متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Never Hear Bad , Never Look Bad , Never Talk Badlyهرگز بد نشنو ، هرگز بد نگاه نکن ، هرگز بد صحبت نکن

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

Laugh until you have teethتا دندان دارید بخندید

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـدвαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ

متن بیوگرافی زیبا اینستا

If at first you don’t succeed, you’re doing about averageاگه بار اول موفق نشدی، تعجب مکن تازه مثل بقیه ای

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Nothng grat was ever achieved without enthusiasmبدون جدیت و اشتیاق زیاد هیچ حرکت بزرگی صورت نمی گیره

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین می شویmy heart beat when you get a sweet passion in the eyes of other

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟گفت:گذشتمmarsh asked river what did you do that you are clear
said:I passed

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنهاthe old man didnot know number of friend

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them greatمنتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as todayآن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

A true lover always feels in debt to the one he lovesعاشق واقعی همیشه به معشوقه اش احساس دین می کند

متن بیوگرافی زیبا اینستا

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for usوقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to doهر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

Find a guy who calls you beautiful instead of hotبه دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

love is wide ocean that joins two shoresعشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

In life love is neither planned nor does it happen fora reason but when the luv is realit becomes your plan for life n reason for livingتوی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفتهاما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

Disappointments are like road bumps, they slow you down a bitنا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

A heart that loves is always young
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

If you love me, let me know. If not, please gently let me go
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Love is like a war:Easy to begin Hard to end
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promiseقول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .ولی وفای به عهد مشکل است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from themایراد گیری از دیگران آسان است.عبرت گرفتن از آنها مشکل است

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Life isn’t fair, but it’s still goodزندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست

متن بیوگرافی زیبا اینستا

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks outیک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Don’t
walk in front of me
I may not follow
Don’t walk behind me
I may not lead
Walk beside me and
be my friendجلوی من قدم بر ندار
شاید نتونم دنبالت بیام
پشت سرم راه نرو
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشندWe will feel influence of good person when we lose them

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشدThe big man is who has an infantine heart

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنیدDon’t believe your sense of first meeting never

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شودWhatever human rise his trousers inset will be seen more

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیستWho looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنیدKnowing is not enough we should do what we know

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شودBelieve that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادتهLook at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کردHaving sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیمLet’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشتI didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباستWell behavior and debonair human is really beautiful

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شودMake beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to seeعشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

You’re nothing short of my everythingتو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.
Always the huge blaze is from small spunkie

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things
Fall in love with someone who DOES the right thingsعاشق کسى شو که عملش درسته نه حرفاش

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

He wants you !!!! Any excuse to stayآنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cureعشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بیو و استاتوس و وضعیت |تلگرام و اینستاگرام / متن کوتاه | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
# کارما

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

• یه دختر باید شبیه پروانه باشه؛ دیدنش زیبا،گرفتنش سخت!💜🦋 # دختر # مغرور

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ت‍‌و منو نمیخوای!

چون از ته‍ دل دوس‍‌ت دارم‍

ولی تو اون‍‌و میخای چون محل صگم‍ بهت نمیزاره‍

ع‍‌ج‍‌ب روزگاریه‍!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خیانت درست زمانی اتفاق میفته که : غرق شدی تو اعتماد..!🖤

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

چقدر احمق بودم، ڪه فڪر میڪردم من تنها گل توے باغِتم !

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

من غم انگیزترین شعر جهانم:تو نخوان:)))

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

‏از آن فراز و این فرود غم مخور
‏زمانه بر بلند و پست می‌رود.
‏⁧ -هوشنگ ابتهاج⁩

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

هرگز گمان مبر که دلم را شکسته‌ای
با هر قدم که دور شدی، استخوان شکست.

-احسان افشاری

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

•• ڪـارما میگه :
تغییر‌ شاید‌ به‌ چشم‌ دیده‌ نشه
اما‌ ثمرات‌ اون‌ تغییر‌ هست‌ که‌ زندگیتو ‌ ‌ ‌ ‌
به‌ سمت‌ جلو هدایت‌ میکنه حالا‌ یا خوب یا بد🌝♥️🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بلند مرتبه است خدا ، پروردگار جهانیان♥️🕊

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اون چیزی که در ذهنِ تو محاله، برای خدا درست کردنش ثانیه‌ای هم زمان نمی‌بره..‌.💛

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

غصه نخور؛
خدا از تاریکی های‌ روزگار برات نور و روشنایی می‌آفرینه 🌔✨

متن بیوگرافی زیبا اینستا

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

احکام عشق میگه:

‌ دیدنت واجبه

‌ بوسیدنت مستحب

‌ سکوتت مکروه

‌ نبودنت حرام❤️

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بخشش انرژی زیادی رو بهت بر می‌گردونه. نزار مردم توی ذهنت زندگی کنن.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

از سرعت رنگ عوض کردن بعضیاتون، رنگ آدم میپره اصلا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

^^ تنهایی از تو بهتره ^^
  ‌‌‌‌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

تو‌‌نهایت‌عشقی

نهایتِ‌دوست‌داشتن

ودرلا‌به‌لای‌این‌بینهایت‌ها

چقدرخوشبختم‌که‌تورودارم”)🤍!..

•——————————•

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

فقط مرفین لبات ،نیکوتین چشات…!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من اگه پرنده هم بود قطعا #خروس میشدم با بال های نمادین در حسرت پرواز…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

غم انگیز است

اما زندگی پر از خداحافظی های ناگهانی است …

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

سال ها بعد در مورد ما خواهند نوشت:

“مرمانی بی تصمیم در حاشیه ی”

جهان خویش«که گران زندگی میکردند»

اما ارزان میمردند…!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

سراغ مرا هیچکس نمیگیرد..

مگر نیمه شبی..غمی غصه ای چیزی…🥀

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

غم انگیز است

اما زندگی پر از خداحافظی های ناگهانی است …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

نمیتوانست احساسش را بیان کند،
دردی بود بالا تر از حد معلوماتش…
کژال

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

غم انگیز است

اما زندگی پر از خداحافظی های ناگهانی است …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

از نصلمون متنفرم

یه مشت افسرده ی عاشق:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

چکارکنم؟یقه شو بگیرم بچسبونم به دیوار بگم باید دوسم داشته باشی؟

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

من غم انگیزترین شعر جهانم:تو نخوان:)))

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

صٰاحِب ضربانِ “قَلبمی” دلبرجان•

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

“طُ‌” را دوست‌ دارم‌
اندازه‌ کسی‌ که‌ تورا‌ برایم‌ آفرید💍🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

300 متن بیو / بهترین متن های کوتاه مناسب بیو تلگرام و اینستاگرام و .. | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

قهرمان خودت باش'
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^ # انگیزشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا


هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ….
رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈 # انگیزشی # زندگی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

●━━━━♡łøvə ýøū───── ⇆

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨
# شاد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
# انتقام

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن بیوگرافی زیبا اینستا

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

خدایا تو بساز توبسازی قشنگه…!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨
# لاتی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈
# سکوت

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

طُ ماه مَن شو مَن بَر خَلاف زَمین دُورت میگردَم 🌚✨🌥

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

شَرحی ِز حال و حالی زِ شَرح نیست🖤🥀

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

هزار تا رگ دارم هزار تا دوست❤ ولی یک شاهرگ دارم یک تک رفیق😍😍😍👭

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

من همینم که هستم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
# انگیزشی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

…..❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥….
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
# انگیزشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”
# انگیزشی # زندگی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

.. برای خودم زندگی میکنم
# انگیزشی # زندگی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛

و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤
# انگیزشی # دریا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

مِهربون نَباشید مِهربونا تِکراری میشَن!🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم 🙂 🖤🥀

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

هیچ چیز واسه همیشه باقی نمی مونه!!🔥🐞

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

رفیق اونیه که بهش بگی آدم کشتم ،
 جواب بده کجا دفنش کنیم ؟؟!! :)))

متن بیوگرافی زیبا اینستا

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن بیوگرافی زیبا اینستا

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂
# انگیزشی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

هَرجور بآهات بودَن… بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ…💚💜

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂

متن بیوگرافی زیبا اینستا

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد…..

متن بیوگرافی زیبا اینستا

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

زندگی قشنگه…زندگیم قشنگ تر…❤
# انگیزشی # زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

اعتماد؛ اشتباهِ همه ی ماست…♥️🦄

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

دختــــــــر چيست ؟ موجودی ست که فقــــط شـــيطونی هاش …. به همه دنيـــــا می ارزه!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

هيچـ وقـــت زندگے رو خيلے جدى نگير… آخرش كسے زندہ ازش بيرون نمياد ..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

هر پایانی، سرآغازیست نو…♥️
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

❈❴- اڰِه ټُ خَټمِ ایـטּ ګآݛایۍ مآ؏ سٖاݪڰَړډِشٖیمٖ حٰجے👐🏾😺
# لاتی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

[من در دلِ دیوانع خود فقط فِکرِ تو را دارمو بَس^^💜🥕]

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص
# انگیزشی # زندگی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

زِندِه اَم
وَلے دُنیـــــ🌎ــــــاۍِ مَن مُردِه 😌

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من دخـترم امـا بیا مردونگی بهـت یاد بدم 😈💜

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!! # انگیزشی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

مَغرور باش حَتی اَگه پَس اندازِ آیَندَت کُلیه هات باشه🤘🏻😼👁🥀
# مغرور

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ι wanт тo ѕleep ғor ever
[میخام برای همیشه بخوابم:)🕸🐼🌱]

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!
# انگیزشی # ملکه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

نمیدونم برا چی با طُ خوبه همچی😻💖

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن بیوگرافی زیبا اینستا

دم ما دخترا گرم که تک پریم با هر کسی هم نمی پریم 👑🌸

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

سخته سرد باشی و بخوای گرم بخندی..:)🤘🏻🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

🎐 بـهشـون ثـابـت کـ

کـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

🇪🇸 Apréndete que estes solo
porque nadie queda

یاد بگیر تنها باشی
چون هیچکس نمیمونه

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن بیوگرافی زیبا اینستا

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

[ درباره آرامش ازم پرسیدن
از خنده هات گفتم 🙂 ]
# آرامش

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

سکانس تلخ یه دختر همونجاس که نه با گریه اروم میشه نه با سیگار
# سیگار

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️
# انگیزشی # زندگی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیوگرافی زیبا اینستا

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

‏ميگذره ولي ردش ميمونه…

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من همینم که میبینی بودی خوش نبودی خوش تر

متن بیوگرافی زیبا اینستا

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ای فلک تا کی کلک….

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

فــقط مــــَن یکیـــــَـم؛
که باهمــــه یکیـــــَ‍ــم
فقـــَـط شرمنده
جآهای خوبـــِشو تــَـکیــَـم ]![

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

🎐 وقتـی هـیچ کس بـاورم نـداشت

خـودم، خـودمـو بـاور داشتـم..🌱
.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
# انگیزشی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

متن بیوگرافی زیبا اینستا

[اِجآزع نَدِح تَـرص رۅیاهآتـۅ نآبۅد کُنح🖤🤞🏿] # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

معݩ مطمئنم ʳᵘᶻ قیامت نوبت ᵐⁿ که میۺح خٌدا یع نگاح بع ـݦن میندازح و ᵐᶤᵍᵉ بیا جلوټڔ بینم طٌ عـم بندح ما ᵇᵘᵈᶤ؟/
چڔاح ټا ʰᵃˡᵃ ندیدمت¿|•😹🐻🍯🌿

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

-مَنمـ وَ یک دِل دیوآنهـ یِ خآطِر خوآهَت♥️

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌
# خدا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

رود
از خود که گذشت
دریا شد
# دریا

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

یادته زیر گنبد کبود.دوتا رفیق و کلی حسود؟ اون حسودا بودن که ما شدیم یکی بود یکی نبود

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

دختر چهار حرفه ولی دختر بودن خیلی حرفه

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تو
اولین فکر هر صبح منی..!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

بَعضیآم هَصدَن اِنقَد قَشَنگ دُروغ میگَن کِع عآدَم حِیفِش میآد باوَر نَکُنِع:)

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

⚠❌↪ [[ یـــِه عالَمــِه عـآدَمِ تـنهــٌآ ,تــوٰیِ یـــِه شــَهـّرِ شُلُــُوغْ …. ]]°•°

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

مرا 
تا دل بود دلبر تو باشی.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

قوی باش😉یه دختر شکست نمی خورع🤘

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

عشق آن است، که یوسف بخورد شلاقی، درد تا مغزِه سرُ جانِ زلیخا برود!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

انقدر زندگی رو جدی نگیرید،
هیچوقت نمیتونی ازش زنده بیرون بیای
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

[ شيطانم ولي فرشته ها بام ميپرن…😈🌹

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم # انگیزشی # زندگی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

اَشکِش رێخٺ دُخٺَرے ڪِ غُرُڕِش اۋإزۿي ۺَھرِۺ بُۏڋ 💔🔥

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…
# عربی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.
# ادبی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ما رند و خراباتی و دیوانه و مستیم پوشیده چه گوییم همینیم که هستیم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

حَرفِ دِلَم یکَم بُزرگ تَر از دَرک مَغزتہ…😔🖐

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا
# آرامش

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

یِکیّ شَبیهِ خودِتون گیرِتون بیآد حآلا فِک کُن دُعآ کَردَم یآ نِفرین:)🕊💧{•🍋🎒•}

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

کی گفته بالاتر عَ سیاهی رنگی نی پ رنگ این روزای زندگیه من چیع؟… 🙂 🥀🖤
# زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

••قَدعَم میزارَم پابِہ پاتِـ💞جونعمومیــدم مݩ براتــ✨🍂

متن بیوگرافی زیبا اینستا

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..
# انگیزشی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

وقتی زياد بقيه رو بخندونی، كسی دركی از ناراحتيت نداره 🙂 ]

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

Silence is the most powerful scream.
سكوت قدرتمند ترين فرياده.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

غصه گرفته صورت دختری رو که یه روز به قشنگی لبخندش معروف بود:)

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕 # زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

– بیشتر از سن خودم فهمیدم و پیر شدم!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

زِگَهواره تا گور .قِسمَت نَبود …… ✨

متن بیوگرافی زیبا اینستا

و اما نیمه شبی من خواهم رفت از دنیایی که مال من نیست از زمینی که مرا بیهوده بدان بسته اند… #شاملو
# ادبی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^
# خدا

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

🎐 کسـی که زنـدگی رو
تنـهایی یاد گـرفتـه
هیـچکس نمیتـونه با نبـودنش
اونـو بتـرسونـه..🌱
.

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست
# خدا

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

متنفرم از اون وقتایی که عصبانیتم تبدیل میشه به اشک!:)

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

‏بعضی حرفارو هیچ جا و به هیچکی نمیشه گفت فقط باید گریشون کرد

متن بیوگرافی زیبا اینستا

اشکش ریخت، دختری که غرورش اوازه شهرش بود💘💫❤

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه…
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

بعضی وقتا تنها چیزی که نیاز داری کسیه که بتونه بخندونتت 🙂

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

غرق شده ای ک تمنایی به طغلا ندارد…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️
# زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

‏‏‏مرا به حال خویش رها کنید، من در اعماق وجود خود در حرکتم…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨
# لاتی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

تو اوج جوانی شدم یه روانی💃

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

/ "ما" خال عيب صفحه رخسار عالميم |

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

میدونی؟
دارم نفس کم میارم🚶‍

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

دلتنگی هم ﺣﺲ ﺟﺎﻟﺒﯿﺴﺖ ﺩﺍﻍ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ میسوزاند … 🥀🖤 # دلتنگی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

[ خسته ام مثل لاک پشتی که یک خیابان را اشتباه رفته است 🙂 ]
# خسته

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف
# انگیزشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

– هَمه چیز سیُ و دوم یک ماهی ساعَت 25 و شَصت و یِک دَقیقهِ حَل میشهِ 🙂

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من اون مجسمه ایَم که لبخندشو چاقو تراشید!!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

صِکح بِنـدآز ؛ عَگـح شـیر بُۅد مَ برآے ط اَم عَـگح خَـط بُۅد طُ مآݪ مَ👅😻

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

آنچه در يادش 
نمانده،یاد ماست.
 

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من همان آدم پر منطق بی احساسم 
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بِهَم..؟
# ادبی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آوار اگر تويى ، خرابت هستم..

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

❤♾I need you for life

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!! # انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ته دریای غم و غصه ی من ساحل نیست..
# دریا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

چو دلت با من نباشد،همنشینی سود نیست

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

فلک جز عشق محرابی ندارد
جهان بی‌خاک عشق آبی ندارد

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ای من فدای آنکه دلش
با زبان یکی‌ست…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

•||سـَهمـــ مــٓـــن از این دُنیــٓـا🌎🤔😻
 •||سینگـلیِ و بَـــٓــســ😐💦🖐🏻

متن بیوگرافی زیبا اینستا

از خوشبختی یه چیزایی هممون‌ شنیدیم‌ ولی ندیدیم 😹🖕🏿

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تنهایی رو فقط میشه تو شلوغی حس کرد 🙂

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تنهایی یعنی دلت گرفته باشه همین الان یهویی اما کسی نباشه آرومت کنه 🙂

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉 # انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بیو اینستاگرام / instagram bio /زیباترین بیو های اینستاگرام | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

“طُ” قَشَنگ تَرین تیترِ زِندِگےِ مَنی👀📰♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

♥️ℒℴνℯ♥️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌”ماه‌ٺرین”
‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌مـاٰهِ جَهانم ٺویے . ..🌙♥️

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

نگران رفتن ها نباشید زمین گرده..!🌏✨

متن بیوگرافی زیبا اینستا

☠قُّلــََِِبم دیگ واَُِِسَُ کـسِی ِسر ِخم نمّیُکنع حلعّ⦳✞😈🖐

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

من سنگسار لذت با خویش خفتنم!!!!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

زندگی را ارزش غم خوردن نیست آنقدر محکم بخند تا ندانی غم چیست

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

« خسته از خنده هاي غمگین..! »
‌‌

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

به هرکی نگا میکنی دارع شکایت میکنع من موندم لذت دنیا به کامه کیه….

متن بیوگرافی زیبا اینستا

من شکست نخوردم. فقط 10000 راه پیدا کردم که کارساز نبود

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

خیلی رویا به خودم بدهکارم!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

ࡅߺ߳ࡐ ࡅ߳ܩߊ‌ܩܢ ܦ߭߭ܠ߭ࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅܨ߭ ‌‌ܙܦ߭ࡅ࡙ߺࡐ߳♥️✨

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک 🙂

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

دارم پسـر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

[ جز در دل من جای دگر بر تو حرام است 🙂 ]

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

「 ای وای از آن شهر که دیوانه ندارد! D: 」

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

 . . یڪم بیشتر لبخند بزن، یڪم ڪمتر افسوس بخور . . 

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

𝓑𝓻𝓸𝔀𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓮𝓶𝓸𝓲𝓻𝓼, 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓻𝓪𝔃𝓲𝓮𝓼𝓽 𝓬𝓻𝓲𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓱𝓾𝓶𝓪𝓷 𝓶𝓪𝓴𝓮𝓼 𝓽𝓸 𝓱𝓲𝓼 𝓻𝓲𝓰𝓱𝓽 ‏مرور خاطرات، احمقانه‌ترین جنایتیه که آدم در حق خودش میکنه…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ناراحت بشم ناراحت میکنم🤍(:

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

جواب دندون شڪن زیاد داشتم؛ اما نخواستم بجا دندونت؛ دلت بشڪنه رفیق؛ 👍

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

و مهربانی هایت روزی به تو باز خواهد گشت . .🪴✨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

با آدمای نامهربون مهربون باش
اونا بیشتر از هر چیزی بهش نیاز دارن…!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

یهویی شکرت خدا⁦(◍•ᴗ•◍)❤⁩⁦(◍•ᴗ•◍)❤

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

به پشت سرم که نگاه میکنم روزایی رو میبینم که اگر خدا نبود هیچوقت نمیتونستم بگذرونمشون…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

هیچ موقع شکست نمیخورم،
یا پیروز میشم یا یاد میگیرم✌️🙂

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

╮•💜•╭هر پایانی، سرآغازیست نو!╮•☁️•╭

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

متن بیوگرافی زیبا اینستا

پاییز زیبا و عروس فصل هاست
برگ ریزان درخت و خواب ناز غنچه هاست
خش خش برگ و نسیم باد را بی انتهاست
هرچه خواهی آرزو کن
فصل فصل قصه هاست…..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

بد موقعی دیدمت
وسطِ پاییز
زیر باران!
اصلا محال بود
عاشقت نشوم…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

عشق یعنی 
پاییز باشد 
باران بزند
دست‌هایت را بگیرم 
و پا به پای هم شهر را متر کنیم…!

#رومینا_معین_زاده 

 

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

لایـق پرستـش اسـت کسـے کـه در ایـن بـی مهـرے هـا،جـانانـه محبـت میـکند…!🌱

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

كه گُناهِ دگَران
بَر تو نَخواهند نِوشت
من اَگر نيكَم و گَر بَد
تو برو خود را باش…!

•حافظ

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اونی برندس که داره لذت میبره
از هر چیزی که هست…🖤🍃

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

سنجاق کن
دوستت دارم هایِ مرا
سمت غرب سینه ات تا قلبت بشنود،
بلرزد ، بتپد تنها برای من ♥️🍃📎 
.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

فِی الواقِع ، خُداوَند اِندِ رِفاقَت اَستـ♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بعد از من هيچكس تكرار من نخواهد شد 💌

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ما پر از درد دلیم
امــــــّــــــا
توان شرح نیست…..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

میگِہ ڪِہ : [گَر روزِگار صَر عَز نامَردے زَنَد نُبَت مآهم میرِصَد غَم مَخُر🙂💔]

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

‏یه کلکسیون دارم از آدمایی که گفتن تا تهش هستم …

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

بهم گفت 🙁 ما رو فقط مرگ میتونه جدا کنه و مرگ دختری بود با موهای مشکی و کمی خوشگل تر از من):

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

نامم را پدرم انتخاب کرد، نام خانوادگی ام را اجدادم!
دیگر بس است، راهم را خودم انتخاب می کنم….

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ܥ‌ܠࡅ࡙ߺܠ ࡅߺ߲ܠ̇ࡅܥ‌ࡅ࡙ߺِ ܩߺ₉ܣߊ‌‌ܩ ࡅߺ߳₉ࡅ࡙ߺࡅ࡙ߺ ܥ‌ܠࡅߺ߲ܝ؛)♥️👧🏻🍃

#𝗟𝗢𝗩𝗘

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

داشتم بنیامین گوش میدادم تو یه جای آهنگ میگفت "آره خوب بلدم قدم بزنم" 

اصن پشمای آدم میریزه از این همه توانایی که خدا به این آدم داده 😂

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

چآيی کِ سَرد میْشه یآ میریزَنِش دور یآ عَوَضِش میکُنَن حالآ تُو فکْ کُن وَقتي سَردي خيلي جَذابي 😂😒

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بعضیا مالکشون یکی دیگست مالیاتشو فقط ما میدیم😂😏

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

باز هم سالی دیگر و قلبی که
میلیون ها سال هم بگذرد
باز هم به عشق تو میتپد❤️

اولین سالگرد باهم بودنمون مبارک💞
# سالگرد ازدواج

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

و پدر
کسی‌ست که
خم شد کمرش،
تا خم نشود خنده‌ی تو!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

میان این همه مهمان ،
چقدر تنهایم !
وقتی ،
در بین این همه کفش ،
کفش های تو نیست … !

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

فصل بهاره ولی آدماش زمستونیَن … 

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

باران چه دلبری میکند برای بهار! پاییز کم بود، بهار هم عاشق شد …❤️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

چند دقیقه تا بهار …

الهی زندگیتون مثل ماهی زنده
مثل سبزه زیبا
مثل سمنو شیرین
مثل سنبل خوشبو
مثل سیب خوش رنگ
و مثل سکه با ارزش
زندگیتون بهاری …

بهارتون مبارک🌸

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

گاهی وقتا لازمه از گوشیمون بشنویممشترک مورد نظر آدم نمی باشدقطع کن !

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره☜ بَچّه خُشگِل ☞فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن✘ تا تیکه پــــــــاره نَشُدی ✘

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من یه دخترم!
اما بیا مردونگی بهت یاد بدم!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

+ آنـلاینـہ…
– خـو بـاشـہ…
+ لعنتـے داره بـا ڪے حـرف میـزنـہ آخـہ؟؟!
– تـو خـودت آنـلاینـے بـا ڪے حـرف میـزنـے؟؟!
+ آنـلایـن بـودنشـو نگـاه میڪنـم..!
– …سڪوتـ.ــ

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آﻧﻘﺪﺭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﻧﮑﻨﯿﺪ !
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯿﺮﻩ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻣﯿﺮﯼ ﻣﺪﺭﺳﻪ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ …
ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﯽ
ﮐﻮﺩک ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐـــﻮﺩﮐــﯽ ﮐﻨﺪ ! . . .

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من بد بودنو از خیلیا بهتر بلد بودم
منتها انقد وجود داشتم که
رو کسی امتحان نکنم

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

شخصیت منو با برخوردم اشتباه نگیر…
شخصیت من چیزیه که من هستم…
اما برخورد من بستگی داره به اینکه تو چی باشی…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بودنـــــت همچــون نبـــودنـــــ اســت !
وقتی بودنــــت مــرا به وَجـــــد نمی آورد ،
پس نبـــودنت هم مـرا رنـــــــج نمی دهد !

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ما همینیم که هستیم
شاخ نیستیم چون گاو نیستیم
خاص نیستیم چون عقده نداریم
بالا نیستیم چون پرچم نیستیم
فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

خــاص؟ … مــالــه اُسْــکُــلاسُ … مَــشْــتــی بــاش…
به هر میمونی میرسی سریع نگو با من باش..
سنگین باش

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

بــــــــــــــــــعضی ها را دَر جوب بایــَد شــُست
تــا لــَجن ها هَمه خوشحــال شــَوند کــه
کــَـثیف تـــَر اَز خوُدشــان هَم هــَست

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

زندگی یک اثر هنریست که به جای فکر کردن به او بهتر است که لذت ببرید!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اولویت خدامه
چون همیشه باهامه
دوم از همه غرورمه
چون همه وجودمه

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

همیشه سکوت
به معنای پیروزی تو نیست.
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی
چه بی صدا باختی …

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تــاریخ انقضــات تمــوم شده واسه همین از Call تبدیل شدی به Missed Call

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بِـــــبــــیـــــــنْ
اَگِـه آدَم بــــــــــــــودی
اَلـــــــانْ بـــا مَــنْ بودی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

یه قانونی هست که میگه :
هـمـیشـه ی جـوری زنـدگـی کـن کـه اگـه رفـتـی جــلـوی آیـنـه
روت بـشـه بـه چـشـمـای خـودت نـگـاه کنی…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…
خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘
دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩
↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

تا کسی نخ نده، کسی سرنخ رو نمی گیره …
حالا شما هی لعنت بفرست به نفر سوم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

میخوای مث ما باشی؟!
هه .. موفق باشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

این جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

نیازی به پرواز نیست همین پایین بالاتر از خیلیام

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بعضیام تو زندگیت هستن که باید با صدای بلند بهشون بگی اخراج

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

راهتو عوضی برو ولی با یه عوضی راه نرو

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بعضیام از بس بی خاصیتن خاصن!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

↖↯↯سعــــی نکــــــن مـــــــــنو دور بزنی…خیــــــــــــلی ها پیش ✘مـــــــــــن✘دوره دیـــــدن..↯↯⇧⇩↙↯↯گــفتم درجــریان باشــی..!!✘✘✘

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیم
ولی گرفتیم…
به بعضیا نباید رو میدادیم..
ولی دادیم …
با بعضیا نباید حرف می زدیم…
که زدیم
این از سخاوت ماست نه حماقت
واسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کرد… ولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد↬
بُــــروووووو….

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

فاز گرفتی ﺧﻔﻦ
ﻫﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎشه
ﻓﯿﻮﺯﺕ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺂﺱ

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

یه قانونی هست ک میگه:
هـمـیشـهـ ی جـوری زنـدگـی کـن کـهـ اگـهـ رفـتـی جــلـوی آیـنـهـروت بـشـهـ بـهـ چـشـمـای خـودت نِِـگـاه ُُــکنی..!¡!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بـــآشِـــه
شُـمــا تــو دِل بُـــرو….
وَلـــی قلـــب مـــا پُــلمپِــه
پَــس بَــرگـــرد
بُــــروووووو….

متن بیوگرافی زیبا اینستا

آهی شمایی که افتخارتـــــ حرف زدن با خوشگلاســـــبا هر کی دم دستت اومدم میزنی لاســـــاون موقع که مامیت میگفت دست نزن به گازما صدتای مثل تو رو ریدیم به سر تا پاشـــــ…!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ
ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا
“ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

هے فِلانے…
وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن
دَر دُنیـاے مَـــن
هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون می تونه تو رو حمایت کنه

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

♜⇦بــــَرا دو , ســـِه دقــــه لـــــاس ، بــــِه هر کـــِســـی نــــَگو عشقم⇨♜✔◀✘عشق حرمت داره !✘▶✔

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

تحویل گرفتن بعضیـــا ،
زیر پـــا گذاشتن شخصیت خود آدمه … !!!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

کاش اون شب…..همون شب……مادرت به پدرت میگفت!امشب نع عزیزم……یه شبه دیگه……$ا ف ت ا د …………

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

بهترین آرایش ها در زندگی
حقیقت برای لب ها
بخشش برای چشم ها
نیکوکاری برای دست ها
لبخند برای صورت
عشق برای قلب

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خــوشـبـخـتـی یــنــی:وقـتـی داری اهـنـگـــ گــوش مــیدییــاد هـیـچ عـنــXـــی نـیـفـتــی…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

زندگی آسون نمیشه، تو قوی تر میشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بعضیا سواد حرف زدن ک ندارن هیـــــــــــچ
شعور خفه شدنــ هم ندارن

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بـــِــه هـــَــر اُسکـــولی دو خـــَــط مـــی خــَنـــدی
بایـــَــد پـَــنــج صـــَــفحـِـه بــِـریــنــی بـِــش تا تـَـعــآدُل بـَـر قــَــرار شـِــه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

خطرناک ترین خوردنی دنیا
گول ظاهر آدماس

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ﺍﻭﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻪ ﻣـﺎ ﺧﺎﺹ ﺑﻮﺩﯾﻢ! ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺻـُﺒﯽ ﺑﻮﺩﯼ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇـُﻬﺮﯼ…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

هر لحظه ای که به چیزی که مردم فکر می کنن اهمیت بدی، همون قدر از خودت دور میشی…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

طَرَفـ یـﮧ لَشـڪـر آبجـــےכآره
یـﮧ گُرכآסּ כوستـ اجتمـآعــے
یـﮧ حَرَمسَـرآ سوگولـــےهَنـوز میزنـﮧ بـﮧ سَلآمتــے تَنهآییـش …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

هــر کـــیم از راه میرســه ادعــا میکـنه عشــق ماست…
نـــه عزیز جـــون…
ایــن وصلــه ها کــه میچـــسبونــی بــه مــا اشتباســت…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

Don,t compare yourself wiith anyone in this world.
If you do so,you are insulting yourself-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

GO WITH WITH …
برو بابا …

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

✔او۹و۹نـے کـﮧ Top FrIeNd شمـآآسـت. . .✔
✘FucK FrIeNd مـآآم نـیسـت✘گـفـتم دَر جـرےـآآن بـآآشـین ◕‿-

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

عـــــــزیــــــزم
ﺣـــــﺎﻻ کــــه ﺍﺳـــــــــﻢ ﻣـــــــــﻦ
ﺗــــــــﻮ black list ﺷُـــماســــت
ﺍﺳــــــﻢ ﺷُـــــمام ﺗـــﻮ قبرستون ﻗـــــﻠﺐ ﻣـــــﺎﺳـــﺖ

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

BE WITH GOD BE KING
با خدا باش پادشاهی کن

متن بیوگرافی زیبا اینستا

ﻣَـــــــــــــــﻦْ
ﺧـﻮﺩَﻣـــــﻮ ﻧَـــــــﮕِﺮِﻓـﺘَـــــﻢ
ﻓَــــــﻘَــــﻂ ﺍَﺯ ﺧِﻴـﻠﯿـــــــــــــــــﺎ
ﻓــــــﺎﺻِﻟِــــﻪ ﮔِـﺮِﻓــﺘَــــم
تَـــــک پَــــــــــــری
یَنـــی قــاطــــی نَشُدَنْ با هَــر…
خَـــــــــــری

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ!!!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ﻣَﻨـــــــــــــــــﻮ
ﺑِﺨﺎﻃِﺮِ ﺑَﺪﻱ ﻫﺎﻡ ﺑِﺨﻮﺍﻩ
ﺍَﮔِﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷَﻢ ﻛِﻪ ﻫَﻤِﻪ ﻣَﻨﻮ
ﻣﻴــــــــــــــﺨﻮﺍﻥ

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

If you want to achieve greatness stop asking for permission
اگر خواهان رسیدن به بزرگی هستی منتظر اجازه اش نباش !

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

love is something silent , but it can be louder than anything when it talksعشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

تو چرا وقـتی دروغ میگی
و من لبخــــند میزنـــم…
فکـــــر میکنــی من خـــــرم؟
خوب یه بارم فکــــر کن دارمـــ بـــه
خریـــــــــت تو لبخــند میزنــــم!!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ
وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره..
حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

به بعضیام باید گفت به ارواح جدم نیستی در حدم!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

اونی که از ما سر
خدا بالا سره
شک نکن

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ﻣُﻬِــــــــــﻢْ ﻧﯿﺴــــــــــﺖ ﭼَﻨْــــــــــﺪ ﺳﺂﻟِﺘــــــــــﻪِْ ؛
ﻭَﻗْﺘــــــــــﮯ ﯾﺂﺩ ﮔِﺮِﻓْﺘــــــــــﮯ ،
ﺟَــــــــــﻮﺍﺏِ ﺍﻋﺘـِﻤــــــــــﺎﺩﯼ ﮐـِـــــﻪ ﺑِﺖ ﻣﯿﺸـــــﻪ ْ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﺟُﻔْﺘَــــــــــﮏْ ﺍَﻧْﺪﺁﺧْﺘَــــــــــﻦْ ﻧَـــــﺪﮮ؛
ﺑِﻬِـــــﺖْ ﻣﯿﮕــــــــــَﻦْ ° ﺁﺩَﻡْ ° ¡!¡

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

نمی دانم گناه توست یا عیب چشم های من
اینکه بعد از تو تمام عالم از چشمم افتاده اند

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اگه از کیفیت کسی که روش زوم کردیم راضی نیستیم
قبل از متاسف شدن واسه اون یه کوچولو
هم به فکر ارتقای لنزهای خودمون باشیم !

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

روی هرکی دست گذاشتیم
رومون پا گذاشت !

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بدترین چیز اینه که محبت مادرو با “هان” و “چیه ؟” جواب بدی
ولی زنگ یه غریبه رو با “جانم !”
متاسفم برای بعضیا …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

گاهی لب های خندان
بیشتر از چشم های گریان درد می کشند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

یکی دوتا نیست چاله چوله ها
ولی لطمه نمیزنه به حال خوبه ما
هــــه …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

و آن گاه که تنها شدی
و در جستجوی تکیه گاه مطمئنی هستی
بر من توکل کن..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

آن چه دعا انجام می دهد بیش از
خیال و تصوّر این دنیاست..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آرزویت را برآورد میکند
آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی
می گریاند…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

گاهی خدا آن قدر صدایت را دوست دارد که
سکوت میکند تا تو بارها بگویی خدای من

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

سَرَم نَذرِ سَرِ سَردارِ بی سَر 🖤

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

پیش ما مذهب هر کس به خودش مربوط است ما که هستیم مسلمان اباعبدالله

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

با خدا می رقصانم تمام دنیا را به ساز آرزوهایم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

متن بیوگرافی زیبا اینستا

چرا عاشـ^^ـق #خدا نباشم؟!وقتے که به من گفت تو ریحانه ی خلقت منے❤️

متن بیوگرافی زیبا اینستا

💜مهربان خدای من;بگیر از من هر آنچه تورا از من میگیرد💜

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

به خدا نگو مشکل بزرگ دارم به مشکلت بگو خدای بزرگ دارم💜

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

عشق فقط سه حرفه 👈❤️خدا❤️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ما ساده دلیم به دلی کار نداریم جز حضرت ارباب خریداری نداریم با لطمه به روی بدن خویش بنوشتیم ما مست حسینیم به کسی کار نداریم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اگه انسان با بخشیدن کوچک میشد خدا این قدر بزرگ نبود

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ظــاهــرش بـــا خـــدا./(:
بـــاطـــنــش یــــا خـــدا/:/:

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

که داند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫
دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

حال من با تنفس در هوای بین الحرمین خوش می شود

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

با خُدا باشُ پادِشاهی کُن❤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من از مادر خود تا به ابد ممنونم که سپردست مرا دست اباعبدللله

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

روز محشر به خدا خواهم گفت آنکه از من تو گرفتی همه ی جانم بود😔 •

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید ان زمان هرگز نمیرسد

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

الله ام نامت آرامش جان من است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

یادتان باشد لباس مشکی ام را تا کنید گوشه ای از قبر من این جامه را هم جا کنید کاش من در شام تاسوعا بمیرم تا شما خرجیم را نذر خرج ظهر عاشورا کنید

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

خدایا مُح 👑A۲تم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

مثه خدا باش…
بزار واسه رسیدن بهت بمیرن😏

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

گر نگهدارمن آنست که من میدانم! شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد!!!!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

واسه زندگی کردن دوتا خوردشید لازمه یکی تو آسمون یکی تو قلبت…:)🌞❤️

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

خیالم راحته که اگه زمستون هرچقدم سرد باشه”خدایی”دارم که دمش خیلی گرمه…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

باخدا باش و پادشاهی کن بی خدا باش و هرچه خاهیی کن 💫🌟

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

شب جمعه است هوایت نکنم میمیرم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

چادر امانت توست ، یا فاطمه الزهرا(س)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

بارالهاتونادیده میگری من هم نادیده میگیرم توخطاهایم رامن عطاهایت را…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

پشت تمام آرزوهایم خداایستاده است👌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من تو زندگیم فقط یه قانون دارم،تا خدا هس اصن نباید عاشق باشی…❤️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

خدا در ❤ من است …

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

نااميد از دَر رحمت بكجا بايد رفت؟يا رَب ازهر چهِ خطا رفت؛ هزار استغفار

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

انقد عاشقت میمونم تاخدا برام ایستاده کف بزنه ^^

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

عیسی اگر به اخر عمرش به عرش رفت ، قنداقه حسین شرف عرش اعظم است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

هر کس که کند پیروی از مکتب سرخش .. هم مسلخ و هم دست حسین است

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شـــــکر خـــــــدا ، نگاه به آینده و اعتمــــاد به خــــــــــــــدا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

خدایا منظورم از هوامو داشته باش اسن نیست ک فقد اکسیژن برسونی 😐💋
یکم خلاقیت آخه فداشم:||😹💋💋

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آروزو کن شاید بزرگترین آرزوی تو کوچکترین معجزه ی خدا باشه***اگه به پروفایل مذهبی گذاشتن بود من الان باید امامزاده به حساب میومدم..

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

#خدایا خیلی خیلی دوست دارم ❤

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

برای اینکه صدای خدا رو بشنوی،باید سکوت کنی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

نداشتی روی تن حتی یه پیراهن شهید بی کفن

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

همیشه خدارو داشتم.دنبال هیچ کس نگشتم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

جز خدا به کسی متکی نباش که ی روزی پشتت را خالی میکنند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

تاحالا شده وقتی خوشحالی سرتو بگیری بالا بگی خدایا شکرت..؟!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

بغض هایم رابه اسمان سپرده ام،خدابخیرکند باران امشب را

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

اولویت خدا مه چون همیشه باهامه دوم از همه غرورمه… چون همه ی وجودمه….

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

چادرت بوی خدا و یاس و یاسین میدهد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

من از دین سر در نمی‌آورم ولی خداوند را خیلی دوست دارم. چون او تنهاست …

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

خدایا از تو گلایه ای نیست هیچی واسم کم نزاشتی…..

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

همیشه تنهابودم مثل خدا♡خیلی خریتم کردم مثل خلا☹

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

آینده به کسانی تعلق دارد که به زیبایی رویاهای خود ایمان دارند

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

اگر عشق مهم است پس ارزش جنگیدن را دارد.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

رویا پردازی آسان است اما محقق کردن آن سخت!
“سرنا ویلیامز”

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من خوش شانس نیستم، با استعدادم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

بهترین نسخه خودت باش

متن بیوگرافی زیبا اینستا

باید برای تحقق رویایت بجنگی، باید فداکاری کنی و برای آن سخت تلاش کنی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

زود نا امید نشو.. شاید خوشبختی در صفحه بعدی زندگیته کتابتو نبند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

زندگى يك دايره ست. پايان يك سفر، شروع سفر بعديست.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

❤هر چیز که در جُستن آنی، آنی❤

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

کسیو کوچیک نشمار؛ نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

موفقیت یعنی رویاهایی که یه روز تبدیل میشن به واقعیت

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده 🙂

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

و این اشتباهات ماست که مارا میسازد✌💪

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

در سیاهترین شب ها هم ستاره ای می درخشد پس همیشه امید داشته باش

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

یه اینده ی خوب، به یه گذشته ی خوب، نیازی نداره

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بخند بزار زندگی بفهمه شکست خورده 🙂

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

🎐 بـهشـون ثـابـت کـکـه اشـتبـاه می‌کـنـن☺️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

مو فق خواهم شد نه فوراً ولي حتماً

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

“بهترین انتقام، یک موفقیت عظیم است.”

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم⛼̸↻

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

خوشبختی یه پروانس اگه دنبالش کنی همش ازت فرار میکنه و اگه آروم باشی ممکنه بیاد روت بشینه💚

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

شیطان در گوشم زمزمه کرد:
تو به اندازه کافی قوی نیستی
که در مقابل طوفان دوام بیاری ….!!!
امروز
من در گوش شیطان زمزمه کردم:
من خود طوفانم!!!!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

به انتقادها گوش نده، پیش برو، مسیرت رو بساز. بدونِ اینکه نگران بقیه باشی | |

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

اگه برای اون چیزی که میخوای نمیجنگی، برای اون چیزی که از دست دادی هم گریه نکن.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

متن بیوگرافی زیبا اینستا

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن بیوگرافی زیبا اینستا

شکست مقدمه شروع پیروزی بعدی است …💪

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

پریدن
ربطی به بال ندارد،
قلب می خواهد

متن بیوگرافی زیبا اینستا

هرچقدر هم سعی کنید باکیفیت باشید…. ادما باکیفیت چشای خودشون شمارو میبینن👌

متن بیوگرافی زیبا اینستا

شآد بآشُــ بخَند:(♡بزار بفهمَـنـ قَوۍ تَر از دیروزۍ🌸□^^

متن بیوگرافی زیبا اینستا

زندگی من چیزی است که من برای آن مبارزه می کنم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

انقدر قوی باش ک برای شکست دادن ی لشکرم کم باشه

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

با زندگی نساز 🙂 زندگی رو بساز 🌈🍠

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

یه رویا یه جایه نرم واسه فرود اومدن

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

اگر در ذهنت دائم در حال باختنى، در زندگى هم برنده نخواهى بود.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تو نمیتونی آدمای اطرافتو عوض کنی اما میتونی آدمای اطرافتو عوض کنی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

شایدزندگی آن جشنی نباشدکه آرزوشوداشتی٬اماحال که دعوت شدی زیبا برقص

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

🎐 اگر تـمام شـب برای ديـدن خـورشيـد گريـه كنی؛
لـذت ديـدن ستـاره ها را
از دست خـواهی داد..🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

باسواد کسی است که بتواند از خوانده‌ها و آموخته‌های خود،
تغییری در زندگی خود ایجاد کند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

اگر مردم قدر زمان را می‌دانستند، هرگز کفش‌ بنددار نمی پوشیدند.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

من قهرمان زندگی امو تو آیینه می بینم

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بزرگترین لذت دنیا انجام دادن کاریه که دیگران میگن تو نمیتونی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

. وقتے ارزش واقعے خودت رو بفهمے، ديگہ بہ ڪسے تخفيف نميدے…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

دریای آروم هیچوقت ناخدای قهرمان نمیسازه☻🖤

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من در برودت این باد،نخواهم برید!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

خودت خودتو باور داشته باش نزار دیگران با رای تو تصمیم بگیرن

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

گذشتت درست نمیشه!
سعی کن ایندتو درست کنی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

موفقیت‌ یعنی از شکستی به شکستی دیگر رفتن، بی‌آن‌که اشتیاق‌مان را از دست بدهیم!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

یه تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

این را بدون که برای راحتی باید سختی بکشی تا به اون برسی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

آدم های معمولی امید و آرزو دارند:اما آدم های موفق برنامه و هدف

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

ما نمیتونیم اینده رو انتخاب کنیم،فقط رقمش میزنیم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

برای کشف اقیانوس های جدید باید جرات ترک ساحل را داشت ،این دنیا ،دنیای تغییر است نه تقدیر

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

«زندگی مثل بادکنکه، اگر رهاش نکنی هیچ وقت نمی فهمی تا کجا می تونه اوج بگیره.» ♥️

متن بیوگرافی زیبا اینستا

هر اشتباه مرا قوی تر میکند
✊✊✊😉

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

چنان بدرخش ، که گویی تمام جهان از آن توست …

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تا وقتی به قله نرسیدی متوقف نشو😎👑👊

متن بیوگرافی زیبا اینستا

ما برای ادامه دادن
هیچکسی را نداریم جز خودمان.
واین کافی ست.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

کارکترای زندگی رو کنار هم گذاشتن خودش بزرگترین تصمیم زندگیه

متن بیوگرافی زیبا اینستا

از آینه بپرس نام نجات دهنده ات را

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

نمیدونم کی نمیدونم چجوری ولی میدونم که می تونم….🌈💫

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

با غُصه و گِریه درست نمیشِه…آدَمآی اضافی رو بِزَن کِنآر و ادامِه بِده.🙇🙈

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بیو اینستا/ بهترین و جدیدترین بیو های اینستاگرام bio instagram [پیشنهادی] | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا اینستا

قلب قلب منه ها ولی ضربانش تویی دلــــــــبـــــــــر

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بعضی تجربه ها قشنگن،
مثلِ دوست داشتنِ تــــــــــــــــــو…♥️🌿

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

آری به وسعت هفت اسمون میپرستمت🕊🤍

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

بهترین دوست آینه است
وقتی من گریه میکنم او نمی خندد🎈

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست:)

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

‏《 یکم که بزرگ شی و عقلت برسه،عین پرگار دور خودت یه دایره میکشی و هر کسی رو راه نمیدی توش!🔒🗝♥️ 》

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

بغض کردی اما لبخند زدی شاید این تلخ ترین اتفاق دنیاست…

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خسته اونی نیست که از درداش میگه؛
خسته اونیکه دیگه حالِ حرف زدنم نداره!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

شرحی ز حال و حالی ز شرح نیست:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

یك روحِ خوشحال
بهترین سپر در برابر یك دنیاي ظالمِه..!

‌‌

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

توو دنیا ۷۹۴۶۳۴۵۱۹۲ آدم هستن که …
آفرین! همینجوری که به اعداد توجه نکردی،به حرفاشونم توجه نکن

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

زندگی کتابی است پر ماجرا
هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش
درور مینداز…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

آمده ایم که با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم, نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم!

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

به ماهایی که پولمون به آرزوهامون نمیرسیده همیشه گفتن قسمت بوده . . .

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

مغرورم و خاص✌🏻گور بابای هرکی ما رو نخواص 🤟🏻عصاب رو هواس اره اینجوریاس 👌🏻👊🏻

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خدا نکنه کارت یه جا گیر کنه اونوقت بنی ادم بیشعورتر از یکدیگرند

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

حاجی ~من همونم ک ننت میگفت باهاش نگرد~

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

دایره ی ارتباطاتت روکم تعداد اما باارزش نگه دار💎

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

رفیـقِ خُل و چل نداشته باشی نصفِ عمرت بر فناست؛داشته باشی، کل عمرت🤪♥️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خری گم کرده ام با بار کاشی پیام دادم شاید تو باشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

آری به وسعت هفت اسمون میپرستمت🕊🤍

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بهشت فریبی است برای جهنم کردن دنیا

متن بیوگرافی زیبا اینستا

هرگز بخاطر اینکه
دیگران تو را بپذیرند،
تغییر نکن.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

‌ در دلم هستی و ازحال دلم بی خبری…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

– بِیخیِالِ حِرفِ مَردُم واسِه خُودِت زِندِگی کُن❳

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

مغرورم و خاص✌🏻گور بابای هرکی ما رو نخواص 🤟🏻عصاب رو هواس اره اینجوریاس 👌🏻👊🏻

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

توو دنیا ۷۹۴۶۳۴۵۱۹۲ آدم هستن که …
آفرین! همینجوری که به اعداد توجه نکردی،به حرفاشونم توجه نکن

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

زندگی کتابی است پر ماجرا
هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش
درور مینداز…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

🎐خوبی که از حد بگذرد…. نادان خیال بد کند 😎

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

☺️ساده بودن ساده نیست☺️

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

اللّهمَّ عَجَّل لِوَلیّکَ الفَرَج

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ای ڪه میدانی ندارم غیر درگاهت پناهـے..!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

هرگز از چيزيكه واقعا ميخواى دست نكش. صبر كردن سخته، اما حسرت خوردن خيلى سخت تره .🌱♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

❲بَرایِ‌شروعِ‌جَدیدچیزی‌کِه‌بِهش‌نیاز‌داری
روز‌جَدیدنیست،طَرزفِکرجَدیده🐚💕❳

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند..!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

صدایی از درون با من میگوید:
شروع فصل بی رحم تنهاییست!!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

می‌نمایم این چنین وحشی ولی رامم هنوز ..

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

شاید دل من عروسکی از چوب است….
مثل قصه پینوکیو محبوب است…
چه دماغی دارد این بیچاره!
از بس که نوشت حال من خوب است…..

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‌ در دلم هستی و ازحال دلم بی خبری…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

❲بَرایِ‌شروعِ‌جَدیدچیزی‌کِه‌بِهش‌نیاز‌داری
روز‌جَدیدنیست،طَرزفِکرجَدیده🐚💕❳

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

〚من نیاز به خراب کردن کسی ندارم، به جاش خودمو میسازم🌱🌸💜〛

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

از زمستون نترس عزیزم که اونم خب یه فصلِ ساده است•••🌊🌪

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

سخته فراموش کردن کسی که ..!
فراموش نشدنی های زیادی بجا گذاشته ..:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

یِ پایانِ تَلخ بهتر از یِ تَلخی بی پایانه🎈🖤

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اصلا ما لاشی تو چرا خودتو جر دادی با ماباشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

‌آدمای‌ خوب‌ مثله‌ روزای ‌خوب‌ دارن‌ تموم‌ میشن..﮼

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آدمها تا موقعی کوچکند با مداد مینویسند اما میدانی چرا وقتی بزرگ شدند با خودکار مینویسند!؟ برای اینکه یاد بگیرند هر اشتباهی را نمیتوانند پاک کنند…! فاطمه زارع

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

نه که نبینما، به روت نمیارم که شرمنده دروغات نشی.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

دختری که نادیده میگیره اسکله😐 دختر باید شر به پا کنه……

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

به خدا گفتم:چرا منو از لبه پرتگاه زندگیم رسوندی؟!
گفت:آخه میدونستم تو قدرت پرواز داری…!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

درسته ما دختریم اما امان از روی سگمان·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙ 💔💔💔💔💔 ˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

‏تو تاکسی بچه هه به مامانش میگفت حس میکنم دارم خفه میشم. مامانش گفت چرا؟ گفت اخه حوصله ندارم نفس بکشم 🙂
بخدا منم همینطور 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

خری گم کرده ام با بار کاشی پیام دادم شاید تو باشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

‏ادم تا وقتی که شروع نکنه به نوشتن رزومه، نمیفهمه که چقدررر هیچ غلطی تو زندگیش نکرده.

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

آذر می رود
که روی لبهای پاییز
انار بگذارد
و او را
به دستهای یلدا بسپارد.
زمستان در راه است⛄️

 

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

براتون
12 ماه عشق
52 هفته آسایش
365 روز خوشبختی
8760 ساعت سلامتی
آرزومندیم♥️🙏🏻

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

صدایی از درون با من میگوید:
شروع فصل بی رحم تنهاییست!!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من عاشق این بادم 🙂 بادی که وداع زمستان ،و سلام دوباره بهار را نشان میدهد !!!
نویسنده:فاطمه حیدری

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

یكى هم بود
كه پاييز دست‌هايش
بهار فراموش شده‌ى درخت بود..🍁

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

جدید ترین متن های کوتاه ایران / هزاران بیو جدید و وضعیت کوتاه [پیشنهادی] | تاو بیو

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

“تغییری باش که میخوای تو دنیا ببینی.”👑💕

𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

تا زمانی که دست از تلاش برنداری،
هرگز بازنده نمیشی.🧗🏻‍♀🏆

𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋◡𖤋 # انگیزشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تو فکرِ بی پايانه منی!❤✨
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

داشتنِه طُ ، بزرگترین دلگرميِ زندگیمه .♥🌚
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌ # دوستت دارم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا


« طُ‌مُهِم‌تَرین‌‌فردِ‌‌زِندِگیمی♥ »
⠀ # دوستت دارم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

❇️ اگر خودتو به زیبایی باور داشته باشی نسبت به حرفهای کم ارزش و قضاوت های دیگران در مورد تو بی تفاوتی🙂🌷 # انگیزشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

‌ ‌ طُ تمام هستی منی… ♥️ # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آغـܦ‌ܝܝ݅ܝِ ࡅߺ߳ﻭ ܟߺܠܦ߳ܣ‌‌ۍ ܥ‌ܠܟ̇ߺܦ‌ߊ‌‌هِ ܩنܣ‌‌ᥫ᭡ # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

هرجور خودت رو دوست داشته باشی
به دیگران هم ياد ميدی همون جور تورو دوست داشته باشن

# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‌ ‌ ‌ ‌ « قَلبم پُر از عشقِ توعه..💙 »
⠀⠀⠀⠀‌⠀⠀
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

“چشمـــاش” واسم
قشنگ ترین اثر “هُنـــریِ”
“تاریـــخ” بود و هست و
خواهد بود، یا “حتـــی” اون
خط “لبخنـــدِ” گوشه‌ِی لبش،
به خودیِ خود “شاهکـــار”
آفرینش خلقته..♥️🙊🌱

______

🦋🧿 # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

‌ ‌

صبـح كه ميشود
دلم پَر ميزند برای آغوشت
براي نفس هايت
براي بودنت
صبح كه ميشود دوباره يادم مـي افتـد
امروز را هم برای تـو زندگی ميكنم
تـو تنها حرفِ روز هـا و شب هـای منـی : )💋

صبح بخیر دلبرم 🌼♥️•

💕❣🍃 # دوستت دارم # صبح بخیر

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

❇️ یکی از دلایل تاخیر در شروع کارها
این است که میخواهیم آن ها را به شکل عالی شروع کنیم،
در حالیکه باید بدانیم این کار نشدنی است.
شروع کن تا کم کم تبدیل به عالی شوی!🌸🌱 # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

بی‌گُمان‌،
لَحظِه‌‌ی‌ِخَلق‌ُتُو‌،خُدا«عــــٰـاشِق‌»بود،
«صــــَـرف‌»شُد‌پای‌ِتُو‌‌اِنگارتَمام‌ِ«هُنَـــرَش»🧿💞
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باورت میشود؟ همه زندگیم…
وابسته به دوحرف است!
تـــ💛ــو . . . (:🫀💌🔒
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

نمیدانم بی نهایت کجاست ♾
فقط میدانم تا آنجا دوستت دارم 😍😘

# دوستت دارم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اینْ‌روزهاٰدیدِه‌ای ؟
آدَم‌هاازپایاٰن‌ِجَهان‌میتَرسَنْد؛
☽︎؏ـشقِ‌مَنْ♡☾︎
می‌داٰنی؟
فقط‌وَقتی‌☽︎تــٌو☾︎نَباشی
دُنیاتَمام‌می‌شَوَد♡ «💞💞»

💋❤️ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

هرصــبح
دوستت دارم هایم را
به خورشیــد مے دهم
تا برایت بیاورد
دوستت دارمِ من را
خورشیــد با بوسه هایش
هر صبــح
به تو مے رسـاند
صبــح بــخـیر عـزیزدلـم♥️👉
‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم # صبح بخیر

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

‌ ﮼شدی‌قلب‌❤️و‌تن‌وروحم…❣
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

تــᥫ᭡ـــورا دوسـت دارم و مـے پـرســتم
ایـن تمـامِ دیـنِ مَـن اسـت… 🥰💋❤

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌
♥️♥️ # دوستت دارم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

وَ عِشـق♥️💋 هَمان مُعَمایی بـود

ڪِہ |آغـوشِت| بَرایـم حَل ڪَرد!❣💞🧡🍊

😍♥️ ♥️😍 # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

♥️
آغوشـــــت
میتوانــد قشنگتریــڹ
سرخط خبــرها بـاشد وقتی
” تـــو ” میتوانــــے
قشنـــگ تریڹ تیتر زندگـے
” مـــڹ ” بـــــاشی
♥️♥️ # دوستت دارم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

♡•| صبحت رو با شادے شروع میڪنے°•♡

♡•| وقتے عشق زندگیت رو
ڪنارت دارے •°♡

صبح بخیر عشقم🥰🥰
♥️‎‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # صبح بخیر

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

‌ ‌
دلبرجان…♡ بهت بیمـارم
ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی 🧿 B💌⛓•

‌ ♥️ ♥️ # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

‌ ‌

من تورو، نه واسه خودم و
نه از سر هوس میخوام
عمرِ دوباره ی منی
تورو‌ واسه نفس میخوام… 💍♥️🔖

‌ # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بهترین انتخابه قَلب منی تـــــوُ♥️ # دوستت دارم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من طُ♾ رونفس‌میکشم..♥️ # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه


آمدی و شدی تمام من… 💍🤍🖇• # دوستت دارم

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

💋💋💋
محبوب من ❣
عزیزتر از جانم ❣
محض اطلاع !!❣
قلب من برای شما می‌تپد❣
دل من تنها برای تو تنگ می‌شود❣
و حال من تنها با تو خوب می‌شود ❣
دوستدار همیشگی تو : من !🥰💕❣💕 # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بوسیدنِ طِ مزه‌يِ عشق میده . . ♡🗝♥️

‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌ # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

و تُ تَمامِ نا تَمامِ مَنی…!💏♥️

# دوستت دارم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

جانانِ‌من ♡
نفس‌هایِ‌توتمامِ‌خوشبختیِ‌‌من‌است
ومن‌سرخوش‌ترینم،
دردنیایی‌که‌توتمامِ‌آنی
مهربانِ‌شیرین‌سخن‌وخوش‌رویِ‌من
من‌برایت‌هرلحظه‌عاشقی‌میکنم،
توبرایم‌هرثانیه‌ازماندن‌بگو…🌧💙 # دوستت دارم # همسر

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

« طُ‌يي همه چیزِ مَن ••͜ ‌» # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

تـ💚ـو‌شَبیهِ‌آرامشی،شَبیهِ‌آخرین‌بازموندِه‌
از‌دوست‌داشتَنی‌هایِ‌دُنیا،
تـ♡❤️ـو‌تِکه‌ای‌اَز‌وُجودِ‌مَنی،
دِلچَسب‌تَرین‌اِتفاقِ‌زِندِگیم…💋🙈🍃
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

من غم انگیزترین شعر جهانم:تو نخوان:))) # ادبی # دلتنگی # مغرور

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

خداوند ناز خود را در دختر تجلی کرد

ای نازنین ترین ناز خدا

روزت مبارک💛🧡 # دختر

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

مـن هـمـانـم کـه…
بـه روی غـم هـا شـادی کرد:) # ادبی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

سراغ مرا هیچکس نمیگیرد..

مگر نیمه شبی..غمی غصه ای چیزی…🥀 # خسته # سکوت

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من اگه پرنده هم بود قطعا #خروس میشدم با بال های نمادین در حسرت پرواز… # زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

نمیتوانست احساسش را بیان کند،
دردی بود بالا تر از حد معلوماتش…
کژال # ادبی # خسته

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

غم انگیز است

اما زندگی پر از خداحافظی های ناگهانی است … # دلتنگی # سکوت # حقیقت

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ط‍‌رف‍ هفت‍‌ا کوتوله‍ افتادن‍ دنبالش‍ ف‍‌از سفیدبرفی‍ برداشته‍ :/ # لاتی # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا اینستا

بهترین ها،بهترین تصمیمات را میگیرند🧚‍♀️💫 # انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر # تبریک تولد

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

[•ت و ل د ت م ب ا ر ک💜🎂💙•]
پروانه‌ی قشنگم زیبای دوست‌داشتنی
بهترین ها رو برات میخوام خواهریم🫂🦋💜

تبریک‌تولد خواهر # تبریک تولد

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش . # انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

•• ڪـارما میگه :
تغییر‌ شاید‌ به‌ چشم‌ دیده‌ نشه
اما‌ ثمرات‌ اون‌ تغییر‌ هست‌ که‌ زندگیتو ‌ ‌ ‌ ‌
به‌ سمت‌ جلو هدایت‌ میکنه حالا‌ یا خوب یا بد🌝♥️🌱
# کارما

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

صٰاحِب ضربانِ “قَلبمی” دلبرجان• # دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

مسیر موفقیت همیشه سر بالایے و دشواره..
‌ # انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

“طُ‌” را دوست‌ دارم‌
اندازه‌ کسی‌ که‌ تورا‌ برایم‌ آفرید💍🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

راسـت میگـن حادثـه هیـچ وَقـت خَبــر نمیـڪنه مثـل ¦تــ♡ـو¦ ‌ڪه یهــو شُــدی هَمــه یِ زندگیــــم…🦋 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

اگه میدونستی چقد دوست دارم خودت به خودت حسودیت میشد دلبر:)🤤🌈💜✨

متن بیوگرافی زیبا اینستا

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است …♡ ♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بَرام هيچ حِسي شَبيعِ طُ نيست . .♡

متن بیوگرافی زیبا اینستا

❤️یِه دنیا انسان{♡} یِه انسان دنیام*__*

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

یک جان چه بود،تو صد جانِ منی⛓♥️🥺

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

ز گهواره تا گور عاشقتم بیشعور💖💦😉رفــ♡ــق

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

پادشاه قلبم کسیه ک تنها ملکه قلبش منم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ببین قلب من این چیزا حالیش نیست یا مال منی یا هیچکسِ دیگه!💛✨ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

جهنم را به جان میخرم اگر تو گناهم باشی…❤🖤

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

تـو چـه كـردی كـه دلمـ … ايـن هـمـه خـواهـانِ تـو شْد؟♥️

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

❤️به نفس های تو بند است مرا هر نفسی❤️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

عشقم یجوری پات میمونم همه مات بمونن💖❤💕

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود 🙂

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

تو وقتی لبخند میزنی خیلی قشنگ میشی♡:-)

متن بیوگرافی زیبا اینستا

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

جهان‌ به اعتبار خنده ی تو زیباست…😍♥️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

چشمات یه مدرکن که بگن بهشت وجود داره

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

دوست داشتن طُ قشنگ ترین کار دنیاست دلبر❤️✨

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بعضیا میگن دنیا ارزش نداره،ولی من میگم مگه میشه دنیایی که تورو داره بی‌ارزش باشه 💛💜

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ط قـــرار منــــے مݩ بیـــ قرار تو💕💍

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

مگر میشود تو باشی و من آرزوی دیگری کنم😍💑❤

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

عاخه مگ داریم جذابتر از اون چشای خمارت دلبرجان ^^

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

قشنگ ترین بازی دنیاس که تو بخندی و من بمیرم برات!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو …♡ (مولانا)

متن بیوگرافی زیبا اینستا

توی قلبم نوشتم ورود ممنوع ولی حالا که وارد قلبم شدی می نویسم خروج ممنوع

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ارامش دنیا توبغل تو خلاصه میشه:)💍❤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

کافیِه بِگی دوسِتْ دارَم تا بَراتْ بِمیرَم❤

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

هرکس خود داند و خدای دلش که چه دردی است در کجای دلش ،….💫❤️

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

خواستنش تمنای هر رَگ…
#احمد_شاملو

متن بیوگرافی زیبا اینستا

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

بی همگان به‌سر شود،بی تو♡ به‌سر نمی‌شود…✔

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

قلبم مال توئه و همیشه مال تو میمونه ♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

تو جان دِلی درمانِ دِلی💖😘

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

جهانم بی تو الف ندارد

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

حتی اگه بمیرمم فکرت نمیره از سرم∞(:

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

دلتنگی …🍃 نه با پیام رفع میشه نه با شنیدن صداش فقط بغل :)) ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ♾

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

اسممو دوس دارم اگه تو صدام کنی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

مصیری رو که من انتخاب میکنم تحش قشنگع :`)❤

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

خوشا جانش که جانانش تو باشی .

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

تو بخند من با خنده هایت عشق میسازم😍😅

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

دوست دارم اين تمام چيزيه كع ميدونم :}

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

مثلا خنده ی تو قاتل جانم بشود …این دل انگیز ترین قتل جهان خواهد شد

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

دلتنگی مثل نشتی گازه …. ن صدایی داره ن بویی و ن هیچ رنگی،اما اروم اروم میکشتت….

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

به توبدهکارم دلبر دست کم یک جان برای هرلبخندت:)

متن بیوگرافی زیبا اینستا

که تو جان این تن بی جان مایی:)❤️🍃

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

تو رویاهامو به قشنگیه واقعیتم تبدیل می‌کنی :)♥️

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

سرم درد میکند برای دردسری که تو باشی👐👌✌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

نفسم ميگيرد در هوايي ك نفس هاي تو نيست

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

شاید شیطان عاشق حوا بود…. ک بر آدم سجده نکرد…😼

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

. عشق يعني: آروم آروم عقلتو از دست بدی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

شاه قلبم تویی هیچ انقلابی نمیتواند تاج و تخت تو را بگیرد 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

عاشق کسی باش که ترس از دست دادن تورو داشته باشه .

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

از هر چیزی ک دوستش داری،محافظت کن.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

دریایی که طوفانی میشه ولی هیچ موقع ماهیاشو دور نمیندازه 💖

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

یکی باشه ک واصش یکی باشی ک واصت یکی باشع:)

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

سخت است
برای من که همه را ببینم و تو را نبینم 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

(بِ دَرَک گَر دِلِ مَنْ زِ عِشقِ تُ خوردِ تَرَک)💔

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بوسه بر لب هایی تو حلال ترین حرام دنیاست

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من یه کوه یخی ام 🗻که عاشق خورشید شدم☀️

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

مگه میگذره ادم از اونی که زندگیشه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

گفت از رویاهایت بگو…گفتم فقط باشی…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن… :)🍃🖤

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خیلی دوست دارم و این تنها چیزیست که میتوانم بگویم…💜

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

اگر واقعا عاشق کسی باشی، وفادار بودن آسونه.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ماهِ من نورِ ت تنهاِ جانبِ زمینَست!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

دوسـ داشتنـ ینیعـ غیر عـ من کسیوعـ نبینهـ:(💔

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

تو را در پنهانی ترین نقطه ی قلبم نگه میدارم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بی‌توهرلحظه
‌مرا بیم ‌فروریختن ‌است🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

هنوزم ڪراشم تویی♥

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من ستاره های اسمونو نمیخوام ماه من من تورومیخوام

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

تو همانی ک دلم لک زده لبخندش را

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

دوستت دارم و این یک کلمه شعر من است

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تمام دنیا رو واست جاده بسازم، هم قدم شدن بلدی ؟ ؟

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

عشق تنها بیماری است که بیمار از ان لذت میبرد

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

گاهی باید رفت تا بفهمی کی همراهت میاد✌️🥀

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

‏و آغوشِ تــو بود که ثابت کرد گاهی در حصار دستانِ کسی بودن میتواند اوجِ آزادی باشد!♥️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

‏وقتی تو هستی حتی یادم میرود غم را با قاف مینویسند یا با غین…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

عشق همین است همین که یک ذره از تو می شود تمام من …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

جان به جانم بکنند، من دلم پیشِ همانیست که نیست…!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

. بــی عِــشــق نَــفَــس زَدن حَــرام اســت مَــرا… .

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

دل را نگاه گرم تو دیوانه میکند…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

دستم نمے رسد به بُلنداے چیدنت باید بَسنده کرد به رویایے دیدنت:(

متن بیوگرافی زیبا اینستا

من خیلی سخت تلاش می کردم که نادیده بگیرمت ولی هنوزم♡عاشقتم♡…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

به تمام نفس های جهان قسم نفس های تو چیز دیگری بود

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

سیگار درس خوبی به آدم میده به پای کسی بسوز که نفستو خرجت کنه…!!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

تمام مسیري رو ك با قلب رفته بودم با عقل برگشتم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

شاید شیطان عاشق حوا بود که به آدم سجده نکرد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

دوست داشتنت مثل سرمای خوبه زمستانست‌ میرود در دل و جانم ❄

متن بیوگرافی زیبا اینستا

من در مـیـان جـمـع دل جای دگـــر دارم:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

من خود به چشم خویش دیدم که جانم میرود

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

عشق واقعی اتفاق نمی افته ، ساخته میشه !

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

سخت بود فراموش کردن کسی که با او همه چیزوو همه کس رو فراموش میکردم🖤

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

اون گریه نمیکرد .. فقط پاش لیز خورد ، سرش خورد به خاطرات

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

او معشوق من او همه من من همه اویم

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

یک “حقیقت مضر” همیشه بهتر از یک “دروع مفید” است♡

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بذار رو راست باشم ؛ من به کسی اعتماد ندارم !

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

‏آدم دوس داره رو بَضیا بنویسه
“این مال منه”

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

عشقِ من مثلِ مرگه
هیچوقت دوبار اتفاق نمیفته…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

عاشق شو، در کنارش مراقب خودت، ذهنت، جسمت و روحت باش

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

دَریایِ قَلبَم طُغیانِ میکُنَد بٓاامواجِ چِشاط-

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

گر بود اختیار جهانی به دست من! میریختم تمام جهان به پای تو🙃

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آدَمَک خَر نَشو مَست نگاهَش بِشو😉

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

کافیست تصورت کنم! قلم خودش عاشقانه مینویسد….

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

بگذر ز نقش و صورت جانش خوش است،جانش …♥️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

نکند بوی تورا باد ب هر جا ببرد خوش ندارم دل هر رهگزری را ببری

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ون قلبمو شکست اما چشمامو باز کرد | |

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

اگر خوشبختی یک برگ هست من درختی برایت ارزو میکنم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

سلامتی اونی که تو دل❤مون در خشید

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

واسه کسی که حاضره برات بمیره دلیل زنده بودن باش…

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

چشامو میبندم و‌ تورو‌ میبینم..!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

ای در دلم نشسته از تو کجا گریزم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

عمیق ترین معنای زندگی منی.💕 ❣ 💕

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

پاییز بهاریست که عاشق شده است

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

به تمام ستاره هایی که اطراف ماه منن حسودیم می‌شه ✨🌖

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

من میترسممیترسم از دستت بدم!🖤♚

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

روی قلب من قدم زدن همه

متن بیوگرافی زیبا اینستا

جملات زیبا کوتاه / زیباترین جملات کوتاه [گلچین شده] | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ…!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

[ میانِ تمامِ نَداشته هایَم
⦇تــــــو⦈ را تنها سَرمایه‌یِ ↡
جاودانهِ ⦇قلبَــــــم⦈ میدانَم..∞🤍👨🏻‍🦱✨

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ٰ
‌ وسطِ سینَـم
↬♡طُ♡↫تنهــا
دلیلِ تَپِشـی . . . 🍟🧡»

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

« چِشم ها حَقیقت رو میگـن..! »

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

تو زندگی یاد بگیر تنها باشی🤞 خوردی زمین تنها پاشی:)

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

【میگِعٌ کِ ≈ تا کِ بودیمٌ نَبودیمٌ کَصیٌ】✞︎ 「کُشتٌ مارا غَمٌ بیٌ هَمٌ نَفَصیٌ」✞︎ 〔تا کِ خُفتیمٌ هَمِعٌ بیدارٌ شُدَندٌ〕✞︎ 『تا کِ مُردیمٌ هَمِگیٌ یارٌ شُدَندٌ』✞︎

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

من همیشه با بغض خندیدم 😢😊

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

…ڪـــــاش زڹدڳِے هݦ حــــآݪت پـــرۅآز دآشـــݓ‌‌‌…

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

هیچوقت زندگیتو صرف‌آدماي‌ بي‌مصرف‌نکن..!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟؟🙃
سلیمان گر شوی، آخر… نصیب مور میگردی.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

خیلئ دوسمون دارن خیلیم دل تنگمون میشن،بخصوص وقتئ ڪارشون بهمون میفته!(:

‌‌‌

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

دفترتو باز کن، هزاربار بنویس: خودم مقصرم …

متن بیوگرافی زیبا اینستا

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..!

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩ٨ﮩـــــ٨ﮩ٨ﮩﮩـــ

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

من بلد نیستم تو دل برم ولی خوب بلدم رومخ برم ⁦(•‿•)⁩⁦^_^⁩

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بیوگرافی برات بسته شده بلاک هم شدی دستاتو بستم😄 دوستت دارم رفیق😘👩‍❤️‍👩

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

تو نقاشِ زندگی خودتی ، قلمِ نقاشیتو به هیچکس نده

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

وقتی کسی داره با تمام وجود نصیحتت میکنه ، مخاطبش اون لحظه تو نیستی ، خودش توی گذشتشه

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‌خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! .

متن بیوگرافی زیبا اینستا

« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

گر تو با بد. بد کنی پس فرق چیست؟؟؟

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

یا أَیُّها ألرّئوف تو خودت حافظ من باش به یغما نروم…!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

سه تا زن تو دنیا از همه خوشگل ترن مامانم، انعکاس تصویرش تو آینه و سایه اش

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

و خدا بر هر کاری تواناست 🌙♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

╰•𖦸آیاخدابرای‌بنده‏‌اش‌کافی‌نیست؟•╯

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آینده ات به اون چیزی که امروز انجام میدی بستگی داره :/

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

میتونی از من تقلید کنی..!
ولی نمیتونی من باشی🇦🇶🍭•.•

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

زمين خوردن اتفاقيه،
اما اون پايين موندن يه انتخابه.✌🏻♥️🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

این پاییز بدون تو گذشت 
زندگی‌ام بی تو در گذر است 
من رهگذر زندگی‌ات بوده‌ام 
تقصیر تو نیست 
خواستم اما نشد !
تو نخواستی !
بگذریم !
بعد از این ، 
هزار روزِ پاییزی بی تو در انتظار من است…!

#رومینا_معین_زاده 

|

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

باران پاییزی می بارد و رد پای رفتگران را میشوید*

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

چنان نماند
چنین نیز هم نخواهد ماند!

• حافظ

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

« من بهارم که جهان از نفسم خندان است! ^^ »

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ما به کسی که حالمان را اندکی بفهمد جانمان را میدهیم!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

« نترســید، خودم “هوایتان” را دارم.»
-امضا: خـــــ☬ـــدا …!♡

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

هیچ چیز توی دنیا غیر ممکن نیست کافی تو تمام تلاشت را بکنی🤍✨

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

دلی که بشکند فریادش را نمیفهمی، اما نفرینش به زمینت میزند!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

‏شاید ماه فقط به این دلیل که دوره قشنگه 🌙

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

« کاش رَفتَنِت آفساید باشه..! »

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

مثلابرم دیگه نیام دلتون تنگم شه! ツ

متن بیوگرافی زیبا اینستا

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

یه روز تو زندگیت میفهمی که دوستای زیادی نداری فقط آدمهای زیادی رو میشناسی :)🇫🇷

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

نبودنش سخته اما دیگه بودنشم هیچ حسی بهم نمیده…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه


« تا اَبد باهاتم رِفیق..! »

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

انقدر قوی‌‌شو که شک کنن تو همون دختری هستی که شکستنت!(:

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

〔زندگی من به عنوان یه دختر خود ساخته چهار تا قانون داره :
می بینم، میخوام، تلاش میکنم، بدست میارم!♥️👊🏻〕

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

دلبر ما نه بار گران بود نه مهربان بود
بی صاحاب بود، همش با دیگران بود:)

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

‏مامانم یه جوری شکایت بابامو پیش من میکنه
انگار من شوهرش دادم😒

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

شما یادتون نمیاد ی زمان تو فیس بوک هرکی یه خانواده مجازی داشت. خود من هشتا دختر داشتم:|

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

🥀🖤جوان نازنین در خاک رفتی🖤🥀
🥀🖤 از این دنیای غم غمناک رفتی🖤🥀
🥀🖤زدی آتش به جان دوستدارن🥀🖤
🥀🖤چوگل پاک آمدی و پاک رفتی🥀🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

‏آدم گاهی تو یه سال قدر یه عمر بزرگ میشه…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

یه تاریخای خاصی تو زندگی ما آدما وجود داره
که هرچقدر دنیا با کاراش مشغولمون کرده باشه
محاله فراموش کنیم
مثل امروز که براش لحظه شماری میکردم

تولدت مبارک بهترینم 😍

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا


آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد

مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

اوج غم انجاست که
بهار هم دارد می‌آید و
تو هنوز نیومدیو
منو در دلتنگی خود غرق کردی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

درخت با بهار و ماهی با آب زنده است و من با حرفاهای تو…♥️

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

«خنده‌هایت» انگار آب سردی، روی همه دلتنگی‌های گر گرفته‌ام است تا آرامم کندتا لباس عاشقی را بپوشد معنا کند یک عمر باهم بودن‌مان را…
خنده‌هایت معمولی نیست! زندگی من است…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

توکل چه کلمه زیبایی‌ست…
اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد
تنها خداوند است که بهترین‌ها را برای بندگانش رقم می‌زند
فقط بخواهیم و آرزو کنیم، اما پیشاپیش شاد باشیم
ایمان داشته باشیم که رویاهایمان همچون بارانی در حال فروریختن هستند
چرا که خداوند نه به قدر رویاهای‌مان بلکه به اندازه ایمان و اطمینان ما انسان‌هاست، که می‌بخشد…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

عشق مانند نواختن پیانو است،ابتدا باید نواختن را بر اساس قواعد یاد بگیری.سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت بنوازی.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من بداخلاق نیستم،فقط دور و بری هام قلقِ منو بلد نیستن ..

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

یک زن فقط با کسی‌ بحث میکنه کـه‌ براش اهمیت‌ داره. وقتی کمتر علاقه مند باشه، کمتر بحث میکنه.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

اکثر اوقات طرز رفتار آدما با تو از حس شون درباره خودشون سرچشمه میگیره، هیچ وقت شخصی نیست.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

کسی کـه بـه پشتکار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

کسی کـه دوستت داره یکبار اينو بهت میگه و 100 بار بهت ثابت میکنه.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

شکست‌ها و نگرانی‌هایت را رها کن
خاطراتت را
نمی‌گویم دور بریز، اما قاب‌شان نکن به دیوار دلت…
در جاده زندگی
نگاهت که به عقب باشد
زمین می‌خوری…
زخم بر می‌داری…
و درد می‌کشی…
نه از بی‌مهری کسی دلگیر شو …
نه به محبت کسی بیش از حد دلگرم…
به خاطر آنچه که از تو گرفته شده
دلسرد مباش.
تو چه می‌دانی؟
شاید روزی… ساعتی… آرزوی نداشتنش را می‌کردی…
تنها اعتماد کن و خود را به او بسپار …
هیچ کس آنقدر قوی نیست که ساعت‌ها
بر عکس نفس بکشد …
در آینده لبخند بزن…
این همان جایی است که باید باشی!
هیج کس تو نخواهد شد
آرامش سهم توست …

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بهترین آرایش ها در زندگیحقیقت برای لب هابخشش برای چشم هانیکوکاری برای دست هالبخند برای صورتعشق برای قلب***
بعضیا رو نباید تحویل می گرفتیمولی گرفتیم…به بعضیا نباید رو میدادیم..ولی دادیم …با بعضیا نباید حرف می زدیم…که زدیماین از سخاوت ماست نه حماقتواسه هرکسی باید به اندازه لیاقات اش مرام خرج کردولی حیف ما خیلی ولخرجیم

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

هیچ وقت نمیتونی با کسی کـه دیوانه وار عاشقشی فقط یه دوست باشی.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ادما بعد از مدتی واسه هم تکراری میشن اگر هنوزم بتونن از تکرار هم لذت ببرند اون عشق واقعیه.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

یادت نره کـه امروز شکرگزار باشی، چون خدا یادش نرفت کـه امروز صبح بیدارت کنه.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

رابطه با آدم ها دقیقا مثل رابطه با آتش اسـت، خیلی فاصله نگیرید تا سرد نشوید، خیلی نزدیک نشوید تا نسوزید.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

عصر عصر تنهایی‌ست
نگاه که کنی می‌بینی همه ترجیح میدهند صندلی جلوی تاکسی بنشینند…
همه تلاش می‌کنند آهنگهاشان را تنهایی گوش بدهند… هیچکس دوستی را برای همیشه‌اش نگاه نمی‌دارد، چون اینجور چیز‌ها تاریخ مصرف‌شان گذشته…
وسیله‌های آشپزخانه نیازی به مادر ندارند و دوربین‌های عکاسی نیازمند کسی نیست که بتواند بگوید: سه، دو، یک…
خودت نگاه کن میبینی، سلفی‌ها و مونوپاد‌ها چقدر خوب تنهایی را حفاظت میکنند تا مجبور نشوی از رهگذری در پارک خواهش کنی پرتره زیبایی از دوستی‌هایتان رسم کند و مجبور نشوی لبخندی از اجبار تحویلش بدهی….
چون نه دوستی هست نه رهگذری٬ همه رهگذر‌ها درحال چک کردن پیام هستند…
هرکدام از سرنشینان تاکسی آهنگی را به تنهایی گوش می‌دهند…
اگر خدایی ناکرده روزی از اجبار سوالی از کسی پرسیدی حتما بابت خدشه‌دار شدن حریم وسیع تنهایی‌اش مفصل عذر بخواه…
یادت باشد که آن چند نفری را که هنوز دوروبرت هستند نپرانی…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

خوب است آدمی جوری زندگی کند که آمدنش چیزی به این دنیا اضافه کند
و رفتنش چیزی از آن کم…
حضور آدمی باید وزنی در این دنیا داشته باشد
باید که جای پایش در این دنیا بماند.
آدم خوب است که آدم بماند و آدم‌تر از دنیا برود …
نیامده‌ایم تا جمع کنیم
آمده‌ایم تا عشق را
ایمان را
دوستی را
با دیگران قسمت کنیم و غنی برویم …
آمده‌ایم تا جای خالی‌ای را پر کنیم
که فقط و فقط با وجود ما پر می‌شود و بس!
آمده‌ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی خود باشیم …
پس بهترین بازی خود را به نمایش بگذاریم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

اجازه نده کهبه وسیله این سه چیز کنترل شوی:گذشته ات، مردم و پول ..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

حالم خوب استولی دلم تنگ آن روزهایی است کهمی توانستم از ته دل بخندم

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

دوست‌ها هیچ وقت نمیرن پشت سرهم دری وری بگن و وقتی تو این کارو کردی بـه این معنیه کـه ما اصلاً باهم دوست نبودیم!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

اگه یه کاری رو بکنی و پشیمون بشی بهتر از اینه کـه یه کاری رو نکنی و پشیمون بشی…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

در غیاب دوستت طوری در مورد او حرف بزن کـه دوست داری او در غیابت در مورد تو حرف بزند.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

آدم وقتی از یه دوست داشتن یه طرفه میاد بیرون دیگه هیچ وقت اون آدم قوی قبل از دوست داشتن نمیشه…
دیگه نمی‌تونه رو جفت زانوهاش بلند شه سرشو بالا بگیره و به دل خودش و انتخابش افتخار کنه…
آدم وقتی تمام دلشو می‌ذاره برای یک دوست داشتن یک‌طرفه…دیگه تا آخر عمرش هر جایی که دلش خواست نمی‌ایسته که به ضربانش گوش بده…
وقتی یکی رو با همه وجودت می‌خوای و اون تو رو با همه وجودش نمی‌خواد…
یعنی انقدر با این انتخاب کردنت گند زدی که تا آخر عمرت باید هی دلتو تنبیه کنی و هی روتو از عقلت برگردونی که جوابشو ندی…
شرمنده خودت میشی که چرا وارد همچین رابطه‌ای شدی…
دیگه هیچوقت نمیشه رو اون دل حساب کنی…

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

به شبنمی می‌ماند آدمی
و عمر چهل روایتش.
به لحظه رویت نور
بر سطح سبز برگی‌
می‌لغزد و بر زمین می‌چکد…
تا باری دیگر
و کی؟
و چگونه؟
و کجا؟ …
حسین پناهی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

انسان‌های هم‌فرکانس همدیگر را پیدا می‌کنند…
حتی از فاصله‌های دور…
از انتهای افق‌های دور و نزدیک…
انگار جایی نوشته بود که این‌ها باید در یک مدار باشند…
یک روزی… یک جایی است که باید با هم، برخورد کنند… آنوقت…‌
می‌شوند همدم، می‌شوند دوست، می‌شوند رفیق…
اصلا می‌شوند هم‌شکل… مهرشان آکنده از همه …
حرفهای‌شان می‌شود آرامش…
خنده‌شان، کلام‌شان می‌نشیند روی طاقچه دلتان… اگر نباشند دلتنگ‌شان می‌شوی…
هی همدیگر را مرور می‌کنند…
از هم خاطره می‌سازند…
مدام گوش به زنگ کلمات و ایده‌ها هستند… و یادمان باشد…
حضور هیچکس در زندگی ما اتفاقی نیست.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

یک گوشه اتاقت چندتا گلدون رنگی بچین.
هر روز لمسشون کن بهشون آب بده. پنجره رو باز کن نور خورشید خودشو پهن کنه تو خونه.
یک موسیقی بی کلام بذار. به اهدافت فکر کن، خدارو شاکر باش همیشه.
سرتو بکن زیر آب سرد، کتابی بردار و یکم مطالعه کن.
انرژی بگیر زندگی همین ثانیه هاس که داره میگذره، حالِ دلتو خوب نگه دار.
نشستن و غصه خوردن فایده داره؟

متن بیوگرافی زیبا اینستا

به آرامش می رسی ؛
اگر هیچ کس را برای چیزی که هست و کاری که می کند ، سرزنش نکنی .
اگر آستانه ی تحملت را بالا ببری و بپذیری آدم ها متفاوت اند و قرار نیست همه،بابِ سلیقه ی تو باشند.بپذیری رفتار دیگران ، تا وقتی به روان و آرامشِ تو آسیبی نمی زند،به خودشان مربوط است …
آدم هایِ امروز آنقدر دغدغه دارند که دیگر حوصله ای برای دخالت و قضاوت و سرزنش ندارند !
آدم ها خودشان مسئولِ رفتار و انتخاب هایِ خودشان اند .
اگر رفتاری آزارت داد و برخوردی بابِ سلیقه ات نبود ؛
یا کنار بیا ، یا فاصله بگیر ،
همین !

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

زندگی
زندگی تصویری‌ست!
قلم و کاغذ و رنگش از توست.
قلمت را بردار!
و به نقاشی آن همّت کن!
گاه گاهی دو سه گامی
به عقب پای گذار.
و تماشایش کن.
گر پسندیدی آن.
حرفی نیست.
غیر از آن بود، هنوز
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.
تا زمانی باقیست.
قلمت را بردار
و به رنگی خوش‌تر
روشن و روشن‌تر
نقش دیگر انداز؛ و به پیکار سیاهی پرداز…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

آرام باش
حوصله کن
آب‌های زودگذر هیچ فصلی را نخواهند دید…
مهم نیست که مرا
از ملاقات ماه و گفت‌وگوی باران
بازداشته‌اند
من برای رسیدن به آرامش
تنها به تکرار اسم تو
بسنده خواهم کرد…
حالا آرام باش
همه چیز درست خواهد شد…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

مهم نیست چی ‌باشه، اگه درسه، اگه کاره
اگه گیمه، اگه تفریح، اگه گردش
اگه واقعا بهت آرامش ‌می‌ده انجامش ‌بده
و “خیالِت راحت باشه که بیهوده نیست”
چون ‌هدفِ زندگی ‌همینه، آرامشت

متن بیوگرافی زیبا اینستا

تو صبر کن …
شاید سخت باشد اما ممکن ست
بالاخره یک روز یک جایی کاکتوس زندگیت شروع به گل دادن می کند …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

←متن زیبا برای اینستاگرام→

باید راهی یافت، برای زندگی را زندگی کردن
نه فقط زندگی را گذراندن…
باید راهی یافت
برای صبح‌ها با امید چشم گشودن
برای شب‌ها با آرامشِ خیال خوابیدن…
اینطور که نمی‌شود
نمی‌شود که زندگی را فقط گذراند
نمی‌شود که تمام شدن فصلی و رسیدن فصلی جدید را فقط خنکای ناگهانیِ هوا یادت بیاورد.‌
نمی‌شود تا نوک دماغت یخ نکرده حواست به رسیدن پاییز نباشد…
اینطور پیش بروی یک آن چشم باز می‌کنی
خودت را میان خزان زرد زندگی‌ات میابی.
و یادت هم نمی‌آید چطور گذرانده‌ای مسیر بهاری و سبز زندگی‌ات را…
اصلا خدا را هم خوش نمی‌آید.
راهت داده به دنیایش که نقشت را ایفا کنی.
یک روز خوب حتی یک روز بد.
یک روز شیرین حتی یک روز تلخ.
یک روز آرام حتی یک روز پرهیاهو.
وظیفه تو زندگی را با تمام و کمالش زندگی کردن است.
با تمامِ سکانس‌های تلخ و شیرینش..‌
نمی‌شود که همه‌اش خسته باشی
و سرِ سکانس‌های تلخ بهانه بیاوری و گوشه‌ای به قهر کز کنی و بازی نکنی ..
حق داری که خستگی‌ات را در کنی.
اما حق نداری که دیگر مسیر را ادامه ندهی …
اینطور که نمی‌شود.
تا دیر نشده باید راهی پیدا کرد.
باید زندگی را زندگی کرد…

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می‌کنم:
چوب دارچینی، هلی، نباتی، شده چند پر بهار نارنج.
چیزی که آن مزه و بو را تبدیل به عطر خوش و طعم خوب کند
زندگی هم گاهی می‌شود مثل همین چای
باید با دلخوشی‌های کوچک طعم و رنگش را عوض کنی.
یک چیزی که امید بدهد به دلت
انگیزه شود
بنزین باشد برای حرکت ماشین زندگی‌ات
بعد ماشین تخت گاز می‌رود تا آنجایی که باید…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

میانِ این رفتن ها
نماندن ها
بد قولی ها
و بی وفایی ها…
باید باشد
کسی که هوای دلت را داشته باشد
یک همدم برای شنیدن حرف هایت…
برای بخیر کردن شب هایت، روزهایت
برای وقت هایی که دلت آغوشی بی منت میخواهد…
و بودنِ ” تو ” در این میان عجیب دلچسب است جانم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

زندگی هدیه ای که نباید حروم بشه…
شما نمی دونید برگه بعدی زندگی چیه…
باید یاد بگیری روی تک تک روزاش حساب کنی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

آب در هاون کوبیدن است اینکه من شعر بنویسم
و تو فال قهوه بگیری
وقتی آخر همه شعر‌های من تو می‌آیی.
و ته همه فنجان‌های تو من میروم!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

تو تونستی تا اینجای راه رو بیای،هیچ دلیلی نداره که نتونی تا تهش بری.
قوی باش

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

با کتاب خوندن
میشه جای هزار نفر زندگی کرد
و جای هزار نفر مرد
اما هنوز نفس کشید
معجزه بالاتر از این؟

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من خدایی دارم
من خدایی دارم، که در این نزدیکی‌ست…
نه در آن بالاها!
مهربان، خوب، قشنگ… چهره‌اش نورانی‌ست
گاه‌گاهی سخنی می‌گوید، با دل کوچک من، ساده‌تر از سخن ساده من
او مرا می‌فهمد! او مرا می‌خواند، او مرا می‌خواهد، او همه درد مرا می‌داند…
یاد او ذکر من است، در غم و در شادی، چون به غم می‌نگرم، آن زمان رقص‌کنان می‌خندم…
که خدا یار من است، که خدا در همه جا یاد من است.
او خدایی‌ست که همواره مرا می‌خواهد.
او مرا می‌خواند او همه درد مرا می‌داند…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

از هیچ وضعیتی ناراحت نباشید تا وزن و سنگینی خودش را از دست بدهد.
وقتی به اندیشه‌های منفی توجه می‌کنیم، به آن‌ها پروبال می‌دهیم.
بی اعتنا به ظاهر امور، جوری وانمود کنید که انگار همه چیز دارد به نحوی جادویی مطابق میل شما پیش می‌رود!
همه اندیشه‌های مربوط به ترس، شکست، نفرت و بدخواهی مانند علف‌های هرز یک باغ هستند که باغبان آن‌ها را نکاشته و نمی‌خواهد.
پس همه هدف خود را با دیدی مثبت، روی نتیجه نهایی متمرکز کنیم.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

اینجا غروب‌ها آنقدر تلخند
که می خواهم باران شوم
بلکه چیزی در من خاموش شود…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

از زخم‌هایی که زندگی
بر تنت خراش می‌اندازد شکایت نکن
بعضی زخم‌ها را باید درمان کنی
تا بتونی به راهت ادامه بدی!
ولی ….
بعضی زخم‌ها باید باقی بمونه
تا هیچ وقت راهت رو گم نکنی!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

به سه چیز هرگز نمی‌رسید:
بستن دهان مردم
جبران همه شکست‌ها
رسیدن به همه آرزوها.
ولی سه چیز حتما به تو می‌رسد:
مرگ
نتیجه عملت
رزق و روزى

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

وقتی گیلاس با بند باریکش به درخت متصل است
همه عوامل در جهت رشدش در تلاش هستند…
باد باعث طراوتش می‌شود
آب باعث رشدش می‌شود
و آفتاب پختگی و کمال می‌بخشد.
اما …
به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخت.
آب باعث گندیدگی
باد باعث پلاسیدگی
و آفتاب باعث پوسیدگی و ازبین رفتن طراوتش می‌شود…
بنده بودن یعنی همین، یعنی بند به خدا بودن، که اگر این بند پاره شد، دیگر همه عوامل در نابودی ما مؤثر خواهد بود.
پول، قدرت، شهرت، زیبایی… تا بند به خداییم برای رشد ما، مفید و بسیار هم خوب است،اما به محض جدا شدن بند بندگی
همه آن عوامل باعث تباهی و فساد ما می‌شود.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

خاطرات میتونن تو یه زمان کوتاه آدمو بُکشن

متن بیوگرافی زیبا اینستا

بهترين بغل ها از آدمای قد بلنده

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمی‌دانم چرا هنوز هم دیروزها از امروزها بهترند !

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بهترین شناگ‍رم کـه باشی یک شب تو رویای یک نفر غرق میشی.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

باا اش اَصَن ما♡ بَد♡…..قَبضِش دَرِ خُونِه ~~《 شُما》~~ میاد؟!؟😺🖕🥀🍭♣️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

محبت كردن به بعضى آدما مثل آب دادن به گل مصنوئيه🥀💦

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

مآ ھمھ عآدمآ رو دوس دآریم حآلآ اگھ شمآ رو دوس ندآریم حتما عآدم نیستے😏🤘

متن بیوگرافی زیبا اینستا

کرونا به ما آموخت ؛اگر فاصلمون رو با آدما حفظ کنیم حالمون بهتر میشه…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

رفیق اونیکه جلو خودت اذیتت میکنه ولی پیش بقیه مثل کوه پشتته 😑👑😉❤️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

شاد باش اين دشمنت رو غمگين ميكنه:]

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

[~زنڋگے جوڔیح ۺدح ڪ برآ شݩآخټ آدمآ بآیڋ زیسټ شݩآسۍ بخؤنیݥ=/`😹🦠👐🏿

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

گاهی لازمه اطرافیانتو عصبانی کنی تا بفهمی چه حرفهای نگفته ای دارن!🥀

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

مَن ساکِت بودم ولی کور نبودم…^^👽🦋✨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند”بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

🙁مغرور بودن بد نیست ولی کاش بدونید ک بقیه هم غرور دارن 😉

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

💢تو دُنیایِ مَن کور بِ کَر میگِه خوشکِل💢

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

سکوتـ قـوے تریـن فریاد استـ🎈

متن بیوگرافی زیبا اینستا

{• عصـلعـــن مـعـن کـیــع باشعــم ڪــع بخـــام در حـــــدع شـــماع لـــــاشـــی باشعــم😹👐🏿🌿✨🌪️•}

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

شهروکه….سکوت،گرفت… جیرجیرکو…..غرور،گرفت…..!!💔💯

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

خیلیا زمینمون زدن ولی نمی دونن بزنی زمین هوا میره….😊

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

حیــــس👈 ــــــــ👉 حــســـش نیســـ😉

متن بیوگرافی زیبا اینستا

هیچوقت چیزی رو که نمیتونی بفهمی قضاوت نکن

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

اینقدر کلاس میزاری زنگ تفریح هم داری

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

به بعضیام گفت حرفاتو تو یک کلمه خلاسه میکنم (👌زارت )

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

+ خاکی نباش!! آسفالتت میکنن …🔨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

کمٓی آرام تَر دروغ بِگویید شایَد این حَوالی کسی احمَق نَباشد!🖤

متن بیوگرافی زیبا اینستا

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ،
افتادن …

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

حالا مَن حال نَدارَم بِرینَم بِت تُ چرا جَو گِرفتَت 🙂 ⚰️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

زندگی من به تو چه اخه!¡

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

نعره ی هیچ شیری خانه چوبی را تخریب نمیکند از سکوت موریانه بترس

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن بیوگرافی زیبا اینستا

کاش میشد گََردَنِ بَعضیا قَلادِه اَنداخت هَم هُویّت پِیدا میکَردَن هَم هار نِمیشُدَنْ!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

تو دنیایی گیر کردیم که هفت میلیارد آدم و چهارده میلیارد چهره وجود داره… 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ذهـنت بویع‌ خـون میـدع 💫😼باز جنین کدوم عارزوهاتو سقط کردی؟!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

شماهم برای خورد کردن اعصاب طرف توی دعوا میخندین یا فقط من اینطوریم؟

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تهدید واسه ما عادیه حمله کن پشمک😏✌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من از هر کی با ت خوبع بدم میاد؛)🍃

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

واحدزندگی بعضیاشده رل برثانیه…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بعضیا رو تحویل نگیرید عوارض داره😴😴

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اول جرات پرواز ؛ بعد لذت پریدن!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

مثل سیگارت بودم بی گناه آتیشم زدی:)🚬🔥⚰

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

کاش بَضیا تکثیر میشدَن،بَضیا منقَرض!🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

نابْ باش اَدْا رُ کِ هَمِه بَلَدن👑❄

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

چـــوپانی را پــرسیدند روزگار چـگونه است ؟ گُـــفت گوسفندانم را که پشم چینی کردم بیشترشـان گـــرگ بودند…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اورجینال‌و اصل باش تا دنیا از تو کند:)😉

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

مهم نی پشت سرم چی زر زر میکنن مهم اینع تا منو میبینن خفع میشن

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

مَن خِیلی وَقته کَم اوردم شاید مَن باختمو هَمه بُردن!🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

فّاّزّ گِرِفّتّیّ خَفَن یّاّدِتّ بّاّشّه فّیّوّزِتّ دَسّهّ مّاّسّ

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

^^ من از آدما متنفر نیستم،فقط اونایی رو دوست دارم که دوستم دارن

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

به بعضیا اونقد بها میدی ک ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

متن بیوگرافی زیبا اینستا

. 🎐 حـواسـت بـاشه به كى اعتمـاد ميكنى.
حتى دندونـات هم هر چـند وقت يكبـار زبـونت رو گـاز ميگيرن..🌱

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

دیگِه نباید از کسی بِپرسی شیری یا روباه بایَد بِپرسی گرگی یا لاشٓی!😏

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

از محبت خارها شاخ میشوند :

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

خودت رو به خودت ثابت کن نه به دیگران

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

😓💜هرکے به ما رسید فڪر ڪرد خداست ماهم خندیدم و گفتیم حق باشماست👨‍🎓

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

فرق خیلی زیادیه بین کسی که “کم میاره”
با کسی که “کوتاه میاد”…!!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

درد و دل کردن با بعضی آدما مث پرکردن اسلحه ایه که قراره بعدش به مغز خودت شلیک بشه

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

هربار به من گفتن به «به خاطر خودت میگم» دقیقا به خاطر خودشون بوده…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

میگن بدم ولی باز میان سمتم😪👎

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

هرکه بدما ب خلق گوید ما خوب او ب خلق گوییم تا هر دوی ما دروغ گوییم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚🌵

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

آدم بی رگ بی منطِقه
مث شوت تو تیرک… ‘تتلو’

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

گُرگ زِندگي خؤدت بآش ن گُرگ زندگي دیگرآن

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

‏آدَميزاد از خودِشَم نِمى تونِه انتِظار داشتِه باشِه. انتِظار داشتَن از بَقيه كه كلن اضافِه كاريِه.🍃|؛

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ما همانیم که به دریا حکم طوفان میدهیم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ادما اون چیزی نیستن که خودشون میگن… ادما اون چیزایی هستن که واسه هیچ کسی تعریفش نمیکنن🤞

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

بعضیا همون بعضیا بمونن خعلیی بهتره

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

الهی چنان کن سر انجام کار که لاشیها با ما نشن رهسپار:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

‏هم خودم آدم خسته کننده ای هستم و هم زود از آدما خسته میشم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ماه او بودم، تا وقتی که شب به پایان رسید.🖤🌙✨

متن بیوگرافی زیبا اینستا

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

متن بیوگرافی زیبا اینستا

فقط یه دفعه زندگی میکنی،ولی اگه درست زندگی کنی همون یکبار هم کافیه:)]

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

پاییز رو دیدی،اونایی که رنگ عوض کردن افتادن🍁

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

تک پری یعنی قاطـــــــی نشدن باهر خــــــری

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟

متن بیوگرافی زیبا اینستا

میـخــواے بـــرے بــرو🚶
خـــدا بـہ همـــراتــ👋🏻

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

توعے کح عز مارمولک میترسے🦎 واسہ ما اژدها خالکوبے نکن🙄🐉

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

جواب دوست دارم «مرسی» نیست !

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

راهتو عوضی برو ولی بایه عوضی راه نرو

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

مردم شهری که همه در آن می لنگند ، به کسی که راست راه می رود می خندند … !

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

توکه آهیویی گلم شکارچیات دست بوسمن

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

من بادکنکی هستم توشهرکاکتوس ها

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

سرم تو لاڪ خودم باشه بهتر تاشما ڪ سرتون تو زندگی مردمه

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

آدم سه حرفه ولی آدم بودن خیلی حرفه

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ما قول‌های تا ابد در دنیایی میدیم که حتی زندگی در آن موقتیه.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

قضاوت فقط کار خداست رفیق!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

مشکل خیلیامونم اینه که با آدمای بد خاطره های خیلی خوب ساختیم..🥀

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

هر دومون سیگاری شدیم
من بهمن میکشم قلبم تیر👌💔

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ی رنگ باش در دنیایی که همه دوست دارن هفت رنگ باشن👎👌

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

‏بِدرد هَم بخوريم.تو سَر هَم نَخوريم!🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

من همونیم که تو جشن تولدش هم غرق خوشحالی نمیشه

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

چای ک سرد بشه میریزنش دور یا عوضش می کنن حالا هی سرد باش 😟

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

همه رفقات لات ماام که نرسیدیم ب پات خب زندگی تمام کیش مات خدا منتظره مرسی،فدات🤟🏻🙌🏻

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

حداقل آهن باش ؛ زنگ بزن گاهی!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

كاش چيزي ب اسم خاطره نبود :”)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

تو دیگه حواست نبود،
منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

خوبی کِه از حَد بگذرد، خود چُس کن فَعال میشَود..!🖤

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

آشنایان ره عشق در این بحر عمیق /غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

اومدیم گرگ هاروآروم کنیم سگاواس ما هارشدن…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

شما رفیق نیستینـ🤘🏿🚶‍♂
جرأت نَدارین دشمن باشین💦✨

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

شما خوبی یه خورده از خوبیات بگو ما شرمنده شیم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ب بعضی ها واس گفت همیشه خَفع/:

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

نامه هایی که تورا عاشق کرد🍃🍂 شوهی کاغذی ماست……بخند👣💙

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

در من تویي هست که اگه برم
دستشویي دیگه نیست ! =)))

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

راه راستُ یاد نَدادن فَقط گُفتن بِپا کَج نَری!🖤

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

°^من اون دختره تخصم که از سرما یخ میزنه اما بازم میگه سردم نی:)💉🌿

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

خودتو ب خودت ثابت کن دوست عزیز ن ب ما پدرمونو دراوردی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ماهی های شهر ما از کوسه ها وحشی ترند بره های شهر ما گرگ ها را می درند…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

مهاجری از این فیلترشکن به اون فیلترشکن

متن بیوگرافی زیبا اینستا

تو دل آدما هوا پسه رفیق
فرق داره نرسی یا نزارن برسی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بعضی وقتا ما به نصيحت نياز نداريم
فقط ميخوايم يکی به حرفامون گوش کنه🦋🍂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

واسه حفظ ظاهرم شده خوبم با همه…

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من که دارم از بزرگترین سلاح علیه کرونا استفاده می کنم؛
بی محلی…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تو فقط یه سیگار دیگه ای بودی کهارزش کشیدن داشت

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

‏یِه سِریام اونقَد عَنن کِه اگه رو خاک بِشینَن گربِه ها میان چالِشون میکنَن !🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

روی قلب من قدم زدن همه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

صبح پا میشن میپوشن همو به خیار میفروشن همو 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

سِقف انتِظاراتِ ما از آدَما کفِ انتِظاراتِ
شماست! 🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

پروانه صفت دور‌جهان‌گردیدم‌‌ نامردم اگر مرد به دوران دیدم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

میدونی دلت بخواد بمونی ولی مجبور باشی بری یعنی چی؟!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

اگر یقین داری حتما پروانه میشوی بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

اهمیت ندادن بهتر از انتقامه …✌

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

در سرزمینی که سایه آدمهای کوچک بزرگ شد در آن سرزمین آفتاب در حال غروب است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

‏خَری کِه از پُل گذشتِه باشِه هار میشِه!🖤

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

صداقت نعمتی بسیار ارزشمند است، انتظارش را از مردم بی‌ارزش نداشته باش.✔⚘🍃

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

آدم لاشخور منفوره و آدم لاشی دوست داشتنی
می فهمین چی میگم دیگه؟

متن بیوگرافی زیبا اینستا

100 بیوگرافی کوتاه منتخب 1400 برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا اینستا

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻ # خدا # زندگی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨ 

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

👑پادشاه جهنم خودت باش نه کارگر بهشت دیگران👑 #سنگین
# لاتی # مغرور

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

♡ ♡ ربنا آتنا بغلش آرامشنا ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم # شکلک

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

«‌ترجیح میدهم به ذوقِ خویش دیوانه باشم تا به میلِ دیگران عاقل…»

زندگی یعنی همین!
# مغرور # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

از هرجا بیوفتے ڪمڪت میڪنم بلند شی،هرجا جز چشمام!
# لاتی # مغرور # حاضر جوابی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

همیشه به قلبت گوش بده درسته که طرف چپ بدنته، ولی همیشه راستشو میگه ♥️
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"
# خدا

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بِدون‌ِتـومَگِه‌میشِه‌زِندِگی‌ڪَرد∘
# انگیزشی # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

از دریا اموختم🌹هر کس از حدش گذشت غرقش کنم😍
# دریا # مغرور # انتقام

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه … 
# سکوت

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

بخند، شایسته‌ی ماه نیست که غمگین باشه ⚠️♥️
# شاد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

مرگ درمانیست برای اتمام درد زندگی …
و اکنون ، درمانم ارزوست …🖤🥀🕸
# خودکشی # زندگی # خسته

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

آرزویت را برآورد میکند ، آن خدایی که آسمان را برای خنداندن گلی میگریاند . . .
# خدا # انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

تنها کسی که نگاهش کردم |تو| بودی
من بقیه رو فقط میبینم . . 🌙♥️•
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

از گوش دادن به یه مشت حرف دروغ لذت می‌برم، وقتی‌که حقیقت رو می‌دونم…
# دروغ

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

گَر نباشد رنگِ رویا به چه دِل باید سِپرد :)؟!
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

روزهای سخت قیمت آدمای دورتو معلوم میکنه! 🔥☝️
 
# لاتی # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

"خوشبَختی" یَعنی :
‌بُـودنش بهترین "شانسِ" زنـدگیتـه..♥️
# انگیزشی # دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

‹ قوی باش ، چون خدا فقط کسی رو به لبه پرتگاه میرسونه که ؛ قدرت پرواز رو داشته باشه … ›
# انگیزشی # ادبی # خدا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ز گیتی دو کس را سپاس…یکی حق شناس و یکی حد شناس 🙂 🍃🌸
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

•|چـرا ایـن نیـز دیـگر نـِمـیـگـذَرَد ..:)؟•
# خسته # زندگی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))
# لاتی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

نامه‌ای به خودم:
الان دیگه فقط تورو دارم مراقبم باش 🙂 
 
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

اگر دیدی کسی از تنهایش لذت میبره؛ بدون راز قشنگی تو دلش داره…🖤 و اگه تونستی حریم این تنهایی رو بشکنی بدون تو از رازش قشنگ تری…🙂

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

 

حواست به این باشه که وقتی خوشحالی کی برات خوشحاله! 
# لاتی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

♛ خیلیا بهم یاد دادن که میتونن باهام بازی کنن.♛
彡منم یه روز بهشون یاد میدم که بازی رفت و برگشت داره彡 # زندگی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

این کلمه‌ها زندگی من هستن:
مامان و بابام♥️
# خانواده # پدر # مادر

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

عاشقت که شدم: 
عقلم کیش شد، قلبم مات❤️
# دوستت دارم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

   من عشق‌رو آرزو کردمو تو مستجاب شدی..!🦋
# دوستت دارم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

هیچ گونه از زیبایی درخشان‌تر از «یه قلب پاک» نمی‌درخشد. ✨
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

نگران حرف مردم نباش

خدا پرونده ای را که مردم مینویسند  

 نمیخواند…
# خدا # ادبی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اگه سکوت میکنم معنیش این نیست که دارم حق رو به تو میدم

بلکه به سادگی دارم تورو نادیده میگیرم 🙂
# سکوت # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

به سݪاݥتے ڱڔگے ڪع تا فهݥید چؤپان خؤاب است باز زؤزه اش را ڪشید تا از پشت خنجڔ نزند 😊😍
# بامعرفت

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

⌈ دَر دِلِ بینَوایِ مَن
عِشقِ تُو چَنگ می‌زَنَد!❤️🔗 ⌋
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

پـــــــــــرواز کن تا آرزو 😉✈️
زنجیــــر را بــــــاور نکن ⛓✨
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‌‌🌿 میشه‌ از‌ وُیسات‌ قرص‌ِ آرامبَخش‌ساخت..🎼 .
# ادبی # دوستت دارم # دلتنگی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ذهنای بزرگ پُراز هدف هستن،
ذهنای کوچیک پراز آرزو!
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

چیز‌هایی که می‌شنوی رو زود باور نکن
چون دروغ‌ها سریعتر از حقیقت پخش می‌شن :))
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

باب اسفنجی:میدونی هرچی مشکل دارم از سادگیمه..
پاتریک:دیگه ساده نباش؛راه راه باش:)‌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

هیچ کسی از داستان کسی دیگه خبر نداره؛ درد یک سُفره‌ی تک نفرست
# ترکی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

‌‌‌‌🌿 انقلاب، فقـط لبخنـدش..! (:

‌‌‌‌
# دوستت دارم # زندگی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

 

راضی باش به رضای او…

👤 سوره طور
# خدا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اندوهت را بتکان،جهان منتظرت نمی ماند تا حالت خوب شود🌿💛
# انگیزشی # شاد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

وقتی یه دختر جوری رفتار میکنه که انگار بهت اهمیت نمیده ، اون موقع‌ست که بیشتر از همیشه بهت احتیاج داره .
# دختر # بی تفاوت

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

تو متعلق به غم و اندوه نیستی؛
بی‌خیال اون چیزی شو که روی قلبت سنگینی می‌کنه ✨
# انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

– اﻧﻗَﺩࢪ ﻧﮔࢪﺩ ﺩﻧﺑالِ اﻭنے ﻛِ‌‍ہ اﺯ ﻗَﺻﺩ ﮔﻣِﺗ ﻛࢪدِ‍‌؏..!'•ᤩ😹➰

‌‌‌‌‌
# لاتی # ادبی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

به هرکس می‌نگرم در شکایت است : در حیرتم که لذت دنیا به کام کیست ؟!
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

•فِكرایِ توْ سَرَم اَز هَنزفِريم پيچيدِه تَرَن♥ # خسته

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

تو اون بخشی از وجود منی که هرگز نمی‌میره♡
# دوستت دارم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

هیچ لباسی تو دنیا، نمیتونه بی‌شخصیتیه درون آدما رو بپوشونه👌
# لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

با نگاه کردن به گذشته وقت تلف نکن. به اون سمت نمیری🌹
# ترکی # انگیزشی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

دکتر انوشه راست میگه که :
"گیرم عذر خواهی کردی ، واسه حرفی که زدی"
با ذاتی که آشکار شده چه میکنی ؟!
# ادبی # لاتی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

برات اشک آرزو می‌کنم! نه در اوج غم، در اوج خنده …💛
# شاد

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

وقتی چیزی تموم شد، ترکش کن
به آبیاری یه گل مرده ادامه نده
# ادبی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بعضی از آدما عین ریشه می‌مونن،
باعث می‌شن قوی و استوار باشی 🌱
# بامعرفت # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

خدا یاری‌ کند قلبی را که 
در آرزوی چیزیست که تقدیرش نیست 
# عربی # عشق یک طرفه # خدا

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

‏‌ انسانها همه چیو نابود میکنند، پنهان زندگی کن‌ !
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

آنجا که گلها شکوفه میکنند ، اُمید حضور دارد . .💛🌻
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

پشت هر آدم موفق،
کوهستانی سرد و تاریک
از اهمیت ندادن به دیگران و
نظرات‌شان است 🙂
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

سکوت کن خب :
وقتى زندگيت رو تو سكوت بسازى دشمنات نميدونن به چى حمله كنن…!
# سکوت # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

  اگر دوستش دارین، بهش بگو.
پانتومیم که بازی نمی‌کنين!

‌‌‌
# دوستت دارم # خجالتی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‹ در وهمِ هر دانه، هزار جنگل است. ^^ ☁️🌱›

-فاطمه نجفی
# ادبی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

مهمتر از فیزیک و ریاضی و هندسه و اقتصاد و هنر دوست داشتن خودمون بود که مدرسه هیچوقت به کسی یادش نداد!
# درسی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

در امتداد کوچه‌ پس کوچه های زندگی نوای اُمیدی است که مرا میخواند . .🌱🕊
– شایلین م
# ادبی # زندگی # انگیزشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اِنسان های بُزُرگ دو دِل دارَند! دِلی کِه دَرد می کُنَد و پِنهان اَست ! وَ دِلی کِه می خَندَد وَ آشکار اَست!
# ادبی # سکوت

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

اگه ماه خوابش ببره، یه شب تورو برمیدارم‌و میذارمت رو آسمون
# دوستت دارم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

‹ رویاهای بچگیم رو مسخره کردن
حالا مجبورن ایستاده تشویقم کنن! ›
# انگیزشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

چو مَنی را مَده از دست، 
که کمتر یابی…! ❥ 

[✍🏻امیرخسرو دهلوی]
# دوستت دارم # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

عنصر اصلی "احترام" دوطرفه بودنشه..،
 وگرنه سن ملاک نیست…
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

سالهاست منتظر امدن روز های بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروز ها بهترند!…
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

بخشيدن آدما هميشه بهترين گزينه نيس
آدما رو بندازين دور تا بفهمن با ببخشيد چيزي درست نميشه!
# نامردی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

هر کجا هدهد دانا برود کنج قفس
جغد ویرانه نشین مرشد مرغان بشود🙃
# زندگی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

حتی اگه فرشته هم باشی، باز هم یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد # زندگی # نامردی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

گاهی در وجودمان به قبرستانی محتاجیم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند.
# ادبی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

به قول " شاملو " :
" ما شکیبا بودیم …
و این است آن کلامی که ما را به تمامی ، وصف می تواند کرد … "
# ادبی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

حرف زدن با رفیق دهن لق،
مث گلوله زدن وسط پیشونیته 🙂
# نامردی # لاشی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

‏خدا بند بزند دل‌هایی را که
هیچ کس جز خودش از شکسته بودنشان خبر ندارد .🍃
# خدا # خسته

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

‏ببین من از اولم میدونستم که میری، فقط میخواستم زمانش دیرتر باشه….
# عشق یک طرفه # دلتنگی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

معلوم نیست کدوم بدبختی موبایل و لپتاپ خریده که دلار داره میاد پایین 🙂

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99 | تاو بیو

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

هیچ کَس بی کَس نیست ؛ ولی مُوفَق کسی ست که با هَر کَس نیست♡ # حقیقت

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

قشنگی آدما تو
دلشونه نه صورتشون… # حقیقت

متن بیوگرافی زیبا اینستا

‌ 𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊 ♥️
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت

‌‌‌‌
# شاد # دوستت دارم # بامعرفت

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘

اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!

‌‌‌‌
# ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

من به غمگین ترین حالت ممکن شادم 🙂
(تو به آشوب دلم ثانیه ای فکر نکن)! # خسته

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

.. ' 12 '..
9- ↑ -3 ♥️⁰⁰:⁰⁰♥️
' . 6 . `
ˡ‌ ˡ͟ᵒ͟ᵛ͟ᵉ ʸ͟ᵒ͟ᵘ # دوستت دارم # خانواده

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

⁃ ٺموم جمعٻت قلبـــ منو آمار بگٻـــری
فقط ڌـ∞ــوٻی․․.

# دوستت دارم # آرامش

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

الهے برقصاند خدا به ساز تو؛ جهانت را …♥️🕊

 
# خدا

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

زندگی بدون موسیقی فایده ندارد…$🙃 # زندگی # موسیقی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

زندگی دیکته میگفت؛
مَنَم غلَت پُشطِ غَلَت 🖇🌿⚡

‌‌‌
# ادبی # حاضر جوابی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

موفقیت‌ را هدف‌ بگیر،‌ نه‌ بی نقص‌ بودن را :)✌🏻 # زندگی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻ # شکلک # موسیقی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱 # ادبی

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

شده باران بزند بر بدن پنجره‌ات

ناگهان بغض بیفتد به تن حنجره‌ات :((
# ادبی # باران

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

‏علم بهتر است یا ثروت ؟
‏هیچکدوم، یه دلِ خوش، یه خیالِ راحت، یه زندگیِ ساده # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ما از تبار بغضیم ؛آسودگی روا نیست :)🤍 # ادبی # نامردی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

شبی شاید رها کردم جهان پر اضطرابم را… # ادبی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

آنچه در فهم تو آید…
آن بود مفهوم تو… # زندگی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

به بعضیا اونقد بها میدی ک
ی روزی دیگه خودتم نمی تونی بخریش :-

‌‌‌‌
# ادبی # نامردی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

‌بی تفاوت به ‹جهان› باش و فقط ناز بخند 💛🍃
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # زندگی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد # ادبی # نامردی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

من امیدم به 彡خـ♡ـدا彡 ، بعد خدا هم به 彡خداسـ♡ـت彡 # ادبی # خدا

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿 # زندگی

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

بنظرم قشنگ‌ترین حرف به یه آدم میتونه این باشه که "من کنار تو، خود واقعیمم". آدم کنار هرکسی نمیتونه خودش باشه…

 
# زندگی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

چیزی که از آن توست، تورا پیدا خواهد کرد.” # ادبی # عربی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….
# مغرور # سکوت

متن بیوگرافی زیبا اینستا

بیو خاص / بیو خاص تلگرام و اینستاگرام و… [گلچین] | تاو بیو

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

«تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست♥️»

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ٰ
دِلبـــــرجان…!♡
تاحالابِهت‌گُفتم‌کِه‌هیچ وَقت از بودَنِت‌خَسته‌نمیشَم هَرچِقَدم‌کِه‌هَمیشه‌باشی
زیادباشی
دِلــــه‌مَن‌بازم‌بودَنتو‌میخواد..✨🌿

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

تـا اَبـ∞ـَد جـُفـت هَمیم 💙 💍

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! »

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

همیشه مغرور بودن بد نیس خیلی اوقات باعث میشه حس نکنی که تنهایی⚡

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

🥀ما از آن پاک دلانیم که زکس باک نداریم 🥀 🥀یک شهرهمه دشمن و یک یار نداریم:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/:

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

عجب بیهوده تکراریست دنیا؛

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

همیشه بخند،خنده دشمناتو دستپاچه میکنه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

امروزه دخل و خرج جوری شده که اگه خرج نکنی دخلت آمده⛔️🕸️🕷️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

روزگار فقط روی خوششو به لاشیا نشون داد!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ما که خار بودیم👊 گل به فدایش🌸 بچه ندار پایین بودیم👊دارا به فدایش✌️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

‏من همونیم که اگه یه جایی بهم ضربه‌ زدی و رفتی مطمئن باش سر فرصت شاخ به شاخ میزنم بهت:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

••اگه دوس داری برینم بت حرف بزن بام😸😹••

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️*

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

میگن یکی از نشونه های آدمای وفادار اینه که اکثرشون هنوزم دوستای دوران مدرسه شون صمیمی ترین دوستاشونن

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

دَستايِ طِ به ‹قلبــم› زندگي میبخشه
‹عِشقِه من *.*›

‌‌‌‌‌

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

این روانیُ خودت ساختی پس به چی زُل میزنی ":)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

راه من راهیه که شیطان توش میپلکه😈☠️

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

-چرآ کشتیش؟😐💔 +اقاے قاضے پاستیلامو خورد:/ -ازادے😐🌿

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

⏆ هیچ چیز همیشگی نیست.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

آدَمَک آخَر دُنیآست بِخَند:))

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بعضی چیزها گـُفتَن ندارد امــآ … فــهمیدن که دارد بـعضی چــیزها را نـگفته بـفَهم لـُطفاً …

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

▂▃▅▇█▓▒░ شایـב از نظر تو بـב باشم ولے بنظر خوـבم عالیم ░▒▓█▇▅▃▂

متن بیوگرافی زیبا اینستا

بِ خر اَلماسَم بِدی یُنجِه میخاد بَحثِ لِیاقَته:)

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!….͜

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آدَمَک آخَر دُنیآست بِخَند:))

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بر چرخ فلک مناز که کمر شکن است
بر رنگ لباس مناز که اخر کفن است
مغرور مشو که زندی چند روز است
در زیر زمین شاه و گدا یک رقم است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

یارب تنها نظرت باشد پایان رنج هایم…❤️

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

خدایا فردا و‌ فرداهایم را هر طور که میخواهی بنویس، من به قلمِ رحمتت ایمان دارم…

متن بیوگرافی زیبا اینستا

دلگرمیم به حکمتت…ای آمرزنده‌ی گناه…!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

به امید آمدن فردایی که تمام دیروزها در مقابل شکوهش زانو بزنند

°🎡🪐~

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

منتظر نشین، زندگی زودتر از اونی که فکر کنی می‌گذره!💛

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

🍁پاییز بیا و آتش
بزن بر جانم
ببین، من چه مشتاقم
دلم سرخ ست

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

پاییزُ دیدی؟
اونا که رنگ عوض کردن ، 
افتادن …

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

پاییز را دوست دارم…🧡
ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺗﺐ ﮐﺮﺩﻩ!
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻟﺮﺯ ﮐﺮﺩﻩ!🌱
ﺑﻐﻀﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ! ﺣﺮﻓﯽ ﺍﺳﺖ؛
ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﮐﺮﺩﻩ !🌧
ﻣﻦ، ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺗﺐ ﻭ ﻟﺮﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﻢ!
ﭘﺎﯾﯿﺰ ، ﻋﺮﻭﺱ ﺗﻤﺎﻡ ﻓﺼﻞ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ🍁

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

چه زیبا گفت مولا نا
ای اشک اهسته بریز غم زیاد است
ای شمع اهسته بسوز که شب درار
از در این روزگار کسی اسرار کسی نیست
ما تجربه کردیم مشتی..! کسی یار کسی نیست

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اى جامِ به هم ريخته، صدبار نگفتم
با سنگ‌دلان يار مشو، مى‌شكنندت ؟!…

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

به خدا ما بدبخت نيستيم 

فقط يادمون ميره از خوشبختيامون استورى بذاريم 🙂

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

به قول آن رفیقمان که می‌گفت :
حرف‌هایی در دلم هست که حاضرم فقط به
کسی بگویمشان که قرار است فردا بمیرد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

ستاره ها بدون تاریکی نمیدرخشن:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

من میگم لباس گرم بپوش تو بخون دوست دارم!💙🦋

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

شازده کوچولو : آخرشم اونایی واسم میمونن که اصن روشون حساب باز نکرده بودم و گذاشته بودمشون حاشیه‌ی زندگیم!
روباه : اونا هم منتظرن بیاریشون وسط که برن!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

دلش کع پیشت نباشع واسش بمیری هم نمیفهمه :}

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

« دُنیا کثیفه ، آدماش کثیف تر..! »

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

اى جامِ به هم ريخته، صدبار نگفتم
با سنگ‌دلان يار مشو، مى‌شكنندت ؟!…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

داشتم عاشق مهربونیش میشدم دیدم با همه مهربونه!….͜

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

*معلم گفت: «ر»🖤🖤*
*گفتم:«رفیق»❤️❤️*
*گفت:«ب»🖤🖤*
*گفتم:«بارفیق»❤️❤️*
*گفت:«پ»🖤🖤*
*گفتم:«پیش رفیق»❤️❤️*
۶گفت:«ج»🖤🖤*
*خواستم بگم:🤔جداازرفیق😢😢*
باخودم اومدم *گفتم:«اگرنباشه میمیرم»😍*
*پس گفتم:«جانم فدای رفیق»😘😘❤️*

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

میخواستم داد بزنم بس است
+گفتن هیس تو دختری

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ملکه ها همیشه پادشاه دارن ولی نمیدونم پادشاهم کجاس!/:

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تو زندگی من مشکلات مثل دستمال کاغذی میمونه

تا یکی برمیدارم یکی دیگه میزنه بیرون😐😑😂😂😅

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

باید یه روز بشینم پای درد دل هندزفريم ببینم‌ چشه، چرا انقد به خودش میپیچه!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

😹🍃 +نخوردیم نون و گندم🌸🍃 -ولی زیاد زدیم مخ مردم😹💋

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

من همانم ؛دلداده یِ هُنَر ، دلباخته یِ رنگ‌ها 🍃
#هنر #نقاشی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

 

به بعضیام باید گفت : 
شب یلدا چه بهتر که یک دقیقه بیشتر نداریمتون :))

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

♦♦♦♦♦♦♦♦♦

سپاسگزار معلمی هستم که اندیشیدن را به من آموخت، نه اندیشه ها را . . .
روزت مباااارک معلم‌عزیزم

تبریک روز معلم
♦♦♦♦♦♦♦♦♦

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

من بهار ميشوم،تو تنم را پر از شكوفه كن!

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آدمی نیست‌
‌که عاشق نشود
فصل بهار…!!

👤 سعدی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

بهار فصل همه چی تمومیه؛
بارونِ بهاری داره!
گل و شکوفه داره!
عشق داره ، شادی داره، محبت داره!!
اصن جوریه که حال آدم خیلی خوبه تو این فصل:)😍🌸🌱

━━━━⪻✿⪼━━━━

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدیدSome people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you knowسخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Every human being is a book
waiting for its reader‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

know the difference between being patient and wasting your timeتفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

Silent people have the loudest mindsافراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Live for ourselves not for showing that to othersبرای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

I will win, not immediately but definitelyفورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Everybody got their reason
Everybody got their wayهر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experienceهرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a yearبه شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakesهر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weakمهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst againاین پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن بیوگرافی زیبا اینستا

If things go wrong
dont go with themاگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Where there is great love there are always miracles.وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all nightگاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Forgiving someone is easy, trusting them again notبخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرىot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگمپیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

For every negative
there is a positiveبرای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن بیوگرافی زیبا اینستا

When you catch in a calumny, you know your real friendsهنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

Always the huge blaze is from small spunkieهمیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهیددر عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن بیوگرافی زیبا اینستا

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

As free as the oceanبه رهایی اقیانوس. …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

There is beauty in simplicityزیبایی در سادگیست. ..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

Optimism is contagiousخوشبینی مسری است.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Nothing is eternalهیچ چیز ابدی نیست…

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

Daydreamer, night thinkerرویا پرداز متفکر شب ..

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Dream Bigرویای بزرگ داشته باش.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

To travel is to liveسفر تو زندگی است.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

Spreading Smilesلبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

Slowing Downدر حال کم کردن سرعت.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

Simplicity is the key to happinessسادگی کلید خوشبختی است.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

Nice guys do invite you lunchمردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

Just like my eyeliner, I always wing itمانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

My standards are high. Just like my heelsاستاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

Doing all things with kindnessانجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

I shine from within so no one can dim my lightمن از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

I’m a woman with ambition and a heart of goldزنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pocketsاز هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, rightمن عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Believing in making the impossible possibleباور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

We are born to be real, not perfectهمه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

I’m slowly becoming the person I should have been a long time agoکم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

In a world full of trends I want to remain a classicدر جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

We have nothing to fear but fear itselfاز هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memoryگاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilotخبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeksگاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

My mission in life is not merely to survive but thriveماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

It wasn’t always easy but it’s worth itهیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

Time is precious, waste it wiselyزمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

Live each day as if itٌs your lastهر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

Life is short. Live passionatelyزندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around meمن زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

Life is short
appreciate each day like it was your last

متن بیوگرافی زیبا اینستا

زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

With You, I forget all my problems. With You, Time Stands Still
با تو من تمام مشکلاتم را فراموش می کنم. با تو زمان می ایستد.

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Silence is the most powerful screamسکوت قوی ترین فریاد است.

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

Love is a bridge between two hearts
عشق پلی است میان دو قلب عاشق

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

اگه یه روز دلمو شکستی فدای سرت
فقط کفش بپوش که شکسته هاش تو پات نره

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

If I ever write story about my life, don’t be surprised if your name appears billion time
اگر من روزی داستان زندگی ام را نوشتم، تعجب نکن اگر دیدی نام تو میلیاردها با برده شده …

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‏رابطه ی با ارزش، فقط رابطه ايه كه دو نفر دلشون از هم قرص باشه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

I want you to be happy, but I want you to be happy with Me
من دوست دارم خوشحال باشی، اما دوست دارم با من خوشحال بشی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

احساساتو نمیتونی با کلمات توصیف کنی فقط با قلب که میشه درکش کنی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

You feel like a beautiful backdrop to my life. You make me feel whole
تو مثل یک پس زمینه زیبا در زندگی منی. تو باعث میشی احساس کافی بودن کنم.

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

می گویند فردا بهتر خواهد شد … مگر امروز، فردای دیروز نیست ؟

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

I feel like my life started on the day I met you. You’re a dream
من احساس می کنم زندگی من از روزی شروع شد که تو را دیدم. تو مثل یک رویایی

متن بیوگرافی زیبا اینستا

روی سنگ قبرم بنویسید: وی بصورت ناخواسته و با گریه بدنیا آمد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you
دوست دارم، نه تنها به خاطر چیزی که هستی، بلکه به خاطر چیزی که من هستم وقتی با تو ام

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

هیچوقت وسط خوشحالیات سر تو بالا بردی بگی خدایا شکرت ؟

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

نمی خواستم
این عشق را فاش کنم
ناگاه به خود آمدم،
دیدم همه کلمات راز مرا می‌دانند
این است که
هر چه می نویسم
عاشقانه ای برای تو می شود

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

I just love hugging you. Having you within my arms makes everything possible
من فقط دوست دارم در آغوش بگیرمت. داشتن تو در میان دستانم هر چیزی را ممکن می کنه.

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

به بعضیام باس بگم اونی که تو شدی عشقش ما بهش میگیم کشمش

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

I feel so lucky and so successful just to have such a beautiful woman at my side
من خیلی خیلی احساس خوش شانسی و موفقیت میکنم، فقط به خاطر داشتن زنی زیبا در کنار خودم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

Nothing Can replace you
هیچ چیز نمی تونه جایگزین تو بشه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

تو محشری و دلم
بی حساب عاشق توست
بگو که عاشقمی
در دلم قیامت کن …

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

I love you. That’s all I know
دوست دارم. این تمام چیزیه که می دونم.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

چه فرقی می کند مهره ی سیاه باشم یا سفید
چشمانت با اولین حرکت ماتم می کند !

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

I’m not perfect but I am Loyal.
من کامل نیستم اما وفا دارم

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

My love and adoration for you only grows stronger with time. Much, much stronger
دوست داشتن و عشق ورزی من به تو هر زمان پر رنگ تر میشه. خیلی خیلی پر رنگ

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

I care for you
I love you too
you are my world
you are my life
so glad that your
my lovely wifeمن مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

I love you more than coffee (but please don’t make me prove it)
عاشقتم حتی بیشتر از قهوه (اما خواهشا مجبورم نکن ثابتش کنم)

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

Have a great day at work – I’m counting down till you get home
اوقات خوشی در محل کارت داشته باشی. من لحظه شماری می کنم تا بیای خونه

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

To my dear Husband
I just want to say
You made my life complete
On our Wedding Day
I Love Youشوهر عزیزم فقط یه چیزی می خواهم بگم
تو در روز عروسی
زندگی مرا کامل کردی
دوستت دارم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cureعشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

عشق ماندگارم
عزیز دلم
همدم من
هم نفسم
زیباترین ام
فرشته قلبم
مهربانم
همه هستی ام
همه زندگیام
فقط تو هستی و تو …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

You brought sunshine into my life
And a marriage full of love
So I’m one lucky guy
To have such a fantastic wife
Happy Valentinesتو تابش آفتاب و یک ازدواج پر از عشق را به زندگی من بخشیدی
من با داشتن یک همچین همسر فوق العاده ای
یک مرد خوش شانسم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

You inspire me, baby
تو الهام بخش من عزیزم

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

Find a guy who calls you beautiful instead of hot
who will stay awake just to watch you sleep
Who calls you back when you hang up on him
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت زیبا خطاب کند
کسی که دوباره با تو تماس بگیرد حتی وقتی تلفنهایش را قطع می کنی
کسی که بیدار خواهد ماند تا سیمای تو را در هنگام خواب نظاره کند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow
عاشقتم بیشتر از دیروز اما نه بیشتر از فردا

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

When you are happy you want to reach the person you love most …
But when you are sad you want to reach the person who loves you most !
وقتی خوشحالی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی ، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

I love you
دوست دارم*I miss you
دلم واست تنگ شده*I’m thinking about you
من به تو فکر میکنم*You are my everything
تو همه چیز منی*I’m always by your side
من همیشه کنارتم*I’ll love you always
همیشه دوستت خواهم داشت*I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

You’re my other half
تو نیمه گمشده منی*I think about you 24/7
من 24 ساعت 7 روز را به تو فکر می کنم*You are my sunshine
طلوع خورشید من تویی*You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

New year
new clothes
new life
but
old friendسال نو
لباسای نو
زندگی نو
اما
رفیقای قدیمی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

چه خوشبخت اند آنانی که به پای هم پیر میشود نه به دست هم

متن بیوگرافی زیبا اینستا

کفش هم اگر تنگ باشد زخمی می کند، وای به حال روزی که دل تنگ باشد

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

دستت را به من بده…
دست‌های تو با من آشناست
ای دیر یافته…
با تو سخن می‌گویم!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

دوستت دارم و این تمام حرف من است

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

تک تک ثانیه هایی که تو را کم دارم …
ساعتم درد، دلم درد، جهانم درد است …!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

“تو” تکرار نمی شوی، این منم که دلبسته تر می شوم!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

ﻣﻌﻨﯽ
” ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮﺩﻥ ”
ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ
” ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ” ﺍﺳﺖ .
ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﻮ ﻣﻐﺮﻭﺭﻡ

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

همیشه سکوت به معنای پیروزی تو نیست
گاهی سکوت می کنم تا بفهمی چه بی صدا باختی

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تنهایی یعنی باران ببارد و تو به قدر دو نفر تنها قدم بزنی

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

با هم که قدم می زنیم حسودی اش می شود آفتاب، نه که هیچ گاه قدم نزده است با ماهSometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

گفته بودی
بلدی حال مرا خوب کنی..
حال ما خوب
خرابست..
به آن دست نزن

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

دستم را بگیر جیب ها گاهی عمق تنهایی را نمی فهمند

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

اگر قرار است برای چیزی زندگی خود را خرج کنیم بهتر است آن را خرج لطافت یک لبخند یا نوازشی عاشقانه کنیم

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

Life is short… Smile while you still have teethزندگی کوتاه است…تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

Remember it’s only a bad day
not a bad lifeبه یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

کاش آدم ها عاشق نمی شدن
کاش عاشق ها آدم می شدن
ای کاش

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

شمایی که فک میکنی خیلی بارته بزار زمین کمر درد نگیری یهو

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

توی قلبم نوشتم
ورود ممنوع
حالا که وارد شدی
خروج ممنوع

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

در دنیایی که فهمیدن، حاصلش خون جگر خوردنه انصافاً نفهم بودن چه نعمتیه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

تمام آرزوی رود
به دریا رسیدنه
تمام آرزوی من
تصاحب نگاه تو

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

از خدا نخواه که همه دنیارو به تو بدهد ! از خدا بخواه کسی را به تو بدهد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

دلی که بشکند
فریادش
را نمیفهمی
ولی
نفرینش
به زمینت می اندازد
شک نکن

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

تا عاقلان راهی برای خندیدن بیابند دیوانه ها هزاربار خندیده اند

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

نمیدانم چرا ….
وقتی دلم هوایت می کند
نفس کشیدن فراموشم می شود!
اِنگـــار دلــــم …..
تابِ هوایِ دیگری را ندارد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

انتخاب آدم های اشتباه تو زندگیمون
مثله خونه ساختن رو یه ناحیه زلزله خیزه
از زمین لرزه مطمئنیم
ولی زمان دقیقشو نداریم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

این که خودتو جلو بعضی آدما بزنی به نفهمی خودش کلی فهمه

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

دختر است دیگر
با یک لحن سرد
دلش میگیرد

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

زندگی یه جنگه یا یه بازیه در هر صورت من اونی نیستم که‌ باخت میده

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بیخیالِ زمین
حواستان جمعِ دلِ آدم هایى باشد که
شاید ناخواسته
روزى هزار بار می لرزانید و
عینِ خیال تان نیست

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آنکه میداند دهان عاشقان تلخ است و لیک
چون عسل با بوسه ای شیرین کند کامم کجاست

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

دوست داشتن آدم ها از توجه کردن هاشون پيداست دنبال کلمات نگرد

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

هر یک از لحظات زندگی ما هم‌چون گوهری بی نهایت ارزشمند است که به هیچ وجه نمی شود روی آن قیمت گذاشت

متن بیوگرافی زیبا اینستا

و خداوند سر را آفرید تا روی گردنتان باشد … نه در زندگی دیگران***به خدا توکل کنید و امیدوار باشید که روزی آرزوهای تان برآورده می‌شود

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

نسل ما هیچ وقت پیر نمیشه همه ی ما تو جوونی مردیم !

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

هر کس بهت گفت دوست دارم
باورنکن
خیلیا میگن بارون رو دوست داریم
ولی با چتر
میرن زیرش

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

کاش آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه ولی حتی یک میلی متر زیر خط فهم نباشه

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

آن چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

این را بدانید؛ فقط شما هستید که می توانید خودتان را به جایی که می خواهید برسانید، نه هیچ کس دیگری

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

 ​نفسم آمده بند از شرر رفتن تو
شب و روز از پی تو در جریانت هستم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

مثل یه سیگار نصفه افتادم، در جهاني که پمپ بنزین بود ..!

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

فقط یک چیز می‌تواند رسیدن به یک رویا را نا ممکن سازد : ترس از شکستاین جا را خراش بده ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ تا بیومو ببینی 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

تا خم نشوید کسی سوارتان نمی شود..!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

لازم نیست بهترین باشی
مهم اینه که با
هرچیزی که داری
احساس خوشبختی
کنی

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

حرف حق جواب نداره، حرف مفتم همینطور

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

نوشته کوتاه خاص و زیبا مناسب پروفایل و بیو گلچین شده [ پیشنهادی ] | تاو بیو

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‌ «تُــــــــــوُ»
نیـمهِ ناتَمـامِ قَلبَــ♡ـم را تَکمـِیل کَردی ♥️🥰

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

احتیاج دارم به یه خوشحالی از ته دل 🤍

‌‌

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

خط قرمز کشیدم:
زیر بعضیاتون ، دور خیلیاتون ، رو خیلیاتون…

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

تنهایی آدم را عوض میکند….
از تو چیزی میسازد کـه هیچوقت نبوده اي….

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

༺ بهترین چیز (سکوت) است…🕊️🖤 ༻
 

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه


خنده های عصبی بین گریه خوده مرگه..:)

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

!••͜هَرچی‌فِکرشو‌میکُنَم"‹🌙⃟🕸⃟›″
!••͜آخَرش‌بِع‌این‌میرصَم‌کِع"‹🥀⃟🍂⃟›!
••͜فَقَط‌بآ‌ #مَرگ‌ میتونَم‌بِشَم‌"‹🔞⃟🕯⃟›!
••͜عَزیز‌ #دِل‌ هَمَتون"‹🖇 ⃟🖤

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

گُمُوُ گُوُرَم خِیلی وَقتِهِ…(!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

بلاک کردن کار آدمای ضعيفه
تو قراره منو در حال لذت بردن از زندگیم ببینی. ☺️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

‏چَند میگیرید کارت بِه کارت کنَمحــ صرتونــ
تو کونِ خودتون باوشِعـــ!😹🕷🍃💋

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

اَگعِ سَرم پایینهِ🤘🏻واس^^سَنگینیه مَغزَمهِ🧠نَ تَرس اَز شما جوجه رنگیا😎😎😎

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

. میشَود ژلــــوُفن صــــدایَت ، را به خُوردهِ رَگ هایَم بدَهی؟؟ اخهِ﹝ت‌ُ∞﹞رفیقــــ دِل منی.!😚🍃❤️

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن بیوگرافی زیبا اینستا

من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون.

متن بیوگرافی زیبا اینستا

تو داغون ترین رفیقمی
ولی دیگه چیکار کنم ، دوستت دارم😁❤️

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

انقدر خودتو میگیری آبمیوه نشی یهویی😂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

صدآمو دآرےـ❓
خـوب خـــوش بہ حآلتـــ 😏
خــیلـیآ فقطـــ حــسرتـــشو دآرن 😹🎀👍

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

دیری به شوق دیدن فردا، گریستم،
فردا چو شد، به حسرت دیروز زیستم …

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

مُتفاوِتـ باشـ✌︎⦳

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

نیــست دَر ســودایِ زُلفَـــش
کـــارِ مــا جُــز بیقَـــراری!🌚♥️💍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

ایـن روزٰا بَعضـیـا
دُنبـالِ اینَن واسِهـ
آدَمـ داستٰــان بِسازَنـ
اِنگـار داستٰـانـای خودِشـون
یـٰادشـون رَفتهـ
هه

متن بیوگرافی زیبا اینستا

‌دلم می‌خواست یک نفر، آرام و شمرده، توی گوشم زمزمه می‌کرد: دنیا بی‌ارزش نیست….!

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

بخشش باعث فراموشی گذشته نمی‌شود، اما آینده را وسعت می‌دهد.

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

میدونی قشنگی زندگی چیه؟؟!اینه که تو بی خبر باشی و…یکی برای قشنگی زندگیت دعا کنع囧

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

دیشب با خدا دعوایم شد … باهم قهر کردیم فکر کردم دیگر مرا دوست ندارد رفتم گوشه ای نشستم چند قطره اشک ریختم وخوابم برد صبح که بیدار شدم مادرم گفت . نمیدانی از دیشب تا صبح چه بارانی می امد…

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

درهر شرایطی باخودت تکرار کن و خدایی هست مهر بانترازحدتصور..💛
#خدایا شکرت

متن نوشته زیبا برای بیوگرافی اینستاگرام

برای‌ خودت‌ بیشترین‌ ارزش‌ رو‌ قائل‌ شو♥️

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

موفقیت، فرمول مشخصی داره : یک درصد استعداد، نود و نه درصد پشتکار…!

متن زیبا واسه بیوگرافی اینستا

•اگه میخای پرواز کنی باید اون چیزایی که تو رو پایین میکشه رها کنی🧚🏻‍♀️💕✨•‧₊˚

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

کاش کسی پاییز را سر و ته می‌کرد…
برگ ها به درخت می‌ چسبیدند،
تو به من . .♥️🍂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

برای من که دلم چون غروب پاییز است
صدای گرم تو از دور هم دل انگیز است …
بیچاره …..

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی🕊

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

و خدا…ناب ترین لیلی دنیای من است🍃🍁

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار!

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه


فرق نمیکنه کاکتوس باشی یا گل اونی که قراره دوست داشته باشه؛خواهد داشت….

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

آرامش خودتو فدای بیشعوری دیگران نکن!
اینو دوبار بخون!!

 

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

ذهنت را پاک نگه دار، عنڪبوت در خانه‌اے تار می‌بندد ڪه جارو نخورده باشد ✌️

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

گاهی همین رفتار سردت روی زمستان را کم می‌کند 🕸🥂🖤

متن بیوگرافی زیبا اینستا

کنار گذاشتن با قهر کردن فرق داره؛
من خیلیارو کنار گذاشتم اما باهاشون قهر نیستم…

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن بیوگرافی زیبا اینستا

مَن بِه قِسمَت اِعتِقادی نَدارَم اَگه نَشدِه حَتمَاً نَخواستی🦋

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

سال هاست در کنار حیواناتی زندگی میکنیم که ادعای انسان بودن میکنند

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

▁ ▂ ▄ ▅ ▆ ▇ █ زِندگی بِهِم یاد داد"تَوجه زیاد بی توجهی میاره"🥀 █ ▇ ▆ ▅ ▄ ▂ ▁

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

بهت گفتن آدم؟ نه بابا، بهت تهمت زدن!

متن های زیبا برای بیوگرافی اینستا

دونه به دونه موهای فرفریت دور قلبم پیچیده 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا عاشقانه

یه افسانه هست که میگه:
کسایی که موهاشون لخته، فرشته ها موهاشون رو شونه زدن😍

متن بیوگرافی زیبا اینستاگرام

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترونه

کاش یه بابا پنجعلى جیبى داشتم تا هر وقت یکى میخواست نصیحتم بکنه مى خوابوند دهنش. 

متن بیوگرافی زیبا اینستا

هی تو پرَنسِس بابا !!

اگه بابات پسوُردِ گوشیتو پیدا کنه که میشی مرحومه مغفورِ بابا 😂

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

خدایا باور کن
ما اونقدری که آرزو داریم زمان نداریماااا
بجنب ناموصا!

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

تو رگ اردیبهشتیا خون نیست که، رفاقت و صداقته! دوست خوبم، اردیبهشت ماهی جونم، تولدت مبارک😻💋

🎉تبریک تولد رفیق

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا انگلیسی

پاییز را دوست دارم
چون فصل مهربانی است
اصلا آنقدر مهربان است که با مهر می آید
با باران می ماند
با آذر می رود
جنگل های قرمز و زرد و نارنجی
بارش باران های پی در پی، غرش ابرهای سیاه

همه ی اینها قافیه ای از یک غزل عاشقانه پاییز است که باید در کنار آتش با یک استکان چای همجوار او نوش جان کرد

متن بیوگرافی زیبا برای اینستاگرام

زندگی
لذت عجیبی است که خداوند
در چنین روزی به من بخشید…
تولدم مبارک🥳

متن زیبا برای بیوگرافی اینستا دخترانه

به قول احمدرضا احمدی: بنفشه ها را دور از ما کاشته اند اما نمیدانند ما آرام آرام به بهار نزدیک میشویم.!👩🏻‍🦱🤍🎍^^

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *