سکوت کردن ما را به جایی می‌رساند که دیگر هر جای زندگی‌مان را نگاه می‌کنیم حتی کوچک‌ترین نشانه‌ای از آن زندگی که می‌خواستیم بسازیم پیدا نمی‌کنیم. ما سال‌هاست می‌سوزیم و‌‌ می‌سازیم. ما سال‌هاست زنده‌ایم بدون آنکه لحظه‌ای زندگی کنیم.
حسین حائریان

متن درباره زندگی سخت است

بزرگترین بدی زندگی اینه که هیچ وقت اون چیزی رو که می‌خوای همون لحظه نداریش یه زمانی بهش می‌رسی که دیگه برات مهم نیست.

متن درباره زندگی سخته

واقعیت‌های زندگی ممکن است تلخ باشند اما رؤیای زیبا می‌تواند مرهمی بر زخم‌های جامانده بر لطافت و احساس باشد.

متن درباره زندگي سخت

وقتی خوب به آدمای اطرافم نگاه می‌کنم می‌بینم اکثر اونا زندانی‌اند، زندانی انتخاباشون. خیلیاشون از زندگی‌ای که دارند راضی نیستند. از شغلشون، از شهری که توش زندگی می‌کنند، از کسی که عمرشون رو کنارش می‌گذرونند، انتخابایی که یه روزی توی زندگی کردن حالا براشون حکم حبس ابد رو داره، حبس شدن تو یه زندان تنگ و تاریک.
اما گاهی بعضی از آدما این زندان تنگ و تاریک رو تحمل نمی‌کنند. ازش فرار می‌کنند و به سوختن و ساختن ادامه نمی‌دند، یه شب تصمیم می‌گیرند انتخابای ‌اشتباهشون رو ترک کنند ‌و تمام عواقبش رو هم به جون می‌خرند. اونا خوب می‌دونند که هیچ‌ آدمی نباید زندانی انتخاب‌هایی باشه که سال‌ها پیش انجام داده.
شاید خیلیا فکر کنند آدما وظفیه دارند پای انتخابی که کردن بمونند اما موندن پای انتخابی که حال زندگیت رو خراب می‌کنه و ازت آدمی رو می‌سازه که دوست نداری باشی، موندن پای انتخابی که شک نداری به اشتباه بودنش جز حروم کردن زندگی و از دست دادن زمان هیچ نتیجه دیگه‌ای نداره.
پس فرصت اونی که می‌خوای باشی رو از خودت نگیر، زندگی اونقدری ارزش داره که هر وقت حس کردی جایی از اون رو اشتباه اومدی شجاعت برگشتن رو داشته باشی.
محدثه رمضانی

متن در مورد زندگی سخت میگذره

از زمانی که خودم را شناختم، متوجه شدم که زندگی مثل یک پازل هزار تیکه می‌مونه. با این تفاوت که هرکدام از این تیکه‌ها در ناکجاآبادهای زندگی‌مون مدفون شده‌اند و وظیفه ما یافتن و پیداکردن این تیکه‌ها و کنار هم قرار دادنشون است. زندگیم را وجب به وجب گشتم. تمام تیکه‌های زندگیم را با سختی و مشقت فراوان پیدا کردم ولی جای یک تیکه خالی بود. تا اینکه عاشق شدم. تیکه آخر پازل من عشق بود. اگه عشق نباشه پازل زندگی هیچ وقت کامل نمی‌شه، هیچ وقت.
مرجان میرمهدی

متن درمورد زندگی سخت

هرگاه زندگی با شور و عشق را برمی‌گزینید، زندگی نیز شور و عشق خود را برای شما بر خواهد گزید.

متن در مورد زندگی سخت میگذره

چهار سوال مهم در زندگی وجود دارد:
ـ چه چیزی مقدس است؟
ـ روح ما از چه چیز ساخته شده؟
ـ چه چیزی ارزش زندگی کردن را دارد؟
ـ چه چیز ارزش مردن را دارد؟
و پاسخ تمام آنها تنها یک کلمه است: عشق

متنی درباره زندگی سخت

زندگی کوتاه است، بنابراین به آن عشق بورزید،‌ شاد باشید و لبخند بزنید. فقط برای خودتان زندگی کنید و قبل از اینکه سخن بگویید، گوش بسپارید. قبل از اینکه بنویسید، فکر کنید. قبل از اینکه خرج کنید، بدست آورید.‌‌ قبل از اینکه دعا کنید، ببخشید. قبل از اینکه آزار رسانید، احساس کنید. قبل از اینکه نفرت بورزید، عاشق باشید. قبل از اینکه جبران کنید، تلاش کنید و قبل از اینکه بمیرید، زندگی کنید.

متن در مورد زندگی سخت است

جایی نیست که زندگی باشد و عشق نباشد. در استکان‌های چای، در گلدان، در انتظار گل. آنجا که از عشق خبری نیست از زندگی هم نیست.
نادر ابراهیمی

متن درباره زندگی سخته

زندگی دایره‌ای‌ست که باید در آن چرخید و رقصید و به دیگر افراد حاضر در دایره عشق ورزید.

متن درباره زندگي سخت

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلندزندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگزندگی رؤیایی است
مثل رؤیای یک کودک ناززندگی زیباست
مثل زیبایی یک غنچه ناز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *