متن درباره اعتماد

متن درباره اعتماد

کاش آدم ناراحت بشه،دلش بگیره،گریه کنه،زجه بزنه،ولی نرسه روزی کهمثل یک تیکه سنگ بی تفاوت بشه…

متن درباره اعتماد

متن درباره اعتماد كردن

اندوه که از حد بگذردجایش را می‌دهد به یک بی اعتنایی مزمن!دیگر مهم نیست.. بودن یا نبودن؛دوست داشتن یا نـداشتن …آنچه اهمیت داردکشداری رخوتناک از حسی است…که دیگر تـو را به واکنش نمی‌کشاند!در آن لحظه فقط در سکوت غـرق می شویو نگاه میکنی و نگاه و نـگــــــــــاه….

متن درباره اعتماد و دروغ

فقط کافی است…هر از گاهی پشت کنی به تمام آنهایی کهچشم دیدن خوشبختی‌ات را ندارند…بی تفاوتی عجیب آدم‌ها را می‌سوزاند…

متن درباره اعتماد به نفس

ادعای بی تفاوتی سخت است!آن هم نسبت به کسی که…زیباترین حس دنیا رابا او تجربه کردی…

متن درباره اعتماد به دوست

حوالی بی تفاوتی‌های شما،دارد جان می‌دهد!زیاد مزاحم روزهایتان نمی‌شوم.تنها اگر می‌شود؛جان دادنش را تماشا نکنید!آخرمن از مهربانی‌های شما،زیاد برایش قصه خوانده‌ام!

متن درباره اعتماد به نفس

ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﻭﻥ ﻧﯿﺴﺖ !!
ﺑﺮﺍﺵ ﺣــــﺮﻑﺑﺰﻧﻢ؛
ﺑﺎ ﺫﻭﻕ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗــــــﺎﯼ ﺭﻭﺯﻡ ﺑـــــﺮﺍﺵ ﺑﮕﻢ؛
ﺍﻭﻧﻢ ﻫﯽ ﺑﻬﻢ ﺑﮕﻪ ﺍﯼ ﺟـــــــــﻮﻧﻢ !
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ نیست ﺁﺭﻭﻡ
ﺯﻣﺰﻣﻪﮐﻨﻪ عزیزمی قربونت برم ..
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﺒــــــــﺎ ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﯿﻢ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯﺵ ﺍﺳﻤﺲ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﮐـــــــــﻞ
ﺧﻮﺷﯿـــــــــﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﻡ ﺫﻭﻕ ﮐﻨﻢ ..
ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﻪﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﯿﺮﺳﻢ ﺑﺎ
ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ..
ﺍﻣــــــــــــﺎ …
ﺩﯾﮕﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﻤﻮ ﺑﺎ ﮐﺴــــــــــﯽ
ﻗﺴـــــﻤﺖ ﮐﻨﻢ

متن درباره اعتماد و دروغ

متن درباره اعتماد

ﺩﻟــــــــــــــﯽ ﮐﻪ ﺑﺸــــــﮑﻨﺪ
“فریـــــادش”
ﺭﺍ ﻧﻤﯿـــــــﻔﻬﻤﯽ …
ﻭﻟﯽ……
“ﻧـــــــــﻔﺮﯾــﻧﺶ”
ﺑﻪ ﺯﻣﯿــــــــــــــنت ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯد…!!
شــــک نکن!

متن درباره اعتماد به خدا

ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻴﺰ ﻋﺠﻴﺒﺴﺖ …
ﻣﻴﺪﻭﺩ …
ﺟﻠﻮ ﻣﻴﺮﻭﺩ..
ﻭﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻴﺖ ﺭﺍ ﻳﺎ ﻛﻬﻨﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﻮﺽ !!
ﺑﻌﻀﻰ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺩﺭﻭﻧﺸﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﻮﺩ !!!
ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﺮ ﻳﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻛﺪﺍﻣﺸﺎﻥ
ﺭﻓﺘﻨﻰ !!!
ﻣﻦ ﺩﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﻢ
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ….
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﻯ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺯﻣﻴﻦ !

متن درباره اعتماد به دوست

ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ …
“ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺩﺗﻤﺎﻥ ﺷﻮﺩ . ﻋﺎﺩﺕ
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ،
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼﻕ ﺭﺍ، ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺟﻮﺷﺎﻥ ﺭﺍ.
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ، ﺳﺨﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ! ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺪ،
ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﻼﻡ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧهﺧﻮﺍﻧﺪﻥﺩﻟﯿﻞ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ “…

متن درباره اعتماد و خیانت

دلت که شکست سرت را بگیر بالا……!
تلافی نکن، فریاد نزن،شرمگین نباش،حواست باشه
دل شکسته گوشه هایش تیز است……
مبادا دل و دست ادمی را که روزی دلدارت بود زخمی
کنی،مبادا که فراموش کنی روز شادیش ارزویت بود……
صبور باش،بغضت را پنهان کن،رنجت را پنهان تر ……!
زمین گرد است……!!!

متن درباره اعتماد به خدا

عجب وفایی دارد این دلتنگی!
عجب وفایی دارد این دلتنگی!
تنهاش ک میذاری،میری تو جمع وکلی میگی و میخندی، بعد از همه جدا شدی..
از کنج تاریکی میاد بیرون می ایسته بغل دستت…
دست گرمشو میذاره رو شونت
برمیگرده در گوشت میگه
خوبی رفیق؟؟
بازم خودمم و خودت…

متن درباره اعتماد به نفس

متن درباره اعتماد به خدا

گاهی دلم ميگــــــيره ازسخناني كه در شـأنم نيست…
گاه دلم ميگيره ازصداقتــــــم كه هيچكس لايــــــق آن نيست،….
گاه دلم تنگ ميشه براي وعــــــده هايي كه ميدانستم نيست اما براي دلخوشيم كافی بود..
گاه دلم ميگيرداز سادگی هايم…
گاه دلم ميسوزدبراي وفـــــــاداري هايم….
گاه دلم ميسوزدبراي اشكهايم..
گاه دلم ميگيردازروزگــــــــــاري كه درآنم…
☜اين نبـــــــــــــــودآنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم..

متن درباره اعتماد نکردن

خسته نباشی سرنوشت!!!
روزها يكی پس از ديگری به پايان
می رسند…
و در پی روزها
عمر من…
خسته نباشی سرنوشت….!
می بينی؟!
دست در دستان تو
تمام راه را بيراهه رفتم
شنيدم كسی ميگفت:
چشمانت را ببند!
اعتماد كن…
ولی افسوس
به قيمت تمام روزهای رفته
چشم هایــم را بستم…
اعتماد كردم…!
بهای سنگينی داشت اعتماد !!!!!!!!!!!!!!!
هنوز درگیر زخمهایت هستم………

متن درباره اعتماد داشتن

خدایاااااااااااا…!
خراب کن و دوباره بساز…!
خانه ی دلم… خیلی تنگ است…!

متن درباره اعتماد به دوست

نگذار دروغ بگویم خوبم !
آنوقت خیالت راحت میشود و من تنهـاتر میشوم…
کمی نگران من باش !
نگرانی تـو، حــال مرا خوب میکند …

متن درباره اعتماد به خدا

اگر وقت نداري حالم را بپرسي، درکت ميکنم!اگر وقت نداري با من صحبت کني، درکت ميکنم!اگر وقت نداري مرا ببيني، درکت ميکنم!اما اگر بعد از تمام اينها، ديگر دوستت نداشتماينبار نوبت توست که درکم کني!

متن درباره اعتماد به خدا

متن درباره اعتماد و خیانت

آدم هایی هستند که دلبری نمیکنند،حرفهای عاشقانه نمیزنند،
چیز خاصی نمیگویند که ذوق کنی
آدمهایی که نمیخواهند عاشقت کنند..
اما عاشقشان میشوی!
ناخواسته دلت برایشان میرود…
این آدمها فقط راست میگویند
راست می گویند با چاشنی قشنگ ” مهر”
لبخند میزنند نه برای اینکه توجهت را جلب کنند،
لبخند میزنند چون لبخند جزئی از وجودشان است…
لبخندشان مصنوعی نیست، اجباری نیست
در لبخندشان خدا را میبینی….
اینها ساده اند
حرف زدنشان…
راه رفتنشان…
نگاهشان….
ادعا ندارند، بی آلایشند، پاک و مهربان

متن درباره اعتماد داشتن

هر کسی برای این که به خود یادآوری کند چه کسی است، به آینه نیاز دارد. شما هم استثنا نیستید – جاناتان یوهان

متن درباره اعتماد

آینه بهترین دوست من است چراکه هرگز به گریه‌های من نمی‌خندد – چارلی چاپلین

متن درباره اعتماد به خدا

و اگر نمی‌توانید هیچ چیز زیبایی در مورد خود ببینید، آینه‌ی بهتری بخرید – شین ال کوریزان

متن درباره اعتماد

من عادت داشتم در اتاق پر از آینه زندگی کنم. و تمام آنچه که می‌دیدم، خودم بود! – جیمی هندریکس، اتاق پر از آینه

متن درباره اعتماد به نفس

متن درباره اعتماد

به خود در آینه نگاه کنید و به خود بگویید: دوستت دارم و هیچ چیز باعث نابودی تو نمی‌شود و قرار نیست شکست بخوری – ریکی مارتین

متن درباره اعتماد داشتن

شما می‌توانید به آینه نگاه کنید و میلیون‌ها مشکل در خود پیدا نمایید. یا می‌توانید به آینه نگاه کنید و بگویید: احساس خوبی دارم، حالم خوب است و نعمت‌های بسیار زیادی در زندگی دارم – ایسلا فیشر

متن درباره اعتماد به دوست

ما به آینه نگاه می‌کنیم اما تنها تاثیر زمان بر خود را می‌بینیم، نه تاثیر خود بر دیگران – پییر بیلی

متن درباره اعتماد به نفس

من با مرد درون آینه آغاز می‌کنم و از می‌خواهم را روشش را تغییر دهد – مایکل جکسون، مرد درون آینه

متن درباره اعتماد و خیانت

آینه‌ها دروغ نمی‌گویند. آن‌ها تنها بخشی از حقیقت را به نمایش می‌گذارند – لارا بیوتس

متن درباره اعتماد نکردن

متن درباره اعتماد نکردن

زندگی مانند یک آینه است، زمانی به بهترین نتایج دست می‌یابیم که لبخند بر لب داشته باشیم – نامشخص

متن درباره اعتماد نداشتن

من عادت داشتم به آینه نگاه کنم و احساس شرمندگی داشته باشم. اکنون به آینه نگاه می‌کنم و خودم را دوست می‌دارم – درو بریمور

متن درباره اعتماد به دوست

قلب انسان عاقل باید مانند یک آینه، همه چیز را بدون تحت تاثیر قرار گرفتن منعکس کند – کنفوسیوس

متن درباره اعتماد به نفس

در آینه لبخند بزن. این کار را هر روز صبح انجام بده تا تفاوت بزرگی در زندگی ایجاد کنی – یوکو اونو

متن درباره اعتماد به دوست

زندگی بدون آینه مانند زندگی بدون خود است – مارگارت اتوود

متن درباره اعتماد نکردن

متن درباره اعتماد و خیانت

من در آینه به خود نگاه می‌کنم و با خود می‌گویم، من واقعاً خوش قیافه هستم … فکر می‌کنم که بهترین هستم – ایگی پای

متن درباره اعتماد داشتن

من آینه‌ها را دوست دارم. آن‌ها یک لایه از سطح عبور می‌کنند – کلود شابرول

متن درباره اعتماد به دوست

یاد گرفته‌ام که وقتی به آینه نگاه می‌کنم و داستانم را می‌گویم، خودم باشم نه کسی که دیگران می‌گویند – کندریک لامار

متن درباره اعتماد به دوست

کسانی که مشکل اعتماد به نفس دارند، فقط کافی است به آینه نگاه کنند. آنجاست که آن که بیشتر از همه به آن‌ها خیانت کرده را ملاقات می‌کنند – شنون آلدر

متن درباره اعتماد داشتن

پس از جواهرات و سگ‌ها، آینه‌ها بهترین دوست دخترها شناخته می‌شوند – نامشخص

متن درباره اعتماد و دروغ

متن درباره اعتماد به خدا

می‌دانم که آینه‌ها حس غلطی از اعتماد به نفس به انسان می‌دهند. انعکاسی که ما هر روز از خود می‌بینیم، هیچ ارتباطی با دیدگاه دیگران در رابطه با ما ندارد. آینه دروغ می‌گوید – رازمنیا مسعود 

متن درباره اعتماد به دوست

آینه‌ها باید پیش از انعکاس تصویر بیشتر فکر کنند – جین کوکتو

متن درباره اعتماد نداشتن

به آینه نگاه کن. تصویری که به تو خیره شده است، رازی را افشا می‌کند – دین آکرمن

متن درباره اعتماد نکردن

یک مردم تنها یک راه برای فرار از شخصیت گذشته‌ی خود دارد: این که خود را به شکل متفاوتی ببیند؛ در انعکاس چشمان یک زن – کلر بروت لوس

متن درباره اعتماد داشتن

زیرا من وجود ندارم؛ تنها چیزی که وجود دارد، هزاران آینه‌ای است که مرا منعکس می‌کند. هر چه بیشتر تجربه کسب می‌کنم، تعداد فانتوم‌های شبیه به من افزایش می‌یابد – ولادمیر نوبوکوف

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد به دوست

این یک واقعیت است که هیچ‌کسی نمی‌تواند ارزش زیبایی و فهم خود را بداند مگر در انعکاس انسان دلسوز و دوست‌داشتنی دیگری – جان جوزف پاول

متن درباره اعتماد و دروغ

دو روش برای انتشار نور وجود دارد: یا این که شمع بود یا آینه‌ای که آن شمع را منعکس می‌کند – ادیت وارتون

متن درباره اعتماد به خدا

من زیبا لباس نمی‌پوشم که دیگران را تحت تاثیر قرار دهم بلکه زیبا لباس می‌پوشم تا وقتی به سمت آینه یا پنجره قدم می‌زنم، به انعکاس خود خیره شوم – ناشناس

متن درباره اعتماد و خیانت

کسی که در آینه می‌بینید، انعکاس خود شماست. آن نشان می‌دهد که حتی اگر همه شما را نادیده بگیرند، او باز هم با شما خواهد بود – عثمان اسماعیل

متن درباره اعتماد نداشتن

کتاب مانند آینه است: شما تنها چیزی را در آن می‌بینید که در خودتان وجود دارد – کارلوس لوئیز زعفرون

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد

ادبیات مانند بازار بزرگی است که در آن، مشتریان برای خرید هر چیزی به غیر از آینه می‌آیند – جیمز برانچ کیبل

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر هنر انعکاس‌دهنده‌ی زندگی است، پس این کار را با آینه‌های خاصی انجام می‌دهد – برتولت برشت

متن درباره اعتماد نداشتن

رمان مانند آینه‌ای است که در انتهای جاده قرار گرفته است. در یک لحظه، آسمان نیلگون را منعکس می‌کند و در لحظه‌ی دیگر، گل و لای گودال زیر پای شما را – ستندال

متن درباره اعتماد به نفس

و تو می‌گویی که شکسته‌ای اما زیباترین الگوهای نور توسط آینه‌های شکسته‌ای شبیه به تو ایجاد می‌شوند – نیکیتا ژیل

متن درباره اعتماد به خدا

مردم فکر می‌کنند که خوب و بد متضاد هستند اما اشتباه می‌کنند. آن‌ها تنها تصاویری از یکدیگر در آینه‌های شکسته می‌باشند – آلیس فینی

متن درباره اعتماد به خدا

متن درباره اعتماد

همانطور که خورشید در بهشت تغییرناپذیر است اما به عنوان هزاران خورشید بر روی رودخانه‌ها، خشکی‌ها، رودها و اقیانوس‌ها منعکس می‌شود، آیا می‌دانی که خورشید وجود آدمی نیز از انعکاس‌های شکسته وجودش نشأت می‌گیرد؟ – آنی بزانت

متن درباره اعتماد به دوست

یک آینه‌ی شکسته می‌تواند نشانه‌ی خوبی باشد اگر شما اینطور بخواهید – مارتی رابین

متن درباره اعتماد به نفس

استخوان‌های شکسته می‌توانند التیام پیدا کنند اما آینه‌ی شکسته را باید جایگزین کرد – لوک تیلور

متن درباره اعتماد به دوست

یک آینه‌ی شکسته می‌تواند چهره را به اندازه‌ی یک سیاره بزرگ کند. مشکل انعکاس است یا دیدگاه؟ – لارا بیوتس

متن درباره اعتماد به دوست

آینه وقتی می‌شکند، تبدیل به تیغ می‌شود – یوکو اونو

متن درباره اعتماد و خیانت

متن درباره اعتماد نداشتن

عهدهای شکسته مانند آینه‌های شکسته می‌مانند – ریچارد پل ایوانز

متن درباره اعتماد و دروغ

چیزی که در اعماق مدفون شده است، مرا می‌هراسد زیرا همانند یک آینه شکسته است – جسیکا سورنسون

متن درباره اعتماد نداشتن

من هرگز قصد ندارم به آینه نگاه کنم و این دختر بلوند، چشم آبی را ببینم. این تصور من از ظاهری است که دوست دارم آن گونه به نظر برسم – شر

متن درباره اعتماد

لحظه‌ای که آینه دیگر ما را تشخیص نمی‌دهد، ورق برگشته است. در واقع، ما در دیدن انتهای داستان زندگی خود شکست خورده‌ایم و هویت خود را از دست داده‌ایم – اریک پورنیجی

متن درباره اعتماد و دروغ

دختر درون آینه، کسی نبود که دلم می‌خواست باشم و زندگی او، زندگی نبود که آرزویش را داشتم – فرانسیسکا لیا بلاک

متن درباره اعتماد به نفس

متن درباره اعتماد

در صورتی که به دنبال فردی هستید که قادر به تغییر زندگیتان باشد، نگاهی به آینه بیندازید – ناشناس

متن درباره اعتماد نداشتن

زندگی مانند آینه‌ای است که هر آنچه که انسان متفکر در حال فکر کردن به آن است را به خود او منعکس می‌کند – ارنست هلمز

متن درباره اعتماد به خدا

نگاه کردن به تصویر خود در آینه، مطالعه‌ی زندگی نیست – لورن باکال

متن درباره اعتماد به نفس

مخترع آینه، قلب انسان را مسموم کرد – فرناندو پسوا

متن درباره اعتماد نداشتن

وجدان، آینه‌ی روح است – جورج بنکرافت

متن درباره اعتماد نکردن

متن درباره اعتماد به خدا

من اغلب تنها رو به آینه می‌ایستم و با خود فکر می‌کنم که یک فرد چرا می‌تواند زشت باشد – چارلز بوکوفسکی

متن درباره اعتماد و خیانت

محیط اطراف ما، جهانی که در آن زندگی و کار می‌کنیم، آینه‌ای نگرش‌ها و انتظارات ماست – ارل نایتینگل

متن درباره اعتماد به خدا

زندگی کردن در زندان مانند زندگی کردن بدون آینه است – مارگارت اتوود

متن درباره اعتماد داشتن

من تنها عاشق بطری آبجو و آینه بوده‌ام – سید ویسکاس

متن درباره اعتماد نداشتن

در دنیای کسب‌وکار، آینه‌ی عقب همیشه از آینه‌ی جلو واضح‌تر است – وارن بافت

متن درباره اعتماد به خدا

متن درباره اعتماد به نفس

کار من همیشه نگه داشتن یک آینه در برابر طبیعت بوده است – تام هنکس

متن درباره اعتماد به خدا

شما نمی‌توانید جهان را از درون یک آینه ببینید – آوریل لاوین

متن درباره اعتماد نداشتن

من به مردی نیاز ندارم که به اندازه‌ی من جلوی آینه وقت می‌گذراند – جسیکا آلبا

متن درباره اعتماد كردن

هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند چه شکلی است. آینه تنها چیزی که خودتان می‌خواهید را به شما نشان می‌دهد – تری ووگان

متن درباره اعتماد به دوست

جهان یک ‌آینه‌ی بزرگ است. هر آنچه هستید را برای شما منعکس می‌کند – توماس دریر

متن درباره اعتماد نداشتن

متن درباره اعتماد و دروغ

گذشته میان دو آینه منعکس می‌شود؛ آینه‌ی روش گفتار و کردار و آینه‌ی تیره‌ای پر از حرف‌هایی که نگفته‌ایم و کارهایی که نکرده‌ایم – گریگوری دیوید رابرتس

متن درباره اعتماد داشتن

وقتی به آینه خیره می‌شوم، تنها حقیقت را می‌بینم – دریک

متن درباره اعتماد به خدا

زمانی می‌رسد که وقتی که آینه نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید که آنچه می‌بینید، تمام چیزی است که خواهید بود. و دیگر دست از نگاه کردن به آینه برمی‌دارید – مایکل استراوینسکی

متن درباره اعتماد نداشتن

من به آینه نگاه کردم و راه خروجی وجود نداشت – لوری هالس اندرسون

متن درباره اعتماد به دوست

مهم نیست کاربرد آن‌ها در جوامع متمدن چه باشد، وجود آینه برای کارهای خشونت‌آمیز و قهرمانانه ضروری است – ویرجینیا وولف

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد داشتن

به نظر من ، نگه داشتن آینه در برابر خود و جامعه مهم است – ریکی جرویس

متن درباره اعتماد به دوست

زیبایی، لبخند حقیقت زمانی است که چهره‌ی خود را در آینه کامل می‌بیند – رابیندرانات تاگور

متن درباره اعتماد داشتن

اگر از هر اصطکاکی خشمگین می‌شوید، پس چگونه آینه‌ی خود را صیقل می‌دهید؟ – مولانا

متن درباره اعتماد نکردن

جهان همانند آینه است: انعکاسی از کمال عشق – مولانا

متن درباره اعتماد و دروغ

کسی که دوست خوب دارد، به آینه نیاز پیدا نخواهد کرد – مولانا

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد و خیانت

زمانی که آینه‌ی قلب زلال و شفاف می‌شود، تصورات جهان دیگر آشکار خواهند شد – مولانا

متن درباره اعتماد و خیانت

زمانی که آب‌ها آرام گرفتند، ماه و ستارگان در وجودتان منعکس خواهند شد – مولانا

متن درباره اعتماد و خیانت

حقیقت، آینه‌ای در دستان خداوند بود. آن بر زمین افتاد و تکه تکه شد. هر کسی تکه‌ای از آن را برداشت، نگاهی بر آن انداخت و فکر کرد که حقیقت را در اختیار دارد – مولانا

متن درباره اعتماد داشتن

هر چه در اعماق قلب خود زندگی کنید، آینه شفاف‌تر و واضح‌تر می‌شود – مولانا

متن درباره اعتماد

بین آینه و قلب، یک تفاوت وجود دارد: قلب اسرار را پنهان می‌کند در حالی که آینه اینگونه نیست – مولانا

متن درباره اعتماد نکردن

متن درباره اعتماد به دوست

چهره‌ی ناشناس و پنهان فراسوی جهان در آینه‌ی درک و شعور شما ظاهر می‌شود – مولانا

متن درباره اعتماد به خدا

در صورتی که از این مجموعه از نقل‌قول‌های زیبا در مورد آینه لذت برده‌اید، لطفاً آن‌ها را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. 

متن درباره اعتماد نداشتن

ایمان، باور چیزی است که نمی‌توانید ببینید؛ پاداش این ایمان؛ دیدن چیزی است که باور داشته‌اید – سینت آگوستین

متن درباره اعتماد نداشتن

برای کسی که ایمان دارد، هیچ توضیحی لازم نیست. برای کسی که ایمان ندارد، هیچ توضیحی فایده‌ای ندارد – توماس آکویناس

متن درباره اعتماد داشتن

زمانی که بر نعمت و رضامندی تمرکز می‌کنید، خداوند نیز مطمئن می‌شود که همیشه وفور نعمت از آن شما باشد – جوئل اوستین

متن درباره اعتماد و دروغ

متن درباره اعتماد و دروغ

ایمان و دعا، ویتامین‌های روح هستند؛ انسان نمی‌تواند بدون آن‌ها، زندگی سالمی داشته باشد – ماهالیا جکسون

متن درباره اعتماد نداشتن

دانه‌های ایمان همیشه در درون ما وجود دارند؛ گاهی‌اوقات، رشد و پرورش آن‌ها به یک نقطه‌ی عطف نیاز دارد – سوزان تیلور

متن درباره اعتماد و دروغ

خداوند هیچ‌گاه به شما چیزی نمی‌دهد که نتوانید از پس آن برآیید؛ بنابراین، استرس نداشته باشید – کلی کلارکسون

متن درباره اعتماد به نفس

باور به شما یک قدرت درونی و حس تعادل و چشم‌انداز در زندگی می‌دهد – گریگوری پک

متن درباره اعتماد داشتن

ایمان، باور بدون اثبات نیست بلکه اعتماد بدون قید و شرط است – التون تروبلاد

متن درباره اعتماد و دروغ

متن درباره اعتماد كردن

خلق کردن به بصیرت و شجاعت و اثبات به ایمان و شجاعت نیاز دارد – اوون یانگ

متن درباره اعتماد به خدا

در صورتی که خداوند را در کنار خود داشته باشید، همه چیز مشخص می‌شود – آیرتون سنا

متن درباره اعتماد نداشتن

دعا کنید انگار که همه چیز به خداوند بستگی دارد. تلاش کنید انگار که همه چیز به خود شما بستگی دارد – سنت آگوستین

متن درباره اعتماد داشتن

اگر ترس ترویج داده شود، قوی تر خواهد شد، اگر ایمان ترویج داده شود، به مهارت و چیرگی دست می‌یابد – جان پل جونز

متن درباره اعتماد نکردن

ایمان، پرنده‌ای است که نور را حتی زمانی که هوا همچنان تاریک است، احساس می‌کند – رابیندرانات تاگور

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد به نفس

من احترام زیادی برای ایمان قائل هستم اما به دستکاری باورها برای ایجاد ترس و کنترل احترام نمی‌گذارم – خاویر باردم

متن درباره اعتماد به دوست

دعاگو باید کلید روز و قفل شب باشد – جرج هربرت

متن درباره اعتماد و خیانت

ما یک زندگی داریم که خیلی سریع خواهد گذشت. کاری که برای خدا انجام می‌دهیم، تا ابد باقی خواهد ماند – چارلز استاد

متن درباره اعتماد به خدا

ایمان در مورد اعتماد کردن به خدا زمانی است که سوالات بی‌جواب در ذهن دارید – جوئل اوستین

متن درباره اعتماد به نفس

ایمان خود را حفظ کنید، پشتکار و استقامت خود را از دست ندهید و همیشه به غریزه‌ی خود اعتماد کنید – پائولا عبدل

متن درباره اعتماد نداشتن

متن درباره اعتماد نداشتن

در ایمان، برای کسانی که می‌خواهند باور کنند به اندازه کافی نور و برای کسانی که نمی‌خواهند باور کنند، به اندازه کافی سایه وجود دارد – بلز پاسکال

متن درباره اعتماد كردن

خداوند وقتی ما را آفرید، مرتکب اشتباه نشد. شما باید خود را طوری ببینید که خداوند شما را می‌بیند – جوئل اوستین

متن درباره اعتماد به نفس

ایمان قدرتی است که توسط آن، جهان به سمت نور حرکت می‌کند – هلن کلر

متن درباره اعتماد به خدا

ما هرگز شکست نمی‌خوریم مگر این که از خداوند ناامید شویم – رونالد ریگان

متن درباره اعتماد به خدا

در برابر ترس از خود مقاومت نشان بدهید؛ ترس هرگز شما را به سمت یک پایان مثبت هدایت نخواهد کرد. بر اساس ایمان و آنچه که بر آن ایمان دارید، عمل کنید – تی دی جیکس

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد به خدا

این تعریف ایمان است – پذیرش چیزی که تصور می‌کنیم درست است ولی نمی‌توانیم درست بودنش را اثبات کنیم – دن براون

متن درباره اعتماد كردن

ایمان راجع به چیزهایی است که قابل رویت نیستند و امید در مورد چیزهایی است که در دسترس نمی‌باشند – توماس آکوئینی

متن درباره اعتماد كردن

هر روز کتاب مقدس بخوانید. این غذای معنوی شماست. و سپس، آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. قسم بخورید که یک بنده بی‌اشتیاق و عادی نباشید – کرک کامرون

متن درباره اعتماد به نفس

شما توسط خداوند و برای خداوند آفریده شده‌اید و تا زمانی که خود متوجه نشوید، زندگی هرگز معنا و مفهومی نخواهد داشت – ریک وارن

متن درباره اعتماد به دوست

ایمان شامل باور داشتن بر چیزی است که دلیلی برای باور آن وجود ندارد – ولتر

متن درباره اعتماد نکردن

متن درباره اعتماد و خیانت

ایمان یعنی برداشتن قدم اول حتی زمانی که کل راه‌پله قابل مشاهده نیست – مارتین لوتر کینگ جونیور

متن درباره اعتماد به نفس

ایمان، اعتماد به نفس تاملی بر شخصیت خدایی است که روش‌های او را گاهی‌اوقات متوجه نمی‌شوید – اسوالد چمبرز

متن درباره اعتماد كردن

وقتی که به خداوند باور دارید، پنجره‌های بهشت را برای شما باز و وفور نعمت را از آن شما خواهد کرد – ماهالیا جکسون

متن درباره اعتماد كردن

ایمان، خداوند را فعال می‌کند و ترس، دشمن را – جوئل اوستین

متن درباره اعتماد به خدا

شک و تردید مخالف ایمان نیستند بلکه المانی از ایمان به شمار می‌روند – پل تیلیچ

متن درباره اعتماد و خیانت

متن درباره اعتماد به دوست

بخش اساسی ایمان؛ صبر و شکیبایی است – جرج مک‌دونالد

متن درباره اعتماد نداشتن

بر چیزهای کوچک باور داشته باشید زیرا قدرت شما در همین چیزهای کوچک نهفته است – مادر ترزا

متن درباره اعتماد به نفس

به خداوند باور  داشته باشید؛ خداوند بر شما ایمان دارد – ادوین لوئیز کول

متن درباره اعتماد داشتن

ایمان، اعتماد به نفس زنده به شکوه خداوند است؛ بنابراین، مطمئن باشید و یقین داشته باشید که انسان می‌تواند زندگی خود را هزاران بار بر آن بنا کند – مارتین لوتر

متن درباره اعتماد نکردن

ما همانطور که بدون غذا، سرپناه و لباس نمی‌توانیم زندگی کنیم، بدون معنویت هم قادر به ادامه‌ی زندگی نیستیم – ارنست هلمز

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد

ایمان و تردید هر دو لازم هستند – نه به عنوان ضد یکدیگر بلکه برای این که در کنار هم کار کنند و ما را به پیرامون منحنی ناشناخته ببرند – لیلین اسمیت

متن درباره اعتماد به خدا

برای باور خود مبارزه کن تا خداوند نیز بخشش‌های معنوی را از آن شما کند – جرج ویتفیلد

متن درباره اعتماد و دروغ

مهم نیست چند ساله باشیم، هنوز هم می‌توانیم در سختی ها خداوند را بخوانیم و به او اعتماد کنیم 

متن درباره اعتماد نداشتن

ایمان است که شما را نزد خداوند ارزشمند می‌کند – ادوین لوئیز کول

متن درباره اعتماد نداشتن

شما می‌توانید کیفیت ایمان را از نوع رفتار قضاوت کنید. نظم و انضباط، شاخص حکمت است – ترتولین

متن درباره اعتماد به دوست

متن درباره اعتماد

هر چیزی که هستم، مدیون خداوند می‌باشم که در کتاب مقدسش بر من آشکار کرده است – دیوید لوینگستون 

متن درباره اعتماد داشتن

ایمان، آبادی در قلب است که هرگز با کاروان تفکر نمی‌توان به آن دست پیدا کرد – خلیل جبران

متن درباره اعتماد به دوست

خداوند چه شکلی است؟ اگرچه او را ندیده‌ام، اما باور دارم که او را به شکلی در زمین دیده‌ام – بنی هین

متن درباره اعتماد

یک زن شجاع سرشار از ایمان است – مارکوس تولیوس سیسرو

متن درباره اعتماد به دوست

متن برای وضعیت /متن کوتاه برای وضعیت [گلچین شده] | تاو بیو

متن درباره اعتماد و خیانت

متن درباره اعتماد و دروغ

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️

متن درباره اعتماد

تمام‌نشدنی‌است‌حِس • بینهــــایَت •
دوست‌داشتنِ • تُــــــو •🧿💜🗝

متن درباره اعتماد نداشتن

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

متن درباره اعتماد به نفس

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن درباره اعتماد نکردن

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره اعتماد كردن

متن درباره اعتماد و خیانت

« گناه من خوبیام بود »

متن درباره اعتماد به دوست

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن درباره اعتماد به نفس

این نیز بگذرد … مانند همیشه

متن درباره اعتماد به دوست

دَر مَن دخترکی پریشان،با قَلبی پر از درد، چشمانی
پر از اَشک ایستادِ..
اما خود من هنوز قوی ایستادِ ام!:)

متن درباره اعتماد و خیانت

-دلمون‌خشح‌بع‌چی!¿﹝💊﹞

 

متن درباره اعتماد داشتن

متن درباره اعتماد نکردن

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے

متن درباره اعتماد كردن

بودیمو کسی ندانص:)باشد نباشیم بدانند ڪه
بودیم:)!🕊

متن درباره اعتماد داشتن

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن درباره اعتماد به نفس

من از دیوانه ها دیدم هزاران عاقلِ مُرده➖⃟💀

متن درباره اعتماد نداشتن

چند دقیقه نقابت رو بردار
صورتت یه هوایی بخوره 🙂

متن درباره اعتماد نداشتن

متن درباره اعتماد

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:)

متن درباره اعتماد و دروغ

همه چیز پول نیست،…ولی بی پول،همه،چیز نیست…🖤🌹

متن درباره اعتماد كردن

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن درباره اعتماد به نفس

ٹڒڝᬼ ❤️]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %0 ځۏڝلۿᬼ 🧡]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ %25 کيڹۿᬼ 💛]█████▒▒▒▒▒▒▒ %45 غڑۄڒᬼ 💚]█████████▒▒▒ %75 ټڹۿأᬼ 💙]████████████ %100

متن درباره اعتماد به خدا

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن درباره اعتماد به خدا

متن درباره اعتماد به دوست

 

شعورت وقتی تموم شد که با ناراحتیِ یکی دیگه خوشحال شدی 🙂

متن درباره اعتماد به دوست

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن درباره اعتماد داشتن

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن درباره اعتماد به دوست

مثل تنفر اختاپوس از باب اسفنجی ازت متنفرم رفیق.هه:)

متن درباره اعتماد و دروغ

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن درباره اعتماد به نفس

متن درباره اعتماد

یه آدم وقتی آدم میشه که قدر رفیق گاوشو بدونه🫂🤣

متن درباره اعتماد به خدا

-اونی که به تو میگه عشقم😻
+به ما میگه نپاشیش تو چشمم😂❤️

متن درباره اعتماد كردن

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن درباره اعتماد به خدا

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن درباره اعتماد و دروغ

در اوج عاقل بودن دیوانگی رخ می دهد 🙂

متن درباره اعتماد به نفس

متن درباره اعتماد به خدا

‌ ≛ ما با كسی بازی نكرديم ‌ولی سوت پايان خيليا رو زديم(:👋🏻 ‌

متن درباره اعتماد

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره اعتماد به خدا

نواده ی شیطانم😈 اما فرشته ها دورم میپلکنْْْْْْْْْْـْْْْْْْْـْْْْْـْْـ!

متن درباره اعتماد به دوست

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن درباره اعتماد نداشتن

« گناه من خوبیام بود »

متن درباره اعتماد و خیانت

متن درباره اعتماد به دوست

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن درباره اعتماد

جهان بدون حاج قاسم مثل جنگلی هست بدون سلطان ❤❤

متن درباره اعتماد داشتن

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

متن درباره اعتماد به خدا

اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن درباره اعتماد نکردن

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن درباره اعتماد نکردن

متن درباره اعتماد كردن

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن درباره اعتماد نداشتن

خدا با من‍‌‌ه‍….♡

متن درباره اعتماد و خیانت

طبق قوانين فيزيك؛ دلتنگى از بين نميره، بلكه از پاييزى به پاييز ديگه منتقل ميشه :))

متن درباره اعتماد و دروغ

🍂چه شاعرانه است فریادشان زیر پاهایمان برگ هایی که روزی برای آرامش به سکوتشان پناه میبریم🍁

متن درباره اعتماد به خدا

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن درباره اعتماد كردن

شیرین تر از همیشه بخند. این زندگی چای تلخی‌ست که کنارش قند نگذاشتند…

متن درباره اعتماد

دَر شَهرِ دیوانِگآن، عآقِل بودَن اوجِ دیوانِگیسّت…🙃

متن درباره اعتماد به خدا

تو آن شعرى كه من جايى نميخوانم 🙂

متن درباره اعتماد كردن

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

متن درباره اعتماد به دوست

تو بخند تا دگران کور شوند از حالت !

متن درباره اعتماد نکردن

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘

متن درباره اعتماد به خدا

زمستان بود وُ برف بود وُ سرما بود. زمستانی که جز خاطرات محو تو، دلم گرم هیچ رد پایی‌ نبود …

متن درباره اعتماد نداشتن

بهم گفت تا وقتیـ زندست ولم نمیکنه..! ینی الان مُرده؟💔👩‍🦯

متن درباره اعتماد كردن

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن درباره اعتماد و دروغ

عــاشــقــے قــســمــت مــا ڪــرده فــقــط آهش را 🤍

متن درباره اعتماد و خیانت

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/

متن درباره اعتماد و خیانت

واس گـُـلی خآکــ بـودم ک سر تآ پآش مصــنوعی بود…!🖕⃟🌵

متن درباره اعتماد نکردن

‏اگه خوب تا كردى و خوب تا نکرد

مچاله كنید 🙂

متن درباره اعتماد نکردن

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن درباره اعتماد به نفس

اگه یه روز بگن که بهترین زنان جهان کی ان میگم کسایی که تنهایی رو یاد گرفتن😎😃😏😊😉

متن درباره اعتماد نداشتن

تنها یک زن میداند، شنیدن دوستت دارم…
هرگز نه کهنه میشود نه تکراری! ˘˘

متن درباره اعتماد

دخترا وقتی یه عکس خوب میگیرن انقد میشینن نگاش میکنن تا زشت بشه و پاکش کنن😂🤦🏻‍♀

متن درباره اعتماد و دروغ

منطقی بحث کردن با یسریا 
مثه این میمونه 
که به خر به جای هوش بگی عزیزم وایسا :))

متن درباره اعتماد نداشتن

حالا یه ذره هم باهم حرف بزنین
شاید مشکل حل شد زارت حرفاتونو پروفایل نکنید!

متن درباره اعتماد داشتن

شاه پسر روانی

متن درباره اعتماد

صدای یک فرشته 💕
آغاز یک معراج💖
و شروع یک زندگی🌱
تولدت مبارک بهترینم💚
#شیدایی
تبریک تولد نوزاد , قدم نورسیده

متن درباره اعتماد

برکت روضه ی او بود اگر شیعه شدیم
نام مان هست مسلمانِ اباعبدالله🖤

متن درباره اعتماد و خیانت

شاید این بهار درخت آرزوهایمان جوانه زد🌿☁️):

متن درباره اعتماد به خدا

حوالیِ اردیبهشت
بوی بهشت می آید!
عطرشکوفه هاوخاک باران خورده
هوش ازسرِرهگذرانِ شهر
پرانده!
فصل بهار؛
شوخی بردارنیست!
همه راعاشق میکند!

نرگس صرافیان طوفان

متن درباره اعتماد نداشتن

شکوفه های دلم با بهار وجودت شادابن…

متن درباره اعتماد

بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️] | تاو بیو

متن درباره اعتماد و دروغ

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن درباره اعتماد نکردن

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن درباره اعتماد و دروغ

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن درباره اعتماد كردن

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن درباره اعتماد به خدا

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن درباره اعتماد به نفس

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن درباره اعتماد

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!
# نامردی # بی تفاوت

متن درباره اعتماد نداشتن

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن درباره اعتماد

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن درباره اعتماد داشتن

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن درباره اعتماد

یک چیزی میگم یادت بمونه : به هیچ کس جز خودت اعتماد نکن .♫︎ ❀_ 🄸 🅂🄰🅈 🄾🄽🄴 🅃🄷🄸🄽🄶, 🄰🄻🅆🄰🅈🅂 🅁🄴🄼🄴🄼🄱🄴🅁: 🄽🄴🅅🄴🅁 🅃🅁🅄🅂🅃 🄰🄽🅈🄾🄽🄴 🄱🅄🅃 🅈🄾🅄🅁🅂🄴🄻🄵♫︎ # دروغ

متن درباره اعتماد داشتن

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن درباره اعتماد به دوست

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

متن درباره اعتماد به خدا

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن درباره اعتماد به خدا

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن درباره اعتماد نکردن

⧼ …”تلخ” باش اما خودت باش؛ این صّـّבّاّقّتّ بهتر است! …⧽ # نامردی # دروغ

متن درباره اعتماد به دوست

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 
# نامردی # دروغ

متن درباره اعتماد به نفس

♡ ♡ بترسیم
ازـבاـבگاهی‌که…
قاضی‌آن
شاهـב‌باشـב ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # قاضی # نامردی

متن درباره اعتماد به دوست

هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡! # نامردی # دروغ

متن درباره اعتماد نکردن

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن درباره اعتماد و دروغ

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن درباره اعتماد داشتن

مالیده یِ دستِ دیگران لآیقِ من نیسـت:)

متن درباره اعتماد نداشتن

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

متن درباره اعتماد داشتن

_ بهم گفت رفیقات ارزش ندارن
+ گفتم نمیفروشمشون
_ گفت فروختنت … :/ # نامردی

متن درباره اعتماد به خدا

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜
# دروغ

متن درباره اعتماد نداشتن

درد تنهایی را به دل نگیر ، تنهایی رفیقیست که در ذاتش خیانت نیست 💘
# نامردی

متن درباره اعتماد به دوست

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤 # مغرور

متن درباره اعتماد نکردن

متن تیکه دار عاشقانه برای اینستاگرامدوست داشتن کسی که دوست نداره برگردی
مثل بغل کردن کاکتوسه
هرچی محکم تر بغلش کنی
بیشتر صدمه می بینی

متن درباره اعتماد نداشتن

بدون دلیل رفتی، لطفا بدون عذرخواهی برنگرد

متن درباره اعتماد كردن

بعضیا حتی ارزش ناراحتی هم ندارن
باید فراموش کرد که اصلا چنین ننگی توی زندگیت بوده!

متن درباره اعتماد به دوست

وقتی قدرتو نمی دونن
سکوت می شه بهترین حرف
و
نبودنت می شه بهترین حضور

متن درباره اعتماد به خدا

متن سنگین عاشقانه انگلیسیIf you love me, let me know. If you don’t, please let me goاگر عاشقم هستی بزار اینو بفهمم، اگه نیستی اجازه بده برم …***Never run back to whatever broke youهرگز به سوی چیزی که تو را شکست برنگرد

متن درباره اعتماد

هیچ گاه کسی را که عاشق توست، مراقب توست و دلتنگت می شود نادیده نگیر
زیرا ممکن است روزی از خواب بیدار شوی و بفهمی
زمانی که مشغول شمردن ستاره ها بودی
ماه را از دست داده ای …

متن درباره اعتماد نداشتن

عدم حضور خود را به کسی که حضورت را تحسین نمی کند هدیه کن

متن درباره اعتماد و خیانت

با کسی باش که وقتی تو رو داره می دونه دقیقا چه چیز با ارزشی داره و قدرت رو می دونه
نه وقتی که از دستت داد اینو بفهمه!

متن درباره اعتماد داشتن

متن کوبنده عاشقانهاگر او باعث شود خانواده خود را از دست بدهی
دوستانت را از دست بدهی
اعتماد به نفست را از دست بدهی
یا شادی ات را از دست بدهی
زمانش رسیده که او را از دست بدهی!

متن درباره اعتماد به نفس

این روزها جای خالی تو را
با عروسکی پر می کنم که مانند توست
من را دوست ندارد
احساس ندارد
اما هر چه هست دل شکستن بلد نیست

متن درباره اعتماد نداشتن

در کودکی در کدام بازی راهت نداده اند
که امروز انقدر دیوانه وار
تشنه بازی کردن با آدم هایی؟!

متن درباره اعتماد

مخاطب های امروزی رو هر چی بیشتر خاص کنی
بی خاصیت تر می شن!***The longer you dance with the devil, the longer you stay in hellهرچه بیشتر با شیطان برقصی، بیشتر در جهنم می مانی

متن درباره اعتماد به خدا

متن نیش دار و خفن عاشقانهبودن با کسی که تو را دوست ندارد وفاداری نیست
بلکه یک کار احمقانه است

متن درباره اعتماد نکردن

اگه مجبور شدی کسی رو قانع کنی که براش مناسبی
احتمالا اون برای تو مناسب نیست!

متن درباره اعتماد و خیانت

من کسی رو به تحمل کردن مجبور نمی کنم

متن درباره اعتماد و دروغ

من از اون دسته آدمام که اگه کسی دورم خط بکشه
من روی خودشو همه خاطراتش خط می کشم***The wrong person will never give you what you want, but they’ll make sure they get what they want from youفردی که به اشتباه وارد زندگی ات شده
هرگز چیزی که می خواهی به تو نمی دهد
اما مطمئن می شود چیزی را که می خواهد از تو بگیرد***Don’t be someone’s down-time, spare-time, part-time or sometime. If they can’t be there for you all the time, they’re not even worth your timeدر زمان های بیکاری، اوقات فراغت، به صورت نیمه وقت یا گاهی اوقات با کسی نباش
اگر او نمی تواند مدام کنارت باشد، ارزش (تلف کردن) وقت تو را ندارد

متن درباره اعتماد و دروغ

تویی که فکر می کنی خیلی خاصی
نبودنت هم مثل بودنت عادت می شه
شک نکن!

متن درباره اعتماد به دوست

تو با هر سیب کرم خورده‌ای وسوسه می‌شوی
برو
تو از بهشت قلب من رانده شدی
در بهشت ماندن لایق هر کس نیست

متن درباره اعتماد داشتن

Yes, I’ve changed. Pain does that to peopleآره! من عوض شدم. درد، این کارو با آدم ها می کنه

متن درباره اعتماد به خدا

Love doesn’t hurt; loving the wrong person doesعشق صدمه نمی زند، عاشق آدم اشتباهی شدن است که صدمه می زند

متن درباره اعتماد به نفس

Sometimes you have to forget what you feel and remember what you deserveگاهی اوقات باید احساسات خود را فراموش کنی و چیزی که لایقش هستی را به یاد بیاوری

متن درباره اعتماد داشتن

The story goes on without youداستان بدون تو ادامه دارد …

متن درباره اعتماد به خدا

جملات طعنه آمیز عاشقانهازت ممنونم!
کاری کردی که دیگه حتی خودم رو هم نمی شناسم

متن درباره اعتماد نداشتن

اگه یه روز دوباره همدیگرو دیدیم
یه جوری نمی شناسمت که خودت به بودنت شک کنی

متن درباره اعتماد و دروغ

اگر برگشت
از دوست داشتن نیست
شک نکن کسی بهتر از تو پیدا نکرده***If he misses you, he’ll call. If he wants you, he’ll say it. If he cares, he’ll show it. And if not, he can’t be worth your timeاگر دلش برای تو تنگ شده باشد، با تو تماس خواهد گرفت
اگر تو را بخواهد، احساسش را به تو خواهد گفت
اگر به تو اهمیت دهد، با رفتارش به تو نشان خواهد داد
در غیر این صورت
نمی تواند ارزش وقت تو را داشته باشد

متن درباره اعتماد نکردن

تنهایی ممکنه تو رو بترسونه
اما بودن توی یه رابطه بد قطعا بهت آسیب می زنه

متن درباره اعتماد كردن

Sometimes you have to accept that people’s part in your story is overگاهی باید بپذیرید که نقش برخی افراد در داستان زندگی شما تمام شده است

متن درباره اعتماد كردن

You don’t deserve my tearsتو لیاقت اشک های من رو نداری***Someday you’ll cry for me like I cried for you; someday you’ll miss me like I missed you; someday you’ll need me like I needed you; someday you’ll love me, but I won’t love youروزی برای من گریه خواهی کرد همان طور که من برایت گریه کردم
روزی دلت برای من تنگ خواهد شد همان طور که من دلتنگت می شدم
روزی به من نیاز خواهی داشت همان طور که من به تو نیاز داشتم
روزی عاشق من خواهی شد … اما من دیگر تو را دوست نخواهم داشت

متن درباره اعتماد به خدا

نکته غم انگیز اینه که واقعا فکر می کردم با بقیه فرق داری!

متن درباره اعتماد به خدا

در حالی که قلب شکسته تو صدمه می بینه
قلب او با دیگری التیام پیدا می کنه

متن درباره اعتماد نکردن

تو رو نادیده نمی گیرم فقط منتظرم ببینم هیچ تلاشی برای به دست آوردن من می کنی!

متن درباره اعتماد به خدا

برنامه ام اینه که ببخشم و فراموش کنم:
خودم رو به خاطر احمق بودن ببخشم
و تو رو فراموش می کنم گویی اصلا وجود نداشته ای!

متن درباره اعتماد

Apologies don’t fix broken heartsعذرخواهی، قلب های شکسته را ترمیم نمی کند

متن درباره اعتماد نکردن

Truth is, you’re the reason I don’t believe in love anymoreواقعیت اینه تو دلیل این هستی که دیگه به عشق اعتقادی ندارم

متن درباره اعتماد

When someone truly cares about you they make an effort, not an excuseوقتی کسی واقعاً به تو اهمیت دهد برایت تلاش می کند نه اینکه بهانه بتراشد

متن درباره اعتماد به خدا

جملات فاز سنگین تیکه دارچند روز که نباشی
نبودنت عادی می شه
حتی برای خاص ترین آدم زندگیت!

متن درباره اعتماد نداشتن

محال است او را ببخشم
کسی که وسط خنده هایم
وقتی به یادش می افتم
گریه ام می گیرد …

متن درباره اعتماد نکردن

لعنت … به دوست دارمای الکی!***Being single is better than being in a relationship with someone who fills your heart with doubtتنها بودن بهتر از رابطه داشتن با کسیه که قلبت رو با شک و تردید پر می کنه

متن درباره اعتماد و دروغ

آدم ها متوجه کارهایی که برایشان انجام می دهیم نمی شوند تا زمانی که دست از انجام آن کارها برداریم

متن درباره اعتماد و خیانت

اعتماد …
سال ها طول می کشد تا ایجاد شود
در عرض چند ثانیه از بین می رود
و بعد از آن مدام باید تعمیر شود

متن درباره اعتماد نداشتن

نگذار کسی همه چیز تو شود که اگر برود تو دیگر هیچ چیز نخواهی داشت***Don’t feel sad when someone gave up on you. Feel sorry for them because they gave up on someone who never would have given up on themوقتی کسی تو را ترک کرد ناراحت نشو بلکه برای او متاسف باش
چون از کسی گذشته که هرگز از او نمی گذشت***Sometimes your heart needs more time to accept what your mind already knowsگاهی اوقات قلبت به زمان بیشتری نیاز دارد
تا بتواند آن چه را که ذهنت از قبل می دانسته بپذیرد

متن درباره اعتماد به دوست

لحظه ای که احساس کردی باید ارزش خودت را برایش اثبات کنی
درست همان لحظه ای است که باید از او دور شده و هرگز به عقب نگاه نکنی

متن درباره اعتماد

حواست باشه چقدر منو از خودت دور می کنی چون ممکنه اونجا رو دوست داشته باشم!

متن درباره اعتماد داشتن

The sad thing about betrayal is that it never comes from an enemyنکته غم انگیز خیانت اینه که هیچ وقت از سوی دشمن رخ نمی ده

متن درباره اعتماد به خدا

I forgive, but never forget because I never want to be hurt the same way twiceمی بخشم اما هیچ وقت فراموش نمی کنم
چون نمی خواهم هیچ گاه دوباره از همان جا ضربه بخورم

متن درباره اعتماد نداشتن

Sometimes the best way to get someone’s attention is to stop giving them yoursگاهی بهترین راه برای جلب توجه کسی این است که دیگر به او توجه نکنید

متن درباره اعتماد كردن

متن کوتاه نامردی / بیو و وضعیت کوتاه برای نامردی و خیانت | تاو بیو

متن درباره اعتماد نکردن

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن درباره اعتماد

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن درباره اعتماد كردن

گاهـے یه جور میشکننت که وقتے تیکه هاتو
به هم میچسبونے یه آدم دیگه میشے # نامردی

متن درباره اعتماد نداشتن

وَِفَِاَِیَِ بَِیَِ وَِفَِاَِیَِاَِنَِ ڪَِــرَِدَِهَِ پَِـَِـیَِرَِمَ💔 # نامردی

متن درباره اعتماد و خیانت

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻
# نامردی

متن درباره اعتماد به خدا

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن درباره اعتماد كردن

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن درباره اعتماد داشتن

‏حال یک دل را اگر کردی خراب، آماده باش
‏اشک چشم دلشکسته، خانه ویران میکند 🙂 # نامردی

متن درباره اعتماد و دروغ

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!
# نامردی # بی تفاوت

متن درباره اعتماد داشتن

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن درباره اعتماد كردن

دلبر نمیاد کِ بمونه !!
، میاد کِ بره..
اسمش روشه..دِل،بَر ((:🖤
# نامردی

متن درباره اعتماد كردن

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن درباره اعتماد به نفس

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن درباره اعتماد به خدا

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن درباره اعتماد به دوست

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن درباره اعتماد نکردن

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن درباره اعتماد داشتن

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]
# نامردی # انتقام

متن درباره اعتماد نداشتن

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست
# مولانا # نامردی

متن درباره اعتماد

همه چیز میگذرد
اما ، همه چیز فراموش نمی شود … # نامردی

متن درباره اعتماد كردن

این رو دوبار بخون… گاهی اون آدمی که می‌خوای اونی نیست که لیاقتت رو داشته باشه!
 
# نامردی

متن درباره اعتماد و خیانت

متن کوتاه خیانت انگلیسی با ترجمه / بیوهای انگلیسی خیانت [گلچین] | تاو بیو

متن درباره اعتماد به خدا

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن درباره اعتماد و دروغ

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن درباره اعتماد و دروغ

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن درباره اعتماد به خدا

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن درباره اعتماد نکردن

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن درباره اعتماد به نفس

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن درباره اعتماد و دروغ

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم … # نامردی

متن درباره اعتماد داشتن

« این همه پات موندم که خودتو اینجوری از چشم بندازی؟ » # نامردی

متن درباره اعتماد به خدا

هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡! # نامردی # دروغ

متن درباره اعتماد نکردن

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼
# زندگی # عشق یک طرفه

متن درباره اعتماد كردن

« رفیق وقتی رفیق بود که رفیق نداشت » # نامردی

متن درباره اعتماد و خیانت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن » # نامردی

متن درباره اعتماد

” به انسان ها عادت نکنید ” # دلتنگی # قهر

متن درباره اعتماد كردن

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!….͜
# عشق یک طرفه

متن درباره اعتماد نداشتن

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن درباره اعتماد و دروغ

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن درباره اعتماد نداشتن

چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم ! # نامردی # دروغ # لاشی

متن درباره اعتماد و خیانت

انسان ها از آنچه فِکر میکنید نامَردتر هستند..! # نامردی

متن درباره اعتماد به نفس

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم منتها انقد وجود داشتم که رو کسی امتحان نکنم
# نامردی

متن درباره اعتماد داشتن

. گرگا وقتی گرسنه هستند خیانت میکنن، آدما وقتی سیرن… ◍⃟♥️ ⌞ ⌝ .
# نامردی

متن درباره اعتماد به دوست

انتخابم بودي؛ اما شدي بدترین اشتباهم ..! # نامردی # قهر

متن درباره اعتماد داشتن

 

نمی‌افتی؛
مگر از همان سمتی که تکیه داده ای
# نامردی

متن درباره اعتماد

یه نخ سیگارِ ۵۰۰ تومنی
گند میزنه به یه عطر ۶ میلیونی…
حواست باشه با کیا میشینی!!! # دروغ # لاشی

متن درباره اعتماد نکردن

خسته از آدمايِ فيك!(: # دروغ # لاشی # خسته

متن درباره اعتماد به خدا

بحث این نیست ك ندارمتـ
          بحث اینه ك ڪل شهر دارنتـ . . !
 
# لاشی

متن درباره اعتماد

آدما چیزیو یادشون نمیره فقط باهاش کنار میان.
#فراموش # نامردی

متن درباره اعتماد

اصالت یعنی
میتونی خیلی کارها رو بکنی ولی
وجدانت اجازه نده..! # انتقام

متن درباره اعتماد داشتن

با ارزش ترین چیز در زندگیدل آدم هاست ..اگر کسیدلش را به تو سپردامانتدار خوبی باش…

متن درباره اعتماد نکردن

از من‌ به‌ شما نصیحتقوی‌ بودن‌ رو‌ یاد بگیریدبرای‌ تمام‌ روزهایی‌ که‌ قرار‌استتنتان‌ بلرزد‌ ازادم‌هایی‌ کهقلبتان‌ را‌ میلرزانند……

متن درباره اعتماد داشتن

پدرم همیشه یه نصیحت بهم میکرد :به کسی که بهت اعتماد کرده دروغ نگو وبه کسی که بهت دروغ گفته اعتماد نکن…

متن درباره اعتماد و خیانت

یه جا نوشته بود:وقتی یکی داره با تمام وجودنصیحتت میکنهمخاطبش تو اون لحظه تو نیستیخودش در گذشته‌شه…

متن درباره اعتماد به دوست

از زبان اخوان ثالث ی نصیحت بهتون میکنم :“برو آنجا که تو را منتظرند”

متن درباره اعتماد به دوست

به چه نصیحتایی که نخندیدیم،و عین سونامی سرمون اومد

متن درباره اعتماد و دروغ

این نصیحت رو از من داشته باشید، اگه همدیگه رو دوست داریدکمتر همو بشناسید تا این علاقه باقی بمونه

متن درباره اعتماد

از من به شما نصیحتهیچی رو نمیشه فراموش کرد،وقتتونو تلف نکنیدیه جا یه روز باز پرنگ میشهاز همون اول یاد بگیرید باهاش کنار بیاید.

متن درباره اعتماد نکردن

از من به شما نصیحتمراقب دلتان باشیدخسته که شوددلش میخواهدهم از خودشهم از همه دور شود

متن درباره اعتماد به خدا

یاد بگیر درست یکیو اروم کنی،نصیحت مال قدیمه.

متن درباره اعتماد نداشتن

مرگ بزرگترین خسارت زندگی‌ نیستبزرگترین خسارت زندگی‌ اون چیزی است که تو دل ما میمیرهدر حالی‌ که هنوز زنده‌ایم !!!

متن درباره اعتماد به دوست

اگر روزگاری ، شأن و مقامت پائین آمد نا امید مشو ،زیرا آفتاب هر روز هنگام غروب پائین میرودتا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر داشته های زندگی خود را شمارش کنیدمجالی برای شمارش نداشته های زندگی خود نخواهید یافت…

متن درباره اعتماد به نفس

شاد بودن آسان استاما آموختن غمگین نبودن می تواند مشکل باشد.

متن درباره اعتماد به دوست

نصیحت من بهت اینه«دورِ اون قلب احساساتیت محافظ بذار»

متن درباره اعتماد به نفس

من اونجا نابود شدم که فهمیدم نزدیڪ ترین آدماے زندگیم همونایے هستند که بزرگترین ضربرو میزنن.
یه جور که فقط با خودت میگے چرا؟
من اونجا خودمو ساختم که فهمیدم،هیچکسے نیست که ضربه نزنه،حتے خودتم بعضے وقتا به خودت ضربه میزنی.
به هیچکس اعتماد نکن،زرنگ باش،هوشیار باش…
نزار چیزے که یبار شکستت دوباره نابودت کنه.

متن درباره اعتماد نداشتن

یه سری از بخشنده‌ترین آدم‌ها هیچ پولی ندارن.
یه سری از باهوش‌ترین آدم‌ها هیچ سوادی ندارن.
یه سری از مهربون و خوش قلب‌ترین آدم‌ها بیشترین ضربه رو تو گذشته خوردن …

متن درباره اعتماد به دوست

به اندازه عشقی که به تو می ورزند
اعتماد کن
چون کاری ترین ضربه را
کسی به تو می زند که جای زخمت را
به او نشان داده ای !…

متن درباره اعتماد و دروغ

خیانت و ضربه زدن همیشهدر اوج اعتماد اتفاق می افتد…!!

متن درباره اعتماد

وقتی به کسی بیشتر از لیاقتش
اهمیت میدی،بیشتر از اون چیزی
که حقت باشه ضربه میخوری!

متن درباره اعتماد نداشتن

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدیفقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشیعاشقت بودم !

متن درباره اعتماد

بیشتر آدما فقط ضربه هایی که خورده اند را در خاطرشان نگه می دارند و ضربه هایی که زده اند را فراموش می کنند.

متن درباره اعتماد به دوست

باید بتونی پیرهنتو بزنی کنار و زخماتو نشونش بدی؛
‏و خیالت راحت باشه که قرار نیست از همونجا بهت ضربه بزنه.

متن درباره اعتماد به دوست

آدمی که از نزدیک ترین هاش ضربه می خوره نمیشکنه قطعا می میره.

متن درباره اعتماد

تو استادِ ضربه زدن به روحِ منی…

متن درباره اعتماد داشتن

بیــشتـریـن ضــربــه هـــا،همیشه واسه بهــتـریـن آدمـــا بوده !واسـه خــــــوبــــــیـ هاتــــون ،حـــد بــــزاریــــد !!

متن درباره اعتماد به خدا

آقای قاضی
خیلی ازش ضربه خوردم
ولی بازم به همه میگم
قشگترین اشتباه منه…!!!…

متن درباره اعتماد نداشتن

وقتی دختری میگه
همه پسرا مثل هم هستند
معنیش این نیست که همه رو امتحان کرده
ازکسی ضربه خورده که براش همه کس بوده…

متن درباره اعتماد به خدا

ما هر ضربه ای که خوردیم از خودی بود.

متن درباره اعتماد و دروغ

آدمها همیشه از کسی ضربه میخورن که میگن نه بابا اینو میشناسم ، همچین آدمی نیست ……

متن درباره اعتماد به دوست

من از کسی نمی ترسم که ۱۰,۰۰۰ ضربه را یکبار تمرین کرده است، بلکه از کسی می ترسم که یک ضربه را ۱۰,۰۰۰ مرتبه تمرین کرده باشد….

متن درباره اعتماد نداشتن

خنده های تودل ضربه های فراموش شده ی من استمجبور نیستی بخندیمجبور نیستی دلم راهر بار از جا بکنی …

متن درباره اعتماد به دوست

غیرقابل بخشش ترین خطا، آهسته ضربه زدن است. سعی کن در صورت امکان اصلا ضربه نزنی، ولی هیچوقت به آهستگی ضربه نزن….

متن درباره اعتماد نکردن

نامه هایت،عکس هایتخاطرات کهنه اتمى زند اینجا به روحم ضربهخیلى چیزها …

متن درباره اعتماد و خیانت

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

متن درباره اعتماد به نفس

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن درباره اعتماد و دروغ

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

متن درباره اعتماد

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

متن درباره اعتماد و دروغ

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن درباره اعتماد و خیانت

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن درباره اعتماد به دوست

« پُر از دردَم..! »

متن درباره اعتماد به دوست

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن درباره اعتماد داشتن

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

متن درباره اعتماد نداشتن

کاش بفهمید بعضی وقتا با رفتاراتون و حرفاتون  یکی رو تیکه تیکه میکنید….

متن درباره اعتماد به خدا

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن درباره اعتماد به دوست

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن درباره اعتماد به نفس

عیب نداره تجربه شد 🙂

متن درباره اعتماد كردن

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن درباره اعتماد

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن درباره اعتماد و خیانت

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن درباره اعتماد داشتن

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن درباره اعتماد و خیانت

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

متن درباره اعتماد به نفس

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن درباره اعتماد به نفس

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن درباره اعتماد نداشتن

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

متن درباره اعتماد نداشتن

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

متن درباره اعتماد به دوست

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن درباره اعتماد و دروغ

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

متن درباره اعتماد

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم 🙁

متن درباره اعتماد به نفس

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

متن درباره اعتماد به نفس

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن درباره اعتماد نکردن

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

متن درباره اعتماد داشتن

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن درباره اعتماد نداشتن

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن درباره اعتماد به خدا

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

متن درباره اعتماد كردن

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن درباره اعتماد نداشتن

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

متن درباره اعتماد و خیانت

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن درباره اعتماد

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن درباره اعتماد به دوست

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن درباره اعتماد نداشتن

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن درباره اعتماد

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن درباره اعتماد به خدا

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

متن درباره اعتماد و دروغ

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

متن درباره اعتماد به دوست

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

متن درباره اعتماد نداشتن

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن درباره اعتماد

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن درباره اعتماد به خدا

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

متن درباره اعتماد

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

متن درباره اعتماد به نفس

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن درباره اعتماد به خدا

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن درباره اعتماد و خیانت

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن درباره اعتماد و خیانت

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن درباره اعتماد به خدا

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

متن درباره اعتماد و دروغ

↵ یادت باشه که برای شاد بودن،
نیازی به دیگران نیست . . ♡🌸🌱

متن درباره اعتماد كردن

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن درباره اعتماد به دوست

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن درباره اعتماد و دروغ

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن درباره اعتماد به دوست

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن درباره اعتماد نکردن

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن درباره اعتماد نکردن

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن درباره اعتماد كردن

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن درباره اعتماد نداشتن

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن درباره اعتماد داشتن

✯دختر بودن خودش نهایت خاص بودنه✯

متن درباره اعتماد به خدا

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

متن درباره اعتماد داشتن

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

متن درباره اعتماد داشتن

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

متن درباره اعتماد به خدا

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن درباره اعتماد

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن درباره اعتماد و خیانت

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

متن درباره اعتماد و دروغ

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

متن درباره اعتماد و دروغ

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن درباره اعتماد به دوست

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

متن درباره اعتماد كردن

سخنان انگیزشی دیل کارنگیدنیا پر از کارهای جالب است. در چنین دنیای پر هیجانی، زندگی کسل کننده نداشته باشید

متن درباره اعتماد به نفس

هر احمقی می تواند انتقاد کند، متهم کند و شکایت کند
و اکثر احمق ها این کار را می کنند اما
برای درک کردن و بخشیدن، به کنترل خود و شخصیت خود نیاز است

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر برای کسی کاری انجام داده اید هرگز آن را به خاطرتان نسپارید
اما اگر کسی برای شما کاری انجام داد هرگز فراموش نکنید

متن درباره اعتماد به نفس

اگر در فرایند تبدیل شدن به فردی که می خواهید نیستید
خود به خود درگیر تبدیل شدن به فردی هستید که نمی خواهید باشید

متن درباره اعتماد داشتن

سخنان دیل کارنگی درباره موفقیتبهبود و تغییر خود بسیار سودمندتر از تلاش برای بهبود دیگران است

متن درباره اعتماد و خیانت

به خاطر داشته باشید خوشبختی به این بستگی ندارد که چه کسی هستید یا چه دارید بلکه تنها به آن چه فکر می کنید بستگی دارد. پس هر روز را با فکر کردن به همه چیزهایی که باید برای آن ها شکرگزار باشد شروع کنید. آینده شما تا حد زیادی به افکار امروزتان بستگی دارد. پس به امید، اعتماد به نفس، عشق و موفقیت فکر کنید

متن درباره اعتماد داشتن

به یاد داشته باشید امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودید

متن درباره اعتماد و دروغ

هنگام روبرو شدن با مردم فراموش نکنید که با موجودات منطقی سر و کار ندارید بلکه با موجوداتی احساساتی طرف هستید

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر می خواهید گفتگوی خوبی داشته باشید، شنونده خوبی باشید

متن درباره اعتماد نکردن

دانش تا زمانی که استفاده نشود باعث ایجاد قدرت نمی شود

متن درباره اعتماد داشتن

سخنان ناب دیل کارنگیمردم به ندرت موفق می شوند مگر این که از کاری که انجام می دهند لذت ببرند

متن درباره اعتماد و دروغ

لبخند شما زندگی همه کسانی که آن را می بینند روشن می کند
برای کسی که ده ها نفر را دیده که اخم کرده اند یا صورت شان را برگردانده اند
لبخند شما همانند خورشیدی است که ابرها را کنار می زند

متن درباره اعتماد كردن

ترس نتیجه عدم اعتماد به نفس است، عدم اعتماد به نفس نتیجه این است که نمی دانید چه کاری می توانید انجام دهید، عدم دانستن این که قادر به انجام چه کاری هستید نتیجه فقدان تجربه است و عدم تجربه ناشی از عدم انجام کار جدید است

متن درباره اعتماد به دوست

شاید فردا کلمات پر مهر و محبتی که امروز گفته اید را فراموش کنید اما کسی که آن ها را شنیده ممکن است تا پایان عمر آن ها را به خاطر داشته باشد

متن درباره اعتماد به خدا

بسیاری از کارهای مهم دنیا توسط کسانی انجام شده که در شرایطی که به نظر می رسد اصلا امیدی نیست به تلاش خود ادامه داده اند

متن درباره اعتماد و دروغ

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن درباره اعتماد نکردن

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن درباره اعتماد به دوست

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️

متن درباره اعتماد

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن درباره اعتماد نکردن

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن درباره اعتماد به خدا

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن درباره اعتماد

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن درباره اعتماد داشتن

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن درباره اعتماد به دوست

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن درباره اعتماد كردن

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن درباره اعتماد داشتن

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن درباره اعتماد

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن درباره اعتماد به خدا

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

متن درباره اعتماد و دروغ

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن درباره اعتماد

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن درباره اعتماد نداشتن

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

متن درباره اعتماد به دوست

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن درباره اعتماد نداشتن

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن درباره اعتماد نکردن

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن درباره اعتماد

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن درباره اعتماد به نفس

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن درباره اعتماد نکردن

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق

متن درباره اعتماد

اشتباه ما این بود…! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤

متن درباره اعتماد نداشتن

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن درباره اعتماد به خدا

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

متن درباره اعتماد به خدا

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن درباره اعتماد و خیانت

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن درباره اعتماد به نفس

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن درباره اعتماد كردن

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن درباره اعتماد به دوست

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن درباره اعتماد به دوست

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن درباره اعتماد به خدا

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن درباره اعتماد داشتن

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن درباره اعتماد

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن درباره اعتماد داشتن

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن درباره اعتماد و دروغ

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن درباره اعتماد نکردن

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن درباره اعتماد نکردن

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن درباره اعتماد به نفس

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن درباره اعتماد به دوست

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن درباره اعتماد نداشتن

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن درباره اعتماد و دروغ

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن درباره اعتماد

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن درباره اعتماد داشتن

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن درباره اعتماد نکردن

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن درباره اعتماد به خدا

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن درباره اعتماد به نفس

پفک نخور شور بشی… یه وقت ازم دور بشی… لیمو نخور ترش بکنی… منو فراموش بکنی… ادامس بخور تا باد کنی… منو همیشه یاد کنی…

متن درباره اعتماد و دروغ

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن درباره اعتماد نداشتن

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن درباره اعتماد نکردن

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

متن درباره اعتماد داشتن

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن درباره اعتماد به دوست

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن درباره اعتماد نداشتن

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن درباره اعتماد

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن درباره اعتماد كردن

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن درباره اعتماد به دوست

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

متن درباره اعتماد كردن

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن درباره اعتماد به خدا

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن درباره اعتماد نکردن

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن درباره اعتماد به دوست

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن درباره اعتماد نداشتن

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

متن درباره اعتماد نداشتن

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن درباره اعتماد

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن درباره اعتماد به نفس

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن درباره اعتماد به دوست

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن درباره اعتماد به دوست

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن درباره اعتماد داشتن

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن درباره اعتماد كردن

من به افرادی که دوستشان دارم تعلق دارم و آن‌ها به من. آن‌ها و عشق و وفاداری که به آن‌ها می‌دهیم، هویت من را بسیار بیشتر از هر کلمه یا گروهی توصیف می‌کند – ورونیکا راث، نویسنده

متن درباره اعتماد داشتن

دوستانی که می‌توانید در ساعت 4 صبح با آن‌ها تماس بگیرید، مهم هستند. – مارلن دیتریش، خواننده و بازیگر

متن درباره اعتماد و خیانت

هیچ وظیفه‌ای مهم‌تر از وفاداری ساده نسبت به بهترین اعتقادات بر دوش افرادی که وارد تئاتر زندگی می‌شوند، نیست. – ادوین هابل چاپین، واعظ و شاعر

متن درباره اعتماد داشتن

فرد بی ایمان کسی است که با تاریک شدن راه خداحافظی می‌کند. – جی.آر.آر. تالکین، نویسنده

متن درباره اعتماد و خیانت

قابلیت اعتماد بهترین فضیلت است. ما باید آن را در خود پرورش دهیم. ما باید در مورد کارهایی که انجام می‌دهیم ثابت قدم باشیم تا دیگران متوجه شوند که می‌توانند به ما اعتماد کنند. اما از همه مهم‌تر، ما باید به خودمان اعتماد داشته باشیم. بزرگ‌ترین درد وقتی است که خود را ناامید می‌کنیم. – استرلینگ دبلیو سیل، رهبر مورمون‌ها

متن درباره اعتماد و خیانت

هیچ چیزی ارجمندتر و باارزش‌تر از وفاداری نیست. – سیسرو، محقق و فیلسوف رومی

متن درباره اعتماد به خدا

امروزه، همه رویایی یک عشق واقعی و وفادار را در سر می‌پرورانند، اما شما و من می‌دانیم که سرنوشت چه بازی‌هایی دارد. بنابراین، بیایید قدم‌هایمان را روشن برداریم تا دیگران نظاره‌گر ما باشند. بروس اسپرینگستین، نوازنده

متن درباره اعتماد به خدا

عشق به مانند یک دوستی آتشین است. درک، اعتماد متقابل، به اشتراک گذاشتن و بخشش است. وفاداری در روزهای خوب و بد است. عشق به کمتر از کمال بسنده می‌کند و ضعف‌های انسانی را در نظر می‌گیرد. – آن لندر، مقاله‌نویس در زمینه‌ی مشاوره

متن درباره اعتماد نکردن

در دوستی آهسته قدم بردارید، اما وقتی وارد آن شدید استوار و ثابت قدم باشید. – سقراط، فیلسوف یونانی

متن درباره اعتماد نکردن

وفاداری یک پدیده مستمر است، شما برای آنچه در گذشته انجام داده‌اید امتیاز نمی‌گیرید. – ناتاشا پولی، نویسنده

متن درباره اعتماد به خدا

رهبری یک خیابان دوطرفه است، وفاداری از جانب هر دو طرف. گریس هاپر، دانشمند

متن درباره اعتماد داشتن

وفاداری …. وقتی به آن فکر می‌کنم، تصور می‌کنم که ترجیح می‌دهم وفاداری داشته باشم یا عشق. در حالی که عشق اغلب کلمه‌ای است که اکثر مواقع استفاده می‌شود و

متن درباره اعتماد نکردن

احساسی غیرقابل پیش بینی است، وفاداری چیزی جز قابل اعتماد بودن نیست. – دونا لین هوپ، نویسنده

متن درباره اعتماد به دوست

وفاداری در یک روز بدست نمی‌آید. شما روز به روز وفاداری را بدست می‌آورید. – جفری گیتومر، نویسنده و مربی تجارت

متن درباره اعتماد كردن

وفادار و قابل اعتماد باشید. با کسی که این ارزش‌ها را نادیده می‌گیرد دوستی نکن. – کنفوسیوس، فیلسوف چینی

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر افراد درستی از شما حمایت کنند همه چیز امکان‌پذیر است. – میستی کوپلند، رقصنده باله کلاسیک

متن درباره اعتماد و دروغ

قدرت یک خانواده درست مانند قدرت یک ارتش در وفاداری اعضای آن به یکدیگر نهفته است. – ماریو پوزو، نویسنده و روزنامه نگار

متن درباره اعتماد به خدا

وفاداری یک ویژگی بارز است. آن‌هایی که این ویژگی را دارند به رایگان در اختیار دیگران قرار می‌دهند. – الن جی. باریر، نویسنده

متن درباره اعتماد و دروغ

به طور قطع فرصت‌هایی برای ما پیش می‌آیند که خود را قابل اعتماد نشان دهیم. – روی ال. اسمیت، روحانی و نویسنده

متن درباره اعتماد به دوست

هنگام مواجهه با یک چالش، قلب متعهد به دنبال راه حلی می‌گردد. اما قلبی که بلاتکلف است به دنبال راه فرار است. – اندی اندروز، نویسنده و سخنران

متن درباره اعتماد نکردن

وفاداری را نمی‌‌توان طرح‌ریزی کرد. نمی‌توان آن را در یک خط تولید مونتاژ کرد. در واقع، به هیچ وجه نمی‌توان آن را ساخت زیرا در قلب انسان جای دارد؛ یعنی مرکز عزت نفس و کرامت انسانی. این نیرویی است که تنها زمانی به وجود می‌آید که شرایط دقیقاً برای آن مناسب باشد و نیرویی است که نسبت به خیانت بسیار حساس است. – موریس فرانک، وکیل و نویسنده

متن درباره اعتماد و دروغ

سنگ بنای موفقیت، صداقت، ایمان، عشق و وفاداری است. زیگ زیگلار، مربی و سخنران توسعه فردی

متن درباره اعتماد نداشتن

وفاداری چیزی است که باعث می‌شود اعتماد کنیم، اعتماد چیزی است که باعث می‌شود بمانیم، ماندن چیزی است که باعث می‌شود عاشق شویم و عشق چیزی است که به ما امید می‌بخشد. – گلن ون دکن، پروفسور

متن درباره اعتماد و خیانت

دوست کسی که شما را همانطور که هستید می‌شناسد، می‌داند کجا بوده‌اید، آنچه در گذشته انجام داده‌اید را می‌پذیرد و با این وجود به شما اجازه می‌دهد تا رشد کنید. – ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس

متن درباره اعتماد داشتن

من به دنبال این صفات و خصوصیات در افراد هستم. صداقت حرف اول را می‌زند، بعد احترام قرار دارد و در جایگاه سوم وفاداری است. – سامر آلتیس، بازیگر و مدل

متن درباره اعتماد و دروغ

تنها افرادی شایسته‌ی وفاداری من هستند که هرگز مرا وادار نکردند وفاداری آن‌ها را زیر سوال ببرم. – ناشناس

متن درباره اعتماد نداشتن

وفادار بودن بهتر از معروفیت است. – تئودور روزولت، رئیس جمهور سابق ایالات متحده

متن درباره اعتماد داشتن

رازداری یکی از ویژگی‌های افراد وفادار است، همانطور که وفادار بودن یکی از ویژگی‌های سرسپردگی است. – ادوین لوئیس کول، رهبر مذهبی

متن درباره اعتماد نکردن

اگر در زندگی سه نفر دارید که می‌توانید به آن‌ها اعتماد کنید، می‌توانید خود را خوش‌شانس‌ترین فرد در کل جهان بدانید. – سلنا گومز، خواننده و بازیگر

متن درباره اعتماد كردن

وفاداری را نمی‌توان خرید. شما نمی‌توانید فداکاری قلب، ذهن و روح افراد را بخرید. بلکه باید آن‌ها را بدست آورید. – کلارنس فرانسیس، تاجر

متن درباره اعتماد داشتن

عشق یک تصمیم است، نه فقط یک احساس. عشق ازخودگذشتگی و تعهد می‌خواهد. – لیدیا مک لافلین، تاجر

متن درباره اعتماد و خیانت

به افرادی که حضور ندارند وفادار باشید. با انجام این کار، اعتماد افرادی که حضور دارند را بدست خواهید آورد. – استیون کاوی، نویسنده و تاجر

متن درباره اعتماد كردن

تا زمانی که فرد متعهد نشود، شک و تردید وجود دارد. – اچ. موری، کوهنورد و نویسنده

متن درباره اعتماد به دوست

یک دوست خوب هرگز سر راه شما قرار نمی‌گیرد، مگر این که در مسیر سقوط باشید. – آرنولد اچ. گلاسکو، تاجر

متن درباره اعتماد به خدا

انسان به مانند یک میوه نیست که آن را بخورید و پوستش را دور بریزید. – آرتور میلر، نمایشنامه نویس، در مرگ یک فروشنده

متن درباره اعتماد و خیانت

وفاداری سالم منفعل و خودپسند نیست، بلکه فعال و منتقد است. – هارولد لاسکی، نظریه پرداز سیاسی

متن درباره اعتماد به خدا

هرگز چیزی را به عنوان یک مزیت برای خود تلقی نکنید که باعث شود حرف خود را پس بگیرید یا احترام خود را از دست بدهید. – مارکوس اورلیوس آنتونیوس، امپراتور روم

متن درباره اعتماد و دروغ

وفاداری واقعی ثابت می‌شود نه اعلام. – کریگ گروشل، کشیش و نویسنده

متن درباره اعتماد نکردن

توانایی در تلاش ما برای دستیابی به موفقیت بسیار مهم است، اما قابلیت اعتماد حیاتی است. – زیگ زیگلار

متن درباره اعتماد

بسیاری از افراد دوست دارند با شما سوار لیموزین شوند، اما شما کسی را می‌خواهید وقتی لیموزین خراب شد با شما سوار اتوبوس شود. – اپرا وینفری، مجری و تهیه کننده برنامه گفتگو

متن درباره اعتماد نداشتن

بخش بزرگی از بهترین چیزها در ما به عشق به خانواده گره خورده است. این عشق معیاری از ثبات ماست زیرا حس وفاداری ما را می‌سنجد. – هانیل لانگ، شاعر

متن درباره اعتماد به خدا

اگر در تمام زندگی به یک نفر متعهد باشیم، این تعهد آنطور که بسیاری فکر می‌کنند منع آزادی نیست؛ بلکه تعهد به یک عشق دائمی شجاعت می‌خواهد؛ عشقی که مالکیت نیست بلکه مشارکت است. – مادلین لانگل. نویسنده

متن درباره اعتماد و دروغ

وفاداری شعار من است. وقتی قول می‌دهم، می‌توانید به من اعتماد کنید. – فیلیپا گرگوری، نویسنده

متن درباره اعتماد كردن

گاهی اوقات ما به بیش از یک چیز وفادار می‌شویم. وقتی تضادی بیم آن‌ها رخ می‌دهد، این ما هستیم که باید انتخاب کنیم برای کدام وفاداری احترام قائل شویم. – کلودیا گری، نویسنده
تنها راه داشتن دوست این است که یکی باشد. – رالف والدو امرسون، نویسنده

متن درباره اعتماد نکردن

من پنجاه درصد کارایی را با وفاداری صد در صد معاوضه می‌کنم. – ساموئل گلدوین، تهیه کننده فیلم

متن درباره اعتماد

وفاداری، عهد راستی به خود و دیگران است. – آدا ولز بردلی، مددکار اجتماعی

متن درباره اعتماد كردن

یک اونس وفاداری به یک پوند زیرکی می‌ارزد. – آلبرت هابارد، نویسنده و فیلسوف

متن درباره اعتماد و دروغ

بدون وفادار بودن عشق وجود نخواهد داشت. بدون وفاداری، هیچ خانواده‌ای وجود نخواهد داشت. بدون وفاداری دوستی وجود نخواهد داشت. بدون وفداری، تعهدی نسبت به جامعه یا کشور نخواهد داشت. اریک فلتن، نویسنده و متخصص اخلاق

متن درباره اعتماد به دوست

وفادار بودن یک شغل تمام وقت است. یک شغل 24 ساعته در هفت روز هفته. – جاناتان مویو، سیاستمدار زیمبابوه

متن درباره اعتماد به خدا

به عنوان یک هنرمند اولین وفاداری شما به هنرتان است. اگر این چنین نباشد، شما یک هنرمند درجه دو خواهید بود. – مارگارت اتوود، نویسنده

متن درباره اعتماد

تا وقتی که نتوانید نوعی از وفاداری را بیابید، نمی‌توانید در زندگی خود وحدت و آرامش داشته باشید. – جوزایا رویس، فیلسوف

متن درباره اعتماد به خدا

هرچه وفاداری گروه نسبت به گروه بیشتر باشد، انگیزه اعضای گروه برای دستیابی به اهداف گروه بیشتر می‌شود و احتمال دستیابی گروه به اهدافش بیشتر می‌شود. – رنسیس لیکرت، روانشناس

متن درباره اعتماد به دوست

آنچه بیشتر از همه در دوستانم برایم مهم است، وفادار بودن آن‌هاست. – دیوید مامت، کارگردان و نمایشنامه نویس

متن درباره اعتماد

اعتماد کلمه‌ِ مهمی برای من است. وفادار بودن و اعتماد برای من یعنی همه چیز. این دو هسته‌ی زندگی من هستند و امیدوارم برای اطرافیانم هم اینطور باشد. در اینصورت است که شما احساس امنیت خواهید داشت. – تامی موتولا، تهیه کننده موسیقی

متن درباره اعتماد به نفس

دوستان وفادار لطفی بی بدیل هستند، پادزهری مطمئن برای ناامیدی خزنده. – دین کونتز، نویسنده

متن درباره اعتماد و خیانت

از نظر من زر و یشم گنجینه‌های گرانبها نیستند، بلکه وفا و حسن نیت است. – کنفوسیوس

متن درباره اعتماد

دوست ندارم کسی را ناامید کنم، به خصوص وقتی که آن فرد به حمیات شما نیاز دارد. – کارول برایانت، نویسنده

متن درباره اعتماد به نفس

واقعی‌ترین شکل عشق این است که چگونه با کسی رفتار می‌کنید، نه احساسی که نسبت به او دارید. – استیو هال، نویسنده مذهبی

متن درباره اعتماد به خدا

در پایان، ما نه سخنان دشمنان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. – مارتین لوتر کینگ جونیور، کشیش، سخنور

متن درباره اعتماد و دروغ

جایی که جنگ به اوج خود می‌رسد، وفاداری سرباز مشخص می‌شود. – مارتین لوتر، راهب

متن درباره اعتماد

مادرم به من یاد یاد که همیشه وفادار باشم و با دیگران جوری رفتار کنم که دوست دارم آن‌ها با من رفتار کنند. فردی را پیدا کنید که شما را دوست داشته باشد و او بهترین دوست شما خواهد بود. – پاریس هیلتون، کارآفرین

متن درباره اعتماد به نفس

من ترجیح می‌دهم در تاریکی با یک دوست قدم بردارم تا در روشنایی تنها باشم. – هلن کلر، نویسنده و فعال

متن درباره اعتماد

کل هدف وفاداری تغییر نکردن است: با کسانی بمانید که به شما پایبند هستند. لری مک مورتری، نویسنده

متن درباره اعتماد داشتن

دوستان واقعی افرادی هستند که در تاریک‌ترین لحظات کنار شما می‌ایستند، زیرا می‌خواهند این تاریکی‌ها را با شما تحمل کنند. از طرف دیگر، در بهترین لحظات نیز کنار شما می‌ایستند زیرا از درخشش شما نمی‌ترسند. – نیکول یاتسونسکی، بازیگر و نویسنده

متن درباره اعتماد و دروغ

وقتی زوج‌هایی را در یک رابطه طولانی‌مدت می‌بینید که روزهای خوب و بدی را پشت سر می‌گذارند، متوجه می‌شوید که به اندازه کافی متعهد هستید و آنقدر به شریک زندگی خود عشق می‌ورزید که سختی‌ها را نادیده بگیرید. – کندس کمرون بیور، بازیگر و تهیه کننده

متن درباره اعتماد كردن

هیچ چیز مانند یک دوست واقعا وفادار، قابل اعتماد و خوب نیست. هیچ چیز. – جنیفر آنیستون، بازیگر

متن درباره اعتماد

از نظر من دوستی خوب فقط در مورد اعتماد و وفاداری است. شما هرگز نمی‌خواهید در مورد گفتن رازتان به دوستتان شک کنید. – لورن کنراد، طراح مد

متن درباره اعتماد كردن

در دل انسان‌ها، وفاداری و توجه از موفقیت مهم‌تر است. – برایانت اچ. مک گیل، نویسنده و کارآفرین

متن درباره اعتماد به نفس

اگر نتوانید برای تعهدی که شخص دیگری به شما داشته است ارزش قائل شوید، تعهدات شما نیز ارزش خود را از دست خواهند داد. – رام موهان، انیماتور و طراح

متن درباره اعتماد كردن

نخستین قدم در جهت تکامل، احساس همبستگی به سایر انسان‌هاست. – آلبرت شوایتزر، سخنران و استاد الهیات

متن درباره اعتماد نکردن

ما باید متوجه شویم که تا زمانی که تعهد وجود نداشته باشد، روابط شکل نمی‌گیرند. تا زمانی که وفاداری وجود نداشته باشد، عشق، صبر و پشتکار وجود نداشته باشد، روابط وجود نخواهند داشت. – کرنل وست، فیلسوف

متن درباره اعتماد و خیانت

آن‌هایی که ارزش وفاداری را نمی‌دانند هرگز متوجه بهای خیانت نخواهند شد. – ناشناس

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر بتوانم با زندگی یا مرگ از تو محافظت کنم، این کار را خواهم کرد. – جی.آر.آر تالکین

متن درباره اعتماد به نفس

کسی که لایق وفاداری من باشد، آن را بدست خواهد آورد. – جویس مینارد، نویسنده و روزنامه نگار

متن درباره اعتماد داشتن

عشق حداکثر احساس نیست، بلکه حداکثر تعهد است. – سینکلر فرگوسن، استاد الهیات

متن درباره اعتماد و خیانت

وفاداری به این معنی است که صادقانه نظرت را به من بگویی، فرقی نمی‌کند که من آن را دوست داشته باشم یا نه. – ژنرال کالین پاول، وزیر امور خارجه سابق ایالات متحده
در جایی که وفاداری وجود دارد، سلاح بی فایده است. – پائولو کوئیلو، نویسنده

متن درباره اعتماد به خدا

وفاداری به یک دوست، فضیلت است. شاید تنها فضیلت باقیمانده در این جهان. – میلان کوندرا، نویسنده

متن درباره اعتماد

هیچ کاری نیست که من برای کسانی که واقعا دوستان من هستند انجام ندهم. – جین آستن، نویسنده

متن درباره اعتماد و خیانت

هرچه به سنم اضافه می‌شود، بیشتر می‌آموزم که عشق بی‌قید و شرط و وفاداری بسیار مهم هستند. – بیندی ایروین، فعال

متن درباره اعتماد به نفس

حس بودنت قشنگ ترین حس دنیاستبرادر عزیزم تولدت مبارک

متن درباره اعتماد و دروغ

برادر خوبمداشتن برادری  چون تو یکی از افتخارات زندگی منهو چقدر احساس سربلندی می‌کنمتولدت مبارک

متن درباره اعتماد به دوست

امروز رو تولد توست و من زیباترین احساساتم را برای بهترین برادر دنیا هدیه میفرستمداداش خوبم تولدت مبارک

متن درباره اعتماد به خدا

برادر خوب و مهربانمبا شکوه‌ترین روز دنیاروز تولد توستو بهترین برادر دنیاتو هستیتولدت مبارک

متن درباره اعتماد داشتن

برادر یعنیبهترین تکیه گاهرفیق ترین همراهآرامش دهندهدوست داشتنی ترین آدمرنگ زندگی واسه خواهرتولدت مبارک داداشی

متن درباره اعتماد كردن

برادر عزیزمبهترین آهنگ زندگی‌ام صدای توستوقتی در خانه می‌پیچد و می‌گویی“آبجی”تصویر خنده‌های تو را قاب کرده‌و در دلم آویزان کرده‌ام تا دلم زیبا شودو احساسم را به برادرانه‌های پرصلابت و پرغرور تو پیوند زده‌امتولدت مبارک

متن درباره اعتماد و خیانت

قربان خدایی که تو را به خانواده ما هدیه دادبرادر عزیزم تولدت مبارک

متن درباره اعتماد به خدا

داداشی خوبمبعد از خدا و بابا و ماماناین تویی که می‌تونم بهت تکیه کنمو روی کمک بدون چشم داشتت حساب کنمتولدت مبارک

متن درباره اعتماد به دوست

برادر عزیزمبرای تو بهترین ها را در زندگی می خواهممهم نیست کنار من باشی یا دور از مندر همه جا دعای خیر من همیشه همراه توستو تو همان برادری هستیکه به داشتنش افتخار میکنمتولدت مبارک

متن درباره اعتماد به نفس

جای یک برادر خوب راهیچکس دیگر نمی‌تواند پر کندبرادر بی‌همتای منتولدت مبارک

متن درباره اعتماد به نفس

برادر عزیزتر از جانمشب میلادتبرایم ارمغان خوبی ها و زیبایی هاستای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارکتولدت مبارک

متن درباره اعتماد به نفس

برادر عزیزمتولد تو دلنشین‌ترین اتفاق زندگی من و بابا و مامانیشمارش معکوسم از اول ماه شروع شده بود تا برسم به روز تولدتحالا روزیه که انتظارش را می‌کشیدم، اماکلماتمو گم کردمپس فقط میگم : “دوستت دارم”تولدت مبارک

متن درباره اعتماد

هر چی آرزوی خوبه مال تو برادرمبهترین برادر دنیا تولدت مبارک

متن درباره اعتماد

برادر عزیزمتو برای من فراتر از یک برادری
تو بهترین دوست منو کسی هستی که می تونم بهش اعتماد کنمکسی که توی لحظات خوب و بد کنارم می مونه
ممنون که همیشه پشتیبان من بودی
تولدت مبارک

متن درباره اعتماد نداشتن

جانی و جهانی و جهان با تو خوش استتولدت مبارک برادر عزیزم

متن درباره اعتماد كردن

برادر عزیزمتو همیشه برام بهترین برادر بودی
تو بزرگ ترین موهبت دوران زندگیمیبرات بهترن ها را آرزو دارم
تولدت مبارک

متن درباره اعتماد

برادر خوب و مهربانمتو بهترین دوست و مربی من در تمام دوران زندگی ام بوده ایاز همان لحظه که چشم باز کردمهمیشه سعی کردی به بهانه های مختلف خنده به لب هایم بیاوریهر لحظه کودکی ام مراقبم بودی.تو قهرمان زندگی ام بوده، هستی و خواهی بودمن فراوان از تو آموخته امتولدت مبارک

متن درباره اعتماد نداشتن

داداشی عزیزمداشتن یه برادر بزرگتر مثل تو
درست مانند اینه کهیه فرشته نگهبان همیشه مراقبم باشه
تولدت مبارک

متن درباره اعتماد كردن

برادر عزیزمزندگی یعنی وجود توتولدت مبارک

متن درباره اعتماد كردن

برادر عزیز و مهربانمبه بهانه تبریک روز تولددر این روز خاصمی خوام ازت تشکر کنمکه همیشه پشتیبان و حامی من بودیتولدت مبارک

متن درباره اعتماد به خدا

برادر عزیزتر از جانمدر این روز زیبا بهترین ها را برای تو آرزو می کنمو از خدا می خواهم هر روز بهتر از دیروزت باشدتولدت مبارک

متن درباره اعتماد نکردن

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود
چرا که فقط در قلب کسانی استکه به آنها عشق می ورزندبرادر عزیزم تولدت مبارک

متن درباره اعتماد

برادر عزیز م مهربانمدر دنیای سیاه و سفید منتو قشنگ ترین اتفاقیتولدت مبارک

متن درباره اعتماد و دروغ

داداش گلم
اگه آفتاب میسوزونه بی خیال آخه تو سایه بونی
اگه آدم ها وفا ندارند بی خیال آخه تو مهربونی
اگه من واست میمیرم بی خیال آخه تو لایق تر از اونی که می

متن درباره اعتماد و دروغ

برادر عزیزتر از جانمتو قلبی به بزرگی دریاو روحی به وسعت آسمان  ها داریامیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشیتولدت مبارک

متن درباره اعتماد و دروغ

برادر عزیزم
امیدوارم خدا هر دلیلی که برای لبخند زدن و همیشه شاد بودن لازمه بهت بده
زندگیت سرشار از لحظات شیرین، لبخندهای شاد و خاطرات خوش باشهتولدت مبارک

متن درباره اعتماد نداشتن

برادر عزیزمالهی جاده زندگیت هموارشادی تو تمام لحظه هاتساز دنیا کوک خواسته هاتتولدت مبارک

متن درباره اعتماد به دوست

برادر عزیزماگه آفتاب می سوزونه بی خیالآخه تو سایه بونیاگه آدم ها وفا ندارند بی خیالآخه تو مهربونیاگه من واست میمیرم بی خیالآخه تو لایق تر از اونی که می دونیتولدت مبارک

متن درباره اعتماد و دروغ

برادر که داشته باشی انگار دنیا پشتتهبا آرزوی فرداهایی روشنبهترین برادر دنیاتولدت مبارک

متن درباره اعتماد و خیانت

به نظرم تو بهترین برادر دنیایی
تو زندگی منیه دوست، یه راهنما و یه معلم عالی هستیبرات آرزوی موفقیت، سلامت و ثروت فراوان دارمدوستت دارم تولدت مبارک

متن درباره اعتماد به خدا

برادر که داشته باشیانگار دنیا پشتتهتولدت مبارک بهترین داداش دنیا

متن درباره اعتماد و خیانت

ما تلخی ها و شیرینی های زیادی را پشت سر گذاشتیم
تا کم کم بزرگ شدیم
و من چه خوشبختم که در غصه های کودکی ام
برادری چون تو داشتم
تولدت مبارک برادر دوست‌داشتنی من

متن درباره اعتماد و دروغ

امیدوارم هر روزتمام شادی های جهانبه قلب تو سرازیر شوندو جاودانه در خانه دلت بماندبرادر عزیزم تولدت مبارک

متن درباره اعتماد و خیانت

داشتن داداشی مثل تو توی زندگیم واقعا نعمت بزرگیه
تولدت مبارک داداش خوبم

متن درباره اعتماد داشتن

برادر عزیزتر از جانمامروز روز تولد توئهو منزیباترین احساساتم روبرای بهترین برادر دنیاهدیه می فرستمتولدت مبارک

متن درباره اعتماد نکردن

قلب یک خواهربه عشق برادرش می‌تپدتولدت مبارکبهانه تپش قلب من

متن درباره اعتماد

داداش چیست؟هیچ موجود خاصی نیسفقط بلده گیر بده و غر بزنهتولدت مبارک داداشم

متن درباره اعتماد به خدا

تک تک ستاره های عمرت بلند و والا
باقی عمرت ۱۰۰۰ به بالا
امروز روز تولدته برادر جان
عزیزمی، دوستت دارم به مولا

متن درباره اعتماد

برادر عزیز تر از جانم
تو قلبی به بزرگی دریا و روحی به وسعت آسمانها داری
امیدوارم همیشه شاداب، خندان و سالم باشی
تولدت مبارک

متن درباره اعتماد كردن

من از وقتی کوچولو بودی می‌دونستم کهیه روزی برای خودت یه کسی می‌شینه رئیس جمهور امریکا و وزیر و سفیر و میلیاردربلکهیه پسر پاک، نجیب، دوست داشتنیکه همیشه می‌تونم به  حمایت‌هاش دلگرم باشمتولدت مبارک عزیزترین برادر دنیا

متن درباره اعتماد و دروغ

یک برادر دارم از جان خوب ترهر چه محبوب استاز آن محبوب ترتولدت مبارک بهترین برادر دنیا

متن درباره اعتماد به خدا

مردم اغلب می‌گویند انگیزه‌ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می‌شود روزانه دوش بگیرید.
زیگ زیگلار

متن درباره اعتماد نداشتن

اعتماد به نفس ، جذاب ترین ویژگی یک فرد استاما، چطور یک نفر می تواندعظمت را در وجود شما ببینداگر قبلا خودتان آنرا ندیده باشید؟(برایان تریسی)

متن درباره اعتماد به خدا

ندگی معمولی انسان بی برنامه، سردرگم، بی هیجان و ناخوشایند به نظر می آید. تنها آنهایی که به ماجراهای زندگی به عنوان شانسی از میان شانس ها نگاه می کنند که خودشان آن را برای خودشان ایجاد کرده اند، می توانند کنترل زندگی خود را کاملا در دست بگیرند.
کارل آلبرشت

متن درباره اعتماد

اگر در کارها جدیت به خرج ندهید بی استعدادترین افراد مصمم و با اراده از شما پیشی می گیرند.

متن درباره اعتماد كردن

“هر تصمیمی که بگیرید، همیشه کسی هست که به شما بگوید اشتباه می کنید. همیشه مشکلاتی وجود دارد که شما را وسوسه می کنند که باور داشته باشید، منتقدین شما درست می گویند. تهیه یک نقشه راه عملی و دنبال کردن آن تا پایان، نیاز به شجاعت دارد. “Malcolm S. Forbes

متن درباره اعتماد نکردن

“این همه چیز مربوط به عاشق شدن است، به خودتان عشق بورزید و آن را با کسی که برای شما ارزش قائل است سهیم شوید، به جای این که به دنبال عشق برای جبران کسری خود دوستی وعشق به خود باشید.”Deborah Day

متن درباره اعتماد نکردن

“دوست داشتن خود حماقت نیست. بلکه نشانه عقلانیت و سلامت روان است. ”Edmond Mbiaka

متن درباره اعتماد نداشتن

“بهترین دوست من کسی است که بهترین ها را برای من به ارمغان می آورد.”Michael J. Fox

متن درباره اعتماد نداشتن

” چیزی که بر آن چیره می شویم کوه نیست، بلکه خودمان هستیم. ”Mark Twain

متن درباره اعتماد كردن

” اگر شما خودتان را دوست نداشته باشید، هیچ‌کس این کار را نخواهد کرد. بعلاوه علاقه ای به دوست داشتن دیگران هم نخواهید داشت. دوست داشتن از خودمان شروع می شود.”Howard Washington Thurman

متن درباره اعتماد نکردن

” برای خوشحالی و شایستگی خود به دیگران اعتماد نکنید. فقط شما می ‌توانید مسئول آن باشید. اگر نمی ‌توانید خودتان را دوست داشته باشید و به خودتان احترام بگذارید، هیچ ‌کس دیگری هم قادر به این کار نخواهد بود. قبول کنید که شما چه کسی هستید – خوب و بد – و تغییرات ایجاد کنید – اما نه به این دلیل که فکر می‌کنید دیگران می‌خواهند شما متفاوت باشید.”Elizabeth Gaskell

متن درباره اعتماد نکردن

” احترام به خودمان روی انتخاب های ما تاثیر می گذارد. هربار که با خود واقعی و قلب خود هماهنگ عمل کنیم، احترام کسب می کنیم. این ساده است. هر انتخابی اهمیت دارد. ”Andrew Matthews

متن درباره اعتماد

” من نمی‌خواهم همه من را دوست داشته باشند؛ اگر بعضی از مردم این کار را انجام دهند، من باید کم ‌تر خودم را باور داشته باشم.”Sandra Bierig

متن درباره اعتماد

” زمانی که ارزش ها، استعدادها و توانایی های خود را بپذیرید، نادیده گرفتن و عدم توجه به آن ها توسط دیگران خنثی می شود.”Dale Carnegie

متن درباره اعتماد كردن

” اقرار به قصه زندگیمان و دوست داشتن خود در این جریان، شجاعانه ‌ترین کاری است که همیشه انجام داده ایم.”Alan Watts

متن درباره اعتماد نداشتن

“انرژی خود را در تلاش برای تغییر عقاید هدر ندهید … کار خود را انجام دهید، مهم نیست دیگران آن را دوست داشته باشند.”Robert Morley

متن درباره اعتماد به خدا

” عمیق ‌ترین اصل در طبیعت انسان اشتیاق به قدردانی شدن از او است.”Brigham Young

متن درباره اعتماد به نفس

“هنگامی که این دیدگاه را قبول می‌کنید که چیزی وجود ندارد که بخشی از شما نباشد، کسی وجود ندارد که جزئی از شما نباشد، هر قضاوتی که می کنید خودتان را قضاوت کرده اید، هر انتقادی که می کنید به خودتان انتقاد کرده اید، شما عاقلانه یک عشق بی ‌قید و شرط را به خودتان ارزانی داشته اید که نور جهان خواهد بود.”Parker Palmer

متن درباره اعتماد كردن

” وقتی چیزی پیدا کردید که روح شما را تغذیه می‌ کند و شادی را به ارمغان می ‌آورد، به اندازه کافی به خودتان توجه داشته باشید که در زندگی خود جایی برای آن بسازید.”Ralph Waldo Emerson

متن درباره اعتماد به نفس

“کاش فقط می توانستید درک کنید که چقدر در زندگی برای کسانی که ملاقات می کنید مهم هستید؛ چقدر می توانید برای افرادی مهم باشید که حتی تصورش را هم نمی‌توانید بکنید به آن ها برسید. شما چیزهایی در وجودتان دارید که در ملاقات با فرد دیگر تاثیر می‌گذارید.”Eleanor Roosevelt

متن درباره اعتماد و خیانت

” همیشه به خاطر داشته باشید که شما نه تنها حق داشتن یک نفر را دارید، بلکه باید تعهد نیز داشته باشید.”Lucille Ball

متن درباره اعتماد و خیانت

” ابتدا خود را دوست بدارید، چیزهای دیگر در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. شما واقعا باید خودتان رو دوست داشته باشید تا بتوانید کاری در این دنیا انجام دهید. ”Harvey Fierstein

متن درباره اعتماد كردن

” هرگز به سکوت تهدید نشوید. هرگز به خودتان اجازه ندهید قربانی شوید. تعریف کسی از زندگیتان را قبول نکنید، بلکه خودتان از خود تعریف کنید.”Mark Twain

متن درباره اعتماد به دوست

“یک مرد بدون تایید خود نمی‌ تواند راحت و آسوده باشد. ”M . Scott Peck

متن درباره اعتماد و دروغ

” تا زمانی که برای خودتان ارزش قائل نشوید، ارزش وقت خود را نخواهید دانست. تا زمانی که برای وقت خود ارزش قائل نشوید، نمی توانید هیچ کاری با آن انجام دهید. ”بودا

متن درباره اعتماد

این آدم ها با فاصله خوبند
درست چند قدمی که نزدیکشان شوی
به خودت و قدم هایی که برداشته ای
لعنت میفرستی……

متن درباره اعتماد به خدا

فاصله دورت نمی کند
در امن ترین جای جهان جای داری
جایی که دست هیچکس به تو نمی رسد
دلم

متن درباره اعتماد

فانوس و شب و سفسطه ی بی تابی
یکبار دگر چنبره ی بی خوابیشب با تب مهتاب غریبی می کرد
شاید تو از این فاصله ها می تابی…

متن درباره اعتماد

فاصله به اندازه ای نیست که بتواند آتش سوزان قلبم نسبت به تو را خاموش کند
منتظر زمانی هستم که دوباره با هم خواهیم بود، دوستت دارم خیلی زیاد

متن درباره اعتماد و خیانت

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد
هیچ فاصله ای دور نیست
هیچ زمانی زیاد نیست
و هیچ عشق دیگری نمی تواند آن دو را از هم دور کند
محکم ترین برهان عشق اعتماد است

متن درباره اعتماد كردن

فاصله ها همیشه یاد آورِ نیازمندی ها هستند
نیازمندی هایی از جنسِ دل تنگی…
ازجنسِ تنهایی…
نیازمندی هایی پُر از خواستن.
فاصله ها یاد آورِ قدر نداستن ها می شوند
فاصله ها عاشق تر می کنند
فاصله ها دوست داشتن را بهتر یادآور می کنند!

متن درباره اعتماد نداشتن

آرامش یعنی لمس حضور تو از میان فاصله ها
صدای خوش آهنگه تو بین همه پیام ها
رویای حضور تو توی این بیداری ها
یادتو فکر تو سط این همهمه ها

متن درباره اعتماد به نفس

فاصله برای عشق همانند باد برای آتش است
عشق های ضعیف را خاموش می کند و عشق های قوی را بیشتر تحریک می کند
عشق تو قدرت من است
دوست دارم عشقم

متن درباره اعتماد نداشتن

در میان من و تو فاصله هاست
گاه می اندیشم
می توانی تو به لبخندی این فاصله را برداری…

متن درباره اعتماد كردن

سکوت سرد فاصله ها تنم را میلرزاند.وقتی به نبودنت فکر میکنم و از درون میسوزم.وقتی به یاد روز هایی  که بودنت را نفهمیدم می اندیشم

متن درباره اعتماد نداشتن

نه آن قدر دوری که دل بکنم
نه آن قدر نزدیکی که دل ببندم
جایی میان فاصله ها ایستاده ای
کورترین نقطه ی جهان من شاید تو باشی…

متن درباره اعتماد و دروغ

به بعضی ها باید گفت : یاد بگیر , پشت کسی حرف که می زنی
وقتی دیدیش
جلوش خم و راست نشی.

متن درباره اعتماد به خدا

اگر می خای یه آدم دورو باشی
حداقل سعی کن یکی از اونا خوب باشه!!!

متن درباره اعتماد و دروغ

یکرنگ که باشی , زود چشمشان رو میزنی ,
خسته می شوند از رنگ تکراریت , این روزها دوره ی رنگین کمان هاست.

متن درباره اعتماد به خدا

دورویی خطرناک است؛چون اعتماد را نابود می کند…دنیا را زشت می کند…دل را سنگ میکند…دورویی خیلی خطرناک است!!!

متن درباره اعتماد نداشتن

آدم دورو دیر یا زود دستش روو می شه پس کمتر نقش بازی کن شترمرغ!!!

متن درباره اعتماد نداشتن

شدیم مثل منشور
هرکی بهمون خورد هفت خط از آب دراومد.

متن درباره اعتماد داشتن

خیانت فقط این نیست که وقتی یه نفرو داری بری عاشق یکی دیگه شی…بعضی وقتا تظاهر به دوست داشتن هم خیانته…بعضی وقتا دورویی هم خیانته…

متن درباره اعتماد به دوست

“ماسک” واسه بعضیا خیلی قدمت دارهفقط مختص دوران کرونا نیست.

متن درباره اعتماد كردن

واسه کسی دورویی کن که حوصله همون یه روتم داشته باشه.

متن درباره اعتماد به خدا

آدم های دورو رااگر از زندگیتان حذف نکنید،طولی نمی کشد که آنهازندگی شما را به جهنم تبدیل خواهند کرد.

متن درباره اعتماد و دروغ

اصالت رو نه میشه خرید،
نه میشه اداشو درآورد
اصالت یعنی:
دلت نمیاد خیانت کنی
دلت نمیاد دل بشکنی..
دلت نمیاد دورو باشی
دلت نمیاد آدما رو بازی بدی…
کاشکی بعضی ها بفهمند،
این سادگی نیست، اصالته..

متن درباره اعتماد به خدا

از دورویی “دوری” کنید..
مطمئن باشید راه دوری نمی‌ رود

متن درباره اعتماد به خدا

یه عده دور خودمون جمع کردیم که
آینه ی دورویی و الهه ی پررویی اند

متن درباره اعتماد

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ

متن درباره اعتماد و دروغ

از دورویی تلخ تر در کام اهل عشق نیست
تا دلت با من دو رنگی کرد شیرین شد فراق

متن درباره اعتماد و خیانت

همیشه آدم دورو دستش رو میشه
دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره..
پس خواهشا کمتر دورو باش

متن درباره اعتماد نکردن

آدم های دورو همانطور که امام علی علیه السلام می فرمایند،
رویشان پاکیزه، اما دلشان بیمار است!

متن درباره اعتماد

دورویی راه شد
نفس دورو را
همان بهتر
نریزیم آبرو را

متن درباره اعتماد كردن

آدما مثل سکه اند، هم کلی زرق و
برق دارن و هم دورو اند..

متن درباره اعتماد

“وجودت ميخواد تو باشي”قلبتان را دنبال کنید، به صدای درونی تان گوش کنید، از اهمیت دادن به آنچه دیگران فکر می‌کنند دست بردارید.براي درخشش باید خودت باشی. همین و بس.من فکر می‌کنم پاداش انطباق این است که همه شما را به جز خودتان دوست دارند.همیشه خودتان باشید، خودتان را بیان کنید، به خودتان ایمان داشته باشید، بیرون نرفتید و به دنبال شخصیتی موفق باشید و آن را تکرار کنید.شما فقط باید خودتان باشید و با اعتماد به نفس پر بروید و شجاع باشید.اگر شما فقط می‌توانید خودتان باشید، پس باید اصیل باشید چون کسی مثل شما وجود ندارد.خیلی ساده به نظر می‌رسد، اما اگر فقط خودتان باشید، با هر شخص دیگری متفاوت هستید.زيبا بودن يعني خودت بودن. لازم نیست مورد قبول دیگران قرار بگیری. بايد خودت، خودت رو قبول کني.

متن درباره اعتماد به خدا

برام مهم نيست در مورد من چي فکر ميکني . من اصلا به تو فکر نميکنم .همیشه یک نسخه درجه یک از خودتان باشید و نه نسخه دوم شخص دیگری.نميذارم کسي با پاهاي کثيفش از ذهنم رد بشه.خدا یک چهره به شما داده است و شما خودتان را دیگری می‌کنید.

متن درباره اعتماد كردن

ابتدا عاشق شدن خودتان را بیهوده یا خودخواه نمی‌کند. این باعث می‌شود شما غیر قابل تخریب شود.عشق به خود  بدان معنا نیست که همه با شما رفتاری خواهند کرد که لیاقت شماست.. این بدان معناست که شما اجازه نمی‌دهید آن‌ها نوع دید خود را تغییر دهند و از آن‌ها دور می‌مانید برای اینکه آنها شما را نابود نکنند.اگر خودتان را دوست نداشته باشید، هیچ کس شما را دوست نخواهد داشت. نه تنها این، در دوست داشتن دیگران نیز مهارت کافی ندارید. دوست داشتن از خود شروع می‌شود.عشق را با دادن آن، بدون قید و شرط، به خود نشان دهید. و همینطور که انجام می‌دهید، دیگران را به زندگی خود جذب خواهید کرد که بدون هیچ شرطی شما را دوست خواهند داشت.هرگز دست از سر کسی برندارید. و شروع این از تسلیم نشدن در برابر خودتان شروع می‌شود.

متن درباره اعتماد داشتن

بعضی وقتا آدما شخصیتشون به خاطر شرایطشون تغییر میکنه.بعضی وقتا اینقدر شرایط روی آدم فشار میاره که اون نمیتونه شخصیت قبلی خودش رو حفظ کنه.کسی که شخصیت خیلی آرومی داشته،به خاطر مشکلات زمانه و شرایط سختش شروع به پرخاشگری میکنه.این آدم ممکنه که در درونش هنوز هم اون آدم آروم رو داشته باشه،اما به خاطر شرایط چنین شخصیتی رو از خودش به نمایش میزاره.

متن درباره اعتماد به خدا

آدما شخصیتشون در رابطه با ما طوری تعیین میشه که ما باهاشون رفتار میکنیم.اگه کسی رو میبینیم که در مقابل همه بی ادبه اما به ما که میرسه ادب رو رعایت میکنه،یعنی ما رفتارمون طوری بوده که اون چنین شخصیتی داشته باشهو اگه هم دیدیم که با همه با ادبه ولی به ما که میرسه بی ادب میشه،باز هم تقصیر خود ما بوده که اون چنین شخصیتی در برابر ما پیدا کرده.

متن درباره اعتماد به نفس

به هر آدمی پیله نکنین، توهم پروانه شدن می‌گیرتشونکسی رو که دوست داری این قدر نبر بالا که دست خودتم دیگه بهش نرسه …

متن درباره اعتماد به خدا

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی،به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…اما . . .چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش

متن درباره اعتماد به خدا

شخصیت انسان طوری نیست که همیشه به یک شکل باشه!بلکه شخصیت اون طی اتفاقات مختلف ممکنه که تغییر کنه.مثلا کسی که خیلی راحت به بقیه اعتماد میکرده،زمانی که چند بار بهش خیانت بشهو یا در حقش ناجوانمردی بشه،ممکنه که اعتماد رو ببوسه و بذاره کنار کنار.

متن درباره اعتماد داشتن

The only thing that reveals your personalityis the decisions you make,not your abilities.‏تنها چیزی کهشخصیت تو رو نشون میدهتصمیمات توئه،نه توانایی هات.

متن درباره اعتماد داشتن

اگر از پایان گرفتن غم هایت نا امید شده ایبه خاطر بیاور زیباترین صبحیکه تا به حال تجربه کرده ای رامدیون صبرت در برابر سیاه ترین شبی هستیکه هیچ دلیلی برای تمام شدن آن نمی دیدی …

متن درباره اعتماد و خیانت

عاشق خدا هستم و هر لحظه با او سخن میگویمهمانطور كه با يك دوست صميمي سخن مي گويماو همواره عاشق من است و من را مي‌شنودو هر آنچه را که نیاز دارم، به من خواهد بخشید …اعمال خود را به او هديه میکنم …

متن درباره اعتماد و دروغ

اگه یكی بهت بگه :
” تو آدمِ خوبی هستی … “
شروع می کنی به احساس خوب داشتن !
اگه کسی فکر کنه تو آدم بدی هستی،
شروع می کنی به احساس بد داشتن …
این یعنی روانگردانی از طریقِ دیگران …
هویتِ تو به دیگران بستگی داره !
داری روح و روانت رو با نظر دیگران ،
مدیریت می كنی !
با دیگران زندگی کنیم ،
اما خودمون رو فرسوده نظراتشون نكنیم …
اونچه كه دیگران در مورد ما میگن ،
بازتابی هست از ذهن و شخصیت خودشون ، نه از ” ما ” !!!
به خودمون نگاه کنیم ،
نه به بازتاب ها !

متن درباره اعتماد به نفس

برای کسی که میفهمد، هيچ توضيحی لازم نيست و برای کسی که نمی‌فهمد، هر توضيحی اضافه است!
آنان که ميفهمند عذاب ميکشند و آنان که نمیفهمند عذاب ميدهند!
مهم نيست که چه مدرکی داريد، مهم اين است که چه درکی داريد!
خدایا…
راهی نمی‌بینم! آینده پنهان است…
اما مهم نیست!
همین كافی‌ست كه تو راه را می‌بینی و من تو را…

متن درباره اعتماد نداشتن

من نه از کسی عقب ترم نه از کسی جلوترم
من در زمان خودم زندگی میکنم تجربیاتی داشتم. انتخاباتی داشتم
و خیلی چیزای دیگه که باعث شدن امروز
تو این نقطه و جایگاه باشم مقایسه رو رها میکنم
درست و غلط و بحث های بی نتیجه رو با آدم هایی که
ارزشش رو ندارن تموم میکنم و اونارو
کنار میزارم و تلاش می‌کنم خودم باشم
و زندگیمو بسازم اونجوری که دوست دارم و دلم میخواد
نه با ترس از زبون این و اون…

متن درباره اعتماد به خدا

برای اثر گذاشتن روی دیگراناخم نمیکنم پیشانیم چروک میشهاز لبخند استفاده میکنم !زیبائی دندانها تاثیر بیشتری دارند

متن درباره اعتماد به خدا

می خواهم … طوری لبخند بزنمکه گویی هیچ چیز اشتباه نیست …چنان صحبت کنم انگار … همه چیز عالیست …آن چنان عمل کنم که رویایی است تمامش …و وانمود کنم … هیچ چیزی آزرده ام نمیکند …

متن درباره اعتماد

کسی که به خودش احترام بگذارد از شر دیگران در امان است
مثل این که زرهی پوشیده است که هیچ کس توان رخنه کردن در آن را ندارد..

متن درباره اعتماد به نفس

برای اثر گذاشتن روی دیگراناخم نکن پیشانیت چروک میشوداز لبخندت استفاده کن !زیبائی دندانهایت تاثیر بیشتری دارند

متن درباره اعتماد به خدا

هر باختمقدمه اى براى پیروزیهبعدها میفهمىکه آدم هیچوقت از بردنچیزى یاد نمیگیره

متن درباره اعتماد و خیانت

هر چه کمتر شود فروغ حیاترنج را جانگدازتر بینیسوی مغرب چو رو کند خورشیدسایه ها را درازتر بینی . . .

متن درباره اعتماد كردن

صبور باشچیزهاى خوب زمان میبردامپراطوری ها یک روزهساخته نمیشوند

متن درباره اعتماد به دوست

این روزهــــایم به تظاهر می گذرد…تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیـــــالی،به شادی،به اینکه دیگــــر هیچ چیز مهم نیست…اما . . .چه سخت می کاهد از جانم این “نمایش

متن درباره اعتماد

دیگر عکس هایش آرامم نمی کندمن به دستانش نیاز دارمخدایا بهشت آسمانیت را نمی خواهم !من اهل دوزخم !!!آغوش آنکه عاشقانه هایم رابرایش می سرایم به من برسانمن خودم بهشت را در آغوش او می سازم !!!

متن درباره اعتماد داشتن

کودک نیستیم اما کودک درونمان هنوز زنده استهنوز میپرد از موانع زندگی هنوز شیطنت میکندهنوز آنش میسوزانیم هنوز بعد شیطنت هاریز ریز میخندیم و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم

متن درباره اعتماد نکردن

از تو بهتر ؟تا دلت بخواهد از تو بهتر آمد !نه اینکه تو بهترین بوده باشی ؛آنقدر آمدند که تو بین‌شان گم بودی !اما مهم دل است …این دل پایش را کرده در یک کفش ؛می‌گوید الا و بلا فقط تو …!وگرنه به عقل و منطق باشد که تو گمی ،من هم که همیشه دنباله رو دل بودم…!

متن درباره اعتماد به خدا

می خواهم … طوری لبخند بزنمکه گویی هیچ چیز اشتباه نیست …چنان صحبت کنم انگار … همه چیز عالیست …آن چنان عمل کنم که رویایی است تمامش …و وانمود کنم … هیچ چیزی آزرده ام نمیکند …

متن درباره اعتماد نداشتن

هیچ وقت به قدرت واقعی خودپی نخواهید برد ،مگر اینکه قوی بودنتنها گزینه باقی برای شما باشد

متن درباره اعتماد نکردن

مانند درخت مهربان میشوی و بی آزاراگر یکی از چشمانت به تنومندیو برگ و بارت باشد و بهار چشم دیگرتبه هیزم شکن و خزانی

متن درباره اعتماد

متن کوتاه دروغ و دروغگویی/ وضعیت واتساپ دروغ | تاو بیو

متن درباره اعتماد نداشتن

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن درباره اعتماد و خیانت

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن درباره اعتماد نداشتن

یک چیزی میگم یادت بمونه : به هیچ کس جز خودت اعتماد نکن .♫︎ ❀_ 🄸 🅂🄰🅈 🄾🄽🄴 🅃🄷🄸🄽🄶, 🄰🄻🅆🄰🅈🅂 🅁🄴🄼🄴🄼🄱🄴🅁: 🄽🄴🅅🄴🅁 🅃🅁🅄🅂🅃 🄰🄽🅈🄾🄽🄴 🄱🅄🅃 🅈🄾🅄🅁🅂🄴🄻🄵♫︎ # دروغ

متن درباره اعتماد به نفس

‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!! # دروغ

متن درباره اعتماد به دوست

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن درباره اعتماد داشتن

⧼ …”تلخ” باش اما خودت باش؛ این صّـّבّاّقّتّ بهتر است! …⧽ # نامردی # دروغ

متن درباره اعتماد به خدا

غَریبه های زیادی میبینَم کح روزی رِفیق ترینم بودَند 🤘🏾
 
# نامردی # دروغ

متن درباره اعتماد كردن

هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡! # نامردی # دروغ

متن درباره اعتماد نداشتن

لابه لای دروغاتون✔ یه نگاه ب چشم های طرف مقابلتون بندازین💫 شاید خجالت کشیدین🤞🖤
# دروغ # لاشی

متن درباره اعتماد و خیانت

دَر دیـاری کِـه دَر او نـیـسـتْ کَـسـے یـار کَـسـے…
کـاشْ یـٰا رَبّ کـِه نَـیُـفْـتـَد بِـه کَـسـے کـار کَـسـے…🖤🖤
# عشق یک طرفه # دروغ # نامردی

متن درباره اعتماد

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜
# دروغ

متن درباره اعتماد نکردن

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن درباره اعتماد و خیانت

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه
# دروغ

متن درباره اعتماد داشتن

از آدم دروغگو نپرس
که چرا دروغ گفتی
چون حتما با یک دروغ دیگه
قانعت میکنه….:) # دروغ

متن درباره اعتماد و خیانت

دَر حـآلِ حَذفِهـ آدَم هـايِ اضافـي 😪°• }{ ████████████▒98/5%
# دروغ

متن درباره اعتماد و خیانت

چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم ! # نامردی # دروغ # لاشی

متن درباره اعتماد به نفس

اگه دیدی دارم با شیطان چایی میخورم،حق قضاوت نداری دارم به راه راست هدایتش میکنم!!!
# دروغ

متن درباره اعتماد به دوست

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤 # نامردی # دروغ # لاشی # عشق یک طرفه

متن درباره اعتماد كردن

من عاشق آدم برفیم میدونی چرا؟ چون ظاهرو باطنش یکیه همش سفیده سفیده….
# دروغ # برف

متن درباره اعتماد نداشتن

.ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ.. پدر ژپتو:
پیـنوکیـو چوبے بمون، آدما سنگے اند؛ دنیـاشون قشنگ نیـست.. ..ҳ̸Ҳ̸Ҳ̸ҳ. # دروغ # نامردی

متن درباره اعتماد نکردن

افرادی که بارها و بارها اعتماد به نفس و عزت نفس شما را مورد حمله قرار می دهنداز همه ی پتانسیل های شما کاملا آگاه هستند حتی اگر شما خودتان آن ها را ندانید.

متن درباره اعتماد به دوست

باید یاد بگیری خودت به خودت انگیزه بدیو خودت مشوق خودت باشیوگرنه هیچکس اینکار رو برات نمی‌کنه.

متن درباره اعتماد به خدا

اعتماد به نفس این نیست که بگوییم آن ها باید من را دوست داشته باشند،اعتماد به نفس این است که بگوییم اگر آن ها خوب نیستند من باید خوب باشم

متن درباره اعتماد نداشتن

اعتماد به نفس چیزی شبیه چتر است، چتر باران را متوقف نمی کنداما کمک می کند زیر باران بمانیم و حتی از آن لذت هم ببریم.

متن درباره اعتماد به خدا

شکل گیری اعتماد به نفس به دوران کودکی هر فردی باز می گرددو اگر فردی بدون اعتماد به نفس و خود باوری این دوران را بگذرانددر تمامی مراحل زندگی در آینده دچار مشکل می گردد.

متن درباره اعتماد و دروغ

عاشق خودت باش…چون فقط خودت هستی که شاهد همه تلاش‌هات بودی و هستی و خواهی بودچون فقط خودت هستی که میدونی چه مسیر طولانی را طی کردی تا به اینجا برسیچون فقط خودت میدونی توان انجام چه کارهایی را داری

متن درباره اعتماد و دروغ

با اعتماد به نفس ها هیچوقت خود را با دیگران مقایسه نمی کنند،چرا که می دانند در برخورد با دیگران ما فقط می توانیم قسمت کوچکی از شخصیت طرف مقابلمان را ببینیم.

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر هیچوقت نپری توی آبهیچوقت هم شنا کردن یاد نمی گیریجرئت کنریسک کنشجاعت داشته باشبه اهدافت متعهد باش

متن درباره اعتماد كردن

چیزی که تو راجع به خودت فکر می‌کنی مهم تر از چیزی هست که بقیه راجع بهت فکر می‌کنندپس به خودت اعتماد داشته باش…

متن درباره اعتماد نکردن

مشکل دنیا این است که آدم‌های باهوش پر از شک هستند در حالی که آدم‌های احمق پر از اعتماد به نفس

متن درباره اعتماد به خدا

انسان شجاع پیوسته از گذشته،از کهنه و از آشنا دست می شوید و همیشه آماده است تا به استقبال ناآشنا و ناشناخته برود.– اشو

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر کا دلیری و شجاعت پیگیری رویاهای خود ا داشته باشیم، همه آنها برآورده خواهند شد.– والت دیسنی

متن درباره اعتماد به نفس

همه رهبران بزرگ دنیا آموخته بودند که چگونه خودباوری و بی گمانی را پیش از هر کس و نخست از درون خودشان ببینند و باور کنند.– آنتونی رابینز

متن درباره اعتماد

مسئوایت زندگانی خود را به دوش بگیرید،با خودباوری،آسودگی و پایداری تمام با دشواری ها روبرو شوید تا به راهکارهای بسیار بهتری برسید.– آنتونی رابینز

متن درباره اعتماد كردن

زندگی برای هیچ کس آسان نیست اما که چه؟ باید پشتکار و از همه اعتماد به نفس داشته باشیم،باید باور کنیم که هر یک برای انجام کری استعداد داریم و آن کار باید انجام شود.– ماری کوری

متن درباره اعتماد كردن

محبت به نامرد ، کردم بسیمحبت نشاید به هر نا کسیتهی دستی و بی کسی درد نیستکه دردی چو دیدار نامرد نیست

متن درباره اعتماد داشتن

کسی که رنگ پریدگی خزان را درک کردهباشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بستبه نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

متن درباره اعتماد نکردن

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ !

متن درباره اعتماد داشتن

کلاغ ها گرچه سیاهندو آوازشان ناخوشایند …اما آنقدر باوفایند که شاخه های خشک زمستان را تنها نمی گذارند.

متن درباره اعتماد و دروغ

کاش ماه ،همیشه پشت ابر بماندنمی خواهم بدانم ،شب مهتاب ،بی من چه می کنی . . .

متن درباره اعتماد به نفس

هــــــــــــــــِی رفیــق…!!!آنکه در آغوش توست…!!!آرزوی من بود…!

متن درباره اعتماد نداشتن

برای خیانت ، هزار راه هست !
اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

متن درباره اعتماد و دروغ

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد
نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد …

متن درباره اعتماد كردن

اینجا زمین است ، زمین گرد است !
تویی که مرا دور زدی ….. فردا به خودم خواهی رسید !
حال و روزت دیدنیست….

متن درباره اعتماد و دروغ

رابطه های تموم شده رو اونقد کش ندیدکه بلاخره با خیانت تموم بشه ….

متن درباره اعتماد

بهــــــت گفتـــــــــم بــــــا “دلـــــــــم” بـــــــــــازی نـــــــــکن !بـــــــــبــــــــیــــــن …خــــــــرابــــــــش کـــــــــــردی !دیـــــــــــگه عـــــــــاشـــــق نـــــــمیشه …

متن درباره اعتماد به دوست

میدونی چرا باختی؟؟؟؟چون وقتی خواستی من ببازم یادت رفتکه من یارت بودم نه حریفت…

متن درباره اعتماد كردن

خائن بودن که راحته !
یه کار سخت تر مثلِ وفادار بودن و امتحان کن . . . !

متن درباره اعتماد نکردن

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد . . .
از عاشقی تباهی !
از زندگی مصیبت !
از دوستی شکست و از سادگی خیانت . . .

متن درباره اعتماد نکردن

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

متن درباره اعتماد نداشتن

خیانت همیشه در اوج اعتماد اتفاق می افتد .
( ناپلئون )

متن درباره اعتماد كردن

نفرین به تو که با زیباترین نقاب به چهره دوست درآمدی
نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد
نمیبخشمت…

متن درباره اعتماد كردن

در زندگیم به هیچ کس خیانت نکردم ، جز خودم . . . !
پابندی به تو خیانت به خودم بود لعنتی . . . !

متن درباره اعتماد كردن

حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر خیانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..

متن درباره اعتماد و خیانت

به تو که فکر می کنم
بی اختیار
به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم
در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم …
افسوس…

متن درباره اعتماد كردن

هر روز این عشق یکطرفه را طی میکنم
یکبار هم تو گامی بدین سو بردار
نترس
جریمه اش با من !

متن درباره اعتماد به خدا

کار دنیا رو می بینی ؟
حرف حرف میاره ، پول پول میاره ، خواب خواب میاره . . .
ولی محبت خیانت میاره !

متن درباره اعتماد

حداقل اگر خیانت کردی و رفتی ، آنقدر انسان باش که بگی خیانت کردم ! نگو تو بد بودی !

متن درباره اعتماد نکردن

انگار میدان است!دلم را می گویم…هر که از راه می رسد، دورش می زند!

متن درباره اعتماد كردن

بیا یڪ شب جاهایمان را عوضــــ ڪنیــممـن معشوقــه مـی شومــــو تو عاشــــق باشــــمـن خیانــت مـی ڪنــم و تــو فراموش ڪـنســختــــﮧ نــﮧ؟!

متن درباره اعتماد نداشتن

حالا میفهمم که چرا اتاقک آغوشت سرد سرد بود….گرمای افکارت در رویاتن او را گرم میکرد…!

متن درباره اعتماد و دروغ

یک روز…حسرت خواهی خورد…روزی که در آ غو ش دیگری…با فکر کردن به من…آرام می شوی…

متن درباره اعتماد كردن

اگر روزی دشمن پیداکردی ، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی
اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند
اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست

متن درباره اعتماد نکردن

دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم
خیانت ، تکرار و رویش نفرت . . .

متن درباره اعتماد و دروغ

” دوستت دارم ” را برای هر دویمان فرستادی ، هم من ، هم او ، خیانت میکردی یا عدالت ؟

متن درباره اعتماد نکردن

اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست
اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست !
(شکسپیر)

متن درباره اعتماد و خیانت

آنان که بودنت را قدر نمی دانند
رفتنت را “نامردی” میخوانند . . .

متن درباره اعتماد

ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم . . .
من ، تو و رقیبم !
من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت . . .

متن درباره اعتماد به دوست

از نظر انسان ها سگ ها حیواناتی مفید و با وفا هستنداما از نظر گرگ هاسگ ها گرگ هایی هستند که تن به بردگی داده اندتا در آسایش و رفاه زندگی کنند

متن درباره اعتماد داشتن

می دانی … !؟ به رویت نیاوردم … !
از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما “
فهمیدم
پای ” او ” در میان است . . .

متن درباره اعتماد داشتن

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد …
از عاشقی تباهی
از زندگی مصیبت
از دوستی شکست و
از سادگی خیانت

متن درباره اعتماد داشتن

چرا فکر می کنی اون بهـت خیانت کـرده ؟!
این تویی کـه بـا انتخاب کـردن و دوست داشتن کسـی که لیاقـتتو نداره به خودت خـیانت کردی . . .

متن درباره اعتماد نداشتن

نه
تو دروغگو نیستی
من حواسم پرت است!
گفته بودی دوستم داری بی اندازه
خوب که فکر می کنم
تازه می فهمم که “بی اندازه” یعنی چه!

متن درباره اعتماد و دروغ

دلم برای کسی تنگ شده ک اشکامو دیدو با خنده رفت

متن درباره اعتماد و دروغ

کاش نجابتم را بهانه ی رفتنت نمیکردیتا با دیدن هر هرزه ای به خودم بگویماگر مثل او بودم نمیرفت

متن درباره اعتماد به دوست

خواستم من و تو را ما بنویسم
اما اینا من می دانم که تو
به همۀ قول ما شدن داده اي

متن درباره اعتماد

 ​خیانت آدم ها رو شاید بشه بخشید
ولی فراموش هرگز!

متن درباره اعتماد داشتن

رفته اي و من
هر روز به موریانه هایي فکر میکنم
که آهسته و آرام
گوشه هاي خیالم را می جوند
تا «بی خیال »نشده ام برگرد

متن درباره اعتماد نداشتن

 ​به قیمت خیانت به دیگراننمی توانبه خود خدمت کرد

متن درباره اعتماد نکردن

من آن قدر با وسعت نبودن تو زیسته ام
که دیگر آمدن ات
دردی از من دوا نمیکند
نیا ؛
مدت هاست که به جای تو
با جای تو انس گرفته ام

متن درباره اعتماد نکردن

 ​دروغ و خیانتخودش درد ندارهاونجاش درد داره کهاحمق فرضت میکنن

متن درباره اعتماد و خیانت

او مرا به هیچ داد
و من هنوز بر سر آنم که تار مویش را به عالم ندهم

متن درباره اعتماد به نفس

​خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانیخیانت می ت.اند دروغ دوست داشتن باشدخیانت تنها این نیست که دستترا در خفا در دست دیگری بگذاریخیانت میتواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد

متن درباره اعتماد نکردن

دلم شکست؟
عیبی ندارد
شکستنی ست دیگر لعنتی میشکند
اصلا فدای سرت
قضا و بلا بود از سرت دور شد.
اشکم بی امان میریزد؟
مهم نیست
آب روشنی ست
منزل ات تا ابد روشن

متن درباره اعتماد و دروغ

 ​کاهی وقتهابعضی آدمهاپشیمونت میکنن از اینکههیچوقت در حقشون بدی نکردی

متن درباره اعتماد به خدا

اگه زندگی دکمه برگشت داشت سیلی میخابوندم زیرگوش کسی که داشت بهم می‌گفت بدون تو میمیرم یاتو یا هیچکس

متن درباره اعتماد به خدا

​طرف منوبلاک میکنه که راحت بتونه خیانت کنه
همونالیاقتت رو دارن خوش باش دیگه واسم مهم
نیستی حیف اونهمه دوست داشتنی که بهت داشتم.
دیگه واسم مردی برو خوش باش

متن درباره اعتماد به نفس

پر می زند از کوچه خیالم باتو با جان و دل عاشقت شدم
اما تو ؟؟؟؟
یک روز در این کوچه تو را میشکنند امروز من آواره شدم
فردا تو

متن درباره اعتماد

​به بعضیام باید گفت, خودت
با همه می لاسی
، حالا رو ما حساسی!

متن درباره اعتماد به دوست

گذشت کردن دو حالت داره :یا انقدر دوسش دارى که از اشتباهش میگذرى یا انقدر از چشمت میفته که از خودشو اشتباهش یه جا میگذرى

متن درباره اعتماد و دروغ

 ​بعضی ها آنقدر به دیگران وفادارند
که به خودشان خیانت میکنند!

متن درباره اعتماد به دوست

دست خودت نیست زن که باشی
گاهی رهایش می‌کنی و پشت سرش آب میریزی
و قناعت می‌کنی به رویای حضورش

متن درباره اعتماد نکردن

عشق” مقدس استوعاشق اهل خیانت نیست
عاشق، ناپاڪی را بہ حریم پاڪومقدس دل راه نمی دهد
هوس” را نباید ” عشق ” نامید.

متن درباره اعتماد داشتن

بزرگ ترین افسوس من برای کارهای اشتباهی که کردم نیست..
برای کارهای درستی هست که واسه آدمهای اشتباه کردم

متن درباره اعتماد نداشتن

 ​بیشتر از آنچه ک فکرش را کرده باشی خیانت دیده ام؛بیشتر از آنچه تصور کنی قلبم را شکسته اند؛ اماتو اماتو؛نه خیانت کردی نه قلبم راشکستی تو جیگرم را آتش زدی

متن درباره اعتماد به نفس

مواظب آدم هایي بخاطر فراموش کردن یکی دیگه بهتون نزدیک میشن باشید
نه این که بد باشن نه
شاید دوست داشتنی هم باشن ؛
فقط قابل اعتماد نیستن

متن درباره اعتماد نکردن

 ​وقتی دیدی کسی مثل نوک پرگارهمه جوره پات ایسادهدورش نزندورش بگرد

متن درباره اعتماد به دوست

هرکجا محرم شدي چشم از خیانت بازدار
اي بسا محرم که با یک نقطه مجرم می شود

متن درباره اعتماد و خیانت

آدمِ احمق همیشه در فکر
مواظبت از عشقش است
تا مبادا به او خیانت کند…و آدمِ عاقل آنقدر
قلب معشوقش را
از عشق لبریز می کند
که دیگر جایی برای پرسه زدن
آدمهای دیگر باقی نمی ماند…

متن درباره اعتماد و خیانت

ازماکه گذشت ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن..تا از همان اول فکری به حال جای خالی ات بکند

متن درباره اعتماد داشتن

مرا ب هیچ داد
من ساده در پی آنم ک تار مویش را ب عالمی ندهم

متن درباره اعتماد به نفس

 ​خیانت که دیدی
عاشقترین آدمِ دنیا هم که باشی
ناگهان
فارغ ترینشان میشوی
اولش داغ میشوی
میسوزی
اشک میریزی
بیخواب میشوی
بعد از آن جوری سرد و بیتفاوت میشوی که انگار نه انگار روزی تو هم عاشق بوده ای
تقصیرِ تو نیست
عاشقی ،لیاقت میخواهد

متن درباره اعتماد

ﺧﺪﺍﯾﯿﺶ ﺍﮔﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻃﺮﻓﺘﻮﻥ ﺑﻬﺘﻮﻥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﭘﺎﯼ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ
ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺶ ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻦ
ﻭﻟﯽ ﻻﻣﺼﺐ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﯾﻨﺠﺎﺱ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺎﯼ ﯾﻪ ﻋﻨﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﻌﻨﺎ ﻭﺳﻄﻪ

متن درباره اعتماد به نفس

 ​دروغ های تو خیانت های تو؛ ناراحتم نکرد
وفاداری من نسبت به تو ویرانم کرد…

متن درباره اعتماد داشتن

 ​هیچوقت تجربه خیانت رفیقام با دوسپسرمو نداشتم
‏چون همیشه دوستام معتقد بودن ادم قحط بود با این عن دوست شدی

متن درباره اعتماد كردن

 ​این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسدنکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد

متن درباره اعتماد و خیانت

ای نارفیق به کدامین گناه ناکرده تازیانه می زنی بر اعتمادم ؟زیر پایم را زود خالی کردی …سلام پر مهرت را باور کنم یا پاشیدن زهر خیانتت را ؟

متن درباره اعتماد به دوست

اشتباه تو تنها به دام انداختن کبوتر نبود !تو گندم را بی اعتبار کردی …

متن درباره اعتماد به دوست

حقه و خیانت مخصوص احمق‌هایی است که مغزشان آنقدر بزرگ نیست که صداقت داشته باشند.بنجامین فرانکلین

متن درباره اعتماد و خیانت

زمانی از راه می رسد که سکوت، خیانت است.مارتین لوتر کینگ جونیور

متن درباره اعتماد و دروغ

 ​برای روزی نقشه بریز که تمام نقشه هایت شکست بخورند، وقتی که کسانی که بهشان اعتماد داری به تو خیانت کنند، وقتی که یقین تو مثل تخم مرغی گندیده تَرَک بخورد و در طوفان تنها هستی.رابرت فریگنو

متن درباره اعتماد

 ​چه تلخ است علاقه ای که عادت شود . . .
عادتی که باور شود . . .
باوری که خاطره شود . . .
و خاطره ای که درد شود . . .

متن درباره اعتماد كردن

بـــــــــــــرو!!!!ترس از هیچ چیز ندارموقتی یقین دارم بیشتر از منکسی دوستت نخـــــــواهد داشتبیشتر از من کسی طاقت کم محلی هایت را نداردبــــــــــــرو !!!!ترس برای چه؟؟وقتی می دانم یکــ روز تُف می اندازی به روی تمام آن هایی کهبه خاطرشــــان من را از دست دادی…

متن درباره اعتماد به دوست

هر که را دیدم خیانت کرد و رفتهر که با من بود یار من نبودهر که آمد بر دلم زخمی گذاشتخود ندانستم از این غمها چه سود

متن درباره اعتماد كردن

کتابی را می خواهمناخواناکه در لابلای سطرهایشخیالی را تماشا کنمگنگو آرزویی را ببینم
ناممکنکتابی ‌را می‌خواهمناخواناکه من باشم و من و من وفقط من بدون هیچ رهگذری

متن درباره اعتماد به خدا

این روزها از حوالیِ تو ، بوهایی به مشامم می رسد
نکند بوی خیانت جایش را به عطر خوشت داده باشد …

متن درباره اعتماد و دروغ

تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد . . .
از عاشقی تباهی !
از زندگی مصیبت !
از دوستی شکست و از سادگی خیانت . . .

متن درباره اعتماد نکردن

 ​حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم
آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم
پنهان شدی و فکر خیانت به سرم زد
شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..

متن درباره اعتماد به نفس

 ​به تو که فکر می کنم
بی اختیار
به حماقت خود لبخند می زنم
سیاه لشکری بودم
در عشق تو
و فکر می کردم بازیگر نقش اولم …
افسوس…

متن درباره اعتماد

 ​اگر روزی دشمن پیداکردی ، بدان در رسیدن به هدفت موفق بودی
اگر روزی تهدیدت کردند ، بدان دربرابرت ناتوانند
اگر روزی خیانت دیدی ، بدان قیمتت بالاست

متن درباره اعتماد كردن

 ​تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد …
از عاشقی تباهی
از زندگی مصیبت
از دوستی شکست و
از سادگی خیانت

متن درباره اعتماد به دوست

 ​ایراد، خیانت، سوءظنی شادمانه و میل به تمسخر، همگی نشانی از سلامت است و هر امر بی قید و شرطی، نشانی از بیماری.فریدریش نیچه

متن درباره اعتماد و دروغ

 ​هرگز تردیدی به خود راه ندادم که همه بر من خیانت می کنند و باز هر بار هم که خیانت می کردند غرق در شگفت می شدم.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد نداشتن

یه ادم میتونه هم دوست داشته باشه هم بهت خیانت کنه، دقیقا همونطور که ما خدارو دوس داریم ولی گناه میکنیم!

متن درباره اعتماد

عاشقانه‌ها همیشه که با زخم جفا و خیانت سرنگون نمی‌شوند، بیشترشان آب نمی‌خورند. همان دوستت دارم‌های هر روزه، همان نگاه‌ها و ملاحت‌ها، همان‌ها پایشان ریخته نمی‌شود که می‌میرند. کم‌کم، آرام…

متن درباره اعتماد

 ​صداقت
در مقابل سیاست دیگران
سادگی ست..
و سیاست
در مقابل صداقت دیگران ،
خیانت…!

متن درباره اعتماد داشتن

 ​وقتی قلبی را عاشق کردی
وقتی وجودی را وابسته کردی
وقتی نفس های یک نفر را به نام خودت زدی
وقتی جان کسی را به نفس های خودت گره زدی
وقتی احساسی را در کسی روشن کردی
وقتی قلب کسی را صاحب شدی
فقط…
امانت دار خوبی باش
تنهایش نگذار
ترکش نکن
به او خیانت نکن
اگر بروی…اگر ترکش کنی چه با خداحافظی چه بی خداحافظی او میمیرد
نه اینکه نفس هایش قطع و تنش سرد شود نه!
احساسش میمیرد و هر عاشقی میداند مرگ احساس دردناک ترین مرگ دنیاست…

متن درباره اعتماد به نفس

قله ای که چند بار فتح میشودبی شکروزی تفریحگاه عمومی میشودمواظب دلــــتباش

متن درباره اعتماد به خدا

 ​نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی
به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی
نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی
به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی
نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی

متن درباره اعتماد داشتن

بــــرای هــر کـس کـه رفــتـنی سـتفــــقـط بــــایــــد کنــــار ایــستــاد و …راه بـــــاز کـــــردبــه هـمـیـن ســـادگــــی !

متن درباره اعتماد به دوست

خسته شدم از آدمایی که موقع رفتن میگن : تو خیلی خوبی ! من لیاقت تو رو ندارم !
بی لیاقت های عزیز لطفا برای رفتن یه ذره خلاقیت به خرج بدین …

متن درباره اعتماد به نفس

اونى که الان دَستش دور گردن شماست!!یه زمانى قـــــلادش تو دست ما بودخوب پـــــــــــــــارس نکـــرد،پــــرتش کــــردیم بیرون …

متن درباره اعتماد كردن

 ​میگفتند : علف باید به دهن بزی شیرین بیاد …
یه عمری خودمونو کشتیم شیرین ترین علف دنیا بشیم
غافل از اینکه اصلاً طرف بز نبود … گاو بود

متن درباره اعتماد داشتن

 ​من مورچه ای را مسخره میکردم که عاشق یک تفاله چای بود!
خودم را فراموش کردم که زمانی عاشق آشغالی بودم که فکر میکردم آدمه!

متن درباره اعتماد نداشتن

همــه میگویند ۱۳ عدد نحسی اسـت …اما مــن میگویم عامــل نحسی ۱ و ۳ هسـتند … نه ۱۳ !عـشق های امروزی یا ۱ طرفــه اند یا ۳ طرفــه …

متن درباره اعتماد به دوست

 ​رفتن تو …
پایان من نیست …
آغاز بی لیاقتی توست …

متن درباره اعتماد به نفس

 ​چرا وقتی دروغ میگی و من لبخند می زنم فکر میکنی خرم ؟؟؟
خب یه بارم فکر کن دارم به خریت تو لبخند می زنم !

متن درباره اعتماد نداشتن

نمی بخشمت
ولی فراموشت می کنم
همیشه به همین سادگی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

متن درباره اعتماد و دروغ

چیه دنبال چی میگردی؟اونی که داری میبینی یه زمانی دل بود اسمش!!!امروزیا بهش میگن سنگ…

متن درباره اعتماد كردن

پاره تنم، به تن دیگری رفتعادتم را که میدانیچندشم میشودلباسی که به تن دیگری بوده را بپوشم..!

متن درباره اعتماد نکردن

دارم سعی می کنم همرنگ جماعت شوم،آهای جماعت…میشود کمکم کنید؟؟؟؟شما دقیقا چه رنگی هستید؟!

متن درباره اعتماد

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست ،گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی . . .

متن درباره اعتماد به نفس

20میدهم ، شاید هم ۲۱ . . !
خیانت را در لباس عشق بازی کردن هنر میخواهد ،
که تو باهنری . . !

متن درباره اعتماد داشتن

 ​دیار عاشقی هم شهر هرت داره !
خیلی راحت دل می دزدن ، دل می برن ، دل می شکنن …

متن درباره اعتماد نکردن

 ​بعضیا ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺘﻦ
ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ تیک ﻣﯿﺰﻧﻦ

متن درباره اعتماد

مقصر خود ماییمعشق را به کسانی ارزانی میکنیمکه از زندگی ، جز آب و علف روزانه، نه میفهمند , نه میخواهند!

متن درباره اعتماد به خدا

نگو بار گران بودیم و رفتیم…این که دلیل محکمی نیست…بگو با دیگران بودیم و رفتیم…

متن درباره اعتماد و خیانت

 ​کسی که وجودِ خودش را ارزشمند بداند
نیازی به هیچ تذکر و تمهیدی ندارد !
در هر شرایطی حواسش به خودش و اصالتش هست …
نه با هرکس و نا کسی گرم می گیرد ،
و نه با نگاه و تمجیدی ، دلش می لرزد !
در انتخاب ها و روابطش محتاط و سخت گیر است
و برایِ رعایتِ اخلاقیات
هیچ نظارت و اجباری ، لازم ندارد

متن درباره اعتماد داشتن

هیچ وقت مَرد یا زَن کسی را قرض نگیرید
او که به دیگری خیانت کرده به شما نیز خیانت میکند
مَردها دلباخته کسی هستند که عشق را به آنها یاد داده است
پس تظاهر به علاقه به شما
فقط هوس است…

متن درباره اعتماد داشتن

خیانت
مثلِ سوختگیِ پشتِ دست است؛
خوب می‌شود،
پوستِ تازه در می‌آید،
رنگ و شمایلش امّا
هیچ‌وقت مثلِ قبل نمی‌شود،
همیشه هم جلوی چشم است،
هر وقت نگاهت بهش بیفتد،
آرام دست را پشت‌ورو می‌کنی
یا می‌بری زیرِ میز..!
اگر هم ازت بپرسند،
مجبوری لبخند بزنی و بگویی
چسبیده به لبه‌ی داغِ فِر
یا آب‌جوش روی آن ریخته..!

متن درباره اعتماد به خدا

انسان اشتباه میکند
و این خطاستاشتباهش را جایز میداند
و این حماقت استبه اشتباهش عادت میکند
و این جهالت استعادتش را باور میداند
و این خیانت استباورش را بر دیگران حکم میکند
و این جنایت است…

متن درباره اعتماد به خدا

دیدنش از خواب تنهایی مرا بیدار کرد
دیدمش! یک بار دیگر دل هوای یار کردمرده ام در برزخ تردید ها اما هنوز
می شود با بوسه ای روح مرا احضار کردهر یک از ما دست کم یک بار عاشق بوده ایم
می توان با هم خطای کهنه را تکرار کرد!درد خاکستر نشینی داغ روی دست ماست
گاه باید گفت و گو با آتش سیگار کردبار دیگر با خیانت اعتمادم را گرفت
عشق…ما را باز از عاشق شدن بیزار کرد…!

متن درباره اعتماد نکردن

 ​آدم های خیالباف همیشه حال شان خوب است.با کسی که دوستش دارند،
به میهمانی می روند، چای می نوشند و می رقصند. شادِ شادند.
کسی را که دوستش دارند همیشه هست.نه می رود، نه می میرد و نه خیانت بلد است

متن درباره اعتماد داشتن

اگر معنی نگاه زنان
کشف میشد
هیچ مردی به زنش
خیانت نمیکرد..

متن درباره اعتماد به خدا

تو سراسر نازی و من هم نوازش میکنم
باز میپرسم از این دل پس حماقت تا چه حد ؟

متن درباره اعتماد و خیانت

 ​اگه تونستی بهم خیانت کنی به ساده بودنم نخند…
شاید بیشتر از لیاقتت بهت اعتماد کردم..

متن درباره اعتماد داشتن

 ​هر قدر ، انسان شریف تر و نجیب تر
و حساستر باشد از جنایت دیگران
بیشتر رنج میبرد،

متن درباره اعتماد نکردن

 ​وقتی احساس من شبیه احساس کسی نیست٬ مطلقاً هیچ‌کس نمی‌تواند بفهمد درونم چه می‌گذرد؛ این یعنی تنهایی!

متن درباره اعتماد داشتن

 ​قول بگیرید …
چیزی برای پنهان کردن نداشته باشد …
قول هایی بگیرید …
که به نفعتان باشد
ماندن کافی که به دردتان نمیخورد …
وقتی دروغ بگوید خیانت کند
و دلیل غصه هایتان باشد
ماندنش ارزشی ندارد ..
دارد

متن درباره اعتماد كردن

به سلامتی سیگارم!
که بهم یاد داد عاقبت سوختن واسه یه نفر ،زیر پا له شدنه..!

متن درباره اعتماد نداشتن

 ​عاشقانه هایم را
چطور به دستان تو برسانم
تا متهم به خیانت در امانت نشوم

متن درباره اعتماد نداشتن

خیانت کردن
رها کردن
و رفتن خیلی آسونه
یه کار پر چالش تر رو امتحان کن
مثلا ؛ وفادار باش :

متن درباره اعتماد

 ​وفاداری فقط اونجاش
کهـ وقتی چِشِت بهـ یکی
غیر از اون میفتهـ ،
احساسِ خیانت میکنی

متن درباره اعتماد به نفس

از خدا:
پرسیدم چرا فاسد ها خوشگل‌ ترن؟!چرا آدمای الکلی و سیگاری باحال‌ ترن؟!چرا با اونایی که دیگران رو مسخره می‌کنن بیشتر به آدم خوش میگذره؟؟چرا اونایی که خیانت می‌کنن، تهمت میزنن،غیبت می‌کنن، دروغ میگن موفق‌ ترن؟!چرا همیشه بدا بهترن!؟پرسید: …. پیش من یا پیش مردم؟دیگه چیزی نگفتم

متن درباره اعتماد نکردن

 ​خسته ام مثل جوانی که پس از سربازی
بشنود دوستش از نامزدش دل برده
مثل یک افسر تحقیق شرافتمندی
که به پرونده ی جرم پسرش برخورده

متن درباره اعتماد نداشتن

​خیانت شده شیطنت،فاحشه گی شده تنوع طلبی،
با همه پریدن زدنم که شده اجتماعی بودن
یه اسم خوب واسه ک…. بودن ماهم انتخاب کنین

متن درباره اعتماد به دوست

 ​بزرگترین خیانتی که تو زندگی میشه انجام داد، موندن تو رابطه‌ای هست که هیچ حسی بهش نداری‌…
یه خیانت دو طرفه …
از یه طرف خیانت به خودت، چون داری احساست رو نادیده می‌گیری و حالت تو این رابطه خوب نیست، از طرف دیگه خیانت به کسی که با تمام وجود عمر و احساسش‌رو داره برای تو خرج میکنه.
“میدونی بعضی وقتا خیانت نفر سوم نداره!”

متن درباره اعتماد داشتن

دیگه بهت نمیگم برو به جهنم. آخه مگه جهنمیا چه گناهی کردنکه باید عوضی مثل تو رو تحمل کنن؟!

متن درباره اعتماد نکردن

گاهی هم به خودت سر بزن!حالِ چشم هایت را بپرس و دستی به سر و روی احساست بکش…رو به روی آیینه بایست و تمام تنهایی ات را محکم در آغوش بگیروَ با صدای بلند به خودت بگو که “تو” تنها دارایی من هستی…بگو که با همه کاستی‌های جسمی و روحی…تو را بی بهانه و عاشقانه دوست دارم!برای خودت وقت بگذار،با مهربانی دستت را بگیر و به هوای آزاد ببر…نگذار احساس تنهایی کنی، نگذار ابرهای سیاه،چشم هایت را از پا دربیاورد…مطمئن باش هرگز کسی دلسوز تر از تونسبت به تو پیدا نخواهد شد!

متن درباره اعتماد داشتن

ثانیه به ثانیه عمر را با لذت سپری کن،در هر کار و هر حال…زندگی فقط در رسیدن به هدف خلاصه نشده،ما به اشتباه اینگونه می‌اندیشیم…مادامی که زنده هستیم و زندگی می‌کنیم،هیچ فعالیتی تمام شدنی نیست،بلکه آغاز فعالیتی دیگر است…پس چه بهتر که در حین انجام دادن هر کاری،لذت بردن را فراموش نکنیم…لذت، باعث قدرتمند شدن می‌شود و به طرز باور نکردنی،باعث بالا رفتن اعتماد به نفس می‌شود…لذت بردن، هدف زندگی است.تا می‌توانی همه کارها را با لذت همراه کن.حتی نفس کشیدن، که کمترین فعالیت توست…

متن درباره اعتماد كردن

اعتماد بیش از حد، شما را به کشتن می‌دهدبه دوست‌تان به اندازه ‌ای اعتماد کنید کهاگر فردا دشمن شما شد شکست نخورید…و با دشمن‌تان چنان خصومت کنید کهاگر فردا با شما دوست شد شرمنده نشوید…تعادل در رفتار را برای همه نگه دارید.وقتی در زمینه‌ای اعتماد به نفس ندارید…یه نگاه به اطرافتون بندازید ببینیدچه کسایی رو میشناسید کهدر همان زمینه اعتماد به نفس خوبی دارن…به رفتارهاشون بیشتر توجه کنید…و قدم بعدی اینکه سعی کنیدمهارت‌تون رو در همون زمینه بالا ببرید…

متن درباره اعتماد نکردن

من زنده‌امو حرفی برای گفتن دارمچون فکر می‌کنم و می‌نویسم و می‌گویم…

متن درباره اعتماد به خدا

وقتی به خودت و روحت احترام می‌گذاری …احساس سربلندی می‌کنی…آنوقت دیگر از تنهایی به دیگران پناه نمی‌بریو اگر قرار است انتخاب کنی…کمتر به اشتباه اعتماد می‌کنی یادت باشد …برای یک زن عزت نفس غوغا می‌کند!

متن درباره اعتماد به خدا

سختی‌ها رو تحمل کنوقتی به “موفقیت” رسیدییه داستان فوق العاده برای تعریف داری

متن درباره اعتماد نداشتن

هرچیزی را که امروز شروع کنیمقدم اصلی را برداشته‌ ایماگر برای فردا بماند معلوم نیست کهآن فردا کی برسدپس شروع کن؛ امروز !

متن درباره اعتماد به نفس

چیزی که تو راجع به خودت فکر می‌کنیمهم تر از چیزی هست کهبقیه راجع بهت فکر می‌کنندپس به خودت اعتماد داشته باش…

متن درباره اعتماد

ارزش‌های من همان چیزهایی هستند کهزندگی‌ام را اثربخش می‌کنند.صداقت با خودم مهمترین ارزش من است.

متن درباره اعتماد به خدا

قوی کسی است کهنه منتظر می‌ماند کسی خوشبختش کنند…نه اجازه می‌دهد بدبختش کنند…مارلون براندو

متن درباره اعتماد داشتن

اگر هیچوقت نپری توی آبهیچوقت هم شنا کردن یاد نمی گیریجرئت کنریسک کنشجاعت داشته باشبه اهدافت متعهد باش

متن درباره اعتماد و دروغ

شاید آدم‌ها ازت متنفر باشن…چون متفاوتی و بر اساس استاندارد های اجتماع زندگی نمی‌کنی…اما ته دلشون آرزو می‌کنن کاش شجاعتش رو داشتن که مثل تو باشن…پس خودت باش و بخاطر هیچکس تغییر نکن…یه روز جلوی هدفی که به دست آوردی وایمیستی…

متن درباره اعتماد و دروغ

اگر هنوز در جستجوی شخصی هستی ‌کهبیاید و زندگیت را تغییر دهد، برو نگاهی به آینه بینداز…او را خواهی دید…در جستجوی شخص دیگر نباش…

متن درباره اعتماد نکردن

هرگز نمیتونی منو متوقف کنی! هرگز!میدونی چرا؟چون دارم راه خودم را میرم و امکان نداره کهکسی بتونه منو از مسیرم خارج کنه!فقط شاید بتونی در یه مواقعیسرعتم را کم کنی همین.

متن درباره اعتماد كردن

میدونم خسته‌ایمیدونم جسمی و روحیمغزت تحلیل رفتهاما باید به راهت ادامه بدیاونایی که تاریخ ساز میشندقیقا از همین نقطه شروع میشنجا نزن…

متن درباره اعتماد نداشتن

هر گونه حس رقابت یا مقایسه را رها می‌کنم…صرفا تمام تلاشم را می‌کنم…و از زنده بودن و زندگی‌ام لذت می‌برم.

متن درباره اعتماد به خدا

اگر می‌خواهی دنیا را تغییر دهییک راه بیشتر وجود ندارد،باید اول دنیای درونت را تغییر دهیراه میانبری هم وجود ندارد

متن درباره اعتماد به خدا

مشکل دنیا این است کهآدم‌های باهوش پر از شک هستنددر حالی که آدم‌های احمق پر از اعتماد به نفس.

متن درباره اعتماد و خیانت

خودت باش. هر کسی جای خود را دارد. 

متن درباره اعتماد به خدا

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در زندگی، خودت بودن در دنیایی است که سعی می‌کند شما را شبیه به دیگران کند. 

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر همیشه سعی کنید نرمال باشید، هیچ‌گاه متوجه نخواهید شد که چقدر فوق‌العاده و خاص هستید. 

متن درباره اعتماد به دوست

کنجکاو باش اما قضاوت نکن. 

متن درباره اعتماد نداشتن

به دنبال احترام باش نه توجه. احترام برای مدت زمان طولانی‌تری دوام می‌آورد. 

متن درباره اعتماد كردن

هیچ‌گاه مشکلاتت را به کسی نگو. %20 از افراد اصلاً اهمیتی نمی‌دهند و %80 باقی از مشکلاتت خوشحال می‌شوند. 

متن درباره اعتماد به خدا

انسان خوبی باش اما وقت خود برای اثبات آن هدر نده. 

متن درباره اعتماد نداشتن

به دنبال اثبات اعتبار خود نباش. 

متن درباره اعتماد نداشتن

بدترین کاری که می‌توانید برای خود انجام دهید، قضاوت خود از نگاه دیگران است. 

متن درباره اعتماد كردن

اگر دیگران سعی می‌کنند شما را ناامید کنند، این تنها بدان معنی است که شما بهتر از آن‌ها هستید. به هیچ کس اجازه ندهید آنقدر شما را پایین بکشد که از او متنفر شوید. 

متن درباره اعتماد و دروغ

باورهایتان شما را به انسان بهتری تبدیل نمی‌کنند بلکه این رفتار شماست که اهمیت دارد. 

متن درباره اعتماد نداشتن

دست از ترسیدن از این که ممکن است اوضاع خوب پیش نرود، بردارید. در مورد چیزی که می‌تواند مثبت پیش برود، مثبت بیاندیشید. 

متن درباره اعتماد و دروغ

شما می‌توانید دراز بکشید تا دیگران از روی شما رد شوند اما در نهایت شکایت خواهند کرد که به اندازه‌ی کافی صاف نیستید. پرنده‌ای که روی شاخه درخت نشسته است، هیچ‌گاه از شکستن شاخه نمی‌ترسد زیرا شاخه برایش مهم نیست بلکه بر بال‌های خود را باور دارد. همیشه به خودت باور داشته باش. 

متن درباره اعتماد و دروغ

آیا به یاد داری چه کسی بوده‌ای؟ پیش از آن که دنیا به تو بگوید چه کسی باید باشی؟ 

متن درباره اعتماد به نفس

زندگی در مورد یافتن خودت نیست. زندگی در مورد ساختن خودت است. 

متن درباره اعتماد و دروغ

کسی را نکش جز زمان. چیزی به جای نگذار جز ردپا. چیزی نگیر جز عکس. چیزی را نگه ندار جز خاطرات. به هیچ چیز باور نداشته باش جز خودت. 

متن درباره اعتماد نداشتن

هنگام نوشتن داستان زندگی خود، اجازه ندهید کس دیگری قلم بر دست بگیرد. 

متن درباره اعتماد نداشتن

یک گل به فکر رقابت با گل‌های کنار نیست. آن تنها شکوفا می‌شود. 

متن درباره اعتماد نکردن

زمانی که افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کردید، به نتایج مثبتی دست پیدا خواهید کرد. (ویلی نلسون)

متن درباره اعتماد

تفکر مثبت به شما اجازه می‌دهد تا هر کاری را بهتر انجام دهید. (زیگ زیگلار)

متن درباره اعتماد نداشتن

برای انجام یک کار مثبت باید دید مثبتی داشت. (دالای لاما)

متن درباره اعتماد به دوست

همیشه یک موقعیت منفی را به یک موقعیت مثبت تغییر دهید. (مایکل جردن)

متن درباره اعتماد نداشتن

من به سرنوشت باور دارم و معتقدم که به هر کسی انرژی مثبت دهید، تمام این انرژی‌ها به خودتان باز خواهد گشت. (کشا)

متن درباره اعتماد و خیانت

من تنها با افراد مثبت و سازنده، با اراده و شایسته معاشرت می‌کنم. (تد ناگنت)

متن درباره اعتماد نکردن

من همیشه باور داشته‌ام که همانطور که می‌توانید افکار منفی در سر داشته باشید، می‌توانید مثبت بیاندیشید.  (جیمز بالدوین)

متن درباره اعتماد و دروغ

یک تصویر قوی و مثبت از خود، بهترین تفسیر ممکن برای موفقیت است. (جویس برادرز)

متن درباره اعتماد و خیانت

گوش دادن یک عمل مثبت است. شما باید خود را در معرض انجام آن قرار دهید. (دیوید هاکنی)

متن درباره اعتماد نکردن

شما همچنین باید قدردان خوبی خود باشید و با افراد مثبت معاشرت کنید. (نادیا کومانچی)

متن درباره اعتماد نکردن

زمانی که در یک موقعیت منفی قرار می‌گیرید، به آن فکر کنید. آن را به موقعیت مثبت تبدیل کنید. (یوکو اونو)

متن درباره اعتماد به دوست

بدترین زمان می‌تواند بهترین باشد اگر مثبت بیاندیشید. (دومنیکو دولس)

متن درباره اعتماد به نفس

بر جنبه مثبت خود اهمیت دهید و جنبه‌ی منفی را از بین ببرید. (دونا کاران)

متن درباره اعتماد نکردن

 من فکر می‌کنم که هر وقت بتوانید تاثیر مثبتی بر دیگران بگذارید، پس شما انسان خوش‌شانسی هستید. (سم الیوت)

متن درباره اعتماد به نفس

با افراد مثبت معاشرت کنید تا خود نیز شبیه به آن‌ها شوید. (کلی پیکلر)

متن درباره اعتماد

بهتر است شما را مثبت و الهام‌بخش بخوانند تا منفی‌نگر. (دانی ین)

متن درباره اعتماد كردن

عمل مثبت شما با تفکر مثبت منجر به موفقیت می‌شود. (شیو خرا)

متن درباره اعتماد به نفس

من فکر می‌کنم که اگر به زندگی مثبت نگاه کنید، اتفاقات مثبتی برایتان رقم خواهد خورد. (جیک اوون)

متن درباره اعتماد و خیانت

شما باید به مغز خود آموزش دهید تا مثبت باش؛ همانطور که بر روی بدن خود کار می‌کنید. (شاون آکور)

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر تسلیم نشوید، هنوز شانس دارید. (جک ما)

متن درباره اعتماد و دروغ

دوران سخت هیچ‌گاه تا ابد باقی نخواهد ماند اما انسان‌های سرسخت باقی می‌مانند. (رابرت اسکولر)

متن درباره اعتماد به دوست

الهام‌بخشی وجود دارد اما باید ما را در حال کار کردن ببیند. (پابلو پیکاسو)

متن درباره اعتماد و دروغ

مشکلات، نشانه‌های توقف نیستند. ان‌ها تنها راهنمایی برای ادامه مسیر هستند. (رابرت اسکولر)

متن درباره اعتماد و خیانت

انسان‌هایی با رویاهای بزرگ قدرتمندتر از افرادی با واقعیت هستند. (اچ جکسون براون، جونیور)

متن درباره اعتماد نکردن

برنده شدن همه چیز نیست اما هر چیزی را در وهله‌ی دوم شکست می‌دهد. (والتر سی برایانت)

متن درباره اعتماد كردن

راز اصلی موفقیت، اشتیاق است. (والتر کرایسلر)

متن درباره اعتماد و دروغ

اگر هیچ انتقادی به شما نشود، هیچ موفقیتی حاصل نخواهد شد. (مالکوم ایکس)

متن درباره اعتماد و خیانت

لذت بزرگ در زندگی، انجام کارهایی است که دیگران قادر به انجامش نیستند. (والتر باجهات)

متن درباره اعتماد به خدا

انگیزه، شما را وادار به شروع می‌کند. عادت به شما کمک می‌کند تا ادامه دهید. (جیم رایان)

متن درباره اعتماد نکردن

شکست خوردن دشوار است اما بدتر از آن تلاش نکردن برای موفقیت است. (تئودور روزولت)

متن درباره اعتماد نکردن

زمانی که مشخص می‌شوند اهداف قابل دستیابی نیستند، اهداف را تعیین نکنید بلکه مراحل عمل را مشخص نمایید. (کنفوسیوس)

متن درباره اعتماد به نفس

هیچ کس نمی‌خواهد هنگام شکست، تسلیم شود و هیچ کس نمی‌خواهد هنگام برد، تسلیم شود. (ریچارد پتی)

متن درباره اعتماد

اکثر افرادی که در شرایط ناممکن موفق می‌شوند، کسانی هستند که صرفاً نمی‌دانند چگونه تسلیم شوند. (رابرت اسکولر)

متن درباره اعتماد نکردن

به ساعت نگاه نکنید، کاری که باید بکنید را ادامه دهید. (سم لونسون)

متن درباره اعتماد داشتن

ما با افتادن در آب غرق نمی‌شوید. شما تنها با ماندن در آب است که غرق می‌شوید. (زیگ زیگلار)

متن درباره اعتماد داشتن

مردم همیشه می‌گویند که انگیزه وجود ندارد. شستشو نیز وجود ندارد. به همین دلیل است که ما آن را روزانه توصیه می‌کنیم. (زیگ زیگلار)

متن درباره اعتماد به خدا

شما مسائل را می‌پرسید و می‌گویید چرا؟ اما من رویاپردازی می‌کنم و می‌گویم چرا نه؟ (جرارد برنارد شاو)

متن درباره اعتماد داشتن

اگر فکر می‌کنید که توانایی انجام کاری را دارید، بروید و آن را انجام دهید زیرا تنها به این طریق است که می‌توانید به هدف خود برسید. (هری مین)

متن درباره اعتماد نکردن

مرکز روح آدمی از تجربیات جدید برمی‌خیزد. (کریس مک‌کندلس)

متن درباره اعتماد و خیانت

جهان مانند یک کتاب است و کسانی که سفر نمی‌کنند، تنها یک صفحه از این کتاب را می‌خوانند. (سینت آگوستین)

متن درباره اعتماد و خیانت

مهم‌ترین نکته در زندگی این است که هیچ‌گاه دست از به خود باور داشتن برندارید. 

متن درباره اعتماد

به خود اجازه دهید، فردا اشتباهات بهتری مرتکب شوید. 

متن درباره اعتماد و دروغ

اگر ریسک نکنید، چیزی به دست نخواهید آورد. 

متن درباره اعتماد نکردن

در نهایت، تعداد سال‌های زندگی شما نیست که شمرده می‌شوند. بلکه زندگی در این سال‌هاست که اهمیت دارد. (آبراهام لینکلن)

متن درباره اعتماد كردن

زندگی خود را انتخاب کنید. اجازه ندهید آن شما را انتخاب کند. 

متن درباره اعتماد داشتن

بهترین نتایج در زندگی معمولاً با حس مشترک و استقامت به دست می‌آیند. (فلتام)

متن درباره اعتماد به نفس

زندگی تا زمانی که چیز باارزشی برای مردن پیدا نکنید، ارزش زندگی کردن نخواهد داشت. (مارتین لوتر کینگ)

متن درباره اعتماد و دروغ

خود را سازگار نکنید، بایستید. 

متن درباره اعتماد و خیانت

شما تا زمانی که دست از تلاش کردن برنداشته‌اید، بازنده نیستید. (میکا دیتکا)

متن درباره اعتماد و دروغ

گرسنه بمانید، احمق بمانید. (استیو جابز)

متن درباره اعتماد

اگر می‌توانید رویای آن را داشته باشید، پس توانایی دستیابی به آن را هم دارید. (زیگ زیگلار)

متن درباره اعتماد و خیانت

به هر چیزی که فکر می‌کنید، بزرگ فکر کنید. (تونی هسیه)

متن درباره اعتماد به دوست

نبوغ تنها یک درصد از الهام‌بخشی است. 99 درصد دیگر سخت‌کوشی است. (توماس آلوا ادیسون)

متن درباره اعتماد به خدا

من تمام قوانین را می‌دانستم اما قوانين مرا نمی‌شناختند. (ادی ودر)

متن درباره اعتماد و خیانت

راز پیش رفتن، شروع کار است. 

متن درباره اعتماد داشتن

اتفاقات خوب برای کسانی رخ می‌دهد که به مبارزه ادامه می‌دهند. مسیر رسیدن به موفقیت برای 99 درصد از انسان‌ها، پریدن نیست. آن یک حرکت یکنواخت از یک پروژه‌ی موفق به دیگری است. (لی موریس)

متن درباره اعتماد نداشتن

بهترین روش برای پیش‌بینی آینده، ساختن آن است. (آبراهام لینکلن)

متن درباره اعتماد به نفس

دریاهای آرام، دریانوردان خوبی نمی‌سازد. 

متن درباره اعتماد و خیانت

کاری که دوست دارید را انجام دهید تا هیچ روزی از زندگی خود را کار نکنید. 

متن درباره اعتماد و دروغ

بزرگ‌ترین شکوه هیچ‌گاه شکست نخوردن نیست بلکه بلند شدن هر وقت که به زمین می‌خورید است که اهمیت دارد. (کنفسیوس)

متن درباره اعتماد نداشتن

این که چقدر خوب هستید، مهم نیست. این که چقدر خوب می‌خواهید باشید، اهمیت دارد. 

متن درباره اعتماد به نفس

زندگی در انتهای منطقه آسایش شما آغاز می‌شود. (نیل دونالد والش)

متن درباره اعتماد داشتن

موفقیت زمانی حاصل می‌شود که رویاهای شما بزرگ‌تر از ترس‌هایتان باشد. (تری لیتویلر)

متن درباره اعتماد

هر کسی که کار مهمی در زندگی انجام داده است، منظم و قانون‌مند بوده است. (اندرو هندریکسون)

متن درباره اعتماد و خیانت

منطق، شما را از نقطه‌ی A به نقطه‌ی Z می‌رساند. تصور، شما را هر کجا که بخواهید می‌برد. (آلبرت انیشتن)

متن درباره اعتماد و دروغ

رویاها محقق نمی شود مگر آن که خودتان تلاش کنید. 

متن درباره اعتماد

اگر رویاهایتان باعث ترس نمی‌شوند، بزرگ‌تر رویاپردازی کنید. 

متن درباره اعتماد

ما چیزی هستیم که به طور مکرر انجام می‌دهیم. برتری، یک عمل نیست بلکه عادت است. (ارسطو)

متن درباره اعتماد به دوست

تنها روش برای انجام کارهای بزرگ، دوست داشتن کاری است که انجام می‌دهید. (استیو جابز)

متن درباره اعتماد نداشتن

دستت را روی قلبم نگه دار
میسوزی …
حسرت خیلی چیزها به دلم مانده

متن درباره اعتماد به دوست

چشمان عروسکم رو می گیرم
نمی خوام مثل من ببیند و حسرت بکشد
می ترسم بهانه گیر شود

متن درباره اعتماد داشتن

مردم از حسرت به پیغامی دلم را شاد کن
ای که میگفتی فراموشت نسازم یاد کن

متن درباره اعتماد به دوست

چه کسی می داند که تو در پیله ی تنهایی خود تنهایی؟
چه کسی می داند که تو در حسرت یک روزنه در فردایی؟
پیله ات را بگشا تو به اندازه ی پروانه شدن زیبایی

متن درباره اعتماد نداشتن

امشب از حسرت رویت دگر آرامم نیست
دلم آرام نگیرد ، که دل آرامم نیست

متن درباره اعتماد

آنچه بدست می آید با خنده پایدار نخواهد ماند
و آنچه از دست برود ، با گریه جبران نمی شود
فردا خورشید طلوع خواهد کرد ، حتی اگر ما نباشیم
پس نه در حسرت دیروز باش ، نه در رویای فردا
امروز که هستی مهربان باش

متن درباره اعتماد داشتن

حسرت نبرم به حال آن مرداب
که آرام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته است

متن درباره اعتماد و دروغ

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شد سریع دفتر مشقم را میکندم
و دوباره یکی عین آن را می ساختم حالا ولی روزهاست که
کشتی هایم غرق شده و تنها در حسرت آنم که چرا؟
دیگر دفتر مشقی ندارم

متن درباره اعتماد و خیانت

من ماهی ام و صید شدم در دل دریا
تنها غم من محنت دوری است خدایا
در حسرت دریایم و در جام گرفتار
زندان من این حوض بلوری است خدایا

متن درباره اعتماد به نفس

پرواز هیچ پرنده ای را حسرت نمیبرم
وقتی قفس چشم های تو باشد

متن درباره اعتماد و خیانت

زندگی کوتاه است ، فرصت ها رفتنی و حسرت ها ماندنی
هرگز اجازه ندهید کسی خوشبختی امروز را
به بهانه سعادت فردا ، از شما بگیرد

متن درباره اعتماد و خیانت

چقدر بی رحمی تموم روزای هفته ازت خاطره داشتم
چه حس بدی چقدر حسرت کشیدم یه بار مثل قدیم
بیای دستامو بگیری بگی تا تهش هستم
حتی روی این خیال باطلم چشامو بستم

متن درباره اعتماد به دوست

همیشه در حالی که
یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده
یه عالمه اشک توی چشماته
یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده
باید بگی : خب دیگه واسه همیشه خدافظ

متن درباره اعتماد و دروغ

خارپشتی شده ام که تیغ هایم دنیای امنی برایم ساخته
اما حسرت نوازشی عاشقانه تا ابد بر دلم خواهد ماند

متن درباره اعتماد كردن

هراسی از نابودی خود در آرزوهایم ندارم
زیرا چندی پیش در میان سپاه حسرت هایم
بر خاک نشستم، حالا میتوانی زمین خوردنم
را نیز نظاره گر باشی

متن درباره اعتماد

دوستت دارم حتی اگر قرار باشد شبی بی چراغ
در حسرت یافتنت تمام پس کوچه ها را زیر باران قدم بزنم

متن درباره اعتماد كردن

همه ی ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم
که جهان را بی جهت یک جور عجیبی جدی گرفته ایم

متن درباره اعتماد و خیانت

در جهان غصه ی کوتاهی دیوار مخور
حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور
گردش چرخ نگردد به مراد دل کس
غم بی مهری آن مردم بی عار مخور

متن درباره اعتماد و خیانت

یک دسته می روند و در حسرت داشتنشان می مانی
دسته دیگر از چشمت می افتند و از زندگیت بیرونشان می کنی
خودت را از چشم کسی نینداز بگذار همیشه در حسرت بودنت بمانند

متن درباره اعتماد به نفس

از حسرت و پشیمانی بیشتر از شکست بترسید – تالبوت 

متن درباره اعتماد داشتن

درد کاری نکردن بیشتر از درد انجام کار نادرست باقی می‌ماند – جیمز کلیر

متن درباره اعتماد و خیانت

حسرت و پشیمانی زمانی که تمام تلاش خود را کرده‌اید، هدر دادن وقت و زمان است – ماکسیم لاگاس 

متن درباره اعتماد كردن

هیچ وقت از چیزی که لبخند را بر لبانت آورده است، پشیمان نشوید – مارک تواین

متن درباره اعتماد داشتن

همگی ما باید درد و رنج دو چیز را تحمل کنیم: درد نظم و انضباط یا درد پشیمانی و ناامیدی – جیم رون

متن درباره اعتماد نکردن

یک روز تلاش و کوشش معادل یک روز سعادت است؛ یک روز تنبلی معادل صد سال پشیمانی  حسرت است – آوا کنزو

متن درباره اعتماد به دوست

بزرگ‌ترین آزادی، آزادی از پشیمانی، آزادی از ترس، آزادی از اضطراب و آزادی از غم و اندوه است – تیچ نات هان

متن درباره اعتماد نداشتن

بگذارید ذهن خود را طوری آماده کنیم که انگار به انتهای زندگی رسیده‌ایم. بگذارید هیچ چیز را عقب نیندازیم. سنکا

متن درباره اعتماد به خدا

بهتر است قبل از تصمیم‌گیری خوب در مورد آن فکر کنید تا این که پس از آن پشیمان نشوید – بالتاسار گراسیان

متن درباره اعتماد به نفس

از انجام کارهایی که بهترین شما از انجام آن‌ها پشیمان خواهد شد، اجتناب کنید – شین پاریش

متن درباره اعتماد به نفس

شما نباید هیچ‌گاه در زندگی از چیزی احساس پشیمانی کنید. اگر خوب است، پس فوق‌العاده خواهد بود. اگر بد است، پس برای شما تجربه خواهد شد – ویکتوریا هولت

متن درباره اعتماد به نفس

انسان تا وقتی که پشیمانی و حسرت‌ها جای رویاهایش را نگیرند، پیر نشده است – ضرب‌المثل ییدیش

متن درباره اعتماد داشتن

من ترجیح می‌دهم به خاطر کارهایی که انجام داده‌ام، احساس پشیمانی بکنم تا این که حسرت انجام کارهایی که نکرده‌ام را داشته باشم – لوسی بال

متن درباره اعتماد و دروغ

اگر در زمان حال نیستید، پس یا منتظر عدم قطعیت آینده هستید یا به پشیمانی و حسرت گذشته نگاه می‌کنید – جیم کری

متن درباره اعتماد به خدا

ریسک بکنید. شما نمی‌توانید بدون ریسک کردن به معنا و مفهوم برسید – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد نکردن

نظم و انضباط یک اونس وزن دارد در حالی وزن حسرت و پشیمانی هزاران تن است – جیم رون

متن درباره اعتماد نداشتن

حسرت و پشیمانی ترسناک‌تر از تغییر است – مل رابینز

متن درباره اعتماد به دوست

بزرگ‌ترین اشتباه در زندگی، زمانی که کاری را نیمه کاره رها می‌کنید و یا آن را به تعویق می‌اندازید – سنکا

متن درباره اعتماد كردن

از بزرگ شدن احساس پشیمانی نکنید؛ این افتخاری است که شامل حال بسیاری از انسان‌ها نمی‌شود – ناشناس

متن درباره اعتماد به دوست

شکست دردآور است اما زود می‌گذرد اما درد و رنج پشیمانی تا ابد باقی می‌ماند – شین پاریش

متن درباره اعتماد و دروغ

وقتی که نوبت به حسرت و پشیمانی می‌رسد، رویاهایی که دنبال نکرده‌ایم، ما را تعقیب می‌کنند – کسب و کارهایی که راه‌اندازی نکرده‌ایم، کتابی که ننوشته‌ایم، عشقی که اجازه‌ی رشد به آن نداده‌ایم. هنگام دنبال کردن رویاها، شکست‌ها را به خاطر نخواهید آورد بلکه تنها چیزی که اهمیت دارد، شخصیتی است که پیدا کرده‌اید – شین پاریش

متن درباره اعتماد نداشتن

درد و رنج تلاش کردن و شکست خوردن شدید ولی زودگذر است. از سوی دیگر، درد و رنج تلاش نکردن بسیار کمتر است اما هیچ‌گاه از بین نمی‌رود – شین پاریش  

متن درباره اعتماد نداشتن

به دو طریق می‌توان به آرامش رسید: اول اینکه هیچ‌گاه کاری نکنید که از انجامش پشیمان شوید، دوم آن که هیچ‌گاه از انجام کاری که کرده‌اید، پشیمان نشوید – آگوست استریندبرگ

متن درباره اعتماد به خدا

من نمی‌خواهم در حالی 80 ساله شوم که به گذشته‌ی خود نگاه می‌کنم و حسرت و پشیمانی‌هایم را طبقه‌بندی می‌نمایم – جف بزوس (آمازون)

متن درباره اعتماد نکردن

اجتناب از حسرت و پشیمانی مهم‌تر از رضایت از زندگی و به دست آوردن دستاوردهای بسیار زیاد است – شین پاریش

متن درباره اعتماد داشتن

به دنبال هدف خود باشید و اهدافی که به شما تعلق ندارند را کنار بگذارید. از آنچه در اختیار دارید، استفاده کنید و به خاطر چیزی که اجازه استفاده از آن را نداشته‌اید، پشیمان نشوید – اپیکتتوس

متن درباره اعتماد و دروغ

اکثر شکست‌ها تنها یک بار هزینه دارند اما حسرت و پشیمانی دار هزینه تکرارشونده هستند. درد و رنج ناشی از انجام ندادن برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به انجام دادن نادرست کاری باقی می‌ماند.

متن درباره اعتماد و خیانت

زندگی ساده است: تصمیم بگیرید و به عقب نگاه نکنید – سانگ کانگ

متن درباره اعتماد به دوست

نسخه‌ی بهتر از شما هیچ‌گاه به عقب نگاه نمی‌کند. هر چیز ارزشمندی در زمان حال قرار دارد – اندی وانگ

متن درباره اعتماد به نفس

حسرت و پشیمانی، 1000 برابر بدتر از شکست است – پریتی کاسیردی

متن درباره اعتماد به دوست

حسرت و پشیمانی بابت کاری که انجام شده بی‌فایده است – فیلو

متن درباره اعتماد و خیانت

پشیمانی خود شکلی از مجازات است – نومان علی خان

متن درباره اعتماد و خیانت

تنها زمانی که به طور کامل زندگی می‌کنید، از 30 تا 60 سالگی است. جوانان برده‌ی رویاها هستند؛ افراد سالخورده برده‌ی حسرت و پشیمانی‌ها. تنها افراد میانسال است که از هر 5 حس خود برای نگه داشتن قدرت درک و شعور استفاده می‌کنند – تئودور روزولت

متن درباره اعتماد نداشتن

بزرگ‌ترین تراژدی فرد میانسال این سات که بدون موسیقی در وجودش از این دنیا برود – هنری ودزورث لانگ فلو

متن درباره اعتماد كردن

از میان تمام کلمات، غمگین‌ترین آن‌ها این است: ای کاش … – کرت ونگات

متن درباره اعتماد و خیانت

زمانی که یک در بسته می‌شود، در دیگری باز می‌شود؛ اما ما اغلب برای مدت زمان طولانی با حسرت و پشیمانی به آن در بسته نگاه می‌کنیم و متوجه نمی‌شویم که در دیگری برایمان باز شده است – الکساندر گراهام بل

متن درباره اعتماد به خدا

متاسفانه، عقربه‌ی ساعت از حرکت باز نمی‌ایستد و زمان می‌گذرد. گذشته بیشتر می‌شود و آینده کمتر. فرصت‌ها کمتر می‌شود و حسرت و پشیمانی بیشتر – هاروکی موراکامی

متن درباره اعتماد كردن

قضاوت کردن آسان است. انجام دادن سخت می‌باشد. به همین دلیل است که اکثر انسان‌ها احساس پشیمانی دارند – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد

از آینده نترس، بابت گذشته هراسان نباش – پرسی بیش شلی

متن درباره اعتماد داشتن

من اغلب از حرف زدن خود پشیمان شده‌ام ام هیچ‌گاه از سکون احساس پشیمانی نکرده‌ام – پابلیلیوس سیروس

متن درباره اعتماد به دوست

توبه و پشیمانی برای دست کشیدن از گناه است – آمبروز

متن درباره اعتماد كردن

وقتی به زندگی سرشار از سخت‌کوشی خود نگاه می‌کنم … تنها احساس پشیمانی من این است که چرا سخت‌تر کار نکرده‌ام – هنری لوئیس منکن

متن درباره اعتماد نکردن

هیچ پشیمانی در زندگی وجود ندارد بلکه تمام آن‌ها درس هستند – جنیفر آنیستون

متن درباره اعتماد به دوست

این را به قانون زندگی خود تبدیل کنید که هیچ‌گاه حسرت نخورید و به گذشته نگاه نکنید. حسرت و پشیمانی تنها هدر دادن انرژی است و هیچ فایده‌ای ندارد – کاترین منزفیلد

متن درباره اعتماد نداشتن

منشا اصلی بیچارگی و بدبختی در احساس پشیمانی است: در نتیجه، کسی که بدون توجه به گذشته و آینده، تنها در زمان حال زندگی می‌کند، عاقل است – الیور گلداسمیت

متن درباره اعتماد به دوست

پشیمانی در زندگی بی‌فایده است چراکه به گذشته تعلق دارد – مارلون براندو 

متن درباره اعتماد به خدا

تنها پشیمانی و حسرت من در زندگی این است که شراب بیشتری نخورده‌ام – ارنست همینگوی

متن درباره اعتماد نداشتن

از پشیمانی‌های خود بیشترین بهره را ببرید … هر چه احساس پشیمانی عمیق‌تر باشد، مجبور هستید از اول زندگی کنید – هنری دیوید تورئو

متن درباره اعتماد

در صورتی که ازدواج کنید، احساس پشیمانی خواهید داشت؛ اگر ازدواج نکنید، باز هم پشیمان خواهید شد – سورن کیرکگارد

متن درباره اعتماد و دروغ

چیزی که در زندگی بیشتر از همه برایش حسرت می‌خورم، شکست محبت است – جورج ساندرز

متن درباره اعتماد نکردن

من به حسرت و پشیمانی اعتقادی ندارم. پشیمانی تنها شما را به گذشته وصل می‌کند. شما باید با گذشته‌ی خود صلح کنید. هیچ دلیلی برای حسرت و پشیمانی وجود ندارد. کاری را انجام داده‌اید، پس با آن کنار بیایید – باب دیلن

متن درباره اعتماد داشتن

بهتر است بر روی این زندگی شرط‌بندی کنید تا زندگی بعدی – آلبرت کامو

متن درباره اعتماد و خیانت

می‌دانستم که اگر شکست بخورم، پشیمان نمی‌شدم اما این را هم می‌دانستم که تنها دلیل من برای احساس پشیمانی، تلاش نکردن بود – جف بزوس (آمازون)

متن درباره اعتماد

انسان‌های مرده بیشتر از انسان‌های زنده، گل می‌گیرند زیرا پشیمانی قوی‌تر از احساس قدردانی و سپاسگزاری است – آن فرانک

متن درباره اعتماد و خیانت

هیچ‌گاه حسرت نخور زیرا در آن زمان، این همان چیزی بودن که می‌خواستید – مرلین مونرو

متن درباره اعتماد نکردن

به آنچه که در گذشته باقی مانده است، فکر نکنید – پائولو کوئینی (کیمیاگر، کتاب آمازون)

متن درباره اعتماد كردن

پشیمانی چیزی است که باید با آن زندگی کنید. نمی‌توان آن را کنار گذاشت. نمی‌توان از آن فرار کرد. نمی‌توان خود را فریب داد. تنها باید با آن کنار بیایید – آنتونی بوردین 

متن درباره اعتماد داشتن

هیچ‌گاه با پشیمانی به گذشته نگاه نکن بلکه به سوی آینده گام بردارید – ریچارد برانسون

متن درباره اعتماد به نفس

پشیمانی‌های خود را به حداقل و فرصت‌ها را به حداکثر برسان – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد داشتن

شما تنها یک بار زندگی می‌کنید. همه چیز را به تعویق نیندازید – شین پاریش

متن درباره اعتماد داشتن

سریع زندگی کن، سخت بجنگ و حسرت نخور! – جان سینا

متن درباره اعتماد نکردن

نصیحتی که پدرم به من کرد: تلاشت را بکن و با نتیجه‌ی آن کنار بیا – جیمز کلیر

متن درباره اعتماد به نفس

در جهانی که مرگ شکارچی است، دوست من، هیچ زمانی برای شک و یا پشیمانی وجود ندارد. تنها برای تصمیم‌گیری زمان دارید – کارلوس کاستاندا

متن درباره اعتماد

مربی فوتبال دبیرستانم همیشه می‌گفت: اگر نهایت تلاشت را بکنی و شکست بخوری، تنها یک شب بد می‌خوابی اما اگر نایت تلاشت را نکنی و شکست بخوری، همیشه به این موضوع فکر خواهی کرد که باید بیشتر تلاش می‌کردی – شین پاریش

متن درباره اعتماد نکردن

بهتر است چیزی را شروع کنید و احمق به نظر برسید تا این که سر جای خود بنشینید و به هیچ چیزی دست پیدا نکنید – شین پاریش

متن درباره اعتماد به خدا

هر چه انرژی کمتری برای احساس پشیمانی نسبت به گذشته یا نگرانی برای آینده صرف کنید، انرژی بیشتری برای آنچه در پیش روی شماست، خواهید داشت – رایان هالیدی

متن درباره اعتماد نکردن

امروز تلاش کن تا فرد پشیمان نشوی – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد به خدا

بزرگ‌ترین پشیمانی در پایان زندگی، ریسک‌هایی است که نکرده‌اید. شما به ریسک‌هایی که نکرده‌اید، فرصت‌هایی که از دست داده‌اید و رویاهایی که رها کرده‌اید، نگاه می‌کنید. دست از فرار کردن از آنچه بیشتر از همه باعث ترستان می‌شود، بردارید و از فرصت‌هایی که در زندگی برایتان پیش می‌آید، استفاده کنید – مارک بترسون

متن درباره اعتماد نکردن

اما چه کسی می‌تواند بگوید که چه چیزی بهتر است؟ به همین دلیل است که باید از هر فرصتی که برای خوشبختی به دست می‌آید، استفاده کنید و بیش از اندازه برای دیگران نگران نباشید. تجربه به من ثابت کرده است که ما در طول زندگی یک یا دو بار بیشتر از این فرصت‌ها به دست نمی‌آوریم و اگر آن‌ها را از دست بدهیم، برای باقی زندگی، حسرت خواهیم خورد – هوراکی موراکامی

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر ریسک نکنید، هیچ‌گاه مطمئن نخواهید شد. اگر مطمئن نشوید، احساس پشیمانی خواهید داشت – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد نکردن

معتقدم که در زندگی بیشتر از همه از شجاعت نداشتن پشیمان می‌شویم، خواه شجاعت برای مهربان‌تر بودن، نشان دادن احساساتمان، تعیین کردن حد و مرز یا خوب بودن با خود باشد. به همین دلیل است که حسرت و پشیمانی می‌تواند موجب همدلی شود -برن براون

متن درباره اعتماد نکردن

این که بدون حسرت و پشیمانی تسلیم شوید، بزرگ‌ترین مهر و محبت است – ناشناس

متن درباره اعتماد به خدا

دین و مذهبم من، زندگی کردن و مردن بدون احساس پشیمانی است – میلارپا

متن درباره اعتماد نکردن

طوری زندگی کنید که در پایان روز، هیچ بهانه، توضیح یا پشیمانی وجود نداشته باشد – استیو مارابولی

متن درباره اعتماد به دوست

شجاعت، راه‌حلی برای پشیمانی است – رابین اس شارما

متن درباره اعتماد

احساس پشیمانی از شکست نمی‌آید بلکه از تسلیم شدن سرچشمه می‌گیرد – مل رابینز

متن درباره اعتماد و خیانت

احساس پشیمانی مانند اقیانوسی است که در آن غرق می‌شوم – نیکولا یون

متن درباره اعتماد نداشتن

بیش از حد فکر کردن، مسئله و اقدام کردن، راه‌حل است – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد نداشتن

پشیمانی معمولاً هدر دادن وقت است – پیرس برازنان

متن درباره اعتماد داشتن

گذشته باعث می‌شود تا بخواهید از حسرت و پشیمانی بمیرید و آینده باعث اضطراب و استرس می‌شود. بنابراین، زمان حال احتمالاً شادترین بخش از زندگی به حساب می‌آید – هاچیمان هیکی گایا

متن درباره اعتماد به دوست

پشیمانی برای زمان هدر رفته می‌تواند به قدرتی برای خوبی کردن در زمانی که باقی مانده است، تبدیل شود – آرتور بریسبان

متن درباره اعتماد به دوست

طوری زندگی نکنید که در هنگام مرگ پر از احساس حسرت و پشیمانی بابت دنبال نکردن رویاهایتان داشته باشید – درک سیورز

متن درباره اعتماد به خدا

شما همیشه می‌توانید دلیل خوبی برای آنچه باید انجام دهید، پیدا کنید. زمان، بهانه‌ها را به حسرت تبدیل می‌کند.

متن درباره اعتماد به خدا

یکی از بزرگ‌ترین احساس پشیمانی در زندگی، تبدیل شدن به فردی است که دیگران از شما می‌خواهند – شنون ال آلدر

متن درباره اعتماد و دروغ

پشیمان‌ترین افراد روی زمین کسانی هستند که فرصت انجام یک کار خلاقانه را داشته‌اند ولی برای آن تلاش نکرده‌اند – مری الیور

متن درباره اعتماد به خدا

ترس از پیر شدن، تولد این شناخت است که فرد طوری که همیشه آرزویش را داشته، زندگی نکرده است – سوزان سانتاگ

متن درباره اعتماد داشتن

داشتن وجدان پاک نیاز به عدم تخیل کامل دارد – الین دی باتن

متن درباره اعتماد به دوست

تنها یک نوع فریب و حیله امکان‌پذیر است و آن فریب دادن خود است – سورن کیرکگارد

متن درباره اعتماد

این اشتیاق من برای تبدیل شدن به فردی که دوست دارم است که حواسم را پرت می‌کند – فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد و خیانت

تا زمانی که این واقعیت که تغییر گذشته غیرممکن است را نپذیریم، احساس پشیمانی مانع ما برای طراحی یک آینده‌ی بهتر با فرصتی که هم‌اکنون پیش‌روی ماست، می‌شود – جیم رون

متن درباره اعتماد به نفس

تنها پشیمانی که من هنگام مرگ خواهم داشت، زندگی بدون عشق است – گابریل گارسیا مارکز

متن درباره اعتماد

اشک‌های تلخ بر مزار قبر نشان‌دهنده‌ی کلماتی است که گفته نشده‌اند و کارهایی که انجام نگرفته‌اند – هریت بیچر استو

متن درباره اعتماد به دوست

چرا یاد نگرفتن طوری رفتار کنم که انگار آخرین بار است. بزرگ‌ترین احساس پشیمانی من، باوری بود که به‌ آینده داشتم – جاناتان سافران فوئر

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر امروز صادق و راستگو هستم، چه اهمیتی دارد که فردا احساس پشیمانی داشته باشم؟ – ژوزه ساراماگو

متن درباره اعتماد به خدا

ایجاد تغییرات بزرگ در زندگی ترسناک است. اما می‌دانید چه چیزی حتی ترسناک‌تر می‌تواند باشد؟ احساس پشیمانی – زیگ زیگلار

متن درباره اعتماد به دوست

پشیمانی، احساس بی‌معنایی است. با من موافق نیستید؟ – کاساندرا کلر

متن درباره اعتماد داشتن

هر چه عاقل‌تر می‌شوید، بیشتر در زمان حال زندگی می‌کنید. انسان‌های احمق در آینده زندگی می‌کنند و انسان‌ها عاقل در زمان حال – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد

احساس پشیمانی بدتر از شرمندگی است. آنچه وجود دارد بر آنچه ندارد، چیره می‌شود . تالبوت

متن درباره اعتماد داشتن

زمانی که احساس احمق بودن قوی‌تر از امید به نبوغ است، وضع کنونی رونق می‌یابد – تالبوت

متن درباره اعتماد كردن

سریع‌ترین روش برای جلوگیری از زندگی کردن در گذشته، پذیرش این موضوع است که گذشته‌ای وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد، چالش‌های پیش روی شماست – تالبوت

متن درباره اعتماد به نفس

گذشته، یک داستان غیرواقعی است. نمی‌توان به آن بازگشت. تنها چیزی که باقی می‌ماند، تفسیر مبهمی از یک خاطره‌ی مبهم است که هیچ فایده‌ای هم ندارد – ناوال راویکانت

متن درباره اعتماد به دوست

زمانی که نهایت تلاش خود را می‌کنید و به نتیجه‌ی دلخواه نمی‌رسید، برای مدتی دلشکسته می‌‌شوید اما این احساس می‌گذارد زیرا احساس پشیمانی ندارید. نهایت تلاش خود را کرده‌اید – شین پاریش

متن درباره اعتماد كردن

اجتناب از انجام کاری که ممکن است با شکست روبرو شود، تضمین می‌کند که هیچ‌گاه کار بزرگی انجام نخواهید داد – شین پاریش

متن درباره اعتماد به دوست

اشتباهاتی که مرتکب شده‌ام، برای من مرده‌اند چراکه نمی‌توانم اوضاع را به عقب برگردانم – جاناتان سافران فوئر

متن درباره اعتماد داشتن

زمان از جمله پیچیده‌ترین مدل‌هایی است که با آن روبرو می‌شویم. زمانی که به درستی بکار گرفته شود، تقویت‌کننده است. وقتی بدون ملاحظه سپری شود، منشا حسرت و پشیمانی می‌شود – شین پاریش

متن درباره اعتماد كردن

همبستگی بین اعتماد به نفس و پشیمانی به شدت بالاست – موگان هوسل

متن درباره اعتماد به خدا

اگر چیز خوبی را با سخت‌کوشی به دست آوردید، زحمت به سرعت می‌گذرد و نتیجه‌ی خوب باقی می‌ماند. اگر کار شرم‌آوری را در جستجوی لذت انجام دادید، لذت سریع از بین می‌رود و احساس شرمندگی باقی می‌ماند – موسونیوس رافوس

متن درباره اعتماد به خدا

احساس پشیمانی، حسرت، ناراحتی، غم، اوقات تلخی و اندوه از زندگی کردن در گذشته و نه در زمان حال حاصل می‌شوند – اکهارت توله

متن درباره اعتماد و دروغ

پشیمانی برای چیزهایی که انجام داده‌ایم، با گذشت زمان از بین می‌روند. این پشیمانی برای کارهایی که انجام نداده‌ایم است که همیشه باقی می‌مانند – سیدنی هریس

متن درباره اعتماد و خیانت

موضوع این نیست که زمان کوتاهی برای زندگی داریم بلکه مسئله این است که آن را هدر می‌دهیم – سنکا

متن درباره اعتماد داشتن

پدرم همیشه می‌گفت، زندگی بدون احساس پشیمانی مانند رانندگی ماشینی است که تنها دنده عقب حرکت می‌کند – جودی پیکولت

متن درباره اعتماد به خدا

مرگ ممکن است بسیار نزدیک یا بسیار دور باشد. مرگ را بدون فکر و ایده قبول کنید. هر کاری که لازم است را انجام دهید و احساس پشیمانی نداشته باشید – آوا کنزو

متن درباره اعتماد كردن

ماهیت‌گرایی یعنی زندگی بدون احساس پشیمانی – گرگ مک موئن

متن درباره اعتماد و خیانت

شاید تنها کاری که از دست انسان برمی‌آید، پایانی با حسرت‌های درست است – آرتور میلر

متن درباره اعتماد و دروغ

کمتر بترس، بیشتر تلاش کن – ماکسیم لاگاس

متن درباره اعتماد و دروغ

بهترین خلق و خوی، بردباری و متانت و به ویژه، خوش منشی و شوخ طبعی است که توانایی و قدرت آن را دارد که برای یک زن و شوهر خوشبختی فوق العاده به بار آورد.آندره موروا

متن درباره اعتماد كردن

آنچه که متفاوت مان می کند نیرویی است که [با آن] بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد داشتن

فقط قدرت است که می‌تواند جلوی قدرت را بگیرد.شارل دو مونتسکیو

متن درباره اعتماد

تجربه های زندگی به ما چیزی نمی آموزد، همان گونه که تاریخ هم ما را از چیزی آگاه نمی کند. تجربه ی حقیقی زمانی به دست می آید که ارتباط با واقعیت را محدود کنیم و کاهش ارتباط را نیرو بخشیم.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد و خیانت

بهترين کارها سه کار است: تواضع به هنگام دولت ، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت.پيامبر اكرم (ص)

متن درباره اعتماد و دروغ

هرگز نمی توان عملی را که یک بار از دست ما خارج شده است، دوباره در دست گرفت.میلان کوندرا

متن درباره اعتماد نکردن

قدرت در هر جا که خود را خداگونه بنمایاند، خودبخود الهیات خاص خویش را تولید می کند.میلان کوندرا

متن درباره اعتماد و دروغ

هیچ رهبری نمی تواند قدرت خود را پاس دارد، مگر اینکه هر روز خود را سزاوار آن قدرت نشان دهد.آندره موروا

متن درباره اعتماد به دوست

قدرت در دفاع کردن نیست. در حمله کردن است.آدولف هیتلر

متن درباره اعتماد داشتن

وقتی که غذایی به عشق و محبت نرسد و بی قوت بماند، یا به خواب می رود و یا فنا می شود و یا به علت نقص کمک از مبدأ کمال و فراوانی دچار کاستی می شود.آندره موروا

متن درباره اعتماد

بسیار اشخاص کم و نادری هستند که با سرشت های مشخص بتوانند در برابر قدرت بلامنازع [ =بی مدعی ] که به آنها داده شده مقاومت کنند و به بیان دیگر، خود را گم نکنند.آندره موروا

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر انسان با خیالبافی زنده باشد نیرویش را صرف خیالبافی می کند و مقدم بر همه، این قدرت را دارد تا واقعیت موجود را به خود بشناساند.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد و دروغ

اگر قلب توان تفکر می داشت از تپیدن باز می ایستاد.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد به دوست

فن جنگ، نیرومند بودن در یک نقطه ی مشخص و روشن است.ناپلئون بناپارت

متن درباره اعتماد و خیانت

قدرت و توان بیش از آنکه مربوط به سن و سال باشد، به تندرستی و سلامت وابسته است.آندره موروا

متن درباره اعتماد به دوست

تقریبا همه آدمها در مقابل سختی می ایستند، اما اگر خواستی شخصیت کسی را بیازمایی به او قدرت بده.آبراهام لینکلن

متن درباره اعتماد نداشتن

یک عشق بزرگ، به موجودات بسیار ساده قدرت و قابلیت تیزهوشی، از خودگذشتگی و اعتماد و اطمینان خاص می بخشد.آندره موروا

متن درباره اعتماد به خدا

گرگ پیر تا زمانی که قدرت آن را دارد که طعمه ای به چنگ آورد و آن را از هم بدرد مورد احترام [ =بزرگ داشتن ] است.آندره موروا

متن درباره اعتماد به نفس

قوی ها هنگام تنهایی قوی تر هستند.آدولف هیتلر

متن درباره اعتماد

قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.آبراهام لینکلن

متن درباره اعتماد

کنت لوکزامبورگ به دیدن ژان در زندانش آمد و به او وعده داد که اگر سعی نکند از زندان فرار کند دیه او را پرداخت کرده و آزادی اش را خواهد خرید. ژان به کنت چنین پاسخ داد:”کنت! مرا دست انداخته‌ای؟! دیه؟! شوخی می‌کنی! تو نه دوست داری که این کار را بکنی و نه قدرتش را داری”ژان‌دارک

متن درباره اعتماد به دوست

طلب فراموشی کردن را نمی توان با وسوسه ی ساده به نیرنگ زدن، یکی پنداشت.میلان کوندرا

متن درباره اعتماد كردن

در دنیا عده ی اندک شماری یافت می شوند که می توان به آنها اعتماد کرد؛ باید گشت و اینها را یافت.آندره موروا

متن درباره اعتماد به دوست

حتی اگر صدها پدر و مادر (تعمیدی) داشتم و دختر پادشاه بودم باز هم باید می‌رفتم.ژان‌دارک

متن درباره اعتماد به دوست

کسی که با نیروی تمام دوست دارد و با قدرت کامل عشق می ورزد، می فهمد که اگر لازم باشد باید خود را تازگی مجدد بخشد و دم به دم خویش را نو و نوتر نماید.آندره موروا

متن درباره اعتماد به خدا

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد و دروغ

هیچ چیز به اندازه ی سکوت و خاموشی باعث افزایش قدرت نیست.شارل دو گل

متن درباره اعتماد نکردن

در این جهان هراس به دل راه مده، بزودی خواهی دریافت چه لطیفه ای در خود دارد رنج کشیدن و نیرومند بودن.هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن درباره اعتماد نداشتن

هیچ ثروتی نیرومند تر از عقل نیست.پيامبر اكرم (ص)

متن درباره اعتماد كردن

[ در بهار ] از قالب نرم خاک نهال نیرو می گیرد و می روید و درخت خمیده از نو جان می یابد؛ هر چند سرمای زمستان بر قلب او ضربتی نواخته.هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن درباره اعتماد كردن

به سختی می توان در بین مغز های اندیشمند جهان، کسی را یافت که دارای یک نوع احساس مذهبی مخصوص به خود نباشد؛ این مذهب با مذهب یک شخص عادی تفاوت دارد.آلبرت اینشتین

متن درباره اعتماد به نفس

من بر این باورم که کارهای ساده و پیش پا افتاده هم بسیار نیرومند و کارآمد هستند.آنتونی رابینز

متن درباره اعتماد به خدا

بهترین ویژگی در زندگی روزمره، نیروی محرکه ای است که به عمل منتهی می شود، یعنی اراده ی راسخ.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد و دروغ

آنچه را که دیروز انجام شده است امروز نیز می توان انجام داد، اما آنچه که انجام نشده برای همیشه از دست به در شده است.آندره موروا

متن درباره اعتماد به دوست

زندگی مردان بزرگ به ما می آموزد که می توانیم زندگی خود را برتری بخشیم و چون آهنگ سفر کردیم، در قفای [ =غیبت ] خود نشانه ی پایی بر خاک زمان بگذاریم. نشانه پایی، تا مگر دیگری، برادری کشتی شکسته و بی پناه، که بر دریای بزرگ زندگی رو به راه نهاده است، با دیدن آن از نو قوت قلبی بیابد.هنری وادزورث لانگ‌فلو

متن درباره اعتماد نکردن

آنچه کسی احساس می کند، هرگز نمی توان به درستی بازگو کرد.فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد نداشتن

انسان‌های خوشبخت و شادمان، کسانی هستند که این شایستگی و توانایی را دارند که از تماشای یک لبخند زیبا، شاد شوند و احساس خوشبختی کنند.آنتونی رابینز

متن درباره اعتماد به دوست

اگر رمان به راستی باید از میان برود، به این دلیل نیست که نیروی اش تمام شده است، بلکه بدان علت است که رمان در جهانی به سر می برد که دیگران از آن او نیست.میلان کوندرا

متن درباره اعتماد داشتن

دو چیز تفاوت فاحشی را بین انسان و حیوان به وجود می آورد : قدرت بیان و دروغگویی.آناتول فرانس

متن درباره اعتماد نداشتن

قدرت در زوراست.آدولف هیتلر

متن درباره اعتماد و خیانت

جنگ و نبرد زندگانی باعث پایداری و قوت شما خواهد شد.آندره موروا

متن درباره اعتماد به دوست

هر چیزی که تحت کنترل خدا باشد هرگز از کنترل خارج نمی‌شود

متن درباره اعتماد كردن

زندگی هر انسانی یک افسانه است که توسط انگشتان خدا نوشته شده است

متن درباره اعتماد و دروغ

هر وقت فکر می‌کنید که طرد شده‌اید، در واقع خداوند شما را به سمت چیزی بهتر راهنمایی می‌کند. از او بخواهید که شما را با قدرت پیش ببرد

متن درباره اعتماد به نفس

ایمان داشته باشید که خداوند افراد مناسب را در زندگی شما در زمان مناسب و به دلایل مناسب قرار می‌دهد

متن درباره اعتماد و خیانت

به خاطر همه چیز در زندگی‌ام خدا رو شکر، خوب و بد، بعضی نعمت بودند و بعضی درس

متن درباره اعتماد به نفس

خدا سختی‌ها و مشکلات را به ما می‌دهد، تا بهترین‌ها در وجود ما مجال ظهور یابند

متن درباره اعتماد كردن

به خدا طوری عشق بورز که هر چه به غیر از خداست را فراموش کنی

متن درباره اعتماد به دوست

هر چه روح به خدا نزدیک‌تر باشد، آشفتگی‌اش کمتر است؛ زیرا نزدیک‌ترین نقطه به مرکز دایره، کمترین تکان را دارد.

متن درباره اعتماد به دوست

زندگی خوب است، چون خداوند بزرگ است

متن درباره اعتماد به دوست

خدا برنامه بزرگتری برای من دارد، تا من برای خودم

متن درباره اعتماد به دوست

ایمان به خدا اعتماد کردن است، حتی زمانی که شما نقشه او را درک نمی‌کنید

متن درباره اعتماد به نفس

خدا مشکلات و سختی را بر سر راه ما قرار می‌دهد تا بهترین ما را نمایان کند

متن درباره اعتماد كردن

کلام خداوند بیکران و نامحدود در زندگی هویداست

متن درباره اعتماد داشتن

سه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد: خدا

متن درباره اعتماد

خداوند شما را تا اینجای راه نیاورده است که رهایتان کند

متن درباره اعتماد به نفس

خداوند سخت‌ترین نبرد‌ها را به نیرومندترین سربازان خود می‌بخشد

متن درباره اعتماد داشتن

تا خدا بنده نواز است به خلقش چ نیاز است

متن درباره اعتماد

خدا از آنکه روزهایش بیهوده می گذرد ، نمی گذرد

متن درباره اعتماد و خیانت

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن درباره اعتماد

هیچ کجا آنقدر شلوغ نیست که نتوانیم لحظه ای با خدا خلوت کنیم

متن درباره اعتماد به دوست

بیا گناه کنیم جایی که خدا نباشد

متن درباره اعتماد به خدا

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن درباره اعتماد به دوست

آرزویت را برآورده میکند، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی می‌گریاند

متن درباره اعتماد و خیانت

آقـا جـان نـیـاز که تو باشـــی.. تمام ِ من، می شود “نـــیـــازمـنـــــدیـ‌هــــــــــــا

متن درباره اعتماد و خیانت

چه فراوان است عبرت ها، و چه اندک اند عبرت گیران

متن درباره اعتماد و دروغ

و ما برای عروج به آسمان آفریده شدیم خدایا زمین گیر شدنم را مپسند

متن درباره اعتماد كردن

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن درباره اعتماد به خدا

جواب آزمایش الهی مون درست در نمیاد اگر عمری از حرام و لقمه اش ناشتا نباشیم

متن درباره اعتماد نداشتن

با علی از یا علی یک نقطه کم دارد ولی با علی بودن کجا و یا علی گفتن کجا

متن درباره اعتماد به دوست

قصد ما این است که نمیریم تا توبه کنیم، ولی توبه نمی کنیم تا اینکه می میریم.

متن درباره اعتماد به دوست

کسی که سخن حقی می داند نباید از بیم مردم ، از گفتن آن خودداری کند.

متن درباره اعتماد به نفس

حمد و سپاس مخصوص خــــداوندی که هر جا خواستم او بود، امــــا هر جا او خواست من نبودم!

متن درباره اعتماد كردن

من توانایی این را دارم که هر چیزی را که می‌خواهم خلق کنم. من در تمام ابعاد زندگیم موفقیت را حس می‌کنم. من مثبت اندیش، با انگیزه و موفق هستم.

متن درباره اعتماد نداشتن

من نمیدونم که برنده میشم یا نه، فقط میدونم که نباید بازنده باشم!

متن درباره اعتماد به دوست

توماس جفرسون میگه : ” من به این نتیجه رسیده­ ام که هر چه سخت کوش ­تر باشم و بیشتر تلاش کنم، به نظر شانس بیشتری هم دارم “

متن درباره اعتماد به دوست

رویای خودتان را بسازید، وگرنه کسی شما را استخدام می‌کند تا رویای او را بسازید.

متن درباره اعتماد به خدا

هرگز امیدت رو رها نکن. از فکر کردن به شکست‌ دست بکش، ولی هرگز از اهداف‌ و آرزوهات دست نکش. فکر کردن به گذشته را ول کن، اما هرگز آینده را به حال خود رها نکن.

متن درباره اعتماد

اگر یدکی به نام “اراده”موتوری به نام “استقامت”و راننده‌ای به نام “خدا” داشته باشیبه جایی خواهی رسید که “موفقیت” نامیده می‌شود.

متن درباره اعتماد

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن درباره اعتماد داشتن

یه واقعیتی رو میخوام بهت بگم، تا وقتی خودت به خودت کمک نکن، هیچ چیز و هیچ‌ کسی تو این دنیا به دادت نمیرسه.اگر فکر می کنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره، پس به با تلاش زیاد خودت نشون بده که لایق چی هستی.

متن درباره اعتماد كردن

آدم های موفق شرایط تغییر نکردنی زندگی شون رو می پذیرند. و به جای نق زدن بابت چیزهایی که دوست ندارن ، در برهوت زندگی شان دنبال چیزهایی میگردن که دوسش دارن.یا به اندازه بزرگی آرزوهایت تلاش کن، یا به اندازه بزرگی تلاشت آرزو کن!!

متن درباره اعتماد

در زندگی دوم شدن معنی نداره. یا برنده می شی یا می بازی، دوست داری کدوم کدوم یکی باشی یه بازنده یا یه برنده؟

متن درباره اعتماد به نفس

شاید همین الان برای مسئله‌ پیش اومده راه‌ حلی پیدا نکن، اما یادت باشه که هر راه‌حلی زمانی یه مسئله بوده..

متن درباره اعتماد كردن

علی میر صادقی : در لحظاتی که از دست خودمان ناراحت هستیم، برای تغییر شرایط ، به جای نق و ناله کردن و سرکوفت زدن ، نقاط قوت درونتان را به خاطر آورید. یعنی برای تغییر به جای خود تحقیری خود تبلیغی کنید.ستاره‌ها را هدف گرفته‌اید؟ خوب است، ولی اول باید همین پایین سفینه‌تان را بسازید.

متن درباره اعتماد به نفس

درست است که تجربه بهترین معلم در زندگی است اما این نکته را به یاد داشته باشید که تا زمانی که چیزی را یاد نگیرید نمی توانید تجربه ای نیز به دست آورید.

متن درباره اعتماد داشتن

همین مرگ که زندگی را از بین می برد، خودش باعث حرکت و زندگی کردن است. اگر می دانستیم تا ابد زنده ایم کمتر زندگی می کردیم. نگاهت را روشن کن. اینجا تاریک نیست.

متن درباره اعتماد داشتن

طوری درس بخوانید که انگار فردایی وجود ندارد. اگر همه‌ درس‌هایتان را برای فردا بگذارید خیلی دیر می‌شود.

متن درباره اعتماد

اتفاقات میوفتن
تا بهت ثابت کنن
تو بیدی نیستی که
با این بادا از ریشه در بیای
آروم و قوی باش
برگرد به زندگیت…

متن درباره اعتماد داشتن

«به خودتان اعتماد کنید چون مایل به پذیرفتن خطر هستید، نه به خاطر این که آن را بی خطر و مطمئن می­دانید.» ~ ناشناس

متن درباره اعتماد نداشتن

انسان ها عادت دارند که زندگی ما را با توانایی های خودشان قضاوت کنند. وقتی به شما می گویند : نمی توانی در اصل منظوشان خودشان هستند.

متن درباره اعتماد داشتن

شما هیچگاه نمی توانید فصل بعدی زندگی خود را شروع کنید رد صورتی که در حال خواندن فصل قبلی باشید.

متن درباره اعتماد و خیانت

وینستون چرچیل: “موفقیت ادامه راه رفتن از شکستی به شکست دیگر، بدون از دست دادن شور و شوق است”

متن درباره اعتماد به دوست

وقتی معلم‌هایتان به شما می‌گویند چه کارهایی را باید بکنید به حرفشان توجه کنید، اما مهم‌تر این است که بعدا خودتان بنشینید و فکر کنید چرا از شما می‌خواهند آن کار را بکنید.

متن درباره اعتماد داشتن

فرق عادی شدن و عالی شدن در یک حرف است : عادت نکردن.

متن درباره اعتماد و خیانت

کسی که در آفتاب زحمت کشیده، حق دارد در سایه استراحت کند.موفقیت از آن کسانی است که با پشتکار به دنبال هدف خود بوده اند

متن درباره اعتماد نکردن

شاید موفقیت نسبی باشد، ولی بیشتر چیزها در زندگی مطلق‌اند. مدرک، مدرک است، شغل، شغل است و سخت‌کوشی، سخت‌کوشی؛ کاملا ساده و مستقیم.

متن درباره اعتماد كردن

بهتر است در چیزی که دوست دارید، شکست بخورید تا در چیزی که دوست ندارید موفق شوید.

متن درباره اعتماد به نفس

همیشه در برنامه ریزی کارها، از کارهای سخت شروع کن. کارهای آسان خود به خود انجام می‌شوند.

متن درباره اعتماد نکردن

برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید همین الان کاری برای آن انجام دهید.

متن درباره اعتماد و خیانت

انسان های بی هدف، مجبورند تمام عمر برای انسان های هدفمند کار کنند.

متن درباره اعتماد به نفس

موفقیت سهم بچه پررو هایی هست که روی شکست رو هم کم کردن

متن درباره اعتماد

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می‌ارزد.برایان تریسی میگه : “دانش آگاهی از آن چیزی است که می توانید انجام دهید. خرد دانستن این است که چه زمانی نباید این کار را انجام داد “

متن درباره اعتماد به خدا

مسلماً هیچ گاه نمی توان از دانش شما کم کرد اما روز به روز می‌توان به آن افزود. پس می توان گفت علم و تحصیلات یکی از مهم ترین فاکتورهای رسیدن به موفقیت هستند. همین حالا برای داشتن آنها تلاش کنید تا موفقیت را در آینده به خود نزدیک ببینید.

متن درباره اعتماد داشتن

هیــچ کاری خیـلی زیاد سخت نیست؛ اگر آن را به کارهای کوچک تر تقسیم کنی.یک نگرش مثبت واقعاً می تواند رویاها را تحقق بخشد.هیچ جایگزینی برای کار سخت وجود ندارد.

متن درباره اعتماد به خدا

دیل کارنگی : “مردم به ندرت موفق­ اند مگر اینکه از آنچه انجام می دهند، لذت ببرند.”

متن درباره اعتماد كردن

همیشه چیزی را که آرزو می کنید به دست نمی آورید؛ چیزی را به دست می آورید که برای آن کار کنید.

متن درباره اعتماد

اگر فکر می کنی بدون درس خوندن شغل و آینده خوبی در انتظارته، مثل این میمونه که انتظار داشته باشی بدون کوچیکترین قدمی در مسابقه‌ دو برنده بشی.
سال بعد همین موقع آرزو می کنی که ای کاش امروز شروع کرده بودی. پس دست روی دست نذار رفیق.

متن درباره اعتماد داشتن

اگه یک بار نتونستی نمره خوبی بگیری اشکالی نداره، می تونی دوباره امتحان کنی.یک بار نمره و نتیجه بد گرفتن، به هیچ وجه نمی‌تونه شما را از هدفی که می‌خوای بهش برسی دور کنه. عیبی نداره که یه بار نمره بدی بگیری، برای دفعه بد بیشتر تلاش کن تا نتیجه فوق العاده بهتری بگیری. مطمئنم که موفق می‌شی…همه آدما روزهای بد دارن اما بعضیا اونارو به درس هایی آموزنده تبدیل میکنن

متن درباره اعتماد كردن

هر چقدر که الآن تو بیشتر تلاش کنی، در آینده هم به همان قدر پاداش می‌گیری. پس حواست به کارهای الآنت باشد چون آینده تو را می‌سازد. مطمئن باش که تلاش های تو بی نتیجه نخواهند ماند و یک روز، پاداش همه شان را خواهی گرفت…جان وودن : “همه چیز خوب پیش می­رود برای کسانی که بهترین تلاش شان را برای انجام کارهای شان می­کنند.”

متن درباره اعتماد به خدا

قبل از اینکه تسلیم بشی ، به خودت بگو اگه الان جا نزنی سال دیگه همین موقع کجایی؟

متن درباره اعتماد به خدا

موفقیت، تکرار لجوجانه کارهای ساده است.ساده ترین کارهایی را که می‌توانید تصور کنید. مثل همین نینداختن کارها به فردا، مدل درس خواندن، به موقع خوابیدن و بیدار شدن و… همین کارهای ساده هستند که تفاوت های ما با افراد موفق را شکل می‌دهند. اصلاً به همین دلیل است که انسان های موفق، موفق هستند! به خاطر تکرار لجوجانه کارهای ساده…

متن درباره اعتماد نکردن

تو با همه فرق داری و قرار نیست شبیه دیگران بشی. تو خودتی و باید بهترین خودت باشی پس با خودت رقابت کن و دوری کن از اینکه بخواهی خودت رو با همکلاسی هایی مقایسه کنی که شرایط زندگی و تحصیلی و… آن ها شباهتی به تو ندارند پس تو توی همین شرایط باید بهترین باشی و سعی نکنی که تبدیل به یکی از همکلاسی هایت شوی.

متن درباره اعتماد و خیانت

کاری که درسته رو انجام بده نه کاری که آسونه…اگر به دنبال کارهای آسان هستید تا به موفقیت برسید باید به شما بگویم که موفقیت در پی کارهای سخت و شکست ها به دست می آید و فکر میانبر زدن و انجام کارهای آسان را از ذهنتان پاک کنید. کاری را که می دانید درست است را انجام دهید تا نتیجه درست و خوبی را بگیرید. با انجام کارهای ساده و فرار از انجام کارهایی که درست است اما کمی سختی دارد، راه به جایی نخواهید برد.

متن درباره اعتماد و خیانت

زندگی آن‌قدر هم پیچیده نیست، عادت‌های خوب و سخت‌کوشی، تمام چیزی است که برای موفقیت و برنده شدن احتیاج دارید.

متن درباره اعتماد كردن

همیشه به آنچه می خواهید فکر کنید، نه به چیزهایی که از آن می ترسید!

متن درباره اعتماد و خیانت

در واقع، اعتماد دیگران بیشتر از هر چیز دیگری ارزش دارد – کارتر جی وودسون

متن درباره اعتماد به دوست

زمانی که اعتماد به نفس زیادی دارید و احساس می‌کنید شکست‌ناپذیر هستید، بازی برای دیگران به پایان رسیده است – جیسون دی

متن درباره اعتماد نداشتن

ظرفیت ما به اندازه‌ی اعتماد به نفس ماست – ویلیام هازلیت

متن درباره اعتماد به دوست

اعتماد به نفس واگیردار است. کمبود آن نیز به همین صورت است – وینس لامباردی

متن درباره اعتماد و خیانت

زمانی که به خود باور دارید، می‌توانید از پس هر کاری برآیید – اسلوان استیونز

متن درباره اعتماد و خیانت

تنها چیزی که در زندگی نیاز دارم، غفلت و اعتماد به نفس است. پس از آن، موفقیت خود به خو حاصل می شود – مارک تواین

متن درباره اعتماد كردن

ایمان یک نوع اعتماد زبا به شکوه خداوند است؛ اعتمادی که انسان می‌تواند زندگی خود را هزاران بار بر آن بنا کند – مارتین لوتر

متن درباره اعتماد نداشتن

اعتماد به نفس همه چیز است. این همان حسی است که باعث می‌شود یک تیشرت سفید و شلوار جین زیبا به نظر رسد – سیارا

متن درباره اعتماد نکردن

مهارت و اعتماد به نفس، یک ارتش شکست‌ناپذیر هستند – جورج هربرت

متن درباره اعتماد به خدا

اعتماد به نفس از ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها و سال‌ها تلاش و کوشش به دست می‌آید – رابرت استوبچ

متن درباره اعتماد به دوست

زیباترین چیزی که می‌توانید داشته باشید، اعتماد به نفس است – بلیک لایولی

متن درباره اعتماد نکردن

به خود باور داشته باش! به توانایی‌های خود باور داشته باش! بدون شکسته نفسی اما با اعتماد به نفس منطقی در مورد توانایی‌هایتان، نمی‌توانید موفق یا شاد باشید – نورمن وینسنت پیل

متن درباره اعتماد به خدا

اعتماد به نفس، احساسی است که به کمک آن ذهن اقدام به کارهای بزرگ و شرافتمندانه می‌کند در حالی که به خود کاملاً مطمئن است – سیسرو

متن درباره اعتماد نکردن

اعتماد به نفس بسیار شکننده است – جو مونتانا

متن درباره اعتماد كردن

اعتماد به نفس از نظم و ترتیب و آموزش می‌آید – رابرت کیوساکی

متن درباره اعتماد نکردن

اعتماد به نفس بر پایه‌ی صداقت، افتخار، قداست تعهدات، حفاظت وفادارانه و عملکرد نمو می‌کند. بدون آن‌ها نمی‌تواند زنده بماند – فرانکلین روزولت

متن درباره اعتماد به خدا

اعتماد به نفس زمانی است که شما به خود و توانایی‌هایتان باور دارید. تکبر زمانی است که فکر می‌کنید از دیگران بهتر هستید و بر این اساس عمل می‌کنید – استورات استافورد

متن درباره اعتماد داشتن

اعتماد به نفس از همیشه درست بودن به دست نمی‌آید بلکه حاصل نترسیدن از اشتباهات است – پیتر تی مک‌لینتیر

متن درباره اعتماد و خیانت

اعتماد به نفس، خوشبینانه یا بدبینانه نیست بلکه انتظار یک نتیجه‌ی مثبت می‌باشد – روزابت موس کانتر

متن درباره اعتماد

زمانی که به خود باور دارید، می‌توانید از زندگی لذت ببرید. و وقتی که از زندگی لذت می‌برید، می توانید کارهای شگفت‌انگیزی انجام دهید – جو نامات

متن درباره اعتماد و خیانت

تجربه به شما می‌گوید چه کار کنید؛ اعتماد به نفس به شما اجازه‌ی انجام آن کار را می‌دهد – استان اسمیت

متن درباره اعتماد و دروغ

اعتماد به نفس. اگر آن را داشته باشید، می‌توانید کاری کنید که هر چیزی زیبا به نظر برسد – دیان وون فرستنبرگ

متن درباره اعتماد و خیانت

با باور کردن خود، شما قبل از شروع برنده هستید – مارکوس گاروی

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر هیچ اعتماد به نفسی نداشته باشید، نمی‌توانید هیچ کاری انجام دهید – استفون دیگز

متن درباره اعتماد نداشتن

موفقیت به من به عنوان یک هنرمند، اعتماد به نفس می‌دهد. و اکنون می‌توانم هر کاری که دوست دارم را بدون توجه به نظر دیگران انجام دهم – امی لی

متن درباره اعتماد و دروغ

گردش اعتماد به نفس بهتر از گردش پول است – جیمز مدیسون

متن درباره اعتماد كردن

اعتماد به نفس، آماده‌سازی است. هر چیز دیگری خارج از کنترل شماست – ریچارد کلین

متن درباره اعتماد و دروغ

در حد انتظارات زندگی نکن. بلند شو و کارهای شگفت‌انگیزی انجام بده – وندی واسرستین

متن درباره اعتماد داشتن

اعتماد به نفس خود را از طریق انجام کارهایی که شما را هم به هیجان می‌آورند و هم می‌ترسانند، به دست آورید – جسیکا ویلیامز

متن درباره اعتماد كردن

مهربانی در سخن باعث ایجاد اعتماد به نفس می‌شود. مهربانی در طرز فکر موجب ایجاد بصیرت کامل می‌شود. مهربانی در بخشندگی موجب ایجاد عشق و علاقه می‌شود – لائو تزو

متن درباره اعتماد

هیچ‌کس نمی‌تواند بدون رضایت شما موجب ایجاد حس حقارت و پستی در شما شود – النور روزولت

متن درباره اعتماد نکردن

تردید می‌تواند به شما انگیزه دهد؛ پس از آن نترسید. اعتماد به نفس و تردید دو انتهای یک مقیاس هستند و شما به هردوی آن‌ها نیاز دارید. آن‌ها همدیگر را متعادل می‌کنند – باربارا استریساند

متن درباره اعتماد به دوست

شما قدرت، شجاعت و اعتماد به نفس خود را از طریق تجربیاتی به دست می‌آورید که در آن‌ها با ترس‌هایتان مواجه شده‌اید. شما می‌توانید به خود بگویید «من این ترس را پشت سر گذاشته‌ام. اکنون می‌توانم با چالش‌های بعدی روبرو شوم» – النور روزولت

متن درباره اعتماد به خدا

یک بدن متناسب به شما اعتماد به نفس می‌دهد. و هیچ چیزی تاثیرگذارتر از یک نگرش زیبا نیست. اما نباید تفاوت بین بی‌پروا و گستاخ بودن را فراموش کنید – ویرات کولی

متن درباره اعتماد نکردن

عمل باعث ایجاد اعتماد به نفس می‌شود. رکود و سستی نه‌تنها نتیجه بلکه دلیل ترس است – نورمن وینسنت پیل

متن درباره اعتماد و دروغ

من در مورد زندگی خود مطمئن هستم که با محکم ایستادن بر روی پاهایم حاصل می‌شود – جین فوندا

متن درباره اعتماد نداشتن

چیزی که باعث احساس راحتی شما می‌شود را پیدا کنید. لباسی که از پوشیدن آن، اعتماد به نفس به دست می‌آورید، قرار است بدرخشد – هیلی هاسلهاف

متن درباره اعتماد و خیانت

سطح اعتماد به نفسی که زنان می‌توانند در گروه‌های زنانه به دست آورند، اهمیت بسیار زیادی دارد – مائه جمیسون

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر خود را با اعتماد به نفس ارائه دهید، قادر به انجام تقریباً هر کاری خواهید بود – کیتی پری

متن درباره اعتماد به دوست

اعتماد به نفس، مهم‌ترین فاکتور در این بازی است. مهم نیست چقدر استعداد ذاتی دارید، تنها یک روش برای به دست اوردن و حفظ آن وجود دارد: تلاش کردن – جک نیکلسون

متن درباره اعتماد و خیانت

من همیشه اعتماد به نفس داشته‌ام. دلیل آن، داشتن ابتکار و نوآوری بسیار زیاد است. دلم می‌خواست چیزی از خود بر جای بگذارم – ادی مورفی

متن درباره اعتماد به دوست

من اعتماد را به عنوان چیزی که هر روز به دست می‌آوری، می‌بینم – لین گود

متن درباره اعتماد نداشتن

با تلاش زیاد و متعهدانه، اعتماد به نفستان به حداکثر مقدار خواهد رسید – فلوید پترسون

متن درباره اعتماد

شما باید بر توانایی‌های خود باور داشته باشید و سپس، برای دنبال کردن آن‌ها به اندازه‌ی کافی سرسخت باشید – روزالین کارتر

متن درباره اعتماد داشتن

افراد موفق همیشه از خود اعتماد به نفس نشان می‌دهند. این کاملاً واضح است که آن‌ها به خود و کارهایی که می‌کنند، باور دارند. این موفقیت نیست که موجب اعتماد به نفس آن‌ها می‌شود بلکه اعتماد به نفس از قبل وجود داشته است – تراویس بردبری

متن درباره اعتماد

هر طور که خودتان فکر کنید، همانطور خواهد شد – هنری فورد

متن درباره اعتماد به خدا

برای من، تاکنون، اعتماد به نفس یک سفر بوده است نه مقصد – جسیکا ویلیامز

متن درباره اعتماد و خیانت

اعتماد به نفس با افزایش سن بیشتر می‌شود – لزلی مان

متن درباره اعتماد داشتن

وقتی برنده می‌شویم، هیجان‌زده نمی‌شویم. اما اگر با اعتماد به نفس قدم به قدم پیش برویم، می‌توانید پیش بروید – دیگو مارادونا

متن درباره اعتماد و دروغ

اعتماد به نفس یکی از جذاب‌ترین نکات در دختران و پسران است – دانیکا مک‌کلر

متن درباره اعتماد

تمرکز از ترکیب اعتماد به نفس و اشتیاق به وجود می‌آید – آرنولد پالمر

متن درباره اعتماد نکردن

گاهی‌اوقات، اگر برای مدت زمان طولانی تظاهر به داشتن اعتماد به نفس بکنید، در نهایت دارای اعتماد به نفس خواهید بود – الی کنیگ

متن درباره اعتماد و دروغ

من فکر می‌کنم که بهترین روش برای داشتن اعتماد به نفس این است که اجازه ندهید ناامنی‌های دیگران تبدیل به ناامنی‌های شما شوند – جسی جی

متن درباره اعتماد به خدا

اعتماد به نفس با بلوغ به دست می‌آید، این که بیشتر خود را قبول کنید – نیکول شرزینگر

متن درباره اعتماد نداشتن

اعتماد به نفس از دانستن این که چه می‌کنید، به دست می‌آید. اگر خود را برای چیزی آماده کرده‌اید، معمولاً آن را انجام می‌دهید. در غیر این صورت، با صورت روی زمین می‌افتید – تام لندری

متن درباره اعتماد به خدا

از طریق تحصیلات، من تنها مهارت به دست نیاوردم، تنها توانایی یادگیری به دست نیاوردم بلکه اعتماد به دفس پیدا کردم – میشل اوباما

متن درباره اعتماد

من به خود اعتماد به نفس را یاد دادم. وقتی وارد اتاق می‌شدم و تا حد مرگ می‌ترسیدم، به خود می‌گفتم «من از هیچ‌کس نمی‌ترسم». و مردم مرا باور داشتند. شما باید به خود کنترل جهان را یاد دهید – پریانکا چوپرا جوناس

متن درباره اعتماد به دوست

برای من، همیشه آمادگی اهمیت داشته است. و هر چه آماده‌تر بودم، فشار کمتری را احساس می‌کردم و اعتماد به نفس بیشتری داشتم. با افزایش اعتماد به نفس، کاملاً طبیعی است که فشار از روی شما برداشته می‌شود – ارون راجرز

متن درباره اعتماد به نفس

کافی است که خودتان باشید و اعتماد به نفس داشته باشید – گبی داگلاس

متن درباره اعتماد و دروغ

زندگی برای هیچ‌یک از ما آسان نیست. اما چه باید کرد؟ ما باید شکیبا باشیم و مهم‌تر از همه، اعتماد به نفس داشته باشیم. باید باور کنیم که استعداد خاصی داریم و به هر قیمتی از آن بهره ببریم – ماری کوری

متن درباره اعتماد كردن

شما تنها کسی هستید که می‌توانید از توانایی خود استفاده کنید – زیگ زیگلار

متن درباره اعتماد نداشتن

به خود باور داشتن، کلید موفقیت است. گاهی‌اوقات، شما باید بااعتماد به نفس به نظر برسید؛ حتی اگر واقعیت این چنین نباشد – ونسا هاجینز

متن درباره اعتماد نداشتن

هیچ چیزی مانند دستاورد باعث عزت نفس نمی‌شود – توماس کارلیل

متن درباره اعتماد و دروغ

خوش‌بینی، ایمانی است که به دستاورد می‌انجامد. هیچ کاری را نمی‌توان بدون امید و عزت نفس انجام دارد –هلن کلر

متن درباره اعتماد به دوست

خیلی زمان می‌برد تا اعتماد به نفستان را به دست اورید اما نباید اجازه دهید فرد دیگری آن را در شما پیدا کند – جاستین سکای

متن درباره اعتماد به خدا

اطمینان داشته باشید که اگر کار کوچکی انجام داده‌اید، پس قادر به انجام کارهای بزرگ‌تر هم هستید – دیوید استوری

متن درباره اعتماد و خیانت

یک ذهن آرام موجب قدرت درونی و عزت نفس می‌شود که هر دو برای سلامتی بسیار مهم هستند – دالای لاما

متن درباره اعتماد

هر وقت که با ترسمان مواجه می‌شویم، قدرت، شجاعت و اعتماد به نفس لازم برای انجام آن کار ار پیدا می‌کنیم – تئودور روزولت

متن درباره اعتماد نکردن

چون فرد به خود باور دارد، دیگر نیازی به متقاعد کردن دیگران نخواهد داشت. چون فرد از خود راضی است، دیگر به تایید دیگران نیاز نخواهد داشت. چون فرد خود را قبول دارد، جهان او را قبول خواهد داشت – لائو تزو

متن درباره اعتماد به نفس

من همیشه در خارج از خود به دنبال قدرت و عزت نفس می‌گشتم اما هر دو از درون انسان حاصل می‌شوند. هر دو در انسان وجود دارند – آنا فرود

متن درباره اعتماد و خیانت

من هرگز اعتماد به نفس نداشته‌ام، هرگز. سخت‌ترین چیزی که باید دانست، ارزش خود است و سال‌ها طول می‌کشد تا متوجه‌ی آن شد – پگی لیپتون

متن درباره اعتماد داشتن

اگر خود را باور نداشته باشید، در مسابقه‌ی زندگی دوبار شکست خواهید خورد – مارکوس گاروی

متن درباره اعتماد و خیانت

انسان مانند پنجره‌ی شیشه‌ای است. وقتی خورشید بیرون است، می‌درخشد و برق می‌زند اما وقتی تاریکی همه جا را فرا می‌گیرد، زیبایی واقعی آن‌ها تنها در صورت داشتن نور از خود نمایان می‌شود – الیزابت کوبلر-راس

متن درباره اعتماد به دوست

به خود اعتماد کنید. شما بیشتر از آنچه فکر می‌کنید، می‌دانید – بنجامین اسپاک

متن درباره اعتماد به خدا

زمانی که به خود باور داشته باشیم، می‌توانیم حس کنجکاوی، تعجب، شادی یا هرگونه تجربه‌ای که نمایانگر روحیه انسانی است را به خطر بیندازیم – ای ای کامینگز

متن درباره اعتماد نداشتن

همیشه خودتان باشید، خود را ابراز کنید، به خود ایمان داشته باشید و به دنبال تقلید از یک شخصیت موفق نگردید – بروس لی

متن درباره اعتماد

من زندگی بزرگ‌ترین تجار قرن بیستم مطالعه کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که اعتماد به نفس، مهم‌ترین ابزار موفقیت آن‌ها به شمار می‌رود – الکس اسپانوس

متن درباره اعتماد كردن

شما باید پشتکار داشته باشید. و با اعتماد به نفس بازی کنید. باید به خود ایمان داشته باشید – پل پیرس

متن درباره اعتماد نداشتن

شما باید انتظار انجام یک کار را پیش از انجام آن از خود داشته باشید – مایکل جوردن

متن درباره اعتماد نداشتن

به خود اعتماد کنید. شخصیتی را ایجاد به وجود آورید که دوست دارید با آن زندگی کنید – گولدا میر

متن درباره اعتماد نکردن

رکود باعث ترس و تردید می‌شود. عمل موجب اعتماد به نفس و شجاعت. اگر می‌خواهید بر ترس غلبه کنید، نشستن و فکر کردن به آن هیچ فایده‌ای نخواهد داشت – دیل کارنیج

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر صدایی در درون خود می‌شوید که می‌گوید «نمی‌توانید نقاشی بکشید»، با تمام وجود شروع به نقاشی کنید تا آن صدا ساکت شود – وینسنت ون گوگ

متن درباره اعتماد به دوست

این عزت نفس موجود در بدن، ذهن و روح ماست که به ما اجازه‌ی ماجراجویی‌های جدید را می‌دهد – اپرا وینفری

متن درباره اعتماد داشتن

همیشه به یاد داشته باشید، شما شجاع‌تر از آنچه فکر می‌کنید، قوی‌تر از آنچه به نظر می‌رسد و باهوش‌تر از آنچه باور دارید، هستید – کریستوفر رابینز

متن درباره اعتماد كردن

یک فاکتور کلیدی برای دستیابی به موفقیت، عزت نفس است. یک فاکتور کلیدی برای دستیابی به عزت نفس بالا، آمادگی است – آرتور اش

متن درباره اعتماد به نفس

شما به اندازه‌ی تک تک انسان‌های روی زمین لیاقت عشق و علاقه را دارید – بودا

متن درباره اعتماد به دوست

خودت بودن در جهانی که پیوسته سعی می‌کند شما را به کس دیگری تبدیل کند، یک دستاورد بزرگ به شمار می‌رود – رالف والدو امرسون

متن درباره اعتماد به دوست

منتظر نمانید که همه چیز درست شود. هرگز اوضاع بی عیب و نقص نخواهد بود. همیشه چالش‌ها، موانع و شرایط کمتر کاملی وجود خواهند داشت. بنابراین، شروع کنید. با هر قدمی که برمی‌دارید، قوی‌تر خواهید شد – مارک ویکتور هانسن

متن درباره اعتماد داشتن

این در مورد اعتماد به نفس و احساس ما نسبت به خودمان است. چیزی به عنوان یک زن کامل وجود ندارد. من عاشق نقص هستم. این نقص‌هاست که شما را منحصر به فرد می‌کنند – هیلی هاسلهوف

متن درباره اعتماد و خیانت

با شناسایی پتانسیل و عزت و نفس خود می‌توان جهان را تغییر داد – دالای لاما

متن درباره اعتماد داشتن

زندگی ده درصد چیزی است که تجربه می‌کنید و نود درصد واکنش شما نسبت به این تجربه‌ها – دوروتی ام ندرمیر

متن درباره اعتماد نداشتن

به خود اجازه ندهید حتی برای چند ثانیه با کسانی معاشرت کنید که از بزرگی وجود شما خبر ندارند – جو بلکول پترسون

متن درباره اعتماد به خدا

ما باید یاد بگیریم که بهترین دوست خود باشیم زیرا خیلی راحت در دام بدترین دشمنان می‌افتیم – رودریک تورپ

متن درباره اعتماد به خدا

اگر ارزش کمی برای خود قائل هستید، مطمئن باشید که باقی جهان نیز باعث بیشتر شدن ارزش شما نخواهد شد – ناشناش

متن درباره اعتماد به دوست

انسان نمی‌تواند بدون تایید خود، احساس راحتی کند – مارک تواین

متن درباره اعتماد نکردن

باور داشته باشید که امکان‌پذیر است. وقتی باور دارید که کاری قابل انجام است، ذهنتان روش‌هایی برای انجام آن پیدا خواهد کرد. باور داشتن بر یک راه‌حل باعث هموار شدن مسیر می‌شود – دیوید اسکوارتز

متن درباره اعتماد به خدا

به محض این که به خود اعتماد داشته باشید، متوجه می‌شوید که چگونه باید زندگی کنید – یوهان ولفگنگ ون گوته

متن درباره اعتماد به خدا

 خداوند دعا را می‌شنود، به دعا توجه می‌کند، به دعا پاسخ می‌دهدو خدا با دعا رستگارمان می‌کند.

متن درباره اعتماد به خدا

خداوند، مدام در عشقی جاری و بی منتها،خود را بر تو می ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می سازد.

متن درباره اعتماد داشتن

بر خاک افتادن لیاقت و سعادت می خواهد اگر که در برابر خداوند متعال باشد.ذلت و شقاوت می خواهد، اگر در برابر غیر خدا باشد. لیاقت و سعادت برایت آرزو دارم.

متن درباره اعتماد كردن

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است،و خویشتن داری عالیترین عبادتناکامی به معنی آزمایش است، نه شکست..و نتیجه توکل و اعتماد بهخداوند،آرامش است.

متن درباره اعتماد به خدا

خداوند از هیچ کس سؤال نمی‌کند که آیا او زندگی را خواهد پذیرفت یا خیر؟این انتخاب او نیست و باید بپذیرد!تنها انتخاب او چگونگی آن است.

متن درباره اعتماد داشتن

خداوند در اندوه و خنده، در تلخی و شیرینی است.در پشت همه چیز، یک هدف الهی وجود دارد و بنابراین حضور الهی در همه چیز هست!

متن درباره اعتماد نکردن

دریابید که خداوند به شما چه مقدار نعمت داده استو از آن  استفاده کنید.بقیه مورد نیاز دیگران است!

متن درباره اعتماد نکردن

هیچ وقت به خداوند نگوییدمشکل بزرگی دارم …کافیست به مشکلتان بگویید

متن درباره اعتماد داشتن

خدای بزرگی دارم

متن درباره اعتماد به نفس

ایمان داشته باشید که مکانی که خداوند شما را به آن فرا می‌خواند، مکانی است که لذت و نعمت عمیق شما در آن جا برآورده می‌شود.

متن درباره اعتماد به دوست

خداوندا توخیلی بزرگی و من خیلی کوچکولی جالب اینجاست تو به این بزرگیمن کوچک را هیچگاه فراموشنکرده ای ولی من به این کوچکی، اکثر اوقات تو رافراموش کرده ام!

متن درباره اعتماد داشتن

اگر ایمان خود را حفظ کنید، اعتماد خود را حفظ می‌کنید،رفتار صحیحی را حفظ می‌کنید و بالاخره اینکه اگر سپاسگزار باشید، می‌بینید که خداوند در‌های جدیدی را گشوده است.

متن درباره اعتماد نداشتن

ایمان به خدا اعتماد می‌آفریند، حتی زمانی که نقشه‌های او را نفهمی!

متن درباره اعتماد كردن

هرگز نترسید، کافی است به آینده‌ای ناشناخته، همراه با خدایی شناخته شده اعتماد کنید.

متن درباره اعتماد

من دوست دارم به طبیعت به عنوان یک ایستگاه پخش نامحدود فکر کنم،که از طریق آن خدا هر ساعت با ما صحبت می‌کند، اگر تنها تنظیم کنیم.

متن درباره اعتماد كردن

دیروز تاریخ است، فردا یک رمز و راز است و امروز هدیه خداست، به همین دلیل ما آن را حال می‌نامیم.

متن درباره اعتماد به خدا

مهم نیست که در گذشته برای شما چه اتفاقی افتاده استیا آنچه که در حال حاضر در زندگی شما اتفاق می‌افتد،اگر با ایمان به خدا قدم بردارید، هیچ کدام از این‌ها قدرت گرفتن یک آینده شگفت آور و خوب را از شما ندارند.خدا تو را دوست دارد!او می‌خواهد شما با پیروزی بر گناه زندگی کنیدتا بتوانید وعده‌های او را برای زندگی امروز خود داشته باشید!

متن درباره اعتماد و خیانت

من معتقدم که اعتماد و بردباری دو حالتی هستندکه دست به دست هم می‌دهدمی‌بینید، هنگامی که رها می‌شوید و یاد می‌گیرید که به خدا اعتماد کنید،شادی در زندگی شما جاری می‌شود،و وقتی به خدا اعتماد دارید، می‌توانید صبور‌تر باشید.صبر فقط مربوط به انتظار چیزی نیست …این مربوط به نحوه انتظار شما یا نگرش شما در حین انتظار است.

متن درباره اعتماد داشتن

صبور باشید، ایمان داشته باشید و زندگی خود را زندگی کنید.

متن درباره اعتماد

خدا هرگز چیزی را از زندگی شما دور نمی‌کندبدون اینکه آن را جایگزین چیزی بهتر کند.

متن درباره اعتماد داشتن

هر وقت فکر می‌کنید که دست رد به سینه شما زده شده، بدانید که خدا واقعاً شما را به سمت چیزی بهتر هدایت می‌کند.از او بخواهید که به شما قدرت دهد تا پیش بروید.

متن درباره اعتماد داشتن

هرچه به خدا نزدیک می‌شویم، او به ما نزدیک می‌شودو روز به روز، امید به خدا در درون ما رشد خواهد کرد.

متن درباره اعتماد داشتن

خدا به شما افراد مورد نظر شما را نمی‌دهد،او به شما افراد مورد نیاز را می‌دهد.برای کمک به شما، صدمه زدن به شما، ترک کردن شما، دوست داشتن شما و تبدیل شدن شما به فردی که قرار بوده که باشید.

متن درباره اعتماد و خیانت

هر روز هدیه‌ای از طرف خداوند است.هیچ تضمینی برای فردا وجود ندارد،به طوری که در این روز از نعمت‌ها استفاده می‌کنم تا از آن نهایت استفاده را ببرم.

متن درباره اعتماد داشتن

کسانی که همه چیز را به دست خدا می‌سپارند،سرانجام رد دست خدا را در همه چیز خواهند دید.

متن درباره اعتماد نکردن

خدا برای درد شما هدفی دارد،دلیلی بر مبارزات شما و پاداش وفاداری شما.پس به او اعتماد کنید و تسلیم نشوید.

متن درباره اعتماد نکردن

سر خود را بالا نگه دارید؛خداوند سخت‌ترین نبرد‌های خود را به قوی‌ترین سربازان خود می‌دهد.

متن درباره اعتماد به دوست

هر وقت نعمت‌هایی که دارم را می‌شمارم، عشق من به خدا بزرگ‌تر می‌شودو هر وقت مبارزات خود با زندگی را می‌شمرم، ایمانم به خدا قوت می‌یابد.

متن درباره اعتماد كردن

بعضی اوقات وقتی غرق می‌شویم، فراموش می‌کنیم که خدا چقدر بزرگ است.

متن درباره اعتماد نکردن

خدا امور را اداره می‌کند و به هیچ توصیه‌ای از جانب من نیاز ندارد.پس با مسئولیت خدا، من معتقدم که در پایان همه چیز به بهترین نتیجه می‌رسد؛بنابراین چه چیزی وجود دارد که نگران آن باشم؟هیچ!

متن درباره اعتماد به نفس

وقتی شما چیزی جز خدا ندارید،متوجه می‌شوید که خدا کافی است.

متن درباره اعتماد نداشتن

دلم گرم خداوندی ستکه با دستان منگندم برای یاکریم خانه می ریزدچه بخشنده خدای عاشقی دارمکه می خواند مرابا آنکه می داند گنهکارمدلم گرم استمی دانم بدون لطف او تنهای تنهایمبرایت من، خدا را آرزو دارم

متن درباره اعتماد به دوست

خداوند می فرماید:کسی که بر خدا توکل کند خداوند او را کفایت می کند.اگر کسی باور داشته باشد کهپشتوانه و تکیه گاه محکم او خدای قادر عالم و مهربان استزندگی اش متحول گردیده،در همه گفتار و رفتار خود منقلب خواهد شد.

متن درباره اعتماد داشتن

تا خدا هستهیچ لحظه‌ای آنقدر سخت نمی‌شود که نشود تحملش کرد،شدنی‌ها را انجام بده و تمام نشدنی‌هایت را به خدا بسپار،زخم‌های دلت را به خدا بسپارخودش بهترین مرهم‌ها را دارد …توکل کنآرام آرام همه چیز درست می‌شود

متن درباره اعتماد به دوست

انسانی که پشتوانه خود را خدای قادر و حکیم و مهربان بداند،یاور محکم و استوار خواهد داشتو تحولات و فراز و نشیبهای روزگار او را از راه حقیقت بیرون نمی برد،به همه رنجها و سختی ها مثبت می نگرد.

متن درباره اعتماد نکردن

این تکبر و غرور ماست کهباعث درد و رنج ما می‌شود.هر چه بیشتر فکر کنیم کهمی‌توانیم به تنهایی کاری را انجام دهیم،کمتر متوجه توکل به خداوند می‌شویمو درد بیشتری را باید تحمل کنیم.

متن درباره اعتماد و خیانت

به خاطر بسپارید …!همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن استآرام ، بی صدا و همیشگی …!بر او توکل کنید نه بر خلق خدا!

متن درباره اعتماد

هر که منظور خود از غیر خدا می طلبدچون گدایی‌ست که حاجت ز گدا می طلبد

متن درباره اعتماد نداشتن

آرام باشتفکر کنتوکل کنسپس آستین ها را بالا بزن،آنگــاهدستان خــــدا را می بینیکه زودتر از تو دســـت به کار شده اند..

متن درباره اعتماد نداشتن

توکل کردن فقط چیز‌ها را تغییر نمی‌دهدبلکه تغییر اصلی را در ما و درونمان ایجاد می‌کند.اگر در جستجوی خداوند، کوشا باشیم،به آهستگی و به طور حتم به افراد بهتری تبدیل می‌شویم.

متن درباره اعتماد به نفس

توکل بر خداوند،مایه نجات از هر بدىو محفوظ بودن از هر دشمنى است.امام علی (ع)

متن درباره اعتماد نکردن

زخم‌های دلت را فقط به خدا بسپارخودش بهترین مرهم‌ها را داردباور کن آرام آرام همه چیز درست می‌شود.

متن درباره اعتماد به خدا

همسر عزیزممن همیشه شکرگزار حضور تو در کنار خودم هستم.چون برای من بهترین دوست و شریک قابل اعتمادی

متن درباره اعتماد داشتن

همسر عزیزموجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند مرا لایق آن دانستو هدیه من به تو نازنینقلب عاشقی است که فقط برای تو میتپدعاشقانه و صادقانه دوستت دارم

متن درباره اعتماد و خیانت

منعشق را با تو تجربه کردممحبت را درقلب تو یافتمامید به زندگی را از تو آموختمعشق من تقدیم به توکه یادت در فکرمعشقت در قلبمو عطر تو در میان لحظه لحظه های زندگی امماندگار استدوستت دارم همسر مهربانم

متن درباره اعتماد

همسر عزیزمبعضی میگویندکه عشق به آدم آسیب می‌زندولی من بخاطر تو هر خطری ر ابه جان می‌خرمزیرا نمی‌توانم زندگی بدون تو را تصور کنمتو مرا کامل کردی

متن درباره اعتماد و دروغ

من به دو چیز عشق می ورزمیکی تو و دیگری وجود توبه دو چیز اعتقاد دارمیکی خدا و دیگری تومن در این دنیا دو چیز میخواهمیکی تو و دیگری خوشبختی تومن این دنیا را برای دو چیز میخواهمیکی تو و دیگری برای با تو موندن تا ابددوستت دارم

متن درباره اعتماد به خدا

همسر مهربانمتو اولین و تنها کسی هستی که توانست قلب مرا به تسخیر خود درآورداز روزی که با تو ازدواج کردممرهمی شدی بر زحمهایمو دلیلی برای زنده بودنمممنونم که هستیعاشقتم

متن درباره اعتماد كردن

همسر عزیز تر از جانمتو رو میخوام واسه نفس کشیدنبا تو به اوج زندگی رسیدنیادت نره که یاد تو همیشه همراه منهیادت نره که خواستنت مثل نفس کشیدنهیادت نره که اینه از تپش تو روشنهیادت نره نبودنت سقوط من دم به دمهخدا رو شکر که دارمت

متن درباره اعتماد

فرو گرفته مرا آنچنان محبت دوستکه هر چه مینگرم، پای تا سرم همه اوستهمسر عزیزم ، دوستت دارم

متن درباره اعتماد

تو مرا میفهمیمن تو را میخوانمو همین ساده ترین قصه یک انسان استمن تو را ناب ترین شعر زمان میدانمو تو هم میدانیتا ابد در دل من میمانی

متن درباره اعتماد و دروغ

عشق ابدی منتو قطعه گمشده پازل وجود منیوجودم فقط با تو کامل می شوددوستت دارم

متن درباره اعتماد و خیانت

همسر عزیزممهربانی و همراهی همیشگی ات تحمل لحظات سخت زندگی را برایم آسان کرده استممنونم که هستی

متن درباره اعتماد نداشتن

همسرمتو که باشی کنار من،دلم قرص است.اصلا تمام قرص‌ها، جز ♥تو♥ ضرر دارندمرسی که هستی عزیزترینم

متن درباره اعتماد به خدا

هر صبح روز با شوق دیدنت چشم می گشایموقتی تو را در کنارم می بینم،دوست دارم بارها و بارها در برابر معبود زانو بزنمو سجده شکر کنمکه تو را به من هدیه داد

متن درباره اعتماد و خیانت

همسر عزیزتر از جانماندازه عشق من به تودر هیچ عبارتی نمی گنجدتو همه چیز من هستیدنیای من بدون تو هیچ استدوستت دارم

متن درباره اعتماد به دوست

همسرم ، عزیزترینم،ضرورت زندگی ام،تو مثل هوایی هستی که برای نفس کشیدن به آن احتیاج دارم.تاب لحظه های بی تو بودن را ندارم،دلتنگی ات جهان را برایم تیره و تار می کندو نبودنت دنیا را برایم تبدیل به زندانی با دیوارهای بلند می کندکه راه فراری از آن نیستممنونم بابت بودنت

متن درباره اعتماد به خدا

عشق ابدی من
از تو ممنونم که در تاریک ترین لحظه های زندگی ام
همچون نوری بر من تابیدی
و چراغ زندگی ام را روشن کردی
دوستت دارم

متن درباره اعتماد

همسر عزیزم
هر روز بیش تر از قبل عاشق تو می شوم
آنچه برای من انجام دادی،فراتر از تصورات و رویاهای من بوده است
به خاطر همه چیز از تو سپاسگزارم

متن درباره اعتماد به نفس

همسر مهربان و فداکارم
چقدر خوشبختم که تو شریک زندگی ام هستی
همیشه برایم بهترین دوست و همدمدوستی مهربان، قابل اعتماد و دلسوز بوده ای
دوستت دارم

متن درباره اعتماد به دوست

من خیلی خوش شانسم کهکسی رو دارم که همیشه طرف منهبه خوب بودن حالم اهمیت میده.هر لحظه‌ای که باهم گذروندیمبرای من باارزشه.ممنون که رفتارت با من اینقدر عالیه.

متن درباره اعتماد نداشتن

همسرمتو پاسخ همه سوال هایم هستی
تو راه حل همه مشکلاتم
و درمان همه دردهایمبه خاطر همه چیز ازت ممنونم
دوستت دارم

متن درباره اعتماد نداشتن

عشقمقلبم برای تو می تپدبرای تویی که تنهایی هایم پر از یاد توستبرای تویی که قلبم منزلگه عشق توستبرای تویی که احساسم از آن وجود نازنین توستبرای تویی که تمام هستی ام در عشق تو غرق شدبرای تویی که مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاک خود کردیبرای تویی که هر لحظه دوری ات برایم مثل یک قرن استبرای تویی که قلبت پا ک استبرای تویی که عشقت معنای بودنم استبرای تویی که آرزوهایت آرزویم است

متن درباره اعتماد به نفس

همسر عزیزمعشقت را به لحظه لحظه زندگی ام تزریق کرده ای
عشق تو
به من قدرت ماندن و مبارزه کردن
و بهانه ای برای زندگی دادممنونم و عاشقانه کنارت خواهم بود

متن درباره اعتماد كردن

مرد که تو باشیزن بودن خوب استاز میان تمام مذکر های دنیافقط کافیست پای تو در میان باشدنمیدانی برای تو خانوم بودن چه کیفی دارد

متن درباره اعتماد به خدا

همسر عزیزمدوست دارم بدانیاین اولین بار استکه در زندگی ام چنین حس عمیق و عاشقانه ای را تجربه می‌کنمتو رویاهای مرا محقق کردیخوشحالم که هستیدوستت دارم

متن درباره اعتماد به دوست

اگر باید بین نفس کشیدنو دوست داشتنتیکی را انتخاب میکردمدر آخرین نفسم به تو می‌گفتمدوستت دارم

متن درباره اعتماد به دوست

اگر قرار باشد به جای هر تشکر از تو
یک بار ببوسمت
بی شک تمام لحظات زندگی مشترک مان
بوسه باران خواهی شد
دوستت دارم، مرسی که هستی عزیزم

متن درباره اعتماد

وقتی دو قلب برای یکدیگر بتپد،هیچ فاصله ای دور نیست،هیچ زمانی زیاد نیستو هیچ عشق دیگرینمی تواند آن دو را از هم دور کند.محکم ترین برهان عشق، اعتماد است..دوستت دارم

متن درباره اعتماد كردن

همسر عزیزمامروز تصور می کنم بدون تو هیچ لحظه ای زنده نبوده ام و زندگی نکرده ام
آنچه در زندگی با تو دیدم، هیچ کجا و با هیچ کس دیگر آن را نیافتم
قدر تمام مهربانی هایت، دلسوزی هایت و کوشش و تلاشی که برای زندگی مان داری را می دانمو به خاطر آن ها از تو سپاس گزارم
دوستت دارم

متن درباره اعتماد به نفس

همسر عزیزماگر به من یک فرصت برای آرزو کردن بدهندتنها یک چیز را آرزو می‌کنم و آن این است کهما در کنار هم عمرمان را بگذرانیمو عشق مان ابدی باشد

متن درباره اعتماد

همسر عزیزم
هر روز بیش تر از قبل عاشق تو هستم
کار هایی که برای من انجام دادی فراتر از تصورات و رویا های من بوده است
به خاطر همه چیز از تو سپاس گزارم

متن درباره اعتماد به خدا

من هیچ نمی خواهمتنها صدایت را می خواهم تا موسیقی سکوت لحظه هایم باشدنگاهت را می خواهم تا روشنی چشم های خسته ام باشدوجودت را می خواهم تا گرمای قندیل آغوشم باشدخیالت را می خواهم تا خاطره لحظه های فراموشم باشددست هایت را می خواهم تا نوازشگر بی کسی اشک هایم باشدو تنها خنده هایت را می خواهم تا مرهم کهنه زخم های زندگی ام باشدآری تنها تو را می خواهم همسر عزیزم

متن درباره اعتماد نکردن

عشق زندگی من
برای تمام لحظاتی که پا به پای من آمدیو سعادتی که به من بخشیدیاز تو سپاس گزارم
تو را بسیار دوست دارم

متن درباره اعتماد و دروغ

یار شیرینم، همسرمتو مثل گل سرخیشکفته و زیباتو برای من بسیار خاص هستیتو فوق العاده ترین زنی هستیکه تا بحال دیده‌امدوستت دارم عشق ابدی من

متن درباره اعتماد به دوست

تقدیم به همسر عزیزمای همیشه جاودانه در میان لحظه هایمغصه معنایی نداره تا تو می خندی برایمپیش تو از یاد بردم روزهای سختی ام رامدیون تو هستم لحظه خوشبختی ام را

متن درباره اعتماد به نفس

خوشبختی داشتن کسی استکه بیشتر از خودشتو را بخواهد
و بیشتر از توهیچ نخواهدو توبرایش تمام زندگی باشی

متن درباره اعتماد به خدا

من هر روز بیش از پیش به این راز پی میبرم
که تو خلق شده ای برای من
تا زیباترین زندگی را برایم بسازی
عزیزم از صمیم قلبم از تو ممنونم

متن درباره اعتماد داشتن

همسر نازنینمتو همیشه محکم پشت من ایستادی
تو منو قوی تر و شجاع تر کردی
تو باعث شدی احساس دوست داشته شدن کنم
تو به من جسارت بخشیدی تا وارد چالش‌های جدید بشم
تو به من اطمینان دادی که برای مقابله با هر پیش آمدی در زندگی تنها نیستم
دوستت دارم و برای داشتنت از خدا سپاسگزارم

متن درباره اعتماد و خیانت

اگر می توانستم ستاره‌ها و ماه را به تو می دادمتا عشقم رابه تو نشان دهم حیف که شدنی نیستتنها چیزی که می‌خواهم این است کههمیشه در کنارت باشم تا بتوانماز عشق لبریزت کنمدوستت دارم عزیزترینم

متن درباره اعتماد

به چشمان مهربان تو می نویسم حکایت بی نهایت عشق را
تا بدانی که محبت و عشق را در چشمان تو آموختم و با تو آغاز کردم
دوستت دارم همسر عزیزمصبح‌ ها که از خواب بیدار می شوم
به تو فکر می کنم
و شب ها با یاد تو به خواب می روم
مرسی که هستی عشقم

متن درباره اعتماد

میدونم که این نوشته برای قدردانی از کسی که همیشه کنار من بودهو باعث شده لحظه‌های شیرینی داشته باشم کافی نیست.فقط میخوام بگم کههمیشه در قلب منیدوستت دارم و از تو ممنونم.

متن درباره اعتماد به نفس

داشتن عشقی مثل تو در زندگی منیک موهبت استتو منحصر به فردیعاشقتمدوست داشتنی و خاص هستی

متن درباره اعتماد به خدا

همسر عزیزمتو باعث میشی من به خودم و زندگیم افتخار کنم.هرکاری که میکنی برای من دنیایی ارزش داره.دوستت دارم

متن درباره اعتماد داشتن

همسر عزیزمتو برای من معنی زندگی هستیبا تو همیشه قلب و روحم گل باران استدوستت دارم عشق ابدی من

متن درباره اعتماد به نفس

همسرم، عشقم، شیرینمتو به من کمک کردی باور کنم آینده‌ای روشن در انتظارم استکه باید برای آن تلاش کنم.تو باعث شدی بفهممهنوز چیزهایی در این دنیا هستکه ارزش زندگی کردن دارد.ممنونمدوستت دارم

متن درباره اعتماد و دروغ

دوستت دارم اندازه ای که ماهی اب رو دوست دارهدوستت دارم اندازه ای که خسته خوابو دوست دارهدوستت دارم اندازه اسمونو ستاره هاشدوستت دارم همسر عزیزم

متن درباره اعتماد و دروغ

حماقت بزرگی است که آدمی برای برنده شدن در بیرون،
در درون ببازد
آرتور شوپنهاور

متن درباره اعتماد نکردن

زندگی مثل بوکس میمونه
زمین بخوری نمیبازی
بلند نشی میبازی

متن درباره اعتماد نداشتن

زندگی یه بازیه
من برای برد بازی می کنم

متن درباره اعتماد به نفس

شکست خوردن هیچ مشکلی نداره
کم آوردن هم همینطور
اما وقتی واقعا میبازی که بعد زمین خوردن دیگه بلند نشی

متن درباره اعتماد كردن

شکست وجود نداره
یا میبری یا یاد میگیری چطور برنده باشی.

متن درباره اعتماد داشتن

اگه قراره ببازی
یه جوری بباز که دشمنت برنده نشه

متن درباره اعتماد به خدا

هراس برنده از باختن به آن اندازه نیست که بازنده باطنا از برنده شدن دارد.

متن درباره اعتماد نداشتن

در مفاهیم باختن ها
ما جمع کثیری از واژه های شبیه به داشته ها را از دست داه ایم
در امتداد ایام از قدر، مصلحت یا شانس مجدد مسیرمان به از دست داده هایمان برمیخورد
عده ای از آن ها را باز پس میگیریم
و در آن لحظه باشکوه ما خود را برنده می یابیم

متن درباره اعتماد كردن

چشم هایم را باز می کنم…
چه خواب عجیبی بود…
به گمانم جایی را باختم که فکر می کردم این بازی تمام شده…
اما اینطور نبود…
درست است که باز هم نشد
اما کاری را کردم که دلم می خواست…

متن درباره اعتماد به خدا

کسی که به دنبال یادگیری باشد و نه پیروزی یک عمر در حال پیروز شدن است،
همیشه در حال یادگیری و آموختن باشید،
بزرگترین راز موفقیت همیشه شاگرد بودن و همیشه یادگرفتن است…
هرگز دست از آموختن و یادگیری برندارید…
برای پیروزی و برای موفقیت نیاز دارید تا بیاموزید…
آموزش ببینید و تجربه داشته باشید…
همیشه شاگرد باشید…
هروقت غرور شما را برداشت، بدانید باخت و شکست در کمین شماست…

متن درباره اعتماد و خیانت

نمی دانم اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من…
اما وقتی یافته هایم را با باخته هایم مقایسه می کنم می بینم،
چون خدا را یافتم هرچه باختم مهم نیست.

متن درباره اعتماد و خیانت

خودمو کوبیدم ولی از نو نساختم،
همرو بردم از خودم باختم…

متن درباره اعتماد به نفس

سخت است ببازی احساس را،
وقتی هنوز نفهمیده ای اصلا دوستت داشت؟
این روزها چقدر عاشقانه باختم…

متن درباره اعتماد داشتن

برنده همون بازنده ای که یه بار دیگه تلاش کرده…

متن درباره اعتماد به دوست

زندگی مثل دوربین است
روی چیزهای مهم تمرکز کنید
لحظات خوب را ثبت کنید
زشتی ها را از آن کات کنید
و در نهایت اگر چیزی که می خواستید از آب درنیامد …
کافیست عکس دیگری بگیرید

متن درباره اعتماد و خیانت

فرق بین باختن و ساختن یک کلمست “خواستن”

متن درباره اعتماد نداشتن

من حتی اگه ببازم جوری رفتار می کنم که به بردت شک کنی…

متن درباره اعتماد به دوست

برد تو سکوت قشنگه،
بزار فکر کنن همون بازنده بدبختی!

متن درباره اعتماد به خدا

کارت هایی که تو بازی زندگی بهت میرسه رو نمیتونی عوض کنی!
نکته مهم نحوه بازی تو با کارت هاست، که نقش مهم تری تو برد و باختت داره!

متن درباره اعتماد به نفس

برنده ها بر “بردن ” تمرکز می کنند،
بازنده ها بر “برنده ها” تمرکز می کنند…

متن درباره اعتماد و خیانت

ریسک کن
یا خوشحال میشی
یا عاقل !!
توی زندگیت ریسک کن
اگه برنده بشی میتونی رهبری کنی
اگه ببازی میتونی راهنما باشی

متن درباره اعتماد به نفس

من هیچوقت نمی بازم،
یا برنده می شوم،
یا یاد می گیرم…

متن درباره اعتماد به دوست

بردن همه چیز نیست،
ولی تمایل به بردن همه چیز است.

متن درباره اعتماد و خیانت

زندگانی برد و باخت
زندگــی با بُـــرد از دست دادن است
اصل این معنـــی یقین با زادن است
گر نباشد زندگـــی شیــــرین کجاست
زندگانی گاه برپاد و گاهی افتادن است
منصور مقدم

متن درباره اعتماد داشتن

دلم را برده ای
خودم را باخته ام
از عشقت شاعر شده ام
تو برده ای اما
امتیازات را من گرفته ام
قبل از دلدادگی نمی دانستم
چه فلسفه ی پیچیده ای دارد
این برد و باخت

متن درباره اعتماد و خیانت

ذهن برنده و ذهن بازنده قهرمان و پیروز را معیین می کنه و بقیه، ابزار لازم برای وقوع این واقعیت خواهد بود.
بعبارتی باخت یک رخداد است اما بازنده بودن یک مدل ذهنی!

متن درباره اعتماد

هنگامی که رویدادهای این جهان را با وجود دردناک بودن و ناخوشایند بودن آنها، با دید و نگرشی مثبت می‌نگرید و چَم و مفهوم دیگرگونی به آن می‌دهید، به راستی برنده می‌شوید.
آنتونی رابینز

متن درباره اعتماد به دوست

من هفتصد بار اشتباه نکردم. من یک بار اشتباه نکردم من زمانی موفق شدم که هفتصد راهی را که موفقیت آمیز نبود اصلاح کردم. هر گاه راهی را که عمل نمی کرد حذف کردم راهی را پیدا کردم که کار می کرد.
توماس ادیسون

متن درباره اعتماد نداشتن

پیروزمندان! فراموش نکنید که پیروزی های بشری همیشه نسبی و موقتی است.
آندره موروا

متن درباره اعتماد و خیانت

حق همیشه با پیروزمندان جنگ است.
آدولف هیتلر

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر برنده شوی نیاز نداری که شرح دهی …
اما اگر بازنده شوی بهتر است انجا نباشی تا مجبور شوی شرح بدهی.
آدولف هیتلر

متن درباره اعتماد به دوست

بزرگترین نشانی که سرنوشت می تواند به ما هدیه کند این است که اجازه دهد ما مدتی در کنار مخالفان خود بجنگیم، زیرا از این راه پیروزی بزرگی را برای خود رقم می زنیم.
فریدریش نیچه

متن درباره اعتماد نداشتن

بسیاری از افراد خوب موفقیت را می بینند. برای من موفقیت با تکرار خطا و درون بینی آن بدست می آید.
در حقیقت موفقیت حاصل یک درصد کار است که خود از 99 در صد خطا حاصل شده است.
سوشیرو هوندا

متن درباره اعتماد نکردن

من ادراک شکست را با خود مانند پرچم پیروزی به هر سو می کشانم.
فرناندو پسوآ

متن درباره اعتماد

در غرب دلبستگی ما به موفقیت باعث سست شدن ما در خطر کردن می شود. آنچه از این خطر کردن می آموزیم به آن موفقیت می ارزد. و این ترس از شکست است که تعیین می کند که بیاموزیم یا نه؟
پارکر پالمر

متن درباره اعتماد كردن

دلیل اینکه بسیاری از انسان‌ها احساس بازنده بودن می‌کنند آن نیست که زندگی‌شان به راستی یک باخت بزرگ است. شاید گمان می‌کنند برنده بودن، آن است که بر روی کره‌ی ماه فرود آیند.
آنتونی رابینز

متن درباره اعتماد

گاهی برای برنده شدن، دست به کارهایی می‌زنیم که با ارزش‌های درونی ما ناسازگار است. در این موارد، بازنده‌ی اصلی ما هستیم. آنتونی رابینز

متن درباره اعتماد و خیانت

چیزی
را
که باختی
فراموش
کن
اما
آنچه
باعث شد
ببازی
هرگز

متن درباره اعتماد

اگر ناخودآگاه فکر کنی که بردن مسابقه حقت نیست، میبازی!

متن درباره اعتماد و خیانت

من تو باختمم جوری رفتار می کنم
گه تو به بردت شک کنی

متن درباره اعتماد

حواست باشه توجهت بیشتر از ظرفیتش باشه باختی

متن درباره اعتماد به دوست

وقتی به قصد بردن به میدان می آیی
باخت هم، خود برد است

متن درباره اعتماد به خدا

من یه روزی تلافی همه ی شکستایی که فقط خودمو دلم ازشون خبر داریم سر این دنیای نامرد در میارم
باختن سهم ادمای ضعیفه
من تو اوج شکست بلند میشم و فریاد میزنم من ضعیف نیستم …

متن درباره اعتماد نکردن

برنده ها از زیر کار در نمی روند،
به استقبال کارهای سخت می روند!
چون می دانند چه آینده ای در انتظارشان است!
اما بازنده ها همیشه کار را مانند تنبیه و مجازات می بینند و با بی میلی کار میکنند!

متن درباره اعتماد به خدا

همیشه باختن تلخ نیست
مثل دل باختن،
همیشه بردن خوب نیست
مثل آبرو بردن،
کاش یاد بگیریم،
کجا و کی ببریم و کی ببازیم…

متن درباره اعتماد نکردن

این روزها کمی متفاوت تر به دنیا نگاه میکنم
اینده را روشن تر میبینم و از درون پنجره ای به مردم زل میزنم
هرکدامشان را بررسی میکنم به یک سوال بی جواب میرسم :
چرا افکارشان سیمانی است؟
انقدر از سیمان اند که اگر بستنی شور تولید شود نه باور میکنند نه میخرند و نه میخورند
بگذارید ساده تر بگویم. انسان مغزش را منجمد کرده تا مبادا چیزی از بین برود
مثلا خود من در کودکی بازی نمیکردم تا باخت را تجربه نکنم اما راهش این نبود
راه همیشه برنده شدن بسیار باختن بود
بسیار تجربه کردن بود …
درست است که من هیچوقت نباختم
اما هیچوقت هم برنده نبودم
و هیچوقت لذت و هیجان بازی کردن را نچشیدم
مثلا اگر کسی اولین بار بازی نمیکرد و کسی را دعوت به همبازی شدن نمیکرد هیچوقت بازی کردن رواج پیدا نمیکرد و شاید من و تو هیچوقت نمیفهمیدیم میشود بازی کرد و لذت برد
باور نمیکنی؟ ببین در دنیا چقدر فرهنگ ها کار ها افکار و ایده هایی وجود دارد که کسی جدیشان نگرفت و نابود شد
ببین ابتدای هر اتفاق و موضوعی افرادی که #پیشرو بودند باختند مسخره شدند تا حالا اسمشان جاودانه شده
اما من قسم میخورم تمامشان از همه این باختن ها لذت بردند چون ایمان داشتند روزی انها هستند که برنده اند …

متن درباره اعتماد

شکست به معنای پایان یک انسان نیست اما تسلیم شدن به این معناست. یک انسان با شکست به پایان کار نمی‌رسد بلکه وقتی تسلیم می‌شود، کارش تمام است – ریچارد ام نیکسون

متن درباره اعتماد به دوست

زندگی را باید زندگی کرد نه کنترل. بشریت از طریق تداوم بازی در مواجه با شکست‌های مشخص به پیروزی می‌رسد – رالف الیسون

متن درباره اعتماد و دروغ

اما انسان برای شکست ساخته نشده است. انسان ممکن است نابود شود اما شکست نمی‌خورد – ارنست همینگوی

متن درباره اعتماد نداشتن

ما نباید تسلیم شویم و نباید اجازه دهیم تا شکست بر ما غلبه کند – ای پی جی عبدالکلام

متن درباره اعتماد

اگر از شکست خود درس بگیرید، پس واقعاً شکست نخورده‌اید – زیگ زیگلار

متن درباره اعتماد كردن

من هیچ وقت به شکست خوردن فکر نمی‌کردم. اما اکنون که اتفاق افتاده است، تنها راه درست انجام دادن آن است. این تعهد من نسبت به تمامی کسانی است که بر من باور داشته‌اند. همگی ما باید شکست‌های خود در زندگی را بپذیریم – محمد علی

متن درباره اعتماد داشتن

هر کسی می‌تواند با پیروزی مواجه شود اما تنها انسان نیرومند توانایی مقابله با شکست را دارد – آدولف هیتلر

متن درباره اعتماد

باید روش بقا از شکست را یاد بگیرید. این گونه است که شخصیت پیدا می‌کنید – ریچارد نیکسون

متن درباره اعتماد به دوست

این شکست نیست که شما را نابود می‌کند بلکه از دست دادن روحیه است که منجر به نابودی می‌شود – ایمران خان

متن درباره اعتماد نداشتن

معنای واقعی زندگی را تنها کسانی می‌دانند که واقعاً رنج می‌کشند، شکست می‌خورند، فلاکت را می‌پذیرند و از جا بلند می‌شوند – آنائیس نین

متن درباره اعتماد به نفس

مبارزان خوب، خود را فراتر از احتمال شکست قرار می‌دهند و سپس، منتظر فرصتی برای شکست دشمن می‌مانند – سان تزو

متن درباره اعتماد نکردن

من همیشه معتقد بوده‌ام که تنها شکست و پیروزی در زندگی اهمیت دارد که در برابر خود شما به دست آید – میهیل سباستین

متن درباره اعتماد و دروغ

زمانی که اتفاق بد و مصیبتی برای شما رخ می‌دهد، یا اجازه می‌دهید شما را شکست دهد یا شما آن را شکست می‌دهید – ژان ژاکو روسو

متن درباره اعتماد و خیانت

زنجیرهایی که شما را در هم می‌شکنند، زنجیرهایی هستند که شما را می‌سازند. و زنجیرهایی که شما را می‌سازند، زنجیرهایی هستند که شما آن‌ها را در هم می‌شکنید – آنتونی لیکون

متن درباره اعتماد

 من یاد گرفته‌ام که هر شکست، درس سازنده‌ای را با خود به همراه دارد – تام لاندری

متن درباره اعتماد به نفس

در هنر جنگ، اگر خود و دشمنتان را به خوبی بشناسید، هنگام نزدیک شدن به میدان نبرد احساس ترس نخواهید کرد. اما اگر تنها خود را بشناسید و نه دشمن، به ازای هر پیروزی، یک شکست وجود خواهد داشت – امیلی تورن

متن درباره اعتماد به خدا

شکست خود دارای مزه‌ی بسیار قوی تجربه است – بیل بردلی

متن درباره اعتماد و خیانت

فراموش نکنید که هیچ انسانی واقعاً شکست نمی‌خورد مگر این که دلسرد شود – بروس لی

متن درباره اعتماد نکردن

انسانی که هیچ وقت تجربه‌ی شکست را نداشته است، پیروزی واقعی را نشناخته است – اورسون سوئت ماردن

متن درباره اعتماد و دروغ

یک شکست افتخارآمیز بهتر از یک پیروزی بدون افتخار است – میلارد فیلمور

متن درباره اعتماد نکردن

بدون ذهنیت احتمال شکست شروع به انجام هر کاری کنید. به جای نقاط ضعف، بر نقاط قوت خود تمرکز نمایید، به جای مشکلات، بر قدرت و توانایی‌های خود تمرکز کنید – پل جی میر

متن درباره اعتماد كردن

در شکست است که ما مواد لازم برای پیروزی بعدی خود را پیدا می‌کنیم – کرگ دی لاثبروک

متن درباره اعتماد به خدا

این ترکیب منطقی از استعداد و توانایی مقابله و رویارویی با شکست است که منجر به موفقیت و پیروزی می‌شود – مارتین سلیگمن

متن درباره اعتماد به نفس

برخیز و با ترس‌هایت روبرو شو. در غیر این صورت، آن‌ها شما را شکست خواهند داد – ال ال کول جی

متن درباره اعتماد به خدا

زمانی که شکست اجتناب‌ناپذیر است، منطقی است که تسلیم نشوید و آن را شکست دهید – کونیتی لیان

متن درباره اعتماد كردن

زمان همه چیز است؛ 5 دقیقه می‌تواند تفاوت بین شکست و پیروزی باشد – هوراتیو نلسون

متن درباره اعتماد داشتن

بدترین و در عین حال تاسف‌آورترین کاری که تاکنون انجام داده‌ام، قبول کردن شکست است. این کار بسیار ناسالم است. بهترین کاری که می‌توان انجام داد، بلند شدن و دوباره تلاش کردن است – وینی هارلو

متن درباره اعتماد نداشتن

هیچ وقت شب یا مشکلی وجود نداشته است که بتواند طلوع خورشید و امید را شکست دهد – برنارد ویلیامز

متن درباره اعتماد به نفس

شکست می‌تواند به همان اندازه‌ی پیروزی منجر به تغییر روحیه و آشکار ساختن شکوه و جلال شود – ادوین مارخام

متن درباره اعتماد نکردن

شما نمی‌توانید دشمنی را شکست دهید که هنوز وجودش را قبول نکرده‌اید – مایکل تی فلین

متن درباره اعتماد و خیانت

اما من معتقدم که نباید اجازه دهیم احساس شکست در قلب‌هایمان ریشه کند – دایا سوکو ایکیدا

متن درباره اعتماد و خیانت

شکست هم مانند پیروزی، درس‌های خاص خود را دارد – پت بوکانان

متن درباره اعتماد به دوست

به محض این که خود را درگیر خوب و بد دیگران می‌کنید، اجازه می‌دهید تا بدخواهی و کینه‌توزی وارد قلبتان شود. رقابت کردن با دیگران و انتقاد کردن از نقاط ضعف آن‌ها موجب شکست شما خواهد شد – موریها یوشیتا

متن درباره اعتماد و خیانت

عمیق‌ترین شکل از شکست شخصی تجربه شده توسط انسان‌ها از تفاوت بین توانایی یک فرد در تبدیل شدن به آن و آنچه که واقعاً فرد به آن تبدیل شده است، نشأت می‌گیرد – اشلی مونتاگو

متن درباره اعتماد و دروغ

به خاطر داشته باشید که قرار نیست همیشه پیروز شوید. برخی روز‌ها، کاردان‌ترین افراد هم طعم شکست را تجربه می‌کنند. اما فراموش نکنید که همیشه پس از آن که امروز نهایت تلاش خود برای دستیابی به موفقیت را انجام داده‌اید، فردایی در کار است. – مکسول مالتز

متن درباره اعتماد داشتن

این یک خطر جدی است که هر کسی که زندگی خود را صرف یادگیری دروغ کند، در گفتن حقیقت ناتوان می‌شود.(آلی کارتر، نویسنده آمریکایی)

متن درباره اعتماد نداشتن

روزی دروغ به حقیقت گفت : میل داری با هم به دریا برویم و شنا کنیم ، حقیقت ساده لوح پذیرفت و گول خورد . آن دو با هم به کنار ساحل رفتند ، وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد . دروغ حیله گر لباسهای او را پوشید و رفت . از آن روز همیشه حقیقت عریان و زشت است ، اما دروغ در لباس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود

متن درباره اعتماد نداشتن

مردم فکر می کنند دروغگو بر قربانی خود پیروز می شود. اما آنچه من آموخته‌ام این است که دروغ یک عمل خودشیفتگی است، زیرا فرد واقعیت خود را به کسی که به او دروغ می گوید تسلیم می کند، و آن شخص را ارباب خود می سازد. و از آن به بعد خود را به جعل کردن قسمتی از واقعیتها را که فرد نیاز دارد درمورد وجهه‌اش برای دیگران جعل شود، محکوم میکند… مردی که به دنیا دروغ می گوید، از آن پس بردۀ جهان است. هیچ دروغ سفیدی وجود ندارد، همه‌ی دروغها، تخریبی سیاه هستند و دروغ سفید (دروغی که ظاهرا ضرری برای دیگران ندارد) سیاه ترین نوع آن است.(اِین رند، فیلسوف و نویسنده ی روسی-امریکایی)

متن درباره اعتماد نداشتن

در ابتدایی خوانده ام بابا به ما نان می دهد کوکب خانم سفره را به سرزده میهمان می دهد
اما حالا حسنک آن طرف با گوسفندان همنشین چوپان دروغگو اینطرف به گرگها اسکان می دهد

متن درباره اعتماد به دوست

تقلب و دروغ، تلاش و مبارزه نیستند. بلکه دلایل شکست هستند.(پتی کالاهای هنری، نویسنده امریکایی)

متن درباره اعتماد

3تا دروغ هست که تو زندگی زیاد میشنوی :عاشقتمتا آخر عمر باهات میمونمدیفرانسیل و انتگرال یه روزى به دردتون میخوره !

متن درباره اعتماد كردن

هیچ کس آنقدر حافظه خوبی ندارد که بتواند دروغگوی موفقی باشد.شما می‌توانید برخی افراد را همیشه گول بزنید، و گاهی اوقات همه‌ی مردم را. اما هیچ وقت نمی‌توانید همه‌ی مردم را همیشه گول بزنید.(آبراهام لینکن، رییس جمهور امریکا)

متن درباره اعتماد به خدا

حقیقت و دروغیه روز دروغ به حقیقت میگه بیا بریم تو دریاچه شنا کنیم..دوتایی راه میفتن به طرف دریاچه..وقتی میرسن به دریاچه حقیقت زودی لباسشو در میاره میپره تو دریاچه تا شنا کنه..در همین فرصت دروغ لباس حقیقت و میپوشه و فرار میکنه..از اون روز به بعد حقیقت زشت و عریان موند و دروغ قشنگ و دلنشین..نکته اخلاقی :آدما همیشه دروغ رو راحت تر از راست باور میکنن

متن درباره اعتماد نداشتن

نکته‌ی ترسناک درباره دروغ های کشف نشده این است که آنها ظرفیت بیشتری برای نابود کردن ما نسبت به موارد افشا شده دارند. آنها قدرت، عزت نفس و پایه و اساس ما را از بین می برند.(چریل هیوز، مدیر ارشد سابق مشارکت مدنی برای انجمن شیکاگو)

متن درباره اعتماد به دوست

دروغی که نصفش راست باشد، بدترین نوع دروغ است.(آلفرد تنیسون، شاعر برتانیایی)

متن درباره اعتماد نکردن

دروغـــ رو هــمــه مــیــگـــن ؛امــا اونــجــاش بــه آدم فــشــار مـــیــادکــه هــمــراه بــا شــنــیـــدن ِ دروغخــر هـــم فـــرض بــشـــی …

متن درباره اعتماد نداشتن

زیبایی ای در راستی هست، حتی اگر دردناک باشد. کسانی که دروغ میگویند، زندگی را پیچیده می‌کنند، طوری که قدرت را به جای ضعف و هوش را به جای نادانی نمایش می‌دهند. اما درواقع دروغ فقط نقایص ما را تقویت می‌کند. نه چیزی به کسی می‌آموزد، نه کمکی می‌رساند، نه چیزی را درست می‌کند. و نه شخصیت، ذهن، قلب و یا روح کسی را ارتقا می‌دهد.(جوز هریس، نویسنده امریکایی)

متن درباره اعتماد

چه بر سرم اورده دوستت دارم های دروغ توکه حتی از محبتهای مادرم هم میترسم

متن درباره اعتماد و دروغ

خیال‌پرداز به خودش دروغ می‌گوید، دروغگو به دیگران.(فردریک نیچه، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی)

متن درباره اعتماد داشتن

فقط برای یک بارمرا در افسون مبهم یک دروغ شناور کنسر به گوش من بگذار و آرام بگو :دوستت دارم

متن درباره اعتماد به دوست

من همیشه می‌گویم راستگویی بهترین چیز است؛ حتی وقتی دوست داشتنی نیست. هر موشی در فاضلاب می‌تواند دروغ بگوید. و همین است چیزی که آنها را موش کرده است. اما یک انسان فرار نکرده و در تاریکی پنهان نمی‌شود. دروغ گفتن بزدلانه‌ترین عمل انسانی که وجود دارد است!(ننسی فارمر، نویسنده امریکایی)

متن درباره اعتماد و خیانت

تمام بدی‌ها در خانه‌ای قرار داده شده و کلید آن دروغگویی است.(امام حسن عسکری علیه السلام)

متن درباره اعتماد به خدا

کاش خدا سه چیز را نمی آفرید:غرور ، دروغ ، عشقتا هیچگاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند

متن درباره اعتماد به نفس

اگر همیشه راست بگویید، نیازی نیست چیزی را به ذهن بسپارید.(مارک تواین، نویسنده و طنزپرداز آمریکایی)

متن درباره اعتماد و دروغ

بعضی وقتا دروغ خوبهبه مادر کم طاقت باید دروغ گفت :حالم خوبه ، غذا خوبه ، دلمون خوشه!وقتی مادرخوب باشه یعنی همه چیز خوبه

متن درباره اعتماد داشتن

من ناراحت نیستم که تو به من دروغ گفته ای، ازین ناراحتم که ازین لحظه دیگر نمیتوانم حرفهایت را باورت کنم.(فردریک نیچه، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی)

متن درباره اعتماد به نفس

مهربانیت از دور چه نزدیک استعجیب حس میکنم که جغرافیا دروغ تاریخ است

متن درباره اعتماد نداشتن

مهمتر از همه اینست که به خودتان دروغ نگویید. کسی که به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، به نقطه ای می رسد که نمی تواند حقیقت را در درون یا اطراف خود تشخیص دهد و بنابراین دیگر نمی‌تواند خود و دیگران را محترم بدارد. و بدون احترام، دیگر نخواهد توانست عشق بورزد.(فئودور داستایوفسکی، نویسنده روسی)

متن درباره اعتماد

سه نوع دروغ وجود دارد: دروغ، دروغ لعنتی و آمار!(بنجامین دیسرائیل، سیاستمدار و رمان نویس بریتانیایی)

متن درباره اعتماد به دوست

ای کاش عشق بود جدایی نبودای کاش محبت بود دروغ نبودای کاش مرگ بود تنهایی نبود

متن درباره اعتماد به نفس

اگر شما در مورد خوتان حقیقت را نگویید، قطعاً درمورد دیگران هم نمیتوانید این کار را بکنید.(ویرجینیا وولف، نویسنده بریتانیایی)

متن درباره اعتماد

دروغ میگویی که دلت به بودنم خوش استبود یا نبودم در روند زندگیت هیچ تاثیری نداردتو قلبت برای همه زد جز من

متن درباره اعتماد نکردن

حقیقتی که با نیت بد گفته میشود، از تمام دروغ هایی که میتوانید بسازید بدتر است.(ویلیام بلیک، شاعر و نقاش بریتانیایی)

متن درباره اعتماد

بهتر است هیچ عذری نیاورید تا اینکه یک دروغ بد بگویید!(جرج واشینگتون، رییس جمهور امریکا)

متن درباره اعتماد به دوست

بعضی حرفها دروغ نیست اما فریب است. شخص دروغگو میداند که دروغگو است، اما کسی که تنها بخشهایی از حقیقت را میگوید، و بخشهایی را پنهان میکند، یک تخریبگر است.(کریس جیمی، نویسنده و شاعر امریکایی)

متن درباره اعتماد

اگر دروغی که میگویی به اندازه ی کافی بزرگ باشد و به تعداد کافی آن را تکرار کنید، همگان آن را باور خواهند کرد.(آدولف هیتلر، رهبر حزب ناسیونالیست آلمان)

متن درباره اعتماد

دروغ ها و رازها مثل سرطان روح هستند.آنها هره خوب است را از بین میبرند و تنها تخریب بر جای میگذارند.(کاساندرا کلر، نویسنده امریکایی)

متن درباره اعتماد نداشتن

وقتی حقیقت با سکوت جایگزین میشود، آن سکوت، خود نوعی دروغ است.(یوگنی یفتوشنکو، شاعر و کارگردان روسی)

متن درباره اعتماد و دروغ

***
همه چیز خیلی راحت از هم میپاشد، وقتی دروغ آنها را کنار هم نگه داشته باشد.(درتی آلیسون، نویسنده و شاعر امریکایی)

متن درباره اعتماد و خیانت

هرچیزی بهتر از دروغ و فریب است.(لئو تولستوی، نویسنده روسی)

متن درباره اعتماد نکردن

بالا رفتیم بوق بودپایین اومدویم دوغ بودقصه ما دروغ بوداین چنین است پایان عاشقانه های امروزی

متن درباره اعتماد كردن

انسان آن چیزی که می اندیشد نیست، آن چیزهاییست که پنهان کرده است.(اندرو مالروکس، نویسنده، منتقد هنری و سیاستمدار فرانسوی)

متن درباره اعتماد داشتن

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن درباره اعتماد

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن درباره اعتماد داشتن

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن درباره اعتماد كردن

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن درباره اعتماد كردن

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن درباره اعتماد كردن

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن درباره اعتماد و خیانت

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن درباره اعتماد به نفس


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد نداشتن

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن درباره اعتماد و خیانت

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن درباره اعتماد

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن درباره اعتماد به نفس

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن درباره اعتماد كردن

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن درباره اعتماد نکردن

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن درباره اعتماد

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن درباره اعتماد داشتن

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن درباره اعتماد كردن

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن درباره اعتماد

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن درباره اعتماد

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن درباره اعتماد و خیانت

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن درباره اعتماد نکردن

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن درباره اعتماد و خیانت

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن درباره اعتماد نداشتن

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن درباره اعتماد و دروغ

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن درباره اعتماد به دوست

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن درباره اعتماد و خیانت

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن درباره اعتماد و خیانت

من همینم که هستم

متن درباره اعتماد كردن

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن درباره اعتماد داشتن

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن درباره اعتماد نداشتن

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن درباره اعتماد كردن

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن درباره اعتماد به نفس

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن درباره اعتماد به دوست

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن درباره اعتماد كردن

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن درباره اعتماد نداشتن

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن درباره اعتماد به خدا

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن درباره اعتماد نکردن

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد به دوست

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن درباره اعتماد نداشتن

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن درباره اعتماد به نفس

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن درباره اعتماد

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن درباره اعتماد كردن

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن درباره اعتماد

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن درباره اعتماد

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن درباره اعتماد داشتن

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن درباره اعتماد

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن درباره اعتماد داشتن

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن درباره اعتماد كردن

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن درباره اعتماد نداشتن

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن درباره اعتماد داشتن

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن درباره اعتماد و خیانت

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن درباره اعتماد نداشتن

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن درباره اعتماد و خیانت

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن درباره اعتماد و خیانت

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن درباره اعتماد به دوست

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن درباره اعتماد نداشتن

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن درباره اعتماد

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن درباره اعتماد كردن

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن درباره اعتماد داشتن

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن درباره اعتماد به دوست

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن درباره اعتماد نکردن

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن درباره اعتماد به نفس

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن درباره اعتماد و خیانت

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن درباره اعتماد نکردن

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن درباره اعتماد و دروغ

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن درباره اعتماد نکردن

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن درباره اعتماد داشتن

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد داشتن

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن درباره اعتماد به خدا

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن درباره اعتماد به نفس

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن درباره اعتماد به دوست

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن درباره اعتماد به دوست

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن درباره اعتماد داشتن

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن درباره اعتماد به خدا

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن درباره اعتماد به دوست

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن درباره اعتماد به نفس

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن درباره اعتماد نکردن

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن درباره اعتماد داشتن

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن درباره اعتماد نکردن

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن درباره اعتماد نکردن

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد نکردن

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن درباره اعتماد به نفس

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن درباره اعتماد نکردن

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن درباره اعتماد به دوست

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن درباره اعتماد و دروغ

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن درباره اعتماد نکردن

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن درباره اعتماد نداشتن

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن درباره اعتماد به نفس

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن درباره اعتماد و دروغ

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن درباره اعتماد و دروغ

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن درباره اعتماد

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن درباره اعتماد به دوست

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن درباره اعتماد كردن

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن درباره اعتماد نداشتن

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن درباره اعتماد نداشتن

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن درباره اعتماد داشتن

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن درباره اعتماد

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن درباره اعتماد به نفس

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن درباره اعتماد داشتن

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن درباره اعتماد و خیانت

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن درباره اعتماد كردن

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن درباره اعتماد به خدا

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن درباره اعتماد به نفس

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن درباره اعتماد و دروغ

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن درباره اعتماد

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن درباره اعتماد كردن

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن درباره اعتماد كردن

ای فلک تا کی کلک….

متن درباره اعتماد كردن

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن درباره اعتماد به نفس

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن درباره اعتماد

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن درباره اعتماد به خدا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن درباره اعتماد

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن درباره اعتماد به دوست

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن درباره اعتماد و خیانت

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن درباره اعتماد به دوست

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن درباره اعتماد داشتن

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن درباره اعتماد به خدا

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن درباره اعتماد به خدا

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن درباره اعتماد كردن

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن درباره اعتماد نکردن

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن درباره اعتماد به دوست

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن درباره اعتماد به دوست

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن درباره اعتماد و دروغ

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن درباره اعتماد به نفس

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن درباره اعتماد داشتن

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن درباره اعتماد به خدا

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن درباره اعتماد به نفس

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن درباره اعتماد نکردن

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن درباره اعتماد و خیانت

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن درباره اعتماد نکردن

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن درباره اعتماد كردن

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد نداشتن

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن درباره اعتماد به نفس

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن درباره اعتماد

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن درباره اعتماد

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن درباره اعتماد داشتن

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن درباره اعتماد و دروغ

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن درباره اعتماد نکردن

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن درباره اعتماد به خدا

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن درباره اعتماد به خدا

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن درباره اعتماد كردن

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن درباره اعتماد داشتن

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن درباره اعتماد داشتن

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن درباره اعتماد داشتن

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن درباره اعتماد كردن

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن درباره اعتماد

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن درباره اعتماد به دوست

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن درباره اعتماد و دروغ

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن درباره اعتماد به دوست

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن درباره اعتماد داشتن

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن درباره اعتماد نکردن

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن درباره اعتماد

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن درباره اعتماد كردن

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن درباره اعتماد كردن

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن درباره اعتماد و خیانت

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن درباره اعتماد نداشتن

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن درباره اعتماد به نفس

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن درباره اعتماد و دروغ

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن درباره اعتماد و دروغ

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن درباره اعتماد و دروغ

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن درباره اعتماد داشتن

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن درباره اعتماد و خیانت

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن درباره اعتماد به خدا

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن درباره اعتماد نداشتن

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن درباره اعتماد

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن درباره اعتماد

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن درباره اعتماد و دروغ

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن درباره اعتماد نکردن

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن درباره اعتماد به نفس

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن درباره اعتماد كردن

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن درباره اعتماد نداشتن

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن درباره اعتماد داشتن

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن درباره اعتماد كردن

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن درباره اعتماد نکردن

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن درباره اعتماد نداشتن

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن درباره اعتماد

تک غزله ادبیاته روانمی☄💥🌈

متن درباره اعتماد كردن

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن درباره اعتماد و خیانت

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن درباره اعتماد به خدا

گاهی لازمه از یه دختر مردونگی رو یاد گرفت :))

متن درباره اعتماد نداشتن

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن درباره اعتماد و خیانت

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن درباره اعتماد نداشتن

[نَذار تَنهایی اِستاندارد هاتو پایین بیاره💿♎️🇧🇴]

متن درباره اعتماد

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن درباره اعتماد به دوست

‏آدما نه تنها وقتى كه بايد باشن نيستن بلكه وقتى هستن هم آدم نيستن..

متن درباره اعتماد

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن درباره اعتماد به دوست

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن درباره اعتماد داشتن

همیشه اونی که بخاطرش میرینی به بقیه میرینه بهت

متن درباره اعتماد به خدا

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن درباره اعتماد كردن

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن درباره اعتماد و خیانت

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن درباره اعتماد كردن

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن درباره اعتماد به نفس

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن درباره اعتماد نکردن

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن درباره اعتماد به دوست

ما ز یاران چشم یاری داشتیم لاشی تر از آن بودیم که میپنداشتین:
# لاشی

متن درباره اعتماد نداشتن

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن درباره اعتماد به خدا

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن درباره اعتماد و دروغ

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن درباره اعتماد به نفس

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن درباره اعتماد و خیانت

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن درباره اعتماد به نفس

به عقب بنگرید و خدا را شکر کنیدبه جلو بنگرید و به خدا اعتماد کنیداو درهایی را می‌بندد که هیچکس قادر به گشودنش نیستو درهایی را باز می‌کند که هیچکس قادر به بستنش نیست

متن درباره اعتماد به خدا

در راهی که به خدا میرسد، “امید بی پایان” تنها توشه‌ی ماست.امید مانند ستاره قطبی در تاریکی میدرخشد.امید مانند سایه در تنهایی همدم توست.بی تردید راه زندگی سخت و پرت و تاریک است، اما فقط برای کسانی که ناامیدند.

متن درباره اعتماد به نفس

اگـه وجــود خـــــــدا باورت بــشــهخـــــــــــــــدا یه نـــقــــــطــه میندازه زیــر بــاورت …میشه: یاورت…به همین راحتی

متن درباره اعتماد

صبح‌هایمان بی‌شک می‌تواند زیباتر باشنداگر تنها دغدغه زندگیمان مهربانی باشدجای دوری نمی‌رودیک روز همین نزدیکی‌هالبخندمان را چند برابر پس خواهیم گرفت،شاید خیلی زیباتر

متن درباره اعتماد نداشتن

ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺩﺷﻤﻦ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﻧﺴﺎﻥﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖﻏﺎﻓﻞ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﯼﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻔﺮ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯼﺍﺳﺖ…

متن درباره اعتماد به خدا

ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺭﻧﺠﯿﺪﻡ ﯾﺎ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﺭ زندگی ام ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ، ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﻢ؛ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﯼ ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺣﺎﻻ ﺍﻭ ﻫﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺒﺨﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ
ﺍﺯ ﺑﺨﺸﺸﻢ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭ ﺷﺎﺩﺗﺮ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺣﺘﯽ
ﺍﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ آرامش ﻣﻦ ﺍﺳﺖ.

متن درباره اعتماد به خدا

‍وقتی تلاش می کنی همه چیز را کنترل کنی، هیچ لذتی نمی بری
آرام باش، نفس بکش، رها کن
فقط در لحظه زندگی کن
زندگی هیچگاه بی مشکل نخواهد بود، مشکل جزیی از دنیای مادی است
در واقع همه چیز مساله است نه مشکل
فقط روح متعالی است که فارغ از رنج و مشکلات است
به رنجهایتان اهمیت ندهید تا کم رنگ شوند.

متن درباره اعتماد و دروغ

هيچكس در بستر مرگ آرزو نكرد كه كاش بيشتر كار كرده بود و ثروت انباشته بود
اما بسياري آرزو كردند كه كاش با عزيزانشان مهربانتر بودند
(دكتر نهضت فرنودى)

متن درباره اعتماد و دروغ

برایت چه بخواهم ز خدا؟
بهتر از اینكه خودش پنجره ی باز اتاقت باشد
عشق محتاج نگاهت باشد
خلق لبریز دعایت باشد
و دلت تا به ابد وصل خدایی باشد که “همین نزدیکیست”

متن درباره اعتماد

برای خنديدن وقت بگذاريد زيرا موسيقی قلب شماست
براي گريه کردن وقت بگذاريد زيرا نشانه يک قلب بزرگ است
براي خواندن وقت بگذاريد زيرا منبع کسب دانش است
براي روياپردازی وقت بگذاريد زيرا سرچشمه شادی است
برای فکر کردن وقت بگذاريد زيرا کليد موفقيت است
برای کودکانه بازی کردن وقت بگذاريد زيرا يادآور شادابی دوران کودکی است
برای گوش کردن وقت بگذاريد زيرا نيروی هوش است
برای زندگی کردن وقت بگذاريد زيرا زمان به سرعت میگذرد و هرگز باز نمیگردد
مأموريت ما در زندگی بدون مشکل زيستن نيست، با انگيزه زيستن است.
.

متن درباره اعتماد به نفس

فقط تصميم بگير که چه مى خواهى
باور داشته باش که آن را خواهى داشت
باور کن که لياقتش را داری
باور کن كه براى تو امکان پذير است

متن درباره اعتماد و خیانت

کلمات تو، سرنوشت تو را بوجود می آورند
اندیشه های تو، زندگیت رو می سازند
و آنچه که به خود میگویی از زندگی ات میشنوی
از کلامت بر تو حکم میشود، تو همانی که می اندیشی.

متن درباره اعتماد نداشتن

ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﺸﻮ ﻭ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻗﺪﺭ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﺸﻮ ﭼﻮﻥ ﮔﻨﺠﺸﮏﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺗﺸﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﻭﺍﺯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺷﺨﺼﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻫﯿﭻ ﺣﺴﺎﺏ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ، ﭘﺲ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺍﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ.

متن درباره اعتماد و خیانت

گاهی هیچ چیزی برای از دست دادن ندارم
لم می‌دهم و به بدبختی‌هایم لبخند می‌زنم
همه فکر می‌کنند هیچ مشکلی ندارم اما زندگی بدون مشکل فقط یک خواب است و آدم هم نمی‌تواند همیشه بخوابد

متن درباره اعتماد

خوشبختی دیگران از خوشبختی تو کم نمیکند
ثروت آنان رزق تو را کم نمیکند
و صحت آنان هرگز نمیگیرد سلامتی تو را
پس مهربان باش و آرزو کن برای دیگران آنچه را که آرزو میکنی برای خودت.

متن درباره اعتماد

برای از بین بردن افکار منفی نباید در برابر اونها مقاومت کنید
در این حالت شما با خودتون می جنگید که به افکار منفی فکر نکنید
یعنی فکر کردن به اونها دو برابر میشه
تا زمانی که سعی کنید افکار منفی رو از بین ببرید یا سعی کنید در برابرشون مقاومت کنید همین کار شما باعث جذب افکار منفی بیشتری می شود
دوست خوبم فقط یک راه برای تغییر این حالت هست و آن این است که افکار مثبت رو جایگزین افکار منفی کنید
فقط افکار مثبت رو جایگزین کنید، کار دیگری لازم نیست
به محض هجوم افکار منفی، سریع به چیزهای خوب، به نعمت هایی که دارید، به هوای خوب فکر کنید
این تنها راه مثبت شدن است
با این کار شما دنیایتان رو عوض خواهید کرد برای همیشه
وقتی به افکار مثبت فکر کنید زمانی برای افکار منفی نخواهد ماند

متن درباره اعتماد داشتن

شش جمله از روانشناسي:
مهم بودن را فراموش کنید تا آرامش نصیبتان شود
به یاد داشته باشید هر چه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین میشوید
گاهی برتر بودن را به دیگران واگذار کنید و خوشبخت زندگی کنید
فراموش نکنید هرگز نمیتوانید عیب خود را با عیب جویی از دیگران رفع کنید
یادتان باشد هرگاه در کار یا تصمیمی همه با شما هم عقیده اند؛ احتمال بدهيد که داريد اشتباه می کنید
اگر در مورد مردم قضاوت کنید دیگر وقتی برای رفع عیوب خود و دوست داشتن دیگران نخواهید داشت.

متن درباره اعتماد

در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم و نگران بودم تا اینکه آنها را تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم
از تنهایی میترسیدم؛ یاد گرفتم خود را دوست بدارم
از شکست میترسیدم؛ یاد گرفتم تلاش نکردن یعنی شکست
از نـفرت میترسیدم؛ یاد گرفتم به هر حال هر کسی نظری دارد
از درد میترسیدم؛ یاد گرفتم درد کشیدن برای رشد روح لازم است
از سرنوشت میترسیدم؛ یاد گرفتم من توان تغییر آن را دارم
از گذشته میترسیدم؛ فهمیدم گذشته توان آسیب رساندن به من را ندارد
و در آخر از تـغيير میترسیدم تا اینکه یاد گرفتم حتی زیباترین پروانه ها هم قبل از پرواز کرم بودند و تغییر آنها را زیبا كرد.

متن درباره اعتماد و دروغ

باید یاد بگیری همانطور که هر روز لباسهایت را انتخاب می کنی، افکارت را انتخاب کنی
این قدرتی است که می توانی آن را پرورش دهی
اگر بخواهیم کنترل زندگیمان را در دست بگیریم باید بر ذهنمان کار کنیم
این تنها چیزی است که باید کنترل کنیم: ذهن

متن درباره اعتماد و خیانت

وقتی عزت نفس داری کينه نمی‌ورزی
همه را به یک اندازه دوست داری
خجالت نمیکشی
خود را باور داری
خشمگین نمی‌شوی و همیشه مهربان هستی
انسان صاحب عزت نفس حرص نمی خورد و همه چيز را کافی می داند
حسد نمی‌ورزد و خود را لايق می‌داند
عزت نفس باعث می شود برای بزرگداشت خود احتياج به تحقير ديگران نداشته باشید زيرا خوب می‌دانید‌ که هر انسان تحفه الهی است
انسان صاحب عزت نفس همه را دوست خواهد داشت و به همه مهر خواهد ورزيد.

متن درباره اعتماد به نفس

‌امروز را خوشبخت باش
همان باش که میخواهی
اگر دیگران آنرا دوست ندارند
بگذار دوست نداشته باشند
ولی تو همیشه همانی باش که خودت دوست داری
خوشبختی یک انتخاب است
راضی نگه داشتن همه نيست

متن درباره اعتماد داشتن

زندگی یعنی
اعتماد کردن به احساسات
استفاده از فرصت ها
درس گرفتن از گذشته
و درکِ اینکه همه چیز تغییر خواهد کرد

متن درباره اعتماد به نفس

هیچ شبی پایان زندگی نیست
از ورای هر شب دوبارہ خورشید طلوع میکند و بشارت صبحی دیگر میدهد
این یعنی امید هرگز نمی‌میرد

متن درباره اعتماد نکردن

ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ منوط به ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﮑﻦ
و ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﮑﻦ
ﻣﺎ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ، ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﻢ.

متن درباره اعتماد كردن

اگر به جای محبتی که به کسی کردید، از او بی مهری دیدید، مایوس نشوید
چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری در زمان دیگری در رابطه با موضوع دیگری خواهید گرفت
شک نکنید این قانون کائنات است

متن درباره اعتماد به دوست

هیچکس
قفلی را بدون کلید نمیسازد
اگر قفلی در زندگیت می بینی
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره
کلید قفل های زندگی
تلاش و توکل و امید و صبر و آرامش است

متن درباره اعتماد به دوست

گذشته ات رو بدون حسرت و پشيمانى بپذير
حال رو با اعتماد به نفس مديريت كن
و با آينده ات بدون ترس روبرو شو

متن درباره اعتماد كردن

این متن رو همیشه سرلوحه زندگیتون قرار بدید:
“راضی باش” به هرچی اتفاق افتاد که اگه خوب بود زندگیتو “قشنگ” کرد و اگه بد بود تو رو “ساخت”
“مدیون باش” به همه آدمای زندگیت که خوباش بهترین “حسارو” بهت میدن و بداش بهترین “درسارو”
“ممنون باش” از اونی که بهت یاد داد همه شبیه “حرفاشون” نیستن و همیشه همونجوری که می‌خوای “پیش نمیره”

متن درباره اعتماد داشتن

ﺍﮔﺮ میخوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ

متن درباره اعتماد به خدا

انسانهایی که با جنسِ زندگی و عشـق هماهنگ هستند
همیشه در هر مکانی بذرِ امید و شادی می پاشند
اینگونه افراد مغناطیسِ عشق هستند و هر چیز زیبا را به سمت خودشان جذب میکنند.

متن درباره اعتماد و خیانت

‍ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ رﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ
ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ آﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ می خواهند

متن درباره اعتماد نداشتن

برای هر انسان یک معجزه از طرفِ خدا تعیین شده که قطعا در زندگی، در زمان خیلی مناسب نمایان خواهد شد
یک شخص خاص، یک اتفاق، یا یک موهبتِ خاص
منتظر اعجاز خدا در زندگی ات باش بدون ذره‌ای تردید.

متن درباره اعتماد داشتن

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازد
اگر قفلی در زندگیت می بینی
شک نکن اون قفل کلیدی هم داره
کلید خیلی از قفلهای زندگی
سه چیز است
صبر، آرامش، وتوکل

متن درباره اعتماد و دروغ

خبر بد: هيچ كليدى براى خوشبختى وجود نداره
خبر خوب: درش قفل نيست

متن درباره اعتماد

اگر قایقت شکست، باشد
خدا کند دلت نشکند و دلی نشکنی
اگر پارویت را آب برد، باشد
خدا کند آبرویت را آب نبرد و آبرویی را نبری
اگر صیدت از دستت رفت، باشد
خدا کند امیدت از دست نرود و امید کسی را نا امید نکنی
امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت، دستانت را که داری
پس خدایمان را شکر کنیم و دوباره شکر کنیم
دست که داریم
دوباره به دست می آوریم
دوباره می خریم
دوباره می سازیم و دوباره می خندیم.

متن درباره اعتماد كردن

دو چیز انسان را نابود میکند
۱- مشغول بودن به گذشته
۲- مشغول شدن به دیگران
هرکس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کسی نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد
بهترین انتقام در زندگی این است که به راه خود ادامه دهید و اتفاقات بد را فراموش کنید
به هیچکس اجازه ندهید از تماشای رنج شما لذت ببرد
شاد بودن را سرمشق زندگی خود قرار دهید و مسیر زندگیتان را به زیبایی ترسیم کنید.

متن درباره اعتماد به نفس

دكتر احمد حلت :
به این نتیجه رسیدم که میشه خیلی ساده شاد بود
میشه دلخوشیت به چیزای کوچیک باشه
میشه دلخوش به یه گلدون بود
میشه دلتو به این خوش کنی که چشات میبینه
که حرف میزنی
که راه میری
که سالمی
اصن میشه دلتو به غرغرای شب امتحان خوش کنی
به درس خوندنت
دلخوشی میتونه لبخندای هر صبح مامانت باشه
دلخوشی میتونه چهره ی خسته ی بابات باشه که از سرکار میاد
دلخوشی میتونه یه دوست باشه که همیشه پشتته
دلخوشی میتونه اون خدایی باشه که همیشه با مهربونی هواتو داشته
دلخوشی میتونه اون قولایی باشه که وقتی کارت گیره به خدا میدی و کارت که درست شد فراموش میکنی ولی خدا دفعه بعدم کمکت میکنه
دلخوشی میتونه شونه کردن موهات باشه
دلخوشی میتونه خنده ی یه بچه کوچولو باشه
اره میشه حتی دلتو خوش کنی به گنجیشک کوچولویی که هر صبح لب تراس میشینه
میشه به چیزای ساده دل بست و شاد بود
زندگی رو سخت نگیریم
غصه ی گذشته و آینده رو نخوریم
تو حال زندگی کنیم
الان لذت ببر از زندگیت
میشه با غم خندید و شاد بود

متن درباره اعتماد نکردن

تو یک انسانی پس زیبا باش
لباس خوب بپوش، ورزش کن، مواظب هیکل و اندامت باش
هر سنی که داری خوب و زیبا بگرد
همیشه بوی عطر بده
مطالعه کن و آگاهيتو بالا ببر
خودت را به صرف قهوه ای یا چایی در يک خلوت دنج ميهمان کن
براي خودت گاهی هديه ای بخر
وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری احساس سربلندی می کنى، آنوقت ديگر از تنهايي به ديگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی
يادت باشد برای یک انسان عزت نفس غوغا ميکند.

متن درباره اعتماد

زندگی همینقدر ساده است
از خوردن بستنی قیفی در خیابان خجالت نکش
از اینکه بایستی و از سوژه ای که خوشت آمده عکس بگیری
از اینکه بنشینی کنار کودکِ فال فروش و با او درد و دل کنی
از اینکه وسط پیاده رو عشقت را در آغوش بگیری
از اینکه وسط جمع قربان صدقه ی مادرت بروی
از اینکه در کوچه با بچه ها دنبال بازی کنی
از ابراز علاقه کردن به کسی که دوستش داری
از عصبانی شدن
از بلند خندیدن
از گریه کردن های بی دلیل
از کنار گذاشتن آدم هایی که تو را نمی فهمند، خجالت نکش
عمرِ هیچکس قرار نیست جاودانه باشد پس برای خودت زندگی کن.

متن درباره اعتماد به نفس

ما همه مصرف کننده هستیم، پس زندگی‌تان را مصرف کنید
هیچ فرصتی از زندگی را برای «زندگی کردن» از دست ندهید
منظور این نیست که فقط کـار کنید یا مال‌اندوزی کنید
نه، منظور این است که “لحظه‌لحظه” زندگی را لمس کنید و از زندگی‌تان زباله درنیاورید
تا آنجا که جا دارید مصرف کنید
تمام استعدادها را که دارید مصرف کنید
نگذارید که استعدادها، توانایی‌ها و پتانسیلتان از بین بروند

متن درباره اعتماد

وقتی از ته دل بخندی
وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی
وقتی برای شاد بودن نیاز به بهانه نداشته باشی
آن زمان است که واقعا زندگی می کنی

متن درباره اعتماد به نفس

‌زندگی
ترجمه ی روشن خاک است در آیینه ی عشق
زندگی فهم نفهمیدن هاست
زندگی سهم تو از این دنیاست
زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور
در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
سهم من هرچه که هست
من به اندازه این سهم نمی اندیشم
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
شاید این راز، همان رمز کنار آمدن و سازش با تقدیر است

متن درباره اعتماد

استاتوس زیبا و کوتاه / قشنگ ترین استاتوس های فارسی و انگلیسی | تاو بیو

متن درباره اعتماد داشتن

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن درباره اعتماد به دوست

آخ کِه نمیـ ـدانی …
تنهـ ـا “دلبـ∞ـرِ” دلنَـوازِ دِلنشیـ ـنِ دِلّمـی
تـ♡ـو!💕♾💍

متن درباره اعتماد و دروغ

تو پادشاه سرزمین قلب کوچک منی♡!)

متن درباره اعتماد نداشتن

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن درباره اعتماد نداشتن

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن درباره اعتماد و خیانت

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

متن درباره اعتماد به خدا

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن…

متن درباره اعتماد و دروغ

مثه مدادسفیدی عم ک وجود دارع ولی حضورش حس نمیشع…(:🙂😕💔

متن درباره اعتماد كردن

‏” تو این دنیا هیچکس نمیخواد تورو از تنهایی دراره ، بلکه میخواد خودش تنها نباشه=) “
.

متن درباره اعتماد نکردن

بدترين درد وقتيه كه لبخند ميزنى تا جلوى ريختن اشكات رو بگیری…!🖤🥀

متن درباره اعتماد و خیانت

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻

متن درباره اعتماد و دروغ

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__

متن درباره اعتماد داشتن

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن درباره اعتماد كردن

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن درباره اعتماد به خدا

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤

متن درباره اعتماد و خیانت

اری فاحشه شدیم ..، وقتی عشق تجاوز کرد وقتی بدبختی تجاوز کرد… وقتی قدرتمند تر از ما تجاوز کرد…. و من حامله ی عقده هستم …. بترسید از روزی ک فرزندم به دنیا بیاید…

متن درباره اعتماد و خیانت

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

متن درباره اعتماد داشتن

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
 

متن درباره اعتماد به خدا

من اگه حرف میزنم قصدم خدایی نکرده شوخی نیست،توهینه😈🤟🏻

متن درباره اعتماد داشتن

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!

متن درباره اعتماد به خدا

بی همگان به سر شود..
بی توءِ خر نمیشود.!(:😹😻

متن درباره اعتماد

دُورِتــــ بِـــگَــردَمــ رِفـــیـقــ💫🤍

متن درباره اعتماد داشتن

بهترین دوست من 👀:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جغد شب زنده دار🦉
مثل پاندا خسته🐼
مثل ماهی کم حافظه🐟
مثل کوالا تنبل🐨
و مثل پنگوئن بی حوصله‌ست🤣🐧

متن درباره اعتماد

هرکی مارو نخواس😼👀 جاش رو چشم اصغر اقاس😹❤

متن درباره اعتماد و خیانت

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه:|||

متن درباره اعتماد به دوست

یا سریع من را درآور زین بلاک لعنتی
یا به جان جفتمان من هم بلاکت میکنم..♥️

متن درباره اعتماد كردن

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

# کره ای

متن درباره اعتماد كردن

[ به هر چيزی كه مي بينى
زود اعتماد نكن
حتى نمک هم دقيقا شبيه شكره 🙂 ]

متن درباره اعتماد و دروغ

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.

متن درباره اعتماد داشتن

بآ مَن‍ کِه‍ اَشکامو فَقَطِ دستام‍ پآک‍ کردن‍ حَرف اَ تَنها بودنآتون‍ نَزنید 🙂 ♡__

متن درباره اعتماد به دوست

افتابه رو از طلا هم بسازن بازم جاش تو توالته!!!! عزیزم میفهمی بحث بحث لیاقته ! لیاقت

متن درباره اعتماد و خیانت

نمیدانم چه هستم
نمیدانم که هستم
ولی هرچه که هستم
میدانم عاشقت هستم ❤️💓

متن درباره اعتماد نداشتن

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ ›

متن درباره اعتماد نکردن

زندگی زیباست اگر بهش زیبا نگاه کنی💛😉

متن درباره اعتماد

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن درباره اعتماد نکردن

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن…

متن درباره اعتماد به خدا

نفسـ نفسمـ ذڪر ڪربلاسٺ
ڪربلا میخوامـ أباالفضل

متن درباره اعتماد به دوست

خداتنها رفیقے است ڪه در ذاتش نامردے نیست …♥️🕊

متن درباره اعتماد كردن

زندگی حـــسِ شکوفایی یک مزرعه در باور بــــــذر🍃

متن درباره اعتماد و دروغ

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚

متن درباره اعتماد داشتن

‹ تمام غیرممکن ها میتونه به دست تو ممکن بشه ، اگه اول تو ذهنت بهش رسیده باشي! ›

متن درباره اعتماد به دوست

و عشق
پنهانی ترین 
رازِ پاییز است. . .

متن درباره اعتماد به نفس

پاییز!
ای فصل برگ‌ریز!
ای همچو مرگ
خوب و رهاننده و عزیز 
گویم اگر دوست‌ترت دارم از بهار 
باور نمی‌کنی؟!🍂

متن درباره اعتماد نداشتن

‹ فراسوی نیک و بد، آسمانی است آبی.˘.˘ ›

متن درباره اعتماد به نفس

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .

متن درباره اعتماد به دوست

بخند که جهان با اندوه تو دگرگون نمی شود…

متن درباره اعتماد نداشتن

به قول علی حاتمی:
یه نفرایی هستند تو دنیا که 
به هزار نفر می‌ارزن همینقدر
ساده و قشنگ☺❤

متن درباره اعتماد و خیانت

‹ تمام غیرممکن ها میتونه به دست تو ممکن بشه ، اگه اول تو ذهنت بهش رسیده باشي! ›

متن درباره اعتماد

گاهي باید حستو فراموش كني و لياقتتو به یاد بياري.

متن درباره اعتماد و خیانت

چه زمستان ﻏﻢانگیز بدی خواهد شد ماه دی باشد و آغوش کسی کم باشد

متن درباره اعتماد نداشتن

برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق …

متن درباره اعتماد و دروغ

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰

متن درباره اعتماد و دروغ

♡ ♡ من همینم….
نخواستے هرے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆
 

متن درباره اعتماد به نفس

بۼۻ ڮڹ…ڲڕيۿ ڬڼ…ڋڨ ڮڼ…ٳمٲ بٳ آډماې بي اړزڜ دږڍ دڷ ڹڬڼ❥჻

متن درباره اعتماد به دوست

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌

متن درباره اعتماد به خدا

برای کسی دل به دریا بزنید
که همسفر بخواهد نه قایق …

متن درباره اعتماد

اون دختری که هرچی میگی میخنده… دیوونه نیست… اونقدر عاقله که میدونه… کجا دیوونه شه..😉❤

متن درباره اعتماد و خیانت

اون دختری که هرچی میگی میخنده…
دیوونه نیست…
اونقدر عاقله که میدونه…
کجا دیوونه شه..😉❤

متن درباره اعتماد داشتن

پارادوکس واقعی اونجاست که وقتی دیدیش سرتو بندازی پایین و بی توجه از کنارش رد بشی درحالیکه دلت لک زده برای یه دل سیر مات نگاه کردن و بغل کردنش
-یگانه بیات

متن درباره اعتماد و خیانت

ﮔﻮﮔﻞ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺬﺍﺭﺣﺪﺍﻗﻞ 2 ﺗﺎ ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻧﻮﺷﺘﻤﻮ ﺗﺎﻳﭗ ﮐﻨﻢ ﺑﻌﺪ
ﺣﺪﺱ ﺑﺰﻥ ﺁﺑﺮﻭ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ ﺭﻓﺖ ﺟﻠﻮ همه:|||

متن درباره اعتماد به خدا

خدایا من خیلی حسودم :
توی چشم بقیه اون رو مثل قورباغه نشون بده …

متن درباره اعتماد به خدا

کار میکنین که پول در بیارین،بدین دانشگاه مدرک بگیرین که کار کنین پول در بیارین!
خوبین واقعا؟!

متن درباره اعتماد به نفس

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن درباره اعتماد به خدا

#پست_سفارشی
.
عشق قشنگ من…
قشنگترین اتفاق زندگیم
از وقتی دوست داشتنت در دلم ❤️
جریان گرفت جور دیگه ایی زنده ام

تولدت مبارک #قلب من🎂🌹

🥳🎂 🦋

تبریک تولد همسر
تبریک تولد همسر

متن درباره اعتماد و خیانت

هر صبح
دو رکعت دوستت دارم را
اقامه می‌کنم به نیّت چشمهایت
قُربةً اِلی العشق ♡…

صبحت بخیر عشقم💋

متن درباره اعتماد داشتن

‹ به تموم اتفاقاتِ خوبِ در راه مونده، به تموم روزهای شیرینِ نیومده، به برآورده شدنِ تموم دعاها و آرزوها، دلمون روشن باشه، مثلِ اومدنِ بهار… 🍃🌸

متن درباره اعتماد به نفس

We all have big changes in our lives that are more or less a second chance.همه ما تغییرات بزرگی در زندگی ما داریم که شانس دوم یا بیشتر را دارند.

متن درباره اعتماد به دوست

The wheel of change moves on, and those who were down go up and those who were up go down.چرخ تغییر در حرکت است، و کسانی که در حال بالا رفتن هستند و کسانی که بالا می روند پایین می آیند.

متن درباره اعتماد كردن

وقتی تصمیم یک نفر در شب با تصمیم وی در خصوص همان مسئله در فردای آن روز تغییرپذیر است، باید از آن فرد ترسید. چرا که به آن کسی است که ثبات رفتاری ندارد؛ به هیچ عنوان نمی توان تکیه کرد و برای همیشه فردی بی اعتبار است که کسی نمی تواند به وی اعتماد کند.

متن درباره اعتماد نداشتن

آدم باشید و آدم بمانید. گاهی با خود فکر می کنم که چطور می شود فردی بتواند انقدر کثیف و رذیل باشد که بتواند تمامی آن همه محبت ها را فراموش کرده و جواب خوبی های ما را این گونه بدهد. حتی تصور آن هم برای من غیر قابل هضم است و در ذهن من نمی گنجد که چنین فردی بتواند دست به این کار بزند و روان همه ما را پریشان سازد. آری آدم ها گاهی فراموش می کنند که آدم هستند و لقب اشرف مخلوقات را با خود یدک می کشند.

متن درباره اعتماد و دروغ

درس گرفتن از تجربه های دیگران می تواند بزرگترین نعمتی باشد که بدون پرداخت هیچ هزینه ای می توانید از افراد بزرگتر از خود بیاموزید. یکی از این درس های رایگان این مسئله است که هرگز اجازه ندهید آدم ها پای خود را از گلیم شان فراتر بگذارند و وارد مسائل شخصی و راز های نهفته زندگی شما شوند. آدم ها خیلی زود رنگ عوض می کنند. بوی پول که به مشام آن ها برسد، دوست و رفیق و آشنا نمی شناسند. آنقدر ضربه ای به شما می زنند که هرگز تا ابد آن را فراموش نکنید.

متن درباره اعتماد به خدا

عدم اختلاط با آدم ها خود یکی از شیوه های زندگی است که اجازه دخل و تصرف در امور شخصی و زندگی خود را به هیچ شخصی نمی دهید. با آدم ها فقط در حد سلام و احوال پرسی و نه بیشتر از این رفتار کنید تا مبادا این اختلاط و صمیمیت بیش از حد گِره بزرگی به زندگی شما بزند که به سادگی نتوان آن را باز کرد.

متن درباره اعتماد

از نیمه پنهان درونی آدم ها بترسید و این را بدانید که زیر این پوسته آدم ها یک هسته پنهانی است که هیچ کس جزء خود آن ها از آن آگاه نیست. گاهی چنان این هسته پنهانی آدم ها در قالب فردی پلید و به دور از شأن و شخصیت خود را بروز می کند که دیگر نمی توان به هیچ کسی اعتماد ورزید.

متن درباره اعتماد به نفس

You must welcome change as the rule but not as your ruler.شما باید تغییر را به عنوان حکومت تحسین کنید، اما نه به عنوان حاکم شما.

متن درباره اعتماد

He who rejects change is the architect of decay. The only human institution which rejects progress is the cemetery.کسی که تغییر را رد کند، معمار فاسد است. تنها نهاد انسانی که پیشرفت را رد می کند، گورستان است.

متن درباره اعتماد و خیانت

Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody.اوضاع عوض میشود. و دوستان ترک زندگی برای کسی متوقف نمی شود

متن درباره اعتماد كردن

زندگی درس های زیادی به انسان ها می آموزد تا بلکه بتوانند از آن ها بهره لازم را ببرند. گاهی انسان ها این درس ها را جدی نمی گیرند و وقتی که در دام آن ها گرفتار آمدند، آنگاه است که قدر پدربزرگ و افراد دیگر دور و بر خود را می دانند که همیشه در گوش آن ها زمزمه می کردند که مواظب رفتارت با دیگران باش تا مبادا روزی فریفته آن ها گردی و با رنگ عوض کردن آدم ها، رنگ و بوی زندگی شیرینت به طور کلی از بین برود.

متن درباره اعتماد و دروغ

از وقتی آن ضربه هولناک و وحشتناک را از عزیزترین فرد زندگیم خوردم؛ به همه افراد نزدیک خود می گویم که هیچ گاه آنقدر به آدم ها نزدیک نشوید که روزی تمام زندگی خود را به آن ها ببازید. کاش لااقل شما به حرف من گوش کنید و در ورطه این مصیبت بزرگ گرفتار نشوید.

متن درباره اعتماد به خدا

نسل به نسل باید این درس بزرگ را به دیگران آموخت که آدم ها گاهی رنگ عوض می کنند و حتی نزدیک ترین و صمیمی ترین افراد زندگیتان هم به شما ضربه می زنند. کسانی که حتی در فکر و خیال خود هم تصور نمی کردید روزی چنین بلایی سر شما بیاورند.

متن درباره اعتماد به دوست

عمر دو روزه آدم ها مجال آن را نمی دهد که وابسته آدم ها شد و به آن ها دل بست. آنقدر نارو از صمیمی ترین دوست و رفیق خود دیده ام که دیگر حتی به برادر خود هم اعتماد ندارم.

متن درباره اعتماد به دوست

The winds of heaven change suddenly; so do human fortunes.باد های آسمان به ناگهان تغییر می کنند؛ پس بخت انسان بساز

متن درباره اعتماد نداشتن

The leopard does not change his spots.لئوپارد لکه هایش را تغییر نمی دهد.

متن درباره اعتماد به دوست

Persist as resolutely as you persist in eating.ادامه درست مانند شما در غذا خوردن باقی بماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *