متن بیو انگلیسی کوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

تــــو تیکه‌ای از قلبم نیستی همه وجودِ
مـنی.♥️
# دوستت دارم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

‌‌
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ 💌🔒 # دوستت دارم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

‌‌‌‌      تُـــو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی
# دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن بيو انگليسي كوتاه

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

﮼بزار‌همه‌بگن‌اشتباهه،ولی‌من.میخوامت♡
# دوستت دارم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

‌‌ «‌تُْ∞» قَشنگـ تَرین ریتـمِ تَپـشِ قلبَـمی♥️
‌‌‌

# دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

– بيا بِه چيزاىِ قَشنگتر فِکر کُنيم
+ مِثل چى؟
– “چِشمات♡” # دوستت دارم # همسر

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

با "تــو" بودن چیزیه ك بِهش میگم خوشبَختی♡
# دوستت دارم # همسر

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“طُ♡” آرامِشِ مَحضِ
دنیایِ منــی..•🪐🍂•‌‌

‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

خوانَنده نیست ، ولی عاشقِ صداشم …

# دوستت دارم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

‹دوصِـ∝ـت‌دارم› ‌تاوَقتي ك بِمیرَم ♥️ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه

عشقِ من به طُ بی‌پایان ترین حِس دُنیاس # دوستت دارم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

زندگیـم فــــــــــــــدايِ چشمـات . . . # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •

   تو تنهـا آرِزویِ منی••͜♡!

‌ # دوستت دارم # دلتنگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

شُـ💍ـدي‌نقشِ‌اصلي‌توسِکانسِ‌زِندگیم•
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

« مگه داریم قشنگتر از داشتنت‌‌‌؟♡ » # دوستت دارم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

مٺعهــــــدم بہ دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابد♡︎
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بيو انگليسي كوتاه

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

دَستايِ طِ به ‹قلبــم› زندگي میبخشه
‹عِشقِه من *.*›

‌‌‌‌‌
# دوستت دارم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

« اتفاقِ خوبِ من باش♡ » ‌ ‌    ‍ ‌    
# دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

There are three types of handsbegging handskeeping handsand bountiful handsand the best hands are bountiful handsسه نوع دست داريم : دست گدايی كنندهدست حفظ كننده مالو دست بخشندهو بهترين آنها دست بخشنده است

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

The best favor is healthand the best thing which could fill man’s heartI belief in Godبهترين نعمت سلامتی استو بهترين چيز در قلب مومناعتقاد به خداست

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

God has not given any diseaseunless He has created a remedy for itخداوند هيچ بيماری را نازل نكردهمگر اينكه برای آن دوايی هست

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Truth is heavy and difficult but pleasantand falsehood is light and easybut painful and dangerousحقيقت، سنگين و تلخ استاما لذت بخش و دروغ سبک و آسان استاما دردناک و خطرناک

متن بیو انگلیسی کوتاه

The people of paradise have four signsopen faceeloquentclear tonguemerciful heartand bountiful handاهل بهشت چهار نشان دارند :روی گشودهزبانی فصيحقلبی رؤوفو دستی سخاوتمند

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Your worst friends are those whoflatter and talk with you gliblyand conceal your faultsبدترين دوستان تو كسانی هستند كهاز تو با چاپلوسی تمجيد كردهو خطاهای تو را می پوشانند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

.You see a person’s true colors when you are no longer beneficial to their lifeشخصیت واقعیِ یک آدم را وقتی می‌بینی که دیگر وجودت برایش هیچ منفعتی نداشته باشد.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

An envious person sustains a loss to himselfbefore causing a loss to whom he enviesحسود اول به خود ضرر ميزندقبل از اينكه به ديگری ضرر برساند

متن بيو انگليسي كوتاه

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

If we don’t feel unhappywe are happy ما همین که احساس بدبختی نکنیمخوشبختیم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Never break four things in your lifeTrustPromiseRelation & HeartBecause when they break they don’t make noisebut pains a lotدر زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.اعتمادقولارتباط و قلبزیرا شکسته شدن آنها صدائی ندازدولی دردناک استچارلز

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

I will not say I failed 1000 timesI will say that I discoveredthere are 1000 ways that can cause failureمن نمی‌ گویم که 1000 بار شکست خورده‌اممن می‌ گویم فهمیده‌ ام 1000 راه وجود داردکه می‌ تواند باعث شکست شودتوماس ادیسون

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

In a daywhen you don’t come across any problemsyou can be sure that you are traveling in a wrong pathدر یک روزاگر شما با هیچ مشکلی مواجه نمی‌ شویدمی توانید مطمئن باشید که در مسیر اشتباه حرکت می‌ کنید

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

.Two things define you.  Your patience when you have nothing, and your attitude when you have everythingدو چیز معرف شماست، صبرتان وقتي هيچ چيز نداريد و منش‌‌تان وقتى همه چيز داريد.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

چالش رهبری در این است که قوی باشی، اما نه گستاخ، مهربان باشی، اما نه ضعیف، جسور باشی، اما نه زورگو، متفکر باشی، اما نه تنبل، افتاده باشی، اما نه کم‌رو، سربلند باشی، اما نه مغرور، شوخ طبع باشی  اما بدون سبک‌سری و بی‌خردی.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

.A good plan for today is better than a great plan for tomorrow. Look backward with satisfaction and look forward with confidenceیک نقشه خوب برای امروز بهتر از یک نقشه عالی برای فرداست. به گذشته با رضایت نگاه کن و به آینده با اطمینان.

متن بيو انگليسي كوتاه

.Fake a smile. Don’t let them know you’re hurting. They don’t care anyway لبخندِ مصنوعی بزن، اجازه نده متوجه این شوند که صدمه‌ای دیدی، ‌آن‌ها در هر صورت اهمیتی نمی‌دهند.

متن بيو انگليسي كوتاه

…Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
…Perhaps the time’s definition of coal is diamondشاید مروارید، تعریف دریا از صدف است…
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است…

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

The liar’s punishment is not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.مجازات دروغگو در این نیست که حرفش را باور نمی‌کنند و هیچکس به او اعتماد ندارد، بلکه در این است که نمی‌تواند به هیچکس اعتماد کند.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه

.Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about youبه خصلت‌های خود بیش از آبرو و حیثیت اهمیت دهید، زیرا خصلت‌ها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو و حیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

.When the door of happiness closes, another opens but often times we look so long at the closed door that we don’t see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می‌شود، در (شادی) دیگری باز می‌شود ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می‌مانیم که دری که برایمان باز شده را نمی‌بینیم.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

متن انگلیسی ادبی با ترجمه فارسی /متن کوتاه ادبی انگلیسی | تاو بیو

متن بیو انگلیسی کوتاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

𖤐⃟💛•… موقعیتی رو قضاوت نڪن ڪه تجربه اش نڪردی…
# ادبی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

بدون هیچ دلیلی با بقیه خوب باش.

# ادبی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

دلـ‌م واسـ‌ه خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت تـ‌نـ‌گـ ..
شـ‌ده دلـ‌بـ‌رم!۰ # ادبی # دلتنگی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

‌ پاییز
نبشِ قبرِ خاطره هاست..🍂🍁
# ادبی # خاطره

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

‌ ‌
┏━━━✦ ♥️ ✦━━━┓
Be as much as they are for you!
┗━━━✦ ✦━━━┛

همونقدر باش که هستن برات!

‌‌
# ادبی

متن بيو انگليسي كوتاه

تو میگی پدر ؛ من قهرمان می نامَم اِش…
‌‌‌ # ادبی # پدر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

✞︎این نیز بگذرد… .❥︎ # ادبی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻ # خدا # ادبی # زندگی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

درس میخونم که در اینده موفق بشم:) ◕‿◕ # ادبی # درسی

متن بيو انگليسي كوتاه

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن. # ادبی # حقیقت

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

دود میشن آرزو هام نَخ به نَخ 🙂 # ادبی # خسته

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

تَزریق‌ شُده‌ به‌ کلِ‌ وجودَم‌ وجودِت🧸


# ادبی # دوستت دارم # زندگی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

گذشته رو همون‌جایی‌که بهش تعلق داره رها کن.
# ادبی # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

آزاد باش،واقعی باش،خودت باش….:) # ادبی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن بیو انگلیسی کوتاه

هر روز جوری زندگی کن که
🍃🌓
انگاری آخرین روز زندگیته!

# ادبی # زندگی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

تُو همون حسِ توصیفِ نشُدنیِ منی! # ادبی # زندگی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

چِشمات قَشنگتَرین سیاهيِ سَرنوشتمهـ!
‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

در اووج عاقِـل بـودن دیوانِگیـ رخ میدهد ! (:
# ادبی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بيو انگليسي كوتاه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

آدمای صاف و ساده احمق نیستند ، اونا فقط
فکر میکنند که همه آدما خوش قلبن . # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

همه ميتونن كثيفى هاى وجود ديگران رو ببينن. تو اونى باش كه طلاى وجودشون رو پيدا ميكنی # ادبی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

مومن شدم وقتی گفتن چشمانت کار خداست…
# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

♡ ♡ خوـבت باش
مگـہ خاص بوـבن چشه؟ ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # ادبی # لاتی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

‌مَن ازهمهِ دنیــــا سیرَم و ‌ ‌میلِ به تـــ♡ــوُ دارم ▵🥺🌸▿
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

تـ‌و قـ‌شـ‌نـ‌گ تـ‌ریـ‌ن قـ‌سـ‌مـ‌ت زنـ‌دگـ‌ی مـ‌ن بـ‌ودی!:) # دوستت دارم # ادبی # دلتنگی

متن بيو انگليسي كوتاه

توے دنیاے سیاه و سفیدم تنها چیزے ڪه رنگیه تویے . . # دوستت دارم # ادبی # زندگی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

دنیا ثابت کرد، مردم برای زندگی تلاش نمی کنند، برای زنده موندن تلاش میکنند⚰️🖤🥀 # ادبی # زندگی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

من صبورم…
اما بهتره امتحانش نكنی!🕯️‎‌‌‌‌‌‌

‌‌‌
# مغرور # لاتی # ادبی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه

و اُمید از پیله های مُرده هم پروانه می سازد 🦋 # ادبی # انگیزشی # زندگی # آرامش

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

من روانی چشای خوشکلت‌ شدم‌ ،! # دلتنگی # ادبی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

🧠 : فراموشش کن. 
🫀: هنوزم درحال چک کردن آخرین بازدیدشه 🙂
# ادبی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

هر زمان میبینمت دوباره از اول عاشقت میشم:)♥️
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

 

صبرت ،برات معجزه‌ها میاره🌹

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# انگیزشی # ادبی # ترکی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

طُ هَماني ك رَگِه خوابِــ
مَرا میداني🖤☁️ # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو .
 
# خسته # ادبی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

« چشآت عقلُ از سرم عجیب پروند♡ » ‌‌ ‌ ‌    ‍ ‌    
# دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwardsما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

متن بيو انگليسي كوتاه

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

The kites always rise with adverse windsبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

متن بیو انگلیسی کوتاه

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personalityروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بيو انگليسي كوتاه

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

متن بیو انگلیسی کوتاه

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

The trouble is you think you have time.-Buddhaمشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن بیو انگلیسی کوتاه

Life is short
appreciate each day like it was your lastزندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Live for ourselves not for showing that to othersبراي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Be the change you wish to see in the world.تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن بیو انگلیسی کوتاه

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

متن بیو انگلیسی کوتاه

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Live for yourself.برای خودت زندگی کن

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

In real love you want the other person’s good.In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیو انگلیسی کوتاه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

A distant tour begins with one step…سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن بيو انگليسي كوتاه

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded awayعزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بيو انگليسي كوتاه

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیو انگلیسی کوتاه

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن بیو انگلیسی کوتاه

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

متن بيو انگليسي كوتاه

So it goes.-Kurt Vonnegutزندگی می‌گذرد

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

You’re nothing short of my everything.تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Prove yourself
to yourself
not othersخودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزماگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهدتو اصلا عاشق نیستی

متن بيو انگليسي كوتاه

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن بیو انگلیسی کوتاه

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن بيو انگليسي كوتاه

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners changeخیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise againاهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بيو انگليسي كوتاه

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Keep your head up
you day is comingسرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

متن بیو انگلیسی کوتاه

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Try and fail, but never fail to try.-Jared Letoسعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mendیه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

متن بیو انگلیسی کوتاه

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بيو انگليسي كوتاه

Sun lights up the daytime
And moon lights up the nightنور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

متن بيو انگليسي كوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….می میرم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

.There are things that are so serious that you can only joke about themچیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

I love all the starsin the sky,but they are nothingcompared to the onesin your eyes!Love U!تمام ستاره های اسمان را دوست دارماما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچندتو را دوست دارم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

if you can’t be kind, be quietاگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your headچقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.-Lou Holtzزندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن بيو انگليسي كوتاه

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

I don’t want a perfect life.
I want a happy lifeمن یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.-Buddhaدر گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Desire makes the impossible, possibleخواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

متن بيو انگليسي كوتاه

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بيو انگليسي كوتاه

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »
⠀ # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن بیو انگلیسی کوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

مهربون باش اما ضعیف نباش …
# موسیقی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن بيو انگليسي كوتاه

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي »

# دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! » # خسته

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨ # زندگی # نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه

برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.
# خسته # آرامش

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..! # لاشی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..! # خسته

متن بیو انگلیسی کوتاه

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

– تنهایی خیلی با ارزشه…! # خسته

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 
# مغرور

متن بيو انگليسي كوتاه

بگذار بگویند و بگویند و بگویند
تو لبخند بزن، خیره بمان، هیچ مگو . # ادبی # قهر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

♧🍮 بعضی وقتا تنها بودن خیلی
بهتر از بودن با ادمای فیکه. 🌈★ # لاشی # نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه

باشد ك نباشیم و بسی قدر بدانند! # عشق یک طرفه # نامردی # ادبی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ…
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻 # ادبی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد! ‌‌
# عشق یک طرفه # نامردی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن بیو انگلیسی کوتاه

√• مـن،گروگان غـــرور خودمـم !😉
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

متن بيو انگليسي كوتاه

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

گاهی لبخند می‌زنی، ولی دلت می‌خواد گریه کنی.
حرف می‌زنی، ولی دلت می‌خواد سکوت کنی.
وانمود می‌کنی که خوشحالی، ولی نیستی… # خسته

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

هَر‌آدَمی‌با‌ڪاراش‌لیاقَتِشو‌فَریاد‌میزَنِه!! # حقیقت

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

متن انگلیسی دختر با ترجمه فارسی /متن کوتاه دختر انگلیسی | تاو بیو

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

تو خل ترین خلق جهانی رفیق😹❤ # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

برای من از افتخار حرف نزن؛ اسطوره زندگی من بی تی اسه🌙🥀♥️ # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # آرامش # حقیقت # چینی

متن بيو انگليسي كوتاه

⏆ هرزه‌ها تشنه‌ی توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه # لاشی # دختر

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

  # ادبی # زندگی # دختر

متن بيو انگليسي كوتاه

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

‍درل‍‌ب‍‌خ‍‌ن‍‌دیہ‌دخ‍‌ت‍‌ره‍‌زاران‍‌ک‍‌ل‍‌م‍‌ه‌پ‍‌ن‍‌ه‍‌ان‍‌ش‍‌ده!🙃♡✨ # نامردی # خسته # دختر

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

𖦸 !باور کن تو بهترین دختر دنیایی
┇🔮❈•═╝ # انگیزشی # دختر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

‹ من تورو بیشتر اَز خودَم دوست دارم♡ # دوستت دارم # دختر # همسر

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

‌یه دختر شجاع ، هرگز دوباره دلبسته نمیشه . . . 🙂
# مغرور # دختر

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

من شبیح ملکه‌ها نیستم من خود

ملکه ام 👑 # مغرور # دختر

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

درد تو رو قوی‌تر می‌کنه•🌙🍂• # انگیزشی # دختر # مغرور

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

بـهترینـ دوسـتم : @خودمـ!…."💔🕸" # زندگی # دختر # پسرانه

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # زندگی # دختر # پسرانه

متن بیو انگلیسی کوتاه

توبهترینی عاشق خودت باش پس همین الان قول بده که عاشق خودتی # انگیزشی # دختر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

دختری که به هر پسری اهمیت نمیده مغرور نیست خانومه 🙂
# دختر # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

آن دختر نیرومندی باش که همه
می‌دانند در بدترین شرایط بهترین
چیزها را میسازد، آن دختر نترس باش🕸🦸🏻‍♀🏯🕸

# انگیزشی # دختر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

زنی را می شناسم من
که شعرش بوی غم دارد
ولی می خندد و می گوید
که دنیا پیچ و خم دارد # ادبی # زندگی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه

من برات میمیرم♡
# دوستت دارم # دختر

متن بيو انگليسي كوتاه

سرخ ترین ارتش میدان نبردیم🙃❣ # دوستت دارم # زندگی # دختر # شاد # قاضی # پرسپولیس # فوتبال

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

 

وقتی یه دختر ساکته، یا داره بیش از حد فکر میکنه، یا خسته از صبر کردنه، یا در هم شکسته، یا از درون گریه میکنه.

  # خسته # دختر # سکوت

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

You ARE MY BEST FRIEND
تو بهترین دوست منی😌💋✌🏻 # دختر # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

گاهي تنها مرگ درمان است ..! # دختر # مغرور

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

چیزی که در نهایـت همه چیزو ترمیــم میکنه زمانِ🍃 # انگیزشی # زندگی # دختر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

وباافتخار‌میگم:من‌آرمی‌عم
بهترین‌فنم‌که‌نباشم؛فن‌بهترینام
💜BTS⟭⟬💜
Army# # دختر # پسرانه

متن بيو انگليسي كوتاه

لعنت به پرنسس بودن من پادشاهم👑😏🍃🌪 # لاتی # مغرور # دختر # حاضر جوابی

متن بيو انگليسي كوتاه

زنانی که پای دویدنشان را قطع میکنید دخترانی به دنیا می آورند که بال پرواز دارند #feminist
# دختر # مغرور

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

⃟⎗↳🌼عشق بازیاتون واسه خودتون دیونه بازیامونو عشقه🌼↲⎘⃟
# دوستت دارم # دختر # آرامش

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

بهش می گفتم حرف بزنه! می گفتم فریاد بزنه!●♪♫

بلندتر صبحت کنه… مغرورتر باشه…●♪♫

بهش بگم اون زیباست؛ بهترینه… هر چیزی که نمی بینه…●♪♫

تو باید حرف بزنی! تو باید فریاد بزنی!●♪♫

و تو این رو الان می دونی همین الان●♪♫

تو می تونی زیبا باشی… بهترین باشی…

هرچیزی که می خوای باشی●♪♫ # انگیزشی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه

اما یک روز جدید فرصت‌های جدیدی را به همراه دارد💫 # انگیزشی # ادبی # دختر # ملکه

متن بیو انگلیسی کوتاه

اَگ‌بِخاܩ‌ڪُݪے‌بِگَܩ:

خِیݪے‌ۅَقٺِھ‌ڪِ[‌‌طُ]شُدۍ‌اُڪسیژِنَܩ

ـــــــ👁️ـ👄ـ👁️ـــــــ # دوستت دارم # دختر # پسرانه

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

چشمات زیباترینن🫶🏻🫀 # دختر # آرامش # متفرقه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

دختر جون!تو ارزشت بیشتر از حدیه ک برای جدایی از یه لاشی اشک بریزی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

قطره قطره جمع گردد…
وانگهی ضجه شود😂🖤 # عشق یک طرفه # دختر # حقیقت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

اون دختر دنبال پول، استوری اینستا و کادو
نیست. اون دلش صداقت، وفاداری و اینکه اولویت یه مرد باشه
رو می‌خواد.•👩🏻‍🦱•
# دختر # حقیقت

متن بيو انگليسي كوتاه

من الماسم، میدونی که من برق میزنم😆

# بی تی اس # انگیزشی # دختر # زندگی

متن بيو انگليسي كوتاه

دیروز دیدم اجیم داره بازی میکنه
به سمتش رفتم و با لگد به او زدم
گفت چرا میزنی می کنی؟
گفتم دیدی دردت نگرفت؟ حالا باز بگو من قوی نیستم # دختر # خواهر # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

من گل هایی توی رویام پرورش دادم که نمیتونن توی حیقیت شکوفا شن # زندگی # دختر # شاد

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

بهم زندگی بده✨⚰️ # دوستت دارم # دلتنگی # زندگی # دختر

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

دوصت خورشید زندگیه :)…
دوست دارم (اسم)🙃🐣❣ # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه

مث خط چشم هستم هیشکی نمیتونه بکشه…!☺️👁️ # دختر # حاضر جوابی # ترکی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

لطفا یکی بیاد منو نجاتم بده☹️

# بی تی اس # دوستت دارم # انگیزشی # زندگی # دختر # شاد # موسیقی # چینی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

نمیتونی جلوی عشقم به خودم رو بگیری🙃 # انگیزشی # دختر # شاد

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

میخوام برای همه چیز کنارت باشم😃🖖🏻

# بی تی اس # دوستت دارم # انگیزشی # دختر

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

هیچیم و هچ را نخرد هیچکس به هیچ…!
#طالب آملی
# دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن بيو انگليسي كوتاه

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن بيو انگليسي كوتاه

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن بيو انگليسي كوتاه

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن بیو انگلیسی کوتاه

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن بیو انگلیسی کوتاه

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Never Hear Bad , Never Look Bad , Never Talk Badlyهرگز بد نشنو ، هرگز بد نگاه نکن ، هرگز بد صحبت نکن

متن بیو انگلیسی کوتاه

Laugh until you have teethتا دندان دارید بخندید

متن بيو انگليسي كوتاه

روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـدвαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

If at first you don’t succeed, you’re doing about averageاگه بار اول موفق نشدی، تعجب مکن تازه مثل بقیه ای

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Nothng grat was ever achieved without enthusiasmبدون جدیت و اشتیاق زیاد هیچ حرکت بزرگی صورت نمی گیره

متن بيو انگليسي كوتاه

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین می شویmy heart beat when you get a sweet passion in the eyes of other

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟گفت:گذشتمmarsh asked river what did you do that you are clear
said:I passed

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنهاthe old man didnot know number of friend

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them greatمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as todayآن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

A true lover always feels in debt to the one he lovesعاشق واقعی همیشه به معشوقه اش احساس دین می کند

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for usوقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to doهر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

متن بيو انگليسي كوتاه

Find a guy who calls you beautiful instead of hotبه دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

متن بیو انگلیسی کوتاه

love is wide ocean that joins two shoresعشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

In life love is neither planned nor does it happen fora reason but when the luv is realit becomes your plan for life n reason for livingتوی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفتهاما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون!

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Disappointments are like road bumps, they slow you down a bitنا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

A heart that loves is always young
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

If you love me, let me know. If not, please gently let me go
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Love is like a war:Easy to begin Hard to end
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promiseقول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .ولی وفای به عهد مشکل است

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from themایراد گیری از دیگران آسان است.عبرت گرفتن از آنها مشکل است

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Life isn’t fair, but it’s still goodزندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks outیک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Don’t
walk in front of me
I may not follow
Don’t walk behind me
I may not lead
Walk beside me and
be my friendجلوی من قدم بر ندار
شاید نتونم دنبالت بیام
پشت سرم راه نرو
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشندWe will feel influence of good person when we lose them

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشدThe big man is who has an infantine heart

متن بیو انگلیسی کوتاه

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنیدDon’t believe your sense of first meeting never

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شودWhatever human rise his trousers inset will be seen more

متن بیو انگلیسی کوتاه

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیستWho looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنیدKnowing is not enough we should do what we know

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شودBelieve that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهLook at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کردHaving sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیمLet’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشتI didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباستWell behavior and debonair human is really beautiful

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شودMake beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to seeعشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند…

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

You’re nothing short of my everythingتو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.
Always the huge blaze is from small spunkie

متن بیو انگلیسی کوتاه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things
Fall in love with someone who DOES the right thingsعاشق کسى شو که عملش درسته نه حرفاش

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

He wants you !!!! Any excuse to stayآنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن بیو انگلیسی کوتاه

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن بیو انگلیسی کوتاه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بيو انگليسي كوتاه

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cureعشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن بيو انگليسي كوتاه

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن بیو انگلیسی کوتاه

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

متن بیو انگلیسی کوتاه

Life is short
Appreciate each day like it was your lastزندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

متن بیو انگلیسی کوتاه

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are sameمردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standardsاونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Don’t play with me! Because I know I can play better than youبا من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

متن بيو انگليسي كوتاه

The only thing making you unhappy are your own thoughts.افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Jealousy is just love and hate at the same timeحسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more importantمردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swimکسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Follow your heart but don’t be stupidاز قلبت پیروی کن اما احمق نباش

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my headمیتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel betterاگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

متن بیو انگلیسی کوتاه

My door is always open to you, so feel free to leaveدر من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

متن بيو انگليسي كوتاه

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heartکاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

I tried being like you, my personality didn’t like itمن سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

متن بیو انگلیسی کوتاه

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن بيو انگليسي كوتاه

We live in the era of smart phones and stupid peopleما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن بيو انگليسي كوتاه

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

متن بيو انگليسي كوتاه

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بيو انگليسي كوتاه

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

متن بیو انگلیسی کوتاه

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

متن بيو انگليسي كوتاه

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

متن بیو انگلیسی کوتاه

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن بيو انگليسي كوتاه

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾuتو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜکوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن بیو انگلیسی کوتاه

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن بيو انگليسي كوتاه

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to youتو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Never ignore the one who loves you for the one you likeهیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friendsیه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Your love travels through my heart.عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

obody cares about your story until you win.هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن بیو انگلیسی کوتاه

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best timeاگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes youبعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن بيو انگليسي كوتاه

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

You smile when you are happy.i smile when i see you happyتو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to blockهیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Behind my smile, there’s a story would you never understand.پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن بیو انگلیسی کوتاه

Time is precious make sure you spend it with the right peopleزمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive giftsعشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Sometimes you have to leave not for ego but for self respectبعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.Love all trust few. Not everything is real and not everyone is trueبه همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you tryغمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Never give up on anybody. Miracles happen every day.هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your handsمسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are boredهرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهدTo the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliestکسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hugمهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heartشاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is lifeخاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

I don’t need luck if I have loveاگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

In sickness and in healthدر بیماری و در سلامتی.

متن بیو انگلیسی کوتاه

Love doesn’t come with terms and conditionsعشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

I promise to create our story, your favorite love storyمن قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at onceعشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

I let you in my world, then you became itمن تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

You are my dream come trueتو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

You+Me=Happiness foreverتو + من = خوشبختی برای همیشه

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

My world is a happier place because of youدنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose youوقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن بيو انگليسي كوتاه

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without loveیک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Relationships are perfectly tied to the strings of loveروابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

I trust you just because I love youمن به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the worldتو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Your voice is my favorite soundصدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

I could stare at you foreverمن می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Hold my hand and I will go anywhere with youدستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss youمن فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن بيو انگليسي كوتاه

I didn’t choose you, my heart didمن نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن بيو انگليسي كوتاه

Some hearts understand each other, even in silenceبعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

You and I connect like bluetoothمن و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighterیکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

Love is always patient and kindعشق همیشه صبور و مهربان است.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Our time together is just never quite enoughزمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

I like ME a little bit more when I’m with YOUوقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

My heart understands youقلب من تو را می فهمد.

متن بیو انگلیسی کوتاه

When I’m with you, time stands stillوقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Being in love is the most beautiful thing everعاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن بیو انگلیسی کوتاه

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن بيو انگليسي كوتاه

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! » # نامردی # دروغ # زندگی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی با ترجمه مناسب بیو | تاو بیو

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

« خیلی سخته از دنیا فقط خودتو داشته باشی» # خسته

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

« درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناک‌ترن..! » # خسته

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨ # زندگی # نامردی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

دنبال ارامش نگرد، ارامش تو تنهاییه…

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

یه جمع ببندي میبیني تنهایي..! # خسته

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

– تنهایی خیلی با ارزشه…! # خسته

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

‌‌‌« یه دُنیایِ اِنفِرادی . . ! »
# مغرور

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره …
# دلتنگی # عشق یک طرفه

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
  # خسته # سکوت

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌
# دلتنگی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

« ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم…! » # خسته

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری 🙂
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن… # خدا # انگیزشی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

این نیز بگذرد … مانند همیشه # خسته # سکوت # حقیقت

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

بدتر از درد کشیدن اینه که نتونی دردتو

به کسی بگی..! # ترکی # حقیقت

متن بیو انگلیسی کوتاه

دلم برات تنگ شده 🙂
‌‌‌ # دلتنگی

متن بيو انگليسي كوتاه

و اخرش همه چيزے كه ياد گرفتم اين بود كه چه جورے تنهایے قوے باشم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!
‌‌‌

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

اگه می‌خوای قوی باشی، یاد بگیر که از تنها بودن لذت ببری # زندگی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

کسانی که تنها پرواز می‌کنن
قوی‌ترین بال‌ها رو دارن🕊💚 # انگیزشی # مغرور

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

حالم خوبه !" باور کن خوبم :)) # ادبی # خسته

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

مال من باش ڪه شدم خسته از این تنهاییا …🙂🥀 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

من زندگی میکنم چون نمیتونم بمیرم.. ‌
# خودکشی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

کلمه Nyctophilia به افرادی گفته میشه که عاشق شب و تاریکی هستن و
در شب احساس آرامش دارن ^^ # شب # آرامش

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

متن انگلیسی جدید/ متن های کوتاه انگلیسی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

[برنده رویاپردازیه که هرگز تسلیم نمیشه]🌿🍒 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن بیو انگلیسی کوتاه

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن بيو انگليسي كوتاه

{کسی باش که برای صعود خودش میجنگه نه سقوط آدم ها…}💛🌈 # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

خُـــدایـا

تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی

وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان

تَـــنگ مـی شَـوَنـد # خدا # آرامش

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

●🤎●دختری باش‌ که‌ رویاهاشو به‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!•🌤🪴• # انگیزشی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

ایده آل نباش. واقعے باش. خودت باش.👌☺
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

╰🌻•𖤝…خودت رو الویت قرار بده🥂•╯ # انگیزشی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن بيو انگليسي كوتاه

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

دلم برات تنگ شده 🙂
‌‌‌ # دلتنگی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌ # لاشی

متن بيو انگليسي كوتاه

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..
‌ # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن بیو انگلیسی کوتاه

پُر از دردَم # خسته

متن بيو انگليسي كوتاه

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن بيو انگليسي كوتاه

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

“رویا چیزی نیست که خواب میبینی، اون چیزی هستش که تو رو بیدار نگه میداره”[🔮💜] # انگیزشی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

# خسته

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن بيو انگليسي كوتاه

اگه ادما مثل یه پیشنهاد قرار دادنت
مثل یک گزینه ترکشون کن .🚫

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست… # خدا

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن بيو انگليسي كوتاه

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

“تغییری باش که میخوای تو دنیا ببینی.”👑💕

𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋
# انگیزشی

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕 # دوستت دارم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

¦¦ من یاد گرفتم
تنها کسی که میتونه بهم کمک‌کنه،خودمم🏋🏻‍♀♥️. # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

– متعـهد به “تو” 💍🌸🤍•
# دوستت دارم

متن بيو انگليسي كوتاه

زندگیمون مثل کاغذ خط خطیه . . ! # زندگی

متن بیو انگلیسی کوتاه

مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

اینجا نیومدم که متوسط باشم، من اینجام که بهترین باشم # انگیزشی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

از موقعیت هات موفقیت بساز🤍
# انگیزشی

متن بيو انگليسي كوتاه

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن بيو انگليسي كوتاه

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن بيو انگليسي كوتاه

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن بیو انگلیسی کوتاه

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن بیو انگلیسی کوتاه

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن بيو انگليسي كوتاه

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

خودت باش…!
# مغرور

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیو انگلیسی کوتاه

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌ # لاشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!
# دلتنگی # دروغ # سکوت

متن بیو انگلیسی کوتاه

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))
# مغرور # لاتی # خدا

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن بیو انگلیسی کوتاه

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

A tree with strong roots laughs at stormsدرختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن بیو انگلیسی کوتاه

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن بیو انگلیسی کوتاه

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن بيو انگليسي كوتاه

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن بیو انگلیسی کوتاه

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than thatيه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن بيو انگليسي كوتاه

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

If size mattered the elephant would be the king of jungleاگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن بيو انگليسي كوتاه

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Every storm in your life
Followed by a rainbowهر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Life meansHaving you for a lifetimeزندگی یعنی :یک تو برایِ یک عمر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن بيو انگليسي كوتاه

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

متن بيو انگليسي كوتاه

Love means you
and you mean the whole world to me.عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

One day, all of your dreams will come true, be patient.یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

A friend is who knows all about you and still loves you.یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, myhands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میادکه تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrowزندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن بيو انگليسي كوتاه

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know youچنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

متن بيو انگليسي كوتاه

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOUدر انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

متن بیو انگلیسی کوتاه

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it lessبیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

don’t wait until people are dead to give them flowerبرای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

متن بیو انگلیسی کوتاه

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن بيو انگليسي كوتاه

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontëهمیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzkyشما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummingsاینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzerیه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

متن بیو انگلیسی کوتاه

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfieldمن نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

متن بيو انگليسي كوتاه

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincolnهر چی که هستی ، خوب باش!

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marleyبعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

All I can be is meمن همینی هستم که هستم.

متن بيو انگليسي كوتاه

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milneچیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gideخیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitmanبسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Herouxحرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stoneاستعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddhaمیشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesopتو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

متن بيو انگليسي كوتاه

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguinمن برای دیدن چشم هایم را می بندم .

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreauاون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن بيو انگليسي كوتاه

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

متن بيو انگليسي كوتاه

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن بيو انگليسي كوتاه

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بيو انگليسي كوتاه

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

این نیز بگذرد… .

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیو انگلیسی کوتاه

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

من همینم که هستم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن بيو انگليسي كوتاه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن بيو انگليسي كوتاه

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیو انگلیسی کوتاه

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن بیو انگلیسی کوتاه

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بيو انگليسي كوتاه

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن بيو انگليسي كوتاه

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیو انگلیسی کوتاه

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony
شادی هنگامی است که آن چه که فکر می‌کنید، می‌گویید و عمل می‌کنید در یک راستا و هماهنگ باشند.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
تمام رویا‌های ما می‌توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

A simple definition of success is this: your life could serve as an example for society
یک تعریف ساده از موفقیت این است: زندگی شما می‌تواند مثالی برای جامعه باشد.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

God is the designer of the family
خداوند طراح خانواده است.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

The only rock I know that stays steady, the only institution I know that always works, is the family
تنها سنگی که می‌دانم ثابت است و تنها نهادی که می‌دانم همیشه کار می‌کند، خانواده است.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them
تو خانواده ات را انتخاب نمی‌کنی. خانواده هدیه‌ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن‌ها هستی.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art … It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival
دوستی مانند فلسفه، مانند هنر و … غیر ضروری است. ارزش بقا ندارد؛ بلکه یکی از آن چیز‌هایی است که به بقا ارزش می‌بخشد.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

You don’t need twenty friends to say you have friends. Like most things in life, it’s quality over quantity. The less you have, the more you can take care of them
شما نیازی به بیست دوست ندارید که بگوئید دوست دارید. مانند بیشتر چیز‌ها در زندگی، کیفیت بر فراز کمیت است. هرچه تعدادشان کم‌تر باشد، بیشتر می‌توانید از آن‌ها مراقبت کنید.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
زندگی به معنای یافتن خود نیست. زندگی یعنی خلق و ساختن خود.

متن بيو انگليسي كوتاه

You only live once, but if you do it right, once is enough
شما فقط یک بار زندگی می‌کنید، اما اگر این کار را درست انجام دهید یک بار کافی است.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive
زندگی را خیلی جدی نگیرید. شما هرگز از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن بیو انگلیسی کوتاه

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

متن بيو انگليسي كوتاه

.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

متن بيو انگليسي كوتاه

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

.I followed a diet but it didn’t follow me back, so I unfollowed it
من رژیم خود را دنبال کردم، اما اون منو دنبال نکرد، بنابراین من آن را کنار گذاشتم.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

متن بيو انگليسي كوتاه

.Dear sleep: thanks for trying, but you can’t beat surfing the net
خواب عزیز: از تلاش شما متشکرم، اما نمی‌توانی گشت و گذار در شبکه را محروم کنی.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

.Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیز‌هایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند: ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

متن بيو انگليسي كوتاه

.No matter what you are experiencing, fear not! You cannot lose because God knows what you need and help is already on the wayمهم نیست چه چیز‌هایی را تجربه می‌کنی، نترس! تو شکست‌ نخواهی خورد، چون خدا می‌داند که به چه چیزی نیاز داری و کمک در راه است.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

.You simply cannot do epic things with boring people
شما نمی‌توانید کار‌های بزرگ را با افراد کسل کننده، به سادگی انجام دهید.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

.Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

.No friendship is an accident
هیچ دوستی‌ای تصادفی نیست.

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

شاه کلید عشق ، تسلیم است
Just key of love is deference.

متن بيو انگليسي كوتاه

.True friendship is never serene. My best friend is the one who brings out the best in me
دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

.The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
بزرگترین نکته در مورد دوستان جدید این است که آن‌ها انرژی جدیدی را به روح شما می‌رسانند.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

“Entrepreneur and Business Instagram Captions”.Push yourself, no one else is going to do it for you
برای هر کاری خودتان را تحت فشار قرار دهید؛ چراکه هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

.Do not give up because it got hard
فقط به این دلیل که سخت شد، رهایش نکن !

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

You’ll eventually reach to a point in your life, where you start to realise your own worth and you find that you won’t take shit from anyone anymore, because you are strong enough to know that you straight-up deserve betterبالاخره به نقطه‌ای در زندگیت میرسی که به ارزش خودت پی‌ می‌بری و‌ میفهمی‌ که‌ دیگر چیزی از کسی‌نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستی‌ که بدانی سزاوار بهترین‌ هستی.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانه
The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

!If it would be easy, everybody would do it
اگر آسان بود، هر کسی آن را انجام می‌داد!

متن بیو انگلیسی کوتاه

.Waking up early is so important, it gives you the opportunity to get ahead of everyone else
سحر خیر بودن خیلی مهم است، به شما این فرصت را می‌دهد که از دیگران پیش‌تر باشید.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

.Escape the Ordinary
از بند عادت‌ها، رها شوید.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

.Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

.The world is changed by your example, not your opinion
دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

.Never be afraid of what you are going for
هرگز از آنچه می‌خواهید نترسید.

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey
نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.

متن بيو انگليسي كوتاه

.I feel like making dreams come true
احساس می‌کنم رویا‌ها به حقیقت می‌پیوندند.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

.Tomorrow will never come. Do It Now
فردا هرگز نخواهد آمد. همین حالا انجامش بده.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

.I love you more than yesterday and less than tomorrow
دوستت دارم، بیشتر از دیروز و کمتر از فردا.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

.There is only one happiness in this life, to love and be loved
تنها یک خوشبختی در این زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

.Friends are the most important ingredients to the recipe of life
دوستان مهم‌ترین ترکیبات دستورالعمل زندگی هستند.

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

.The greatest medicine is a. true friend
بزرگترین دارو دوست واقعی است.

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.

متن بیوگرافی کوتاه انگلیسی عاشقانه

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاو بیو

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

شاه قلبم تویی،هیچ انقلابی
نمیتونه تاج و تختت رو بگیره♡ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

تو قلب و روح منی🫀🔗
# دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه

تیتر‌ِتَموم‌ِصَفحات‌ِزِندِگیمے«♡»
‌ # دوستت دارم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

تو كل ▴دُنــــيا▴ هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از ▴تـــــوُ▴ بخوامش•♥️•
• # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

⏆ تا ابد به دوست داشتنت متعهدم. # دوستت دارم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

ت برا من بیشتر از یه دوست معمولی هستی!(: # دوستت دارم # خجالتی

متن بيو انگليسي كوتاه

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..🔗

# دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡
# دوستت دارم # ادبی # مادر

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

پایبندم تا پای جان به تمامت🍃 # بامعرفت

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

تو كل “دنـ∝ـيا” هيشكى وجود نداره
كه بيشتر از “تـᰔـو” بخوامش•♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

مٺعهـدم به دوسٺ‌داشٺنِ ٺو ٺا ابَد😌♥️
━━━━⪻✿⪼━━━━ # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه

حال خوب یعنی داشتن تو . .«💞💞» # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

لِذَت بَخشْ تَرين اِنتِخاب زِندِگيمْ توُییٖ…♡ ••• # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

صداے قلبٺ♡︎
آهنڱِ موردِ علاقہ‌ے منہ…♫︎ꨄ︎

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه با ترجمه

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن عاشقانه برای بیو انگلیسی کوتاه

عاشقِ «تو» شدن دومین اتفاق بزرگ دنیا بود..
و پیدا کردنت اولیش..•♥️💍•
# دوستت دارم # همسر

متن بیو انگلیسی کوتاه عاشقانه

‌ ‌

دوسِـــ♾ــــت دارم
‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡ # دوستت دارم # دریا

متن بیوگرافی انگلیسی کوتاه

‌‌ ❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•💍• # دوستت دارم

متن بیو سنگین کوتاه انگلیسی

•مُوندِگاره‌ قَلبمـــی.♥️ # دوستت دارم # همسر

متن برای بیو انگلیسی کوتاه

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي » # دوستت دارم # همسر

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

زندگی در یه صورت قشنگه
اونم با وجودِ “تُو♡”🕊 # دوستت دارم # همسر

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..! # دوستت دارم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

من با نفسات نفس میڪشم◌♥️◌ # دوستت دارم

متن بیو اینستا انگلیسی کوتاه

‌‌‌
« طُ قَلب و روحِ مَنی••͜♡! ‌»
⠀ # دوستت دارم # همسر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *