استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

In everything there must be a. season
فصل در همه چیز باید وجود داشته باشدA. time to come and a. time to go
زمان آمدن و. وقت رفتنI. pray that this New Year brings
دعا کنید که این سال نو به ارمغان می آوردTo you happiness and joy forever and ever
برای شما خوشبختی و شادی برای همیشه و همیشهHappy New Year
سال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May this new year god grants you five things
باشد که خدا این سال جدید پنج چیز به شما عطا کندSun, to warm you
آفتاب ، برای گرم کردن توMoon to charm you
ماه برای جذابیت شماAn Angel to protect you
یک فرشته برای محافظت از شماTrue love, to care for you
عشق واقعی ، برای مراقبت از شماA. friend, to listen to you
دوست ، برای گوش دادن به شماHappy New Year
سال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

Happy new year to my one and only. I’m thankful to God that you are my woman. Having someone as special as you make my life meaningful.سال نو بر یکی یدونه خودم مبارک! خدا رو شک می کنم که تو همسر منی. داشتن هیچ کس به اندازه تو نتونسته زندگی منو معنادار کنه.

30 ژانویه 2023 به ش

New Year is not about changing the Dates but Direction
سال نو مربوط به تغییر تاریخ نیست بلکه جهت استIt’s not about changing the Calendar but Commitment
این در مورد تغییر تقویم نیست بلکه تعهد استIt’s not about changing the Actions but Attitude
این در مورد تغییر اعمال نیست بلکه نگرش استIt’s not about changing the Fruit but Faith, Force and Focus
این در مورد تغییر شیوه نیست بلکه ایمان ، نیرو و تمرکز استMay you Commit and Create the best New Year ever
باشد که متعهد شوید و بهترین سال نو را ایجاد کنید

30 ژانویه 2023 به ش

New Days, New Time, New Moments
روزهای جدید ، زمان جدید ، لحظه های جدیدAhead Are Waiting For You
پیش رو در انتظار شما هستندMay these 365 Days Light Up Your Life
ممکن است این 365 روز زندگی شما را روشن کندHappy New Year
سال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

May God spread prosperity and joy in your life on this New Year and fulfill all your dreamsامیدوارم که خداوند در سال جدید زندگیت را غرق در کامیابی و شادمانی سازد و تو را به آرزوهایت برساند

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Thank you and happy new year, my sweetheart. It’s your love that keeps our relationship cheerful and alive.ازت ممنونم و سال نو رو بهت تبریک میگم عزیز دلم. این عشق توئه که رابطه ما رو شاد و زنده نگه داشته

30 ژانویه 2023 به ش

Although I’m not with you but my wishes will always stay with you on this New Year 1394. Happy New Year !گرچه در کنارت نیستم لیکن در سال نو آرزوهایم در کنار توست. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Wishing you a year of health
wealth, happiness, luck, warmth…
And loads of love of your dear ones
Hope the New Year
showers you with…
All that is beautiful!
Happy New Yearبرایتان سالی سرشار از سلامتی، ثروت، شادمانی، نیک اختری و محبت… و عشق وافر به دلبندانتان دارم. امیدوارم سال نو شما را با تمام زیباییها در آغوش بگیرد. سال نو مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

I wish you Happy New Year from the bottom of my heart. May God give you the happiness and strength to overcome your past year failures.از صمیم قلب سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم. امیدوارم که خداوند به تو شادمانی و نیرویی عطا کند تا به ناکامی های گذشته غلبه کنی.

30 ژانویه 2023 به ش

As the New Year makes its way
Through the cold winter…
Sending you a warm ‘Hello’
and wishing you a
Happy New Yearهمچنان که سال نو از دل زمستان سرد گذر می کند درود صمیمانه به تو می فرستم و سالی سرشار از شادمانی برایت آرزو می کنم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

New year is the time to bid farewell to the old
Year and welcome the coming year.
It is the time to forget and get past memories
That are no longer useful or worth pondering upon.
Let us
Forget and forgive
Happy New Yearسال نو زمان وداع با گذشته و استقبال از سال جدید است. موقع فراموش کردن خاطراتی است که ماندن در آنها هیچ ثمری ندارد. بیا فراموش کنیم و ببخشیم. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

30 ژانویه 2023 به ش

If it wasn’t for you, I’d be lost. I’m very grateful to have such a loving and beautiful girl like you in my life. Happy new year.اگه تو نبودی، من توی زندگی گم بودم. از خدا ممنونم که چنین دختر دوست داشتنی و زیبایی رو به زندگی من آورد. سال نو مبارک عزیزم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May each day of the New Year
Bring happiness, good cheer
And sweet surprises…
To you and all your dear ones!
Happy New Yearامیدوارم سال نو هر روزش برای شما و عزیزانتان توام با شادمانی، سرور و لحظات شیرین باشد. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year. Happy New Year!در سال نو برایتان آرزوی سلامتی، شادمانی و توفیق دارم. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Wishing you a year that is filled with all the fragrance of roses, illuminated with all the lights of the world and be blessed with all the smiles on the planet. Hope this year will be the year when all your dreams come true. Happy New Year 1394.سالی معطر به روایح گلهای رز، مزین به انوار و لبخندهای دنیا برایت آرزو می کنم. امیدوارم که در این سال رویاهایت به تحقق بپیوندند. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

Wishing you a new year rich with the blessings of love, joy, warmth, and laughter.برایت سالی سرشار از برکات عشق، شادمانی، محبت و لبخند آرزو می کنم.

30 ژانویه 2023 به ش

Time is like a flowing river, no water passes beneath your feet twice, much like the river, moments never pass you by again, so cherish every moment that life gives you and have a wonderful New Year.زمان همچون رودی خروشان است که هرگز دوبار از زیر پای تو عبور نمی کند. لحظات نیز چون آب جوی دیگر باز نمی گردند. پس از هر لحظه ای که به تو هدیه می شود لذت ببر و سال نو را شگفت انگیز تجربه کن!

30 ژانویه 2023 به ش

May the year ahead brings you fortune, success and lots of love. Happy New Year to you and your loved ones.امیدوارم سال نو سال خوش اقبالی، موفقیت و سرشار از عشق باشد. سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

May the new year bring you greater heights of success and prosperity. Have a happy new year!آرزو می کنم که سال جدید برایت سرشار از موفقیت و بهروزی باشد. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May the New Year bring to you Warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. Happy New Year!آرزو میکنم ارمغان سال نو گرما و نورعشق باشد تا تو را به مقصدی عالی رهنمون گردد. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May the gift of love, happiness, peace, and warmth be yours as you make a new start. Happy New Year!آرزو می کنم با شروعی جدید نصیب تو هدیه عشق، شادمانی، آرامش و محبت باشد. سال نو مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

new year Gift May Be Many Things
Or It May Be a Few
For You,The Joy
Is Each New Toy
For Me
It’s Watching Uهدیه سال نو میتونه خیلی چیزا باشه
میتونه چیز خاصی هم نباشه!
برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشه
برای من دیدن تو!

30 ژانویه 2023 به ش

Let go of the past behind you. Right ahead, lies a new beginning. Make it a memorable experience. Happy New Year.گذشته را فراموش کن. شروعی تازه در انتظار توست. از این آغاز تجربه ایی خاطره انگیز بنیان کن. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditionsهیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

30 ژانویه 2023 به ش

I wish you a very sweet and prosperous New Year. May God pour his love and blessings on you. Enjoy!سالی سرشار از شادکامی و بهروزی برایت آرزو می کنم. امیدوارم خداوند عشق و برکت خود را روزی تو گرداند. سال نو مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

Wishing You All The Peace , Joy , And Love Of The Season ! Season’s Greetingsبرای تو تمام صلح ، لذت و عشق این فصل رو آرزو میکنم . تغییر فصل رو بهت تبریک میگم

30 ژانویه 2023 به ش

I wish this year has lesser disasters, lesser hate, lesser accidents and loads of love. Happy New Year.امیدوارم امسال سال گرفتاریها، دلخوری ها و حوادث کمتر و عشقی بیکران برایت باشد. سال نو مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds
Lets celebrate this blissful New yeaبیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

There is no ideal new year; only the one Christmas you decide to
make as a reflection of your values, desires , affections, traditions
Happy Noroozهیچ سال نویی ایدآل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی .
سال نو مبارک30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

استوری ژانویه ۲۰۲۳

A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!30 متن تبریک سال نو انگلیسی با ترجمه فارسی

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

پیام تبریک انگلیسی سال نو با ترجمه
To your enemy , forgiveness
To an opponent, tolerance
To a friend , your heart
To yourself , respect
Happy New Yearپیشنهاد عیدی نوروز :
برای دشمن خود : بخشش
برای رقیب : تحمل
برای دوستانت : قلبت
برای خودت : احترام
سال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

شاید ما نتوانیم در روز کریسمس در کنار هم باشیم اما قلب و روح من همیشه با تو خواهد بود. گرم ترین سلام من به تو. کریسمسی فوق العاده برایت آرزو مندم.

30 ژانویه 2023 به ش

Bells are ringing
the wishes of christmas day
the flying snowflakes
send my most sincere blessings
to you merry christmas
زنگ ناقوس‌ها
آرزو‌های روز کریسمس
پرواز برف
و من صمیمانه‌ترین تبریکهایم را برای شما میفرستم
کریسمس مبارک.

30 ژانویه 2023 به ش

My wishes for you, Great start for Jan, Love for Feb, Peace for March, No worries for April, Fun for May, Joy for June to
Nov, Happiness for Dec, Have a lucky and wonderful New Year 2022آرزوی من برای تو ، آغازی باشکوه در ژانویه ، عشق در فوریه ، صلح و آرامش در مارس ، نداشتن نگرانی و دغدغه در آوریل ،
خوشبختی در می، شادی در ژوئن و نوامبر و خوشبختی در دسامبر میباشد
سالی پر از شانس و موفقیت برای تو آرزومندم

30 ژانویه 2023 به ش

.Lets welcome the year which is fresh and new,Lets cherish each moment it beholds, Lets celebrate this blissful New year. Merry Christmasبیا به سالی که جدید و تازه است خوشامد بگوییم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم. کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmasبه یک کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس می نویسم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشند، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشند. کریسمس مبارک.

30 ژانویه 2023 به ش

!Everything is possible, Hope makes everything tells him, Love makes all things beautiful ,yes, I hope you have all got for Christmas. Happy Christmasهمه چیز ممکن است، امید باعث میشه همه چیز کارکنه، عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه، امیدوارم همه رو برای کریسمس داشته باشی. کریسمس مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.Bells are ringing. the wishes of christmas day. the flying snowflakes. send my most sincere blessings. to you merry christmasصدای زنگ ناقوسها ، آرزوهای روز کریسمس، پرواز برف، صمیمانه ترین تبریکهای من به شما را میرساند، کریسمس مبارک.

30 ژانویه 2023 به ش

.There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditionsهیچ کریسمسی ایده آل نخواهد شد مگر آنکه تو تصمیم بگیری اون رو به انعکاسی از ارزش ها، خواسته ها، محبت ها و عادات خودت تبدیل کنی.

30 ژانویه 2023 به ش

.Two things upon this changing earth can neither change nor end; the splendor of Christ’s humble birth, the love of friend for friendدو چیز در چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه، یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to youیک شب آرام و ساکت، یک ستاره بالای سرت، یک هدیه ی پر از برکت امید و عشق. یک کریسمس پر برکت برای تو.

30 ژانویه 2023 به ش

!In this Christmas wishing you great thoughts and lots of love and kindness. Happy Christmasدر این کریسمس برایت افکار عالی و عشق و مهربانی فراوان آرزومندم. کریسمس مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

.Open the gift of happiness and love this Christmas and share them with the others. Have a happy Christmaدر این کریسمس هدیه عشق و خوشبختی را باز کن و آن را با دیگران تقسیم کن. کریسمس شادی را برایت آرزومندم.

30 ژانویه 2023 به ش

HAPPY NEW YEAR
Receive my simple gift of LOVE
Wrapped with SINCERITY
Tied with CARE &
Sealed with BLESSINGS
۲ Keep u HAPPY & SAFE all the life long.سال نو مبارک
هدیه کوچک من عشق است که با ارادت پیچیده شده و با توجه دور آن را با نخ پیچیده ام
و مهر ان را نعمتها و حمایت های الهی قرار دادم
باشد که در طول عمرت شاد و در امان باشی

30 ژانویه 2023 به ش

شب است و لحظه ی حرمان مریم
و طفلی خفته در دامان مریم وجود نازنینش بکر و بی عیب
خدا می داند و وجدانِ مریم مسیح خالق و پیغمبر صلح
گلی خوشبوی از بُستانِ مریم همان طفلی که از روح خداوند
نهالش تنجه زد در جانِ مریم نه دستی بهر تیمار وجودشنه دارویی که بُد درمانِ مریم دلش در معرض اوهام وحشی
ولی چون کوه بُد پیمانِ مریم ندای لا تَخَف لا تَحَزنوهآ
زسوی خالقِ سبحانِ مریم شفا بخش دل پردرد او شد
بشد لطف خدا از آنِ مریم بُوَداو روح «جاوید» خداوند
نبشته این چنین فرمانِ مریم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

خدا کنه که گنج ها و لحظات خوب امروز خاطرات طلایی فردای تو را شکل دهند برایت ارزوی خوبی ُ خوشبختی و عشق میکنم کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

اینقدر که مردم تو ایران سال نو میلادی رو به هم تبریک میگن، تو اروپا هم نمیگن!!!
مورد داشتیم “یا مقلب القلوب “هم خونده 😐

30 ژانویه 2023 به ش

As a teacher you tought me math, but as a person you’ve set an example for how to live a respectable life. Thank you and Merry Christmas.به عنوان یک استاد به من ریاضی آموختی، اما به عنوان یک انسان برای من الگویی برای چگونه آبرومند زندگی کردن بوده‌ای. متشکرم و کریسمس مبارک.

30 ژانویه 2023 به ش

دوستان یاد آوری میکنم …
کریسمس …
مال باکلاسا نیست …
مال مسیحی هاست …!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

دوباره ستاره بالای درخت دوباره درخت کاج تزیین شده با کلی هدیه که زیرش نشسته و هوای سردی که همه جا میپیچه و برفی که همه جا نقش بسته و ادم برفی که روی برفا نشسته و اما کریسمس دوبارت مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

!Christmas is about spending time with family and friends. It’s about creating happy memories that will last a lifetime. Merry Christmas to you and your familyکریسمس زمانی برای وقت گذرانی با خانواده و عزیزان است. زمانی برای ساختن خاطراتی تکرار نشدنی در تمام طول عمر. کریسمس بر شما و خانوادتان مبارک باد!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Christmas is a special time of year to remember those who are close to our hearts!
Christmas Day with mirth and pleasure, comes again with wondrous pleasure!کریسمس زمان خاصی از سال است
تا کسانی را که به قلب های ما نزدیکترند را به یاد آوریم
روزهای توام با شادی و خوشبختی
کریسمس یک بار دیگر همراه با سعادت در حال آمدن است.

30 ژانویه 2023 به ش

With all the Rose’s Perfume & with all the lights in the world & with all the children’s Smiles…I Wish U that ur all dreams
comes True..HAPPY NEW YEAR 2022با عطر تمام رزها با تمام روشنایی های دنیا و خنده همه بچه ها ، امیدوارم تمام آرزوهایت برآورده شود
سال جدید مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

May your world be filled with warmth and good cheer this Holy season, and throughout the year.Wish your christmas be
filled with peace and love. Merry X-masخدا کنه دنیات پر از گرما و شادی این ماه مقدس باشه
و در سراسر سال امیدوارم که کریسمسی همراه با عشق و آرامش داشته باشید
کریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

ﯾﺎﺩﺗﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺎﻧﻮﺋﻞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ؟
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺗﻮ ﮐﺎﺭ ﺟﻨﺲ ﺑﻨﺠﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

وقتی آرزومـــــو به بابانوئــــل گفتم … اونم خندید
وقتی که فهمـــــید
آرزو کردمــــ یه بار دیگه بهمــــ نگــــاه کنی و بخندے
مگه آرزوی کمیه داشتن لبـــخـــند تو ؟
کریسمـــس مبارکــــــ

استوری ژانویه ۲۰۲۳

From the bottom of my heart I wish you divine favor good health prosperity and long life I hope you enjoy this wonderful night
Marry christmasاز ته دلم برایتان آرزوی لطف الهی ، سلامتی کامل ، رفاه و طول عمر آرزو میکنم امیدوارم از این شب زیبا نهایت لذت را ببرید
کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

When the mid-nite bell rings tonight…
Let it signify new and better things for you,
let it signify a realisation of all things you wish for,
Let it signify a year of courage and believes,
Wishing you a very…very…very prosperious 2017.
امشب که ناقوس نیمه شب به صدا در آمد بگذار نوید بخش احوال جدید ، و عبرتی برای باشد
بگذار هرآنچه که آرزویش را داری تحقق بخشد
بگذار حکایتگر سالی سرشار از شهامت و باور ها باشد
برایت سالی مالامال از بهروزی آرزومندم

30 ژانویه 2023 به ش

Lets welcome the year which is fresh and new,
Lets cherish each moment it beholds,
Lets celebrate this blissful New year.
بیا به سالی که جدید و تازه است خوش امد بگوییم
بیایید لحظه هایش را قدر بدانیم
بیاییم سالی پر از نشاط را جشن بگیریم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

With all the Rose’s Perfume & with all the lights in the world & with all the children’s Smiles…I Wish U that ur all dreams
comes True..*HAPPY NEW YEAR 2017*
با عطر تمام رزها با تمام روشنایی های دنیا و خنده همه بچه ها ، امیدوارم تمام آرزوهایت براورده شود
سال جدید مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

You know God arrange for you..
12 Months of Love,
52 Weeks Non Stop Fun,
& 365 days of Happiness.
So when you Mixed them all..
You will found a Very Happy Year! & I think it’s 2017 My Dear
میدونی خدا برای تو 12 ماه عشق
52 هفته شادی بی وقفه
365 روز خوشبختی فراهم کرده
بنا بر این وقتی همه رو باهم مخلوط میکنی یک سال خیلی شاد خواهی داشت که فکر کنم 2022 باشد عزیزم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

In Year 2017 may God…would be your Best Friend, He Loves you Deeper, always Bless on You ,God Always Guide You &
Carry you…Happy New Year 2022..
در سال 2022 خداوند بهترین دوست شما باشد
او تو را عمیق تر دوست خواهد داشت
همیشه به شما توفیق بدهد ، خداوند همیشه هدایتت کند و پشت و پناهت باشد

30 ژانویه 2023 به ش

Memorable moment r celebrate together,
U r my best friend for now & forever,
Make me Miss U even more this New Year,
Hope this 2017 bring Happiness for you Dear.
لحظات به یاد ماندنی ما دور هم گرد میآید
تو دوست خوب من هستی برای اکنون و همیشه
کاری کن که امسال نیز ، دلتنگ تو شوم و سال 2022 عزیزم ، سالی توام با خوشبختی برای تو باشد

استوری ژانویه ۲۰۲۳

I Wish in 2017 God gives You…
12 Month of Happiness,
52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy…and that’s all!
امیدوارم که در سال 2022 خداوند 12 ماه خوشبختی
52 هفته شادی
365 روز موفقیت
8760 ساعت سلامتی
52600 دقیقه خوش شانسی
3153600 ثانیه لذت به شما عنایت فرماید

30 ژانویه 2023 به ش

Wish You A…Great, Prosperous, Blissful, Healthy, Bright, Delightful,
Mind Blowing, sweaty & Energetic, Terrific & Extremely …happy, very HAPPY NEW YEAR 2022.
با آرزوی سالی عالی توام با خوشبختی ، شادی ، صحت ، سلامت ، مسرت ، هیجان انگیر ، شیرین ، پر انرژی و عالی برای شما
سال نو خیلی خیلی مبارک !

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

My wishes for you, Great start for Jan, Love for Feb, Peace for March, No worries for April, Fun for May, Joy for June to
Nov, Happiness for Dec, Have a lucky and wonderful New Year 2022
ارزوی من برای تو ، آغازی باشکوه در ژانویه ، عشق در فوریه ، صلح و آرامش در مارس ، نداشتن نگرانی و دغدغه در آوریل ،
خوشبختی در می، شادی در ژوئن و نوامبر و خوشبختی در دسامبر میباشد
سالی پر از شانس و موفقیت برای تو آرزومندم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

No Greeting Card To Give..
No Sweet Flowers To Send..
No Cute Graphics To Forward..
Just
A LOVING HEART
Saying
“HAPPY X’MAS
هیچ کارت تبریکی بهت نمیدم
هیچ گل قشنگی نمیفرستم
هیچ نقاشی جالبی نمیفرستم
تنها چیزی که دارم قلب عاشقی است که میگوید
کریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

Merry Christmas my love. Sending all my love to you on this special occasion.کریسمس مبارک عشقم!  همه‌ی عشقم را در این رویداد خاص برایت می‌فرستم.

30 ژانویه 2023 به ش

May Your Holidays Be Merry and the New Year filled with friends, family and good times. Wishing You a Joyous Holiday filled with Peace, Love and prosperity. Best Wishes for a Healthy New Year!دوست عزیز…باشد که تعطیلاتتان پربرکت و سال جدیدتان همراه با دوستان، خانواده و اوقاتی خوب باشد. آرزوی تعطیلاتی شاد همراه با آرامش و عشق برای شما دارم. با بهترین آرزوها برای داشتن سال جدیدی همراه با سلامتی!

30 ژانویه 2023 به ش

You always made Christmas a special time for me. Now, I hope you can feel my love and gratitude. Sending you my warmest wishes and blessings.تو همواره کریسمس را برای من به زمانی خاص تبدیل کرده‌ای. حالا، می‌توانی عشق و قدردانی مرا احساس کنی. گرم‌ترین آرزوها و دعاهای خیرم را برایت می‌فرستم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Open the Gift of Happiness and Love This Christmas And Share Them With the Others. Have a Blissful and Happy Christmas!هدیه‌های شادی و عشق را در این کریسمس بگشایید و آن‌ها را با دیگران سهیم شوید. کریسمس پر برکت و شادی داشته باشید!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

For you at Christmas time: A wish for happiness, warmth, and love!برای تو به وقت کریسمس: با آرزوی شادمانی، گرمی و عشق!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

we wish you a Jolly Merry Christmas!It’s that special time of year, When Santa Clause is near. Put out the cookies and milk, and try not to peak!برای شما کریسمسی پربرکت و شاد را آرزومندیم!وقتی بابانوئل می‌آید، زمان خاصی از سال است. شیر و کلوچه را کناری بگذار و به آن ناخنک نزن (منظور خوراکی‌هایی برای بابانوئل است که در افسانه‌ها برای او می‌گذاشتند تا هنگام آوردن کادوهای کریسمس از خود پذیرایی کند)

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Wishing you a season that’s merry and bright!برایت فصلی شاد و درخشان آرزو می‌کنم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

This festive season is so much more than Christmas parties and gift giving. May your Christmas be filled with the true miracles and meaning of this beautiful time.این اوقات جشن و پایکوبی چیزی بیشتر از مهمانی‌ها و دادن کادو کریسمس است. باشد که کریسمس شما پر از معجزه‌ باشد و معنای واقعی این زمان زیبا را درک کنید.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May the true spirit of Christmas shine in your heart and light your path.کاش روح راستین کریسمس در قلب شما بدرخشد و راهتان را روشن کند.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

If I could tell Santa what to give you, It would be happiness and peace Not just this Christmas, but for the entire Year. Merry Christmas and Happy New Yearاگر می‌توانستم به بابانوئل بگویم چه چیزی برایم هدیه بیاورد، شادی و صلح را می‌خواستم، نه تنها برای کریسمس بلکه برای کل سال. کریسمس مبارک و سال جدید شادی داشته باشید.

30 ژانویه 2023 به ش

May your holidays sparkle with joy and laughter!امیدوارم تعطیلات شما با شادمانی و خنده بدرخشد.

30 ژانویه 2023 به ش

Love, Peace and Joy come down on earth on Christmas day to make you happy and cheerful. May Christmas spread cheer in your lives! Merry Christmas!عشق، صلح و شادی در روز کریسمس از آسمان به زمین می‌آیند تا شما را خوشحال و شاد گردانند. امیدوارم کریسمس، شادی را در زندگی‌تان بگستراند! کریسمس مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

Wishing you nothing but the best this holiday season.برایت چیزی نمی‌خواهم مگر بهترین فصل تعطیلات را.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wishing you lots of love, joy and happiness. Merry Christmas and Happy new yearباشد که اوقات خوب و زمان حال ارزشمند، خاطرات طلایی فردا بشوند. با آرزوی عشق، شادی و لذت زیاد برای شما. کریسمس پربرکت و سال نو شادی داشته باشید.

30 ژانویه 2023 به ش

Wishing you a relaxing and stress-free holiday.برای شما کریسمسی آرام و بدون استرس آرزومندم.

30 ژانویه 2023 به ش

This is the season For beauty and light, For wonder and magic And hopes burning bright! Happy Holidays!این وقت، زمان زیبایی و نور، شگفتی و جادو و برآورده شدن امید‌هاست! تعطیلات مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

May this Christmas season brings you lots of love and happiness…Merry Christmas!باشد که این اوقات کریسمس، برای شما عشق و شادی زیادی فراهم آورد…کریسمس مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

As a teacher you tought me math, but as a person you’ve set an example for how to live a respectable life. Thank you and Merry Christmas.به عنوان یک استاد به من ریاضی آموختی، اما به عنوان یک انسان برای من الگویی برای چگونه آبرومند زندگی کردن بوده‌ای. متشکرم و کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May the spirit of Christmas bring you peace.The gladness of Christmas give you hope.The warmth of Christmas grant you love.Merry Christmasباشد که روح کریسمس “آرامش”، خوشحالی کریسمس “امید” و گرمای کریسمس “عشق” را برای شما به ارمغان آورد.کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May your Christmas be happy, your feasting be fantastic and your celebration be sensational!کریسمس شما شاد، ضیافت‌تان فوق‌العاده و جشن‌تان پر شور باد.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

wishing you quiet plesears and happy memories this holiday season and beyond. May you share the season with the ones you love.در این اوقات تعطیلات و بعد از آن برای شما آرزوی خرسندی و خاطرات شاد بسیاری دارم. باشد که این اوقات را در کنار کسانی که دوستشان دارید بگذرانید.

30 ژانویه 2023 به ش

warm wishes for a holiday filled with love and joy, cherished friends and lots of special moments!با آرزوهای صمیمانه‌ برای تعطیلاتی پر از عشق و شادی، همراه با دوستانی عزیز و پر از لحظه‌های خاص!

30 ژانویه 2023 به ش

The one who has not Christmas in his heart will never find it under a tree. Celebrate the true meaning of Christmas and embrace the warmth of your closest ones.Merry Christmasکسی که کریسمس را در قلب خود نداشته باشد، هرگز آن را زیر درخت کریسمس نیز پیدا نمی‌کند. معنای واقعی کریسمس را جشن بگیرید و آغوش گرم خود را به روی نزدیکانتان بگشایید.کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

May the joy and peace of Christmas be with you all through the year. Wishing you a season of blessings from heaven above.Happy Christmas!!باشد که شادی و آرامش کریسمس، در تمامی سال همراه شما باشد. برای شما اوقاتی پر از برکت و آمرزش از سوی بهشت برین آرزومندم.کریسمس مبارک!!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Thinking of you at this special time of year. With all good wishes for a peaceful and happy Christmas.در این زمان خاص از سال، به یاد شما هستم. با همه‌ی آرزوهای خوب برای کریسمسی آرام و شاد.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

may you and you family feel the spirit of Christmas, Your mind and body feel the love and joy of the seasonMerry Christmas and Happy New yearباشد که شما و خانواده‌تان، روح کریسمس، و قلب و بدنتان، عشق و شادی تعطیلات را احساس کند،کریسمس مبارک و سال نو خوبی داشته باشید.

30 ژانویه 2023 به ش

At first, I was so afriad of taking your class, but you made learning more fun than I imagined. Thank you and Merry Christmas.ابتدا من خیلی می‌ترسیدم کلاس شما را بردارم، اما آموزش شما خیلی جالب‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. متشکرم و کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May all the sweet magic of Christmas conspire to gladden your heart and fill every desire. Merry Christmas!باشد که جادوی شیرین کریسمس باعث خوشحال کردن دلتان و برآورده کردن آرزوهایتان شود. کریسمس مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Sharing with you the Glore, the Wonder, the Miracle of this Holy season. Have a blessed Christmas and New year. شکوه، شگفتی و معجزه‌ی این اوقات مقدس را با شما سهیم می‌شوم. کریسمس و سال نوی پر برکتی داشته باشید.

30 ژانویه 2023 به ش

May this holiday season sparkle and shine, may all of your wishes and dreams come true, and may you feel this happiness all year round. Merry Christmas and happy new yearباشد که این تعطیلات درخشان و چشمگیر باشد، باشد که رویاها و آرزوهای شما به حقیقت بپیوندد و باشد که این شادی در تمام سال جریان داشته باشد. کریسمس مبارک و سال نو خوبی داشته باشید.

30 ژانویه 2023 به ش

May your life be filled with joy and happiness and may each new day bring you moments to cherish.Merry Christmasباشد که زندگی‌تان با لذت و شادی پر شود، باشد که هر روز جدید برای شما لحظات شادی به ارمغان آورد. کریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

May jesus give you all kind of happiness and bright future. I wish this celebration continue with next year. Happy New year.باشد که مسیح شادی و آینده‌ای روشن به شما اعطا کند. آرزو می‌کنم این جشن و شادی تا سال بعد ادامه داشته باشد. سال نو مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

Christmas gift suggestions:To your enemy, forgiveness.To an opponent, tolerance.To a friend, your heart.To a customer, service.To all, charity.To every child, a good example.To yourself, respect.پیشنهاداتی برای کادوی کریسمس:به دشمن‌تان، بخشش؛به رقیب‌تان، تحمل؛به دوست‌تان، قلب‌تان؛به مشتری، خدمت؛به همه، احسان؛به هر کودک، الگوی خوب؛به خودتان، احترام

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wishing you lots of love, joy and happiness. Merry Christmas and Happy Christian New Year.باشد که اوقات خوب و زمان حال ارزشمند، خاطرات طلایی فردا شوند. با آرزوی عشق، شادی و لذت زیاد برای شما. کریسمس مبارک و سال نو میلادی شادی را برایتان آرزو می‌کنم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

امیدوارم بابانوئل به جای کادوی زیبا، تقدیر زیبا برای تو هدیه بیاره. تقدیر خوب رو نمی‌توانی الان حس کنی؛ اما در آینده می‌فهمی بهترین آرزو را برائت داشتم.سال نو مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

آرزومندم که این سال جدید برایتان شادمانی‌های تازه، اهداف جدید، دستاوردهای نو و هزاران الهام تازه به زندگی‌تان به ارمغان بیاورد. برایتان سالی لبریز از شادمانی را آرزومندم.سال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.I expected for a miracle to make believe in love, than I met you. Now I pray you never leave, this is my Christmas prayer. Merry Christmas my darlingبرای عاشق شدن منتظر معجزه ای بودم تا اینکه با تو آشنا شدم. اکنون دعا می‎کنم که هرگز تو را از دست ندهم و این دعای کریسمس من است. محبوب من کریسمس مبارک.

30 ژانویه 2023 به ش

ای کاش سال 2023 لحظات دوست داشتنی را برای گرامی داشتن و حفظ قلب خود به وجود آورد تا خاطرات شگفت انگیزی را که می‌خواهید بارها و بارها ظاهر شوید. به امید اینکه فنجان قهوه شما کامل شود و همراه با سال آینده پر از خاطرات خوب باشد. برای شما آرزوی خوشبخت شدن در سال 2023 را دارم.پیشاپیش سال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

زمان تحقق اهداف بلندپروازانه برای سال 2023. اکنون زمان گفتن شانس بسیار بهتر است.سال نو میلادی مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

به امید اینکه با چند خاطره جدید و یک دوست ساخته شده سال شادی را تجربه کنید. کاش همیشه یک مکان گرم داشته باشید تا استراحت کنید که در آن عشق و محبت دائماً شما را در آغوش خواهد گرفت.سال میلادی 2023 مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

وقتی آرزومـــــو به بابانوئــــل گفتم … اونم خندید
وقتی که فهمـــــید
آرزو کردمــــ یه بار دیگه بهمــــ نگــــاه کنی و بخندے
مگه آرزوی کمیه داشتن لبـــخـــند تو ؟سال نو میلادی مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

یک سال فوق العاده ی دیگری رو به اتمام است ولی نگران نباش چون یک سال دیگری در راه است که زندگی تو را با رنگ ها و شادی و خوشی مزین کند.سال نو 2023 مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.For your Christmas time, I wish you many blessings, much happiness, and even more love. Merry Christmasدر روز کریسمس برایت فراوانی نعمت، خوشبختی عمیق و عشق زیاد آرزو می‎کنم. کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

آرزومندم که این سال جدید برایتان شادمانی های تازه،اهداف جدید، دستآورد های نو و هزاران الهام تازه به زندگیتان به ارمغان بیاورد.برایتان سالی لبریز از شادمانی را آرزومندمسال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

داشتن شما به عنوان دوست من باعث می‌شود احساس کنم هر روز جشن سال نو است. امیدوارم سال نو میلادی سالی همراه با صلح و دوستی در جهان باشد و همه در آرامش زندگی کنند و انسانیت در تمام جهان جاری شود.شروع سال 2023 بر شما مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

خدا کنه که گنج‌ها و لحظات خوب امروز خاطرات طلایی فردای تو را در سال نو میلادی شکل دهند و من برائت آرزوی خوبی و خوشبختی و عشق می‌کنم،عشق من سال جدید مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

This is the season For beauty and light, For wonder and magic And hopes burning bright! Happy Holidays !این وقت، زمان زیبایی و نور، شگفتی و جادو و برآورده شدن امیدهاست! سال نو میلادی و تعطیلات مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

وقت آن است که آواز بخوانیم
اکنون زمان رقصیدن است
داستان عاشقانه؟ بله ، نیازی به گفتن نیست
سال نو میلادی 2023 مبارک باد

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

Faithmakes everything possibleHopemakes things workand lovemakes things beautifulI hope you have all the three for the seasonHappy New Yearsایمانهمه چیز را ممکن میکندامیدباعث میشود همه چیز به جریان بیفتدو عشقباعث میشود همه چیز زیبا به نظر برسدامیدوارم هرسه را در فصل شادی داشته باشیدسال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May the 12 months of new year be full of new achievements for you May the days be filled with eternal happiness for you and your familyامیدوارم که 12 ماه سال جدید برایت پر از دستآورد های جدید باشد و روزها برای تو و خانواده ات پر از شادی جاویدان باشد

30 ژانویه 2023 به ش

Wishing you all the very best for this New Year Let all of the issues melt in the fire of candles And all of the good things come into your lifehappy new yearبرایت در این سال جدید, بهترین ها را آرزو میکنم ، اجازه بده مشکلات و دغدغه ها در آتش شمعها ذوب شوند و تمامی چیزهای خوب به زندگی ات بیایدسال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

To your enemy, forgivenessTo an opponent, toleranceTo a friend, your heartTo yourself, respecthappy new yearsبرای دشمنت، بخششبرای رقیبت، تحملبرای دوستانت، قلبتبرای خودت، احترام سال نو میلادی مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

Each year is a gift that holds hope for new adventures. May your New Year be filled with exploration, discovery, and growthHappy New Yearهر سال همانند هدیه ای است که دربردارنده امید برای ماجراجویی های جدید است ، امیدوارم که سال جدیدتان سرشار از اکتشاف ، کشف و رشد و بلوغ باشدسال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

I can’t believe another year has passed with some pandemic situationTime fly like flies and i wish u new year brings us a some new and good memories / Happy New Yearباورم نمیشود که سال دیگری با وجود این شرایط پاندمی سپری شدزمان به سرعت میگذرد و من آرزومندم که سال نو برایت خاطرات خوب و جدیدی را به ارمغان بیاورد / سال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

May the new sun of the new year bring Lots of happiness and joy to you, your family and loved ones / Happy New Yearامیدوارم خورشید سال جدید برای تو ، خانواده و عزیزانت شادی و خوشی ها فراوانی را به ارمغان بیاورد / سال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

I can’t wait to see where the new year brings us! Wishing you nothing but happiness in the new year / Happy New yearبه شدت مشتاقم تا ببینم که سال جدید ما را به کجا خواهد برد ! درسال جدیدی برایت آرزویی جز شادکامی و خوشی را ندارم / سال نو مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

وقتی آرزومـــــو به بابانوئــــل گفتم.. اونم خندیدوقتی که فهمـــــیدآرزو کردمــــ یه بار دیگه بهمــــ نگــــاه کنی و بخندےمگه آرزوی کمیه داشتن لبـــخـــند تو ؟سال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

یه شب ساکت و آروم
یه ستاره بالای سرت
یه هدیه ی پر برکت از امید و عشق
یه کریسمس پر برکت برای تو

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

ای مریم ! خدا تو را به کلمه ای از خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی بن مریم است، در حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است.
(سوره آل عمران، آیه ۴۵ )
میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم.

30 ژانویه 2023 به ش

سالروز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، مبارک باد.

30 ژانویه 2023 به ش

میلاد ِ مسیح گشته و شیرین است
مریم ؛ نِگه اش به خوشه ي پروین است
عیدی که به هر کوچه و منزل بینی
هر شاخه ي کاج ؛ بسته بر آذین است . . .
کریسمس برشما مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

میلاد حضرت مسیح منجی صلح و دوستی و آغاز سال جدید میلادی به همه
هموطنان مسیحی تبریک میگم

30 ژانویه 2023 به ش

.I am dreaming of white Christmas , with every christmas card i write, May your days be merry and bright, and May all your christmases be white.Happy Christmas
به یک کریسمس سفید فکر میکنم، با هر کارتی که برای کریسمس می نویسم، آرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشند، و امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشند. کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

درود
این عید پاک رو به پاکترین دل دنیا تبریک میگم
امیدوارم بتونم قدر این پاکی رو بدونم
و سال دیگه هم بهت تبریک بگم
و پاکی رو با هم جشن بگیریم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت پیامبر صلح و رحمت
حضرت مسیح بن مریم علیه السلام بر همه موحدان با ایمان جهان فرخنده باد . . .

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.Christmas gift suggestions:To your enemy, forgiveness.To an opponent, tolerance. To a friend, your heart. To yourself, respect. Merry Christmasپیشنهاد هدیه کریسمس:برای دشمنت:بخشش. برای رقیب:تحمل. برای دوست:قلبت. برای خودت:احترام. کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

آرزوی من برای تو ، آغازی باشکوه در ژانویه ، عشق در فوریه ، صلح و آرامش در مارس ، نداشتن نگرانی و دغدغه در آوریل ،
خوشبختی در می، شادی در ژوئن و نوامبر و خوشبختی در دسامبر میباشد
سال ۲۰۲۲ میلادی جدید پر از شانس و موفقیت برای تو آرزومندم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدازائر آسمانهاروح قدسی و رفیع
حضرت مسیح بن مریم علیه السلامبر موحدان پاک اندیش و روشن بین، مبارک باد.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

!In this Christmas wishing you great thoughts and lots of love and kindness. Happy Christmasدر این کریسمس برایت افکار عالی و عشق و مهربانی فراوان آرزومندم. کریسمس مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

میلاد باشکوه حضرت عیسی مسیح علیه السلام
پیامبر صلح و درود ؛ بر امیدواران به رحمت و مهر خداوند، مبارک باد . . .

30 ژانویه 2023 به ش

میلاد پیام آور توحید ؛ صلح و مهربانی
نماد صبر و شکیبایی
پیامبر اولوالعزم
حضرت عیسی مسیح «علیه السلام»
بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

30 ژانویه 2023 به ش

.In this loveliest of seasons may you find many reasons for happiness. Merry Christma.باشد که در این فصل دوستداشتنی، دلایل زیادی برای خوشبخت بودن پیدا کنید. کریسمس مبارک.

30 ژانویه 2023 به ش

میلاد ِ مسیح گشته و شیرین است
مریم، نِگه اش به خوشه ي پروین است
عیدی که به هر کوچه و منزل بینی
هر شاخه ي کاج، بسته بر آذین است

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

چون به سخن نوبت عیسی رسید / عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش / دیده فرو بر به گریبان خویش . . .
کریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

.We may not be together on Christmas day, but my heart and soul with always be with you. My warmest greetings to you. Have a great and wonderful Christmasشاید ما نتوانیم در روز کریسمس در کنار هم باشیم اما قلب و روح من همیشه با تو خواهد بود. گرم ترین سلام من به تو. کریسمسی فوق العاده برایت آرزو مندم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

دیده گشودن جهان به رخسار روشن حضرت عیسى مسیح (ع)
نشانه تجلى اراده الهى در شب زمستانى زمین است
همچنان که وجود قدسى آن حضرت، نشانه یگانگى و تقدیس حق در سراپرده وجود است
میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، پیام آور صلح با خوبان
محبت به ستمدیدگان و دوری از ستمگران مبارک باد

استوری ژانویه ۲۰۲۳

ولادت با سعادت حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بنده پاک خداوند و پیامبر برگزیده او، بر مقیمان طور توحید و معرفت، مبارک باد.

30 ژانویه 2023 به ش

همان‌ گونه که وجود قدسى ان حضرتنشانه یگانگى و تقدیس حق در سراپرده وجود است.
میلاد حضرت عیسی مسیح «ع»پیام آور صلح با خوبانمحبت به ستمدیدگان و دوری از ستمگران مبارک باد.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

میلاد پیام آور توحید صلح و مهربانی
سمبل صبر و شکیبایی
پیامبر اولوالعزم
حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)
بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

استوری ژانویه ۲۰۲۳

چون به سخن نوبت عیسی رسیدعیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویشدیده فرو بر به گریبان خویش.
کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

فرارسیدن سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ الهی
حضرت روح الله، عیسی بن مریم علیه السلام
نویدبخش و بشارت دهنده ظهور آخرین نبی خدا صلی الله علیه و آله
بر اهالی توحید و ایمان گرامی باد.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

فرا رسیدن سال روز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خدا
زائر آسمانها، روح قدسی و رفیع، حضرت مسیح بن مریم علیه السلام
بر موحدان پاک اندیش و روشن بین، مبارک باد . . .

استوری ژانویه ۲۰۲۳

زاد روز مسعود حضرت عیسی مسیح علیه السلامپیام آور رحمت واسعه الهی بر بشرپیامبر صلح و محبتبر جان هاي‌ زلال و حق طلب گرامی باد.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

چون به سخن نوبت عیسی رسید
عیب رها کرد و به معنی رسید
عیب کسان را منگر و احسان خویش
دیده فرو بر به گریبان خویش
کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

سالروز ولادت با سعادت پیامبر بزرگ خداوندحضرت عیسی بن مریم علیه السلام
پیراینده کژی ها و انحرافات کاهنان بنی اسراییلبر مؤمنان موحد مبارک باد.

30 ژانویه 2023 به ش

ای مریم ! خدا تو را به کلمه ای از خودش بشارت میدهد که نامش مسیح عیسی بن مریم است ،در حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است (سوره آل عمران، آیه ۴۵ )
میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به هموطنان مسیحی تبریک میگوییم.

30 ژانویه 2023 به ش

سال روز میلاد باشکوه کلمه حقّ خداوند، حضرت عیسی مسیح علیه السلام
بر رهروان طریق توحید و حقیقت جویی، خجسته باد . . .

30 ژانویه 2023 به ش

اي مریم! خدا تو رابه کلمه اي از جانب خودش بشارت می‌دهد
که نامش مسیح، عیسی بن مریم است
در حالی‌که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است
سوره آل عمران آیه ۴۵
میلاد حضرت عیسی «ع» مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

.There is no ideal Christmas; only the one Christmas you decide to make as a reflection of your values, desires, affections, traditionsهیچ کریسمسی ایده آل نخواهد شد مگر آنکه تو تصمیم بگیری اون رو به انعکاسی از ارزش ها، خواسته ها، محبت ها و عادات خودت تبدیل کنی.

30 ژانویه 2023 به ش

.A silent night, a star above, a blessed gift of hope and love. A blessed Christmas to youیک شب آرام و ساکت، یک ستاره بالای سرت، یک هدیه ی پر از برکت امید و عشق. یک کریسمس پر برکت برای تو.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.Two things upon this changing earth can neither change nor end; the splendor of Christ’s humble birth, the love of friend for friendدو چیز در چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه، یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

30 ژانویه 2023 به ش

!Everything is possible, Hope makes everything tells him, Love makes all things beautiful ,yes, I hope you have all got for Christmas. Happy Christmasهمه چیز ممکن است، امید باعث میشه همه چیز کارکنه، عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه، امیدوارم همه رو برای کریسمس داشته باشی. کریسمس مبارک!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.Bells are ringing. the wishes of christmas day. the flying snowflakes. send my most sincere blessings. to you merry christmasصدای زنگ ناقوسها ، آرزوهای روز کریسمس، پرواز برف، صمیمانه ترین تبریکهای من به شما را میرساند، کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

!In this Christmas wishing you great thoughts and lots of love and kindness. Happy Christmasدر این کریسمس برایت افکار عالی و عشق و مهربانی فراوان آرزومندم. کریسمس مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

!In this Christmas wishing you great thoughts and lots of love and kindness. Happy Christmasدر این کریسمس برایت افکار عالی و عشق و مهربانی فراوان آرزومندم. کریسمس مبارک!

30 ژانویه 2023 به ش

.Listen to the whispers of the wind this Christmas. They carry a message of love, peace, hope and happiness for you. Merry Christmaبه زمزمه باد در این کریسمس گوش کن. باد پیامی از عشق، صلح، امید و خوشبختی برای تو به همراه خواهد داشت. کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.We may not be together on Christmas day, but my heart and soul with always be with you. My warmest greetings to you. Have a great and wonderful Christmasشاید ما نتوانیم در روز کریسمس در کنار هم باشیم اما قلب و روح من همیشه با تو خواهد بود. گرم ترین سلام من به تو. کریسمسی فوق العاده برایت آرزو مندم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

.May your Christmas sparkle with moments of love, laughter and goodwill. And may the year ahead be full of contentment and joy. Have a Merry Christmasامیدوارم که کریسمستان مملوءاز عشق، خنده و حسن نیت باشد و باشد که سال پیش رویتان سرشار از رضایت و شادی باشد. کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

.For your Christmas time, I wish you many blessings, much happiness, and even more love. Merry Christmasدر روز کریسمس برایت فراوانی نعمت، خوشبختی عمیق و عشق زیاد آرزو می‎کنم. کریسمس مبارک.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

امیدوارم بابانوئل به جای کادوی زیبا تقدیر زیبابرای تو هدیه بیاره تقدیر خوب رو نمیتونی الان حس کنیاما در آینده میفهمی بهترین آرزو رو برات داشتمکریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیمبیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریمبیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریمکریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

برای دشمن خود: بخششبرای رقیب: تحملبرای دوستانت:قلبتبرای خودت:احترامکریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

هیچ کریسمسی ایده آل نخواهد بودمگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو به بازتابیاز ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبودهدر واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت،  رحیم و بخشنده بودنباعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

باشد که تمام گل هاي‌ سرخ خوش بو باشنددنیا روشن باشد و از تیرگی ها بدور و بچه ها لبخند بر لب داشته باشندامیدوارم که تمام آرزوهایت به حقیقت بپیوندندسال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

وقتی آرزومـــــو به بابانوئــــل گفتم.. اونم خندیدوقتی که فهمـــــیدآرزو کردمــــ یه بار دیگه بهمــــ نگــــاه کنی و بخندےمگه آرزوی کمیه داشتن لبـــخـــند تو ؟کریسمـــس مبارکــــــ

استوری ژانویه ۲۰۲۳

عیب رها کرد و به معنی رسیدعیب کسان را منگر و احسان خویشدیده فرو بر به گریبان خویشکریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

کریسمس نه یه زمانه و نه یه فصل، بلکه یک یادبودهدر واقع گرامی داشتن صلح و حسن نیت،  رحیم و بخشنده بودنباعث میشه روح واقعی کریسمس رو لمس کنیم

استوری ژانویه ۲۰۲۳

استوری ژانویه ۲۰۲۳

هدیه کوچک من عشق استکه با ارادت پیچیده شده و با توجه دور آن را با نخ پیچیده امو مهر ان را نعمتها و حمایت های الهی قرار دادمباشد که در طول عمرت شاد و در امان باشی

30 ژانویه 2023 به ش

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه،یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

شب‌ که‌ می‌شه‌ تو یه‌ خونه‌س‌ تن‌ِ اون‌ درخت‌ِ کاج‌…روی‌ سرش‌ صدتا ستاره‌ می‌درخشن مث‌ِ تاج‌…اما اون‌ مدتیِ که‌ مُرده‌ و بی‌خبره‌…کی‌ واسه‌ زخم‌ِ تبر می‌شناسه‌ یه‌ راه‌ِ علاج‌…؟بعدِ تعطیلی‌ِ عید درختو از یاد می‌برن‌…پولک‌ و ستاره‌هاشو از رو شاخه‌ش‌ می‌کنن‌…می‌ندازن‌ توی‌ خیابون‌ کاج‌ خشک‌ِ قصه‌ رو…نگا کن‌! چهارتا ولگرد اونو آتیش‌ می‌زنن‌…!

30 ژانویه 2023 به ش

یک عمر خوشبختییک عشق الهییک دنیا آروزی خوبیک کریسمس شادبرای تو دوست خوبم، لطفا امضا کن!تا برای همشون، هر روز آمین بگم!کریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

به یه کریسمس سفید فکر میکنمبا هر کارتی که برای کریسمس آماده میکنمآرزو میکنم که همه ی روزهات شاد و آفتابی (روشن) باشنو امیدوارم که همه ی کریسمس هات سفید باشنکریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

30 ژانویه 2023 به ش

کریسمس میتونه خیلی چیزا باشهیا میتونه چیز خاصی هم نباشه!برای تو هر اسباب بازی جدیدی میتونه لذت آور باشهو برای من کریسمس یعنی دیدن تو!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

چون به سخن نوبت عیسی رسید / عیب رها کرد و به معنی رسیدعیب کسان را منگر و احسان خویش  / دیده فرو بر به گریبان خویش . . .کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

ای مریم ! خدا تو را به کلمه ای از خودش بشارت میدهدکه نامش مسیح عیسی بن مریم استدر حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است (سوره آل عمران، آیه ۴۵ )میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به هموطنان مسیحی تبریک میگوییم.

30 ژانویه 2023 به ش

لحظه های هستی من از تو پر شده استدر تمام روزدر تمام شبدر تمام هفتهدر تمام ماهدر تمام سالی که گذشتنازنین من سال میلادی مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

یه شب ساکت و آروم، یه ستاره بالای سرتیه هدیه ی پربرکت از امید و عشقیه کریسمس پر برکت برای تو . . .

30 ژانویه 2023 به ش

قبل از اینکه آفتاب امسال غروب کندقبل از اینکه خاطرات کم رنگ شوندقبل از اینکه شبکه ها عید را اعلام کنندبرای تو و خانواده ات آرزوی سالی توام با خوشبختی دارمسال 2021 مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

لذت در قلب کسانی که به معجزه ی کریسمس اعتقاد دارند بازتاب می کند.برای تو تمام صلح، لذت و عشق این فصل رو آرزو می کنم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

تغییر فصل رو بهت تبریک می گمباشد که تمام گل های سرخ خوش بو باشنددنیا روشن باشد و از تیرگی ها بدور و بچه ها لبخند بر لب داشته باشندامیدوارم که تمام آرزوهایت به حقیقت بپیوندندسال نو مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

یه شب ساکت و آرومیه ستاره بالای سرتیه هدیه ی پر برکت از امید و عشقیه کریسمس پر برکت برای تو

استوری ژانویه ۲۰۲۳

میشه عکستو بدی بهم؟ که بابانوئل دقیقا بدونه برای کریسمسچی باید بهم هدیه بده. کریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

اگه بابا نوئل بودم تو جیبام یه عالمه ستاره میذاشتمکه هیچ شب تاریکی تو زندگیت نداشته باشی.کریسمس مبارک

30 ژانویه 2023 به ش

برای تو هر اسباب بازی جدیدی می تونه لذت آور باشهو برای من کریسمس یعنی دیدن تو!

30 ژانویه 2023 به ش

این عید پاک رو به پاکترین دل دنیا تبریک می گمامیدوارم بتونم قدر این پاکی رو بدونمو سال دیگه هم بهت تبریک بگمو پاکی رو باهم جشن بگیریمکریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

اگه یه شب بیدار شدی و دیدی یه مرد چاق و گنده داره تورو توی کیسش میزاره لطفا نگران نشو. چون من به بابا نوئل گفتم تو رو برای کریسمس میخوام!

30 ژانویه 2023 به ش

هديه سال نو ميتونه خيلي چيزا باشهميتونه چيز خاصي هم نباشه!براي تو هر اسباب بازي جديدي ميتونه لذت آور باشهو براي من…ديدن تو!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

میلاد پیام آور توحیدصلح و مهربانیسمبل صبر و شکیباییپیامبر اولوالعزمحضرت عیسی مسیح (علیه السلام)بر تمامی موحدین جهان تهنیت باد . . .

30 ژانویه 2023 به ش

دو تا چیز که توی چرخش زمین نه تموم میشه و نه تغییر میکنه، یکیش شکوه تولد عیسی مسیحه و یکیش عشق دوست به دوسته!

استوری ژانویه ۲۰۲۳

ای مریم ! خدا تو را به کلمه ای از خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی بن مریم است، در حالی که در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان الهی است.(سوره آل عمران، آیه 45 )میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را به هموطنان مسیحی تبریک می گوییم.

استوری ژانویه ۲۰۲۳

بیا به سالی که جدید و تازست خوشامد بگیم، بیا تک تک لحظه هاشو گرامی بداریم، بیا این سال نوی پربرکت رو جشن بگیریم.کریسمس مبارک

استوری ژانویه ۲۰۲۳

قبل از این که آفتاب امسال غروب کندقبل از این که خاطرات کم رنگ شوندقبل از این که شبکه ها عید را اعلام کنندبرای تو و خانواده ات آرزوی سالی توام با خوشبختی دارمسال 2022 مبارک

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *