متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!(:🖤
# ادبی # خسته

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌‌

آرام جانَــم..! ♡🙃
❪دوسـت داشـتَنت❫ قَشنگ ♾
❪عشـقَت❫ پُر از امنیَت و ❪خواسـتَنت❫ پُر از لِطافت اسـت میخواهَمت جان دلَــم…✨
با تَمـامِ قَلبَــم بِمان برایم تا ابَـد…💍♥️•
‌ ‌
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو∞ شُدی…♡
تنها ستارهِ چِشمَک زَنِ
قلبــم 💋❤️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صُبح است ؛
صبحِ خیلی زود…
و بیدار شده‌اَم تا دوست‌داشتنَت را،
زودتَر از روزهای قبل شروع کُنم🌿♥️⛅️
صُبح بخیر عشقِ قشنگم🙈💋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

.
درگیر تـ∞ـو شُدن
‌بِهترین اِتّفاقِ زِندگیـــم بود..♥️💍
‌‌‌‌
۰۪۫۰۪۫   ۰۪۫۰۪۫🎻
••••••••❥🌺❥••••••• # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چ‍ق‍‌در خ‍‌وبہ ی‍‌کی‍‌و داش‍‌تہ باشی کہ وق‍‌تی ال‍‌کی م‍‌یگی خ‍‌وبم
ب‍گہ #دروغ ن‍‌گو بیا بغ‍‌لم ب‍‌گ‍‌و چتہ :)!
# خسته # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

“هَمیـشـ∝ـگـےِ” قلبــــم باش !♥️💋 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‹تُـــــ∞ـــو›چه‌ِڪَردی‌ڪه‌ِدِلَم‌
این‌هَمه‌ِخواهٰان‌ِتُو‌شُد•حَضــــــرَت‌جِانِا
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

◝ܩݍ߭ ࡅ߳ߊ ࡅ࡛ܨ‌ࡅ߭ܤߊ‌ࡅ࡙ࡅߺ߳ࡉ ܩࡅ࡛ࡅ߳ࡋߊ‌ܩܢ ࡅ࡛ܘ ࡐ‌ܟ࡛ࡐ‌ܥ‌ࡅߺ߳ࡉ◟♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

+ قَشنگَتـٰرین حِس مُـٰوجود
– شـٰنیدن خنـٰده هـٰاش پشـٰت تلفـٰن»📱♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تموم دنیا را بهم بدَن
یه روز ازت جدا نمیشم 😍😘❤️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تـا تهِ خـَطِ سَرنِوِشت پـايِبَند بِه تواَم ❤️💍❤️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ‌

عشــق جانَـــم …♡

میگـن خـدا به هَر کسـی به اندازه
دلـش داده ببیـن دل مَن چقـدر
بزرگه که خـدا « تــ♡ـو » رو بمَـن داده
مَرد مهـربونِ مَـن روزت مبارک…
با تَمـام وجودَم « دوسـت دارم∞ »

الهـی بِمونـی بَـرام… 💍♥️•

‌ ‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ‌

عشق دلم انتخاب تو…
بـهترین انتخاب زندگیم بود (:
اینو بـدون انقد دوست دارم که اگه هـزار بار بـرگردم به عقب…
باز انتخابم تــویی 🤍💍🌸

‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو را باید حنا کرد
گذاشت بَر جان
که بماني ! ♥️🖇
 
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

☽︎زِندِگی💞☾︎
نَبــض‌ِنفس‌هایِ‌کَسی‌اسـت
☽︎کهِ‌دوستَش‌داری 💍☾︎
هَمـونی‌کهِ‌ضربانِ‌قَلبت
باٰدیدَنش‌به‌شٌماٰرش‌می‌اٌفته
☽︎زِندگی💞☾︎
نأم‌دیگَرش‌☽︎؏ـٰاشقی‌ست♡☾︎
اگهِ‌☽︎؏ـٰاشق☾︎نشدیٖ
بِداٰن‌زندگی‌نڪردی
وَچه‌لذَتی‌بٰالاترازنَسیم‌☽︎لَبخندیاٰر..☾︎♥🍷👫
# دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

و«تـــٌـو♡»
سرآغازتمام‌«؏ـاٰشـقانه‌هاےِ»منے
گناه‌اَست‌بِگویَم‌«خدای‌ِمَنے!»
ولی‌تو«خدای‌ِکوچک‌»من‌روی‌ِزمینی..!💗🎶👫
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردمن‌روزت‌مبارک🌱🌟 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

﮼شما‌خیلی‌گُلی‌ولی‌ما‌باغچمون‌دیگه‌جا‌نداره:)🖤👋🏻
# مغرور # لاتی # ادبی # عشق یک طرفه # حاضر جوابی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‏وَقتی چِشای ⧼یه نَفـــــ😍ـــر⧽ دُنیات میشه،
تـو صاحبِ بزرگترین و
قَشنگ ترین‌ ⧼دُنیایــی⧽… 💋😍

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه


مَــن با ذَره ذَره قَلبـ♡ــَم
با هــَردم و باز دَم دوســِت دارَم♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌
تُـــــ∞ـــــو
طَراح‌قَلــ♡ــب‌ِعٰـاشِقَمی♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مواظب خودت باش تلفظ میشه…
ولی اگه اتفاقی برات بیفته میمیرم! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

⦅؏ـِشقِ‌مَن💞⦆
تا‌⦅بَغَلــــَت‌⦆هَست،چِه‌نیاز‌بِه‌
سَرزَمین‌اَست؟
⦅قَلـــبِ‌🫀⦆مَن‌اَزتُو‌گِرِفتِه،‌
هَرچِه‌⦅؏ـِشق‌⦆کِه‌دَر‌زَمین‌اَست …‌‌♥✨👒🖇
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

[•تــــــ♡ـــو•
فَقَط‌تَنهاکَسی‌نیستی‌کِه‌توی‌ِ
•قَلـــ♡ــــبِ•
مَنی‌،بَلکِه‌تَنها‌فکرِ‌توی‌ِذِهن‌ِمَنی •دلبـ♡ـر•جان

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در‌دلم‌خواستن‌مرگ‌کسی‌نیست! ولی‌ای‌کــاش هرکس‌به‌تو‌دل‌بست‌بیاید‌خبرش🙂💙 #عاشقانه # انتقام # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یه افسانه هست که میگه :
شاید عشق همون حسیه که
قلب هاتون رو با هم‌عوض میکنید
بی قرار میشید
و برای همینه که
بدونِ هم‌حس بدی دارید
چون بَدن میخواد که
قلبِ اصلیش کنارش باشه
بنظرم این قشنگ‌ترین تعریف عشقه : )♥️🧿👫🏻💍 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

– برنامَت برای آینده چیه؟
+ کنار تو از خواب بیدار بشم 🫀👀 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبح بخیر دوستانانوار طلایی خورشید نوید مهربانی ولطف پروردگار را می‌دهندکه دراین روز زیبا به روی همگی ما لبخند می‌زندبیاید به یکدیگر لبخند بزنیم و صبحی پرازعشق ومهربانی را آغاز کنیمکه عشق منشا درمان همه دردهای بشریست.صبح همگی بخیرروز خوب و سرشار از شادی برای همگی‌مان آرزو دارم.

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلامصبحتان به طراوت شبنم و به شادابی و زیبایی گلها؛در زندگی هیچ چیز مهم تر از این نیست که قلبا در آرامش باشیالهی همیشه قلبتون پر از عشق وآرامش باشد.

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحتان پرازمحبت الهیسهم امروزتان شادیسهم زندگیتون عشقسهم قلبتون مهربانیسهم چشمتون زیبایی وسهم عمرتون عزت باشهروز خوبی پیش رو داشته باشید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلامصبح بخیربرای امروزتان از خدا می‌خواهمهر آنچه صلاحتان هستبرایتان رقم بزندمن به دستان خدا ایمان دارمبهترین‌ها سهمتان خواهدشد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شمابراتون :یک دل شادیک لب خندونیک زندگی آورمیک خانواده صمیمی ویک دنیا سلامتی و شادیآرزومندمصبحتون شاد شاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پروردگارم …شکوفایی روزت را سپاس می‌گویم که تاریکی شب را پایان می‌بخشدو تاریکی شب را نظاره‌گرم که هیاهوی روز را سرانجام است؛در این میان این من هستم که بالا می‌روم؛پایین می‌آیم؛خوشحال و غمگین می‌شوم؛تهی و سرشار می‌شوم و باز….همان می‌شوم که بودم،پروردگارم بندگی‌ام را بپذیر.

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از پروردگار
صبحی به
زیبایی طلوع خورشید
به طراوت گل های بهاری
به آرامش یک دریا
و
روزی سرشار از موفقیت و شادی و عشق برایتان آرزومندم
صبحتون بخیر و شادی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح ها لبخندی بچسبانيد گوشه لبتاندليلش مهم نيست،اصلا نيازی به دليل ندارد،لبخند است ديگر،هفت خان رستم که نيستيک ليوان چای تازه دم بنوشيديک موسيقی خوب برای خودتان پخش کنيدو گذشته و آينده را بگذاريد به حال خودشانمهم همان صبح، همان لبخند،همان چای، همان موسيقيستسلام صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

طلوع خورشید
عشق و امیدی به وسعت یک روز به همراه می آورد
و من در این طلوع زیبا
ایمان دارم تقدیر امروزتان
به دست مقدر کننده مهربان
به بهترین شکل رقم خورده است
صبحتان بخیر همکار گرامی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دل را به صفای صبح پیوند بزنبر پایِ شب سیاهِ غم ، بند بزنهرچند که دلسوخته‌ای،چون خورشید بر شوخی روزگارلبخند بزنسلااااام صبح تون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی کوتاه است
و هر ثانیه آن بسیار با ارزش
هر صبح زیباست
و این نگرش ماست که آن را خوب یا بد می کند
به زیبایی صبح لبخند بزنید و از کوتاهی زندگی نهایت استفاده را ببریدصبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح شداین صبحگاه روشن و زیبا بخیربامداد دلکش و دلچسب و روح افزا بخیرصد سلام از منبه دستان پر از مهر شماصبح من صبح شماصبح همه دنیا بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

درود خدای مهرباندرود شور دوبارهدرود طراوت عشقدرود آوای زندگیدرود دوستان خوبمبه روزمهربانیخوش آمدین!امروز را با لبخندشروع کنیدروزتان راجشن بگیرید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی پروازقد کشیدن در بادچه کسی می گویدپشت این ثانیه هاتاریک است؟گام اگر برداریمروشنی نزدیک است.صبح زیباتون بخیر، روزتون سرشار از امید…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دوباره خورشید آهسته آهسته به وسعت بیکران آسمان قدم می گذارد
و شب با شتاب رخت و لباس خوابش را جمع می کند
صبح آمده و با چوب جادویی اش
به گل ها ناز رقصیدن
به نسیم فرصت وزیدن
و به پرندگان نوای نغمه سرایی
بخشیدهصبحتان بخیر و روزتان سرشار از موفقیت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح آمددفتر این زندگی را باز کنزیستن را با سلام تازه‌ ای آغاز کنروز تازهفکر تازهراه تازه پیش گیرعاشقی را با کلام تازه‌ ای آواز کن

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زیباتر از صبحسـلام صبحگاهے استخدایا به امیـد تو اے یگانہ معبودمزندگی ســـلامصبح قشنگتون بخےر و شادے

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اگر منتظر روزی کامل و عالی باشیم
هرگز چنین روزی از راه نخواهد رسید
روز عالی را ما می سازیم
از همان لحظه طلوع
تا آخرین دم غروبهر صبح تان شادی
هر روزتان عالی
صبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بهتـرین هدیه زندگیعشــق و محبت استدسته گلی بــه نامعشـــق تقــدیمشمــامهـربانانسلام صبح زیباتونهمچون گل زیبا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه دعایی کنمت اول صبحخنده ات از ته دلگریه ات از سر شوقروزگارت همه شادسفره ات رنگارنگ و تنی سالم و شادکه بخندی همه عمرصبحتون بخـــــیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز هر چی آرزوی خوبه نثار شما
براتون :
یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آورم
یک خانواده صمیمی و
یک دنیا سلامتی و شادی
آرزومندم
صبحتون شاد شاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبحتون بخیربرخیز مثل خورشید باشطلوع کن نور بتابباعث شادی شوامروزتان سرشار اززیبایی و نشاطو اتفاقات شادی بخشنگاه پرمهر خداهمراه لحظه هایتان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر دوستان عزیز

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

گویند سلام صبح
طلایی ترین کلید برای‌ ورود به قلب هاست
پس صمیمی‌ ترین سلام
تقدیم به شما بزرگوار

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قلم موی اراده را بردار آغشتہبه رنگَ عشق ڪن  رنڪَ تازه ای بزنبربوم زندڪَی  تاجان بڪَیرندطرح های  آرزوهای قشنڪَتسلام صبح تون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الهی
در این شنبه اولین روز هفته
زیباترین ها را نصیب
دوستانم کن تا تقدیرشان
آنگونه که تو می پسندی مهیا شود
صبح بخیر دوستان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مےگویند:روزے را صبحِ زود تقسیم مےڪنندهرجا ڪـہ هستے “سهمِ امروزت”“یك بغل شادے و آرامش”سلامروزتون پر از خیر و برکت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام من
به پیچکی که صبح دست سبز او
به سوی آسمان بی کران دراز می شود
سلام من
به آن پرنده سپید و شادمان
که در سپیده با نسیم
ترانه ساز می شود
صبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح که از خواب بیدار می‌شویدر نظر بیاور چه سعادتی است ،زنده بودن ، فکر کردن ،لذت بردن و دوست داشتن ..صبحتون بخیر روزتون شـــــــاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر، امیدوارم روز خود را با لبخند و ذهنی پر از اندیشه های زیبا شروع کنید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بوی صبحانه مےآیدعطرچایے صفای سفره صبحچند لقمه زندگے کافیستتا انرژی جاودانگےدر وجودمان شکوفا شودصبحتون بخیر روزتون شـــــــاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر، یاد آوری می کنم که افکار بزرگ و مثبت منجر به نتایج عالی می شوند
پس روز خود را با افکار مثبت آغاز کنید تا به اهداف خود نزدیک تر شوید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبح بخیرزيباترين سلام دنياطلوع خورشيد استکه تقدیمتان میکنمبرایتان قلبی خالی ازکدورتزندگی عاشقانه ولحظاتی ناب آرزومندم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر، روز خوبی را برای شما آرزو می کنم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

يـه فكر مثبت كوچولو اول صبحميتونه كل روزت رو تغيير بدهپس لبخند بزن دوست خوبمچـون لبـخنـد تـو زیـبــاستسلام صبح بخیر دوستان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

رها کردن گذشته
نگرانی کم تر درباره آینده
و تمرکز روی کاری که تنها امروز می توان انجام داد
موفقیت را برای انسان به ارمغان خواهد آورد
صبح بخیر ، روز زیبایی را در پیش داشته باشید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خزان استو هوایی بس دل انگیزبزن صبحانه ای با چای لبریزبه عمر ما رسیده روز دیگررها کن بسترو از خواب برخیزســلامصبح تون بخیر مهربونا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کارهایی که امروز انجام می دهید مسیر فردای شما را روشن تر خواهد ساخت
صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبحتون بخیرصبح یعنی یـک سلام ناب نابصبح یعنی دست دادن باآفتابصبح یعنی عطرخوب رازقیصبح یعنی حس خوب عاشقی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلامی گرمدر طلوعی زیباتقدیم شما همکار گرامیآرزو می کنمپنجره دلتون همیشه رو بهخوشبختی باز بشهصبح تون بخیر و شادکامیو پر از خیر و برکت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خودتان را دوست داشته باشید، به توانایی هایتان اعتماد کنید و هیچ زمانی دست از تلاش بر ندارید، این ها بهترین راه مقابله با موانع زندگی است
صبح بخیر، روز پر بار و زیبایی را برای شما آرزو می کنم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز صبح،زنده می‌شومو زندگی می‌کنمبرای رویاهایی که منتظرند به دست من واقعی شوند…صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هرگز اجازه ندهید ناکامی ها و شکست ها شما را متوقف کند و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید
صبح زیبای شما بخیرهر صبح شروع جدیدی برای زندگی است
گذشته را فراموش کن و از زمان حال لذت ببر
صبح بخیر دوست خوبم
روز خوبی داشته باشی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرزو می کنــملحظه لحظه یزندگی شمــــاقــــــرین اینپنج حرف ساده باشد.آرامــــــــــش…صبح تون بخیر…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یه روز دیگه از نو شروع شده، ذهنت رو از نگرانی های فردا و پس فردا خالی کن
و سعی کن امروزت رو بسازی
که فرداها نتیجه امروزهای پر تلاش ماست
صبحت بخیر دوست گرامی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دل را به صفای صبح پیوند بزنبر پایِ شب سیاهِ غم ، بند بزنهرچند که دلسوخته‌ای،چون خورشید بر شوخی روزگارلبخند بزنسلااااام صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر دوست من
بیدار شو، لبخند بزن و روز خود را آغاز کن که روز بی نظیری را در پیش داریم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روز خوب روزی نیست که با قهوه یا چای شروع بشه
روز خوب روزیه که با تو شروع می شه!
صبح بخیر دوست من!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک صبح بخیر قشنگ
یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به
رفیقی که جنسش از کیمیاست
عهدش از وفاست
مهرش پر از صفاست
حسابش از همه جداست …
سلام صبح بخیر رفیق قدیمی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

به ما زندگی خوب یا زندگی بد داده نشده
به ما فقط یک زندگی داده شده
و این به خود ما بستگی دارد که آن را خوب یا بد بسازیم
و ساختن یک زندگی خوب
از همان اول صبحش خواهد بود!صبح بخیر دوست عزیزم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز صبح که چشمام رو باز می کنم شادی تمام وجودم رو پر می کنه
چون یادم میفته روزهای من با صبح بخیر گفتن به تو عزیز شروع می شه
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خورشید بالا اومده
و آغوشش رو برای دنیا باز کرده
وقتشه تو هم از خواب بیدار شی
و آغوشت رو برای موفقیت و شادی های امروز باز کنی
صبحت بخیر دوست من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مادرت ممکنه تو رو “خوابالو” صدا کنه
پدرت ممکنه تو رو یه “آدم تنبل” بدونه
اما برای من اصلا مهم نیست کی از خواب بیدار بشی
یا “صبح بخیر” رو از فرهنگ واژگان حذف کرده باشی
چون تو همیشه بهترین دوست منی!
ظهرت بخیر رفیق خوابالو و تنبل خودم!!!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی مثل یه کتابه
و
هر روزش مثل یه صفحه جدیدچه بهتر که اولین سطر هر صفحه اون رو با “صبح بخیر” پر کنی!
صبحتون بخیر دوستان گلم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ما در یک دنیای رنگارنگ زندگی می کنیم
زردی خورشید
سبزی سبزه
و آبی آسمان
زندگی ما را پر از رنگ و لعاب کرده اند
امیدوارم امروز و هر صبحت به رنگارنگی طبیعت باشد
صبحت بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نسیم صبح، زمین را بیدار کرده است
خورشید، آسمان را رنگ پاشیده
و پرنده ها آواز می خوانند
بر خیز و از امروز لذت ببر
صبح بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از طلوع اولین نور خورشید صبحگاهی
تا غروب آخرین ستاره شبانگاهی
همیشه به یاد داشته باش که
“تو فرد خیلی خاصی هستی”
صبحت بخیر دوست خوبم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام به امروز خوش آمدید
پیش به سوے شروع
یک روز بے نظیر
روزتان سرشار از امید
انرژے مثبت و اتفاق هاے خوب و شگفت انگیز
صبح شنبه تون بخیر دوستان گلم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دعـــــا میکنم:
از همین لحظہ اے کہ
دوباره براے زندگۍ چـــشم گـــشودی
خـــــداوند گره از کـــــارت بگشاید
و بہ تو قلبۍ آرام ارزانـــــے دارد
صبح بخیر دوست خوبم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

براتون :
یک دل شاد
یک لب خندون
یک زندگی آورم
یک خانواده صمیمی
یک دنیا سلامتی و شادی آرزومندم
صبحتون شاد شاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تمام صبح ها مانند یک بوم خالی هستند و کار تو این است که روز خود را به یک منظره ی زیبا تبدیل کنی
صبح بخیر دوست من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز را با نام خدا
آغازی کنیم
که زیباترین و مطمئن‌ ترین
سر آغاز است
سلام صبح بخیر دوستان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام دوستان مهربانم
صبح تون بخیر
روزے پر از آرزوهاے زیبا برای تان خواهانم
روز و روزگارتون خوش
خوشے های تان بادوام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برای امروزتان آرزو کردم
که خدای مهربون
هدیه دهد به شما طبقی
ازشادی های بی دلیل
روزی آرام و ذهنی پاک
و ایام به کام
صبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر گفتن به انگلیسیgood morning my friend
صبح بخیر دوست منمتن ادبی صبح بخیرزندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست
زندگی یعنی همین
پروازها
صبح ها
لبخندها
آوازها
سلام صبح بخیر دوستان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پست صبح بخیر زیبایک روز بی نظیر
یک لبخند از ته دل
یک شادی بی دلیل
با هزار آرزوی زیبا
تقدیم لحظه‌ هاتون
هر روزتون بخیر و زیبا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام برخورشید
سلام بر صبح و روشنایی
سلام به همه دوستان عزیز
صبحتون شاد
امیدوارم روز خوبی پیش رو داشته باشید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر عزیزم
امیدوارم امروز تو پر از فرصت های جدید برای موفقیت های بیش تر باشد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح، آغاز حیات است و امید
دستهایت پرگل
شادیت پاینده
خنده ارزانی چشمان پر از عاطفه ات
نور همسایه دیوار به دیوار دل پاکت باد
سلام صبح زیبای بهاریتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

گویند ســلام صبح
طلایی ترین کلید برای
ورود به تالار قلبهاست
پس صمیمی ترین سلام
تقدیم به شما عزیزان
صبح بهاریتون بخیر
دلتـون شـاد
لبتـون خندون
تنتون سالم
روزتون پر از اتفاقات خوب

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنى
همه ى شهر پراز بوى خداست
عابرى گفت که این مطلق نادیده کجاست؟
شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود
چشم دل باز کن این بسته به افکار شماست
سلام صبح بهاریتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی یک سبد لبخند
یک بغل شادی
یک دنیا عشق و خندیدن از اعماق وجود
به‌ شکرانه‌ داشتن نفسی دوباره
صبح بهارتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح، آغاز حیات است و امید
دستهایت پرگل
شادیت پاینده
خنده ارزانی چشمان پر از عاطفه ات
نور همسایه دیوار به دیوار دل پاکت باد
سلام صبح بهاریتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ســـــلام صبح بهاریتون بخیر
آرزو می کنم در این روز زیبـا
دلتون پر از محبت
روزتون پُر از رحمت
زنـدگیتون پر از بـرکت
لحظه‌ هاتون پر از موفقیت
و عاقبتتون ختم به خیر باشد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نفس های تو پر از هوای بهار است و سبز می کند جانم را، روشن می کند صبحم را، نامت را که می برم بوی شکوفه می گیرد وجودم
صبح ات بخیر آغاز خوبی ها

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیدار شو و پنجره را رو به خورشید باز کن
ببین رنگین کمان با آسمان چه کرده
ببین بهار چگونه باران شکوفه بر سر درختان ریخته است درست مانند دلت سپید و زیبا
بهار باش و آغاز کن صبح مرا، صبح بخیر بهاران من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بهار است، دشت سر مست از نسیم صبحگاهی ست و شکوفه ها به روی خورشید لبخند می زنند
چشم بگشا که بهار من از چشمان تو آغاز می شود
صبح ات بخیر رویای شیرین من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرزو دارمهر آنچه از خوبی‌هاخدا نصیبتان کندلحظه هاتون آرومدلتون غرق در شادی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از پروردگارصبحی به زیباییطلوع خورشیدبه طراوتگل های بهاریبه آرامش یک دریاو روزی سرشار از موفقیت و شادیو عشق برایتان آرزومندمصبح بهاری بخیر و نیکی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیرهایتباغچه های دلم راشکوفا می کندتو تکرار کنتا غنچه بدهند گل های قلبم…صبح قشنگ بهاریت بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

براے امروزتان امید ڪردم
که خداے مهربون
هدیہ دهد بہ شما طبقی
ازشادے هاے بی دلیڸ
روزے آهسته و ذهنی منزه
و روزها به ڪام
صبح بهاریتون بخیـــــر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیدار شو و پنجره را رو به خورشید باز کن
ببین رنگین کمان با آسمان چه کرده
ببین بهار چگونه باران شکوفه بر سر درختان ریخته است درست مانند دلت سپید و زیبا
بهار باش و آغاز کن صبح مرا، صبح بخیر بهاران من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

با هر طلوع همراه می شوم …
با قاصدک و باد …
برای رساندن این پیغام به تُ
صبح بهاری بخیر …
ای دلیلِ خوبِ آغازِ هر روزِ من !

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح آمده و رایحه و گلاب آوردهبر چشم خمار عشق و علاقه خواب آوردهبگشای درو پنجره تا می باشد شویزیرا حریق و شور بیحساب آوردهصبح زیبای بهاریتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روزگارتان از عفو و بخشش«الرَّحْمَنُ الرَّحِیم» پرسفرهٔ تان از نعمت«رَبُّ الْعَالَمِین» سرشارروزتون پر از لطف وعنایت آفریدگار

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح آمده
بلند شو که خورشید تویی
آرزو تویی
در پایکوبی طلوع صبح در گلشن وجود
آن گل که
به روی صبح خندید تویی
صبح زیبای بهاری ات بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر گل من!
امیدوارم پرندگان آهنگ های عاشقانه ای را برایت بخوانند
تا هنگام آماده شدن برای روزت آن ها را بشنوی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشقم!
از خواب بیدار شو و بدرخش
خورشید طلوع کرده و پرنده ها آواز می خونند
تا به تو نوید یه صبح عالی رو بدن
صبحت پر از زیبایی!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز قراره یه اتفاق قشنگ بیفته
چون کنار قشنگ ترین دختر دنیا از خواب بیدار شدم
صبحت بخیر همسرم نازنینم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تبسمت، نسیم را
به سمت آستانه لبخندهایم
آورده است
تا هر صبح
تو شورانگیزترین جریان لحظه هایم باشی
صبحت بخیر عشقم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر شب با آرزوی دیدن رویاهای شیرین تو به رختخواب می روم
و هر صبح که از خواب بیدار می شوم
در پوست خودم نمی گنجم زیرا عشق ما یک رویای واقعی است
صبحت بخیر عزیزم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح بیدار شدن و در آغوش گرفتن تو
مانند رویایی است که هرگز نمی خواهم به پایان برسد
صبح بخیر عروس من!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح می‌ بوسم تـو را شب توبه می‌گیرد مراصبح مشـتاقـم ولی شب حالِ استغفار نیست!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پرنده احساساتم در این صبحگاهحنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …صبحت بخیر زیبای من …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام …صبح نفسش حق استبه هر بهانه بیدارت میکندکه روز تازه راشروع کنیبه نوری،عطر چای و صدای گنجشکیهر چه هست زندگیست و زیباسلام صبحتان بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبح شده، شیشه مه گرفته ی زندگیت را پاک نمی کنی؟منظره قشنگی در انتظارته… امروز، اولین روز بقیه ی زندگی توست.
صبح بخیر تمام زندگی من !

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

میخواهم تمام شهر را باخبر کنمکه بدانند صبح بخیر هایت با من چه میکندعجب آشوبی میشود دلم …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحی دیگر رسید و من در انتظار تو چشم میگشایم
و دلم لبریز است از دیدن خورشید جانم
تا جان ببخشد و ذوب کند یخهای کسالت و اندوه را تو با چشمانت زندگی
و شادی را برایم به ارمغان می اوری ساده می ایی
و پر شکوه و چه میدانی از غوغا و بلوایی که بپا میکنی دردرونم .
چشانم سخت تورا میجویند ای جاری زلال . ای تابیده بر دلت مهر.
و من باز هم از دستانت شکوفه مهربانی میچینم امروز .
صبح بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عطر یاسآواز نسیمرقص شاپرک هاانوار عاشقانه ی آفتابگویند :سلامصبح زیبایتان بخیرامروز و هر روزتان بکام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هیچ صداییزیباتر از صدای تووقتی تازه از خواب بیدار شدی، نیستصبحت قشنگ عشق من …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر عشقمباز صبح شد چشمانتمرا به آشیانه بیکرانت دگرگون ساختاز این پس چشمانه تورا ستایش خواهم کرد…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است چه بی تابانه می خواهمتو برای گفتن دوست دارملحظه شماری میکنمبیدارشو …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز عاشقانه تر می نویسم…
تا تمام زنان این سرزمین “تب” کنند
در حسرت داشتن معشوقه ای شبیه “تو”
سلام زیبای من, صبحت به قشنگی اسمون پر ستاره
و لبخندت به زیبایی گلهای شکفته…
“دوستت دارم”

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.به وسعت آخرعشق،دوستت دارمصبحت بخیر عزیزترین آدم دنیای من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کاش دنیا بفهمد که زمین ثابت است …هر روز …خورشید به عشق زیباترین دختر دنیازمین را دور می زند…سلام زیباترین دختر دنیا …صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چقد زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت تو هستهستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم.صبحت بخیر عشقم….

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است چه بی تابانه می خواهمتو برای گفتن دوست دارملحظه شماری میکنمبیدارشو …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دلم می خواهد
صبح ها
تو
بیدارم کنی
نه ساعت شماطه دار!…
سلام قربون اون چشمای نازت، صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام دوستان صبح بخیرآرامش یعنی درمیان صدها مشکلخیالت هم نباشدلبخند بزنی چون میدانیخدایی داری که هوایت را دارد..امروزتون پر از الطاف خداوندی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک استکان بوسه داغ…
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه…
یه پیاله گل سرخ…
یه کف دست نان صداقت…
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود…
این صبحانه”عشق”است باتو خوردن صفا دارد…“صبح نازت بخیر عشقم”

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح قشنگتون بخیرصبحانه تون سرشار از عشققشنگترين چشمها بدرقه راهتونزيباترين لبخندها بر لبانتونبالاترين دستها نگهبانتون

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر هستیمصبح بخیر تمام دل بستگیمصبح بخیر امید فرداصبح بخیر تمام سهم من از دنیا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صـــــبح ،
اتفاق قشنگی است
بیخودی نیست !
که گنجشــکها
شلـــــوغش میکنندصبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز عاشقانه تر می نویسم…تا تمام زنان این سرزمین “تب” کننددر حسرت داشتن معشوقه ای شبیه “تو”سلام زیبای من,صبحت به قشنگی اسمون پر ستارهو لبخندت به زیبایی گلهای شکفته…“دوستت دارم“

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر طلوعی تولدی دوباره استو هر تولدی شروعی دوباره!صبحتون بخیرلبتون خندوندلتون بی غمزندگیتون پر از عشق و امید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باید بر لب های تو بوسه زد…
که هنوز هَم…
در اوج آلودگی ها…
می توانَم پاک تَرین هَوا را از آن تنفس کنَم…
هَوای عاشقی…!!!
سلام عشقم صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

“خوشبخت ترین”مخلوق خواهی بود…اگر روزت راآنچنان زندگی کنی،که گویی نه فرداییوجود دارد برای دلهره،و نه گذشته ای برای حسرت…!!صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دلنشين ترين صدا براي منصداي خواب الود توستوقتي بهم صبح بخير ميگي …صبحت بخير تنها عشقم ….

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه بگویم سحرت خیر؟ تو خودت صبح جهانی
من شیدا چه بگویم؟که تو هم این و هم آنی
صبح بخیر  

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صدای گام های تو
ضربان زندگی من است
با من راه بیا با تو تشنه ی زنده بودنم..
سلام صبح بخیر دلیل بودنم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دستهایم آنقدر بزرگ نیستکه چرخ دنیا را به کامتان بچرخانماما یکی هستکه بر همه چیز تواناستاز او تمنای لحظه های زیبابراتون دارم …صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الان كه چشماي قشنگت رو باز كردييادت باشه كه ديشبيكي به يادتو چشماشو بست …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روزی ديگر صبحى ديگرو حکایتى ديگر با توتوى نازنین لبریز از حسم از عشقمگلپونه های وحشی دشت خيالم همه تقدیم تو باد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیرامید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز صبح که چشم می‌گشایییعنی قرار است که باشی …یعنی هنوز باید نقشت را در این صحنه شگفت زندگی بازی کنییعنی هنوز فرصت داری تا زندگی کنیو هر روزی جدید می‌تواند آغازی جدید باشد …نگاهی نوحضوری نوتجربه‌ای نوبرای تو …امروزت را زندگی کن …سلام صبح زیباتون سرشار از عشق و عطر خدایی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پروردگارم …شکوفایی روزت را سپاس میگویم که تاریکی شب را پایان می بخشدو تاریکی شب را نظاره گرم که هیاهوی روز را سرانجام استدر این میان این “من” هستم که بالا میرومپایین می آیمخوشحال و غمگین می شومتهی و سرشار می شوم و بازهمان میشوم که بودمپروردگارم بندگی ام را بپذیربا یه بغل هوای تازهسلام،صبح زیباتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحا که تو می خوابیمن همیشه بیدارم
تو خواب بد می بینیمن دنبال یه کارم
تو تنبلی و بدحالمن خوشحالم و سرحال
پاشو دیگه تنبلپیشاپیش صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زیباترین اتفاق صبح اون موقع ست که چشم باز کنیو بین تاریکی و روشنایی حضور یارت رو حس کنی …اهسته دستش رو لمس کنی, نفس بکشیو با خودت بگی بیشتر از همه ی دنیا عاشقتمصبح زیبایت بخیر…!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هرچیزی یک آخری دارد و آخر آرزوهایم باتوبودن است.
به وسعت آخرعشق،دوستت دارم
صبحت بخیر عزیزترین آدم دنیای من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ساعت امروز را به وقت عاشقي كوك كناين صبح لبخندهايت را روي مدار خوشبختي تنظيم كن …نفسهايت را با بوي مهرباني آغشته؛ كن …و صبح را زیبا آغاز كن …صبح قشنگتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلامی از صمیم قلب به تو ای نگار نازنینم…چشمانت را  صبح باز کن تا صبح من نیز آغاز شودصبح بخیر نفسم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرندو سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقندو سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خدا هر روز صبحزنگ بیدار باش را می‌زند !خورشید می‌تابد وشهر، خمیازه می‌کشدگل‌ها رو به سوی تو می‌کنند وشاداب می‌شوندسلامگل همیشه بهارم !صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح ها…
یکی از خاطراتت
که بیشتر از همه دوستش دارم
برایم شعر جدید دم می کند!
می نوشم
” دوستت می دارم ”
و زندگی شروع می شود . . !

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام من به بهترینعزیز ترین،قشنگ ترینبذار بگم تنهاترینفرشته ی روی زمین…سلام گلم…صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام من به هر چه وبه هر کــــسی کهبا سحر تمام جسم و جان او پر از نماز می شود

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

این همه فاصلهاما من صبح بخیر هایت را می خواهمتو مکرر تکرار کنصبح یعنی عشقو عشق یعنی سلامتی توو سلامت تو یعنی قشنگی این دنیا…و من امروز دنیایی قشنگ آرزو دارم…سلام گلم.صبحت بخیر و شادی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ بستم …
و باز،باز کردم
این صبح ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ …
ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ …
ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ عزیز،عزیزی
سلام عزیزم.صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییردهشهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانمو دانشی که تفاوت این دو را بدانمصبحتان لبریز از آرامش

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح طلوع دوباره خوشبختیو امید دیگری استبگشای دلت را به مهربانیو عشق رادر قلبت مهمان کنبی شک شکوفه های خوشبختیدرزندگیت گل خواهدکرد!!سلام صبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روزی که خورشیدش چشمان توستطلوعش زیباترین اتفاق دنیاستسلام عزیزم.صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

فرقی نمیکند خورشید در وسط آسمان باشد یا پشت ابر …خورشید که ملاک صبح بودن نیستهمینکه تو چشمهایت را باز کنی از هر صبحی صبح تر استخورشید نازم صبت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی…
صبح نازت بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز عاشقانه تر می نویسم …تا تمام زنان این سرزمین تب کننددر حسرت داشتن معشوقه ای شبیه توسلام زیبای من, صبحت به قشنگی اسمون پر ستارهو لبخندت به زیبایی گلهای شکفته…دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینمو تو خودت را در آینه من آبیبیا برویم باورمان را قدم بزنیمتا شانه های خیابان خیال کنندجنگل و دریا بهم رسیده اند . . .

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مهربان که باشیصبح هم زیباستخورشید هم زیباستآسمان رنگ دیگری داردروزت رویایی استاگرتوبخواهی ‎برای مهربانیهمیشه بهانه پیدامی‌شودصبح بخير

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح يعنى صراحت ابراز عشقبه آنهايي كه دوستشان داريمامروز همه را دوست بدارببخشايمان داشته باشترسها را بيرون بريزخدا را صدا بزنسلام صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یه سلام قشنگ به کسی که یه دونه است…ویه صبح بخیر داغ به کسی که گرمای وجودم از اونه….دوباره صبح شدیک شروع تازهزمانی برای با هم بودنمهرورزی را دوره کردناز زندگی لذت بردنگل خنده به یکدیگر هدیه دادنسلام روزتون زیبا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از صدای پای صبح میفهمیماتفاق تازه‌ای در راه استخدا کند این صبح زیباهمه غرقدر باران اجابت شویمفقط خدا باشد و مایک چتر آرامشسلام صبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح استصبح خیلی زودو بیدار شده امتا دوست داشتنت رازودتر از روزهای قبلشروع کنم …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام به قاصدک های خبر رسان که محکوم به خبرندو سلام به شقایقهایی که محکوم به عشقندو سلام به تو که محکوم به دوست داشتنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح ها…
یکی از خاطراتت
که بیشتر از همه دوستش دارم
برایم شعر جدید دم می کند!
می نوشم
” دوستت می دارم ”
و زندگی شروع می شود . . !

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

حضرررت جااان♡

بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه

دَستهای‌ ط چیزِدیگَریست..♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

“تو” امن ترین نقطه ی دنیــایِ منی💍💙✨! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

﮼من‌به‌بغلت‌نیاز‌دارم‌💜
‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو شایسته ترین آدم، برای سکونت در قلب منی🌱❤🕊🧿 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

❁━━─ڪوٺاه میگَم… :
دوسـِٺ دارم🤍💍↠
امّا …..
⁂ از دوسٺ داشـٺنٺ ⁂
ڪوٺاه نمیام . . . ♥️🔗
‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مُتعهـّـِـدِ بهم
مٺعهــدم بهـ♡︎ــش 🫂💍💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کُردا یه جمله قشنگ دارن که میگه:
لِ خُدا قَسم هَرچیگ بو عزیز دلمی
یعنی به خدا قسم هرچی بشه عزیز دلمی♥️🖇
# کردی # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

« هیچ چیز نمیتونه جایگزین تو بشه »

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نیست کسي مثلِ تو.♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دلم آنگاه خوش گردد که تو دلدار من باشی… # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من همیشه دوستت خواهم داشت«♥️🌏»
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یْک دُنیٰا ‹‹عشــــــقِْٰ›› تُویِ صِٰداتهْ♡

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باورت میشود؟
همه زندگیم …
وابسته به دوحرف است!
تـــ💛ــو . .
‌‌
‌‌
💕👫 ೃ੭ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

«وجود تو دلیلِ عاشقیمه دلبر💕🥂» # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من معتادم، معتاده چشمای جذابت . .♡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

« تو بهترین حسی برام »
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌‌
عشق یعنی :
همین حسِ قشنگ بین من و طُ💜🍃

‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

« بهشت یه جاییه رويِ زمین با تــو  »
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

┓💋┗‌اِنحناےِ لَب‌هایٺ ، بہ قصـدِ لبخند
زیبــٰاٺرین ،،
رسمِ هندسـےِ دنیاسٺ ..┓♥️┗‌
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه


صُبح و خورشید بهانه اند
“تُــــــــو..∞”
تَنها دلیلِ چَشمهای بیدار مَنی جانا♥️♥️💋😍

💋💋صبحت بخیرر عشقمم💋💋

❤️💋❤️💋 # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هیچ رابطه‌ی دوستانه ای برای همیشه پایدار نمیمونه، اما این برای من و تو متفاوته!(: # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

⦅ دِلبر..⦆
من‌به‌عشق‌تودخیل‌میبندمُ •تو∞•
قول‌بده‌ازتمام‌جَهان سَهم‌من‌شوی 😍♥🍃🍷🔖🖇 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو تنها کسی هستی که
ذوق دیدنش
قلبمو به تپش میندازه … # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو را با پنج حسم میخواهم
بو میکنم موهایت را
لمس میکنم دستهایت را
چشم میدوزم به چشم‌هایت
گوش میدهم به صدای نفسهایت
و مزه میکم لبهایت♥️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

انقده راه میرم بگیره درد پام ؛

شاید یادم بره تورو میخوام !

شاید حالیش بشه دل تنگم ؛

بعد از این دیگ تنهام‌ 🙂 # عشق یک طرفه # موسیقی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

«تمامِ خوشبختیِه من خلاصه میشه تو طُ🤍🔥» # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در اخر عشق باقی خواهد ماند و یار میرود # عشق یک طرفه # عربی # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دِلبـــَــرجآن..!♡
‌خِیلی‌دُوسِت‌دارَم‌فَرارتَرازحَدتَصوُر•🥰🌿•

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خوشبختی داشتنِ کسی است

که بیشتر از خودش تو را بخواهد

و بیشتر تو هیچ نخواهد

و تو برایش تمام زندگی باشی♥☘️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من نبضم با لبخندِ تُو میزنه∞🌸🍂

💜 👫 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

توُ اَمن ترین نقطه دُنیای منی💙 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نمیدانم بی نهایت کجاست ♾
فقط میدانم تا آنجا دوستت دارم 😍😘

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرامش تا وقتي “طُ♡” کنارمي،کنارمه!
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قلبم فقط تـو رو میخواد
فقط “تـ♡ـو”♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو آمدی و جهان من زیبا شد 🙂♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

♡︎مَن‌اهلِ جایےنیسٺم اهلِ‌ دلِ بےقرارِ ٺوُاَم♥️↬
# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قشنگ ترین نقاشی دنیا تویی ڪه عشقو تو قلبم نقاشی ڪردی…🩺♥️
‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ تـو مثل خورشیدی
و من مثل زمین تمام سال
دور” تـــــو “میگردم . .♥🌿🌀💍⛓️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ‌
طُ..∞ اولین احساسِ قشنگِ
قلبمی تموم زندگیم✨💍🌼 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مُحتاجِ بوییدَنِ “عَطـــــرِ” پیراهنِ

تَن پوشِ “تـٌــــواَم”..!💙👔🧿

‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

و دایره‌ی حضورت
جهان را در آغوش می‌گیرد …

احمد_شاملو

# دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دوست داشتن
همون لبخندیه ك موقع دیدنش میشنیه رو لبِت
‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

«بِهشت..♡» انتهایِ
آغوشِ «تُوست..♡»
ڪِ مرا غَرقِ زیباییِ
«وجودَش..♡» ڪرده..!🥰♥🌿🖇 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دَستايِ طِ به ‹قلبــم› زندگي میبخشه
عِشقِه من . . .♡♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من این تپش قلبی که قبل از دیدنت میگیرم رو به دنیا نمیدم. # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از اون موقع که پا گذاشتی
تو زندگیم شدی دلیل زندگیم :)♥️

‌ ‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌
عـشـᰔـق یعنی؛
هر وقت نگاش میکنی
خودتُ بخاطر انتخابت تحسین کنی♥️

‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو مال منی
اخم های تو
بالا ترین لذت دُنیاست
ای بَهانه ی تَمام لوس شدن های مَن
“دوستت دارم”🔗♥️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

💋💋💋
محبوب من ❣
عزیزتر از جانم ❣
محض اطلاع !!❣
قلب من برای شما می‌تپد❣
دل من تنها برای تو تنگ می‌شود❣
و حال من تنها با تو خوب می‌شود ❣
دوستدار همیشگی تو : من !🥰💕❣💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

میانِ تمام مردم دُنیا
تُـــــــــو دنیاۍ مَن شدۍ•♥️💍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قصه‌ای بگو پر از طلوع
ترانه‌ای بخوان
پر از پرواز
می‌خواهم
صبحمان با عشق بخیر شودشفیقه طهاسبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح همان چشمان توست
که میل خواب دارد
همان لبخندت
که طلوع شاعرانگی دنیاست
خنداخندِ بیدار‌ی‌ات
جاودان‌ترین
طرح اشراقی دنیای من است
به تو
تنها نور زندگی من
سلام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح
زندگی برای ادامه پیدا کردن
به دنبال بهانه می‌گردد
و چه بهانه‌ای
زیباتر از چشمانت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر گفتن
چه رسمِ شیرینی‌ست
وقتی که هر روز بهانه‌ام می‌شود
برای بوسیدنت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است
و حیاتی
که مرا
با تو طلوع است

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی
تو بتابی
و مرا
زنده به خود گردانی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح
شاپرکی
از حوالی نور
سلام سپید نگاهت را
می‌بوسد
بر وسعت دیدگانم
و در افق‌های طلایی یاد
عطر شورانگیز حضورت
زنده می‌کند مرا
به شوق بودنت
در مزارع خیس احساس

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روی خوش زندگی همین است
همین که کسی باشد
صبح را بخیرکند
شب را آرام پای فنجان چایت باشد
و ظرف‌های روی میز را زوج کند
واقعاً چقدر زیبا می‌شود
وقتی به جای تشکر می‌گویی:
دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه رؤیاییست
صبح بخیرهایت
طمعی دارد
مانند زندگی
فقط برای من تکرار کن

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باز شدن چشمانم
هر روز صبح
یعنی خدا دوست داشتنت را تمدید کرده
قدرش را می‌دانم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یکی بیاید به دنیا بفهماند
زنگ ساعت‌ها
جای صبح بخیر با صدای یار را
پُر نمی‌کند که نمی‌کند

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آشپزخانه‌ام را دوست دارم
وقتی که صبح
همراه با گلدان‌های رنگی پشت پنجره
عشق را به خانه‌ام پیوند می‌زند
و شادی
طعم شیرین لحظه‌هایم می‌شود

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشقِ تو
مثل هوای دَم صبح است
تازه‌ام می‌کند
کافی‌ست کمی تو را نفس بکشم
کافی‌ست ریه‌ام را
از دوست داشتنت پُرکنم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سحرخیزتر از من عشق تو است
که هر صبح زودتر از من بیدار می‌شود
و تا آخر شب چشم‌ روی هم نمی‌گذارد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح باشد
بوسه‌های ریز یار باشد
زمزمه‌هایش کنار گوش‌ات باشد
مگر می‌شود بخیر نشود؟

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

طلوع خورشید
که ملاک صبح بودن
نیست
خورشید من
از پشت
پلک‌های تو طلوع می‌کند

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صدای تو برای من
مانند
آواز اول صبح گنجشک‌های خیابان بالای خانه‌مان بود
که من را از شیرینی خواب اول صبح بی خیال می‌کرد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تبسم‌ات، نسیم را
به سمت آستانه لبخندهایم
آورده است
تا هر صبح، تو شورانگیزترین
جریان لحظه‌هایم باشی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خورشید که می‌تابد
از صدای خوش گنجشگ‌ها
از نسیم که می‌وزد
برمی‌خیزی، صبح می‌شود
لبخند از لبانت، چکه می‌کند
بگذار
این بامداد را نوش کنم
با بوسه‌ای
به گرمی آفتاب چشمانت، بانو!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح شده
موهایت انگور داده‌اند
خورشید از لای خوشه‌ها سر می‌زند
شکر خدا امروز هم زنده‌ام
که بگویم :
دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مدت‌هاست
به هوایِ صبح بخیر گفتن‌هایت
سحر خیز شده‌ام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیدار می‌شوی
به خودت صبح بخیر می‌گویی
برای خودت چای می‌ریزی
تکیه می‌دهی به خودت
و فکر می‌کنی
دلت برای چه کسی باید تنگ می‌شده است؟
و چرا هیچکس
آنقدرها که باید خوب نبود
که این صبح بی او
از گلوی آدم پایین نرود؟

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز صبح
چایم را
با گل لبخندت
شیرین می‌کنم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو از میان نارون‌ها
گنجشک‌های عاشق را
به صبح پنجره دعوت می‌کردی
وقتی که شب مکرر می‌شد
وقتی که شب تمام نمی‌شد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خوب است که بر این سیاره
همیشه کسی هست
که به کس دیگری فکر می‌کند
شک نکنید
فکر بکنید!
همین حس آرام خوشایند است
که قدم‌های آدمی را
در امتداد صبح
استوار می‌کند

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کمی عمیق‌تر نگاهم کن
مثل آفتاب
زل بزن توی چشم‌هایم
و قشنگ‌ترین اتفاق صبح‌هایم باش

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی‌ام را
به چشمان تو هدیه خواهم داد
هر صبح که چشمان تو گشوده شود
زندگی من زیباتر از روز قبل آغاز خواهد شد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است و بخیر بودنش
فقط بستگی به این دارد
که تو یک لیوان چای بریزی
و لبخند بزنی که
به همین سادگی با دست خالی
عشق را در آغوش بگیریم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو اشتیاق منی برای صبح شدن
که تو را ببوسم و صبحم بخیر شود

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آفتاب گندمین، نقاش زیبای نسیم
صبح شد، آبی بکش تن‌پوش این جالیز راقند در پهلوی چای و نان هم آغوش غزل
طرح لبخندی بزن، کامل بکن این میز را

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است و دلم به مهر باور دارد
آبان که گذشت دل به آذر داردپاییز برای من شده این تعبیر:
فصلی که فقط خاطره در سر دارد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی یک سلام ناب ناب
صبح یعنی دست دادن با آفتابصبح یعنی عطر خوب رازقی
صبح یعنی حس خوب عاشقی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بخیر می‌شود این صبح‌های دلتنگی
ببین که روشنم از یاد خوب لبخندت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خورشید دلم، سلامم ارزانی تو
صبح آمده باز هم به مهمانی توتا جای من غریب دور افتاده
صد بوسه زند به روی پیشانی تو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است غزل بار کنم نوش کنیم؟
یا چای بیاورم بنان گوش کنیم؟باز ای الهه نازم خوش آمدی
بی‌وعده دمی عشق در آغوش کنیم؟

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح با سلام تو بیدار می‌شویم
از آفتاب چشم تو سرشار می‌شویمدر چشم‌های آبی‌ات ای تا افق وسیع
یک آسمان ستاره سیار می‌شویم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی پُرِ پروانه شود کاشانه
دل ما پیله شود در بغلی جانانهصبح یعنی تو صدایم بکنی مستانه
خانه از نغمه تو، باز شود میخانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برخیز که صبح، روشن از امید است
شب رفته و خط نور، بی‌تردید استاز پستچی پنجره تحویل بگیر
در پاکتِ اَبر، نامه خورشید است

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک پنجره رو به باغ پاییز خوش است
کنسرت کلاغان سحرخیز خوش استبا خش خش برگ و نم نم بوسه ابر
یاد تو در این صبح دل‌انگیز خوش است

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از رقصِ نسیم و گُل، خبردارم کن
از هلهله پرنده سرشارم کندستی به سرم بکش بگو صبح شده
با بوسه عاشقانه بیدارم کن

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دو بیت ناب هست این صبح زیبا
گلی در قاب هست این صبح زیبابه پا خیز و بغل کن زندگی را
چه وقت خواب هست این صبح زیبا؟

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قد قامت هر کاج، چراغانی تو
لبخند، گل سرخ زمستانی تودر را بگشا به روی خوشبختی نور
صبح آمده با برف به مهمانی تو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خورشید شکفته در هوایم، به به!
با کتری و رقص شعله‌هایم، به به!صبحانه من صبح بخیری از توست
با نام تو شیرین شده چایم، به به

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی تو بخندی دل من باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شودصبح یعنی که دلم گرم نگاهت باشد
آسمان، عشق، زمین با تو هم آواز شود

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ای سحرخیزتر از صبح !بیَفشان مویت
که نسیم از دَم ِ گیسوی تو جان می‌گیرد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی که کسی مثل شما
بدمد در تن من نور حیات

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح، با طلوع تو بیدار می‌شوم
رمز طلسم بسته چشمان من تویی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است غزلسرای کاشانه، سلام
با عشق به تو ساقی میخانه سلاماحسنت به این شراب چندین ساله
بر بزم تو و ساغر و پیمانه سلام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح هم شرمنده چشمان زیبایت شده
با طلوع چشم تو خورشید شیدایت شدهصبح زیبایت بخیر ای ماهروی شعر من
باز در این قافیه با بوسه پیدایت شده

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

می‌وزی همچون نسیمی در رواق چشم من
ای نسیم صبحگاهم صبح زیبایت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است و هوا و‌ نفس دلکش پاییز
من هستم و‌ یک سینه از مهر تو لبریززیباست تو را دیدن از این پنجره صبح
زیباست هوای تو در این صبح دل انگیز

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبحِ خدا، یک غزل از دفتر عشق است
سرسبزترین مثنوی از منظر عشق استهر صبح سلامی به گل روی تو زیبا
چون یاد گل روی تو، یادآور عشق است

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح با عطر تو بیدار شدن یعنی عشق
در تب بوسه گرفتار شدن یعنی عشق

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قسم به صبح و به مشق قلم که خواهد گفت
به نام عشق که هر چیز خوب یعنی تو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تاب آوردم شب دلتنگی‌ام را تا سحر
تا تو را از نو ببینم صبح زیبایت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برخیز و برفروز چراغ سپیده را
تا بنگرم به روی تو صبح ندیده راتا سر برآورم به تماشای آفتاب
روشن کنم نگاه سیاهی کشیده را

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ای نفس صبحدم گر نهی آنجا قدم
خسته دلم را بجو، در شکن موی دوستجان بفشانم زشوق، در ره بادصبا
گر برساند به ما، صبح دمی بوی دوست

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نداشت دیده من بی ‌تو تاب خنده صبح
ز اشک داد چو شبنم جواب خنده‌ صبح

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح‌ات بخیر شاعر لبخندهای شهر
آیینه‌های شعر تو در جای جای شهربا دست‌های آبی‌تان سبز می‌شود
گل واژه‌های زرد غزل در صدای شهررنگین کمان هر غزلت وصل می‌کند
دل را به پشت پنجره انتهای شهرشب‌ها کسی که از دلتان رد نمی‌شود
حک می‌شود به دفترتان، ردپای شهرگاهی برای شعر شما آه می‌کشد
مردی غریب و گمشده در ماجرای شهریک کوله بار بسته و یک انتظار سرد
در ازدحام مردم بی اعتنای شهربغضی به روی شیشه و یک کوپه بی کسی
دستی بدون بدرقه آشنای شهردیوارهای ساکت شهر و… صدای سوت
صبح‌ات بخیر شاعر لبخندهای شهر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه بگویم سحرت خیر؟ تو خودت صبح جهانی
من شیدا چه بگویم؟ که تو، هم این و هم آنیبه که گویم که دل از آتش هجر تو بسوخت؟
شده‌ای قاتل دل حیف ندانی که ندانیهمه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم
و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانیچه نویسم که قلم شرم کند از دل ریش‌ام
بنویسم ولی افسوس نخوانی که نخوانیمن و تو اسوه عالم شده از باب تفاهم
که من‌ام غرق تو و تو به تمنای کسانیبه گمانم شده‌ای کافر و ترسا شده‌ای
کآیتی از دل شیدای مسلمان تو نخوانیبشنو «صبح بخیر» از من درویش و برو
که اگر هم تو بمانی غم ما را نتوانی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سپید تور سپیدی که بر سرم زده‌ای
سپید مثل گلی که به دفترم زده‌ایسپید مثل شکوفه، شکوفه‌های سپید
که دانه دانه به اعماق باورم زده‌ایبه واژه‌های غریبم سپیده پاشیدی
سپس به آینه‌های برابرم زده‌ایسپس تمام نفس‌های مهربانت را
در امتداد نفس‌های آخرم زده‌ایسلام صبح قشنگت بخیر آرامش
که سر به دلهره‌های مکررم زده‌ایچه اتفاق سپیدی سپید یعنی این
کبوتری که به قلب کبوترم زده‌ای

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کاش هر صبح به دیدار تو بیدار شدن
تو دوا باشی و با عشق تو بیمار شدنبا تو بودن همه عمر نفس در نفس‌ات
سر به گیسوی تو از عطر تو سرشار شدنمثل برگ گل سرخ و لب خورشید بهار
سیر از طعم خوش بوسه دیدار شدنحُسن آن نیست که آن کودک کنعانی داشت
حُسن را چشم تو بایست خریدار شدنتو اگر باغچه را نیم نگاهی بکنی
گل بابونه ندارد غم بی بار شدن…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

لبخند روشن تو تمام آن چیزی است که من برای شروع روزم به آن نیاز دارم
اما مزه کردن قهوه با تو در این صبح
روز من را روشن تر می کند

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است
چه بی تابانه می خواهمت
و برای گفتن دوست دارم
لحظه شماری می کنم
بیدارشو …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز قراره یه اتفاق قشنگ بیفته
چون کنار قشنگ ترین دختر دنیا از خواب بیدار شدم
صبحت بخیر همسرم نازنینم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

واقعاً خوشبختم که تو رو دارم
صبح بخیر دلبرکم!
امیدوارم روز خوبی داشته باشی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مدت‌ هاست
به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت
سحر خیز شده‌ ام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز عاشق ترم، عاشق تر از تمام روزهای قبل
هر روز تو را دیدن و عاشق تر شدن خوشبختی من است
صبح بخیر عشق من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شروع روز کنار تو، بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. صبح بخیر رویای من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو اشتیاق منی برای صبح شدن
که تو را ببوسم و صبحم بخیر شود

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد
صبح نازت بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من می‌دانم
از همین صبح زیبا
از این گنجشکانی که
رقصان آواز می‌خوانند
که
امروز روز خوبی‌ست
و بی‌شک معجزه‌ای درراه است
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح به دوست داشتنِ تو مبتلا هستم
صبح بخیر عشق زندگی من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه بگویم سحرت خیر؟ تو خودت صبح جهانی
من شیدا چه بگویم؟ که تو هم این و هم آنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کاش دنیا بفهمد کهزمین ثابت استهر روزخورشید به عشق زیباترین دختر دنیازمین را دور می زندسلام زیباترین دختر دنیاصبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبح شده،شیشه مه گرفته ی زندگیت راپاک نمی کنی؟منظره قشنگی در انتظارتهامروزاولین روز از بقیه زندگی توست

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح زمانی‌ست که تو بیدار می‌شوی؛ ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صورت خواب آلودت، چشم‌های پف کرده، کمی دلبری در آغوشِ من
با دو فنجان چای و چند لقمه‌ای نان و پنیر و بوسه‌ای آرام بر لبانت…
این صبحِ کسل‌کننده را بخیر می‌کند…
صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح زمانی‌ست که تو بیدار می‌شوی؛ ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شاید نباشم
تو اما هر روز صبح
پنجره ی قلبت را باز کن
و “دوستت دارم ” ها را
و “صبحت بخیر ” ها را
و” مراقب خودت باش” ها را
نفس بکش
سپرده ام به آسمان ،
سپرده ام به صبح

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح
با یک هدف بیدار شو
تصمیم بگیر که بهترین باشی
بهترینِ خودت!
بزرگترین رقیب امروزت، دیروزِ خودته
پس سعی کن بهتر از دیروزت باشی…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح ها باید صندوقچه ی امید را باز کرد
و یک گوشه آرام نشست
و پازلِ خوشبختی را کامل کرد
صبح، یعنی آغاز
و آغاز یعنی، لبخندهایی که از تهِ دل باشدصبح دوشنبه بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از پشت افق به روی بام آمده‌ام
سوسو زدم و گام به گام آمده‌امهمراه من است نور امید و خدا
با صبح بخیر و با سلام آمده‌ام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خوشبختی یک سفر است، نه یک مقصد.
هیچ زمانی بهتر از همین لحظه
برای شاد بودن وجود ندارد…
زندگی کنید و ازحال لذت ببرید!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحت بخیر ای نفس
هر صبح و شام من
صبحت بخیر جان و دلم
ای هوای نابصبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی؛
یک ســــــلام سبز،
که بوی زندگی میدهد،
صبح یعنی امید،
برای یک شروع زیبای دیگر …طلوع صبحتان،
به شادابی باران،
روزتان به زیبایی،
شکوفه های بهاری..
و صبحتون بخیر و برکت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی ‌شیرین‌ست
مثل‌ شیرینی ‌یک ‌روز قشنگ
زندگی ‌زیبا‌ست
مثل‌ زیبایی ‌یک ‌غنچه‌ٔ باز
زندگی‌ تک‌تک ‌این‌ ثانیه هاست
زندگی‌ چرخش ‌این‌ عقربه‌هاستسلام صبح بخیر
امروزتون پر از شادی و‌مهر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

گاهی یک لیوان چای
چند صفحه کتاب
و یک پنجره ی نیمه باز
برایِ خوشبختیِ آدم کفایت می‌کند …
همین که “قدم زدن” چاره ی دردهایت باشد و
دلخوشی‌هایِ کوچک، دلیلِ لبخندهایت
یعنی تو خوشبختی …صبح دوشنبه بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر لحظه را زندگی کن
عاشق هر روز باش
زیرا قبل از اینکه متوجه بشوی زمان به سرعت می گذرد
یک لبخند بسیار سادہ است
اما واقعا می تواند روز کسی را تغییر دهد.صبح چهارشنبه بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در این صبح زیبای یکشنبه
امیدوارم
نگاه پر مهر خدا،
همراه لحظه هاتون…
سلامتی و نیکبختی،
گوارای وجودتون…
بارش برکت و نعمت
جاری در زندگیتون…
ونور و عشق الهی
مهمون دلتون باشه…صبحتون بخیر و نیکی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو صبح بخیر هایت را تکرار کن!
فکر من نباش که میمیرم
این مردن های صبحگاهی
می ارزد به زنده بودن هایی که
کنارم نیستی…#لیلا_صابری_منش

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مهربان باش به طراوت باران
به روشنی طلوع خورشید
همانند طعم بوی خاک خیس
که شکوفه سرزندگی و ستاره خوشبختی را برایت جاودانه بسازد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح که از خواب بیدار می‌شوی
در نظر بیاور چه سعادتی‌ست
زنده بودن، دوست داشتن
شادی عطریست که نمی‌توان آن را
به دیگران زد و خود از بوی خوش آن
بهره‌مند نشد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

گرمای دستان تو
نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ صبحگاهی
که با نگاه تو شیرین می شود
تمام چیزی است که آرزوی آن را دارم …
صبح بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه بگویم سحرت خیر؟ تو خودت صبح جهانی
من شیدا چه بگویم؟ که تو هم این و هم آنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی تو بخندی و دلم باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شود
صبح یعنی که دلم گرم نگاهت باشد
آسمان، عشق، زمین با تو هم‌آواز شود
صبح بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح گلدانی خالیست
و هر گلدان را گلی واجب
و امروز هم مثل همیشه
وجود نازنین تو
گل گلدان من است
سلام زیباترین گل خدا
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

همدم شب‌های بی‌قراری‌ام سلام
صبحت پر از انوار طلایی عشق
صبحت بخیر باشد
امیدوارم روزت را با یک دنیا امید، یک بغل آرزو و یک عالمه انرژی مثبت شروع کنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر هستی من
صبح بخیر تمام دل بستگی‌هایم
صبح بخیر امیدم برای فردا
صبح بخیر بهترین آرزوی من
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من می‌دانم
از همین صبح زیبا
از این گنجشکانی که
رقصان آواز می‌خوانند
که
امروز روز خوبی‌ست
و بی‌شک معجزه‌ای درراه است
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروزتان پراز خیروبرکتآرزو می کنم همه خوبی‌های دنیا مال شما باشهدلتون شاد باشهغمی توی دلتون نشینهخنده از لب قشنگتون پاک نشهو هرگز گره ای به کارتون نیافتهصبح زیباتون بخیرو خوشی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الهی امروززیباترین روز و بهترین ساعتها را پیش روداشته باشید…..وبه همه آرزوهای قلبیتون برسید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است بیـا پنجرہ را باز کنیم
بــا بــوی دل انگیز گل آغاز کنیمبـا عطر دل آرای بهار این صبح را
تـــا اوج غـــزلهای تـو پرواز کنیم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دعـــــا میکنم:
از همین لحظہ اے کہ
دوباره براے زندگۍ چــــشم گـــــشودی
خـــــداوند گره از کـــــارت بگشاید
و بہ تو قلبۍ آرام ارزانـــــے دارد
صبح بخیر دوست خوبم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الهی …
امروزمان آغازی باشد برای شکر بیکران از نعمتهای الهی
قلبمان جایگاه فقط مهربانی
زندگیمان سر شار از آرامش و روحمان غرق از محبت الهی
سلام صبح تون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر
لبتون خندون
دلتون بی غم
زندگیتون پر از عشق و امید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه استبرخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کنتغییر مثبتی ایجاد کنو از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام دوستانصبحِ زیباتون عالیان شاءالله امروزدسته دسته خوشبختیسبد سبد سلامتیقطارقطارخیروبرکتونفس نفس عطرویادخدادرزندگیتون جاری باشه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام دوستان
سلام زندگی
عجب صبحی است امروز
زیباترین صبح خدا در حال آغاز است
سلام ای شاهکار خلقت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت
دوباره امروز متولد شدی “آدم”
پس خجسته باد هر روزتصبحتون بخیر دوستان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه روز زیبایی خواهد بود وقتی بهترینها را برای دیگران بخواهیدمهربانان امـروزتون عالیامروز از خدا میخوام  بهترین طعم ها را بچشیدطعم روزگارتون شیرینطعم لحظه هاتون شادیطعم عشقتـون پاکی وطعم زندگیتون همیشهخوشبختی باشهانِ شاءاللهصبحِ زیباتون بی نظیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه“عشق”است باتو خوردن صفا دارد”صبح نازت بخیر عشقم”

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ناب ترین زمزمه
همین صبح بخیر هایت استکه مرا
از خود بیخود می کندمن به اشتیاق لبخند تو
صبح میشوم
بخند، خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
تا صبحم بخیر شود ،،،
صبحت بخیر عشقم
تقدیم به دنیاممم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام به صبح
سلام به زندگی که برای
بودنش زنده ایم
سلام به مهربانی
که همه بهش محتاجیم
سلام به خانوم گلم
سلام به نفسم
سلام به سرورم
سلام به عسلمم
روزتـ بی نظیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺷﯿﺪﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩصبح بخیر عزیزترین

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر مجموعه ای از بهترین متن های صبح بخیر ![پیشنهاد] | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اول صبح فدای تو شدن
را عشق است…💋
غزلی ناب برای تو شدن
را عشــق است‌ (:
خواب آلوده ام اما…
مست در حال و هوای
تو شدن را عشق است…

صبحت بخیر عشقم 🥰🤍🖇• # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح و خورشید بهانه اند
تو تنها دلیل…
چشمهای بیدار منـی ☺️🤍

صبحت بخیر عشقم ☀️💕
  # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

🌸امروز اول صبح از باغ محبت
سبدے از مهر
را مخصوص شما
خوبان آورده ام
تا به بوے خوش آن
🌸❄️خاطرتان همیشه دلشاد شود

ســــ🌸ـــلام
🌸صبح زیباتون بخیر🌸 # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‹ دیروز را رها کن ، از اهالی امروز باشˇ◡ˇ🌼 ›
“صبح بخیر”🌝🌷
# صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ‌

صبح یعنی . . .
یک فرصت دوباره
برای حرف‌هایی که
به هم نگفته‌ایم ؛
اول خودم می‌گویم :

دوستت دارم …🫀💕

صبحت بخیر زندگیم ♥️ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح که می‌شود…
قلبم را از نوبرایِ کنارِ تُو تپیدن ،
کوک می کنم…

این یعنی خودِ خودِ زندگی ! # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه


─━─•⊰صبح بخیـر جان و جهانم⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صُبح است ؛
صبحِ خیلی زود…
و بیدار شده‌اَم تا دوست‌داشتنَت را،
زودتَر از روزهای قبل شروع کُنم🌿♥️⛅️
صُبح بخیر عشقِ قشنگم🙈💋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پیام اول صبح معنیش صبح به خیر نیست ،
معنیش اینه که : من تا بیدار شدم به تو فکر کردم : ) # حقیقت # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح
دو رکعت دوستت دارم را
اقامه می‌کنم به نیّت چشمهایت
قُربةً اِلی العشق ♡…

صبحت بخیر عشقم💋
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

•⟪ موزیڪِ بےڪلامِ مَن
صُبح ها رو بھ رویم بنشین؛
حرفے هم ڪھ نزنے ،
چَشم هایت شنیدنیست🍃💕 ⟫••

༺صُبح‌ بخیر زندگیــــم༻ # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

و چه احساسِ قشنگی‌ست⤹
كه در اولِ صُبح،
یادِ یک خوب
تو را غرقِ تمنا سازَد ♥️⛅️
صبُح بخیر زندگیــــم # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو صبح منی …
تو خورشید منی تو نور افتاب منی

تو‌روشنایی منی …
تو یکی از مهم ترین دلایلی هستی که
صبح ها ب خاطرش بیدار میشم‌…

صبحت بخیر عشقم🍓☀️🤍•

# دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یه سلام قشنگ
به کسی که یه دونــ♥️ــه است…

و یه صبح بخیر داغ
به کسی که گرمای وجودم از اونه…

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ‌
⌈صُبح و خورشید بهانه اند
“تُــــــــو..∞”
تَنها دلیلِ چَشمهای
بیدار مَنی جانا💛🌥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

.
صُبح‌هاٰازکٌدام‌گوشه‌یِ‌آسماٰن”دلَم”
طٌلوع‌میکٌنی؟!
که‌ِمَن‌هَنوزبیداٰرنَشده
از “حُضورت” سَرمستَم …🤍🥂🌟
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروزت رو با نگرشی مثبت به زندگی آغاز کن!
برات نیرویی رو آرزو می کنم که تو رو قادر به نهایت استفاده از امروز کنه!
صبح بخیر دوست من! # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در طول همه این سال ها
عشقی که نسبت به تو داشته ام
هیچ تغییری نکرده
بلکه گذشت زمان تنها این عشق را عمیق تر کرده است
در این روز بارانی زیبا از خواب بیدار شدم
و احساس کردم امروز عاشق ترینم!
صبحت بخیر نفسم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هوا هوای لطیفی ست
طراوت است و ترنم، شبنم است و شقایق
هوای همهمه دارند ابر و تندر و باران
هوای زمزمه دارند، بید و باد و بنفشه
و من هوای تـــــــــو دارم …
صبح بخیر همسر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

The sun will shine again and the rains shall go away. Till then enjoy the little things life offers by relishing a cup of coffee in the rains. Good morning my dear one
خورشید دوباره خواهد تابید و باران خواهد گذشت
تا آن زمان از چیزهای کوچکی که زندگی برایت به ارمغان می آورد با مزه کردن یک فنجان قهوه در باران لذت ببر
صبحت بخیر عزیزم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک صبح بسیار دلپذیر با بارش باران زیبا و یک فنجان قهوه برایت آرزو می کنم، از زندگی لذت ببر عشقم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

And suddenly it rained and it reminded me of the beautiful times we have spent together. Good morning. I miss you!
و ناگهان باران بارید و برایم اوقات زیبایی که در کنار هم گذراندیم را تداعی کرد. صبحت بخیر، دلتنگتم …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

Anyone who says sunshine brings happiness has never danced in the rain. Good morning darling!
هر کس می گوید آفتاب خوشبختی به ارمغان می آورد هرگز زیر باران نرقصیده است … صبحت بخیر عزیزم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

فصل شادی و عاشقی بالاخره فرا رسید
برای این که این احساسات رو با تو سهیم بشم در پوست خودم نمی گنجم
صبح بسیار شادی در این روز بارانی داشته باشی عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

Being woken by the sound of rain is one of the most magical feelings ever. Happy Rainy Day My Love!
بیدار شدن با صدای باران یکی از جادویی ترین احساساتی است که وجود داشته
روز بارانی مبارک عشقم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح زیبای بارانی ات بخیر عزیزمدر این هوای لطیف آرزو دارمخنده هایت پایدارروزگارت خوشسهم قلبت مهربونی و روز خوبی را در پیش داشته باشید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

Cold Mornings, hard rain, hot tea and us… miss you! Good Morning
صبح های سرد
باران شدید
چای داغ
و
ما …
دلم برات تنگ شده، صبحت بخیر!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

وقتی قطرات باران به آرامی روی پشت بام می بارند
من به یاد تو می افتم
همان طور که به چشمانت خیره می شوم
عمیق ترین ترس هایم شسته و محو می شوند
تو باران من هستی
صبحت بخیر دلبرکم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

فقط من باشم و تو باشی
قطرات باران از آسمان ببارند
جهان برای مدتی متوقف شود
به نظرت عالی نیست؟
صبح بخیر عشقم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو عشق من هستی
کسی که می خواهم در هوای بارانی با او باشم، کسی که واقعا می خواهمش …
صبحت بارونیت بخیر عزیزم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی
تو را با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا کردم
تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم
پس از یک جستجوی نقره ایی در کوچه های آبی احساس
تو را از بین گلهایی که در تنهاییم رویید با حسرت جدا کردم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

میدونی چرا بارون از پشت شیشه قشنگ تره ، چون بدون اینکه خیس بشی احساسش میکنی ، مثل دیدن گریه کسی که خیلی دوستش داری ، همینطوره مگه نه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زیر سایبون چشمات تو شبستون نگاهت ، یه جایی گوشه اشکات مچ عشقتو میگیرم ، بین پاییز و زمستون انتظار و نم بارون ، میون نامهربونی تا بخوای برات میمیرم .

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشق لالایی بارون تو شباست ، نم نم بارون پشت شیشه هاست ، لحظه شبنم و برگ گل یاس ، لحظه رهایی پرنده هاست ، لحظه عزیز با تو بودنه ، آخرین پناه موندن منه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

توی زندگیت بارون نباش که فکر کنند با منت خودتو به شیشه میکوبی ، ابر باش که منتظرت باشند که ببیاری

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یادگاری واسه بارون ، آرزوهایی که خاک شد / وقتی رفتی زیبا ، انگار روح از تنم جدا شد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بر سرم
چتر گرفت؛
به تماشا
ایستادند
باران و رهگذران

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بارون و دوست دارم هنوز … چون تو رو یادم میاره. حس می کنم پیشه منی … وقتی که بارون می باره.

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو مثل لحظه ای هستی که باران تازه می گیرد
و من مرغی که از عشقت فقط بی تاب و حیرانم
تو می ایی و من گل می دهم در سایه چشمت
و بعد از تو منم با غصه های قلب سوزانم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مانند باران، اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست، اگر یادتان بود باران گرفت دعایی به حال من بیابان کنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مرا چه باک ز باران
که گیسوان تو چتری گشوده اند
مرا چه باک ز مرگ
که بوسه های تو پیغام های قیامند
بدرودهای تو
تکرارهای سلامند

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زیر باران با یاد تو میروم ، به دنبال جای پای تو ، تو را می پرستم من شبانه ، برای لحظه های شادمانه ، برای با تو بودن صادقانه ، می آیم من به پیشت عاشقانه ، به تو دل بستم من شاعرانه ، اما افسوس از درک زمانه ، چه زیباست راز زمانه ، اگر زندگی باشد یک ترانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روزای بارونی قطره های بارون رو بشمار ، اگه بند اومد روی رفاقت من حساب کن ، نه کم میاد و نه بند میاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باران از راه رسید ، عشق را دوباره در مزرعه ی خالی تنم پروراند ، زندگی را در آسمان آبی چشمم حس کرد ، ناگهان پایییز عشقم از راه رسید ، آری رفت ولی هنوز قلبم برای اوست

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

حس میکنم روی صورتم دنیا چکه میکند
حس میکنم قطره قطره, نم نمک عاشقم میکنی
بارون که میبارد هوا تر میشود تا تو چشمک بزنی
بارون که میبارد باز با ترانه یا باز بی ترانه من عاشق تر گریه میکنم و رو به آسمان فریاد میزنم
دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام
گویی نوازش نمی کرد، باران صورتم را
گریه ام، فریادم، تنها سکوتی بود
تا حرفهایم
در بستری از بغض بخوابند

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باران رحمت خدا همیشه می بارد, تقصیر ماست که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ ِ بیداری
از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری
تا عطرِ آهنگ تو می رقصد….. تا شعر باران تو می گیرد……..

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

علم ثابت کرده که شکر در آب حل میشه ، پس هیچ وقت زیر بارون نرو ، چون شیرین تریندوستم را از دست می دم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چشمهای من از دوریت کنون مثل آسمان بارانیست ابرها میبارند و آرام میشوند اما چشمهایم می بارند و بیقرار تر میشوند
کاش تا ابرها آرام نشده اند بیایی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باز باران ، بی طراوت ، کو ترانه؟! سوگواری ست ،رنگ غصه ، خیسی غم ،
می خورد بر بام خانه ، طعم ماتم . یاد می آرم که غصه ، قصه را می کرد کابوس ، بوسه می زد بر دو چشمم گریه با لبهای خیسش…..

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم
کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم . . .

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باران
یا
دوشِ آب،
چه فرقی می‌کند؟
وقتی عاشقی
زیرِ هیچ‌کدام
آواز نخواند…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اگر میدونستی چقدر دوستت دارم … برای اومدنت بارون رو بهانه نمیکردی ، رنگین کمان من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است. زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد ، صدای خسته ی قلب من است که از چشمان آسمان بیرون میریزد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد ، ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم ، به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پنجره ی باران خورده ات را باز کن
چند سطر پس از باران
چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده
دلم برایت تنگ است

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است که می گویم: من تنها نیستم, تنها منتظرم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

با ابرها چه غصه‌ی پنهانی‌ست؟
این عصرِ چندشنبه‌ی بارانی‌ست؟
وقتی که می‌بُریم مدام از هم
این عشق نیست، چاقوی زنجانی‌ست

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چقدر این دوست داشتن های بی دلیل…خوب است!
مثل همین باران بی سوال
که هی می بارد…
که هی اتفاق آرام و شمرده شمرده می بارد!!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

 غلط کرده باران
حالا که مرا به تو بد عادت کرده
بی تو می بارد
روز و شب
بی خستگی
وقتی خودت نیستی،
باران هست

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی یک سبد لبخندیک بغل شادییک دنیا عشق و خندیدناز اعماق وجودبه شکرانه داشتن نفسی دوبارهصبح زیبایت بخیر بهترینم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در حالی که فنجان قهوه ام را مزه مزه می کنم
به یادت هستم عزیزم
و می خواهم با تو باشم
می خواهم کنارت باشم
امروز روز جدیدی است
صبح امروزت بخیر!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است وخورشیــدبا انگشتان طلایــیمی کوبد بر پنجـرهبیدار شو!بگذار زندگـــیاز دریچه ی چشمان تــو آغاز شود…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح دیروزهای مبهم خود رادر نامعلوم ترین جای کائنات دفن میکنمو هیچ گذشته تلخی را به یاد نمی آورم.هرآدمی می‌تواند با آغاز صبح متولد شود!صبحت بخیر و امروزت سراسر خوشبختی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح که می آید
به انتظار بیدار شدنت آرام و قرار ندارم؛ تا چشم باز کنی و زندگی را برایم دوباره از نو بسازی …
درست مثل آفتابگردان ها؛ که هر روز صبح از شوق دیدار با خورشید سر از پا نمی شناسند تا غرق در زیبایی و شکفتن شوند…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ﭼـﺸـﻤـﻬـﺎ ﺭﺍ بستم …و باز،باز کردماین صبح ﺟـﻮﺭ ﺩﯾـﮕـﺮ ﺩﯾـﺪﻡ …ﺑـﺎﺯ ﻫـﻢ ﻓـﺮﻗـﯽ ﻧـﺪﺍﺷـﺖ …ﺗـــــﻮ ﻫـﻤـﺎﻥ عزیز،عزیزیسلام عزیزم.صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح!پلکهایت؛ فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،سطر اول همیشه این است:“خدا همیشه با ماست”

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز عاشق ترم، عاشق تر از تمام روزهای قبل
هر روز تو را دیدن و عاشق تر شدن خوشبختی من است
صبح بخیر عشق من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک نفر هست کهخودش نیست !ولی خاطره اش ،صبح هر روزمرا سخت بغل می گیرد …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر عزیزم
صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز فرصت دوباره با تو بودن است. فرصت دیدن لبخندهایت که زیباترین لبخند دنیاست و لمس دستانت که پر از آرامش است. امروز من، پر از شادی و آرامش است. صبح بخیر شادی بخش لحظه های من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبـح که میشود
دلم پَر میزند برای آغوشت
برای نفس هایت
برای بودنت
صبح که میشود دوباره یادم مـی افتـد
امروز را هم برای تو زندگی میکنم
تـو تنها حرف روزهـا و شبهـای منـی!
برایم بمان عشقم …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بی شک امروز ما بهترین روز ما خواهد بود. تو دلیل وجود بهترین ها هستی. صبح بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است
صبح خیلی زود
و بیدار شده ام
تا دوست داشتنت را
زودتر از روزهای قبل
شروع کنم.

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک صبح بخیر قشنگ ، یک دعای ناب از عمق جان تقدیم به
کسی که جنسش از کیمیاست ، عهدش از وفاست ،
مهرش پر از صفاست ، حسابش برای من از همه جداست …
صبح بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پرنده احساساتم در این صبحگاه
حنجره اش پر از صوت دلتنگی توست …
من به همراه نسیم اشتیاق دیدار تو را خواهم خواند …
صبحت بخیر زیبای من …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روز قشنگ
زندگی زیبایی است
مثل زیبایی یک غنچه باز
زندگی تک تک این ساعتهاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
سلام صبحت بخیر بهترینم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روز با تو زیبا می شود و صبح از تو روشنی می گیرد
صبح بخیر روشنی بخش روزهای زندگی من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی موسیقی گنجشک هاست
زندگی باغ تماشای خداست…
زندگی یعنی همین پروازها،
صبح ها،لبخندها،آوازها…
سلام صبح بخیر عزیزترینم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو دلیل طلوع خورشیدی، تو بهانه ای هستی تا هر روز صبح پرنده ها آواز بخوانند
صبح زیبای امروزت بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من می‌دانم
از همین صبح زیبا
از این گنجشکانی که
رقصان آواز می‌خوانند؛
که
امروز روز خوبیست
و بی‌شک معجزه‌ای در راه است
صبحت بخیر نفسم
با آرزوی بهترین ها

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

این همه فاصله
اما من صبح بخیر هایت را می خواهم
تو مکرر تکرار کن

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرامش صدای تو مثل آرامش صدای دریاست و من چقدر خوشبختم که هر روز با صدای زیبای تو از خواب بیدار می شوم
صبح بخیر مهربان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می‌زند !
خورشید می‌تابد و
شهر، خمیازه می‌کشد
گل‌ها رو به سوی تو می‌کنند و
شاداب می‌شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دیدن چهره ی زیبای تو مثل طلوع خورشید در یک روز زیبای پاییزی است. صبحت بخیر خورشید روزهای پاییزی من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عزیزم روز من زمانی شروع می شود که تو کنارم باشی، مثل امروز؛ صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت
دوباره امروز متولد شدی “آدم”
پس خجسته باد هر روزت صبحتون بخیر دوستان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه روز زیبایی خواهد بود وقتی بهترینها را برای دیگران بخواهیدمهربانان امـروزتون عالیامروز از خدا میخوام  بهترین طعم ها را بچشیدطعم روزگارتون شیرینطعم لحظه هاتون شادیطعم عشقتـون پاکی وطعم زندگیتون همیشهخوشبختی باشهانِ شاءاللهصبحِ زیباتون بی نظیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه“عشق”است باتو خوردن صفا دارد”صبح نازت بخیر عشقم”

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ناب ترین زمزمه
همین صبح بخیر هایت استکه مرا
از خود بیخود می کندمن به اشتیاق لبخند تو
صبح میشوم
بخند، خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی
تا صبحم بخیر شود ،،،
صبحت بخیر عشقم
تقدیم به دنیاممم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام
صبح بخیر خانومم
هر صبح گلدانی خالیست
و هر گلدان را گلی واجب
و امروز هم مثل همیشه
وجود نازنین تو
گل گلدان من استسلام زیباترین گل خدا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر عشقمباز صبح شد چشمانتمرا به آشیانه بیکرانت دگرگون ساختاز این پس چشمانه تورا ستایش خواهم کرد…

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

همین که | تُ | هر صبح دَرخیال منی ،حال هر روز من خوب استصبحت بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در این صبح زیبا
هم خدا هست
هم نور وزیبایے و هم عشق
آفتابِ مهربانے، ارزانے
پلک گشوده‌ات
همهمۀ پرندگانِ نیکبختے
شادی‌بخش بامدادت
صبحت بخیر و عالے
و روزت سرشار از شادی عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خوشبختی فقط
“صبح بخیر نازنینِ دل” شنیدن
از زبون تو
و یه من و یه بغل توصبح بخیر نفسم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هیچ صداییزیباتر از صدای تووقتی تازه از خواب بیدار شدی، نیستصبحت قشنگ عشق من …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی …
ساعت من به وقت چشمان تو تنظیم است !
صبحت بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردایم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خدا هر روز صبح
زنگ بیدار باش را می زند!
خورشید می تابد و
شهر، خمیازه می کشد
گل ها رو به سوی تو می کنند و
شاداب می شوند
سلام
گل همیشه بهارم !
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است چه بی تابانه می خواهمتو برای گفتن دوست دارملحظه شماری میکنمبیدارشو …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خورشید هر روز صبح
بخاطر زنده بودن ما
طلوع می کند
سهمت را از زندگی
همین امروز بگیر
صبحت سرشار از شادی ولبخند
و برکت و حاجتی روا شده
عشقم صبح زیبات بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی را عشق شیرین میکندصبح و زندگی را لبخند تو !صبحت بخیر زندگیم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنیبا یه دنیا امیدیه بغل آرزوی قشنگکلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یه روز جدید و یه شروع تازه فرا رسیده
صبح بخیر زیبای من!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشق شیرین تو مرا به یک فرد سحرخیز تبدیل کرده است
واقعا خوشبختم که مرد تو هستم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شب را به عشق تو صبح میکنم
که سلام کنم
که سلام کنی
که من جان بدهم
و تو جان بگیری

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحت بخیر ای تمام هستی من دل دریایی من بی تو مردابیست .سلام ای صبح سرشار ..صبحت پرازاواز نسیم….

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشق زیبای من سلام صبحگاهان بر دختر اب و ایینه و اتش بخیر باد . نسیم بر دشت گل ارای وجودت میوزد دیوانه وار . بیا به استقبال این همه مهر که به سوی تو در هجرتند .

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز صبح دیگه بر نمی گرده
پس بیا نهایت استفاده رو ازش ببریم دلبرکم!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چقد زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت توء!
هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم!
صبحت بخیر عشقم….

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام عطرگل یاس سلام هم ره هم راز صبحت بخیر.برام عزیزترینی….

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام نفسم بهترین چیز نگاهی است که از حادثه عشق تر است وامروز این نگاه عاشقانه اتفاق خواهد افتاد .صبحت پراز التهابهای عاشقانه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بی تو مهتاب تنهای دشتم بی تو خورشید سرد غروبم بی تو بی نام و بی سرگذشتم بی تو خاکسترم بی تو سلام صبح قشنگت بخیر نسیم منتظر باز شدن خورشید چشم توست.!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز صبح که بیدار می شوم و صورت فرشته گونه ات را می بینم
دوباره زنده می شوم …

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امیدوارم روزت رو با یه دنیا امید، یه بغل آرزو
و یه عالمه انرژی مثبت شروع کنی……..
صبح نازت بخیر نانازمسلام دلبرک شیرینم سلام ناله شبگیرم سلام همره دیرینم سلامم را تو پاسخ گو صبحت بخیر صبحت به طعم باران پاییزی…..

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الان که چشمای قشنگت رو باز کردی یادت باشه که دیشب یکی به یادتو چشماشو بست

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از خواب بیدار شو زیبا!
زمان بوسیدنت فرا رسیده

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر هستیم
صبح بخیر تمام دل بستگیم
صبح بخیر امید فردا
صبح بخیر تمام سهم من از دنیا!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟
هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی؟

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب
ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم….

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام
صبحت زیبا چرا من هر صبح خودم را در آینه تو سبز میبینم
و تو خودت را در آینه من آبی
بیا برویم باورمان را قدم بزنیم….
تا شانه های خیابان خیال کنند
جنگل و دریا بهم رسیده اند !؟!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خدایا یک صبح فرحبخشیک روز دل انگیزسرشار از زیبایی و برکت نصیب دوستانم بگردان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سـلام عزیزانامروزتان به طراوت باراندلتان‌ به ‌پـاکـی نسیم صبحگـاهــیخوشه های افکارتان سبــز و پــایــدارلحظه‌هاتان ‌زیبا وبارش بوسه های خـدا پای تمام ‌آرزوهاتون

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبح بخیرلبخند روی لباتونشادی توی دلاتونآرامش توی قلباتون

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام صبح بخیریک زندگی شادیک شادی دلنشینو یک دنیا زیباتقدیم لحظه هاتان باد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الهی حال دلتون مثل آفتاب روشنمثل نسیم پراز آرامشمثل قاصدک شادمانو مثل باران با طراوت باشهشروع روز تون پراز لبخندخوشبختی و شانس

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روز سردتون گرم از محبتثانیه های عمرتان پر از معجزهزندگیتان پر از باران برکتبخت و اقبالتان مثل برف سپیدو قلبتان کاشانه مهربانی و عشقصبحِ زیباتون معطر به بوی مهربانی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الهیسهم امروزتان شادیسهم زندگیتون عشقسهم قلبتون مهربانیسهم چشمتون زیبایی وسهم عمرتون عزت باشه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام‌صبح زیبا تون بخیرخدایا ناامیدے‌ها را خط بزنو عشق رابر ما ببخشو تقدیرمان را چنان زیبا بنویسکه گویی در بهشت زندگی می کنیم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

به نام آن خداوندی که نور استخدای صبح و این شور و طراوتکه از لطفش دل ما در سُرور است

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز را آغاز می‌کنیمبا نام خدایی که در همین نزدیکی‌هاستخدایی که عشق را به ما هدیه دادو عاشقی را در دل ما جای داد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلامصبحتون شاد و زیبا و پر امیدروزگارتون بر وفق مرادبخت و اقبالتون سپید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چرخ گردون چه بخنددچه نخندد تو بخندمشکلی گر سر راه تو ببندد تو بخندغصه ها فانی و باقیهمه زنجیر به همگر دلت از ستم و غصه برنجد تو بخند

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح می آید، مرا جان میدهدشعـرهایم، بوی باران میدهدصبح می آید تازه‌تر از بوی گلرونمـایی می کنم از روی گلصبح سرشـار حس بودن استجاده‌های عشق ‌را پیمودن استسلام صبحتون شاد و پر امیدامروزتون زیبا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الهے بے دلیلدلِ مهربونتون شاد بشہالهے کاراتونراس و ریس بشہالهے تنتون سالمو عاقبتتون بخیر باشہ

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برایتان قلبی خالی از کدورتزندگی عاشقانه ولحظاتی ناب آرزومندمالهی امروز به همهآرزوهاتون برسیدو زندگیتون را با خوشبختیسپری کنیدصبح زیباتون عالیپر از بهترین هاے دنیاو سرشار از خوشی و آرامش

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خدایا به حق نامهای زیبایتبه حق بزرگی وجلالتغم و غصه را از دلدوستان و عزیزانم دور کنو درهای رحمتت را بهرویشان بگشا.سلامصبحِ زیبا تون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک روز بی نظیریک صبح دلنشینیک لبخنداز ته دلیک شادی بی‌بدیلتقدیم لحظه هاتانصبحِ زیبایتان آکنده ازشادیهای بی‌پایانعمرتان جاویدان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام قلبهای مهربانامروزتان پراز لبخندان شاءاللهروزی قلبتان محبتروزی چشمتان برق شادیروزی عمرتان عشقو روزی زندگیتان صمیمیت و صداقت باشهصبحِ بینظیرتون بخیر و شادی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز برایتان قلبیعارے از بغض و ڪدورتچشمی بینا.دستے توانگرروزگاری پراز برکتسرنوشتی روشنو لحظاتے ناب و عاشقانهآرزومندم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بارالهاامروزمان را مثل هر روز، با نام و یادت آغاز میکنیممـارا به عطای خـود از دیـگران بی نیاز گردانالهی به امید توسلام ، صبحِ زیباتون خوش

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چونکه صبح آمد و چشمم باز شدخلقـتم بـا خـالقم همـراز شدغرق رحمت میشود آنروز کهصبحش با نام “تو” آغــاز شدروزتون به زیبایی نام خدا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زیبایی هنر زندگی‌ستتنفس شروع زندگی‌ستعشق جزیی از زندگی‌ستاما دوست قلب زندگی‌ستصبحت بخیر دوست عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خدایادر این صبح زیبا از فصل ……به حق نامهای زیبایتبه حق مهربانی‌اتبه حق بزرگی و جلالتغم و غصه را از دل دوستان و عزیزانم دورکنو بهترینها را برایشان مقدر فرما

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح ڪه با نـام تـو آغـاز شوددرسیـنه نـزول رحمت احراز شودیک سلام گرم با عطر گل محمدیو به لطافت لبخند خـــدابــرایـتـان چیـده امتا صبحتون بـخیـردلتان شاد و زندگیتان هر لحظه زیباتر شودروزِ سرد زمستانی تون بخیر و زیبا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلامصبحِ زیبای ….. ماهتون  پر از عشق و محبتپر از موفقیت و سرافرازی ،  پر از صلح وسازشپر از دوستی و مهربانی  و دلخوشىو پر از خبرهای خوب

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحِ زیبا تون پر از عشق و امیدامیدوارم در این روز زیبا خونه دلتون گرمفنجون عشقتون پر مهرلبتون خندوندستاتون پر روزینگاهتون قشنگو لحظه هاتون ناب باشهصبح زیبا وبی نظیر زمستانی تون سرشار از آرامش

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروزت را زندگی کنفردا را فکر نکنشادی امروزت را از دست ندهآنقدر بخند که آسمان دلت ستاره باران شوداین بار تو دنیا رو به بازی بگیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی یعنی لبخند به گذشته و امید به آیندهلبخند امروز را با  غم های گذشته تلخ مکنصبحِ زمستونی تون  بخیر و زیباامروزِ تون مبارک

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروزتان پراز خیروبرکتآرزو می کنم همه خوبی‌های دنیا مال شما باشهدلتون شاد باشهغمی توی دلتون نشینهخنده از لب قشنگتون پاک نشهو هرگز گره ای به کارتون نیافتهصبح زیباتون بخیرو خوشی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

الهی امروززیباترین روز و بهترین ساعتها را پیش روداشته باشید…..وبه همه آرزوهای قلبیتون برسید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو اگر باز کنی پنجره ای سوی دلتمیتوان گفت که من چلچلهِ باغ تواممثل یک پوپک سرمازده در بارش برفسخت محتاج به گرمای توام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دعـــــا میکنم:
از همین لحظہ اے کہ
دوباره براے زندگۍ چــــشم گـــــشودی
خـــــداوند گره از کـــــارت بگشاید
و بہ تو قلبۍ آرام ارزانـــــے دارد
صبح بخیر دوست خوبم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

رایحه خوش زندگی با لبخند صبح آغاز می شود
ولبخند زیبای زمان با رایحه دلنشین صبح همراه ست
آغوش تنفس را بگشاییم
چشمهای جان را بکار گیریم
و آهنگ آرامش را بنوازیم
سلام صبحتون بخیر و پر از شادی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرزو میکنم در این صبح زیــبــالبخند مهمون لبهاتون بشہشــــادی از در و دیـوار قـلبـتون سرازیـر بـشہسلامتی مهمون دائمی محفل خانواده تون بشہامیدوارم سـاز دنــیــا کوک خواسته های قلبـی شما بـشـه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر طلوعی تولدی دوباره است
و هر تولدی شروعی دوباره!
صبحتون بخیر
لبتون خندون
دلتون بی غم
زندگیتون پر از عشق و امید

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پروردگارا با اولین قدمهایم برجاده های صبحنامت را عاشقانه زمزمه می کنمکوله بار تمنایم خالی و موج سخاوت توجاریبنام یزدان پاک صبحتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه استبرخیز و در این فرصت تازه زندگی را زندگی کنتغییر مثبتی ایجاد کنو از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دوباره صبح زیبایى رسیده
دوباره سر زد از مشرق، سپیدهعجب نقشى زده نقاش عالم
چه تصویر قشنگى آفریدهسلام صبح بخیر
امروزت سرشار از شادی و مهر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح!
پلکهایت؛
فصل جدیدی از زندگی را ورق میزند،
سطر اول همیشه این است:
“خدا همیشه با ماست”

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام دوستان
سلام زندگی
عجب صبحی است امروز
زیباترین صبح خدا در حال آغاز است
سلام ای شاهکار خلقت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مـ‌ن ‌فـ‌دای خـ‌نـ‌دیـ‌دنـ‌ت دلـ‌بـ‌رم!): # ادبی # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

.هیچوقت نفهمید من اونو واسع زندگی نمیخواستم،من زندگی رو بخاطر اون میخواستم…🖤 # دوستت دارم # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه دعای قشنگیه : 
خدایا سرنوشتمو انقدر قشنگ بنویس 
که مادرم از تهِ دل بخنده ..
# مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تعهد یعنی دو تا قلب که به هم گره خورده باشه
مثل قلب من و تو،
و گرنه حلقه رو که همه میندازن دستشون..❤️💍
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

 

🖇- گویا که جهان بعد تو زیبا شدنی نیست 🖤✋

  # عشق یک طرفه # اموات

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دَمِ اون دوتـا چشم مشکیت گرم …
که منو دیوونه وار عاشق کرد ❤️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

⠀کي مثل تــ♡ـو میشه؟
کي مثل طُ اینهمه ماهِ..🌊! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اونقد دلتنگتم که توانایی اینو دارم‌ دستمو فرو ببرم تو سینم قلبمو دربیارم بگم: آروم باش زبون نفهم آروم.. # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زَناٰنه‌دوستَت‌دارَم،
مَرداٰنه‌ِدرآغوشَم‌میگیری؛
تَعادلِ‌خوبی‌بینِ‌ماٰن‌بَرقراٰرشُده!
؏ـِشقِ‌زناٰنه‌ی‌ِمَن‌وَ
باٰزوهاٰی‌ِمٌحْکَم‌ّومَرداٰنه‌ی‌ِتـو..💗✨☔️
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک‌بارگفتی
މވࡄℒℴνℯࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ
ومن‌هزار‌بار
ࡏࡆ᪴ࡄࡐ߳ߺࡅߺ᤺ߺࡉشدم•♥️🌱•
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برای‌ِتـٌومُردن‌ْخطاست!
باٰتوباٰیَدزندگی‌کَرد..
حِیف‌اَست‌کِه‌فصل‌های‌ِزندگی‌ِراٰدرکُنارِتو
ورق‌نزنم‌وبرایت‌بمیـرم!
اِلٰهی‌برایَم‌بمانی،براٰیت‌ْبماٰنم..♥👫🍷
# دوستت دارم # زندگی # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

•⟪ موزیڪِ بےڪلامِ مَن
صُبح ها رو بھ رویم بنشین؛
حرفے هم ڪھ نزنے ،
چَشم هایت شنیدنیست🍃💕 ⟫••

༺صُبح‌ بخیر زندگیــــم༻ # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

[بخندتاازخنده‌ی‌توسازدنیا‌،ڪوڪ‌شود😉🦋] # دوستت دارم # دختر # خانواده

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

همه یروزی میرن ولی،من تا تهش باهاتم♥️♾ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دل‍‌م‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌واد انق‍‌در م‍‌ح‍‌ک‍‌م #بغ‍‌‌ل‍‌ت ک‍‌ن‍‌م ک‌‍ه ‌ت‍‌پ‍‌ش ق‍‌ل‍‌ب‍‌ت رو ح‍‌ص ک‍‌ن‍‌م..💔 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سر رشته‌یِ شادیست،
خیالِ خوش تو…♡

• مولانا # ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تــو
مثل خنده ی گل ،
مثل خواب پروانه
تــو
مثل آن چه که
نا گفتنی است ، زیبایی
چگونه سیر شود
چشمم از تماشایت
که جاودانه ترین
لحظه ی تماشایی♥️😍👫🏻💍
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

وقتی تو چشات نگا میکنم تموم غصه های دنیا یادم میره🙊❤
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

 

تو اون آرامشی هستی که هر لحظه بیشتر تو وجودم رشد میکنه💕✨
 

  # دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از “تُ” چه پنهان
گاهی آنقدر خواستنی میشوی
که شروع میکنم به شمارش تک تک
ثانیه ها برای یکبار دیگر رسیدن
به “تُ”.. 🙂 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آقایـ قاضیـ دلمو میشکستـ ولی بازمـ دوصشـ دارمـ میدونیـ؟!
خعلیـ حرفهـ🙂🥀 # عشق یک طرفه # قاضی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشق یعنی … در میان غُصه های زِندگی یک نفر باشد که آرامت کند (: ♥️ # دوستت دارم # آرامش

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قلب من هر تپش اش قصه ایی از دلتنگی توست:)
# دوستت دارم # عشق یک طرفه # دلتنگی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

✨‌♡〖 تـــو تا اَبَــد واسِه‌ مَني 〗♡✨ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

Even if I’m not with you
I think of you..! ❤️🔐 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# زندگی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یه وقتایی بهش بگو:
تــو
قشنگترین دلیل برای نشون دادن ِ
مهربونی خدا رو زمینی
بزار بدونه که
چقدر برات خوش قلب بودنش با ارزشه😍🫀🌱♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شب بخیر مجموعه متن های زیبا برای شب بخیر گفتن! | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در تاریکی چشمانت را جُستم
در تاریکی چشم‌هایت را یافتم
و شبم پُرستاره شد…♥️
شبت پرستاره ✨🌙 # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شب بخیر یعنی :
خیالت راحت صبح که بیدار شیم
بیشتر از الان دوسِت دارم
پس راحت بخواب ✨

بخوابیم ♡ # شب # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرزو میڪنم تو زندگیت
به جایے برسی
ڪه هر شب قبل خواب
از ته دل بگی:
خدایااااا شڪرت
شبتون قشنگ…..🍃 # ادبی # خدا # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

«شــب» را دوسـت دارم برایِ
غرق شدن در آغوش تویی که
قشنگترین شب بخیر دنیای منی
شب بخیر دلبرم❤️ # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌❴ ⁰⁰:⁰⁰ ❵
تیــتر نیازمندیهاے قلبــــم ،
اسم توعہ..! ♥️ # دوستت دارم # زندگی # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امشب برایت مینویسم

“دوستت دارم” با تمام “احساسم”
“دوستت دارم”
به اندازه ے “دلتنگے های” عاشقانه ام
“دوستت دارم”
عمیق تر از بے قرارے هایم

شب بخیرنفسممم😘 # دوستت دارم # همسر # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شب بخیر گفتن ما
محض ادای ادب است
ورنه چون شب برسد
اول بیداری ماست … # خسته # شب # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ߊ߬‌ܝ‌ߊ‌ܩࡑ߳߭ ܟ߭ߊ‌ࡋࡎࡍ ܦ࣪ܦ࣫ࡈߊߺ ࡅ࡛ܫ߭ࡋࡅߺ߳ࡉ🕊♥️🧿
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شـب بـخـیـر
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

به امید فردای بهتر
اوضاع بهتر
مردم بهتر
شب بخیر:) # ادبی # زندگی # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

﮼تمام‌تو‌برای‌منه… ♥️

شبخیرنفسم🥺😍😴
# دوستت دارم # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شَب ها …
عجیب با خیال (تُو) هم
آغوش می شوم آنقدر که
بوسیدنَت تمامی ندارد
شب بخیر عشق من♥️
‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌ # دوستت دارم # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شبتون خوش
چراغ امیدتون روشن
🌼وجودتون سلامت
غم از احوالتون دور
دعای خیر همراه زندگیتون …💫

‌ ‎‌‌
# شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

به امید روزی ڪه
به جای شب بخیـر 🌟
بهش بگی: بیا بخواب ! :))😊 # دوستت دارم # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

00:00 ❤️‍🔥
طُ گـل سرسبد شَـهر منی💕 # تتلو # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشـــق❤️آن است که

هزار دلیل برای رفتن بیایی و بمانی🥰❤️

شبت بخیر آرامِ جانَم😍❤️ # دوستت دارم # همسر # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو کنـارِ منی
و مَن نزدیک می‌بوسَمت
این بخیرتَرین "شب" ممکن است ♥️🌙
# شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

❴ ⁰⁰:⁰⁰ ❵‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اَسیر “دوســــت‌داشــــتَن” تُواَم

بیِ آنڪه بخاهَم در “اَمــــانِ” باشَم🌝 # دوستت دارم # شب # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌
«شب» را دوستدارم برايِ
غرق شدن درآغوش تویي ك
قشنگترین شب بخیر دنیاي مني ♥️

‌‌‌‌ ‌‌‌ # دوستت دارم # همسر # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شب بخیر غارتگر شب های بی مهتاب من
منتی بر دل گذار؛امشب بیا در خواب من…! # دوستت دارم # دلتنگی # ادبی # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اگه یه دختر ، به جای شب بخیر بهت گفت : شب خوش.
1500 تا پیام آخرو دوباره بخون ببین از چی ناراحت شده…!
# دختر # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نـܩیــבونـܩ بـراچــے بـا ♡ط♡ خـوبــ؏ هـܩـہ چــے:) # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متعهدم ‌به ‌دوست ‌داشتن ‌تو ‌تا ابد!📎♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دُختَری کِه عاشِقِته هَرجور شُدِه پیشِت میموُنِه طَلا و پول و ماشین و خونِه هَم بَراش مُهِم نیس بِه شَرطی که مردباشی واسش🤎🖇 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

❣❣
#من عین مولانا ❣
دوستت دارم عشقم …❣

اونجوری که میگه:❣
ناز کُنی، نَظر کُنی، ❣

قَهر کُنی، ستم کُنی ❣
گر که جَفا، گر که وَفا، ❣

از تو حذَر نمی‌ڪـنم!😍❣
# ادبی # دوستت دارم # مولانا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هیچکس نمیتونه جایگزین تو بشه..!🫂
‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خوشبختی یعنی…

پیر شدن با ت دلبر🙃🖇♥️

♥️💍👫👑 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عِــشقِ خـاصِ مَنـی•💗🌸💍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مرا تا جان بود جانان تو باشی
ز جان خوش تر چه باشد؟ آن تو باشی💚

💜💕 # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

⫷ ࡃߊ‌ܝܝ݅ܝߺ݃ࡐ‌ ࡋܟߺࡍ߭‌ِ ࡎܥ‌ߊ‌ࡅߺ߳ܩܢ . . . 🎼♥️⫸ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‹ خوش نشستی به دلم عطرِ گرانقیمتِ عشق˘˘ › # ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باغبانا در مبند من فرد گلچین نیستم. من اسیر یک گلم دنبال هر گل نیستم..!🖐🏻🖤 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو خدایِ کوچکِ منی … 🤤

♥️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

راستشو بخوای تو زیادی قشنگی 🙂 💍🧿💌•
◉━━━━━━───────
    ↻ㅤ  ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باران … زیباترین اتفاق است برای بهار، مثلِ تو برای من … # دوستت دارم # باران

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

حس من به تو فصل نيست كه تغيير كنه.. # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌ ᥫ᭡!..ﬤܠܥߺ᳝ߺر ࡅ࡙ߺܭࡊ ࡅ࡙ߺܥوܢ̇ܩܢ♥️💍
‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من غم انگیزترین شعر جهانم:تو نخوان:))) # ادبی # دلتنگی # مغرور

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ࡅ۬۬ࡐ ܒ ܠܝ۬ࡄ݅ߺࡅ࡙ࡍ߭ ࡅ۬ܝ߭ ܝ࡙ࡍ߭ ܥ ߊ‌ ܝ ߊ‌ܝ࡙ܨ ܩܝ۬ܨ♥️ ⃟💍

═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشقِ تُو ….❤️‍🔥
عمیق تَرین حس خوبِ قَلبَمــــه•✨♥️• # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

داشتَن یکی مثل طُ یَعنی زندگی..! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی در یه صورت قشنگه…
اونم با وجودِ تــــــــــــــــو ✨💜
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تــــــو زیباترین آرزوی منی . . ♡
# عشق یک طرفه # دلتنگی # ترکی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صٰاحِب ضربانِ “قَلبمی” دلبرجان•💕💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌
داشتَنت بزرگتَرین دِلگرمیه
زِندگیمه دلبَـ♡ـرجان♥️🔗
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

گِرِه‌بِـه‌دِلِ تُوخوردَم💜 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

💞🍃💞
«حَضرَت‌جاٰنِ..♡»💫
بِه‌تَمام‌دَست‌هایِ‌جَهان‌ْقَسَم‌کِه❣
دَستهای‌«تُـو‌»چیزِدیگَریستْ..❤️‍🔥💞❣💫
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هرجور باشی دوستِت دارَم…🦋
⠀‌

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عمیق‌ ترین معنایِ زندگیِ مَنی♥️

# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو ضربان قلب منی ـﮩ۸ــ♥️ــ۸ـﮩـ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هیچ ‹منـی› بدون ‹تُـ∝ـو› وجود ندارد.♥️
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کاش هیچوقت..!
مهر آدمی که:
سهممون نیست به دلمون نیوفته🙂🖤 # عشق یک طرفه # نامردی # خسته

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عـــــشق جانَـــــم
زنـدگیِ {مَــن} بـا ضَـربانِ قَلــبِ {تــ∞ـو}
مَعـنا پیـدا میکنِـه‎‌‌‌‌‌‌… 💙🌱♾
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تُـو قَوی‌تَرین‌‌نقطه‌ضعف‌مَنی! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه


«دوستتـ∞دارم» چون حتي تو «سَردترین‌هَوا» هم با «عشق» و «مهربونیت» منو «گـــرم» مي‌ڪني🫂🤍
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من بِه قربانِ تـو و حالتِ جذابِ نگاهـت! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‹تــــو› دَلیلی شُدی واسه مُنَظَم
تَپیدَن قَلبَم…❄️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نِگاه به ⟅تـ♡ـو⟆ بـرای مَـن عِـبادته (: ♥️🪴
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ‌❍ ㅤ ⎙ㅤ ⌲…
دردو درمان منی…
‌ ‌ ‌ ‌ ‌آرامش جان منی… (:🫀💌🧿• # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرام جانَــم..! 🙃

❪دوسـت داشـتَنت❫ قَشنگ ♾

❪عشـقَت❫ پُر از امنیَت و ❪خواسـتَنت❫ پُر از لِطافت اسـت میخواهَمت جان دلَــم…✨

با تَمامِ قَلبَـم بِمان برایم تا ابَد…♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چَشـــــم بَــد دور؛
کهـ هم جانـــے …!
و
همــ جانانـــے …! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صٰاحِب ضربانِ “قَلبمی” دلبرجان• # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ولی به قولِ صابر ابر:
خاطره ی خوبِ کسی شو…
حتی اگر قرار بر همیشه ماندن نیست،
آنی شو که وقتی در ذهنش آمدی،
چشمانش تو را لو بدهند…🌿 # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ᥫ᭡💍ߊ‌‌ۍ ܥ‌ܠ ﻭ ܟ̣ߺߊ‌‌̇ࡅܩ ܣܩܣ ࡅߺ߳ﻭ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مـانـدگارِ قَـلبَـمــی تـو💘🧶 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خلاصہ بگم : ِ❲تُ❳ زندگیمی♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اگه تونستی رفاقت و عشقو باهم تو یه رابطه ببینی ؛ بدون اون رابطه واقعی ترینه :)♻️ # حقیقت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشق‌یعنے
همون‌بغل‌ڪردنای‌چندثانیہ اے
همون‌بوسه‌های‌یواشڪے
همون‌دیدنای‌پر‌از‌استرس
عشق‌یعنے
تپش‌قلب‌من‌موقع‌دیدن‌تو 🤍✨🌧
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بد موقعی دیدمت
وسطِ پاییز
زیر باران!
اصلا محال بود
عاشقت نشوم… # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اینو برای تو مینویسم قشنگ ترینم
باتو واسه من هر روز روزه عشقِ،
۲۴ ساعت عدد کمیه برای روز عشق هر روزی که تو توی قلبمی و نفس میکشی به من مبارک باشه
به فجیع ترین حالت ممکن دوست دارم ♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه کسی گفت که مستی
فقط از جام شراب است
من ز میخانه‌ی چشمان تو
هر لحظه خرابم👀♥️🌿 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي » # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

❨مَحبـوبِ‌مـَن❣❩
چِشماٰنَـت‌بی‌رَحماٰنه‌زیباٰست!
لَبخندَت‌بی‌رحماٰنه‌دِل‌میبَرد…
کَمی‌رَحم‌ّداشته‌باش؛دل‌ْاَست!
دِل‌که‌ِاین‌هَمه‌بُردن‌نمیخواٰهَد…♥🎶🍷
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بعضی‌تجربه‌ها‌قشنگن‌ مثلِ‌‌دوست‌داشتنِ طُ…
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ࡅ࣫ࡐ ࡅ࣫ࡅ࣪ܤߊ ࡅ࣫ܭܝ‌ߊ‌ܝ‌ܨ ܣࡄࡅ࣫ܨ
ܭܘ ܟ࣪ࡄࡅ࣫ܘ ܭࡅ࣪ࡅ࣪ܥᰓ ࡅ࣪ࡅ࡙ࡄࡅߺ࣫ࡉ
‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عاشقِ «تو» شدن دومین اتفاق بزرگ دنیا بود..
و پیدا کردنت اولیش..•♥️💍•
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌ ❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•💍• # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من با نفسات نفس میڪشم◌♥️◌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در دیــارِ﹝قَلبــَـم﹞
طُ مَحبوب‌ترین “مَـــردی”💜
‌‌
# دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

•مُوندِگاره‌ قَلبمـــی.♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی در یه صورت قشنگه
اونم با وجودِ “تُو♡”🕊 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دریا‌پراز آب، آسمون‌پراز ستاره‌و قلب‌من پر طُ♡ # دوستت دارم # دریا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌
« طُ قَلب و روحِ مَنی••͜♡! ‌»
⠀ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‹ قلبه من عاشقِ توعِه..♡🦋 › # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

⦗بـٰـا تـو مـٰالـکِ دنیامِ.‌.•♥️∞ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ‌

دوسِـــ♾ــــت دارم
‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

لحظه‌هام ڪنارِ ‹تـــ♡ــو› بويِ خوشبختي میده! # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نِمیتونه کَسی تُویِ دِلَم
جای “تُــ∝ــو” بیاد•💍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من به قربان تـ𝐮ـو رفتم
و همانجا ماندم🫂🙊💋 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سِلول به سِلولِ تنـت سهــم خودمه ♥️🥰🧿🌱

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نگاه دار دلی را،
که‌ بُرده‌ای به نگاهی …
# ادبی # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دنیا هنوز قشنگیاشو دارِه
حالا اِسم نمیبرَم ولی
مثلا همین خودِ تـــو..💙! # خجالتی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اذیتت میڪنم درست…! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

-لذت آن است ♥️

-كہ تُ باشي و مَن باشم و 🌹
-اين حالِ خوشم رآ🎈
-مديونِ تُ باشم✨
‌روزت قشنگ عزیزم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من و تو کنار هم قشنگ ترین ترکیب دنیاییم😍❤🤤
# عشق یک طرفه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آغوشِ •تُـــــو•
زندانِ •مَــــن• است
میخرم به •جــــان•
حبسِ •ابَـــدَش• را..🖇♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

م‍‌ن می‍‌دونم م‍‌ژ‍ه ه‍‌ای پایین چ‍‌شم س‍‌مت راست‍‌ش شص‍‌ت‌ سه تاس‍‌ت بع‍‌د ش‍‌ما م‍‌یگ‍‌ی عاشق‍‌ش‍‌ی،؟=)🥦
 

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پایـبندَم‌ تا
“پایِ جـ♡ـان” بـه‌ تَمـــامت♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زیباترین نعمت الهے تویے دلبر😍😘🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

این دِل میرَوَد، جان میدَهَد ضَعف میکُنَد جانــا بَرایِ خَندِه‌اَت🙊💛 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

༺ بـہونـه 𝑵𝒂𝒇𝒂𝒔 ༅ ڪشیدنم 𝑻𝒐𝒊𝒊 ꥟ ༻ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قلبم فقط بہ یہ دلیل میتپہ
دلیلے بہ نأم ◗طُ◖ . . ♾🧡🔐💥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

•اُکسیژِنِع تویِ ریِع هآمـی لَنَتـیِع دوسـت داشتَنـی😽🌹:)♡ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خوشبختی اینه که همه چیزت
پیشِ یه نفر باشه
آرزوت، فکرت، دلت، نگاهت….. # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

-میدوُنی دِلبَر…🍃🙊
حآضِرَم دُنیآموُ بِدُم تآ چِشآتوُ بِه مَن بِدَنِش👀♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️🌿 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

لا حول و لا قوه الّا چشمانش•♥️👁• # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

«تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست♥️» # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من «تُــو»را نوشتم گوشه به گوشه [قَلبَـــم] 
تا ابد وبَرایِ همیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𖡻💍💜𖡻
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ٰ
دِلبـــــرجان…!♡
تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی
زیادباشی
دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..✨🌿
⠀ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تموم قشنگیاے جهان
جلو خنده هات ڪم میارن👀🤍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن مناسبتی جدید/ متن های کوتاه مناسبتی خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تک تک ستاره‌های عمرت بلند و والا
باقی عمرت هزار سال به بالا
تولدت مبارک خواهر …
# تولدت مبارک خواهرشوهر # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح زندگیم دوباره شروع میشه ، مثل این میمونه که اولین صبح و اولین بیداریم هست ، خدا رو شکر گفتیم و شروع کردیم ، ببینیم تو سهم و قسمتمون چه ها وجود داره…🙃
“صبح بخیر” ♥️

# صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روز تولد تو روز نگاه باران

بر شوره زار تشنه بر این دل بیابان

روز تولد تو گویی پر از خیال است

یاس و کبوتر و باد در حیرت تو خواب است

تولدت مبارک دوست عزیز # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روزتون مبارک🥰🌺
پدر💗
اولین قهرمان یه پسر
اولین عشق یه دختر # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شادباش برای آرامش‌بخش‌ترین فرشته آسمانی
که از عرش به فرش گام نهاد
خواهر جونم تولدت مبارک # تبریک تولد # خواهر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

باور کن ماه هاست زیباترین جملات را برای امروز کنارمی گذارم
امشب اما همه جملات فرار کرده اند
همینطور بی وزن و بی هوا آمدم بگویم
مامان گلم تولدت مبارک # تبریک تولد # مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

“#تـــو↬” همان صبح بخیری

هستی که کوچه های شبم را

به نگاهی دلبرانه

سپید می کنی…!☀️♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اي نازترین خواهر دنیا
اي زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبی‌ها و زیبایی‌هاست
پس اي سرکرده خوبی‌ها میلادت مبارک # تبریک تولد # خواهر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

🌺شب انتهای زیبایی است

🌼برای امتداد فردایی دیگر…

🌺کسی نمیداند

🌼انتهای این امتداد کجاست

🌺پس نگذار شبی بی عشق بمانی

⭐️شبـ🌙ـتون معطر به عطر گل⭐️❤️

# شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تبریک تولد برای مهربان ترین خاله ی دنیا
زنی که از او بسیار آموختم، و در کنارش تجربه های شگفت انگیزی را کسب کردم
تولدت مبارک عزیزم
# تبریک تولد خاله # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

🍃🌺🍃
شب بخیر یعنی
سپردن خود به خدا
و آرامش در نگاه خدا
یعنی سیراب شدن در
دستان و آغـوش پُرمهر خُـدا
شب بخیر یعنی
شڪوفایی روزت سرشار
از عشـق به خُـدا

با آرزوی شبی آرام و
دوست داشتنی برای شما خوبان

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # شب بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

🌸✨جمعه تون شاد و زیبـا
💜✨الهے قشنگترین لحظه ها
🌸✨را امروز داشته باشید
💜✨الهے هرگز لبخند از رو
🌸✨لباتون نیفته
💜✨الهے خوشبختی، مثل سایه
🌸✨همراهتون باشه
💜✨الهے امروزتون پر باشه
🌸✨از شادی و اتفاقای زیبـا
💜✨آدینه تون شاد
🌸✨در کنار عزیزانتون

💜✨صبح آدینه تون گلبارون

# صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در روز تولدت آرزو می‌کنم که روحت سرشار از عشق، روشنایی و امید شود
تولدت مبارک دوست عزیزم…
# تبریک تولد دوست # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‍🌸سلام 😊

🌸امیدوارم
خوشه های برکت
در این روز نصیب شما باشه
🌸امیدوارم
دلهاتون گرم محبت
و بخشندگی باشه ؛
روزگارتون پُر از رحمت الهی❤ # متفرقه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زادروزت شیرین، پر عشق و نور آفرین باد.
قهقهه هایی آسمانی و آرامش زلال زندگی را برایت آرزو دارم . . .
# تبریک تولد دوست # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عمه عزیزم
در سالروز تولدت برایت
قلبی مملو از عشق الهی
عمری با برکت و طولانی
و حالی خوش و بادوام آرزومندم.
# عمه جان تولدت مبارک # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تولدت مبارک پدر خوب و خوبترین من

بهترین‌های جهان را باید به پای تو ریخت

و ماندگارترین بوسه‌ها را بر دست‌های تو زد… # تبریک تولد # پدر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مادر ای والاترین رویای عشق

مادر ای دلواپس فردای عشق

مادر ای غمخوار بی همتای من

اولین و آخرین معنای عشق

تولدت مبارک # تبریک تولد # مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تمام وجودم را در قلبم
قلبم را در چشمانم
چشمانم را در زبانم خلاصه می‌کنم
تا بگویم روز تولدت
مادر عزیزتر از جانم
مبارک باد # تبریک تولد # مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی
یک سبـد لبخند🌸🍃

صبح یعنی
یک بغل شـادی🌸🍃

صبح یعنی
خندیـدن از اعماق🌸🍃
وجود به شکرانه
داشتـن نفسی دوبـاره 🌸🍃

صبحتـون پُـر از لبخنـد وشـادی🌸🍃 # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خاله ی عزیز تولدتان را تبریک می گویم و از خداوند بهترین ها را برای شما می خواهم
امیدوارم زندگی تان پر از خوشی و موفقیت باشد…
# تبریک تولد خاله # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مادر عزیزتر از جانم، تو به زندگی من عمق بخشیدی
هزاران لحظه پر از شادی و لذت در زندگی‌ ام را مدیون تو هستم
بمان و همیشه کنارم باش
تولدت مبارک! # تبریک تولد # مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ای زیباترین ترانه هستی
بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست
پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک # تبریک تولد # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روز تولد انسان ها در هیچ تقویمی یافت نمی شود

چرا که فقط در قلب کسانی که

به آنها عشق می ورزند حک شده است

تولدت مبارک عزیزم # تبریک تولد # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پدر عزیزم

تو در ابراز عشق به من

سخاوتمندترین جهان شدی

و در آغوش تو دختری شدم که از هیچ چیزی نمی‌ترسید.

روز زمینی شدنت مبارک! # تبریک تولد # پدر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عمه عزیزم
در سالروز تولدت برایت
قلبی مملو از عشق الهی
عمری با برکت و طولانی
و حالی خوش و بادوام آرزومندم.
# عمه جان تولدت مبارک # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو روشنی تاریک‌ترین روز‌های زندگی من هستی
ممنونم که همیشه به خاطر من اینجا بوده‌ای
تولدت مبارک مامان دوست داشتنی من # تبریک تولد # مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من هیچ وقت آدم احساساتی نیستم
به جز وقت هایی که به مادرم فکر می کنم
که بهترین مادر دنیاست
تولدت مبارک مامان خوبم! # تبریک تولد # مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پیوند مـا ناگسستنی اسـت

خدا را شاکرم کـه در زندگی‌ ام

چنین خواهر خوش فکری دارم

امیدوارم روز تولدت با شگفتی

شادی ولذت پر شود # تبریک تولد # خواهر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سالروز تولد قشنگت را

با رقص سفید برف ها

همچون سفیدی دلت
بر اسمان قلبمان

جشن می گیریم

و صمیمانه فصل شکفتنت را تبریک می گوییم

تولدت مبارک # تبریک تولد # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بعضی ها خیلی عزیزاند

حتی اگر نباشند

در خاطرت می مانند

و بعضی روزها خاص اند

مثل امروز که یاد تولد تو

در دل من

زنده ست # تبریک تولد # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هدیه‌ای از آسمان برای روز تولدت رسید؛

و دیدم هیچ چیز خواهر شوهر عزیزم را

جز عشق لایق نیست.

# تولدت مبارک خواهرشوهر جان # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عمه عزیزم
امروز … (سن شخص مورد نظر) امین سالیست که دنیا طعم لبخند‌های دلنشین تو را می‌چشد.
تولدت مبارک‌ ای هدیه آسمانی
# تبریک تولد عمه # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پدر نازنین و مهربانم

تولدت مبارک باشد…

تولد تو برای من تولد نور و ستاره و بهترین روز جهان بوده است.

اگر چه من نبودم روزی که به دنیا آمدی، اما اون روز بهترین روز من بوده است. # تبریک تولد # پدر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امیدوارم زندگیتان با شادی بمباران شود
که هر روز صبح برای شما تبدیل به یک صبح بسیار زیبا شود
آرزو می کنم خوشبختی در چهره ی شما نمایان باشد
# تولدت مبارک پدر شوهر جان # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پاییز خوب است، پاییز عاشق است،
عاشقى کن، پنجره ات را به رویش باز کن # ترکی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اگرچه هر روز زندگی تو جذاب و فوق العادس اما می خوام تولدت رو به خاص ترین روز زندگیت تبدیل کنم
تولدت مبارک زیباترین همسر دنیا! # تبریک تولد # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سو سوی ستارگان آسمان در التهاب آمدن توست
آمدی و آسمان و زمین را برایم بهشت کردی
تنها ستاره آسمان دلم مادر مهربانم
تولدت مبارک # تبریک تولد # مادر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شادباش برای آرامش‌بخش‌ترین فرشته آسمانی

که از عرش به فرش گام نهاد!

# خواهر زن خوبم تولدت مبارک # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مادرم آغوش تو تجربه آرامش است
و تولدت نوید بخش بهاری دیگر در زندگی من
تولدت مبارک مادر مهربانم # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پدر تو شبیه به هر آشنایی هستی که می‌توانم دیده باشم

و با این همه شبیه به هیچ کس نیستی…

دوستت دارم و تولدت را تبریک می‌گویم… # تبریک تولد # پدر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من احساس می کنم بسیار خوش شانس هستم
که دوست مهربان و فوق العاده ای مانند شما دارم
# تولدتان مبارک پدر شوهر عزیزم! # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پدر عزیز، در گنجینه خاطرات زندگی من، آنهایی که با هم به اشتراک داشتیم همان هایي هستند که من بیشتر دلتنگشان شدم.تولدت بر تو مبارک. # تبریک تولد # پدر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پدرشوهر مهربانم
تو همان پدری هستی که خودم انتخاب کردم
و از این انتخاب خوشحالم
# تولدت مبارک پدرشوهر عزیزم # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

از یک نگاه تو رنــگم پریده اسـت، قربان آن شوم که تو را آفریده است

# مادر شوهر عزیزم تولدت مبـــارک # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برای صمیمیت و مهری که دارید هیچ زمانی حس نکردم که در خانواده شما غریبه هستم
سپاس برای تمام خوبی هایتان
# تولدتان مبارک پدر شوهر عزیز # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پدرم تولدت مبارک به یاد دستان پینه بسته و عرق جوینت

که هر لحظه در فکر ما این همه ی رنج را تحمل کردی

تولدت مبارک پدر دل آسمانی من و ستاره اي در تاریکی # تبریک تولد # پدر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

پدر خوب من

می‌گویند در روز تولد می‌توان یک آرزو کرد

امروز که روز تولدت است آرزو کن که همیشه همین قدر نزدیک من باشی… # تبریک تولد # پدر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مادر شوهر عزیزم
در سالروز تولدت آرزو میکنم که سایه پرمهرت و محبت بی دریغت سال‌های سال بر سرمان باشد.
عمرت دراز و سایه ات از زندگی مان کم مباد.
# تولدت مبارک مادر شوهر جان # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مادرشوهر عزیزم
در سبزترین روز سال
بهترین‌ها را برایت آرزو میکنم.
باشد که خداوند ما را قدردان وجود سراسر مهر و زیبایی‌ات قرار دهد.
تولدت مبارک
#تبریک تولد مادرشوهر # تبریک تولد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متن عاشقانه جدید/ متن های کوتاه عاشقانه خرداد 1401 (پیشنهادی) | تاو بیو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

⦉ ٺۅ یھ ݩڣــࢪۍ ۅلۍ ھݦھ دݩیأی ݦݩے♥️🫂 ⦊ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌
تـ∞ـــــو …!
قَشنگ‌ترين‌عامل‌تـپش
قَـ♡ـلب‌مَنی‌جانـآ🤍🕊
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ߊ‌ܝ‌ߊ‌ܩߺࡄ࣫࣪ࡍ‌ܧࡋࡅߺ࡛ࡉ‌ܩܢ݀ܨ!😌🤍🥰
♥️ 💕🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

~مـردِ من!زیرِ سایه‌ی مـردانگی‌اَت،
خوشبخت‌تَرین بانوی جهانم😌🌎~

♥️ 💕🍃 # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شــٰــُـدی بــٰـــَرام هَمیشــٰــگـی 《🧿💍♥️》 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

         
     بـَقـیـہᴷᴵᴬᴺطـُᴹᴼᴿᶠᴵᴺمَـنـے!    
      # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ ٺو هَمون خُورشیـــدِ مَنے …☀️^‿^♥️

─━─•⊰صبح بخیـر روشنےِ هر صبحم ⊱•─━─ # دوستت دارم # صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

فقط مرفین لبات ،نیکوتین چشات…! # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

|ٺو| ♥️
آخرین نفرے هستے ڪہ↷
براے اولین بار عاشقـش شدم…♡💋💍𖤹

حضرٺِ ؏ـشـდـقم .. !♥️ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
      # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عشـــــق یعنی
تو که از وقتـــــی وارد زندگیم شـــــدی
همه چـــــی قشنگ شـــــده و
زنـــــدگی کردن برام جـــذاب شده 💚💍🌿
#دوستـــــت_دارم_دلیل_زندگیم

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دوستت دارم به ۱۴ زبان مختلف ❤️:
انگليسی: I love you
فرانسوی: Je t ‘aime
ترکی: Seni seviyurom
اسپانيايی: Te quiero
چينی: Wo ai ni
عربی: Ana Behibbek
افغانی: Sadghe to shonom
ايتاليايی: Ti amo
آلمانی: Ich liebe dich
آلبانی: Te dua
پرتغالی: Eu te amo
چکی: Milujit
هلندی: Ik hou van jou
ژاپنی:Ais # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

احکام عشق میگه:

‌ دیدنت واجبه

‌ بوسیدنت مستحب

‌ سکوتت مکروه

‌ نبودنت حرام❤️ # دوستت دارم # ادبی # همسر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————• # دوستت دارم # ادبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

همین که هیچ برگی بدون اجازت زمین نمی‌اُفته، دلـم بهت قُرصه…🍀🦋 # دوستت دارم # خدا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو یکی یدونه قلب منی… 💍🤍🖇•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو قشنگ تر از انعکاس ماه تو آبی 🙂 # دوستت دارم # همسر # لاتی # دختر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

⦉ مِهـࢪَٺ افٺاد بہ قلبم؛ ضَـࢪَبان شڪل گرفٺ 💕⦊
ضَـࢪَبانِ قلبـَمے دلبَـࢪ♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو مثل هیچ کس نیستی❣
نگاهت!❣
لبخندت!❣
چشمان دل فریبت!❣
تو قشنگ ترین مرد تاریخی در نگاهِ من
عشق خاصم این را بدان ❣
که عاشقانه و از ته قلبم دوستت دارم ❤️😘
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ࡅ࡙ߺ߲ߊ𐑮ܢܝ݅ܢߊ‌ܘ ࡐ߳ࡋࡅ߲ܩܨ 🜲 💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌‌
ساعَتِ [قَلبِ مَن∞]
به وقت دوست داشتنِ [تُ♡]
تَنظیمِ.. 🙂 🕰🌼💙
═══‌‌‌‌♥️ℒℴνℯ♥️═══ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

و بودنت شد آرامشِ دلِ من…🫀🤍🔖•

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خلاصہ بگم : ❲تُ♾❳ زندگیمی!💚

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🍃❤️🍃 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تعهد یعنی دو تا قلب که به هم گره خورده باشه
مثل قلب من و تو،
و گرنه حلقه رو که همه میندازن دستشون..❤️💍
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تـــو مــٰاه کوچک شَـبهایِ تیـــرهِ مَنیِ•💛 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

به اندازه‌یِ تَك‌ تَكِ جُمَلاتِ
“عاشِقـــانِه‌ای” کِ در “جَهــــان”
ثَبت شُده…
«دوستَـ♡ـت دارَم»..!♥️•➤
‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

މވ♥ℒℴνℯ♥ߺ߳ߺ♥ މߊހތ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

“طُ” آرامِشِ مَحضِ دنیایِ منــی..•♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ٺو مٺعـــلّق بہ منے♡︎➪ —– # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

به قول تتلو :
تو واسه من قشنگ ترین حسی و
با هم ما به جاهای قشنگ‌ تر میرسیم❤♾

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم # تتلو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

جانش جانِ من است و جانم جانِ او…♥️
# دوستت دارم # عربی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

[تـ∞ـورا به‌هر‌زَبانئ
ڪه‌تَرجُمه‌ڪردم ‎عِشق‌شُدے♥️
و همانقَدر عاشِقانِه‎دوستَت میدارَم:)😻💞] # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قلبم اتصـہـہـ۸ـہـال به عشقته..♥️🩺•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مــــال منی ، سَنــــد قَلبــِت بِنـــامَمِه..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌•‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

ܟ߭ܢٜٜߊܨ ܟ߭ܢٜٜߊܨ މވࡄࡅߺ߳ߺࡉ މߊހތ ࡅ‌ࡋܝ߲ܝ♥️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

خیلی مراقب خودت باش…
‌ ‌ ‌ من از تو فقط یکی دارم (: 💌🧿

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

﹝”ٺو” مغناطیــس دنیامـے🌍🍃﹞
دلم دور💫ِ ٺـو❤️ میڱرده ↷ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

– متعـهد به “تو” 💍🌸🤍•
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دلبـ♡︎ـر جانم!!
خیلے دوسِٺ دارم ،
فراٺر از حدِ ٺصــور••💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

‌ ⁽ طُ∞یه‌حـسِ‌عَمیقی‌تو‌قلـــبِ‌مَـن♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو تکیه گاه منی، هرساعت، هرلحظه، هرنفس…♥️🕊

# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو فکرِ بی پايانه منی!❤✨
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

طُ‌ همه کَس‌وُ‌ کارِ دل‌ منی🫀💍💌 # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

“طُ‌” را دوست‌ دارم‌
اندازه‌ کسی‌ که‌ تورا‌ برایم‌ آفرید💍🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو تنها آرامش دنیای منی💜
‌‌‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

گاهی نمیشه

دست‍ از دوست‍ داشت‍‌ن کسی برداشت‍

حت‍‌ی زمانی که ازش مت‍‌نفری…

|✨🖤| # حقیقت # عشق یک طرفه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

متعهدم ‌به ‌دوست ‌داشتن ‌تو ‌تا ابد!📎♥️
‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

نـܩیــבونـܩ بـراچــے بـا ♡ط♡ خـوبــ؏ هـܩـہ چــے:) # دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنى
همه ی شهر پر از بوی “خداست”
عابرى گفت :
که این “مطلق نادیده” کجاست؟
“شاپرک” پر زد و با رقصِ خود آهسته سرود
چشمِ دل بازکن
این بسته به افکار شماست
سلام صبحتون بخیر و زیبایی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قد قامت هر کاج، چراغانی تو
لبخند، گل سرخ زمستانی تو
در را بگشا به روی خوشبختی نور
صبح آمده با برف به مهمانی تو

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صُبحم🌤 به خیر می‌شود از مهربانی ات
خورشید قلب 💓 خسته من
روز و شب بتاب

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

When you open your eyes and look at me
I cannot begin to describe what I see
A heart so lovely, a beauty so fine
It is like a dream, that you are mine
وقتی چشمانت را باز می کنی و به من نگاه می کنی
نمی توانم آن چه می بینم را توصیف کنم
یک قلب دوست داشتنی، یک زیبایی خارق العاده
تو مال من هستی و این همانند یک رویاست.

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

اطرافم پر دوست دوستانم گهری بی همتا
روزها اول صبح بـه درودی دل خود گرم کنیم
و چه زیباست کنار یاران خنده بر صبح زدن
زندگی را به صعود و بـه خوشی چسب زدن
تا کـه باشید شـما
زندگی بستر امنیت و اظهار خوشیست
پس کنارم باشید همراهان چون کـه یکدست ندارد آوا
مهرتان افزون باد تا ابد پاینده
سرخوش و سر زنده
دلتون خوش صبح زیباتون بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برخیز و برفروز چراغ سپیده را
تا بنگرم به روی تو صبح ندیده را
تا سر برآورم به تماشای آفتاب
روشن کنم نگاه سیاهی کشیده را

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است و صبا مشک فشان می گذرد
دریاب که از کوی فلان می گذرد
برخیز چه خسبی که جهان می گذرد
بوئی بستان که کاروان می گذردمولانا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی تو بخندی دل من باز شود
پلک بگشایی و از نو غزل آغاز شود
صبح یعنی که دلم گرم نگاهت باشد
آسمان، عشق، زمین با تو هم آواز شودصادق علیزاده

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح
به شوق دیدن چهره زیبای تو
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است
صبحت بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چقدر زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت تو هست
هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم.
صبحت بخیر عشقم….

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحانه من صبح بخیری از توست
با نام تو شیرین شده چایم، به بهشهراد میدری

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو اشتیاق منی برای صبح شدن
که تو را ببوسم و صبحم بخیر شودلیلا مقربی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح بخیر
ای عشق گل چهره من
صبح بخیر
ای آنکه روشنی می‌بخشی
به زمین
با آفتابی تازه
صبح بخیر
ای تو که همواره
در انتظار دیدار خورشیدی
صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

قصه ای بگو پر از طلوع
ترانه ای بخوان
پر از پرواز
می‌خواهم
صبح مان با عشق بخیر شودشفیقه طهاسبی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

زندگی شاید. ..
عبور گیج رهگذری باشد
که کلاه از سر بر می‌دارد
و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی می‌گوید:
صبح بخیرفروغ فرخزاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

در حالی که فنجان قهوه ام را مزه مزه می کنم
به یادت هستم عزیزم
و می خواهم با تو باشم
می خواهم کنارت باشم
امروز روز جدیدی است
صبح امروزت بخیر!

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

عزیزم روز من زمانی شروع می شود که تو کنارم باشی، مثل امروز؛ صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

دیدن چهره ی زیبای تو مثل طلوع خورشید در یک روز زیبای پاییزی است. صبحت بخیر خورشید روزهای پاییزی من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آرامش صدای تو مثل آرامش صدای دریاست و من چقدر خوشبختم که هر روز با صدای زیبای تو از خواب بیدار می شوم
صبح بخیر مهربان

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

تو دلیل طلوع خورشیدی، تو بهانه ای هستی تا هر روز صبح پرنده ها آواز بخوانند
صبح زیبای امروزت بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

شروع روز کنار تو، بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت. صبح بخیر رویای من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روز با تو زیبا می شود و صبح از تو روشنی می گیرد
صبح بخیر روشنی بخش روزهای زندگی من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بی شک امروز ما بهترین روز ما خواهد بود. تو دلیل وجود بهترین ها هستی. صبح بخیر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز فرصت دوباره با تو بودن است. فرصت دیدن لبخندهایت که زیباترین لبخند دنیاست و لمس دستانت که پر از آرامش است. امروز من، پر از شادی و آرامش است. صبح بخیر شادی بخش لحظه های من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امروز عاشق ترم، عاشق تر از تمام روزهای قبل
هر روز تو را دیدن و عاشق تر شدن خوشبختی من است
صبح بخیر عشق من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحِ من فقط با لبخند تُ بِخیر میشه

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح که می آید
به انتظار بیدار شدنت آرام و قرار ندارم؛ تا چشم باز کنی و زندگی را برایم دوباره از نو بسازی …
درست مثل آفتابگردان ها؛ که هر روز صبح از شوق دیدار با خورشید سر از پا نمی شناسند تا غرق در زیبایی و شکفتن شوند…
مهسا سجاد

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبح
به شوق دیدن پیامت
بیدار می‌شوم
گویا ساعت قلبم
به وقت تو
تنظیم شده است !

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

برخیز که صبح، روشن از امید است
شب رفته و خط نور، بی‌تردید است
از پستچی پنجره تحویل بگیر
در پاکتِ اَبر، نامه خورشید استشهراد میدری

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح یعنی
روی خندان خدا
و ترانه ی باران
سلامی گرم در روز سرد زمستانى
صبحتان لبریز از برکت
تنور دلتان داغ داغ . . .

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

گرمای دستان تو
نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ صبحگاهی
که با نگاه تو شیرین می شود
تمام چیزی است که آرزوی آن را دارم …
صبح بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر صبحی که با تو هستم فوق العاده شگفت انگیز است
عشق و خوشبختی ایی که کنار تو احساس می کنم
انرژی بیش از حدی برای سراسر روز به من می دهد
صبحت بخیر عشقم
خیلی دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مدت‌ هاست
به هوای صبح بخیر گفتن‌ هایت
سحر خیز شده‌ امصدرا فاریابی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

مزه اش به شیرینی
چای اول صبح می ماند
شبی که  به امید
صبح بخیر شنیدن
از لبان تو سر شود . . .

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یکی بیاید به دنیا بفهماند
زنگ ساعت ها
جای صبح بخیر با صدای یار را
پُر نمی کند که نمی کندفاطمه جوادی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح هم شرمنده چشمان زیبایت شده
با طلوع چشم تو خورشید شیدایت شده
صبح زیبایت بخیر ای ماهروی شعر من
باز در این قافیه با بوسه پیدایت شده

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح ها…
یکی از خاطراتت
که بیشتر از همه دوستش دارم
برایم شعر جدید دم می کند!
می نوشم
” دوستت می دارم ”
و زندگی شروع می شود . . !

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

می وزی هم چون نسیمی در رواق چشم من
ای نسیم صبحگاهم صبح زیبایت بخیرعباس جواهری رفیعی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح است و هوا و‌ نفس دلکش پاییز
من هستم و‌ یک سینه از مهر تو لبریز
زیباست تو را دیدن از این پنجره صبح
زیباست هوای تو در این صبح دل انگیزفاطمه لشکری

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام
سرتون سلامت
چشماتون پر نور
کامتون عسل
لحن تون عاشقانه
حرفاتون غزل
دلتون گرم
لبتون خندون
حالتون خوب باشه الهی
صبح زیباتون بخیر و خوشی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبح ات بخیر شاعر لبخن های شهر
آیینه های شعر تو در جای جای شهربا دست های آبی تان سبز می‌شود
گل واژه های زرد غزل در صدای شهررنگین کمان هر غزلت وصل می‌کند
دل را به پشت پنجره انتهای شهرشب ها کسی که از دل تان رد نمی شود
حک می‌شود به دفترتان، ردپای شهرگاهی برای شعر شما آه می کشد
مردی غریب و گمشده در ماجرای شهریک کوله بار بسته و یک انتظار سرد
در ازدحام مردم بی اعتنای شهربغضی به روی شیشه و یک کوپه بی کسی
دستی بدون بدرقه آشنای شهردیوارهای ساکت شهر و… صدای سوت
صبح ات بخیر شاعر لبخندهای شهررسول قشلاقی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز صبح که از خواب بیدار می شوم از خداوند
به خاطر یک روز دیگر برای زیستن و تجربه کردن هدیه زندگی تشکر می کنم
آن گاه به تو فکر می کنم و این که چقدر من را خوشبخت کرده ای
دوستت دارم. صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

چه بگویم سحرت خیر؟ تو خودت صبح جهانی
من شیدا چه بگویم؟ که تو، هم این و هم آنی

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

کی می رسد
آن صبح
که من صدایت بزنم
تو بگویی جانا

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

به عشقت پرده صبح را
از پنجره ی احساسم
که رو به بیکرانه های آسمان
توست باز میکنم
آرامش را از تو استمداد میکنم
پس به یادت میگویم
زندگی سلام

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

آن سلامی که به سین
نقش سلامت دارد
لام آن لطف و لطافت دارد
الفش الفت بی پایانی ست
میم آن عطرمحبت دارد
سلااااااام
صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

صبحت بخیر عزیزترین و خاص ترین عشق دنیا
برایت آغوش گرم و بوسه های شیرین می فرستم
صبرم لبریز شده برای دیدار و بودن دوباره با تو
مراقب خودت باش
دوستت دارم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

بیدار شدن از خواب و نگه داشتن تو در میان بازوانم هر روز صبح
مانند رویایی است که هرگر نمی خواهم تمام شود
صبح بخیر عروس من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

روزی دیگر و صبحى دیگر و عشقی تازه تر از دیروز با تو
تو اى نازنین لبریز از حس و از عشق
گل های وحشی کویر خیالم همه تقدیم تو باد
صبحت بخیر نازنین

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هرگز تصور نمی کردم عشق واقعی وجود داشته باشد
تا روزی که عاشقت شدم
صبح بخیر، از امروزت لذت ببر عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

سلام چشمه روشن خورشید
در امتداد طلوع چشمان تو برایم زندگی آغاز خواهد گشت
صبحت از بوی گل شقایق لبریز

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من آرزو می کنم که خورشید بودم
تا می توانستم هر صبح هنگامی که بیدار می شوی
صورتت را به آرامی نوازش کنم
صبح بخیر ملکه من

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

امیدوارم صبحی رو که میخوای شروع کنی
با یه دنیا امید + یه بغل آرزوی قشنگ + کلی انرژی مثبت آغاز کنی عزیزم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

درودی از اعماق جانم به تو ای زیبای نازنینم
چشمانت را به صبحگاه باز نما تا صبح من نیز ابتدا شود
سلام صبحت بخیر نفسم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

یک استکان بوسه داغ
یه بشقاب بزرگ عشق بی پیرایه
یه پیاله گل سرخ
یه کف دست نان صداقت
از شکر خودت هم کمی بریز تا شیرین شود
این صبحانه عشق است با تو خوردن صفا دارد
صبح نازت بخیر عشقم

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

من به تو سلام میکنم تو که تک ستاره زندگیمی
ای مهوش غزالها
ای ترانه ساز هستی
ای که جادوی کلماتت قلمها را سرنگون میکند
سلام صبح بخیر

متن بیوگرافی صبح بخیر عاشقانه

هر روز صبح دوست داشتنت
تازه می‌شود
مثل بوی سنگک تازه
مثل عطر چای
روز از نو دوست داشتنت از نو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *