متن احساسی آلمانی

نوشته های آلمانی

سخنان کوتاه هانا آرنت

حقیقت تلخ این است که بیشتر بدی ها توسط افرادی انجام می شود که
هرگز تصمیم خود را برای خوب یا بد بودن نمی گیرند

متن احساسی آلمانی

جملات آلمانی

شر در بی تفاوتی رشد می کند و بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد

اصطلاحات آلمانی

ما آزادیم که دنیا را تغییر دهیم و چیز جدیدی را در آن شروع کنیم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

این قانونی است که من با آن زندگی کرده ایم:
برای بدترین ها آماده باش، انتظار بهترین ها را داشته باش و آن چه برایت اتفاق می افتد را بپذیر

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

بزرگ ترین دشمن اقتدار، تحقیر است و مطمئن ترین راه برای تضعیف آن خنده است

جملات آلمانی

جملات ماندگار هانا آرنت

فکر کردن و زندگی کردن کامل با هم یکسان هستند

متن احساسی آلمانی

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

باید با جسم و روح فکر کرد یا اصلا فکر نکرد

متن احساسی آلمانی

مسائل سیاسی بسیار جدی تر از آن است که به سیاستمداران سپرده شود

جملات انگیزشی بزرگان

هیچ گونه افکار خطرناکی وجود ندارد بلکه فکر کردن به خودی خود خطرناک است

متن ادبی آلمانی

جهان سوم یک واقعیت نیست بلکه یک ایدئولوژی است

جملات معروف به زبان آلمانی

در جایی که همه مقصر هستند، هیچ کس مقصر نیست

متن احساسی آلمانی

جملات زیبا به زبان آلمانی

سخنان فلسفی هانا آرنت برای اینستاگرام

فیلسوفی که می خواهد در اجتماع حضوری فعال داشته باشد دیگر فیلسوف نیست بلکه سیاستمدار است
او تنها جویای حقیقت نیست بلکه خواهان قدرت است

متن ادبی آلمانی

رشد اقتصادی ممکن است روزی به جای این که خوب باشد به یک نفرین تبدیل شود
و تحت هیچ شرایطی نمی تواند به آزادی یا اثبات وجود آن منجر شود

جملات غمگین آلمانی

مشکل دروغ گفتن و فریب دادن این است که کارآیی آن ها کاملا به مفهوم روشنی از حقیقت بستگی دارد
که دروغ گو و فریبکار مایل به پنهان کردن آن ها هستند

جملات آلمانی

اعمال خشونت، مانند همه اقدامات جهان را تغییر می دهد
اما محتمل ترین تغییر آن ایجاد جهانی خشن تر است

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

شاعران تنها کسانی هستند که
عشق برای آن ها نه تنها یک تجربه مهم بلکه یک تجربه حیاتی است
که باعث شده آن را با یک تجربه جهانی اشتباه بگیرند

متن احساسی آلمانی

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

سخنان کوتاه هانا آرنت

حقیقت تلخ این است که بیشتر بدی ها توسط افرادی انجام می شود که
هرگز تصمیم خود را برای خوب یا بد بودن نمی گیرند

جملات معروف به زبان آلمانی

شر در بی تفاوتی رشد می کند و بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد

دلنوشته آلمانی

ما آزادیم که دنیا را تغییر دهیم و چیز جدیدی را در آن شروع کنیم

قلبم به زبان آلمانی

این قانونی است که من با آن زندگی کرده ایم:
برای بدترین ها آماده باش، انتظار بهترین ها را داشته باش و آن چه برایت اتفاق می افتد را بپذیر

متن ادبی آلمانی

بزرگ ترین دشمن اقتدار، تحقیر است و مطمئن ترین راه برای تضعیف آن خنده است

متن احساسی آلمانی

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

جملات ماندگار هانا آرنت

فکر کردن و زندگی کردن کامل با هم یکسان هستند

جملات هیتلر به آلمانی

باید با جسم و روح فکر کرد یا اصلا فکر نکرد

جملات غمگین آلمانی

مسائل سیاسی بسیار جدی تر از آن است که به سیاستمداران سپرده شود

عشقم به آلمانی

هیچ گونه افکار خطرناکی وجود ندارد بلکه فکر کردن به خودی خود خطرناک است

اشعار گوته به زبان آلمانی

جهان سوم یک واقعیت نیست بلکه یک ایدئولوژی است

متن احساسی آلمانی

نوشته های آلمانی

در جایی که همه مقصر هستند، هیچ کس مقصر نیست

من به زبان آلمانی

سخنان فلسفی هانا آرنت برای اینستاگرام

فیلسوفی که می خواهد در اجتماع حضوری فعال داشته باشد دیگر فیلسوف نیست بلکه سیاستمدار است
او تنها جویای حقیقت نیست بلکه خواهان قدرت است

متن ادبی آلمانی

رشد اقتصادی ممکن است روزی به جای این که خوب باشد به یک نفرین تبدیل شود
و تحت هیچ شرایطی نمی تواند به آزادی یا اثبات وجود آن منجر شود

متن احساسی آلمانی

مشکل دروغ گفتن و فریب دادن این است که کارآیی آن ها کاملا به مفهوم روشنی از حقیقت بستگی دارد
که دروغ گو و فریبکار مایل به پنهان کردن آن ها هستند

متن احساسی آلمانی

اعمال خشونت، مانند همه اقدامات جهان را تغییر می دهد
اما محتمل ترین تغییر آن ایجاد جهانی خشن تر است

متن احساسی آلمانی

متن احساسی آلمانی

شاعران تنها کسانی هستند که
عشق برای آن ها نه تنها یک تجربه مهم بلکه یک تجربه حیاتی است
که باعث شده آن را با یک تجربه جهانی اشتباه بگیرند

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

از ابر انسان است که انسان های برتر، دلگرمی و شجاعت می گیرند.

جملات دوستانه آلمانی

توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود

جملات انگیزشی کوتاه

مردان بزرگ فقط آرمان های خود را نمایش داده اند

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

غم خودش ما را پیدا می کند باید دنبال شادی ها گشت

متن احساسی آلمانی

قلبم به زبان آلمانی

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آن ها ارتباط برقرار می کند

متن المانی برای بیو

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.

جملات انگیزشی بزرگان

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و توقع کمک گرفتن از دیگران در آینده، با آنها ارتباط برقرارمی کند.

دوستت دارم به آلمانی با صدا

یک دانشمند و انسان والا حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است.

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند!

متن احساسی آلمانی

جملات انگیزشی بزرگان

حرف کسانی که می گویند عشق ما از خودخواهی خالی است خنده دار است، زیرا همه امیال ما طبق خواست قدرت ما است.

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!

دلنوشته آلمانی

از ابر انسان است که انسان های برتر، دلگرمی و شجاعت می گیرند.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

توان خواهی می تواند بر گذشت زمان پیروز شود

متن احساسی آلمانی

شب بخیر عشقم به آلمانی

مردان بزرگ فقط آرمان های خود را نمایش داده اند

اشعار عاشقانه آلمانی

غم خودش ما را پیدا می کند باید دنبال شادی ها گشت

جملات انگیزشی کوتاه

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آن ها ارتباط برقرار می کند

جملات هیتلر به آلمانی

خطر خوشبختی در این است که آدمی در هنگام خوشبختی هر سرنوشتی را می پذیرد و هرکسی را نیز.

جملات معروف به زبان آلمانی

آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و توقع کمک گرفتن از دیگران در آینده، با آنها ارتباط برقرارمی کند.

متن احساسی آلمانی

جمله آلمانی به فارسی

یک دانشمند و انسان والا حتی برای عشق زمینی هم وقت ندارد! او نه رهبر است نه فرمانبردار. او کمال بخش نیست.سرآغاز هم نیست. او فردی بی خویشتن است.

جملات غمگین آلمانی

کسانی که مردم از آنها به صاحبان اخلاق یاد می کنند اگر ما اشتباهشان را ببینیم از ما به بدی یاد خواهند کرد حتی اگر دوست ما باشند!

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

حرف کسانی که می گویند عشق ما از خودخواهی خالی است خنده دار است، زیرا همه امیال ما طبق خواست قدرت ما است.

سلام به آلمانی

بلند پروازی من آنست که در ده جمله چیزی را بگویم که کسی دیگر در یک کتاب می گوید.

جملات انگیزشی کوتاه

کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ باشد چون زمان صلح با خودش درگیر خواهد شد!

متن احساسی آلمانی

اصطلاحات آلمانی

سخنان مشهور نیچه

شایع ترین نوع دروغ، دروغی است که به خودمان می گوییم. دروغ گفتن به دیگران تقریبا استثنا است.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

نکته مهم در مورد انسان این است که یک پل است نه یک هدف.

عشقم به آلمانی

از این که به من دروغ گفتی ناراحت نیستم، از این ناراحتم که از این به بعد دیگر نمی توانم به تو اعتماد کنم.

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

سخنان نیچه راجب عشق

آن چه ازدواج ها را نا خوشایند می کند فقدان عشق نیست بلکه فقدان دوستی می باشد.

قلبم به زبان آلمانی

گاهی یک جفت عینک قوی برای درمان یک انسان عاشق کافی است.

متن احساسی آلمانی

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

سخنان نیچه در مورد زندگی و رنج

زندگی یعنی رنج کشیدن و زنده ماندن یعنی یافتن معنایی در این رنج!

جملات دوستانه آلمانی

ما عاشق زندگی هستیم، نه به این خاطر که به زندگی عادت کرده ایم بلکه به این خاطر که به عشق ورزیدن عادت کرده ایم.

اشعار عاشقانه آلمانی

باید هر روزی که حداقل یک بار در آن نرقصیده ایم را یک روز از دست رفته در نظر بگیریم.

متن المانی

سخنان ناب نیچه

در هر مرد واقعی یک کودک پنهان شده که دوست دارد بازی کند.

جملات انگیزشی آلمانی

وقتی خسته هستیم توسط ایده هایی که مدت ها قبل بر آن ها غلبه کرده ایم مورد حمله قرار می گیریم.

متن احساسی آلمانی

جملات هیتلر به آلمانی

همه ما باید به قلب خود چنگ بزنیم، زیرا اگر کسی آن را رها کند به زودی کنترل مغزش را نیز از دست می دهد.

جمله آلمانی برای بیو اینستا

هیچ کس نمی تواند برای شما پلی بسازد که دقیقا روی آن از جریان زندگی عبور کنید، هیچ کس به جز خود شما به تنهایی.

متن ادبی آلمانی

سخن نیچه درباره مرگ

آیا برای آن که نسوزم، سرانجام شعله خود را فوت خواهم کرد؟

عشقم به زبان انگلیسی

آن چه ما را نکشد قوی ترمان می کند.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

مراقب باش!
مبادا هنگام بیرون کردن دیو درون خود بهترین بخش وجودت را از بین ببری …

متن احساسی آلمانی

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

موثرترین راه فاسد کردن جوانان این است که به آن ها بگوییم
کسانی را که یکسان می اندیشند نسبت به کسانی که متفاوت می اندیشند در ارجحیت قرار دهند.

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

زیر این واقعیتی که در آن زندگی می کنیم و هستی پیدا کرده ایم واقعیتی دیگر و کاملا متفاوت نهفته است.

اشعار عاشقانه آلمانی

با رفتارت به گونه ای به دیگران ارزش بده که گویی وجودشان یک اثر هنری است.

جملات انگیزشی آلمانی

سیاستمنداران بشر را به دو دسته تقسیم می کنند: ابزار و دشمن!

جمله آلمانی به فارسی

سخنان مشهور نیچه

شایع ترین نوع دروغ، دروغی است که به خودمان می گوییم. دروغ گفتن به دیگران تقریبا استثنا است.

متن احساسی آلمانی

اشعار عاشقانه آلمانی

نکته مهم در مورد انسان این است که یک پل است نه یک هدف.

متن ادبی آلمانی

از این که به من دروغ گفتی ناراحت نیستم، از این ناراحتم که از این به بعد دیگر نمی توانم به تو اعتماد کنم.

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

سخنان نیچه راجب عشق

آن چه ازدواج ها را نا خوشایند می کند فقدان عشق نیست بلکه فقدان دوستی می باشد.

دلنوشته آلمانی

گاهی یک جفت عینک قوی برای درمان یک انسان عاشق کافی است.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

سخنان نیچه در مورد زندگی و رنج

زندگی یعنی رنج کشیدن و زنده ماندن یعنی یافتن معنایی در این رنج!

متن احساسی آلمانی

سلام به آلمانی

ما عاشق زندگی هستیم، نه به این خاطر که به زندگی عادت کرده ایم بلکه به این خاطر که به عشق ورزیدن عادت کرده ایم.

عشقم به آلمانی

باید هر روزی که حداقل یک بار در آن نرقصیده ایم را یک روز از دست رفته در نظر بگیریم.

جملات غمگین آلمانی

سخنان ناب نیچه

در هر مرد واقعی یک کودک پنهان شده که دوست دارد بازی کند.

جملات آلمانی

وقتی خسته هستیم توسط ایده هایی که مدت ها قبل بر آن ها غلبه کرده ایم مورد حمله قرار می گیریم.

عشقم به آلمانی

همه ما باید به قلب خود چنگ بزنیم، زیرا اگر کسی آن را رها کند به زودی کنترل مغزش را نیز از دست می دهد.

متن احساسی آلمانی

عزیزم به آلمانی

هیچ کس نمی تواند برای شما پلی بسازد که دقیقا روی آن از جریان زندگی عبور کنید، هیچ کس به جز خود شما به تنهایی.

اشعار عاشقانه آلمانی

سخن نیچه درباره مرگ

آیا برای آن که نسوزم، سرانجام شعله خود را فوت خواهم کرد؟

جملات زیبا به زبان آلمانی

آن چه ما را نکشد قوی ترمان می کند.

متن المانی برای بیو

مراقب باش!
مبادا هنگام بیرون کردن دیو درون خود بهترین بخش وجودت را از بین ببری …

متن احساسی آلمانی

موثرترین راه فاسد کردن جوانان این است که به آن ها بگوییم
کسانی را که یکسان می اندیشند نسبت به کسانی که متفاوت می اندیشند در ارجحیت قرار دهند.

متن احساسی آلمانی

جملات کوتاه به زبان آلمانی

زیر این واقعیتی که در آن زندگی می کنیم و هستی پیدا کرده ایم واقعیتی دیگر و کاملا متفاوت نهفته است.

جمله آلمانی برای بیو اینستا

با رفتارت به گونه ای به دیگران ارزش بده که گویی وجودشان یک اثر هنری است.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

سیاستمنداران بشر را به دو دسته تقسیم می کنند: ابزار و دشمن!

متن ادبی آلمانی

دوستت دارم به زبان انگلیسی
I love you
آی لاو یو

جملات آلمانی

دوستت دارم به زبان ترکی
Seni seviyorum
سنی سویوروم

متن احساسی آلمانی

اصطلاحات آلمانی

دوستت دارم به زبان آفریقایی
Ek is lef vir jou
اک اس لیف فور یو

اشعار گوته به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان افغانستان
Sadghe to shonom
صدقه توشونم

متن کوتاه آلمانی برای بیو

دوستت دارم به زبان بلغاری
Обичам те – Obicham te
اوبی جام تی

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

دوستت دارم به زبان چینی
我 爱 你 。- Wǒ ài nǐ
وو آی نی

cuánto se cobra el pie de cerca

دوستت دارم به زبان کره ای
당신 을 사랑 해요– Dangsineul saranghaeyo
سارانگ هیو

متن احساسی آلمانی

cuánto se cobra el pie de cerca

دوستت دارم به زبان پرتغالی
Eu te amo
ایو تی ‌اموو

عشقم به آلمانی

دوستت دارم به زبان ایتالیایی
Ti amo
تی آمو

عشقم به زبان انگلیسی

دوستت دارم به زبان چک
Miluji tě
مووی ته

متن ادبی آلمانی

دوستت دارم به زبان هندی
मैं तुमसे प्यार करती हूँ!
می توم سی بی ار کاته هون

اشعار عاشقانه آلمانی

دوستت دارم به زبان روسی
тебя люблю
یه توبیا لیوبلیو

متن احساسی آلمانی

جمله آلمانی به فارسی

دوستت دارم به زبان آلمانی
Ich liebe dich
ایچ لیبه دیس

جملات معروف به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان فرانسوی
Je t aime
ژ ت آیمه

متن ادبی آلمانی

دوستت دارم به زبان دانمارکی
Jeg elsker dig
دا تینس کادا

متن المانی برای بیو

دوستت دارم به زبان یونانی
Σε αγαπώ
سه اگابو

جملات انگیزشی به آلمانی

دوستت دارم به زبان اسپانیایی
Te amo
تی‌آمو

متن احساسی آلمانی

قلبم به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان فنلاندی
Rakastan sinua
راگاشدان سینوا

جملات غمگین آلمانی

دوستت دارم به زبان مجاری
Szeretlek
سه رت لک

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

دوستت دارم به زبان رومانیایی
Te iubesc
تی یو بس

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

دوستت دارم به زبان یوگسلاوی
ya te volim
یا ته وولیم

جملات کوتاه به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان اندونزی
Saya cinta padamu
سایا جیندا پادامو

متن احساسی آلمانی

متن کوتاه آلمانی برای بیو

دوستت دارم به زبان نروژی
Jeg elsker deg
یای السکا دای

عشقم به آلمانی

دوستت دارم به زبان هلندی
Ik hou van je
ایک هاو فانیه

جملات کوتاه به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان لهستانی
Kocham cię
کوهام چه

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان آلبانی
Te dua
ته دوه

دوستت دارم به آلمانی با صدا

دوستت دارم به زبان صربستانی
Volim te
وولیم ته

متن احساسی آلمانی

پادشاه قلبم به آلمانی

دوستت دارم به زبان کرواتی
Volim te
وولیم ته

جمله آلمانی برای بیو اینستا

دوستت دارم به زبان سوئدی
Jag sklskar dig
جو الس کده

جملات غمگین آلمانی

دوستت دارم به زبان اوکراینی
Я люблю тебе – y lyublyu tebe
یا لوبلو داوا

جملات کوتاه به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان فیلیپینی
Mahal kita
ماهال کیتا

جملات معروف به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان ویتنامی
Em yêu anh
ام یو ای

متن احساسی آلمانی

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

دوستت دارم به زبان عبری
אני אוהבת אותך –  :Ani ohev otah
آنه اوه اوکتا

عشقم به زبان انگلیسی

دوستت دارم به زبان عربی
Ana ohibuk
انا احبك

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

دوستت دارم به زبان ژاپنی
は あ な た を 愛 し て い ま す 。 – Watashi wa anata o aishiteimasu
وا اناتا و ایشیتی‌ماسو

عزیزم به آلمانی

دوستت دارم به زبان انگلیسی
I love you
آی لاو یو

جملات کوتاه به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان ترکی
Seni seviyorum
سنی سویوروم

متن احساسی آلمانی

اشعار عاشقانه آلمانی

دوستت دارم به زبان آفریقایی
Ek is lef vir jou
اک اس لیف فور یو

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان افغانستان
Sadghe to shonom
صدقه توشونم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان بلغاری
Обичам те – Obicham te
اوبی جام تی

عزیزم به آلمانی

دوستت دارم به زبان چینی
我 爱 你 。- Wǒ ài nǐ
وو آی نی

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

دوستت دارم به زبان کره ای
당신 을 사랑 해요– Dangsineul saranghaeyo
سارانگ هیو

متن احساسی آلمانی

جملات معروف به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان پرتغالی
Eu te amo
ایو تی ‌اموو

جملات آلمانی به فارسی

دوستت دارم به زبان ایتالیایی
Ti amo
تی آمو

جمله آلمانی به فارسی

دوستت دارم به زبان چک
Miluji tě
مووی ته

عشقم به زبان انگلیسی

دوستت دارم به زبان هندی
मैं तुमसे प्यार करती हूँ!
می توم سی بی ار کاته هون

عشقم به آلمانی

دوستت دارم به زبان روسی
тебя люблю
یه توبیا لیوبلیو

متن احساسی آلمانی

دلنوشته آلمانی

دوستت دارم به زبان آلمانی
Ich liebe dich
ایچ لیبه دیس

عشقم به زبان انگلیسی

دوستت دارم به زبان فرانسوی
Je t aime
ژ ت آیمه

متن ادبی آلمانی

دوستت دارم به زبان دانمارکی
Jeg elsker dig
دا تینس کادا

جملات معروف به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان یونانی
Σε αγαπώ
سه اگابو

جملات دوستانه آلمانی

دوستت دارم به زبان اسپانیایی
Te amo
تی‌آمو

متن احساسی آلمانی

جملات کوتاه به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان فنلاندی
Rakastan sinua
راگاشدان سینوا

متن ادبی آلمانی

دوستت دارم به زبان مجاری
Szeretlek
سه رت لک

متن احساسی آلمانی

دوستت دارم به زبان رومانیایی
Te iubesc
تی یو بس

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

دوستت دارم به زبان یوگسلاوی
ya te volim
یا ته وولیم

قلبم به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان اندونزی
Saya cinta padamu
سایا جیندا پادامو

متن احساسی آلمانی

جملات زیبا به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان نروژی
Jeg elsker deg
یای السکا دای

دلنوشته آلمانی

دوستت دارم به زبان هلندی
Ik hou van je
ایک هاو فانیه

سلام به آلمانی

دوستت دارم به زبان لهستانی
Kocham cię
کوهام چه

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

دوستت دارم به زبان آلبانی
Te dua
ته دوه

جملات آلمانی

دوستت دارم به زبان صربستانی
Volim te
وولیم ته

متن احساسی آلمانی

اشعار عاشقانه آلمانی

دوستت دارم به زبان کرواتی
Volim te
وولیم ته

سلام عشقم به المانی

دوستت دارم به زبان سوئدی
Jag sklskar dig
جو الس کده

جمله آلمانی به فارسی

دوستت دارم به زبان اوکراینی
Я люблю тебе – y lyublyu tebe
یا لوبلو داوا

دلنوشته آلمانی

دوستت دارم به زبان فیلیپینی
Mahal kita
ماهال کیتا

سلام به آلمانی

دوستت دارم به زبان ویتنامی
Em yêu anh
ام یو ای

متن احساسی آلمانی

متن ادبی آلمانی

دوستت دارم به زبان عبری
אני אוהבת אותך –  :Ani ohev otah
آنه اوه اوکتا

متن احساسی آلمانی

دوستت دارم به زبان عربی
Ana ohibuk
انا احبك

من به زبان آلمانی

دوستت دارم به زبان ژاپنی
は あ な た を 愛 し て い ま す 。 – Watashi wa anata o aishiteimasu
وا اناتا و ایشیتی‌ماسو

جملات آلمانی

تجربه نشان داده است افرادي كه داراي نبوغ هنري فوق العاده بوده اند، در رياضيات استعداد نداشته اند. هيچ كس نمي تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند.

متن احساسی آلمانی

عشقم به آلمانی

اگر با شخص مباحثه كنيم و تمام قدرت استدلال و بيان خود را به كار اندازيم، چقدر ناراحت و خشمگين خواهيم شد، زماني كه بفهميم طرف [ مقابل ] نمي خواهد بفهمد و ما با اراده او سر و كار داريم؛ اينجاست كه منطق بي فايده است.

cuánto se cobra el pie de cerca

هر كتابي كه به خواندنش مي ارزد بايد در آن واحد دوبار خوانده شود. رعايت دستور فوق دو علت دارد: يكي اينكه در مطالعه دوم، قسمت هاي مختلف كتاب بهتر درك مي شود و قسمت اول كتاب زماني نيك فهميده مي شود كه از پايان آن نيز آگاه باشيم و ديگر اينكه در اين دو مطالعه وضع روحي ما يكسان نيست، در مطالعه ي دوم ما نظر تازه اي نسبت به هر قسمت پيدا كرده و جور ديگري تحت تأثير آن كتاب قرار مي گيريم.

جمله آلمانی به فارسی

وظيفه ي هنرها توصيف موارد خاصي از حقيقت نيست، بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزيي قرار دارند.

جمله آلمانی برای بیو اینستا

براي نيل به خوشبختي هيچ راهي نادرست تر از لذت طلبي و كوشش براي درك عيش و نوش و خوشي هاي جهان نيست.

جملات دوستانه آلمانی

زندگي تكنولوژيك دوران ما، با كمال بي سابقه اش و افزايش و ازدياد اسباب تجمل، اين فرصت را به ما داده تا ميان فراغت و فرهنگ متعالي تر و زحمت و فعاليت و رفاه بيشتر دست به انتخاب بزنيم و البته عوام به فراخور شخصيت خودشان دومي را انتخاب مي كنند.

متن احساسی آلمانی

سلام عشقم به المانی

اينكه حساب، نازلترينِ فعاليتهاي ذهني است با اين حقيقت اثبات مي گردد كه تنها عملي است كه با يك عدد ماشين هم انجام پذير است.

متن المانی

افتخار، بوقلمون صفت است و وانگهي اگر در آن دقيق شويد، كم ارزش؛ هرگز با تلاشي كه كرده ايد برابر نيست و يا آن لذتي كه به شما مي بخشد محصول خودش نيست، بلكه اين تلاش است كه افتخار را ارزش مي بخشد.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

هيچ كس خود را آنگونه كه براستي هست نمي نماياند، بلكه نقاب خود را بر چهره مي زند و نقش خود را بازي مي كند. در حقيقت، مراتب اجتماعي ما چيزي بيش از يك كمدي بي سر و ته نيست.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

اگر كسي نشان دهد كه تو را خوار مي دارد و حقير مي شمارد، در نهايت نشان داده كه توجه زيادي به شخص تو دارد و مي خواهد كاري كند كه از ارزش كمي كه برايت قايل است آگاه شوي.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل كند.

متن احساسی آلمانی

جملات کوتاه به زبان آلمانی

هيچ كس نمي داند چه توانايي هايي براي تقلا و تحمل رنج در خود دارد، تا زماني كه اتفاقي مي افتد و اين نيروها را به جنبش در مي آورد.

سلام به آلمانی

هنگامي كه توان روحي انسان نابود شود و تحليل رود، زندگي در نظرش بس كوتاه و بي ارزش و زودگذر خواهد آمد و در آن هيچ چيز رخ نخواهد داد كه ارزش انگيزش هيجان وي را داشته باشد.

جملات معروف به زبان آلمانی

يك پزشك همه كس را مي تواند درمان كند جز خودش را؛ زماني كه بيمار شود، نزد يك همكار مي رود.

جملات زیبا به زبان آلمانی

نابغه در شرايط مساعد و با تلاش پيگير و اشتياقي سستي ناپذير، زندگي را وقف توليد، تحصيل، ساخت و ساز و باروي، طرح ريزي، بنيانگذاري، برقرارسازي و زيبايي بخشي مي كند و همواره به اين مي انديشد كه براي خود كار مي كند.نابغه در خود دانش شادي و لذتي مي يابد؛ در تحليل هر مسئله، در هر انديشه ي باريك، چه از آن خود وي باشد و چه از آن غير.

عشقم به آلمانی

آنها كه از ميان اكثريت بيرون مي آيند، آنها كه نابغه نام مي گيرند، تنها آنان والايان حقيقي نوع بشرند.

متن احساسی آلمانی

جمله آلمانی برای بیو اینستا

ارزش آثار نابغه چنان است كه در ميان همه ي مردان تنها او مي تواند چنين تحفه اي به جهان پيشكش كند.

عزیزم به آلمانی

خواندن زندگينامه يك فيلسوف به جاي مطالعه ي آثارش مانند ناديده گرفتن يك نقاشي و توجه به ساخت قاب آن است.

جمله آلمانی به فارسی

اگر اثري بي همتا از يك نابغه به ذهني معمولي پيشكش شود، آن ذهن ساده از آن اثر همان اندازه بهره مند مي شود كه يك نفر مبتلاي به نقرس از دعوت شدن به مجلس رقص. يكي فقط به جهت تشريفات به مجلس مي رود و آن ديگري تنها به جهت عقب نماندن از قافله كتاب را مي خواند.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

تجربه نشان داده است افرادي كه داراي نبوغ هنري فوق العاده بوده اند، در رياضيات استعداد نداشته اند. هيچ كس نمي تواند در هر دو رشته ممتاز گردد.

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

افراد پست و فرومايه از خطاهاي اشخاص بزرگ لذت فراوان مي برند.

متن احساسی آلمانی

متن احساسی آلمانی

اگر با شخص مباحثه كنيم و تمام قدرت استدلال و بيان خود را به كار اندازيم، چقدر ناراحت و خشمگين خواهيم شد، زماني كه بفهميم طرف [ مقابل ] نمي خواهد بفهمد و ما با اراده او سر و كار داريم؛ اينجاست كه منطق بي فايده است.

متن ادبی آلمانی

هر كتابي كه به خواندنش مي ارزد بايد در آن واحد دوبار خوانده شود. رعايت دستور فوق دو علت دارد: يكي اينكه در مطالعه دوم، قسمت هاي مختلف كتاب بهتر درك مي شود و قسمت اول كتاب زماني نيك فهميده مي شود كه از پايان آن نيز آگاه باشيم و ديگر اينكه در اين دو مطالعه وضع روحي ما يكسان نيست، در مطالعه ي دوم ما نظر تازه اي نسبت به هر قسمت پيدا كرده و جور ديگري تحت تأثير آن كتاب قرار مي گيريم.

اصطلاحات آلمانی

وظيفه ي هنرها توصيف موارد خاصي از حقيقت نيست، بلكه نشان دادن امور مطلق و كلي اي است كه در پشت اين موارد خاص و جزيي قرار دارند.

متن احساسی آلمانی

براي نيل به خوشبختي هيچ راهي نادرست تر از لذت طلبي و كوشش براي درك عيش و نوش و خوشي هاي جهان نيست.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

زندگي تكنولوژيك دوران ما، با كمال بي سابقه اش و افزايش و ازدياد اسباب تجمل، اين فرصت را به ما داده تا ميان فراغت و فرهنگ متعالي تر و زحمت و فعاليت و رفاه بيشتر دست به انتخاب بزنيم و البته عوام به فراخور شخصيت خودشان دومي را انتخاب مي كنند.

متن احساسی آلمانی

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

اينكه حساب، نازلترينِ فعاليتهاي ذهني است با اين حقيقت اثبات مي گردد كه تنها عملي است كه با يك عدد ماشين هم انجام پذير است.

جملات آلمانی به فارسی

افتخار، بوقلمون صفت است و وانگهي اگر در آن دقيق شويد، كم ارزش؛ هرگز با تلاشي كه كرده ايد برابر نيست و يا آن لذتي كه به شما مي بخشد محصول خودش نيست، بلكه اين تلاش است كه افتخار را ارزش مي بخشد.

متن ادبی آلمانی

هيچ كس خود را آنگونه كه براستي هست نمي نماياند، بلكه نقاب خود را بر چهره مي زند و نقش خود را بازي مي كند. در حقيقت، مراتب اجتماعي ما چيزي بيش از يك كمدي بي سر و ته نيست.

من به زبان آلمانی

اگر كسي نشان دهد كه تو را خوار مي دارد و حقير مي شمارد، در نهايت نشان داده كه توجه زيادي به شخص تو دارد و مي خواهد كاري كند كه از ارزش كمي كه برايت قايل است آگاه شوي.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل كند.

نوشته های آلمانی

هيچ كس نمي داند چه توانايي هايي براي تقلا و تحمل رنج در خود دارد، تا زماني كه اتفاقي مي افتد و اين نيروها را به جنبش در مي آورد.

جملات انگیزشی به آلمانی

هنگامي كه توان روحي انسان نابود شود و تحليل رود، زندگي در نظرش بس كوتاه و بي ارزش و زودگذر خواهد آمد و در آن هيچ چيز رخ نخواهد داد كه ارزش انگيزش هيجان وي را داشته باشد.

اشعار عاشقانه آلمانی

يك پزشك همه كس را مي تواند درمان كند جز خودش را؛ زماني كه بيمار شود، نزد يك همكار مي رود.

متن احساسی آلمانی

نابغه در شرايط مساعد و با تلاش پيگير و اشتياقي سستي ناپذير، زندگي را وقف توليد، تحصيل، ساخت و ساز و باروي، طرح ريزي، بنيانگذاري، برقرارسازي و زيبايي بخشي مي كند و همواره به اين مي انديشد كه براي خود كار مي كند.نابغه در خود دانش شادي و لذتي مي يابد؛ در تحليل هر مسئله، در هر انديشه ي باريك، چه از آن خود وي باشد و چه از آن غير.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

آنها كه از ميان اكثريت بيرون مي آيند، آنها كه نابغه نام مي گيرند، تنها آنان والايان حقيقي نوع بشرند.

جمله آلمانی برای بیو اینستا

ارزش آثار نابغه چنان است كه در ميان همه ي مردان تنها او مي تواند چنين تحفه اي به جهان پيشكش كند.

عشقم به آلمانی

خواندن زندگينامه يك فيلسوف به جاي مطالعه ي آثارش مانند ناديده گرفتن يك نقاشي و توجه به ساخت قاب آن است.

جملات معروف به زبان آلمانی

اگر اثري بي همتا از يك نابغه به ذهني معمولي پيشكش شود، آن ذهن ساده از آن اثر همان اندازه بهره مند مي شود كه يك نفر مبتلاي به نقرس از دعوت شدن به مجلس رقص. يكي فقط به جهت تشريفات به مجلس مي رود و آن ديگري تنها به جهت عقب نماندن از قافله كتاب را مي خواند.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

برای عاشق شدن
که بهانه های ریز و درشت لازم نیست
برای عاشق شدن کافیست
تو نگاه کنی و من
لبخـ 🙂 ـند بزنم

همسرم به آلمانی

عطر نفس هایت
جز من کوچه های شهر را هم مست می کند …
چقدر بی قرارتم
دوستت دارم عزیزم

جمله آلمانی به فارسی

در صفحه شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

عشقم به آلمانی

امشب دلم هوای آن کافه را کرده
که چایش از مهر تو
و قندش محبت تو باشد
و تنها مشتری کافه من باشم …

جمله آلمانی به فارسی

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

آرزو میکنم یکیو داشته باشین
وقتی فهمید دوستش دارین
بیشتر عاشقتون بشه

جملات آلمانی

حضور آرامت در کنارم نیست
ولی
رد پای مهربانیت مهمان همیشگیه قلبمه

جملات انگیزشی بزرگان

در فراق دوری ات آهنگ قلبم در غم است
بیصدا میخندم اما روزگارم درهم است

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

چشمانت نرگس عشق است و
روحم را نوازش میدهدموسیقی صدایت
من اسیر تو شدم
چشم به راه دوخته ام
یاقدم نه بر دلم یابکش دیوانه ات را

جملات انگیزشی به آلمانی

باز هم صدای شکستن آمد
شیشه نبود
صدای شکستن دل عاشقی بود که در تنهایی غرورش هم
شکسته بود

جملات انگیزشی بزرگان

خـــوشبختی یعنـــی
واسه كسی كه برات مــهمه
مهم بــــاشی

بیو غمگین آلمانی

زندگی به من آموخت چگونه گریه کنم!
ولی گریه نیاموخت چگونه زندگی کنم
تو به من آموختی دوستت بدارم
اما نیاموختی چگونه فراموشت کنم

پادشاه قلبم به آلمانی

دنیا ارزانی آدمهایش
فقط من باشم و تو
دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت

عشقم به آلمانی

داشتن تو یعنی
بروند به جهنم تمام نداشتن ها

بیو غمگین آلمانی

دختری که با گریه بگه دوست ندارم
بیشتر از دختری دوست داره که
در حال خندیدن بگه خیلی دوست دارم

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

عکس پروفایل فانتزی عاشقانه

اگر باران بودم انقدر میباریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق
اما هرچه هستم دوستت دارم

اشعار گوته به زبان آلمانی

بعضی آدم ها را نمی شود داشت ، فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت
بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها
اصلا به آخرش فکر نمی کنی ، آنها برای اینند که دوستشان بداری
آنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست
این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد

جملات کوتاه به زبان آلمانی

دنیا هم کـه ازآن تـو باشد
تا زمانی کـه درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره‌ های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی

بیو غمگین آلمانی

تو مرا میفهمی
من تو را میخوانم
و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است
من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم
و تو هم میدانی
تا ابد در دل من میمانی

جملات دوستانه آلمانی

عکس فانتزی دختر و پسر عاشق

زندگی مثل بازی حکمه
حتماً لازم نیست
دست خوبی داشته باشی
اگه یار خوبی داشته باشی
با بدترین دست هم برنده ای

جملات زیبا به زبان آلمانی

ناز آن چشمی که سویش مال ماست
ناز آن رویی که بوسش مال ماست

جملات آلمانی

نفسم شاید دلیل زنده بودنم باشد
ولی بی شک تو تنها دلیل همین نفسی
دوست دارم همسر عزیزم

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

هنوز هم زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده های توست
هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست
هنوز هم غم انگیز ترین اتفاق برایم صورت اندوه ناک توست
هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است
هنوز هم در کوچه های خلوت عاشقی ، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی میکنم

cuánto se cobra el pie de cerca

می خواهم فراموشت کنم
اما فراموشی اتفاقِ بزرگی ست
که هرگز رخ نخواهد داد
دوست دارم لعنتی

من به زبان آلمانی

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

متن کوتاه آلمانی برای بیو

تــو هنـــوز
بــا تمـام نبـودنت
تنهــا پنــاهگــاه مـن
از ایـــــن آدمهــــــایـــی

دلنوشته آلمانی

ابراز علاقه به زبان های مختلف :
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بوخولمت مولی‌ گوجی بوچ بوچ

جملات انگیزشی آلمانی

دُچارت شده‌ اَم بیا و چاره‌ ام باش

اشعار عاشقانه آلمانی

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ تُ هَمون خُورشیدِ مَنی …

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

راهی شدم ای عشق
به سویت که بگویم :
در راه تو
چیزی که بریزد به همم نیست

قلبم به زبان آلمانی

براىِ دوست داشتَنَت آرایه‌ اى نیست
جز “تِکرار”

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

تنها این را می دانم
که دوس داشتنت
لحظه
لحظه ی
زندگیم را می سازد
و عشقت
ذره
ذره ی
وجودم را

زندگیم به زبان آلمانی

آغوشت را تـــــــنگ تر کن
حســـــــــ?ـــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست
آغوشت را تنگتر کن
بـــی مرز میــــــــ خواهمت

عشقم به زبان انگلیسی

عاشـقانہ هایم
تمامی ندارد
وقتی تو بهتریڹ
اتفاق زندگی ام هستی …

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

هر کسی را بهر کاری ساختند
مرا بهر دوست داشتن تو
به همین سادگی

جملات غمگین آلمانی

برای عاشق شدن
که بهانه های ریز و درشت لازم نیست
برای عاشق شدن کافیست
تو نگاه کنی و من
لبخـ 🙂 ـند بزنم

زندگیم به زبان آلمانی

عطر نفس هایت
جز من کوچه های شهر را هم مست می کند …
چقدر بی قرارتم
دوستت دارم عزیزم

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

در صفحه شطرنج زندگیم تمام مهره هایم مات مهربانیت شد
و من با اسب سفید قلبم به سوی تو تاختم تا بگویم :
شاه دلم دوستت دارم

جملات هیتلر به آلمانی

امشب دلم هوای آن کافه را کرده
که چایش از مهر تو
و قندش محبت تو باشد
و تنها مشتری کافه من باشم …

اشعار عاشقانه آلمانی

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم

بیو غمگین آلمانی

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم
غصه معنایی ندارد تا تو می خندی برایم

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

آرزو میکنم یکیو داشته باشین
وقتی فهمید دوستش دارین
بیشتر عاشقتون بشه

جملات زیبا به زبان آلمانی

حضور آرامت در کنارم نیست
ولی
رد پای مهربانیت مهمان همیشگیه قلبمه

جملات انگیزشی آلمانی

در فراق دوری ات آهنگ قلبم در غم است
بیصدا میخندم اما روزگارم درهم است

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

چشمانت نرگس عشق است و
روحم را نوازش میدهدموسیقی صدایت
من اسیر تو شدم
چشم به راه دوخته ام
یاقدم نه بر دلم یابکش دیوانه ات را

شب بخیر عشقم به آلمانی

باز هم صدای شکستن آمد
شیشه نبود
صدای شکستن دل عاشقی بود که در تنهایی غرورش هم
شکسته بود

جمله آلمانی به فارسی

خـــوشبختی یعنـــی
واسه كسی كه برات مــهمه
مهم بــــاشی

cuánto se cobra el pie de cerca

زندگی به من آموخت چگونه گریه کنم!
ولی گریه نیاموخت چگونه زندگی کنم
تو به من آموختی دوستت بدارم
اما نیاموختی چگونه فراموشت کنم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

دنیا ارزانی آدمهایش
فقط من باشم و تو
دو فنجان چای به ضمیمه لبخندت

جملات کوتاه به زبان آلمانی

داشتن تو یعنی
بروند به جهنم تمام نداشتن ها

جملات هیتلر به آلمانی

دختری که با گریه بگه دوست ندارم
بیشتر از دختری دوست داره که
در حال خندیدن بگه خیلی دوست دارم

جملات کوتاه به زبان آلمانی

عکس پروفایل فانتزی عاشقانه

اگر باران بودم انقدر میباریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق
اما هرچه هستم دوستت دارم

جملات هیتلر به آلمانی

بعضی آدم ها را نمی شود داشت ، فقط می شود یک جور خاصی دوستشان داشت
بعضی آدم ها اصلا برای این نیستند که برای تو باشند یا تو برای آن ها
اصلا به آخرش فکر نمی کنی ، آنها برای اینند که دوستشان بداری
آنهم نه دوست داشتن معمولی نه حتی عشق
یک جور خاصی دوست داشتن که اصلا هم کم نیست
این آدم ها حتی وقتی که دیگر نیستند هم در کنج دلت تا ابد یک جور خاص دوست داشته خواهند شد

سلام عشقم به المانی

دنیا هم کـه ازآن تـو باشد
تا زمانی کـه درون قلب یک زن
جایی نداشته باشی
تا درون آوازهای عاشقان زنی
زندگی نکنی و سهمی از
دلشوره‌ های زنی نداشته باشی
فقیرترین مردی

جملات انگیزشی آلمانی

تو مرا میفهمی
من تو را میخوانم
و همین ساده ترین قصه ی یک انسان است
من تو را ناب ترین شعر زمان میدانم
و تو هم میدانی
تا ابد در دل من میمانی

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

عکس فانتزی دختر و پسر عاشق

زندگی مثل بازی حکمه
حتماً لازم نیست
دست خوبی داشته باشی
اگه یار خوبی داشته باشی
با بدترین دست هم برنده ای

عزیزم به آلمانی

ناز آن چشمی که سویش مال ماست
ناز آن رویی که بوسش مال ماست

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

نفسم شاید دلیل زنده بودنم باشد
ولی بی شک تو تنها دلیل همین نفسی
دوست دارم همسر عزیزم

جملات معروف به زبان آلمانی

هنوز هم زیباترین آوای دنیا برایم شنیدن خنده های توست
هنوز هم زیباترین طلوع برایم طلوع چشمان زیبای توست
هنوز هم غم انگیز ترین اتفاق برایم صورت اندوه ناک توست
هنوز هم آغوشت برایم مقدس و دستانت زندگی بخش به جان من است
هنوز هم در کوچه های خلوت عاشقی ، در میان سکوت بوسه هایمان زندگی میکنم

جملات معروف به زبان آلمانی

می خواهم فراموشت کنم
اما فراموشی اتفاقِ بزرگی ست
که هرگز رخ نخواهد داد
دوست دارم لعنتی

اصطلاحات آلمانی

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

تــو هنـــوز
بــا تمـام نبـودنت
تنهــا پنــاهگــاه مـن
از ایـــــن آدمهــــــایـــی

جملات معروف به زبان آلمانی

ابراز علاقه به زبان های مختلف :
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بوخولمت مولی‌ گوجی بوچ بوچ

عشقم به آلمانی

دُچارت شده‌ اَم بیا و چاره‌ ام باش

من به زبان آلمانی

✿ خُورشید نَباشِہ
✿ دُنیآ اَز هَم میپآشہ !
✿ تُ هَمون خُورشیدِ مَنی …

جملات انگیزشی بزرگان

راهی شدم ای عشق
به سویت که بگویم :
در راه تو
چیزی که بریزد به همم نیست

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

براىِ دوست داشتَنَت آرایه‌ اى نیست
جز “تِکرار”

جملات دوستانه آلمانی

تنها این را می دانم
که دوس داشتنت
لحظه
لحظه ی
زندگیم را می سازد
و عشقت
ذره
ذره ی
وجودم را

جملات معروف به زبان آلمانی

آغوشت را تـــــــنگ تر کن
حســـــــــ?ـــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست
آغوشت را تنگتر کن
بـــی مرز میــــــــ خواهمت

قلبم به زبان آلمانی

عاشـقانہ هایم
تمامی ندارد
وقتی تو بهتریڹ
اتفاق زندگی ام هستی …

زندگیم به زبان آلمانی

هر کسی را بهر کاری ساختند
مرا بهر دوست داشتن تو
به همین سادگی

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

من اگه مثل خیلیا بودم…
الآن با خیلیا بودم…
جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

جملات معروف به زبان آلمانی

از شکست نترسید، از تلاش نکردن بترسید!

پادشاه قلبم به آلمانی

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره!

cuánto se cobra el pie de cerca

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

جملات انگیزشی بزرگان

یاد گرفتم که همه ی چیز های خوب را باید به عنوان راز نگه دارم

اصطلاحات آلمانی

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

دلنوشته آلمانی

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

دلنوشته آلمانی

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

جملات کوتاه به زبان آلمانی

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

جملات معروف به زبان آلمانی

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

قلبم به زبان آلمانی

قله ای که چند بار فتح شود
بی شک تفریحگاه عمومی می شود
مواظب دلت باش …!

جملات انگیزشی به آلمانی

یوقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن!

دلنوشته آلمانی

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

همه شبیه هم هستند
هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

اشعار عاشقانه آلمانی

ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

من آغوش کسی را دوست دارم که

بوی بی کسی می دهد

نه بوی هر کسی

جملات غمگین آلمانی

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

جملات معروف به زبان آلمانی

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم بازی میکنی!

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

جملات کوتاه به زبان آلمانی

رابطه ای که توش التماس باشه …
ساعت ۹ بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره …

سلام به آلمانی

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

جملات انگیزشی بزرگان

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

جملات دوستانه آلمانی

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

دلنوشته آلمانی

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

زندگیم به زبان آلمانی

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

متن کوتاه آلمانی برای بیو

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

عشقم به آلمانی

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

نوشته های آلمانی

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

تکست رفاقتی شاخ
با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

جملات انگیزشی آلمانی

متن شاخ تیکه دار
بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

جملات غمگین آلمانی

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

سلام عشقم به المانی

متن شاخ کنایه دار
زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

قلبم به زبان آلمانی

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

جملات آلمانی

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

جملات کوتاه به زبان آلمانی

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

عزیزم به آلمانی

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

متن ادبی آلمانی

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

سلام به آلمانی

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

نوشته های آلمانی

جملات سنگین و فلسفی
زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

متن المانی

استاتوس سنگین دخترونه و پسرونه
بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …
بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

جملات معروف به زبان آلمانی

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

جملات انگیزشی بزرگان

من اگه مثل خیلیا بودم…
الآن با خیلیا بودم…
جا داره یادی کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن
و الان…
کنار ما بودن آرزوشونه…!!!

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

از شکست نترسید، از تلاش نکردن بترسید!

عشقم به آلمانی

حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناکتره!

سلام عشقم به المانی

بعضیا سعی دارن مخ منو بزنن اما اینو نمی دونن که من اصن مخ ندارم!

پادشاه قلبم به آلمانی

یاد گرفتم که همه ی چیز های خوب را باید به عنوان راز نگه دارم

متن کوتاه آلمانی برای بیو

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

عشقم به آلمانی

با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

همسرم به آلمانی

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

جملات معروف به زبان آلمانی

وقتی آدم های خوب زندگی مون رو می پیچونیم، این پیچِ زندگی خودمونه که هرز میشه!

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

جملات انگیزشی کوتاه

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

جملات کوتاه به زبان آلمانی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

قله ای که چند بار فتح شود
بی شک تفریحگاه عمومی می شود
مواظب دلت باش …!

جملات آلمانی

یوقت زشت نباشه که
به هوس یه غریبه میگیم عشق ورزیدن
ولی به دلواپسی مادر میگیم گیر دادن!

جمله آلمانی به فارسی

✘ ببـین ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺟـــــــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ ﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑــــــــــــــــــﺎﻡ ﺑﺎﺷﯽ …
✘ گفتـم در جریان باشی …

جملات معروف به زبان آلمانی

همه شبیه هم هستند
هیچکس شبیه حرف هایش نیست !

جملات زیبا به زبان آلمانی

ﻣﻮﻧﺪﻧﯽ ﺭﺍﻫﺸﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﺭﻓﺘﻨﯽ ، ﺑﻬﺎﻧﺸﻮ …

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

من آغوش کسی را دوست دارم که

بوی بی کسی می دهد

نه بوی هر کسی

جملات آلمانی به فارسی

گرگ همان گرگ است
شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت
تنها آدم است که آدم نیست !

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

خیلی وقت است کات گفته ام
ولی تو همچنان برایم بازی میکنی!

جملات کوتاه به زبان آلمانی

فاصله تان را با آدم ها رعایت کنید؛
آدم ها یکدفه می زنند روی ترمز؛
و آن وقت شما مقصری …!

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

رابطه ای که توش التماس باشه …
ساعت ۹ بزارین دم در خونه تا شهرداری ببره …

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

تـــا زمــانــی کــه ..
خــواستـه ای از کسـی نـــداری …
خــواستـــنـی هستـی !

جملات انگیزشی کوتاه

ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻴﺸﻪ ﻛﻪ
ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﻛﺴﺎﻳﻰ ﺭﻭ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻤﻮﻥ ﺧﺎﺹ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻓﺎ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻮﺩﻥ !

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

به بعضیا باید گفت
سعی کن وقتی نون و نمک کسی را میخوری
پشت سرش چیز دیگه ای نخوری !

بیو غمگین آلمانی

گور بابای اونایی که
وقتی خوشن “میس کالشونیم”
وقتی تنها میشن
رفیق فابشونیم !

جمله آلمانی به فارسی

ایــنـجـــــــا …
دســت هــر کـــس را کــه مـیـگـیــــری بــرای {بـلـنــــد شـــدن}
آمـــاده مــی شــــود بــرای {ســـوار شــــدن}

جملات کوتاه به زبان آلمانی

وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛
متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!

جملات انگیزشی کوتاه

هی تو
از اینکه امروز مورد توجه همه هستی خوشحال نباش
تیتر اول روزنامه
کاغذ باطله ی فرداست!

متن احساسی آلمانی

این قآنونِ زندگی مــَــنه
بـودے ، نــوش
نـَبودی ، فــَــرآموش ..

سلام عشقم به المانی

کاش تو تقویم روز نامرد داشتیم تا بشه به بعضیا تبریک بگیم …

جملات انگیزشی کوتاه

تکست رفاقتی شاخ
با هر رنگی رفاقت کن
اما رفاقت را رنگ نکن

جملات غمگین آلمانی

متن شاخ تیکه دار
بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم
شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ،
الان “منفعت” جاشو گرفته

كلمات عن راحة البال

هر چقدم به خودت برسی
بآز به من نمیرسی

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

دخترای خنگ جذاب نیستن !
شما عز دخترای باهوش می ترسید! ^^

جمله آلمانی به فارسی

متن شاخ کنایه دار
زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

دوستت دارم به آلمانی با صدا

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

جملات معروف به زبان آلمانی

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

دلنوشته آلمانی

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

جملات هیتلر به آلمانی

شاخ بودن توی فضای مجازی مثل پولدار بودن توی بازی GTA میمونه!

بیو غمگین آلمانی

آره بی ریام
ولی ریا نشه آرزوی خیلیام …

سلام عشقم به المانی

به بعضی ها حتی فحش هم نباید داد
باید خندید و رد شد

دلنوشته آلمانی

مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

جملات سنگین و فلسفی
زمونه ی بدی شده!
حتی با افزودنی های غیرمـجاز هم
اعتباری بــه ماندگاری بعضی دوستی ها نیسـت …

جمله آلمانی به فارسی

ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ …
تو 1 “.ﻟﺤــــﻈﻪ.”
ﺑﺎ 1″.ﺣــــﺮﮐﺖ.”
ﯾﺎ “1 ﺣـــــــﺮﻑ.”
ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ
“ﻫﻤﯿــﺸﻪ”
ﺍﺯ
ﭼﺸﻤﺖ
ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ …

نقاشیم خوب نی ولی خط میکشم دورتو…

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

استاتوس سنگین دخترونه و پسرونه
بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس …
بدترین آدما اونایی هستن که
میدونن روی چی حساسی و دقیقا همون کار را انجام میدن …

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

متن المانی برای بیو

دیروز کوچه تنگ بود
امروز دلِ ما …

جملات غمگین آلمانی

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
از دماغ من سرگشته خیال دهنت
به جفای فلک و غصه دوران نرود

دوستت دارم به آلمانی با صدا

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

برای من مگری و مگو دریغ دریغ

به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد

جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

عزیزم به آلمانی

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

دریاب که از روح جدا خواهی رفت

در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از کجا آمده‌ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

ی غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

جملات معروف به زبان آلمانی

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

متن ادبی آلمانی

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

نوشته های آلمانی

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست

جملات آلمانی

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

جمله آلمانی به فارسی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

جمله آلمانی برای بیو اینستا

مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارانه ی یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاریست

سلام عشقم به المانی

خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم
من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلا
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم
معشوق «عشقی» ای وطن، ای عشق پاک ما
ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم

من به زبان آلمانی

باورم نمی‌شود! کی کسی شنیده ‌است
زیر خاک گم شوند، قله‌های استوار؟

بی‌ تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم
روی شانه‌ دلم، هر غمی هزاربار

cuánto se cobra el pie de cerca

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش
کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست
تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است

عشقم به زبان انگلیسی

عمری گذراندیم به کام دگران
القصه وطن را به دو چشم نگران
ما در تشویش و خلق در خواب گران
رفتیم و سپردیم به هنگامه کران

جملات انگیزشی بزرگان

آنکه خاک سیه اش بالین است
اختر چرخ ادب پروین است
گرچه تلخی از ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیرین است

متن المانی

سفر تن را تا خاک تماشا کردی
سفر جان را از خاک به افلاک ببین
گر مرا می جویی
سبزه ها را دریاب با درختان بنشین

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

دل سِرّ‌‌ِ حیات اگر کَماهی دانست،

در مرگ هم اسرار الهی دانست؛

امروز که با خودی، ندانستی هیچ،

فردا که ز خود رَوی چه خواهی دانست؟

متن المانی برای بیو

بزرگ بود و از اهالی امروز بود
و با تمام افق های باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید
و بارها دیدیم که با چه قدر سبد
برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت
و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی
چه قدر تنها ماندیم

سهراب سپهری

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

گفتم چو غنچه خنده زنم، در دیارِ تو

که غرقِ گریه شدم، بر مزار تو

ما راست داغِ مهرِ تو، بر سینه یادگار

رفتی، ولی زِ دل نرود یادگار تو

رهی معیری

جملات انگیزشی آلمانی

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

عشقم به زبان انگلیسی

زود بودش سفر مرگ ، ولی گل مگر دیر تواند پژمرد

جملات کوتاه به زبان آلمانی

عزیزخفته در خاکم گل باغ دلم بودی

درخشان گوهر پاکم چراغ محفلم بودی

کجا یابم دگر چون تو اگر گرد جهان گردم

تو را ای نازنین دختر که یار وهمدمم بودی

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

ای سفر کرده به معراج، به یادت هستیم

ای گل پرپر ما، چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران

ما، ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

متن ادبی آلمانی

خوشا آن کس که نیکی حاصل اوست

پیاپی عشق یزدان در دل اوست

خوشا آن کس که بعد ترک دنیا

بهشت جاودانی منزل اوست

جملات آلمانی به فارسی

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر طرف می نگرم روی تو پیداست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

متن ادبی آلمانی

عاقبت زین دار فانی پر کشیدم یا حسین
عشق تو مهر علی در سینه دارم یا حسین

من در این وادی غریبم جان زهرا مادرت
هر شب جمعه گذر کن بر مزارم یا حسین

عزیزم به آلمانی

جوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل

به زیر خاک کردم با دو صد اندوه غم منزل

گذر آید اگر برخاک من از راه غم خواری

به الحمدی مرا یاد آورید ای محرمان دل

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

خداحافظ ای شعر شبهای روشن
خداحافظ ای قصه عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان
من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

جملات کوتاه به زبان آلمانی

برمزارم گریه کن اشکت مرا جان میدهد
ناله هایت بوی عشق و بوی باران میدهد

دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا
دست هایت دردهایم را تسلا میدهد

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

ای رهگذرکه میگذری برمزار من

زنهاریاد کنی زمن وروزگارمن

شکفته بودیک گلم از صدهزار گل

نا گه بریخت باد اجل نوبهار من

جملات دوستانه آلمانی

خرم آن روز کزین غمکده پرواز کنم

از پس مرگ حیاتی دگر اغاز کنم

باغ جان پرگل ومن خسته به زندان تنم

زندگی یابم اگر پنچره ای بازکنم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

در چمن هر ورقی دفتر حال دگر است

حیف باشد که زکار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا بگزاف

گر شب وروز دراین قصه مشکل باشی

گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

عشقم به آلمانی

مرگ تو را چو داد گردون خبرم

خبرت نیست که یک باره چه آمد به سرم

کاش با قیمت جان، عمر تو می‌شد ممکن

تا دهم جانی و از بهر تو عمری بخرم

دلنوشته آلمانی

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
دادن سر نه عجب ، داشتن سر عجب است
تن بی سر عجبی نیست رود گر در خاک
سر سرباز ره عشق به پیکر عجب است

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

آخرین لبخند زیبایت به رویم یاد بــــــاد

یاد آن دلواپسی های قشنگت یاد بـاد

آن تواضع آن وقارت با کلامت یاد بـــــاد

خاطر آن غصه ها و قصه هایت یاد بـاد

جملات غمگین آلمانی

رفتی و نیستی که ببینی چگونه در تنهایی خود پر میکشم..

رفتی و صدای خنده هایت برای همیشه در گلوی خاک خشکید ..

عشقم به آلمانی

مادر بخدا ماه در این خانه تو بودی
روشنگر این کلبه ویرانه تو بودی
از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز
ای آنکه به نیکی همه جا نام تو بودی

متن ادبی آلمانی

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

گل های بهشت سایبانت مادر

یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد

قربان نگاه مهربانت مادر

جملات معروف به زبان آلمانی

قصه درد تو را به که باید گفتن؟

ناله شام و سحر، را به که باید گفتن؟

روزها رفت و غم از سینه ما پاک نشد

این غم دیرگذر، را به که باید گفتن؟

جمله آلمانی به فارسی

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

cuánto se cobra el pie de cerca

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت

سلام عشقم به المانی

 ای جوانمردان جوانمردی دگر در خاک رفت

گوهری پاک از زمین برجانب افلاک رفت

بار خود بربست از این خاک تیره دل برید

پاک جان امد به گیتی پاک ماند و پاک رفت

اشعار عاشقانه آلمانی

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
واز نهایت شب حرف می زنم
اگر به خانه من آمدی برای من
ای مهربان چراغ بیارو یک دریچه
که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

این شعر روی سنگ قبر خودش نیز نقش بسته است.

جملات انگیزشی آلمانی

آتش هجران تو همچون سپندم می کند

پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو

تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند

جملات غمگین آلمانی

نسیم آسا ازین صحرا گذشتیم
سبک رفتار و بی پروا گذشتیم
به پای کوشش از دیروز و امروز
گذر کردیم و از فردا گذشتیم
کنون در کوی نا پیدا خرامییم
چو ا ز این صورت پیدا گذشتیم
رشید از ما مجو نام و نشانی
که از سر منزل عنقا گذشتیم

پادشاه قلبم به آلمانی

ز هجران تو پرپر می زند دل ، ز دل تنگی به هر در می زند دل

چو بلبل در فراق رویت ای گل ، به دیوار قفس سرمیزند دل

جملات غمگین آلمانی

مادر گمان مبر زخیال تو غافلم

گر مانده ام خموش خدا داند و دلم

جملات معروف به زبان آلمانی

نابهنگام اجل، فرصت بودن بگرفت

بلبلی را ز چمن، حین سرودن بگرفت

مهر تو، حک شده در قلب همه یارانت

کی توان خاطر تو، تا دم ماندن بگرفت

جملات معروف به زبان آلمانی

ای کاش تو باز آیی و من پای تو تو بوسم

در سجده روم صورت زیبای تو بوسم

هرجا که گذشتی و دمی جای گرفتی

انجا روم وگریه کنان جای تو رو بوسم

جملات انگیزشی کوتاه

آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود

آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود

افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت

آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

متن کوتاه آلمانی برای بیو

صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرا

در بوته صبر امتحان کرد مرا

هرگز نشکست پشتم از هیچ غمی

جز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

متن المانی

پدر جان یاد آن شب‌ها که ما را شمع جان بودی

میان نا امیدی‌ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگی کردن اگرچه رنج و سختی بود

بنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی

اشعار عاشقانه آلمانی

ای پدر مردانه بودن را به ما آموختی
روشنی دادی به جمع ما ولی خود سوختی
خسته بودی از مرام و خصلت این روزگار
رفتی و این آتش پر نور را افروختی

اشعار عاشقانه آلمانی

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم

تورفتی من به جایت اندرین کاشانه میسوزم

گهی آیم کنار قبر تو با دیده گریان

گهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

دلنوشته آلمانی

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود
تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

پدرم در سوگ تو دل‌های ما پیوسته می‌گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می‌گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می‌گرید

جملات انگیزشی کوتاه

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

غم نادیدن تو بار گران است هنوز

انقدر مهر و وفا برهمگان کردی تو

نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

یاد ایامی که ما هم روزگاری داشتیم
هم پدر بالای سر هم سایبانی داشتیم

عشقم به آلمانی

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر طرف می نگرم روی تو پیداست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

رفتی و آتش زدی بر جسم و جانم ای پدر
گشت تاریک از فراقت آشیانم ای پدر
چون به یاد آرم محبت های دیرین تو را
می رود از کف برون تاب و توانم ای پدر

جملات هیتلر به آلمانی

پدرم بوی خاک و گندم داشت‌

دست در دست‌های مردم داشت‌

روی لب‌های خسته‌‌اش یک عمر

تاول زندگی تبسم داشت

شطی از آفتاب در چشمش

تا دم واپسین تلاطم داشت‌

با دهان سپیده‌ می‌خندید

او که با سوختن تفاهم داشت‌

یاد باد آن سپیده، آن امید

آفتابی که بوی گندم داشت

متن المانی

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی
ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود
ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

اشعار گوته به زبان آلمانی

آن ماری میشل یک مولوی شناس آلمانی است که روی سنگ قبرش یکی از سخنان امام علی (ع) نوشته شده است:

الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا: مردم خوابند و وقتی می میرند بیدار می شوند.

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

حافظ یکی از شعرایی است که خیلی از افراد دوست دارند شعری از حافظ برای متن سنگ قبر آن ها انتخاب شود. اما روی سنگ قبر خود حافظ چه نوشته شده است؟

بر سر تربت ما چون گذری همتی خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

عشقم به آلمانی

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی
میدانم خواهی آمد
من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم
بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

جملات غمگین آلمانی

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد.
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت.
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز و پی در پی دم گرم خویش را در گلویم سخت بفشارد
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند
هر دم سکوت مرگبارم را

دلنوشته آلمانی

ظبیعت وقوانین طبیعت در تاریکی نهان بود
خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید……
و همه روشن شد

cuánto se cobra el pie de cerca

در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
عشق پیدا شدوآتش به همه عالم زد

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
از دماغ من سرگشته خیال دهنت
به جفای فلک و غصه دوران نرود

جملات معروف به زبان آلمانی

به روز مرگ چو تابوت من روان باشد

گمان مبر که مرا درد این جهان باشد

برای من مگری و مگو دریغ دریغ

به دوغ دیو درافتی دریغ آن باشد

جنازه‌ام چو ببینی مگو فراق فراق

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

جملات کوتاه به زبان آلمانی

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

دریاب که از روح جدا خواهی رفت

در پرده اسرار فنا خواهی رفت

می نوش ندانی از کجا آمده‌ای

خوش باش ندانی به کجا خواهی رفت

ی غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

اشعار گوته به زبان آلمانی

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

جمله آلمانی به فارسی

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

اصطلاحات آلمانی

ای چرخ فلک خرابی از کینه تست
بیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافند
بس گوهر قیمتی که در سینه تست

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

ای غایب از نظر به خدا می‌سپارمت

جانم بسوختی و به دل دوست دارمت

تا دامن کفن نکشم زیر پای خاک

باور مکن که دست ز دامن بدارمت

جملات کوتاه به زبان آلمانی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

جمله آلمانی به فارسی

مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ وارانه ی یک زنجره نیست
مرگ در ذهن اقاقی جاریست

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

خاکم به سر ز غصه به سر خاک اگر کنم
خاک وطن که رفت، چه خاکی به سر کنم
من آن نیم که به مرگ طبیعی شوم هلا
وین کاسه خون به بستر راحت هدر کنم
معشوق «عشقی» ای وطن، ای عشق پاک ما
ای آنکه ذکر عشق تو شام و سحر کنم

جملات انگیزشی آلمانی

باورم نمی‌شود! کی کسی شنیده ‌است
زیر خاک گم شوند، قله‌های استوار؟

بی‌ تو گر دمی زنم، هر دمی هزار غم
روی شانه‌ دلم، هر غمی هزاربار

cuánto se cobra el pie de cerca

از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش
کاندر این دیر کهن کار سبکباران خوش است
حافظا ترک جهان گفتن طریق خوشدلیست
تا نپنداری که احوال جهان داران خوش است

متن ادبی آلمانی

عمری گذراندیم به کام دگران
القصه وطن را به دو چشم نگران
ما در تشویش و خلق در خواب گران
رفتیم و سپردیم به هنگامه کران

من به زبان آلمانی

آنکه خاک سیه اش بالین است
اختر چرخ ادب پروین است
گرچه تلخی از ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیرین است

جملات کوتاه به زبان آلمانی

سفر تن را تا خاک تماشا کردی
سفر جان را از خاک به افلاک ببین
گر مرا می جویی
سبزه ها را دریاب با درختان بنشین

سلام عشقم به المانی

دل سِرّ‌‌ِ حیات اگر کَماهی دانست،

در مرگ هم اسرار الهی دانست؛

امروز که با خودی، ندانستی هیچ،

فردا که ز خود رَوی چه خواهی دانست؟

عشقم به زبان انگلیسی

بزرگ بود و از اهالی امروز بود
و با تمام افق های باز نسبت داشت
و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید
و بارها دیدیم که با چه قدر سبد
برای چیدن یک خوشه ی بشارت رفت
و هیچ فکر نکرد که ما میان پریشانی
چه قدر تنها ماندیم

سهراب سپهری

جملات آلمانی

گفتم چو غنچه خنده زنم، در دیارِ تو

که غرقِ گریه شدم، بر مزار تو

ما راست داغِ مهرِ تو، بر سینه یادگار

رفتی، ولی زِ دل نرود یادگار تو

رهی معیری

جملات آلمانی به فارسی

اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ

اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ

اگر ملک سلیمانت ببخشند

در آخر خاک راهی عاقبت هیچ

دلنوشته آلمانی

زود بودش سفر مرگ ، ولی گل مگر دیر تواند پژمرد

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

عزیزخفته در خاکم گل باغ دلم بودی

درخشان گوهر پاکم چراغ محفلم بودی

کجا یابم دگر چون تو اگر گرد جهان گردم

تو را ای نازنین دختر که یار وهمدمم بودی

جملات معروف به زبان آلمانی

ای سفر کرده به معراج، به یادت هستیم

ای گل پرپر ما، چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران

ما، ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

متن المانی برای بیو

خوشا آن کس که نیکی حاصل اوست

پیاپی عشق یزدان در دل اوست

خوشا آن کس که بعد ترک دنیا

بهشت جاودانی منزل اوست

سلام به آلمانی

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر طرف می نگرم روی تو پیداست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

عاقبت زین دار فانی پر کشیدم یا حسین
عشق تو مهر علی در سینه دارم یا حسین

من در این وادی غریبم جان زهرا مادرت
هر شب جمعه گذر کن بر مزارم یا حسین

دلنوشته آلمانی

جوان رفتم زدنیا با هزاران ارزو بر دل

به زیر خاک کردم با دو صد اندوه غم منزل

گذر آید اگر برخاک من از راه غم خواری

به الحمدی مرا یاد آورید ای محرمان دل

دوستت دارم به آلمانی با صدا

خداحافظ ای شعر شبهای روشن
خداحافظ ای قصه عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه

جمله آلمانی به فارسی

بعد پرپر شدنت ای گل زیبا چه کنم
من به داغ تو جوان رفته ز دنیا چه کنم
بهر هر درد دوائیست به جز داغ جوان
من به دردی که بر او نیست مداوا چه کنم

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

برمزارم گریه کن اشکت مرا جان میدهد
ناله هایت بوی عشق و بوی باران میدهد

دست بر قبرم بکش تا حس کنی مرگ مرا
دست هایت دردهایم را تسلا میدهد

جملات انگیزشی بزرگان

ای رهگذرکه میگذری برمزار من

زنهاریاد کنی زمن وروزگارمن

شکفته بودیک گلم از صدهزار گل

نا گه بریخت باد اجل نوبهار من

متن ادبی آلمانی

خرم آن روز کزین غمکده پرواز کنم

از پس مرگ حیاتی دگر اغاز کنم

باغ جان پرگل ومن خسته به زندان تنم

زندگی یابم اگر پنچره ای بازکنم

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

در چمن هر ورقی دفتر حال دگر است

حیف باشد که زکار همه غافل باشی

نقد عمرت ببرد غصه دنیا بگزاف

گر شب وروز دراین قصه مشکل باشی

گرچه راهی است پر از بیم ز ما تا بر دوست

رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی

عزیزم به آلمانی

مرگ تو را چو داد گردون خبرم

خبرت نیست که یک باره چه آمد به سرم

کاش با قیمت جان، عمر تو می‌شد ممکن

تا دهم جانی و از بهر تو عمری بخرم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است
دادن سر نه عجب ، داشتن سر عجب است
تن بی سر عجبی نیست رود گر در خاک
سر سرباز ره عشق به پیکر عجب است

جملات زیبا به زبان آلمانی

آخرین لبخند زیبایت به رویم یاد بــــــاد

یاد آن دلواپسی های قشنگت یاد بـاد

آن تواضع آن وقارت با کلامت یاد بـــــاد

خاطر آن غصه ها و قصه هایت یاد بـاد

شب بخیر عشقم به آلمانی

رفتی و نیستی که ببینی چگونه در تنهایی خود پر میکشم..

رفتی و صدای خنده هایت برای همیشه در گلوی خاک خشکید ..

جملات زیبا به زبان آلمانی

مادر بخدا ماه در این خانه تو بودی
روشنگر این کلبه ویرانه تو بودی
از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز
ای آنکه به نیکی همه جا نام تو بودی

سلام عشقم به المانی

زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پیوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد

عشقم به آلمانی

گل های بهشت سایبانت مادر

یک دسته ستاره ارمغانت مادر

دیگر چه کسی چشم به راهم باشد

قربان نگاه مهربانت مادر

جملات دوستانه آلمانی

قصه درد تو را به که باید گفتن؟

ناله شام و سحر، را به که باید گفتن؟

روزها رفت و غم از سینه ما پاک نشد

این غم دیرگذر، را به که باید گفتن؟

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

جملات معروف به زبان آلمانی

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود

بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت

دوستت دارم به آلمانی با صدا

 ای جوانمردان جوانمردی دگر در خاک رفت

گوهری پاک از زمین برجانب افلاک رفت

بار خود بربست از این خاک تیره دل برید

پاک جان امد به گیتی پاک ماند و پاک رفت

اشعار گوته به زبان آلمانی

من از نهایت شب حرف میزنم
من از نهایت تاریکی
واز نهایت شب حرف می زنم
اگر به خانه من آمدی برای من
ای مهربان چراغ بیارو یک دریچه
که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

این شعر روی سنگ قبر خودش نیز نقش بسته است.

پادشاه قلبم به آلمانی

آتش هجران تو همچون سپندم می کند

پر ز ناله همچو نی بند بندم می کند

داغ سنگینی که بر دل دارم از هجران تو

تا قیامت بر غم تو پای بندم می کند

جمله آلمانی به فارسی

نسیم آسا ازین صحرا گذشتیم
سبک رفتار و بی پروا گذشتیم
به پای کوشش از دیروز و امروز
گذر کردیم و از فردا گذشتیم
کنون در کوی نا پیدا خرامییم
چو ا ز این صورت پیدا گذشتیم
رشید از ما مجو نام و نشانی
که از سر منزل عنقا گذشتیم

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

ز هجران تو پرپر می زند دل ، ز دل تنگی به هر در می زند دل

چو بلبل در فراق رویت ای گل ، به دیوار قفس سرمیزند دل

جملات کوتاه به زبان آلمانی

مادر گمان مبر زخیال تو غافلم

گر مانده ام خموش خدا داند و دلم

متن احساسی آلمانی

نابهنگام اجل، فرصت بودن بگرفت

بلبلی را ز چمن، حین سرودن بگرفت

مهر تو، حک شده در قلب همه یارانت

کی توان خاطر تو، تا دم ماندن بگرفت

دوستت دارم به آلمانی با صدا

ای کاش تو باز آیی و من پای تو تو بوسم

در سجده روم صورت زیبای تو بوسم

هرجا که گذشتی و دمی جای گرفتی

انجا روم وگریه کنان جای تو رو بوسم

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

آن کس که مرا روح وروان بود پدر بود

آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود

افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت

آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

جملات هیتلر به آلمانی

صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرا

در بوته صبر امتحان کرد مرا

هرگز نشکست پشتم از هیچ غمی

جز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

جملات معروف به زبان آلمانی

پدر جان یاد آن شب‌ها که ما را شمع جان بودی

میان نا امیدی‌ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگی کردن اگرچه رنج و سختی بود

بنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی

متن المانی

ای پدر مردانه بودن را به ما آموختی
روشنی دادی به جمع ما ولی خود سوختی
خسته بودی از مرام و خصلت این روزگار
رفتی و این آتش پر نور را افروختی

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

به یاد شمع رویت همچنان پروانه میسوزم

تورفتی من به جایت اندرین کاشانه میسوزم

گهی آیم کنار قبر تو با دیده گریان

گهی از مهربانی های تو در خانه میسوزم

عشقم به زبان انگلیسی

حرمت هستی ما ای پدر از نام تو بود
تو مپندار که رفتی و فراموش شدی

زندگیم به زبان آلمانی

پدرم در سوگ تو دل‌های ما پیوسته می‌گرید

سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می‌گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه

به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می‌گرید

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز

غم نادیدن تو بار گران است هنوز

انقدر مهر و وفا برهمگان کردی تو

نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

جمله آلمانی برای بیو اینستا

یاد ایامی که ما هم روزگاری داشتیم
هم پدر بالای سر هم سایبانی داشتیم

جملات معروف به زبان آلمانی

رفتی ز دیده و داغت به دل ماست هنوز
هر طرف می نگرم روی تو پیداست هنوز
آنقدر مهر و وفا بر همگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان هاست هنوز

جملات آلمانی

رفتی و آتش زدی بر جسم و جانم ای پدر
گشت تاریک از فراقت آشیانم ای پدر
چون به یاد آرم محبت های دیرین تو را
می رود از کف برون تاب و توانم ای پدر

عشقم به آلمانی

پدرم بوی خاک و گندم داشت‌

دست در دست‌های مردم داشت‌

روی لب‌های خسته‌‌اش یک عمر

تاول زندگی تبسم داشت

شطی از آفتاب در چشمش

تا دم واپسین تلاطم داشت‌

با دهان سپیده‌ می‌خندید

او که با سوختن تفاهم داشت‌

یاد باد آن سپیده، آن امید

آفتابی که بوی گندم داشت

اصطلاحات آلمانی

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی
ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود
ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

دلنوشته آلمانی

آن ماری میشل یک مولوی شناس آلمانی است که روی سنگ قبرش یکی از سخنان امام علی (ع) نوشته شده است:

الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا: مردم خوابند و وقتی می میرند بیدار می شوند.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

حافظ یکی از شعرایی است که خیلی از افراد دوست دارند شعری از حافظ برای متن سنگ قبر آن ها انتخاب شود. اما روی سنگ قبر خود حافظ چه نوشته شده است؟

بر سر تربت ما چون گذری همتی خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

جملات معروف به زبان آلمانی

به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

جملات غمگین آلمانی

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی
میدانم خواهی آمد
من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم
بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

جملات کوتاه به زبان آلمانی

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد.
نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت.
ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد
گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش
و او یکریز و پی در پی دم گرم خویش را در گلویم سخت بفشارد
و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد
بدین سان بشکند
هر دم سکوت مرگبارم را

جملات کوتاه به زبان آلمانی

ظبیعت وقوانین طبیعت در تاریکی نهان بود
خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید……
و همه روشن شد

جملات هیتلر به آلمانی

در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد
عشق پیدا شدوآتش به همه عالم زد

جملات دوستانه آلمانی

افغانستان قسمتی از وجود من است.

من یک افغانم و به وطنم افغانستان عشق می ورزم.

هیچ کس نمی تواند غرور مرا زیر سوال ببرد و هیچ کس نمی تواند ارزشم را از بین ببرد!

چرا که من یک افغانم. من یک افغان هستم و این است عزت و غرور من.

متن المانی

یک روز در میان باد راه می رفتم

همزمان با باد باران بود، اما جدا باد ایستاد

اسمان صاف، رنگین کمان خندید، باران رگبار وار می بارید

تو را دیدم میان رنگ های ابی شاید سبز, قرمز

دختر کولی (افغان)

اما پیاده، خندان، با چرخی رقصان  تند می امد

امد امد، همچنان خندان گفت

من قلب تنهایم، غصه ها دارم اما هر روز می خندم

سرزمینم جای من نیست

گل هایش همه گریان، اسمانش ابری و باران، زمینش خشک و یخ بندان

تو کجا می ایی

باید برگشت, تو دلت جای دگر می گردد

من با تو می ایم

اسمانش ابی، سرزمینش گرم، قلب ها ساده مهربان

بیا با هم یکی باشیم

اما….

cuánto se cobra el pie de cerca

غم ها می گذرند، ستم ها از بین می روند و ظلم ها پایدار نیستند!

وطنم افغانستان هر چقدر هم که در ظلم باشد و هر چقدر هم که در درگیری باشد، روزی به صلح خواهد رسید.

مردم وطنم روزی آرامش را احساس خواهند کرد.

افغانستان برای من یک ارزش است و تا جان دارم نمی گذارم که این ارزش از بین برود.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

مشتی از خاک “بخارا” و گل “نیشابور” با هم آرید و به مخروبه ی “کابل” بزنید

دختران قفس افتاده ی “پامیر” عزیز گلی از باغ خراسان به دو کاکل بزنید

جام از “بلخ” بیارید و شراب از “شیراز” مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید.

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

عشق به کشورم باعث شد که با غرور در همه جا که از من ملیتم را می پرسند، بگویم که افغانستانی هستم.

بله! من یک افغانستانی هستم و به این افتخار می کنم.

ممکن است بعضی ها به من به دید تحقیر بنگرند،

ممکن است که برخی مرا کوچک کنند و ممکن است که برخی حتی به کشور من هم توهین کنند،

اما آن ها نمی دانند که افغانستان کجاست و مردمش چگونه هستند.

افغانستان سرزمین عشق و فداکاریست و من نیز زاده ی افغانستانم!

پس تمام آن توهین ها و تحقیر ها را در دریای بخشش و عشقم حل خواهم کرد.

كلمات عن راحة البال

من اینجا ریشه در خاکم

من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم

من اینجا تا نفس باقیست می مانم

من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم

امید روشنایی گرچه در این تاریکی ها نیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی افشانم

من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح می خوانم

و می دانم تو روزی باز خواهی گشت

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

به کار بردن واژه مردانگی درست نیست، وگرنه باید روی غیرت دختران افغان واژه مردانگی را گذاشت.

آن ها با وجود آن همه درگیری و سختی باز هم به پای کشورشان ایستاده اند و از آن سرسختانه دفاع می کنند.

دختران افغان نمونه ی بارز فداکاری و ایثار هستند!

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

ولی خاک تو با او مهربان باش، اگر آتش با او مهربان نبود،

اگر زندگی، اگر مرگ با او مهربان نبود،

اگر انسان های دیگر با او مهربان نبودند،

خاک، تو با او مهربان باش…

جملات هیتلر به آلمانی

افغانستان از هرچه بگذرد، از عزتش نمی تواند بگذرد.

هر کاری خواستی بکن، هر اقدامی را که دوست داشتی عملی کن، اما هیچ وقت سعی نکن که غرور و عزت افغانستان را زیر سوال ببری.

اگر این کار را کردی، باید منتظر بازخوردی بسیار سخت تر از کاری که کردی باشی.

قلبم به زبان آلمانی

من برای کشورم و برای غرورش می جنگم!

مهم نیست که چه به سرم می آید و مهم نیست که چه اتفاقی ممکن است برایم رخ دهد.

برای من مهم این است که غرور کشورم حفظ شود و برای من مهم این است که کاری کنم که باعث عزت و سربلندی کشورم شوم.

این ها برایم مهم هستند؛ نه جانی که هر لحظه ممکن است بنا به دلیلی از من ستانده شود.

جملات معروف به زبان آلمانی

افغانستان جای دیگری در دنیاست.

خنده از روی لبان مردمش برداشته نمی شود

شاد زندگی می کنند

کلمه ی دریا دل را از روی آن ها ساخته اند و مرام و معرفتشان ویرانت می کند

با عشق مهمانت می کنند و آنقد ردوستت دارند که برایت چهار مغز می آورند و پوست کنده در بشقابی بزرگ پیشکشت می کنند

جملات کوتاه به زبان آلمانی

افغان ها هر چقدر هم که ظلم ببینند و هر چقدر هم که سختی بکشند،

اما هیچوقت غرورشان را نادیده نمی گیرند و هیچ وقت پا روی غرورشان نمی گذارند.

مردم افغان سختی کشیده اند و با سختی بزرگ شده اند و این سختی به آن ها یاد داده که چطور غرورشان را حفظ کنند و چطور بر عزت شان بیفزایند.

كلمات عن راحة البال

مردم افغان را از چیزی نترسان.

آن ها بیدی نیستند که با بادهای اندک تو بترسند.

هیچ وقت قصد و نیتت این نباشد که عزت مردم افغان را از بین ببری، چرا که هیچوقت نمی توانی این کار را انجام دهی.

اگر به این کار اسرار بورزی، در نهایت این خودت خواهی بود که شکست می خوری.

عزت مردم افغان به آن ها کمک می کند که بر مشکلات غلبه کنند و نگذارند که هر بادی آن ها را بلرزاند یا باعث شود که ریشه شان ضعیف شود.

متن احساسی آلمانی

خواهم وطن بقای تو را از خدای تو

تا جان به تن مراست بگویم ثنای تو

در حفظ تست و و حدت ملی پیام من

این نکته دل کش است که دارم هوای تو

راز بقاست گر که بمیرم برای عشق

افغان سزد که زنده بمانم برای تو

جمله آلمانی به فارسی

ای “دختر افغان”
تو را تفسیر کردنند در کوچه ها
مثل یک فاجعه!
غرق در سکوت کردنند
شکستنند!
انعکاس صدایت
نبض نگاهت
فاصله گرفت، از آرزوهایت
سوقط کردی در تب زهرآگین!
ای “دختر افغان”
تو را کوچاندان از تقدیر
قمار زدنند، در قنوت
تقدیمت کردنند
به شکارچی سر نوشت
شب هنگام به خلوتگاه
قلب تو را آتش
جسمت را زخم زدند
ای “دختر افغان”

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

ناله ها و شکوه ات را

من به گوش دل شنیدم

که بگفتی ای عزیزم

البس غم ها بدیدم

بگذر ای فرزند نازم

زین همه دعواها و جنگ

زین همه درد و مصیبت

دل شده در سینه ام تنگ

گر کویر تشنه باشی

به شبم ابر بهاری

تازه قطره قطره اشکم

تازه تازه گل بیاری

دلنوشته آلمانی

این کشور افغانستان است این عزت هر افغان است

میهن صلح، جایگاه شمشیر هر فرزندش قهرمان است

این کشور میهن همه است از بلوچ، از ازبک ها

از پشتون، هزاره‌ ها از ترکمن و تاجیک ها

هم عرب و گوجرها پامیری، نورستانی ها

براهویی است و قزلباش هم ایماق و پشه‌ئیان

این کشور همیشه تابان خواهد بود مثل آفتاب در آسمان کبود

در سینهٔ آسیا مثل قلب جاویدان

نام حق است ما را رهبر می‌گوییم الله اکبر، می‌گوییم الله اکبر

جملات معروف به زبان آلمانی

من نه تاجیکم نه پشتون، نی هزاره نه ز ترکم
نی ز ازبک، نه بلوچم نی ز ایماق سترگم

من به مذهب نی ز سنی، نی ز شیعه، نه ز سیکم
نی دورنگم، نی دروغم، نی فسادم، نی شریکم

نی شمالی، نی جنوبی، نه ز غربم، نه ز شرقم
نی ز کوی فتنه پیشان، نی پی تشویق فرقم

نی بفکر جنگ لفظم، نی بفکر تهمت و شر
نی زر اندوزم، نه نوکر، نی کلاه فتنه بر سر

خطه ام افغان ستانست، خاک ان از من سراسر
ما همه افغان و افغان سر بر سر با هم برابر

رود و دریایت خروشان، کوهسارت با جلالند
فصل هایت بی نظیر و مردمانت با کمالند

پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت
مرده بادا هر که بردست صلح میهن را بغارت

خاک بادا بر دو چشمی کو ندارد تاب دیدن
دست مایان را چو زنجیر، متحد، با هم پریدن

مرگ بر خصمت همیشه، شاد زی بی درد ماتم
دور بادا از وجودت تکه های راکت و بم

سبز بادا، سبز بادا، نام تو بر جسم و جانم
زنده بادا، زنده بادا، کشورم، افغانستانم

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

افغانستان قسمتی از وجود من است.

من یک افغانم و به وطنم افغانستان عشق می ورزم.

هیچ کس نمی تواند غرور مرا زیر سوال ببرد و هیچ کس نمی تواند ارزشم را از بین ببرد!

چرا که من یک افغانم. من یک افغان هستم و این است عزت و غرور من.

اشعار عاشقانه آلمانی

یک روز در میان باد راه می رفتم

همزمان با باد باران بود، اما جدا باد ایستاد

اسمان صاف، رنگین کمان خندید، باران رگبار وار می بارید

تو را دیدم میان رنگ های ابی شاید سبز, قرمز

دختر کولی (افغان)

اما پیاده، خندان، با چرخی رقصان  تند می امد

امد امد، همچنان خندان گفت

من قلب تنهایم، غصه ها دارم اما هر روز می خندم

سرزمینم جای من نیست

گل هایش همه گریان، اسمانش ابری و باران، زمینش خشک و یخ بندان

تو کجا می ایی

باید برگشت, تو دلت جای دگر می گردد

من با تو می ایم

اسمانش ابی، سرزمینش گرم، قلب ها ساده مهربان

بیا با هم یکی باشیم

اما….

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

غم ها می گذرند، ستم ها از بین می روند و ظلم ها پایدار نیستند!

وطنم افغانستان هر چقدر هم که در ظلم باشد و هر چقدر هم که در درگیری باشد، روزی به صلح خواهد رسید.

مردم وطنم روزی آرامش را احساس خواهند کرد.

افغانستان برای من یک ارزش است و تا جان دارم نمی گذارم که این ارزش از بین برود.

سلام عشقم به المانی

مشتی از خاک “بخارا” و گل “نیشابور” با هم آرید و به مخروبه ی “کابل” بزنید

دختران قفس افتاده ی “پامیر” عزیز گلی از باغ خراسان به دو کاکل بزنید

جام از “بلخ” بیارید و شراب از “شیراز” مستی هر دو جهان را به تغزل بزنید.

جملات زیبا به زبان آلمانی

عشق به کشورم باعث شد که با غرور در همه جا که از من ملیتم را می پرسند، بگویم که افغانستانی هستم.

بله! من یک افغانستانی هستم و به این افتخار می کنم.

ممکن است بعضی ها به من به دید تحقیر بنگرند،

ممکن است که برخی مرا کوچک کنند و ممکن است که برخی حتی به کشور من هم توهین کنند،

اما آن ها نمی دانند که افغانستان کجاست و مردمش چگونه هستند.

افغانستان سرزمین عشق و فداکاریست و من نیز زاده ی افغانستانم!

پس تمام آن توهین ها و تحقیر ها را در دریای بخشش و عشقم حل خواهم کرد.

دلنوشته آلمانی

من اینجا ریشه در خاکم

من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم

من اینجا تا نفس باقیست می مانم

من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم

امید روشنایی گرچه در این تاریکی ها نیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم

من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی افشانم

من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح می خوانم

و می دانم تو روزی باز خواهی گشت

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

به کار بردن واژه مردانگی درست نیست، وگرنه باید روی غیرت دختران افغان واژه مردانگی را گذاشت.

آن ها با وجود آن همه درگیری و سختی باز هم به پای کشورشان ایستاده اند و از آن سرسختانه دفاع می کنند.

دختران افغان نمونه ی بارز فداکاری و ایثار هستند!

جملات کوتاه به زبان آلمانی

ولی خاک تو با او مهربان باش، اگر آتش با او مهربان نبود،

اگر زندگی، اگر مرگ با او مهربان نبود،

اگر انسان های دیگر با او مهربان نبودند،

خاک، تو با او مهربان باش…

پادشاه قلبم به آلمانی

افغانستان از هرچه بگذرد، از عزتش نمی تواند بگذرد.

هر کاری خواستی بکن، هر اقدامی را که دوست داشتی عملی کن، اما هیچ وقت سعی نکن که غرور و عزت افغانستان را زیر سوال ببری.

اگر این کار را کردی، باید منتظر بازخوردی بسیار سخت تر از کاری که کردی باشی.

جمله آلمانی به فارسی

من برای کشورم و برای غرورش می جنگم!

مهم نیست که چه به سرم می آید و مهم نیست که چه اتفاقی ممکن است برایم رخ دهد.

برای من مهم این است که غرور کشورم حفظ شود و برای من مهم این است که کاری کنم که باعث عزت و سربلندی کشورم شوم.

این ها برایم مهم هستند؛ نه جانی که هر لحظه ممکن است بنا به دلیلی از من ستانده شود.

شب بخیر عشقم به آلمانی

افغانستان جای دیگری در دنیاست.

خنده از روی لبان مردمش برداشته نمی شود

شاد زندگی می کنند

کلمه ی دریا دل را از روی آن ها ساخته اند و مرام و معرفتشان ویرانت می کند

با عشق مهمانت می کنند و آنقد ردوستت دارند که برایت چهار مغز می آورند و پوست کنده در بشقابی بزرگ پیشکشت می کنند

جمله آلمانی به فارسی

افغان ها هر چقدر هم که ظلم ببینند و هر چقدر هم که سختی بکشند،

اما هیچوقت غرورشان را نادیده نمی گیرند و هیچ وقت پا روی غرورشان نمی گذارند.

مردم افغان سختی کشیده اند و با سختی بزرگ شده اند و این سختی به آن ها یاد داده که چطور غرورشان را حفظ کنند و چطور بر عزت شان بیفزایند.

من به زبان آلمانی

مردم افغان را از چیزی نترسان.

آن ها بیدی نیستند که با بادهای اندک تو بترسند.

هیچ وقت قصد و نیتت این نباشد که عزت مردم افغان را از بین ببری، چرا که هیچوقت نمی توانی این کار را انجام دهی.

اگر به این کار اسرار بورزی، در نهایت این خودت خواهی بود که شکست می خوری.

عزت مردم افغان به آن ها کمک می کند که بر مشکلات غلبه کنند و نگذارند که هر بادی آن ها را بلرزاند یا باعث شود که ریشه شان ضعیف شود.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

خواهم وطن بقای تو را از خدای تو

تا جان به تن مراست بگویم ثنای تو

در حفظ تست و و حدت ملی پیام من

این نکته دل کش است که دارم هوای تو

راز بقاست گر که بمیرم برای عشق

افغان سزد که زنده بمانم برای تو

جملات معروف به زبان آلمانی

ای “دختر افغان”
تو را تفسیر کردنند در کوچه ها
مثل یک فاجعه!
غرق در سکوت کردنند
شکستنند!
انعکاس صدایت
نبض نگاهت
فاصله گرفت، از آرزوهایت
سوقط کردی در تب زهرآگین!
ای “دختر افغان”
تو را کوچاندان از تقدیر
قمار زدنند، در قنوت
تقدیمت کردنند
به شکارچی سر نوشت
شب هنگام به خلوتگاه
قلب تو را آتش
جسمت را زخم زدند
ای “دختر افغان”

جملات معروف به زبان آلمانی

ناله ها و شکوه ات را

من به گوش دل شنیدم

که بگفتی ای عزیزم

البس غم ها بدیدم

بگذر ای فرزند نازم

زین همه دعواها و جنگ

زین همه درد و مصیبت

دل شده در سینه ام تنگ

گر کویر تشنه باشی

به شبم ابر بهاری

تازه قطره قطره اشکم

تازه تازه گل بیاری

جملات معروف به زبان آلمانی

این کشور افغانستان است این عزت هر افغان است

میهن صلح، جایگاه شمشیر هر فرزندش قهرمان است

این کشور میهن همه است از بلوچ، از ازبک ها

از پشتون، هزاره‌ ها از ترکمن و تاجیک ها

هم عرب و گوجرها پامیری، نورستانی ها

براهویی است و قزلباش هم ایماق و پشه‌ئیان

این کشور همیشه تابان خواهد بود مثل آفتاب در آسمان کبود

در سینهٔ آسیا مثل قلب جاویدان

نام حق است ما را رهبر می‌گوییم الله اکبر، می‌گوییم الله اکبر

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

من نه تاجیکم نه پشتون، نی هزاره نه ز ترکم
نی ز ازبک، نه بلوچم نی ز ایماق سترگم

من به مذهب نی ز سنی، نی ز شیعه، نه ز سیکم
نی دورنگم، نی دروغم، نی فسادم، نی شریکم

نی شمالی، نی جنوبی، نه ز غربم، نه ز شرقم
نی ز کوی فتنه پیشان، نی پی تشویق فرقم

نی بفکر جنگ لفظم، نی بفکر تهمت و شر
نی زر اندوزم، نه نوکر، نی کلاه فتنه بر سر

خطه ام افغان ستانست، خاک ان از من سراسر
ما همه افغان و افغان سر بر سر با هم برابر

رود و دریایت خروشان، کوهسارت با جلالند
فصل هایت بی نظیر و مردمانت با کمالند

پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت
مرده بادا هر که بردست صلح میهن را بغارت

خاک بادا بر دو چشمی کو ندارد تاب دیدن
دست مایان را چو زنجیر، متحد، با هم پریدن

مرگ بر خصمت همیشه، شاد زی بی درد ماتم
دور بادا از وجودت تکه های راکت و بم

سبز بادا، سبز بادا، نام تو بر جسم و جانم
زنده بادا، زنده بادا، کشورم، افغانستانم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

عشقم خیلی دوست دارم، خیلی وقته که ندیدمت، بزرگ¬ترین آرزوم اینه که دوباره بیام جلوی قفست، غذا بدم بهت…
میمون قشنگم! خیلی دوست دارم…

عشقم به آلمانی

آسمان را می‌خواهم برای عبور، جاده باریک است!
ماه را می‌خواهم برای نور، راه تاریک است!
تو را می خواهم برای نظافت، تعطیلات نزدیک است!
دوست دارم عشقم…

متن ادبی آلمانی

دوست دارم با تو بخوابم، من و تو تنها با هم بخوابیم، من بی تو خوابم نمی‌بره، با شلوار خوابم نمی‌بره… کجایی زیرشلواریم
چیه فک کردی با تو ام!؟؟؟

جملات غمگین آلمانی

پسرها به خاطر دوستاشون حتی از عشق‌شون می‌گذرن، ولی دخترا واسه این که پسری رو بدست بیارن آرزو می‌کنن که
سر به تن دخترای دیگه نباشه!

دلنوشته آلمانی

عاشقتم، تو چی؟
خیلی می‌خوامت، تو چی؟
دوریت اذیتم می‌کنه، تو چی؟
بی تو می‌میرم، تو چی ؟
من الکی گفتم. تو چی؟

جملات دوستانه آلمانی

دوستت دارم به زبان‌های مختلف:
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بولولو مولی‌ گوجی بوچ بوچ!

جملات آلمانی

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر
Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم
To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

بیو غمگین آلمانی

We try to hide our feeling but forget our eyes speak
احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

دلنوشته آلمانی

We were given: Two hands to hold
To legs to walk
Two eyes to see
Two ears to listen
But why only one heart
Because the other was given to someone else
For us to find
به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن
دو پا برای راه رفتن
دو گوش برای شنیدن
اما چرا تنها یک قلب؟
چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم

متن ادبی آلمانی

When I wake up
Each morning
And see you next to me
No matter what happen
I know that my day will
Be all right
هر روز صبح
که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم
می‌دانم هر چه پیش آید
اهمیتی ندارد
آن روز، روز خوبی خواهد بود

متن ادبی آلمانی

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see
عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

همسرم به آلمانی

You’re the most expensive thing that I have
تو گران‌ترین چیزى هستى که من دارم
I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

متن ادبی آلمانی

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forget
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

متن احساسی آلمانی

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me
تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من
درخشان ترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

اشعار عاشقانه آلمانی

When you are happy you want to reach the person you love most
But when you are sad you want to reach the person who loves you most
وقتی خوشحالی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

♥ تــو در همه حال زیبایے ..

تـــو را همان گونه ڪه هستے دوست دارم با تمامِ ڪم و ڪاستے هایت .!

من در ڪنارت خواهم ماند

تا ثابت ڪنم براے دلم در همه حال زیبایے .. ♥♥♥

عشقم به آلمانی

♥ بمانے بهارم
♥ بخندے تابستان
♥ ببارے پاییزم
♥ نباشے زمستان
♥ تــ♥ــو
♥چهار فصل روزگار منے ♥♥♥

جملات انگیزشی به آلمانی

♥ عشق یعنے مرا جغرافیا

درڪار نباشد

یعنے ترا تاریخ

درڪار نباشد

یعنے تــ♥ـو با صداے من

سخن گویے

با چشمان مـــن ببینے

و جهان را با انگشتان مـــن

ڪشف ڪنی… ♥♥♥

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

♥ ما مردها عادت میڪنیم به بودن زن.
نه اینڪه عادے شود و تڪراری،
به بودنش به بویش،
به اتمسفرے ڪه ایجاد میڪند،
به جانے ڪه میریزد در دیوارهاے خانه و تازه میڪند حس بودن را …
چندروز نباشد حالمان خراب میشود.
به هارت و پورتهایمان توجه نڪنید.
مرد بے زن تلف میشود! ♥♥♥

سلام عشقم به المانی

♥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :
ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩ ؛ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ !
ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ،ﺍﻣـــــا
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷــــــــﺘﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑـــﺖ ﮐـــــــــﺮﺩ ♥♥♥

جملات کوتاه به زبان آلمانی

عشقم خیلی دوست دارم، خیلی وقته که ندیدمت، بزرگ¬ترین آرزوم اینه که دوباره بیام جلوی قفست، غذا بدم بهت…
میمون قشنگم! خیلی دوست دارم…

جملات انگیزشی بزرگان

آسمان را می‌خواهم برای عبور، جاده باریک است!
ماه را می‌خواهم برای نور، راه تاریک است!
تو را می خواهم برای نظافت، تعطیلات نزدیک است!
دوست دارم عشقم…

جمله آلمانی به فارسی

دوست دارم با تو بخوابم، من و تو تنها با هم بخوابیم، من بی تو خوابم نمی‌بره، با شلوار خوابم نمی‌بره… کجایی زیرشلواریم
چیه فک کردی با تو ام!؟؟؟

كلمات عن راحة البال

پسرها به خاطر دوستاشون حتی از عشق‌شون می‌گذرن، ولی دخترا واسه این که پسری رو بدست بیارن آرزو می‌کنن که
سر به تن دخترای دیگه نباشه!

عشقم به زبان انگلیسی

عاشقتم، تو چی؟
خیلی می‌خوامت، تو چی؟
دوریت اذیتم می‌کنه، تو چی؟
بی تو می‌میرم، تو چی ؟
من الکی گفتم. تو چی؟

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

دوستت دارم به زبان‌های مختلف:
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بولولو مولی‌ گوجی بوچ بوچ!

جمله آلمانی برای بیو اینستا

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر
Love is wide ocean that joins two shores
i love you
عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
دوست دارم
To the world you may be one person, but to one person you may be the world
برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

جملات انگیزشی بزرگان

We try to hide our feeling but forget our eyes speak
احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

جملات انگیزشی آلمانی

We were given: Two hands to hold
To legs to walk
Two eyes to see
Two ears to listen
But why only one heart
Because the other was given to someone else
For us to find
به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن
دو پا برای راه رفتن
دو گوش برای شنیدن
اما چرا تنها یک قلب؟
چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که باید آن را بیابیم

اشعار گوته به زبان آلمانی

When I wake up
Each morning
And see you next to me
No matter what happen
I know that my day will
Be all right
هر روز صبح
که چشم می‌گشایم
و تو را در کنار خود می‌بینم
می‌دانم هر چه پیش آید
اهمیتی ندارد
آن روز، روز خوبی خواهد بود

متن المانی برای بیو

Love is not blind; it simply enables one to see things others fail to see
عشق کور نیست؛ عشق تنها باعث می‌شود چیزهایی را ببینی که دیگران قادر نیستند

جملات انگیزشی آلمانی

You’re the most expensive thing that I have
تو گران‌ترین چیزى هستى که من دارم
I feel so lucky to be with you
به خاطر با تو بودن احساس خوش شانسی می کنم

جملات غمگین آلمانی

LOVE is like WAR
Easy to start
Difficult to end
Impossible to forget
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺖ
ﺷﺮﻭﻉ ﺁﻥ ﺁﺳﺎن …
ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﮑل …
ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑن …

جملات غمگین آلمانی

You’re my midnight sunshine lady
You’re my guiding light
You’re the brightest star I’ll ever see
And though the day is dark and cloudy
I’m gonna e all right
When my midnight sunshine touches me
تو خورشید درخشان نیمه شبم هستی
شمع فروزان راهنمای من
درخشان ترین ستاره‌ای هستی که دیده‌ام
حتی در روزهای تاریک و ابری
همه چیز روبراه می‌شود
وقتی که خورشید نیمه شب مرا لمس کند

متن احساسی آلمانی

When you are happy you want to reach the person you love most
But when you are sad you want to reach the person who loves you most
وقتی خوشحالی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوسش داری …
اما وقتی ناراحتی، دوست داری به کسی برسی که خیلی دوست داره …

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

♥ تــو در همه حال زیبایے ..

تـــو را همان گونه ڪه هستے دوست دارم با تمامِ ڪم و ڪاستے هایت .!

من در ڪنارت خواهم ماند

تا ثابت ڪنم براے دلم در همه حال زیبایے .. ♥♥♥

عشقم به آلمانی

♥ بمانے بهارم
♥ بخندے تابستان
♥ ببارے پاییزم
♥ نباشے زمستان
♥ تــ♥ــو
♥چهار فصل روزگار منے ♥♥♥

من به زبان آلمانی

♥ عشق یعنے مرا جغرافیا

درڪار نباشد

یعنے ترا تاریخ

درڪار نباشد

یعنے تــ♥ـو با صداے من

سخن گویے

با چشمان مـــن ببینے

و جهان را با انگشتان مـــن

ڪشف ڪنی… ♥♥♥

متن المانی برای بیو

♥ ما مردها عادت میڪنیم به بودن زن.
نه اینڪه عادے شود و تڪراری،
به بودنش به بویش،
به اتمسفرے ڪه ایجاد میڪند،
به جانے ڪه میریزد در دیوارهاے خانه و تازه میڪند حس بودن را …
چندروز نباشد حالمان خراب میشود.
به هارت و پورتهایمان توجه نڪنید.
مرد بے زن تلف میشود! ♥♥♥

اشعار عاشقانه آلمانی

♥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ :
ﻋﺸﻘﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻭﺭﮐﺮﺩ ؛ ﺑﻮﺳﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺲ ﮐﺮﺩ !
ﺍﺣﺴﺎﺳﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ،ﺍﻣـــــا
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷــــــــﺘﻨﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺎﺑـــﺖ ﮐـــــــــﺮﺩ ♥♥♥

متن المانی

گفت خیلی میترسم ؛
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم . . .
این جور خوشحالی ترسناک است . . .
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد !

جمله آلمانی به فارسی

بی تو هم می شود زندگی کرد ، قدم زد ، چای خورد ، فیلم دید ، سفر رفت . . .
فقط ، بی تو نمی شود به خواب رفت . .

جملات معروف به زبان آلمانی

صبــــر یـک فـــریـب اســـتـــــ . . .
ســالـهـاســت بــا غـــوره هــا کـلـنـجــــار مـیـــرومـــ . . .
حــلـــــــوا نـمـیـشـــــــونــد . . .

جملات انگیزشی آلمانی

این روزها آسم روحی ام شدید شده است !
نه نگران نباش ، چیزی نیست .
فقط دکتر تجویز کرد که میان نفس کشیدن های عمیقم
به تنفس مصنوعی او نیاز دارم
میدانم که کمی تکراریست
اما دکتر است دیگر
بهتر از من و تو میداند !

جملات انگیزشی آلمانی

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت . . .
کاش همه این را مى فهمیدند . . . !

شب بخیر عشقم به آلمانی

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

جملات انگیزشی به آلمانی

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

متن احساسی آلمانی

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

جملات انگیزشی بزرگان

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

دلنوشته آلمانی

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

اصطلاحات آلمانی

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

جملات معروف به زبان آلمانی

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !

اشعار عاشقانه آلمانی

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

قلبم به زبان آلمانی

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

بغض ها را گاهى باید قورت داد ،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست …
گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد !

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

كلمات عن راحة البال

توی دنیای واقعی‌ اونایی که کمتر دروغ میگن بیشتر رسوا میشن

جملات دوستانه آلمانی

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

جمله آلمانی به فارسی

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

جملات کوتاه به زبان آلمانی

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

قلبم به زبان آلمانی

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

عشقم به آلمانی

شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی یاشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

جملات انگیزشی کوتاه

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

زندگیم به زبان آلمانی

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

نوشته های آلمانی

مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

جملات کوتاه به زبان آلمانی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !
این وسط فقط یک دل بود . . .که دیگر نیست !

سلام به آلمانی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

جملات معروف به زبان آلمانی

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن المانی برای بیو

مواظبم باشید ، دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !

جملات غمگین آلمانی

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

جملات کوتاه به زبان آلمانی

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

جملات معروف به زبان آلمانی

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

بعضیا هستن که تمام عمرشون رو سعی میکنن که رابطشون رو با یه آدم اشتباه درست کنن…

جمله آلمانی برای بیو اینستا

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

دوستت دارم به آلمانی با صدا

کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن رابرایت بنوازم !
کاش خاربودم تاچشم دشمنانت راکور کنم . . .
افسوس ک نه تارم نه خار

شب بخیر عشقم به آلمانی

مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد !
مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه دنیا !
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی بشه !
مرد حتی درداشو اشک که نه ، یه اخمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش !
یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت : “میم … مثلِ مرد !”

كلمات عن راحة البال

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

جملات کوتاه به زبان آلمانی

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

جمله آلمانی به فارسی

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،
از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

جمله آلمانی به فارسی

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

جملات معروف به زبان آلمانی

“سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
نه اينكه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
خطها خراب است !
شارژها ته كشيده !
نفسها تكراري مي آيند و ميروند !
سرها همه در گوشيها جا مانده و دلها را نميدانم كجا !
خلاصه كسي نمي بيند ، نمي شنود سلامت را !
بيهوده مي كوشي مترسك جان !
كلاغها هم كارو بارشان بي رونق است
كبوترها هم بالهايشان سنگين !
پستچي ها بيكارند …
سوار ماشين و هواپيما مي شوند نامه اي اگر باشد !!

جملات هیتلر به آلمانی

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

متن کوتاه آلمانی برای بیو

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

متن المانی برای بیو

یـآدش بــخیـر
یـــک روز بــود کـه دلِ سنگـم
بـآ دیدنِ اسمـــَش رویِ گــوشی می لرزید . . .

سلام به آلمانی

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻪ…

متن المانی

دور گردنش شال پیچیدند،
و سرش کلاه گذاشتند و رفتند …
کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد

جملات هیتلر به آلمانی

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست !
کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

متن ادبی آلمانی

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!

اشعار عاشقانه آلمانی

آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…

جملات انگیزشی آلمانی

به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

عزیزم به آلمانی

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …
عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …
یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !

قلبم به زبان آلمانی

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــادِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

جملات انگیزشی بزرگان

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

جمله آلمانی به فارسی

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد،
تا من با خودم گپی بزنم…

زندگیم به زبان آلمانی

بزرگترین ضعفِ انسان ها
تردیدِ آنها است در این که به دیگران هنگامی که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند…

جملات معروف به زبان آلمانی

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت :
عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست

متن المانی برای بیو

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا
که هر روز لباسی نو بر تن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی اندیشه هایشان
خیلی آزارت میدهد …

اشعار عاشقانه آلمانی

گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست !

cuánto se cobra el pie de cerca

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست . . .
هی . . .
معشوقه ی من. . . ؟
سلامتی . . . ؟

جملات دوستانه آلمانی

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم
نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ”
برای اینکه ” خفه نشم ”

جملات غمگین آلمانی

وقتى با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

جملات آلمانی

عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !

جملات کوتاه به زبان آلمانی

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

متن المانی

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد …

جملات معروف به زبان آلمانی

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

متن ادبی آلمانی

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ …
ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻭﮔﻞ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﻭﻟﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ

جملات زیبا به زبان آلمانی

ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣّﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ،
ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ، ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺖ ؟!

متن ادبی آلمانی

آدما همونقدر نمیخوان حالت رو بدونن که تو میخوای بگی!

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛

یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ !

متن ادبی آلمانی

گفت خیلی میترسم ؛
گفتم چرا ؟
گفت چون از ته دل خوشحالم . . .
این جور خوشحالی ترسناک است . . .
پرسیدم آخه چرا ؟
جواب داد: وقتی آدم این جور خوشحال باشد
سرنوشت آماده است چیزی را از آدم بگیرد !

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

بی تو هم می شود زندگی کرد ، قدم زد ، چای خورد ، فیلم دید ، سفر رفت . . .
فقط ، بی تو نمی شود به خواب رفت . .

دلنوشته آلمانی

صبــــر یـک فـــریـب اســـتـــــ . . .
ســالـهـاســت بــا غـــوره هــا کـلـنـجــــار مـیـــرومـــ . . .
حــلـــــــوا نـمـیـشـــــــونــد . . .

عشقم به زبان انگلیسی

این روزها آسم روحی ام شدید شده است !
نه نگران نباش ، چیزی نیست .
فقط دکتر تجویز کرد که میان نفس کشیدن های عمیقم
به تنفس مصنوعی او نیاز دارم
میدانم که کمی تکراریست
اما دکتر است دیگر
بهتر از من و تو میداند !

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت . . .
کاش همه این را مى فهمیدند . . . !

جملات آلمانی

بدترین درد اینه که ،
مخاطب های گوشیتو چک کنی
و بخوای با یکی درد و دل کنی
ولی . . .
هیچکس و پیدا نکنی . . .

جملات معروف به زبان آلمانی

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

به هرکس که می نگرم در شکایت است ،
درحیرتم که لذت دنیا به کام کیست؟!

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

چـتـرتــــ را بگــــیر . . .
چشــــــــــم های من . . .
بزرگ شده ی بارانند . .

جملات کوتاه به زبان آلمانی

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ش رو ندارے نگو به ڪسے…

جملات آلمانی

“مهربانی”
مهمترین اصل “انسانیت”است
اگر کسی از من کمکی بخواهد
یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم !

جملات معروف به زبان آلمانی

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

بیو غمگین آلمانی

ﺭﻭﺑﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻴﺮﻭ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺪﻩ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺑﺎﻻﻯ ﻛﻮﻩ ﺑﭙﺮ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭘﺎﻳﻢ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ : ﻣﻴﮕﻴﺮﻣﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﭘﺮﻳﺪ ، ﮔﺮﮒ ﺍﻭﺭﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻜﺴﺖ
ﺭﻭﺑﺎﻩ ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺘﻰ؟؟؟
ﮔﺮﮒ ﮔﻔﺖ ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﮒ !

نوشته های آلمانی

ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻦ ؛
ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﻧﺮﺍ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ . . .

سلام عشقم به المانی

میگم بعضیاتون خسته نمیشین
ماهی یه عشق عوض میکنین ؟!
ماشالله هر دفعه ام عاشقتر از قبل !!

سلام به آلمانی

بغض ها را گاهى باید قورت داد ،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست …
گاهى هیچکس ارزش دچار شدن را ندارد !

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،
مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا
لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .

جملات زیبا به زبان آلمانی

کسایی که در حدت نیستن
ضعف هات رو به روت میارن
تا عقده هاشون خالی شه !!

جملات کوتاه به زبان آلمانی

” ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﯼ؟ “ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻭﻟﯽ ” ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ ” ﺧﻮﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ …

جمله آلمانی به فارسی

توی دنیای واقعی‌ اونایی که کمتر دروغ میگن بیشتر رسوا میشن

دوستت دارم به آلمانی با صدا

به بعضیا باس گفت :
خوبه دنیای مجازی هست !
وگرنه تو کجا میخاستی کلاس بذاری ؟!

متن ادبی آلمانی

آن گاه که در آغوش تـــــو بود . . . فرشتـــه اش میخواندے
حــــــــــالا که در آغوش دیگریست . . . فـــــــــاحشہِ ؟

جملات دوستانه آلمانی

سرگرمی ام شده گرفتن فال حافظ و من خسته از جواب های تکراری :
“غم تمام می شود”
“غصه نخور”
“مشکلات حل می شود ”
و …
دلم می گیرد ، چرا حافظ نمی داند بی او هیچ چیز تمامی ندارد جز این زندگی ؟!

جملات معروف به زبان آلمانی

دنیا آنقدر جذابیت های رنگارنگ دارد ،
که تا آخر عمر هم بدوی …
چیزهای جدیدی هست
که هنوز میتوانی حسرتشان را بخوری !
پس یک جاهایی در زندگی
ترمز دستیت را بکش …
بایست و زندگی کن …

متن ادبی آلمانی

شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی یاشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست …

جملات معروف به زبان آلمانی

ﺍگه ﺍﺯ ﻣًــﻦ ﺧﻮﺷـــﺖ ﻧﻤﻴـﺎﺩ
ﻣﻬـــﻢ ﻧﻴﺴــﺖ
ﭼــﻮﻥ ﻣــﻦ ﺃﺻﻼ ﺟﻮﺭﻯ ﺭﻓــﺘﺎﺭ ﻧﻤــﻴﻜﻨﻢ
ﻛﻪ ﻫﺮ کســــیﺧﻮﺷـﺶ ﺑـﻴﺎﺩ !!!

متن ادبی آلمانی

از دوست جدید رازت را پنهان کن
از دشمن قدیمی که طرح دوستی دوباره با تو ریخته خنجرت را
چون اولی باورت را نشانه می گیرد
دومی قلبت را
(نسرین بهجتی)

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

مادرم …
قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند …

متن ادبی آلمانی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه، برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره …

عشقم به آلمانی

مات شدم از رفتنت
هیچ میز شطرنجی هم در میان نبود !
این وسط فقط یک دل بود . . .که دیگر نیست !

جملات معروف به زبان آلمانی

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد
که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی
دو آدم،
خیـــره مـــی مـــاند!

جملات غمگین آلمانی

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر میکردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

مواظبم باشید ، دست هایم را بگیرید
می گویند آلزایمر گرفته ام اما من فقط دنیایتان را نمی شناسم !

من به زبان آلمانی

شـک نـدارم سـفـره ی دلـم را ڪــﮧ وا ڪـنم هـمــ ﮧ سـیـر مــے شـونـد …!

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

زندگی دشوارترین امتحان است
بسیاری از مردم مردود می شوند چون سعی می کنند
از روی دست هم بنویسند
غافل از این که سوالات موجود در برگه‌ هر کسی فرق می‌ کند

بزرگترین مُشکل دنیا اینه کِه؛
آدَمای بِدهکار همیشِه طلبکارن …

جملات غمگین آلمانی

بی پناهی یعنی
زیر آوار کسی بمانی
که
قرار بود
تکیه گاهت باشد…

جمله آلمانی به فارسی

بعضیا هستن که تمام عمرشون رو سعی میکنن که رابطشون رو با یه آدم اشتباه درست کنن…

جملات آلمانی

گل نیستم ولی تا دلت بخواد خار دارم

عشق های امــروزی
بی نام
قابل انتقال به غیر
و معاف از احساس می باشند …

من به زبان آلمانی

کاش تار بودم تا آهنگ دوست داشتن رابرایت بنوازم !
کاش خاربودم تاچشم دشمنانت راکور کنم . . .
افسوس ک نه تارم نه خار

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد !
مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه دنیا !
مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی بشه !
مرد حتی درداشو اشک که نه ، یه اخمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش !
یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت : “میم … مثلِ مرد !”

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

تــو هم تلخ بودی
تلــــخ درست مثل قطره های فلج اطفالی
که در کودکی به خوردم می دانند
غافل از اینکه این بار تلخی تــــو دلم را فلــــج کرد

جملات دوستانه آلمانی

زندگی ام
انتخاب هایم
اشتباهاتم
درس هایم
هیچ کدام به تو مربوط نیست !

متن ادبی آلمانی

واقعیت ها را هر روز صبح جا میگذارم پشت اتاق گریم،
از بس آدمها واقعی بودنمان را دوست ندارند . . .

سلام عشقم به المانی

ﺗﻨﻬﺎ کسی که ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺑﻬﻢ ﭘﺎ ﺩﺍﺩ غم ﺑﻮﺩ
ﺍﻻﻧﻢ ﺗﺮﻳﭗ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻴﻢ …

شب بخیر عشقم به آلمانی

“سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
نه اينكه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
خطها خراب است !
شارژها ته كشيده !
نفسها تكراري مي آيند و ميروند !
سرها همه در گوشيها جا مانده و دلها را نميدانم كجا !
خلاصه كسي نمي بيند ، نمي شنود سلامت را !
بيهوده مي كوشي مترسك جان !
كلاغها هم كارو بارشان بي رونق است
كبوترها هم بالهايشان سنگين !
پستچي ها بيكارند …
سوار ماشين و هواپيما مي شوند نامه اي اگر باشد !!

جملات معروف به زبان آلمانی

زیادی که خودتو دست پایین بگیری
میفتی زیر پای کسی که یه روز به اوج رسوندیش !

جملات آلمانی

یاد گرفته ام
بگریم بی دغدغه
بخندم بی بهانه
برقصم بی ترانه
برنجم بی گلایه
و نظاره کنم آنچه نیستم
و نبینم آنچه هستم

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

یـآدش بــخیـر
یـــک روز بــود کـه دلِ سنگـم
بـآ دیدنِ اسمـــَش رویِ گــوشی می لرزید . . .

جملات انگیزشی آلمانی

ﻧﺼﯿﺤﺖ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ
ﻣﯿﮕﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺑﻮﺩﯾﻦ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﭼﺎﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﺭﺩ ﻧﮑﻨﯿﻦ
ﺷﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﻮﻧﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﮔﻪ ﻧﺨﻮﺭﯾﻦ ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﮐﻨﻪ…

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

دور گردنش شال پیچیدند،
و سرش کلاه گذاشتند و رفتند …
کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد

جملات غمگین آلمانی

زنــدگـی ، اتّفــاقِ نـادریـست !
کـه بــرایِ بـعضـی از زنــــده ها می اُفتــد !

كلمات عن راحة البال

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!

اشعار عاشقانه آلمانی

آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز !

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

کــآش فقـــط بودی . . .
وقتی بغـــض میکردم . . .
بغلــــم میکردی و میگفتی . . .
ببینــــم چِشــآتو . . .
منـــو نیگــــآ کُن . . .
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ.. .

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد …
عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق …
یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست !

جملات معروف به زبان آلمانی

تـَـخــتـے ڪہ هـَـر شـَـبــ،‬‬
تــنــهــا؛
بــا یــادِ کــســے روش بــخوابـے،
تـَـخــتـــ نـیسـ ــتــ…
تــابــوتــه…

متن المانی برای بیو

کنــارت هستند ؛ تا کی !؟
تا وقتـــی که به تو احتــیاج دارند . . .
از پیشــت میروند یک روز ؛ کدام روز ؟!
وقتی کســی جایت آمد . . .
دوستت دارند ؛ تا چه موقع !؟
تا موقعی که کسی دیگر را برای دوســت داشـتن پیــدا کنـند . . .
میگویــند : عاشــقت هسـتند برای همیشه نه . . .
فقط تا وقتی که نوبت بازی با تو تمام بشود !
و این است بازی باهــم بودن . . .

نوشته های آلمانی

کاش دنیا چند ثانیه خفه می شد،
تا من با خودم گپی بزنم…

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

بزرگترین ضعفِ انسان ها
تردیدِ آنها است در این که به دیگران هنگامی که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند…

دوستت دارم به آلمانی با صدا

لــبــخــنــد بـــزن…!
عـــکــاس مـــدام ایــن جــمـــلــه را تــکـــرار مـــی کــنـــد…
اصـــلا بــرایـــش مـــهـــم نــیـــســـت،کـــه در وجـــودتــ…
حــتـــی یـــک بــهــانــه بــرای لــبــخــنـــد نــیـــســـتــــ…

جملات آلمانی

سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت :
عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست

جملات غمگین آلمانی

این روزها پر است از انسانهایی با ظاهر زیبا
که هر روز لباسی نو بر تن میکنند
ولی نزدیکشان که میشوی
بوی کهنگی اندیشه هایشان
خیلی آزارت میدهد …

متن المانی

گرگ همان گرگ است ، شغال همان شغال
و بین این همه حقیقت تنها آدم است که آدم نیست !

جملات انگیزشی آلمانی

هنوز هم صدقه هایم به نیت سلامتی توست . . .
هی . . .
معشوقه ی من. . . ؟
سلامتی . . . ؟

متن ادبی آلمانی

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم
نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ”
برای اینکه ” خفه نشم ”

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

وقتى با یک دست
نقاب هایشان را نگه داشته اند
و با دست دیگر
کلاه بر سرم مى گذارند
انتظار زیادیست
که بخواهم نوازشم کنند…!

جملات غمگین آلمانی

عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

تو را مثل قانون…
کسی رعایت نمی کند؛
چرا غمگینی دلم؟
تو را برای شکستن سرشته اند…!

جملات معروف به زبان آلمانی

یک سیب افتاد و جهان از قانون جاذبه باخبر شد
ولی هزاران جسد افتاد و بشر معنی انسانیت را درک نکرد …

جملات دوستانه آلمانی

اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…

جملات انگیزشی بزرگان

ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺤﻪ …
ﻭﻟﯽ ﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ ﻭﮔﻞ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ
ﻭﻟﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﯿﻢ

cuánto se cobra el pie de cerca

ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻣّﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮ،
ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ، ﻫﻤﻨﻔﺴﯽ ﻫﺴﺖ ؟!

جملات آلمانی به فارسی

آدما همونقدر نمیخوان حالت رو بدونن که تو میخوای بگی!

دوستت دارم به آلمانی با صدا

هَر وَقت دیدی حَریفِت دآره بَرَندِه میشِـہ ؛

یِـہ لَبخَند بزَטּ تآ بِـہ بُردِش شَڪ ڪُنِـہ !

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

کاملأ با خود روراست بودن ورزش خوبی است.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

زمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، سپس خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم؛ این است تمایز هوشمندانه.

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

زیبایی که حاضر نیستیم آن را از خواسته های تمدن حذف کنیم، نمونه ای است برای نشان دادن اینکه هدف تمدن، تنها سود بردن نیست.

دلنوشته آلمانی

هدف تمام زندگی مرگ است.

متن ادبی آلمانی

آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود

جملات کوتاه به زبان آلمانی

رویا ها معمولا عمیق ترند وقتی احمقانه تر به نظر می رسند.

شب بخیر عشقم به آلمانی

بخش بزرگی از آن چه که درون ماست قابل فهم نیست و هر آن چه که قابل فهم است نیز واقعیت ندارد.

زندگیم به زبان آلمانی

وسعت شخصیت هر فرد، توسط بزرگی مشکلی که می‌تواند او را از حالت منطقی بیرون آورد تعریف می‌شود.

جملات آلمانی

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند.

دوستت دارم به آلمانی با صدا

‏رعب و وحشت در دوران کودکی هیچ‌گاه از روان و ضمیر آدمی زدوده نمی گردد. کودکی کـه بـه جای مهربانی و نوازش با تنبیهات گوناگون خو گیرد، در دورانِ بلوغ و بزرگسالی، ترسو، وسواسی، ضد اجتماعی، بدبین، جانی و دچار عقده‌ي حقارت می شود.

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

قبل از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگی هستید یا اعتماد بـه نفس پایینی دارید؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه توسط، یک مشت عوضی محاصره نشده اید!!

جملات غمگین آلمانی

پیش از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگی هستید یا اعتماد به نفس پایینی دارید؛ اطمینان حاصل کنید که توسط، یک مشت عوضی محاصره نشده اید!!

زیگموند فروید

جملات کوتاه به زبان آلمانی

انسان ها از آن چه که فکر می کنند فناپذیرتر هستند و البته

بسیار غیراخلاقی تر

از آن چیزی که تصور می کنند.

زیگموند فروید

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

اگر نمی توانی انجامش دهی، از آن دست بکش!

متن المانی

سادیسم سر جای خود مشکلی ندارد، ولی باید به سمت اهداف درست هدایت شود.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

‏ترس و هراس در دوران کودکی هیچ‌گاه از روان و ضمیر آدمی زدوده نمی‌گردد. کودکی که به جای مهربانی و نوازش با تنبیهات گوناگون خو گیرد، در دورانِ بلوغ و بزرگسالی، ترسو، وسواسی، ضد اجتماعی، بدبین، جانی و دچار عقده‌ی حقارت می‌شود.

متن المانی

کسی که عشق می‌ورزد فروتن می‌شود. کسانی که عشق می‌ورزند کسانی هستند که از بخشی از خودشیفتگی‌شان صرف‌نظر کرده‌اند.

زیگموند فروید

من به زبان آلمانی

برای مدت طولانی از کسی متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه ضعفتان میشود. یاد بگیرید فرد را از دایره مورد نظر توجه تان خارج کنید.

جمله آلمانی برای بیو اینستا

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند .

چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

زیگموند فروید

بیو غمگین آلمانی

کسی کـه عشق می‌ورزد متواضع میشود. کسانی کـه عشق می‌ورزند کسانی هستند کـه از بخشی از خودشیفتگی‌شان صرف‌نظر کرده‌اند.

دلنوشته آلمانی

قاعده اي کلی وجود نداره کـه بـه درد همه ی بخوره؛ هر کس باید راهِ نجاتِ خودش رو پیدا کنه!

متن ادبی آلمانی

اگر نمی تواني انجامش دهی، از ان دست بکش!

cuánto se cobra el pie de cerca

سادیسم سر جای خود مشکلی ندارد، ولی باید بـه سمت اهداف درست هدایت شود.

زیگموند فروید

كلمات عن راحة البال

چه پیشرفتی داریم میکنیم. در قرون وسطی احتمالا خودم را می سوزاندند. حالا بـه سوزاندن کتاب هایم قانع هستند.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

قبل از این‌که بـه خود شک کنید کـه شاید بـه افسردگی و عدم اعتماد بـه نفس کافی دچار شده اید بهتر اسـت مطمئن شوید کـه اطرافتان را آدم هاي‌ احمق پر نکرده باشند.

زیگموند فروید

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

احساساتِ ابراز نشده

هرگز نمی میرند، آن ها

زنده دفن می شوند و

بعدا بـه صورت‌ هاي‌

زشت‌تری بیرون می‌زنند.

زیگموند فروید

جملات انگیزشی آلمانی

هیچگاه بـه اندازه‌ي وقتی کـه عاشق میشویم

آسیب‌پذیر نخواهیم بود

و هیچگاه بـه اندازه‌ي زمانی کـه معشوقمان را از دست می دهیم بی دفاع، عاجز و غمگین نخواهیم شد!

عشقم به زبان انگلیسی

برای مدت طولانی از کسی متنفر نباشید، چون کينه تبدیل بـه نقطه ضعفتان میشود. یاد بگیرید فرد را از دایره مورد نظر توجه تان خارج کنید.

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

بیشتر مردم علاقه چندانی بـه آزادی ندارند .

چون آزادی مستلزم ودر بر گیرنده ي مسئولیت اسـت و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

زیگموند فروید

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

کاملأ با خود روراست بودن ورزش خوبی است.

عشقم به آلمانی

زمانی دراز نگرانیم که چگونه زنده بمانیم، سپس خود را دل مشغول چگونه نمردن می کنیم؛ این است تمایز هوشمندانه.

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

زیبایی که حاضر نیستیم آن را از خواسته های تمدن حذف کنیم، نمونه ای است برای نشان دادن اینکه هدف تمدن، تنها سود بردن نیست.

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

هدف تمام زندگی مرگ است.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود

متن المانی

رویا ها معمولا عمیق ترند وقتی احمقانه تر به نظر می رسند.

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

بخش بزرگی از آن چه که درون ماست قابل فهم نیست و هر آن چه که قابل فهم است نیز واقعیت ندارد.

متن ادبی آلمانی

وسعت شخصیت هر فرد، توسط بزرگی مشکلی که می‌تواند او را از حالت منطقی بیرون آورد تعریف می‌شود.

متن ادبی آلمانی

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند، چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند.

جملات غمگین آلمانی

‏رعب و وحشت در دوران کودکی هیچ‌گاه از روان و ضمیر آدمی زدوده نمی گردد. کودکی کـه بـه جای مهربانی و نوازش با تنبیهات گوناگون خو گیرد، در دورانِ بلوغ و بزرگسالی، ترسو، وسواسی، ضد اجتماعی، بدبین، جانی و دچار عقده‌ي حقارت می شود.

جملات غمگین آلمانی

قبل از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگی هستید یا اعتماد بـه نفس پایینی دارید؛ خاطرجمعی حاصل کنید کـه توسط، یک مشت عوضی محاصره نشده اید!!

جملات زیبا به زبان آلمانی

پیش از آنکه تشخیص دهید دچار افسردگی هستید یا اعتماد به نفس پایینی دارید؛ اطمینان حاصل کنید که توسط، یک مشت عوضی محاصره نشده اید!!

زیگموند فروید

اصطلاحات آلمانی

انسان ها از آن چه که فکر می کنند فناپذیرتر هستند و البته

بسیار غیراخلاقی تر

از آن چیزی که تصور می کنند.

زیگموند فروید

شب بخیر عشقم به آلمانی

اگر نمی توانی انجامش دهی، از آن دست بکش!

جملات انگیزشی آلمانی

سادیسم سر جای خود مشکلی ندارد، ولی باید به سمت اهداف درست هدایت شود.

جملات غمگین آلمانی

‏ترس و هراس در دوران کودکی هیچ‌گاه از روان و ضمیر آدمی زدوده نمی‌گردد. کودکی که به جای مهربانی و نوازش با تنبیهات گوناگون خو گیرد، در دورانِ بلوغ و بزرگسالی، ترسو، وسواسی، ضد اجتماعی، بدبین، جانی و دچار عقده‌ی حقارت می‌شود.

متن کوتاه آلمانی برای بیو

کسی که عشق می‌ورزد فروتن می‌شود. کسانی که عشق می‌ورزند کسانی هستند که از بخشی از خودشیفتگی‌شان صرف‌نظر کرده‌اند.

زیگموند فروید

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

برای مدت طولانی از کسی متنفر نباشید، چون تنفر تبدیل به نقطه ضعفتان میشود. یاد بگیرید فرد را از دایره مورد نظر توجه تان خارج کنید.

متن ادبی آلمانی

بیشتر مردم علاقه چندانی به آزادی ندارند .

چون آزادی مستلزم و در بر گیرنده ی مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

زیگموند فروید

پادشاه قلبم به آلمانی

کسی کـه عشق می‌ورزد متواضع میشود. کسانی کـه عشق می‌ورزند کسانی هستند کـه از بخشی از خودشیفتگی‌شان صرف‌نظر کرده‌اند.

من به زبان آلمانی

قاعده اي کلی وجود نداره کـه بـه درد همه ی بخوره؛ هر کس باید راهِ نجاتِ خودش رو پیدا کنه!

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

اگر نمی تواني انجامش دهی، از ان دست بکش!

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

سادیسم سر جای خود مشکلی ندارد، ولی باید بـه سمت اهداف درست هدایت شود.

زیگموند فروید

جملات انگیزشی بزرگان

چه پیشرفتی داریم میکنیم. در قرون وسطی احتمالا خودم را می سوزاندند. حالا بـه سوزاندن کتاب هایم قانع هستند.

جملات غمگین آلمانی

قبل از این‌که بـه خود شک کنید کـه شاید بـه افسردگی و عدم اعتماد بـه نفس کافی دچار شده اید بهتر اسـت مطمئن شوید کـه اطرافتان را آدم هاي‌ احمق پر نکرده باشند.

زیگموند فروید

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

احساساتِ ابراز نشده

هرگز نمی میرند، آن ها

زنده دفن می شوند و

بعدا بـه صورت‌ هاي‌

زشت‌تری بیرون می‌زنند.

زیگموند فروید

جملات انگیزشی کوتاه

هیچگاه بـه اندازه‌ي وقتی کـه عاشق میشویم

آسیب‌پذیر نخواهیم بود

و هیچگاه بـه اندازه‌ي زمانی کـه معشوقمان را از دست می دهیم بی دفاع، عاجز و غمگین نخواهیم شد!

جملات معروف به زبان آلمانی

برای مدت طولانی از کسی متنفر نباشید، چون کينه تبدیل بـه نقطه ضعفتان میشود. یاد بگیرید فرد را از دایره مورد نظر توجه تان خارج کنید.

جمله آلمانی به فارسی

بیشتر مردم علاقه چندانی بـه آزادی ندارند .

چون آزادی مستلزم ودر بر گیرنده ي مسئولیت اسـت و بیشتر مردم از مسئولیت واهمه دارند

زیگموند فروید

متن احساسی آلمانی

“It’s amazing how the world begins to change through the eyes of a cup of coffee.” – Donna A. Favors

دیدن تغییر جهان از نگاه یک فنجان قهوه چقدر شگفت‌انگیز است – دانا فیورز

جملات معروف به زبان آلمانی

“As long as there was coffee in the world, how bad could things be?”― Cassandra Clare

تا زمانی که قهوه در جهان وجود دارد، اوضاع مگر می‌شود بد باشد؟ – کاساندرا کلر

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

“I like my coffee like I like myself: strong, sweet, and too hot for you.”  – Jac Vanek

من قهوه را به اندازه‌ی خودم دوست دارم چراکه قوی، شیرین و فوق‌العاده جذاب است – ژاک وانک 

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“Without my morning coffee, I’m just like a dried-up piece of a goat.” – J.S. Bach

بدون قهوه‌ی صبح، من مانند یک انسان بی‌مصرف هستم – جی اس بچ

بیو غمگین آلمانی

“Why, yes, I could start my day without coffee. But I like being able to remember things like how to say words and put on pants.”  – Nanea Hoffman

بله می‌توانم روزم را بدون نوشیدن قهوه شروع کنم اما دوست دارم تا چیزهایی از قبیل نحوه‌ی به زبان آوردن کلمات و پوشیدن شلوارم را به خاطر آورم – نانو هافمن

كلمات عن راحة البال

“Coffee. Creative lighter fluid.” – Floyd Maxwell

قهوه؛ این مایع خلاق و روان – فلوید مکسول

اصطلاحات آلمانی

“You can’t have a decent food culture without a decent coffee culture: the two things grow up together.” – Adam Gopnik

شما نمی‌توانید یک فرهنگ غنی غذایی بدون داشتن فرهنگ غنی قهوه داشته باشید. این دو فرهنگ در کنار یکدیگر رشد می‌کنند – آدام گوپنیک

متن ادبی آلمانی

“Science may never come up with a better office communication system than the coffee break.” – Earl Wilson

علم ممکن است هیچ‌گاه یک سیستم ارتباطی اداری بهتر از استراحت برای نوشیدن قهوه پیدا نکند – ارل ویلسون

جملات زیبا به زبان آلمانی

“I’d rather take coffee than compliments just now.”― Louisa May Alcott

من در حال حاضر بیشتر از تعریف و تمجید به قهوه نیاز دارم – لوییزا می الکات

همسرم به آلمانی

“Three hundred years ago, during the Age of Enlightenment, the coffee house became the center of innovation.” – Peter Diamonde

سیصد سال پیش، در طول عصر روشنفکری، قهوه‌خانه‌ها تبدیل به مراکز نوآوری شدند – پیتر دیاموند

جملات کوتاه به زبان آلمانی

“Behind every successful woman is a substantial amount of coffee.” – Stephanie Piro

پشت هر زن موفقی، مقدار قابل توجهی قهوه وجود دارد – استفانی پیرو

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

 “I love it when the coffee kicks in and I realize what an adorable bad*ss I’m gonna be today.” – Nanea Hoffman

من عاشق زمانی هستم که قهوه می‌خورم و متوجه می‌شوم که قرار است چه روز خوبی را پشت سر بگذارم – نانو هافمن

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

“Never trust anyone who doesn’t drink coffee.” – AJ Lee

هیچ‌گاه به کسی که قهوه نمی‌خورد، اعتماد نکن – ای جی لی

عزیزم به آلمانی

“May your coffee be stronger than any challenges you face today. But if not, remember: DON’T throw your cup at anyone. You need it for refills.” – Nanea Hoffman

امیدوارم که قهوه‌ات قوی‌تر از چالش‌هایی باشد که طی روز با آن‌ها روبرو می‌شوید. اما اگر اینطور نشد، فراموش نکن که فنجان قهوه را به سمت کسی پرت نکنی زیرا به آن احتیاج پیدا خواهی کرد – نانو هافمن

بیو غمگین آلمانی

“Coffee should be black as hell, strong as death and sweet as love.” – Turkish Proverb

قهوه باید مانند جهنم سیاه، مانند مرگ قوی و مانند عشق شیرین باشد – ضرب‌المثل ترکی

جمله آلمانی به فارسی

“Coffee, It’s the lifeblood that fuels the dreams of champions!” – Mike Ditka

قهوه‌ی، خون حیاتی است که به رویاهای قهرمانان جان می‌بخشد – میکا دیتکا

جملات آلمانی

“I love my Saturday coffee the way I used to love Saturday morning cartoons.” – Nanea Hoffman

من به اندازه‌ی کارتون‌های روش جمعه عاشق نوشیدن قهوه‌های روز جمعه هستم – نانو هافمن

سلام عشقم به المانی

“Adventure in life is good; consistency in coffee even better.” ― Justina Chen Headley

ماجراجویی در زندگی خوب است؛ تداوم در نوشیدن قهوه از آن هم بهتر است – جاستینا چن هدلی

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

“There’s nothing sweeter than a cup of bitter coffee.” — Rian Aditia

هیچ چیزی شیرین تر از یک فنجان قهوه‌ی تلخ نیست – رین آدیتیا

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

“Coffee, the favorite drink of the civilized world.” – Thomas Jefferson

قهوه، محبوب‌ترین نوشیدنی جهان متمدن است – توماس جفرسون

شب بخیر عشقم به آلمانی

“A morning coffee is my favorite way of starting the day, settling the nerves so that they don’t later fray.” ― Marcia Carrington

نوشیدن قهوه‌ی صبحگاهی، محبوب‌ترین روش من برای شروع روز است و اعصاب را آرام می‌کند – مارسیا کارلینگتون

دلنوشته آلمانی

“I was taken by the power that savoring a simple cup of coffee can have to connect people and create community.” – Howard Schultz

من تحت تاثیر قدرتی هستم که می‌گوید یک فنجان ساده قهوه می‌تواند انسان‌ها را یک یکدیگر مرتبط سازد و جوامع مختلفی را ایجاد نماید – هاوارد اسکولتز

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

“Having charged your heart and brain with a cup of coffee, you’re ready to face the challenges of life.”― Sahara Sanders

با روحیه دادن به قلب و مغز از طریق یک فنجان قهوه، انسان آماده‌ی رویارویی با چالش‌ها می‌شود – سارا سندرز

جملات انگیزشی آلمانی

“The powers of a man’s mind are directly proportioned to the quantity of coffee he drinks.” ― Sir James Mackintosh

قدرت ذهن انسان به طور مستقیم با مقدار قهوه‌ای که می‌خورد، تناسب دارد – سر جیمز مکینتاش

جمله آلمانی به فارسی

“To me, the smell of fresh-made coffee is one of the greatest inventions.” – Hugh Jackman

برای من، بوی قهوه‌ی تازه یکی از بزرگ‌ترین اختراعات است – هیو جکمن

متن ادبی آلمانی

“There are three intolerable things in life – cold coffee, lukewarm champagne, and overexcited women…” ― Orson Welles

سه چیز تحمل‌ناپذیر در زندگی وجود دارد: قهوه‌ی سرد، شامپاین گرم و زنان بیش از اندازه هیجان‌زده – اورسون ولز

جملات آلمانی به فارسی

“Coffee is the common man’s gold, and like gold, it brings to every person the feeling of luxury and nobility.” – Sheik-Abd-al-Kadir

قهوه مانند طلای انسان است و مانند طلا، حس اصالت و لوکس بودن را به هر کس می‌دهد – شیخ عبدالله کادیر

من به زبان آلمانی

“It doesn’t matter where you’re from – or how you feel… There’s always peace in a strong cup of coffee.” ― Gabriel Bá

مهم نیست اهل کجا هستید و چه احساسی دارید، همیشه در خوردن یک فنجان قهوه آرامش وجود دارد – گابریل با

دلنوشته آلمانی

“But even a bad cup of coffee is better than no coffee at all. New York has great water for coffee.” – David Lynch

اما حتی یک فنجان قهوه‌ی بد بهتر از هیچ نوع قهوه است. نیویورک، آب خوبی برای درست کردن قهوه دارد – دیوید لینچ

متن ادبی آلمانی

“Coffee is a kind of magic you can drink.” ― Catherynne M. Valente

قهوه نوعی از جادو است که می‌توان نوشید – کاترین ام والنت

عزیزم به آلمانی

“No one can understand the truth until he drinks of coffee’s frothy goodness.” — Sheik Abd-al-Kabir

هیچ کس نمی‌تواند حقیقت را درک کند مگر این که یک فنجان قهوه بنوشد – شیخ عبدالله کادیر

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

“Once you wake up and smell the coffee, it’s hard to go back to sleep.” — Fran Drescher

زمانی که بیدار می‌شوید و بوی قهوه را استشمام می‌کنید، دوباره خوابیدن دشوار خواهد بود – فرن درشر

جمله آلمانی به فارسی

“When I wake up in the morning, I just can’t get started until I’ve had that first, piping hot pot of coffee. Oh, I’ve tried other enemas.” – Emo Phillips

زمانی که هر صبح از خواب بیدار می‌شوم، نمی‌توانم روز خود را بدون نوشیدن یک فنجان قهوه شروع کنم – امو فیلیپس

شب بخیر عشقم به آلمانی

“The first cup is for the guest, the second for enjoyment, the third for the sword.”  — Old Arabic Saying

اولین فنجان برای مهمان، دومین فنجان برای لذت بردن و سومین فنجان برای شمشیر کشیدن – ضرب‌المثل قدیمی عربی

جملات کوتاه به زبان آلمانی

“A cup of gourmet coffee shared with a friend is happiness tasted and time well spent.” ― Unknown Author

نوشیدن یک فنجان قهوه با دوست، طعم خوشبختی می‌دهد و زمانی است که به خوبی سپری شده است – نویسنده‌ی ناشناس

جملات هیتلر به آلمانی

“Coffee is already known to be a preventative factor against mild depression, Parkinson’s disease, and colon and rectal cancers.” – Chris Kilham

قهوه به عنوان یک فاکتور بازدارنده برای افسردگی، بیماری پارکینسون و سرطان روده شناخته شده است – کریس کیلهام

اشعار گوته به زبان آلمانی

“Coffee smells like freshly ground heaven.” – Jessi Lane Adams

قهوه بوی بهشت را می‌دهد – جسی لین آدامز

سلام عشقم به المانی

“Do you know how helpless you feel if you have a full cup of coffee in your hand and you start to sneeze?”  — Jean Kerr

آیا می‌دانید چقدر احساس درماندگی است وقتی یک فنجان پر قهوه در دست دارید و شروع به عطسه کردن می‌کنید؟ – جین کر

متن ادبی آلمانی

“I orchestrate my mornings to the tune of coffee.” – Terri Guillemets

من صبح خود را با آهنگ قهوه هماهنگ می‌کنم – تری گولتس

اصطلاحات آلمانی

Way too much coffee. But if it weren’t for the coffee, I’d have no identifiable personality whatsoever.” – David Letterman

اگر به خاطر قهوه نبود، من هیچ‌گاه هویت قابل شناسایی نداشتم – دیوید لترمن

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

“Four cups of coffee a day may keep depression at bay.” ― Steven Magee

چهار فنجان قهوه در روز می‌تواند از افسردگی جلوگیری کند

عشقم به آلمانی

“Almost all my middle-aged and elderly acquaintances, including me, feel about 25, unless we haven’t had our coffee, in which case we feel 107.”  – Martha Beck

تقریباً تمامی آشنایان میانسال و پیر من، از جمله خودم، احساس می‌کنند 25 سال بیشتر ندارند مگر آن که در طول روز قهوه نخورند که در این صورت، احساس 107 ساله بودن را پیدا می‌کنند – مارتا بک

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“Please pour me some coffee and sit beside me. I want to have a perfect start to this day.” ― Nitya Prakash

لطفاً کمی قهوه برایم بریز و کنارم بنشین. می‌خواهم شروع بی عیب و نقصی برای امروز داشته باشم – نیتیا پراکاش

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“What on earth could be more luxurious than a sofa, a book, and a cup of coffee?” – Anthony Trollope

چه چیزی در این جهان می‌تواند لوکس‌تر از یک کاناپه، یک کتاب و یک فنجان قهوه باشد؟ – آنتونی ترولوپ

قلبم به زبان آلمانی

“If you feel a need to get wired, take my advice. Loud, fast music coupled with strong, black coffee is the best way to go.” ― Lou Brutus

اگر نیاز دارید هیجان‌زده شوید، توصیه‌ی مرا بپذیرید: موسیقی بلند و تند به همراه یک فنجان قهوه‌ی قوی و تلخ بهترین روش برای این کار است – لو بروتوس

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

“I wake up some mornings and sit and have my coffee and look out at my beautiful garden, and I go, ‘Remember how good this is. Because you can lose it.’” – Jim Carrey

من برخی صبح‌ها از خواب بیدار می‌شوم، می‌نشینم و قهوه‌ام را می‌خورم و به باغچه‌ی زیبایم نگاه می‌کنم و با خود می‌گویم: این صحنه را به خاطر بسپار چراکه ممکن است آن را از دست بدهی – جیم کری

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

“I do not question anyone anymore. I drink coffee and I live.”― Tahar Ben Jelloun

من دیگر در مورد هیچ کس تردید نمی‌کنم. قهوه‌ام را می‌خورم و زندگی می‌کنم – طاهر بن جلون

متن المانی برای بیو

“I love coffee. I sometimes get excited at night thinking of the coffee I’ll get to drink in the morning. Coffee is reason to wake up. There are other reasons, of course. But coffee is the incentive, at the very least.” ― Annie Clark

من عاشق قهوه هستم. گاهی‌اوقات، شب‌ها با فکر این که فردا صبح یک فنجان قهوه خواهم خورد، هیجان‌زده می‌شوم. قهوه، دلیل بیدار شدن من از خواب است. البته، دلایل دیگری هم وجود دارد اما قهوه، اصلی‌ترین دلیل است – آنی کلارک

اصطلاحات آلمانی

“It’s when you look over the top of your coffee cup, that you can smile at life.” ― Anthony T. Hincks.

زمانی که از بالا به فنجان قهوه‌ی خود نگاه می‌کنید، می‌توانید بر زندگی لبخند بزنید – آنتونی هینکس

عزیزم به آلمانی

“Coffee should not be drunk in a hurry. It is the sister of time, and should be sipped slowly, slowly. Coffee is the sound of taste, a sound for the aroma. It is a meditation and a plunge into memories and the soul.” ― Mahmoud Darwish

قهوه را نباید با عجله خورد. قهوه، خواهر زمان است و باید آن را به آرامی مزه مزه کرد. قهوه، صدای مزه است؛ صدای رایحه است. آن غوطه‌ور شدن در خاطرات و روح انسانی است – محمود درویش

جملات انگیزشی آلمانی

“What do you want? Just coffee. Black – like my soul.” – Cassandra Clare

چه چیزی می‌خواهید؟ تنها قهوه سیاه مانند روح من – کاساندرا کلر

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“Coffee is a way of stealing time that should by rights belong to your older self.” – Terry Pratchett

قهوه روشی برای سپری کردن زمانی است که متعلق به خود قدیمی شما می‌باشد – تری پرچت

پادشاه قلبم به آلمانی

“No matter what historians claimed, BC really stood for Before Coffee.” – Cherise Sinclair

مهم نیست تاریخ‌دانان چه می‌گویند اما BC به اختصار به معنای پیش از قهوه است – چریش سینکلر

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“The morning cup of coffee has an exhilaration about it which the cheering influence of the afternoon or evening cup of tea cannot be expected to reproduce.” – Oliver Wendell Holmes Sr.

فنجان قهوه‌ی صبحگاهی دارای نشاطی است که اثر شادی‌بخش چای عصر یا بعد از ظهر قادر به ایجاد آن نیست – سر اولیور وندل هولمز

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“The fresh smell of coffee soon wafted through the apartment, the smell that separates night from day.” – Haruki Murakami

بوی قهوه‌ی تازه خیلی سریع در آپارتمان جریان پیدا کرد، بویی که شب را از روز جدا می‌کند – هاروکی موراکامی

جملات معروف به زبان آلمانی

“Life is like coffee, the darker it gets, the more it energizes.” – Ankita Singhal

زندگی مانند قهوه است: هرچه تیره‌تر باشد، انرژی و نیروی بیشتری می‌دهد – آنکیتا سینگول

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“Never underestimate the power of a good cup of coffee.” – Ursula Vernon

هیچ وقت قدرت یک فنجان قهوه‌ی خوب را دست کم نگیرید – اورسلا ورون

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

“I have only two wishes, said Jean. The first is for strong coffee, and the second is for stronger coffee.” – Scott Lynch

جین گفت: من تنها دو آرزو دارم. اولی، یک قهوه‌ی قوی و خوش طعم و دومی، یک قهوه‌ی قوی‌تر و خوش طعم‌تر – اسکات لینچ

دلنوشته آلمانی

 

“Strange how the bitterness of coffee makes life sweet.” – Suhaib Rumi

عجیب است که چگونه تلخی قهوه باعث شیرینی زندگی می‌شود – رومی

اشعار عاشقانه آلمانی

“At least there was coffee. Reliable, delicious, life-giving coffee.” – Mary H.K. Choi

حداقل قهوه وجود داشت. یک قهوه‌ی قابل اعتماد، خوشمزه و روح‌انگیز – مری کوئی

دلنوشته آلمانی

“It’s amazing how the world begins to change through the eyes of a cup of coffee.” – Donna A. Favors

دیدن تغییر جهان از نگاه یک فنجان قهوه چقدر شگفت‌انگیز است – دانا فیورز

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“As long as there was coffee in the world, how bad could things be?”― Cassandra Clare

تا زمانی که قهوه در جهان وجود دارد، اوضاع مگر می‌شود بد باشد؟ – کاساندرا کلر

جملات آلمانی

“I like my coffee like I like myself: strong, sweet, and too hot for you.”  – Jac Vanek

من قهوه را به اندازه‌ی خودم دوست دارم چراکه قوی، شیرین و فوق‌العاده جذاب است – ژاک وانک 

جملات غمگین آلمانی

“Without my morning coffee, I’m just like a dried-up piece of a goat.” – J.S. Bach

بدون قهوه‌ی صبح، من مانند یک انسان بی‌مصرف هستم – جی اس بچ

جملات دوستانه آلمانی

“Why, yes, I could start my day without coffee. But I like being able to remember things like how to say words and put on pants.”  – Nanea Hoffman

بله می‌توانم روزم را بدون نوشیدن قهوه شروع کنم اما دوست دارم تا چیزهایی از قبیل نحوه‌ی به زبان آوردن کلمات و پوشیدن شلوارم را به خاطر آورم – نانو هافمن

جملات آلمانی

“Coffee. Creative lighter fluid.” – Floyd Maxwell

قهوه؛ این مایع خلاق و روان – فلوید مکسول

جمله آلمانی به فارسی

“You can’t have a decent food culture without a decent coffee culture: the two things grow up together.” – Adam Gopnik

شما نمی‌توانید یک فرهنگ غنی غذایی بدون داشتن فرهنگ غنی قهوه داشته باشید. این دو فرهنگ در کنار یکدیگر رشد می‌کنند – آدام گوپنیک

جملات معروف به زبان آلمانی

“Science may never come up with a better office communication system than the coffee break.” – Earl Wilson

علم ممکن است هیچ‌گاه یک سیستم ارتباطی اداری بهتر از استراحت برای نوشیدن قهوه پیدا نکند – ارل ویلسون

بیو غمگین آلمانی

“I’d rather take coffee than compliments just now.”― Louisa May Alcott

من در حال حاضر بیشتر از تعریف و تمجید به قهوه نیاز دارم – لوییزا می الکات

عشقم به آلمانی

“Three hundred years ago, during the Age of Enlightenment, the coffee house became the center of innovation.” – Peter Diamonde

سیصد سال پیش، در طول عصر روشنفکری، قهوه‌خانه‌ها تبدیل به مراکز نوآوری شدند – پیتر دیاموند

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

“Behind every successful woman is a substantial amount of coffee.” – Stephanie Piro

پشت هر زن موفقی، مقدار قابل توجهی قهوه وجود دارد – استفانی پیرو

جملات هیتلر به آلمانی

 “I love it when the coffee kicks in and I realize what an adorable bad*ss I’m gonna be today.” – Nanea Hoffman

من عاشق زمانی هستم که قهوه می‌خورم و متوجه می‌شوم که قرار است چه روز خوبی را پشت سر بگذارم – نانو هافمن

قلبم به زبان آلمانی

“Never trust anyone who doesn’t drink coffee.” – AJ Lee

هیچ‌گاه به کسی که قهوه نمی‌خورد، اعتماد نکن – ای جی لی

جمله آلمانی به فارسی

“May your coffee be stronger than any challenges you face today. But if not, remember: DON’T throw your cup at anyone. You need it for refills.” – Nanea Hoffman

امیدوارم که قهوه‌ات قوی‌تر از چالش‌هایی باشد که طی روز با آن‌ها روبرو می‌شوید. اما اگر اینطور نشد، فراموش نکن که فنجان قهوه را به سمت کسی پرت نکنی زیرا به آن احتیاج پیدا خواهی کرد – نانو هافمن

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

“Coffee should be black as hell, strong as death and sweet as love.” – Turkish Proverb

قهوه باید مانند جهنم سیاه، مانند مرگ قوی و مانند عشق شیرین باشد – ضرب‌المثل ترکی

متن المانی برای بیو

“Coffee, It’s the lifeblood that fuels the dreams of champions!” – Mike Ditka

قهوه‌ی، خون حیاتی است که به رویاهای قهرمانان جان می‌بخشد – میکا دیتکا

دلنوشته آلمانی

“I love my Saturday coffee the way I used to love Saturday morning cartoons.” – Nanea Hoffman

من به اندازه‌ی کارتون‌های روش جمعه عاشق نوشیدن قهوه‌های روز جمعه هستم – نانو هافمن

جملات معروف به زبان آلمانی

“Adventure in life is good; consistency in coffee even better.” ― Justina Chen Headley

ماجراجویی در زندگی خوب است؛ تداوم در نوشیدن قهوه از آن هم بهتر است – جاستینا چن هدلی

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“There’s nothing sweeter than a cup of bitter coffee.” — Rian Aditia

هیچ چیزی شیرین تر از یک فنجان قهوه‌ی تلخ نیست – رین آدیتیا

كلمات عن راحة البال

“Coffee, the favorite drink of the civilized world.” – Thomas Jefferson

قهوه، محبوب‌ترین نوشیدنی جهان متمدن است – توماس جفرسون

جملات آلمانی

“A morning coffee is my favorite way of starting the day, settling the nerves so that they don’t later fray.” ― Marcia Carrington

نوشیدن قهوه‌ی صبحگاهی، محبوب‌ترین روش من برای شروع روز است و اعصاب را آرام می‌کند – مارسیا کارلینگتون

جملات کوتاه به زبان آلمانی

“I was taken by the power that savoring a simple cup of coffee can have to connect people and create community.” – Howard Schultz

من تحت تاثیر قدرتی هستم که می‌گوید یک فنجان ساده قهوه می‌تواند انسان‌ها را یک یکدیگر مرتبط سازد و جوامع مختلفی را ایجاد نماید – هاوارد اسکولتز

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“Having charged your heart and brain with a cup of coffee, you’re ready to face the challenges of life.”― Sahara Sanders

با روحیه دادن به قلب و مغز از طریق یک فنجان قهوه، انسان آماده‌ی رویارویی با چالش‌ها می‌شود – سارا سندرز

جملات کوتاه به زبان آلمانی

“The powers of a man’s mind are directly proportioned to the quantity of coffee he drinks.” ― Sir James Mackintosh

قدرت ذهن انسان به طور مستقیم با مقدار قهوه‌ای که می‌خورد، تناسب دارد – سر جیمز مکینتاش

جملات انگیزشی به آلمانی

“To me, the smell of fresh-made coffee is one of the greatest inventions.” – Hugh Jackman

برای من، بوی قهوه‌ی تازه یکی از بزرگ‌ترین اختراعات است – هیو جکمن

كلمات عن راحة البال

“There are three intolerable things in life – cold coffee, lukewarm champagne, and overexcited women…” ― Orson Welles

سه چیز تحمل‌ناپذیر در زندگی وجود دارد: قهوه‌ی سرد، شامپاین گرم و زنان بیش از اندازه هیجان‌زده – اورسون ولز

جملات کوتاه به زبان آلمانی

“Coffee is the common man’s gold, and like gold, it brings to every person the feeling of luxury and nobility.” – Sheik-Abd-al-Kadir

قهوه مانند طلای انسان است و مانند طلا، حس اصالت و لوکس بودن را به هر کس می‌دهد – شیخ عبدالله کادیر

جملات انگیزشی آلمانی

“It doesn’t matter where you’re from – or how you feel… There’s always peace in a strong cup of coffee.” ― Gabriel Bá

مهم نیست اهل کجا هستید و چه احساسی دارید، همیشه در خوردن یک فنجان قهوه آرامش وجود دارد – گابریل با

جملات معروف به زبان آلمانی

“But even a bad cup of coffee is better than no coffee at all. New York has great water for coffee.” – David Lynch

اما حتی یک فنجان قهوه‌ی بد بهتر از هیچ نوع قهوه است. نیویورک، آب خوبی برای درست کردن قهوه دارد – دیوید لینچ

جملات انگیزشی آلمانی

“Coffee is a kind of magic you can drink.” ― Catherynne M. Valente

قهوه نوعی از جادو است که می‌توان نوشید – کاترین ام والنت

همسرم به آلمانی

“No one can understand the truth until he drinks of coffee’s frothy goodness.” — Sheik Abd-al-Kabir

هیچ کس نمی‌تواند حقیقت را درک کند مگر این که یک فنجان قهوه بنوشد – شیخ عبدالله کادیر

همسرم به آلمانی

“Once you wake up and smell the coffee, it’s hard to go back to sleep.” — Fran Drescher

زمانی که بیدار می‌شوید و بوی قهوه را استشمام می‌کنید، دوباره خوابیدن دشوار خواهد بود – فرن درشر

متن ادبی آلمانی

“When I wake up in the morning, I just can’t get started until I’ve had that first, piping hot pot of coffee. Oh, I’ve tried other enemas.” – Emo Phillips

زمانی که هر صبح از خواب بیدار می‌شوم، نمی‌توانم روز خود را بدون نوشیدن یک فنجان قهوه شروع کنم – امو فیلیپس

عزیزم به آلمانی

“The first cup is for the guest, the second for enjoyment, the third for the sword.”  — Old Arabic Saying

اولین فنجان برای مهمان، دومین فنجان برای لذت بردن و سومین فنجان برای شمشیر کشیدن – ضرب‌المثل قدیمی عربی

متن المانی برای بیو

“A cup of gourmet coffee shared with a friend is happiness tasted and time well spent.” ― Unknown Author

نوشیدن یک فنجان قهوه با دوست، طعم خوشبختی می‌دهد و زمانی است که به خوبی سپری شده است – نویسنده‌ی ناشناس

متن ادبی آلمانی

“Coffee is already known to be a preventative factor against mild depression, Parkinson’s disease, and colon and rectal cancers.” – Chris Kilham

قهوه به عنوان یک فاکتور بازدارنده برای افسردگی، بیماری پارکینسون و سرطان روده شناخته شده است – کریس کیلهام

جملات کوتاه به زبان آلمانی

“Coffee smells like freshly ground heaven.” – Jessi Lane Adams

قهوه بوی بهشت را می‌دهد – جسی لین آدامز

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

“Do you know how helpless you feel if you have a full cup of coffee in your hand and you start to sneeze?”  — Jean Kerr

آیا می‌دانید چقدر احساس درماندگی است وقتی یک فنجان پر قهوه در دست دارید و شروع به عطسه کردن می‌کنید؟ – جین کر

متن کوتاه آلمانی برای بیو

“I orchestrate my mornings to the tune of coffee.” – Terri Guillemets

من صبح خود را با آهنگ قهوه هماهنگ می‌کنم – تری گولتس

شب بخیر عشقم به آلمانی

Way too much coffee. But if it weren’t for the coffee, I’d have no identifiable personality whatsoever.” – David Letterman

اگر به خاطر قهوه نبود، من هیچ‌گاه هویت قابل شناسایی نداشتم – دیوید لترمن

متن ادبی آلمانی

“Four cups of coffee a day may keep depression at bay.” ― Steven Magee

چهار فنجان قهوه در روز می‌تواند از افسردگی جلوگیری کند

اشعار گوته به زبان آلمانی

“Almost all my middle-aged and elderly acquaintances, including me, feel about 25, unless we haven’t had our coffee, in which case we feel 107.”  – Martha Beck

تقریباً تمامی آشنایان میانسال و پیر من، از جمله خودم، احساس می‌کنند 25 سال بیشتر ندارند مگر آن که در طول روز قهوه نخورند که در این صورت، احساس 107 ساله بودن را پیدا می‌کنند – مارتا بک

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

“Please pour me some coffee and sit beside me. I want to have a perfect start to this day.” ― Nitya Prakash

لطفاً کمی قهوه برایم بریز و کنارم بنشین. می‌خواهم شروع بی عیب و نقصی برای امروز داشته باشم – نیتیا پراکاش

جملات معروف به زبان آلمانی

“What on earth could be more luxurious than a sofa, a book, and a cup of coffee?” – Anthony Trollope

چه چیزی در این جهان می‌تواند لوکس‌تر از یک کاناپه، یک کتاب و یک فنجان قهوه باشد؟ – آنتونی ترولوپ

نوشته های آلمانی

“If you feel a need to get wired, take my advice. Loud, fast music coupled with strong, black coffee is the best way to go.” ― Lou Brutus

اگر نیاز دارید هیجان‌زده شوید، توصیه‌ی مرا بپذیرید: موسیقی بلند و تند به همراه یک فنجان قهوه‌ی قوی و تلخ بهترین روش برای این کار است – لو بروتوس

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

“I wake up some mornings and sit and have my coffee and look out at my beautiful garden, and I go, ‘Remember how good this is. Because you can lose it.’” – Jim Carrey

من برخی صبح‌ها از خواب بیدار می‌شوم، می‌نشینم و قهوه‌ام را می‌خورم و به باغچه‌ی زیبایم نگاه می‌کنم و با خود می‌گویم: این صحنه را به خاطر بسپار چراکه ممکن است آن را از دست بدهی – جیم کری

من به زبان آلمانی

“I do not question anyone anymore. I drink coffee and I live.”― Tahar Ben Jelloun

من دیگر در مورد هیچ کس تردید نمی‌کنم. قهوه‌ام را می‌خورم و زندگی می‌کنم – طاهر بن جلون

پادشاه قلبم به آلمانی

“I love coffee. I sometimes get excited at night thinking of the coffee I’ll get to drink in the morning. Coffee is reason to wake up. There are other reasons, of course. But coffee is the incentive, at the very least.” ― Annie Clark

من عاشق قهوه هستم. گاهی‌اوقات، شب‌ها با فکر این که فردا صبح یک فنجان قهوه خواهم خورد، هیجان‌زده می‌شوم. قهوه، دلیل بیدار شدن من از خواب است. البته، دلایل دیگری هم وجود دارد اما قهوه، اصلی‌ترین دلیل است – آنی کلارک

نوشته های آلمانی

“It’s when you look over the top of your coffee cup, that you can smile at life.” ― Anthony T. Hincks.

زمانی که از بالا به فنجان قهوه‌ی خود نگاه می‌کنید، می‌توانید بر زندگی لبخند بزنید – آنتونی هینکس

جملات زیبا به زبان آلمانی

“Coffee should not be drunk in a hurry. It is the sister of time, and should be sipped slowly, slowly. Coffee is the sound of taste, a sound for the aroma. It is a meditation and a plunge into memories and the soul.” ― Mahmoud Darwish

قهوه را نباید با عجله خورد. قهوه، خواهر زمان است و باید آن را به آرامی مزه مزه کرد. قهوه، صدای مزه است؛ صدای رایحه است. آن غوطه‌ور شدن در خاطرات و روح انسانی است – محمود درویش

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

“What do you want? Just coffee. Black – like my soul.” – Cassandra Clare

چه چیزی می‌خواهید؟ تنها قهوه سیاه مانند روح من – کاساندرا کلر

جملات انگیزشی به آلمانی

“Coffee is a way of stealing time that should by rights belong to your older self.” – Terry Pratchett

قهوه روشی برای سپری کردن زمانی است که متعلق به خود قدیمی شما می‌باشد – تری پرچت

زندگیم به زبان آلمانی

“No matter what historians claimed, BC really stood for Before Coffee.” – Cherise Sinclair

مهم نیست تاریخ‌دانان چه می‌گویند اما BC به اختصار به معنای پیش از قهوه است – چریش سینکلر

متن المانی برای بیو

“The morning cup of coffee has an exhilaration about it which the cheering influence of the afternoon or evening cup of tea cannot be expected to reproduce.” – Oliver Wendell Holmes Sr.

فنجان قهوه‌ی صبحگاهی دارای نشاطی است که اثر شادی‌بخش چای عصر یا بعد از ظهر قادر به ایجاد آن نیست – سر اولیور وندل هولمز

عشقم به آلمانی

“The fresh smell of coffee soon wafted through the apartment, the smell that separates night from day.” – Haruki Murakami

بوی قهوه‌ی تازه خیلی سریع در آپارتمان جریان پیدا کرد، بویی که شب را از روز جدا می‌کند – هاروکی موراکامی

عشقم به آلمانی

“Life is like coffee, the darker it gets, the more it energizes.” – Ankita Singhal

زندگی مانند قهوه است: هرچه تیره‌تر باشد، انرژی و نیروی بیشتری می‌دهد – آنکیتا سینگول

جملات کوتاه به زبان آلمانی

“Never underestimate the power of a good cup of coffee.” – Ursula Vernon

هیچ وقت قدرت یک فنجان قهوه‌ی خوب را دست کم نگیرید – اورسلا ورون

سلام به آلمانی

“I have only two wishes, said Jean. The first is for strong coffee, and the second is for stronger coffee.” – Scott Lynch

جین گفت: من تنها دو آرزو دارم. اولی، یک قهوه‌ی قوی و خوش طعم و دومی، یک قهوه‌ی قوی‌تر و خوش طعم‌تر – اسکات لینچ

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

 

“Strange how the bitterness of coffee makes life sweet.” – Suhaib Rumi

عجیب است که چگونه تلخی قهوه باعث شیرینی زندگی می‌شود – رومی

بیو غمگین آلمانی

“At least there was coffee. Reliable, delicious, life-giving coffee.” – Mary H.K. Choi

حداقل قهوه وجود داشت. یک قهوه‌ی قابل اعتماد، خوشمزه و روح‌انگیز – مری کوئی

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

خانواده بهترین چیزیست که می‌توانستید آرزو کنید. آنها در فراز و نشیب‌ها کنار شما هستند و به شما عشق می‌ورزند بدون توجه به این که چه جور آدمی هستید.

خانواده یعنی «عشق، آرامش، انگیزه»

جملات معروف به زبان آلمانی

خانواده فقط ارتباط خونی نیست. خانواده کسانی هستند که شما را همان طوری که هستید، قبول میکنند. کسانی که برای دیدن لبخند شما هر کاری انجام می دهند، و دوستتان دارند فارغ از هرچه هستید.

راز یک خانواده خوشبخت این است که اعضای خانواده یاد گرفته اند که به یکدیگر عشق بورزند

متن احساسی آلمانی

من می دانم که هر خانواده مشکلات خود را دارد. اما من کسانی را که با وجود مشکلات، کنار هم می‌مانند تحسین می کنم.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

A happy family is but an earlier heaven
یه خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد است

متن المانی

اعضای خانواده مانند شاخه‌های یک درخت هستند، آنها در جهات مختلف رشد می کنند، اما ریشه های آنها به هم پیوسته و ثابت باقی می ماند.

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

خانواده یعنی

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن
خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می ورزد
و داشتن هر دوی آن ها نعمت و خوشبختی است

جملات انگیزشی بزرگان

خانواده اولین سلول اساسی جامعه بشری است

زندگیم به زبان آلمانی

امروز و هر روز به خانواده خود فکر کنید و اجازه ندهید دنیای شلوغ امروزه مانع شما شود که نشان دهید چقدر عاشق خانواده خود هستید و از آنها قدردانی می کنید.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

خانواده یعنی عشق، یعنی جریان زندگی

نوشته های آلمانی

شما خانواده خود را انتخاب نمی کنید. آنها هدیه خداوند به شما هستند، همانطور که شما هستید.

(دزموند توتو، اسقف اعظم آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل)

جملات معروف به زبان آلمانی

گاهی اوقات خانواده تمام چیزی است که شما برای گذراندن یک روز به آن نیاز دارید

جمله آلمانی به فارسی

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی
یعنی تو برای باقی مانده عمرت عاشق خواهی بود و به تو عشق خواهند ورزید

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

من در کارم چیزهای زیادی به دست آورده ام، اما بزرگترین دستاورد برای من فرزندان و خانواده ام هستند. این به معنای پدر و همسر خوب بودن و تا حد امکان با آنها در ارتباط بودن است.

(دیوید بکهام، بازیکن فوتبال انگلیسی)

cuánto se cobra el pie de cerca

خانه جایی است که خانواده ام است
از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا بچه ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها
خانواده یعنی همه چیز …
خانواده من دنیای من است
قلب من است
روح من است
خون در رگ های من است

قلبم به زبان آلمانی

دوستان و خانواده من سیستم پشتیبانی من هستند. آنها به من می گویند که چه چیزی را باید بشنوم، نه آنچه دلم میخواهد. آنها در روزهای خوب و بد کنار من هستند.

(کلی کلارکسون، خواننده امریکایی)

نوشته های آلمانی

خانواده یعنی همه چیز برای من
من آن ها را با تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم را با آن ها بگذرانم
و هرکاری انجام خواهم داد برای این که آن ها را خوشحال کنم

جملات انگیزشی آلمانی

خانواده من همه چیز هستند. من همان چیزی هستم که مادرم، پدرم، برادرم و خواهرم به من داده‌اند.

(رونالدینیو، بازیکن فوتبال برزیلی)

متن ادبی آلمانی

تو خانواده ات را انتخاب نمی کنی
خانواده هدیه ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن ها هستی

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

آدم ها می آیند و می روند
دوستان مانند آب و هوا تغییر می کنند
اما می دانم که خانواده ام برای همیشه هست
برای همین عاشق خانواده ام هستم

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

همه آنچه اهمیت دارد، کیفیت زندگی و ایجاد تعادلی شاد بین کار، دوستان و خانواده است.

(فیلیپ گرین، کارآقرین و سرمایه دار انگلیسی)

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

خانواده یعنی گذشت و ایثار بی منت
خانواده یعنی عشق و محبت بی شمار
خانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن به هدف های بلند
خانواده یعنی تحمل کمبودها و سختی ها در کنار یکدیگر

نوشته های آلمانی

خانواده فقط با نام خانوادگی یا خون تعریف نمی‌شود. بلکه تعهد و عشق آن را تعریف می‌کند.

(دیو ویلیس، نویسنده، کارگردان و موسیقی دان امریکایی)

شب بخیر عشقم به آلمانی

خانواده ما مانند شاخه های یک درخت است
ممکن است در جهت های مختلف رشد کنیم اما هنوز ریشه های ما یکی است

همسرم به آلمانی

پیوندی که خانواده را کنار هم نگه می‌دارد، به خاطر خون نیست بلکه به خاطر احترام و شادی است که در زندگی یکدیگر به وجود می‌آورند.

(ریچارد باخ، خلبان و نویسنده امریکایی)

جملات کوتاه به زبان آلمانی

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد که از آن ها نفرت داری
این همان چیزی است که معنایش خانواده است!

جملات معروف به زبان آلمانی

می‌دانید برای ارتقاء صلح جهانی چه کاری می توانید انجام دهید؟ کافیست به خانه بروید و خانواده خود را دوست داشته باشید.

(مادر ترزا، راهبه کاتولیک آلبانیایی برنده جایزه صلح نوبل)

متن المانی برای بیو

من در خانه
در کنار خانواده و دوستانم
در آرامشم

جملات دوستانه آلمانی

وقتی به زندگی تان نگاه می کنید
بزرگ ترین خوشبختی ها
خوشبختی های خانوادگی است

جملات زیبا به زبان آلمانی

در زندگی خانوادگی، عشق مثل روغنی است که اصطکاک را کاهش می‌دهد، سیمانی که اجزا را کنار هم نگاه می‌دارد و موسیقی که هماهنگی را به ارمغان می آورد.

(فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی)

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

خانواده ما دایره ای از قدرت عشق است
که با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگ تر می شود

متن ادبی آلمانی

تنها صخره ای که می دانم ثابت می‌ماند و تنها نهادی که می دانم کار می‌کند، خانواده است.

(لی ایکوکا، از مدیران خودروسازی فورد در امریکا)

اصطلاحات آلمانی

بچه های من پاره تن من هستند
هرکاری انجام می دهم برای آن هاست
و هرگز نمی توانم کسی را بیشتر از آن ها دوست داشته باشم

جملات انگیزشی بزرگان

هر کس به خانه ای برای زندگی نیاز دارد
اما این یک خانواده حامی ست که خانه می سازد

جملات معروف به زبان آلمانی

خانواده بدان معنی است که هیچ کس پشت سر گذاشته نشده و فراموش نمی‌شود.

(دیوید اوگدن استایرز، کارگردان و بازیگر امریکایی)

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

امروز و هر روز بعد از آن به خانواده خود فکر کن
اجازه نده دنیای شلوغ امروزی تو را از نشان دادن عشق و قدردانی ات نسبت به خانواده غافل کند

جملات معروف به زبان آلمانی

خانواده‌ها قطب نماهایی هستند که ما را راهنمایی می کنند. آنها مشوق ما برای رسیدن به بلندترین قله ها هستند و مایۀ آرامش ما، اگر به ناگاه درون دره‌ای فروغلتیم.

(برد هنری، سیاستمدار امریکایی)

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

مهم ترین چیز در دنیا خانواده و عشق است

متن احساسی آلمانی

چه آن را قبیله بنامید، چه شبکه، و چه آن را خانواده بنامید، هرچه که می گویید و هر کس که هستید، به یکی از آنها احتیاج دارید.

(جین هوارد، نویسنده بریتانیایی)

جملات انگیزشی آلمانی

خانواده من زندگی من است و هر چیزی غیر از آن در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد

جملات غمگین آلمانی

شما به دنبال کسب درآمد از خانه خود خارج می شوید و وقتی به آن رسیدید، به خانه بازمی‌گردید و آن را با خانواده خود به اشتراک می گذارید.

(آنیتا بیکر، ترانه سرای امریکایی)

جملات غمگین آلمانی

من خوشبختم که چیزهای فوق العاده ای در زندگی ام دارم
خانواده، دوستان و خداوند
هر روز به همه آن ها فکر می کنم

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

خانواده، آزمون آزادی است؛ چرا که خانواده تنها چیزیست که یک انسان آزاد با اختیار خود و برای خود ایجاد میکند.

(گیلبرت چسترتون، فیلسوف و نویسنده انگلیسی)

جملات دوستانه آلمانی

اگه خانواده داری یعنی تو همه چیز داری

جملات کوتاه به زبان آلمانی

یک خانواده شاد، بهشتی است که زودتر از موعد به ما رسیده است.

(جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس و فعال سیاسی ایرلندی)

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

Family is not an important thing. It’s everything
خانواده یک چیز مهم نیست، خانواده همه چیز است

جمله آلمانی به فارسی

خانواده جایی است که زندگی شروع می شود و عشق هرگز تمام نمی شود

جملات انگیزشی آلمانی

در زندگی خانوادگی، عشق روغنی است که اصطحکاک ها را از بین می برد
سیمانی است که افراد را به هم نزدیک تر می کند
و موسیقی ای است که هارمونی برای زندگی به ارمغان می آورد

اشعار گوته به زبان آلمانی

خانواده همیشه به هم خون بودن نیست
خانواده همان افرادی در زندگی شما هستند که شما را از خودشان می دانند
کسانی که شما را همانطور که هستید می پذیرند
کسانی که هر کاری می کنند تا لبخند شما را ببینند

اشعار عاشقانه آلمانی

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید

جملات معروف به زبان آلمانی

خانواده از کجا شروع می شود؟
از آن جایی که مرد جوان عاشق یک دختر می شود
و تاکنون جایگزین بهتری برای آن یافت نشده است!

متن ادبی آلمانی

هیچ خانواده ای کامل نیست
ما بحث می کنیم
ما دعوا می کنیم
حتی مدتی با هم صحبت نمی کنیم
اما در پایان خانواده، خانواده است
عشق همیشه در خانواده خواهد بود

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است.

جملات آلمانی

افراد خانواده قطب نمایی هستند که ما را هدایت می کنند
آن ها الهام بخش ما برای رسیدن به ارتفاعات بلند هستند و در شرایط دشوار و ناخوشایند به ما آرامش می دهند

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

هنگامی که همه چیز سخت و غیر قابل تحمل می شود
افرادی که همراه تو می ایستند و شانه خالی نمی کنند خانواده ات هستند

نوشته های آلمانی

چه کاری برای بهبود و گسترش صلح جهان می توانید انجام دهید؟
فقط به خانه بروید و به خانواده خود عشق بورزید!

پادشاه قلبم به آلمانی

The family is one of nature’s masterpieces
خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است

عزیزم به آلمانی

خانواده اتصالی به گذشته و پلی به سوی آینده ما ست

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

هنگامی که به خانواده مان، همسرمان، والدین یا بچه های مان فکر می کنیم بیا آن ها را هدیه ای از جانب خداوند ببینیم

نوشته های آلمانی

اصلی ترین غریزه ما غریزه بقا نیست بلکه خانواده است

جملات غمگین آلمانی

افراد به زندگی ما می آیند و از زندگی مان می روند
اما زیبایی زندگی این است که خانواده ما همیشه اینجاست

جملات دوستانه آلمانی

خانواده هسته اصلی تمدن است.
ویل دورانت

متن المانی برای بیو

خانواده بهترین چیزیست که می‌توانستید آرزو کنید. آنها در فراز و نشیب‌ها کنار شما هستند و به شما عشق می‌ورزند بدون توجه به این که چه جور آدمی هستید.

خانواده یعنی «عشق، آرامش، انگیزه»

متن المانی برای بیو

خانواده فقط ارتباط خونی نیست. خانواده کسانی هستند که شما را همان طوری که هستید، قبول میکنند. کسانی که برای دیدن لبخند شما هر کاری انجام می دهند، و دوستتان دارند فارغ از هرچه هستید.

راز یک خانواده خوشبخت این است که اعضای خانواده یاد گرفته اند که به یکدیگر عشق بورزند

دوستت دارم به آلمانی با صدا

من می دانم که هر خانواده مشکلات خود را دارد. اما من کسانی را که با وجود مشکلات، کنار هم می‌مانند تحسین می کنم.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

A happy family is but an earlier heaven
یه خانواده خوشبخت و شاد بهشت زودتر از موعد است

شب بخیر عشقم به آلمانی

اعضای خانواده مانند شاخه‌های یک درخت هستند، آنها در جهات مختلف رشد می کنند، اما ریشه های آنها به هم پیوسته و ثابت باقی می ماند.

كلمات عن راحة البال

خانواده یعنی

خانه یعنی داشتن جایی برای رفتن به آن
خانواده یعنی داشتن کسی که به تو عشق می ورزد
و داشتن هر دوی آن ها نعمت و خوشبختی است

عشقم به زبان انگلیسی

خانواده اولین سلول اساسی جامعه بشری است

cuánto se cobra el pie de cerca

امروز و هر روز به خانواده خود فکر کنید و اجازه ندهید دنیای شلوغ امروزه مانع شما شود که نشان دهید چقدر عاشق خانواده خود هستید و از آنها قدردانی می کنید.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

خانواده یعنی عشق، یعنی جریان زندگی

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

شما خانواده خود را انتخاب نمی کنید. آنها هدیه خداوند به شما هستند، همانطور که شما هستید.

(دزموند توتو، اسقف اعظم آفریقای جنوبی برنده جایزه صلح نوبل)

جملات معروف به زبان آلمانی

گاهی اوقات خانواده تمام چیزی است که شما برای گذراندن یک روز به آن نیاز دارید

همسرم به آلمانی

جزو خانواده بودن یعنی تو بخشی از چیزی بسیار شگفت انگیز هستی
یعنی تو برای باقی مانده عمرت عاشق خواهی بود و به تو عشق خواهند ورزید

پادشاه قلبم به آلمانی

من در کارم چیزهای زیادی به دست آورده ام، اما بزرگترین دستاورد برای من فرزندان و خانواده ام هستند. این به معنای پدر و همسر خوب بودن و تا حد امکان با آنها در ارتباط بودن است.

(دیوید بکهام، بازیکن فوتبال انگلیسی)

جملات زیبا به زبان آلمانی

خانه جایی است که خانواده ام است
از والدین تا همسر، از خواهر و برادر تا بچه ها، برادرزاده ها و خواهرزاده ها
خانواده یعنی همه چیز …
خانواده من دنیای من است
قلب من است
روح من است
خون در رگ های من است

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

دوستان و خانواده من سیستم پشتیبانی من هستند. آنها به من می گویند که چه چیزی را باید بشنوم، نه آنچه دلم میخواهد. آنها در روزهای خوب و بد کنار من هستند.

(کلی کلارکسون، خواننده امریکایی)

اشعار گوته به زبان آلمانی

خانواده یعنی همه چیز برای من
من آن ها را با تمام قلبم دوست دارم و دوست دارم اوقاتم را با آن ها بگذرانم
و هرکاری انجام خواهم داد برای این که آن ها را خوشحال کنم

جملات غمگین آلمانی

خانواده من همه چیز هستند. من همان چیزی هستم که مادرم، پدرم، برادرم و خواهرم به من داده‌اند.

(رونالدینیو، بازیکن فوتبال برزیلی)

متن ادبی آلمانی

تو خانواده ات را انتخاب نمی کنی
خانواده هدیه ای از جانب خداوند برای تو است همانطور که تو برای آن ها هستی

سلام عشقم به المانی

آدم ها می آیند و می روند
دوستان مانند آب و هوا تغییر می کنند
اما می دانم که خانواده ام برای همیشه هست
برای همین عاشق خانواده ام هستم

جملات کوتاه به زبان آلمانی

همه آنچه اهمیت دارد، کیفیت زندگی و ایجاد تعادلی شاد بین کار، دوستان و خانواده است.

(فیلیپ گرین، کارآقرین و سرمایه دار انگلیسی)

قلبم به زبان آلمانی

خانواده یعنی گذشت و ایثار بی منت
خانواده یعنی عشق و محبت بی شمار
خانواده یعنی یک اتفاق خوب برای رسیدن به هدف های بلند
خانواده یعنی تحمل کمبودها و سختی ها در کنار یکدیگر

جمله آلمانی به فارسی

خانواده فقط با نام خانوادگی یا خون تعریف نمی‌شود. بلکه تعهد و عشق آن را تعریف می‌کند.

(دیو ویلیس، نویسنده، کارگردان و موسیقی دان امریکایی)

جملات انگیزشی آلمانی

خانواده ما مانند شاخه های یک درخت است
ممکن است در جهت های مختلف رشد کنیم اما هنوز ریشه های ما یکی است

بیو غمگین آلمانی

پیوندی که خانواده را کنار هم نگه می‌دارد، به خاطر خون نیست بلکه به خاطر احترام و شادی است که در زندگی یکدیگر به وجود می‌آورند.

(ریچارد باخ، خلبان و نویسنده امریکایی)

من به زبان آلمانی

یک روز تو برای من کارهایی انجام خواهی داد که از آن ها نفرت داری
این همان چیزی است که معنایش خانواده است!

شب بخیر عشقم به آلمانی

می‌دانید برای ارتقاء صلح جهانی چه کاری می توانید انجام دهید؟ کافیست به خانه بروید و خانواده خود را دوست داشته باشید.

(مادر ترزا، راهبه کاتولیک آلبانیایی برنده جایزه صلح نوبل)

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

من در خانه
در کنار خانواده و دوستانم
در آرامشم

جمله آلمانی به فارسی

وقتی به زندگی تان نگاه می کنید
بزرگ ترین خوشبختی ها
خوشبختی های خانوادگی است

عزیزم به آلمانی

در زندگی خانوادگی، عشق مثل روغنی است که اصطکاک را کاهش می‌دهد، سیمانی که اجزا را کنار هم نگاه می‌دارد و موسیقی که هماهنگی را به ارمغان می آورد.

(فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی)

متن ادبی آلمانی

خانواده ما دایره ای از قدرت عشق است
که با هر تولد و هر عضو جدید دایره بزرگ تر می شود

جملات معروف به زبان آلمانی

تنها صخره ای که می دانم ثابت می‌ماند و تنها نهادی که می دانم کار می‌کند، خانواده است.

(لی ایکوکا، از مدیران خودروسازی فورد در امریکا)

جملات انگیزشی کوتاه

بچه های من پاره تن من هستند
هرکاری انجام می دهم برای آن هاست
و هرگز نمی توانم کسی را بیشتر از آن ها دوست داشته باشم

متن ادبی آلمانی

هر کس به خانه ای برای زندگی نیاز دارد
اما این یک خانواده حامی ست که خانه می سازد

متن احساسی آلمانی

خانواده بدان معنی است که هیچ کس پشت سر گذاشته نشده و فراموش نمی‌شود.

(دیوید اوگدن استایرز، کارگردان و بازیگر امریکایی)

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

امروز و هر روز بعد از آن به خانواده خود فکر کن
اجازه نده دنیای شلوغ امروزی تو را از نشان دادن عشق و قدردانی ات نسبت به خانواده غافل کند

جملات انگیزشی به آلمانی

خانواده‌ها قطب نماهایی هستند که ما را راهنمایی می کنند. آنها مشوق ما برای رسیدن به بلندترین قله ها هستند و مایۀ آرامش ما، اگر به ناگاه درون دره‌ای فروغلتیم.

(برد هنری، سیاستمدار امریکایی)

متن المانی

مهم ترین چیز در دنیا خانواده و عشق است

جملات معروف به زبان آلمانی

چه آن را قبیله بنامید، چه شبکه، و چه آن را خانواده بنامید، هرچه که می گویید و هر کس که هستید، به یکی از آنها احتیاج دارید.

(جین هوارد، نویسنده بریتانیایی)

جملات غمگین آلمانی

خانواده من زندگی من است و هر چیزی غیر از آن در درجه دوم اهمیت برای من قرار دارد

متن احساسی آلمانی

شما به دنبال کسب درآمد از خانه خود خارج می شوید و وقتی به آن رسیدید، به خانه بازمی‌گردید و آن را با خانواده خود به اشتراک می گذارید.

(آنیتا بیکر، ترانه سرای امریکایی)

پادشاه قلبم به آلمانی

من خوشبختم که چیزهای فوق العاده ای در زندگی ام دارم
خانواده، دوستان و خداوند
هر روز به همه آن ها فکر می کنم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

خانواده، آزمون آزادی است؛ چرا که خانواده تنها چیزیست که یک انسان آزاد با اختیار خود و برای خود ایجاد میکند.

(گیلبرت چسترتون، فیلسوف و نویسنده انگلیسی)

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

اگه خانواده داری یعنی تو همه چیز داری

متن المانی

یک خانواده شاد، بهشتی است که زودتر از موعد به ما رسیده است.

(جورج برنارد شاو، نمایشنامه نویس و فعال سیاسی ایرلندی)

جملات انگیزشی بزرگان

Family is not an important thing. It’s everything
خانواده یک چیز مهم نیست، خانواده همه چیز است

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

خانواده جایی است که زندگی شروع می شود و عشق هرگز تمام نمی شود

جملات غمگین آلمانی

در زندگی خانوادگی، عشق روغنی است که اصطحکاک ها را از بین می برد
سیمانی است که افراد را به هم نزدیک تر می کند
و موسیقی ای است که هارمونی برای زندگی به ارمغان می آورد

پادشاه قلبم به آلمانی

خانواده همیشه به هم خون بودن نیست
خانواده همان افرادی در زندگی شما هستند که شما را از خودشان می دانند
کسانی که شما را همانطور که هستید می پذیرند
کسانی که هر کاری می کنند تا لبخند شما را ببینند

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

با خانواده خود در سرزمین زیبای زندگی لذت ببرید

جملات غمگین آلمانی

خانواده از کجا شروع می شود؟
از آن جایی که مرد جوان عاشق یک دختر می شود
و تاکنون جایگزین بهتری برای آن یافت نشده است!

جملات معروف به زبان آلمانی

هیچ خانواده ای کامل نیست
ما بحث می کنیم
ما دعوا می کنیم
حتی مدتی با هم صحبت نمی کنیم
اما در پایان خانواده، خانواده است
عشق همیشه در خانواده خواهد بود

سلام عشقم به المانی

خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است.

جملات غمگین آلمانی

افراد خانواده قطب نمایی هستند که ما را هدایت می کنند
آن ها الهام بخش ما برای رسیدن به ارتفاعات بلند هستند و در شرایط دشوار و ناخوشایند به ما آرامش می دهند

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

هنگامی که همه چیز سخت و غیر قابل تحمل می شود
افرادی که همراه تو می ایستند و شانه خالی نمی کنند خانواده ات هستند

اصطلاحات آلمانی

چه کاری برای بهبود و گسترش صلح جهان می توانید انجام دهید؟
فقط به خانه بروید و به خانواده خود عشق بورزید!

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

The family is one of nature’s masterpieces
خانواده یکی از شاهکارهای طبیعت است

جملات دوستانه آلمانی

خانواده اتصالی به گذشته و پلی به سوی آینده ما ست

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

هنگامی که به خانواده مان، همسرمان، والدین یا بچه های مان فکر می کنیم بیا آن ها را هدیه ای از جانب خداوند ببینیم

متن احساسی آلمانی

اصلی ترین غریزه ما غریزه بقا نیست بلکه خانواده است

دوستت دارم به آلمانی با صدا

افراد به زندگی ما می آیند و از زندگی مان می روند
اما زیبایی زندگی این است که خانواده ما همیشه اینجاست

زندگیم به زبان آلمانی

خانواده هسته اصلی تمدن است.
ویل دورانت

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

همه چیز ساده تر از آن چیزی است که تو فکر می کند، ور در عین حال پیچیده تر از آنی که تو تصور می کنی .

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

کسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود

عشقم به زبان انگلیسی

انسان نمیتواند به همه نیکی کند ..ولی میتواند نیکی را به همه نشان دهد.

جملات آلمانی

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

دلنوشته آلمانی

فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.

بیو غمگین آلمانی

کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .

جملات غمگین آلمانی

کسی که کتاب می خواند به وقت بیش از پول احتیاج دارد .

عشقم به زبان انگلیسی

عقل دروجودما قدرت حیرت آوری دارد پس بهتراست که فکررا حاکم وجودخودقرار دهیم .

متن ادبی آلمانی

پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

جملات هیتلر به آلمانی

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.گوته

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست.

جملات آلمانی

دریای بی تلاطم، هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند.

جملات دوستانه آلمانی

اگر از انسان امید و خواب گرفته شود بدبخت ترین موجود روی زمین است .

جملات انگیزشی آلمانی

روح زن،مامردهارابالا می بردوبه پیش می راند.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

تنها آرزو کردن شرط نیست،تلاش برای تحقق آن هم شرط است.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند .

متن المانی

مردان کامیاب غالبا از شکست میوه ی پیروزی چیده اند .

جملات آلمانی به فارسی

مردان مقاوم و باتجربه همیشه فرصت دارند که کارها را از اول شروع کنند .

جملات انگیزشی به آلمانی

همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

هیچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده ی شعری شاعر آن لحظه ای شعر است.

جملات زیبا به زبان آلمانی

یک کار نیک گاهی یک شخص. یک ده. یک شهر وگاهی یک ملت را رستگار می کند.

متن ادبی آلمانی

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد .

متن ادبی آلمانی

فاصله گرفتن از آدمایی که دوستشان دارید بی فایده است.زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نخواهد بود.

جمله آلمانی به فارسی

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او گوته

جملات غمگین آلمانی

نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

جملات دوستانه آلمانی

در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است .

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود.

جملات غمگین آلمانی

اگر می‌دانستند تا کنون چند بار حرفهای دیگران را بد فهمیده‌اند، هیچکس در جمع اینهمه پر حرفی نمی‌کرد….

شب بخیر عشقم به آلمانی

من معماری را موسیقی یخ زده می نامم.

متن کوتاه آلمانی برای بیو

آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .

جملات آلمانی

اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید .

جملات معروف به زبان آلمانی

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .

دوستت دارم به آلمانی با صدا

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

شب بخیر عشقم به آلمانی

انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند.

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

کسی شایسته آزادی است که هرروز بتواند به هوسهای خود چیره شود.

جملات انگیزشی به آلمانی

مادامی که به خود اطمینان دارید، می دانید چگونه زندگی کنید.

جملات آلمانی

هیچ چیز به اندازه وقتی که آدمی مطلبی خنده دار می گوید ، شخصیت اش را نشان نمی دهد .

زندگیم به زبان آلمانی

زن شریک زندگی و یار لحظات درماندگی است.

متن احساسی آلمانی

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است.

عزیزم به آلمانی

همه چیز ساده تر از آن چیزی است که تو فکر می کند، ور در عین حال پیچیده تر از آنی که تو تصور می کنی .

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

کسی که سعی می کند بطرف هدف نهایی قدم بردارد مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود

متن ادبی آلمانی

انسان نمیتواند به همه نیکی کند ..ولی میتواند نیکی را به همه نشان دهد.

جملات معروف به زبان آلمانی

هر چه نور بیشتر باشد ، سایه عمیق تر است .

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

فرق انسان و سگ در آنست که اگر به سگی غذا بدهی هرگز تو را گاز نخواهد گرفت.

سلام به آلمانی

کسی که دارای عزمی راسخ است جهان را مطابق میل خویش عوض می کند .

من به زبان آلمانی

کسی که کتاب می خواند به وقت بیش از پول احتیاج دارد .

جملات دوستانه آلمانی

عقل دروجودما قدرت حیرت آوری دارد پس بهتراست که فکررا حاکم وجودخودقرار دهیم .

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

متن کوتاه آلمانی برای بیو

وقتی انسان آرامش را در خود نیابد ، جستجوی آن در جای دیگر کار بیهوده ای است.گوته

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

سعادت دیگران بخش مهمی از خوشبختی ماست.

متن ادبی آلمانی

دریای بی تلاطم، هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند.

عشقم به آلمانی

اگر از انسان امید و خواب گرفته شود بدبخت ترین موجود روی زمین است .

جملات غمگین آلمانی

روح زن،مامردهارابالا می بردوبه پیش می راند.

جملات انگیزشی آلمانی

زن تاج سر آفرینش است ، او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.

سلام به آلمانی

آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .

متن ادبی آلمانی

تنها آرزو کردن شرط نیست،تلاش برای تحقق آن هم شرط است.

جمله آلمانی برای بیو اینستا

مرد خشمگین پر از زهر است و زندگی را زهرآگین می کند .

متن المانی برای بیو

مردان کامیاب غالبا از شکست میوه ی پیروزی چیده اند .

دلنوشته آلمانی

مردان مقاوم و باتجربه همیشه فرصت دارند که کارها را از اول شروع کنند .

جملات انگیزشی آلمانی

همه زیبایی های بی پیرایه ازعشق سرچشمه می گیرند،اماعشق از چه چیز سرچشمه می گیرد؟

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

هیچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده ی شعری شاعر آن لحظه ای شعر است.

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

یک کار نیک گاهی یک شخص. یک ده. یک شهر وگاهی یک ملت را رستگار می کند.

جملات غمگین آلمانی

یک زندگی مطالعه نشده ،ارزش زیستن ندارد .

متن ادبی آلمانی

فاصله گرفتن از آدمایی که دوستشان دارید بی فایده است.زمان به ما نشان خواهد داد که جانشینی برای آنها نخواهد بود.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، هر چه به ایشان نزدیک شوی عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود و مردم پست و دون همانند سراب مانند که چون کمی به آنان نزدیک شوی به زودی پستی و ناچیزی خود را بر تو آشکار سازند.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

از استثنائـات است که کسی را بـه خاطر آنچه که هست دوست بدارند . اکثر آدمها چیزی را در دیگران دوست دارند که خود به آنها امانت می دهند : خودشان را ، تفسیر و برداشت خودشان را از او گوته

جملات غمگین آلمانی

نیاسائید ، زندگی در گذر است . بروید و دلیری کنید ، پیش از آنکه بمیرید ، چیزی نیرومند و متعالی از خود بجای گذارید ، تا بر زمان غالب شوید .

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

در درون جسارت ، نبوغ و قدرت سحر آمیزی نهفته است .

اشعار گوته به زبان آلمانی

اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود.

سلام به آلمانی

اگر می‌دانستند تا کنون چند بار حرفهای دیگران را بد فهمیده‌اند، هیچکس در جمع اینهمه پر حرفی نمی‌کرد….

جمله آلمانی برای بیو اینستا

من معماری را موسیقی یخ زده می نامم.

جملات انگیزشی بزرگان

آنکسی که از رنج زندگی بترسد ، از ترس در رنج خواهد بود .

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید .

جملات غمگین آلمانی

استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی .

جمله آلمانی به فارسی

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .

اصطلاحات آلمانی

انسان ها شکست نمیخورند بلکه تنها تلاش کردن شان را متوقف می سازند.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

کسی شایسته آزادی است که هرروز بتواند به هوسهای خود چیره شود.

اصطلاحات آلمانی

مادامی که به خود اطمینان دارید، می دانید چگونه زندگی کنید.

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

هیچ چیز به اندازه وقتی که آدمی مطلبی خنده دار می گوید ، شخصیت اش را نشان نمی دهد .

جملات کوتاه به زبان آلمانی

زن شریک زندگی و یار لحظات درماندگی است.

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

زیبایی ناپایدار و فضیلت جاودانه است.

متن احساسی آلمانی

یک شب ز ماورای سیاهی ها
چون اختری بسوی تو می آیم
بر بال بادهای جهان پیما
شادان به جستجوی تو می آیم

سر تا بپا حرارت و سرمستی
چون روزهای دلکش تابستان
پر می کنم برای تو دامان را
از لاله‌های وحشی کوهستان

یک شب ز حلقه‌ای که بدر کوبند
در کنج سینه قلب تو می لرزد
چون در گشوده شد، تن من بی تاب
در بازوان گرم تو می لغزد

دیگر در آن دقایق مستی بخش
در چشم من گریز نخواهی دید
چون کودکان نگاه خموشم را
با شرم در ستیز نخواهی دید

یک شب چو نام من بزبان آری
می خوانمت به عالم رؤیائی
بر موج‌های یاد تو می رقصم
چون دختران وحشی دریائی

یک شب لبان تشنه من با شوق
در آتش لبان تو می سوزد
چشمان من امید نگاهش را
بر گردش نگاه تو می دوزد

از زهره، آن الهه افسونگر
رسم و طریق عشق می آموزم
یک شب چو نوری از دل تاریک ی
در کلبه ات شراره می افروزم

آه، ای دو چشم خیره بره مانده
آری ، منم که سوی تو می آیم
بر بال بادهای جهان پیما
شادان به جستجوی تو می آیم

اشعار گوته به زبان آلمانی

کدام قله کدام اوج ؟
مرا پناه دهید ای چراغ های مشوش
ای خانه های روشن شکاک
که جامه های شسته در آغوش دودهای معطر
بر بامهای آفتابیتان تاب میخورند

مرا پناه دهید ای زنان سادهء کامل
که از ورای پوست ، سر انگشت های نازکتان
مسیر جنبش کیف آور جنینی را
دنبال میکند
و در شکاف گریبانتان همیشه هوا
به بوی شیر تازه میآمیزد

دلنوشته آلمانی

در آستانه فصلی سرد
در محفل عزای آینه‌ها
و اجتماع سوگوار تجربه‌های پریده رنگ
و این غروب بارور شده از دانش سکوت
چگونه می‌شود به آن کسی که می‌رود اینسان
صبور
سنگین
سرگردان
فرمان ایست داد
چگونه می‌شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچوقت
زنده نبوده‌است…

جملات معروف به زبان آلمانی

آن چنان آلوده‌ست
عشق غمناکم با بیم زوال
که همه زندگیم می‌لرزد
چون تو را می‌نگرم

مثل این است که از پنجره‌ای
تک درختم را، سرشار از برگ،
در تب زرد خزان می‌نگرم
مثل این است که تصویری را
روی جریان‌های مغشوش آب روان می‌نگرم

شب و روز
شب و روز
شب و روز

بگذار
که فراموش کنم.

تو چه هستی، جز یک لحظه، یک لحظه که چشمان مرا
می‌گشاید در
برهوت آگاهی؟

بگذار
که فراموش کنم.

جملات آلمانی

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌

نمایان شد

انگار از خطوط سبز تخیل بودند

آن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس می‌زدند

انگار

آن شعله‌های بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها می‌سوخت

چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود

در کوچه‌ باد می‌آمد

این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می آمد

جملات معروف به زبان آلمانی

از تنم جامه برون آر و بنوش
شهد سوزنده ی لب هایم را

تا به کی در عطشی دردآلود
به سر آرم همه شب هایم را

اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد

دیگرم گرمی نمی‌بخشی
عشق ، ای خورشید یخ بسته
سینه ام صحرای نومیدیست
خسته ام ، از عشق هم خسته…

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

آنچه در من نهفته دریایی ست
کی توان نهفتنم باشد

با تو زین سهمگین توفانی
کاش یارای گفتنم باشد

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

نغمه من..

همچو آوای نسیم پر شکسته

عطر غم می ریخت بر دل های خسته

سلام عشقم به المانی

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود
به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من
از فصل های خشک گذر می کردند
به دسته های کلاغان
که عطر مزرعه های شبانه را
برای من به هدیه می آوردند
به مادرم که در آیینه زندگی می کرد
و شکل پیری من بود
و به زمین، که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را
از تخمه های سبز می انباشت – سلامی دوباره خواهم داد

می آیم، می آیم، می آیم
با گیسویم: ادامه بوهای زیر خاک
با چشم هایم: تجربه های غلیظ تاریکی
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم، می آیم، می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارند
و دختری که هنوز آنجا،
در آستانه پرعشق ایستاده، سلامی دوباره خواهم داد

جملات هیتلر به آلمانی

بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم
نه درودی
نه پیامی
نه نشانی
ره خود گیرم و ره بر تو گشایم
زآنکه دیگر تو نه آنی
تو نه آنی …

جملات زیبا به زبان آلمانی

و من به جفت گیری گلها می‌اندیشم
به غنچه‌هایی با ساقه‌های لاغر کم خون
و این زمان خسته ی مسلول

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

گذشتم از تنِ تو زانکه در جهان
تنی نبود مقصدِ نیازِ من…

كلمات عن راحة البال

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود
هیچ چیز
به جز تیک تیک ساعت دیواری
دریافتم که
باید باید باید
دیوانه وار دوست بدارم…

 

کاش از شاخه سر سبز حیات
گل اندوه مرا میچیدی
کاش در شعر من ای مایه عمر
شعله راز مرا میدیدی

كلمات عن راحة البال

جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه چون کوچه های کهنه،غم انگیز
جمعه اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موزی کشدار
جمعه بی انتظار
جمعه تسلیم
خانه خالی
خانه دلگیر
خانه در بسته بر هجوم جوانی
خانه تاریکی و تصور خورشید
خانه تنهایی و تفال و تردید
خانه پرده کتاب گنجه تصاویر
اه چه ارام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چون جویبار غریبی
در دل این جمعه های ساکت متروک
دردل این خانه های خالی دلگیر
اه… چه ارام و پر غرور گذر داشت …

جملات کوتاه به زبان آلمانی

بگذار در پناه شب از ماه بار بردارم
بگذار پُر شَوَم
از قطره های کوچک باران
از قلب های رشد نکرده
از حجم کودکان به دنیا نیامده
بگذار پُر شَوَم
شاید که عشق من
گهواره ی تولد عیسای دیگری باشد

جملات کوتاه به زبان آلمانی

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌
نمایان شد
انگار از خطوط سبز تخیل بودند
آن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس می‌زدند
انگار
آن شعله‌های بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها می‌سوخت
چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود

در کوچه‌ باد می‌آمد
این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می آمد‌

متن المانی

این جهان
پر از صدای حرکت پاهای مردمی‌ست
که همچنان که تو را می‌بوسند؛
در ذهن خود طنابِ دار تو را می‌بافند…

سلام عشقم به المانی

می‌توان بر جای باقی ماند
در کنار پرده،
اما کور، اما کر

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

وقتی در آسمان

دروغ وزیدن می‌گیرد
دیگر چگونه می‌شود
به سوره‌های رسولانِ سرشکسته
پناه آورد؟

پادشاه قلبم به آلمانی

باز….
من ماندم و خلوتی سرد
خاطراتی زبگذشته ای دور
یاد عشقی که با حسرت و درد
رفت و خاموش شد در دل گور……

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

من صفای عشق میخواهم از او
تا فدا سازم وجود خویش را

او تنی میخواهد از من آتشین
تا بسوزاند در او تشویش را

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

شانه های تو
همچو صخره های سخت و پرغرور
موج گیسوان من در این نشیب
سینه میکشد چو آبشار نور

شانه های تو
چون حصارهای قلعه ای عظیم
رقص رشته های گیسوان من بر آن
همچو رقص شاخه های بید در کف نسیم

متن ادبی آلمانی

مرداب های الکل
با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی تحرک روشنفکران را
به ژرفنای خویش کشیدند
و موش های موذی
اوراق زرنگار کتب را
در گنجه های کهنه جویدند
خورشید مرده بود
خورشید مرده بود،و فردا
در ذهن کودکان
مفهوم گنگ گمشده ای داشت
آنها غرابت این لفظ گنگ را
با لکه ی درشت سیاهی
در مشقهای خود تصویر می کردند.

جملات معروف به زبان آلمانی

در سر من چیزی نیست
به جز چرخش ذرات غلیظ سرخ
و نگاهم
مثل یک حرف دروغ
شرمگین است و فروافتاده!

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

گوشواری به دو گوشم می‌آویزم
از دو گیلاس سرخ همزاد
و به ناخن‌هایم برگ گل کوکب می‌چسبانم
کوچه‌ای هست که قلب من آن‌را
از محله‌های کودکی‌ام دزدیده است

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

چرا من اینهمه کوچک هستم
که در خیابانها گم میشوم
چرا پدر که اینهمه کوچک نیست
و در خیابانها هم گم نمیشود
کاری نمیکند که آنکسی که بخواب من آمده ست،

روز آمدنش را جلو بیاندازد

متن احساسی آلمانی

من مثل حس گمشدگی وحشت اورم
اما خدای من …
ایا چگونه میشود از من ترسید…؟!
من، من که هیچگاه جز بادبادکی
سبک و ولگرد بر پشت بامهای
مه الوده ی اسمان چیزی نبوده ام
و عشق و میل و نفرت و دردم را
در غربت شبانه ی تابستان
موشی بنام”مرگ” جویده است…

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

انسان پوک
انسان پوک پر از اعتماد
نگاه کن که دندانهایش
چگونه وقت جویدن سرود می خواند
و چشمهایش
چگونه وقت خیره شدن می درند
و او چگونه از کنار درختان خیس می گذرد :
صبور ،
سنگین ،
سرگردان .

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

آه، گوئی ز دخمه دل من
روح شبگرد مه‌ گذر کرده
یا نسیمی در این ره متروک
دامن از عطر یاس تر کرده

جملات انگیزشی به آلمانی

سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایقهای سوخته ی بوسه ی تو..!
و صمیمیت تن هامان در طرّاری
و درخشیدن عریانیمان…
مثل فلس ماهیها در آب

متن ادبی آلمانی

آخرین بار

آخرین بار
آخرین لحظهٔ تلخ دیدار
سر به سر پوچ دیدم جهان را
باد نالید و من گوش کردم
خش خش برگهای خزان را…

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

زندگی شاید آن لحظه مسدودی ست
که نگاه من در نی نی چشمان تو
خود را ویران می سازد

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تنِ صدها ترانه می‌رقصد
در بلورِ ظریفِ آوایم
لذتی ناشناس و رویا رنگ
می‌دود همچو خون
به رگهایم…

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

‌شایدپرنده بود که نالید
یا باد در میان درختان
یا من که در برابر بن بست قلب خود
چون موجی از تاسف و شرم و درد
بالا می آمدم و از میان پنجره می دیدم که آن دو دست
آن دو سرزنش تلخ و همچنان دراز به سوی دو دست من در روشنایی سپیده دمی کاذب
تحلیل می روند و یک صدا که در افق سرد
فریاد زد
خداحافظ…!

جملات آلمانی

انسان پوک
انسان پوک پر از اعتماد
نگاه کن که دندانهایش
چگونه وقت جویدن سرود می خواند
و چشمهایش
چگونه وقت خیره شدن می درند
و او چگونه از کنار درختان خیس می گذرد :
صبور ،
سنگین ،
سرگردان .

متن المانی

من مثل حس گمشدگی وحشت اورم
اما خدای من …
ایا چگونه میشود از من ترسید…؟!
من، من که هیچگاه جز بادبادکی
سبک و ولگرد بر پشت بامهای
مه الوده ی اسمان چیزی نبوده ام
و عشق و میل و نفرت و دردم را
در غربت شبانه ی تابستان
موشی بنام”مرگ” جویده است…

جمله آلمانی به فارسی

افسوس! ما خوشبخت و آرامیم
افسوس! ما دلتنگ و خاموشیم

خوشبخت، زیرا دوست می داریم
دلتنگ، زیرا عشق نفرینیست!

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک‌ می‌خورد
دیدم که حجم آتشینم
آهسته آب شد
و ریخت، ریخت، ریخت
در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تار

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

قسمتی از شعر وصل

دیر آمدی و دامنم از کف رفت
دیر آمدی و غرق گنه گشتم
از تند باد ذلت و بدنامی
افسردم و چو شمع تبه گشتم

جملات معروف به زبان آلمانی

و من به جفت گیری گلها می‌اندیشم

به غنچه‌هایی با ساقه‌های لاغر کم خون
و این زمان خسته ی مسلول…

اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد

آه ای صدای زندانی!
آیا شِکوه ی یاس تو هرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی بسوی نور نخواهد زد؟
آه ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها…

متن ادبی آلمانی

شاید این را شنیده ای که زنان
در دل «آری» و «نه» به لب دارند
ضعف خود را عیان نمی سازند
رازدار و خموش و مکارند

آه، من هم زنم، زنی که دلش
در هوای تو می زند پر و بال
دوستت دارم ای خیال لطیف
دوستت دارم ای امید محال

شب بخیر عشقم به آلمانی

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی‌ست

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

دستهایم را در باغچه می‌کارم
سبز خواهم شد،
می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم
و پرستوها
در گودی انگشتان جوهری‌ام
تخم خواهند گذاشت.

اشعار گوته به زبان آلمانی

اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت
ای شهر پر خروش ،ترا یاد میکنم
دل بسته ام به او و تو اورا عزیز دار
من با خیال او دل خود شاد میکنم

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

قسمتی از شعر: یادی از گذشته

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود
هیچ چیز به جز
تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم باید، باید، باید
دیوانه وار دوست بدارم
کسی را که مثل هیچکس نیست ..

جمله آلمانی به فارسی

روزها رفتند و من دیگر

خود نمی دانم کدامینم

آن من سر سخت مغرورم
یا من مغلوب دیرینم ؟

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تنم به پیله‌ی تنهاییم نمی‌گنجید
و بوی تاج کاغذیم
فضای آن قلمرو بی آفتاب را
آلوده کرده بود

سلام به آلمانی

دوستت می‌دارم
دوستت می‌دارم
یک لحظه از مقابل چشمم
دور نمی‌شوی،
نفسم از یادت می‌گیرد
و خونم در قلبم طغیان می‌کند.

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تنم به پیله‌ی تنهاییم نمی‌گنجید
و بوی تاج کاغذیم
فضای آن قلمرو بی آفتاب را
آلوده کرده بود

متن ادبی آلمانی

ستاره های کوچک بی تجربه
از ارتفاع درختان به خاک می‌افتند
و از میان پنجره‌های پریده رنگ خانه‌ی ماهی‌ها
شب ها صدای سرفه می‌آید…

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

پنجره
یک پنجره برای دیدن
یک پنجره برای شنیدن
یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی
در انتهای خود به قلب زمین میرسد
و باز میشود به سوی وسعت
این مهربانی مکرر آبی رنگ
یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را
از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم
سرشار میک ند
و میشود از آنجا
خورشید را به غربت گلهای شمعدانی مهمان کرد
یک پنجره برای من کافیست
من از دیار عروسکها می آیم
از زیر سایه های درختان کاغذی
در
باغ یک کتاب مصور
از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق
در کوچه های خاکی معصومیت
از سال های رشد حروف پریده رنگ الفبا
در پشت میز های مدرسه مسلول
از لحظه ای که بچه ها توانستند
بر روی تخته حرف سنگ را بنویسند
و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال
پَر زدند
من از میان ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم
و مغز من هنوز
لبریز از صدای وحشت پروانه ای است که او را
دردفتری به سنجاقی
مصلوب کرده بودند
وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر
قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند
وقتی که چشم های
کودکانه عشق مرا
با دستمال تیره قانون می بستند
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من
فواره های خون به بیرون می پاشید
وقتی که زندگی من دیگر
چیزی نبود هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم باید باید باید
دیوانه وار دوست بدارم
یک پنجره برای من کافیست
یک پنجره
به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت
اکنون نهال گردو
آن قدر قد کشیده که دیوار رابرای برگهای جوانش معنی کند
از آینه بپرس
نام نجات دهنده ات را
آیا زمین که زیر پای تو می لرزد
تنها تر از تو نیست ؟
پیغمبران رسالت ویرانی را
با خود به قرن ما آوردند ؟
این انفجار های پیاپی
و ابرهای مسموم
آیا طنین آینه های مقدس هستند ؟
ای دوست ای برادر ای همخون
وقتی به ماه رسیدی
تاریخ قتل عام گل ها را بنویس
همیشه خوابها
از ارتفاع ساده لوحی خود پرت میشوند و می میرند
من شبدر چهار پری را می بویم
که روی گور
مفاهیم کهنه روییده ست
آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود ؟
آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت
تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم میزند سلام بگویم ؟
حس میک نم که وقت گذشته ست
حس میک نم که لحظه سهم من از برگهای تاریخ است
حس میک نم که
میز فاصله ی کاذبی است در میان گیسوان من و دستهای این
غریبه ی غمگین
حرفی به من بزن
آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد
جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد ؟
حرفی بزن
من در پناه پنجره ام
با آفتاب رابطه دارم

دوستت دارم به آلمانی با صدا

من از نهایت شب حرف می‌زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می‌زنم
اگر به خانه‌ی من آمدی
برای من ای مهربان
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم.

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

دامنم شمع را سرنگون کرد
چشم ها در سیاهی فرو رفت
ناله کردم مرو ،صبر کن ،صبر
لیکن او رفت ،بی گفتگو رفت….

جملات دوستانه آلمانی

دلم می‌خواهد
آنقدر کوچک بشوم که به قدر یک پرنده باشم آن‌وقت پر بزنم و بیایم پیش تو …

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تمام روز نگاه من
به چشمهای زندگیم خیره گشته بود
به آن دو چشم مضطرب ترسان
که از نگاه ثابت من می گریختند
و چون دروغگویان
به انزوای بی خطر پلکها پناه می آوردند…!

متن ادبی آلمانی

آن کلاغی که پرید از فراز سرما
و فرو رفت، در اندیشه آشفته ابری ولگرد
و صدایش همچون نیزه کوتاهی
پهنای افق را پیمود
خبر ما را با خود خواهد برد به شهر…

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

می خواستم
که شعله شوم سرکشی کنم
مرغی شدم
به کنج قفس بسته و اسیر

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

شاید پرنده بود که نالید
یا باد
در میان درختان
یا من
که در برابر بن بست قلب خود
چون موجی از تاسف و شرم و درد
بالا می آمدم
و از میان پنجره می دیدم
که آن دو دست
آن دو سرزنش تلخ
و همچنان دراز به سوی دو دست من
در روشنایی سپیده دمی کاذب
تحلیل می روند
و یک صدا که در افق سرد
فریاد زد:
“خداحافظ!”

جملات معروف به زبان آلمانی

می‌آیم می‌آیم می‌آیم
و آستانه پر از عشق مى شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارندو دختری که هنوزآنجا
درآستانهء پرعشق ایستاده،سلامی دوباره خواهم داد

متن المانی

یک شب ز ماورای سیاهی ها
چون اختری بسوی تو می آیم
بر بال بادهای جهان پیما
شادان به جستجوی تو می آیم

سر تا بپا حرارت و سرمستی
چون روزهای دلکش تابستان
پر می کنم برای تو دامان را
از لاله‌های وحشی کوهستان

یک شب ز حلقه‌ای که بدر کوبند
در کنج سینه قلب تو می لرزد
چون در گشوده شد، تن من بی تاب
در بازوان گرم تو می لغزد

دیگر در آن دقایق مستی بخش
در چشم من گریز نخواهی دید
چون کودکان نگاه خموشم را
با شرم در ستیز نخواهی دید

یک شب چو نام من بزبان آری
می خوانمت به عالم رؤیائی
بر موج‌های یاد تو می رقصم
چون دختران وحشی دریائی

یک شب لبان تشنه من با شوق
در آتش لبان تو می سوزد
چشمان من امید نگاهش را
بر گردش نگاه تو می دوزد

از زهره، آن الهه افسونگر
رسم و طریق عشق می آموزم
یک شب چو نوری از دل تاریک ی
در کلبه ات شراره می افروزم

آه، ای دو چشم خیره بره مانده
آری ، منم که سوی تو می آیم
بر بال بادهای جهان پیما
شادان به جستجوی تو می آیم

جمله آلمانی برای بیو اینستا

کدام قله کدام اوج ؟
مرا پناه دهید ای چراغ های مشوش
ای خانه های روشن شکاک
که جامه های شسته در آغوش دودهای معطر
بر بامهای آفتابیتان تاب میخورند

مرا پناه دهید ای زنان سادهء کامل
که از ورای پوست ، سر انگشت های نازکتان
مسیر جنبش کیف آور جنینی را
دنبال میکند
و در شکاف گریبانتان همیشه هوا
به بوی شیر تازه میآمیزد

جملات انگیزشی کوتاه

در آستانه فصلی سرد
در محفل عزای آینه‌ها
و اجتماع سوگوار تجربه‌های پریده رنگ
و این غروب بارور شده از دانش سکوت
چگونه می‌شود به آن کسی که می‌رود اینسان
صبور
سنگین
سرگردان
فرمان ایست داد
چگونه می‌شود به مرد گفت که او زنده نیست، او هیچوقت
زنده نبوده‌است…

دلنوشته آلمانی

آن چنان آلوده‌ست
عشق غمناکم با بیم زوال
که همه زندگیم می‌لرزد
چون تو را می‌نگرم

مثل این است که از پنجره‌ای
تک درختم را، سرشار از برگ،
در تب زرد خزان می‌نگرم
مثل این است که تصویری را
روی جریان‌های مغشوش آب روان می‌نگرم

شب و روز
شب و روز
شب و روز

بگذار
که فراموش کنم.

تو چه هستی، جز یک لحظه، یک لحظه که چشمان مرا
می‌گشاید در
برهوت آگاهی؟

بگذار
که فراموش کنم.

جملات انگیزشی آلمانی

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌

نمایان شد

انگار از خطوط سبز تخیل بودند

آن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس می‌زدند

انگار

آن شعله‌های بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها می‌سوخت

چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود

در کوچه‌ باد می‌آمد

این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می آمد

متن ادبی آلمانی

از تنم جامه برون آر و بنوش
شهد سوزنده ی لب هایم را

تا به کی در عطشی دردآلود
به سر آرم همه شب هایم را

اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد

دیگرم گرمی نمی‌بخشی
عشق ، ای خورشید یخ بسته
سینه ام صحرای نومیدیست
خسته ام ، از عشق هم خسته…

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

آنچه در من نهفته دریایی ست
کی توان نهفتنم باشد

با تو زین سهمگین توفانی
کاش یارای گفتنم باشد

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

نغمه من..

همچو آوای نسیم پر شکسته

عطر غم می ریخت بر دل های خسته

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود
به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من
از فصل های خشک گذر می کردند
به دسته های کلاغان
که عطر مزرعه های شبانه را
برای من به هدیه می آوردند
به مادرم که در آیینه زندگی می کرد
و شکل پیری من بود
و به زمین، که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را
از تخمه های سبز می انباشت – سلامی دوباره خواهم داد

می آیم، می آیم، می آیم
با گیسویم: ادامه بوهای زیر خاک
با چشم هایم: تجربه های غلیظ تاریکی
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم، می آیم، می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارند
و دختری که هنوز آنجا،
در آستانه پرعشق ایستاده، سلامی دوباره خواهم داد

جملات هیتلر به آلمانی

بعد از این از تو دگر هیچ نخواهم
نه درودی
نه پیامی
نه نشانی
ره خود گیرم و ره بر تو گشایم
زآنکه دیگر تو نه آنی
تو نه آنی …

متن ادبی آلمانی

و من به جفت گیری گلها می‌اندیشم
به غنچه‌هایی با ساقه‌های لاغر کم خون
و این زمان خسته ی مسلول

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

گذشتم از تنِ تو زانکه در جهان
تنی نبود مقصدِ نیازِ من…

جملات انگیزشی به آلمانی

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود
هیچ چیز
به جز تیک تیک ساعت دیواری
دریافتم که
باید باید باید
دیوانه وار دوست بدارم…

 

کاش از شاخه سر سبز حیات
گل اندوه مرا میچیدی
کاش در شعر من ای مایه عمر
شعله راز مرا میدیدی

دوستت دارم به آلمانی با صدا

جمعه ساکت
جمعه متروک
جمعه چون کوچه های کهنه،غم انگیز
جمعه اندیشه های تنبل بیمار
جمعه خمیازه های موزی کشدار
جمعه بی انتظار
جمعه تسلیم
خانه خالی
خانه دلگیر
خانه در بسته بر هجوم جوانی
خانه تاریکی و تصور خورشید
خانه تنهایی و تفال و تردید
خانه پرده کتاب گنجه تصاویر
اه چه ارام و پر غرور گذر داشت
زندگی من چون جویبار غریبی
در دل این جمعه های ساکت متروک
دردل این خانه های خالی دلگیر
اه… چه ارام و پر غرور گذر داشت …

متن ادبی آلمانی

بگذار در پناه شب از ماه بار بردارم
بگذار پُر شَوَم
از قطره های کوچک باران
از قلب های رشد نکرده
از حجم کودکان به دنیا نیامده
بگذار پُر شَوَم
شاید که عشق من
گهواره ی تولد عیسای دیگری باشد

متن المانی برای بیو

انگار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز آن پرنده‌
نمایان شد
انگار از خطوط سبز تخیل بودند
آن برگ‌های تازه که در شهوت نسیم نفس می‌زدند
انگار
آن شعله‌های بنفش که در ذهن پاک پنجره‌ها می‌سوخت
چیزی بجز تصور معصومی از چراغ نبود

در کوچه‌ باد می‌آمد
این ابتدای ویرانیست آن روز هم که دست‌های تو ویران شدند باد می آمد‌

متن احساسی آلمانی

این جهان
پر از صدای حرکت پاهای مردمی‌ست
که همچنان که تو را می‌بوسند؛
در ذهن خود طنابِ دار تو را می‌بافند…

جملات معروف به زبان آلمانی

می‌توان بر جای باقی ماند
در کنار پرده،
اما کور، اما کر

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

وقتی در آسمان

دروغ وزیدن می‌گیرد
دیگر چگونه می‌شود
به سوره‌های رسولانِ سرشکسته
پناه آورد؟

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

باز….
من ماندم و خلوتی سرد
خاطراتی زبگذشته ای دور
یاد عشقی که با حسرت و درد
رفت و خاموش شد در دل گور……

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

من صفای عشق میخواهم از او
تا فدا سازم وجود خویش را

او تنی میخواهد از من آتشین
تا بسوزاند در او تشویش را

من به زبان آلمانی

شانه های تو
همچو صخره های سخت و پرغرور
موج گیسوان من در این نشیب
سینه میکشد چو آبشار نور

شانه های تو
چون حصارهای قلعه ای عظیم
رقص رشته های گیسوان من بر آن
همچو رقص شاخه های بید در کف نسیم

جملات انگیزشی کوتاه

مرداب های الکل
با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی تحرک روشنفکران را
به ژرفنای خویش کشیدند
و موش های موذی
اوراق زرنگار کتب را
در گنجه های کهنه جویدند
خورشید مرده بود
خورشید مرده بود،و فردا
در ذهن کودکان
مفهوم گنگ گمشده ای داشت
آنها غرابت این لفظ گنگ را
با لکه ی درشت سیاهی
در مشقهای خود تصویر می کردند.

اشعار عاشقانه آلمانی

در سر من چیزی نیست
به جز چرخش ذرات غلیظ سرخ
و نگاهم
مثل یک حرف دروغ
شرمگین است و فروافتاده!

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

گوشواری به دو گوشم می‌آویزم
از دو گیلاس سرخ همزاد
و به ناخن‌هایم برگ گل کوکب می‌چسبانم
کوچه‌ای هست که قلب من آن‌را
از محله‌های کودکی‌ام دزدیده است

جملات آلمانی

چرا من اینهمه کوچک هستم
که در خیابانها گم میشوم
چرا پدر که اینهمه کوچک نیست
و در خیابانها هم گم نمیشود
کاری نمیکند که آنکسی که بخواب من آمده ست،

روز آمدنش را جلو بیاندازد

پادشاه قلبم به آلمانی

من مثل حس گمشدگی وحشت اورم
اما خدای من …
ایا چگونه میشود از من ترسید…؟!
من، من که هیچگاه جز بادبادکی
سبک و ولگرد بر پشت بامهای
مه الوده ی اسمان چیزی نبوده ام
و عشق و میل و نفرت و دردم را
در غربت شبانه ی تابستان
موشی بنام”مرگ” جویده است…

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

انسان پوک
انسان پوک پر از اعتماد
نگاه کن که دندانهایش
چگونه وقت جویدن سرود می خواند
و چشمهایش
چگونه وقت خیره شدن می درند
و او چگونه از کنار درختان خیس می گذرد :
صبور ،
سنگین ،
سرگردان .

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

آه، گوئی ز دخمه دل من
روح شبگرد مه‌ گذر کرده
یا نسیمی در این ره متروک
دامن از عطر یاس تر کرده

جملات انگیزشی به آلمانی

سخن از گیسوی خوشبخت من است
با شقایقهای سوخته ی بوسه ی تو..!
و صمیمیت تن هامان در طرّاری
و درخشیدن عریانیمان…
مثل فلس ماهیها در آب

سلام به آلمانی

آخرین بار

آخرین بار
آخرین لحظهٔ تلخ دیدار
سر به سر پوچ دیدم جهان را
باد نالید و من گوش کردم
خش خش برگهای خزان را…

جملات کوتاه به زبان آلمانی

زندگی شاید آن لحظه مسدودی ست
که نگاه من در نی نی چشمان تو
خود را ویران می سازد

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تنِ صدها ترانه می‌رقصد
در بلورِ ظریفِ آوایم
لذتی ناشناس و رویا رنگ
می‌دود همچو خون
به رگهایم…

جملات معروف به زبان آلمانی

‌شایدپرنده بود که نالید
یا باد در میان درختان
یا من که در برابر بن بست قلب خود
چون موجی از تاسف و شرم و درد
بالا می آمدم و از میان پنجره می دیدم که آن دو دست
آن دو سرزنش تلخ و همچنان دراز به سوی دو دست من در روشنایی سپیده دمی کاذب
تحلیل می روند و یک صدا که در افق سرد
فریاد زد
خداحافظ…!

دلنوشته آلمانی

انسان پوک
انسان پوک پر از اعتماد
نگاه کن که دندانهایش
چگونه وقت جویدن سرود می خواند
و چشمهایش
چگونه وقت خیره شدن می درند
و او چگونه از کنار درختان خیس می گذرد :
صبور ،
سنگین ،
سرگردان .

اشعار عاشقانه آلمانی

من مثل حس گمشدگی وحشت اورم
اما خدای من …
ایا چگونه میشود از من ترسید…؟!
من، من که هیچگاه جز بادبادکی
سبک و ولگرد بر پشت بامهای
مه الوده ی اسمان چیزی نبوده ام
و عشق و میل و نفرت و دردم را
در غربت شبانه ی تابستان
موشی بنام”مرگ” جویده است…

cuánto se cobra el pie de cerca

افسوس! ما خوشبخت و آرامیم
افسوس! ما دلتنگ و خاموشیم

خوشبخت، زیرا دوست می داریم
دلتنگ، زیرا عشق نفرینیست!

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

دیدم که پوست تنم از انبساط عشق ترک‌ می‌خورد
دیدم که حجم آتشینم
آهسته آب شد
و ریخت، ریخت، ریخت
در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب تار

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

قسمتی از شعر وصل

دیر آمدی و دامنم از کف رفت
دیر آمدی و غرق گنه گشتم
از تند باد ذلت و بدنامی
افسردم و چو شمع تبه گشتم

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

و من به جفت گیری گلها می‌اندیشم

به غنچه‌هایی با ساقه‌های لاغر کم خون
و این زمان خسته ی مسلول…

اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد

آه ای صدای زندانی!
آیا شِکوه ی یاس تو هرگز
از هیچ سوی این شب منفور
نقبی بسوی نور نخواهد زد؟
آه ای صدای زندانی
ای آخرین صدای صداها…

زندگیم به زبان آلمانی

شاید این را شنیده ای که زنان
در دل «آری» و «نه» به لب دارند
ضعف خود را عیان نمی سازند
رازدار و خموش و مکارند

آه، من هم زنم، زنی که دلش
در هوای تو می زند پر و بال
دوستت دارم ای خیال لطیف
دوستت دارم ای امید محال

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد
کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد
پرواز را بخاطر بسپار پرنده مردنی‌ست

جملات دوستانه آلمانی

دستهایم را در باغچه می‌کارم
سبز خواهم شد،
می‌دانم، می‌دانم، می‌دانم
و پرستوها
در گودی انگشتان جوهری‌ام
تخم خواهند گذاشت.

سلام عشقم به المانی

اکنون منم که در دل این خلوت و سکوت
ای شهر پر خروش ،ترا یاد میکنم
دل بسته ام به او و تو اورا عزیز دار
من با خیال او دل خود شاد میکنم

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

قسمتی از شعر: یادی از گذشته

وقتی که زندگی من هیچ چیز نبود
هیچ چیز به جز
تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم باید، باید، باید
دیوانه وار دوست بدارم
کسی را که مثل هیچکس نیست ..

جملات انگیزشی بزرگان

روزها رفتند و من دیگر

خود نمی دانم کدامینم

آن من سر سخت مغرورم
یا من مغلوب دیرینم ؟

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تنم به پیله‌ی تنهاییم نمی‌گنجید
و بوی تاج کاغذیم
فضای آن قلمرو بی آفتاب را
آلوده کرده بود

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

دوستت می‌دارم
دوستت می‌دارم
یک لحظه از مقابل چشمم
دور نمی‌شوی،
نفسم از یادت می‌گیرد
و خونم در قلبم طغیان می‌کند.

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تنم به پیله‌ی تنهاییم نمی‌گنجید
و بوی تاج کاغذیم
فضای آن قلمرو بی آفتاب را
آلوده کرده بود

عشقم به زبان انگلیسی

ستاره های کوچک بی تجربه
از ارتفاع درختان به خاک می‌افتند
و از میان پنجره‌های پریده رنگ خانه‌ی ماهی‌ها
شب ها صدای سرفه می‌آید…

اصطلاحات آلمانی

پنجره
یک پنجره برای دیدن
یک پنجره برای شنیدن
یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی
در انتهای خود به قلب زمین میرسد
و باز میشود به سوی وسعت
این مهربانی مکرر آبی رنگ
یک پنجره که دست های کوچک تنهایی را
از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریم
سرشار میک ند
و میشود از آنجا
خورشید را به غربت گلهای شمعدانی مهمان کرد
یک پنجره برای من کافیست
من از دیار عروسکها می آیم
از زیر سایه های درختان کاغذی
در
باغ یک کتاب مصور
از فصل های خشک تجربه های عقیم دوستی و عشق
در کوچه های خاکی معصومیت
از سال های رشد حروف پریده رنگ الفبا
در پشت میز های مدرسه مسلول
از لحظه ای که بچه ها توانستند
بر روی تخته حرف سنگ را بنویسند
و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال
پَر زدند
من از میان ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم
و مغز من هنوز
لبریز از صدای وحشت پروانه ای است که او را
دردفتری به سنجاقی
مصلوب کرده بودند
وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود
و در تمام شهر
قلب چراغ های مرا تکه تکه می کردند
وقتی که چشم های
کودکانه عشق مرا
با دستمال تیره قانون می بستند
و از شقیقه های مضطرب آرزوی من
فواره های خون به بیرون می پاشید
وقتی که زندگی من دیگر
چیزی نبود هیچ چیز بجز تیک تاک ساعت دیواری
دریافتم باید باید باید
دیوانه وار دوست بدارم
یک پنجره برای من کافیست
یک پنجره
به لحظه ی آگاهی و نگاه و سکوت
اکنون نهال گردو
آن قدر قد کشیده که دیوار رابرای برگهای جوانش معنی کند
از آینه بپرس
نام نجات دهنده ات را
آیا زمین که زیر پای تو می لرزد
تنها تر از تو نیست ؟
پیغمبران رسالت ویرانی را
با خود به قرن ما آوردند ؟
این انفجار های پیاپی
و ابرهای مسموم
آیا طنین آینه های مقدس هستند ؟
ای دوست ای برادر ای همخون
وقتی به ماه رسیدی
تاریخ قتل عام گل ها را بنویس
همیشه خوابها
از ارتفاع ساده لوحی خود پرت میشوند و می میرند
من شبدر چهار پری را می بویم
که روی گور
مفاهیم کهنه روییده ست
آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود ؟
آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت
تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم میزند سلام بگویم ؟
حس میک نم که وقت گذشته ست
حس میک نم که لحظه سهم من از برگهای تاریخ است
حس میک نم که
میز فاصله ی کاذبی است در میان گیسوان من و دستهای این
غریبه ی غمگین
حرفی به من بزن
آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو می بخشد
جز درک حس زنده بودن از تو چه می خواهد ؟
حرفی بزن
من در پناه پنجره ام
با آفتاب رابطه دارم

جمله آلمانی به فارسی

من از نهایت شب حرف می‌زنم
من از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می‌زنم
اگر به خانه‌ی من آمدی
برای من ای مهربان
چراغ بیاور
و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه‌ی خوشبخت بنگرم.

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

دامنم شمع را سرنگون کرد
چشم ها در سیاهی فرو رفت
ناله کردم مرو ،صبر کن ،صبر
لیکن او رفت ،بی گفتگو رفت….

جملات آلمانی به فارسی

دلم می‌خواهد
آنقدر کوچک بشوم که به قدر یک پرنده باشم آن‌وقت پر بزنم و بیایم پیش تو …

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

تمام روز نگاه من
به چشمهای زندگیم خیره گشته بود
به آن دو چشم مضطرب ترسان
که از نگاه ثابت من می گریختند
و چون دروغگویان
به انزوای بی خطر پلکها پناه می آوردند…!

قلبم به زبان آلمانی

آن کلاغی که پرید از فراز سرما
و فرو رفت، در اندیشه آشفته ابری ولگرد
و صدایش همچون نیزه کوتاهی
پهنای افق را پیمود
خبر ما را با خود خواهد برد به شهر…

ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ ஜ

می خواستم
که شعله شوم سرکشی کنم
مرغی شدم
به کنج قفس بسته و اسیر

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

شاید پرنده بود که نالید
یا باد
در میان درختان
یا من
که در برابر بن بست قلب خود
چون موجی از تاسف و شرم و درد
بالا می آمدم
و از میان پنجره می دیدم
که آن دو دست
آن دو سرزنش تلخ
و همچنان دراز به سوی دو دست من
در روشنایی سپیده دمی کاذب
تحلیل می روند
و یک صدا که در افق سرد
فریاد زد:
“خداحافظ!”

جملات آلمانی به فارسی

می‌آیم می‌آیم می‌آیم
و آستانه پر از عشق مى شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارندو دختری که هنوزآنجا
درآستانهء پرعشق ایستاده،سلامی دوباره خواهم داد

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

آرزو میکنم یکیو داشته باشین
وقتی فهمید دوستش دارین
بیشتر عاشقتون بشه

متن کوتاه آلمانی برای بیو

دیده گریه خواهد تا بشوید سیمای تو را
گریه کردم نرفتی از خاطرم
نرسد سیل گریه به دلم
دل کجا و دیده کجا

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

امروز معلم میگفت دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند
مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند
گفتم من که خودم را شکستم
پس چرا به او نرسیدم؟
لبخند تلخی زد وگفت
شاید اوهم به سوی خط دیگری شکسته باشد

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

عشقم به زبان انگلیسی

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌بـندم
بـاور کـُن بـوسه نمی‌فـهمد ,
آزادی بـیان یـعنی چـه …

دوستت دارم به آلمانی با صدا

دختری که با گریه بگه دوست ندارم
بیشتر از دختری دوست داره که
در حال خندیدن بگه خیلی دوست دارم

عشقم به آلمانی

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

زندگی همینه
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن
زندگی همین دوست داشتن های ساده ست . .

دوستت دارم به آلمانی با صدا

اگر باران بودم انقدر میباریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق
اما هرچه هستم دوستت دارم

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

آفتاب که می تابد
پرنده که می خواند
و نسیم که می وزد
با خودم میگویم
حتما حال تو خوب است
که جهان اینهمه زیباست…

دلنوشته آلمانی

عشقِ حقیقی تنها پاسخی برای احساسات نیست، بلکه پیمان مستحکمی است که بر پایه دلیل و منطق استوار است.

متن احساسی آلمانی

راستش را بخواهی
می‌گویم مراقب خودت باش
فقط دلیلش خوب بودن حال تو نیست
خیلی وقت است که حال من بند شده به تو
مراقب خودت باش تا همیشه خوب باشی
تا من از خوب بودن تو حال دنیایم قشنگ شود
تو خوب باشی، روزگار بر وفق مراد است
پس لطفا مراقب خودت باش
سیما امیرخانی

جملات آلمانی

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

پادشاه قلبم به آلمانی

یه وقتایی هست که دوست داری عشقت خواب باشه و خیلی حرفارو تو خواب بهش بگی
بگی که بدون اون میمیری
بگی که از بودنش خدارو ممنونی
بگی که تمام دنیای تو توی اون خلاصه شده
یا حتی آروم ببوسیش و خیالت راحت باشه که آرووووم خوابیده
وتا صبح بهش نگاه کنی و از دوست داشتنش لذت ببری…

جمله آلمانی به فارسی

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

چه لحظه قشنگیه اون لحظه که
من میگم نفس من کیه ؟
و تو با تمام وجود میگی منم

اشعار عاشقانه آلمانی

خیلی مواظب باش!! اگه با شنیدن صداش دلت لرزید… اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی… دیگه تمومه…!! اون شده همه ی دنیات… خدا رحمتت کنه.

جملات انگیزشی آلمانی

عشق ورزیدن برای «رسیدن به یک انسان دیگر» انسانی است اما عشق ورزیدن برای «رسیدن به عشق» الهی است./ آلفونس دِ لامارتین

جملات دوستانه آلمانی

عشق روی دوش خود بال دارد و ازدواج با چوب زیر بغل راه می‌رود./ ضرب‌المثل روسی

جملات آلمانی

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

جمله آلمانی برای بیو اینستا

همیشه از آمدن “نـ” بر سر کلمات مـی ترسیدم !
نـ داشتن تو… نـ بودن تو…
نـ ماندن تو…
کـاش اینبـار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبـری مـیداد از نـ رفتن تـو…

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

متن های زیبای آلمانی با ترجمه فارسی

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

جملات معروف به زبان آلمانی

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

جملات هیتلر به آلمانی

چنان تشنه ی بودن توام که شنیدن هر لحظه صدای تو هم سیرابم نمیکنه  !!
نمیتونم به واژه ای پناه ببرم برای این همه آشفتگی !!
من مجنون قصه های شبونه ام …
اونجا که یکی بود به یکی نبود میرسه …
منو فریاد کن …

جملات دوستانه آلمانی

امـتـداد بـازوانـت مـی شـود انـتـهـای دلـدادگـی …
مـی شـود هـمـان گـوشـه دِنـجـی که راحـت مـی تـوان جان داد …

متن ادبی آلمانی

وقتی کسی رو واقعاً دوست داشته باشی ؛
فاصله ،
سن !
قد و وزن ….
فقط و فقط یه عدد لعنتیه … !!!

جمله آلمانی به فارسی

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

متن المانی برای بیو

ابراز علاقه به زبان های مختلف :
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بوخولمت مولی‌ گوجی بوچ بوچ

متن المانی برای بیو

کاش میشد هر نفست رو
روی دیوار قاب عکس کرد
لحظه ی خندیدن تو
چندبار برگشت و مکث کرد

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

آرزو میکنم یکیو داشته باشین
وقتی فهمید دوستش دارین
بیشتر عاشقتون بشه

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

دیده گریه خواهد تا بشوید سیمای تو را
گریه کردم نرفتی از خاطرم
نرسد سیل گریه به دلم
دل کجا و دیده کجا

جملات انگیزشی به آلمانی

امروز معلم میگفت دو خط موازی هیچگاه به هم نمیرسند
مگر اینکه یکی از آنها خود را بشکند
گفتم من که خودم را شکستم
پس چرا به او نرسیدم؟
لبخند تلخی زد وگفت
شاید اوهم به سوی خط دیگری شکسته باشد

جملات غمگین آلمانی

لذت دنیا
داشتن کسی است
که دوست داشتنش
حواسی برای آدم نمی گذارد . .

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

لـب‌ هایـت را با بـوسه‌ ای می‌بـندم
بـاور کـُن بـوسه نمی‌فـهمد ,
آزادی بـیان یـعنی چـه …

عشقم به آلمانی

دختری که با گریه بگه دوست ندارم
بیشتر از دختری دوست داره که
در حال خندیدن بگه خیلی دوست دارم

متن ادبی آلمانی

بادی بذر تـو را در دلـــم انداخـــت و ُ رفــت
من مانـــده ام و ُ این  ریشــه ی قطــور دلــدادگی
و هـــزار جــوانه ی شــکفته از یـادَت

متن المانی

زندگی همینه
انتظار یه آغوش بی منت
یه بوسه بی عادت
یه دوستت دارم بی علت
باور کن
زندگی همین دوست داشتن های ساده ست . .

عشقم به زبان انگلیسی

اگر باران بودم انقدر میباریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم
اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت میگریستم
اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم
اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم
ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق
اما هرچه هستم دوستت دارم

بیو غمگین آلمانی

آفتاب که می تابد
پرنده که می خواند
و نسیم که می وزد
با خودم میگویم
حتما حال تو خوب است
که جهان اینهمه زیباست…

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

عشقِ حقیقی تنها پاسخی برای احساسات نیست، بلکه پیمان مستحکمی است که بر پایه دلیل و منطق استوار است.

عشقم به زبان انگلیسی

راستش را بخواهی
می‌گویم مراقب خودت باش
فقط دلیلش خوب بودن حال تو نیست
خیلی وقت است که حال من بند شده به تو
مراقب خودت باش تا همیشه خوب باشی
تا من از خوب بودن تو حال دنیایم قشنگ شود
تو خوب باشی، روزگار بر وفق مراد است
پس لطفا مراقب خودت باش
سیما امیرخانی

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

“من سرم درد میکند برای “دعواهایی” که با هم نکردیم…
لعنتی چقدر مهربان رفتی …!”

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

یه وقتایی هست که دوست داری عشقت خواب باشه و خیلی حرفارو تو خواب بهش بگی
بگی که بدون اون میمیری
بگی که از بودنش خدارو ممنونی
بگی که تمام دنیای تو توی اون خلاصه شده
یا حتی آروم ببوسیش و خیالت راحت باشه که آرووووم خوابیده
وتا صبح بهش نگاه کنی و از دوست داشتنش لذت ببری…

متن المانی برای بیو

در میان دست هایت عشق پیدا می شود
زیر باران نگاهت نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های تو
مهربانی های قلبت خوب معنا می شود…

جملات معروف به زبان آلمانی

چه لحظه قشنگیه اون لحظه که
من میگم نفس من کیه ؟
و تو با تمام وجود میگی منم

شب بخیر عشقم به آلمانی

خیلی مواظب باش!! اگه با شنیدن صداش دلت لرزید… اگه با بدی هاش فرار نکردی و موندی… دیگه تمومه…!! اون شده همه ی دنیات… خدا رحمتت کنه.

با کلمه ی بیخیال دو جمله زیبا بنویس

عشق ورزیدن برای «رسیدن به یک انسان دیگر» انسانی است اما عشق ورزیدن برای «رسیدن به عشق» الهی است./ آلفونس دِ لامارتین

سلام به آلمانی

عشق روی دوش خود بال دارد و ازدواج با چوب زیر بغل راه می‌رود./ ضرب‌المثل روسی

سلام عشقم به المانی

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند
اما همیشه شیرین اند
مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

جملات هیتلر به آلمانی

همیشه از آمدن “نـ” بر سر کلمات مـی ترسیدم !
نـ داشتن تو… نـ بودن تو…
نـ ماندن تو…
کـاش اینبـار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبـری مـیداد از نـ رفتن تـو…

سلام به آلمانی

وقتی آدم یک نفر را دوست داشته باشد بیش تر تنهاست ،
چون نمی تواند به هیچ کس جز به همان آدم بگوید چه احساسی دارد
و اگر آن آدم کسی باشد که تو را به سکوت تشویق کند ،
تنهایی تو کامل می شود. “

جملات آلمانی به فارسی

مخاطب قلبم ﺁﻏــﻮش ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ تــو ﺟـــــﺎ ﺩﺍﺭﺩ …
ﺍﮔﺮ ﺧـــــﻮﺏ ﮔـــــــﻮﺵ ﮐﻨﯽ
ﺍﯾﻦ ﺿﺮﺑـــــــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﺪ ﻭ ﭘﯽ ﺩﺭ ﭘﯽ ﻗﻠﺒــﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨـــــــﻮﯼ
تــو ﺭﺍ ﻓﺮﯾــﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ …
ﻣﺨـــــــﺎﻃﺐ ﮐﻼﻣـﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ …
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺿﺮﺑــﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻗﻠﺒـــــــﻢ ﻫﻢ تــوﯾﯽ

جمله آلمانی به فارسی

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

جملات معروف به زبان آلمانی

چه کار به حرف مردم دارم
زندگی من همین است
شب که می شود عاشقانه ای می نویسم
خیره می شوم به عکست و با خودم فکر میکنم
مگر می شود تو را دوست نداشت

عشقم به آلمانی

چنان تشنه ی بودن توام که شنیدن هر لحظه صدای تو هم سیرابم نمیکنه  !!
نمیتونم به واژه ای پناه ببرم برای این همه آشفتگی !!
من مجنون قصه های شبونه ام …
اونجا که یکی بود به یکی نبود میرسه …
منو فریاد کن …

اشعار عاشقانه آلمانی

امـتـداد بـازوانـت مـی شـود انـتـهـای دلـدادگـی …
مـی شـود هـمـان گـوشـه دِنـجـی که راحـت مـی تـوان جان داد …

جملات آلمانی به فارسی

وقتی کسی رو واقعاً دوست داشته باشی ؛
فاصله ،
سن !
قد و وزن ….
فقط و فقط یه عدد لعنتیه … !!!

جملات هیتلر به آلمانی

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﺠﺰ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﺮﻑ ﺭﺍ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ
ﻭ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ و تکرار ﮐﺮﺩ!!!

پادشاه قلبم به آلمانی

ابراز علاقه به زبان های مختلف :
فارسی: دوست دارم
انگلیسی: آی لاو یو
فرانسه: ژ تم
اسپانیول: ته آمُ
ایتالیایی: تی آمُ
آلمانی:ایش لیبه دیش
دخترونه: بوخولمت مولی‌ گوجی بوچ بوچ

جملات آلمانی به فارسی

کاش میشد هر نفست رو
روی دیوار قاب عکس کرد
لحظه ی خندیدن تو
چندبار برگشت و مکث کرد

زندگیم به زبان آلمانی

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد…

هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم…

آنجا که چای ات سرد می شود

و دلت گرم

“خانه مادر است”

جمله آلمانی به فارسی

جایی‌ خوانده بودم که درد آدم را بزرگ می‌‌کند و روح را صیقل می‌دهد و تجربه را زیاد می‌کند. هیچ جا ننوشته‌اند که درد با یک زن، با یک مادر چه می‌‌کند. مادران درد کشیده یا زود می‌میرند، یا برای همیشه می‌‌روند، یا می‌‌مانند با چشمانی که رنگِ بی‌‌تفاوتی‌ گرفته است و دستانی که زیر ناخن‌هایش جز خستگی‌ چیزی نمی‌روید، و گیسوانی که رقص بر شانه‌های زنانه را به خاطر نمی‌‌آورند. مادرانی بی‌ هیچ آرزویی، با ‌دنیایی کوچک. دنیایی بسیار بسیار کوچک. هیچکس از مادرانی که به بهشت نمی‌‌روند چیزی ننوشته است.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

همسنگ تمام نبودن‌هایت به این شبهای اندوه بار اشک بدهکارم و به اندازه همه آرامشت به چشمان بیقرارم خواب؛ برای ترسیم دغدغه‌هایم کنج آغوش امنت را کم آورده‌ام و برای تسکین دردهایم تمام نوازش دستهایت را. صادقانه بگویم: من کم آورده‌ام. من همه بودن‌ها را در نبودن‌هایت کم آورده‌ام.

نوشته های آلمانی

مادر! در ستایش دنیای پرمهرت، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.

شکوه عشق را در زمزمه های مادرانه ات می یابم و انگیزه خلقت را از قلب پرمهرت می خوانم.

مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می کند و دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان می آورد.

ایمانم از دعای توست و خدایم را از زبان تو شناخته ام، عبادت را تو به من آموخته ای.

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

مادر معجزه خلقت خداوند است، کسی که بودنش مایه آرامش و نعمت است و نبودنش همه چیز را سخت می کند، همه چیزهای عالی را … همه چیزهای حیاتی را … از نفس کشیدن تا خندیدن و حرف زدن و خوابیدن و … نبود مادر “زندگی” را سخت می کند.

و من چقدر خوشبختم که سایه پر مهر مادرم بالای سرم است و دستان گرمش در دستانم، نگاه آرامش منتظر من است و قلب سرشار از عشقش برای من می تپد … من بی نهایت خوشبختم!

اوج شکوه یک زن مادر بودن است، اما مادر فقط مادر نیست، نقش های زیادی است که در یک کلمه “مادر” خلاصه می شود، دختر پدرش، همسر پدرم، مادر من، مادربزرگ نوه هایش و خواهری مهربان… و مادر چقدر خوب از پس همه نقش هایش برآمده، بله او معجزه خلقت خداوند است که زندگی کردن کنارش معنای واقعی خود را پیدا می کند.

مادرم! می دانم هر چروک و خطی که به صورتت افتاده حکایت غریبی دارد و اگر پای قصه چین و چروک های چهره ات بنشینم حاصلش چندین کتاب از سختی ها و رنج هایی خواهد بود که به عشق همسر و فرزندانت کشیده ای … من گاهی چقدر ناسپاس بوده ام و قلب تو در مقابل ناسپاسی من چقدر با گذشت و بزرگ.

می خواهم بدانی از این که فرزند چون تو مادری هستم و در آغوش تو بزرگ شده ام به خود می بالم و مطمئنم تو بهترین مادری هستی که خداوند می توانست من را وارد زندگی او و او را ملکه قلب من کند، اصلا مگر می شود موجودی از تو مهربان تر و دلسوزتر و عاشق تر؟!

تو همیشه الگوی من در زن بودن و مادر بودن هستی و خوشحالم که زیبایی و هوش و عشق را از تو به ارث برده ام تا بتوانم مادری چون تو برای فرزندانم باشم، مادری عاشق، دلسوز، مهربان و قوی ….

جملات آلمانی به فارسی

مادر تو والاترین رویای عشق، اولین و آخرین معنای عشق هستی و تو که همیشه دلواپس فردای ما و غمخواری بی‌همتا برای ما هستی. زندگی بدون تو سراسر رنج خواهد بود تویی که چشم چراغ زندگی ما هستی و در همه حال زندگی ما از تو روشن است.

یاد تو مرا آرام می‌سازد.

زیباترین آهنگی که در عمرم شنیدم صدای تو و آواز اعجازانگیز لالایی تو بود. گویی تو پیامبری بودی که رسالتت عشق بود. دنیای عشق از تو زنده می‌شود و به من زندگی بخشیدی، دوستت دارم.

جمله آلمانی برای بیو اینستا

مادر! تو جانانه جام بلای ما را نوشیدی و لباس رنج و محنت ما را پوشیدی.

اینک، حریر محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش.

مادرم، در گرامیداشت روزت زیباترین ستاره سپاس را به پاس پاسداری بی کرانت از ما، بر آسمان پرمهرت می آویزیم.

روزت مبارک باد.

اشعار عاشقانه آلمانی

گفتم درد دارم! گفت: به جانم

گفتم خسته ام! گفت: پریشانم

گفتم گرسنه ام! گفت: بخور از سهمِ نانم

گفتم کجا بخوابم؟ گفت: روی چشمانم

اما یک بار نگفتم: مادر من خوبم، شادم!

همیشه از درد گفتم و از رنج!

جملات آلمانی

واژه مادر در بر گیرنده ی خوبی ها، مهر و عطوفت، فداکاری، از خود گذشتگی و تمام معانی مثبتی است که در جهان وجود دارد. موجودات بی نظیری که بزرگ ترین رسالت آن ها در زندگی عشق ورزیدن به فرزند است.

تلاشی که یک مادر برای به ثمر رساندن فرزندانش دارد ستودنی است، او با تمام وجود خواستار فراهم کردن بهترین ها برای عزیزانش می باشد و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند. آنچه که او می خواهد آسایش و آرامش و شادی همیشگی فرزندانش است.

مادر، مامان، ننه، آنا، دالکه و … واژگان آشنایی که در فرهنگ ما، همه یک مفهوم را دارند : مفهوم زیبای فداکاری و گذشت، کاری که همه ی مادرهای دنیا بی دریغ انجام می دهند. در حقیقت بزرگ ترین درس فدا کاری را می توان از مادرها آموخت.

انوره دو بالزاک نویسنده ی فرانسوی می گوید : مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می‌شناسد.

جملات دوستانه آلمانی

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود. اکنون بزرگ شده‌ام مادرم را می‌خواهم، نه برای گرفتن گوشه چادرش؛ می‌خواهمش که با گوشه چادرش اشک‌هایم را پاک کنم. نه اینکه دلم خوش شود که می‌دانم نمی‌شود! شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم.

بیو غمگین آلمانی

ﻣﺎدرم! هیچ‌وقت ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ نمی‌کنم. ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺏ بود ﺍﮔر ﺁﻏﻮﺵ مهربانت را ﺩﺍﺷﺘﻢ. هنوز هم هرجا نامت را می‌شنوم؛ به لرزه می‌افتم. هرجا مادری را با فرزندش می‌بینم؛ زیر لب می‌گویم: من هم روزی مادر داشتم. من هم روزی گرمای وجودش را داشتم.

مادرم! کاش می‌دانستی که این روزها بیشتر از گذشته به وجودت احتیاج دارم… اما می‌دانم تو هنوز هم پیش خدا واسطه حل مشکلات من هستی. این اطمینان را از آرامش قلبم دارم.

امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می‌آیم. این اشک‌های من از سر دلتنگی است. دلتنگی برای بوسه زدن بر دست‌های مهربانت. کاش بودی. امروز دلم آتش گرفت و دوباره جای خالی‌ات را حس کردم. می‌دانم جای تو خوب است و فرشته‌های آسمان امروز را برایت جشن می‌گیرند. آخر می‌دانم که بهشت زیر پای توست. کاش فقط امروز نگاهت را داشتم.خدایا کاش فقط یک بار دیگر آغوشش را داشتم.

متن المانی

گاهی حواست را بیشتر جمع کن!

گاهی کمتر داشته هایت را فریاد بزن!

داشته های باارزشی مثل “وجود مادر” !

شاید کسی حوالی حرفهای تو، بندِ دلش پاره شود با تصویر ِ سیاه و سفید مادرش روی دیوار اتاق!

حواست باشد اینروزها!

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

یادت هست مادر؟ اسم قاشق را گذاشتی قطار، هواپیما، كشتی تا یك لقمه بیشتر بخورم!

یادت هست؟ شدی خلبان، ملوان، لوكوموتیوران؛ می‌گفتی بخور تا بزرگ بشوی آقا شیره!

و من عادت كردم كه هر چیزی را بدون اینكه دوست داشته باشم قورت بدهم حتی بغض‌های نتركیده‌ام را.

قلبم به زبان آلمانی

مــادرم فـرشــــــتــه است ..

ولی …

هیچوقت ندیدم پرواز کند …

زیرا به پایش مـــن را بسته بود

بــرادرم را

و همه ی

زندگیش را

معذرت میخواهم نیوتون …!

راز جاذبه،

“مــــــادر“

من است!

معذرت میخواهم ادیسون!

چرا که “مــــــادر” من اولین چراغ زندگی من است!

معذرت میخواهم انیشتین!

فرمولهای تو از توضیح “مــــــادر” من عاجزند!

رومئو!

همه راه ها به عشق “مــــــادر” من ختم میشود …!

مــــــادر من ،

عــــــشــــق من است…

میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید …

مــــــادرســـت دیگر …

شب بخیر عشقم به آلمانی

مامان عزیزم، آیا می‌دانستی عاشقت هستم؟ آیا می‌دانستی هیچکس، هیچکس و هیچکس نمی‌تواند جای تو را توی قلبم بگیرد؟ آیا می‌دانستی حاضرم همه چیزم را بدهم تا همیشه نزد من باشی؟ می‌گویند:«بچه ننه است»! چقدر بچه ننه بودن قشنگ است، چقدر لذت‌بخش است. آخر اگر نباشی قدر خیلی از روزها را نمی‌دانیم.

عشق به تو بهترین و تنهاترین عشقی است که می‌شود باورش کرد. یعنی بالاتر از عشق به مادر وجود دارد؟

یادش بخیر، قصه‌هایی که برایم می‌گفتی چقدر لذت‌بخش‌تر از قصه‌های تنهایی امروزم بود. شنل قرمزی، چوپان دروغگو، شنگول و منگول و حبه انگور را برایم تعریف می‌کردی. چرا با اینکه چهار پنج سال این قصه‌ها را می‌گفتی هیچ وقت برایم تکراری نمی‌شد؟ چرا؟

ولی الان زیباترین فیلم‌ها و داستان‌ها و رمان‌ها نهایتاً یک بار به من لذت می‌دهد، چرا؟

مامان عزیزم، دمت گرم، نوکرم، تا عمر دارم خاک زیر پاتم؛ فقط یک چیز می‌توانم بگویم: عاشقتم.

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم

باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

و چه تاثیر دلنشینی دارد

” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های مادر ،

اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد

جملات انگیزشی آلمانی

سلام بر تو ای مادر برتر از جانم و سلام بر تو ای همیشه مهربان و صمیمی. و سلامتی را نثارت می‌کنم به اندازه دریای نگاهم. مادر مهربانم نمی‌دانم در این نامه که قصد من گلایه از توست اول از مهربانی‌هایت و زحماتت بگویم و یا از همان اول ابراز ناراحتی خود را از جانب تو بگویم؟ اگر بخواهم از خوبی‌هایت بگویم که تمامی ندارد و انگشتانم ناتوانند برای نوشتن آن همه مهر و وفا و صمیمیت.

و اما گلایه من از تو؛ چراهای بسیاری در سر دارم که همه بدون جواب مانده اما نمی‌دانم چرا هیچ وقت با جواب دادن آنها به من نتوانستم قانع شوم. از تو می‌پرسم که نگران لحظه‌های منی از تو که روز و شبت را برای من یکی کردی تا من به اینجا برسم. چرا هم‌اکنون برای آزادیم حد و مرزی کوچک نهاده‌ای؟ چرا هنوز باور نداری که من بزرگ شده‌ام و آن دختر 5 ساله نیستم؟ چرا فکر می‌کنی همیشه بعد از غروب آفتاب همه برای من در کمین هستند و من باید سریع در خانه باشم؟ چرا باور نداری که من من هستم و برای خودم باورهایی دارم؟ چرا؟ چرا؟

جمله آلمانی برای بیو اینستا

هرگز صدای مهربانت را که هر شب برایم لالائی می خواند فراموش نمی کنم، همان صدای قشنگی که حالا نیز به تمام دلتنگی هایم پاسخ می دهد و آغوش گرم و مهربانش را پناهگاه تمام دلتنگی هایم کرده است. مادر عزیزم روزت مبارک.

جمله آلمانی به فارسی

مادر! من خدا را نقاشی کردم؛ خدا به شکل بوسه‌های تو بر پیشانی من بود. مادر! من از آن آخرین بدرقه‌ات تا پشت دیوار بی‌کسی نوشتم و بغض کردم. مادر! در این‌سوی بی‌خوابی، من هر شب پرنورترین ستاره را تو می‌بینم. شنیده‌ام کوله‌بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خویش کرده‌ای. من هم در آن آیینه که دادی یادگاری؛ در آن هر شب تصویری از تبسم تو را می‌بینم. مادر! ای زیباترین احساس، قشنگ‌ترین بنفشه، ستاره‌ام را چندی‌ست گم کرده‌ام…

متن ادبی آلمانی

در رحم مادر خداوند بچه را در آبی بسیار شور قرار داده تا جسمش تمیز بماند و مادر سنگینی بچه را کمتر احساس کند و خداوند روزی جنین را از طریق بند ناف که به مادر وصل است به او میرساند…، پس اگر مادر در غذا خوردن کوتاهی کند… از غذای جنین چیزی کم نمیشود…. بخاطر وجود غده هایی که با گرفتن مواد لازم از دندانها و استخوان مادر غذای جنین را تأمین میکند و به همین دلیل است که مادران با پیشروی در سن، دندان و پا و زانو درد میگیرند، و در آخر میگویند: زن زودتر از مرد پیر میشود…!

اگه آدما بدونن که مادرشون بخاطر اونا استخونش آب میشده واقعا میمونن که چجوری قدردانی کنن!!! خداوندا از تو بهشتی میخواهم برای کسی که مرا به دنیا آورد…

جملات کوتاه به زبان آلمانی

مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهر

مادر یعنی فرشته‌ای که با اشکت‌، اشک می‌ریزد و با خنده‌هایت می‌خندد. مادر یعنی فرشته‌ای که نگاهش به تو است و با هر لبخندت، زندگی می‌کند. مادر یعنی فرشته‌ای که موهایش برای بزرگ کردنت سفید می‌شود و به تو می‌گوید: «پیر شوی مادر، درد و بلایت به جانم…» مادر یعنی فرشته‌ای که صبح که خوابی آرام میز صبحانه را می‌چیند تا وقتی بلند شدی زندگی را لمس کنی. مادر یعنی فرشته‌ای که شب‌هایی که غم داری یا مریضی تا صبح بالای سرت می‌نشیند و نگران است. مادر یعنی فرشته‌ای که وقتی موقع کار می‌گویی خسته شدم؛ با اینکه پاهایش درد می‌کند می‌گوید: «تو بشین مادر من انجام میدهم…». مادر یعنی فرشته‌ای که هیچ‌وقت باور نمی‌کنی مریض شود یا پیر شود چون همیشه و توی هر حالتی به روی تو لبخند می‌زند. مادر یعنی فرشته‌ای که طاقت دیدن اشک‌هایش را نداری. مادر یعنی همه زندگی…

متن ادبی آلمانی

دلم میخواهد هیچ وقت خانه ات را بی تو نبینم

بی تو نخندم

و بی تو لذتی از غذایی که تو نپختی نبرم

دلم خانه ات را با تو میخواهد

باشی و باشیم و بخندیم به لکنت های بامزه ات

باشی و

چشمان تو هر لحظه هزار بار قربان ما برود

و چشم های ما پاسخ بدهند که “خدا نکند قربان بروی.”

باشی و حرف رفتن بزنی;

چنگ بکشی روی تمام خاطراتت در خانه ی آرزو های بچگی مان

باشی و باشیم و ببینیم که میخندی

خانه ات را باقربان رفتن هایت دوست دارم

کاش بمانی

عشقم به زبان انگلیسی

زن عشق زايد و

تو برايش نام انتخاب ميكنی!!

او درد ميكشد و

تو نگران از اينكه بچه دختر نباشد!!!

او بيخوابی ميكشد و

تو خواب حوريان بهشت ميبينی!

او مادر ميشود و

همه جا ميپرسند نام پدر!…

جمله آلمانی به فارسی

مادر که نداشته باشی

هیچکس نمیفهمه تو دنیا چی بهت میگذره…

مادر که نداشته باشی

هیچکس درک نمیکنه

پشت هر لبخندت چند هزار تا بغض پنهان شده

مادر که نداشته باشی

نباید از هیچ کس هیچ انتظاری داشته باشی

مادرکه نداشته باشی

هر لحظه از زندگیت تو دلت میگی

اگه مادرم بود الان اینجوری نمیشد

 مادر که نداشته باشی…

همیشه یه هاله اشک تو چشماته

مادر که نداشته باشی

هیچ سایه ای بالا سرت نیست

حالا که داری مثل پروانه دورش بچرخ

روز مادر بر همه مادران عزیز سرزمینم مبارکــــــــَ

متن المانی برای بیو

مادرم…

مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ ولی دستهایش کاری میکنند که هزار قرص و دوا نمیکند…

شماره نظام مهندسی ندارد؛ ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد…

نقاش نیست؛ ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم میکشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند…

ندیده ام توی استدیو ضبط صدا وقت بگذراند، ولی آهنگِ صدایش از هر موسیقی گوش نواز تر است…

مادرم سر آشپز و رستوران دار نیست؛ ولی عطرِ و طعم غذاهایش هوش از سر میپراند…

بهشت را زیر پایش ندیدم، ولی شک ندارم بهشت زیر پایش نیست…

بهشت نعمتِ وجودش است…

روز مادر مبارک

متن ادبی آلمانی

گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد…

هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم…

آنجا که چای ات سرد می شود

و دلت گرم

“خانه مادر است”

دوستت دارم به آلمانی با صدا

جایی‌ خوانده بودم که درد آدم را بزرگ می‌‌کند و روح را صیقل می‌دهد و تجربه را زیاد می‌کند. هیچ جا ننوشته‌اند که درد با یک زن، با یک مادر چه می‌‌کند. مادران درد کشیده یا زود می‌میرند، یا برای همیشه می‌‌روند، یا می‌‌مانند با چشمانی که رنگِ بی‌‌تفاوتی‌ گرفته است و دستانی که زیر ناخن‌هایش جز خستگی‌ چیزی نمی‌روید، و گیسوانی که رقص بر شانه‌های زنانه را به خاطر نمی‌‌آورند. مادرانی بی‌ هیچ آرزویی، با ‌دنیایی کوچک. دنیایی بسیار بسیار کوچک. هیچکس از مادرانی که به بهشت نمی‌‌روند چیزی ننوشته است.

دلنوشته آلمانی

همسنگ تمام نبودن‌هایت به این شبهای اندوه بار اشک بدهکارم و به اندازه همه آرامشت به چشمان بیقرارم خواب؛ برای ترسیم دغدغه‌هایم کنج آغوش امنت را کم آورده‌ام و برای تسکین دردهایم تمام نوازش دستهایت را. صادقانه بگویم: من کم آورده‌ام. من همه بودن‌ها را در نبودن‌هایت کم آورده‌ام.

جملات آلمانی به فارسی

مادر! در ستایش دنیای پرمهرت، ترانه ای از اخلاص خواهم سرود و گلدسته ای از مهر بر گردنت خواهم آویخت.

شکوه عشق را در زمزمه های مادرانه ات می یابم و انگیزه خلقت را از قلب پرمهرت می خوانم.

مادر، بوسه بر دستان خسته تو جانم را زنده می کند و دیدار تو عشق را در دلم به ارمغان می آورد.

ایمانم از دعای توست و خدایم را از زبان تو شناخته ام، عبادت را تو به من آموخته ای.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

مادر معجزه خلقت خداوند است، کسی که بودنش مایه آرامش و نعمت است و نبودنش همه چیز را سخت می کند، همه چیزهای عالی را … همه چیزهای حیاتی را … از نفس کشیدن تا خندیدن و حرف زدن و خوابیدن و … نبود مادر “زندگی” را سخت می کند.

و من چقدر خوشبختم که سایه پر مهر مادرم بالای سرم است و دستان گرمش در دستانم، نگاه آرامش منتظر من است و قلب سرشار از عشقش برای من می تپد … من بی نهایت خوشبختم!

اوج شکوه یک زن مادر بودن است، اما مادر فقط مادر نیست، نقش های زیادی است که در یک کلمه “مادر” خلاصه می شود، دختر پدرش، همسر پدرم، مادر من، مادربزرگ نوه هایش و خواهری مهربان… و مادر چقدر خوب از پس همه نقش هایش برآمده، بله او معجزه خلقت خداوند است که زندگی کردن کنارش معنای واقعی خود را پیدا می کند.

مادرم! می دانم هر چروک و خطی که به صورتت افتاده حکایت غریبی دارد و اگر پای قصه چین و چروک های چهره ات بنشینم حاصلش چندین کتاب از سختی ها و رنج هایی خواهد بود که به عشق همسر و فرزندانت کشیده ای … من گاهی چقدر ناسپاس بوده ام و قلب تو در مقابل ناسپاسی من چقدر با گذشت و بزرگ.

می خواهم بدانی از این که فرزند چون تو مادری هستم و در آغوش تو بزرگ شده ام به خود می بالم و مطمئنم تو بهترین مادری هستی که خداوند می توانست من را وارد زندگی او و او را ملکه قلب من کند، اصلا مگر می شود موجودی از تو مهربان تر و دلسوزتر و عاشق تر؟!

تو همیشه الگوی من در زن بودن و مادر بودن هستی و خوشحالم که زیبایی و هوش و عشق را از تو به ارث برده ام تا بتوانم مادری چون تو برای فرزندانم باشم، مادری عاشق، دلسوز، مهربان و قوی ….

نوشته های آلمانی

مادر تو والاترین رویای عشق، اولین و آخرین معنای عشق هستی و تو که همیشه دلواپس فردای ما و غمخواری بی‌همتا برای ما هستی. زندگی بدون تو سراسر رنج خواهد بود تویی که چشم چراغ زندگی ما هستی و در همه حال زندگی ما از تو روشن است.

یاد تو مرا آرام می‌سازد.

زیباترین آهنگی که در عمرم شنیدم صدای تو و آواز اعجازانگیز لالایی تو بود. گویی تو پیامبری بودی که رسالتت عشق بود. دنیای عشق از تو زنده می‌شود و به من زندگی بخشیدی، دوستت دارم.

جملات زیبا به زبان آلمانی

مادر! تو جانانه جام بلای ما را نوشیدی و لباس رنج و محنت ما را پوشیدی.

اینک، حریر محبت فرزندانت را بپوش و شربت شهد عشق آنان را بنوش.

مادرم، در گرامیداشت روزت زیباترین ستاره سپاس را به پاس پاسداری بی کرانت از ما، بر آسمان پرمهرت می آویزیم.

روزت مبارک باد.

جملات غمگین آلمانی

گفتم درد دارم! گفت: به جانم

گفتم خسته ام! گفت: پریشانم

گفتم گرسنه ام! گفت: بخور از سهمِ نانم

گفتم کجا بخوابم؟ گفت: روی چشمانم

اما یک بار نگفتم: مادر من خوبم، شادم!

همیشه از درد گفتم و از رنج!

شعر آلمانی با ترجمه فارسی

واژه مادر در بر گیرنده ی خوبی ها، مهر و عطوفت، فداکاری، از خود گذشتگی و تمام معانی مثبتی است که در جهان وجود دارد. موجودات بی نظیری که بزرگ ترین رسالت آن ها در زندگی عشق ورزیدن به فرزند است.

تلاشی که یک مادر برای به ثمر رساندن فرزندانش دارد ستودنی است، او با تمام وجود خواستار فراهم کردن بهترین ها برای عزیزانش می باشد و در این راه از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند. آنچه که او می خواهد آسایش و آرامش و شادی همیشگی فرزندانش است.

مادر، مامان، ننه، آنا، دالکه و … واژگان آشنایی که در فرهنگ ما، همه یک مفهوم را دارند : مفهوم زیبای فداکاری و گذشت، کاری که همه ی مادرهای دنیا بی دریغ انجام می دهند. در حقیقت بزرگ ترین درس فدا کاری را می توان از مادرها آموخت.

انوره دو بالزاک نویسنده ی فرانسوی می گوید : مادر یگانه موجودی است که حقیقت عشق پاک را می‌شناسد.

شب بخیر عشقم به آلمانی

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود. اکنون بزرگ شده‌ام مادرم را می‌خواهم، نه برای گرفتن گوشه چادرش؛ می‌خواهمش که با گوشه چادرش اشک‌هایم را پاک کنم. نه اینکه دلم خوش شود که می‌دانم نمی‌شود! شاید آرام بگیرد با بوی خوش چادر مادرم.

جملات کوتاه به زبان آلمانی

ﻣﺎدرم! هیچ‌وقت ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ ﻋﺎﺩﺕ نمی‌کنم. ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺏ بود ﺍﮔر ﺁﻏﻮﺵ مهربانت را ﺩﺍﺷﺘﻢ. هنوز هم هرجا نامت را می‌شنوم؛ به لرزه می‌افتم. هرجا مادری را با فرزندش می‌بینم؛ زیر لب می‌گویم: من هم روزی مادر داشتم. من هم روزی گرمای وجودش را داشتم.

مادرم! کاش می‌دانستی که این روزها بیشتر از گذشته به وجودت احتیاج دارم… اما می‌دانم تو هنوز هم پیش خدا واسطه حل مشکلات من هستی. این اطمینان را از آرامش قلبم دارم.

امروز با شاخه گلی سرخ و دستانی لرزان به دیدارت می‌آیم. این اشک‌های من از سر دلتنگی است. دلتنگی برای بوسه زدن بر دست‌های مهربانت. کاش بودی. امروز دلم آتش گرفت و دوباره جای خالی‌ات را حس کردم. می‌دانم جای تو خوب است و فرشته‌های آسمان امروز را برایت جشن می‌گیرند. آخر می‌دانم که بهشت زیر پای توست. کاش فقط امروز نگاهت را داشتم.خدایا کاش فقط یک بار دیگر آغوشش را داشتم.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

گاهی حواست را بیشتر جمع کن!

گاهی کمتر داشته هایت را فریاد بزن!

داشته های باارزشی مثل “وجود مادر” !

شاید کسی حوالی حرفهای تو، بندِ دلش پاره شود با تصویر ِ سیاه و سفید مادرش روی دیوار اتاق!

حواست باشد اینروزها!

دلنوشته آلمانی

یادت هست مادر؟ اسم قاشق را گذاشتی قطار، هواپیما، كشتی تا یك لقمه بیشتر بخورم!

یادت هست؟ شدی خلبان، ملوان، لوكوموتیوران؛ می‌گفتی بخور تا بزرگ بشوی آقا شیره!

و من عادت كردم كه هر چیزی را بدون اینكه دوست داشته باشم قورت بدهم حتی بغض‌های نتركیده‌ام را.

متن المانی

مــادرم فـرشــــــتــه است ..

ولی …

هیچوقت ندیدم پرواز کند …

زیرا به پایش مـــن را بسته بود

بــرادرم را

و همه ی

زندگیش را

معذرت میخواهم نیوتون …!

راز جاذبه،

“مــــــادر“

من است!

معذرت میخواهم ادیسون!

چرا که “مــــــادر” من اولین چراغ زندگی من است!

معذرت میخواهم انیشتین!

فرمولهای تو از توضیح “مــــــادر” من عاجزند!

رومئو!

همه راه ها به عشق “مــــــادر” من ختم میشود …!

مــــــادر من ،

عــــــشــــق من است…

میترسم برای ماندن در کنارم از بهشت به جهنم بیاید …

مــــــادرســـت دیگر …

جملات زیبا به زبان آلمانی

مامان عزیزم، آیا می‌دانستی عاشقت هستم؟ آیا می‌دانستی هیچکس، هیچکس و هیچکس نمی‌تواند جای تو را توی قلبم بگیرد؟ آیا می‌دانستی حاضرم همه چیزم را بدهم تا همیشه نزد من باشی؟ می‌گویند:«بچه ننه است»! چقدر بچه ننه بودن قشنگ است، چقدر لذت‌بخش است. آخر اگر نباشی قدر خیلی از روزها را نمی‌دانیم.

عشق به تو بهترین و تنهاترین عشقی است که می‌شود باورش کرد. یعنی بالاتر از عشق به مادر وجود دارد؟

یادش بخیر، قصه‌هایی که برایم می‌گفتی چقدر لذت‌بخش‌تر از قصه‌های تنهایی امروزم بود. شنل قرمزی، چوپان دروغگو، شنگول و منگول و حبه انگور را برایم تعریف می‌کردی. چرا با اینکه چهار پنج سال این قصه‌ها را می‌گفتی هیچ وقت برایم تکراری نمی‌شد؟ چرا؟

ولی الان زیباترین فیلم‌ها و داستان‌ها و رمان‌ها نهایتاً یک بار به من لذت می‌دهد، چرا؟

مامان عزیزم، دمت گرم، نوکرم، تا عمر دارم خاک زیر پاتم؛ فقط یک چیز می‌توانم بگویم: عاشقتم.

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم

باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم !

و چه تاثیر دلنشینی دارد

” غصه نخور ، درست میشود ” گفتن های مادر ،

اثرش را هزار قرص آرامبخش قوی ندارد

جملات آلمانی

سلام بر تو ای مادر برتر از جانم و سلام بر تو ای همیشه مهربان و صمیمی. و سلامتی را نثارت می‌کنم به اندازه دریای نگاهم. مادر مهربانم نمی‌دانم در این نامه که قصد من گلایه از توست اول از مهربانی‌هایت و زحماتت بگویم و یا از همان اول ابراز ناراحتی خود را از جانب تو بگویم؟ اگر بخواهم از خوبی‌هایت بگویم که تمامی ندارد و انگشتانم ناتوانند برای نوشتن آن همه مهر و وفا و صمیمیت.

و اما گلایه من از تو؛ چراهای بسیاری در سر دارم که همه بدون جواب مانده اما نمی‌دانم چرا هیچ وقت با جواب دادن آنها به من نتوانستم قانع شوم. از تو می‌پرسم که نگران لحظه‌های منی از تو که روز و شبت را برای من یکی کردی تا من به اینجا برسم. چرا هم‌اکنون برای آزادیم حد و مرزی کوچک نهاده‌ای؟ چرا هنوز باور نداری که من بزرگ شده‌ام و آن دختر 5 ساله نیستم؟ چرا فکر می‌کنی همیشه بعد از غروب آفتاب همه برای من در کمین هستند و من باید سریع در خانه باشم؟ چرا باور نداری که من من هستم و برای خودم باورهایی دارم؟ چرا؟ چرا؟

جملات معروف به زبان آلمانی

هرگز صدای مهربانت را که هر شب برایم لالائی می خواند فراموش نمی کنم، همان صدای قشنگی که حالا نیز به تمام دلتنگی هایم پاسخ می دهد و آغوش گرم و مهربانش را پناهگاه تمام دلتنگی هایم کرده است. مادر عزیزم روزت مبارک.

جمله آلمانی به فارسی

مادر! من خدا را نقاشی کردم؛ خدا به شکل بوسه‌های تو بر پیشانی من بود. مادر! من از آن آخرین بدرقه‌ات تا پشت دیوار بی‌کسی نوشتم و بغض کردم. مادر! در این‌سوی بی‌خوابی، من هر شب پرنورترین ستاره را تو می‌بینم. شنیده‌ام کوله‌بار دوران کودکی مرا سنگ صبور خویش کرده‌ای. من هم در آن آیینه که دادی یادگاری؛ در آن هر شب تصویری از تبسم تو را می‌بینم. مادر! ای زیباترین احساس، قشنگ‌ترین بنفشه، ستاره‌ام را چندی‌ست گم کرده‌ام…

جملات کوتاه به زبان آلمانی

در رحم مادر خداوند بچه را در آبی بسیار شور قرار داده تا جسمش تمیز بماند و مادر سنگینی بچه را کمتر احساس کند و خداوند روزی جنین را از طریق بند ناف که به مادر وصل است به او میرساند…، پس اگر مادر در غذا خوردن کوتاهی کند… از غذای جنین چیزی کم نمیشود…. بخاطر وجود غده هایی که با گرفتن مواد لازم از دندانها و استخوان مادر غذای جنین را تأمین میکند و به همین دلیل است که مادران با پیشروی در سن، دندان و پا و زانو درد میگیرند، و در آخر میگویند: زن زودتر از مرد پیر میشود…!

اگه آدما بدونن که مادرشون بخاطر اونا استخونش آب میشده واقعا میمونن که چجوری قدردانی کنن!!! خداوندا از تو بهشتی میخواهم برای کسی که مرا به دنیا آورد…

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

مادر یعنی زندگی، مادر یعنی عشق، مادر یعنی مهر

مادر یعنی فرشته‌ای که با اشکت‌، اشک می‌ریزد و با خنده‌هایت می‌خندد. مادر یعنی فرشته‌ای که نگاهش به تو است و با هر لبخندت، زندگی می‌کند. مادر یعنی فرشته‌ای که موهایش برای بزرگ کردنت سفید می‌شود و به تو می‌گوید: «پیر شوی مادر، درد و بلایت به جانم…» مادر یعنی فرشته‌ای که صبح که خوابی آرام میز صبحانه را می‌چیند تا وقتی بلند شدی زندگی را لمس کنی. مادر یعنی فرشته‌ای که شب‌هایی که غم داری یا مریضی تا صبح بالای سرت می‌نشیند و نگران است. مادر یعنی فرشته‌ای که وقتی موقع کار می‌گویی خسته شدم؛ با اینکه پاهایش درد می‌کند می‌گوید: «تو بشین مادر من انجام میدهم…». مادر یعنی فرشته‌ای که هیچ‌وقت باور نمی‌کنی مریض شود یا پیر شود چون همیشه و توی هر حالتی به روی تو لبخند می‌زند. مادر یعنی فرشته‌ای که طاقت دیدن اشک‌هایش را نداری. مادر یعنی همه زندگی…

متن احساسی آلمانی

دلم میخواهد هیچ وقت خانه ات را بی تو نبینم

بی تو نخندم

و بی تو لذتی از غذایی که تو نپختی نبرم

دلم خانه ات را با تو میخواهد

باشی و باشیم و بخندیم به لکنت های بامزه ات

باشی و

چشمان تو هر لحظه هزار بار قربان ما برود

و چشم های ما پاسخ بدهند که “خدا نکند قربان بروی.”

باشی و حرف رفتن بزنی;

چنگ بکشی روی تمام خاطراتت در خانه ی آرزو های بچگی مان

باشی و باشیم و ببینیم که میخندی

خانه ات را باقربان رفتن هایت دوست دارم

کاش بمانی

متن المانی

زن عشق زايد و

تو برايش نام انتخاب ميكنی!!

او درد ميكشد و

تو نگران از اينكه بچه دختر نباشد!!!

او بيخوابی ميكشد و

تو خواب حوريان بهشت ميبينی!

او مادر ميشود و

همه جا ميپرسند نام پدر!…

سلام به آلمانی

مادر که نداشته باشی

هیچکس نمیفهمه تو دنیا چی بهت میگذره…

مادر که نداشته باشی

هیچکس درک نمیکنه

پشت هر لبخندت چند هزار تا بغض پنهان شده

مادر که نداشته باشی

نباید از هیچ کس هیچ انتظاری داشته باشی

مادرکه نداشته باشی

هر لحظه از زندگیت تو دلت میگی

اگه مادرم بود الان اینجوری نمیشد

 مادر که نداشته باشی…

همیشه یه هاله اشک تو چشماته

مادر که نداشته باشی

هیچ سایه ای بالا سرت نیست

حالا که داری مثل پروانه دورش بچرخ

روز مادر بر همه مادران عزیز سرزمینم مبارکــــــــَ

جملات معروف به زبان آلمانی

مادرم…

مادرم مدرک پزشکی ندارد؛ ولی دستهایش کاری میکنند که هزار قرص و دوا نمیکند…

شماره نظام مهندسی ندارد؛ ولی از منِ ویرانه با حرف هایش یک آدم نو می سازد…

نقاش نیست؛ ولی با یک کلام لبخندی روی لبهایم میکشد که هزار نقاش از پسش بر نمی آیند…

ندیده ام توی استدیو ضبط صدا وقت بگذراند، ولی آهنگِ صدایش از هر موسیقی گوش نواز تر است…

مادرم سر آشپز و رستوران دار نیست؛ ولی عطرِ و طعم غذاهایش هوش از سر میپراند…

بهشت را زیر پایش ندیدم، ولی شک ندارم بهشت زیر پایش نیست…

بهشت نعمتِ وجودش است…

روز مادر مبارک

جملات دوستانه آلمانی

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر می کردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

متن احساسی آلمانی

آدم های کنارم مثل جُمعه می‌ مانند
معلوم نمی‌ کند “فرد” هستند یا “زوج”
پُر از ابهامند….

متن ادبی آلمانی

ز دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است
فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است

من به زبان آلمانی

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی
بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء

جملات کوتاه به زبان آلمانی

بغض ها را گاهى باید قورت داد،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست
گاهى هیچ کس ارزش دچار شدن را ندارد !

جملات زیبا به زبان آلمانی

بعضی از زخم‌ها هستند که باید بگذاری باز بمانند
تا هیچ وقت راهت را گم نکنی…

جملات کوتاه به زبان آلمانی

مشکل اینجاست
کارای درست و برای
آدمای اشتباه انجام می دیم…

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

هیچ‌ کس در این دنیا سرش شلوغ نیست
همه‌ چیز به اولویت‌ ها بر میگردد

كلمات عن راحة البال

این روزها هوا خیلی غبار آلود است،
گرگ را از سگ نمی توان تشخیص داد!
هنگامی گرگ را می شناسیم،
که دریده شده ایم…

جملات معروف به زبان آلمانی

دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم
آنچه بعضی ها در سینه دارند
کاروانسراست؛
نه دل….

متن ادبی آلمانی

آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه اما ۱میلیمتر هم زیر خط فهم نباشه !..

كلمات عن راحة البال

اگه اونی باشی که رها کردن رو بلد نیست،
رها شدن رو خوب یاد میگیری

متن ادبی آلمانی

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

اشعار گوته به زبان آلمانی

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ ش رو ندارے نگو به ڪسے….

جملات زیبا به زبان آلمانی

ما هم
برآورده شدن رو بلدیم
ولی کسی آرزمون نکرد..

قلبم به زبان آلمانی

باید به بعضی ها گفت: ناراحت چی هستی؟
دنیا که به آخر نرسیده
من نشد، یکی دیگه..!
تو که عادت داری

اصطلاحات آلمانی

دورت را شلوغ کن
اما در شلوغی ها
خودت را گم نکن…

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاش
یادَت باشَـــــــــــــــــــــــد
این نَـــمَـــــکـــ هـــا را از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن بَــــرداشتی

متن المانی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه،
برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره..

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

هر چیزی زیادیش دل رو میزنه،
زیاد دوستت داشتم…
هروقت حرف دلمو زدم، دلتو زدم..!

cuánto se cobra el pie de cerca

کــآش فقـــط بودی
وقتی بغـــض میکردم
بغلــــم میکردی و میگفتی
ببینــــم چِشــآتو
منـــو نیگــــآ کُن
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ

جمله آلمانی به فارسی

دیگه هیچی مثل قبل به آدم نمیچسبه
مثلا یکی اش همین دل دادن به آدم ها

عشقم به زبان انگلیسی

بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس…

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت..
کاش همه این را مى فهمیدند.. !

جملات عاشقانه به زبان آلمانی

از دور آدم و از نزدیک از آدمیت دوری…

متن عاشقانه ب زبان آلمانی

بعضی از آدم های این روزگار این چنین اند:
با گرگ بره می خورند
با چوپان گریه می کنند…

جملات کوتاه به زبان آلمانی

ضربه کلمات عمیق تر از چاقو است
چاقو می تواند بیرون آورده شود،
اما کلمات درون روحمان جا می گیرند..

عشقم به آلمانی

هر بار که به کسی اعتماد می کنم،
به من نشان می دهد که چرا نباید این کار را انجام دهم

جملات غمگین آلمانی

کاش یاد بگیریم
اگه به یکی دست دادیم..
به بقیه پا ندیم….

متن ادبی آلمانی

همیشه از کسی ضربه میخوریم
که فکر می کردیم
این دیگه با بقیه فرق داره…!

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

آدم های کنارم مثل جُمعه می‌ مانند
معلوم نمی‌ کند “فرد” هستند یا “زوج”
پُر از ابهامند….

زندگیم به زبان آلمانی

ز دوستان دو رنگم عجیب دل تنگ است
فدای همت آن دشمنی که یکرنگ است

اشعار عاشقانه آلمانی

تو ایـטּ زَمونِـہ اَگِـہ میخوآی خوشبَخت شی
بآیَد زِندِگیتو بِـہ هَدَف گِره بزَنی؛ نَـہ بِـہ آدَمآ ُ اَشیآء

جملات زیبا به زبان آلمانی

بغض ها را گاهى باید قورت داد،
عاشقانه ها را از پنجره تف کرد و درها را به روى همه بست
گاهى هیچ کس ارزش دچار شدن را ندارد !

دلنوشته آلمانی

بعضی از زخم‌ها هستند که باید بگذاری باز بمانند
تا هیچ وقت راهت را گم نکنی…

شب بخیر عشقم به آلمانی

مشکل اینجاست
کارای درست و برای
آدمای اشتباه انجام می دیم…

جملات زیبا به زبان آلمانی

هیچ‌ کس در این دنیا سرش شلوغ نیست
همه‌ چیز به اولویت‌ ها بر میگردد

جملات کوتاه به زبان آلمانی

این روزها هوا خیلی غبار آلود است،
گرگ را از سگ نمی توان تشخیص داد!
هنگامی گرگ را می شناسیم،
که دریده شده ایم…

cuánto se cobra el pie de cerca

دل را بدنام نکنیـــــــــــــــــم
آنچه بعضی ها در سینه دارند
کاروانسراست؛
نه دل….

جملات دوستانه آلمانی

آدم هزاران متر زیر خط فقر باشه اما ۱میلیمتر هم زیر خط فهم نباشه !..

دوستت دارم به آلمانی با صدا

اگه اونی باشی که رها کردن رو بلد نیست،
رها شدن رو خوب یاد میگیری

اصطلاحات عاشقانه آلمانی

به آدما به اندازه شعورشون
اعتماد کن
نه شعارشون

جملات دوستانه آلمانی

دوستت دارم
گفتن مسئولیت داره
اگه عرضہ‌ ش رو ندارے نگو به ڪسے….

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

ما هم
برآورده شدن رو بلدیم
ولی کسی آرزمون نکرد..

متن های عاشقانه آلمانی با ترجمه فارسی

باید به بعضی ها گفت: ناراحت چی هستی؟
دنیا که به آخر نرسیده
من نشد، یکی دیگه..!
تو که عادت داری

جملات انگیزشی آلمانی

دورت را شلوغ کن
اما در شلوغی ها
خودت را گم نکن…

کانال تلگرام جملات عاشقانه آلمانی

نــَـمـَــکــ بَـــر زَخمــَم نَپـــــــاش
یادَت باشَـــــــــــــــــــــــد
این نَـــمَـــــکـــ هـــا را از سـَـــرِ سُـــفره ی دِلِ مَـــــن بَــــرداشتی

زندگیم به زبان آلمانی

به جای انگلیسی و آلمانی و فرانسه،
برید زبون آدم زبون نفهم یاد بگیرید
درسته سخت تره ولی این روزا کاربردی تره..

جملات انگیزشی آلمانی

هر چیزی زیادیش دل رو میزنه،
زیاد دوستت داشتم…
هروقت حرف دلمو زدم، دلتو زدم..!

عشقم به آلمانی

کــآش فقـــط بودی
وقتی بغـــض میکردم
بغلــــم میکردی و میگفتی
ببینــــم چِشــآتو
منـــو نیگــــآ کُن
اگه گریــــه کنی قهر میکنــــم میرمــــ

جملات هیتلر به آلمانی

دیگه هیچی مثل قبل به آدم نمیچسبه
مثلا یکی اش همین دل دادن به آدم ها

جملات انگیزشی آلمانی

بالاترین سرعت دنیا
سرعت رنگ عوض کردن آدم هاس…

جملات آلمانی با تلفظ فارسی

دلى که اندوه دارد
نیاز به شانه دارد نه نصیحت..
کاش همه این را مى فهمیدند.. !

جملات زیبا به زبان آلمانی

از دور آدم و از نزدیک از آدمیت دوری…

پادشاه قلبم به آلمانی

بعضی از آدم های این روزگار این چنین اند:
با گرگ بره می خورند
با چوپان گریه می کنند…

جملات انگیزشی به زبان آلمانی

ضربه کلمات عمیق تر از چاقو است
چاقو می تواند بیرون آورده شود،
اما کلمات درون روحمان جا می گیرند..

سلام به آلمانی

هر بار که به کسی اعتماد می کنم،
به من نشان می دهد که چرا نباید این کار را انجام دهم

جملات معروف به زبان آلمانی

کاش یاد بگیریم
اگه به یکی دست دادیم..
به بقیه پا ندیم….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *