متن برای بیو انگلیسی

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

بیو عاشقانه انگلیسی با معنی | (گلچین ) | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی فارسی

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

ادبی | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی فارسی

متن انگلیسی /100 متن انگلیسی زیبا و سنگین با ترجمه فارسی [با معنی] و [گلچین شده] | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

انگیزشی | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

افرادی که به انگلیسی علاقمند هستند و دوست دارند زیر پست اینستاگرامشان جملات انگلیسی قرار دهند یا برای بیو از آن استفاده کنند با بقیه مطالب این سایت روزانه با ما همراه شوند.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards
ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

متن برای بیو انگلیسی

For every negative
there is a positive
برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Always the huge blaze is from small spunkie
همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. “دانته”

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality
روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن برای بیو انگلیسی غمگین

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمیشناسه
حس تنهایى نمیکنم، این لازمه
یه جاییکه خودم ساختمش، توش میفهمم وجودم از چیه
شبها توش بیدار میمونم
ستاره ها رو میشمارم و با خواب میجنگم

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Forgiving someone is easy, trusting them again not
بخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.
-Anais Nin
کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

I don’t want to earn my living; I want to live.
-Oscar Wilde
من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن برای بیو انگلیسی با معنی

You are like the sunshine so warm,
you are like sugar, so sweet…
you are like you…
and that’s the reason why I love you!
تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

The trouble is you think you have time.
-Buddha
مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Be a warrior, not a worrier.
یه جنگجو باش، نه یک ترسو..

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Live for ourselves not for showing that to others
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Be the change you wish to see in the world.
تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Mistakes are meant for learning not repeating.
اشتباهات براى درس گرفتن هستن، نه تکرار شدن.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I’m disappointed because it is God laughing life for the flowers, the sky weep. I have to laugh, nothing will!
از زندگی نا امید نیستم چون آن خدایی که بخاطر خندیدن گلها ، آسمانی را می گریاند . حتما برای خنده من هم ، کاری خواهد کرد !

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Live for yourself.
برای خودت زندگی کن

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.
در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید
در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن برای بیو انگلیسی با معنی

A distant tour begins with one step…
سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود

متن برای بیو انگلیسی غمگین

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Oh baby I won’t, forget now
How you stomp your feet up
off the ground
Well your smile came to me, somehow
Then everything faded away
عزیزم فراموش نمیکنم
چطور پاهایت رو به زمین میکوبیدى
خوب ، خنده ات یه جورایى به چشمم اومد
بعد همه چیز محو شد

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Life is short. Live passionately.
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again
این پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

متن برای بیو انگلیسی غمگین

So it goes.
-Kurt Vonnegut
زندگی می‌گذرد

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

You’re nothing short of my everything.
تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Life is short… Smile while you still have teeth
زندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن برای بیو انگلیسی با معنی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.
-Anais Nin
کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Love and electricity are one in the same, my dear.
If you do not feel the jolt in your soul every time a kiss is shared, a whisper is spoken, a touch is felt,
then you are not really in love at all.
عشق و جریان برق شبیه هم هستند عزیزم
اگر وقتی که می بوسی یا کلمات عاشقانه ای گفته می شود یا همدیگر را لمس می کنید احساسی همچون برق گرفتگی بهت دست ندهد
تو اصلا عاشق نیستی

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک مشکل می شوی
درمی یابی که دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

متن برای بیو انگلیسی غمگین

He wants you !!!! Any excuse to stay!! …
آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

What screws us up the most in life is the picture in our head of how it is supposed to be.
آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود داریم از اینکه زندگی چگونه باید باشد

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

If things go wrong
dont go with them
اگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Life is a one time offer, use it well.
زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

متن برای بیو انگلیسی فارسی

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?
چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

متن برای بیو انگلیسی فارسی

It’s so painful that as soon as someone doesn’t need you
his manners change
خیلی دردناکه
وقتی کسی دیگه بهت احتیاج نداره
رفتارش باهات عوض می شه!

متن برای بیو انگلیسی فارسی

No matter how dark it gets
The sun’s gonna rise again
اهمیتی نداره چقدر تاریک بشه
خورشید دوباره بالا میاد

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the lifeboats.
زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات آواز بخوانیم

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Keep your head up
you day is coming
سرتو بالا نگه دار
روزت داره میاد!

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Try and fail, but never fail to try.
-Jared Leto
سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

A drug and a dream
A lost connection,
oh come back to me
So I can feel alive again
A soul and body try to mend
یه دارو و یه رویا
یه رابطه ى از دست رفته، برگرد به من
که بتونم دوباره حس زنده بودن کنم
یه روح و جسمى که در تلاشه تا ترمیم بشه

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Sun lights up the daytime
And moon lights up the night
نور خورشید روزهامون رو روشن میکنه
و نور ماه شبهامون رو مهتابى میکنه

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Always stand up for what is right, even if it means standing alone.
هميشه پاي چيزي كه حق است بایست،
حتی اگر مجبور باشی تنها بایستی.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

I’d like to run away From you,
But if you didn’t come And find me …
I would die.
دوست دارم ازت فرار کنم
اما اگه تو نیومدی و پیدام نکردی ….
می میرم

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things.
Fall in love with someone who DOES the right things !!
عاشق کسى شو که عملش درسته
نه حرفاش

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

.There are things that are so serious that you can only joke about them
چیزهایی وجود دارند که آن‌قدر جدی هستند که فقط می‌توان در موردشان جوک ساخت!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I love all the stars
in the sky,
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes!
Love U!
تمام ستاره های اسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند
تو را دوست دارم

متن برای بیو انگلیسی با معنی

if you can’t be kind, be quiet
اگه نمی تونی مهربان باشی، ساکت باش!

متن برای بیو انگلیسی با معنی

.How amazing is it to find someone who wants to hear about all the things that go on in your head
چقدر شگفت انگیز هست کسی را پیدا کنی که بخواهد تمام چیزهای داخل ذهنت را بشنود.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Life is ten percent what happens to you and ninety percent how you respond to it.
-Lou Holtz
زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

متن برای بیو انگلیسی فارسی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weak
مهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

…isn’t it scary knowing that any time could be the last time you talk to someone? So enjoy your moments 
این ترسناک نيست که میدانی هربار که با كسى حرف ميزنى مي‌تواند آخرين بار باشد؟ پس از لحظاتت لذت ببر…

متن برای بیو انگلیسی شاخ

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.
امروز شنبه ست و فقط ۱ درصد‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن برای بیو انگلیسی

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.
-Buddha
در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه کنونی متمرکز کن

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Desire makes the impossible, possible
خواستن، غیر ممکن را ممکن می کند.

متن برای بیو انگلیسی

I don’t want to earn my living; I want to live.
-Oscar Wilde
من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Where there is great love there are always miracles.
وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakes
هر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.
عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند….

متن برای بیو انگلیسی

ι 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨υ, ι𝐧 𝐚м𝐨υ𝐧т
𝐨ғ 𝐲𝐨υ𝐫 𝐰ι𝐧ĸѕ ✨
به اندازه همه پلک زدن هات عاشقتم

متن برای بیو انگلیسی شاخ

only yoυ can gιve мeanιng тo мy lιғe..
فقط تو می تونی به زندگیم معنا بدی

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Anywhere with you is better than anywhere without you
هر جایی با تو بهتر از هر جایی بدون توست

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی قلب ها همدیگر را می فهمند، حتی در سکوت

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Love you is the most beautiful and wonderful thing to do in this world
دوست داشتنت زیباترین و شگفت انگیزترین کار در دنیاست

متن برای بیو انگلیسی با معنی

I love you more than I have found a way to say you
تو رو بیشتر از حدی که بتونم بیان کنم دوست دارم

متن برای بیو انگلیسی غمگین

𝕬𝖓𝖉 𝖘𝖔𝖒𝖊𝖔𝖓𝖊 𝖍𝖊𝖗𝖊 𝖎𝖘 𝖒𝖆𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖊𝖝𝖈𝖚𝖘𝖊𝖘 𝖋𝖔𝖗 𝖞𝖔𝖚 𝖙𝖔 𝖇𝖗𝖊𝖆𝖙𝖍𝖊 ❤️
و اینجا کسی برای نفس کشیدن تو رو بهونه می کنه

متن برای بیو انگلیسی

And suddenly all the love songs were about you
و ناگهان همه آهنگ های عاشقانه درباره تو بود

متن برای بیو انگلیسی با معنی

When love is not madness it is not loved
عشقی که دیوانگی نباشه عشق نیست

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Nothing can replace you!
هیچی نمی تونه جای تو رو بگیره

متن برای بیو انگلیسی

𝓘 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓤𝓼𝓲𝓷𝓰 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓑𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱◌💍◌
من با نفس هات نفس می کشم

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

You are my today and all of my tomorrows
تو امروز و همه فرداهای منی

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

𝒯𝒽ℯ 𝓈ℯ𝒶 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓌𝒶𝓉ℯ𝓇
𝒯𝒽ℯ 𝓈𝓀𝓎 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓂𝓎
ℋℯ𝒶𝓇𝓉 𝒾𝓈 𝒻𝓊𝓁𝓁 ℴ𝒻 𝓎ℴ𝓊
دریا پر از آب
آسمون پر از ستاره
و قلبم پر از توست

متن برای بیو انگلیسی فارسی

My heart understands you
قلب من تو رو می فهمه

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

When I’m with you, time stands still
وقتی با تو هستم زمان می ایستد

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.
کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

متن برای بیو انگلیسی

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.
تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see.
عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

متن برای بیو انگلیسی

Love may be blind, but it can sure find its way around in the dark!
عشق شاید کور باشد اما مطمئنا می تواند راهش را در تاریکی پیدا کند

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Kusursuz sevenler
Sevilmeseler
Sessiz giderler !
عاشقاىِ واقعى رو
اگه دوسشون نداشته باشى
بیصدا میرن !

متن برای بیو انگلیسی فارسی

If you want to reach a goal,
you must see yourself reaching it in your own mind before you actually arrive at your goal.
اگر میخوای به یک هدف برسی،
باید قبل از اینکه به آن برسی در ذهنت خودت را در رسیدن به آن هدف ببینی.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you
تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.
من درد رو احساس خواهم کرد تا فقط مقاومت کنم … من دیگه مثل قبل احساس نمیکنم، من خیلی بی حسم .

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Never ignore the one who loves you for the one you like
هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.
A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends
یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Your love travels through my heart.
عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.
لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

obody cares about your story until you win.
هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.
Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.
بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

If they stand by you during the bad times they deserve to be there during the best time
اگر اون ها در سخت ترین دورانت کنارت بودن لیاقت این رو هم دارن که در بهترین اوقاتت کنارت باشن.

متن برای بیو انگلیسی

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you
بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

‎Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.
خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.
Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.
هر مرد قوی به یک‌ زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

You smile when you are happy.i smile when i see you happy
تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.
There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.
هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

متن برای بیو انگلیسی

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block
هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

The most painful separation when
it still there but he’s the
same old guy..
دردناک ترین جدایی وقتیه که هنوز هستش
ولی دیگه اون آدم قدیم نیست..

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Behind my smile, there’s a story would you never understand.
پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Time is precious make sure you spend it with the right people
زمان گرانبهاست مطمئن شو با
آدمهاى با ارزش میگذرونیش

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts
عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect
بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.
Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true
به همه عشق بورز کم اعتماد کن
همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try
غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Never give up on anybody. Miracles happen every day.
هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands
مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored
هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

متن برای بیو انگلیسی

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest
کسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug
مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart
شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.
Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life
خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

I don’t need luck if I have love
اگر عشق داشته باشم نیازی به شانس ندارم.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

In sickness and in health
در بیماری و در سلامتی.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Love doesn’t come with terms and conditions
عشق با شرایط و ضوابط همراه نیست.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I promise to create our story, your favorite love story
من قول می دهم داستان ما ، داستان عشق مورد علاقه شما را خلق کنم.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Love has the potential of wildly piercing your heart and sewing it back again, all at once
عشق این پتانسیل را دارد که به طرز وحشیانه ای قلب شما را سوراخ کند و دوباره آن را به یک باره بدوزد

متن برای بیو انگلیسی

I let you in my world, then you became it
من تو را به دنیای خودم آوردم سپس تو همه دنیای من شدی

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

You are my dream come true
تو رویای من هستی، واقعیت پیدا کن

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

You+Me=Happiness forever
تو + من = خوشبختی برای همیشه

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

My world is a happier place because of you
دنیای من بخاطر حضور تو مکان شاد تری است.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

When I saw you, I was afraid to meet you, When I met you, I was afraid to kiss you, When I kissed you, I was afraid to love you, Now that I love you, I am afraid to lose you
وقتی تو را دیدم، ترسیدم که تو را ملاقات کنم، وقتی تو را ملاقات کردم، ترسیدم که تو را ببوسم، وقتی تو را بوسیدم ، ترسیدم که تو را دوست بدارم، حالا که من تو را دوست دارم، می ترسم از دستت بدهم.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

A flower cannot blossom without sunshine, and man cannot live without love
یک گل بدون نور آفتاب نمی تواند شکوفا شود و انسان نمی تواند بدون عشق زندگی کند.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Relationships are perfectly tied to the strings of love
روابط کاملاً با رشته های عشق گره خورده است.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

I trust you just because I love you
من به تو اعتماد دارم، چون دوستت دارم.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

You have the most beautiful smile and the most twinkling eyes in the world
تو زیباترین لبخند و چشمک زن ترین چشم ها را در جهان داری.

متن برای بیو انگلیسی

Your voice is my favorite sound
صدای تو آهنگ مورد علاقه من است.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

I could stare at you forever
من می توانم تا ابد به تو خیره شوم.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Hold my hand and I will go anywhere with you
دستم را بگیر و من با تو به هرجایی خواهم رفت.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I only want 3 things: to see you, hug you, and kiss you
من فقط 3 چیز می خواهم : دیدن تو، در آغوش کشیدن تو و بوسیدن تو.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

I didn’t choose you, my heart did
من نو را انتخاب نکردم، قلبم انتخاب کرد.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Some hearts understand each other, even in silence
بعضی از قلبها، حتی در سکوت همدیگر را می فهمند.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

You and I connect like bluetooth
من و تو مثل بلوتوث به هم وصل هستیم.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

One of the best feeling in the world is when you hug the person you love, and they hug you tighter
یکی از بهترین احساسات دنیا وقتی است که شخصی را که دوست دارید بغل کنید و او شما را محکم تر بغل کند.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Love is always patient and kind
عشق همیشه صبور و مهربان است.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Our time together is just never quite enough
زمان باهم بودنمان هرگز کافی نیست.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

I like ME a little bit more when I’m with YOU
وقتی با تو هستم، خودم را بیشتر دوست دارم.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

My heart understands you
قلب من تو را می فهمد.

متن برای بیو انگلیسی

When I’m with you, time stands still
وقتی که با تو هستم، زمان می ایستد.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Being in love is the most beautiful thing ever
عاشق شدن، زیباترین چیز تاریخ است.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱
ᴛʀᴜsᴛɪɴɢ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪs ɢɪᴠɪɴɢ ʜɪᴍ/ʜᴇʀ ᴛʜᴇ ᴋᴇʏs ᴛᴏ ʀᴜɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ..

متن برای بیو انگلیسی غمگین

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱
loving doesn’t always mean staying forever..

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

○━━─ ᴼᴸᴰ ˢᴼᵁᴸ •͜• ──⇆
« روحِ پیر..! »

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

⃟••𝗡𝗢𝗧 𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡
ɪs ʀᴇᴀʟʟʏ ᴀ ʜᴜᴍᴀɴ..!
‌هر آدمي انسان نیست..!

متن برای بیو انگلیسی

‹›
𝘿𝙤𝙣’𝙩 𝙟𝙪𝙙𝙜𝙚 𝙢𝙚 𝙗𝙮 𝙢𝙮 𝙥𝙖𝙨𝙩;
𝙄 𝙙𝙤𝙣’𝙩 𝙡𝙞𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚 𝙖𝙣𝙮𝙢𝙤𝙧𝙚…
منو بر اساس گذشتم قضاوت نكن؛
من ديگه اونجا زندگى نمی‌كنم..

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

♥️⃤ Yoruldum hakim bey
Küle dönen ama yine de yanması beklenen yakacak odun gibi
خسته ام اقا قاضی
مثل هیزمی که خاکستر شده ولی بازم ازش انتظار دارن بسوزه 🙂

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

𝑰𝑴 𝑭𝑰𝑵𝑬 𝑻𝑹𝑼𝑺𝑻 𝑴𝑬 𝑰𝑴 𝑶𝑲 “!
حالم خوبه !” باور کن خوبم :))

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

⃟●━━━─ ᴺᵒ ᴼᶰᵉ ᶤˢ ᴸᵃˢᵗᶤᶰᵍ •••─── ⇆ㅤ
« هیچکس موندنی نیست! »

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Im always laughing but im never happy
مَــن هَمیشِع میخَندم وَلــی هیـچوَقت خوشحال نیستَــم…

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

─ ᵇʳᵉᵃᵗʰᶤᶰᵍ ᶤˢᶰ’ᵗ ˡᶤᵛᶤᶰᵍ ──── ⇆ –
نفس کشیدن که زندگی کردن نیست!

متن برای بیو انگلیسی فارسی

───• · · · ⌞⌝ · · · •───
𝓑𝓮 𝓟𝓮𝓪𝓬𝓮𝓯𝓾𝓵 𝓕𝓸𝓻 𝓔𝓪𝓬𝓱 𝓞𝓽𝓱𝓮𝓻
𝓦𝓮’𝓻𝓮 𝓐𝓵𝓵 𝓣𝓲𝓻𝓮𝓭
برای هم آرامش باشید، همه خسته‌ایم.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

𝗔𝘀 𝗜 𝗴𝗼𝘁 𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿 ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ɢᴏᴛ sᴍᴀʟʟᴇʀ!
هرچی بزرگ تر شدم دنیا کوچیک تر شد!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

вє ¢σℓ∂ тнєи тнєу ωαит уσυ
سرد باش! بیشتر میخوانت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ
« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد »

متن برای بیو انگلیسی با معنی

‌‌ 🅘’🅜 🅢🅞 🅛🅞🅝🅔🅛🅨
ɪ ʜᴀᴠᴇ ɴᴏ ᴏɴᴇ ᴛᴏ ʜᴇʟᴘ ᴍᴇ
تنهاتر از آنم ڪه به دادم برسند ‌!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

من یه آدمِ ساده ام که تمام احساساتشو پشت خوشحال ترین لبخندم پنهان میکنه 🙂
I’m a simple person who hides all of my feelings behind the happiest smile.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه
That’s a problem with being the strong one no one offers you a hand.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩
People cry, not because they’re weak, but because they’ve been strong for too long

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

اگه عمق درد نبود، ما هیچوقت بالاترین لذت را نمی‌فهمیدیم …
If Not For The Depths Of Pain, We’d Never Know The Heights Of Joy ..

متن برای بیو انگلیسی

هرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.
Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

من هنوز تو را به یاد می آورم اما تو در آغوش دیگری هستی
:)I still remember you but you are in another arms

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

خدایا خودت هوامو داشته باش،
من اونقد محکم نیستم‌؛
همه‌ش وانموده…
God please have my back,
I’m not that strong;
It’s all about pretending…!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

چو از دید برفت از دل رود…
آنچنان در دید نبود و محکم در دل نشست!
Chof, from Breft’s point of view, walks out of the river…
It was not so in sight and it sat firmly in the heart!

متن برای بیو انگلیسی با معنی

قضاوت شدن از طرف خانواده‌ی خودت بدترین نوع از درده 🙂
Being judged by your own family is the worst kind of pain.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

– خیلی اذیت می‌شم که با یکی دیگه ببینمت…
+ ولی وقتی ولم کردی اذیت نشدی؟ :)e²
– It really hurts me to see you with someone else…
+ But it didn’t hurt you to leave me?

متن برای بیو انگلیسی غمگین

. آیا دوست داشتن شخصی دلیل می خواهد؟ تا آنجا که من می دانم شجاعت می خواهد. میدونی چرا؟ زیرا شما باید شهامت دیدن نابودی خود را داشته باشید.
Does loving someone require a reason? As far as I know it takes courage. Do you know why? Because you have to have the courage to see your destruction

متن برای بیو انگلیسی با معنی

بی انصافیه
تو بلدی چجوری اشکم رو دربیاری
وقتی که با اون چشمان اقیانوسی بهم نگاه میکنی….⛵
# دوستت دارم # عشق یک طرفه
No fair
You really know how to make me cry
….🌈When you gimme those ocean eyes

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

من خیلی مشغول نجات دیگران از غماشون بودم،
نمیدونستم که فراموش کردم خودم رو هم نجات بدم…
i was too busy saving others from their sadness, not knowing that i forgot to save myself.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

روحَـم بـودے بـے تـو لَـمـسِه بَـدَنَـم…♡
♡…You were my soul without touching my body

متن برای بیو انگلیسی فارسی

‏تراژدی زندگي اينه که زود پير ميشيم
و دير عاقل…
💌τнє τяαgє∂γ οƒ ℓιƒє ιѕ τнατ ωє gєτ οℓ∂ τοο ѕοοи αи∂ ωιѕє τοο ℓατє

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

دلم داره یه خواهش که بگی چیشد؟
نمیوفتی دیگه به یادش…!🤷🏻‍♀️
𝔡𝔢𝔩𝔞𝔪 𝔡𝔞𝔯𝔢 𝔶 𝔨𝔤𝔞𝔥𝔢𝔰𝔥 𝔨𝔢 𝔟𝔢𝔤𝔦 𝔠𝔥𝔦𝔰𝔥𝔬𝔡?
𝔫𝔢𝔪𝔦𝔬𝔣𝔱𝔦 𝔡𝔦𝔤𝔢 𝔟𝔢 𝔶𝔞𝔡𝔢𝔰𝔥

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

بعد از این همه بارون خون،بلاخره رنگین کمونم پیداش میشه🌈
After all this rain of blood, the color of my commune is finally found 🌈

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

افسردگی چهره نداره.
حتی با چهره های خندان هم مهربان باش.
Depression has no face. Be kind to even smiling faces.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

بیشتر دردی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم فقط یه مشت فکر و خیاله 🙂
Most of the pain that we are dealing with is only thoughts.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

اگر به خاطر جلب رضایت دیگران زنده اید، روزی هم از بی توجهی آن ها خواهید مرد.
If you live for people’s acceptance you will die from their rejection

متن برای بیو انگلیسی فارسی

بزرگترين حسرت ما آدمها،
فرصت هاى از دست رفتمونه.
Our biggest regrets are the chances we didn’t take

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

بازی دادن آدما یه ضعفه
به عقده هامون افتخار نکنیم…!
Playing with others is a weakness
Lets not be proud of our knots…!

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

– زندگی رو چجوری می‌بینی؟
+ عین یه بازی
+ و هی به باختن ادامه می‌دم 🙂
– How do you see life?
+ As a game
+ And I keep losing

متن برای بیو انگلیسی با معنی

فقد بخند و بگو خوب هستم چون هیچ کس درست درکت نمیکنه…..
Just smile and say iam fine because nobody really cares

متن برای بیو انگلیسی شاخ

اشکها حرف هایی هستند که قلب نمیتواند بگوید…💔
💔…Tears are words that hearts cant say

متن برای بیو انگلیسی با معنی

«درسته‌تَنهایي‌ترسناکه‌ولی‌آدما‌ترسناکترن..! »
‌ 𝗟𝗢𝗡𝗘𝗟𝗜𝗡𝗘𝗦𝗦 𝗜𝗦 𝗦𝗖𝗔𝗥𝗬
ʙᴜᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴏʀᴇ sᴄᴀʀʏ..!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

خاطرات هیچوقت از بین نمی‌روند، اونا فقط در عمیق‌ترین اعماق قلبمون غرق می‌شنوند :)e²
Memories never fade away, they just sink into the deepest corners of our heart.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

فقد بخند و بگو خوب هستم
چون هیچ‌کس درست درکت نمی‌کنه.
🌾⃤Gül ve iyi olduğunu söyle çünkü
kimse seni doğru anlamıyor

متن برای بیو انگلیسی فارسی

جایی خونده ‌بودم که وقتی‌ بدون‌ هیچ ‌دلیلی‌‌ حال ‌روحی‌ات ‌خوب ‌نیست،‌ یعنی جایی از جهان، کسی‌ دلتنگ ‌توست…
I read somewhere that when, for no reason, the mood is not good, that is, somewhere in the world, someone misses you … ‌

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

اشتباهتو بدون هیچ ترسی بپذیر‌‌
🎲𝘼𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙢𝙞𝙨𝙩𝙖𝙠𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝𝙤𝙪𝙩 𝙖𝙣𝙮 𝙛𝙚𝙖𝙧

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

من قاتل احساسات خودمم
ι’м a ĸιller eмoтιon мyѕelғ

متن برای بیو انگلیسی شاخ

انسان فراوان ميبينم، اما انسانيت نه…!
➖⃟♥️••‌I sᴇᴇ ᴀ ʟᴏᴛ ᴏғ ʜᴜᴍᴀɴs﹐ ʙᴜᴛ ɴᴏɴᴇ ᴏғ ʜᴜᴍᴀɴɪᴛʏ…﹗

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

کمک!
من دوباره خودمو گُم کردم
ولی هنوز تورو یادمه…
!𝑯𝒆𝒍𝒑
𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕
𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇
𝑨𝒈𝒂𝒊𝒏
….𝒃𝒖𝒕 𝑰 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖
•𝑩𝒊𝒍𝒍𝒆 𝑨𝒚𝒍𝒔𝒉𝒂𝒎

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

بعضی وقتا باید صدای م
Sometimes you just have to turn up the music just to not listen to your brain’s sound.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

تـو کدوم تیکه از قلب منو برداشتی
که دیگه نخندیدم 💔
Wнιcн pαrт dιd yoυ тαĸe ғroм мy нeαrт тнαт I dιdɴ’т lαυɢн αɴyмore?

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.
🇹🇭⃟💛ᴏᴜʀ ʙɪɢᴇsᴛ ʀᴇɢʀᴇᴛs ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴᴄᴇs ᴡᴇ ᴅɪᴅɴ’ᴛ ᴛᴀᴋᴇ.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

منو قضاوت نکن،
تو در موقعیت من نبودی که بتونی همه چیز رو از سر بگذرونی.
Don’t judge me, you haven’t been in my position to go through it all.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

گاهى بايد فقط آرومـ باشى و همه چيز رو بسپارى به خدا ☺️♥️‌
sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ʜᴀᴠᴇ
ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ᴄᴀʟᴍ ᴀɴᴅ ʟᴇᴀᴠᴇ
ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴛᴏ ɢᴏᴅ

متن برای بیو انگلیسی غمگین

همه ما مرده ایم، فقط برخی دفن شده‌اند و برخی به اجبار زندگی می‌کنند.🪔
𝒲𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒶𝓁𝓁 𝒹𝑒𝒶𝒹, 𝑜𝓃𝓁𝓎 𝓈𝑜𝓂𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒷𝓊𝓇𝒾𝑒𝒹 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝑜𝓂𝑒 𝒶𝓇𝑒 𝒻𝑜𝓇𝒸𝑒𝒹 𝓉𝑜 𝓁𝒾𝓋𝑒.🪔

متن برای بیو انگلیسی شاخ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هرچی کمتر بدونی، بیشتر آرومی..! 『😴🖤』
𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪 ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴄᴀʟᴍ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ

متن برای بیو انگلیسی غمگین

بعضی اوقات فقط می خوام ناپدید بشم و ببینم کسی دلش برام تنگ میشه!
sometimes I just want to disappear and see if anyone would miss me.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

سکوتی میکنم در حد فریاد🔇🔊
I am silent to the point of screaming🔇🔊

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..!
🌎⃤••𝗧 𝗛 𝗘 𝗠 𝗢 𝗦 𝗧
ғᴀʟsᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴡᴀs
ᴛʜᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ᴏғ ɴᴏsᴛᴀʟɢɪᴀ

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Never Hear Bad , Never Look Bad , Never Talk Badly
هرگز بد نشنو ، هرگز بد نگاه نکن ، هرگز بد صحبت نکن

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Laugh until you have teeth
تا دندان دارید بخندید

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد
вαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

If at first you don’t succeed, you’re doing about average
اگه بار اول موفق نشدی، تعجب مکن تازه مثل بقیه ای

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Nothng grat was ever achieved without enthusiasm
بدون جدیت و اشتیاق زیاد هیچ حرکت بزرگی صورت نمی گیره

متن برای بیو انگلیسی با معنی

چه شوری میزند دلم وقتی در چشم دیگران شیرین می شوی
my heart beat when you get a sweet passion in the eyes of other

متن برای بیو انگلیسی

مرداب به رودخانه گفت:چه کردی که زلالی؟گفت:گذشتم
marsh asked river what did you do that you are clear
said:I passed

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

آدمهارا از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها
the old man didnot know number of friend

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great
منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today
آن که امروز را از دست می دهد! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Always do your best. What you plant now, you will harvest later
همیشه بهترین کار را بکن، آنچه هم اکنون می‌کاری، بعدها برداشت خواهی کرد

متن برای بیو انگلیسی

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning
اجازه ندهید ترس برای از دست دادن، از هیجان برنده شدن بزرگ‌تر باشد

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

A true lover always feels in debt to the one he loves
عاشق واقعی همیشه به معشوقه اش احساس دین می کند

متن برای بیو انگلیسی شاخ

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don’t see the one which has been opened for us
وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
که دری که برایمان باز شده را نمی بینیم

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do
هر چه میخواهی آرزو کن
هر جایی که میخواهی برو
هر آنچه که میخواهی باش
چون فقط یک بار زندگی می کنی
و فقط یک شانس داری
برای انجام آنچه می خواهی

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Find a guy who calls you beautiful instead of hot
به دنبال کسی باش که تو را به خاطر زیبایی های وجودت
زیبا خطاب کند نه به خاطر جذابیتهای ظاهریت

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

love is wide ocean that joins two shores
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

In life love is neither planned nor does it happen for
a reason but when the luv is real
it becomes your plan for life n reason for living
توی زندگی عاشق شدن نه برنامه ریزی شدست و نه با دلیل اتفاق میفته
اما وقتی که عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به برنامه ی زندگیتون و دلیل زنده بودنتون!

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Disappointments are like road bumps, they slow you down a bit
نا امیدی ها مثل دست اندازهای یک جاده میمونن
ممکنه باعث کم شدن سرعتت در زندگی بشن

متن برای بیو انگلیسی با معنی

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else
سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

A heart that loves is always young
قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

متن برای بیو انگلیسی با معنی

If you love me, let me know. If not, please gently let me go
اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime
لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Love is like a war:Easy to begin Hard to end
عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too
من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in
فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Easy is to promise something to someone
Difficult is to fulfill that promise
قول دادن بعضی چیز ها به بعضی افراد آسان است .ولی وفای به عهد مشکل است

متن برای بیو انگلیسی

Easy is to make mistakes
Difficult is to learn from them
ایراد گیری از دیگران آسان است.عبرت گرفتن از آنها مشکل است

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Life isn’t fair, but it’s still good
زندگی چندان عادلانه به نظر نمی رسد، با این حال زیباست

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Don’t
walk in front of me
I may not follow
Don’t walk behind me
I may not lead
Walk beside me and
be my friend
جلوی من قدم بر ندار
شاید نتونم دنبالت بیام
پشت سرم راه نرو
شاید نتونم رهرو خوبی باشم
کنارم راه بیا و دوستم باش

متن برای بیو انگلیسی شاخ

بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند
We will feel influence of good person when we lose them

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد
The big man is who has an infantine heart

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است
What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید
Don’t believe your sense of first meeting never

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

انسان هر چه بالاتر بروداحتمال دیده شدن وصله ی شلوارش بیشتر می شود
Whatever human rise his trousers inset will be seen more

متن برای بیو انگلیسی فارسی

آن که امروز را از دست می دهد ! فردا را نخواهد یافت
هیچ روزی از امروز با ارزشتر نیست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید
Knowing is not enough we should do what we know

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit

متن برای بیو انگلیسی فارسی

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth

متن برای بیو انگلیسی

از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم
Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing

متن برای بیو انگلیسی

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت
I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot

متن برای بیو انگلیسی

انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست
Well behavior and debonair human is really beautiful

متن برای بیو انگلیسی شاخ

روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود
Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see
عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند…

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

You’re nothing short of my everything
تو هیچی کم نداری برای همه چیز من بودن

متن برای بیو انگلیسی با معنی

همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.
Always the huge blaze is from small spunkie

متن برای بیو انگلیسی غمگین

برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران
Live for ourselves not for showing that to others

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Don’t fall in love with someone who SAYS the right things
Fall in love with someone who DOES the right things
عاشق کسى شو که عملش درسته نه حرفاش

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

He wants you !!!! Any excuse to stay
آنکه تو را میخواهد!!!! به هر بهانه ای میماند!!….

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders
It is seen in the width of his arms that encircle you
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن برای بیو انگلیسی با معنی

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond…
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

love is pure
Love is Sure
Love is sweet poison
that Doctors can’t cure
عشق یعنی پاکی
عشق یعنی اطمینان
عشق یه زهر شیرینه
که دکتر ها نمیتونن درمانش کنن!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I would give anything to make you smile. Your smile lights me up inside
من هر کاری برای لبخند زدن تو میکنم. لبخند تو روشنایی بخش درون منه

متن برای بیو انگلیسی

My number one goal in life is to make you happy. You deserve absolutely everything
هدف شماره یک من در زندگی شاد کردن توئه، تو بدون شک لایق همه چیز هستی

متن برای بیو انگلیسی

بیو خاص / بیو خاص تلگرام و اینستاگرام و… [گلچین] | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی شاخ

بعضی از مردم می خواهند ببینند شما موفق به شکست آنها شدید
Some people want to see you fail Disappoint them😂🤘🏻

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The hardest battle you have to fight in
Is the battle between what you feel and what you know
سخت ترین جنگ تو
جنگی است میان آن چه احساس می کنی و آن چه می دانی!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

🎐 اشـکـالی نـداره عصبـانی بـاشی؛
این اشـکـال داره که ظـالـم بـاشی..🌱
ɪᴛ’s ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴀɴɢʀʏ;
ɪᴛ’s ɴᴇᴠᴇʀ ᴏᴋᴀʏ ᴛᴏ ʙᴇ ᴄʀᴜᴇʟ..

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن برای بیو انگلیسی فارسی

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام، یه زندگى شاد می‌خوام .

متن برای بیو انگلیسی فارسی

know the difference between being patient and wasting your time
تفاوت صبر کردن و وقت هدر دادن را بفهم!

متن برای بیو انگلیسی

🎐 با هـرکسی که آشنـا میـشی چیـزی برای یـاد گرفتـن ازش داری..
єνєryσnє yσu мєєt нas sσмєtнinɢ tσ tєacн yσu..

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Silent people have the loudest minds
افراد ساکت ذهن های پرسرو صدایی دارند.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن برای بیو انگلیسی شاخ

I will win, not immediately but definitely
فورا نه اما حتما پیروز می شوم!

متن برای بیو انگلیسی غمگین

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️
вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Dear past, thanks for the lessons. Dear future ,
I’M READY
گذشته  عزیز، از درسهایى که بهم دادى متشکرم. آینده ى عزیز، من آماده ام

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Life is short… Smile while you still have teeth
زندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

🎐 این انسانهـا نیستند که مـا را آزرده می‌کنند، بـلکه امیـدی سـت که مـا به آنهـا بستـه ایم..🌱
ρєoρℓє do ռot нurt us, our нoρєs ʄroм tнєм нurt us..

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Everybody got their reason
Everybody got their way
هر کس دلایل خودش رو داره
هر کس روش خودش رو انتخاب می کنه

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آن ها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

🎐 دنیـا یـه کـابوسـه؛
و تـو نمی‌تـونـی بیـدار شـی..🌱
.
tнє wσrℓᴅ is a niɢнtмarє
anᴅ yσu cannσt waкє uρ.. .

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

I’m in desperate need of a 6 month vacation… Twice a year
به شدت به تعطیلات ۶ ماهه، دو بار در سال نیازمندم!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Practice the pause !!
when in doubt,
when tired,
when angry,
when stressed,
Pause !
مکث کردن را تمرین کن
وقتى شک دارى، وقتى خسته اى، وقتى عصبانى هستى، وقتى استرس دارى، مکث کن

متن برای بیو انگلیسی

Everyone is beautiful in their own way because God makes no mistakes
هر انسانی به سبک خودش زیباست…زیرا خداوند هرگز اشتباه نمی کند!

متن برای بیو انگلیسی

Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments
عمرت را نه با تعداد نفس هایت بلکه با لحظه های خوشت می سنجند

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

🎐 اگـر ميخـواهى بـهت اعـتمـاد کنـن صـادق بـاش☺️
Ꭵf ᎽᎾu ᎳᎪᏁᏆ ᏆᎾ bᎬ ᏆᏒusᏆᎬᎠ, bᎬ hᎾᏁᎬsᏆ..

متن برای بیو انگلیسی با معنی

No matter how strong of a person you are
there’s always someone who can make you weak
مهم نیست که چقدر آدم قوی ای هستی
همیشه کسی هست که نقطه ضعف تو باشه!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again
این پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى‌پاشد

متن برای بیو انگلیسی شاخ

If things go wrong
dont go with them
اگه همه چیز بد پیش رفت
تو با اونا نرو!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱
ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Where there is great love there are always miracles.
وقتی جایی عشقی عظیم هست همیشه معجزه هم هست

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱
ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Today is Saturday & only 1% of the people are happy like me. Because we’ve a dream to fight for.
امروز شنبه ست و فقط ١٪‏ مردم مثل من خوشحالن، چون ما یه رویا داریم که براش بجنگیم

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Forgiving someone is easy, trusting them again not
بخشیدن آدم ها راحته اما
اعتماد کردنِ دوباره نه!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

🎐 اينكه اهميـت نـدى ديگـران چـى در مـوردت فكـر ميكنـن، بهتـرين تـصميـمى هست كه در كـل زنـدگيت ميگيـرى
ot caring
What other people think
Is the best choice You will ever make.‌.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

There’s a place I go to
Where no one knows me
It’s not lonely,It’s a necessary thing
It’s a place I made up
Find out what I’m made of
The nights are stayed up
Counting stars and fighting sleep
یه جایى هست میرم، که هیچکى منو نمی‌شناسه
حس تنهایی نمی‌کنم و به این نیاز دارم
یه جاییکه خودم ساختمش، توش می‌فهمم وجودم از چیه
شب‌ها توش بیدار می‌مونم
ستاره ها رو می‌شمارم و با خواب می‌جنگم
پیچ جاده به معناى پایان جاده نیست، مگر آنکه نتوانى به موقع بپیچى .

متن برای بیو انگلیسی شاخ

For every negative
there is a positive
برای هر منفی
یه مثبتی وجود داره!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱
nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن برای بیو انگلیسی فارسی

The kites always rise with adverse winds
بادکنک ها همیشه با باد مخالف اوج میگیرند

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

You can’t stop someone who knows exactly where they’re going. BE that person !
آدمى که میدونه دقیقا داره کجا میره
رو نمیشه متوقف کرد .
همون آدم باش

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Always the huge blaze is from small spunkie
همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

In real love you want the other person’s good.
In romantic love, you want the other person.
در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید
در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

متن برای بیو انگلیسی با معنی

We are all here for some special reason. Stop being a prisoner of your past. Become the architect of your future
ما همه به دلیلی خاص در این جهانیم. برده ی گذشته ی خودنباش. بلکه معمار آینده ی خویش باش

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱
instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

متن برای بیو انگلیسی غمگین

As free as the ocean
به رهایی اقیانوس. …

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

There is beauty in simplicity
زیبایی در سادگیست. ..

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Optimism is contagious
خوشبینی مسری است.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Nothing is eternal
هیچ چیز ابدی نیست…

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Daydreamer, night thinker
رویا پرداز متفکر شب ..

متن برای بیو انگلیسی

Dream Big
رویای بزرگ داشته باش.

متن برای بیو انگلیسی

To travel is to live
سفر تو زندگی است.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Spreading Smiles
لبخندت را بین اطرافیانت پخش کن.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Slowing Down
در حال کم کردن سرعت.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Simplicity is the key to happiness
سادگی کلید خوشبختی است.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Nice guys do invite you lunch
مردان ایده آل شما را به صرف ناهار دعوت می کنند.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Just like my eyeliner, I always wing it
مانند خط چشمم دنباله دار هستم.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

My standards are high. Just like my heels
استاندارد های من مانند پاشنه کفش هایم بسیار بلند است.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Doing all things with kindness
انجام هر کاری با مهربانی ممکن خواهد بود.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I shine from within so no one can dim my light
من از درون درخشانم ، پس هیچ کس نمی تواند نور من را خاموش کند.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

I’m a woman with ambition and a heart of gold
زنی بلندپرواز هستم، با قلبی از جنس طلا.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

(Leaving a bit of sparkle everywhere I go (Yes I do carry glitter in my pockets
از هر جا که گذر می کنم ، درخششی از خودم به جا می گذارم (بله. داخل جیب هایم اکلیل دارم)

متن برای بیو انگلیسی شاخ

I’m not perfect but stories are always better with a touch of imperfection, right
من عالی نیستم اما داستان ها همیشه با افراد معمولی بهتر پیش می روند.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Believing in making the impossible possible
باور کنید که می توانید غیر ممکن را به ممکن تبدیل کنید.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

We are born to be real, not perfect
همه ما برای واقعی بودن متولد شدیم ، نه عالی بودن.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

I’m slowly becoming the person I should have been a long time ago
کم کم دارم تبدیل به آن کسی می شوم که طی این سال ها باید می شدم.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

In a world full of trends I want to remain a classic
در جهان پر از مد و زیبایی ، می خواهم کلاسیک باقی بمانم.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

We have nothing to fear but fear itself
از هیچ چیز نباید ترسید ، جز ترس.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory
گاهی اوقات ارزش یک لحظه را نمی دانید ، تا زمانی که به یک خاطره تبدیل شوند.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot
خبر بد این که زمان پرواز می کند اما خبر خوب این که شما یک خلبان حرفه ای هستید.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Sometimes memories sneak out of my eyes and roll down my cheeks
گاهی اوقات خاطرات از چشم هایم پنهانی بیرون می آیند و از گونه هایم فرو می ریزند.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

My mission in life is not merely to survive but thrive
ماموریت من در زندگی زنده ماندن نیست ، بلکه زندگی کردن است.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

It wasn’t always easy but it’s worth it
هیچ وقت آسان نبود اما ارزشش را داشت.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Time is precious, waste it wisely
زمان ارزشمند است ، پس آن را هوشمندانه خرج کن.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Live each day as if itٌs your last
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Life is short. Live passionately
زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

متن برای بیو انگلیسی شاخ

I survived because the fire inside me burned brighter than the fire around me
من زنده هستم و علت آن هم این است که آتش درون من سوزان تر از آتش اطراف من است.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

աɦǟȶɛʋɛʀ ɨֆ ɢօօɖ ʄօʀ ʏօʊʀ ֆօʊʟ, ɖօ ȶɦǟȶ
هر آن چه برای روحت خوب است، همان را انجام بده

متن برای بیو انگلیسی فارسی

ᴀ ꜱᴍɪʟᴇ ᴄᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
یه لبخند می تونه دنیا رو تغییر بده

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Yₒᵤ’ᵣₑ ₐₘₐzᵢₙg, bᵣₐᵥₑ, ₛₜᵣₒₙg, bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ ₐₙd ₚₑᵣfₑcₜ ᵢₙ ₑᵥₑᵣy wₐy
تو از هر نظر شگفت انگیز، شجاع، قوی، زیبا و کامل هستی

متن برای بیو انگلیسی فارسی

мy ᒪ𝔦ᶠⒺ ๓¥ ᖇ𝐮𝐥𝕖Ŝ
زندگی من قوانین من است

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

🅽🅴🆅🅴🆁 🆂🅰🅲🆁🅸🅵🅸🅲🅴 🆃🅷🆁🅴🅴 🆃🅷🅸🅽🅶🆂
🅵🅰🅼🅸🅻🆈, 🅻🅾🆅🅴, 🅰🅽🅳 🅾🆁 🆈🅾🆄🆁🆂🅴🅻🅵
هرگز سه چیز را فدا نکن:
خانواده، عشق و خودت

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

𝒾 𝓁♡𝓋𝑒 𝓎😍𝓊
دوست دارم

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

𝕀𝕗 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕀 𝕔𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕗𝕝𝕪
𝕀 𝕨𝕠𝕦𝕝𝕕 𝕦𝕤𝕖 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕥𝕠 𝕓𝕖 𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕓𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕒𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕥𝕒𝕣𝕥 𝕠𝕗 𝕖𝕧𝕖𝕣𝕪 𝕕𝕒𝕪
اگه می تونستم پرواز کنم
از بال هام استفاده می کردم که در آغاز هر روز درست کنار تو باشم

متن برای بیو انگلیسی

𝐼 𝓂𝒾𝓈𝓈 𝓎𝑜𝓊 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽
دلم برات خیلی تنگ شده

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Ꭵ ᏟᎪᏒᎬ fᎾᏒ ᎽᎾu
Ꭵ ᏞᎾᏉᎬ ᎽᎾu ᏆᎾᎾ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᎳᎾᏒᏞᎠ
ᎽᎾu ᎪᏒᎬ mᎽ ᏞᎥfᎬ
sᎾ ᎶᏞᎪᎠ ᏆhᎪᏆ ᎽᎾuᏒ
mᎽ ᏞᎾᏉᎬᏞᎽ ᎳᎥfᎬ
من مراقبتم
من دوست دارم
تو دنیای منی
تو زندگی منی
خیلی خوشحالم که تو
همسر دوست داشتنی منی

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

ᎽᎾu ᎪᏒᎬ ᏆhᎬ quᎬᎬᏁ Ꮎf mᎽ hᎬᎪᏒᏆ
ᎪᏁᎠ ᎬᏉᎬᏒᎽ ᏢuᏞsᎬ ᏆhᎪᏆ bᎬᎪᏆs ᎳᎥᏆhᎥᏁ mᎬ bᎬᎪᏆs ᎾᏁᏞᎽ fᎾᏒ ᎽᎾu
تو ملکه قلب من هستی و هر تپش قلبم فقط برای تو می زند

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Ĩ ĹŐVĔ ŶŐÚ ĤŐŃĔŶ
دوست دارم عسلم

متن برای بیو انگلیسی

чσu αrє thє вєst thíng thαt єvєr hαppєnєd tσ mч lífє
تو بهترین اتفاق زندگیمی

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

ᴛʜᴇ ꜱʜᴏʀᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ɪ
ᴛʜᴇ ꜱᴡᴇᴇᴛᴇꜱᴛ ᴡᴏʀᴅ ɪ ᴋɴᴏᴡ ɪꜱ ʟᴏᴠᴇ
ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ɪ ɴᴇᴠᴇʀ ꜰᴏʀɢᴇᴛ ɪꜱ ʏᴏᴜ
کوتاه ترین کلمه ای می شناسم “من” است
شیرین ترین کلمه ای که می شناسم “عشق” است
و کسی که هرگز فراموش نمی کنم “تو” هستی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

𝕷𝖎𝖋𝖊 𝖎𝖘 𝖇𝖊𝖙𝖙𝖊𝖗 𝖜𝖍𝖊𝖓 𝖞𝖔𝖚’𝖗𝖊 𝖑𝖆𝖚𝖌𝖍𝖎𝖓𝖌
وقتی می خندی زندگی بهتر می شود

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی شاخ

A best friend is someone who knows exactly what you are thinking about just by taking one quick glance at you.
بهترین دوست، کسی که فقط با یک نگاه مختصر سریع بهت، میدونه دقیقا به چه‌ چیزی فکر میکنی.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Life is short
Appreciate each day like it was your last
زندگي كوتاهه
هر روز رو طوري زندگي كن كه انگار روز آخره !

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

People laugh at me because I am different and I laugh because they all are same
مردم به من می خندن چون من متفاوتم و من (به اونا) می خندم چون همه شون شبیه هم هستن!

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Those who like me… Raise your hands… And those who don’t like me raise your Standards
اونایی که من رو دوست دارن دست هاشون رو بالا ببرن
و اونایی که من رو دوست ندارن معیارهاشون رو!

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Don’t play with me! Because I know I can play better than you
با من بازی نکن! چون می دونم بهتر از تو می تونم بازی کنم

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

The only thing making you unhappy are your own thoughts.
افکارت تنها چیزیه که باعث میشه شاد نباشی

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Jealousy is just love and hate at the same time
حسادت، عشق و نفرت در یک زمان است

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Winning doesn,t always mean being first
Winning means you,r doing better than you,re done before.
بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

People say, you can’t live without love… I think oxygen is more important
مردم می گن بدون عشق نمی تونی زندگی کنی … من فکر می کنم اکسیژن مهم تره!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Haters will see you walk on water .it’s beacaus you can’t swim
کسانی که ازت متنفرن
حتی اگه ببینن روی آب راه میری
میگن چون شنا کردن بلد نیستی

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Three sentenes for getting success
1-Know more than other
2-Work more than other
3-Expect less than other
-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Follow your heart but don’t be stupid
از قلبت پیروی کن اما احمق نباش

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Can I give you up,Can I come back down
Gotta get you out of my head
میتونم بیخیال تو بشم, و برگردم روى پاهام
باید تو رو از فکرم بیرون کنم

متن برای بیو انگلیسی شاخ

If I have to fight for your attention, then the hell with you and your attention…
اگه لازمه واسه توجه تو بجنگم، تو و توجهت می تونین برين به درک…

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

If another girl can take your man, darling, she’s doing you a favour.
اگه یه دختر دیگه میتونه مردتون رو بدزده، عزیزم، اون دختر داره در حقت لطف میکنه.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Don’t ask me for my opinion if you can’t handle the truth. I’m not going to lie to make you feel better
اگه نمی تونی حقیقت رو تحمل کنی نظر من رو نپرس چون قصد ندارم به خاطر این که تو حس بهتری داشته باشی دروغ بگم!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

My door is always open to you, so feel free to leave
در من همیشه برای تو بازه، پس هر وقت راحتی برو!

متن برای بیو انگلیسی

If you can’t be with your love, try to love who you are with
”اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

I wish I had ‘Google’ in my mind and ‘Antivirus’ in my heart
کاش گوگل رو توی ذهنم و آنتی ویروس رو توی قلبم داشتم

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

I tried being like you, my personality didn’t like it
من سعی می کنم شبیه تو باشم اما شخصیت من اینو دوست نداره!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

What is the sixth and the bottom of the abdomen?
Blonde and cheerful and pretty?
You see her calm or not!
سیکس پک و ته ریش چیه ؟
بلوند و خوش هیکل و خوشگل ؟
ببین کنارش آرامش داری یا نه!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

My life
My choices
My mistakes
My lessons
Are none of your business
‎زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست!

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Silence is the most powerful scream
سکوت قوی ترین فریاد است.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

We live in the era of smart phones and stupid people
ما توی عصر گوشی های هوشمند و آدم های احمق زندگی می کنیم!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Life is short
appreciate each day like it was your last
زندگی کوتاهه
هر روز رو طوری حس کن که انگار روز آخره!

متن برای بیو انگلیسی

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

That’s Life…
Feel it, Live it & Enjoy it
زندگی این است ..
احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Live each day as if it’s your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

You’re not an option, You’re my priority..
تو یه انتخاب نیستی، تو اولویت منی..

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

The Answer of some letters are
just a breath deep…
جواب بعضی حرفا
فقط یه نفسِ عمیقه …

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Live for ourselves not for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن به دیگران

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

LOVE is like WAR
Easy to start……
Difficult to end……
Impossible to forget……
عشق مانند جنگ است
شروع آن آسانه
خاتمه دادن به آن مشکله
فراموش کردنش غیر ممکنه

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Remember it’s only a bad day
not a bad life
به یاد داشته باش این فقط یه روز بده!
نه یه زندگی بد …

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Sometimes
the strongest people in the morning
are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The indecency of world isn’t because of bad people !
It’s because of good people’s silence …
زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه …

متن برای بیو انگلیسی

Some people look for faults in others like there was a reward for it
بعضیا یه جورى دنبال ایرادات دیگران می گردن انگار براش جایزه میدن

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

متن برای بیو انگلیسی با معنی

You have my heart, keep it safe
قلب من پیش توئه، مراقبش باش

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

If you want to be strong
learn to enjoy being alone
اگه میخواى قوى باشى
یاد بگیر از تنهاییت لذت ببری

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Every human being is a book
waiting for its reader
‎هر انسان یک کتاب است
در انتظار خواننده اش …

متن برای بیو انگلیسی

-leave your pride behind , it’s so bad
+why?
-because you will lose many things…
+like what?
-Me
غرور خیلی بده بزار کنار
-چرا؟
+چون خیلی چیزارو از دست میدی…
-مثلا؟
+من

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Prove yourself
to yourself
not others
خودت رو به خودت ثابت کن
نه به دیگران

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

I’m single because I am saving myself for someone who deserve me
من‌ تنهام چون خودمو واسه کسی نگه داشتم که لایق من

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Never argue with an idiot
they’ll drag you down to their level and beat you through experience
هرگز با یک احمق بحث نکنید
آنها شما را به سطح خود پایین کشانده و به شما ضربه می زنند.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Stop waiting for the perfect time.
Time isn’t waiting for you.
اينقدر منتظر زمان مناسب نباش.
زمان براى تو صبر نميكنه.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

The world is gonna judge you, no matter what you do, so live your life the way you want to.
مهم نیست که تو چه کارائی انجام دادی، ادما تو این دنیا همیشه قضاوتت میکنن، پس بنابراین اونجوری که دلت میخواد زندگی کن.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English | تاوبیو

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony
شادی هنگامی است که آن چه که فکر می‌کنید، می‌گویید و عمل می‌کنید در یک راستا و هماهنگ باشند.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

All our dreams can come true if we have the courage to pursue them
تمام رویا‌های ما می‌توانند محقق شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آن‌ها را داشته باشیم.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

A simple definition of success is this: your life could serve as an example for society
یک تعریف ساده از موفقیت این است: زندگی شما می‌تواند مثالی برای جامعه باشد.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

God is the designer of the family
خداوند طراح خانواده است.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

The only rock I know that stays steady, the only institution I know that always works, is the family
تنها سنگی که می‌دانم ثابت است و تنها نهادی که می‌دانم همیشه کار می‌کند، خانواده است.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

You don’t choose your family. They are God’s gift to you, as you are to them
تو خانواده ات را انتخاب نمی‌کنی. خانواده هدیه‌ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن‌ها هستی.

متن برای بیو انگلیسی

Friendship is unnecessary, like philosophy, like art … It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival
دوستی مانند فلسفه، مانند هنر و … غیر ضروری است. ارزش بقا ندارد؛ بلکه یکی از آن چیز‌هایی است که به بقا ارزش می‌بخشد.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

You don’t need twenty friends to say you have friends. Like most things in life, it’s quality over quantity. The less you have, the more you can take care of them
شما نیازی به بیست دوست ندارید که بگوئید دوست دارید. مانند بیشتر چیز‌ها در زندگی، کیفیت بر فراز کمیت است. هرچه تعدادشان کم‌تر باشد، بیشتر می‌توانید از آن‌ها مراقبت کنید.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself
زندگی به معنای یافتن خود نیست. زندگی یعنی خلق و ساختن خود.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

You only live once, but if you do it right, once is enough
شما فقط یک بار زندگی می‌کنید، اما اگر این کار را درست انجام دهید یک بار کافی است.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Do not take life too seriously. You will never get out of it alive
زندگی را خیلی جدی نگیرید. شما هرگز از آن زنده بیرون نخواهید رفت.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

متن برای بیو انگلیسی غمگین

.For me, math class is like watching a foreign movie without subtitles
برای من کلاس ریاضی مثل تماشای یک فیلم خارجی بدون زیرنویس است.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

it is a very delicate job to forgive a man, without lowering him in his estimation, and yours too
کار بسیار ظریفی است که انسانی را ببخشیم، بی آنکه ارزشش را در نظر خود او و خودمان پایین بیاوریم

متن برای بیو انگلیسی غمگین

When you catch in a calumny, you know your real friends
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality
به افکار خود اهمیت بدهید، این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said
حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست.. بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

The Future Belongs To The Competent. Get Good, Get Better, Be The Best
آینده به افراد لایق تعلق دارد. پس خوب شو، بهتر شو، بهترین باش

متن برای بیو انگلیسی شاخ

.You never know what you have until you have cleaned your house
تا زمانی که خانه‌ خود را تمیز نکرده‌اید، هرگز نمی‌دانید که چه چیز‌هایی در خانه دارید.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

.When nothing goes right, go left
وقتی هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، مسیرت را عوض کن.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

.I followed a diet but it didn’t follow me back, so I unfollowed it
من رژیم خود را دنبال کردم، اما اون منو دنبال نکرد، بنابراین من آن را کنار گذاشتم.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

متن در مورد ایمان
ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

.Dear sleep: thanks for trying, but you can’t beat surfing the net
خواب عزیز: از تلاش شما متشکرم، اما نمی‌توانی گشت و گذار در شبکه را محروم کنی.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

.Things I learnt in school: Texting without looking, sleeping without getting caught and team-work on tests
چیز‌هایی که من در مدرسه آموخته‌ام این‌ها هستند: ارسال پیامک بدون نگاه کردن، خوابیدن بدون گرفتار شدن و کار تیمی در امتحان‌ها!

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

.No matter what you are experiencing, fear not! You cannot lose because God knows what you need and help is already on the way
مهم نیست چه چیز‌هایی را تجربه می‌کنی، نترس! تو شکست‌ نخواهی خورد، چون خدا می‌داند که به چه چیزی نیاز داری و کمک در راه است.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

.You simply cannot do epic things with boring people
شما نمی‌توانید کار‌های بزرگ را با افراد کسل کننده، به سادگی انجام دهید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

.Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I. thought I was the only one
دوستی در آن لحظه‌ای متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: چی! تو هم؟ فکر کردم من تنها هستم.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

.No friendship is an accident
هیچ دوستی‌ای تصادفی نیست.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

متن کوتاه در مورد عشق
شاه کلید عشق ، تسلیم است
Just key of love is deference.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

.True friendship is never serene. My best friend is the one who brings out the best in me
دوستی واقعی هرگز بی سر و صدا نیست، بهترین دوست من کسی است که بهترین‌ها را برای من به ارمغان می‌آورد.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

.The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul
بزرگترین نکته در مورد دوستان جدید این است که آن‌ها انرژی جدیدی را به روح شما می‌رسانند.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

“Entrepreneur and Business Instagram Captions”
.Push yourself, no one else is going to do it for you
برای هر کاری خودتان را تحت فشار قرار دهید؛ چراکه هیچ کس دیگری این کار را برای شما انجام نخواهد داد.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

.Do not give up because it got hard
فقط به این دلیل که سخت شد، رهایش نکن !

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

You’ll eventually reach to a point in your life, where you start to realise your own worth and you find that you won’t take shit from anyone anymore, because you are strong enough to know that you straight-up deserve better
بالاخره به نقطه‌ای در زندگیت میرسی که به ارزش خودت پی‌ می‌بری و‌ میفهمی‌ که‌ دیگر چیزی از کسی‌نخواهی، چون به قدر کافی قوی هستی‌ که بدانی سزاوار بهترین‌ هستی.

متن برای بیو انگلیسی

نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانه
The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

!If it would be easy, everybody would do it
اگر آسان بود، هر کسی آن را انجام می‌داد!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

.Waking up early is so important, it gives you the opportunity to get ahead of everyone else
سحر خیر بودن خیلی مهم است، به شما این فرصت را می‌دهد که از دیگران پیش‌تر باشید.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

.Escape the Ordinary
از بند عادت‌ها، رها شوید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Motivational Instagram Captions
!Don’t stop when you are tired. Stop when you are don
وقتی خسته شدید متوقف نشوید. وقتی کار تمام شد، متوقف شوید!

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

!Wish for it. Hope for it. Dream for it. But by all means: DO IT
برای آن (هدف) آرزو کنید. برای آن امیدوار باشید. برای آن خواب ببینید. اما به هر حال آن را انجام دهید!

متن برای بیو انگلیسی غمگین

.Stay positive. Attitude is everything
مثبت بمان؛ نگرش، همه چیز است.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

.Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore
انسان نمی‌تواند اقیانوس‌های جدید را کشف کند، مگر اینکه شجاعت چشم برداشتن از ساحل را داشته باشد.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

.The world is changed by your example, not your opinion
دنیا با امثال شما تغییر می‌کند، نه با نظر شما.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

.Never be afraid of what you are going for
هرگز از آنچه می‌خواهید نترسید.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

.If you are always trying to be normal, you will never know how amazing you can be
اگر همیشه سعی می‌کنید طبیعی باشید، هرگز نخواهید فهمید که چقدر شگفت انگیز هستید.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

.Life is short. Do stuff that matters
زندگی کوتاه است. کار‌هایی را انجام دهید که مهم هستند.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

.Stop worrying about the potholes in the road and enjoy the journey
نگرانی در مورد دست انداز‌های جاده را کنار بگذارید و از سفر لذت ببرید.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

.I feel like making dreams come true
احساس می‌کنم رویا‌ها به حقیقت می‌پیوندند.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

.Tomorrow will never come. Do It Now
فردا هرگز نخواهد آمد. همین حالا انجامش بده.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

.I love you more than yesterday and less than tomorrow
دوستت دارم، بیشتر از دیروز و کمتر از فردا.

متن برای بیو انگلیسی

.There is only one happiness in this life, to love and be loved
تنها یک خوشبختی در این زندگی وجود دارد، دوست داشتن و دوست داشته شدن

متن برای بیو انگلیسی شاخ

.Friends are the most important ingredients to the recipe of life
دوستان مهم‌ترین ترکیبات دستورالعمل زندگی هستند.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

.The greatest medicine is a. true friend
بزرگترین دارو دوست واقعی است.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Life does notget easier. You just get stronger
زندگی آسان‌تر نمی‌شود، این شما هستید که قوی‌تر می‌شوید.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

One day you will thank yourself for not giving up
روزی از خودتان تشکر می‌کنید که تسلیم نشدید.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

The kites always rise with adverse winds
بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Look at people for an example, but then make sure to do things your way. Surround yourself with positive people.
Queen Latifah
به مردم به عنوان الگو نگاه کن ، اما همیشه به روش خودت کار کن ، سعی کن اطرافیان مثبت اندیش داشته باشی

متن برای بیو انگلیسی

The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.
بازنده ها در هر جواب مشکلی را می بینند، ولی برنده در هر مشکلی جوابی را می بیند

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Work hard, stay positive, and get up early. It’s the best part of the day.
George Allen, Sr.
سخت کار کن ، مثبت اندیش باش و صبح ها سحرخیز باش ، این بهترین روز دنیاست .

متن برای بیو انگلیسی

The beauty of a woman
Is not in the clothes she wears,
The figure she carries,
Or the way she combs her hair
زیبایی یه زن به لباسهایی که پوشیده … ژستی که گرفته
و یا مدل مویی که واسه خودش ساخته نیست

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Always turn a negative situation into a positive situation.
Michael Jordan
همیشه شرایط بد و منفی رو به شرایط مثبت تبدیل کن

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.
یه جوری باهاش رفتار کنید که انگار هنوز دارین تلاش میکنین به دستش بیارین، و این باعث میشه هیچوقت از دستش ندین.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

Live for ourselves not for showing that to others..
براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

If you smile when no one else is around, you really mean it.
Andy Rooney
,وقتی می خندی و کسی دور و برت نیست ، اون خنده از ته دله .

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جای موفقیت در چیزی که از آن نفرت دارم، ترجیح می دهم در چیزی شکست بخورم که از آن لذت می برم

متن برای بیو انگلیسی

Don’t cry because it’s over. Smile because it happened.
گریه نکن دیگه تموم شد ، بخند که اتفاق افاد .

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

A tree with strong roots laughs at storms
درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده

متن برای بیو انگلیسی فارسی

You will reap what you plant in your minds farm
آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

In a gentle way, you can shake the world.
Mahatma Gandhi
به آرومی می تونی دنیا رو تکون بدی .

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

the old man didnot know number of friend.
آدمها را از روی قدمت دوستانشان بشناسید نه از روی تعداد آنها

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Start where you are. Use what you have. Do what you can,don’t stop ever.
Arthur Ashe
از جایی که هستی شروع کن ، از چیزایی که داری استفاده کن ، کاری رو که می تونی بکن  اما هرگز توقف نکن .

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Perhaps the sea’s definition of shell is pearl
Perhaps the time’s definition of coal is diamond
شاید مروارید، تعریف دریا از صدف است
شاید الماس، تعریف زمان از ذغال سنگ است

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Try not to do something that if 5 years later think about it be ashamed and say “How stupid i was”.
سعی کنید کاری نکنید که اگه پنج سال بعد بهش فکر کردین خجالت زده شین و بگین “چقدر احمق بودم”.

متن برای بیو انگلیسی

I hated every minute of training, but I said, ‘Don’t quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion.’
Muhammad Ali
از تک تک دقایق تمرینم متنفر بودم اما همیشه می گفتم : ” خسته نشو ، الآن تحمل کن و بقیه ی زندگیت را همچون یک قهرمان زندگی کن .”

متن برای بیو انگلیسی با معنی

It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop
تا زمانی که متوقف نشوی مهم نیست چقدر آهسته جلو بروی

متن برای بیو انگلیسی

the health of mother who stood bent on world
به سلامتیه مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

There is only one way to avoid criticism: do nothing, say nothing, and be nothing
تنها یک راه برای جلوگیری از انتقاد وجود دارد: هیچ کاری انجام ندهید، هیچ حرفی نزنید، هیچ چیز نباشید!

متن برای بیو انگلیسی شاخ

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.
Aristotle Onassis
در تاریک ترین لحظات است که باید حواسمان را برای دیدن نور جمع کنیم.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

متن برای بیو انگلیسی فارسی

The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched – they must be felt with the heart.
Helen Keller
بهترین ها و زیباترین های دنیا را نه می توان دید و نه می توان لمس کرد ، باید با قلب حسشان کرد .

متن برای بیو انگلیسی با معنی

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

The point is you just keep taking it , Because you are to nice to stand up and do something about it.
نجابت گاها سبب میشه که فقط تحمل کنی ، بدون اینکه بایستی و جواب بدی

متن برای بیو انگلیسی فارسی

Some day we will find what we’re looking for or maybe we won’t maybe we will find someting much greater than that
يه روزى بالاخره اون چيزيكه دنبالشيم رو پيدا ميكنيم. شايدم نه ، شايد يه چيز خيلى عالى تر از اونى كه دنبالشيم پيدا كرديم

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

war is for living and living is for love
جنگ برای زندگیست و زندگی برای دوست داشتن

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Always forgive your enemies – nothing annoys them so much.
چیزی به اندازه ی گذشت ، دشمنانت را عصبانی نمی کند.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Prayer is not a “spare wheel” that you pull out when in trouble, but it is a “steering wheel”, that directs the right path throughout.
دعا لاستیک یدک نیست که هرگاه مشکل داشتی از ان استفاده کنی بلکه فرمان است که راه به راه درست هدایت می کند.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Forgive your enemies, but never forget their names.
دشمنانت را همیشه ببخش ، اما اسامیشان را در ذهنت حک کن

متن برای بیو انگلیسی

When you catch in a calumny, you know your real friends.
هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

If size mattered the elephant would be the king of jungle
اگه اندازه مهم بود فيل سلطان جنگل بود

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which he has overcome.
معیار موفقیت موقعیت فعلی شما نیست ، بلکه موانعی است که برای رسیدن به این موقعیت پشت سر گذاشته اید.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

A light in the dark
Shining your love into my life
عشقت مثله نوری درتارکی
زندگیم رو روشن کرد

متن برای بیو انگلیسی شاخ

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him
مرد موفق کسی است که با آجرهایی که به سمتش پرتاب کرده اند ، بنایی ماندگار بنا نهد.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

The magic of your eyes, the menu in the future. facing the clouds:cloud::sparkles:
جادوی چشمات منو میبره رو ابرها

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

a key to success is
playing the hand you
were dealt like it was
the hand you wanted.
رمز موفقیت اینه : دستی ک داری رو جوری بازی کنی انگار همونیه که میخواستی …
داشته هامونو تبدیل ب خواسته هامون کنیم !

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

helping one person might not change the whole world,
but it could change the world for one person.
کمک کردن به یک انسان ممکن است ، تمام دنیا را تغییر ندهد
اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Every storm in your life
Followed by a rainbow
هر طوفانی تو زندگیت
یه رنگین کمان رو به دنبال داره

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Life means
Having you for a lifetime
زندگی یعنی :
یک تو برایِ یک عمر

متن برای بیو انگلیسی شاخ

You only learn when you give your whole being to something
شما تنها زمانی یاد می گیرید که تمام وجود خود را صرف چیزی بکنید

متن برای بیو انگلیسی شاخ

Love means you
and you mean the whole world to me.
عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

When you’re in love
you forget the universe
giving every thing you’ve got to catch on her♥
وقتی کسی رو دوست داری دنیارو از یاد میبری
دارو ندارتو میدی تا اونو بدست بیاری♥

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

Love means you
and you mean the whole world to me.
عشق يعنى تو
و تو واسه من كل دنيايى..

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

And my heart beats faster when you call my name:)
و قلبم تندتر می زنه وقتی اسمم رو صدا میزنی:)

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

One day, all of your dreams will come true, be patient.
یک روز، تمام رویاهات به حقیقت میپیوندن، صبور باش.

متن برای بیو انگلیسی

A friend is who knows all about you and still loves you.
یه دوست کسیه که همه چیتو میدونه و باز دوستت داره.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

My heart is made 2 luv u, my lips are made 2 kis u, my eyes r made 2 c u, my
hands r made 2 hold u, evry part of me wants u, bcoz i was made just 4 u!!
قلبم برای دوست داشتن تو ، لبام برای بوسیدن تو ، چشام برای دیدن تو و دستام برای نگه داشتن تو بوجود اومدن؛ چون من فقط بخاطر تو ساخته شدم!!!!

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

A real friend
is one who walks in
when the rest
of the world walks out.
یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد
که تموم دنیا از پیشت رفتن.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

life is a road and you are its passengers so , be careful about the value of your times , maybe you wont be in the road tomorrow
زندگی مثل یه جاده است ، من و تو مسافراشیم ، قدر لحظه ها رو بدونیم ، ممکنه فردا نباشیم

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Live in such a way that those who know you but
don’t know God will come to know God because they know you
چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند، اما خدا را نمی شناسند
به واسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند

متن برای بیو انگلیسی فارسی

waite for the one who is constantly reminding you how he cares a bout you & how much lucky he’s to HAVE YOU
در انتظار کسی باش که بی وقفه به یاد تو بیاورد که تا چه اندازه برایش مهم هستی و نگران توست و چقدر خوشبخت است که تو را در کنارش دارد

متن برای بیو انگلیسی غمگین

We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less
بیشتر خرج می کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می خریم اما کمتر لذت می بریم

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

don’t wait until people are dead to give them flower
برای دادن گل به دیگران منتظر مراسم تدفین آنها نباشین

متن برای بیو انگلیسی غمگین

The hour of departure has arrived,
and we go our ways I to die and you to live.
Which is the better, only God knows.
هنگام جدایی فرا رسیده است. هر کس به راه خود می رود
من می میرم و شما زنده می مانید. تنها خدا می داند کدام بهتر است

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دلیلی که باعث می شود یک نفر از تو متنفر باشد، اینست که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don’t like you
یک لبخند از طرف تو می تواند موجب شادی کسی شود؛ حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.

متن برای بیو انگلیسی با معنی

Every night, SOMEONE thinks about you before he/she goes to sleep
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

Someone that you don’t know even exists, loves you
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتی بزرگ ترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

When you think the world has turned it’s back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آن ها بیان کن، وقتی آن ها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند، احساس بهتری خواهی داشت.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

I avoid looking forward or backward, and try to keep looking upward.
Charlotte Brontë
همیشه از نگاه به این طرف و آن طرف خود داری می کنم و سعی می کنم توجهم به سمت بالا باشد.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Don’t wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Orison Swett Marden
منتظر فرصت های طلایی نمانید ، فرصت های معمولی را از دست ندهید و آنها را به شرایط استثنایی تبدیل کنید.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

First say to yourself what you would be;
and then do what you have to do.
Epictetus
نخست به خودت بگو که چه می خواهی بشوی ،
برای تحقق آن آنچه را لازم است انجام بده .

متن برای بیو انگلیسی

You miss 100% of the shots you don’t take.
Wayne Gretzky
شما صد در صد فرصت هایی را که از آنها استفاده نکنید را از دست خواهید داد.

متن برای بیو انگلیسی با ترجمه

I am learning that who I am is not so bad
دارم پی می برم چیزی که من هستم خیلی هم بد نیست.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

“You must be the change you wish to see in the world.” ~Gandhi
شما باید همان تغییری باشید که می خواهید در دنیا احساس کنید.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

“Unbeing dead isn’t being alive.” ~e.e. cummings
اینکه نمردی به این معنی نیست که زنده ای.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

“Do something wonderful, people may imitate it.” ~Albert Schweitzer
یه کار خوب بکن ، شاید مردم ازت تقلید بکنن.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

I cannot do all the good that the world needs, but the world needs all the good that I can do.” ~ Jana Standfield
من نمی توانم تمام کاهای خوب دنیا را به تنهایی انجام بدهم ، اما دنیا به تمام کارهای خوبی که من می توانم انجام بدهم نیاز دارد.

متن برای بیو انگلیسی با فونت خاص

“Whatever you are, be a good one.” ~Abraham Lincoln
هر چی که هستی ، خوب باش!

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

“Some people feel the rain. Others just get wet.” ~Bob Marley
بعضی از مردم بارون رو حس می کنند ، بعضیا فقط خیس میشن!

متن برای بیو انگلیسی غمگین

All I can be is me
من همینی هستم که هستم.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

“The things that make me different are the things that make me.” ~A. A. Milne
چیزهایی که من رو متفاوت می کنن ، چیزهایی هستند که من رو میسازند.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

“It is better to be hated for what you are than loved for what you are not.” ~André Gide
خیلی بهتره تا بخاطر چیزی که هستی ازت متنفر باشن تا بخاطر چیزی که نیستی دوست داشته باشن.

متن برای بیو انگلیسی فارسی

“Resist much. Obey little.” ~Walt Whitman
بسیار مقاومت کن  و کم اطاعت کن

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

“Stop talking. Start walking.” ~L.M. Heroux
حرف زدن رو بس کن ، گام برداشتن به سوی جلو رو شروع کن !

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

“Talent is cheap; dedication is expensive. It will cost you your life.” ~Irving Stone
استعداد خیلی خاص نیست ، اینکه عمرت رو وقف چیزی برای بدست آوردنش کنی ارزش داره.

متن برای بیو انگلیسی عاشقانه

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.” ~Buddha
میشه هزاران شمع رو به کمک یک شمع روشن کرد ، بدون اینکه از عمر اون شمع چیزی کم بشه ، با خوشحال کردن دیگران ، چیزی از خوشحالی تو کم نمیشه.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

“No act of kindness, however small, is ever wasted” ~Aesop
تو نیکی میکن و در دجله انداز ، که ایزد در بیابانت دهد باز

متن برای بیو انگلیسی شاخ

When you learn, teach, when you get, give.” ~Maya Angelou
وقتی از مردم یاد می گیری در عوض بهشون یاد بده ، وقتی ازشون چیزی می گیری ، چیزهایی رو هم به اونها ببخش

متن برای بیو انگلیسی غمگین

“You can, you should, and if you’re brave enough to start, you will.” ~Stephen King
تو می تونی ، تو باید بتونی ، و اگر به اندازه کافی شجاع باشی که شرووع کنی مطمئنا به هدفت می رسی .

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

“I shut my eyes in order to see.” ~Paul Gauguin
من برای دیدن چشم هایم را می بندم .

متن برای بیو انگلیسی غمگین

“It’s not what you look at that matters, it’s what you see.” ~Thoreau
اون چیزی که نگاه می کنی مهم نیست ، مهم اون چیزیه که می بینی !

متن برای بیو انگلیسی غمگین

“The cave you fear to enter holds the treasure you seek.” ~Joseph Campbell
گنجینه های نهفته ای که تو به دنبالشان می گردی ، در همان غاری پنهان شده اند که از ورود به آن ترس داری

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

“Success is not final, failure is not fatal — it is the courage to continue that counts.” ~Winston Churchill
موفقیت یا شکست هیچکدام پایان کار نیسند ، چیزی که مهمه جسارت شما برای ادامه دادن به مسیره!

متن برای بیو انگلیسی فارسی

“Only those that risk going too far can possibly find out how far one can go.” ~T.S. Eliot
تنها کسانی که اهل ریسک کردن هستند و جرات رفتن تا فاصله های دور را دارند می توانند بفهمند که یک شخص تا کجا می تواند برود.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

When the going gets tough, the tough get going
وقتی شرایط سخت میشه ،  مبارز واقعی برای ادامه دادن قوی تر میشه.

متن برای بیو انگلیسی و فارسی

ost of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all. (Dale Carnegie)
مهمترین دستاوردها دنیا توسط مردمی به دست آمده اند که تنها فرقشان با بقیه این بوده که وقتی به نظر می رسید هیچ امیدی نباشد آنها به تلاش خود ادامه دادند.

متن برای بیو انگلیسی غمگین

Do not follow where the path may lead.
Go instead where there is no path and leave a trail.
Harold R. McAlindon
(also attributed to Emerson and others)
به جای عبور از جاده ای که همه از آن عبور می کنند ،
به جایی برو که جاده ای ندارد و برای بقیه رد پای خود را بر جای بگذار.

متن برای بیو انگلیسی انگیزشی

Men are more mindful of wrongs than of benefits.
مرد همیشه اشتباهات شما را بیشتر از کارهای خوبتان به ذهن خواهند سپرد.

متن برای بیو انگلیسی شاخ

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
برای موفقیت ، باید اشتیاقتان به آن بیشتر از ترستان از شکست باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *