متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Be happy for this moment. This moment is your lifeبرای همین لحظه ات خوشحال باش … این لحظه زندگی ات است!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifahبه مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیاان مثبت اندیش داشته باشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

If you don’t design your own life plan, chances are you’ll fall into someone else’s plan. And guess what they have planned for you? Not much. ~ Jim Rohnاگر تو برای زندگی ات طرحی نداشته باشی، احتمالا جز طرح یکی دیگه هستی. و حدس بزن اونها چه چیزهایی برای تو در نظر گرفتن؟ چیز زیادی نیست ! – جیم ران

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordanهمیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

We will feel influence of good person when we lose them
بیشترین تاثیر افراد نیک، زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you
به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن كه امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt themهدف اصلی ما در زندگی این است که به دیگران کمک کنیم
اگر نمی توانی به آن ها کمک کنی حداقل به آن ها آسیب نرسان

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhiبه آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise
بادبادک تا باباد مخالف روبه رو نگردد، اوج نخواهد گرفت.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Asheاز جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason
یک ضرب المثل آمریکایی هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Aliاز تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن بیو انگلیسی انگیزشی

We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves
ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassisدر تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles
مهم نیست چه پیش آمده، تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست… بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

the lonely one offers his hand too quickly to whomever he encounters
آدم تنها خيلي زود دستش را در دست هر آنکه با او روبرو شود مي گذارد.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient
جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شما روی آورد یاغی نشوید و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Kellerبهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen
راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرا دهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به آنها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

If you keep worrying about your past and your future, when will you enjoy the present
No amount of guilt can change the PAST
And no amount of worrying can change the FUTUREاگر همیشه دلواپس گذشته و آینده ات باشی، پس کی از حال لذت خواهی برد؟
هیچ مقدار گناهی توان تغیر گذشته را ندارد
و هیچ مقدار نگرانی توان تغیر آینده را ندارد.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسيار ظريفي است که انساني را ببخشيم، بي آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پايين بياوريم

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

If you want to achieve greatness stop asking for permissionاگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

To live a creative life, we must lose our fear of being wrongبرای ساخت یک زندگی ایده آل باید ترس از شکست را کنار بزاریمIf you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary. ~Jim Rohnاگر شما تمایلی به ریسک کردن ندارید معمولا یک زندگی عادی خواهید داشت – جیم ران

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ~Walt Disneyتمام رویاهای ما می توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم – والت دیزنی 

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

he road to success and the road to failure are almost exactly the same. ~Colin R. Davisمسیر موفقیت و مسیر شکست تقریبا شبیه هم هستند. کالین دیویس

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get themچیزهای خوب نسیب کسانی می شود که صبر دارند، اما چیزهای بهتر را افرادی به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

If you do what you always did, you will get what you always gotاگر همیشه کاری را که همیشه می کنی انجام دهی، چیزهایی به دست میاری که همیشه داشتی !

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work. ~Thomas A. Edisonمن اشتباهی نداشتم. من فقط 10 هزار راه را امتحان کردم که کار نمی کردند ! – توماس ادیسون

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life is not about finding yourself. Life is about creating yourself. ~Lolly Daskalزندگی خودت را پیدا کردن نیست. زندگی یعنی خودت را ساختن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordanتو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

“Don’t let yesterday take up too much of today.” -Will Rogersبه دیروز اجازه نده امروز تو را خراب کنه – ویل راجرز

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

You miss 100% of the shots you don’t take.شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds characterتو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

متن بیو انگلیسی انگیزشی

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhiشما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.گاندی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emersonبه یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Too many of us are not living our dreams because we are living our fears. – Les Brownخیلی از ما در رویاهامون زندگی نمی کنیم چون که در حال زندگی در ترس های زندگی مون هستیم – لس براون

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

سفری به طول هزارفرسنگ با یک گام آغاز می شود
A distant tour begins with one step…

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reasonیک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Whatever human rise his trousers inset will be seen more.انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود – ادیسون

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Tips to be successful in life
Appreciate those who love you
Help those who need you
Forgive those who hurt you
Forget those who leave youنکاتی برای موفقیت :
از کسانی که دوستت دارند قدردانی کن .
به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن .
کسانی که آزارت دادند ببخش .
کسانی که تو را تنها گذاردند فراموش کن .

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you wantیاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobsتنها راه انجام کارهای بزرگ انجام دادن کاری هست که دوسش داری – استیو جابز

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sailsما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Every struggle in your life has shaped you into the person . You are today . Be thankful for the hard times , they have made you STRONGERهر مبارزه ای در زندگیت تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده است . قدردان لحظات سخت زندگیت باش ، آنها تو را قوی تر کرده اند .

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into itزندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Change your thoughts and you change your world. —Norman Vincent Pealeتو میتونی دنیات را تغییر بدی وقتی طرز فکرت را تغییر بدی – نورمن وینسنت پیل

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life foreverگاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Your life does not get better by chance , it goes better by changeزندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود . )

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Kellerوقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Your problem isn’t the problem. Your reaction is the problemمشکل تو مشکل نیست، واکنش تو نسبت به اون مشکل توئه

متن بیو انگلیسی انگیزشی

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss peopleذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeedفقط دو دسته وجود دارند که به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی : اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreamsآینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

When you pray for others , God listens to you and blesses them , and sometimes , when you are safe and happy , remember that someone has prayed for youزمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد ، پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

The way is not in the sky . The way is in the heartراه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Be with ones … who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you downبا کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jeffersonمن متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم – توماس جفرسون

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Do not put the key to your happiness in someone else pocket keep it in your ownکلید شادی خودتان را در جیب کس دیگری قرار ندهید . آنرا نزد خودتان نگه دارید .

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectationsامروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelouوقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbellگنجینه های نهفته ای که تو به دنبال شان می گردی، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliotتنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرق شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindonبه جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failureبرای موفقیت، باید اشتیاق تان به آن بیشتر از ترس تان از شکست باشد.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Forgive your enemies, but never forget their names.دشمنان ات را همیشه ببخش، اما اسامی شان را در ذهنت حک کن

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن بیو انگلیسی انگیزشی

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاو بیو

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

خسته از خنده هایِ غمگین!(:🖤
‌‌ # خسته

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

تنهـا ولي خود ساختــه..! # مغرور

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰
# دروغ

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

زندگی میکنم با قوانین خودم! # زندگی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگلیسی انگیزشی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت 🙂 # مغرور # ادبی # زندگی # دختر

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

ازخودت يِ آدم مغرور بساز ك
به هیچ ڪسے احتیاج نداره . . .
‌‌‌‌ # مغرور

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

‌  ‌هر کسی لیاقت خودشو خودش تعیین میکنه:)
# مغرور

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » # مغرور # زندگی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝» # سکوت # موسیقی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

فرشته ي تاریڪي . .♡ # مغرور

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن بیو انگلیسی انگیزشی

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

‌ ‌

بعضی حرفا ساختہ شده واسہ تو دل موندن !! # سکوت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

خودت باش…!
# مغرور

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:
# مغرور

متن بیو انگلیسی انگیزشی

‌ ‌:)من ۹۹ درصد فرشته ام ، اما امان از اون یه درصد .
# لاتی # مغرور # انتقام

متن بیو انگلیسی انگیزشی

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

‍ط ‍بُزُرگتَرین‍°‍نیازِ°‍مَنی‍🔗🧡 # دوستت دارم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

من‌قبل‌از‌اینکه‌به‌کسی‌بی‌احترامی‌کنم
بهش‌احترام‌گذاشتم.
اینو‌خوب‌یادت‌باشه… # مغرور # سکوت

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌ # لاشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن کوتاه انگیزشی / بهترین متن های کوتاه انگیزشی مناسب بیو و کپشن و.. | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متن بیو انگلیسی انگیزشی

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . . # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

بخند ، چرا که غمِ تو
دنیا را عوض نمیکند♥🌿 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:) # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

‏رفیق!
خدا‌حتمایه‌هدف‌برای‌رَنجِت،
یه‌دلیل‌برای‌مُشکلاتِت‌ویه‌پادا‌ش‌برای‌
باایمان‌بودنت‌درنظرداره:)♥️ # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

از دیروز بیاموز🌱
براے امروز زندگے ڪن🤸🏻‍♀
و بہ فردا امیدوار باش🏕
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

‹ جلوی آینه به خودت نگاه کن و بگو:
به بهترین جاها میرسونمت :)💜🪞›
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

هیچوقت بیخیال چیزی ك واقعا میخوای نشو
صبر کردن سخته ولی حسرت خوردن سختره.. # انگیزشی # درسی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن انگلیسی انگیزشی با ترجمه فارسی /متن کوتاه انگیزشی انگلیسی | تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم # انگیزشی # مغرور

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️ # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند. # انگیزشی # فرانسوی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:) # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

از هر لَحظه لذت ببر..

          # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متن بیو انگلیسی انگیزشی

بالا رفتن سخته، اما منظره‌ى اون بالا
ارزش تحمل سختى‌ها رو داره. # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛
# انگیزشی # زندگی # سرباز

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

❲یِه‌وَقتایی‌هَم‌هَست‌آدمایی‌کِه‌بَدتَرین
گُذشتِه‌روداشتَن،درآخَربِهتَرین‌آیَنده
رومیسازَن!•💛🎧• ❳ # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند..! # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

⏆ تو همیشه قوی تر از چیزی هستی که فکر میکنی # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى. # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:] # انگیزشی # حقیقت # درسی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

‍سختھ ولے آخرش‌ قشنگع:) # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

قوی تر از دیروز باش!🍃 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

با موفقیت بُکُشِشون
و با یه لَبخند دفنشون کُن 😎👎 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

چقدر قشنگ میشود دنیایمان آن هنگام که مهربانی هایمان هرچند کم اما بی ریا باشند!..🤍🌿 # ادبی # زندگی # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱 # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

چیزای‌ قشنگ‌ هیچوقت‌ دنبال‌ خودنمایی‌ نیستن! # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

‌ « آدم خوبهِ، زندگیِ خودت باش …» # انگیزشی # حقیقت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

لبخند بزن؛ هیچ کسی واسش مهم نیست که تو چه حسی داری 🙂
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

●🤎●دختری باش‌ که‌ رویاهاشو به‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!•🌤🪴• # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن… # خدا # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن بیو انگلیسی انگیزشی

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن بیو انگلیسی انگیزشی

. خُودت باش چون کسی بهتر از تو نیست…
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

چشمهات رو از رو هدف بر ندار(•‿•) # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند. # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

روزای خوب میان،، چون تو لیاقتشو‌ داری… # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ڪیفیت افڪارت، ڪیفیت زندگیتو رقم ميزنه. # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

⦇خـودت‌رو‌دو‌سـت‌داشتہ‌باش…!🙆🏻‍♀💜⦈ # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

هیچ چیز توی دنیا غیر ممکن نیست کافی تو تمام تلاشت را بکنی🤍✨ # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Working hard for something we don’t care about is called stressed
working hard for something we love is called passionسخت کار کردن برای چیزی که به آن اهمیت نمی دهیم، استرس نامیده می‌شود
سخت کار کردن برای چیزی که آن را دوست داریم، شور و اشتیاق نامیده می‌شودSimon Sinek

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

SAVE while others are wastingصرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

For being successful you Don’t need to be very strong
You just need to be stronger than one thing:
your biggest excuse
Just thisموفقیت
برای رسیدن به موفقیت
لازم نیست خیلی قوی باشی.
فقط کافیه از یک چیز قوی تر باشی:
“از قوی ترین بهانه ات”
همین!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

.You have to be at your strongest when you’re feeling at your weakestهرگاه نقطه ضعف خود را احساس کردید آن را تقویت کنید

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world:
those who are afraid to try and those who are afraid you will succeedفقط دو دسته وجود دارند که به تو میگن نمی تونی موفقیت ایجاد کنی :
اونهایی که خودشون می ترسن انجامش بدن و اونهایی که از موفقیت شما می ترسن

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Great minds discuss ideas
average minds discuss events small minds discuss peopleذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند
ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Great things never came from comfort zonesچیز های خوب هرگز حاصل راحتی و آسایش نیستند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

“You can, you should
and if you’re brave enough to start, you will.تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی.*استیون کینگ*

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

.Work hard to create in your children a good self-image.It’s the most important thing you can do to insure their successسخت بکوش در فرزندانت حس خویشتن بینی خوبی را ایجاد کنی
این مهمترین چیزی است که می توانید برای تضمین موفقیتشان انجام دهی!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Do not follow where the path may lead
.Go instead where there is no path and leave a trailبه جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

متن بیو انگلیسی انگیزشی

​Done is better than perfectیک کار انجام شده بهتر از یک کار کامل است

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

One, remember to look up at the stars and not down at your feet
Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it
Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don’t throw it awayیک، به یاد داشته باشید که به ستاره‌ها نگاه کنید و نه پیش پای خود
دو، هرگز کار را ترک نکنید. کار به شما معنا و هدف می‌دهد و زندگی بدون آن خالی است
سه، اگر شما به اندازه کافی برای پیدا کردن عشق خوش شانس هستید، به یاد داشته باشید عشق همین جاست، آن را در دوردست جستجو نکنید

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at allمهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرق شان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

…Be with ones
who build you and your self – esteem
Break up and move on from the ones who use you or bring you downبا کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

When you pray for others
God listens to you and blesses them
and sometimes
when you are safe and happy
remember that someone has prayed for youزمانی که تو برای دیگران دعا می کنی خداوند به ندای تو گوش می دهد
پس زمانی که تو خوشحال و ایمن هستی بدان که کس دیگری برای تو دعا کرده است .

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Without hustle, talent will only carry you so farبدون پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Wake up with determination. Go to bed with satisfactionبا عزم از خواب بیدار شوید. با رضایت به رختخواب بروید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

If we want to wait until we are ready, we have to wait our whole life.اگه بخوايم صبر كنيم تا روزيكه آماده باشيم ، كل زندگيمون رو بايد صبر كنيم.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success | Dale Carnegieموفقیت را از شکست‌ها بیرون بکشید. نابودی و شکست، دو قدم از گام‌های موفقیت هستند. | دیل کارنگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winningاجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Action is the foundational key to all success | Pablo Picassoاقدام کلید اصلی تمام موفقیت‌هاست | پابلو پیکاسو

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreamsآینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن بیو انگلیسی انگیزشی

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

متن بیو انگلیسی انگیزشی

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾuتو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜکوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاو بیو

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

خیلی چیزا دلمو شکوندن ، اما عاقل ترم کردن..! # نامردی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

هيچوقت ، هيچ‌چيز ، از هيچكس ، بعيد نیست ! # نامردی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

در انتظار ارامش . .♡ # آرامش

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

⠀ زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..! ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

مهربون باش، این تو رو زیبا می کنه.

# آرامش

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

هیچ وقت با آدمایی که عین قبل باهات نیستن ، عین همیشه نباش دیگه # قهر

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

« میتونی منو بشکنی ولی هرگز نمیتونی نابودم کنی » # نامردی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛 # آرامش

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! » # دروغ

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭 # بامعرفت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

به اين دنيا انرژى خوب بده، مطمئن باش از غيرمنتظره ترين راه ها به خودت برميگرده . # کارما

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی # دروغ # نامردی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

هَمهِ اَز دَم دُنبالِ مَنفِعَتِ خودِشون . . !
# نامردی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن بیو انگلیسی انگیزشی

« گناه من خوبیام بود » # نامردی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه # شاد

متن بیو انگلیسی انگیزشی

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

# انتقام

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ
# بی تفاوت

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..! # نامردی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

‌🌿.فقط‌به‌جمله‌" اعتماد نکن "‌اعتماد‌کن.🍃
 ‌    ‍ ‌‌‌‌
# نامردی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

واسه اعتماداي الکي تاوان هاي سختي دادیم!

😬🕳
# نامردی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Be with ones … who build you and your self – esteem Break up and move on from the ones who use you or bring you downبا کسانی باش که تو را و اعتماد به نفس تو را تقویت کنند و از کسانی که قصد پایین کشیدن و سوء استفاده از تو دارند دوری کن

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather aتفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود اراده‌ شان است

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Enjoy life! This is not a rehearsalاز زندگی لذت ببرید زیرا که تکرار شدنی نیست

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Variety’s the very spice of life that gives it all its flavourتنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌ دهد

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Beware the barrenness of a busy lifeمراقب بی‌ نظمی‌ های یک زندگی پرمشغله باشید

متن بیو انگلیسی انگیزشی

You were not born a winner You were not born a loser You were born a chooserشما برنده به دنیا نیومدید همچنین بارنده هم به دنیا نیومدید شما با قدرت انتخاب به دنیا اومدید

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s lifeزمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Life shrinks or expands in proportion to one’s courageکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Your life does not get better by chance , it goes better by changeزندگی شما به صورت اتفاقی و با شانس بهتر نمی شود بلکه با تغییر خودتان بهتر می گردد ( با بهتر شدن ما زندگی بهتر می شود)

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

do not compare yourself with others no one can play your role better than youخودت را با دیگران مقایسه نکن هیچکس نمی تواند نقشت را بهتر از خودت بازی کنه به خودت ایمان داشته باش.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds characterتو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Move out of your comfort zone. You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something newاز منطقه امن و راحتی خود خارج شوید. شما فقط زمانی می‌توانید رشد کنید که مایل باشید سختی بکشید و تلاش کنید تا چیزی جدید را امتحان کنید…

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

If you are not willing to risk the usual you will have to settle for the ordinary.
اگر ریسک نکنید، همیشه یک زندگی معمولی خواهید داشت…

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران!

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it
زندگی مانند آینه است، هر آنچه را که فرد به آن بیندیشد برایش انعکاس می‌دهد…

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Great minds discuss ideas, average minds discuss events small minds discuss people
ذهن‌ های بزرگ درباره ایده‌ ها صحبت می‌ کنند، ذهن‌ های متوسط درباره رویدادها حرف می‌ زنند و ذهن‌ های کوچک درباره دیگران

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

The way is not in the sky. The way is in the heart
راه در آسمان نیست (آن را آنجا جستجو نکنید) راه هر کاری در دل‌ های (شما) است.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Every struggle in your life has shaped you into the person. You are today. Be thankful for the hard times, they have made you STRONGER
هر مبارزه‌ ای در زندگی‌ ات تو را به کسی که اکنون هستی تبدیل کرده! قدردان لحظات سخت زندگیت باش، آن‌ها تو را قوی تر کرده‌ اند.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

All good things come to those who wait….
هر چه خوبی در جهان است، برای «صبر کنندگان» است…

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Many of life’s failures are men
Who never realized how close
They were to success
When they gave up.
بسیاری از شکست‌ های زندگی نصیب کسانی می‌ شود که
هرگز متوجه نشده‌ اند که چقدر نزدیک موفقیت بوده‌ اند
ولی دست از کار کشیدند…

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Imagination is more important than knowledge
تخیل مهمتر از دانش است…

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

If you cannot do great things, do small things in a great wayاگر نمی‌ توانید کارهای بزرگ انجام دهید، چیزهای کوچک را با روش عالی انجام دهید

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

The difference between a successful person and others is not a lack of strength, not a lack of knowledge, but rather a lack of will
تفاوت بین یک فرد موفق و دیگران، کمبود قدرت دیگران و فقدان دانش آنها نیست بلکه کمبود تلاش و اراده شان است…

متن بیو انگلیسی انگیزشی

کپشن انگیزشی / زیباترین کپشن های انگیزشی | تاو بیو

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

زنـدگے موسیقے دل‌انگیـزیست در حال پخش…
با نوت های بـالا و پایین…
لذت لحظـہ، لحظـہ اش را ببریم تا بـہ پایانش نرسـیده💛🎼 # ادبی # انگیزشی # زندگی # موسیقی # حقیقت

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

نابود کن چیزی رو کع نا بودت میکنع✌️👑🔪🚬💎
# انگیزشی # انتقام

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

مراقب خودت باش از تو فقط یه دونه تو دنیا وجود داره🙂💔🍃
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

صفر همیشه پایان نیست گاهی آغاز پرواز است
# انگیزشی # سرباز

متن بیو انگلیسی انگیزشی

{ اگه‌واسه‌چیزی‌که‌میخوای‌نمیجنگی
واسه‌ازدست‌دادنش‌هم‌گریه‌نکن!♥️🔎} # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

  
به رقیبت احترام بزار ولے هیچوقت ازش نترس! =)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# مغرور # انگیزشی # حقیقت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

زندگی یک اثر هنریست
نه یک مسئله ریاضی
بهش فکر نکن، ازش لذت ببر… # زندگی # انگیزشی # آرامش

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Success is in my veins

موفقیت تو خون و رگ های منه! # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

ته راهو میبینم…قشنگه🌌🥂 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

کسی که پیروزی های کوچیک بدست میاره در اخر پیروزی بزرگی نصیبش می شه💙🌿
«وینچنزو» # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

الانم سختِ مونه ولی میرسیم ب جایی که حق مونه.. 👌🏻🙂 # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

سیمین دانشور یه جا میگه :
"هرکس هرچیزی را عاشقانه بخواهد با آن می رسد !"
وقتی از ته ته قلبت میخوای مطمئن با که میرسی♥️
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

‹💚🪴›
من واسه باخت به دنیا نیومدم
یا کنارم وایسا و کمکم کن
یا برو کنار و تماشام کن . . . # مغرور # حاضر جوابی # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

هميشه يكي هست ك بهت اهميت ميده بدون اينكه خودت بدوني..
# انگیزشی # زندگی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

بخند به دنیا که اگه نخندی بد بهت میخنده👽🥀🖤
# زندگی # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🌱گاهی خودت را مثل يك كتاب ورق بزن📚
انتهای بعضی فكرهايت "نقطه" بگذار كه بدانی بايد همانجا تمامشان كنی # مغرور # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

هیچ وقت برای شروع یک رویا دیر نیست..🖤 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

♡ ♡ ⏆ هیچ چیز همیشگے نیست. ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # انگیزشی # زندگی # ادبی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

متن بیو انگلیسی انگیزشی

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

رویا پردازی آسان است اما محقق کردن آن سخت!
“سرنا ویلیامز”

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

من خوش شانس نیستم، با استعدادم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

بهترین نسخه خودت باش

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

زود نا امید نشو.. شاید خوشبختی در صفحه بعدی زندگیته کتابتو نبند

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

زندگى يك دايره ست. پايان يك سفر، شروع سفر بعديست.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

❤هر چیز که در جُستن آنی، آنی❤

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

کسیو کوچیک نشمار؛ نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

موفقیت یعنی رویاهایی که یه روز تبدیل میشن به واقعیت

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن بیو انگلیسی انگیزشی

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

و این اشتباهات ماست که مارا میسازد✌💪

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

در سیاهترین شب ها هم ستاره ای می درخشد پس همیشه امید داشته باش

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

بخند بزار زندگی بفهمه شکست خورده 🙂

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـکـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

مو فق خواهم شد نه فوراً ولي حتماً

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

“بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.”

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیو انگلیسی انگیزشی

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

متن بیو انگلیسی انگیزشی

خوشبختی یه پروانس اگه دنبالش کنی همش ازت فرار میکنه و اگه آروم باشی ممکنه بیاد روت بشینه💚

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

به انتقادها گوش نده، پیش برو، مسیرت رو بساز. بدونِ اینکه نگران بقیه باشی | |

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

اگه برای اون چیزی که میخوای نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

شکست مقدمه شروع پیروزی بعدی است …💪

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

هرچقدر هم سعی کنید باکیفیت باشید…. ادما باکیفیت چشای خودشون شمارو میبینن👌

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

زندگی من چیزی است که من برای آن مبارزه می کنم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

انقدر قوی باش ک برای شکست دادن ی لشکرم کم باشه

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

با زندگی نساز 🙂 زندگی رو بساز 🌈🍠

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

یه رویا یه جایه نرم واسه فرود اومدن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

اگر در ذهنت دائم در حال باختنى، در زندگى هم برنده نخواهى بود.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود،
تغییری در زندگی خود ایجاد کند

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

اگر مردم قدر زمان را می‌دانستند، هرگز کفش‌ بنددار نمی پوشیدند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

متن بیو انگلیسی انگیزشی

من در برودت این باد،نخواهم برید!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

خودت خودتو باور داشته باش نزار دیگران با رای تو تصمیم بگیرن

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

موفقیت‌ یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن، بی‌آن‌که اشتیاق‌مان را از دست بدهیم!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

این را بدون که برای راحتی باید سختی بکشی تا به اون برسی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

ما نمیتونیم اینده رو انتخاب کنیم،فقط رقمش میزنیم

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉

متن بیو انگلیسی انگیزشی

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

نمیدونم کی نمیدونم چجوری ولی میدونم که می تونم….🌈💫

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

با غُصه و گِریه درست نمیشِه…آدَمآی اضافی رو بِزَن کِنآر و ادامِه بِده.🙇🙈

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

  If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary
اگر مایل نیستید روتین خود را به خطر بیاندازید، مجبور خواهید بود که به طور عادی زندگی کنید.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

 Fall seven times and stand up eight
هفت بار سقوط کنید و هشت بار بایستید.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

 In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
برای رسیدن به موفقیت، میل به موفقیت در شما باید بزرگ‌تر از ترس از شکست باشد.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

 Some people dream of success while others wake up and work
برخی افراد آرزوی موفقیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بیدار می‌شوند و کار می‌کنند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

  There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure
هیچ رازی برای موفقیت وجود ندارد. موفقیت فقط نتیجه‌ آمادگی، کار سخت و یادگیری از شکست است.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

 Successful people don’t always know the right answer, but they keep moving anyway
افراد موفق همیشه پاسخ درست را نمی‌دانند، اما به هر حال آن‌ها همیشه در حال حرکت هستند.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don’t wish it were easier; wish you were better
آدم‌های موفق کاری را انجام می‌دهند که افراد ناموفق مایل به انجام آن نیستند. آرزو نکنید راحت‌تر باشد، برای بهتر بودن آرزو کنید.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

! A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
مرد موفق کسی است که با آجر‌هایی که به سمتش پرتاب کرده‌اند، بنایی ماندگار می‌سازد!

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

 There are two types of people who will tell you that you cannot make a difference in this world: those who are afraid to try and those who are afraid you will succeed
دو نوع از آدم‌ها وجود دارند که به شما خواهند گفت که نمی‌توانید در این دنیا تفاوت ایجاد کنید: کسانی که می‌ترسند تلاش کنند و آن‌هایی که می‌ترسند شما موفق شوید.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

 Let’s learn from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing
از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آن‌ها را خودمان تجربه کنیم.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Tips to be successful in life: Appreciate those who love you, Help those who need you, Forgive those who hurt you and Forget those who leave you
نکاتی برای موفقیت در زندگی: قدر کسانی که دوستت دارند را بدان، به کسانی که به تو نیاز دارند کمک کن، کسانی که آزارت دادند را ببخش و کسانی که تو را تنها گذاشتند را فراموش کن.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

  Success seems to be largely a matter of hanging on after others have let go
موفقیت تا حد زیادی یعنی دوام آوردن بعد از اینکه دیگران کار رها کرده‌اند.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

  First say to yourself what you would be and then do what you have to do
نخست به خودت بگو که چه می‌خواهی بشوی و بعد برای تحقق آن، آنچه را لازم است انجام بده.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

  by not working hard enough you defeat your own wishes
با تنبلی کردن آرزو‌های خودت را نقش برآب می‌کنی.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

 Challenges, failures, defeats and ultimately, progress, are what make your life worthwhile
چالش‌ها، شکست‌ها، ناکامی‌ها و نهایتا پیشرفت، مواردی هستند که زندگی شما را ارزشمند می‌سازند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

 The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams
آینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Lions don’t dream of huntingLions just huntشیر ها رویا پردازی نمی کنندشیر ها شکار می کنند

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

  Life shrinks or expands in proportion to one’s courage
کوتاهی یا بلندی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

  Without the rain there would be no rainbow
بدون باران هیچ رنگین کمانی نخواهد بود.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

There is no substitutefor hard workهیچ چیز جای سخت کوشیرا نمی گیرد.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

  You’ve got to truly believe in your abilities. Assess yourself to gain a clear understanding of what you are able to accomplish, and use this as fuel to light your own fire
اگر می‌خواهید فرد موفقی شوید باید به توانایی‌های خود اعتقاد داشته باشید. خود را ارزیابی کنید تا درک روشنی از آنچه قادر به انجام آن هستید به دست آورید و از این به عنوان سوخت برای روشن کردن آتش وجودتان استفاده کنید.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

  Good is not enough. You’ve got to be great
خوب کافی نیست، شما باید عالی باشید.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Life doesn’t get easieryou just get strongerزندگی آسون تر نمیشهتو هستی که باید قویتر بشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

 I can’t give you a sure-fire formula for success, but I can give you a formula for failure: try to please everybody all the time
من نمی‌توانم یک فرمول کاملاً مطمئن برای موفقیت به شما ارائه دهم، اما می‌توانم فرمولی برای شکست به شما بدهم، سعی کنید همبشه همه را راضی نگه دارید!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

 You must be the change you wish to see in the world
شما باید همان تغییری باشید که می‌خواهید در دنیا احساس کنید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

We cannot change the direction of the wind. But , remember , that we can always adjust our sails
ما نمی‌توانیم مسیر باد را تغییر دهیم، اما به یاد داشته باشید که همیشه می‌توانیم بادبان‌هایمان را تنظیم کنیم.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

  Have no fear of perfection – you’ll never reach it
هیچ ترسی از کمال نداشته باشید – شما هرگز به آن نخواهید رسید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

 Success is stumbling from failure to failure with no loss of enthusiasm
موفقیت شامل گذر از شکستی به شکست دیگر است بدون از دست دادن شور و اشتیاق.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success
موفقیت کلید شادی نیست. شادی کلیدی برای موفقیت است.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds character
تو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می‌گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست‌ها شخصیت را می‌سازند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Everyone wants to live on top of the mountain, but all the happiness and growth occurs while you’re climbing it
هر کسی می‌خواهد که در بالای کوه زندگی کند، اما تمام شادی‌ها و رشد کردن‌ها زمانی ظاهر می‌شوند که شما در حال کوهنوردی هستید.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

For being successful you Don’t need to be very strong You just need to be stronger than one thing: your biggest excuse
برای رسیدن به موفقیت لازم نیست خیلی قوی باشی، فقط کافیه از یک چیز قوی‌تر باشی: “از قوی‌ترین بهانه‌ات”

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Don’t be scared of what people sayfollow your own ideasاز چیزایی که مردم میگن نترسایده های خودتو دنبال کن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

One day you will look back an allthe hardships you faced andyou will SMILEیک روزی برمی گردی به پشت سرت نگاه می کنیتمام سختی هایی که کشیدی را می بینیو اونموقع هست که می خندی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

To make yourself HAPPYThere is no need MAGICبرای اینکه خودتو خوشحال کنیبه جادو نیاز نداری.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Life is a gamei play to winزندگی یک بازیهمن برای پیروزی بازی می کنم

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

قوی و محکم باش:)ولی مهربون

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

‹ ما از امید نوشتیم و تمام کلماتمان جوانه زدند.^^ ☁️🌱 ›

-فاطمه نجفی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

ツ طُ خیلےقـوے تر از اونـے ہستـے کہ فکر میکنے فکر نکن کہ تو قوے نیستے✗✨💕

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

زِندگے ‌ے مُشکل‌نیـست‌کِ‌بِخوایـ‌حَلش‌کُنے ‌زِندگے یـِ‌ واقیـعته‌کِ‌بایـد‌تَجربش‌کنیـ:))🧡
# زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/
# حقیقت

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز…!

 
# خسته

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

امروز همان فرداییست ک دیروز منتظرش بودیم 🙂
# زندگی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید # چینی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

آرزو نکن! واسش تلاش کن! # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . 👑

# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

《دنبال رویای خودت باش》
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

⭒می‌خواهم‌رویاهایم‌را‌به‌موهایم‌سنجاق‌کنم(:🧷🌩🌈🧷⭒ # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

امروز مال توئه.
قشنگش کن، دقیقا عین خودت 🌱 # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

•دنبال يه دليل براي پرواز بگرد حتي وقتي هزار تا دليل براي سقوط داري🦅🍺 # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

برام مهم نيست مردم راجع به من چی فکر می کنن، من با قانون های خودم از زندگیم لذت میبرم.✌🏻 # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

« ما از تبار پرستوهاییم؛ رسم ما پر کشیدن است و بس! 🙂 » # ادبی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

برای خودت بجنگ.
کس دیگه‌ایی این کارو برات نمی‌کنه . # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹 # انگیزشی # مغرور

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

ت‍‌ل‍‌اش‍ ک‍‌ن‍ ᵎ ִֶָ
‍بہ ھ‍‌ر ‍چ‍‌‌ی‍ ک‍‌ھ‍ ‍ب‍‌خ‍‌واے ‍م‍‌ی‍‌رس‍‌ی‍💕🌿 . . . # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

سخته ، ولی آخرش قشنگه:)
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

آرزوهایم را … به خدایی می سپارم که یوسف را از ته چاه به تخت پادشاهی رساند # خدا

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️ # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

زندگـی مثـل یه آتـیشه بـه جا اینـکه وقتـتو صرف بـرگ های خشک بکنـی.. بایـد تلاش کنـی تا هیـزم های بزرگ رو پیدا کنـی تا آتـیشت خاموش نشـه-❀-
# زندگی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاو بیو

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

اخرین خنده خیلے وقت پیش…

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

این نیز بگذرد… .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

 🎐 واسه گذشتـه پشیـمون نیستـم،

 
به خاطر زمـانی که واسه آدمهـای اشتبـاهی
تلـف کردم پشیـمونـم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

این دنیا پر از آدمای الکیه:)

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

❤🌒 ماه همیشه تنهاست

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن 🙂
# دوستت دارم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

جهان بلند و زندگی کوتاه است🌎🌻
# زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

من همینم که هستم

متن بیو انگلیسی انگیزشی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه…💋💑✨
# لاتی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن بیو انگلیسی انگیزشی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

تنهایی اگر نابودت نکنه قوی‌ترت می‌کنه!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨
# شب

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️
# لاشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

🎐 تـو به مـردم يـاد ميـدی چجـوری بـاهات رفتـار كنـن..🌱

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

 🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

 🎐 مـا هيـچوقت واقعا ديگـران رو نميشنـاسيم شنـاخت ما فقط قضـاوت مـا از اونهـاسـت..🌱

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱
# دریا

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

… دلتنگی یعنی روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره‌ی یه خیابون خفه‌ات کنه… | |
# دلتنگی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

من همیشه میتونم لبخند رو جلع کنم اما من یه داغونم

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود
ای پاره دلم، که بریزم به پای تو 🙂

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن بیو انگلیسی انگیزشی

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.I followed a diet but it didn’t follow me back, so I unfollowed it
من رژیم خود را دنبال کردم، اما اون منو دنبال نکرد، بنابراین من آن را کنار گذاشتم.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متن در مورد ایمانایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

.Dear sleep: thanks for trying, but you can’t beat surfing the net
خواب عزیز: از تلاش شما متشکرم، اما نمی‌توانی گشت و گذار در شبکه را محروم کنی.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیز‌هایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند: ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

.No matter what you are experiencing, fear not! You cannot lose because God knows what you need and help is already on the wayمهم نیست چه چیز‌هایی را تجربه می‌کنی، نترس! تو شکست‌ نخواهی خورد، چون خدا می‌داند که به چه چیزی نیاز داری و کمک در راه است.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

.You simply cannot do epic things with boring people
شما نمی‌توانید کار‌های بزرگ را با افراد کسل کننده، به سادگی انجام دهید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

.Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

.No friendship is an accident
هیچ دوستی‌ای تصادفی نیست.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

متن کوتاه در مورد عشقشاه کلید عشق ، تسلیم است
Just key of love is deference.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.True friendship is never serene. My best friend is the one who brings out the best in me
دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

.The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
بزرگترین نکته در مورد دوستان جدید این است که آن‌ها انرژی جدیدی را به روح شما می‌رسانند.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

“Entrepreneur and Business Instagram Captions”.Push yourself, no one else is going to do it for you
برای هر کاری خودتان را تحت فشار قرار دهید؛ چراکه هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

.Do not give up because it got hard
فقط به این دلیل که سخت شد، رهایش نکن !

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

You’ll eventually reach to a point in your life, where you start to realise your own worth and you find that you won’t take shit from anyone anymore, because you are strong enough to know that you straight-up deserve betterبالاخره به نقطه‌ای در زندگیت میرسی که به ارزش خودت پی‌ می‌بری و‌ میفهمی‌ که‌ دیگر چیزی از کسی‌نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستی‌ که بدانی سزاوار بهترین‌ هستی.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانه
The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

!If it would be easy, everybody would do it
اگر آسان بود، هر کسی آن را انجام می‌داد!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

.Waking up early is so important, it gives you the opportunity to get ahead of everyone else
سحر خیر بودن خیلی مهم است، به شما این فرصت را می‌دهد که از دیگران پیش‌تر باشید.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Escape the Ordinary
از بند عادت‌ها، رها شوید.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

.The world is changed by your example, not your opinion
دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

.Never be afraid of what you are going for
هرگز از آنچه می‌خواهید نترسید.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey
نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

.I feel like making dreams come true
احساس می‌کنم رویا‌ها به حقیقت می‌پیوندند.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

.Tomorrow will never come. Do It Now
فردا هرگز نخواهد آمد. همین حالا انجامش بده.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

.I love you more than yesterday and less than tomorrow
دوستت دارم، بیشتر از دیروز و کمتر از فردا.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

.There is only one happiness in this life, to love and be loved
تنها یک خوشبختی در این زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

.Friends are the most important ingredients to the recipe of life
دوستان مهم‌ترین ترکیبات دستورالعمل زندگی هستند.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

.The greatest medicine is a. true friend
بزرگترین دارو دوست واقعی است.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwardsما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن بیو انگلیسی انگیزشی

The kites always rise with adverse windsبادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personalityروح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

You are like the sunshine so warm,you are like sugar, so sweet…you are like you…and that’s the reason why I love you!تو مثل درخشش خورشید گرمیمثل شکر خیلی شیرینیتو مثل خودت هستیو بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

The trouble is you think you have time.-Buddhaمشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life is short
appreciate each day like it was your lastزندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Live for ourselves not for showing that to othersبراي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Be the change you wish to see in the world.تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Live for yourself.برای خودت زندگی کن

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

In real love you want the other person’s good.In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

A distant tour begins with one step…سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded awayعزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life is short. Live passionately.زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

So it goes.-Kurt Vonnegutزندگی می‌گذرد

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

You’re nothing short of my everything.تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Prove yourself
to yourself
not othersخودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.-Anais Ninکوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزماگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهدتو اصلا عاشق نیستی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن بیو انگلیسی انگیزشی

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Life is a one time offer, use it well.زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners changeخیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise againاهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Keep your head up
you day is comingسرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Try and fail, but never fail to try.-Jared Letoسعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mendیه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Sun lights up the daytime
And moon lights up the nightنور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….می میرم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

.There are things that are so serious that you can only joke about themچیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

متن بیو انگلیسی انگیزشی

I love all the starsin the sky,but they are nothingcompared to the onesin your eyes!Love U!تمام ستاره های اسمان را دوست دارماما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچندتو را دوست دارم

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

if you can’t be kind, be quietاگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your headچقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.-Lou Holtzزندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I don’t want a perfect life.
I want a happy lifeمن یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.-Buddhaدر گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Desire makes the impossible, possibleخواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

I don’t want to earn my living; I want to live.-Oscar Wildeمن نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

متن بیو انگلیسی انگیزشی

I’d rather regret the things I’ve done than regret the things I haven’t done
من ترجیح می‌دهم به خاطر چیزهایی که انجام داده‌ام پشیمان باشم تا چیزهایی که انجام نداده‌ام…

متن بیو انگلیسی انگیزشی

I am learning that who I am is not so badدارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life
زمان شما محدود است، بنابراین زندگی خودتان را برای زندگی دیگران از دست ندهید..

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Men are more mindful of wrongs than of benefits.مردم همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوب تان به ذهن خواهند سپرد.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Without hustle, talent will only carry you so far
بدون تلاش و پیشرفت، شما فقط استعداد را تا به امروز با خودتان به این طرف و آن طرف جابجا کرده‌اید

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindonبه جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند، به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

When the going gets tough, the tough get goingوقتی شرایط سخت میشه، مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

If you do what you need, you’re surviving. If you do what you want, you’re living.
-Unknown
اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
-Albert Einstein
تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید همه‌چیز یک معجزه است

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.
-Anonymous
اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید حتماً شکست خواهید خورد

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

Beware the barrenness of a busy life.
-Socrates
مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into it.
-Ernest Holmes
زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

متن بیو انگلیسی انگیزشی

A man is not old until his regrets take the place of his dreams.
-John Barrymore
انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly.
-Isaac Asimov
این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetusنخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

This is your life, and it’s ending one minute at a time.
-Chuck Palahniuk, Fight Club
این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchillموفقیت یا شکست هیچ کدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen Kingتو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی . استیون کینگ

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

There are two ways to be happy , Either improve your reality , or lower your expectationsامروز به این فکر کن : دو راه برای شاد بودن وجود دارد یا واقع بینیت را بالا ببر یا انتظاراتت را پایین بیاور .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

I find that the harder I work, the more luck I seem to have. ~Thomas Jeffersonمن متوجه شدم هر چه سخت تر تلاش می کنم، بیشتر احساس خوش شانسی می کنم – توماس جفرسون

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

The way is not in the sky . The way is in the heartراه در آسمان نیست، راه هر کاری در قلب است .

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreamsآینده به کسانی تعلق دارد که زیبایی رویاهایشان را باور دارند .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

Great minds discuss ideas , average minds discuss events small minds discuss peopleذهن های بزرگ درباره ایده ها صحبت می کنند ، ذهن های متوسط درباره رویدادها حرف می زنند و ذهن های کوچک درباره دیگران

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at himمرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

When one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one that has been opened for us. – Helen Kellerوقتی یک در از خوشبختی ما بسته میشه، یکی دیگه باز میشه اما اغلب ما آنقدر به در بسته شده نگاه می کنیم که نمی تونیم دری که به روی ما باز شده را ببینیم – هلن کلر

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

Sometimes it is the smallest decisions that can change your life foreverگاهی کوچکترین تصمیمات شماست که می توانند زندگی شما را به کلی تغییر دهند .

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what he thinks into itزندگی مانند آینه است ، هر آنچه را که فرد به آن بیاندیشد برایش انعکاس می دهد .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

We can not change the direction of the wind …. But , remember , that we can always adjust our sailsما نمی توانیم مسیر باد را تغییر دهیم اما همیشه می توانیم بادبان هایمان را تنظیم کنیم .

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Learn how to be happy with what you have while you purse all that you wantیاد بگیرید در حالی که چیزهایی را که می خواهید دنبال می کنید ، شاد هم باشید ( و از زندگیتان لذت ببرید . )

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

When an egg breaks by external power, life ends.
When an egg breaks by internal power, life begins.
General changes always begin with internal power!وقتی یک تخم مرغ با نیرویی خارجی شکسته می شود یک زندگی پایان می یابد.
وقتی یک تخم مرغ با نیرویی داخلی شکسته می شود یک زندگی آغاز می شود.
تغییرات مهم همیشه با نیرویی درونی و داخلی شروع می شوند .

متن بیو انگلیسی انگیزشی

. You must expect great things of yourself before you can do them. ~Michael Jordanتو باید قبل از اینکه کار بزرگی انجام بدی انتظار اون را داشته باشی – مایکل جردن

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reasonیک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others..

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Mardenمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

“For every minute you are angry you
lose sixty seconds of happiness.”
Ralph Waldo Emersonبه یاد داشته باشید :
برای هر دقیقه که عصبانی و ناراحت هستید ، شما شصت ثانیه خوشحالی را از دست می دهید …
– امرسون

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

You learn more from failure than from success. Don’t let it stop you. Failure builds characterتو از شکست بیشتر از موفقیت یاد می گیری. اجازه نده شکست تو را متوقف کنه. شکست ها شخصیت را میسازن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

متن انگلیسی جدید/ متن های کوتاه انگلیسی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # حقیقت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

رمز خوشبختی؟
لذت بردن از چیزهای کوچکِ زندگی ☕️🤍
# زندگی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

زندگی میکنم با قوانین خودم! # زندگی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

‌‌‌
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ »
# زندگی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

•‌ شرآیط سخت آدمای قوی می‌سازه🙆🏻‍♀💜 # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

ماتوتَنهاییامون،گُم‌شُدیم # دلتنگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈 # خدا

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

خُـــدایـا

تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی

وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان

تَـــنگ مـی شَـوَنـد # خدا # آرامش

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

●🤎●دختری باش‌ که‌ رویاهاشو به‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!•🌤🪴• # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

به هرکس اندازه لیاقتش خوبی کن!
  # حقیقت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

*تو خیلی زیبایی دختر ، یادت نره!*
‘👩🏼💜✨ ‘ # دختر

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

‌ ‌

بعضی حرفا ساختہ شده واسہ تو دل موندن !! # سکوت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن. # ادبی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

[برنده رویاپردازیه که هرگز تسلیم نمیشه]🌿🍒 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

{کسی باش که برای صعود خودش میجنگه نه سقوط آدم ها…}💛🌈 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

ایده آل نباش. واقعے باش. خودت باش.👌☺
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

╰🌻•𖤝…خودت رو الویت قرار بده🥂•╯ # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن بیو انگلیسی انگیزشی

‏شنیدن بعضی حرف‌ها، دل می‌خواد نه گوش…! # ادبی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

متفاوت باش دنیا پر از آدمای معمولیه . .😉🦋 # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

دل شكستن هنر لاشیاس…!
‌‌ # لاشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

‌‌

خیلے چیزا
قلبمو شڪست، ولے چشامو باز ڪرد..!
‌ # خسته # سکوت # حقیقت

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

پُر از دردَم # خسته

متن بیو انگلیسی انگیزشی

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..
‌ # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

دلم برات تنگ شده 🙂
‌‌‌ # دلتنگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

رویاهاتو دنبال کن
اونا مسیر رو میدونن…

# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

خسته‌ از‌ خنده‌های‌ غمگین . . !
# خسته

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

خسته‌ترازاونی‌ام‌ڪه‌اهمیت‌بدم

# خسته

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

╰𖨯آدما عوض میشن. ولی رفیقای صمیمی هرگز!🌸 # بامعرفت

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

زیبایی، توجه ها را جلب میکند اما شخصیت، دلها را جذب خود میکند…🍃

# ادبی # حقیقت # عربی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن بیو انگلیسی انگیزشی

” آینده از امروز شروع میشه،نه از فردا🌤💕 ” # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

⨳ نقطه ی شروع تمام موفقیت ها، خواستن است💜🌜 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

“رویا چیزی نیست که خواب میبینی، اون چیزی هستش که تو رو بیدار نگه میداره”[🔮💜] # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

اگه ادما مثل یه پیشنهاد قرار دادنت
مثل یک گزینه ترکشون کن .🚫

متن بیو انگلیسی انگیزشی

لبخند بزن! بذار بدونن از ديروز قويترى! # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست… # خدا

متن بیو انگلیسی انگیزشی

– متعـهد به “تو” 💍🌸🤍•
# دوستت دارم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

زندگیمون مثل کاغذ خط خطیه . . ! # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متن های کوتاه درمورد موفقیت انگلیسی با ترجمه | تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.• # انگیزشی # زندگی # شاد

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

هميشه نميتونى منتظر زمان مناسب بمونى ، گاهى وقتها بايد جرئت كنى و بپرى. # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

-به خاطر خودت قوے باش!🪃🌸 # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

{آرزوهاتو بردار و پرواز کن ! ♡} # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

خودت باش، قرار نیست همه ازت خوششون بیاد !!💙🥀

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم،
من بلند خواهم شد🪁 # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

اگه رویاشو داری پس استعدادشم داری:] # انگیزشی # حقیقت # درسی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

قوی تر از دیروز باش!🍃 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

با موفقیت بُکُشِشون
و با یه لَبخند دفنشون کُن 😎👎 # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

این زندگیہ ، نہ بهشت…💜💫
پس لازم نیست بےنقص باشے :)🌿
-جونگ‌ڪوڪ 🐰💕 # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود.. 🐚
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

مهم نیست که کی اذیتت کرده. مهم اینه که کی میخندونتت
# ترکی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

چیزای‌ قشنگ‌ هیچوقت‌ دنبال‌ خودنمایی‌ نیستن! # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان…√
# مغرور

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

‌ « آدم خوبهِ، زندگیِ خودت باش …» # انگیزشی # حقیقت

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

تلاش کن تا بدست بیاری ♛ ⁦^_^⁩ # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
# انتقام # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

به گذشتت این قدرت رو نده که تعبیری از آیندت باشه.♥️✌🏻🌱 # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

خدا با من‍‌‌ه‍….♡ # انگیزشی # زندگی # خدا

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

« من به هرچي ك بخوام میرسم..! »

‌‌ # انگیزشی # مغرور

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

. خُودت باش چون کسی بهتر از تو نیست…
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

چشمهات رو از رو هدف بر ندار(•‿•) # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

آرام باش، قوی باش، به هیچ کس اجازه نده تو را ویران کند. # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

روزای خوب میان،، چون تو لیاقتشو‌ داری… # انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

ڪیفیت افڪارت، ڪیفیت زندگیتو رقم ميزنه. # انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

من همینم که هستم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن بیو انگلیسی انگیزشی

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن بیو انگلیسی انگیزشی

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیو انگلیسی انگیزشی

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن بیو انگلیسی انگیزشی

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ای فلک تا کی کلک….

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن بیو انگلیسی انگیزشی

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن بیو انگلیسی انگیزشی

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی
# انگیزشی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو اینستاگرام

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

درد اونجاست که طرف مجبور میشه بخاطر بی پولی عاشق کسی نشه ..!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه
# خدا

متن بیو انگلیسی انگیزشی

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌ # انتقام

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

تو عاینه انعکاس دخطریو میبینم کع لبخنداشم درد میکنه :}

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

اگر هرگز بدنیا نیامده بودم به کجا برمیخورد؟

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

دنیا از اولشم میزون نبود شیطان عاشق خدا بود..اما خدا عاشق انسان:)
# خدا

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

‏ولی بال هایِ کسی که براتون پَر میزنه رو نَشکونین …

متن بیو انگلیسی انگیزشی

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را
# انگیزشی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

زندگی لیلیست،مجنونانه باید زیستن💎💖
# انگیزشی # زندگی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

+ دختر غمگینو چه به موی بلند 🙂

متن بیو انگلیسی انگیزشی

روزگار میگذره ورق میخوره📖
قلب ما میشکنه ترک می خور ه💔
یکی سلامتی عشق عرق میخوره 🍺
عشق زیر یکی عرق میکنه

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

هميشه اجازه بده كه فعاليت هات بيشتر از كلماتت [صحبتهات] سر و صدا كنن.
# انگیزشی

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن بیو انگلیسی انگیزشی

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر
# انگیزشی # دریا

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى
# انگیزشی

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن انگیزشی انگلیسی برای بیو تلگرام

❤♾I need you for life

متن انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستا

سرم همیشه بالا است چون بالای سرم خدا است
# خدا

متن انگیزشی انگلیسی تاو بیو

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن بیو انگلیسی انگیزشی

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن کوتاه برای بیو انگلیسی انگیزشی

↪خیلیا تو کف ماخودشونو شوستن↩

متن کوتاه انگلیسی انگیزشی برای بیو اینستاگرام

عشق یعنی به تو رسیدن یعنی نفس کشیدن تو خاک سرزمینت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *