متن خواهر از نرگس صرافیان

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

زندگی برای زیستن در یک نقطه نیست!ما که میترسیم از هجرت دوستکاش می دانستیم روزگاری که بهم نزدیکیمچه بهایی داردو سفر یعنی چه ؟و چرا مرغ مهاجر وقت پروازاین چنین سخت به خود می لرزد؟

متن خواهر نرگس صرافیان

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

مهاجرت یک سفر پر مخاطره، اما ارزشمند است.

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

یک افسانه ی صحرایی، از مردی می گوید که می خواست به جای دیگری مهاجرت کنداو شروع کرد به بار کردنِ شترش.فرش هایش، لوازم پخت و پز، صندوق های لباسش را بار کرد و حیوان همه را پذیرفت.وقتی می خواستند به راه بیفتند، مرد پرِ آبی زیبایی را به یاد آورد که پدرش به او داده بود.پر را برداشت و بر پشتِ شتر گذاشت؛اما با این کار، جانور زیر بار تاب نیاورد و جان سپرد.حتما مرد فکر کرده است شتر من حتی نتوانست وزن یک پر را تحمل کند.گاهی ما هم در مورد دیگران همین طور فکر می کنیم، نمی فهمیم که شوخی کوچک ما شاید همان قطره ای بوده است که جامی پُر از درد و رنج را لبریز کرده.

متن خواهر نرگس صرافیان

اگر تو دوست منیکمک ام کن تا از تو هجرت کنماگر تو عشق منیکمک ام کن تا از تو شفا یابم

متن خواهر نرگس صرافیان

بیا مثل مرغان آشفته هجرت کنیمافق را به مهمانی پونه دعوت کنیمبیا مثل پروانه های غریب نیازبه مهتاب شبهای تنهایی عادت کنیم

متن خواهر نرگس صرافیان

کاش واسه مهاجرت دو تا بال لازم داشتم، نه پول

متن خواهر نرگس صرافیان

از آتش هجرت بسوخت جانمدوزخ بود آری سزای عصیان

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

بر دوش خسته کشیدم ترانه هایم راو عاشقانه گذر کردماز شهر های انتقالمهاجرتتبعیدازشهرهای گنبدباغ ملیبازاراز شهرهای هل ، گلاب ، فرش چایاز شهرهای دوچرخه ، ترن ، هواپیما

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

آهاینجاگنجشک هاکه بر لب پاشوره های حوضبا ماهیان سرخسخن از مهاجرتمی گویندبا سبزه نایگندم چنگیزدهقان توس و تبریز

متن خواهر نرگس صرافیان

بعضی از چیز هاتنها از دور ظاهر آرام و زیبا دارندو انسانبرای نزدیک شدن به آنها نباید پافشاری کندمثل عشقسیاستو مهاجرت…من بر آسمان خراش هاپرنده های مهاجر زیادی دیده امکه چشم هایشان پر از اشک بود!

متن خواهر از نرگس صرافیان

تو قصه مهاجرت غم ز شهر عشقتو ماندنی ترین گل خوشبوی میخکی

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

مهاجرت داستان عجیبیست
از آن داستان هایی که مطمئنم که آدم هایش بی اندازه شجاع هستند !
آنقدر که توانستند که از همه چیز دل بکنند
چند کیلو اضافه بار ضروری بریزند توی چمدان ،برای آخرین بار خانه و کوچه و عشق و خانواده را نگاه کنند و دور بشوند.
شاید برای چند سال شاید برای همیشه
چقدر اراده می خواهد رفتن؟چقدر اراده می خواهد برای رد شدن از این پل چوبی ؟
چقدر عجیبند آنهایی که دل از همه چیز کنده اند
این مهاجران قهرمان های شجاعی هستند برای جنگیدن با هر چیزی …

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

مهاجرت یعنی انتخاب «آرامش داشتن و دلتنگ بودن» به جای «آرامش نداشتن و کنار عزیزانت بودن».
‏و این بی‌رحمانه‌ترین تصمیمیه که یک انسان مجبور به گرفتنش میشه.
‏هر دو انتخاب هم آخرش به یه حسرت پنهان ختم میشه.

متن خواهر نرگس صرافیان

انگیزه ی مهاجرت مننفرت نبود هجران بودکسی نگفت : برویکی نوشت : بیا

متن خواهر از نرگس صرافیان

زلف بر باد مده تا ندهی بر بادمناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم…زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندمطره را تاب مده تا ندهی بر بادم…

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

آهی کشید غم زده ی پیر سپید مو
افکند صبحگاه در آیینه چون نگاه
در لابلای موی چو کافور خویش دید:
یک تار مو سیاه!
در دیدگان مضطربش اشک حلقه زد
در خاطرات تیره و تاریک خود دوید
سی سال پیش نیز در آیینه دیده بود:
یک تار مو سپید!در هم شکست چهره ی محنت کشیده اش
دستی به موی خویش فرو برد و گفت: وای!
اشکی به روی آیینه افتاد و ناگهان
بگریست های های!دریای خاطرات زمان گذشته بود
هر قطره ای که بر رخ آیینه می چکید
در کام موج، ضجه ی مرگ غریق را
از دور می شنید،طوفان فرو نشست ولی دیدگان پیر
می رفت باز در دل دریا به جستجو:
در آب های تیره ی اعماق خفته بود
یک مشت آرزو!فریدون مشیری

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

دو شکر چون عقیق آب دادهدو گیسو چون کمند تاب دادهخم گیسوش تاب از دل کشیدهبه گیسو سبزه را بر گل کشیده…

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

هر سر موی تو را پیوندی از گیسوی تستحلقه‌ها در حلق من از حلقه‌های موی تستپای مقصودم به هر راهی که پوید راه عشقروی امیدم به هر سویی که باشد سوی تستخانه‌پرداز سلامت عشق جان‌فرسای ماستفتنه‌انگیز قیامت قامت دل‌جوی تست

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

عشقمثل رد دست تو روی هواستنمی توانم به کسی ثابتش کنمیا نشانش دهمحالم که خوب استیعنی دستانتاز شب گیسوانم عبور کرده استگیسوانم نفس می کشند

متن خواهر از نرگس صرافیان

موهایم فِر نیست تا ازپیچ و خم هایِ آن شعر بگوییو من باز در رویایِ دستانتسر به بالین بگذارم و به خواب برومموهایم لَخت نیست تا برایشاناز آبشار بگویی و عطرشان را بو بکشی ،موهایِ من موج داردتاب دارداز جنس زندگی‌ ام است…نه پر پیچ و خم نه یک نواخت و صاف ،آهای آقایِ شاعر کمی هم از من بگو. . .یگانه وکیلی

متن خواهر از نرگس صرافیان

عروسانه بر شد بران جلوه‌گاهپرندی سیه بسته بر گرد ماهبرآموده چون نرگس و مشک و بیدبه موی سیه مهره‌های سپیدصلیبی دو گیسوی مشگین کمنددر آن مهره آورده با پیچ و بندبه نظارگان گفت گیسوی منببینید در طاق ابروی مننمودار اکسیر پنهانیمببینید در صبح پیشانیمنیوشندگان را در آن داوریغلط شد زبان زان زبان آورییکی گفت اشارت بدان مهره بودکه شفاف و تابنده چون زهره بودیکی راز پوشیده از موی جستکه آن مهره با موی دید از نخستگرفتند هر یک پی آن پیشه راخلافی پدید آمد اندیشه رااز آن قصه هر یک دمی می‌شمردبه فرهنگ دانا کسی پی نبرد…

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

وه آن تویی و یا مه گردون و یا خیالماهی که گاه گاه به بالای بام تستجانم فدای زلف تو آندم که پرسمتکاین چیست موی بافته، گویی که دام تستامیر خسرو دهلوی

متن خواهر از نرگس صرافیان

هر صبحدل خوشمبه نسیمیاز نفس های توو دستانتکه آرام آرامدر لا به لای موهایمبه حرکت در می‌آید …

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

پریشان باد پیوسته دل از زلف پریشانشوگر برناورم فردا سر خویش از گریبانشالا ای شحنه خوبی ز لعل تو بسی گوهربدزدیدست جان من برنجانش برنجانشگر ایمان آورد جانی به غیر کافر زلفتبزن از آتش شوقت تو اندر کفر و ایمانشپریشان باد زلف او که تا پنهان شود رویشکه تا تنها مرا باشد پریشانی ز پنهانشمنم در عشق بی‌برگی که اندر باغ عشق اوچو گل پاره کنم جامه ز سودای گلستانشدر آن گل‌های رخسارش همی‌غلطید روزی دلبگفتم چیست این گفتا همی‌غلطم در احسانشیکی خطی نویسم من ز حال خود بر آن عارضکه تا برخواند آن عارض که استادست خط خوانشولیکن سخت می‌ترسم از آن زلف سیه کاوشکه بس دل در رسن بستست آن هندو ز بهتانشبه چاه آن ذقن بنگر مترس ای دل ز افتادنکه هر دل کان رسن بیند چنان چاهست زندانشمولانا

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

به چه مانند کنمموی پریشان تو رابه دل تیره شببه یکی هاله دودیا به یک ابر سیاهکه پریشان شده و ریخته بر چهره ماهبه نوازشگر جانیا بدان شعله شمعیکه بلرزد ز نسیمبه چه مانند کنم تو بگومهدی سهیلی

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

مدامم مست می‌دارد نسیم جعد گیسویتخرابم می‌کند هر دم فریب چشم جادویت…و گر رسم فنا خواهی که از عالم براندازیبرافشان تا فروریزد هزاران جان ز هر مویتمن و باد صبا مسکین دو سرگردان بی‌حاصلمن از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت…

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

چه خیال های تا به تاییکه با موهای تونبافته ام…

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

یادم آمد هنـوزشعــری برای موهایتتمــام نـکرده امهرباردر پریشــانی اشخود گـم شــدم ….

متن خواهر از نرگس صرافیان

زهی زیبا جمالی این چه روی استزهی مشکین کمندی این چه موی استز عشق روی و موی تو به یکبارهمه کون مکان پر گفت و گوی استاز آن بر خاک کویت سر نهادمکه زلفت را سری بر خاک کوی استچو زلفت گر نشینم بر سر خاکنمیرم نیز و اینم آرزوی استچه جای زلف چون چوگانت آنجاکه آنجا صد هزاران سر چو گوی استبرو ای عاشق دستار بگریزکه اینجا رستخیز از چار سوی است…تو کار خویش می‌کن لیک می‌دانکه کار او برون از رنگ و بوی استبه خود هرگز کجا داند رسیدناگر عطار را عزم علوی استعطار نیشابوری

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

عشقمثل رد دست تو روی هواستنمی توانم به کسی ثابتش کنمیا نشانش دهمحالم که خوب استیعنی دستانتاز شب گیسوانم عبور کرده استگیسوانم نفس می کشند

متن خواهر نرگس صرافیان

شنیده‌ام موی بلندزنان عاشق را زیباتر می کندبرای همین استموهایم را کوتاه کرده‌اماین وصله‌ها به آغوش تنهای من نمی‌چسبد

متن خواهر نرگس صرافیان

هیچ چیزی از تو نمی‌خواستمعشق من!فقط می‌خواستمدر امتداد نسیمگذشته‌ را به انبوه گیسوانت ببافمتار به تارگره بزنم به اسطوره‌های نارنجیکه هنگام راه رفتنستاره‌های واژگانمبرایت راه شیری بسازند

متن خواهر نرگس صرافیان

موهایم سفید شددر انتظار کسی کهقرار بود با عاشقیرو سفیدم کند ..

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

در لابه لای موهایمموهای سفیدی وجود دارندکه نشان از نبودنت میزنندو چقدر زیادند این نبودن هایتاسرا مرادی

متن خواهر از نرگس صرافیان

عشوه های ناز تو غممی برد از دل منآسمانی را به دیدن می بردباز از کنار چشم منسایهء موی زیبای تورا در باددیدمدر تماشای رختپرده به گل های جهانی می کشیدمو تو را در نظر خویش چنان می دیدمکه از این برتر نیستشاید این چشم سیاهمبه تماشای چنین ماه سپیدیلایق نیست

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

چشم خود گفتم به بندم تا ببینم روی دوستمحتسب داند که من آشفته‌ام چون موی دوستدر جوانی رنج تن من برده‌ام اکنون دلاباش تا من هم ببوسم آن لب خوشبوی دوست

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

اصولاً حالتها، رفتار و شور و شوق فلاسفه همیشه فریبنده ترین عنصر اندیشه آنها بوده است.فریدریش نیچه

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

اندکی از مردم را می توان برای همیشه فریب داد. همه مردم را نیز می توان برای مدت اندکی فریب داد. اما نمی توان همه مردم را برای همیشه فریب داد.آبراهام لینکلن

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

بسیار روشن است که همه ی نویسندگان مایلند این گونه به نظر بیایند که حرفی برای گفتن دارند، در حالی که هیچ چیز در چنته ندارند. این روش را فیلسوفان موذی و دغل دانشگاهی رواج داده اند و هم اکنون در همه جا به چشم می خورد.آرتور شوپنهاور

متن خواهر از نرگس صرافیان

همه به چیزی دلبستگی دارند و افراد والاتر به چیزهای والاتر، اما افراد فرومایه فکر می کنند که افراد والاتر به چیزی دلبستگی ندارند و ظاهربینیِ افراد فرومایه از سطحی نگری و ریاکاری آنهاست و بر پایه هیچ شناخت اخلاقی نیست.فریدریش نیچه

متن خواهر نرگس صرافیان

احساس خشم و احترام که از ویژگیهای جوانی است، به نظر می رسد تا زمانی که انسانها و اشیاء را به درستی جعل کند و راه گریزی برای خویش بیابد، فرد را راحت نمی گذارد، زیرا جوانی در حقیقت همان جعل و فریب است.فریدریش نیچه

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

دوست می دارم آن را که چون تاس به سودش افتد؛ شرمسار شود و پرسد: نکند قماربازی فریبکار باشم؟ زیرا که خواهان فناست.فریدریش نیچه

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

تمام وعده ها و نویدهای دنیا فریبی بیش نیست و بهترین دستور زندگی این است که اعتماد به نفس داشته باشی و در پرتو سعی و تلاش خود به مقامی برسی.میکل‌آنژ

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

آدمی ناتوان ترین موجود جهان است، بویژه در برابر خودش. هیچ کس بهتر از خود انسان نمی تواند خودش را فریب دهد. هر کس نیمی از عمرش را در فریب دادن خود تلف می کند.آبراهام لینکلن

متن خواهر از نرگس صرافیان

آدمیان در شناسایی چیزهای آشکار فریب می خورند.هراکلیتوس

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

همه جا سادگی و بی ریایی جذاب است و تزویر نفرت انگیز.آرتور شوپنهاور

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.افلاطون

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

ارزش شور و احساسات بهتر از زهد و ریا است.فریدریش نیچه

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

ما دوست نداریم که دیگران ما را فریب دهند، ولی از فریب دیگران هم عبرت نمی گیریم.بلز پاسکال

متن خواهر از نرگس صرافیان

“خواست حقیقت” به معنای “خواست فریب نخوردن” نیست، بلکه الزاماً به معنای “خواست فریب ندادن دیگران و فریب ندادن خویشتن” است؛ چیزی که ما را به قلمرو اخلاق می کشاند.فریدریش نیچه

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

آینده چنان مبهم است که مردم تنها به فکر امروز خود هستند؛ روحیه ای که فرصت مناسبی برای انواع فریبکاران و گمراه کنندگان فراهم می سازد. چون ظاهراً تنها برای “یک روز” خود را به دست فریب و گمراهی می دهیم و فرصت پرهیزگاری در آینده را برای خود نگه می داریم!فریدریش نیچه

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

هیچ کس نمی تواند ما را بهتر از خودمان فریب دهد.یوهان ولفگانگ فون گوته

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

اهل ریا و دورویی، هرگز از دانش راستین برخوردار نمی‌توانند شد.افلاطون

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

بشر را مشتاق زندگی ساده و همراه با ریاکاری اخلاق گرایانه می بینم.فریدریش نیچه

متن خواهر نرگس صرافیان

عشق، فریب زمان را نمی خورد، حتی اگر لبان و گونه ی سرخ او زیر تیغ داس قرار گیرد. عشق با گذشت ساعتها و هفته های کوتاه تغییر نمی یابد، بلکه تا پایان هستی ادامه خواهد داشت.ویلیام شکسپیر

متن خواهر نرگس صرافیان

باید بر فریب حواس خود پیروز شویم.فریدریش نیچه

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

ممکن است بتوانید برخی افراد را برای همیشه فریب دهید، یا همه را برای مدتی، ولی همه را نمی‌توانید برای همیشه فریب دهید.آبراهام لینکلن

متن خواهر نرگس صرافیان

دلیری و شجاعت را به دروغ نمی توان بر خود بست؛ دلیری صفتی است که مکر و فریب نمی پذیرد.ناپلئون بناپارت

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.بنجامین فرانکلین

متن خواهر نرگس صرافیان

نتیجه ی فریب و ریاکاری، ناامیدی و اندوه؛ و راه خیانتکاران، دشوار است.فلورانس اسکاول شین

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

فروردینی خوشگل من، امروز وارد یک بهار دیگه از زندگیت شدی. امیدوارم صدمین بهار زندگیتو با هم جشن بگیریم. تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

در شب زیبای میلادت تمام وجودم راکه قلبی ست کوچک
در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت میکنم
و با بوسه اي عاشقانه تولدت را تبریک می گویمآغاز بودنت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

در آغازین ماه سال، وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند مرا لایق آن دانست و به من بخشید. هدیه من به تو قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تپد. عاشقانه و صادقانه سالروز تولدت را تبریک می‌گویم.

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

اگر چه کیلومترها با هم فاصله داریم
اما در این روز بخصوص
قلبم در کنار قلب توست
تولدت مبارک دختر خوشگل فروردین ماهی!

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه هاي‌ عاشقانه, هدیه اي برای روز تولد تو … لمس بودنت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

محبوب فروردینی‌ام، دستانم تشنه دستان تو، شانه‌هایم تکیه‌گاه خستگی‌هایت، به پاکی چشمانت قسم تا ابد با تو می‌مانم، بی‌آنکه دغدغه فردا را داشته باشم، چون می‌دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت. عزیزم سالروز تولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

عزیزم امروز ، روز تولدت رو اول به تو و خودم تبریک میگم و جشن میگیرم و دوم به فرشته ها تسلیت میگم ! چون امروز سال روز جدایی رو با اشک سر میکنن ودر آخر به تقدیرم آفرین میگویم که من رو با تو پیوند زد . . .

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

خیلی خوش شانسم کـه
دوستی مثل تـو متولد فروردین دارم
آرزو میکنم روز تولدت در فروردین ماه
هم مثل خودت خاص باشه
و همه آرزوهات برآورده بشه
تولدت مبارک.

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

ای جان و جانان فروردین،‌ ای زیباترین ترانه هستی، بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی‌ها و زیبایی‌هاست، پس‌ای آغازگر خوبی‌ها: تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

تولد و مرگ را درمانی نیستمهم این است که فاصله میان این دو را شاد زندگی کنیم .

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

فروردینی من
فکر کردن به زمان هایی که
با هم گذرانده ایم
لبخند شیرینی
به صورتم می نشاند
“تولدت مبارک”
تقدیم به دختر خاصی
که همیشه
در قلب من است

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

عشق فروردینی من، با هر تبسمت هزاران بار می‌شکفم و با هر تپش قلبم هزار بار نامت را می‌خوانم.
تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

تبریک تولد همسر فروردینی
«نام همسر» جان
با وجود پرمهر و نگاه گرمت دنیایی از پاکی، صداقت و صمیمیت را برایم به ارمغان آوردی
برای توصیف مهربانی‌ات واژه‌ها یاری نمی دهند. تا ابد به تو وفادار خواهم ماند
سالروز شکفتن گل وجودت را عاشقانه تبریک می گویم . . .

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

الیان درازی است که در گلخانه دلم گل محبتی راکه خودت کاشته‌اي آبیاری می کنم .تولد مهربان ترین گل دنیا مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

تولدت مبارک، تو که روحیه‌ات مثل ماه تولدت بهاری‌ست و من چه خوشبختم که یک بهار را در همه سال در قلبم دارم. تولدت مبارک عشقم.

متن خواهر از نرگس صرافیان

اي زیبا ترین ترانه ي هستی. بدان که شب میلادت. برایم ارمغان خوبی ها وزیبایی هاست. پس اي سر کرده ي خوبی ها میلادت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

در آغاز بهار و در شب زیبای میلاد فروردینی‌ات تمام وجودم را که قلبی است کوچک در قالب قابی از نگاه تقدیم چشمان زیبایت می‌کنم و با بوسه‌ای عاشقانه تولدت را تبریک می‌گویم. آغاز بودنت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

دوباره روز تولدت رسید / روزی که غصه سراغم نمیادروزی که دستای تنهایی من / بیشتر از همیشه دستاتو میخوادتولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

قسم بر جداره ی فروردین
چشمی به روی چشم می پرد اما
خواب زمین برای دایره ها
کوتاه ست
تولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

تو وجودت واسه من یه معجزه ست / مثل تو هیچ کجا پیدا نمیشهروز میلاد قشنگت میمونه / توی تقویم دلم تا همیشه . . .تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

روز میلاد تو، روز صدور شناسنامه عشق است
فروردین ماهی عزیزم تولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

روزی که تو اومدی روی زمین / یه فرشته کم شد از آسمونامثل گل شکفتی بین آدما / گل سر سبد بودی بین اوناتولدت مبارک عزیزم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

بهترین موزیک زندگی من تپش قلب توست
و قشنگ ترین روزم روز شکفتنت.
تولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

با من باشی دوست دارم / تنها باشی دوست دارمامروز روز میلادته / هرجا باشی دوست دارم . . .تولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

زادروزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد.
قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم . . .

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

میلاد تو رو به تک تک گل هاي‌ دنیا تبریک می گم ولی می دونم همشون حسودیشون میشه,اخه تو تنها گل باغچه قلب منی….

متن خواهر از نرگس صرافیان

من رد پای فروردین را دیدم
بر شانه های‌ برفی تو می رفت
و اکنون
در فکر پرنده ای هستم
که از آسمان می‌آید
تولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

عزیزم به اندازه تمام کسانی که نمی شناسم دوستت دارم و سبدی از گلهای یاس و پونه با یهآسمون ستاره تقدیم تو به خاطر تولد زیبایت.

متن خواهر نرگس صرافیان

یک فروردینی
شخصیت عجیبی‌ست!
انگار ساخته شده تا
روی عشق را کم کند
تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

جای هیچ کس را هیچ کس دیگر نمی‌تواند پر کند !مهربانم :تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

تو وجودت واسه من یه معجزه ست
مثل تو هیچ کجا پیدا نمی‌شه
روز میلاد قشنگت می‌مونه
توی تقویم دلم تا همیشه
تولدت مبارک بهترین دوست فروردین ماهی من

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

نگاهت را قاب میگیرم. در پس آن لبخند. که به من. شور و نشاط زندگی می بخشد.امروز روز توستتولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

امشب چه نازدانه گلی در چمن رسید
گویی بساط عیش مداوم به من رسید
نور ستاره‌ای در شب تولدت
انگار که فرشته‌ای از ازل رسید
فرشته فروردین ماهی من تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

قشنگ ترین صدای زندگی تپش قلب توست با شکوه ترین روز دنیا تولد توست پس برای من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم

متن خواهر نرگس صرافیان

فروردینی یک دریاست، دلش که از کسی برنجد دیگر از نگاه پر مهرش خبری نیست. فقط سکوت می‌کند. تولدت مبارک فروردین ماهی عزیز و دوست داشتنی

متن خواهر نرگس صرافیان

تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذیر…تولدت مبارک…

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

فروردین متفاوت‌ترین ماه سال است، گاه آفتابی و گرم؛ گاه بارانی و خنک.
تولدت مبارک متفاوت‌ترین زاده سال.

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

دوست فروردینی‌ام، سالروز شکفتن گل وجودت را که همزمان با شکفتن گل‌های بهاریست تبریک می‌گویم.

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

برای روز تولد تو ۱۰ شاخه گل می‌خرم۹ شاخه گل طبیعی یک شاخه گل مصنوعیو روی شاخه گل مصنوعی می‌نویسم تا پر پر شدن این گل دوستت دارمتولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

تاریخ تولدت در آغازین روز‌های سال بهانه‌ای‌ست تا فراموش نکنی بهار آمدنت را.
تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

داره بارون میاد خوب که نگاه کردم.هوا که ابری نبود…اون فرشته ها هستن که دارن گریه میکنن……آخه یکی ازشون کم شدهمهربون ترین تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

فروردین از شادی و نشاط پُر شده، چون روز تولد توست!
تولدت مبارک دوست خوبم

متن خواهر نرگس صرافیان

اور کن ماههاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم، امشب اما همه ی جملات فرار کرده اند، همین طور بی وزن و بی هوا آمدم بگویمتولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

فروردینی عزیزم
وقتی به دنیا آمدی خداوند با تمام عظمتش به زمین لبخند زد
و بهار را به یمن حضورت به ما بخشید
عزیزم تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

زمین اون گل رو به دست سرنوشت داد و سر نوشت اون گل رو تو قلب من کاشت تا باغچه خالی قلبم جایگاه یک گل باشد گل یاسمنم تولدت مبارک.

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

بهار یعنی
جای بوسه‌های‌ مردی
که تو باشی
روی گونه‌های‌ زنی
که من باشم
شکوفه بدهد!
فروردینی جان تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

مهربانمفرشته هاي‌ آسمانی در مقابل خوبی هاي‌ تو سر خم خواهند کرد زیرا تو یکی از آنهایی. مادری که همیشه هوای بچه هایش را داشته و من بخود می بالم که مادر من هستی. این روز زیبا یعنی تولدت رو بهت تبریک میگم.

متن خواهر از نرگس صرافیان

فروردینی جان، بی‌بهانه در خاطرم هستی و بی‌بهانه روز تولدت در خاطرم مانده است. شاید دوست داشتن همین باشد و بس.

متن خواهر نرگس صرافیان

میلادت
اےدوست مبارڪ باشد
پیوستہ
دلت شاد سعادت باشد
هر سبزه
سبز رنگ بهارت باشد
چـشـم
شـادےنگارت باشد
دوست فروردین ماهی عزیزم تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

مامان گل من امروز وارد چهل و چهارمین بهار زندگیت شدي… امیدوارم باهم صدمین بهار زندگیتو باهم جشن بگیریم.تولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

و امروز بهترین روز است..چون خداوند بهترین فرشته اش را آفرید تا اکنون مادر من باشد.زیباترین فرشته آسمانی منخداوند تورا آفرید تا مادر من باشی من بخود افتخار میکنم که چنین مادری دارم.مادری که هرچه بخواهم وی را توصیف کنم کلامت یاریم نمی‌کنند…تولدت مبارک مادر مهربانم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

مادر مننور چشممهستی منساغر خوشبختی منمستی منمادر منامیدم بی تو سرابهیه حباب روی آبهزندگی بی تو خرابهچه شبهایی نخوابیدیبرام تا صبح دعا کردیواسه خوابم تویی مادرلا لا لا لا لا کردیواسه فردام دعا کردیحضور خوب تو به خونمون صفا میدهصدات وقتی که می پیچه به قلبامون جلا میدهاگه روزی همه ی گلها یاسمن باشهدلم میخواد تمومش به پای مادرم باشه.مادر خوبم تولدت مبارک.

متن خواهر نرگس صرافیان

از تو مهربان بابت تمام اذیت هایي بچگی معذرت می خواهم امیدوارم قلبت هیچگاه از من گله مند نباشد.تا من همیشه خوشبخت باشم..زیباترین و پاکترین قلب را داری..و من هنوز نتوانستم ذره اي عین تو با گذشت باشمعاشقت هستم! تولدت مبارک!

متن خواهر از نرگس صرافیان

آسمان را گفتممیتوانی آیابهر یک لحظهء خیلی کوتاهروح مادر گردیصاحب رفعت دیگر گردیگفت نی نی هرگزمن برای اینکارکهکشان کم دارمنوریان کم دارممه وخورشید به پهنای زمان کم دارم.اي والاتر از آسمان تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

مادرم تولدت مبارک روز تولدت را گرامی میدارم نمیدونم از چی بگم و از کجا بگمولی یک چیز برایم در خاطرم می‌ماند و آن این است . مادر دوستت دارم.مادر عزیزتر از جانم تولدت مبارک.

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

باشی نباشی پیشه من تو بهترین همنفسی / هر جای دنیا که میری به آرزوهات برسی / روز تولد توئه میلاده هر چی خاطره / روزی که غیر ممکنه هیچ جوری از یادم بره

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

می‌گویند آغاز نو شدن آغاز تازه شدن بهار است، اما برای من روز میلاد تو سر آغاز فصلی دگر از زندگیست تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

روز میلاد توست و من همان‌ گونه د آرزوی لحظه اي هستم که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم تو را در آغوشم بفشارم و با عشق بگویم: تولدت مبارک بهترینم

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

میلاد تو طلوع نور در قلبی مه گرفته بود، نفسی گرم در فضای سرد و غریب، گلی شکفته در بهارریال تولدت یک شعر دلنشین شعری در واژه هاي‌ نگاهت ودر قافیه هاي‌ کلامت تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

در باغ جهان، دلم گلی می جوید / امروز گل سپیده ات میروید / امروز دلم اي دل اي دل می‌خواند / چون میلاد تو را خا مبارک گوید تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

دوباره روز تولدت رسید / روزی که غصه سراغم نمیاد / روزی که دستای تنهای من / بیشتر از همیشه دستاتو میخواد، تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

امروز با شکوهترین روز هست، روزی که آفریدگار تو رابه جهان هدیه داد، به زمین خوش آمدی فرشته ي مهر و زیبایی تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

لبخند زدی و آسمان آبی شد / شب هاي‌ قشنگ مهر مهتابی شد / پروانه پس از تولد زیبایت / تا آخر عمر غرق بی تابی شد.عزیزم تولدت مبارک.

متن خواهر از نرگس صرافیان

وقتی نگاه تو بدنیا افتاد یک حس عجیب در دل ما افتاد ، در گوش بهار آسمان چیزی گفت ، نام تو سرزبان گلها افتاد.. تولدت مبارک.

متن خواهر نرگس صرافیان

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانستو هدیه من به تو نازنین قلب عاشقی است که فقط برای تو می‌تپدعاشقانه و صادقانه دوستت دارم و سال روز تولدت را تبریک می گوییم

متن خواهر نرگس صرافیان

دستانم تشنه دستان توشانه هایم تکیه گاه خستگیهایتبه پاکی چشمانت سوگند تا ابد با تو می‌مانمبی آنکه دغدغه فردا را داشته باشمچون می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشتعزیزم سال روز تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

شش تا از مهم ترین دستاوردهای دانشگاه:– اس ام اس دادن بدون نگاه کردن به موبایل– خوابیدن در حالت نگاه کردن به کتاب– کار گروهی در هنگام امتحان– حرف زدن بدون تکون خوردن لب– حضور در زمان غیبت– توانایی خواندن مطالب کل ترم در کاغذی به ابعاد 4 در 4روز دانشجو مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

فرقی نداره کسی که باهاش حرف می زنی، پلی تکنیک می خونه یا آزاد.از نظر خودش سختگیرترین استادا و بالاترین سطح علمی رو دانشگاه اونا دارهروز دانشجو مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانش،در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی، در راه پیشرفت مادی و معنوی کشورستروز دانشجو چه روزی است؟ |

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

دانشجو یعنی تلاش، امید، آینده، صبر، یعنی تو، یعنی منیعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیمروزت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

دخترم  روز دانشجو را به تو تبریک نمی‌گویمتو را به این روز تبریک می‌گویمکه این روز بی تو، و بی حس “آرمان خواهی”و “ایمانت به حق طلبی”، وجودی بی معناست . . .روز دانشجو مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

دانشجو یعنی تلاش؛ امید؛ آینده؛ صبر؛ یعنی تویعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیمدخترم روزت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

ترم دل است و عشق پیداستقصد و نیت ساختن فرداستدانشجوی وطن آریاییبتازیم و بسازیم که خدا با ماستدخترم روزت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

فرا رسیدن روز دانشجو، روز تأکید بر اهمیت علم آموزی و لزوم حقیقت جویی،روز تأکید بر لزوم تقویت ایمان و اهمیت افزایش بصیرت سیاسی و معرفت دینی تبریک می‌گویم دختر عزیزم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

دختر عزیزم، هیچ گاه یادگیری را متوقف نکن، چون زندگی هیچ گاه آموختن را متوقف نخواهد کرد.روزت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

روز دانشجوروز تأکید بر نقش بی مانند مجاهدت در راه کسب علم و دانشدرکنار تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسیدر راه پیشرفت مادی و معنوی کشور استروزت مبارک پسرم  

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

صفایی ندارد ارسطو شدنخوشا پر کشیدن پرستو شدنتو که پر نداری پرستو شویبنشین درس بخون تا ارسطو شویپسرم روز دانشجو را به تو تبریک می‌گویم

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

ترم زندگیت بی مشروطی، لحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت ۲۰؛سایه حذف از زندگیت دور روز دانشجو مبارک پسر عزیزم

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

شمع شدیشعله شدیسوختیبعد ۸ ترم هیچی نیاموختیروزت مبارک پسرم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

پسرم می‌‌خواستم روز دانشجو رو بهت تبریک بگمولی به دانشگاه تبریک بگم بهتره …اونقدی دوران تحصیلت طولانی شده که دیگه جزء اموال دانشگاه محسوب می‌شیروزت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

دانشجو یعنیسرشار از شور و شادیشب نشینی با نقل و چاییدور از هیاهوی جنجالیقلم و شب‌های جزوه نگاریدانشجو یعنی همیشه بی‌خوابیبا کوک ساعت هم هی خواب بمانیاز سرویس سر ساعـت هم جا بمانیدانشجو یعنی از ترس شب‌های امتحانطول ترم درس بخوانی یا نخوانیباز هم هی بمانی هی بمانیدانشجو یعنی پول تو جیبی‌های آخر ماهیاستقلال مالی یا جیـب‌های پر از خالیدانشجو یعنی رویای شام‌های شاهانهدورهمــی، خـوردن املت‌های شـبانهدانشجو یعنی شستن ظرف‌های سالانهجویای علم و رهرو راه‌هـــــای جانانهدانشجو یعنی کیف سنگین و چـمدانتعطیلی و بلیط شهرستانبه دور از شوخی‌های سرکاریبا دل‌های رنجور و ایـن همه بیکاریدانشجو یعنی یک دنیا امید و جوانیبه دنبالش شاهد روزهای عالییک فکر تازه تا جا نمانـی و جا نمانی

متن خواهر از نرگس صرافیان

فارغ‌التحصیل چشمانت شدن آرزوست …روز دانشجوستاما در دبستان مانده‌ام !

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

کبوتران روحت را اسیر رکود نکن!چشمت را در تاریکی‌ها نگستران!برای پرواز به سمت کارهای بلند دانش، بال‌های پروازت رادر زلالی آبی‌ها رها کن…بله در نسیم نور…میان این همه پرسش، کتاب‌هایت را بردارو ذهنت را در دست‌هایت بگیر و آماده باشکلاس، گام‌های محکم تو را انتظار می‌کشد،هوای روز را از تمامی سمت‌ها نفس بکش!نگذار دچار خاموشی وفراموشی شوی.امروز روز توست.روزت مبارک دانشجو

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

نسل ما نسلی ست که درس خواند تا دانشجو شود…شنیده بودیم دانشجو شدن یعنی خوشبختی…ما درس خواندیم…کم یا زیاد، گاهی با علاقه و گاهی به اجبار…خواندیم تا برای آن چهار ساعت پر استرس آماده شویم…چهار ساعتی که می‌توانست سرنوشت ما را تغییر دهد…غول بزرگ!!!کنکور!!!وارد یک دنیای جدید شدیم…آدم‌های جدید…تفکرات جدید…فکر و خیال‌های جدید…گاهی کنار درس خواندن عاشق شدیم و گاهی دلتنگ عزیزانمان…شب بیداری کشیدیم برای امتحان…دانشگاه مثل زندگی بالا و پائین زیاد داشت…گاهی کنار درس‌ها، آدم‌های زندگیمان را هم حذف و اضافه کردیم…گاهی به اجبار سر کلاسی نشستیم و گاهی مثل روزهای خوب زندگی، آنقدر همه چیز عالی بود که دوست نداشتیم زمان بگذرد…گاهی درسی را فقط پاس می‌کردیم که تمام شود، مثل روزهایی که تحمل می‌کنیم تا فقط بگذرد…گاهی هم امتحان آنقدر سخت می‌شد که به جواب نمی‌رسیدیم،مثل روزهای سخت زندگی که برای حل مشکلاتمان به جواب نمی‌رسیم…کم و زیاد…خوب و بد…بالا و پائین می‌گذرد…یک روز چشم هایمان را باز می‌کنیم و می‌بینیم همه چیز تمام شده…ما می‌مانیم و به یاد ماندنی ترین خاطرات زندگیمان…روز دانشجو مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

یادم آید روز دیرینخوب وشیریناول ترموقت بسیاردرس اندک …اما اینک روز آخر،روز تلخ امتحانات،آخر ترم،وقت اندک درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار!روز دانشجو مبارک باد 

متن خواهر نرگس صرافیان

روز دانشجوروز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسیبر دانشجویان فهیم گرامی باد

متن خواهر نرگس صرافیان

روز دانشجو، روز اعلام اعتقاد و اعتماد به نسلی است که نقشی اساسی و پایه‌ای در پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی داشتهو برای ارتقای روزافزون معرفت و آگاهی،عزم خود را جزم نموده وکمر همت برای فتح سنگرهای علم و دانش بسته‌اندشانزدهم آذرماه روز دانشجو مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

ما دانشجوهای واقعی وقتی چیزی نمی‌فهمیماز بغل دستی می‌پرسیم: تو چیزی می‌فهمی؟اونم میگه نه و ما به خود می‌بالیمو خوشحال از اینکه تنها نیستیم و همگی نمی‌فهمیم!تازه روزمون هم مبارک!

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

روز دانشجو را به تو تبریک نمی گویمتو را به این روز تبریک می گویمکه این روز بی تو، و بی حس “آرمان خواهی”و “ایمانت به حق طلبی”، وجودی بی معناست

متن خواهر نرگس صرافیان

ترم زندگیت بی مشروطیلحظاتت همیشه پاس و معدل شادیت 20سایه حذف از زندگیتون دورروز دانشجو مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

سه تا از بهترین خوابیدن‌های دنیا:۱- خوابیدن رو پای مامان وقتی کلی خسته‌ای۲- خوابیدن رو شونه عشقت وقتی کلی تنهایی۳- خوابیدن با چشمای باز وقتی استاد داره درس میده!روز دانشجو مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

واحد دانشگاهی دو حالت داره :واحد های سختو که نمیشه خوند …واحد های آسون هم که ارزش خوندن نداره !

متن خواهر نرگس صرافیان

در کوچه درس رهگذاریم هنوزوین راه دراز می‌سپاریم هنوزاز اول ثبت نام سال‌ها می‌گذردما واحد پاس نکرده داریم هنوزروز دانشجو مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی،بر دانشجویان فهیم گرامی باد

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

روز دانشجو بر تو دانشجوی موفق مبارک بادطرح شادمان سازی پشت کنکوری های گرامی

متن خواهر نرگس صرافیان

یه چیز میگم امکان نداره دانشجو باشی و تایید نکنی :صبح بخوابیسر کلاس نریدوستات بگن استاد نیومداي حال میده ؛ اي حال میده !

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

شش تا از مهم ترین دستاوردهای دانشگاه:– اس ام اس دادن بدون نگاه کردن به موبایل– خوابیدن در حالت نگاه کردن به کتاب– کار گروهی در هنگام امتحان– حرف زدن بدون تکون خوردن لب– حضور در زمان غیبت– توانایی خواندن مطالب کل ترم در کاغذی به ابعاد ۴ در ۴روز دانشجو مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

یادم آید روز دیرینخوب وشیریناول ترموقت بسیاردرس اندک…اما اینک روز آخر،روز تلخ امتحانات،آخر ترم،وقت اندک درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار!روز دانشجو خجسته باد

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

تعریف دانشجو:موجودی بی‌پول نحیف و لاغرکه از نیکوتین و تخم مرغ و گوجه تغذیه می‌کند!معمولا افسرده است!دارای خط ایرانسلو دشمنی عجیبی با کتاب و جزوه دارد

متن خواهر از نرگس صرافیان

فرقی نداره کسی که باهاش حرف می‌زنی، پلی تکنیک می‌خونه یا آزاد.از نظر خودش سخت‌گیرترین استادا و بالاترین سطح علمی رو دانشگاه اونا دارهروز دانشجو مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

الان شش ترمه درس خوندم چهار ترم مشروط شدمکدام گزینه نزدیک به من است ؟مخروج !مجبور !مشمول !همه موارد به ترتیب حروف الفبا !روز دانشجو بر تو دانشجوی موفق مبارک باد

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

سپاس و ستایش دانشگاه آزاد راکه ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید در به دریهر ترمی که آغاز می‌شود موجب پرداخت زر است و چون به اتمام رسد مایه ضررپس در هر سالی دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه‌ای واجباز جیب و جان که بر آیدکز عهده خرجش به در آید.

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

لذتی که در خوابیدن سرِ کلاسِ درسِ سه واحدیِ سختِ استادِ هست،تو خوابیدن لای پر قو در کنار سواحل آنتالیا نیست . . .حالا لذت قبولی با تقلب توی همون درس بماند، اصلا کلمات در توصیفش عاجزند!روزت مبارک دانشجو

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

می‌خواستم روز دانشجو رو به خودم تبریک بگم،دیدم روز سرایدار رو تبریک بگم بهتره.چون دوران تحصیلم اونقد طولانی شده بودکه دیگه همه منو به عنوان سرایدار دانشکده می‌شناختن

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

اهل دانشگاهم، پیشه‌ام گپ زدن استگهگاهی می‌نویسم تکیف می‌سپارم به شماتا به یک نمره‌ی ناقابل بیستکه در آن زندانی‌ست، دلتان زنده شودچه خیالی چه خیالی؛ می‌دانم …گپ زدن بیهوده استاهل دانشگاهم، قبله‌ام آموزشجانمازم جزوهجزوه از اهل کلاس می‌گیرمهمه ذرات وجودم متبلور شده استدرس‌هایم را وقتی می‌خوانم که همه می‌خوابندروز دانشجو مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

شما دانشجویین؟بعلهدرس هم میخونین؟نه دیگه تا اون حدخب باشه ؛ روزت مبارک !

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

می دانم امروز بارها و بارها تولدت را تبریک گفته اند
شاید واژه های تبریک آن ها زیباتر بوده اند
اما با عشق مادرانه ای که من به همراه تبریکم روانه قلب مهربانت می کنم
قابل قیاس نیست روز میلاد تو روز شکفتن غنچه های مهربانیست
با همه ی وجود دوستت دارم
دختر زمستانی من تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

واسه من جشن تولدت یه بهونه بود همیشه
که رو هدیه بنویسم دلم از تو دور نمیشه
دوستت دارم
زمستانی عزیزم تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

دختر عزیزتر از جانم روز بدنیا آمدنت زیباترین روز زندگیم است
گاهی با خود فکر میکنم که شاید روزی… جایییی…
برای گنجشکی دانه ای پاشیدم که پاداش خداوند به من خنده های‌ زیبای توست
فرشته ی کوچک من از خدا هزاران بار ممنونم
که شادی بودنت را به من بخشید
دخترم تولدت در این روز سرد زمستانی مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

حرف تازه ای ندارم فقط زمستان در راه است …
کلاه بگذار سر خاطراتی که یخ زده اند
شاید یادت بیفتد جیب هایت را که وقتی دست هایم مهمانشان بودند !
تولدت مبارک دختر زمستانی

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

زیبای من
تو دختر متولد شدی برای همیشه پاک بودن
تو دختر متولد شدی برای همیشه زیبا بودن
تو دختر متولد شدی برای لطیف بودن
تو دختر متولد شدی برای عشق ورزیدن
دختر زمستونی من تولدت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

اگر می توانستم هر چیزی که دوست دارم
در روز تولدت به تـو هدیه بدهم
به تـو قدرت آن را می دادم
که بتوانی خودت را از چشم دیگران ببینی
دختر زمستانی من تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

باران یا برف … چه فرقی می کند ؟
تو که باشی، هوا که هیچ؛ زندگی خوب است …
تولدت مبارک زمستانی جان

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

من زاده زمستانم
صدای سکوت نمناک رودخانه
تن یخ بسته سکوت را ملامت می کرد
و صدای برف های ناباریده
قصه زمستان را، غریب حکایت می کرد
من دختر زمستانم..!
دختر دی ماه..
و زمستان در خود رازهایی پنهان دارد…
از همان رازها که زیبا و روح نواز است…
از همان ها که رنگ بهار دارد..
میدانی چیست..؟
زمستان فصل نرگس ها هم هست..
همان گل زیبایی که بوی او را میدهد..
همان گلی که به او هدیه میدهم..
همان که عطرش با روح و دل و جانم آمیخته است . ..
گویی نرگس در وجودم جاری است..
گویی فصل سرد و برفی من مست بوی نرگس است ..
دی ماه عشق دیرینه ای به نرگس دارد…
و گل نرگس تنها در قلب یخی دی ماه جوانه می زند تا آن را گرم و زیبا کند..
نرگس نبود که قلب سرد زمستان بهار نمیشد..
اصلاً نرگس نبود که بهار نمیتوانست با خود گل بیاورد..
نرگس مقدمه ای برای گل های زیبای بهاری است…
نرگس اگر نبود زمستان ابدی می شد..
اگر نبود اصلا قلبی عاشق نمی شد….
و من دختر زمستانم…
تولدم در این روز سرد زمستانی مبارکجذاب ترین متن و پیام تبریک تولد دختر زمستانی

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

تو این روز طلایی تو اومدی به دنیا
وجود پاکت اومد تو جمع خلوت ما
تو تقویما نوشتیم تو این ماه و تو این روز
از آسمون فرستاد خدا یه ماه زیبا
تولدت مبارک دختر زمستانی عزیزم

متن خواهر از نرگس صرافیان

دخترم
یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی
از این پس همه ی چیز تکراریست
جز مهربانی
تولدت مبارک دختر زمستانی من

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

من عاشق زمستانم
چون تو در این فصل زیبا به دنیا آمدی
تولدت مبارک دختر زمستان

متن خواهر نرگس صرافیان

دختر جان جانانم! روز تولدت رسیده که باز به تو هدیه بدهم!
هدیه من عشق و محبت است نثار خوبی‌ هات.
روز آغاز زیستن مبارک دختر زمستون

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

امروز دوباره متولد می شوی
شمع ها، که سهم توست از زندگی
ستاره هایی که به میهمانی آمده اند
شکوفه هایی که دوباره خواهند شکفت
عطری که نصیب پروانه هاست
و تو سهم من از تمام زندگی
دختر زمستانی من تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

دختر دوست‌ داشتنی من!
تاریخ تولد تو در تقویم و در یک روز خاص نیست؛
چرا که تو بارها و بارها، هر روز و هر روز در قلب من متولد میشوی
بدنیا آمدن تو دلیل هر تپش قلبم است
تولدت مبارک دختر زمستانی من

متن خواهر از نرگس صرافیان

من دختر زمستانم، معشوقه‌ی باران !
در رگ‌هایم برف جاریست و استخوان‌هایم تکه‌های محکم یخ!
من دختر زمستانم!
ماهِ عسلم بهمن است و آرمان‌ شهرم قطب، ریه‌هایم بوی سرما می‌دهد و خواب‌هایم از تگرگِ زمستان لب‌ریز!
من دختر زمستانم!
دستانم بوی لیمو می‌ دهد و موهایم پرتقال، در چشمانم بنفشه تکثیر می‌شود و لب‌هایم با سرخی انار رقیب!
من دختر زمستانم!
من دخترِ زمستانم، دخترِ سرما ، معشوقه‌ی بارانجذاب ترین متن و پیام تبریک تولد دختر زمستانی

متن خواهر نرگس صرافیان

قشنگ ترین تصویر عمرم
عکس نازنینی از نخستین دیدن توست
خوش ترین آهنگ عمرم
یادگار دلنشین اولین خندیدن توست
دختر زمستانی تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

همسفراین روزها دلم می گیرداین روزها دلم می سوزدبرای تو !برای خودم!می خواهم همسفرت شوماماتو در کدامین ایستگاه مسافریمن چمدانم را بسته امبا بلیطی در دستکه نمی دانمبرای کدامین مقصد استقطار ناکجا کی می آید؟!

متن خواهر از نرگس صرافیان

ای کاش سفر انتهای جهان بودتا کسی در من مدام نگران نباشدکه باید برگردیم

متن خواهر نرگس صرافیان

هیچ کس نیست که از یار سفر کرده منبرساند خبری خیر و دلم شاد کند

متن خواهر نرگس صرافیان

می‌ شود بی تو از این شهر، سفر کردن و رفتنبی‌ پیامی به تو با قهر، گذر کردن و رفتنمی‌ شود صفحه هر خاطره را پاره نمودنمی‌ شود یاد تو را دست به سر کردن و رفتنمی‌ شود دور تر از سیطره تیر نگاهتبه بلندای تو از دور نظر کردن و رفتن

متن خواهر نرگس صرافیان

انگیزه ی مهاجرت مننفرت نبود هجران بودکسی نگفت: برویکی نوشت: بیا

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

مسافرمو تنهایی‌ام را در چمدانم پنهان می‌کنمدارم لباس‌هایم راو خودم را جمع می‌کنم

متن خواهر از نرگس صرافیان

چو رخت خویش بر بستم ازین خاکهمه گفتند با ما آشنا بودولیکن کس ندانست این مسافرچه گفت و با که گفت و از کجا بود

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

دلتنگ توام جانا هردم که روم جاییبا خود به سفر بردم یاد تو و تنهاییرفتم که سفر شاید درمان دلم گرددرفتن نبُوَد چاره وقتی که تو اینجایی

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

هرگز از دوری این راه مگو!و از این فاصله ها که میان من و توستو هرگاه که دلت تنگ من است،بهترین شعر مرا قاب بکنبه نگاهت بگذار!تا که تنهایی ات از دیدن من جا بخورد!و بداند که دل من با توستو همین نزدیکی ستسفرت بخیر عزیزم.

متن خواهر نرگس صرافیان

می‌ روم وز سر حسرت به قفا می‌ نگرمخبر از پای ندارم که زمین می‌ سپرممی‌ روم بی‌دل و بی یار و یقین می‌ دانمکه من بی‌ دل بی یار نه مرد سفرم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

ممکن است در آغاز سفر شما حرفی برای گفتن نداشته باشید، اما سفر در پایان از شما یک نویسنده می سازد.
(ابن بطوطه)

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

چه خوش خیال استفاصله را میگویمبه خیالش تو را از من دور کرده نمیداند جای تو امن استاینجا در میان دل من …سفر بخیر مسافر من

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

سفر مثل ازدواج است، بزرگ‌ ترین اشتباه در آن، این است که فکر کنی همه چیز تحت کنترل توست.»«جان اشتاین بک»

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

وقتی یه همسفرِ خوب داشته باشی
دیگه دنبالِ رسیدن به مقصد نیستی !
دنبالِ طولانی ترین
جاده های دنیا میگردی …
جاده هایی که
تموم شدن رو بهشون یاد نداده باشن …

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

این را به تجربه فهمیده‌ ام:
بهترین راه برای اینکه بفهمید کسی را دوست دارید
یا از او متنفر هستید، این است که همراه او سفر کنید.

متن خواهر نرگس صرافیان

مسافر، مسافر استوقت استقبال هم می دانیکه یک روز باید بدرقه اش کنی …دل نبند …

متن خواهر نرگس صرافیان

سفر همیشه زیبا نیست
همیشه راحت نیست
بعضی اوقات آسیب می رساند
حتی قلب شما را می شکند
اما اشکالی ندارد
سفر شما را تغییر می دهد
چیزی که شما را تغییر دهد
نشانه ای روی شما می گذارد.

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

من اینجا بس دلم تنگ استو هر سازی که می‌بینم بد آهنگ استبیا ره توشه برداریمقدم در راه بی‌برگشت بگذاریمببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است؟

متن خواهر از نرگس صرافیان

در بادیه عشق تو کردم سفریتا بو که بیایم ز وصالت خبریدر هر منزل که می‌ نهادم قدمیافکنده تنی دیدم و افتاده سری

متن خواهر نرگس صرافیان

تا کی‌ دل‌ من‌ چشم‌ به‌ در داشته‌ باشد؟ای‌ کاش‌ کسی‌ از تو خبر داشته‌ باشدآن‌ باد که‌ آغشته‌ به‌ بوی‌ نفس‌ توست‌از کوچه‌ ما کاش‌ گذر داشته‌ باشد…آن‌ روز که‌ می‌بستی‌ بار سفرت‌ راگفتی‌ به‌ پدر هر که‌ هنر داشته‌ باشد

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

مسافرمو تنهایی‌ام را در چمدانم پنهان می‌کنمدارم لباس‌هایم راو خودم را جمع می‌کنم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

چو رخت خویش بر بستم ازین خاکهمه گفتند با ما آشنا بودولیکن کس ندانست این مسافرچه گفت و با که گفت و از کجا بود

متن خواهر از نرگس صرافیان

آه، تاکی ز سفر باز نیایی، بازآاشتیاق تو مرا سوخت کجایی، بازآشده نزدیک که هجران تو، ما را بکشدگر همان بر سرخونریزی مایی، بازآکرده‌ای عهد که بازآیی و ما را بکشیوقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

مقصد نهائی در سفر رسیدن مکانی خاص نیست، بلکه سفر راهی برای لذت بردن از مسیر محسوب می شود.

متن خواهر از نرگس صرافیان

سفر کردن انسان‌ها را فروتن می‌کندزیرا در سفر است که شما پهناور بودن جهان و عظیم بودنهمه آنچه در آن زندگی میکنید را کشف می‌کنید.

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

ما كه میترسیم از هجرت دوستكاش میدانستیم روزگاری كه بهم نزدیكیمچه بهایی داردو سفر یعنی چه ؟و چرا مرغ مهاجر وقت پروازاین چنین سخت به خود می لرزد؟سفر بخیر مسافر من

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

وقتی یه همسفرِ خوب داشته باشی
دیگه دنبالِ رسیدن به مقصد نیستی !
دنبالِ طولانی ترین
جاده های دنیا میگردی …
جاده هایی که
تموم شدن رو بهشون یاد نداده باشن …

متن خواهر نرگس صرافیان

تداوم شادی تو و تحقق آرزوهایت خواست قلبی من استخواهر زن عزیزم در زادروز باشکوهت هر آنچه موجب برکت است را برایت آرزومندم

متن خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن ارجمندم؛برایم عجیب است که چرخ گردون وجود نازنینی مثل تو را به من و همسرم معرفی نموده استسالروز این معرفی تاریخی مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

روز امید، روز آواز و شادی و نشاطهمگی به بهانه میلادی میمون بنا شدهخواهر زاده عزیزم این اتفاق شکوهمند را تبریک عرض میکنم

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

امروز روز توست و هر آنچه بخواهی همان می­شودبا آرزوی تحقق همه رویا­های زیبایتخواهر زن عزیزم تولد مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

آرزوی بهترینها از صمیم قلب تقدیم وجود نازنینتخواهر زن عزیزم زادروزت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

امروز نجوای موسیقیدر مراسم زاد روز درخشان ­ترین ستاره زندگی، حال و شور دیگری داردخواهر زن عزیزم تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

عرض تبریک با عشقوآرزوی بهترین روز برای خواهر زن عزیزمزادروزت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

امروز یادبود یک تولد شگفت ­انگیز و پر خاطره برای من استخواهر زن عزیزم روز تجدید این خاطره زیبا مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

خواهر زن عزیزم،گذشته را با خاطرات به یادماندنی تو، حال را با شادمانی تو و آینده را به امید موفقیت تو سپری می­کنیمزاد روزت مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

بهترین روز تولد را برای بهترین خواهر زن دنیا آرزومندمتولدت مبارک

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن  عزیزم،زاد روز ارتقاء تفکر و رشدت را صمیمانهتبریک عرض می­کنم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن گرامیم؛زاد روزت همواره شاد و پربرکت

متن خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن عزیزم؛روز میلاد تو لبخند را بر چهره من و خواهرت به ارمغان می­ آوردبه امید تداوم این لبخند زیباتولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

خواهر زن عزیزم،امروز روز تولد توست، روز تزئین، روز خوردن کیک و برآورده شدن آرزوهای زیبایتتولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

روز تولد تو و گرچه نه یم کنار تو
مبارک ای عزیز جان تولد و بهار تو
در این دیار نازنین، که یاسمن شکفته است
شکفته باد نرگس جمال نوربار تو . . .

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

خواهر زن عزیزم؛امسال برایت 20 درصد عشق، 30 درصد شانس، 20 درصد موفقیت و 30 درصد سلامتی آرزومندم.تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

زمین در انتظار تولد یک برگ ، من در حال شمارش معکوس
صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است . . .
تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن عزیزم؛امیدوارم همواره فرصتهای ارتقاء و موفقیت با شما همراه باشندتولدتان مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

روز تولد تو
روز نگاه باران
بر شوره زار تشنه
بر این دل بیابان
روز تولد تو
گویی پر از خیال است
یاس و کبوتر و باد
در حیرت تو خواب است
تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

خواهر زن بزرگوارم
محبت‌های صادقانه شما همیشه برای من و … (نام همسر خود را بنویسید.) مایه دلگرمی و شعف بوده است.
در سالروز تولدتان برایتان دلی خوش و عمری دراز از درگاه ایزد یکتا خواستاریم.
تولدتان مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان طوفان

خواهر زن عزیزم؛سالیانی است که به همراه همسر مهربانم از نعمت خواهری چون تو بهره ­مند بوده­ ایمزاد روزت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن مهربانم
تولدت بهترین بهانه است برای اینکه بگویم تو همان خواهری هستی که همیشه دوست داشتم داشته باشم.
تولدت مبارک بهترین خواهر دنیا

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن عزیزم،در طی سال گذشته مورد لطف قلب پر مهر تان بودمبه امید بهره­مندی سالیان دراز از این موهبتتولدتان مبارک

متن خواهر نرگس صرافیان

خواهر زن گرامی
زاد روزت شیرین، پرعشق و نورآفرین باد
خنده‌هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برای تان آرزو دارم

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

خواهرزن عزیزم
روز تولدت بهترین بهانه است برای اینکه بگویم محبت‌های خواهرانه تو برایم یکی از باارزش‌ترین نعمت‌های الهی است

متن خواهر نرگس صرافیان

خواهر اگر نقطه‌اش پایین بیفتد می‌شود جواهر، پس خیلی هم فرقی با هم ندارند.
خواهر زن عزیزم، تولدت مبارک، امیدوارم صد ساله بشی

متن خواهر نرگس صرافیان

امروز موسیقی باران بهار، ترنمی دلپذیرتر از همیشه دارد
زیرا فرشته‌ای پا به زمین گذاشته که برایم خواهری مهربان و دلسوز است.
خواهر زن مهربان من، تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

خواهرزن مهربانم
روز تولد تو، روز تولد تمام خوبی‌ها و مهربانی هاست.
این تولد زیبا را گرامی میداریم.
تولدت مبارک

متن خواهر از نرگس صرافیان

زندگی، زنجیره‌ای از آغازهاست تا به رویا‌های مان رنگ واقعیت ببخشیم
امیدوارم تمامی آغاز‌های تو، از نیزه‌های آفتاب پر فروغ گردند
و تمامی رویا‌های تو، گرمی پیروزی را نوید دهند
خواهرزن عزیزم تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

تولد تولد تولدت مبارک
مبارک مبارک تولدت مبارک
بیا یه آرزو کن؛ بعدش شمعاتو فوت کن
تولدت مبارک خواهر زن عزیزم

متن خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن عزیزم
در سالروز تولدت آرزو می‌کنم که به همه آرزو‌های زیبا و قشنگت برسی..
تولدت مبارک

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

در این روز سبز و تازه بهار
و در سالروز زیبای تولدت
آرزو می‌کنم که مزرعه دلت همواره پر شکوفه و سبز باشد.
تولدت مبارک
با آرزوی بهترین‌ها برای شما

متن تولد خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن عزیزم
در سالروز میلادت برایت
دلی شاد
قلبی پر امید
و آینده‌ای درخشان آرزومندنم.
اردتمند شما … (نام خود را بنویسید.)

متن خواهر از نرگس صرافیان

خواهر زن مهربانم
ازدواج با … (نام همسر خود را بنویسید.)، برایم برکات فراوانی داشت.
من پدر و مادر دومی یافتم که سایه وجودشان در زندگی مان سراسر نعمت و رحمت است.
و خواهر دومی یافتم که محبت صادقانه اش همواره دلگرمم می‌کند.
خداوند را به خاطر تمام این نعمت‌ها سپاسگزارم و تولدت را صمیمانه تبریک می‌گویم.

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

تاو بیو

now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.async = true;
script.type = ‘text/javascript’;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/template/bnrs/yn_bnr.min.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);

(function(){
var now = new Date();
var head = document.getElementsByTagName(‘head’)[0];
var script = document.createElement(‘script’);
script.async = true;
var script_address = ‘https://cdn.yektanet.com/js/taw-bio.ir/native-taw-bio.ir-7322.js’;
script.src = script_address + ‘?v=’ + now.getFullYear().toString() + ‘0’ + now.getMonth() + ‘0’ + now.getDate() + ‘0’ + now.getHours();
head.appendChild(script);
})();

متن در مورد خواهر از نرگس صرافیان

حوالیِ اردیبهشت
بوی بهشت می آید!
عطرشکوفه هاوخاک باران خورده
هوش ازسرِرهگذرانِ شهر
پرانده!
فصل بهار؛
شوخی بردارنیست!
همه راعاشق میکند!

نرگس صرافیان طوفان
# ادبی
# متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *