متن بیو عاشقانه نی نی سایت

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﻣﻪ ﭼﻨﻮ ﻓﮑﺮ ﺗﻮﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺩﻡ ﻧﻤﻨﻪﻧﮑﻨﻪ ﺗﺮﮐﻢ ﺑﮑﯽ ﺍﯾﻞ ﻭﻡ ﺑﺨﻨﻪمعنی فارسی :من انقدر در فکر تو هستم که هیچی از من نماندهنکند تنهایم بگذاری تا قوم بهم بخندند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

چی ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺣﺸﮏ ﺑﯿﻪ ﺑﺮﮔﻢﺗﺮﮎ ﺩﻭﺳﯿﺖ ﻧﻤﯿﮑﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢترجمه فارسیمثل درخت بی ثمر برگ هایم خشک شده اندترک دوستی نمیکنم تا روز مرگم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﻫﻤﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﺶ ﺑﯿﺮﻩ ﻫﻪ ﺧﻮﺕ ﺑﻤﻮﻧﯽترجمه فارسی :نه از پیری بمیری و نه از جوانیهمه دنیا اتیش بگیره فقط خودت بمونی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﺍﺭ ﺑﺪﻭﻧﻢ ﺯﻡ ﺩﻟﺨﻮﺭﯼﺧﻮﻡ ﺍﺯﻧﻢ ﺑﺮﻕ ﺑﻪﺧﺪﺍ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﯿﺎﻡ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﮑﻨﯽ ﻓﺮﻕمعنی فارسیاگر بدانم که تو از من ناراحتیبه خدا خودم را می کشماینو بدون که تو هیچ فرقی با چشمانم نداری

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺳﺮ ﺩﻟﻢ ﺭﺳﻢ ﺭﻓﺎﻗﺖﺗﻮ ﺳﺘﯿﻦ ﺩﻟﻤﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖمعنی فارسیسر بزار بر روی سینم ای رفیقای جگر گوشه ام من تا قیامت همراه تو خواهم بود

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﺍﺭ ﺑﯿﻨﯽ ﺯﻧﮓ ﻧﯿﺰﻧﻢ ﻧﯿﺪﻡ ﭘﯿﺎﻣﯽﺩﯾﺮﺍﺩﯾﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺗﯿﺎﻣﯽمعنی فارسیاگر میبینی از تو احوالی نمی گیرماز دور تو را دوست دارم ای هر دو چشمانم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺖ ﺑﺎﻭ ﺩﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻪ ﮐﺎﺭﺕﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﺍﯾﮑﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﯾﺎﺭﺕمعنی فارسیهمه چیز تو را دوست دارمبه جز بی محلی کردنت نسبت به من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎﻝ ﺍﯾﮕﯿﺮﻡ ﯾﺎﻡ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﯼﻧﺪﻭﻧﻢ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﻣﻪ ﺩﻝ ﺯ ﻣﻮ ﮐﻨﺪﯼمعنی فارسیمانند پرنده ای پرواز میکنم و روی بلندی میشینمنمیدنم چه کردم که تو از من دل کندی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﻋﺸﻖ ﻟﺮ ﺧﺪﺍﯾﯿﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﺪﻭﻧﻪﺯﯾﺮ ﻟﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﺳﯽ ﯾﺎﺭ ﺍﯾﺨﻮﻧﻪمعنی فارسیعشق لر خداییه خدا میدونهزیر لب مثل مجنون برای یارش می خونه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﺗﯿﻪ ﮐﺎﻟﯽ ﺟﻮﺳﺘﻤﻪ ﺳﯿﺖ ﻗﺪﺱ ﺑﻠﻨﺪﻩﻭ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺧﻢ ﻧﯿﮑﻨﻪ ﻫﻤﺲ ﺍﯾﺨﻨﺪﻩمعنی فارسییار من چشمانش سیاه قدش بلندهبه دنیا اخم نمیکنه همش می خنده

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢمعنی فارسیاگه من و تو هر چه که هستیمبه اسم بختیاری سر شناسیم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﺁﻭﻭﯼ ﮐﻪ ﺭﺧﺘﺲ ﺟﻢ ﻧﻤﻮﻭﻩمعنی فارسیﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺭﯾﺨﺖ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﺍﺟﻞ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺳﺨﺖمعنی فارسیﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺟﻠﺶ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چی ﺩﺭﺧﺖ ﺑﯽ ﺛﻤﺮ ﺣﺸﮏ ﺑﯿﻪ ﺑﺮﮔﻢﺗﺮﮎ ﺩﻭﺳﯿﺖ ﻧﻤﯿﮑﻢ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢمعنی فارسیمثل درخت بی ثمر برگ هایم خشک شده اندترک دوستی نمیکنم تا روز مرگم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هرکی دلبنـد پَلِس بـو , به یهشت وَر نههرکی بَدخــواه گُـلُم بـوهه جَهَندَم جاسِهمعنی فارسیهرکه دل بسته ی موهایش باشد به بهشت است وگرنههر کسی که بدخواه گلم باشد جهنم جای اوست

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دلبـرُم , تـاج سَرُم ” خالِ لَوِس , چی داسِهسا به سا , هرجا ایرِه , ای دل مُو دینداسِهمعنی فارسیدلبر من , تاج سر من , خال لبش مانند خال مادرش هستسایه به سایه هرجا می رود . این دل من به دنبالش هست

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﻣﻮ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺭ ﺯ ﻫﻔﺘﯿﻢ ﺍﺭ ﺯ ﭼﺎﺭﯾﻢﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺳﺮ ﺩﯾﺎﺭﯾﻢمعنی فارسیاگه من و تو هر چه که هستیمبه اسم بختیاری سر شناسیم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﻫﻔﺖ ﻭ ﭼﺎﺭﻩﺍﯾﺮ ﺑﺎ یک ﻧﺒﻮﻥ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﺍﺭﻩمعنی فارسیدرسته که بختیاری میتونه چاره کنهولی اگه تو نباشی که فایده نداره

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ﺑﯿﻮ ﻧﻬﻠﯿﻢ ﺩﻻﻣﻮﻥ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺑﻮﻥﺑﯿﻮ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ یک ﺁﺑﻮﻥمعنی فارسیبیا نگذاریم که دلهایمان از هم جدا شوندبیا کاری کنیم که قلبمان یکی شود

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ترجمه I love you به زبان شیرین بختیاری:دردت بزنه منه تشنیم!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وقتی خدا میخواست تورا بسازد
چه حال خوشی داشت
چه حوصله ای
این موها این چشم ها
خودت میفهمی؟!
من همه این هارو دوس دارمبازم تولدت مبارڪ عشق منتولدت مبارک عشق جانم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

زندگى خواب لطیفى است که گل مى بیند
اضطراب و هیجانى است که انسان دارد
زندگى کلبه ى دنجى است که در نقشه خود
دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد
گاه با خنده عجین است و گهى با گریه…
گاه خشک است و گهى شر شر باران دارد
زندگى مرد بزرگى است که در بستر مرگ
به شفابخشى یک معجزه ایمان دارد
زندگى حالت بارانى چشمان تو است
که در آن قوس و قزح هاى فراوان دارد
زندگى آن گل سرخى است که تو مى بویى
یک سرآغاز قشنگى است که پایان دارد
تولدت مبارک عشق زندگی من!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

میدانی محبوب من ؟؟
تو را می خواهم
برای پنجاه سالگی
شصت سالگی
هفتاد سالگی
تــــو را می خواهم
برای خانه ای که تنهاییم
تو را می خواهم برای چای عصرانه
تلفن هایی که می زنند
و جواب نمی دهیم
تــــو را می خواهم برای تنهایی
تو را می خواهم وقتی باران است
برای پنجره ی بسته
و وقتی سرما بیداد می کند …
تــــو را میخواهم برای
پرسه زدن های شب عید
نشان کردن یک جفت ماهی قرمز
تــــو را میخواهم
برای صبح
برای ظهر
برای شب
برای همه ی عمر…
عزیزتر از جانم، سردارم
تولدت مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

برای این روز خاص،
سعی کردم کلمات مناسبی پیدا کنم تا به تو احساس واقعی ام در مورد دوستی مان را نشان دهم
تنها کلمه ای که می توانم برای تو به کار ببرم ” شگفت انگیز” است…
برای من، تو یک دوست شگفت انگیز هستی و خاص تر از هر کسی که تاکنون شناخته ام
تولدت مبارک!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دقیقه ها
ساعت ها و روز ها
عمر
و عمر
و عمر…
می دانی؛
“عمر” خوب یا بدش بخواهی و نخواهی
زشت یا زیبا
ماهیت” رفتن ” دارد!
خوشحالم امروز که یک سال به طول عمرم اضافه شده شما را دارم
کسانی که عمق زندگی ام را زیاد می کنند
دوستانی که
اگر بروند هم مرور می شوند… به اندازه ی یک عمر حتی!
بهترین هدیه من امسال همین حس خوب معنا داشتن در کنار شماست…
چشمم را میبندم
ذهنم را باز میکنم
و شمع ها را به نیت آرزوهای قشنگ تک تکتان فوت میکنم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مرد یعنی یار هستی در وجود
مرد یعنی یک فرشته در سجود
مرد یعنی یک بغل آسودگی
مرد یعنی پاکی از آلودگی
مرد یعنی هدیه ی زن از خدا
مرد یعنی همدم و یک هم صدا
مرد یعنی عشق و هستی، زندگی
مرد یعنی یک جهان پایندگی
مرد یعنی اردیبهشت، فصل بهار
مرد یعنی زندگی در لاله زار
مرد یعنی عاشقی، دلدادگی
مرد یعنی راستی و سادگی
مرد یعنی عاطفه، مهر و وفا
مرد یعنی معدن نور و صفاهمسرم تولدت مبارک عشق من

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ورق مــــــے خورم تقویــــــم مــــےرسد به روزــــــــے که امدنش هیـــــچ کس رو خوشحــــــال نمـــــــــے کنه
حتـــــــــے خودم رو
تولــدمو جشن مـــــــے گیرم با یــــــکــــــ کیکــــــــــ تنهـــــــا یــــــــے
و چند شمع اشکـــــ و یک کادو پیچیده به اندوه
تولـــــــــد غمگینم مبارکــــــــــ باشه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

در روز تولدت امیدوارم صد برابر آنچه از خدا خواسته ای به تو اعطا شود!
امیدوارم همیشه لبخندهایت ادامه دار باشد و
یک روز شگفت انگیز و حتی یک سال خاص در پیش رو داشته باشی..
خدا به تو برکت دهد.
تولدت مبارک نازنین ترین دوست من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

امروز، سالروز میلاد توست ومن هنوز همچون تمام سالهای گذشتهدر حیرتم از داشتنت.در کنار تمام داشته هایم ، تنها تو ،دلیل کافی خوشبختی ام هستیمعشوق من تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شیرین من !
نمی دانم به چه زبان
بابت تمام آنچه که با شکفتنتارزانی ام کرده ای سپاسگزار باشم
چشمها گوشها زبان و قلبی را که پیش از تو داشته ام ،نه به یاد می اورم و نه می خواهم. با تو دوباره زاده شدمتو به آن قالب گذشته من، روح بخشیدیهمین روحی که دیگران به خاطرش مرا مادر خطاب می کنند
نقطه ی پایان تمام نا امیدی ها و خستگی های من
تولدت مبارک عشقم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

جامه ام را پر میکنم از عطر تو
خیالت را با من یکی
میجویم تورا میان شقایق ها ، در زیر باران !نبیند دیده ام غیر تو
بر لبم زمزه ی نام تو
در نگاهم شوق تماشای تو
هوایم سرشار از نفس های تو …تمام آیینه ها را از عکس تو پر میکنم
تمام جاده هارا با تو قدم میزنم
من تو را با من زندگی میکنم ..
تقدیم زیباترین تبریک برای تولد عشقم دوست دختر گلم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هوای توی گل فروشی ، خاروندن ردکش جوراب ، دیر می‌رسی سرکلاس و استاد هنوز نیومده ، خنکی اون طرف بالش ، اسم عطرتو بپرسن ، لیسیدن انگشت‌های پفکی ، وقتی نوزادی انگشتتو محکم بگیره ، بوی تن نوزاد ، وقتی خوابی یکی پتو بندازه روت ، حرف زدن بچه با خودش وقتی داره تنهایی بازی میکنه ، آخرِ سفر بشینی همه عکس‌هایی رو که گرفتی نگاه کنی ، وقتی کسی بهت میگه صدای خندت رو دوست داره ، وقتی خندت می‌گیره و خندتو نگه می‌داری ، بچه‌ها بازیشونو نگه دارن تا از کوچه رد بشی ، با پای برهنه روی شن‌های خیس ساحل قدم می‌زنی ، بوی چمن خیس … همه اینا که با خوندنشون لبخند زدی، یه دنیا لذت دارن اما هیچکدوم به پای لذت داشتن تو نمیرسن…. تولدت مبارک شیفته ام!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ساعتها
روزها
و ماهها
منتظری
تاباگفتن یک جمله کوچیک دلی را شاد کنی
اما انقدر در گیر مشکلاتی که
یادت میره
یا مناسبت را فراموش میکنی
یا اصلا نمیدونستی چنین مناسبتی هست…..شایدازخودت
دلخورشی
دلگیرشی
برنجی…..
اما
من
نه دلخورم
نه دلگیرم
چون هنوز دیر نیست
و من همین الان تصمیم گرفتم، بگم
…. بزرگوار
تولدت مبارک عشق قشنگم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تولدت مبارک عشق جانم……..
دوست دختر عزیزم……….
من عاشق بهمن ماه تولد توام
به خاطر شب های طولانی وسردش
به خاطر پرسه های شبانه اش
به خاطر خاطرات بهمنیم
به خاطر دوباره آغاز شدنم
به خاطرنزدیک شدن به پایانم
به خاطر اولین گریه هام
به خاطر اولین خنده هایم
آری، من خود هم زاده بهمنم……..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دینگ دینگ دینگ
خب بازم وقتش شد
روزی که برا من بهترین روز دنیاس رسید
تو به دنیا اومدی عشقم
تا من توی این دنیا یه فرشته کوچولو داشته باشم
تا یکی باشه که با خنده هاش بخندم
و با ناراحتیاش ناراحت باشم
یکی که بشه تنها دلخوشی من توی این دنیا
ی دختر مهربون خوشگل جذاب لجباز ی دنده کله شق و صبور و البته خابالو خسته
بهترین هدیه خدا به من
هر جای زندگیم
تو هستی توی هر لحظه اش
کنارم بودی مگه میشه خدا رو بخاطر تو شکر نکنم
اخه مگه میشه
روز تولدت بهترین روز دنیا نباشه برام
تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دلم میخواست تمام دنیا رو خبر کنم و بگم کهامروز تولد فرشته منه .دلم میخواست میشد تمام زیباییهای دنیا رو برات جمع کنم و بیارم و بگم که چقدر خوشحالم.امیدوارم ۱۲۰ سال عمر کنی و همیشه موفق و پیروز باشیدوستت دارم همیشه عشق زیبای من فرشته مهربونم تولدت مبارک!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عشقم نفسم عمرم همه وجودم امروز سالروز زمینی شدنت هستش و ا این سالی هستش که تو خونمون کنار هم جشنش میگیریم . از این که خداوند سال ۶۸ همچنین گوهری رو به زمین فرستاد که همدم و یار من باشه شکرگزارش هستم و انشاالله سالیان سال با لبی خندان و دلی شاد این سالروز را جشن بگیری
عشق ابدی من تولدت مبارک!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تولدت مبارک چه حرفه خنده داری
چه فایده داره وقتی تو گل برام نیاری
واس چی زنده باشم جشن چیو بگیرم من امشبو نمیخوام دلم میخواد بمیرم
تولدم مبارک نیس شکسته قلب داغونم تو نیستی و من از دوریت خودم رو مرده میدونم.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وجود تو تنها هدیه گرانبهایی بود که خداوند من را لایق آن دانست
و هدیه من به تو عالیجناب عشقم، قلب عاشقی است؛ که فقط برای تو میتپد. مردی که مهربانترین رفیق و محکم ترین کوه در روز های شادی و غم است لایق عاشق شدن است.حال من فقط با تو خوب است.
تولدت مبارک عشق مهربانم!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سواد نمی‌خواهد
بنویس “دوستـت دارم”
مثلِ شاگردِ ڪلاسِ اول،
پشتِ سَرت بی‌انتها
تڪرار می‌کنم… :))🤍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

-مطمئنی عاشقته؟
+آرع
-از کجا معلوم؟
+چون… همه چیزمو میدونه ولی باز باهامه♡⇠🙂💜⇢♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️
# دوستت دارم # ترکی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌ ‌
پاي دوست داشتنت ايستاده ام 🏷♾
همچو درخت ڪاج 🌲✨..
،روبروي پاييز 🖐🏻💕• # ادبی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‌‌به تُـــــوحسودیم‌میشه‌چون
“قَلبــــم”به‌جای‌اینکه‌اول‌برای
خُودم‌بتپه‌برای “تُــــو”میتپه🥺🤍 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

پایِ طُ كِ در میِان باشَدِ
آن زمان مَن میَشوم حِسود ترین
دخترِ این شهر:)♥️✨ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

💞 یک ساعت 🕐 با تو را… 🖐💕 به میلیون ها ساعت 📉📈 بی تو ❌🚫 ترجیح میدهم… 🙂 ✋✔️💞
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دُنیـــ♡ـــآیِ مَن . . . !
عآغـ♡ـُوش دِنـ🧿️ـجِ تُوصت؛)✨ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

الو☎ مشترک مورد نظر درحال عاشقی است💜 لطفا بعدا تماس بگیرید😲 برو مزاحم نشو 🔗

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌‌
تـ∞ـــــو …!
قَشنگ‌ترين‌عامل‌تـپش
قَـ♡ـلب‌مَنی‌جانـآ🤍🕊
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو شدی اولین نفری که آخرین بار از ته دل عاشقش شدم🥲❤ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

جمع شدن در گوشهِ‌یِ آغـــوشِ ⟬تُ♡⟭
اَمن‌ترین گوشه‌یِ دلخــــواهِ من است..!🌼♥•
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست….!🖤
# دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ضربان قلبت بهترین آهنگ دنیاس دلبر []—♡—[]
# دوستت دارم # ادبی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰 # دوستت دارم # همسر

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ߊ‌ܝ‌ߊ‌ܩߺࡄ࣫࣪ࡍ‌ܧࡋࡅߺ࡛ࡉ‌ܩܢ݀ܨ!😌🤍🥰
♥️ 💕🍃 # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قلب، قلب خودمه اما ضربانش تویی🤍✨ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

توے وضعیت سفیدم باهات،
متضاد منے ولے رفیقم باهات!=) # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من میخوام هَمونی باشم
که “جَوونیـــــت” کنارم “پیــــر” میشه
من میخوام خُودم به چشم ببینم
“تارهایِ سفیـــــد شَقیقت” رو،
من میخوام لَمس کنم
“مُـــــوهای”جو گَندمیت رو،
من میخوام خودم بگیرم “دَستای
لرزونت” از “کهولت سِن” رو
من میخوام کنارت باشم
بمونم “پیـــــر” بشم…
“بمیـــــرم”
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

«خَندِه‌هایَت»
زیباتَرین‌بَهانه‌ اّست برایِ‌تَپِشِ‌«قَلبـ♡ـم»‌🍀

‌ ‎‌‌ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بعضی صداها را بـاید در آغوش گرفت
مـثـلِ یـک « دوستت دارم » از زبـانِ تـو # دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

کاش مےشُـد خَنـدِه هاتـو سِیـو کَـرد واسِـہ هَمیشِـہ..:)
# دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دِلبَـــــرجانِ…♡
مَــن مُسافِرآغـــوشِ‌تُوهَستم
پُشتِ پایَم آب نَریز کِه بَرنِمیگَردَم…💕✨ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صبح یعنى
همه ی شهر پر از بوی “خداست”
عابرى گفت :
که این “مطلق نادیده” کجاست؟
“شاپرک” پر زد و با رقصِ خود آهسته سرود
چشمِ دل بازکن
این بسته به افکار شماست
سلام صبحتون بخیر و زیبایی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قد قامت هر کاج، چراغانی تو
لبخند، گل سرخ زمستانی تو
در را بگشا به روی خوشبختی نور
صبح آمده با برف به مهمانی تو

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صُبحم🌤 به خیر می‌شود از مهربانی ات
خورشید قلب 💓 خسته من
روز و شب بتاب

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

When you open your eyes and look at me
I cannot begin to describe what I see
A heart so lovely, a beauty so fine
It is like a dream, that you are mine
وقتی چشمانت را باز می کنی و به من نگاه می کنی
نمی توانم آن چه می بینم را توصیف کنم
یک قلب دوست داشتنی، یک زیبایی خارق العاده
تو مال من هستی و این همانند یک رویاست.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اطرافم پر دوست دوستانم گهری بی همتا
روزها اول صبح بـه درودی دل خود گرم کنیم
و چه زیباست کنار یاران خنده بر صبح زدن
زندگی را به صعود و بـه خوشی چسب زدن
تا کـه باشید شـما
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست
پس کنارم باشید همراهان چون کـه یکدست ندارد آوا
مهرتان افزون باد تا ابد پاینده
سرخوش و سر زنده
دلتون خوش صبح زیباتون بخیر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

برخیز و برفروز چراغ سپیده را
تا بنگرم به روی تو صبح ندیده را
تا سر برآورم به تماشای آفتاب
روشن کنم نگاه سیاهی کشیده را

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صبح است و صبا مشک فشان می گذرد
دریاب که از کوی فلان می گذرد
برخیز چه خسبی که جهان می گذرد
بوئی بستان که کاروان می گذردمولانا

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صبح یعنی تو بخندی دل من باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شود
صبح یعنی که دلم گرم نگاهت باشد
آسمان، عشق، زمین با تو هم آواز شودصادق علیزاده

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر صبح
به شوق دیدن چهره زیبای تو
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است
صبحت بخیر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

چقدر زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت تو هست
هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم.
صبحت بخیر عشقم….

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صبحانه من صبح بخیری از توست
با نام تو شیرین شده چایم، به بهشهراد میدری

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو اشتیاق منی برای صبح شدن
که تو را ببوسم و صبحم بخیر شودلیلا مقربی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صبح بخیر
ای عشق گل چهره من
صبح بخیر
ای آنکه روشنی می‌بخشی
به زمین
با آفتابی تازه
صبح بخیر
ای تو که همواره
در انتظار دیدار خورشیدی
صبح بخیر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قصه ای بگو پر از طلوع
ترانه ای بخوان
پر از پرواز
می‌خواهم
صبح مان با عشق بخیر شودشفیقه طهاسبی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

زندگی شاید. ..
عبور گیج رهگذری باشد
که کلاه از سر بر می‌دارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می‌گوید:
صبح بخیرفروغ فرخزاد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

در حالی که فنجان قهوه ام را مزه مزه می کنم
به یادت هستم عزیزم
و می خواهم با تو باشم
می خواهم کنارت باشم
امروز روز جدیدی است
صبح امروزت بخیر!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عزیزم روز من زمانی شروع می شود که تو کنارم باشی، مثل امروز؛ صبح بخیر

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دیدن چهره ی زیبای تو مثل طلوع خورشید در یک روز زیبای پاییزی است. صبحت بخیر خورشید روزهای پاییزی من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آرامش صدای تو مثل آرامش صدای دریاست و من چقدر خوشبختم که هر روز با صدای زیبای تو از خواب بیدار می شوم
صبح بخیر مهربان

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو دلیل طلوع خورشیدی، تو بهانه ای هستی تا هر روز صبح پرنده ها آواز بخوانند
صبح زیبای امروزت بخیر عزیزم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شروع روز کنار تو، بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. صبح بخیر رویای من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

روز با تو زیبا می شود و صبح از تو روشنی می گیرد
صبح بخیر روشنی بخش روزهای زندگی من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بی شک امروز ما بهترین روز ما خواهد بود. تو دلیل وجود بهترین ها هستی. صبح بخیر عزیزم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

امروز فرصت دوباره با تو بودن است. فرصت دیدن لبخندهایت که زیباترین لبخند دنیاست و لمس دستانت که پر از آرامش است. امروز من، پر از شادی و آرامش است. صبح بخیر شادی بخش لحظه های من

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

امروز عاشق ترم، عاشق تر از تمام روزهای قبل
هر روز تو را دیدن و عاشق تر شدن خوشبختی من است
صبح بخیر عشق من

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صبحِ من فقط با لبخند تُ بِخیر میشه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر صبح که می آید
به انتظار بیدار شدنت آرام و قرار ندارم؛ تا چشم باز کنی و زندگی را برایم دوباره از نو بسازی …
درست مثل آفتابگردان ها؛ که هر روز صبح از شوق دیدار با خورشید سر از پا نمی شناسند تا غرق در زیبایی و شکفتن شوند…
مهسا سجاد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هر صبح
به شوق دیدن پیامت
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

برخیز که صبح، روشن از امید است
شب رفته و خط نور، بی‌تردید است
از پستچی پنجره تحویل بگیر
در پاکتِ اَبر، نامه خورشید استشهراد میدری

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صبح یعنی
روی خندان خدا
و ترانه ی باران
سلامی گرم در روز سرد زمستانى
صبحتان لبریز از برکت
تنور دلتان داغ داغ . . .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گرمای دستان تو
نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ صبحگاهی
که با نگاه تو شیرین می شود
تمام چیزی است که آرزوی آن را دارم …
صبح بخیر عشقم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هر صبحی که با تو هستم فوق العاده شگفت انگیز است
عشق و خوشبختی ایی که کنار تو احساس می کنم
انرژی بیش از حدی برای سراسر روز به من می دهد
صبحت بخیر عشقم
خیلی دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مدت‌ هاست
به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت
سحر خیز شده‌ امصدرا فاریابی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مزه اش به شیرینی
چای اول صبح می ماند
شبی که  به امید
صبح بخیر شنیدن
از لبان تو سر شود . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یکی بیاید به دنیا بفهماند
زنگ ساعت ها
جای صبح بخیر با صدای یار را
پُر نمی کند که نمی کندفاطمه جوادی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صبح هم شرمنده چشمان زیبایت شده
با طلوع چشم تو خورشید شیدایت شده
صبح زیبایت بخیر ای ماهروی شعر من
باز در این قافیه با بوسه پیدایت شده

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صبح ها…
یکی از خاطراتت
که بیشتر از همه دوستش دارم
برایم شعر جدید دم می کند!
می نوشم
” دوستت می دارم ”
و زندگی شروع می شود . . !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

می وزی هم چون نسیمی در رواق چشم من
ای نسیم صبحگاهم صبح زیبایت بخیرعباس جواهری رفیعی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صبح است و هوا و‌ نفس دلکش پاییز
من هستم و‌ یک سینه از مهر تو لبریز
زیباست تو را دیدن از این پنجره صبح
زیباست هوای تو در این صبح دل انگیزفاطمه لشکری

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سلام
سرتون سلامت
چشماتون پر نور
کامتون عسل
لحن تون عاشقانه
حرفاتون غزل
دلتون گرم
لبتون خندون
حالتون خوب باشه الهی
صبح زیباتون بخیر و خوشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صبح ات بخیر شاعر لبخن های شهر
آیینه های شعر تو در جای جای شهربا دست های آبی تان سبز می‌شود
گل واژه های زرد غزل در صدای شهررنگین کمان هر غزلت وصل می‌کند
دل را به پشت پنجره انتهای شهرشب ها کسی که از دل تان رد نمی شود
حک می‌شود به دفترتان، ردپای شهرگاهی برای شعر شما آه می کشد
مردی غریب و گمشده در ماجرای شهریک کوله بار بسته و یک انتظار سرد
در ازدحام مردم بی اعتنای شهربغضی به روی شیشه و یک کوپه بی کسی
دستی بدون بدرقه آشنای شهردیوارهای ساکت شهر و… صدای سوت
صبح ات بخیر شاعر لبخندهای شهررسول قشلاقی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم از خداوند
به خاطر یک روز دیگر برای زیستن و تجربه کردن هدیه زندگی تشکر می کنم
آن گاه به تو فکر می کنم و این که چقدر من را خوشبخت کرده ای
دوستت دارم. صبح بخیر

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چه بگویم سحرت خیر؟ تو خودت صبح جهانی
من شیدا چه بگویم؟ که تو، هم این و هم آنی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

کی می رسد
آن صبح
که من صدایت بزنم
تو بگویی جانا

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

به عشقت پرده صبح را
از پنجره ی احساسم
که رو به بیکرانه های آسمان
توست باز میکنم
آرامش را از تو استمداد میکنم
پس به یادت میگویم
زندگی سلام

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آن سلامی که به سین
نقش سلامت دارد
لام آن لطف و لطافت دارد
الفش الفت بی پایانی ست
میم آن عطرمحبت دارد
سلااااااام
صبح بخیر

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صبحت بخیر عزیزترین و خاص ترین عشق دنیا
برایت آغوش گرم و بوسه های شیرین می فرستم
صبرم لبریز شده برای دیدار و بودن دوباره با تو
مراقب خودت باش
دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بیدار شدن از خواب و نگه داشتن تو در میان بازوانم هر روز صبح
مانند رویایی است که هرگر نمی خواهم تمام شود
صبح بخیر عروس من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

روزی دیگر و صبحى دیگر و عشقی تازه تر از دیروز با تو
تو اى نازنین لبریز از حس و از عشق
گل های وحشی کویر خیالم همه تقدیم تو باد
صبحت بخیر نازنین

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هرگز تصور نمی کردم عشق واقعی وجود داشته باشد
تا روزی که عاشقت شدم
صبح بخیر، از امروزت لذت ببر عزیزم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

سلام چشمه روشن خورشید
در امتداد طلوع چشمان تو برایم زندگی آغاز خواهد گشت
صبحت از بوی گل شقایق لبریز

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من آرزو می کنم که خورشید بودم
تا می توانستم هر صبح هنگامی که بیدار می شوی
صورتت را به آرامی نوازش کنم
صبح بخیر ملکه من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنی
با یه دنیا امید + یه بغل آرزوی قشنگ + کلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

درودی از اعماق جانم به تو ای زیبای نازنینم
چشمانت را به صبحگاه باز نما تا صبح من نیز ابتدا شود
سلام صبحت بخیر نفسم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد
صبح نازت بخیر عشقم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره زندگیمی
ای مهوش غزالها
ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند
سلام صبح بخیر

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر روز صبح دوست داشتنت
تازه می‌شود
مثل بوی سنگک تازه
مثل عطر چای
روز از نو دوست داشتنت از نو

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

لمس کن کلماتی را
که برایت می نویسم
تا بخوانی و بفهمی چقدر جایت خالیست…
تا بدانی نبودنت آزارم می دهد…
لمس کن نوشته هایی را
که لمس ناشدنیست و عریان…
که از قلبم بر قلم و کاغذ می چکد
لمس کن گونه هایم را
که خیس اشک است و پر شیار…
لمس کن لحظه هایم را…
تویی که می دانی من چگونه
عاشقت هستم٬
لمس کن این با تو نبودن ها را
لمس کن…
همیشه عاشقت میمانم
دوستت دارم ای بهترین بهانه ام

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آخرش یک نفر از راه می‌رسد
که بودنش جبرانِ تمامِ نبودن‌هاستجبرانِ تمامِ بی انصافی‌ها و شکستن‌ها …
یکی که با جادویِ حضورش دنیایِ تو را متحول می‌کند …
جوری تو را می‌بیند که هیچ کس ندیده …
جوری تو را می‌شنود که هیچ کس نشِنیده …
و جوری روحِ خسته‌ تو را از عشق و محبت اشباع می‌کندکه با وجود او دیگر نه آرزویی می‌ماند برایِ نرسیدنو نه حسرت و اندوهی برای خوردن …
دستش را که گرفتی در چشمانش که نگاه کردی بگو:
تو مثل باران هستی
بارانی از گل
بارانی از مهر
بارانی از لبخند
بارانی که به زندگی کویری من جان بخشید
با تو بودن را دوست دارم، چرا که تو را دوستت دارم آرام جانم
تا همیشه پای تو می‌مانمحواست باشد!
بعضی آدم‌ها خودِ معجزه‌اند انگار
آمده‌اند تا تو مزه‌ خوشبختی را بچشی
آمده‌اند تا دلیلِ آرامش و لبخندِ تو باشند
آمده‌اند که زندگی کنی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

احساسی ترین جملات و متن های عاشقانه طولانی برای گفتن دوستت دارم، ابراز علاقه و دلتنگی برای همسر و عشق زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

می‌خواستم با تنهایی کنار بیایم، دلم با تنهایی کنار نیامد
رفت تنهایی و جایش را به یک عشق آسمانی داد
شکست شیشه غمهایم و پر شد از شادی روزگارم
نه در رویاهایم تو را سوار بر اسب سفید می‌بینم نه مثل پرنده در آسمان‌ها
من تو را بی رویا همینجا در کنار خودم می‌بینمنشسته‌ای روی پاهایم، خیلی خوب فهمیده‌ای که چقدر دوستت دارم
و بلند فریاد می‌زنی دوست داشتنت را
بی قید و شرط، بی منت، بدون خواهش، بدون التماس
من تو را دارم تو اینجا هستی دقیقا کنار من
چند لحظه به وسعت تمام لحظه‌ها، نگاهت می‌کنم و همین می‌شود که من تو را حس می‌کنمیک احساس بی پایان که تو را در بر گرفته و درونم را از عطر حضور عاشقانه‌ات پر کرده
تویی قبله راز و نیازهایم، دستانت را به من سپرده‌ای و گرم شده دستهایم
تا همینجا همین خط، بگذار آخر خطمان را نشانت دهم
آخر خط ما یک نقطه چین بی پایان است …
می‌خواهم همه بدانند که عشقمان ابدی و جاودان است …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

انگار تو هر روز زیباتر می شوی و من هر روز عاشق تر، انگار تمام شعرها و منظومه های عاشقانه را برای تو سروده اند مهربان. واژه ها حقیرند و من ناتوانم، ناتوان از گفتن این که چقدر تو را دوست دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

احساس می کنم تکه ای از قلبم به هر کجا که می روی به هر کجا که سفر می کنی با توست عزیزترین، در نبودت هیچ تسکینی برای تنهاییم نیست… ثانیه ها را می شمارم برای دوباره با تو بودن

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دلم بودن با تو را می خواست، و اگر بودی در مقابلت زانو می زدم و به قصد پرستیدنت، تمام نهفته های قلبم را نثار تو می کردم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بدون تو خانه خالی از هر شور و جنبشی ست، به خانه می روم … نیستی و انگار چیزی گم شده ست.. برگرد تا خانه بهشت شود ای صاحب زیباترین چشم های جهان، برگرد تا دوباره نفس های من آغاز شود عشق شیرینم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عزیز دلم، من همه عمر از خدا سپاسگزارم که کسی به زیبایی، دلسوزی، عزیزی و شیرینی تو را به زندگی من داده است. من می‌خواهم باور کنم که تو فقط مال منی، همانطور که که من فقط برای تو هستم. من از داشتن تو در قلبم و دنیای خودم احساس افتخار می‌کنم. و من در زندگی‌ام منتظر یک فردای بهتر و زیبا هستم. من تو را خیلی بیشتر از آنچه تصور می‌کردی دوست دارم، عشق من.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دِل دارم، معجزه ی کلامِ من، با خداحافظی ات می میرم و بازگشتت مرا به زندگی باز می گرداند، روزی که برگردی به شادی دیدن بهشت چشمانت دوباره قَبای عشق خواهم پوشید و دوباره زندگی خواهم کرد

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

روز‌های زندگی‌ام گرم می‌گذرد با تو، به گرمای لحظه‌هایی که تو در آغوشمی
با تو گرم هستم و نمی‌سوزد عشقمان،‌ ای خورشید خاموش نشدنی
همچو یک رود که آرام می‌گذرد، عشق ما نیز آرام می‌گذرد
و تویی سرچشمه زلال این دل، ساعت عشق‌ ما تمام لحظه‌های زندگی است
ثانیه‌هایی که پر از عطر و بوی عاشقیست‌ای جان من
مهربانی و محبت‌هایت
وفاداری و عشق این روزهایت
امیدی است برای خوشبختی فردایت
می‌دانم همیشه همینگونه که هستی خواهی ماند
مثل یک گل به پاکی چشمهایت
به وسعت دنیای بی‌همتایت
هوای تو را می‌خواهم در این حال دلتنگی
امواجی از یاد تو را می‌خواهم
در دریای خاطره‌های به یادماندنیهم نفس، ای که با تو یک نفس عاشقم
هم زبان، ای که با تو یک صدا برایت احساسات عاشقانه‌ام را می‌گویم
حرفی نمانده جز سکوت بین من و چشمانت
که در این سکوت می‌توان یک دنیا عشق را خواند
چه با شوق می‌خوانم چشمانت را
و چه عاشقانه گرفته‌ایم دست‌های یکدیگر راگفتی دستهایم گرم است
گفتم عزیزم این چشم‌های تو است که مرا به آتش کشیده است
همه‌ دنیا فریاد عشق ما را شنیده است
هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است
چقدر قلبت زیباست …
چه بی انتهاست قصر عشق تو و من
چه خوشبختم از اینکه اینجا هستم
در کنار تو،تویی که برایم از همه چیز بالاتری
و از همه کس عزیزتر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قبل از تو زندگی خیلی سخت و تاریک بود. قبل از اینکه تو کنارم باشی، من احساس سرما و تنهایی می‌کردم. چشمان نابینای من ناامیدانه منتظر دیدن تو بودند. هیچ‌وقت نمی‌دانستم گرما و عشق واقعی چه احساسی دارد تا اینکه تو آمدی. تو و عشقی که داری باعث می‌شود که خود را به شکل مثبتی تغییر دهم. خوشبختی من در این است که کنار تو باشم. بدون تو همیشه احساس گم شدن و تنها شدن می‌کردم. ممنون که مثل نقشه‌ای هستی که مرا به خانه هدایت می‌کند. نازنینم، ممنون که همه چیز من هستی. ‌

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قدیس وارِ من، هر نوایی که در این جا می پیجد یاد آور توست، با توست که عطر مهربانی و یاس را حس می کنم، صاحب تمام رویاهایی و شکوه تمام شعرهای جهان به خاطر توست

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

پس از سال ها، هنوز خود را دلتنگ آن چشم های بارانی می یابم، هر دقیقه از هر ساعت، هر روز در هر هفته، هر هفته در هر ماه و هر ماه در هر سال

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

برای گفتن دوستت دارم دنبال بهانه نباش عشق من، بگو دوستم داری تا خورشید بتابد، شب مهتابی شود و من فاتح تمام قله های جهان باشم و زندگی رویایی شود که انتها ندارد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عزیزترینم، ضرورت زندگی ام، تو مثل هوایی هستی که برای نفس کشیدن به آن احتیاج دارم. تاب لحظه های بی تو بودن را ندارم، دلتنگی ات جهان را برایم تیره و تار می کند و نبودنت دنیا را برایم تبدیل به زندانی با دیوارهای بلند می کند که راه فراری از آن نیست

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شبیه رویاهای روشن بودی و دیر زمانی ست امید با تو بودن دارم .. هر چند اندک… و این امید است که قلب زندگی مرا به تپش می اندازد، تمام ناامیدی ها، اندوه گینی و بی طاقتی را پنهان می کنم تا روزی تو از پس تمام این ها ظهور کنی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من عشق را مثل یک احساس فانتزی تصور می‌کردم. تا اینکه خنده‌های تو خون من شد؛ بدون آن، ضربان قلب من مشکل میشد. خنده‌های تو هوای من شد؛ بدون آن من نمی‌توانستم نفس بکشم. بوسه تو آرامش من شد؛ که بدون آن خوابیدن سخت است. تو واقعاً ملکه و حکمران احساسات من شدی.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دوستت داشتم و در تمام مسیر هراس از دست دادنت با من بود، تو نور صبح های روشن بودی، امید بخش ترین، زیباترین، گندمزار بودی در خشک سالی، تمام هراس من از دست دادن تو بود

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عشق چه بی صدا در می‌زند و بی باز شدن در وارد می‌شود
بی انتها‌ترین عشق من
نازنینمسال‌هاست راه را برای آمدنت پر از عطر یاس کرده‌ام
می‌دانستم می‌آیی و من چشم به راه آمدنت بودم
با فرشی از مخمل گل‌ها و قلبی سرشار از شوق
آمدی و چه خوش بود آمدنت
و چه بی‌رنگ شد انتظار در نگاه زیبای توو من
سرشار از بهانه‌ با تو بودن شدم
کاش می‌شد بهانه‌ها را پاسخی شایسته داد
کاش نگاه دل فریب تو ماندگار و همیشگی بود
و من
سال‌ها از تپش قبلم برای تو پر توان می‌شدم
با این همه قدر دان تک تک لحظه‌های با تو بودنم
حتی اگر شایستگی ماندن در کنارت را نداشته باشمبه خود می‌بالم که با تو بودن را هر چند اندک تجربه می‌کنم
و سال‌ها خاطرم از حضور روشن تو پر نور خواهد بود
و همچنان جاده از عطر حضور تو تا بی‌انتها معطر
لحظه‌های با تو بودن زیبا و فراموش ناشدنی است
و من می‌خواهم تا باز زیباترین لحظه‌ها را با تو تجربه کنم
بی‌انتها‌ترین عشق من دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وقتی تو باشی
زندگی برایم زیباست ؛ عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی
قلبم بی آرزوست ، ای تنها آرزوی من در لحظه های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی
همدمم باشی
سر پناهم باشی
طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو است
تو هستی ، برای من هستی ، تا آخرش همه هستی ام هستی
حالا من هستم و یک عشق پاک در قلبم !
وقتی تو باشی
عشق در وجودم همیشه زنده است

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بی تو در سرزمین بی درخت و سایه ام ، بی تو زمان نمی گذرد.. ثانیه ها سال می شوند و سالها همه سال کبیسه اند. بی تو باز به تو می اندیشم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ای نامت با شکوه تر از تمام قله های جهان، دوستت خواهم داشت، تو را چون گندم زار، تو را چون شب های مهتابی، چون روزهای ناب دوستت خواهم داشت

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صدای تو برای گوش مثل یک موسیقی زیباست. خنده تو برای چشم‌هایم مثل تصویری ارزشمند است، لب‌هایت طعم شیرین‌‌ترین نوشیدنی دنیا را دارد. صحبت‌های تو برایم الهام بخش است و آغوش تو امن‌ترین خانه‌ای است که می‌توانم داشته باشم. من فکر می‌کنم عاشق آدمی به خاصی تو شدم.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چشم می بندم و باز می کنم همه جا تو را می بینم؛ در هر خانه، هر فصل، هر شهر و هر خیابان.. در تمام رویاها و سفرها.. تو با منی در هر کجا که باشم ترکت نخواهم کرد

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تولد دوباره ی من، ما با هم بهار را به خانه آوردیم نور را دیدیم و گرما را حس کردیم، بهار من، با تو رنجشی در کار نیست تویی که دوباره مرا ساختی و زنده کننده ی رویای من بودی، دوست دارمت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قلبم را به تو دادم که عشق منی، با تو آمدم، آمدم تا جایی که تو می‌خواهی
با تو می‌آیم، می‌آیم به هر جا که بروی، با تو می‌روم، می‌روم هر جا که بروی …
نیست جایی که بی تو باشم، نیست هوایی که بی تو نفس کشیده باشم
نیست یادی در قلبم جز یاد تو، نیست مهری در وجودم جز مهر تو
نیست جایی بی عطر نفس‌های تو، نیست راهی بی یاد نگاه تو
همه جا خاطره، همه جا عشق، همه جا عطر حضور تو
چشمانم هنوز غرق نگاه زیبای تواندآنچه پنهان است در پشت نگاهت، دنیای عاشقانه من است
همه جا با توام، آنجا و اینجا در قلبم، اینجا و آنجا در قلبت،می‌تابم و و می‌تابی، می‌مانم و می‌مانی، می‌دانم و می‌دانی
که چقدر هم تو مرا دوست داری، هم من دیوانه توام …
چه خوب می‌فهمی در دلم چه می‌گذرد، چه خوب معنا می‌کنی نگاهم را،چه عاشقانه می‌شنوی حرفهایم راتویی که جان داده‌ای به تنم و نفس داده‌ای به روحم، روح عشق در وجودماناین است روز‌های زندگی ما، با عشق روزمان شب و شب‌هایمان روز می‌شوند
همه جا با توام، تو اینجا همیشه در قلبمی و من همه جا کنار توام

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

کوچه ی دلم را برای عبور نگاهت آب و جارو کرده امدیگران با عبور لحظه ها می آیند و می روندو این چشمان توست که عبورش جاودانه استدر میهمانی لحظه های با تودستانت خالی بوداما نگاهت پر از شوقو قلبت پر از احساساز تو هیچ نمی خوامجز نیم نگاهی پر از شوق و احساستو گفتی خداحافظ من شنیدم به امید دیدارتو دل کندی از من و من دل بستم به توتو از کنارم رفتی اما خاطرت در قلبم حک شدچه قصه ی عجیبی است قصه ی عشقافسوس که زندگی فقط اندیشه های زیبا نیست

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حـــــــرف بـــــزن…
صدایت را دوست دارم
بگو…
فقط بگو
چــه فـــرق دارد
از مـــن ،
از تـــو
از بــــاران
در آغــوشــم بــگــیــر
و در گــوشــم
از مـــانـــدن بــگـــو
از دوستت دارم هایی بگو
که از شنیدنش دلم بریزد !!
گـــونـــه هــای خــجــالــتــی ام رنــگ بــگــیــرد
از دلبری چشمهایت بگو
که چگونه دلم را هوایی کرده
از هــرچــه خــودت مــیــخــواهـی
از خـــودت بـــگـــو
چـــه فــرق دارد از چـــه
فـــقــــط بـــگــــو
حـــرف بـــزن
عاشقانه صدایت را دوست دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شبی پر ستاره برایم آرزو کردی
غافل از اینکه ماه منی
و با وجودت و چنان شب مهتابی
تفاوتی ندارد
بود و نبود ستاره ها

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

همه ی من
دلم برای زمستان نمی سوزد
دلم برای بهار تنگ نیست
دلم می خواهد فقط برای تو تنگ شود
برای تو که هنوز هم نمی دانی
چقدر عاشقانه های نا نوشته برایت نوشته ام

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من هستم و یک عشق پاک در قلبم …
وقتی تو باشی زندگی برایم زیباست عاشقی برایم با معناست
وقتی تو باشی قلبم بی آرزوست‌ای تنها آرزوی من در لحظه‌های تنهایی
وقتی تو عزیز دلم باشی، همدمم باشی، سر پناهم باشی،طلوع آفتاب برایم آغاز یک روز پر خاطره دیگر با تو استوقتی تو باشی عشق در وجودم همیشه زنده است، می‌تپد قلبم تنها برای تو و می‌گذرد لحظه‌ها به یاد توو می‌ماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان
وقتی تو گل من باشی، باغچه خشک قلبم بهاری می‌شوداین دل از عطر و بوی تو پر از محبت و صفا می‌شود
وقتی تو عشق من باشی این چشم‌ها برای دیدن تو بی قرار و بی تاب می‌شودحضور تو در کنارم تنها آرزو می‌شودوقتی تو همدمم باشی دیگر تنهایی با من بیگانه می‌شودغم و غصه‌های دنیا در قلبم فراری می‌شوند
وقتی تو باشی؛ من نیز هستم، زیرا تو درون قلبم هستی
وقتی تو باشی، وقتی تو همه زندگیم باشی، این دل فدای قلب مهربانت می‌شودچشمهایم همیشه منتظر دیدن چهره ماهت می‌شود‌ای تو که بی تو بودن برایم خواب همیشگی است
پس با من باش‌ای عشق جاودانه‌ام بیا تا با هم بخوانیم ترانه عاشقانه‌ام را که برای تو سروده‌ام
تو باش عزیز دلم، باش عشقم، باش تا دنیا برایمان بهشت همیشگی شود
باش تا طوفان وجودم در کنارت آرام بگیرد
دمی کنارم بنشین تا گذر عمرم متوقف شود
تو هستی، برای من هستی تا آخرشهمه هستی‌ام هستی …!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سهم من از بودن با تو
نگاه مهربان توست
که وجودم را لبریز از طراوت می کند
و سهم تو از بودن با من
قلب من است
که جز برای تو نمی تپد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

در میهمانی لحظه های با تو
دستانت خالی بود
اما نگاهت پر از شوق
و قلبت پر از احساس
از تو هیچ نمی خوام
جز نیم نگاهی پر از شوق و احساس

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

کمی بمان!کمی به من نگاه کن!نگاهت تنها دلیل آرامشم است!در چشمانم نگاه کندر این چشمان اشک آلودکه همیشه درپی رفتن توچشم انتظار به آمدنت بودحال که دوباره آمدی ؛چرا این چنین مرا از خود می رانی ؟چرا چشمانت را از من نگاه می داری؟دیگر تاب و توان سکوت ندارمحس فریاد در من به اوج رسیده استفریاد دوستت دارمِ صدایم را گوش کندرحالی که حرفی نمی زنمبه چشمانم نگاه کنحرفهایم را از نگاهم بخوانآیا چیزی هست که در آن ببینی؟آیا پاسخ دردهایم را در آن می یابی؟آری این نهایت حرفهای من استکه در چشمانم جمع شده استاین کلماتی است که زبانم یارای ادا کردن آن را نداشت و ندارداین سیل اشک های من نیستکه از چشمانم روان شده است،این تمام حرف های من استکه روزی به تو گفته بودم چه شد ؟مگر حرف هایم چه بود ؟چرا دوباره چشمانت را از من گرفتی؟مگر نگاهم تلخی رفتنت را با مرگ آرزوهام به تصویر نکشید؟مگر این نگاه خسته؛خسته از فریادهای بی فرجام ؛از روز های بی تو بودنو از بی دلیل بودن رفتنتو از نامهربانیت سخن نگفت؟مگر تصویر زیبای صورت خودت رادر آخرین باری که در چشمانم نگاه کردیو در آن به یادگار مانده است را ندیدی؟چه بود که صورتت از شرم گلگون شد؟چه بود که اشک از چشمانت جاری؟شاید اکنون صدایم را در عین خاموشی زبانم می شنویشاید…کمی بمان!کمی به من نگاه کن!نگاهت تنها دلیل آرامشم است!مرا با نگاهت مهمان کن

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

♡من یک دخترم♡باتمام احساساته دخترانه؛؛زیبایی را دوست دارمشیطنت را دوست دارمبا تو زیر باران دویدن ورقصیدن را دوست دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

نه دوست دارم موهامو رنگ کنمنه تا ۱۲ شب بیرون باشمنه خودمو تو آرایش خفه کنم!رنگ موهام به اندازه ی کافی خاص هس!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﺷﺎﺯﺩﻩ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ؟
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ:
ﺗﺎ وقتى ﻫﺴﺖ، نمى فهمى!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

می ‌خواهم … از این پس … تمامِ ماجرا تو باشی !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گاهی ارزش واقعی یک لحظه را ،تا زمانی که به یک ” خاطره ” تبدیل شود ؛نمی فهمیم …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو مَرجانی❤️ تو دَر جانی ❤️اَگَر قَلبَم صَدَف باشَد❤️ میان آن تو پِنهانی❤️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چقدر
زندگی قشنگ می شود
وقتی کسی را داشته باشی
که پا به پای تو
دیوانگی کند!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

فرشته ها همیشه وجود دارن اما بعضی وقتا چون بال ندارن بهشون میگن دخت😍😘

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هرچقدر سنتان بالاتر می رود
بیشتر می فهمید وجود بسیاری از آدم ها در زندگی تان اضافه است!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

نگران نباش، چیزی که میاد از چیزی که از دست رفته بهتره!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

و یِک نَفر در اینجا بَرای “نَفـــــس” کِشیدَن “تُـــــو” را بَهانِه می کُند((:🍃 ‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دنیا مکان ماندن ما نیست ……..بگذریم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

گاهی اوقات خاطرات از چشم‌هایم پنهانی بیرون می‌آیند و از گونه‌هایم فرو می‌ریزند.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هی تو میدونی همه دنیامی برگرد نیستی بی تو چقدر این شبا سردن

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من به آینه اتاقت حسودیم میشه به رفیقات که باز میان پیشت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عشق مانند جنگ استشروع آن آسانهخاتمه دادن به آن مشکلهفراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یه وقتایی هست که دلت براش تنگ میشه ؛ اما ازش متنفری

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مغرور نیستم ، فقط مهربون حرف زدن رو ، با هر آدمی لازم نمیدونم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یه روح غمگین زودتر از میکروب آدم رو میکشه !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من یک دختر زیبا هستم
و می توانم هر کاری را که می خواهم در زندگی انجام دهم.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[‏کاش واسه حرف زدن با کسی که،دوسش داریم دنبال بهونه نبودیم!]

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آدمی که راحت فراموش میکنه ،حتما یه بار راحت فراموش شده.!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

حق نداری گریه کنی ، وقتی کسیو نداری اشکات پاک کنه !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

و گاهی دل به دل ، آه دارد…!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دلتنگی ، زبون نفهم ترین حسه ، حالا تو هی براش منطق بیار !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

فرق است بین کسی که تنها مانده ، با کسیکه تنهایی را انتخاب کرده !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بیخودی وابسته نشوید ، بیخودی تنها می شوید !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من اومدم خوب شم ، ولی قسمت نشد !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قرار نبود وقتی رو صورتش دست می کشم ، بره عکس بعدی !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من همون دختری ام که واسه هیشکی مهم نیست♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سیر نمی شوم ز تو ، نیست جز این گناه من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قبول دارم بهتر از من خیلی هست ، اما قبول کن هیچکی من نمیشه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من یه دخترم اما
مردونه قول میدم پای رفاقتمون وایسم …!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وقتی نیستی با همه ی ی آدم های‌ دنیا هم احساس تنهایی می‌کنم….!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اگه نمی خوای قلبت رو راحت بشکنن نزار راحت دلت رو ببرن!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دخترا باید مثل پروانه باشن، همان قدر زیبا و همان قدر دست نیافتنی …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

فرشته ها همیشه وجود دارن ولی چون بال ندارن بهشون میگن دختر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

در دنیایۍ ڪہ همہ مےخواهند خــــــداے جذّابــــیـّـت باشنـــد تو👈 خــــودت باش👉 اینجورۍ از همہ جذّاب ترۍ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مَن ْهــــَمونَم کِهـ یِـه عُــــمرِه از جْـــــادِه خاکــے رَفــــتَم …
تااااااااا …
مِنَت آسْــــــفالت رو نَکِــــــــشَم …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

زندِگی وآ۳ دوست دآشتَـטּُ بآوَر ڪَردَنِـہ ..مَـטּ مُدَتهآست ڪِـہ دوست دآشتَم ُ بآوَر ڪَردَم .. مُدَت هآ رآست گُفتَمُ دروغ شِنیدَم [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بی تو ؛
نَـہ بویِ خآڪ نِجآتَم دآد
نَـہ شُمآرشِ سِتآرہ هآ تَسڪینَم
چِرآ صِدآیَم ڪَردی ؟ [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞
↺عِـــشق ↻
⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨
یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢
رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هَمیشِـہ سُڪوت نِشونِـہ یِ تاییدِ حَرفِ طَرَفِ مُقآبِل نیست ؛ گآهی نِشونِـہ یِ قَطعِ اُمید اَز سَطحِ شُعورِشِـہ [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عشــــ♥ــــق یـعنـﮯ:
وقــتـﮯ ازت پــرسیــבטּ چــﮧ نســبتـﮯ بـا خآنـوم בارﮮ?؟
سـرت رو بـالـآ بــگیرﮮ و شجــاعانـﮧ بگـﮯ عشقمه
میفهمـﮯ?؟

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وآقِعا بُزُرگتَریـטּ اِشتبآهی ڪِـہ هَر ڪَس تو زندگیش میڪُنِـہ اینِـہ ڪِـہفِڪر میڪُنِـہ اَگِـہ بآ بَقیِـہ ڪآری نَدآشتِـہ بآشِـہ , اونآ هَم باهآش ڪآری نَدآرَטּ ,, [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ڪُلا آدَمآ اَز نَظَر مـטּ چهآر دَستَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ مُتَعآدِلَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ هیچوَقت اِشتِبآه نِمیڪُنَـטּاونآیی ڪِـہ هیچوَقت بِـہ جُز اِشتِبآه ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, اونآیی ڪِـہ اَصلا ڪآری نِمیڪُنَـטּ ,, [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

گآهی اوقآت فِڪر ڪَردَטּ بِـہ بَعضیآ
نآخوآگآه لَبخَندُ رویِ لَبآت میآرہ
دوس دآرَم اوטּ لَبخَندآیِ بیگآهُ اوטּ بَعضی هآ رو [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

نَبآشی پیشَم ,, دیوونِـہ میشَم ,, مِثِ اِسفَندِ رویِ آتیشَم ,, اَز هَمِـہ دُنیآ ” مَـטּ میخوآم تَنهآسَهم مَـטּ ” بآشی ,, ایـטּ شُدِه رویآ ,, دِلِ مَـטּ پیشِ دِلِ تو گیرہ ,, تو نَبآشی ,, بی تو میمیرہ ,, بی تو میمیرہ ,, [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قـــــَرارِ تـــو و عـشقــــِ مـا ایـنـ ـ ـ نبــــود
کـــهـ دُنـیامـــو تـنهـا بـــذارے بـــرے
بـــگیـرے اَزمـ قــلبـــــ و اِحـســـاسـمـو
خــــودتـــ قـلبـــتـــو❤️ جـــا بـذارے بـریـــــ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اَز هَمِـہ دُنیآ میشِـہ دِل بُریدُ ,, تَمآمِ زندِگی رو آتیش ڪِشیدُ ,, تَنهآ تو رو دآشتُ بِـہ لَحظِـہ خو ڪَرددَستِ تَمآمِ زندِگی رو ” رو ڪَرد ,, مِثلِ دوبآرہ بودَنآیِ تآزہ ,, یِـہ حِسِ خوبِ ڪَشفِ حَلِ رآزہ ,, [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بُگذار هَمـــ ـــه ی زندگی ام گـِــ ــره ی کور بُخــ ــورد …
دَستهای “تــــــ ــــو” که باشَد ملالی نیـــــ ــست …
با نگاه “تــــــ ـــــو” گره از هَمه چـــ ــــیز باز میشوَد حــــ ـــتی از دِل گره خُــــ ــورده مَن

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اَگِـہ پُرسید اَزَت ” هَنوز تو فِڪرَمی ,, بِخَندُ بِهِش بِگو ” یِـہ تَجرُبِـہ بودَم هَمیـטּاَگِـہ پُرسید تآ حآلآ وآ۳ مَـטּ گِریِـہ ڪَردی ,, بِگو نَـہ , وَلی بِگو ,, گِریِـہ ڪَردَم ڪِـہ بَرگَردی ,, [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هیچی بِهتَر اَز ایـטּ نیس ڪِـہ ڪَسیُ دآشتِـہ بآشید ڪِـہ
جُزء جُزءِ شُمآ رو تَحسیـטּ ڪُنِـہ ♥ [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

راستـ می گفتیـ
حٰافِظمـ مِثلـ مٰاهیـ کُوتٰاسـ
هَر روز صُبحـ
فَرامُوشـ می کُنَمـ
کِه بٰایَد دوسِتتـ
نَداشْتهـ بٰاشَمـ…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اَصَـטּ خوب نیست ڪِـہ زَטּُ شوهَر شَبیـہِ هَم بآشَـטּ , هَر جآ میرَטּ میگَـטּ شُمآ خوآهَر بَرآدَریـטּ ؟ |:  مَرگُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , دَردُ خوآهَر بَرآدَریـטּ , خُلاصـہ اَز مَردِ آیَندَم خوآهِش میڪُنَم بورُ چش رَنگی نبآشـہ ((: بآ تَچَکُر!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺑﺎﺷﮧ !!
ﯾﮑــــــے ﮐﮧ ﺁدﻣﻮ ﺻدا ﮐﻨﮧ ،
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼــﯿﮑﺶ ﺻدﺍ ﮐﻨﮧ
ﯾﮧ ﺟــــــﻮﺭے ﮐﮧ ﺣﺎﻝ ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺧﻮﺏ ﮐﻨﮧ ؛
ﯾﮧ ﺟـــــﻮﺭے ﮐﮧ ﻫﯿﭽــــﮑﺲ دﯾﮕﮧ ﺑﻠد ﻧﺒــﺎﺷﮧ
ﯾﮑــــــے ﺑﺎﯾد ﺁدﻡ ﺭﻭ ﺑﻠد ﺑﺎﺷﮧ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

طَرَف جوری رَفتـہ ڪَفِ مآشیـטּ خوابیدهُ دوربیـטּُ تَنظیم ڪَردِه عَڪس بگیرہڪِـہ مُدِل بآلآ بودَטּِ مآشیـטּ مَعلوم بِشِـہ ڪِـہ آدَم دِلِش وآ۳ ایـטּ هَمِـہ تَلآش میسوزہحآلآ خوبِـہ مَڪ لآرنَم نیست ((; ,, [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم
مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَم
بِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآ
گآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ
شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یِـہ مُدَت ڪِـہ میگذَرہآدَم تو زندِگیِ خودِش تَـہ میڪِشِـہ ُ فَقَط بِـہ وِسآطَتِ زندِگیِ دیگَرآטּ زندِگی میڪُنِـہ ,, [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دْآشْتَنْ تُـــــــــــــــــوْ♡
مـــــــــــــــی اَرْزِهْ بِـــــــــــــــــهْ هَمِـــــــــــــــــهْ نَدْآشـــــــــــــــــــْتِه هْـــــــــــــــــآیِ دُنْیْـــــــــــــــــآ♥️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سکـــــــــــــوتــــــ بالآتَـــــــــــــــــرین گِریه یه دختَـــــــــره
وقتی سکـــــــــــــوتــــــــ میکنه
یَنـــــــی واقِعَــــــــاً شِکَستـــــــــــــــــه…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اونوَر سیآهی رَنگی نیست ,, غِیر اَز خودِ سیآهیمَردُم هَمیشِـہ اَز چیزآیِ نَدیدِه میتَرسَـטּ ,, وَ ڪُدوم نَدیدَنی بآوَر ڪَردَنیـہ ؟ ,, [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آטּ قــבر نیـــآمـَבے
از چهـــرـه‌امْـ بهــــآر
برگـــ بـه برگـــ ریـפֿـﭞ ؛
پایـیـــز شـُבمـ ؛
בیـگـر نیــــــآ …
آشـفـتــــه مــﮯشـوב
פֿـوآب ‌هــآے رنـــگـﮯ اَمـ !!!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یِـہ جآ هَست ڪِـہ بآیَد وآیستی ,, یِـہ جآ هَم هَست ڪِـہ بآیَد دَرریاَمآ اَگِـہ جآیِ ایـטּ دو تآ بآ هَم عَوَض شِـہ ,, تآ آخَر عُمر بِدِهڪآر خودِتی ,, [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ڪَسی ڪِـہ مَعذِرَت خوآهی میڪُنِـہ
یَعنی اوטּ رآبطـہ رو بیشتَر اَز غُرورش ”دوست دآرہ [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بُگذآر بِگویَم ڪِـہ اَز سَرآبِ ایـטּُ آטּ بُریدَم ,, مَـטּ اَز عَطَش تَرآنِـہ آفَریدَمبِـہ سَمتِ مآندَنَت رآهی نِمیشَوی چرآگآهی سِتآرہ هِدیـہ ڪُـטּ بِـہ مُشتِ پوچ شَب هآ ,, شِمُردہ تَر بِگو بآ مَـטּ حُروفِ رَفتَنَت ,, [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

وقــتــﮯ مـهـربـانـیــﭟ از دور
اینـﻖـدر نــزدیـــڪ اسـت
حس میــــڪـنــم
جــغــرافــیــا
یـــڪ 【 دروغ 】 تـاریـخـیـسـت . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زیآدی رُک بودَنَم خوب نیست ,, آدَمو مَنفور میکُنِه,, آدَمآ دوس نَدآرَטּ یِـہ سِری چیزآ رو اِنقَد رُک بِشنَوَטּ [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شَبآیِ بی تو مَـטּ بی خوآب میشَم
ڪسی هَم اِسم تو هَر جآ ڪِـہ بآشِـہ
مِثِ پَروآنِـہ هآ بی تآب میشَم [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اَگِـہ هَموטּ موقِع ڪِـہ میومَدی میگُفتی plz like ,, یڪی میزَدَم تو گوشِتاَلآטּ فآز مُدِلآ رو وَر نِمیدآشتی ;/ [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

وَ فِڪر ڪُـטּ ڪِـہ چِـہ تَنهآست ..اَگَر مآهیِ ڪوچَڪ ؛ دُچآرِ آبیِ دَریآیِ بیڪَرآטּ بآشَد .. هَمیشِـہ فآصِلـہ ای هَست .. دُچآر بآیَد بود [!] ×

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قَهر ڪِـہ میڪُنیـטּ مُرآقِبِ فآصِلِـہ هآ بآشیـטּ !بَعضیآ هَمیـטּ حَوآلی مُنتَظِر جآیِ خآلی بَرآیِ نِشَستَـטּ میگَردَטּ [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی ؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء [!]

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛ یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ [!] ×

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گــــــــاهــــــــــے وَقـــــــــتــــــا….
בِلــَــــ♥ـــــم فــَـــقــَــط
ωـــَــنـــگــیــنـے نــِگــاهــِــتو مـیـخـواב…
کــــہ زُل بــِــزَنـــے بــــہ مــَــن..
مَـــــלּ بـــــہ رویِ פֿـــوבَم نــَـــیــــارَم . . .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ســـــلامـتـــــے اونـــــے ڪـــــہ تــــــــــو دلـمـــ❤️ــــون درخـشـیـــــد

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دوستـتـــ دارґَ
تـنـہا جـملـِﮧاـے است کـٍﮧ از شنیدنش هیچگـاه פֿـستِـﮧ نِمے شوґَ
و تنهـآ جملـﮧاـے استـ کـِﮧ تــُو از گفتـش
هیچـگاه פֿـستـﮧ نمـیشے
بـارها פּ بارها
بـﮧ تکـرار
פֿـواهـمــ گـفتــ:
دو๛تـتـــ دارمْــــــــــــــ ـ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بعـضـــیـــا هیچوقتــــ گرسنهـــ نمیموننــ√
چونــ همیشهــــ حسرتـــ ما رو میخورنـــ√

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاو بیو

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

➖⃟♥️••گر تو شَوی گُناهِ من توبه نمیکنم زِ تو.. :)✌️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قَوی شدن قَشنگه وَقتی
▴تُــو▴ بشی نقطهِ ▴قُــوتِ▴ مَن دلبر..!♥️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تـُۅً یکّے یِـدُۅُنِـه ے قَـݪَِـبِ مَـَنًـی💍♥️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

کسی از رفتن ما ترسی نداره
حتی رفیق صمیمی‌مونم رفیق صمیمی داره☹️🍀

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

«شـــبـی شـایـد رهــا کــردم جــهــان پـر اضـطـرابــم را…⁦«♡

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چقد تلخ است … با بغض بنویسی … با خنده بخوانند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! 😐

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شنیدی که میگن:
اونی که گریه میکنه یه درد داره.
اما اونی که می‌خنده هزار‌تا
من میگم:
اونی که میخنده هزارتا درد داره
ولی اونی که گریه می‌کنه
به هزار‌تا از دردهاش خندیده اما جلوی یکیشون بدجوری کم آورده…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌‌اِنقَدر تو زِندِگی شَخصی آدَمآ جُستِجو نَکنید، شُمآ گوگِل نیستید‌..¹²¾))

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

💖ارزش “قلب” به “عشق”
🌸ارزش “سخن” به “صداقت”
💖ارزش “چشم” به “پاکی”
🌸ارزش “دوست” به “وفاست”
💖و ارزش “تـو”ای دوست به اندازه تمام دنیاست

‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حوصله جمع و تفریق نعارم…. ی ضرب خرابتم رفیق

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

روزی که با رفیــق بگذرد
چه خوش شود احوالِ من♥️🍃

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بغلم کن که دلم جان دگر میخواهد…♡
#تمامِ_من

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تویی که پی‌ام میدی،جواب نمیدم پاک میکنی،غرورتو دوس دارم 🙂 😐😹🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

نور‌مهم‌نی‌وقتی‌قلبت‌روشنه‌!🌥️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شهر از صدا پر است

ولی از سخن تهی…!!

👤 نادر نادر پور

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آهسته و بی صدا … می نگرم و گوش می سپارم ؛ به دروغ های زیبا و حقیقت های تلخ..!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دنیا شامل بعضیا نمیشه ؛
بعضیا خودشون یه دنیان 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

••اَلْحَمدُ اللهِ الَذے خَلَقَ الحُسيـــن (ع)••♥️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

⏆یہ زندگے بساز ڪہ🌱
درونت حس خوبیو ایجاد ڪنہ
نہ اینڪہ فقط از بیرون خوب بہ نظر بیاد🏡
براے دل خودت زندگے ڪن
نہ براے دیگران ، مهم خودتے

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی
تا شب نرود صبح پدیدار نباشد

• سعدی
 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

در گردشِ گیتی رسد روزی به پایان هر غمی…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

پفک نخور شور بشی… یه وقت ازم دور بشی… لیمو نخور ترش بکنی… منو فراموش بکنی… ادامس بخور تا باد کنی… منو همیشه یاد کنی…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

﹝اَرزَندِه‌ایْم،‌ گَر‌ زِندِه‌ایْم!˘˘🌻🤎﹞

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یا به آنچه می خواهم میرسم یا باید به آن برسم🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

😹🤟🏿جوریع #فرآموش_کُن کع پَشمایع، خود آلزایمر بریزع🤟🏿😹🥀

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هیچوقت زندگیتو
صرف‌آدمايِ‌بي‌مصرف‌نکن..☠️!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اگه باهاش قهرید و میخواهید هم گِله کنید و هم سر صحبت رو باز کنید مثل شهریار بگید:
یادَم‌نِمیکُنی و زِ یادَم‌ نمیرَوی
یادَت بخیر، یارِ فَراموشکارِ مَن..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ… خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ…!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو زندگی مثِ شیشه باشه! اگه شکستنت بِبُرشون🤞🏻🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

وقتی میگفتم زندگیمی باید میدونستی نفسهام هم به نفسات گره خورده بود نامرد عالم💔💔💔

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من غمگین ترین دختر شوخ دنیام👩‍🦯🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

م‍‌ثل دخ‍‌‌ت‍‌ری‍‌م کہ ب‍‌ا ب‍‌رگ‌‍ہ م‍‌ث‍‌ب‍‌ت س‍‌رط‍‌ان م‍‌غ‍‌زش م‍‌وش‍‌ک درس‍‌ت ک‍‌رد .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من اگه شوهر کنم
هر وقت ببینمش بغض میکنم
میزنم زیر گریه و با چشمای اشکی
بهش میگم خیلی ممنونم که منو گرفتی
به خدا که خیلی مردی 😜

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‏از لحاظ روحی نیاز دارم:
_ بابام فست فودی داشته باشه🍕
_ داداشم سوپر مارکت🍭
_ آبجیم لباس فروشی.👗

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

[ میگفت حموم بودم پی امتو ندیدم
تو خیابون با سردوش سوبان دیدمش :)😹🖕🏻💜🌿✨ ]

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد…^_^

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان …
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ….

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

•╯✨╭زندگی‌زیباتر میشود به‌شرطی‌که‌به‌اَندازه
•╮🍁╰تمام برگ های پاییز،برای یکدیگر
•╯🧡╭آرزوی خوب داشته باشیم…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی….

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یک ماهه شدی!
از آسمان، اومدی زمین و شدی فرشته ی پاک ما.
چقدر دوست داشتم
حالا یک ماهگیت یه طعم و بوی دیگه ای داره.
بوی بهشت میده انگار، بوی سیب…
یک ماهه شدنت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

کودک من روزها گذشتند و به ماه رسیدندروزهای یک رقمی، روزهای دورقمی…اعداد در بودنِ تو معنا می یابند و هر روز که میگذرد،شهدِ زندگیِ مان با تو شیرین تر می شود.بودنت مبارک زیبایِ دلنشینمبه وقتِ یک ماهگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دلبندم یک ماه بزرگ‌تر شدی، فهیم‌تر و با درایت‌تر
و من چقدر بی تابم!
بی تاب روزهایی که با تو گذشت،
میسوزد دلم، برای تک تک لحظات با تو بودن که میگذرد!این روزها آنقدر ناب و تکرار ناشدنی‌ست که دل برایشان پر می‌زند،
آنقدر غرق در دنیای کودکانه‌ات هستی، که مجال بی تابی برای بزرگ شدنت نیست.این روزها که تو هستی، می‌شود به وضوح خدا را دید و بوی بهشت را حس کرد.یک ماهگیت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو از بهشت آمده ای و من هم در کنار تو بوی بهشت گرفته ام…هر روز سرمست از شکوفا شدنت می‌شوم و اینجاست که می فهمم خدای من چه لذتی می بَرد از خلق آدمیان!یک ماهه شدنت مبارک فرزند دلبندم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

روزها آمدند و رفتند، تا اینکه تو ۱ ماه را پشت سر گذاشتی.روزهایی که پر بود از لحظه های نابمی خواهم بیشتر از این لذت ببرم از حضور تو،می دانم که روزی دلتنگ همین امروزت میشوم،دلتنگ ۱ ماهگیت… ۱ ماهگیت مبارک عزیز دوست داشتنی من

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یک ماه پیش بود که یه کوچولوی ظریف مریف رو دادن دستم و گفتن این هدیه برای تو از طرف خداست. اومده که لحظه های زندگیت رو شاد کنه و عاشقانه ترین حس دنیا رو بهت بده. قبولش می کنی؟گفتم: بله بله با همه وجودمگفتند: البته دردسر هایی هم داره، مثلا ممکنه شب نزاره بخوابی، کلی واسش غصه بخوری، مثل قبل گردش و تفریح نتونی بری، یجورایی همه وقتتو می گیره، بازم قبولش می کنی؟گفتم: بله بازهم با همه وجودم می خواهمش.فرشته کوچولو فکر کنم قبل از اومدنت، عشقت رو توی قلبم کاشته بودی که هیچ جوره نتونستم ازت دست بکشم.یک ماهگیت مبارک ماه من.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شیرین ترینم یک ماهگیت مبارک، تمام این لحظه ها برام مثل یه خواب بوده، داشتن تو قشنگ ترین اتفاق زندگیمه عزیز دلم، عاشقتم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

از وقتی به دنیا اومدی روزهای با تو بودن رو می شمارم قشنگم، امروز یک ماهه شدی هدیه آسمانی من، یک ماهگیت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

امروز تو یک ماهه شدی پسر نازم. از الان رویای دو سالگیت رو در سرم می‌پرورونم… روزی که کمی مستقل میشی و دیگه نیازی به شیر مامان نداری… روزی که کم کم میری به سمت «مرد» شدن! راستی امروز اولین واکسنت رو زدی… کم کم متوجه خواهی شد که برای قوی شدن باید بعضی دردها رو تحمل کرد!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ماهگرد فرشته کوچولوتون رو تبریک می گم
امیدوارم روزها، ماه ها و سال های زیادی در کنار هم سلامت و شاد زندگی کنید.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

 نگاه کردن به دختر بچه شیرین شما باعث شد باور کنم
فرشته های زمینی هم وجود دارن
۱ ماهگی عشقتون مبارک!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هرگاه در زندگیت به معجزه نیاز داشتی به چشمان پسرت خیره شو
تا یادت بیاد که مدت ها قبل یکی از قشنگ ترین معجزه های خداوند رو توی زندگیت دیده ای
یک ماهگی نی نی قشنگت مبارک!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یک ماهه شدن دختر خوشگلتون مبارک!
زمان مثل برق و باد می گذره و یه روز از همین روزا
پرنسس بابا و ناز کوچولوی مامان
به ملکه زیبایی تبدیل می شه
اما برای مامان و بابا
همیشه همون فرشته ایه که اولین بار در آغوشش گرفتند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

امروز اولین ماهیه که یه روح زیبا متولد شده
و شما رو به عنوان خوشبخت ترین پدر و مادر دنیا انتخاب کرده
از این حس زیبا لذت ببرید
۱ ماهگی پرنسس کوچولوتون مبارک!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صدای خنده ات
و گریه های بی امانت
قشنگ ترین ملودی زندگی پدر و مادرته
۱ ماهه شدنت مبارک پرنسس کوچولو!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

برای پدر و مادر توی دنیا هیچی به اندازه لحظه ای که
اولین بار خنده نی نی شون رو می بینن
قشنگ و به یادموندنی نیست
خنده ای که اونقدره جذابه که نمی تونی باور کنی
خنده ای بدون دندونه!
ماهگرد پسر خوشگلتون مبارک!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بگذارید تا هرچقدر دلش می خواهد بخوابد زیرا
او روزی کوه ها را تکان خواهد داد
ماهگرد پسر نازتون مبارک!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ماهگرد فرشته کوچولوتون رو تبریک می گم
امیدوارم روزها، ماه ها و سال های زیادی در کنار هم سلامت و شاد زندگی کنید.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دخترکم! نفس مامان و بابا! از یک ماه پیش که تو رو توی آغوش من گذاشتند، تا امروز، هربار که میبینمت برایم تازگی داری… هربار که در خواب تماشایت میکنم، و زیر گلویت را می‌بویم، انگار اولین بار است این چهره‎ی ظریف را میبینم و این بوی بهشتی را استشمام میکنم.
یک ماهگی ات مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

پسر کوچولوی من، از روزی که به دنیا اومدی تا الان، ماه یک دور به دور زمین چرخیده! تو یک ماهه شدی. اما من هر روز دورت چرخیدم و انگار که هزار ساله که مامان تو هستم! دلم میخواد تا آخر عمرم دورت بگردم پسرم!
یک ماهگیت مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بیوگرافی کوتاه / متن های بیوگرافی فارسی و انگلیسی با معنی [گلچین] | تاو بیو

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اولا دوست دارم
دوما هراتفاقی بینمون افتاد
اولا رو از یاد نبر. ♡

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو در ضمیر منی
چگونه از تو گریزم که ناگزیر منی…

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

در انتظار ارامش . .♡

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

فــاز فـقــ🤷‍♀️ـطـ فـــاز تـنــهـ💁‍♀️ــایـــ✅ نــ❎ــهـ غـمـ🙅‍♀️ــ دارهـــ نـ❎ـهــ جـدایـ🙅‍♀️ـــ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

باران را دوست دارم میدانی چرا؟ چون هرچه قدر تنها باشم و تنها قدم زنم با صداش بدرقه ی راهم می‌شود….!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‏مثل مردابِ غمگینی که نیلوفر نداشت
حالِ من بد بود اما هیچ کس باور نداشت . . .e²

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اینجا سرزمینی است که
برای آزادی جنگیدیم
ولی حالا برای نان می‌جنگیم …

📕 بینوایان

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

•بعضي مواقع فكر ميكنم انقدر دارم براي زندگي كردن ميجنگم كه وقتي براي زندگي كردن ندارم🌚☄️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

در انتظار ارامش . .♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

+چرا انقدر بد شدی ؟- _چون وقتی خوب بودم کسی ندید .●°●°○○•●•○•°

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بعضی از آدما
خاطرشون یه جور عجیبی
دوست داشتنیه
گرم دلنشین و به یادموندنی…
دقیقا مثل یه آهنگ قدیمی كه
وقتی به آخر می رسه
دوباره میزنی عقب تا از
اول گوش کنی..!!
مث یه رفیق همیشگی(:🌱❤️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بعضیامون یه رفیق قدیمی داریم که
همه‌ی دنیامونه . رفیق! همه دنیامی🌎💓

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

███████▒≡🚜 در حال اسفالت سازی بیو برو کنار قیری نشی😹

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

لبِ من ، ‌ذکرِ خُشک ‌را چه ‌کند؟!
عادتش داده ام‌ به‌ بوسهٔ تر

#عاصی_خراسانی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

فَِرَِشَِتَِهَِ خَِزَِ شَُِدَِهَِ مَِنَِ دَُِخَِتَِرَِ شَِیَِطَِاَِنَِمَِ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مـ‌ا‌فࢪاموش‌میشیـ‌م‌‌… مثݪ‌ھ‌مہ‌‌ے‌زمستـ‌وناے‌ڪہ‌بࢪف‌نبـ‌اࢪیـ‌د🙃💔

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اگه♡…… کسی💙……. دلتو شکست💚……‌ ناراحت نباش💛……… انها به اندازه لیاقتشون رفتار میکنن💜 آدمای حسود نشونت میدن❤ ازشون فاصله بگیر♥……..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تنها وقتی اخرین درخت قط و اخرین ماهی شکار بشه ادما میفهمن که پول رو نمیتونن بخورن

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

✍بِــه نَظَـــرِ ☜مَــــنْ☞ ↺عِـــشق ↻ ⇦یـــا وُجــــود نَـــدارِه⇨ یـــا⇠≅ اَپلیــــکِیشِـــنِشْ≅ ⇢ رو مَــــنْ نَـصب نِـمیــشِه✘✘✘

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اونی که با ما نی برا اینه که در حد ما نی!🤟🏾🔥

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

میشم اون ستاره یی که … ⭐
حسرت رسیدن بهش خیلیا رو کور کرد 🙃🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو همونی بودی کہ باهاش وسط غمام یهو بلند بلند میخندیدم!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تکیه داده ام به آسمانی که خدا روی ابرهایش نشسته. ^^

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یا رادَّ ما قَد فاتَ
ای بازگرداننده آنچه از دست رفته ..🍃

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

و زخمِ هر شکستِ من، حضور یک جوانه شد…🌱

-ایرج جنتی عطایی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

فصل هارا سفر کردم،خاطراتش را مرور کردم،اما "پاییز" را بیشتر دوست داشتم…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

پاییز
آخرین حرفِ درخت نیست…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‌‌
خیره بر هر چه شدم

خاطره ای زد  به سرم….

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بنازم غیرت غم را که دمی تنهایم نگذاشت 🙃💔🚬

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اِي دِل دیوآنه شُو دیوآنگي هَم عآلَمي دآرد…. ♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

میشه از تنهایی یه پرنده شد و پرواز کرد🕊

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

✨قشنگ تــریــــــن ،،،
🕊قرض الحسنه واریز همیشگی
✨” لـبـخـنـد “😍
🕊به حساب دیگران است
✨جالبه بدونید …
🕊سود سپرده ش بیشتر از
✨واریزیه….🤍⚘🌱

🕊زندگیتون پراز لبخندهای شیرین🥰
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دًٌٌٍَُِِّْلًٌٍَُِگًٍَُِیًٍََُِرًٌٍَُِمًٍٍَُِ اًٌٍَُِزًٍَُِ کًًٍََُِسًٌٍَُِيًٍَُِ کًٌٍَُِهًٍَُ مًٌٍَُِراًٍَُِ غًٍَُِرًٍَُقًًٍُْ خًٌٍٍَُِْوًٌٍَُِْدًٍَِشًٍَُّ کًٍَُِْرًٍَِدًٍَ اًٍَِْمًٍَٓاًٌُ نًٌٍُْْجٍَُْاًٍُْتٍَُِْمًٍُْ نًٍَُْدًٍُّْاًٍَُدًٍَْٓ:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هی فلانی وقتی رفتی دیگه برنگرد در دنیای من هیچ آشغالی بازیافت نمی شود❌❌❌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زیادی خوب نباش داستان میشه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هیچوقت..از هیچکس..هیچ انتظاری نداشته باش‌‌..انتظار آدما رو پیر میکنه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مواظب رفتارهاتون باشید !
قلب دخترا شکننده تر از هرچیزیه 💔

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

فرشته خز شده من دختر شیطانمـــــ🥀🖤!:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وقتی ارزش واقعی خودت رو بفهمی،
دیگه به کسی تخفیف نمیدی.🌙

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اگه ماسک نمی زنید
حداقل یه زنگوله ببندید ؛
که ما بفهمیم شما دارید به سمتون میاین :/

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یا دارم به گوگل ثابت می کنم ربات نیستم یا به مامان بزرگم ثابت می کنم گشنم نیست…
 

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🖤دل اگر نذر
❣️حسین است خریدن دارد
🖤اشك اگرمال
❣️حسین است كه ریختن دارد
🖤همه ی عالـم
❣️و آدم به فدایت ارباب
🖤غم ارباب
❣️به دلها چه كشیدن دارد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

در روز تولدم؛
برای خودم آرزو می کنم
که همیشه بهترینی که می توانم باشم
از حالا تا ابد

تولدم مبارک ❤

┄┅┅┄┅✶❤️✶┅┄┅┅
┄┅┅┄┅✶🎉✶┅┄┅┅┄

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بوی یلدا را می‌شنوی؟
انتهای خیابان آذر…
باز هم قرار عاشقانه‌ی پاییز و زمستان…
قراری طولانی به بلندای یک شب…
شب عشق‌بازی برگ و برف…
پاییز چمدان به دست ایستاده!
عزم رفتن دارد…
آسمان بغض می‌کند… می‌بارد.
خدا هم می‌داند عروس فصل‌ها چقدر دوست‌داشتنی‌ست

کاسه‌ای آب می‌ریزم پشت پای پاییز
و تمام می‌شود…

پاییز، ای آبستن روزهای عاشقی،
رفتنت به خیر…
سفرت بی خطر 

یلدا تون پیشاپیش مبارک عزیزان…🌹

 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو بخند….
تا سَراسیمه شَود،بویِ بَهار…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

«بهار»
ازنامه‌های‌عاشقانه‌من‌وتو
شکل‌می‌گیرد
«دوستت‌دارم»
و پایان‌سطرنقطه‌ای‌نمی‌گذارم 💞∞🔐

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

از دشمنایے ڪه بهت حمله می‌ڪنن نترس، از رفیقاے دروغینے ڪه در آغوشت میگیرن بترس! # نامردی # دروغ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨ # دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‏آب طلا بیارید

«آنکه از من به تو صدگونه سخن می‌گوید بخدا عیب تو را نیز به من می‌گوید..!»
#غیبت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

“اعتماد”

مانند شیشه است، وقتی شکست دیگر مانند قبل نخواهد شد.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

وقتی دلتنگش میشید مثل حافظ بگید:

“جانا چه گویم شرح فراقت؟

چشمی و صد نم، جانی و صد آه.” ..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

پروانه ی من روی گلی زیباتر و خوشرنگ تر از من نشست و دیگر بر نخواست…!🦋🍃🥀

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عطـــرِ تو بویِ بــهاره
چشماتَم جاذبه داره :)💍♥️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

⤶زِندِگی‌سَخت‌هَم‌اَگَر‌هَست؛

توُ‌اَزدِلخوُشی‌ها‌غافِل‌نَشوُ🫀🧿♥️🏹⤷

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[برنده رویاپردازیه که هرگز تسلیم نمیشه]🌿🍒

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

“گاهی زندگی شما را امتحان می کند، اما این را به خاطر بسپارید: وقتی از کوهی بالا می روید، پاهایتان قوی تر می شوند.”🏔

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

『 بارالها مهربانےِ ٺو تمام دلخوشے من اسٺ🤍🌱』

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شايد معجزه ی از سوى خدا به سمت تو فرستاده شودكه از همه ی آرزوهايت بهتر باشد..✨🌱
به همین قشنگی:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

– و خدا چیزی رو ممکن میکنه که شما اونو غیرممکن میدونستین ^

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

“تو دلش هیچی نیست”
تنها آپشن توجیهی برای آدمای بیشعوری که
حرف دهنشونو نمیفهمن 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ولی پسرا ‏وقتی خسته ان قیافشون خیلی جذاب تر میشه …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اینقدر عکس و فیلم یاغی رو استوری نکنید…!

کدومتون عاشق یه بچه خیابونی شده…؟

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اگه ادما مثل یه پیشنهاد قرار دادنت
مثل یک گزینه ترکشون کن .🚫

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

از نمک نشناس‌ها آزار دیدن سخت نیس
درد دارد خوردن زخم از نمک پرورده‌ای 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو خبر نداری ولی من تو

خیالم تا تهِ زندگیو باهات رفتم .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌‌‌‌

مستم و گم کرده ام راه خرابات را…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

“نیستی”

و کاش میدانستی نوشتنِ همین پنج حرفی چقدر دردنام است!..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دلتنگ که باشی…

هیچ چیز آرامت نمیکند؛

دلت یک پای رفتن میخواهد و یک دنیا راه! 🖤🥀🚶‍♂️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تنهایی چیزهای زیادی به انسان می آموزد ، اما تو نرو ؛ بگذار من نادان بمانم …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو هیچ وقت نبودی!

پس چرا همیشه میترسم….

ک تورو از دست بدم:/

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌‌ ‌‌ ‌‌‌”طُ‌…تَبعیـدے

تااَبَـدبه‌قَلـ♡ـبِ‌مَن‌جانا‌‌‌🌿♥️✨”‌ ‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

○━─ این دِل میرود جان میدَهَد ضَعف
میکند جانــا برای خنده ات♥️🔥 ─⇆

💖✨

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ܟ߲ߊ‌ܒ߭ ܝ߲ܘ ܝ߭ ܝ࡙ܝ߲߲ٜߊ‌ ܝ࡙ܨ ܦ߭ܦ߳ߕ ܟ߭ܝ߭ܥ ܤߊ‌ࡅࡑ…💖😍🍃

.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاو بیو

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مهم نی چقد دوری مهم اینه همیشه تو فکرمی:)..♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

•کور بشه اون چشمایی که بغیر از من تورو میبینه•

 

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

« پُر از دردَم..! »

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

حالم اونجوریه که اخوان ثالث میگه: خواهم که به خلوت کده ای از همه دور، من باشم و من باشم و من باشم و من…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بعضی وقتا به خودت افتخار کن
که این همه تحمل داشتی …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

کاش بفهمید بعضی وقتا با رفتاراتون و حرفاتون  یکی رو تیکه تیکه میکنید….

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عیب نداره تجربه شد 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

«شَـ‌ه‍‌ر اَز بـ‌الا قَـ‌شـ‌نـ‌گِـ‌ه‍ آدَمـ‌ا اَز دور…
خِـ‌یـ‌لـ‌ی دور://»

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

همه از دور قشنگن
حتی ماه هم از نزدیک پر از چاله چولَس!

┅┅┄┅┄┅✶💞✶┄┅┄ ┅

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تا نباشد اهنی ،دورت نگردد دختری

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

الهی من قربون همتون برم که تو شرایط بدم کنارم نبودین(: |•💳😹♥️🌿📿🩸]♡

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ظاهرن اصیل زاده باطنن حرومزاده (اصالت👋)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دنیا بدون تو یکی دو شماره تنگ است رفیق👟🤍

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم 🙁

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من اگه کافه زدم برا بدونید واسه پولش نیس برا اینه ک اهنگای مورد علاقمو توگوش ملت فروکنم.!)

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یادمان باشد، شبی آنچنان آرام گرفتیم که دیدار صبح فردا ممکن نشد پس به امید فردا محبت هایمان را ذخیره نکنیم:)

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ٺۅزندگےܩثِ‌شیشھ‌باش!اگھ‌شڪسٺنٺ‌بِبُࢪشۅن
♡‌◉━━━━━━───────↻◁❚❚▷

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مرنج و مرنجان، این است خلاصهٔ دین . .💜🦋

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آگاه باشید، تنها با یاد خدا دل ها آرام مى گیرد…💙

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

و خدایی ک اسپانسر تموم ارزوهاست….💙

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آنچه قسمت توست از کنارت نخواهد گذشت…🌱☘️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

پاییز تفسیر زیبایی ست
وقتی که تو
در کنار من قدم میزنی…💑

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

داریـم میـریـم رو بـه خـزان،
بـا پـاهـاے خسـته و آرزو هـای از دست رفـته …💔🙌

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 »

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زمانی که لبخند می زنی را دوست دارم اما عاشق زمانی هستم که من دلیل لبخند تو هستم😍💚

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

↵ یادت باشه که برای شاد بودن،
نیازی به دیگران نیست . . ♡🌸🌱

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بى تو با سردىِ بى رحمِ زمستان چه كنم..؟

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

« چقد احمقانست از یه قهوه تلخ فال شیرین خواستن »

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

سخت گذشت تا فهمیدم هیچ چیز از هیچکس بعید نیس

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عوض شد اون دختری که از تاریکی می‌ترسید…..!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

درد همیشه هست
زندگی هم هیچوقت به خواست ما پیش نرفته
پس چرا اینقدر آشفته ای؟
آروم باش
بهم تکیه کن
قراره همه اینا بگذره
زندگیمون بهتر میشه
باهم دست تو دست هم قدم برمیداریم و پشت سر میذاریم . این روزارو خواستی گریه کن جلوتو نمیگیرم گاها استراحتم نیازه ولی قول بده بعدش دوباره شروع به جنگیدن کنی.🍀🌻 پری

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

✯دختر بودن خودش نهایت خاص بودنه✯

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

کارما یعنی 
من یادم میره
تو یادت میره
ولی زندگی یه دونه میزنه تو دهنت که دیگه یادت نره😂🖐

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حوصله این عشقولانه بازی ندارم یه ضرب عاشقتم عشق دلم👀♥️💋

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‏تو اتوبوس شنیدم دختره میگفت نمیتونم به آدم های کچل اعتماد کنم !!
کاملا مفهموم بود براساس کدوم کچل این موضوع رو آنالیز کرده که به این نتیجه رسیده://

 

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ســلامتـی “مــ٭ــ.ــ٭ــادر”…

“میـم” بـرا مهـربـونیـاش

” آ ” واســه آرزوهــاش

” د ” واسـه درداش

“ر” واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو باعث میشی بفهمم دنیا هنوز ارزش موندن داره..
تولدت مبارک جانانم♡
 

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

 گل‌ها ” زیبایی” را به جهان نجوا می‌کنند

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گل بی‌رخ یار، خوش نباشد؛
 بی‌باده بهار،
 خوش نباشد…!

• حافظ
 

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اصلا تو به دنیا آمدی
تا حال ساده ما را
به بهترین حال تغییر دهی
شاید تو همان نشانه‌ی
حول حالنا الی احسن الحال خدایی
تولد یک سالگیت مبارک دخترکم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عزیز دلم با به دنیا اومدنت به من و بابایی ثابت کردی که خوشبختیمون چیزی کم داشت.
کوچولوی قشنگم
تولد یک سالگیت مبارک باشه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چقدر زود یک سال گذشت و مرد کوچک من داره بزرگ و بزرگ‌تر میشه و من چقدر خوشبختم که مامان پسر گل و دوست داشتنی‌ای مثل تو هستم.
عزیزتر از جانم، تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عزیز دوست داشتنی مامان
روز تولد تو، بهاری‌ترین زمستانی بود که تا به حال داشته ام…
و امروز اولین سالروز آن نسیم روح بخش بهاریست که هنوز هم جانمان را تازه می‌کند.
تولد یک سالگی ات هزاران بار مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دختر دوست داشتنی بابا
در پیچ و خم‌های عجیب زندگی، در این روز‌هایی که اینطور بیرحمانه و شتابزده می‌گذرند، لمس دستان کوچک و پاکت دلم را لبریز از آرامشی می‌کند که کلمات هم از توصیف آن ناتوانند. بودن تو بذر امید را در دل خسته ام می‌رویاند، در اولین سال به دنیا آمدنت آرزو می‌کنم که وجود گرمت یاریگر انسان‌های زیادی روی این کره خاکی باشد.
از طرف بابا

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خدای من
از اینکه یه فرشته‌ی زیبای دوست داشتنی رو بهمون هدیه دادی و اجازه دادی که مزه‌ی شیرین و غیر قابل توصیف مادر شدن رو بچشم، ازت هزاران بار ممنونم، امیدوارم لایق امانت تو باشیم.
کوچولوی قشنگم تولدت مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دختر قشنگم
تنها شمع روی کیک تولدت رو در حالی فوت می‌کنم که آرزو می‌کنم روزی تعداد این شمع‌ها اونقدر زیاد بشه که باز هم مجبور بشی برای فوت کردن همه‌ی اون‌ها از بقیه کمک بگیری.
دوستت دارم
تولد یک سالگیت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دختر نازم
تو گل محبوب بابا و عروسک دوست داشتنی مامان هستی
تو بزرگترین و بهترین هدیه‌ای هستی که یکسال پیش در چنین روزی خدا به ما داد.
امیدوارم همه‌ی ما همیشه قدر همدیگه رو بدنیم.
صورت ماهت رو می‌بوسم قشنگم
تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ما امروز دور هم جمع میشیم تا سالروز یه معجزه رو جشن بگیریم
معجزه‌ی اومدن یه فرشته‌ی کوچولو به زمین خاکی
عزیز دلم
من و مامان .. (نام مادر کودک را بنویسید.) برات آرزو می‌کنیم که هیچوقت غبار غم بر چهره‌ی پاک و معصومت نشینه و همیشه شاد و خندون باشی…
تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عزیز دل بابا
هیچوقت فکر نمیکردم که روزی برسه که پاییز رو اینهمه دوست داشته باشم، میدونی چرا؟ چون خداوند در همین روز‌های به ظاهر سرد و دلگیر پاییز بود، که وجود پاک و بی آلایش تو رو به ما هدیه داد و من تونستم با تمام وجودم طعم پدر شدن رو حس کنم.
خدایا ازت بی نهایت ممنونم
تولدت مبارک یکی یک دونه‌ی بابا

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دختر قشنگ بابا
اومدن تو به زندگی من و مامان، مثل روییدن یه گل جادویی وسط یه باغ سرسبز و خرم بود، گلی که با روییدنش، زیبایی باغ زندگیمون رو دوچندان کرد.
خدا را سپاس و تولدت مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عزیز دلم، کوچولوی قشنگم
عشق تو برای مامان و بابا، مثل همین شمع‌های تولدت میمونه
با این تفاوت که هیچوقت خاموش نمیشه
همیشه میسوزه و قلبمون رو گرم نگه میداره…
خدا رو هزاران بار به خاطر داشتنت شکر می‌کنیم.
تولدت مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اول خرداد (منظور درج تاریخ تولد است.)
اولین سالروز زمینی شدن فرشته‌ی کوچک ماست که با آمدنش موجی از آرامش و امید و برکت را با خود به ارمغان آورد.
عزیز دل مامان، تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عزیز دلم، دختر نازم
اعتراف می‌کنم تا زمانی که خودم مادر نشده بودم، هیچوقت حس مادرم رو به این وسعت درک نکرده بودم، پس بگذار در اولین جشن تولدت برات آرزو کنم که بعد از گذروندن یک کودکی زیبا و یک نوجوانی شاد، در یکی از روز‌های زیبای جوانی، با تمام وجودت حس امروز من رو درک کنی… از همین امروز بیصبرانه منتظر چنین روزی هستم.
امیدوارم همیشه در زندگیت شاد و سلامت باشی
تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دختر قشنگم، دنیای من
این را بدان همیشه و همیشه قشنگ‌ترین صدای زندگی من تپش قلب توست و باشکوه‌ترین روز زندگیم روز تولد توست.
پس همیشه برایم بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم.
تولد یک سالگی ات مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تولد یک سالگی ات مبارک شیرین ترینم
من و بابا عاشقانه دوستت داریم و تمام عمرمون رو به پای خوشبختی و شادی تو میریزیم.
الهی همیشه تنت سالم و لبت خندون باشه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سالی که گذشت با تمام سال‌های گذشته‌ی زندگی مان فرق داشت.
سالی که خداوند ما را لایق پدر شدن و مادر شدن قرار داد.
امیدوارم که امانت داران خوبی باشیم.
آرزو می‌کنم همیشه سلامت و شاد باشی عزیزم
تولدت مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آن روز که آمدی، بهترین و زیباترین روز زندگی ام بود و اکنون یک سال از آن معجزه‌ی الهی می‌گذرد و من در حالی شمع یک سالگی ات را فوت می‌کنم که در دلم برایت آرزو می‌کنم دست حمایت‌های الهی همواره دستگیرت باشد.
تولدت مبارک کوچولوی مامان

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دختر نازنینم
وقتی با مامانت ازدواج کردم، یکی از آرزوهام این بود که اگه روزی خدا به ما دختری داد، به زیبایی و لطافت مادرت باشه و خدای مهربون باز هم درخواستم رو اجابت کرد و یه بار دیگه طعم یه معجزه‌ی ناب رو به من و مامان مهربونت چشوند.
امروز درست یک سال از اون روز زیبا و رویایی میگذره
روزی که خوشبختی ما به خاطر وجود تو دوچندان شد.
کوچولوی قشنگم بهترین‌ها رو از درگاه خداوند برات آرزو میکنم.
تولدت مبارک

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من ندانم که کی ام
من فقط می‌دانم
که تویی.
شاه بیت غزل زندگی ام!
کوچولوی دوست داشتنی مامان و بابا، از اینکه با آمدنت زندگی مان را شیرین‌تر از همیشه کردی، ممنونیم.
تولدت مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بیو تلگرام / بهترین بیو های کوتاه تلگرام در بزرگترین سایت بیو ایران تاو بیو | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

-مطمئنی عاشقته؟
+آرع
-از کجا معلوم؟
+چون… همه چیزمو میدونه ولی باز باهامه♡⇠🙂💜⇢♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حرف دلتو الان بش بزن صب بگو مَست بودم نفهمیدم چی گفتم:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شب بخیر گفتن ما
محض ادای ادب است
ورنه چون شب برسد
اول بیداری ماست …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

~["میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)"]

 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بزرگترین پیشرفتی ک تو زندگیم داشتم اینع ک دیگه وابصته ب هیچ آدمی نشم و فاصلمو تا حد ممکن ازشون حفظ کنم🖤🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

~[میخندَم بِه جَهانی کِه غَمش رٰا بِه رُخ مٰا میکِشَد!:)]

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🎐 یک عمـر دویـدیم و
به جـایی نرسیـدیم..🌱
.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زندگى مثل مادرت نيس كه براى شام صدات كنه زندگى ولت ميكنه كه از گشنگى بميرى:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر دردی یه درسی میده
و هر درس یه آدمو عوض میکنه:)🤍

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شرمنده جوانی,تو را چه تلخ میگذرانم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

از ـهمچی ـبدم ـمیاد ـولی از ـتو ـمتنفرم💸🔗…!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ت برا من بیشتر از یه دوست معمولی هستی!(:

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مردانگی جنسیت سرش نمیشه,معرفت که نداشته باشی نامردی!!!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حرف دلتو الان بش بزن صب بگو مَست بودم نفهمیدم چی گفتم:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

با قلبی ک سمت “چپِ” نمیشه راه “راست”رفت

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ظاهرش با خدا باطنش یاخدا، حکایت خیلیاست!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

پیر کَردمَ دلی را که تازه هوای جوانی به سَرش زده بود..♻️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

⸤پَنـٰاهِ‌‌هَردلِ‌تَنهـٰا‌چـِرا‌نِمـٖے‌آیٖۍ..؛💔!⸣
#امام زمان مهدی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

⁧⁧⁧
ܟ߭ܥ⁧⁧⁧ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅ࡛ܥ⁧⁧⁧❟ࡍ߭⁧⁧⁧ܥ⁧߭ܭܝ⁧⁧⁧ܟ߲ܝ࠭⁧⁧ࡅ࡙ࡅ࡙ߊ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ⁧⁧⁧ܝܝ݅ܝܭܝ⁧⁧⁧ࡅߺ߳ࡉ๛𔘓
⁧⁧⁧

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خدابا ! تو قدرمطلق منی ! با تو همیشه حال من مثبت است .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

همیشه چرخ و فلک زندگی ثابت نمی‌مونه…🍃🎡

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مثل پاییز میمانی ادم نمیداند وقت دیدنت چه بپوشد 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

به جز تو با کسی 
قسمت نخواهم کرد،
خیابان گردیِ پاییزی ام را …

🗯‌ مهسا سجاد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وای اگر مرد گدا یک شبه سلطان بشود
مثل این است که گرگی سگ چوپان بشود👌👏

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

جنگل سوخته را وعده ی باران ندهید…!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

باغبانا در مبند من فرد گلچین نیستم. من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم..!🖐🏻🖤

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ماهمان لبخندهایی هستیم که به بغض آلوده شدن:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من حتی قلبَمَم منت تپیدن بزاره درش میارم …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه"خدایی"دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

باشد که نباشیم که بدانند نماندن بلدیم !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ادمای مهربون احمق نیستن، فقط نمیدونن بعضیا تو سینشون قلب ندارن.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ما به اونیکه نیس وفاداریم بعد شما به اونیکه هست خیانت میکنین؟

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حسه من ناب بود ولی طرف گاو بود..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من دخترم با شیطنت های مخصوص خودم ولی گاهی اوقات خودم دست شیطان رو از پشت میبندم در این شکی نی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قَــــــــویــ بـــــاشــ مِـــــثلــ هَــــمیشهــ یهــ دُختَــر هـــــــــیچــ وقــــــــتـ شِــــکستـــ نمیخورهـــ✌✌👍😊😍

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چاره ای نیست ‌
این روزها طرح روی جلد آدمهاست ك
پرفروششان میکند نه متنشان..!🩸

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خدایا من اگه بار دیگه خواستم
زیادی مهربون بازی در بیارم
با رعد و برق بزن منو نصف کن
با تشکر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

الان یه جوریه شما با هرکی دوست بشی
‏باید یه مدت وقت بذاری زخم های رابطه قبلیشو پانسمان کنی…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ای بابا چرا اینجوری شده؟
هوا تاریک صدای جیرجیرک
نگا میکنی میبینی ساعت هنوز شیشه😐😂
نکنین باروح و روانمون اینجوری…!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زمستان تموم شد روز بهار است
1 سال دیگه گذشت
شروع تازه ای در راه است
به گذشته فکر نکن
به اینده فکر کن
گذشته ها گذشته اینده نزدیک است
همان طور که در فصل بهار همه چی سر سبز است زندگی هم همان است
عید نوروز مبارک 🎉❤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بادِلَم‌گُفتَم‌؛‌حَرَم‌باشَد‌بَراےِاَربَعین؛
مَن‌چِگونِہ‌تاڪُنَم‌با‌این‌دِلِ‌وا‌ماندِه‌اَم؟
#اربعین

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آلوده‌تر ز من نبود بر دَرَت ولی
آقا تری از اینکه برانی مرا حسین

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

برایم مثل بهار می مانی
 آمدنت را همیشه تحۅیل میگیرم.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بهار نزدیک است
و اما دل من
بی طُ خزان است 🍂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من همینم که هستم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ای فلک تا کی کلک….

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بد ترین خیانت به حیات وحش،آدم حساب کردن بعضیاست

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ما،درِ خَلوت به روی خَلق،بِبَستیم.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

مراقب من باش…
از من،
فقط تو مانده ای…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

❤♾I need you for life

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..
# انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

دل نبند رهگذرم🤞🤞

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

متن کوتاه زندگی / تکست آموزنده زندگی [ناب] | تاو بیو

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩ # ادبی # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

نسلی‌هستیم‌که‌بایدروسنگ‌قبرمون‌بنویسن:
مرگ اولم نیست:) # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!🖤✨
# زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هیچوقت نذار کسی ناراحت بخوابه شاید دیگه بیدار نشه:)
# زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

 

"طُ♡" آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌
‌‌‌

  # ادبی # زندگی # بامعرفت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

 زندگی مسابقه نیست از مسیر لذت ببر🍀
# زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بهار فصل همه چی تمومیه؛
بارونِ بهاری داره!
گل و شکوفه داره!
عشق داره ، شادی داره، محبت داره!!
اصن جوریه که حال آدم خیلی خوبه تو این فصل:)😍🌸🌱

━━━━⪻✿⪼━━━━
# زندگی # حقیقت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

– تو خوشگلترین قسمت از 1400 من بودی:))♥️! # دوستت دارم # عید # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گوارا می‌کند وضعِ جــهان را بی‌خـبر بودن..🍃 # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو خیلی خوشبختی اگه رفیقای مدرسه‌ات هنوزم جز رفیقای صمیمیت هستن 💜 # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

روزی که قلب بفهمد مغز به‌خاطرش چه افکاری را تحمل کرده به احترامش تمام‌ قد می‌ایستد!
# زندگی # نامردی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

برای دل خودت زندگی کن 💛🗑
نه برای دیگران ، مهم خودتی …📚🚙
یه زندگی بساز که از درون ،🍥🧸
حال دلت خوب باشه .🤹🏻‍♀🥂
نه اینکه فقط ازبیرون خوب به نظر بیاد !🍣☂
دیوانه وار خودتو دوست داشته باش🧚🏻‍♀✨
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

با زندگی نساز ، زندگی رو بساز 🌈🌍🌟
# انگیزشی # خدا # زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

 

‌ ━━━━━━━♡━━━━━━━
• 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗶𝗺𝗲 •
━━━━━━━♡━━━━━━━

« حقایق با زمان تغییر می‌کنه 🦋 »

  # زندگی # حقیقت

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

همه چیز شتابان میگذرد
جز درد ؛
# زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

★彡 متوقـ؋ نشو تاروزے بیاـב وبـہ خوـבت اـ؋ـتخار کنی 彡★ # انگیزشی # زندگی # درسی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

نَ ح‍‌س‍‌رت گ‍‌ذش‍‌تہ ، نَ ‍شۅق ‍ف‍‌ردا ؛ # لاتی # مغرور # زندگی # انگیزشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم, نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم! # زندگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دستت را که میگیرم می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست ! میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست برای خنـده هایم می خندی برای گریه هایم شانه می شوی ! می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی پس همیشه درقلبم میمانی .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

می دانی بهترین چیز در این دنیا چیست؟
همسر تو بودن

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو بانویی هستی که رویاهای زیبایم را به واقعیت بدل کردی
کسی که با حضورش به زندگی ام معنا بخشیده
دوستت دارم همسر عزیزم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

همسر عزیزم
تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی
چه بخواهی، چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی
دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شبی بود برفیهوا سرد بودو کولاکبهانه‌اي برای باهم بودن!زیر چترم تا پایان کوچه همراه شديکاش هوا همیشه سرد و برفی باشهتا من و تو بهانه‌اي برای باهم بودن داشته باشیم!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زندگی با تو یه شانسِ برام

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

روز من رسما آغاز نخواهد شد
تا زمانی که “صبح بخیر” و “دوستت دارم” را به تو بگویم
عزیزم صبحت بخیر، دوستت دارم!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

یک سنگ کافی است برای شکستن شیشهیک جمله کافی است برای شکستن قلبیک بیت کافی است برای عاشق شدنو یک دوست کافی است برای تمام زندگی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

عاشق احساسی هستم که با دیدن لبخند تو پیدا می کنم
همسر عزیزم دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قهوه چشمان توست
تیره، تلخ، اما آرام بخش و اعتیاد آور

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

از روزی که تو را دیدم معنای عشق را درک کردم
و از روزی که با تو ازدواج کردم طعم شیرین زندگی را چشیدم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ تُ هَمون خُورشیدِ مَنی …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو نقطه شروع همه اتفاقات خوب زندگی ام هستی و
بهترین هدیه از سوی خداوند
عشقم نسبت به تو حد و مرزی ندارد
دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر روز با شوق دیدنت چشم می‌گشایم و وقتی تو را در کنارم میبینمدوست دارم بارها و بارها در مقابل معبود زانو بزنمو سجده شکر کنم که چون تویی رابه من هدیه دادسال روز شروع باهم بودمان مبارک

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو بازیگر نقش اول خاطراتمی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بزرگترین خوشبختی من در زندگی همسر تو بودن است
دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هربار کـِ نِگاتـ میکنمـ به انتخابمـ مُطمئِن‌تر میشَمــ

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عِشـ∞ـق تَعریفِ ساده‌ای دارَد …
چَشم‌هایَت

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دست هایت را به گردن من حلقه کن
من این اسارت شیرین را دوست دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر کسی را بهر کاری ساختند
مرا بهر دوست داشتن تو
به همین سادگی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

وَقتی میخــَندی خیلی سَخْتهِ که صَدْبار قُربونْ صدقَت نًرَم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

لبخند تو به معنای واقعی زیباترین چیزی است که در تمام زندگی ام دیده ام 🙂
دوستت دارم همسر عزیزم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حس بودنت
قشنگ ترین حس دنیــــــاست
تو کـه باشی
هر روز را نــــــــــــــــــه !
هر ثانیه را عشـــــق است …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دستت راکه می‌گیرم
می دانم خاص تر از تو دست هاي تو دستی نیست !
میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست
برای خنـده هایم می خندي
برای گریه هایم شانه می‌شوی !
می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهي
پس همیشه درقلبم می‌مانی .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عِشٰقّ هَمون لَحظَس کـِ میبینَمِت تَپِش قَلبَم میرِه بالاتَر

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

دو کلام حرف حساب باهات دارم….دوست دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

فدای ناز عشقت ناز دانه
که عشقت کنج دل زد آشیانه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عشق ماندگارم
عزیز دلم
همدم من
هم نفسم
زیباترین ام
فرشته قلبم
مهربانم
همه هستی ام
همه زندگی ام
فقط تو هستی و تو …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

حال من خوب است
اما با تو بهتر می شوم
آخ تا می بینمت
یک جور دیگر می شوم …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هوایم را داشته باش …
وقتی تـــــ♥ـــو هوایم را داری هوا هم خوب می شود …
اصلا هوا هم به هوای تـــــ♥ـــو خوب می شود …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من مردی را می شناسم که قلب مرا ربوده و او من را عاشقانه “همسرم” خطاب می کند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

کاش هَمه ‌چی قدِ خندِه‌های تُ خوشگِل بود!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من قلب بی نظیری دارم چون تو در آن هستی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

سالگرد ازدواج ما سال روز تولد من است؛
چون گویا فقط از وقتی تو آمدی، من زندگی می کنم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

You are my everything
تو همه چیز منی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

همسر عزیزم، تو تنها یار و همدم زندگی ام هستی
چه بخواهی چه نخواهی تا ابد در قلب من می مانی …
دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هر روز بیش از پیش به این راز پی می برم که تو دنیای من هستی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم
به دریا بنگرم دریا ته وینم
به هر جا بنگرم کوه و در و دشت
نشان روی زیبای ته وینم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

نمیدونی بخدا که لک زده این دلم برات 🙂

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آرام جانم!
امروز که کنارت بودم فهمیدم
با چشمان باز هم می توان خواب دید!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آرامش یعنی
دستامون تو دست هم باشه

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یک لبخند نمی تواند جهان را تغییر دهد
اما لبخند تو جهان من را عوض کرده است!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

نگاه مهربون تو
تنها سرمایه من است

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

می خواهم “عشق” بماند و
لبخندی که هدیه لب های توست
می خواهم من باشم
و تو باشی
و یک زندگی
سرشار از انعکاس ما …
می خواهم عاشقت باشم!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عشق همین است..
همین ک یه ذره از تو می شود تمامه من!

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

لبخند تو
خلاصه خوبی ها ست
همین که بخندی
دنیا از آن من است
مرسی که هستی عشق من!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

بعضی صداها را
‏باید در آغوش گرفت …
‏مثل یک دوستت دارم
‏از زبان تو

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

روز خیلی بدی داشتم و دیدن لبخند یک دختر زیبا همیشه حالم را بهتر می کند!
به من لبخند می زنی؟!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

امروز
بیشتر از هر روز دیگری دوستت دارم
دست خودم نیست جمعه‌ها عاشق‌ترم!
مخصوصا اگر
چشم در چشم #تُ
از خواب بیدار شوم…

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من اگر
نقاش بودم
تورا هر شب
به آغوش می کشیدم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو زیباترین گل در میان تمام گل ها در گلستان باغ زندگی
و درخشان ترین ستاره در میان تمام کهکشان ها در آسمان زندگی هستی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

کـوتـاه مـی گـویـم دوسـتت دارم اما
از دوست داشـتـنـت کـوتـاه نـمـی آیم . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

شوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو “نیمه” گمشده نیستی، تو “تمام” گمشده ی منی..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بیمار خنده های توام بیش تر بخند
خورشید آرزوی منی گرم تر بتاب …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هیچ رویایی به پای بیداریم با تو نمیرسد
خواب ها فقط خودشان را اذیت می کنند !

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

لبخند که میزنی کمترین اتفاقی که می افتد
اختلال در تشخیص ماه های قمری ست !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زندگی کامل نیست
اما هر ثانیه با تو بودن آن را کامل می کند

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هیسـ !!! ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ …
من ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮ ﺭﺍ ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳتـ ﺩﺍﺭﻡ !

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

من به تو می بالم
زیرا تو زندگی مرا به چیزی زیباتر از بهشت بدل کردی
از تو ممنونم عزیزم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ما را همه ره ز کوی بد نامی باد /  وز سوختگان بهره ی ما خامی باد
نا کامی ما چو هست کام دل دوست /  کام دل ما همیشه ناکامی باد . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

برای دوست داشتن
همیشه دنبال بهانه ام
برفی ببارد
آفتابی بتابد
نم بارانی بزند بر موها و گونه ام
بادی بوزد
شگفتا
نه بهانه ها تمام میشوند
نه دوست داشتنت

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

قیمت ندارد نازنینم
میم مالکیتی که از زبان تو می شنوم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

صندلیت را کنار صندلیم بگذار !
همنشینی با تو یعنی تعطیلی رسمی تمام دردها …

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

زندگی گوشه قلب تو
بهشت است
بگو …
رهن مخروبه ترین
گوشه ی قلبت چند است ..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

آغوشـ تـــو
آرامـ ترینـ نقطه‌ ی دنیاستـ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من که اصرار ندارم
تو خودت مختاری
یا بمان، یا که نرو
یا نگهت میدارم. ..

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ای اشک دوباره در دلم درد شدی  / تا دیده ی من رسیدی و سرد شدی
از کودکی ام هر آنزمان خواستمت  / گفتند دگر گریه نکن مرد شدی . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تا زمانی که رسیدن به تو امکان دارد
زندگی درد قشنگی ست که جریان دارد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو تمنای من و یار منو ای جان منی
پس بمان تا که نمانم به تمنای کسی
تو خودت روح و روانی تو آرامش جانی
پس بمان تا که نمانم به تماشای کسی

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

چال روی گونه ات آخر مرا دق می دهد
خواهشا دولت تمام چاله ها را پر کند …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آسمان گفت که امشب
شب توست
سرخی صورت گل
از تب توست
آنچه تا عشق مرا بالا برد
بوسه گاهی ست که نامش لب توست …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را
او که هرگز نتوان یافت همانندش را …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

آراسته آمد و چه آراستنی
پیراسته زلف خود چه پیراستنی
بنشست به می خوردن و برخاست به رقص
به به چه نشستنی چه بر خاستنی . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

تو
تکرار نمیشوی
این منم
که دلبسته تر میشوم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

با چراغی همه جا گشتم وگشتم در شهر
هیچ کس هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

میدونی محبت یعنی چی ؟م = منح = حالاب = به یادت = توام

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

کاش باورت نشود
چقدر دوستت دارم
تا تمام عمر
آن را به تو ثابت کنم…!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

من
مسئله ای ساده هستم
حل می شوم
روزی در آغوشت …

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس عاشقانه برای همسر
بهترین روز زندگی من روزیست
که تو در میان ناباوری های من می آیی
و
کنارم می نشـینی و دستم را می گیری
آرام زمزمه میکنی
دوستت دارم.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم / بدجور شکسته ست دلم حال ندارم
درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز / از حس پریدن پرم و بال ندارم . . .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس عاشقانه به همسر شوهر
شَب در خم گیسوی تو عابر می شد
با هر نفست بهار ظاهر می شد!
ای فلسفه ی شگفت ، افلاطون هم
با دیدن چشـمان تو عاشق می شد.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس عاشقانه به همسر زن
این شب ها که نیستی
قرارمان باشد پای تابیدن هاب ماه
واسم هست!
که تو هم هَمان ماهی را مـی بینی که من میبینم
اینجا
بدون تو!
قرارمان باشد با ماه
برساند نگـاهَم را به نگاهت!
بی ڪم و ڪاست.

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

ڪنارم که هَستی زمان هم دستپاچه می شود
عقربه ها دو تا یکی میپرند
اما همین که می روی!
تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم
جانم را میگیرند
لحظه های بی تو.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

نوشته ها بهانه است
فقط مینویسم که یادآوری کنم به یادتم
باورش با تو

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس عاشقانه به همسر زیبا
برای تو می نویسم :
برای تویی که قلبت پاک است !
برای تویی که تنهایی ام پر از یاد توست
برای تویی که قلبم منزلگـاه عشق توست
برای تویی که عشقت معنای بودنم است .!

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس جدید عاشقانه به همسر
ﺣﻀﻮﺭ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭﻡ ﻧﯿﺴﺖ  ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻫَﻤﯿﺸﮕﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﺳﺖ .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

شاید به هم باز رسیم
روزی که من به‌سانِ دریایی خشکیدم
و تو چون قایقی فرسوده بر خاک ماندی
(احمد شاملو)

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس های عاشقانه به همسر
دستت را که میگیرم
می دانم ناب تر از تو دست های تو دستی نیست !
میدانم ماندنی تراز نگاه تو چشمی نیست
برای خنـده هایم می خندی
برای گریه هایم شانه می شوی !
می دانم برای راست گفتن مستی نمی خواهی
پس همیشه درقلبم میمانی .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس دوست داشتن عاشقانه به همسر
من و تو میدانیم
کز پی هر تقدیر
حکمتی می آید  !
من و فرسایش دل
تو و تصمیم و مڪان
ما و تقـدیر و زمان
چه شود آخر دلتنگیها  !
خدا می داند .

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

اس ام اس های زیبا جدید عاشقانه به همسر
قلبم فدای اون عزیزی که دنیایی ازدلتنگی روبه امید یک لحظه دیدنش به جان میخرم.

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

حکایت عشق مـن به تـو
حکایت عشق اسمان به زمین است
گرچه از هم دورند و به هم نمیرسند
اما گاهی دل اسمان میگیرد و برای زمینش دلی سیر میبارد

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

گاهی فرار می کنم از فکر کردن به تـومثل رد کردن آهنگی که خیلی دوستش دارم

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

در دیده ما نقش رخ دوست اگر نیستیادش به دلم لحظه ای ازسینه جدا نیست
درسینه بی کینه ی ما نقش تـو جاریست
هرچند که در دیده ما جای تـو خالیست

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

خون می چکد از تیغ نگاهی که تـو داری
فریاد از آن چشم سیاهی که تـو داری
هرچند گلی نیست به خوش چشمی نرگس
در خواب ندیده است نگاهی که تـو داری

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خواهم ز خدا خسته و درمانده نباشی   محبوب خدا باشی و شرمنده نباشیای دوست الهی در این عالم هستی   سرزنده بمانی و سرافکنده نباشی

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بنام دوگل بهشتیکی عشق و دیگری سرنوشت
به قلم گفتم بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشت
مارا خاک پای دوست  دوست را تاج سر ما نوشت

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

خـاتـونبگو که حضرتِ خالق
خودش تـو را وقتی که آفرید
چه مدت نگاه کرد ؟؟

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هیچ پلیمرا با این همه فاصله به چشمان تـو پیوند نمی زند
می دانم
هر چه من بیشتر جلو می آیم
رانش چشم های تـو
فاصله را بیشتر می کند

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

عشق یک حس مه الود استانتهایش را کسی هرگز نمی داند

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

همیشه دور نما هاخواستنی ترند
مثل سراب
مثل فردا
مثل تـو

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

یکی زیر  یکی روزیباترین بافتنی دنیاست دست هایمان

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ

متن بیو عاشقانه نی نی سایت

هرکسی رو می تـونستم دوست داشته باشم اگر دوست داشتن رو از تـو شروع نمی کردم

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

بعد از مُردنم سرم را جدا کنید بگذارید روی شانه ام
شانه ای که سر می خواست، سری که شانه می خواست
هر دو را برسانید به آرزوشان . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

گندم خال تـو ان روز که دیدم گفتم
خرمـن طاعت ما بر سر این دانه رود

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

هر آهنگی که گوش میدهم
به هر زبانی که باشد
بغضم را میشکند
نمی دانم
بغضم به چند زبان زنده دنیا مسلط است . . .

متن بیوگرافی عاشقانه نی نی سایت

همیشه دروغ گفتن تلخ نیست  بهم بگو دوستم داری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *