متن ترانه های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

دوباره آمد از راه
بهار سبز و زیباجوانه زد درختان
در ده کوچک ماپروانه‌‏های رنگی
می‏‌رقصند روی گل‌هادر دشت و در بیابان
در باغ‌های زیبامادربزرگ خوبم
دوباره سفره چیدههفت سین سفره گوید
که سال نو رسیدهملیحه آقاجانی

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

عید نوروز می‌‏رسد از راه
شادی از روی خانه می‏‌باردپدرم با چه دقتی دارد
بوته‌‏های بنفشه می‏‌کاردمادر مهربان من از صبح
شستشو کرده هر چه را بودهپرده را شسته، شیشه را شسته
نیست در خانه، ذره‌ای دودهتازه وقت غروب هم مادر
خسته، اما برای شادی مامی‏‌نشیند لباس می‌‏دوزد
تا بپوشیم روز عید آن راسپیده رحیمی

متن شعر قصه های عمو نوروز

این عید به نور فاطمیه زیباستروزیه تمام سال من با زهراستبا بردن نام فاطمه فهمیدمسالی که نکوست از بهارش پیداستدر پناه مهدی فاطمه باشید..

متن ترانه های عمو نوروز

سالی
نوروز
بی چلچله بی بنفشه می‌آید،
بی گردش مرغانه رنگین
بر آینه
و جنبش ِ سردِ برگِ نارنج
برآب.سالی
نوروز
بی گندم سبز و سُفره می‌آید،
بی رقص عفیفِ شعله
در مَردَنگی
بی پیغام ِ خموش ِ ماهی‌ها
از تُنگ:سالی
نوروز
بی خبر می‌آید.
با مردانی که سنگینی انتظار
بر شانه‌های خمیده ایشان است:
لاله‌های سوخته
نام‌های ممنوع خود را باز می‌یابند
و تاقچه
با کتاب‌ها
تقدیس می‌شود.
در گذرگاه‌های شهادت
شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد،
دروازه‌های بسته
به ناگاه
فراز خواهد شد،
دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد
لبان فراموشی
به خنده باز خواهد شد
و نوروز در معبری از غریو
تا شهر خسته
پیشباز خواهد شد.سالی
آری
بی گاهان
نوروز
چنین آغاز خواهد شدنوروز ۱۳۵۶
احمد شاملو

متن اهنگ های عمو نوروز

وقتی تو نیستی چه بهاری چه سبزه‌ای؟
‎این عید هم مبارک آنها که با تو اندمجتبی صادقی

متن اهنگ های عمو نوروز

دیگران در تب و تاب شب عیدند ولى
مثل یک سال گذشته به تو مشغولم منکاظم بهمنی

متن اهنگ های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

استخوان سوز سیاهی زمستان شده‌ام
بلکه نوروز بیاید به بهارم برسمشهریار

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروز و جهان چون بت نو آیین
از لاله، همه کوه بسته آذینکسایی مروزی

متن اهنگ های عمو نوروز

بس که بد می‌گذرد زندگی اهل جهان
مردم از عمر چو سالی گذرد عید کنندمنسوب به صائب تبریزی

متن ترانه های عمو نوروز

رسید موسم نوروز و روزگار شکفت
فرخنده گلِ شادی، بهار شکفتفیاض لاهیجی

متن ترانه های عمو نوروز

ای نیم تو سنگ و نیم دیگر آهنبا این همه غم ببین چه کردی با منپاییز شدم … دعایت مقبول افتادحالا دل تو بهار ؛ چشمت روشن !حنظله ربانی

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

تا هست چنین که طبع اطفال
در هرشب عید شادمان استاهلی شیرازی

متن شعر قصه های عمو نوروز

چو گشت از روی تو دلشاد نوروز
در گنج طرب بگشاد نوروزکمال الدین اسماعیل

متن ترانه های عمو نوروز

رسید موسم نوروز و گاه آن آمد
که دل هوای گلستان و لاله‌زار کندعبید زاکانی

متن شعر قصه های عمو نوروز

ای خدای دگرگون کننده دلها و دیده هاای تدبیر کننده روز و شبای دگرگون کننده حالی به حالی دیگرحال مارا به بهترین حال دگرگون کنسال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز بزرگم بزن ای مطرب امروز
زیرا که بود نوبت نوروز به نوروزمنوچهری

متن اهنگ های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

بر خیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشانسعدی

متن اهنگ های عمو نوروز

شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز توئیمولانا

متن اهنگ های عمو نوروز

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیحافظ

متن ترانه های عمو نوروز

باغ در ایام بهاران خوش استموسم گل با رخ یاران خوشستچون گل نوروز کند نافه بازنرگس سرمست در آید به ناز” اشعار امیر خسرو دهلوی “

متن اهنگ های عمو نوروز

عید آمده سربه سبزه و گل بزنیم
با برگ شقایقی تفأل بزنیمهر چند که دوریم ز هم با دم عشق
بین دلمان تا به ابد پل بزنیممحمدعلی ساکی

متن ترانه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

عید آمده سربه سبزه و گل بزنیم
با برگ شقایقی تفأل بزنیمهر چند که دوریم ز هم با دم عشق
بین دلمان تا به ابد پل بزنیممحمدعلی ساکی

متن شعر قصه های عمو نوروز

تا تو هستی دل من،جای پریشانی نیست
که پریشانی و غم یکسره نومید از توستباغ‌ها را تو سرافرازی و سبزی دادی
ای که نوروز و بهاران ز تو وعید از توستحسین منزوی

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز که هرچمن دل افروز بود
نقش گل و خار عبرت آموز بودگر جامه به جان ز معرفت نو گردد
هرروز به دل نشاط نوروز بودشکیب اصفهانی

متن ترانه های عمو نوروز

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است
بر طرف چمن روی دل افروز خوش استاز دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست
خوش باش و مگو ز دی که امروزخوش استخیام

متن شعر قصه های عمو نوروز

بهاری داری از وی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروزگلی کو را نبوید آدمی زاد
چو هنگام خزان آید برد بادنظامی

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

آن شب که تو در کنار مایی روزست
و آن روز که با تو می‌رود نوروزستدی رفت و به انتظار فردا منشین
دریاب که حاصل حیات امروزستسعدی

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز که سیل در کمر می‌گردد
سنگ از سر کوهسار در می‌گردداز چشمه چشم ما برفت این‌همه سیل
گویی که دل تو سخت‌تر می‌گرددسعدی

متن اهنگ های عمو نوروز

چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزارپرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسارخاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاسبید را چون پر طوطی برگ روید بی شماردوش وقت نیم شب بوی بهار آورد بادحبذا باد شمال و خرما بوی بهاربادگویی مشک سوده دارد اندر آستینباغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنارارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسلهنسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوارتا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گلپنجه های دست مردم سر برون کرد از جنارراست پنداری که خلعتهای رنگین یافتندباغهای پر نگار از داغگاه شهریارفرخی سیستانی

متن اهنگ های عمو نوروز

خوشا بهار که پیغام آشتی با اوست
نظر کنید که هنگام آشتی با اوستخوشا طلیعه نوروز خانگی یاران
خوشا طلیعه که فرجام آشتی با اوستحدیث باد به گوش درخت اگر گفتی
به هوش باش که خود نام آشتی با اوستشکوفه بر سر پیمان خویش می‏مانَد
و جشن ساده ایام آشتی با اوستبه رسم گل نچشیدی اگر حرامت باد
شراب وصل که انجام آشتی با اوستمیان عهد تو و من اگر خلاف افتد
خوشا نسیم که اعلام آشتی با اوستغلام‏حسین عمرانی

متن شعر قصه های عمو نوروز

کنار پنجره بوی بهار می‌آید
بهار با دل عاشق کنار می‌آیدچمن حکایت اردیبهشت می‌گوید
شمیم نرگس و آوای سار می‌آیدبرای باغ و چمن نه، برای این دل تنگ
بهار با دو سه تا گل، به بار می‌آیدبه موج‌های فروخفته مژده خواهم داد
که ماه، بر سر قول و قرار می‌آیدنسیم جامه‌دران می‌رسد ز هر طرفی
صلای عشق و صدای سه تار می‌آیدتفألی زدم و حافظ عزیزم گفت:
«زهی خجسته زمانی که یار می‌آید»جویا معروفی

متن اهنگ های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

آری! هوا خوش است و غزل‌خیز در بهار
باریده است خنده یکریز در بهاراز باد نوبهار، حدیث است تن مپوش
باید درید جامه پرهیز در بهاراما خدا نیاورد آن روز را که آه
گیرد دلی بهانه پاییز در بهاربی دید و بازدید تو تبریک عید چیست؟
چندین دروغ مصلحت آمیز در بهاربا دیدنم پر از عرق شرم می‌شوند
گل‌های شادکامِ دل انگیز در بهارمی‌بینم ای شکوفه! که خون می‌شود دلت
از شاخه انار میاویز در بهارمحمدمهدی سیار

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز بمانید که ایام شمایید
آغاز شمایید و سرانجام شماییدآن صبح نخستین بهاری که به شادی
می‌آورد از چلچله پیغام شماییدآن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده آرام شماییدخورشید گر از بام فلک عشق فشاند
خورشید شما عشق شما بام شماییدنوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره جمشید و جم و جام شماییدعشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه بهرام و گل اندام شماییدهم آینه مهر و هم آتشکده عشق
هم صاعقه خشم ِ بهنگام شماییدامروز اگر می‌چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله دام شماییدگیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است
در کوچه خاموش زمان، گام شماییدایام به دیدار شمایند مبارک
نوروز بمانید که ایام شماییدپیرایه یغمایی

متن شعر قصه های عمو نوروز

عید آمد و ما خانه ی خود را نتکاندیم
گردی نستردیم و غباری نستاندیمدیدیم که در کسوت بخت آمده نوروز
از بیدلی آن را ز در خانه براندیمهر جا گذری غلغله شادی و شور است
ما آتش اندوه به آبی ننشاندیمآفاق پر از پیک و پیام است، ولی ما
پیکی ندواندیم و پیامی نرساندیماحباب کهن را نه یکی نامه بدادیم
و اصحاب جوان را نه یکی بوسه ستاندیممن دانم و غمگین دلت، ای خسته کبوتر
سالی سپری گشت و تو را ما نپراندیمصد قافله رفتند و به مقصود رسیدند
ما این خرک لنگ ز جویی نجهاندیمماننده افسون‌زدگان، ره به حقیقت
بستیم و جز افسانه بیهوده نخواندیماز نه خم گردون بگذشتند حریفان
مسکین من و دل در خم یک زاویه ماندیمطوفان بتکاند مگر امید که صد بار
عید آمد و ما خانه خود را نتکاندیممهدی اخوان ثالث

متن اهنگ های عمو نوروز

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود
درود باد بر این موکب خجسته، درودبه کتف دشت یکی جوشنی است مینا رنگ
به فرق کوه یکی مغفری است سیم اندرودسپهر گوهر بارد همی به مینا درع
سحاب لؤلؤ پاشد همی به سیمین خودشکسته تاج مرصع به شاخک بادام
گسسته عقد گهر بر ستاک شفتالودبه طرف مرز بر آن لاله‌های نشکفته
چنان بود که سر نیزه‌های خون‌آلودبه روی آب نگه کن که از تطاول باد
چنان بود که گه مسکنت جبین یهودصنیع آزر بینی و حجت زردشت
گواه موسی یابی و معجز داوودبه هرکه درنگری، شادیی پزد در دل
به هرچه برگذری، اندهی کند بدرودیکی است شاد به سیم و یکی است شاد به زر
یکی است شاد به چنگ و یکی است شاد به رودهمه به چیزی شادند و خرم‌اند و لیک
مرا به خرمی ملک شاد باید بودملک الشعرا بهار

متن ترانه های عمو نوروز

عید آمد و مرغان ره گل‌زار گرفتند
وز شاخه گل داد دل زار گرفتنداز رنگ چمن پرده بزاز دریدند
وز بوی سمن طاقت عطار گرفتندپیران کهن بر لب انهار نشستند
مستان جوان دامن کهسار گرفتندزهاد ز کف رشته تسبیح فکندند
عباد ز سر دسته دستار گرفتندیک قوم قدم از سر سجاده کشیدند
یک جمع سراغ از در خمار گرفتندیک زمره به شوخی لب معشوق گزیدند
یک فرقه به شادی می گلنار گرفتندیک طایفه شکر ز لب دوست مزیدند
یک سلسله ساغر ز کف یار گرفتندیک جرگه بی چشم سیه مست فتادند
یک حلقه خم طره طرار گرفتندنوروز همایون شد و روز می گلگون
پیمانه‌کشان ساغر سرشار گرفتندشیرین دهنی بوسه به من داد در این عید
کز شکر او قند به خروار گرفتندمیران و وزیران و مشیران و دلیران
دربارگه شاه جهان بار گرفتنددر پای سریر ملک مملکت آرا
بر کف شعرا دفتر اشعار گرفتندخدام در دولت دارای گهربخش
بر سر طبق درهم و دینار گرفتندابنای جهان عیدی هر ساله خود را
از شاه جوان بخت جهان‌دار گرفتنداسکندر جمشیدسیر ناصردین شاه
کز ابر کفش گوهر شه وار گرفتندفرخنده شد از فر شهی عید فروغی
کز وی همه شاهان سبق کار گرفتندفروغی بسطامی

متن ترانه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

سال نو و اول بهار است
پای گل و لاله در نگار استوالای شقایق است دررنگ
پیراهن غنچه نیم کار استآن شعله که لاله نام دارد
در سنگ هنوز چون شرار استپستان شکوفه است پر شیر
نوباوه باغ شیرخوار استبرگ از سر شاخه تازه جسته
گویا که مگر زبان مار استاین فرش زمردی ببینید
کش از نخ سبزه پود وتار استای پرده نشین گل بهاری
مرغ چمنت در انتظار استاین وزن ترانه می‌سراید
مرغی که مقیم شاخسار استکای تازه بهار عالم افروز
هر روز تو عید باد و نوروز(بندی از یک ترکیب‌بند)
وحشی بافقی

متن ترانه های عمو نوروز

خیمه نوروز بر صحرا زدند
چار طاق لعل بر خارا زدندلاله را بنگر که گویی عرشیان
کرسی از یاقوت بر مینا زدندکارداران بهار از روز گل
زال زر بر روضه خضرا زدنداز حرم طارم نشینان چمن
خرگه گلریز بر صحرا زدندگوشه‌های باغ ز آب چشم ابر
خنده ها بر چشمهای ما زدنددر هوای مجلس جمشید عهد
غلغل اندر طارم اعلا زدندباد نوروزش همایون، کاین ندا
قدسیان در عالم بالا زدندمطربان طبع خسرو گاه نطق
طعنه‌ها بر بلبل گویا زدندامیرخسرو دهلوی

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروز فرخ آمد و نغز آمد و هژیر
با طالع مبارک و با کوکب منیرابر سیاه چون حبشی دایه‌ای شده‌ست
باران چو شیر و لاله‌ستان کودکی بشیرگر شیرخواره لاله ستانست، پس چرا
چون شیرخواره، بلبل کو برزند صفیر!صلصل به لحن زلزل وقت سپیده‌دم
اشعار بونواس همی‌خواند و جریربر بید، عندلیب زند، باغ شهریار
برسرو، زندواف زند، تخت اردشیرعاشق شده‌ست نرگس تازه به کودکی
تا هم به کودکی قد او شد چو قد پیربا سرمه‌دان زرین ماند خجسته راست
کرده به جای سرمه، بدان سرمه‌دان عبیرگلنار، همچو درزی استاد برکشید
قواره حریر، ز بیجاده‌گون حریرگویی که شنبلید همه شب زریر کوفت
تا بر نشست گرد به رویش بر، از زریربرروی لاله، قیر به شنگرف برچکید
گویی که مادرش همه شنگرف داد وقیربر شاخ نار اشکفه سرخ شاخ نار
چون از عقیق نرگسدانی بود صغیرنرگس چنانکه بر ورق کاسه رباب
خنیاگری فکنده بود حلقه‌ای ز زیربرگ بنفشه، چون بن ناخن شده کبود
در دست شیرخواره به سرمای زمهریروان نسترن، چو مشکفروشی، معاینه
در کاسهٔ بلور کند عنبرین خمیراکنون میان ابر و میان سمنستان
کافور بوی باد بهاری بود سفیرمنوچهری

متن شعر قصه های عمو نوروز

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروزمبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روزچو آتش در درخت افکند گلنار
دگر منقل منه آتش میفروزچو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حسد گو دشمنان را دیده بردوزبهاری خرم است ای گل کجایی
که بینی بلبلان را ناله و سوزجهان بی ما بسی بوده‌ست و باشد
برادر جز نکونامی میندوزنکویی کن که دولت بینی از بخت
مبر فرمان بدگوی بدآموزمنه دل بر سرای عمر سعدی
که بر گنبد نخواهد ماند این گوزدریغا عیش اگر مرگش نبودی
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوزسعدی

متن شعر قصه های عمو نوروز

چو خورشید تابان میان هوا
نشسته بر او شاه فرمانرواجهان انجمن شد بر تخت او
شگفتی فرو مانده از بخت اوبه جمشید بر گوهر افشاندند
مران روز را «روز نو» خواندندسر سال نو هرمز فرودین
برآسوده از رنج روی زمینبزرگان به شادی بیاراستند
می ‌و جام و رامشگران خواستندچنین جشن فرخ از آن روزگار
به ما ماند از آن خسروان یادگارفردوسی

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیچو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن
که قارون را ضررها داد سودای زراندوزیز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است
که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزیبه صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزیچو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست
مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزیطریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن
کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزیسخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی
که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزیندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست
مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزیمی‌ای دارم چو جان صافی و صوفی می‌کند عیبش
خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزیجدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع
که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزیبه عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم
بیا ساقی که جاهل را هنیتر می‌رسد روزیمی اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش
که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزینه حافظ می‌کند تنها دعای خواجه تورانشاه
ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزیجنابش پارسایان راست محراب دل و دیده
جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزیحافظ

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشیمن نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشیچنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشیدر چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشینقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشیگر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشیحافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشیحافظ

متن شعر قصه های عمو نوروز

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شدارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شداین تطاول که کشید از غم هجران بلبل
تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شدگر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر
مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شدای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی
مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شدماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید
از نظر تا شب عید رمضان خواهد شدگل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شدمطربا مجلس انس است غزل خوان و سرود
چند گویی که چنین رفت و چنان خواهد شدحافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود
قدمی نه به وداعش که روان خواهد شدحافظ

متن شعر قصه های عمو نوروز

من پاییز را جارو میکنمزمستان را پارو میکنمتابستان را میشویم تاهمیشه بهار باشدمن رفتگرم،آفتاب و آب و باد همکاران من هستنداما کاش میتوانستم دلهای مردم را هم آب وجارو کنممولانا

متن شعر قصه های عمو نوروز

سبزی بیار سیر بیار
سیب و سماق گیر بیارسنجد و سرکه پیدا کن
در وسط سفره گذاروقتی که گوید آن عمو
آی سمنو آی سمنوصداش بزن بیاد جلو
کاسه بده بخر از اوماهی و آرد و آب و شیر
سبزه و گل نون و پنیرشمع و گلاب خوب بیار
هر چه که لازمه بیارسفره بینداز به زمین
تمام چیز هفت سینظرف به ظرف پیش هم
درست و پاکیزه بچینتا به خوشی سال دگر
به شادی و بی‌دردسرآسوده زندگی کنی
از غم و غصه بی‌خبرسروده‌ی عباس یمینی‌شریف

متن اهنگ های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

کودک من، بهارمن
مایه‌ی افتخار من،
عیدت مبارک
کودک مهربان من،
بلبل خوش‌زبان من،
عیدت مبارک
ای گل خوب‌روی من،
طوطی قصه‌گوی من،
عیدت مبارک
کودک من، امید من،
بخت خوش سفید من،
عیدت مبارکسروده‌ی محمود کیانوش

متن ترانه های عمو نوروز

بر شاخه شکوفه
خوش چشم باز کرده،
گنجشک در کنارش
آواز ساز کرده:
فصل بهار این است
او دایه‌ی زمین است
خورشید رنگ و بویی
دیگر به باغ داده،‌
از گل به دست شاخه
صد چلچراغ داده:
فصل بهار این است،
او دایه‌ی زمین است.
تا آن هوای وحشی
آرام و نرم گشته،
قلب زمین دوباره
پر شور و گرم گشته:
فصل بهار این است،
او دایه‌ی زمین است.
آورده از سر کوه
باد ابر و ابر باران،
داده عجب صفایی
باران به کشتزاران
فصل بهار این است،
او دایه‌ی زمین است.
خاموشی و سیاهی
از خاک و آب رفته؛آواز و روشنایی
تا آفتاب رفته:
فصل بهار این است،
او دایه‌ی زمین است.سروده‌ی محمود کیانوش

متن اهنگ های عمو نوروز

بهار و عید نوروزکلاغه روی دیوارصدا میکرد قار و قارمی گفت خبر خبرداراومده فصل بهارهوا شده پاک پاکسبزه در اومد از خاکبرفها دیگه آب شدنچشمه ها پر آب شدنبهار و عید نوروزآمده اند از امروزبا سبدای پرگلبا لاله و با سنبلدر این بهار زیبادنیا شده با صفا

متن ترانه های عمو نوروز

لباس نو می‌پوشیم
می‌ریم به دید و بازدید
مگر خبر نداری
دوباره عید شده، عید
دلخوری‌ها، غصه‌ها
پر می‌کشن، دود می‌شن
اخم‌ها و دشمنی‌ها
با بوسه نابود می‌شن
خنده و ماچ و عیدی
بهتر از این نمی‌شه
کاش نره عید نوروز
این‌جا باشه همیشهمصطفی رحماندوست

متن شعر قصه های عمو نوروز

عید نوروز با مامان و بابااز توی یک مغازه ، بابا ، بازم قرارهبرای هفت سینِ عید ، شیرینی بیارهمامانِ مهربونم ، امسال بازم دوبارهبرای عیدِ نوروز ، سفره می ذارهسنجد و سیب و سرکه ، کنارِ سیر و سبزهبا سمنو و سماق ، به یادِ ما میارهبعد از گذشتِ یک سال ، بازم بهارهتعطیلاتِ نوروزی کنارِ مامان ، بابا ، چه کیفی داره

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

سبزه بیار سیر بیارسیب و سماق گیر بیارسنجد و سرکه پیدا کندر وسط سفره گذاروقتی که گوید آن عموآی سمنو آی سمنوصداش بزن بیاد جلوکاسه بده بخر ازوماهی و آردو آب وشیرسبزه و گل، نان و پنیرشمع و گلاب، خوب بیارهرچیزی لازمه بیارسفره بینداز به زمینتمام سین ها رو بچینکاسه به کاسه ظرف به ظرفدرست و پاکیزه بچینتا با خوشی سال دگربا شادی و بی دردسرآسوده زندگی کنیاز غم و غصه بی خبر

متن شعر قصه های عمو نوروز

شمعشمع هستم و پر نورمبا شادی ها پرنورممن میشینم کنارتونتا روشن بشه دلاتونعید شما مبارک(۲)

متن ترانه های عمو نوروز

ماهیتو تنگ کوچک خودمن ماهی رنگی امبالا و پایین میرمبا پولکهای قشنگعید شما مبارک(۲)

متن ترانه های عمو نوروز

سیباسم شریف من سیبخوشمزه بی رقیبای آقای زمستونمن اومدم به میدوننزدیک عید نوروزبا طبل حاجی فیروزعید شما مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

سیرمن سیر مو لذیذمیک کمی تند وتیزمنزدیک عید نوروزبا طبل حاجی فیروزعید شما مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

سکه:من سکه ام چه زیبازینت جیب بابابا افتخار نوروزمی شم فراری یک روزنزدیک عید نوروزبا طبل حاجی فیروزعید شما مبارک(۲)

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروزلباس نو می پوشیممی ریم به دید و بازدیدمگر خبر نداریدوباره عید شده ، عیددلخوری ها ، غصه هاپر می کشن ، دود می شناخم ها و دشمنی هابا بوسه نابود می شنخنده و ماچ و عیدیبهتر از این نمی شهکاش نره عید نوروزاین جا باشه همیشهمصطفی رحماندوست

متن شعر قصه های عمو نوروز

اگر چه یادمان می رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروزهر سال این فکر را به یادمان می آورد. پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند . سال نو مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

برای سال جدیدگذشته هایت را ببخشزیرا آنان همچون کفش های کودکی اتنه تنها برایت کوچکندبلکه تو را از برداشتنگام های بلند باز می دارند …سال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

عید نوروز کهن بار ترین ما ترک است
که نمود هدیه به ما مسند دور “جمشید”
کهنه و نو شدن سال بود آیت آن
که بیاید شود هر کهنه دلی باز جدید
در چمن صف زده در صف، بنِگر لشگر گل
که بلرزد ز سر شوق دل ِ نازک بید
چتر نیلی ز بنفشه به سر باد صبا
که رساند ز بهاری خوش و سرسبز نوید..

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز بادبعد از این هر روز بهتر روز ماجاودانه تا ابد نوروز ما . . .سال نو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

‌و انتهای این قصه ی سرد و سفید‌‌همیشه سبز خواهد بود، تا رسیدن سال نو‌‌تنها یک سلام خورشید باقی ست‌‌هزاران تبریک

متن ترانه های عمو نوروز

دوستان و مهربانان
حال آدم که خوش نیست، هیچ پدیده بیرونی
توان تغییرش را ندارد، بهار با تمام زیبایی اش
نوروز با تمام تقد س اش در عصر درد انسان ها
رنگ می بازد،
آرزو می کنم که نوروز،
روز نو و حال خوش برایتان به ارمغان بیاورد،
سلامتی و پایداریتان آرزوی قلبی من است
نوروز بر همه شما عزیزان مبارک باد

متن اهنگ های عمو نوروز

آمد بهار و بخت که عشرت فزا شوداز هر طرف هزار گل فتح وا شودگلشن شود نشیمن سلطان نوبهارچون بهر شاه تخت مرصع بنا شودسال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

بوی جان می آید اینک از نفس های بهاردستهای پر گل اند این شاخه ها ، بهر نثاربا پیام دلکش ” نوروزتان پیروز باد ”با سرود تازه ” هر روزتان نوروز باد ”شهر سرشار است از لبخند ، از گل ، از امیدتا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد . . .سال نو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

عید نوروز این عید باستانی و خوش یمن بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد
فرا رسیدن نوروز و سال نو را شادباش می‌ گویم
برایتان تندرستی و نیک ورزی
در سال نو آرزو دارم
باشد که سالی سرشار از شادی
و کامروایی داشته باشید..

متن ترانه های عمو نوروز

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمینروز نو آمد و شد شادی برون زندر کمینای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپربرترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .عید نوروز بر شما مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

و بر آمد بهاری دیگرمست و زیبا و فریبا ، چون دوستسبدی پیدا کنپر کن از سوسن و سنبل که نکوستهمره باد بهاری بفرستپیک نوروزی و شادی بر دوست . . .سال نو مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

موجب افتخار است که شادباش و تبریکات اینجانب
زودتر از نسیم روح بخش نوروز خدمتتان تقدیم شود
سال نو بر جنابعالی و خانواده محترم مبارک باد

متن ترانه های عمو نوروز

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشود روزگارتان بهـارلحظه هایتان پر از شکوفـه باد.سال نـو مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو،کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است،آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.در سال نو، 365 روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندیم …

متن اهنگ های عمو نوروز

با خوبی ها و بدی ها، هر آنچه که بود،
برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد..
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد
سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

متن اهنگ های عمو نوروز

گذر كرديم از اين سال به آن سال ،دلهايمان شكست و دلهايمان شاد گشت،بودند اناني كه برايمان از خود عزيز تر ولی حال نقشی از غريبه را نيز در دل ندارند،هستند انانی كه در اين لحظه به جمع عزيزان دل اضافه گشته اند و در پايان انانی كه بودن و هستند هر روز و هر لحظه در دلهايمان خود را عزيزتر و مهربانتر جاي كرده اند ،به اميد و ارزويه ماندنيترين خوبان و شاد بودن لحظه هاي از بودنهاي زِ جنس ثبات….سال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپهر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین
عید نوروز مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

يا مقلب ، قلب من در دست توستيا محول ، حال من سرمست توستكن تو تدبيری كه در ليل و نهارحال قلب من شود همچون بهاريا مقلب ، قلب او را شاد كنيا مدبر ، خانه اش آباد كنيا محول ، احسن الحالش نمااز بديها فارغ البالش نما  فرا رسیدن نوروز باستانی بر همه‌ شما عزیزان مبارک باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

پیام نوروز این است :دوست داشته باشید و زندگی کنید ،زمان همیشه از آن شما نیست…اگر چه یادمان میرود که عشق تنها دلیل زندگی ستاما خداروشکر که نوروز هرسال این فکر را به یادمان می اوردپس نوروزتان مبارک، که سالتان را سرشار از عشق و دوستی و شادی کندروزگارتون همیشه سرسبز عیدتون مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

با خوبی ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه بادسال نو مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

هنگام بهار است و جهان چون بت فرخار
خیز ای بت فرخار بیار آن گل بیخار
در پرتو الطاف ایزد منان ،
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک
و
بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد.
لبتان پر خنده
قلبتان از مهر آکنده
دولتتان پاینده
و نوروزتان فرخنده باد

متن ترانه های عمو نوروز

و باز گرمای ملایم و فرحبخش روز های آفتابی بهار در باغ و راغ و کشتزار ها به سبزه و گلها و درختان بشارت میدهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند

متن اهنگ های عمو نوروز

با سلام در آستانه فرا رسیدن “عید نوروز باستانی” و طمطراق پیک بهار نوان و آغاز سال نو تبریک و تهنیت صمیمانه را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندیم.
سال نو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

چه افسانه ی زیبایی… زیباتر از واقعیت .. راستی مگر هر شخصی احساس نمیکند
که نخستین روز بهار گویی نخستین روز آفرینش است؟
نوروز مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد
لبتان پر خنده قلبتان از مهر آکنده
دولتتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد

متن اهنگ های عمو نوروز

زمین نفس می‌کشد و آسمان عنبرافشان می‌گردد. قلب‌ها همراه با باد بهاری زنده می‌شوند. آری با جاری ساختن ذکر یا مقلب القلوب، از خدا می‌خواهم که زندگی‌ای پر از شادی و امید را برای شما رقم زند
عید نوروز مبارک باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

موجب افتخار است که شادباش و تبریکات اینجانب
زودتر از نسیم روح بخش نوروز خدمتتان تقدیم شود
سال نو بر جنابعالی و خانواده محترم مبارک باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است
تجدید جوانیِ جهان کهن است
زین‌ها همه خوب‌تر که هر نو شدنش
یادآور نام پاک ایرانِ من است
سال نو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

عید نوروز این عید باستانی و خوش یمن بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد
فرا رسیدن نوروز و سال نو را شادباش می‌گویم
برایتان تندرستی و نیک ورزی
در سال نو آرزو دارم
باشد که سالی سرشار از شادی
و کامروایی داشته باشید

متن شعر قصه های عمو نوروز

با خوبی‌ها و بدی ها، هر آنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت
روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

متن اهنگ های عمو نوروز

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد

متن اهنگ های عمو نوروز

حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می‌باشد
را به شما تبریک و تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را از درگاه خداوند بزرگ و سبحان برای شما مسئلت می‌کنم

متن ترانه های عمو نوروز

با سلام در آستانه فرا رسیدن عید نوروز باستانی
و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو تبریک و تهنیت صمیمانه
را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی
سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را برای شما آرزومندم

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی و تجدید حیات طبیعت می باشد
را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت
را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت مینماییم

متن ترانه های عمو نوروز

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو، کردار نو و تصمیم های نو برای آینده است. آینده ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد. در سال نو، ۳۶۵ روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندم.

متن اهنگ های عمو نوروز

بهار، فصل تسبیح آفرینش است و قنوت درختان به تمنای آسمان؛ و نوروز، پیام‌آور مهر و محبت و شعری است که پایان رؤیا‌های ناتمام را تفسیر می‌کند.سال نو می‌شود، زمین نفسی دوباره می‌کشد، برگ‌ها به رنگ در می‌آیند و گل‌ها لبخند می‌زند.پرنده‌های خسته بر می‌گردند و در این رویش سبز دوباره، من، تو، ما، هرکدام کجا ایستاده‌ایم؟ سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟ زمین سلامت می‌کند و ابر‌ها درودتان سال نو مبارک.

متن ترانه های عمو نوروز

از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترمتان در سال جدید
روزی حضرت مریم (س)
قصر آسیه
قلب خدیجه،
عفت فاطمه
جمال یوسف
ثروت قارون
حکمت لقمان
و ملک سلیمان
و عاقبت‌‌بخیری را آرزومندم.
سال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است
تجدید جوانیِ جهان کهن است
زین‌ها همه خوب‌تر که هر نو شدنش
یادآور نام پاک ایرانِ من است

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

فرا رسیدن سال نو و بهار پرطراوت را که به خواست ایزد منان موجب تجدید حیات طبیعت و دل‌های انسان‌های آزاده می‌باشد را به شما تبریک و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از شادکامی، برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما مسئلت دارم.

متن اهنگ های عمو نوروز

موی زمین سبز گشت،حین سپــر انداخت بحر
باد صبا باره اش تاخت به هر کوی و شهر
باد مبـــارک تـــورا ســال نو و سالها
وفـــق مــرادت رود گــردش ایام و دهر …
سال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

ازخدامی خواهم: هفت سین؛ سلام، سرور، سادگی، سلامتی، سعادت، سرزندگی و سلوک با مردم را در سفره صداقتت بچیند.
جانت رابه صفای قرآن چشم دلت رابه روشنی آب و آیینه بگرداند و ماهی خیالت را درکاسه‌های اندیشه بچرخاند. در آستانه فرا رسیدن “عید نوروز باستانی” و طمطراق پیک بهاران و آغاز سال نو تبریک و تهنیت صمیمانه را تقدیمشما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی، سلامتی و بهروزی طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندیم…
نوروز بر شما مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

دستان پر نوازش بهار، طبیعت خفته را از خواب بیدار می‌سازد
و زمین و درخت راز‌های رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می‌کنند
در سال جدید سبزی بهار، شادی و کامیابی همراه شما باد
با خوبی‌ها و بدی ها، هرآنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد، سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

دو قدم مانده به خندیدن برگ
یک نفس مانده به ذوق گل سرخ
چشم در چشم بهاری دیگر
تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان
یک سبد عاطفه دارم
همه ارزانی تان …
عید نوروز بر شما مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

گشت گرداگرد مهر تابناک,ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان , ای تو گرداننده ی مهر و سپهر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین
عید نوروز مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز، نماد جاودانِ نو شدن است
تجدید جوانیِ جهان کهن است
زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش
یادآور نام پاک ایرانِ من است
سال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

در آخرین روز‌های سال هرچه آسایش روح
هرچه آرامش دلهرچه تقدیر بلند
هرچه ترفیع و مقام….
هرچه از لطف خداست
همه از عمق وجود
همه تقدیم تو باد‏

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروز باستانی نوید دهنده بهار زندگانی یادآور شکوه ایران
و یگانه یادگار جمشید را به شما تبریک می‌گویم
امید که سال جدید برایمان کرداری
نیک گفتاری نیک پنداری نیک به ارمغان آورد!
عید نوروز 1401 مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

بگشایید در و پنجره را
که نسیم خوش نوروز آیدهمره رایحه نوروزی
ای بسا بخت دل‌افروز آیدفصل آرام و پر از سبزه و گل
بعد از آن سردی جانسوز آیدشب طولانی غمگین گذرد
دوره روشنی روز آیداز خدا می‌طلبم سال جدید
بر شما خوش شب و بهروز آیدمهدی رستادمهر

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

شعرتان نغمه چکاوک باد
کوچه پرْ عطر ِ یاس و میخک بادگرچه بگذشته یازده روزش
سال نو بر شما مبارک باد!شهرزاد واحدی

متن ترانه های عمو نوروز

ای وطن آمده بودم به سلام نوروز
مگرم کوکب اقبال تو تابد پیروز
آمدم در پی آن کوکب آفاق افروز
لیک از این غمکده رفتم همه درد و همه سوز
دگر ای مادر غمدیده بخون زیور کن
جشن نوروز بهل، شیون شهریور کن

متن شعر قصه های عمو نوروز

یا مُقلب قلب ما را شاد کن
خانه‌ها را ای خدا آباد کنیا مدبر بهترین تدبیر کن
کام ما را از محبت سیرکنیا محول حال ما را حال کن
حال ما را بهترین احوال کناصغر اسلامی

متن شعر قصه های عمو نوروز

عرض تبریک بهاران، سال نو فرخنده باد
بخت بیدار و زمان برکام و تن بالنده بادحال و روزت بهترین و کسب و کارت برقرار
دیدگان پرنور و دشمن کور و لب پرخنده باداحمد یزدانی

متن اهنگ های عمو نوروز

شد بهاران هر طرف، گلها صدایت می‌زنند
نرگس و یاس و سمن هرجا صدایت می‌زنندسبزه هم با بودن گل‌های زیبا، خنده لب
بلبلان را شادی است، زیبا صدایت می‌زنندمیرحمزه طاهری

متن اهنگ های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

بر همه این ایام دل‌انگیز تبارک باد
ایام همیشه به لطف ایزد بهارک باددر این وقت‌ها خواستم خودی نشان بدهم
که گویم سال نو بر تو مبارک بادمحمد کشتکار

متن ترانه های عمو نوروز

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

متن ترانه های عمو نوروز

عاشقان نوروزتان پیروز باد
عاشقان هر روزتان نوروز بادعاشقان خورشید و ماه بختتان
چون چراغ عشق جان افروز باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

خوش باش که روز نو و نوروز آمد
غم رفت و صفای بخت پیروز آمدامید مبر از مهر گردون و فلک
شب رفت و ته سیاهی‌اش روز آمدمژده هاشمی

متن ترانه های عمو نوروز

خوش آمد گل وز آن خوشتر نباشد
که در دستت بجز ساغر نباشدزمان خوشدلی دریاب و در یاب
که دایم در صدف گوهر نباشدغنیمت دان و می خور در گلستان
که گل تا هفته دیگر نباشدایا پرلعل کرده جام زرین
ببخشا بر کسی کش زر نباشدبیا ای شیخ و از خمخانه ما
شرابی خور که در کوثر نباشدبشوی اوراق اگر همدرس مایی
که علم عشق در دفتر نباشدز من بنیوش و دل در شاهدی بند
که حسنش بسته زیور نباشدشرابی بی خمارم بخش یا رب
که با وی هیچ درد سر نباشدمن از جان بنده سلطان اویسم
اگر چه یادش از چاکر نباشدبه تاج عالم آرایش که خورشید
چنین زیبنده افسر نباشدکسی گیرد خطا بر نظم حافظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد

متن اهنگ های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

موی زمین سبز گشت، حین سپر انداخت بحر
باد صبا باره‌اش تاخت به هر کوی و شهرباد مبارک تو را سال نو و سال‌ها
وفق مرادت رود گردش ایام و دهراحمد زمین نورد

متن ترانه های عمو نوروز

خوش آن دمی که بهاران قرارمان باشد
ظهور مهدی (عج) زهرا بهارمان باشد

متن شعر قصه های عمو نوروز

باز هفت سین سرور
ماهی و تنگ بلور
سکه و سبزه و آب
نرگس و جام شراب
باز هم شادی عید
آرزوهای سپید
باز لیلای بهار
باز مجنونی بید
باز هم رنگین کمان
باز باران بهار
باز گل مست غرور
باز بلبل نغمه خوان
باز رقص دود عود
باز اسفند و گلاب
باز آن سودای ناب
کور باد چشم حسود
باز تکرار دعا
یا مقلب القلوب
یا مدبر النهار
حال ما گردان تو خوب
راه ما گردان تو راست
باز نوروز سعید
باز هم سال جدید
باز هم لاله عشق
خنده و بیم و امید

متن اهنگ های عمو نوروز

سال نو یعنی تو وقتی از در تو میای
نذر کردم امشب، سفره چیدم که بیایحسین صفا

متن ترانه های عمو نوروز

به ناز می‌رسد از ره دوباره سالی نو
مبارک است بهار من و بهار شماکامران باروزه

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمینای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین

متن اهنگ های عمو نوروز

مه من، عید شد مبارک باد
عیدی عاشقان چه خواهی داد؟عیدی و عید ما مه رخ توست
عید ما بی رخ تو عید مباد

متن شعر قصه های عمو نوروز

بوی جان می‌آید اینک از نفس‌های بهار
دست‌های پر گل‌اند این شاخه‌ها، بهر نثاربا پیام دلکش نوروزتان پیروز باد
با سرود تازه هر روزتان نوروز بادشهر سرشار است از لبخند، از گل، از امید
تا جهان باقی است این آئین جهان افروز باد

متن ترانه های عمو نوروز

سپیده دم، نسیمی روح پرور
وزید و کرد گیتی را معنبرمبارکباد گویان، در فکندند
درختان را به تارگ، سبز چادرپروین اعتصامی

متن شعر قصه های عمو نوروز

مبارک طلعتی تا می‌رسد از دور می‌گویم
که صبح عید نوروز است می‌باید صفا کردنفروغی بسطامی

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

بر تو میمون و مبارک باد هر سالی سه چیز
روز عید و موسم نوروز و جشن مهرگانامیر معزی

متن ترانه های عمو نوروز

با فرّخی و روزبهی باد مبارک
نوروز تو و عید تو در آذر و آذارامیر معزی

متن شعر قصه های عمو نوروز

تو را و او را روزی به جشن نوروزی
هم آسمانی اقبال و هم الهی فرامیر معزی

متن شعر قصه های عمو نوروز

هر طرف بهر مبارکباد نوروز بهار
می‌فرستد گل به کف کرده صبای خویش رایک دم امروز از چمن ما را به مجلس راه ده
تا ستانیم از تو جام با صفای خویش راامیرخسرو دهلوی

متن ترانه های عمو نوروز

باد یا رب ز سعادت همه روزش نوروز
هر که در عید نیاید به مبارکبادم!صائب تبریزی

متن اهنگ های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

مبارکباد هر عیدی به خسرو خاصه نوروزش
بدین معنی که از شادی بود هر روز نوروزشقاآنی

متن اهنگ های عمو نوروز

روز نوروزت مبارک باد و هر روز از نوت
ابتدای دولتی کان را نباشد انتهاسلمان ساوجی

متن شعر قصه های عمو نوروز

بگو ای ماه تا ساقی ز می مجلس بیاراید
که خورشید جهان آرا به دولتخانه می‌آیدبه بستان رو به پیروزی دمی تا باد نوروزی
به بوی زلف مشکین تو عنبر بر سمن سایدسلمان ساوجی

متن ترانه های عمو نوروز

هر خیال تو مرا عید نو و نوروزیست
شادی‌ای دم‌به‌دم آید به مبارکبادمعید نوروز من آنست که بینم رویت
عید قربان که لقای تو کند بنیادمفیض کاشانی

متن اهنگ های عمو نوروز

جهان از باد نوروزی جوان شد
زمین در سایه سنبل نهان شدز رنگ سبزه و شکل ریاحین
زمین گویی به صورت آسمان شدصبا در طره شمشاد پیچید
بنفشه خاک پای ارغوان شداوحدی

متن اهنگ های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

فرخنده و مبارک و میمون و سعد باد
نوروز و مهرگان و بهار و خزان توانوری

متن ترانه های عمو نوروز

بر جناب او و بر اهل جهان فرخنده باد
رجعت نوروز و ترجیع من و تقویم اوچون مبارک باد گویم روز او را شک مکن
کآسمان آمین کند وقت مبارک باد منخاقانی

متن ترانه های عمو نوروز

آمد بهار و بخت که عشرت فزا شود
از هر طرف هزار گل فتح وا شودگلشن شود نشیمن سلطان نوبهار
چون بهر شاه تخت مرصع بنا شودخاقانی

متن ترانه های عمو نوروز

نوروز را به خدمت صدرت مبارکی است
وز مدحتت مبارکی دودمان ماستخاقانی

متن ترانه های عمو نوروز

شادمان باش و جهان را بر مراد خویش خور
همچنین نوروز خرم صد هزاران بگذرانفرخی سیستانی

متن ترانه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

جمالت باد دایم عالم افروز
شبت معراج باد و روز نوروزنظامی
(با اندکی تصرف)

متن شعر قصه های عمو نوروز

چو سال آمد مبارک دان تو نوروز
که دیدستی حقیقت عید نوروزبه روز نو کنون تو در رسیدی
بهار و سال نو را باز دیدیگلت بشکفت و نرگس بار آورد
وصالت در درون این بار آوردیقین جانان منم امروز پیدا
به بخت و طالع اینجائی هویداعطار

متن شعر قصه های عمو نوروز

باد بر تو مبارک و خنشان
جشن نوروز و گوسپند کشانرودکی

متن شعر قصه های عمو نوروز

چون سپرم نه میان بزم به نوروز
در مه بهمن بتاز و جان عدو سوزباز تو بی رنج باش و جان تو خرم
با نی و با رود و با نبیذ فنا روزرودکی

متن ترانه های عمو نوروز

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب
با صد هزار نزهت و آرایش عجیباکنون خورید باده و اکنون زیید شاد
کاکنون برد نصیب حبیب از بر حبیبساقی گزین و باده و می خور به بانگ زیر
کز کشت سار نالد و از باغ عندلیبهر چند نوبهار جهان است به چشم خوب
دیدار خواجه خوبتر، آن مهتر حسیبرودکی

متن ترانه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

ز کوی یار می‌آید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزیبه صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزیحافظ

متن شعر قصه های عمو نوروز

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم
نوروز و چنین باران باریده مبارک بادمولانا

متن شعر قصه های عمو نوروز

مبارک‌تر شب و خرم‌ترین روز
به استقبالم آمد بخت پیروزدهلزن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود امروز نوروزسعدی

متن ترانه های عمو نوروز

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروزمبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روزسعدی

متن شعر قصه های عمو نوروز

میدونم اگه بگم سال نو مبارک حالت از شنیدن این جمله کلیشه ای بهم میخورهپس سال نو مبارک !!!

متن اهنگ های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

عید واقعی از آن کسی است که آخر سالش را جشن بگیرد نه اول سال رانوروز 1401 بر شما مبارک . . .

متن ترانه های عمو نوروز

عید حقیقی را کسانی درک میکنند که با یک چشم بر گذشته بگریندو با چشم دیگر به آینده لبخند بزنند . . .

متن شعر قصه های عمو نوروز

چهار دعای برتر لحظه تحویل سالاول دعا برای ظهور آن بی مثالدوم تمام ملت بی ضرر و بی ملالسوم رسیدن ما به قله های کمالچهارم تمام جیب ها پر از پول ، اما حلال . . .

متن اهنگ های عمو نوروز

خودت گفتی وعده در بهار استبهار آمد دلم در انتظار استبهار هر کسی عید است و نوروزبهار عاشقان دیدار یار است . . .

متن ترانه های عمو نوروز

امیدوارم تو سال جدید موتور آرزو هات پنچر نشه !

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

سلام میشه ازت خواهش کنم سال تحویل بیای خونمون ؟آخه سبزه خوشگل تر از تو پیدا نکردم !

متن ترانه های عمو نوروز

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماندنوروز جشن نکوداشت نگاه تو ستپس نوروز بر تو فرخنده باد . . .

متن شعر قصه های عمو نوروز

ضمن تبریک سال جدید باید خدمت شما عرض کنم کهبنده امسال قصد ازدواج ندارم ، لطفا سبزه ها رابه نیت یکی دیگه گره بزنید !

متن اهنگ های عمو نوروز

ساقیا آمدن عید مبارک بادتامسال که آمدی به خانه ما ، عیدی نرود از یادت !سال نو و نوروز باستانی مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

چند سال و چند عید باید از عمر تو بگذره تا آدم بشی !؟یک سال از عمرت گذشت، ولی باز تو همونی که بودی !فرشته دوست داشتنی بهار مبارک !

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می ماند
نوروز جشن نکوداشت نگاه تو ست
پس نوروز بر تو فرخنده باد . . .

متن ترانه های عمو نوروز

امروز ۲ نفر آدرس و شماره تلفنت رو ازم خواستن منم بهشون دادم
یکیشون خوشبختی و اون یکی سعادت
سال 1401 میان سراغت !

متن شعر قصه های عمو نوروز

لحظه ای که سال تحویل میشه …تنها لحظه ایه که بی منت به من لبخند میزنی …کاش هر ثانیه برای من سال تحویل باشهتا لبخند همیشه مهمون لبای سرخت بمونه…

متن شعر قصه های عمو نوروز

آقا تا دید و بازدیدهای نوروزی شروع نشده تکلیفماچ ها رو روشن کنید ، بالاخره باید سه بار ببوسیم یا دوبار ؟

متن ترانه های عمو نوروز

مثل ماهی پر ویتامین مثل سبزه پر از کلروفیلمثل سمنو پر از قند مثل سنبل پر از رنگمثل سیب پر از خاصیت ومثل سکه پر از قیمت هستم !اینا خصوصیات شخصی بنده بود ، فرستادم تا در جریان باشید …

متن ترانه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

چند روز دیگه بهار میاد و همه چی رو تازه میکنه
سال و ماه و روز و هوا و طبیعت و ….
فقط تنها چیزی که کهنه نمیشه
و همه اون تازگی ها می ارزه دوستیمونه !!!

متن اهنگ های عمو نوروز

قابل توجه آقایان متاهل
نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد!
‏عید می آید و اجناس، گران خواهد شد!
همسرت چند ورق لیست، به تو خواهد داد!
‏کل اعضای وجودت، نگران خواهدشد!
میزنی ساز مخالف، دو سه روزى، اما!
عاقبت هرچه که او گفت، همان خواهد شد!
‏پول را، با علف خرس، یکى میدانند!
فکر کردید که منطق، سرشان خواهد شد؟!
‏کل عیدى وحقوقت، به شبى خواهد رفت!
‏بر سر جیب بغل، فاتحه خوان باید شد!

متن ترانه های عمو نوروز

نمیدونم چه حکمتیه وقتی عیدی میخوای میگن دیگهبزرگ شدی ولی وقتی زن میخوای میگن هنوزدهنت بوشیرمیدهآخرش نفهمیدیم بچه ایم یا بزرگسالوالا

متن اهنگ های عمو نوروز

اگه چه ما یادمون میره که عشق تنها دلیل زندگیه …
ولی باز خدا رو شکر عید نوروز هر سال
اینو به یادمون میآره …
پس نوروزت مبارک
که سال تو پر از عشق کنه …

متن شعر قصه های عمو نوروز

باد نوروزی همی در بوستان بت گر شودتا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شوددر این بهار دل انگیز ؛ مزرع سینه اتان از سبزه ی محبت ؛ سبز و خرم بادیادت همه ی روز خوشتر از عید کاین منشا شادی جهان اسـتدر این بهار سبز و روح بخش، امیداست:نظر مهر ربوبیت در دل تان بر دوامبر بساط عافیت آرامکارهایتان بر نظامدولتتان تمامو روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد.سبزترین و دلنوازترین تبریکات خودرا تقدیم حضورتان می نمایم.دل تان درنظر حق شادان و جانتان بـه مهر ازل، نازان باد.

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

نوروز تنهابهانه‌ای برای تبریک گفتن نیست،بلکه فرصتی‌ستبرای به جا آوردن سنت‌های دیرینه‌مان.امیدوارم لحظات زندگی‌تانسرشار از شادی و آرامش باشد.

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروز یادگار ماندگاریاران دیروز این دیار و پاسداشتپاکی‌ها، نیکی‌ها و پهلوانی‌هابر همه ایرانیاننیکوسرشت خجسته باد.

متن شعر قصه های عمو نوروز

آمد بهار و بخت که عشرت فزا شوداز هر طرف هزار گل فتح وا شودگلشن شود نشیمن سلطان نوبهارچون بهر شاه تخت مرصع بنا شودسال نو مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

عیدآمد و عید آمدیاری که رمید آمدعیدانه فراوان شدتا باد چنین باداسال نو مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروز، از نفس های معتدل بهار می تراودو در سفره گلدار هفت سین دمیده می شود؛سفره ای که در آن ماهی قرمزی،تکرار تازه زندگی را میانتنگ کوچکی از آب گوشزد می کند.

متن اهنگ های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

نه کاپشن و نه کلاهنه دستکشای راه راهبا یک لباس راحتتو چمن و طبیعتتوپ بازی و تاب بازیکنار جوی آب بازیبهاره آی بهارهبه به! چه کیفی داره

متن اهنگ های عمو نوروز

چشم ها به روشنی باز می شوندو دل ها به یکدیگر نزدیک و قلب ها آرامش دوباره می یابنددر حلول سال نو و دلگرم به آتیه های مهربانی و صفا می شود.احساس بهار، نیلوفرانه بر اندام طبیعت می پیچدو زمستان کوچ می کند.

متن اهنگ های عمو نوروز

به شکرانه عبور از گردنه های زمستان،به شکرانه مقاومت و ایستادگی،به شکرانه فرصتی نو که ارزانی مان داشته اند،«هفت سین» می گشاییم.به پاس عشق که تنها تنور گرمی مان بود،تنها اجاق دل های سرما زده مان،هفت سین می گشاییم.

متن ترانه های عمو نوروز

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرندو سلام به شقایق هایی که محکوم به عشقندو سلام به شکوفه هایی که با شکفتن خود خبر از بهار میدهندعید نوروز مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

دستان پرنوازش بهار، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازدو زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند.در سال جدید خورشیدیسبزی، شادی، کامیابی، بهره وری، اثر بخشیفعالیت ها و بهروزیتان را از درگاه ایزد منان آرزومندم . . .

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

مثل سبزه زیبامثل سمنو شیرینمثل سنبل خوشبومثل سیب خوش رنگو مثل سکه با ارزش باشیدسال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

براستی رسیدن این عید سعید باستانی همراه با روئیدن جوانه ها و درختانو نو شدن جسم ها و جانهای عاشقان را تبریک و تهنیت گوییم.دلهامان را نزدیک، دستهامان را به همدیگر بدهیمو در سال جدید با یاری هم منظری زیبا و زندگی خاطره انگیز خلق کنیم …عیدت مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

سال تحویل شدو من تمام دلتنگی هایم را به جای تو در آغوش می کشمچقدر جایت میان بازوانم خالیستنوروز مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

دلت را محکم تر اگر بتکانیتمام کینه هایت هم می ریزدو تمام آن غم های بزرگو همه حسرت ها و آرزوهایتحالا آرام تر، آرام تر بتکانتا خاطره هایت نیفتدتلخ یا شیرین، چه تفاوت می کند؟خاطره، خاطره استباید باشد، باید بماندعیدت مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

خداوندا دوستانی دارم که در اعماق قلبم جای دارند؛آنان شایسته محبتند و یادشان مایه ی آرامش جان،در این لحظه های پایانی سالعزت و غرور شان التیام و اعتلا و سلامت و شاد بدارشان.پیشاپیش سال نو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروز یعنی هیچ زمستانی ماندنی نیستاگرچه کوتاهترین شبش یلدا باشد …عیدت مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

لحظه ای که سال تحویل میشه … تنها لحظه ایه که بی منت به من لبخند میزنی … کاش هر ثانیه برای من سال تحویل باشه تا لبخند همیشه مهمون لبای سرخت بمونه… سال نو مبارک گلم

متن شعر قصه های عمو نوروز

عید، عودتی است تا با این بازگشت دوبارهبتوانیم کمی از کاستی های خود راهر چند که بی ارزش باشند، جبران کنیم . . .نوروز بر شما مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

ای آنکه ز عشق تو مرا نیست قرارزین بیش بدست غصه خاطر مسپاربر هر بد و نیک پرتو انداز چو مهربر ناخوش و خوش گذر تو چون باد بهارفرا رسیدن سال نو بر شما مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

بازم غم عشق یار در کار آوردغم در دل من، بین، که چه گل بار آورد؟هر سال بهار ما گل آوردی بارامسال به جای گل همه ی ی خار آوردنوروز بر شما مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

بوی باران، بوی سبزه، بوی خاکشاخه‌های شسته، باران خورده، پاکآسمان آبی و ابر سپیدبرگ‌های سبز بیدعطر نرگس، رقص بادنغمه شوق پرستوهای شادخلوت گرم کبوترهای مستنرم نرمک می‌رسد اینک بهارخوش به حال روزگارخوش به حال چشمه‌ها و دشت‌هاخوش به حال دانه‌ها و سبزه‌هاخوش به حال غنچه های نیمه‌ بازخوش به حال دختر میخک که می‌خندد به نازخوش به حال جام لبریز از شرابخوش به حال آفتابای دل من گرچه در این روزگارجامه رنگین نمی‌‌ پوشی به کامباده رنگین نمی‌بینی به جامنقل و سبزه در میان سفره نیستجامت از آن می که می‌‌ باید تهی استای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیمای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتابای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهارگر نکوبی شیشه غم را به سنگهفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

متن اهنگ های عمو نوروز

عید آمد و عید آمد یاری که رمید آمدعیدانه فراوان باد تا باد چنین بادا

متن ترانه های عمو نوروز

بهار از آسمان می بارد
و خورشید پشت پنجره به من می گوید که
این بهار
عشق ما گل خواهد داد
عیدت مبارک عشق آسمانیم

متن شعر قصه های عمو نوروز

مثل لحظه ای که باغ, در ترنم ترانه شکوفا میشود, غرق در شکوفه میشودروزگارتان بهـار لحظه هایتان پر از شکوفـه باد.سال نـو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان،شکوفه باران بادلبتان پر خنده، قلبتان از مهر آکنده، دولتتان پاینده و نوروزتان فرخنده باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

باز کن پنجره را که بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد

متن ترانه های عمو نوروز

برخیز که باد صبح نوروز در باغچه میکند گل افشانبا سبزه و سیب و آینه می آید نوروز

متن اهنگ های عمو نوروز

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

متن ترانه های عمو نوروز

ساقیا آمدن عید مبارک بادت آن مواعید که دادی نرود از یادتنوروزتان همراه با شکفتن آرزوهایتان فرخنده باد

متن ترانه های عمو نوروز

و انتهای این قصه‌ی سرد و سفید همیشه سبز خواهد بودتا رسیدن سال نو ، تنها یک سلام خورشید باقی ستهزاران تبریک

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

زنــدِگـی زیبـاسـٺ
یَعنــی
دُرسـٺ از هَماݩ لَحظہ ای کِہ
تـــــ❤ــــو
تمـــام زنــدِگـی ام شُـدی
نوروز مبارک عشق من

متن اهنگ های عمو نوروز

بـهاران فیض دیگر دارد امسال هوایش مشک و عنبردارد امسالعـــــروس قله ای پا میر و بابا بدامن لعل و گوهر دارد امسال

متن ترانه های عمو نوروز

جشن فـــرخنده فـــرودیـن است روز بازار گـــل و نسرین استفروردین است و روز فـــروردین شادی و طــرب را کنــد تلقیــــنای دو لب تو چو مــی مـــرا ده کان باشــد رسم روز فـــرودیــن

متن اهنگ های عمو نوروز

جهان از باد نوروزی جوان شد زهی زیبا که این ساعت جهان شدشمال صبحدم مشکین نفس گشت صبای گرم رو عنبر فشان شد

متن اهنگ های عمو نوروز

عطر نرگس، رقص باد،نغمه شوق پرستوهای شادخلوت گرم کبوترهای مستنرم نرمک میرسد اینک بهارخوش به حال روزگار

متن ترانه های عمو نوروز

متن ترانه های عمو نوروز

باز هفت سین سرور| ماهی و تنگ بلور| سکه و سبزه و آب| نرگس و جام شراب
باز هم شادی عید| آرزوهای سپید| باز لیلای بهار| باز مجنونی بید| باز هم رنگین کمان
باز باران بهار| باز گل مست غرور| باز بلبل نغمه خوان| باز رقص دود عود
باز اسفند و گلاب| باز آن سودای ناب| کور باد چشم حسود| باز تکرار دعا
یا مقلب القلوب| یا مدبر النهار|حال ما گردان تو خوب|راه ما گردان تو راست
باز نوروز سعید|باز هم سال جدید|باز هم لاله عشق|خنده و بیم و امید
عید شما مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

و انتهای این قصه ی سرد و سفید، همیشه سبز خواهد بودتا رسیدن سال نو، تنها یک سلام خورشید باقی ست

متن ترانه های عمو نوروز

در پرتو الطاف ایزد منان ،نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارکو بهار شوق انگیز بر قامت سبز وجودتان شکوفه باران باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمینای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر برترینش کن برایم این زمان و این زمین

متن اهنگ های عمو نوروز

یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل و النهار یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحالز کوی یار می آید نسیم باد نوروزیاز این باد اَر مدد خواهی چراغ دل برافروزیبه صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانیبه گلزار آی کز بلبل غزل گفتن

متن شعر قصه های عمو نوروز

متن شعر قصه های عمو نوروز

تویى بهارِ دلمبا تو احْسَنُ الحالَمبیا بهار شودچار فصلِ امسالمبیا مُقَلّبِ قلبم،دلیل نوروزمبیا کنارهبگیرد بدی از اقبالمنویدِ رویِ تو رامی دهد بمن حافِظبیا که فالگرفتم تو بوده ای فالم ..نوروزتان همراه با شکفتن آرزوهایتان فرخنده باد

متن شعر قصه های عمو نوروز

عقل تکرار را نمی پذیرد ، اما احساس آریطبیعت نیز دوستدار تکرار استطبیعت را ساخته اند از تکرارتکرار نو شدن بهار زیبا مبارک . . .

متن اهنگ های عمو نوروز

بر سفره ی هفت سین نشستن نیکوستهم سنبل و سیب و دود کُندر خوشبوستافسوس که هر سفره کنارش خالی ستاز پاره دلی گمشده یا همدم و دوست

متن اهنگ های عمو نوروز

دوباره معجزه آب و آفتاب و زمینشکوه جادوی رنگین کمان فروردینشکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرودسپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود

متن اهنگ های عمو نوروز

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .

متن اهنگ های عمو نوروز

بـیامد شاهد شیرین نوروز | بنازم سفره ای هفت سین نوروززچشم ابر نیسا نی دراین فصـل | بریزد اشـک مشک آگین نوروزعیدتان مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز بادبعد از این هر روز بهتر روز ما جاودانه تا ابد نوروز ما

متن اهنگ های عمو نوروز

مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روزدر این نیکو دم و فرخنده نوروز زمان بر کامتان باشد شب و روزبه لطف حق چو این نوروز باشید سلامت، خوشدل و سرزنده هر روز

متن اهنگ های عمو نوروز

فرا رسیدن نوروز باستانی، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم بر همه ایرانیان پاک پندار، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد.

متن شعر قصه های عمو نوروز

و باز هوای شاداب به عشرتگاه باغ و لاله زارها راه می‌گشاید و گل‌های سرخ و زرد و نیلوفری را که در سبزه زار‌ها می‌رویند نوازش می‌‌دهد و آنگاه پربار چمن را به نظاره می‌نشیند و همین که در مرغزاران حریر پوش به میزبانی مردان پاکدل دشت می‌شتابد نالهء نی را می‌شنود و وظیفه دار این پیام می‌گردد.

متن شعر قصه های عمو نوروز

و باز نسیم گوارای گیسوان مشک؛ بوی بته‌های گلاب را با آهنگ موزون تکان می‌دهد تا با لالهء خوش عذار و نرگس و ریحان و گل‌های دشتی همزمان جوانه زنند و ترانه عشق را به گوش عشاق برسانند و آنگاه در چمن‌ها و دشت و دمن طوفان برپا کنند.

متن اهنگ های عمو نوروز

و باز گرمای ملایم و فرحبخش روزهای آفتابی بهار در باغ و راغ و کشتزارها به سبزه و گل‌ها و درختان بشارت می‌دهد تا از خواب سنگین زمستان بیدار شوند و روح تازه بخود گیرند و آنگاه این نوای جانبخش را ساز بدارند.

متن ترانه های عمو نوروز

باد نوروزی همی در بوستان بت گر شودتا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شوددر این بهار دل انگیز ؛ مزرع سینه اتان از سبزه ی محبت ؛ سبز و خرم بادیادت همه ی روز خوشتر از عید کاین منشا شادی جهان اسـتدر این بهار سبز و روح بخش، امیداست:نظر مهر ربوبیت در دل تان بر دوامبر بساط عافیت آرامکارهایتان بر نظامدولتتان تمامو روز و نوروزتان فرخنده در ایام باشد.سبزترین و دلنوازترین تبریکات خودرا تقدیم حضورتان می نمایم.دل تان درنظر حق شادان و جانتان بـه مهر ازل، نازان باد.

متن اهنگ های عمو نوروز

سال نو می‌شود. زمین نفسی دوباره می‌کشد. برگ‌ها به رنگ در می‌آیند و گل‌ها لبخند می‌زند و پرنده‌های خسته بر‌می‌گردند و در این رویش سبز دوباره…من…تو…ما…کجا ایستاده‌اییم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟…پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…زمین سلامت می‌کنیم و ابرها درودتان باد و …سال نو مبارک …چون همیشه امیدوار و سال نومبارک…

متن ترانه های عمو نوروز

اگر چه یادمان می‌رود که عشق تنها دلیل زندگی است اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می‌آورد. پس نوروزت مبارک که سالت را سرشار از عشق کند.

متن اهنگ های عمو نوروز

پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید؛ زمان همیشه از ان شما نیست.

متن اهنگ های عمو نوروز

زندگی وزن نگاهی است که در خاطر ما می‌ماند. نوروز جشن نکوداشت نگاه توست پس نوروز بر تو فرخنده باد.

متن اهنگ های عمو نوروز

نوروز این رفاقت را نگاهبانی می‌کند که باور کنیم قلبهامان جای حضور دوستانمان هستند.

متن ترانه های عمو نوروز

گشت گرداگرد مهر تابناک ، ایران زمینروز نو آمد و شد شادی برون زندر کمینای تو یزدان ، ای تو گرداننده ی مهر و سپربرترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .عید نوروز بر شما مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

در شکفتن جشن نوروز برایت در همه‌ی سال سرسبزی جاودان و شادی ،اندیشه‌ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمت‌های خدادادی را آرزومندم.

متن شعر قصه های عمو نوروز

عطر نرگس، رقص باد
نغمه شوق پرستوهاى شاد
خلوت گرم کبوترهای مست
نرم نرمک می‌رسد اینک بهار
خوش بحال روزگار…
با آرزوی سالی سرشار از سلامتی و موفقیت
پیشاپیش سال نو برشما و خانواده محترم مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

باز اندر کوچه بازار نگاه روزگار
بوی فصل سبزه می‌آید به بار
از برای بهترین آغاز چندی بیش نیست
صبر باید کرد که برگردد بهار…پر شد از بوی گل کوچه‌ها، خانه‌ها
باز آغاز شد رقص پروانه‌ها
باز هم پهن شد سفره هفت سین
سبز شد، سرخ شد، هر کجای زمینچهار دعای برتر لحظه تحویل سال
اول دعا برای ظهور آن بی مثال
دوم تمام ملت بی ضرر و بی ملال
سوم رسیدن ما به قله‌های کمال
چهارم تمام جیب‌ها پر از پول، اما حلال
پیشاپیش عید نوروزتون مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

با خوبی‌ها و بدی‌ها، هر آنچه که بود؛ برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد،
برگ دیگری از درخت زمان بر زمین افتاد،سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد
سال نو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

با سلام در آستانه فرا رسیدن “عید نوروز باستانی” و طمطراق پیک بهار نوان و آغاز سال نو تبریک و تهنیت
صمیمانه را تقدیم شما و خانواده محترمتان داشته و در پرتو الطاف بیکران خداوندی،
سلامتی و بهروزی، طراوت و شادکامی، عزت و کامیابی را آرزومندیم.
سال نو مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

از خداوند منان برای جنابعالی و خانواده محترمتان در سال جدید
روزی حضرت مریم (س)، قصر آسیه، قلب خدیجه، عفت فاطمه
جمال یوسف، ثروت قارون، حکمت لقمان و ملک سلیمان
و عاقبت‌‌بخیری را آرزومندم.
سال نو مبارک

متن اهنگ های عمو نوروز

در شکفتن جشن نوروز برایت در همه سال سر سبزی جاودان و شادی
اندیشه‌ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمت‌های خدادادی آرزومندم.
سال نو مبارک

متن شعر قصه های عمو نوروز

چشم ها به روشنی باز می شوندو دل ها به یکدیگر نزدیک و قلب ها آرامش دوباره می یابنددر حلول سال نو و دلگرم به آتیه های مهربانی و صفا می شود.احساس بهار، نیلوفرانه بر اندام طبیعت می پیچدو زمستان کوچ می کند.

متن اهنگ های عمو نوروز

فرا رسیدن سال نو همیشه نوید بخش افکار نو،
کردار نو و تصمیم‌های نو برای آینده است،
آینده‌ای که همه امید داریم بهتر از گذشته باشد.
در سال نو، ۳۶۵ روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندم.

متن اهنگ های عمو نوروز

سال نو می‌شود، زمین نفسی دوباره می‌کشد، برگ‌ها به رنگ در می‌آیند و گل‌ ها لبخند می‌زند
پرنده‌های خسته بر می‌گردند و در این رویش سبز دوباره… من… تو… ما… کجا ایستاده‌ایم
سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟
زمین سلامت می‌کند و ابرها درودتان،
عید نوروز مبارک

متن ترانه های عمو نوروز

ای نو بهار خندان از لامکان رسیدی
چیزی به یار مانی از یار ما چه دیدی
خندان و تازه رویی سر سبز و مکشبویی
همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

متن ترانه های عمو نوروز

این بار می‌خواهم هفت سین عید را با یاد تو بچینم
سمنو به یاد شیرینی لبخندت
سایه دانه به رنگ چشم‌هایت
سرکه با یاد ترشی مهربانیت
سیب با یاد تردیه گونه‌هایت
سکه با یاد درخشش قلبت
سبزه را با یاد روی سبزه‌ات
سیر با یاد تندی کلامت
با همه خوبی‌ها و بدی‌هایت…
دوستت دارم

متن ترانه های عمو نوروز

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال
حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لایزال الهی
و تجدید حیات طبیعت می‌باشد را به تمامی عزیزان تبریک و
تهنیت عرض کرده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه
خداوند متعال و سبحان برای شما عزیزان مسئلت داریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *